Trafikförvaltningen Analyssektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikförvaltningen Analyssektionen"

Transkript

1 Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1

2 2

3 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting. Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. Stockholmsregionen fortsätter att växa kraftigt vilket ställer stora krav på kollektivtrafiken. Just nu pågår det stora satsningar på kollektivtrafiken med upprustningar av såväl existerande infrastruktur som investeringar i helt ny. Nöjdheten med dagens SL-trafik ligger på procent för våren 13. Detta ligger i paritet med hur det har sett ut om våren de senaste åren även om det är något lägre än 12. Jämfört med våren 12 har tunnelbana minskat och pendeltåg har ökat marginellt avseende nöjda kunder i SL-trafiken. På lokalbana har andelen nöjda minskat våren 13 jämfört med våren 12. Även för buss har andelen nöjda minskat jämfört med tidigare vår. 13 har till skillnad från 12 dock präglats av en lång och ihärdig vinter som har påverkat trafiken och nöjdheten. Tidhållningen är den absolut viktigaste faktorn för SL:s resenärer när man ser till vad som driver nöjdhet och detta gäller samtliga trafikslag. Om nöjdheten med tidhållningen ökar så ökar även kundnöjdheten totalt sett. procent av samtliga resenärer är nöjda med tidhållningen i SL-trafiken. Mest nöjda är resenärerna på tunnelbanan medan resenärerna på pendeltåget är minst nöjda med detta. Trygghet i SL-trafiken är en mycket viktig fråga och Trafikförvaltningens mål är att alla resenärer ska känna sig trygga när de reser i kollektivtrafiken, oavsett kollektivtrafikslag och tid på dygnet. En del i trygghetsarbetet är att ha synliga trygghetsresurser i kollektivtrafiken som ordningsvakter, väktare och trygghetsvärdar. Dessa trygghetsresurser leds och fördelas av Trygghetscentralen som är bemannad dygnet runt. Totalt sett är andelen trygga i SL-trafiken oförändrad i vårens mätning jämfört med våren 12. Detta gäller när man reser ensam. När man reser i sällskap har tryggheten ökat med en procentenhet till 88 procent. Skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller den upplevda tryggheten är påtaglig på samtliga trafikslag där män känner sig mycket tryggare än kvinnor. Varje år görs cirka 2,9 miljoner färdtjänstresor. 84 procent av de som gör färdtjänst- och sjukresor i Stockholm ger dem betyget 4 eller 5 på en femgradig skala. 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 7 procent nöjda resenärer i SL-trafiken våren 13 9 Upplevd kvalitet på de olika trafikslagen 1 Tidhållning avgörande för kundnöjdheten 13 Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor 14 Andel nöjda resenärer per kön och ålder och resfrekvens Den upplevda tryggheten Bilaga 1 Diagram andel nöjda resenärer per trafikslag 23 Bilaga 2 Diagram andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor och avtalsområde 3 Bilaga 3 Upplevd kvalitet för färdtjänst- och sjukresor Bilaga 4 Enkäterna för respektive trafikslag 7 Bilaga 5 Så här görs undersökningen 5

6 6

7 Inledning Ett av de övergripande målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län är attraktiva resor och ett av måltalen som används för uppföljning är nöjda resenärer. För att följa upp nöjdheten bland resenärerna i SL-trafiken görs löpande undersökningar ombord på fordonen i trafiken. Undersökningarna genomförs varje månad utom i juni och juli. Varje säsong sammanfattas resultaten i en höst- respektive vårrapport. I denna rapport sammanfattas våren 13, dvs januari till april. Underlaget för rapporten är drygt 3 enkäter. I rapporten redovisas dels hur nöjdheten med trafiken har utvecklats på ett övergripande plan, dels hur nöjdheten har utvecklats för ett antal kvalitetsfaktorer (tidhållning, turtäthet, störningsinformation, trängsel,, personal och förares körsätt). Kundnöjdheten bland resenärer som reser med färdtjänst- och sjukresor mäts via telefonintervjuer i Svensk kollektivtrafiks barometer för anropsstyrd trafik. Rapporten är uppdelad i en huvuddel och bilagor. I huvuddelen redovisas utvecklingen av kundnöjdheten totalt och per trafikslag. I huvuddelen beskrivs även vilka kvalitetsfaktorer som påverkar nöjdheten mest samt utvecklingen för de olika kvalitetsfaktorerna. I bilaga 1 redovisas andel nöjda totalt per trafikslag uppdelat per linje och avtalsområde, i bilaga 2 redovisas andel nöjda per kvalitetsfaktor uppdelat per linje och avtalsområde. I bilaga 3 redovisas andelen nöjda med färdtjänst och sjukresor. I bilaga 4 återfinns enkäterna för respektive trafikslag och i bilaga 5 ges en kort beskrivning av hur undersökningen genomfördes. Trafikförvaltningens Analyssektion på avdelning Strategisk utveckling har skrivit rapporten i samarbete med Markör Marknad & Kommunikation AB, som är det undersökningsföretag som genomför ombordundersökningen åt Trafikförvaltningen. Stefan Ideberg har tagit bilderna i rapporten. För ytterligare information om undersökningen, kontakta Johanna Pettersson på Trafikförvaltningens Analyssektion, telefon Stockholm i juni 13 Jens Plambeck, Chef Strategisk utveckling 7

8 8

9 procent nöjda resenärer i SL-trafiken våren 13 I vårens undersökning är procent av SL:s resenärer nöjda eller mycket nöjda med SL-trafiken. Diagrammet nedan visar hur andelen nöjda kunder har utvecklats från 3 och framåt. De senaste tio åren har nöjdheten ökat från en nivå runt - procent med en lägsta notering på procent till att de senaste åren vara runt - procent. Under 12 och 13 har det varit en högre andel av resenärerna som varit nöjda under januari till april jämfört med september till december. Flera av undersökningens resultat när det gäller de olika kvalitetsfaktorerna visar också skillnader mellan vår- och höstsäsong. Alla kunder som inte är nöjda med SL-trafiken är inte missnöjda. En relativt stor andel, procent, är neutrala. Andelen missnöjda är 11 procent. Andel nöjda resenärer - samtliga trafikslag 1 76 Mars 3 Oktober 3 Mars 4 Oktober 4 Mars 5 Oktober 5 Mars 6 Oktober 6 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 9

10 Upplevd kvalitet på de olika trafikslagen Andelen nöjda våren 13 ligger på procent. Tunnelbana har minskat och pendeltåg har ökat marginellt avseende nöjda kunder i SL-trafiken våren 13 jämfört med våren 12. På lokalbana har andelen nöjda minskat stort våren 13 jämfört med våren 12. Även för buss har andelen nöjda minskat jämfört med tidigare vår. Andelen missnöjda har ökat på samtliga trafikslag utom pendeltåg som är oförändrad våren 13 jämfört med våren 12. Andelen missnöjda totalt är 11 procent. Störst andel missnöjda har pendeltågen med 17 procent. Tunnelbana 76 procent nöjda och 9 procent missnöjda Andelen nöjda med tunnelbana är under våren procent vilket är en procentenhet lägre än våren 12. Nöjdheten har ökat på Grön linje från 76 till procent under våren 13 jämfört våren 12. Röd linje minskade med tre procentenheter till procent och på Blå linje har nöjdheten ökat en procent, från till 78 procent. Pendeltåg procent nöjda och 17 procent missnöjda Under våren 13 har andelen nöjda ökat med en procentenhet jämfört med våren 12. Andelen missnöjda ligger kvar på samma nivå jämfört med våren 12. På Gnestagrenen minskar antalet nöjda resenärer stort våren 13 jämfört med våren 12, från till 48 procent. Hög felfrekvens på infrastruktur ligger troligtvis bakom en del av den vikande nöjdheten men dessutom har passningen mellan Gnestatågen och tågen till Stockholm i Södertälje hamn försämrats för en del avgångar 13. Detta påtalades för Trafikverket vid tågplanearbetet men dessvärre kunde inte önskemålen beaktas så som önskat. Resenärerna på pendeltågsgrenarna till Västerhaninge, Kungsängen och Nynäshamn har blivit mer nöjda våren 13 jämfört med våren 12. På Södertäljegrenen och Märstagrenen minskar andelen nöjda marginellt. Den 9 december 12 började pendeltåget köra till och från Uppsala och är ett samarbete mellan SL och UL. Den nya pendeltågslinjen ersatte Upptåget söder om Uppsala och kör hela sträckan Uppsala Älvsjö. Nöjdhetsbetyget för den nya linjen uppgick under våren till procent nöjda resenärer. Lokalbana procent nöjda och 7 procent missnöjda Andelen nöjda med lokalbanor har minskat jämfört med våren 12, från 87 till procent. Roslagsbanan, Lidingöbanan och Saltsjöbanan är de lokalbanor som har minskat mest jämfört med våren 12 med 11, 1 respektive 9 procentenheter. Även Tvärbanan har minskat från 91 till 86 procent. Den främsta orsaken till det lägre betyget bedöms vara ökad trängsel samt en utdragen vinterperiod som gett försämrade möjligheter att utföra trafiken. Nockebybanan har oförändrad andel nöjda resenärer med 94 procent följt av Spårväg City med 93 procent. Buss procent nöjda och 12 procent missnöjda Andelen resenärer som är nöjda med busstrafiken har minskat något under våren 13 jämfört med våren 12. procent av bussresenärerna är nöjda jämfört med procent våren 12. Utvecklingen varierar mellan olika avtalsområden. Mest nöjda är bussresenärerna i Norrtälje, 83 procent. SL-trafikens minst nöjda bussresenärer finns i Norrort med 5 procent nöjda där det under våren 13 varit vissa inkörningsproblem för ny trafikentreprenör. Det avtalsområde där andelen nöjda resenärer minskat mest sedan våren 12 är Norrort som sjunkit med 23 procentenheter, från till 5 procent och Sigtuna/Upplands Väsby som sjunkit från till procent. De avtalsområden där andelen nöjda resenärer ökat sedan våren 12 är Handen och Tyresö, som ökat med tre procentenheter, från till 78 och 76 till 79 procent nöjda resenärer. Även Innerstan har ökat med två procentenheter från till. 1

11 Andel nöjda resenärer - per trafikslag 1 Mars 4 Oktober 4 Mars 5 Oktober 5 Mars 6 Oktober 6 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Andel missnöjda/nöjda resenärer Vår 13 Tunnelbana Pendeltåg -17 Lokalbana Buss -12 Samtliga trafikslag/totalt

12 12

13 Tidhållning avgörande för kundnöjdheten Tidhållning är den kvalitetsfaktor som påverkar kundnöjdheten mest. Den absolut viktigaste 1 kvalitetsfaktorn för SL:s resenärer totalt sett är tidhållning. Det gäller alla trafikslag. Om nöjdheten med tidhållning ökar så ökar även kundnöjdheten totalt sett och vice versa, se figur nedan. En bra turtäthet är också en viktig faktor för att resenärerna ska vara nöjda med trafiken. När trafiken inte går som planerat måste resenärerna få relevant information. Att störningsinformation är viktigt är extra tydligt i pendeltågstrafiken där det är mer problem med tidhållning än på andra trafikslag. För de resenärer som har kontakt med personalen i trafiken är det viktigt att bli trevligt bemött och att personalen kan svara på frågor om SL-trafiken. Personalens agerande är av särskild betydelse på buss och lokalbana där resenärerna oftare kommer i kontakt med personalen än på andra trafikslag. När trafiken inte går som planerat är personalen också en viktig informationskanal för resenärerna. Andel nöjda resenärer - Samtliga trafikslag 1 Nöjdhet med linje Nöjdhet Tidhållning Vår 1 Höst 1 Vår 2 Höst 2 Vår 3 Höst 3 Vår 4 Höst 4 Vår 5 Höst 5 Vår 6 Höst 6 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 1 Med viktigt avses de faktorer som vid en korrelationsanalys visat sig påverka kundnöjdheten mest. 13

14 Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor 14 Resenärerna får i undersökningen bedöma ett antal kvalitetsfaktorer. I vårens resultat är betyget för trängselfaktorn på totalnivå fortfarande lågt och har sjunkit med en procentenhet från 48 till 47 procent i jämförelse med våren 12. Betyget har sjunkit för lokalbana och tunnelbana från till respektive 41 till 39 procent. I diagrammen på sidan 15 visas andelen nöjda per kvalitetsfaktor för hela SL-trafiken. På sidorna -17 presenteras kvalitetsfaktorerna per trafikslag. Resultatet per avtalsområde redovisas i bilaga 2. Turtäthet procent av samtliga resenärer är nöjda med turtätheten i SL-trafiken. Mest nöjda är resenärerna på tunnelbanan, procent. Minst nöjda är, liksom tidigare år, resenärerna på pendeltågen. procent är nöjda och nästan var fjärde resenär är missnöjd med turtätheten på pendeln. Tidhållning procent av alla resenärer är nöjda med tidhållningen i SL-trafiken. Mest nöjd är man med tidhållningen på tunnelbana och på lokalbana. Minst nöjda med tidhållningen är resenärerna på pendeltåg. Endast procent är nöjda och 39 procent är missnöjda. Våren 13 är andelen nöjda på buss procent. För lokalbana är nöjdheten procent. Störningsinformation 56 procent av resenärerna är nöjda med störningsinformationen. Mest nöjda är resenärerna med störningsinformationen på tunnelbana och lokalbana, procent respektive procent. Minst nöjda är resenärerna på buss, 46 procent. På pendeltåg är nöjdheten 47 procent. Städning av vagnar procent av samtliga resenärer är nöjda med den invändiga en. På buss och tunnelbana är betyget respektive procent nöjda. Mest nöjda är resenärerna på lokalbana med procent. Minst nöjda är resenärerna på pendeltåg, procent nöjda. Städning av stationer och hållplatser procent av alla resenärer är nöjda med en av stationer och hållplatser i SL-trafiken. På tunnelbana är procent nöjda och på buss procent. Mest nöjda är resenärerna med en av stationerna på lokalbana, procent nöjda. På pendeltåg är procent nöjda med en av stationerna. 47 procent av resenärerna är nöjda med trängselsituationen i trafiken. Samtidigt är det en hög andel av resenärerna som är missnöjda med trängselsituationen, 34 procent. Missnöjet är störst på tunnelbana och pendeltåg, 41 respektive 33 procent. På lokalbana är 26 procent missnöjda med trängseln och på buss 29 procent. På tunnelbana ökar andelen missnöjda på Grön linje och Röd linje jämfört med våren 12. Grön linje har 45 och Röd linje har 41 procent missnöjda. Blå linje minskar andelen missnöjda från 33 till 31 procent. Andelen nöjda med trängselsituationen på pendeltåg är oförändrad sedan föregående vår, 49 procent. På den nya pendeltågslinjen Stockholm-Uppsala är andelen nöjda med trängselsituationen 56 procent. För lokalbana har andelen nöjda minskat från till procent jämfört med våren 13. Samtliga lokalbanor har lägre andel nöjda våren 13 jämfört med våren 12. Lidingöbanan har sjunkit mest med 12 procentenheter, från 44 till 32 procent. För buss är nöjdheten med trängseln 54 procent. Frågor om SL-trafiken procent av resenärerna är nöjda med hur personalen svarar på frågor om SL-trafiken. Nöjdheten är högst på lokalbana med 79 procent nöjda och lägst på pendeltåg med procent nöjda. Bland resenärerna på tunnelbana är andelen nöjda procent och för buss procent våren 13. Personalens bemötande procent av alla resenärer är nöjda med personalens bemötande. Mest nöjda är resenärerna på lokalbana, det vill säga det trafikslag där resenärerna har mest direktkontakt med personalen. På lokalbana är 83 procent av resenärerna nöjda. På buss är procent nöjda. På pendeltåg och tunnelbanan är respektive procent nöjda med personalens bemötande. Förarnas körsätt procent av samtliga resenärer är nöjda med förarnas körsätt i SLtrafiken. Mest nöjda med förarnas körsätt är resenärerna på pendeltåg och lokalbanan, 86 respektive 85 procent är nöjda. För tunnelbanan är betyget procent. Minst nöjda är resenärerna liksom tidigare år på buss, procent. Det är dock svårt att jämföra spår och buss då vägnätet är en helt annan miljö än spår. Rälsen är utrustad med reglerande säkerhetssystem vilket leder till mjukare framfart än vid vägtrafik. Buss är också i mycket större utsträckning påverkat av övrig trafik såsom bilar, cyklar och fotgängare, vilket i sin tur kan ha stor påverkan på förarens körsätt.

15 Andel nöjda resenärer - per kvalitetsfaktor Samtliga trafikslag 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt 15

16 Diagram andel nöjda resenärer per trafikslag och kvalitetsfaktor Diagrammen på följande sidor visar andel nöjda resenärer per trafikslag och kvalitetsfaktor Andel missnöjda/nöjda resenärer - Tunnelbana Turtäthet Tidhållning Störningsinformation - Invändig - Hpl/stn Svara på frågor - 21 Personalens bemötande - 21 Förares körsätt -11 Andel missnöjda/nöjda resenärer - Pendeltåg Turtäthet -24 Tidhållning Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor -24 Personalens bemötande - Förares körsätt

17 Andel missnöjda/nöjda resenärer - Lokalbana Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Andel missnöjda/nöjda resenärer - Buss Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig -14 Hpl/stn Svara på frågor - 17 Personalens bemötande -13 Förares körsätt

18

19 Andel nöjda resenärer per kön, ålder och resfrekvens Generellt sett är skillnaderna små mellan män och kvinnor när det gäller hur nöjd man är med SL-trafiken. På totalnivå är det ingen skillnad, procent av männen och kvinnorna är nöjda. Vid en jämförelse av olika åldersgrupper är SL:s resenärer över år påtagligt mer nöjda än övriga åldersgrupper. 82 procent av männen över år och 81 procent av kvinnorna över år är nöjda. Av SL:s totala antal resenärer utgör åldersgruppen resenärer över år 14 procent. Även för kvalitetsfaktorerna har de över år en högre andel nöjda kunder. Störst skillnad är deras uppfattning om trängsel och personalen kan svara på frågor. Där är de som är år och äldre mer nöjda. En analys av resfrekvens kopplat till nöjdhet visar att de resenärer som åker dagligen/nästan dagligen med SL-trafiken är mindre nöjda än de som åker någon/några gånger i veckan eller någon/några gånger i månaden. Nöjdhet fördelat över kön och ålderskategori 1 Man Kvinna tom år -29 år 3-39 år -49 år 5- år år och äldre Totalt Nöjdhet fördelat över resfrekvens 1 81 Dagligen/nästan dagligen Några gånger i veckan Några gånger i månaden Mer sällan

20 Den upplevda tryggheten Totalt sett är andelen trygga i SLtrafiken oförändrad i vårens mätning jämfört med våren 12. Detta gäller när man reser ensam. När man reser i sällskap har tryggheten ökat med en procentenhet till 88 procent. Känslan av trygghet när man går till och från sin hållplats har minskat med en procentenhet. Män känner sig mer trygga än kvinnor när de reser ensamma eller går till och från sin hållplats/station under kvällar och/eller nätter. Skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller den upplevda tryggheten är påtaglig på samtliga trafikslag. Störst är skillnaden på tunnelbana och pendeltåg där endast drygt hälften av kvinnorna, 52 respektive 54 procent känner sig trygga när de reser ensamma på kvällar och/eller nätter. Motsvarande siffra för männen är procent för tunnelbana och 78 procent för pendeltåg. Trygghet bland män ökar i vårens mätning för tunnelbana och pendeltåg. Tryggheten att resa ensam på kvällar/nätter är oförändrad för samtliga trafikslag utom för lokalbana som har minskat med 3 procentenheter jämfört med våren 12. Vid resa i sällskap har betyget för trygghet ökat för samtliga trafikslag utom lokalbana som minskat med en procentenhet jämfört med våren 12. Betyget för tryggheten när man går till och från sin hållplats/station under kvällar och/eller nätter har sjunkit för lokalbana och tunnelbana. För pendeltåg och buss är betyget oförändrat jämfört med våren 12. Otryggheten upplevs som större på väg till och från hållplats/station än ombord på fordonen. Totalt känner sig procent trygga när de går till och från sin hållplats/station på kvällar och nätter. När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter känner jag mig trygg när jag reser ensam 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Kvinna Man Kvinna Man 78 Kvinna Man Kvinna 76 Man Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag

21 När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter känner jag mig trygg när jag reser i sällskap Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 1 Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 13 Höst 12 Vår 12 Man Man Man Man Kvinna Kvinna Totalt Kvinna Kvinna Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag 21

22 22

23 Bilaga 1 Diagram andel nöjda resenärer per trafikslag Andel nöjda resenärer - Tunnelbana 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Gröna linjen Röda linjen Blå linjen Tunnelbana, totalt Gröna linjen Röda linjen Blå linjen Tunnelbana, totalt

24 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Märsta Kungsängen Södertälje Västerhaninge Nynäshamn* Gnesta Uppsala Pendeltåg, totalt Märsta - Kungsängen Södertälje - 22 Västerhaninge -13 Nynäshamn Gnesta Uppsala -13 Pendeltåg, totalt -17 *För hösten 11 finns inga resultat att redovisa för Nynäshamnspendeln på grund av ombyggnationer av banan under perioden september till november. 24

25 Andel nöjda resenärer - Lokalbana 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Tvärbanan Roslagsbanan Lidingöbanan Saltsjöbanan Nockebybanan Spårväg City Lokalbana, totalt Tvärbanan Roslagsbanan Lidingöbanan Saltsjöbanan Nockebybanan Spårväg City Lokalbanor, totalt

26 Andel nöjda resenärer - Buss, norra regionen 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Norrtälje Norrort -3 5 Sigtuna/Upplands Väsby -13 Järfälla/Upplands Bro - 22 Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna Buss, totalt -12 *Från och med hösten 12 redovisas Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna i det gemensamma avtalsområdet Bromma/Solna/Sundbyberg/ Sollentuna. 26

27 Andel nöjda resenärer - Buss, centrala regionerna 1 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Vår 12 Höst 12 Vår Innerstan Lidingö Ekerö Bromma* Buss, totalt Innerstan Lidingö Ekerö -1 Buss, totalt -12 *Från och med hösten 12 redovisas Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna i det gemensamma avtalsområdet Bromma/Solna/Sundbyberg/ Sollentuna. 27

28 Andel nöjda resenärer - Buss, södra regionerna 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Nacka/Värmdö Tyresö Handen Huddinge/Botkyrka/Söderort Södertälje -12 Nynäshamn Buss, totalt -12 *Från och med hösten 11 redovisas Söderort och Huddinge/Botkyrka i det gemensamma avtalsområdet Huddinge/Botkyrka/Söderort. 28

29 29

30 Bilaga 2 Diagram andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor och avtalsområde Andel nöjda resenärer - Tunnelbana, totalt 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation - Invändig - Hpl/stn Svara på frågor - 21 Personalens bemötande - 21 Förares körsätt -11 3

31 Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Gröna linjen 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation - 17 Invändig -14 Hpl/stn Svara på frågor - 23 Personalens bemötande - 22 Förares körsätt

32 Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Röda linjen 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation - Invändig - Hpl/stn Svara på frågor - Personalens bemötande - Förares körsätt

33 Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Blå linjen 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Turtäthet Tidhållning Störningsinformation - 17 Invändig - Hpl/stn Svara på frågor -17 Personalens bemötande -17 Förares körsätt

34 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, totalt 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet -24 Tidhållning Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor -24 Personalens bemötande - Förares körsätt

35 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Märsta 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig -22 Hpl/stn Svara på frågor -21 Personalens bemötande - Förares körsätt

36 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Kungsängen 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor -22 Personalens bemötande - Förares körsätt

37 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Södertälje 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet -24 Tidhållning Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande -23 Förares körsätt

38 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Västerhaninge 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet -22 Tidhållning Störningsinformation Invändig - 17 Hpl/stn Svara på frågor - Personalens bemötande -14 Förares körsätt

39 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, *Nynäshamn 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor - Personalens bemötande - Förares körsätt *För hösten 11 finns inga resultat att redovisa för Nynäshamnspendeln på grund av ombyggnationer av banan under perioden september till november. 39

40 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Gnesta 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet - 15 Tidhållning -42 Störningsinformation Invändig -22 Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande - 14 Förares körsätt

41 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Uppsala 1 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig - 17 Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande - 21 Förares körsätt

42 Andel nöjda resenärer - Lokalbana, totalt 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

43 Andel nöjda resenärer - Tvärbanan 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation - 17 Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

44 Andel nöjda resenärer - Roslagsbanan 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet -28 Tidhållning -23 Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

45 Andel nöjda resenärer - Lidingöbanan 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

46 Andel nöjda resenärer - Saltsjöbanan 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning - 14 Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

47 Andel nöjda resenärer - Nockebybanan 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

48 Andel nöjda resenärer - Spårväg City Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

49 Andel nöjda resenärer - Buss, totalt 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig -14 Hpl/stn Svara på frågor - 17 Personalens bemötande -13 Förares körsätt

50 Andel nöjda resenärer - Buss, Norrtälje 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

51 Andel nöjda resenärer - Buss, Norrort Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande -17 Förares körsätt

52 Andel nöjda resenärer - Buss, Sigtuna/Upplands Väsby 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig -15 Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt - 52

53 Andel nöjda resenärer - Buss, Järfälla/Upplands Bro 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation - 41 Invändig Hpl/stn Svara på frågor -17 Personalens bemötande -17 Förares körsätt - 53

54 Andel nöjda resenärer - Buss, Ekerö Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet - Tidhållning Störningsinformation - 44 Invändig Hpl/stn Svara på frågor -17 Personalens bemötande -8 Förares körsätt

55 Andel nöjda resenärer - Buss, Lidingö Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning -25 Störningsinformation Invändig -15 Hpl/stn Svara på frågor -15 Personalens bemötande -8 Förares körsätt -8 55

56 Andel nöjda resenärer - Buss, Bromma* 1 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Andel nöjda resenärer - Buss, Solna/Sundbyberg* 1 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Andel nöjda resenärer - Buss, Sollentuna* 1 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt 56 *Från och med hösten 12 redovisas Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna i det gemensamma avtalsområdet Bromma/Solna/Sundbyberg/ Sollentuna, se sid.

57 Andel nöjda resenärer - Buss, Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna 1 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet -25 Tidhållning Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande - 21 Förares körsätt -

58 Andel nöjda resenärer - Buss, Innerstan 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig -14 Hpl/stn Svara på frågor -14 Personalens bemötande Förares körsätt -15

59 Andel nöjda resenärer - Buss, Nacka/Värmdö 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning - 14 Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

60 Andel nöjda resenärer - Buss, Tyresö 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning - Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt -9 14

61 Andel nöjda resenärer - Buss, Handen 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor - Personalens bemötande -11 Förares körsätt -1 17

62 Andel nöjda resenärer - Buss, Nynäshamn 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning -21 Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

63 Andel nöjda resenärer - Buss, Södertälje 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet -21 Tidhållning Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor -13 Personalens bemötande Förares körsätt

64 Andel nöjda resenärer - Buss, Söderort* 1 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Andel nöjda resenärer - Buss, Huddinge/Botkyrka* 1 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt *Från och med hösten 11 redovisas avtalsområdena Huddinge/Botkyrka och Söderort i avtalsområdet Huddinge/Botkyrka/Söderort, se sid..

65 Andel nöjda resenärer - Buss, Huddinge/Botkyrka/Söderort 1 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet - 13 Tidhållning -22 Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

66

67

68 BILAGA 3 Upplevd kvalitet för Färdtjänst- och sjukresor Kundnöjdheten bland resenärer som reser med färdtjänst- och sjukresor mäts via telefonintervjuer i Svensk kollektivtrafiks barometer för anropsstyrd trafik. Urvalet består av 9 intervjuer gjorda under kvartal Här redovisas faktorerna beställning, förarens bemötande, själva resan samt ett totalbetyg för hela resan inkl beställning. Frågorna besvaras genom en femgradig skala där 1 är sämsta betyg och 5 är bästa betyg. Nedan redovisas skalsteg 4+5 i grönt och skalsteg 1+2 i rött. Vilket sammanfattande betyg vill du ge beställningen av just den här resan? 1% Färdtjänst Sjukresor Total länet % % % % % % Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? 1% Färdtjänst Sjukresor Total länet % % % % % %

69 Vilket sammanfattande betyg vill du ge själva resan, d.v.s. från det att fordonet kom och hämtade dig tills att du kom fram till? 1% Färdtjänst Sjukresor Total länet % % % % % % Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela resan, d.v.s. om du tänker på både beställningen och resan sammantaget? 1% Färdtjänst Sjukresor Total länet % % % % % % Generellt - vilket betyg vill du ge hur <färdtjänsten/sjukresorna> fungerar överlag? 1% Färdtjänst Sjukresor Total länet % % % 7 % % -% %

70 Bilaga 4 Enkäterna för respektive trafikslag Buss Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 7 Förköpsremsa 2 Års-, 9-dagars eller Säsongsbiljett 8 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i 3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren -timmars eller 7-dagarsbiljett) 9 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Termins- eller Fritidsbiljett 1 Annat 6 Reskassan Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan! 7

71 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att bussarna avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser. Den här bussen är ren och välstädad. Hållplatserna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Förarna på den här linjen kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Förarna på den här linjen är trevliga och serviceinriktade. Föraren av den här bussen kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp!

72 Tunnelbana Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 7 Förköpsremsa 2 Års-, 9-dagars eller Säsongsbiljett 8 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i 3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren -timmars eller 7-dagarsbiljett) 9 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Termins- eller Fritidsbiljett 1 Annat 6 Reskassan Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan!

73 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att tågen avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser i tunnelbanetrafiken. Det här tåget är rent och välstädat. Stationerna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Personalen som arbetar i tunnelbanan kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Personalen som arbetar i tunnelbanan är trevlig och serviceinriktad (alla linjer). Föraren av det här tåget kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp!

74 Pendeltåg Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 7 Förköpsremsa 2 Års-, 9-dagars eller Säsongsbiljett 8 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i 3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren -timmars eller 7-dagarsbiljett) 9 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Termins- eller Fritidsbiljett 1 Annat 6 Reskassan Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan!

75 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att tågen avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser i pendeltågstrafiken. Det här tåget är rent och välstädat. Stationerna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Personalen på pendeltågen/stationerna kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Personalen på pendeltågen/stationerna är trevlig och serviceinriktad (alla linjer). Föraren av det här tåget kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp!

76 Lokalbana Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 7 Förköpsremsa 2 Års-, 9-dagars eller Säsongsbiljett 8 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i 3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren -timmars eller 7-dagarsbiljett) 9 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Termins- eller Fritidsbiljett 1 Annat 6 Reskassan Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan! 76

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Information angående utvärdering av trafikstart och utveckling i bussavtal

Information angående utvärdering av trafikstart och utveckling i bussavtal 1(17) Trafikavdelningen Buss och Färdtjänst Handläggare Ragna Forslund 08-6861959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, info punkt 15 TN 2014-0068 Information angående utvärdering av trafikstart

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer

SL-trafiken före försöket med trängselskatt

SL-trafiken före försöket med trängselskatt AB Storstockholms Lokaltrafik PM 1 (11) Strategisk Planering Monica Casemyr, tel 08-686 1924 2005-04-21 SL-trafiken före försöket med trängselskatt SL-trafiken hösten 2004 SL svarar för den landburna kollektivtrafiken

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 14 Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker Ärendebeskrivning I syfte att göra det enklare för

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Kundundersökning mars 2012 Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja 14 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/45 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja 14 Skapat av: Markör Marknad

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling vid SL. mest attraktiva storstadsregion.

Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling vid SL. mest attraktiva storstadsregion. Kollektivtrafikens framtidsfrågor Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling vid SL Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Kundundersökning juli 2011 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Resa med färdtjänst Februari 2012

Resa med färdtjänst Februari 2012 Resa med färdtjänst Februari 2012 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Tillgänglig kollektivtrafik... 4 Närtrafiken... 6 Resa med färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15

18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 31 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/40 18 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Bilaga 74.15 Sammanfattning

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Lägesrapport om fusket i SL-trafiken år 2014

Lägesrapport om fusket i SL-trafiken år 2014 1(23) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.Catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, info punkt 20 Lägesrapport om fusket i SL-trafiken år 2014 Sammanfattning Denna lägesrapport redovisar status när

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Samrad ÖDD för rafoficff räod gae a i SL:s busstrafik from januari 2016

Samrad ÖDD för rafoficff räod gae a i SL:s busstrafik from januari 2016 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(14) Trafikavdelningen PM Diarienummer Buss 2015-09-09 SL 2015-0883 Handläggare Sara Catoni Sändlista T,..., _.,, Danderyds kommun K 1 ( ö p p e p ) Samrad

Läs mer

Resa med Färdtjänsten

Resa med Färdtjänsten Resa med Färdtjänsten Juni 2010 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 Anpassning av kollektivtrafiken... 4 Närtrafiken... 6 Resa med Färdtjänsten... 8 Beställa resa... 9 Område... 12 Resan... 13 Avgifter...

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Resa med färdtjänst Februari 2014

Resa med färdtjänst Februari 2014 Resa med färdtjänst Februari 2014 Sjukresor Som färdtjänstresenär har du även rätt till sjukresor. Om du behöver åka till landstingsansluten vård och behandling kan du få sjukresor av din vårdgivare. Du

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 yttrande över Trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 yttrande över Trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-24 KS-2015/298.445 1 (4) HANDLÄGGARE Norrberg, Marika Marika.Norrberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Trafikförändringar i SL-trafiken

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 2011

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 2011 AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 2011 SL-koncernens moderbolag, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), ägs av Stockholms läns landsting (SLL). Koncernen omfattade vid slutet av år 2011 moderbolaget, tre

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Resenärernas upplevelser av inställda turer och förseningar SL som ett exempel - kartläggning och ekonomisk värdering av konsekvenserna

Resenärernas upplevelser av inställda turer och förseningar SL som ett exempel - kartläggning och ekonomisk värdering av konsekvenserna Resenärernas upplevelser av inställda turer och förseningar SL som ett exempel - kartläggning och ekonomisk värdering av konsekvenserna Rapport 2006-03-30 FÖRORD Resenärsforums rapport april 2006 Kollektivtrafiken

Läs mer

Förslag avseende biljettautomater för zonbiljetter

Förslag avseende biljettautomater för zonbiljetter 1 (7) Datum 2011-05-11 Identitet TN 1105-121 SL 2011-04034 Trafiknämnden Förslag avseende biljettautomater för zonbiljetter Sammanfattning Biljettautomater för zonbiljetter (Cale-automater) installerades

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort.

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Du får förlustgaranti. Allt du behöver göra är att registrera

Läs mer

Projektledning: Monica Casemyr, Anna Blomquist, Joanna Olsson, SL. Redaktör: Marika Engström, Scripta mandata. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg,

Projektledning: Monica Casemyr, Anna Blomquist, Joanna Olsson, SL. Redaktör: Marika Engström, Scripta mandata. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg, Trafikplan 2020 Projektledning: Monica Casemyr, Anna Blomquist, Joanna Olsson, SL. Redaktör: Marika Engström, Scripta mandata. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg, Pernilla Helander, Gunilla Glantz,

Läs mer

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2007 Innehåll 2 Större händelser under 2007 4 Ett händelserikt år 6 Detta är SL 8 Analys och kunskap om resenärernas behov och resande 10 Marknadskommunikation

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING Stina Johansson, Helena Sjöstrand, Helena Svensson Inst för Teknik och Samhälle, avd för Trafikplanering, LTH Box 118, S-221 00 LUND, Sweden tel

Läs mer

Uppföljning av måltalen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet April 2014

Uppföljning av måltalen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet April 2014 Uppföljning av måltalen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet April 2014 Förord Det första regionala trafikförsörjningsprogrammet i Stockholms län beslutades av landstingsfullmäktige 2012. Inför

Läs mer

TRAFIKNÄMNDEN ÅRSRAPPORT 2012

TRAFIKNÄMNDEN ÅRSRAPPORT 2012 TRAFIKNÄMNDEN ÅRSRAPPORT 2012 1(6) Trafiknämnden Årsrapport 2012 1 Verksamhetens omfattning och innehåll Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, på vatten och för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Trafikplan 2020. Externremiss

Trafikplan 2020. Externremiss Trafikplan 2020 Externremiss Projektledning: Monica Casemyr och Anna Blomquist, SL. Redaktör: Joanna Olsson. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg, Pernilla Helander, Gunilla Glantz, Paulina Eriksson,

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27 Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Stockholm 2010-05-27 VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

#biljetten. Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken

#biljetten. Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken #biljetten Temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken #biljetten temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Strategisk utveckling,

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll Innehåll 2011-12-16 RTN 2008-0291 Bakgrund och problembeskrivning... 3 Åtgärder och fortsatt arbete... 3 Bättre kommunikationer inom Arlandaområdet... 5 Förbättra tillgängligheten med buss till Arlanda...

Läs mer

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Svensk Kollektivtrafik Årskonferens 17-18 september 2015 Kristoffer Tamsons (M) Trafiklandstingsråd

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg

Så fungerar FLEXLINJEN. i Göteborg Så fungerar FLEXLINJEN i Göteborg Välkommen till Flexlinjen Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson. VINNOVA rapport VR 2001:22

HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson. VINNOVA rapport VR 2001:22 HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson VINNOVA rapport VR 2001:22 VARFÖR VÄLJER FOLK FÄRDMEDEL SOM DE GÖR? Restid och reskostnad är viktigt men inte allt.

Läs mer

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB 2015-05-19 Innehåll Arriva Sverige AB... 1 Arriva Sverige AB... 3 Legal information... 3 Kontaktinformation... 3 Verksamhet... 3 Tillstånd och certifikat... 3 Tjänstekvalitetsrapport...

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv 2015:6 Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och drygt 91 procent trivs med sitt boende. Dessutom ser de boende

Läs mer

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Inledning SL samordnar ett flertal olika investeringar inom ett projekt kallat Trygghetsprojektet. Projektet inför system för kameraövervakning

Läs mer

Information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016

Information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016 1(5) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 Trafiknämnden 2015-03-12, info punkt 17 Information om höjd trängselskatt i Stockholm 2016 Ärendebeskrivning

Läs mer

SL-2014-0017. Trafiknämnden

SL-2014-0017. Trafiknämnden SL--0017 Trafiknämnden FEBRUARI 2 (20) SL--0017 Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari och förväntad utveckling... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad

Läs mer

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov?

Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Marknadspotentialen - möter kollektivtrafiken deras behov? Har kollektivtrafikbranschen ett ensidigt angreppssätt? Torbjörn Eriksson & Mats Johansson Urbanet AB Strukturer ANDELAR/ RESANDE/ NÖJDHET 24

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Utredningsuppdrag Cyklar ombord på buss och tåg

Utredningsuppdrag Cyklar ombord på buss och tåg Datum: 2010-09-14 Beteckning: Handläggare: Er Referens Ert Datum: Er Beteckning Maria Rydström Utredningsuppdrag Cyklar ombord på buss och tåg 1. Inledning Landstinget i Västmanland gav i mars 2010 Västmanlands

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi NULÄGET 300 resenärer har fått tycka till om tågresandet mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

strafik på föreslås besluta Spårväg City inom 2013-03-11 med stöd att att Sammanfattning Spårvägstrafiken. I enlighet med Stockholms läns

strafik på föreslås besluta Spårväg City inom 2013-03-11 med stöd att att Sammanfattning Spårvägstrafiken. I enlighet med Stockholms läns Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämn nden 2013-04-16 6, punkt 5 1(5) Beslut om allmän trafikpl likt för spårvägs strafik på Spårväg City inom Stockholms stad och Lidingö

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer