Ansvarsfriskrivning: Denna undersökning har utförts på uppdrag av Generaldirektoraret för hälsa och konsumentskydd och företräder Lex Foris åsikter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfriskrivning: Denna undersökning har utförts på uppdrag av Generaldirektoraret för hälsa och konsumentskydd och företräder Lex Foris åsikter"

Transkript

1 Ansvarsfriskrivning: Denna undersökning har utförts på uppdrag av Generaldirektoraret för hälsa och konsumentskydd och företräder Lex Foris åsikter om ämnet. Dessa åsikter har inte antagits eller på annat sätt formellt godkänts av kommissionen och skall inte anses som ett uttryck för den ståndpunkt som företräds av kommissionen eller Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd. Europeiska kommissionen kan inte garantera att uppgifterna i undersökningen är korrekta och frånsäger sig allt ansvar för hur de används. 1

2 LEX FORI Europeisk ekonomisk intressegruppering Adress: 3, rue de la Chapelle B.P.758 L-2017 Luxemburg En undersökning utförd på uppdrag av Europeiska kommissionen (Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd) UNDERSÖKNING OM UTBILDNINGAV TVIVELAKTIG KARAKTÄR OCH KOMMERSIALISERING AV AFFÄRSIDÉER SOM ERBJUDS KONSUMENTERNA - Januari

3 SAMMANFATTNING 3

4 I INLEDNING A Bakgrund Europeiska kommissionen (Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd) gav Lex Fori i uppdrag att utföra en undersökning om "utbildning av tvivelaktig karaktär och kommersialisering av affärsidéer som erbjuds konsumenterna". Undersökningen omfattade tre huvudområden: - Ren utbildning (distansutbildning, olika former av livslångt lärande). - Kurser i kombination med rådgivning i affärsfrågor. - Direktinköp av en affärsidé. B Definition I undersökningen definierades "utbildning av tvivelaktig karaktär och kommersialisering av affärsidéer" som sådana erbjudanden som verkar tvivelaktiga och som väcker kraftiga misstankar om oärlighet hos en person som är insatt på området, men som en godtrogen konsument inte nödvändigtvis reagerar på. II RESULTAT 1 Tvivelaktig praxis förekommer allmänt i Europeiska unionen. 4

5 2 Denna typ av praxis är vanligen inte, eller upplevs vanligen inte som, ett stort problem för konsumenterna. A Kartläggning av tvivelaktig praxis De vanligaste typerna av tvivelaktig praxis är följande: Yrkesutbildning Diplomfabriker Dessa finns vanligen i USA eller använder amerikanska namn och erbjuder diplom (MBA e.d.) som låter prestigefyllda men som inte kräver någon större studieprestation. Yrkesinriktade kurser Dessa kurser riktas vanligen till arbetslösa konsumenter utan kvalifikationer, som ges ett uttalat eller underförstått löfte om ett nytt arbete eller en ny karriär. Tvivelaktig praxis inbegriper vanligen rent bedrägeri eller ett verkligen vilseledande erbjudande. Kommersialisering av affärsidéer Hemarbete Syftet med denna typ av bedrägeri är att få den godtrogne konsumenten att skicka in pengar som aldrig returneras, med ett falskt löfte om regelbunden inkomst och friheterna och fördelarna med att arbeta hemifrån. I så gott som alla fall finns det varken något konkret arbete eller en äkta affärsidé. Bli rik fort, pyramidförsäljning och nätverksförsäljning (MLM) Dessa typer av praxis inbegriper både uppenbart bedrägeri och mer diskreta erbjudanden. 5

6 Uppenbart bedrägeri har ingenting att göra med en affärsidé. Affärsidén är i själva verket irrelevant och beskrivs i många fall inte ens i erbjudandet. De mer diskreta erbjudandena bygger däremot på en verklig affärsidé och betonar produkten eller tjänsten i syfte att övertyga konsumenten om dess trovärdighet. Detta gör det svårare för den blivande företagaren att skilja mellan äkta nätverksförsäljning och direktförsäljningsföretag som drivs av ohederliga pyramidförsäljare. Franchiseverksamhet Orsakerna till misslyckad franchiseverksamhet står ofta att finna i svåra ekonomiska förhållanden, vanskötsel från franchisetagarens sida, dåligt val av lokalisering, brist på stöd från franchisegivaren eller svagheter i affärsidén. Det finns emellertid fall där den nyblivne företagaren blivit offer för en tvivelaktig affärsidé. B Betydelsen av tvivelaktig praxis när det gäller yrkesutbildning och affärsidéer 1 Insamling av uppgifter De flesta intervjuade organisationerna prioriterar inte tvivelaktig praxis på yrkesutbildningsområdet. Därför finns det inga vetenskapliga eller statistiska uppgifter, även om man i de flesta länder finner intressanta exempel på tvivelaktig praxis. När det gäller gränsöverskridande verksamhet finns det vissa enstaka exempel med det går inte att se något särskilt mönster inom Europa. Det amerikanska inflytandet är dock starkt när det gäller Internetverksamhet och direktförsäljning. 6

7 2 Förekomst På grund av bristen på statistiska uppgifter och de berörda organisationernas svaga intresse är det svårt att ge en tydlig bild av i hur hög grad tvivelaktig praxis av detta slag förekommer i Europa, även om det i viss mån förekommer i samtliga medlemsstater. I stort sett verkar det som om tvivelaktig praxis är vanligare i de södra medlemsstaterna (Frankrike, Spanien, Italien och Grekland) än i de norra. De nordiska ländernas system med konsumentombudsman och en fungerande konsumentupplysning tycks göra att situationen hålls under kontroll. Det kan också konstateras att fler fall påträffas i de större länderna (Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien) än i de mindre. Det finns olika faktorer som kan påverka förekomsten av tvivelaktig praxis. Som exempel kan nämnas den anonymitet som urbaniseringen medför, arbetsmarknadssituationen, kvaliteten på det offentliga yrkesutbildningssystemet och arbetslöshetsförmånerna. De enda tillgängliga siffrorna för en medlemsstat är en uppskattning gjord av den brittiska regeringen. Denna visar hur vanlig tvivelaktig praxis är, särskilt när det gäller bedrägerier som har med hemarbete att göra. Förutom i Storbritannien är antalet klagomål som mottas av de nationella myndigheterna eller av konsumentorganisationerna förhållandevis lågt och det varierar från under ett halvt dussin (i de nordiska länderna) till ett par dussin (Frankrike, Spanien, Italien). Det är uppenbart att antalet fall där konsumenter blivit bedragna på grund av tvivelaktig praxis är betydligt fler än vad som anmäls. I jämförelse med andra typer av klagomål från konsumenterna anses tvivelaktig praxis visserligen vara ett irriterande fenomen, men det är ändå ingen viktig fråga för konsumenterna. 7

8 Varför vill konsumenter som blivit offer för tvivelaktig praxis inte berätta om det? Det är svårt att förklara varför så få offer anmäler tvivelaktig praxis. Det finns säkert flera olika orsaker till detta. Den ekonomiska förlustens storlek I många fall gäller det små belopp och många offer verkar tycka att det inte är värt besväret att lämna in ett klagomål. Skamkänslor Offren faller ofta för mycket uppenbart och grovt bedrägeri och är för skamsna för att klaga. Litet stöd från myndigheter och konsumentorganisationer Eftersom de flesta myndigheter och konsumentorganisationer anser att detta ämne inte är särskilt viktigt ger de inte signaler till den vanlige konsumenten att de bryr sig om denna fråga och lyssnar till klagomål. Självkritik En del offer skyller på sig själva för att de misslyckats med en affärsverksamhet. De tycker att de inte arbetat tillräckligt hårt eller att de inte har den kompetens eller sakkunskap som behövs. 8

9 Bristande kunskap om möjligheter till gottgörelse Eftersom offren vanligtvis inte hör till de mest upplysta konsumenterna känner de många gånger inte till vilka möjligheter till gottgörelse det finns eller vem de kan vända sig till. Dålig kommunikationsförmåga Myndigheter och konsumentorganisationer vill helst ha välformulerade, skriftliga klagomål. Många offer har dock inte de färdigheter som krävs för att skriva ett sådant klagomål. Offren tillhör ofta grupper som har sämre möjligheter att försvara sina rättigheter än andra. Brist på effektiva åtgärder Bristen på effektiva åtgärder kan vara verklig men det kan också hända att konsumenterna upplever att det inte finns några effektiva rättsliga åtgärder. De tycker därför inte att det är någon idé att lämna in ett klagomål. Ibland kan effektiva åtgärder vidtas mot tvivelaktig praxis, till exempel fängelsestraff, men för konsumenten finns det inga möjligheter till ekonomisk gottgörelse. Värvning via Internet En informell kartläggning av värvning via Internet bekräftar resultaten av de nationella rapporterna. Fenomenet är inte så oroväckande i Europa och värvning över nationsgränserna är inte särskilt vanligt. Det förekommer emellertid otaliga värvningar av amerikanskt ursprung på Internet och dessa når förmodligen ett stort antal av de europeiska konsumenter som har tillgång till Internet. Meddelandena är naiva och enkla att upptäcka men kommer antagligen att bli mer sofistikerade i framtiden och kan bli ett verkligt hot för europeiska konsumenter. 9

10 III KONTROLL AV OM GEMENSKAPENS OCH MEDLEMS- STATERNAS LAGSTIFTNING KAN TILLÄMPAS PÅ OFFER FÖR TVIVELAKTIG PRAXIS VAD GÄLLER YRKESUTBILDNING OCH AFFÄRSIDÉER Det finns i allmänhet ingen lagstiftning som kan tillämpas särskilt på konsumenter som blivit offer för tvivelaktig praxis på detta område. Däremot kan offret nästan alltid få hjälp genom allmänna konsumentskyddslagar och civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder: - Konsumentskyddslagar som bygger på europeisk lagstiftning (vilseledande reklam, distansförsäljning). - Konsumentskyddslagar som varierar betydligt från land till land (lagstiftning som förbjuder pyramidförsäljning). - Allmänna civilrättsliga och straffrättsliga lagar. Det finns inget särskilt mönster när det gäller bristen på tillräcklig lagstiftning för att skydda konsumenter som blivit offer för missbruk av detta slag. Det verkar som om problemet är bristen på resurser och på motivation hos konsumenter, myndigheter och konsumentorganisationer. IV MÖJLIGA ÅTGÄRDER A Lagstiftning 10

11 Det största problemet är inte att det saknas lagstiftning, även om man naturligtvis skulle kunna göra förbättringar på detta område. En viktig förbättring skulle till exempel vara att göra det möjligt för konsumentorganisationerna att utverka förbudsföreläggande mot tvivelaktig praxis (se det nya direktivet om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen). Ett annat alternativ som skulle kunna utredas är möjligheterna att skärpa kraven på offentliggörande när det gäller kommersialisering av affärsidéer och att reglera direktförsäljningslagstiftningen på vissa punkter. B Förvaltningssamarbete Ett visst förvaltningssamarbete förekommer redan mellan nationella myndigheter. Det skulle dock krävas en del mer specifikt inriktade insatser, särskilt för att övervaka gränsöverskridande verksamhet och för att få till stånd ett närmare samarbete mellan olika underavdelningar inom de nationella förvaltningarna. C Ekonomiska resurser För att kunna vidta åtgärder mot tvivelaktig praxis skulle det krävas extra finansiering för att uppmuntra myndigheterna och konsumentorganisationerna att göra fler utredningar. D Information och konsumentupplysning Två samverkande insatser måste uppmuntras. Den första är konsumentupplysning. 11

12 Den andra insatsen består av information, dvs att göra information tillgänglig för konsumenter som vill veta mer om det erbjudande de fått och om vem de har att göra med. Den befintliga obalansen vad gäller information bör åtgärdas. 12

13 HANDLEDNING FÖR KONSUMENTER Se upp, konsument! - Obegränsade inkomster. - Förtjäna tusentals kronor varje vecka utan någon som helst investering! - Allt som krävs är att du kan läsa och följa stegvisa instruktioner samt att du har vissa grundläggande praktiska färdigheter. - Detta är inte ett bli rikt fort -bedrägeri. - Tjäna mer än dollar som "Internetkonsult". - MBA-diplom: ingen undervisning, inga tentamina. - Var din egen chef. - Bestäm dina egna arbetstider. - Stora vinster. Ingen konkurrens. Liten investering. Måste säljas! Handledning om utbildning av tvivelaktig karaktär och kommersialisering av affärsidéer som erbjuds konsumenterna. 13

14 Syftet med denna handledning är att varna konsumenterna för riskerna med vissa tvivelaktiga erbjudanden som de kan få om yrkesutbildning, hemarbete, egenföretagande, affärssatsningar och franchiseföretag. I handledningen ges det råd om hur man upptäcker erbjudanden av detta slag och vad man i så fall kan göra. Alla exempel bygger på verkliga fall. 14

15 TRE BERÄTTELSER OM HUR ENKELT DET ÄR ATT FÖRLORA PENGAR 1 - TOPPMODELLEN Helga hade aldrig varit särskilt bra i skolan och det enda betyg hon hade vid 18 års ålder var det diplom hon fått för att hon vunnit andra pris i den årliga bakningstävlingen vid det lokala allaktivitetshuset. Hennes föräldrar var båda arbetslösa och undrade ständigt när hon skulle börja arbeta. Men förutom ett par timmar som diskare på en restaurang hade hon inte lyckats få tag på något arbete. Det var då hon fick syn på en annons i en damtidning: Fotomodellskolan i Ascot: Bli fotomodell. En veckas kurs. Resultat garanteras. Helgas vänner hade alltid berömt hennes utseende så "varför inte jag?" tänkte hon. Många av de fotomodeller hon hade sett i tidningarna var ju faktiskt inte speciellt vackra och de förtjänade miljoner. Skolbyggnaden såg något sliten ut och klassrummen var väldigt små, men den man som presenterade sig som direktör för skolan var mycket trevlig. "Med en kropp som din tar det säkert inte lång tid innan du kan tjäna en tusenlapp i veckan", sade han. 15

16 Priset på kursen var tusen euro för en vecka, vilket verkade ganska högt. Men direktören sade att han skulle se till att hon fick medverka i en katalog med badkläder. Fotograferingen skulle till och med ske i Bahamas! Helga skulle kunna tjäna upp till euro och få alla sina utgifter betalda. Helga lyckades övertala sin favoritfaster att låna henne pengarna. Kursen verkade inte särskilt vederhäftig. Allt deltagarna behövde göra var att gå omkring och balansera en bok på huvudet och se på videofilmer av modevisningar. Största delen av tiden ägnade hon faktiskt åt att prata med de andra flickorna eftersom flera lektioner ställdes in i sista minuten. Helga var mycket lycklig över det officiella fotomodelldiplom hon fick efter kursveckan. Tre veckor senare väntade hon fortfarande på sitt första uppdrag och klagade för direktören. Han förklarade för henne att flera möjligheter hade gått henne förbi eftersom han inte hade några ordentliga fotografier av henne som han kunde visa för modellagenturerna. Efter att ha betalat 500 euro (som hon lånade av sin pojkvän) för att ta kort på sig själv och ha väntat ytterligare tre veckor började Helgas tålamod tryta. Hon bad sin farbror som var före detta polis att följa med henne till skolan. Till deras stora förvåning fann de att ett gäng byggarbetare höll på att riva byggnaden. Helga arbetar nu på McDonald s för att försöka tjäna ihop så mycket pengar att hon kan betala tillbaka skulden till sin faster. 2 HEMARBETAREN Maria klarade inte av behålla ett fast arbete. Eftersom hon hade tre små barn kunde hon inte lämna hemmet och hon hade varken någon som kunde hjälpa henne eller tillräckligt med pengar för att kunna anställa en barnvakt. 16

17 När hon på anslagstavlan i det lokala snabbköpet såg en annons enligt vilken hon skulle kunna arbeta hemma och tjäna upp till 30 euro i timmen trodde hon att hon hade hittat en lösning. Hon ringde ett mobiltelefonnummer och den trevliga damen som svarade sade att allt som krävdes var att hon kunde läsa och följa enkla instruktioner. Det enda hon behövde göra var att anmäla sig som hemarbetare genom att betala en avgift på 50 euro, som skulle betalas tillbaka när hon avslutat sitt första arbetsuppdrag. Hon skulle kunna välja vilket slags arbete hon ville göra (hantverk, monteringsarbete, packningsarbete, kuvertering eller maskinskrivning) och hon skulle få en gratis tidning för hemarbetare. Maria hade inte 50 euro men lyckades övertala en snäll socialarbetare att ge henne pengarna under förevändningen att hon behövde köpa kläder till sina barn. När lådan anlände måste Maria betala 10 euro i postavgifter. Trots detta tyckte Maria att det skulle bli jättespännande att börja med sitt första "hemarbete". Hon höll på nästan hela natten och kuverterade brev och klistrade adresslappar på kuverten. Nästa morgon skickade hon stolt in sitt arbete, efter att ha betalat ytterligare 10 euro i postavgifter. Efter tre veckor hade Maria inte hört något från företaget och ringde då upp dem. Den trevliga damen var nu inte alls så trevlig som första gången utan sade att Maria hade gjort ett dåligt arbete och att det inte fanns någon anledning att betala för det. Hon var däremot beredd att ge Maria en chans till. Denna gång skulle Maria trä upp halsband. Pärlorna var mycket dyrbara och Maria skulle därför vara tvungen att betala en avgift på 100 euro som garanti för att hon skickade tillbaka dem. Maria svor kraftigt och slängde på luren. Maria har aldrig berättat för sina vänner om det som hände, för hon var rädd att bli utskrattad. 17

18 3 - PYRAMIDFÖRSÄLJAREN Erik avskydde sitt arbete som lagerarbetare. Han tillbringade största delen av sin tid i en mörk källare. Han ville vara ute i friska luften och träffa nya människor. När han träffade Peggy på en fest och hon berättade för honom om en intressant affärsidé ville han veta mer. Han följde med Peggy till ett möte på ett välkänt lyxhotell. På hotellet höll en karismatisk man klädd i en elegant italiensk kostym föredrag för en grupp på cirka 50 personer. Mannen bad Peggy berätta om den senaste produkten, en skattehandledning. Peggy såg på åhörarna med ett strålande leende och berättade att hon "tack vare denna handledning tjänade mer pengar och betalade mindre skatt". Fler personer steg upp och berättade för gruppen hur många handledningar de hade sålt under den gångna månaden. Varje gång en av dem hade redogjort för sina försäljningsresultat utropade alla: "Vilken toppsäljare, han kan sin sak!". Erik var mycket imponerad. Alla verkade så dynamiska och lyckliga. Ännu mer imponerad blev han efter ett enskilt möte med mannen i den italienska kostymen. Mannen var mycket vänlig och trevlig. Erik fick veta att han den första månaden skulle få cirka 1000 euro i provision på försäljningen av skattehandledningen och andra produkter. Därefter var det meningen att han skulle rekrytera nya distributörer och att han skulle få provision på de produkter de köpte. När sedan dessa distributörer började rekrytera egna underordnade distributörer skulle pengarna börja rulla in. Allt han behövde göra var att övertala fem av sina vänner att bli distributörer och dessa skulle i sin tur rekrytera fem av sina vänner och snart nog, lika säkert som att 5 x 5 x 5 = 125, skulle han ha över hundra personer på vars arbete han skulle få provision. Tre månader senare kunde Erik konstatera att det inte gick så bra som han hade tänkt. Han hade 300 exemplar av skattehandledningen i sitt vardagsrum och hade endast sålt 10 stycken. Ingen av hans vänner ville bli distributörer. Bankdirektören kontaktade honom gång på gång om övertrassering av hans konto, som berodde på de skattehandledningar han hade köpt. 18

19 Erik beslöt att klaga för mannen i den italienska kostymen. Mannen förklarade för Erik att det var hans säljteknik det var fel på. Han lät mycket övertygande. Erik medgav att han aldrig fått någon utbildning på detta område. Mannen fick honom att anmäla sig till en veckoslutskurs på vilken han skulle lära sig hemligheterna bakom en framgångsrik försäljare. Erik arbetar fortfarande i den fönsterlösa källaren. Efter att ha betalat 500 euro för veckoslutskursen, 200 euro för kassetter om vinnande säljteknik, 50 euro för en bok om 1001 sätt att sälja, 400 euro för ett internationellt seminarium om försäljning och 350 euro för lektioner om att telefonförsäljning använder Erik nu skattehandledningarna som möbler, eftersom han blev tvungen att sälja de flesta av sina riktiga möbler för att kunna betala sina skulder. 19

20 SE UPP FÖR TRAFIKLJUSEN! Hur kan man undvika att bli bedragen? Nedan ges några tips om hur man upptäcker ett bedrägeri. Rött ljus Akta dig! Gör inget mer om du ser en av dessa avslöjande varningssignaler. Gult ljus Var försiktig, något kan vara på tok. Grönt ljus Detta är vad man kan vänta sig av ett seriöst och lagligt företag. Det betyder dock inte att du inte skall läsa erbjudandet noggrant och ställa ingående frågor. Rött ljus Gult ljus Grönt ljus - Ingen adress. - Ett mobiltelefonnummer. - Skryter med att det är världens mest framgångsrika sätt att tjäna pengar eller det snabbast växande företaget. - Påstår att det inte rör sig om ett bedrägeri eller MLM. - Som adress anges en postbox. - Stora bokstäver som formligen skriker ut sitt budskap. - Lovar att avslöja en hemlighet. - Vaga hänvisningar, t.ex. Tusentals nöjda kunder. - En fullständig adress med uppgifter om bank eller officiella registreringsnummer. - En exakt beskrivning av produkten eller tjänsten. - Annonsen är införd i en ansedd dagstidning eller tidskrift. - Lovar att man genast blir rik. - Efter att ha läst annonsen eller annat material har man ingen aning om vad produkten eller tjänsten är. - I fråga om hemarbete krävs det att man omedelbart betalar en registreringsavgift eller annan administrativ avgift. - Annonsen är införd under rubriken "affärsidéer" eller "övrigt" i en gratistidning. - Man erbjuds en kurs som garanterar ett arbete. - Möten hålls inte i företagets lokaler utan i barer, pubar, hotell eller restauranger. - Annonsen är införd under rubriken "lediga platser" i en gratistidning. - Ordet officiell. - Företaget i fråga är nytt. - Utbildning för att bli fotomodell, skådespelare, flygvärdinna, idrottstränare eller säkerhetsvakt. - Det låter för bra för att vara sant. - Man blir ombedd att betala ett belopp som det inte var tal om i början. - Företaget har funnits i många år. - Man blir inte ombedd att betala något för att få arbeta hemifrån. - När det gäller en affärsidé har man möjlighet att prata med någon som redan arbetar för företaget eller, om det är fråga om en kurs, med tidigare kursdeltagare. 20

21 HUR MAN KÄNNER IGEN TILLFÖRLITLIG YRKESUTBILDNING OCH TILLFÖRLITLIGA AFFÄRSIDÉER Det finns många seriösa skolor och utbildningsarrangörer och många seriösa affärsidéer. Så varför befatta sig med de tvivelaktiga? Om du känner dig lockad av ett erbjudande på något av dessa områden skall du ta dig tid att läsa igenom det skriftliga materialet och se om du kan upptäcka någon av varningssignalerna som beskrivs i föregående avsnitt. Om du fortfarande är intresserad skall du akta dig för att betala en större summa pengar (särskilt om det gäller pengar du sparat ihop under lång tid) innan du rådfrågat en sakkunnig på området. Beroende på typen av erbjudande finns det många som kan hjälpa dig kostnadsfritt eller mot en liten avgift. - Konsumentorganisationer. - Konsumentrådgivningar. - Lokala och nationella konsumentskyddsorgan. - Din bank. - Din advokat. - Lokala utbildningsmyndigheter. - Bransch- och yrkesorganisationer. Kontrollera huruvida företaget i fråga verkligen existerar. Om det är praktiskt möjligt skall du besöka kontorslokalerna (eller klassrummen). Beroende på typen av erbjudande kan du be att få prata med tidigare kursdeltagare eller andra i din situation som har nappat på erbjudandet. Be att få vara med på en lektion (yrkesutbildning) eller tillbringa en dag tillsammans med någon som redan arbetar för företaget (affärsidéer) innan du betalar. 21

22 VAD KAN MAN GÖRA OM MAN BLIVIT OFFER FÖR TVIVELAKTIG PRAXIS? Skäms inte! Tänk inte att beloppet det gäller är så litet att det inte är värt att klaga. Hjälp dig själv och framtida offer genoma tt inte låta bedragarna komma undan. Klaga! Beroende på vilket slags bedrägeri det gäller kan du kontakta något av följande organ: - Lokala och nationella konsumentskyddsorgan - Självreglerande organ inom reklambranschen - Konsumentorganisationer Om du inte vet vem du skall kontakta kan du be någon av dessa organ om råd vart du skall vända dig med ditt klagomål. Var inte rädd! Om det rör sig om ett allvarligt bedrägeri och du har förlorat mycket pengar bör du anmäla det till en advokat eller till polisen. I följande avsnitt finns information om och adresser till nationella organ i ditt land som du kan kontakta. 22

23 FÖRTECKNING ÖVER ORGAN ATT KONTAKTA 23

24 Detta är inte en uttömmande förteckning över de organisationer som kan vara till hjälp för konsumenterna, särskilt personer som blivit offer för tvivelaktig praxis av det slag som beskrivs i denna handledning. Här tas endast ett urval av användbara adresser upp. Det finns många andra organisationer som kan hjälpa konsumenter men som inte finns med i förteckningen. 24

25 1. Finland a) Konsumentombudsmannen Konsumentombudsmannen behandlar enskilda anmälningar om marknadsföring och skall om han upptäcker fall av olaglig marknadsföring kontakta näringsidkaren och uppmana denne att upphöra med marknadsföringen. Vid behov kan ombudsmannen föra ärendet vidare till marknadsdomstolen. Om fallet är av allmängiltig betydelse för konsumentskyddet kan han också bistå konsumenter vid domstolsprocesser. Konsumentombudsmannens och konsumentverkets gemensamma byrå tar också fram informationsmaterial om konsumenternas rättigheter och skyldigheter och om konsumenternas ställning på marknaden. Adressuppgifter: Besöksadress: Aspnäsgatan 4 A, 7:e våningen, Helsingfors Postadress: PB 5, Helsingfors Telefon Telefax E-post Telefonrådgivning , vardagar kl b) Kommunala konsumentrådgivare Kommunernas konsumentrådgivare står till tjänst med information om konsumenternas rättigheter och skyldigheter och försöker också medla vid tvister mellan näringsidkare och kunder. Om tvisten inte kan lösas med konsumentrådgivarens hjälp kan ärendet gå vidare till den nationella konsumentklagonämnden. För att få reda på adressen till konsumentrådgivaren i sin kommun kan man kontakta konsumentombudsmannen (se ovan). c) Konsumentklagonämnden Konsumentklagonämnden utfärdar riktlinjer vad gäller tvister mellan näringsidkare och konsumenter. Konsumentklagonämndens beslut är inte bindande men de följs för det mesta av näringsidkarna. 25

26 Adressuppgifter: Besöksadress: Ekogatan 3, Helsingfors Postadress: PB 5, Helsingfors Telefon Telefax d) Finlands konsumentförbund Konsumentförbundet erbjuder allmän konsumentrådgivning och viss rådgivning i rättsliga frågor per telefon, brev, telefax eller e-post. Medlemmarna i konsumentförbundet kan också få träffa förbundets jurist för ytterligare information. Adressuppgifter: Besöks- och postadress: Mannerheimvägen 15 A, Helsingfors Telefon Telefax E-post e) Finlands advokatförbund Man kan kontakta sin egen advokat eller jurist för information om sina rättigheter och skyldigheter som konsument och för att få råd om vilka rättsliga åtgärder som eventuellt kan vidtas mot näringsidkaren. Om man inte redan har en egen advokat eller jurist kan man få tag på en genom att kontakta Finlands advokatförbund. Adressuppgifter: Besöks- och postadress: Simonsgatan 12 B 20, Helsingfors Telefon Telefax E-post 2. Sverige a) Den lokala konsumentvägledaren Om man vill lämna in ett klagomål kan man kontakta sin lokala konsumentvägledare. Adressen till denne finns på webbadressen 26

27 Konsumentvägledaren bistår gratis konsumenterna med rådgivning och stöd. Man kan också få råd om vart man kan vända sig om konsumentvägledaren inte kan hjälpa till. b) Konsumentverket Rosenlundsgatan 9, Stockholm, telefon för ytterligare information. Konsumentverket är ett statlig verk med uppgift att bistå allmänheten i konsumentfrågor. Konsumentverkets viktigaste arbetsfält är reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi och varors säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan. Konsumentverket kan till följd av en direkt anmälan från konsumenten eller en anmälan som kommit in via konsumentvägledaren ingripa på följande sätt: - Kontakta företaget direkt och komma överens om en lösning. - Utfärda ett förbudsföreläggande i vissa fall. - Föra ärendet vidare till marknadsdomstolen. - Föra ärendet vidare till allmän åklagare. Konsumentverket kan bistå konsumenten i domstol om fallet har allmängiltig betydelse för konsumentskyddet. c) Allmänna reklamationsnämnden Box 174, Stockholm, telefon Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en fristående, statlig myndighet. Reklamationsnämndens huvuduppgift är att opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företagare. Förfarandet är avgiftsfritt. Besluten ges i form av rekommendationer och är inte juridiskt bindande. De flesta företagare följer dock nämndens rekommendationer. Många har också genom sin branschorganisation åtagit sig att göra detta. Allmänna reklamationsnämnden kan hjälpa konsumenter som vill ha kompensation eller annan form av gottgörelse från ett företag. Den kan besluta till konsumentens fördel och tilldöma denne kompensation. Dess beslut är emellertid inte bindande. Företaget måste godkänna beslutet. 27

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier

Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier Konsumentverket 2015 Ansvariga handläggare: Axel Frick och Otto

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer)

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer) Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om mervärdesskattesats på elektroniska publikationer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens

Läs mer

Förbuds- och informationsföreläggande

Förbuds- och informationsföreläggande Konsument verket KO Föreläggande FF 2015:8 -/*> IF 2015:5 - zoo Datum 2OI5-II-26 Dnr 2OI5/H7I Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Lundstedt Fond & Finans AB Grynbodgatan 4 A 211 33 Malmö Förbuds-

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

ZA5943 Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4)

ZA5943 Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) ZA9 Flash Eurobarometer 97 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL 97 - Consumers - FIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER

Läs mer

ZA5615 Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2)

ZA5615 Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) ZA6 Flash Eurobarometer (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - FIS Konsumenters inställning till gränsöverskridande

Läs mer

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS 1. Klagandens namn (efternamn och förnamn): 2. Eventuellt företrädd av: 3. Nationalitet: 4. Adress eller säte 2 : 5.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Sweden

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Sweden ZA6 Flash Eurobarometer (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Sweden FL - SE Konsumenters inställning till gränsöverskridande handel och konsumentskydd

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Sverige Country Payment Report 16: SVERIGE Intrum Justitia har samlat in uppgifter från tusentals i Europa för att få insikt i ens betalningsbeteenden och ekonomiska tillstånd.

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv SAMMANFATTNING

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1999L0094 SV 11.12.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EG av den

Läs mer

Delprov 1 rapport över sociala webben

Delprov 1 rapport över sociala webben Delprov 1 rapport över sociala webben I denna uppgift ska jag försöka att förklara grundligt hur 5 principer som ska beskriver webbens spelregler, det vill säga karaktäristiska egenskaper som är centrala

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad?

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? Efter Finlands anslutning till Europeiska unionen har medborgarnas, sammanslutningarnas och företagens möjligheter att få sin sak prövad utvidgats.

Läs mer

Europeiskt Småmålsförfarande

Europeiskt Småmålsförfarande Europeiskt Småmålsförfarande Denna broschyr är en guide som ger dig information om hur du tillämpar ett så kallat europeiskt småmålsförfarande. Ett europeiskt småmålsförfarande kan endast användas vid

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5215 Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Sweden Flash 278 Business attitudes towards enforcement and redress

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

om bredband ==== == 1 I Om bredband

om bredband ==== == 1 I Om bredband om bredband ==== == 1 I Om bredband GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBAND Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser.

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 3. Budget är en plan över inkomster och utgifter. Det kan t.ex

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

alkoholgranskningsmannen

alkoholgranskningsmannen alkoholgranskningsmannen Detta är Alkoholg ranskningsmannen Gun Neuman kan bäst beskrivas som en blandning av bollplank och ordningspolis. Sedan 2005 är hon kvinnan bakom titeln Alkoholgranskningsmannen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Big Bowl Sverige AB, 556519-1987 Box 3058 200 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

Ny dom kan ändra synen på människohandel

Ny dom kan ändra synen på människohandel Ny dom kan ändra synen på människohandel Publicerad 2016-03-01 Par dömt till fängelse. En man och en kvinna har dömts för människohandel med en prostituerad trots att offret vare sig varit inlåst eller

Läs mer

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna Lättläst Finland tar euron i bruk Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002 Spara instruktionerna Innehåll Mark blir euro 3 Så här övergår vi till euro 4 Så här räknar du om mark till euro 6 Euromynten 7 Eurosedlarna

Läs mer

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8877-13 1 KLAGANDE A, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: Adress som

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001. av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001. av den [ ] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel, 22.5.2001 Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001 av den [ ] om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt.

556717-2167. KO förbjuder Kortedala Sport AB att gentemot konsument använda avtalsvillkor som innebär att uppsägning av avtal ska ske skriftligt. KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Gunnar Wikström FÖRELÄGGANDE 2014-02-13 FF 2014:01 Dm-2013/928 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. ]) W. J Q Dnr ^0/3 ms VIII nt«(«*t*timioi*tmhmtimiie«iig

Läs mer

Kom ihåg dina rättigheter:

Kom ihåg dina rättigheter: Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag som uppfyller Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Kom ihåg dina rättigheter: 1. Tala om för polisen om du vill att en advokat

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

Allmänna villkor: Köpare

Allmänna villkor: Köpare Allmänna villkor: Köpare Uppskattningar Uppskattningar av objektpris baseras på marknadsvärderingar. Slagpris kan skilja sig nämnvärt från uppskattning. Föremålens skick Objekt säljs "i befintligt skick"

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707

Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Försäkringsvillkor Swedbank Kapitalförsäkring Depå 0707 Gäller fr o m 2007-07-01 (med ändringar per 2011-12-01) 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Swedbank Kapitalförsäkring Depå.

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer