Handlingsprogram för nöjda brukare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för nöjda brukare"

Transkript

1 Handlingsprogram för nöjda brukare Uppdatering delåret

2 Tillhandahålla omsorgstjänster Handlingsprogram om nöjda medborgare Inriktningsmål: I Söderhamns ska nöjdheten med barn- äldre och handikappomsorgen årligen öka Varför detta inriktningsmål? Målet syftar till att förbättra dialogen mellan kommunen och dess brukare. Det ska göra det lättare att prioritera i verksamheten utifrån vad som är viktigast för de som tar del av barn-, äldre- och handikappomsorgen. All personal ska arbeta efter ett individanpassat förhållningssätt. Syftet är att brukare, så långt möjligt, ska behålla sin identitet och sina funktioner. Ledstjärnan är trygghet och förtroende med individen i centrum. Mätmetod/intervall: Inom barnomsorg genomförs mätningen genom en urvalsundersökning där 800 brukare inom förskola och fritidsverksamhet tillfrågas. Mätningen ska ske årligen under perioden Inom äldreomsorg genomförde omvårdnadsförvaltningen under målperioden brukarundersökningar i form av intervjuer av boende och enkät till de boendes anhöriga/gode män/förvaltare, samt enkät till vårdtagare med hemtjänst. Senast genomfördes en lokal brukarundersökning våren Under målperioden har nationella brukarundersökningar inom äldreomsorg utvecklats. Senast genomfördes en sådan brukarundersökning Genom ett samverkansprojekt inom Gävleborgs län får kommunerna stöd från samhällsmedicin med att tolka resultaten. Det pågår ett utvecklingsarbete kring hur framtida brukarundersökningar ska göras. Omvårdnadsförvaltningen deltar i Socialstyrelsens brukarundersökningar som sker årligen med ett urval inom hemtjänst resp. äldreboende. Svaren från 2012 års undersökning har man inte hunnit analysera resultatet ifrån ännu. Det går inte att direkt jämföra med tidigare år, eftersom vissa frågor och svarsalternativ förändrats då 2012 års undersökning inte är samma som tidigare NKI (SCB:s undersökning). Omvårdnadsförvaltningen avser att under målperioden fortsätta delta i de nationella brukarundersökningarna och jämföra resultatet av dessa. Inom handikappomsorg genomförde omvårdnadsförvaltningen och förvaltningen för lärande och arbete under målperioden gemensamma brukarundersökningar i form av intervju av boende i särskilt boende, brukare i ordinärt boende och daglig verksamhet samt enkät till anhöriga med avlösningsinsatser. Senast genomfördes en lokal brukarundersökning våren Kommunen deltog under målperioden i SKL:s projekt nätverket jämföra där kommuner jämförde kvalitet, resultat och kostnader inom olika områden. År 2009 genomfördes brukarundersökning inom omsorgens särskilda boenden och dagverksamhet. Under målperioden avser omvårdnadsförvaltningen och förvaltningen för lärande och arbete att genomföra mätningar till samtliga personer i särskilt boende och ordinärt boende (över 15 år) samt till samtliga personer som har daglig verksamhet. Mätningarna kommer att genomföras med hjälp av enkäter. Som stöd till personerna som ska fylla i enkäterna erbjuds neutrala värdar som kan vara behjälpliga. Enkätundersökningen ska

3 genomföras Berörda förvaltningar ska också utarbeta ett alternativt utvärderingssätt som passar till personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Mätmetoder: BARNOMSORG Andelen brukare som är nöjda/mycket nöjda med Barnomsorgen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90% 96% 90% föräldrar förskolan föräldrar fritids Inriktningsmål 90% nöjda / mycket nöjda brukare 2011 Mätning genomförd Ny mätning genomförs jan feb Resultatet av brukareundersökningen 2009 blev 90 procent nöjda brukare i förskolan och 96 procent nöjda brukare i skolbarnomsorg. Föräldrarna anser att det är viktigast att förbättra möjligheten att påverka förskole- respektive fritidshemsverksamheten. Nöjda brukare av förskola och fritids % 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 96% 96% 93% 91% 91% 90% Förskola Fritids BUN redovisar i grafen ovan resultat för perioden avseende verksamheten förskola och fritids. Målet var att senast 2011 skulle minst 90 procent av brukarna känna sig

4 nöjda med den tjänst de fått. ÄLDREOMSORG SCB:s brukaruppföljning Nöjd Kund Index (NKI) totalundersökning Skala: 0-40: missnöjd, mindre nöjd, nöjd, mycket nöjd Resultat i särskilt boende för äldre i Söderhamn jämfört med riket 2011 Totalindex: 73 Trygghet i boendet 82 Indikatorer: Informationen: 60 Bemötandet: 77 Inflytandet: 63 Tryggheten: 77 Hjälpens omfattning 76 Maten: 62 Serviceinsatser 76 Vårdinsatser 85 Social samvaro 60 Hjälpens utförande 75 Boendemiljön 83

5 Resultat i hemtjänst i Söderhamn jämfört med riket 2011 Totalindex : 76 Trygghet i hemmet 84 Indikatorer: Informationen: 58 Bemötandet: 81 Inflytandet: 73 Tryggheten: 80 Hjälpens omfattning 81 Social samvaro 62 Hjälpens utförande 80 Matdistribution 70 Städ/tvätt 75 Dusch/bad 82 Vårdinsatser 80 I Söderhamns lokala brukarundersökning inom äldreomsorg våren 2011 framkom följande områden som viktigast att förbättra: Brukare inom hemtjänst: personalkontinuitet och tiden för insatser. Brukare inom äldreboenden: mer aktiviteter och hjälp att komma ut, mer personal och maten (valmöjligheter).

6 Anhöriga och gode män i äldreboenden: mer aktiviteter och hjälp att komma ut, maten (bl.a. valmöjligheter) och informationen till anhöriga. Omvårdnadsförvaltningen deltar i Socialstyrelsens brukarundersökningar som sker årligen med ett urval inom hemtjänst resp. äldreboende. Svaren från 2012 års undersökning har man inte hunnit analysera resultatet ifrån ännu. Det går inte att direkt jämföra med tidigare år, eftersom vissa frågor och svarsalternativ förändrats då 2012 års undersökning inte är samma som tidigare NKI (SCB:s undersökning).

7 HANDIKAPPOMSORG 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andelen brukare som är nöjda/mycket nöjda med Handikappomsorgen 94% brukare insats särskilt boende 100% 99% 100% brukare insats ordinärt boende brukare dagliga verksamheten(la) brukare avlösning för föräldrar 90% Inriktningsmål 90% nöjda / mycket nöjda brukare 2011 brukare särskilt boende brukare ordinärt boende brukare daglig verksamhet (LA) avlösningsinsats anhörig %-andel som svarat Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd Missnöjd Inriktningsmål 90 % nöjda/ mycket nöjda brukare 2011 Nöjd + mycket nöjd svarsfrekvens (% svarande av de som kunnat svara): Mätningarna genomförda våren 2011 Vid mätningen 2011 blev resultatet 94 procent nöjda brukare i särskilt boende, 100 procent nöjda brukare i ordinärt boende och 99 procent nöjda brukare i daglig verksamhet. 100 procent av de svarande föräldrarna till brukare i ordinärt boende är som helhet nöjda med avlösningsinsatserna. Brukare i särskilt boende anser att det är viktigast att förbättra stöd att göra fritidsinsatser. Brukare i ordinärt boende anser att de viktigaste förbättringsområdena är mer tid för insatser samt mer aktiviteter och stöd att delta i fritidsaktiviteter Brukare inom daglig verksamhet anser att det är viktigast att förbättra genom mindre grupper vid måltidssituationer och att öka tillitskapande relationer inom psykiatrin.

8 Gruppering av fokusområden från nämnderna KVALITETSUTVECKLING Individanpassat förhållningssätt Undersökningar av nöjdheten inom individ- och familjeomsorgen Prioritera aktiviteter inom målområdet INFORMATION Införa E-tjänster Synliggöra goda exempel och förebilder FYSISK MILJÖ Åtgärder enligt tillgänglighetsplan Matmiljöer i förskolan Upplevelser i offentliga miljöer och lokaler, belysning Bostäder SAMVERKAN Samverka med andra aktörer TRYGGHET Trygghet i förskolan Trygghet i offentliga miljöer, ordning, belysning med mera Förebyggande arbete INFLYTANDE Inflytande i förskola och fritids Valmöjligheter inom äldreboende, flerrättssystem Individanpassat förhållningssätt

9 Genomförda aktiviteter för att nå målet Aktiviteter och ansvariga under 2012 Nuläge * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem våren 2012 (BUN, KUS) * Starta försök med tvårätterssystem på ett äldreboende (KUS, ON) Åtgärd * Utvärdera försök med tvårätterssystem på ett äldreboende (KUS, ON) * Undersöka förutsättningarna för att öka personaltätheten inom förskola och fritidshem inom befintlig budgetram (BUN) * Utveckla samverkansformerna i syfte att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser. (BUN, SN) * Utbilda personal i ESTER-metoden i syfte att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser (BUN, SN) * Implementera och tillämpa SIP (samordnad individuell plan) (ON, BUN, LA, SN) * Föra dialog med Folkhälsosamordnare kring förvaltningsövergripande aktiviteter i samband med Folkhälsoväckan (Arbetsgrupp Nöjda Brukare) Införandet har startat och utvärderats på äldreboendet Forsgården, fortsätter därefter successivt till övriga enheter Undersökningen visar att ökad budgetram krävs. Samverkansmodell framtagen, t ex Pinocchio. Arbetet pågår. Utbildning av specialped. Ny utb.omg. genomförs Arbete pågår enligt plan I år nationella uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige v. 42. Föreläsning, senioryoga, Gå&cykla till skolan mm.

10 Aktiviteter och ansvariga under 2012 Nuläge * Söderhamns dagliga verksamhet, SDV, ska verka för att ca 5 personer med psykiska funktionshinder kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden senast 2013 (LA) Prognos Åtgärd * Chefer och personal från två förvaltningar ska delta i ett forskningsprojekt, Yrkesspråk i social omsorg, som kan ligga till grund för utbildningar på olika nivåer, gymnasial utbildning såväl som yrkeshögskoleutbildning. (LA, ON) * Chefer och personal från två förvaltningar ska inrätta en mixad fokusgrupp som ska identifiera utvecklingsområden för män och kvinnor som beviljats omsorg enligt LSS. (LA, ON) * En samordningsgrupp från tre förvaltningar ska ta reda på behov och möjliggöra fritidsaktiviteter för män och kvinnor med funktionshinder ( ). (ON, LA, KUS) * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem våren 2012 (BUN, KUS) * Analysera och synliggöra resultaten av brukarundersökningen inom förskola och fritidshem våren 2012 (BUN, KUS) * Upprätta handlingsplaner utifrån resultaten från brukarundersökningen inom förskola och fritidshem våren 2012 (BUN, KUS) * Utveckla ett gemensamt synpunktshanterings system för Söderhamns kommun under perioden (Alla förvaltningar under ledning av KS) Arbete pågår enligt plan Resultaten har redovisats för rektorer Arbetet har påbörjats. Utvärdering av BUN och ONs tjänst kommer att ske första kvartalet SN har ett eget system sedan 2006.

11 * Göra en plan för utveckling av kommunens medborgarservice (Alla förvaltningar under ledning av KS) * Starta försök med tvårätterssystem på ett äldreboende (KUS, ON) * Utvärdera försök med tvårätterssystem på ett äldreboende (KUS, ON) * Undersöka förutsättningarna för att öka personaltätheten inom förskola och fritidshem inom befintlig budgetram (BUN) * Utveckla samverkansformerna i syfte att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser. (BUN, SN) * Utbilda personal i ESTER-metoden i syfte att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser (BUN, SN) * Planera och utveckla kommunikationen/informationen genom förskolornas och skolornas egna webbplatser (BUN) * Ta fram en plan och prioriteringar över vilka behov av anhörigstöd som finns (ON, SN, LA) * Utveckla anhörigstödet utifrån plan (ON, SN, LA) * Ta fram en plan för arbetet med analys och information om resultatet i Öppna jämförelser (nationell kvalitetsmätning) (ON, LA, SN) Ej påbörjat Arbetet har inletts tillsammans med KUS/Bibliotek. Utvärdering av sommaren samt möte med fastighetsägaren. Planerar att det ska avhandlas på KS strategi första kvartalet En väg in pågår inom BUN. Ökad samverkan/styrning mellan förvaltningarna efterfrågas. SN har eget system sedan ON har eget system sedan Införandet har startat och utvärderats på äldreboendet Forsgården, fortsätter därefter successivt till övriga enheter Undersökningen visar att ökad budgetram krävs. Samverkansmodell framtagen, t ex Pinocchio. Arbetet pågår. Utbildning av specialped. Ny utb.omg. genomförs Påbörjas under 2013 Planen klar, prioriteringar återstår Arbetet pågår enligt plan Öppna jämförelser används av berörda nämnder i förbättringsarbetet.

12 * Utarbeta metod för förvaltningsövergripande samordning kring personer med funktionsnedsättning och social problematik (ON, SN, BUN, LA) * Ta fram tillgänglighetsplan utifrån den inventering av fysisk tillgänglighet som gjorts av SKL (KUS) * Implementera och tillämpa SIP (samordnad individuell plan) (ON, BUN, LA, SN) * Utveckla kommunikationsstöd inom handikappomsorgen (ON, LA) * Kvalitetsutveckla kosten inom handikappomsorgens särskilda boenden (ON, KUS) * Utarbeta ett alternativt utvärderingssätt istället för enkäter som passar till personer med kognitiva funktionsnedsättningar (LA, ON) * Brukarundersökning inom äldreomsorg (ON, KUS) * Föra dialog med Folkhälsosamordnare kring förvaltningsövergripande aktiviteter i samband med Folkhälsoväckan (Arbetsgrupp Nöjda Brukare) Ej påbörjat Implementering pågår Påbörjas under 2012, beräknas vara klart 2013 Arbete pågår enligt plan Arbetet pågår enligt plan Ekonomiska resurser behövs för utbildningar. Träffar forskare på Cfl för att förhandla pris för att utarbeta ett "tolkande utvärderingsinstrument". Socialstyrelsens nationella brukarundersökning I år nationella uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige v. 42. Föreläsning, senioryoga, Gå&cykla till skolan mm.

13 Aktiviteter och ansvariga under 2013 Nuläge * Utveckla ett gemensamt synpunktshanterings system för Söderhamns kommun under perioden (Alla förvaltningar under ledning av KS) * Göra en plan för utveckling av kommunens medborgarservice (Alla förvaltningar under ledning av KS) * Utveckla kommunens medborgarservice enligt plan (Alla förvaltningar under ledning av KS) * Ta fram en tillgänglighetsplan utifrån den inventering av fysisk tillgänglighet som gjorts av SKL (KUS) * Utvärdera framtagen tillgänglighetsplan (KUS) Inte påbörjat * Införandet av tvårättssystemet på ytterligare äldreboenden fortsätter (KUS, ON) Påbörja arbete för att öka personaltätheten inom barn- och skolbarnomsorg utifrån undersökningen ( ) Kräver ökad budgetram (BUN) Utveckla samverkansformerna i syfte att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser. (BUN, SN) Prognos Åtgärd Trainee på KS kommer att arbeta med detta under ht -13. Trainee på KS kommer att arbeta med detta under ht -13. Trainee på KS kommer att arbeta med detta under ht -13. Analysen av utredningen pågår. Arbete med att ta fram en handlingsplan sker Se ovan. Impelementeringen fortsätter enligt plan. Innebär 18 nya tjänster. Söderhamnsmodellen och Pinocchio används idag. Planera och utveckla kommunikationen/informationen genom förskolornas och skolornas egna webbplatser (BUN) Analysera och synliggöra resultaten av brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2012 (BUN, KUS) * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem 2013 (BUN, KUS) * Upprätta handlingsplaner utifrån resultaten från brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2012 (BUN, KUS) * Söderhamns dagliga verksamhet, SDV, ska verka för att ca 5 personer med psykiska funktionshinder kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden senast 2013 (LA) Mer utbildning krävs. Analys utifrån låg svarsfrekvens görs. Start mars-13. Planeras för Upprätta handlingsplaner utifrån låg svarsfrekvens. 3 personer i arbete i nuläget. Vissa svårigheter avseende genomförandet.

14 * Chefer och personal från två förvaltningar ska inrätta en mixad fokusgrupp som ska identifiera utvecklingsområden för män och kvinnor som beviljats omsorg enligt LSS. (LA, ON) * Chefer och personal från två förvaltningar ska delta i ett forskningsprojekt, Yrkesspråk i social omsorg, som kan ligga till grund för utbildningar på olika nivåer, gymnasial utbildning såväl som yrkeshögskoleutbildning. (LA, ON) * Utarbeta ett alternativt utvärderingssätt istället för enkäter som passar till personer med kognitiva funktionsnedsättningar (LA, ON) * En samordningsgrupp från tre förvaltningar ska ta reda på behov och möjliggöra fritidsaktiviteter för män och kvinnor med funktionshinder ( ). (ON, LA, KUS) * Ta fram en plan och prioriteringar över vilka behov av anhörigstöd som finns (ON, SN) * Utveckla anhörigstödet utifrån plan (ON, SN, LA) * Ta fram en plan för arbetet med analys och information om resultatet i Öppna jämförelser (nationell kvalitetsmätning) (ON, LA, SN) * Utveckla kommunikationsstöd inom handikappomsorgen (ON, LA) * Kvalitetsutveckla kosten inom handikappomsorgens särskilda boenden (ON, KUS) * Brukarundersökning inom äldreomsorg (ON, KUS) Ej påbörjat Arbete med personalens förmåga att kommunicera med brukare samt arbete för att finna fritidsaktiviteter för brukare. Utbildningen kommer att genomföras vt -14. Träffar forskare på CFL för att utarbeta ett tolkande utvärderingsinstrument Arbete med att utveckla nya samverkansformer pågår och nya fritidsaktiviteter är verkställda. Arbetet har skett med statliga stimulansmedel och inneburit att SN har genomfört ett anhörigstödsprojekt i vilket behovsinventering och prioritering genomförts. Anhörigkonsulent anställd. Aktiviteter för målgruppen, utbildning för politiker och tjänstemän mm. har genomförts eller planeras. Arbetsgrupp tillsatt som påbörjat arbetet tillsammans med länets övriga kommuner. Arbetet har påbörjats för att utveckla kommunikationsstödet. Oklart med resurserna som krävs. ON arbetar med nya taxor. Analys och rapport av undersökningen väntas sent under år 2013.

15 * Utveckla redan godkända verksamheter för en omcertifiering enligt IIP:S standard (ON, LA ) * Brukarundersökning inom socialförvaltningen (SN) * Upprätta handlingsplan utifrån resultat av brukarundersökning inom Socialförvaltningen (SN) * Implementera metoder och samverkansmodell mellan BUN-SN för att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser (SN BUN) Arbete pågår. ON nådde guldnivå vid certifiering Genomförd på en enhet okt -12, undersökningen kommer framöver att omfatta hela IFO. En trainee kommer under hösten att arbeta med brukarundersökningen och ta fram handlingsplaner utifrån den. Pinocchio och Söderhamnsmodellen används.

16 Aktiviteter och ansvariga under 2014 Nuläge * Utvärdera försök med tvårätterssystem på äldreboenden (KUS, ON) * Brukarundersökning inom äldreomsorg (ON, KUS) * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem 2014 (BUN, KUS) * Analysera och synliggöra resultaten av brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2014 (BUN, KUS) * Upprätta handlingsplaner utifrån resultaten från brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2014 (BUN, KUS) Åtgärd Aktiviteter och ansvariga under 2015 Nuläge * Brukarundersökning inom socialförvaltningen (SN) * Upprätta handlingsplan utifrån resultat av brukarundersökning inom socialförvaltningen (SN) * Etablerat tvårätterssystem på alla äldreboenden (KUS, ON) * Genomföra brukarundersökning inom handikappomsorg (ON, KUS, LA) * Brukarundersökning inom äldreomsorg (ON, KUS) * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem 2015 (BUN, KUS) * Analysera och synliggöra resultaten av brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2015 (BUN, KUS) * Upprätta handlingsplaner utifrån resultaten från brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2015 (BUN, KUS) Prognos Prognos Åtgärd

17 Nuläge 2013 De allra flesta beslutade aktivteter är klara eller pågår med god prognos. Brukarundersökningar är genomförda, men resultatet har vi inte klaranalyserat. Samordningsgrupper har kommit igång och verksamheter har startats upp utifrån aktiviteterna. Bland annat kommer ett brukarråd att startas upp under hösten -13, forskningsprojektet Yrkesspråk inom social omsorg har lett till att en testutbildning genomförs under hösten och som kan komma att ligga till grund för utbildning på gymnasieoch yrkeshögskolenivå. Arbetet med att ta fram en tillgänglighetsplan (utifrån SKLs rapport) pågår men beräknas bli klart under Mätmetod Brukarundersökning inom äldreomsorgen (KUS/ON) har genomförts. Undersökningen avslutades i juni -13 och en rapport väntas vara klar hösten/vintern -13/14. Totalundersökning via webb gällande förskola/fritidshem har genomfört 2013, men med stort bortfall. Analys av resultaten samt bortfallsanalys pågår. Handlingsplaner utifrån resultatet kommer att tas fram. Socialnämnden har saknat personella resurser för att driva arbetet med brukarundersökningar. Under hösten -13 kommer en trainee att arbeta med detta. Prognos Då brukarnöjdheten i de undersökningar som handlingsplanen bygger på är mycket hög redan vid baslinjen, är det svårt att höja sig ytterligare. Mätmetoderna har även kommit att förändrats under målperiodens gång, vilket gör jämförelser över tid svåra. Arbetsgruppen anser att det behövs definieras vad vi menar med nöjdhet i Söderhamns kommun och att vi måste göra en sammanställning av begreppet nöjdhet (utifrån artiklar, litteratur, andra kommuners arbete) som kan ligga som en bakgrund i handlingsplanen. Alla aktiviteter som ligger i handlingsplanen tror vi förbättrar det arbete vi gör i kommunen och att brukarna rimligen blir mer nöjda med våra verksamheter. Om det verkligen visar sig i den statistik vi jämför över tid är vi inte helt säkra på. Arbetsgruppens förslag till aktiviteter för 2014 är att arbetsgruppen får ansvara över sammanställning av begreppet nöjdhet, undersöka eventuella öppna frågor i brukarundersökningar, undersöka skillnaden mellan svaret mycket nöjd och nöjd. Vi har även funderat över kopplingen hälsofrämjande ledarskap hälsofrämjande medarbetarskap och om brukarna möter en hälsofrämjande kommunkoncern. En aktivitet för gruppen 2014 skulle kunna vara att titta på den genomförda medarbetarenkäten och se vilka frågor som har bäring på brukarna och hur de anställda har svarat på dessa frågor.

18 Ekonomiska konsekvenser Vilka ekonomiska konsekvenser skulle handlingsprogrammet få? Aktiviteten med införandet av tvårättssystem på våra äldreboenden kräver initialt en investering på ca kr för införskaffande av utrustning (KUS/Kostavdelningen) Aktiviteten för att utarbeta ett alternativt utvärderingssätt istället för enkäter som passar till personer med kognitiva funktionsnedsättningar (LA, ON) beräknas att kosta ca kronor. Samarbete med forskare på Cfl pågår runt den posten just nu. Arbete för att utöka personaltätheten barn- och skolbarns omsorg kräver en utökad buget. Övriga aktiviteter beräknas ske inom ramen för lagd budget. Arbetsgrupp Jennie Palmberg Processledare, KS Sonia Persson KUS Charlotte Carlsson KUS Ewa Sanderhäll BUN Per Stefansson LA Ann-Christine Bertilsson ON Matilda Green ON Birgitta Löjdström ON Birgit Kallerhult SN

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Tjänsteskrivelse 1(24) 2013-01-16 SN 2011.0088 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Sammanfattning

Läs mer

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04 Övergripande socialförvaltningen: Ärende Åtgärd/Handlingsplan Effekt Klart tidpunkt Uppföljning Kvalitetsledningssystem Utsett en samordnare i förvaltningen Säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvaret

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Brukarundersökning Poeten 2013

Brukarundersökning Poeten 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) 2014-01-16 SN 2011.0087 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialförvaltningen Brukarundersökning Poeten 2013 Sammanfattning En brukarundersökning har genomförts på Poeten,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse () -- SN.87 Handläggare: Patrik Jonsson,. socialkansliet Socialnämnden Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Sammanfattning En enkätundersökning har genomförts på boendet för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får.

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011

Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (15) DATUM 2011-06-01 Dnr ON/2010/0119 Ann-Christine Bertilsson, Matilda Green Omvårdnadsnämnden Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011 1. ÄRENDE Omvårdnadsnämnden har

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Metod Ingen nationell brukarundersökning görs inom området LSS och det finns inga kommuner att jämföra sig med. Vård och omsorg har under 2014 gjort en egen

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Är du en socialchef eller enhetschef som söker under lag för att följa upp och förbättra din verksamhet? Är

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Allmänt/inledning Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade

Läs mer

Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun

Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun Balanserat Styrkort, Borgholms Kommun Socialnämnden Vision Attraktiva Kreativa Hållbara - Företagsamma Borgholms Kommun Medborgare Verksamhet & process Lärande & förnyelse Ekonomi Borgholms kommun ska

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Handikappomsorg 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1-2 Åtgärder utifrån föregående års kvalitetsredovisning 2 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 3 Uppföljning

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Socialtjänstlagen, SOL, 5 kap. 10 : Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2012-01-25 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.40 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Försörjningsstödsenheten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010

SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010 1(5) SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010 Bakgrund SKL har under perioden januari-maj 2010 genomfört en granskning av alla kommuners hemsidor ur ett företagsperspektiv. Granskningen har omfattat

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Äldreförvaltningen Rolf Ljungström 2014-04-30 Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Sammanfattning För fjortonde året har äldreförvaltningen genomfört en kundundersökning med syfte att ta fram

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Så här utvecklar vi äldreomsorgen

Så här utvecklar vi äldreomsorgen Så här utvecklar vi äldreomsorgen I Sigtuna kommun under perioden 2015-2024 www.sigtuna.se Innehåll presentation Bakgrund Processen Utvecklingsområden- politiska prioriteringar Aktivitetsplan verksamhetsplanering

Läs mer

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen Sekretessärenden 2007-01-24 1 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-02-21 2 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-03-21 3 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer