Trafikförvaltningen Analyssektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikförvaltningen Analyssektionen"

Transkript

1 Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1

2 2

3 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting. Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. Stockholmsregionen fortsätter att växa kraftigt vilket ställer stora krav på kollektivtrafiken. Just nu pågår det stora satsningar på kollektivtrafiken med upprustningar av såväl existerande infrastruktur som investeringar i helt ny. Nöjdheten med dagens SL-trafik ligger på procent för våren 13. Detta ligger i paritet med hur det har sett ut om våren de senaste åren även om det är något lägre än 12. Jämfört med våren 12 har tunnelbana minskat och pendeltåg har ökat marginellt avseende nöjda kunder i SL-trafiken. På lokalbana har andelen nöjda minskat våren 13 jämfört med våren 12. Även för buss har andelen nöjda minskat jämfört med tidigare vår. 13 har till skillnad från 12 dock präglats av en lång och ihärdig vinter som har påverkat trafiken och nöjdheten. Tidhållningen är den absolut viktigaste faktorn för SL:s resenärer när man ser till vad som driver nöjdhet och detta gäller samtliga trafikslag. Om nöjdheten med tidhållningen ökar så ökar även kundnöjdheten totalt sett. procent av samtliga resenärer är nöjda med tidhållningen i SL-trafiken. Mest nöjda är resenärerna på tunnelbanan medan resenärerna på pendeltåget är minst nöjda med detta. Trygghet i SL-trafiken är en mycket viktig fråga och Trafikförvaltningens mål är att alla resenärer ska känna sig trygga när de reser i kollektivtrafiken, oavsett kollektivtrafikslag och tid på dygnet. En del i trygghetsarbetet är att ha synliga trygghetsresurser i kollektivtrafiken som ordningsvakter, väktare och trygghetsvärdar. Dessa trygghetsresurser leds och fördelas av Trygghetscentralen som är bemannad dygnet runt. Totalt sett är andelen trygga i SL-trafiken oförändrad i vårens mätning jämfört med våren 12. Detta gäller när man reser ensam. När man reser i sällskap har tryggheten ökat med en procentenhet till 88 procent. Skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller den upplevda tryggheten är påtaglig på samtliga trafikslag där män känner sig mycket tryggare än kvinnor. Varje år görs cirka 2,9 miljoner färdtjänstresor. 84 procent av de som gör färdtjänst- och sjukresor i Stockholm ger dem betyget 4 eller 5 på en femgradig skala. 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 7 procent nöjda resenärer i SL-trafiken våren 13 9 Upplevd kvalitet på de olika trafikslagen 1 Tidhållning avgörande för kundnöjdheten 13 Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor 14 Andel nöjda resenärer per kön och ålder och resfrekvens Den upplevda tryggheten Bilaga 1 Diagram andel nöjda resenärer per trafikslag 23 Bilaga 2 Diagram andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor och avtalsområde 3 Bilaga 3 Upplevd kvalitet för färdtjänst- och sjukresor Bilaga 4 Enkäterna för respektive trafikslag 7 Bilaga 5 Så här görs undersökningen 5

6 6

7 Inledning Ett av de övergripande målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län är attraktiva resor och ett av måltalen som används för uppföljning är nöjda resenärer. För att följa upp nöjdheten bland resenärerna i SL-trafiken görs löpande undersökningar ombord på fordonen i trafiken. Undersökningarna genomförs varje månad utom i juni och juli. Varje säsong sammanfattas resultaten i en höst- respektive vårrapport. I denna rapport sammanfattas våren 13, dvs januari till april. Underlaget för rapporten är drygt 3 enkäter. I rapporten redovisas dels hur nöjdheten med trafiken har utvecklats på ett övergripande plan, dels hur nöjdheten har utvecklats för ett antal kvalitetsfaktorer (tidhållning, turtäthet, störningsinformation, trängsel,, personal och förares körsätt). Kundnöjdheten bland resenärer som reser med färdtjänst- och sjukresor mäts via telefonintervjuer i Svensk kollektivtrafiks barometer för anropsstyrd trafik. Rapporten är uppdelad i en huvuddel och bilagor. I huvuddelen redovisas utvecklingen av kundnöjdheten totalt och per trafikslag. I huvuddelen beskrivs även vilka kvalitetsfaktorer som påverkar nöjdheten mest samt utvecklingen för de olika kvalitetsfaktorerna. I bilaga 1 redovisas andel nöjda totalt per trafikslag uppdelat per linje och avtalsområde, i bilaga 2 redovisas andel nöjda per kvalitetsfaktor uppdelat per linje och avtalsområde. I bilaga 3 redovisas andelen nöjda med färdtjänst och sjukresor. I bilaga 4 återfinns enkäterna för respektive trafikslag och i bilaga 5 ges en kort beskrivning av hur undersökningen genomfördes. Trafikförvaltningens Analyssektion på avdelning Strategisk utveckling har skrivit rapporten i samarbete med Markör Marknad & Kommunikation AB, som är det undersökningsföretag som genomför ombordundersökningen åt Trafikförvaltningen. Stefan Ideberg har tagit bilderna i rapporten. För ytterligare information om undersökningen, kontakta Johanna Pettersson på Trafikförvaltningens Analyssektion, telefon Stockholm i juni 13 Jens Plambeck, Chef Strategisk utveckling 7

8 8

9 procent nöjda resenärer i SL-trafiken våren 13 I vårens undersökning är procent av SL:s resenärer nöjda eller mycket nöjda med SL-trafiken. Diagrammet nedan visar hur andelen nöjda kunder har utvecklats från 3 och framåt. De senaste tio åren har nöjdheten ökat från en nivå runt - procent med en lägsta notering på procent till att de senaste åren vara runt - procent. Under 12 och 13 har det varit en högre andel av resenärerna som varit nöjda under januari till april jämfört med september till december. Flera av undersökningens resultat när det gäller de olika kvalitetsfaktorerna visar också skillnader mellan vår- och höstsäsong. Alla kunder som inte är nöjda med SL-trafiken är inte missnöjda. En relativt stor andel, procent, är neutrala. Andelen missnöjda är 11 procent. Andel nöjda resenärer - samtliga trafikslag 1 76 Mars 3 Oktober 3 Mars 4 Oktober 4 Mars 5 Oktober 5 Mars 6 Oktober 6 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 9

10 Upplevd kvalitet på de olika trafikslagen Andelen nöjda våren 13 ligger på procent. Tunnelbana har minskat och pendeltåg har ökat marginellt avseende nöjda kunder i SL-trafiken våren 13 jämfört med våren 12. På lokalbana har andelen nöjda minskat stort våren 13 jämfört med våren 12. Även för buss har andelen nöjda minskat jämfört med tidigare vår. Andelen missnöjda har ökat på samtliga trafikslag utom pendeltåg som är oförändrad våren 13 jämfört med våren 12. Andelen missnöjda totalt är 11 procent. Störst andel missnöjda har pendeltågen med 17 procent. Tunnelbana 76 procent nöjda och 9 procent missnöjda Andelen nöjda med tunnelbana är under våren procent vilket är en procentenhet lägre än våren 12. Nöjdheten har ökat på Grön linje från 76 till procent under våren 13 jämfört våren 12. Röd linje minskade med tre procentenheter till procent och på Blå linje har nöjdheten ökat en procent, från till 78 procent. Pendeltåg procent nöjda och 17 procent missnöjda Under våren 13 har andelen nöjda ökat med en procentenhet jämfört med våren 12. Andelen missnöjda ligger kvar på samma nivå jämfört med våren 12. På Gnestagrenen minskar antalet nöjda resenärer stort våren 13 jämfört med våren 12, från till 48 procent. Hög felfrekvens på infrastruktur ligger troligtvis bakom en del av den vikande nöjdheten men dessutom har passningen mellan Gnestatågen och tågen till Stockholm i Södertälje hamn försämrats för en del avgångar 13. Detta påtalades för Trafikverket vid tågplanearbetet men dessvärre kunde inte önskemålen beaktas så som önskat. Resenärerna på pendeltågsgrenarna till Västerhaninge, Kungsängen och Nynäshamn har blivit mer nöjda våren 13 jämfört med våren 12. På Södertäljegrenen och Märstagrenen minskar andelen nöjda marginellt. Den 9 december 12 började pendeltåget köra till och från Uppsala och är ett samarbete mellan SL och UL. Den nya pendeltågslinjen ersatte Upptåget söder om Uppsala och kör hela sträckan Uppsala Älvsjö. Nöjdhetsbetyget för den nya linjen uppgick under våren till procent nöjda resenärer. Lokalbana procent nöjda och 7 procent missnöjda Andelen nöjda med lokalbanor har minskat jämfört med våren 12, från 87 till procent. Roslagsbanan, Lidingöbanan och Saltsjöbanan är de lokalbanor som har minskat mest jämfört med våren 12 med 11, 1 respektive 9 procentenheter. Även Tvärbanan har minskat från 91 till 86 procent. Den främsta orsaken till det lägre betyget bedöms vara ökad trängsel samt en utdragen vinterperiod som gett försämrade möjligheter att utföra trafiken. Nockebybanan har oförändrad andel nöjda resenärer med 94 procent följt av Spårväg City med 93 procent. Buss procent nöjda och 12 procent missnöjda Andelen resenärer som är nöjda med busstrafiken har minskat något under våren 13 jämfört med våren 12. procent av bussresenärerna är nöjda jämfört med procent våren 12. Utvecklingen varierar mellan olika avtalsområden. Mest nöjda är bussresenärerna i Norrtälje, 83 procent. SL-trafikens minst nöjda bussresenärer finns i Norrort med 5 procent nöjda där det under våren 13 varit vissa inkörningsproblem för ny trafikentreprenör. Det avtalsområde där andelen nöjda resenärer minskat mest sedan våren 12 är Norrort som sjunkit med 23 procentenheter, från till 5 procent och Sigtuna/Upplands Väsby som sjunkit från till procent. De avtalsområden där andelen nöjda resenärer ökat sedan våren 12 är Handen och Tyresö, som ökat med tre procentenheter, från till 78 och 76 till 79 procent nöjda resenärer. Även Innerstan har ökat med två procentenheter från till. 1

11 Andel nöjda resenärer - per trafikslag 1 Mars 4 Oktober 4 Mars 5 Oktober 5 Mars 6 Oktober 6 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Andel missnöjda/nöjda resenärer Vår 13 Tunnelbana Pendeltåg -17 Lokalbana Buss -12 Samtliga trafikslag/totalt

12 12

13 Tidhållning avgörande för kundnöjdheten Tidhållning är den kvalitetsfaktor som påverkar kundnöjdheten mest. Den absolut viktigaste 1 kvalitetsfaktorn för SL:s resenärer totalt sett är tidhållning. Det gäller alla trafikslag. Om nöjdheten med tidhållning ökar så ökar även kundnöjdheten totalt sett och vice versa, se figur nedan. En bra turtäthet är också en viktig faktor för att resenärerna ska vara nöjda med trafiken. När trafiken inte går som planerat måste resenärerna få relevant information. Att störningsinformation är viktigt är extra tydligt i pendeltågstrafiken där det är mer problem med tidhållning än på andra trafikslag. För de resenärer som har kontakt med personalen i trafiken är det viktigt att bli trevligt bemött och att personalen kan svara på frågor om SL-trafiken. Personalens agerande är av särskild betydelse på buss och lokalbana där resenärerna oftare kommer i kontakt med personalen än på andra trafikslag. När trafiken inte går som planerat är personalen också en viktig informationskanal för resenärerna. Andel nöjda resenärer - Samtliga trafikslag 1 Nöjdhet med linje Nöjdhet Tidhållning Vår 1 Höst 1 Vår 2 Höst 2 Vår 3 Höst 3 Vår 4 Höst 4 Vår 5 Höst 5 Vår 6 Höst 6 Vår 7 Höst 7 Vår 8 Höst 8 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 1 Med viktigt avses de faktorer som vid en korrelationsanalys visat sig påverka kundnöjdheten mest. 13

14 Andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor 14 Resenärerna får i undersökningen bedöma ett antal kvalitetsfaktorer. I vårens resultat är betyget för trängselfaktorn på totalnivå fortfarande lågt och har sjunkit med en procentenhet från 48 till 47 procent i jämförelse med våren 12. Betyget har sjunkit för lokalbana och tunnelbana från till respektive 41 till 39 procent. I diagrammen på sidan 15 visas andelen nöjda per kvalitetsfaktor för hela SL-trafiken. På sidorna -17 presenteras kvalitetsfaktorerna per trafikslag. Resultatet per avtalsområde redovisas i bilaga 2. Turtäthet procent av samtliga resenärer är nöjda med turtätheten i SL-trafiken. Mest nöjda är resenärerna på tunnelbanan, procent. Minst nöjda är, liksom tidigare år, resenärerna på pendeltågen. procent är nöjda och nästan var fjärde resenär är missnöjd med turtätheten på pendeln. Tidhållning procent av alla resenärer är nöjda med tidhållningen i SL-trafiken. Mest nöjd är man med tidhållningen på tunnelbana och på lokalbana. Minst nöjda med tidhållningen är resenärerna på pendeltåg. Endast procent är nöjda och 39 procent är missnöjda. Våren 13 är andelen nöjda på buss procent. För lokalbana är nöjdheten procent. Störningsinformation 56 procent av resenärerna är nöjda med störningsinformationen. Mest nöjda är resenärerna med störningsinformationen på tunnelbana och lokalbana, procent respektive procent. Minst nöjda är resenärerna på buss, 46 procent. På pendeltåg är nöjdheten 47 procent. Städning av vagnar procent av samtliga resenärer är nöjda med den invändiga en. På buss och tunnelbana är betyget respektive procent nöjda. Mest nöjda är resenärerna på lokalbana med procent. Minst nöjda är resenärerna på pendeltåg, procent nöjda. Städning av stationer och hållplatser procent av alla resenärer är nöjda med en av stationer och hållplatser i SL-trafiken. På tunnelbana är procent nöjda och på buss procent. Mest nöjda är resenärerna med en av stationerna på lokalbana, procent nöjda. På pendeltåg är procent nöjda med en av stationerna. 47 procent av resenärerna är nöjda med trängselsituationen i trafiken. Samtidigt är det en hög andel av resenärerna som är missnöjda med trängselsituationen, 34 procent. Missnöjet är störst på tunnelbana och pendeltåg, 41 respektive 33 procent. På lokalbana är 26 procent missnöjda med trängseln och på buss 29 procent. På tunnelbana ökar andelen missnöjda på Grön linje och Röd linje jämfört med våren 12. Grön linje har 45 och Röd linje har 41 procent missnöjda. Blå linje minskar andelen missnöjda från 33 till 31 procent. Andelen nöjda med trängselsituationen på pendeltåg är oförändrad sedan föregående vår, 49 procent. På den nya pendeltågslinjen Stockholm-Uppsala är andelen nöjda med trängselsituationen 56 procent. För lokalbana har andelen nöjda minskat från till procent jämfört med våren 13. Samtliga lokalbanor har lägre andel nöjda våren 13 jämfört med våren 12. Lidingöbanan har sjunkit mest med 12 procentenheter, från 44 till 32 procent. För buss är nöjdheten med trängseln 54 procent. Frågor om SL-trafiken procent av resenärerna är nöjda med hur personalen svarar på frågor om SL-trafiken. Nöjdheten är högst på lokalbana med 79 procent nöjda och lägst på pendeltåg med procent nöjda. Bland resenärerna på tunnelbana är andelen nöjda procent och för buss procent våren 13. Personalens bemötande procent av alla resenärer är nöjda med personalens bemötande. Mest nöjda är resenärerna på lokalbana, det vill säga det trafikslag där resenärerna har mest direktkontakt med personalen. På lokalbana är 83 procent av resenärerna nöjda. På buss är procent nöjda. På pendeltåg och tunnelbanan är respektive procent nöjda med personalens bemötande. Förarnas körsätt procent av samtliga resenärer är nöjda med förarnas körsätt i SLtrafiken. Mest nöjda med förarnas körsätt är resenärerna på pendeltåg och lokalbanan, 86 respektive 85 procent är nöjda. För tunnelbanan är betyget procent. Minst nöjda är resenärerna liksom tidigare år på buss, procent. Det är dock svårt att jämföra spår och buss då vägnätet är en helt annan miljö än spår. Rälsen är utrustad med reglerande säkerhetssystem vilket leder till mjukare framfart än vid vägtrafik. Buss är också i mycket större utsträckning påverkat av övrig trafik såsom bilar, cyklar och fotgängare, vilket i sin tur kan ha stor påverkan på förarens körsätt.

15 Andel nöjda resenärer - per kvalitetsfaktor Samtliga trafikslag 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt 15

16 Diagram andel nöjda resenärer per trafikslag och kvalitetsfaktor Diagrammen på följande sidor visar andel nöjda resenärer per trafikslag och kvalitetsfaktor Andel missnöjda/nöjda resenärer - Tunnelbana Turtäthet Tidhållning Störningsinformation - Invändig - Hpl/stn Svara på frågor - 21 Personalens bemötande - 21 Förares körsätt -11 Andel missnöjda/nöjda resenärer - Pendeltåg Turtäthet -24 Tidhållning Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor -24 Personalens bemötande - Förares körsätt

17 Andel missnöjda/nöjda resenärer - Lokalbana Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Andel missnöjda/nöjda resenärer - Buss Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig -14 Hpl/stn Svara på frågor - 17 Personalens bemötande -13 Förares körsätt

18

19 Andel nöjda resenärer per kön, ålder och resfrekvens Generellt sett är skillnaderna små mellan män och kvinnor när det gäller hur nöjd man är med SL-trafiken. På totalnivå är det ingen skillnad, procent av männen och kvinnorna är nöjda. Vid en jämförelse av olika åldersgrupper är SL:s resenärer över år påtagligt mer nöjda än övriga åldersgrupper. 82 procent av männen över år och 81 procent av kvinnorna över år är nöjda. Av SL:s totala antal resenärer utgör åldersgruppen resenärer över år 14 procent. Även för kvalitetsfaktorerna har de över år en högre andel nöjda kunder. Störst skillnad är deras uppfattning om trängsel och personalen kan svara på frågor. Där är de som är år och äldre mer nöjda. En analys av resfrekvens kopplat till nöjdhet visar att de resenärer som åker dagligen/nästan dagligen med SL-trafiken är mindre nöjda än de som åker någon/några gånger i veckan eller någon/några gånger i månaden. Nöjdhet fördelat över kön och ålderskategori 1 Man Kvinna tom år -29 år 3-39 år -49 år 5- år år och äldre Totalt Nöjdhet fördelat över resfrekvens 1 81 Dagligen/nästan dagligen Några gånger i veckan Några gånger i månaden Mer sällan

20 Den upplevda tryggheten Totalt sett är andelen trygga i SLtrafiken oförändrad i vårens mätning jämfört med våren 12. Detta gäller när man reser ensam. När man reser i sällskap har tryggheten ökat med en procentenhet till 88 procent. Känslan av trygghet när man går till och från sin hållplats har minskat med en procentenhet. Män känner sig mer trygga än kvinnor när de reser ensamma eller går till och från sin hållplats/station under kvällar och/eller nätter. Skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller den upplevda tryggheten är påtaglig på samtliga trafikslag. Störst är skillnaden på tunnelbana och pendeltåg där endast drygt hälften av kvinnorna, 52 respektive 54 procent känner sig trygga när de reser ensamma på kvällar och/eller nätter. Motsvarande siffra för männen är procent för tunnelbana och 78 procent för pendeltåg. Trygghet bland män ökar i vårens mätning för tunnelbana och pendeltåg. Tryggheten att resa ensam på kvällar/nätter är oförändrad för samtliga trafikslag utom för lokalbana som har minskat med 3 procentenheter jämfört med våren 12. Vid resa i sällskap har betyget för trygghet ökat för samtliga trafikslag utom lokalbana som minskat med en procentenhet jämfört med våren 12. Betyget för tryggheten när man går till och från sin hållplats/station under kvällar och/eller nätter har sjunkit för lokalbana och tunnelbana. För pendeltåg och buss är betyget oförändrat jämfört med våren 12. Otryggheten upplevs som större på väg till och från hållplats/station än ombord på fordonen. Totalt känner sig procent trygga när de går till och från sin hållplats/station på kvällar och nätter. När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter känner jag mig trygg när jag reser ensam 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 Kvinna Man Kvinna Man 78 Kvinna Man Kvinna 76 Man Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag

21 När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter känner jag mig trygg när jag reser i sällskap Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår 13 1 Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Totalt Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 13 Höst 12 Vår 12 Man Man Man Man Kvinna Kvinna Totalt Kvinna Kvinna Tunnelbana Pendeltåg Lokalbana Buss Samtliga trafikslag 21

22 22

23 Bilaga 1 Diagram andel nöjda resenärer per trafikslag Andel nöjda resenärer - Tunnelbana 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Gröna linjen Röda linjen Blå linjen Tunnelbana, totalt Gröna linjen Röda linjen Blå linjen Tunnelbana, totalt

24 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Märsta Kungsängen Södertälje Västerhaninge Nynäshamn* Gnesta Uppsala Pendeltåg, totalt Märsta - Kungsängen Södertälje - 22 Västerhaninge -13 Nynäshamn Gnesta Uppsala -13 Pendeltåg, totalt -17 *För hösten 11 finns inga resultat att redovisa för Nynäshamnspendeln på grund av ombyggnationer av banan under perioden september till november. 24

25 Andel nöjda resenärer - Lokalbana 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Tvärbanan Roslagsbanan Lidingöbanan Saltsjöbanan Nockebybanan Spårväg City Lokalbana, totalt Tvärbanan Roslagsbanan Lidingöbanan Saltsjöbanan Nockebybanan Spårväg City Lokalbanor, totalt

26 Andel nöjda resenärer - Buss, norra regionen 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Norrtälje Norrort -3 5 Sigtuna/Upplands Väsby -13 Järfälla/Upplands Bro - 22 Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna Buss, totalt -12 *Från och med hösten 12 redovisas Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna i det gemensamma avtalsområdet Bromma/Solna/Sundbyberg/ Sollentuna. 26

27 Andel nöjda resenärer - Buss, centrala regionerna 1 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Vår 12 Höst 12 Vår Innerstan Lidingö Ekerö Bromma* Buss, totalt Innerstan Lidingö Ekerö -1 Buss, totalt -12 *Från och med hösten 12 redovisas Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna i det gemensamma avtalsområdet Bromma/Solna/Sundbyberg/ Sollentuna. 27

28 Andel nöjda resenärer - Buss, södra regionerna 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Nacka/Värmdö Tyresö Handen Huddinge/Botkyrka/Söderort Södertälje -12 Nynäshamn Buss, totalt -12 *Från och med hösten 11 redovisas Söderort och Huddinge/Botkyrka i det gemensamma avtalsområdet Huddinge/Botkyrka/Söderort. 28

29 29

30 Bilaga 2 Diagram andel nöjda resenärer per kvalitetsfaktor och avtalsområde Andel nöjda resenärer - Tunnelbana, totalt 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation - Invändig - Hpl/stn Svara på frågor - 21 Personalens bemötande - 21 Förares körsätt -11 3

31 Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Gröna linjen 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation - 17 Invändig -14 Hpl/stn Svara på frågor - 23 Personalens bemötande - 22 Förares körsätt

32 Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Röda linjen 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation - Invändig - Hpl/stn Svara på frågor - Personalens bemötande - Förares körsätt

33 Andel nöjda resenärer - Tunnelbana Blå linjen 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Turtäthet Tidhållning Störningsinformation - 17 Invändig - Hpl/stn Svara på frågor -17 Personalens bemötande -17 Förares körsätt

34 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, totalt 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet -24 Tidhållning Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor -24 Personalens bemötande - Förares körsätt

35 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Märsta 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig -22 Hpl/stn Svara på frågor -21 Personalens bemötande - Förares körsätt

36 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Kungsängen 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor -22 Personalens bemötande - Förares körsätt

37 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Södertälje 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet -24 Tidhållning Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande -23 Förares körsätt

38 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Västerhaninge 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet -22 Tidhållning Störningsinformation Invändig - 17 Hpl/stn Svara på frågor - Personalens bemötande -14 Förares körsätt

39 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, *Nynäshamn 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor - Personalens bemötande - Förares körsätt *För hösten 11 finns inga resultat att redovisa för Nynäshamnspendeln på grund av ombyggnationer av banan under perioden september till november. 39

40 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Gnesta 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet - 15 Tidhållning -42 Störningsinformation Invändig -22 Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande - 14 Förares körsätt

41 Andel nöjda resenärer - Pendeltåg, Uppsala 1 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig - 17 Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande - 21 Förares körsätt

42 Andel nöjda resenärer - Lokalbana, totalt 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt* Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

43 Andel nöjda resenärer - Tvärbanan 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation - 17 Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

44 Andel nöjda resenärer - Roslagsbanan 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet -28 Tidhållning -23 Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

45 Andel nöjda resenärer - Lidingöbanan 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

46 Andel nöjda resenärer - Saltsjöbanan 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning - 14 Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

47 Andel nöjda resenärer - Nockebybanan 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

48 Andel nöjda resenärer - Spårväg City Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

49 Andel nöjda resenärer - Buss, totalt 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig -14 Hpl/stn Svara på frågor - 17 Personalens bemötande -13 Förares körsätt

50 Andel nöjda resenärer - Buss, Norrtälje 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

51 Andel nöjda resenärer - Buss, Norrort Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande -17 Förares körsätt

52 Andel nöjda resenärer - Buss, Sigtuna/Upplands Väsby 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig -15 Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt - 52

53 Andel nöjda resenärer - Buss, Järfälla/Upplands Bro 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation - 41 Invändig Hpl/stn Svara på frågor -17 Personalens bemötande -17 Förares körsätt - 53

54 Andel nöjda resenärer - Buss, Ekerö Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet - Tidhållning Störningsinformation - 44 Invändig Hpl/stn Svara på frågor -17 Personalens bemötande -8 Förares körsätt

55 Andel nöjda resenärer - Buss, Lidingö Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning -25 Störningsinformation Invändig -15 Hpl/stn Svara på frågor -15 Personalens bemötande -8 Förares körsätt -8 55

56 Andel nöjda resenärer - Buss, Bromma* 1 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Andel nöjda resenärer - Buss, Solna/Sundbyberg* 1 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Andel nöjda resenärer - Buss, Sollentuna* 1 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt 56 *Från och med hösten 12 redovisas Bromma, Solna/Sundbyberg och Sollentuna i det gemensamma avtalsområdet Bromma/Solna/Sundbyberg/ Sollentuna, se sid.

57 Andel nöjda resenärer - Buss, Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna 1 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet -25 Tidhållning Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande - 21 Förares körsätt -

58 Andel nöjda resenärer - Buss, Innerstan 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig -14 Hpl/stn Svara på frågor -14 Personalens bemötande Förares körsätt -15

59 Andel nöjda resenärer - Buss, Nacka/Värmdö 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning - 14 Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

60 Andel nöjda resenärer - Buss, Tyresö 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning - Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt -9 14

61 Andel nöjda resenärer - Buss, Handen 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor - Personalens bemötande -11 Förares körsätt -1 17

62 Andel nöjda resenärer - Buss, Nynäshamn 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet Tidhållning -21 Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

63 Andel nöjda resenärer - Buss, Södertälje 1 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår 11 Höst 11 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet -21 Tidhållning Störningsinformation Invändig - Hpl/stn Svara på frågor -13 Personalens bemötande Förares körsätt

64 Andel nöjda resenärer - Buss, Söderort* 1 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Andel nöjda resenärer - Buss, Huddinge/Botkyrka* 1 Vår 9 Höst 9 Vår 1 Höst 1 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt *Från och med hösten 11 redovisas avtalsområdena Huddinge/Botkyrka och Söderort i avtalsområdet Huddinge/Botkyrka/Söderort, se sid..

65 Andel nöjda resenärer - Buss, Huddinge/Botkyrka/Söderort 1 Vår 12 Höst 12 Vår Turtäthet Tidhållning Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt Turtäthet - 13 Tidhållning -22 Störningsinformation Invändig Hpl/stn Svara på frågor Personalens bemötande Förares körsätt

66

67

68 BILAGA 3 Upplevd kvalitet för Färdtjänst- och sjukresor Kundnöjdheten bland resenärer som reser med färdtjänst- och sjukresor mäts via telefonintervjuer i Svensk kollektivtrafiks barometer för anropsstyrd trafik. Urvalet består av 9 intervjuer gjorda under kvartal Här redovisas faktorerna beställning, förarens bemötande, själva resan samt ett totalbetyg för hela resan inkl beställning. Frågorna besvaras genom en femgradig skala där 1 är sämsta betyg och 5 är bästa betyg. Nedan redovisas skalsteg 4+5 i grönt och skalsteg 1+2 i rött. Vilket sammanfattande betyg vill du ge beställningen av just den här resan? 1% Färdtjänst Sjukresor Total länet % % % % % % Vilket betyg vill du ge förarens bemötande? 1% Färdtjänst Sjukresor Total länet % % % % % %

69 Vilket sammanfattande betyg vill du ge själva resan, d.v.s. från det att fordonet kom och hämtade dig tills att du kom fram till? 1% Färdtjänst Sjukresor Total länet % % % % % % Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela resan, d.v.s. om du tänker på både beställningen och resan sammantaget? 1% Färdtjänst Sjukresor Total länet % % % % % % Generellt - vilket betyg vill du ge hur <färdtjänsten/sjukresorna> fungerar överlag? 1% Färdtjänst Sjukresor Total länet % % % 7 % % -% %

70 Bilaga 4 Enkäterna för respektive trafikslag Buss Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 7 Förköpsremsa 2 Års-, 9-dagars eller Säsongsbiljett 8 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i 3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren -timmars eller 7-dagarsbiljett) 9 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Termins- eller Fritidsbiljett 1 Annat 6 Reskassan Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan! 7

71 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att bussarna avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser. Den här bussen är ren och välstädad. Hållplatserna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Förarna på den här linjen kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Förarna på den här linjen är trevliga och serviceinriktade. Föraren av den här bussen kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp!

72 Tunnelbana Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 7 Förköpsremsa 2 Års-, 9-dagars eller Säsongsbiljett 8 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i 3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren -timmars eller 7-dagarsbiljett) 9 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Termins- eller Fritidsbiljett 1 Annat 6 Reskassan Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan!

73 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att tågen avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser i tunnelbanetrafiken. Det här tåget är rent och välstädat. Stationerna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Personalen som arbetar i tunnelbanan kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Personalen som arbetar i tunnelbanan är trevlig och serviceinriktad (alla linjer). Föraren av det här tåget kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp!

74 Pendeltåg Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 7 Förköpsremsa 2 Års-, 9-dagars eller Säsongsbiljett 8 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i 3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren -timmars eller 7-dagarsbiljett) 9 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Termins- eller Fritidsbiljett 1 Annat 6 Reskassan Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan!

75 Slutligen vill vi veta din uppfattning om den här linjen. Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet Jag är nöjd med turtätheten på den här linjen (antalet avgångar). Jag är nöjd med tidhållningen på den här linjen (att tågen avgår och ankommer i tid). När jag reser med den här linjen får jag tillräcklig information om trafikavvikelser i pendeltågstrafiken. Det här tåget är rent och välstädat. Stationerna som den här linjen trafikerar är rena och välstädade. Jag känner mig sällan besvärad av trängsel när jag reser med den här linjen. Personalen på pendeltågen/stationerna kan svara på frågor som rör SL-trafiken. Personalen på pendeltågen/stationerna är trevlig och serviceinriktad (alla linjer). Föraren av det här tåget kör mjukt och behagligt. Lägsta Högsta Ingen betyg betyg erfarenhet Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen? När jag reser med den här linjen på kvällar och/eller nätter... Instämmer Instämmer Ingen inte alls helt erfarenhet känner jag mig trygg när jag reser ensam (utan någon jag känner)....känner jag mig trygg när jag reser i sällskap (med någon jag känner). Jag känner mig trygg när jag går till/från min hållplats/station på kvällar och/eller nätter. Tack för din hjälp!

76 Lokalbana Bäste resenär! SL vill bli bättre. Därför genomför vi idag en undersökning bland våra resenärer. De påståenden och frågor som vi vill att du skall bedöma handlar om SL:s kvalitet och service. Enkäten kommer att samlas in under resans gång! Först en fråga som gäller din inställning till SL rent allmänt. Mycket Mycket Ingen missnöjd nöjd erfarenhet Om du tänker på all erfarenhet du har av SL, hur nöjd är du sammanfattningsvis med SL? Hur ofta reser du med SL? 1 Dagligen/nästan dagligen 3 Någon/några gånger i månaden 2 Några gånger i veckan 4 Mer sällan Vad använder du för biljett för den här resan? 1 3-dagarsbiljett 7 Förköpsremsa 2 Års-, 9-dagars eller Säsongsbiljett 8 Kontantkupong/Zonbiljett köpt i 3 Övrig periodbiljett (24-timmars, spärren -timmars eller 7-dagarsbiljett) 9 Förköpt kupong/zonbiljett 4 Studentbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 5 Termins- eller Fritidsbiljett 1 Annat 6 Reskassan Äger eller disponerar ditt hushåll någon bil? 1 Ja, 1 bil 3 Ja, fler än 2 bilar 2 Ja, 2 bilar 4 Nej Är du...? 1 Man 2 Kvinna Din ålder?...år Fortsättning på baksidan! 76

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2007 Innehåll 2 Större händelser under 2007 4 Ett händelserikt år 6 Detta är SL 8 Analys och kunskap om resenärernas behov och resande 10 Marknadskommunikation

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik. Årsberättelse 2003

AB Storstockholms Lokaltrafik. Årsberättelse 2003 SL AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2003 12 INNEHÅLL Året som gått................................................................................. 3 Vi sätter resenären i fokus....................................................................

Läs mer

Trafikplan 2020. Externremiss

Trafikplan 2020. Externremiss Trafikplan 2020 Externremiss Projektledning: Monica Casemyr och Anna Blomquist, SL. Redaktör: Joanna Olsson. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg, Pernilla Helander, Gunilla Glantz, Paulina Eriksson,

Läs mer

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004 AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se Årsberättelse 2004 INNEH Å LL Året som gått................................................................................ 3 Vi vågar bli ännu bättre......................................................................

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

SLs insatser i Stockholmsförsöket. effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder.

SLs insatser i Stockholmsförsöket. effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder. SLs insatser i Stockholmsförsöket effekter på SL-trafiken, resenärernas efterfrågan och attityder. Blomquist & Co Utvärdering: Monica Casemyr, SL Textredigering: Scripta Mandata Form: Blomquist & Co Fotografer:

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD Personalbarometern 2012 HÖGSKOLAN I HALMSTAD 1 Personalbarometern 2012 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Processen PB12... 3 Utskicket... 3 Seminarier, presentationer, dialoger och handlingsplaner... 4

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik ÅRSRAPPORT 2013 N Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 Årsberättelse 2012 SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 SL:s vision Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Innehåll

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer