Handlingsprogram för nöjda brukare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för nöjda brukare"

Transkript

1 Handlingsprogram för nöjda brukare Uppdatering delåret

2 Tillhandahålla omsorgstjänster Handlingsprogram om nöjda medborgare Inriktningsmål: I Söderhamns ska nöjdheten med barn- äldre och handikappomsorgen årligen öka Varför detta inriktningsmål? Målet syftar till att förbättra dialogen mellan kommunen och dess brukare. Det ska göra det lättare att prioritera i verksamheten utifrån vad som är viktigast för de som tar del av barn-, äldre- och handikappomsorgen. All personal ska arbeta efter ett individanpassat förhållningssätt. Syftet är att brukare, så långt möjligt, ska behålla sin identitet och sina funktioner. Ledstjärnan är trygghet och förtroende med individen i centrum. Mätmetod/intervall: Inom barnomsorg genomförs mätningen genom en urvalsundersökning där 800 brukare inom förskola och fritidsverksamhet tillfrågas. Mätningen ska ske årligen under perioden Inom äldreomsorg genomförde omvårdnadsförvaltningen under målperioden brukarundersökningar i form av intervjuer av boende och enkät till de boendes anhöriga/gode män/förvaltare, samt enkät till vårdtagare med hemtjänst. Senast genomfördes en lokal brukarundersökning våren Under målperioden har nationella brukarundersökningar inom äldreomsorg utvecklats. Senast genomfördes en sådan brukarundersökning Genom ett samverkansprojekt inom Gävleborgs län får kommunerna stöd från samhällsmedicin med att tolka resultaten. Det pågår ett utvecklingsarbete kring hur framtida brukarundersökningar ska göras. Omvårdnadsförvaltningen deltar i Socialstyrelsens brukarundersökningar som sker årligen med ett urval inom hemtjänst resp. äldreboende. Svaren från 2012 års undersökning har man inte hunnit analysera resultatet ifrån ännu. Det går inte att direkt jämföra med tidigare år, eftersom vissa frågor och svarsalternativ förändrats då 2012 års undersökning inte är samma som tidigare NKI (SCB:s undersökning). Omvårdnadsförvaltningen avser att under målperioden fortsätta delta i de nationella brukarundersökningarna och jämföra resultatet av dessa. Inom handikappomsorg genomförde omvårdnadsförvaltningen och förvaltningen för lärande och arbete under målperioden gemensamma brukarundersökningar i form av intervju av boende i särskilt boende, brukare i ordinärt boende och daglig verksamhet samt enkät till anhöriga med avlösningsinsatser. Senast genomfördes en lokal brukarundersökning våren Kommunen deltog under målperioden i SKL:s projekt nätverket jämföra där kommuner jämförde kvalitet, resultat och kostnader inom olika områden. År 2009 genomfördes brukarundersökning inom omsorgens särskilda boenden och dagverksamhet. Under målperioden avser omvårdnadsförvaltningen och förvaltningen för lärande och arbete att genomföra mätningar till samtliga personer i särskilt boende och ordinärt boende (över 15 år) samt till samtliga personer som har daglig verksamhet. Mätningarna kommer att genomföras med hjälp av enkäter. Som stöd till personerna som ska fylla i enkäterna erbjuds neutrala värdar som kan vara behjälpliga. Enkätundersökningen ska

3 genomföras Berörda förvaltningar ska också utarbeta ett alternativt utvärderingssätt som passar till personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Mätmetoder: BARNOMSORG Andelen brukare som är nöjda/mycket nöjda med Barnomsorgen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90% 96% 90% föräldrar förskolan föräldrar fritids Inriktningsmål 90% nöjda / mycket nöjda brukare 2011 Mätning genomförd Ny mätning genomförs jan feb Resultatet av brukareundersökningen 2009 blev 90 procent nöjda brukare i förskolan och 96 procent nöjda brukare i skolbarnomsorg. Föräldrarna anser att det är viktigast att förbättra möjligheten att påverka förskole- respektive fritidshemsverksamheten. Nöjda brukare av förskola och fritids % 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 96% 96% 93% 91% 91% 90% Förskola Fritids BUN redovisar i grafen ovan resultat för perioden avseende verksamheten förskola och fritids. Målet var att senast 2011 skulle minst 90 procent av brukarna känna sig

4 nöjda med den tjänst de fått. ÄLDREOMSORG SCB:s brukaruppföljning Nöjd Kund Index (NKI) totalundersökning Skala: 0-40: missnöjd, mindre nöjd, nöjd, mycket nöjd Resultat i särskilt boende för äldre i Söderhamn jämfört med riket 2011 Totalindex: 73 Trygghet i boendet 82 Indikatorer: Informationen: 60 Bemötandet: 77 Inflytandet: 63 Tryggheten: 77 Hjälpens omfattning 76 Maten: 62 Serviceinsatser 76 Vårdinsatser 85 Social samvaro 60 Hjälpens utförande 75 Boendemiljön 83

5 Resultat i hemtjänst i Söderhamn jämfört med riket 2011 Totalindex : 76 Trygghet i hemmet 84 Indikatorer: Informationen: 58 Bemötandet: 81 Inflytandet: 73 Tryggheten: 80 Hjälpens omfattning 81 Social samvaro 62 Hjälpens utförande 80 Matdistribution 70 Städ/tvätt 75 Dusch/bad 82 Vårdinsatser 80 I Söderhamns lokala brukarundersökning inom äldreomsorg våren 2011 framkom följande områden som viktigast att förbättra: Brukare inom hemtjänst: personalkontinuitet och tiden för insatser. Brukare inom äldreboenden: mer aktiviteter och hjälp att komma ut, mer personal och maten (valmöjligheter).

6 Anhöriga och gode män i äldreboenden: mer aktiviteter och hjälp att komma ut, maten (bl.a. valmöjligheter) och informationen till anhöriga. Omvårdnadsförvaltningen deltar i Socialstyrelsens brukarundersökningar som sker årligen med ett urval inom hemtjänst resp. äldreboende. Svaren från 2012 års undersökning har man inte hunnit analysera resultatet ifrån ännu. Det går inte att direkt jämföra med tidigare år, eftersom vissa frågor och svarsalternativ förändrats då 2012 års undersökning inte är samma som tidigare NKI (SCB:s undersökning).

7 HANDIKAPPOMSORG 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andelen brukare som är nöjda/mycket nöjda med Handikappomsorgen 94% brukare insats särskilt boende 100% 99% 100% brukare insats ordinärt boende brukare dagliga verksamheten(la) brukare avlösning för föräldrar 90% Inriktningsmål 90% nöjda / mycket nöjda brukare 2011 brukare särskilt boende brukare ordinärt boende brukare daglig verksamhet (LA) avlösningsinsats anhörig %-andel som svarat Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd Missnöjd Inriktningsmål 90 % nöjda/ mycket nöjda brukare 2011 Nöjd + mycket nöjd svarsfrekvens (% svarande av de som kunnat svara): Mätningarna genomförda våren 2011 Vid mätningen 2011 blev resultatet 94 procent nöjda brukare i särskilt boende, 100 procent nöjda brukare i ordinärt boende och 99 procent nöjda brukare i daglig verksamhet. 100 procent av de svarande föräldrarna till brukare i ordinärt boende är som helhet nöjda med avlösningsinsatserna. Brukare i särskilt boende anser att det är viktigast att förbättra stöd att göra fritidsinsatser. Brukare i ordinärt boende anser att de viktigaste förbättringsområdena är mer tid för insatser samt mer aktiviteter och stöd att delta i fritidsaktiviteter Brukare inom daglig verksamhet anser att det är viktigast att förbättra genom mindre grupper vid måltidssituationer och att öka tillitskapande relationer inom psykiatrin.

8 Gruppering av fokusområden från nämnderna KVALITETSUTVECKLING Individanpassat förhållningssätt Undersökningar av nöjdheten inom individ- och familjeomsorgen Prioritera aktiviteter inom målområdet INFORMATION Införa E-tjänster Synliggöra goda exempel och förebilder FYSISK MILJÖ Åtgärder enligt tillgänglighetsplan Matmiljöer i förskolan Upplevelser i offentliga miljöer och lokaler, belysning Bostäder SAMVERKAN Samverka med andra aktörer TRYGGHET Trygghet i förskolan Trygghet i offentliga miljöer, ordning, belysning med mera Förebyggande arbete INFLYTANDE Inflytande i förskola och fritids Valmöjligheter inom äldreboende, flerrättssystem Individanpassat förhållningssätt

9 Genomförda aktiviteter för att nå målet Aktiviteter och ansvariga under 2012 Nuläge * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem våren 2012 (BUN, KUS) * Starta försök med tvårätterssystem på ett äldreboende (KUS, ON) Åtgärd * Utvärdera försök med tvårätterssystem på ett äldreboende (KUS, ON) * Undersöka förutsättningarna för att öka personaltätheten inom förskola och fritidshem inom befintlig budgetram (BUN) * Utveckla samverkansformerna i syfte att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser. (BUN, SN) * Utbilda personal i ESTER-metoden i syfte att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser (BUN, SN) * Implementera och tillämpa SIP (samordnad individuell plan) (ON, BUN, LA, SN) * Föra dialog med Folkhälsosamordnare kring förvaltningsövergripande aktiviteter i samband med Folkhälsoväckan (Arbetsgrupp Nöjda Brukare) Införandet har startat och utvärderats på äldreboendet Forsgården, fortsätter därefter successivt till övriga enheter Undersökningen visar att ökad budgetram krävs. Samverkansmodell framtagen, t ex Pinocchio. Arbetet pågår. Utbildning av specialped. Ny utb.omg. genomförs Arbete pågår enligt plan I år nationella uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige v. 42. Föreläsning, senioryoga, Gå&cykla till skolan mm.

10 Aktiviteter och ansvariga under 2012 Nuläge * Söderhamns dagliga verksamhet, SDV, ska verka för att ca 5 personer med psykiska funktionshinder kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden senast 2013 (LA) Prognos Åtgärd * Chefer och personal från två förvaltningar ska delta i ett forskningsprojekt, Yrkesspråk i social omsorg, som kan ligga till grund för utbildningar på olika nivåer, gymnasial utbildning såväl som yrkeshögskoleutbildning. (LA, ON) * Chefer och personal från två förvaltningar ska inrätta en mixad fokusgrupp som ska identifiera utvecklingsområden för män och kvinnor som beviljats omsorg enligt LSS. (LA, ON) * En samordningsgrupp från tre förvaltningar ska ta reda på behov och möjliggöra fritidsaktiviteter för män och kvinnor med funktionshinder ( ). (ON, LA, KUS) * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem våren 2012 (BUN, KUS) * Analysera och synliggöra resultaten av brukarundersökningen inom förskola och fritidshem våren 2012 (BUN, KUS) * Upprätta handlingsplaner utifrån resultaten från brukarundersökningen inom förskola och fritidshem våren 2012 (BUN, KUS) * Utveckla ett gemensamt synpunktshanterings system för Söderhamns kommun under perioden (Alla förvaltningar under ledning av KS) Arbete pågår enligt plan Resultaten har redovisats för rektorer Arbetet har påbörjats. Utvärdering av BUN och ONs tjänst kommer att ske första kvartalet SN har ett eget system sedan 2006.

11 * Göra en plan för utveckling av kommunens medborgarservice (Alla förvaltningar under ledning av KS) * Starta försök med tvårätterssystem på ett äldreboende (KUS, ON) * Utvärdera försök med tvårätterssystem på ett äldreboende (KUS, ON) * Undersöka förutsättningarna för att öka personaltätheten inom förskola och fritidshem inom befintlig budgetram (BUN) * Utveckla samverkansformerna i syfte att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser. (BUN, SN) * Utbilda personal i ESTER-metoden i syfte att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser (BUN, SN) * Planera och utveckla kommunikationen/informationen genom förskolornas och skolornas egna webbplatser (BUN) * Ta fram en plan och prioriteringar över vilka behov av anhörigstöd som finns (ON, SN, LA) * Utveckla anhörigstödet utifrån plan (ON, SN, LA) * Ta fram en plan för arbetet med analys och information om resultatet i Öppna jämförelser (nationell kvalitetsmätning) (ON, LA, SN) Ej påbörjat Arbetet har inletts tillsammans med KUS/Bibliotek. Utvärdering av sommaren samt möte med fastighetsägaren. Planerar att det ska avhandlas på KS strategi första kvartalet En väg in pågår inom BUN. Ökad samverkan/styrning mellan förvaltningarna efterfrågas. SN har eget system sedan ON har eget system sedan Införandet har startat och utvärderats på äldreboendet Forsgården, fortsätter därefter successivt till övriga enheter Undersökningen visar att ökad budgetram krävs. Samverkansmodell framtagen, t ex Pinocchio. Arbetet pågår. Utbildning av specialped. Ny utb.omg. genomförs Påbörjas under 2013 Planen klar, prioriteringar återstår Arbetet pågår enligt plan Öppna jämförelser används av berörda nämnder i förbättringsarbetet.

12 * Utarbeta metod för förvaltningsövergripande samordning kring personer med funktionsnedsättning och social problematik (ON, SN, BUN, LA) * Ta fram tillgänglighetsplan utifrån den inventering av fysisk tillgänglighet som gjorts av SKL (KUS) * Implementera och tillämpa SIP (samordnad individuell plan) (ON, BUN, LA, SN) * Utveckla kommunikationsstöd inom handikappomsorgen (ON, LA) * Kvalitetsutveckla kosten inom handikappomsorgens särskilda boenden (ON, KUS) * Utarbeta ett alternativt utvärderingssätt istället för enkäter som passar till personer med kognitiva funktionsnedsättningar (LA, ON) * Brukarundersökning inom äldreomsorg (ON, KUS) * Föra dialog med Folkhälsosamordnare kring förvaltningsövergripande aktiviteter i samband med Folkhälsoväckan (Arbetsgrupp Nöjda Brukare) Ej påbörjat Implementering pågår Påbörjas under 2012, beräknas vara klart 2013 Arbete pågår enligt plan Arbetet pågår enligt plan Ekonomiska resurser behövs för utbildningar. Träffar forskare på Cfl för att förhandla pris för att utarbeta ett "tolkande utvärderingsinstrument". Socialstyrelsens nationella brukarundersökning I år nationella uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige v. 42. Föreläsning, senioryoga, Gå&cykla till skolan mm.

13 Aktiviteter och ansvariga under 2013 Nuläge * Utveckla ett gemensamt synpunktshanterings system för Söderhamns kommun under perioden (Alla förvaltningar under ledning av KS) * Göra en plan för utveckling av kommunens medborgarservice (Alla förvaltningar under ledning av KS) * Utveckla kommunens medborgarservice enligt plan (Alla förvaltningar under ledning av KS) * Ta fram en tillgänglighetsplan utifrån den inventering av fysisk tillgänglighet som gjorts av SKL (KUS) * Utvärdera framtagen tillgänglighetsplan (KUS) Inte påbörjat * Införandet av tvårättssystemet på ytterligare äldreboenden fortsätter (KUS, ON) Påbörja arbete för att öka personaltätheten inom barn- och skolbarnomsorg utifrån undersökningen ( ) Kräver ökad budgetram (BUN) Utveckla samverkansformerna i syfte att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser. (BUN, SN) Prognos Åtgärd Trainee på KS kommer att arbeta med detta under ht -13. Trainee på KS kommer att arbeta med detta under ht -13. Trainee på KS kommer att arbeta med detta under ht -13. Analysen av utredningen pågår. Arbete med att ta fram en handlingsplan sker Se ovan. Impelementeringen fortsätter enligt plan. Innebär 18 nya tjänster. Söderhamnsmodellen och Pinocchio används idag. Planera och utveckla kommunikationen/informationen genom förskolornas och skolornas egna webbplatser (BUN) Analysera och synliggöra resultaten av brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2012 (BUN, KUS) * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem 2013 (BUN, KUS) * Upprätta handlingsplaner utifrån resultaten från brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2012 (BUN, KUS) * Söderhamns dagliga verksamhet, SDV, ska verka för att ca 5 personer med psykiska funktionshinder kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden senast 2013 (LA) Mer utbildning krävs. Analys utifrån låg svarsfrekvens görs. Start mars-13. Planeras för Upprätta handlingsplaner utifrån låg svarsfrekvens. 3 personer i arbete i nuläget. Vissa svårigheter avseende genomförandet.

14 * Chefer och personal från två förvaltningar ska inrätta en mixad fokusgrupp som ska identifiera utvecklingsområden för män och kvinnor som beviljats omsorg enligt LSS. (LA, ON) * Chefer och personal från två förvaltningar ska delta i ett forskningsprojekt, Yrkesspråk i social omsorg, som kan ligga till grund för utbildningar på olika nivåer, gymnasial utbildning såväl som yrkeshögskoleutbildning. (LA, ON) * Utarbeta ett alternativt utvärderingssätt istället för enkäter som passar till personer med kognitiva funktionsnedsättningar (LA, ON) * En samordningsgrupp från tre förvaltningar ska ta reda på behov och möjliggöra fritidsaktiviteter för män och kvinnor med funktionshinder ( ). (ON, LA, KUS) * Ta fram en plan och prioriteringar över vilka behov av anhörigstöd som finns (ON, SN) * Utveckla anhörigstödet utifrån plan (ON, SN, LA) * Ta fram en plan för arbetet med analys och information om resultatet i Öppna jämförelser (nationell kvalitetsmätning) (ON, LA, SN) * Utveckla kommunikationsstöd inom handikappomsorgen (ON, LA) * Kvalitetsutveckla kosten inom handikappomsorgens särskilda boenden (ON, KUS) * Brukarundersökning inom äldreomsorg (ON, KUS) Ej påbörjat Arbete med personalens förmåga att kommunicera med brukare samt arbete för att finna fritidsaktiviteter för brukare. Utbildningen kommer att genomföras vt -14. Träffar forskare på CFL för att utarbeta ett tolkande utvärderingsinstrument Arbete med att utveckla nya samverkansformer pågår och nya fritidsaktiviteter är verkställda. Arbetet har skett med statliga stimulansmedel och inneburit att SN har genomfört ett anhörigstödsprojekt i vilket behovsinventering och prioritering genomförts. Anhörigkonsulent anställd. Aktiviteter för målgruppen, utbildning för politiker och tjänstemän mm. har genomförts eller planeras. Arbetsgrupp tillsatt som påbörjat arbetet tillsammans med länets övriga kommuner. Arbetet har påbörjats för att utveckla kommunikationsstödet. Oklart med resurserna som krävs. ON arbetar med nya taxor. Analys och rapport av undersökningen väntas sent under år 2013.

15 * Utveckla redan godkända verksamheter för en omcertifiering enligt IIP:S standard (ON, LA ) * Brukarundersökning inom socialförvaltningen (SN) * Upprätta handlingsplan utifrån resultat av brukarundersökning inom Socialförvaltningen (SN) * Implementera metoder och samverkansmodell mellan BUN-SN för att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser (SN BUN) Arbete pågår. ON nådde guldnivå vid certifiering Genomförd på en enhet okt -12, undersökningen kommer framöver att omfatta hela IFO. En trainee kommer under hösten att arbeta med brukarundersökningen och ta fram handlingsplaner utifrån den. Pinocchio och Söderhamnsmodellen används.

16 Aktiviteter och ansvariga under 2014 Nuläge * Utvärdera försök med tvårätterssystem på äldreboenden (KUS, ON) * Brukarundersökning inom äldreomsorg (ON, KUS) * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem 2014 (BUN, KUS) * Analysera och synliggöra resultaten av brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2014 (BUN, KUS) * Upprätta handlingsplaner utifrån resultaten från brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2014 (BUN, KUS) Åtgärd Aktiviteter och ansvariga under 2015 Nuläge * Brukarundersökning inom socialförvaltningen (SN) * Upprätta handlingsplan utifrån resultat av brukarundersökning inom socialförvaltningen (SN) * Etablerat tvårätterssystem på alla äldreboenden (KUS, ON) * Genomföra brukarundersökning inom handikappomsorg (ON, KUS, LA) * Brukarundersökning inom äldreomsorg (ON, KUS) * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem 2015 (BUN, KUS) * Analysera och synliggöra resultaten av brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2015 (BUN, KUS) * Upprätta handlingsplaner utifrån resultaten från brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2015 (BUN, KUS) Prognos Prognos Åtgärd

17 Nuläge 2013 De allra flesta beslutade aktivteter är klara eller pågår med god prognos. Brukarundersökningar är genomförda, men resultatet har vi inte klaranalyserat. Samordningsgrupper har kommit igång och verksamheter har startats upp utifrån aktiviteterna. Bland annat kommer ett brukarråd att startas upp under hösten -13, forskningsprojektet Yrkesspråk inom social omsorg har lett till att en testutbildning genomförs under hösten och som kan komma att ligga till grund för utbildning på gymnasieoch yrkeshögskolenivå. Arbetet med att ta fram en tillgänglighetsplan (utifrån SKLs rapport) pågår men beräknas bli klart under Mätmetod Brukarundersökning inom äldreomsorgen (KUS/ON) har genomförts. Undersökningen avslutades i juni -13 och en rapport väntas vara klar hösten/vintern -13/14. Totalundersökning via webb gällande förskola/fritidshem har genomfört 2013, men med stort bortfall. Analys av resultaten samt bortfallsanalys pågår. Handlingsplaner utifrån resultatet kommer att tas fram. Socialnämnden har saknat personella resurser för att driva arbetet med brukarundersökningar. Under hösten -13 kommer en trainee att arbeta med detta. Prognos Då brukarnöjdheten i de undersökningar som handlingsplanen bygger på är mycket hög redan vid baslinjen, är det svårt att höja sig ytterligare. Mätmetoderna har även kommit att förändrats under målperiodens gång, vilket gör jämförelser över tid svåra. Arbetsgruppen anser att det behövs definieras vad vi menar med nöjdhet i Söderhamns kommun och att vi måste göra en sammanställning av begreppet nöjdhet (utifrån artiklar, litteratur, andra kommuners arbete) som kan ligga som en bakgrund i handlingsplanen. Alla aktiviteter som ligger i handlingsplanen tror vi förbättrar det arbete vi gör i kommunen och att brukarna rimligen blir mer nöjda med våra verksamheter. Om det verkligen visar sig i den statistik vi jämför över tid är vi inte helt säkra på. Arbetsgruppens förslag till aktiviteter för 2014 är att arbetsgruppen får ansvara över sammanställning av begreppet nöjdhet, undersöka eventuella öppna frågor i brukarundersökningar, undersöka skillnaden mellan svaret mycket nöjd och nöjd. Vi har även funderat över kopplingen hälsofrämjande ledarskap hälsofrämjande medarbetarskap och om brukarna möter en hälsofrämjande kommunkoncern. En aktivitet för gruppen 2014 skulle kunna vara att titta på den genomförda medarbetarenkäten och se vilka frågor som har bäring på brukarna och hur de anställda har svarat på dessa frågor.

18 Ekonomiska konsekvenser Vilka ekonomiska konsekvenser skulle handlingsprogrammet få? Aktiviteten med införandet av tvårättssystem på våra äldreboenden kräver initialt en investering på ca kr för införskaffande av utrustning (KUS/Kostavdelningen) Aktiviteten för att utarbeta ett alternativt utvärderingssätt istället för enkäter som passar till personer med kognitiva funktionsnedsättningar (LA, ON) beräknas att kosta ca kronor. Samarbete med forskare på Cfl pågår runt den posten just nu. Arbete för att utöka personaltätheten barn- och skolbarns omsorg kräver en utökad buget. Övriga aktiviteter beräknas ske inom ramen för lagd budget. Arbetsgrupp Jennie Palmberg Processledare, KS Sonia Persson KUS Charlotte Carlsson KUS Ewa Sanderhäll BUN Per Stefansson LA Ann-Christine Bertilsson ON Matilda Green ON Birgitta Löjdström ON Birgit Kallerhult SN

Handlingsprogram för nöjda brukare

Handlingsprogram för nöjda brukare Handlingsprogram för nöjda brukare Uppdatering årsbokslut -12 Tillhandahålla omsorgstjänster Handlingsprogram om nöjda medborgare Inriktningsmål: I Söderhamns ska nöjdheten med barn- äldre och handikappomsorgen

Läs mer

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad sysselsättningsgrad för ungdomar Version februari 2009 23 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Inriktningsmål: Senast 2011 ska Söderhamns

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga

Läs mer

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Version augusti 2008 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Inriktningsmål: Senast 2011 ska Söderhamns placering för målgruppen

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04 Övergripande socialförvaltningen: Ärende Åtgärd/Handlingsplan Effekt Klart tidpunkt Uppföljning Kvalitetsledningssystem Utsett en samordnare i förvaltningen Säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvaret

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 En måluppföljning ska göras per första tertialet i april. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Tjänsteskrivelse 1(24) 2013-01-16 SN 2011.0088 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Sammanfattning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Björksätra (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Björksätra (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Björksätra (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service

Brukarundersökning Bostad med särskild service Brukarundersökning Bostad med särskild service 2016-01-14 KS 2016.356-1 UNDERRUBRIK Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Nacka_Danvikshem (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Nacka_Danvikshem (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Nacka_Danvikshem (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Danderyd_Svalnäs äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Danderyd_Svalnäs äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Danderyd_Svalnäs äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Ljungbyhemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Ljungbyhemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Ljungbyhemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun

Brukarundersökning Järfälla kommun Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Psykiskt funktionshindrade Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Villa Agadir (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Villa Agadir (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Lidingö_Villa Agadir (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Edö_Edö Demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Stockholm_Edö_Edö Demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Edö_Edö Demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nacka_Båthöjden Plaza (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nacka_Båthöjden Plaza (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Nacka_Båthöjden Plaza (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Björntorps äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Björntorps äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund_Björntorps äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Attendo - Akalla äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Attendo - Akalla äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Attendo - Akalla äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Solna_Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Hjärtebacken_Hjärtebacken 2_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kristianstad_Österängsgården_demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kristianstad_Österängsgården_demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Österängsgården_demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Väderkvarnens VoB (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Väderkvarnens VoB (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Väderkvarnens VoB (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Edö Somatiskt boende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Edö Somatiskt boende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Edö Somatiskt boende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården. Resultat för Degerfors (minst 7 svarande)

Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården. Resultat för Degerfors (minst 7 svarande) Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården Resultat för Degerfors (minst 7 svarande) Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kristallgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kristallgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Kristallgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Bollnäs hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Bollnäs hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Bollnäs hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Allmänt/inledning Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Mölndal_Mölndals stads hemtjänst_stensjön/rävekärr (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Mölndal_Mölndals stads hemtjänst_stensjön/rävekärr (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Mölndal_Mölndals stads hemtjänst_stensjön/rävekärr (minst 7 svarande) Hemtjänst Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Bollnäs_Rengsjö (minst 7 svarande) Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Bollnäs_Rengsjö (minst 7 svarande) Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Bollnäs_Rengsjö (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Ekehöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse () -- SN.87 Handläggare: Patrik Jonsson,. socialkansliet Socialnämnden Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Sammanfattning En enkätundersökning har genomförts på boendet för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Katarinagårdens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Katarinagårdens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Katarinagårdens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Lomma Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning

Läs mer

Socialnämndens budgetdokument Mål- och styrtal

Socialnämndens budgetdokument Mål- och styrtal Socialnämndens budgetdokument - och styrtal Socialnämnden -04-25 68 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Socialnämndens ansvarsområde är kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionshinder samt individ

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlskoga_Björkliden (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Karlskoga_Björkliden (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Karlskoga_Björkliden (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Silverhöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Silverhöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Lidingö_Silverhöjden (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer