Ansvarsfriskrivning: Denna undersökning har utförts på uppdrag av Generaldirektoraret för hälsa och konsumentskydd och företräder Lex Foris åsikter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfriskrivning: Denna undersökning har utförts på uppdrag av Generaldirektoraret för hälsa och konsumentskydd och företräder Lex Foris åsikter"

Transkript

1 Ansvarsfriskrivning: Denna undersökning har utförts på uppdrag av Generaldirektoraret för hälsa och konsumentskydd och företräder Lex Foris åsikter om ämnet. Dessa åsikter har inte antagits eller på annat sätt formellt godkänts av kommissionen och skall inte anses som ett uttryck för den ståndpunkt som företräds av kommissionen eller Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd. Europeiska kommissionen kan inte garantera att uppgifterna i undersökningen är korrekta och frånsäger sig allt ansvar för hur de används. 1

2 LEX FORI Europeisk ekonomisk intressegruppering Adress: 3, rue de la Chapelle B.P.758 L-2017 Luxemburg En undersökning utförd på uppdrag av Europeiska kommissionen (Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd) UNDERSÖKNING OM UTBILDNINGAV TVIVELAKTIG KARAKTÄR OCH KOMMERSIALISERING AV AFFÄRSIDÉER SOM ERBJUDS KONSUMENTERNA - Januari

3 SAMMANFATTNING 3

4 I INLEDNING A Bakgrund Europeiska kommissionen (Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd) gav Lex Fori i uppdrag att utföra en undersökning om "utbildning av tvivelaktig karaktär och kommersialisering av affärsidéer som erbjuds konsumenterna". Undersökningen omfattade tre huvudområden: - Ren utbildning (distansutbildning, olika former av livslångt lärande). - Kurser i kombination med rådgivning i affärsfrågor. - Direktinköp av en affärsidé. B Definition I undersökningen definierades "utbildning av tvivelaktig karaktär och kommersialisering av affärsidéer" som sådana erbjudanden som verkar tvivelaktiga och som väcker kraftiga misstankar om oärlighet hos en person som är insatt på området, men som en godtrogen konsument inte nödvändigtvis reagerar på. II RESULTAT 1 Tvivelaktig praxis förekommer allmänt i Europeiska unionen. 4

5 2 Denna typ av praxis är vanligen inte, eller upplevs vanligen inte som, ett stort problem för konsumenterna. A Kartläggning av tvivelaktig praxis De vanligaste typerna av tvivelaktig praxis är följande: Yrkesutbildning Diplomfabriker Dessa finns vanligen i USA eller använder amerikanska namn och erbjuder diplom (MBA e.d.) som låter prestigefyllda men som inte kräver någon större studieprestation. Yrkesinriktade kurser Dessa kurser riktas vanligen till arbetslösa konsumenter utan kvalifikationer, som ges ett uttalat eller underförstått löfte om ett nytt arbete eller en ny karriär. Tvivelaktig praxis inbegriper vanligen rent bedrägeri eller ett verkligen vilseledande erbjudande. Kommersialisering av affärsidéer Hemarbete Syftet med denna typ av bedrägeri är att få den godtrogne konsumenten att skicka in pengar som aldrig returneras, med ett falskt löfte om regelbunden inkomst och friheterna och fördelarna med att arbeta hemifrån. I så gott som alla fall finns det varken något konkret arbete eller en äkta affärsidé. Bli rik fort, pyramidförsäljning och nätverksförsäljning (MLM) Dessa typer av praxis inbegriper både uppenbart bedrägeri och mer diskreta erbjudanden. 5

6 Uppenbart bedrägeri har ingenting att göra med en affärsidé. Affärsidén är i själva verket irrelevant och beskrivs i många fall inte ens i erbjudandet. De mer diskreta erbjudandena bygger däremot på en verklig affärsidé och betonar produkten eller tjänsten i syfte att övertyga konsumenten om dess trovärdighet. Detta gör det svårare för den blivande företagaren att skilja mellan äkta nätverksförsäljning och direktförsäljningsföretag som drivs av ohederliga pyramidförsäljare. Franchiseverksamhet Orsakerna till misslyckad franchiseverksamhet står ofta att finna i svåra ekonomiska förhållanden, vanskötsel från franchisetagarens sida, dåligt val av lokalisering, brist på stöd från franchisegivaren eller svagheter i affärsidén. Det finns emellertid fall där den nyblivne företagaren blivit offer för en tvivelaktig affärsidé. B Betydelsen av tvivelaktig praxis när det gäller yrkesutbildning och affärsidéer 1 Insamling av uppgifter De flesta intervjuade organisationerna prioriterar inte tvivelaktig praxis på yrkesutbildningsområdet. Därför finns det inga vetenskapliga eller statistiska uppgifter, även om man i de flesta länder finner intressanta exempel på tvivelaktig praxis. När det gäller gränsöverskridande verksamhet finns det vissa enstaka exempel med det går inte att se något särskilt mönster inom Europa. Det amerikanska inflytandet är dock starkt när det gäller Internetverksamhet och direktförsäljning. 6

7 2 Förekomst På grund av bristen på statistiska uppgifter och de berörda organisationernas svaga intresse är det svårt att ge en tydlig bild av i hur hög grad tvivelaktig praxis av detta slag förekommer i Europa, även om det i viss mån förekommer i samtliga medlemsstater. I stort sett verkar det som om tvivelaktig praxis är vanligare i de södra medlemsstaterna (Frankrike, Spanien, Italien och Grekland) än i de norra. De nordiska ländernas system med konsumentombudsman och en fungerande konsumentupplysning tycks göra att situationen hålls under kontroll. Det kan också konstateras att fler fall påträffas i de större länderna (Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien) än i de mindre. Det finns olika faktorer som kan påverka förekomsten av tvivelaktig praxis. Som exempel kan nämnas den anonymitet som urbaniseringen medför, arbetsmarknadssituationen, kvaliteten på det offentliga yrkesutbildningssystemet och arbetslöshetsförmånerna. De enda tillgängliga siffrorna för en medlemsstat är en uppskattning gjord av den brittiska regeringen. Denna visar hur vanlig tvivelaktig praxis är, särskilt när det gäller bedrägerier som har med hemarbete att göra. Förutom i Storbritannien är antalet klagomål som mottas av de nationella myndigheterna eller av konsumentorganisationerna förhållandevis lågt och det varierar från under ett halvt dussin (i de nordiska länderna) till ett par dussin (Frankrike, Spanien, Italien). Det är uppenbart att antalet fall där konsumenter blivit bedragna på grund av tvivelaktig praxis är betydligt fler än vad som anmäls. I jämförelse med andra typer av klagomål från konsumenterna anses tvivelaktig praxis visserligen vara ett irriterande fenomen, men det är ändå ingen viktig fråga för konsumenterna. 7

8 Varför vill konsumenter som blivit offer för tvivelaktig praxis inte berätta om det? Det är svårt att förklara varför så få offer anmäler tvivelaktig praxis. Det finns säkert flera olika orsaker till detta. Den ekonomiska förlustens storlek I många fall gäller det små belopp och många offer verkar tycka att det inte är värt besväret att lämna in ett klagomål. Skamkänslor Offren faller ofta för mycket uppenbart och grovt bedrägeri och är för skamsna för att klaga. Litet stöd från myndigheter och konsumentorganisationer Eftersom de flesta myndigheter och konsumentorganisationer anser att detta ämne inte är särskilt viktigt ger de inte signaler till den vanlige konsumenten att de bryr sig om denna fråga och lyssnar till klagomål. Självkritik En del offer skyller på sig själva för att de misslyckats med en affärsverksamhet. De tycker att de inte arbetat tillräckligt hårt eller att de inte har den kompetens eller sakkunskap som behövs. 8

9 Bristande kunskap om möjligheter till gottgörelse Eftersom offren vanligtvis inte hör till de mest upplysta konsumenterna känner de många gånger inte till vilka möjligheter till gottgörelse det finns eller vem de kan vända sig till. Dålig kommunikationsförmåga Myndigheter och konsumentorganisationer vill helst ha välformulerade, skriftliga klagomål. Många offer har dock inte de färdigheter som krävs för att skriva ett sådant klagomål. Offren tillhör ofta grupper som har sämre möjligheter att försvara sina rättigheter än andra. Brist på effektiva åtgärder Bristen på effektiva åtgärder kan vara verklig men det kan också hända att konsumenterna upplever att det inte finns några effektiva rättsliga åtgärder. De tycker därför inte att det är någon idé att lämna in ett klagomål. Ibland kan effektiva åtgärder vidtas mot tvivelaktig praxis, till exempel fängelsestraff, men för konsumenten finns det inga möjligheter till ekonomisk gottgörelse. Värvning via Internet En informell kartläggning av värvning via Internet bekräftar resultaten av de nationella rapporterna. Fenomenet är inte så oroväckande i Europa och värvning över nationsgränserna är inte särskilt vanligt. Det förekommer emellertid otaliga värvningar av amerikanskt ursprung på Internet och dessa når förmodligen ett stort antal av de europeiska konsumenter som har tillgång till Internet. Meddelandena är naiva och enkla att upptäcka men kommer antagligen att bli mer sofistikerade i framtiden och kan bli ett verkligt hot för europeiska konsumenter. 9

10 III KONTROLL AV OM GEMENSKAPENS OCH MEDLEMS- STATERNAS LAGSTIFTNING KAN TILLÄMPAS PÅ OFFER FÖR TVIVELAKTIG PRAXIS VAD GÄLLER YRKESUTBILDNING OCH AFFÄRSIDÉER Det finns i allmänhet ingen lagstiftning som kan tillämpas särskilt på konsumenter som blivit offer för tvivelaktig praxis på detta område. Däremot kan offret nästan alltid få hjälp genom allmänna konsumentskyddslagar och civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder: - Konsumentskyddslagar som bygger på europeisk lagstiftning (vilseledande reklam, distansförsäljning). - Konsumentskyddslagar som varierar betydligt från land till land (lagstiftning som förbjuder pyramidförsäljning). - Allmänna civilrättsliga och straffrättsliga lagar. Det finns inget särskilt mönster när det gäller bristen på tillräcklig lagstiftning för att skydda konsumenter som blivit offer för missbruk av detta slag. Det verkar som om problemet är bristen på resurser och på motivation hos konsumenter, myndigheter och konsumentorganisationer. IV MÖJLIGA ÅTGÄRDER A Lagstiftning 10

11 Det största problemet är inte att det saknas lagstiftning, även om man naturligtvis skulle kunna göra förbättringar på detta område. En viktig förbättring skulle till exempel vara att göra det möjligt för konsumentorganisationerna att utverka förbudsföreläggande mot tvivelaktig praxis (se det nya direktivet om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen). Ett annat alternativ som skulle kunna utredas är möjligheterna att skärpa kraven på offentliggörande när det gäller kommersialisering av affärsidéer och att reglera direktförsäljningslagstiftningen på vissa punkter. B Förvaltningssamarbete Ett visst förvaltningssamarbete förekommer redan mellan nationella myndigheter. Det skulle dock krävas en del mer specifikt inriktade insatser, särskilt för att övervaka gränsöverskridande verksamhet och för att få till stånd ett närmare samarbete mellan olika underavdelningar inom de nationella förvaltningarna. C Ekonomiska resurser För att kunna vidta åtgärder mot tvivelaktig praxis skulle det krävas extra finansiering för att uppmuntra myndigheterna och konsumentorganisationerna att göra fler utredningar. D Information och konsumentupplysning Två samverkande insatser måste uppmuntras. Den första är konsumentupplysning. 11

12 Den andra insatsen består av information, dvs att göra information tillgänglig för konsumenter som vill veta mer om det erbjudande de fått och om vem de har att göra med. Den befintliga obalansen vad gäller information bör åtgärdas. 12

13 HANDLEDNING FÖR KONSUMENTER Se upp, konsument! - Obegränsade inkomster. - Förtjäna tusentals kronor varje vecka utan någon som helst investering! - Allt som krävs är att du kan läsa och följa stegvisa instruktioner samt att du har vissa grundläggande praktiska färdigheter. - Detta är inte ett bli rikt fort -bedrägeri. - Tjäna mer än dollar som "Internetkonsult". - MBA-diplom: ingen undervisning, inga tentamina. - Var din egen chef. - Bestäm dina egna arbetstider. - Stora vinster. Ingen konkurrens. Liten investering. Måste säljas! Handledning om utbildning av tvivelaktig karaktär och kommersialisering av affärsidéer som erbjuds konsumenterna. 13

14 Syftet med denna handledning är att varna konsumenterna för riskerna med vissa tvivelaktiga erbjudanden som de kan få om yrkesutbildning, hemarbete, egenföretagande, affärssatsningar och franchiseföretag. I handledningen ges det råd om hur man upptäcker erbjudanden av detta slag och vad man i så fall kan göra. Alla exempel bygger på verkliga fall. 14

15 TRE BERÄTTELSER OM HUR ENKELT DET ÄR ATT FÖRLORA PENGAR 1 - TOPPMODELLEN Helga hade aldrig varit särskilt bra i skolan och det enda betyg hon hade vid 18 års ålder var det diplom hon fått för att hon vunnit andra pris i den årliga bakningstävlingen vid det lokala allaktivitetshuset. Hennes föräldrar var båda arbetslösa och undrade ständigt när hon skulle börja arbeta. Men förutom ett par timmar som diskare på en restaurang hade hon inte lyckats få tag på något arbete. Det var då hon fick syn på en annons i en damtidning: Fotomodellskolan i Ascot: Bli fotomodell. En veckas kurs. Resultat garanteras. Helgas vänner hade alltid berömt hennes utseende så "varför inte jag?" tänkte hon. Många av de fotomodeller hon hade sett i tidningarna var ju faktiskt inte speciellt vackra och de förtjänade miljoner. Skolbyggnaden såg något sliten ut och klassrummen var väldigt små, men den man som presenterade sig som direktör för skolan var mycket trevlig. "Med en kropp som din tar det säkert inte lång tid innan du kan tjäna en tusenlapp i veckan", sade han. 15

16 Priset på kursen var tusen euro för en vecka, vilket verkade ganska högt. Men direktören sade att han skulle se till att hon fick medverka i en katalog med badkläder. Fotograferingen skulle till och med ske i Bahamas! Helga skulle kunna tjäna upp till euro och få alla sina utgifter betalda. Helga lyckades övertala sin favoritfaster att låna henne pengarna. Kursen verkade inte särskilt vederhäftig. Allt deltagarna behövde göra var att gå omkring och balansera en bok på huvudet och se på videofilmer av modevisningar. Största delen av tiden ägnade hon faktiskt åt att prata med de andra flickorna eftersom flera lektioner ställdes in i sista minuten. Helga var mycket lycklig över det officiella fotomodelldiplom hon fick efter kursveckan. Tre veckor senare väntade hon fortfarande på sitt första uppdrag och klagade för direktören. Han förklarade för henne att flera möjligheter hade gått henne förbi eftersom han inte hade några ordentliga fotografier av henne som han kunde visa för modellagenturerna. Efter att ha betalat 500 euro (som hon lånade av sin pojkvän) för att ta kort på sig själv och ha väntat ytterligare tre veckor började Helgas tålamod tryta. Hon bad sin farbror som var före detta polis att följa med henne till skolan. Till deras stora förvåning fann de att ett gäng byggarbetare höll på att riva byggnaden. Helga arbetar nu på McDonald s för att försöka tjäna ihop så mycket pengar att hon kan betala tillbaka skulden till sin faster. 2 HEMARBETAREN Maria klarade inte av behålla ett fast arbete. Eftersom hon hade tre små barn kunde hon inte lämna hemmet och hon hade varken någon som kunde hjälpa henne eller tillräckligt med pengar för att kunna anställa en barnvakt. 16

17 När hon på anslagstavlan i det lokala snabbköpet såg en annons enligt vilken hon skulle kunna arbeta hemma och tjäna upp till 30 euro i timmen trodde hon att hon hade hittat en lösning. Hon ringde ett mobiltelefonnummer och den trevliga damen som svarade sade att allt som krävdes var att hon kunde läsa och följa enkla instruktioner. Det enda hon behövde göra var att anmäla sig som hemarbetare genom att betala en avgift på 50 euro, som skulle betalas tillbaka när hon avslutat sitt första arbetsuppdrag. Hon skulle kunna välja vilket slags arbete hon ville göra (hantverk, monteringsarbete, packningsarbete, kuvertering eller maskinskrivning) och hon skulle få en gratis tidning för hemarbetare. Maria hade inte 50 euro men lyckades övertala en snäll socialarbetare att ge henne pengarna under förevändningen att hon behövde köpa kläder till sina barn. När lådan anlände måste Maria betala 10 euro i postavgifter. Trots detta tyckte Maria att det skulle bli jättespännande att börja med sitt första "hemarbete". Hon höll på nästan hela natten och kuverterade brev och klistrade adresslappar på kuverten. Nästa morgon skickade hon stolt in sitt arbete, efter att ha betalat ytterligare 10 euro i postavgifter. Efter tre veckor hade Maria inte hört något från företaget och ringde då upp dem. Den trevliga damen var nu inte alls så trevlig som första gången utan sade att Maria hade gjort ett dåligt arbete och att det inte fanns någon anledning att betala för det. Hon var däremot beredd att ge Maria en chans till. Denna gång skulle Maria trä upp halsband. Pärlorna var mycket dyrbara och Maria skulle därför vara tvungen att betala en avgift på 100 euro som garanti för att hon skickade tillbaka dem. Maria svor kraftigt och slängde på luren. Maria har aldrig berättat för sina vänner om det som hände, för hon var rädd att bli utskrattad. 17

18 3 - PYRAMIDFÖRSÄLJAREN Erik avskydde sitt arbete som lagerarbetare. Han tillbringade största delen av sin tid i en mörk källare. Han ville vara ute i friska luften och träffa nya människor. När han träffade Peggy på en fest och hon berättade för honom om en intressant affärsidé ville han veta mer. Han följde med Peggy till ett möte på ett välkänt lyxhotell. På hotellet höll en karismatisk man klädd i en elegant italiensk kostym föredrag för en grupp på cirka 50 personer. Mannen bad Peggy berätta om den senaste produkten, en skattehandledning. Peggy såg på åhörarna med ett strålande leende och berättade att hon "tack vare denna handledning tjänade mer pengar och betalade mindre skatt". Fler personer steg upp och berättade för gruppen hur många handledningar de hade sålt under den gångna månaden. Varje gång en av dem hade redogjort för sina försäljningsresultat utropade alla: "Vilken toppsäljare, han kan sin sak!". Erik var mycket imponerad. Alla verkade så dynamiska och lyckliga. Ännu mer imponerad blev han efter ett enskilt möte med mannen i den italienska kostymen. Mannen var mycket vänlig och trevlig. Erik fick veta att han den första månaden skulle få cirka 1000 euro i provision på försäljningen av skattehandledningen och andra produkter. Därefter var det meningen att han skulle rekrytera nya distributörer och att han skulle få provision på de produkter de köpte. När sedan dessa distributörer började rekrytera egna underordnade distributörer skulle pengarna börja rulla in. Allt han behövde göra var att övertala fem av sina vänner att bli distributörer och dessa skulle i sin tur rekrytera fem av sina vänner och snart nog, lika säkert som att 5 x 5 x 5 = 125, skulle han ha över hundra personer på vars arbete han skulle få provision. Tre månader senare kunde Erik konstatera att det inte gick så bra som han hade tänkt. Han hade 300 exemplar av skattehandledningen i sitt vardagsrum och hade endast sålt 10 stycken. Ingen av hans vänner ville bli distributörer. Bankdirektören kontaktade honom gång på gång om övertrassering av hans konto, som berodde på de skattehandledningar han hade köpt. 18

19 Erik beslöt att klaga för mannen i den italienska kostymen. Mannen förklarade för Erik att det var hans säljteknik det var fel på. Han lät mycket övertygande. Erik medgav att han aldrig fått någon utbildning på detta område. Mannen fick honom att anmäla sig till en veckoslutskurs på vilken han skulle lära sig hemligheterna bakom en framgångsrik försäljare. Erik arbetar fortfarande i den fönsterlösa källaren. Efter att ha betalat 500 euro för veckoslutskursen, 200 euro för kassetter om vinnande säljteknik, 50 euro för en bok om 1001 sätt att sälja, 400 euro för ett internationellt seminarium om försäljning och 350 euro för lektioner om att telefonförsäljning använder Erik nu skattehandledningarna som möbler, eftersom han blev tvungen att sälja de flesta av sina riktiga möbler för att kunna betala sina skulder. 19

20 SE UPP FÖR TRAFIKLJUSEN! Hur kan man undvika att bli bedragen? Nedan ges några tips om hur man upptäcker ett bedrägeri. Rött ljus Akta dig! Gör inget mer om du ser en av dessa avslöjande varningssignaler. Gult ljus Var försiktig, något kan vara på tok. Grönt ljus Detta är vad man kan vänta sig av ett seriöst och lagligt företag. Det betyder dock inte att du inte skall läsa erbjudandet noggrant och ställa ingående frågor. Rött ljus Gult ljus Grönt ljus - Ingen adress. - Ett mobiltelefonnummer. - Skryter med att det är världens mest framgångsrika sätt att tjäna pengar eller det snabbast växande företaget. - Påstår att det inte rör sig om ett bedrägeri eller MLM. - Som adress anges en postbox. - Stora bokstäver som formligen skriker ut sitt budskap. - Lovar att avslöja en hemlighet. - Vaga hänvisningar, t.ex. Tusentals nöjda kunder. - En fullständig adress med uppgifter om bank eller officiella registreringsnummer. - En exakt beskrivning av produkten eller tjänsten. - Annonsen är införd i en ansedd dagstidning eller tidskrift. - Lovar att man genast blir rik. - Efter att ha läst annonsen eller annat material har man ingen aning om vad produkten eller tjänsten är. - I fråga om hemarbete krävs det att man omedelbart betalar en registreringsavgift eller annan administrativ avgift. - Annonsen är införd under rubriken "affärsidéer" eller "övrigt" i en gratistidning. - Man erbjuds en kurs som garanterar ett arbete. - Möten hålls inte i företagets lokaler utan i barer, pubar, hotell eller restauranger. - Annonsen är införd under rubriken "lediga platser" i en gratistidning. - Ordet officiell. - Företaget i fråga är nytt. - Utbildning för att bli fotomodell, skådespelare, flygvärdinna, idrottstränare eller säkerhetsvakt. - Det låter för bra för att vara sant. - Man blir ombedd att betala ett belopp som det inte var tal om i början. - Företaget har funnits i många år. - Man blir inte ombedd att betala något för att få arbeta hemifrån. - När det gäller en affärsidé har man möjlighet att prata med någon som redan arbetar för företaget eller, om det är fråga om en kurs, med tidigare kursdeltagare. 20

21 HUR MAN KÄNNER IGEN TILLFÖRLITLIG YRKESUTBILDNING OCH TILLFÖRLITLIGA AFFÄRSIDÉER Det finns många seriösa skolor och utbildningsarrangörer och många seriösa affärsidéer. Så varför befatta sig med de tvivelaktiga? Om du känner dig lockad av ett erbjudande på något av dessa områden skall du ta dig tid att läsa igenom det skriftliga materialet och se om du kan upptäcka någon av varningssignalerna som beskrivs i föregående avsnitt. Om du fortfarande är intresserad skall du akta dig för att betala en större summa pengar (särskilt om det gäller pengar du sparat ihop under lång tid) innan du rådfrågat en sakkunnig på området. Beroende på typen av erbjudande finns det många som kan hjälpa dig kostnadsfritt eller mot en liten avgift. - Konsumentorganisationer. - Konsumentrådgivningar. - Lokala och nationella konsumentskyddsorgan. - Din bank. - Din advokat. - Lokala utbildningsmyndigheter. - Bransch- och yrkesorganisationer. Kontrollera huruvida företaget i fråga verkligen existerar. Om det är praktiskt möjligt skall du besöka kontorslokalerna (eller klassrummen). Beroende på typen av erbjudande kan du be att få prata med tidigare kursdeltagare eller andra i din situation som har nappat på erbjudandet. Be att få vara med på en lektion (yrkesutbildning) eller tillbringa en dag tillsammans med någon som redan arbetar för företaget (affärsidéer) innan du betalar. 21

22 VAD KAN MAN GÖRA OM MAN BLIVIT OFFER FÖR TVIVELAKTIG PRAXIS? Skäms inte! Tänk inte att beloppet det gäller är så litet att det inte är värt att klaga. Hjälp dig själv och framtida offer genoma tt inte låta bedragarna komma undan. Klaga! Beroende på vilket slags bedrägeri det gäller kan du kontakta något av följande organ: - Lokala och nationella konsumentskyddsorgan - Självreglerande organ inom reklambranschen - Konsumentorganisationer Om du inte vet vem du skall kontakta kan du be någon av dessa organ om råd vart du skall vända dig med ditt klagomål. Var inte rädd! Om det rör sig om ett allvarligt bedrägeri och du har förlorat mycket pengar bör du anmäla det till en advokat eller till polisen. I följande avsnitt finns information om och adresser till nationella organ i ditt land som du kan kontakta. 22

23 FÖRTECKNING ÖVER ORGAN ATT KONTAKTA 23

24 Detta är inte en uttömmande förteckning över de organisationer som kan vara till hjälp för konsumenterna, särskilt personer som blivit offer för tvivelaktig praxis av det slag som beskrivs i denna handledning. Här tas endast ett urval av användbara adresser upp. Det finns många andra organisationer som kan hjälpa konsumenter men som inte finns med i förteckningen. 24

25 1. Finland a) Konsumentombudsmannen Konsumentombudsmannen behandlar enskilda anmälningar om marknadsföring och skall om han upptäcker fall av olaglig marknadsföring kontakta näringsidkaren och uppmana denne att upphöra med marknadsföringen. Vid behov kan ombudsmannen föra ärendet vidare till marknadsdomstolen. Om fallet är av allmängiltig betydelse för konsumentskyddet kan han också bistå konsumenter vid domstolsprocesser. Konsumentombudsmannens och konsumentverkets gemensamma byrå tar också fram informationsmaterial om konsumenternas rättigheter och skyldigheter och om konsumenternas ställning på marknaden. Adressuppgifter: Besöksadress: Aspnäsgatan 4 A, 7:e våningen, Helsingfors Postadress: PB 5, Helsingfors Telefon Telefax E-post Telefonrådgivning , vardagar kl b) Kommunala konsumentrådgivare Kommunernas konsumentrådgivare står till tjänst med information om konsumenternas rättigheter och skyldigheter och försöker också medla vid tvister mellan näringsidkare och kunder. Om tvisten inte kan lösas med konsumentrådgivarens hjälp kan ärendet gå vidare till den nationella konsumentklagonämnden. För att få reda på adressen till konsumentrådgivaren i sin kommun kan man kontakta konsumentombudsmannen (se ovan). c) Konsumentklagonämnden Konsumentklagonämnden utfärdar riktlinjer vad gäller tvister mellan näringsidkare och konsumenter. Konsumentklagonämndens beslut är inte bindande men de följs för det mesta av näringsidkarna. 25

26 Adressuppgifter: Besöksadress: Ekogatan 3, Helsingfors Postadress: PB 5, Helsingfors Telefon Telefax d) Finlands konsumentförbund Konsumentförbundet erbjuder allmän konsumentrådgivning och viss rådgivning i rättsliga frågor per telefon, brev, telefax eller e-post. Medlemmarna i konsumentförbundet kan också få träffa förbundets jurist för ytterligare information. Adressuppgifter: Besöks- och postadress: Mannerheimvägen 15 A, Helsingfors Telefon Telefax E-post e) Finlands advokatförbund Man kan kontakta sin egen advokat eller jurist för information om sina rättigheter och skyldigheter som konsument och för att få råd om vilka rättsliga åtgärder som eventuellt kan vidtas mot näringsidkaren. Om man inte redan har en egen advokat eller jurist kan man få tag på en genom att kontakta Finlands advokatförbund. Adressuppgifter: Besöks- och postadress: Simonsgatan 12 B 20, Helsingfors Telefon Telefax E-post 2. Sverige a) Den lokala konsumentvägledaren Om man vill lämna in ett klagomål kan man kontakta sin lokala konsumentvägledare. Adressen till denne finns på webbadressen 26

27 Konsumentvägledaren bistår gratis konsumenterna med rådgivning och stöd. Man kan också få råd om vart man kan vända sig om konsumentvägledaren inte kan hjälpa till. b) Konsumentverket Rosenlundsgatan 9, Stockholm, telefon för ytterligare information. Konsumentverket är ett statlig verk med uppgift att bistå allmänheten i konsumentfrågor. Konsumentverkets viktigaste arbetsfält är reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi och varors säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan. Konsumentverket kan till följd av en direkt anmälan från konsumenten eller en anmälan som kommit in via konsumentvägledaren ingripa på följande sätt: - Kontakta företaget direkt och komma överens om en lösning. - Utfärda ett förbudsföreläggande i vissa fall. - Föra ärendet vidare till marknadsdomstolen. - Föra ärendet vidare till allmän åklagare. Konsumentverket kan bistå konsumenten i domstol om fallet har allmängiltig betydelse för konsumentskyddet. c) Allmänna reklamationsnämnden Box 174, Stockholm, telefon Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en fristående, statlig myndighet. Reklamationsnämndens huvuduppgift är att opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företagare. Förfarandet är avgiftsfritt. Besluten ges i form av rekommendationer och är inte juridiskt bindande. De flesta företagare följer dock nämndens rekommendationer. Många har också genom sin branschorganisation åtagit sig att göra detta. Allmänna reklamationsnämnden kan hjälpa konsumenter som vill ha kompensation eller annan form av gottgörelse från ett företag. Den kan besluta till konsumentens fördel och tilldöma denne kompensation. Dess beslut är emellertid inte bindande. Företaget måste godkänna beslutet. 27

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad?

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? Efter Finlands anslutning till Europeiska unionen har medborgarnas, sammanslutningarnas och företagens möjligheter att få sin sak prövad utvidgats.

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar

Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna. Frågor och Svar Europeiska Domstolen för de Mänskliga Rättigheterna Frågor och Svar Frågor och Svar VAD ÄR DEN EUROPEISKA DOMSTOLEN FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA? Dessa frågor och svar har förberetts av domstolens kansli.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn

Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Finansinspektionen tillsynsmyndighet för finansoch försäkringssektorn Varför finns Finansinspektionen? Finansinspektionen (FI) arbetar för att kunder i Finland tryggt ska kunna sköta sina ärenden hos tjänsteleverantörer

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI))

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) P7_TA-PROV(2013)0436 Vilseledande marknadsföringsmetoder Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

om bredband ==== == 1 I Om bredband

om bredband ==== == 1 I Om bredband om bredband ==== == 1 I Om bredband GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBAND Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

Surfa säkert. en guide för barn, ungdomar och vuxna MOT BARNSEXHANDEL WWW.ECPAT.SE

Surfa säkert. en guide för barn, ungdomar och vuxna MOT BARNSEXHANDEL WWW.ECPAT.SE Surfa säkert en guide för barn, ungdomar och vuxna MOT BARNSEXHANDEL WWW.ECPAT.SE Internet har krympt världen Aldrig tidigare har det varit så lätt att kommunicera och söka information globalt. Kontakter

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/03716 SAKEN Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

KONSUMENTSKYDDET ÖVER GRÄNSERNA - SÄRSKILT INOM EU

KONSUMENTSKYDDET ÖVER GRÄNSERNA - SÄRSKILT INOM EU KONSUMENTSKYDDET ÖVER GRÄNSERNA - SÄRSKILT INOM EU En Studie i internationell privat- och processrätt Marie Larsson IUSTUS FÖRIAG Innehäll Förkortningar 16 DEL I - ALLMÄN DEL 19 1 Introduktion 21 1.1 Avhandlingsämnet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2013/0000(INI) 8.5.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om att skydda företagen mot vilseledande marknadsföringsmetoder och genomdriva

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-54

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-54 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 21.6.2013 2013/2122(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-54 Förslag till betänkande Cornelis de Jong (PE510.678v01-00) Att skydda företagen

Läs mer

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Finansdepartementet Enheten för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-11-02 Ulrica Dyrke Fi2015/3612/OFA/KO Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Läs mer

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster Schyssta Pengar Strategi för finansiella tjänster Bakgrund 1985 beslöt Sveriges Riksbank att avreglera den svenska kreditmarknaden. Det innebar bland annat att bankerna i princip fick låna ut obegränsat

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:25 2004-10-28 Dnr B 1/04 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE 1. 3 Call Aktiebolag, Box 92002, 120 06 STOCKHOLM 2. 3-Net Aktiebolag, adress som ovan

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna Lättläst Finland tar euron i bruk Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002 Spara instruktionerna Innehåll Mark blir euro 3 Så här övergår vi till euro 4 Så här räknar du om mark till euro 6 Euromynten 7 Eurosedlarna

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Kom ihåg dina rättigheter:

Kom ihåg dina rättigheter: Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag som uppfyller Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Kom ihåg dina rättigheter: 1. Tala om för polisen om du vill att en advokat

Läs mer

alkoholgranskningsmannen

alkoholgranskningsmannen alkoholgranskningsmannen Detta är Alkoholg ranskningsmannen Gun Neuman kan bäst beskrivas som en blandning av bollplank och ordningspolis. Sedan 2005 är hon kvinnan bakom titeln Alkoholgranskningsmannen,

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Konsumentverket arbetar för dig!

Konsumentverket arbetar för dig! Konsumentverket arbetar för dig! Obeställd e-postreklam - Lagstiftning, Tillämpning och Tillsyn Ola Svensson Rättsenhet 3 Konsumentverket/KO De viktigaste konsumentlagarna Marknadsföringslagen Avtalsvillkorslagen

Läs mer

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser.

1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 1. En konsument är en person som förbrukar varor och tjänster. 2. Ordet ekonomi betyder hushållning dvs att man hushåller med sina resurser. 3. Budget är en plan över inkomster och utgifter. Det kan t.ex

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se claes.sonnerby@regeringskansliet.se huvudsekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vad har svenska regeringen sagt till oss

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Den internationella handeln med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor utgör

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser:

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser: Deltagandevillkor Zalando SE (hädanefter "Zalando"), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, är ett tyskt företag registrerat vid tingsrätten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855B

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Big Bowl Sverige AB, 556519-1987 Box 3058 200 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer