Handlingsprogram för nöjda brukare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för nöjda brukare"

Transkript

1 Handlingsprogram för nöjda brukare Uppdatering delåret

2 Tillhandahålla omsorgstjänster Handlingsprogram om nöjda medborgare Inriktningsmål: I Söderhamns ska nöjdheten med barn- äldre och handikappomsorgen årligen öka Varför detta inriktningsmål? Målet syftar till att förbättra dialogen mellan kommunen och dess brukare. Det ska göra det lättare att prioritera i verksamheten utifrån vad som är viktigast för de som tar del av barn-, äldre- och handikappomsorgen. All personal ska arbeta efter ett individanpassat förhållningssätt. Syftet är att brukare, så långt möjligt, ska behålla sin identitet och sina funktioner. Ledstjärnan är trygghet och förtroende med individen i centrum. Mätmetod/intervall: Inom barnomsorg genomförs mätningen genom en urvalsundersökning där 800 brukare inom förskola och fritidsverksamhet tillfrågas. Mätningen ska ske årligen under perioden Inom äldreomsorg genomförde omvårdnadsförvaltningen under målperioden brukarundersökningar i form av intervjuer av boende och enkät till de boendes anhöriga/gode män/förvaltare, samt enkät till vårdtagare med hemtjänst. Senast genomfördes en lokal brukarundersökning våren Under målperioden har nationella brukarundersökningar inom äldreomsorg utvecklats. Senast genomfördes en sådan brukarundersökning Genom ett samverkansprojekt inom Gävleborgs län får kommunerna stöd från samhällsmedicin med att tolka resultaten. Det pågår ett utvecklingsarbete kring hur framtida brukarundersökningar ska göras. Omvårdnadsförvaltningen deltar i Socialstyrelsens brukarundersökningar som sker årligen med ett urval inom hemtjänst resp. äldreboende. Svaren från 2012 års undersökning har man inte hunnit analysera resultatet ifrån ännu. Det går inte att direkt jämföra med tidigare år, eftersom vissa frågor och svarsalternativ förändrats då 2012 års undersökning inte är samma som tidigare NKI (SCB:s undersökning). Omvårdnadsförvaltningen avser att under målperioden fortsätta delta i de nationella brukarundersökningarna och jämföra resultatet av dessa. Inom handikappomsorg genomförde omvårdnadsförvaltningen och förvaltningen för lärande och arbete under målperioden gemensamma brukarundersökningar i form av intervju av boende i särskilt boende, brukare i ordinärt boende och daglig verksamhet samt enkät till anhöriga med avlösningsinsatser. Senast genomfördes en lokal brukarundersökning våren Kommunen deltog under målperioden i SKL:s projekt nätverket jämföra där kommuner jämförde kvalitet, resultat och kostnader inom olika områden. År 2009 genomfördes brukarundersökning inom omsorgens särskilda boenden och dagverksamhet. Under målperioden avser omvårdnadsförvaltningen och förvaltningen för lärande och arbete att genomföra mätningar till samtliga personer i särskilt boende och ordinärt boende (över 15 år) samt till samtliga personer som har daglig verksamhet. Mätningarna kommer att genomföras med hjälp av enkäter. Som stöd till personerna som ska fylla i enkäterna erbjuds neutrala värdar som kan vara behjälpliga. Enkätundersökningen ska

3 genomföras Berörda förvaltningar ska också utarbeta ett alternativt utvärderingssätt som passar till personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Mätmetoder: BARNOMSORG Andelen brukare som är nöjda/mycket nöjda med Barnomsorgen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90% 96% 90% föräldrar förskolan föräldrar fritids Inriktningsmål 90% nöjda / mycket nöjda brukare 2011 Mätning genomförd Ny mätning genomförs jan feb Resultatet av brukareundersökningen 2009 blev 90 procent nöjda brukare i förskolan och 96 procent nöjda brukare i skolbarnomsorg. Föräldrarna anser att det är viktigast att förbättra möjligheten att påverka förskole- respektive fritidshemsverksamheten. Nöjda brukare av förskola och fritids % 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 96% 96% 93% 91% 91% 90% Förskola Fritids BUN redovisar i grafen ovan resultat för perioden avseende verksamheten förskola och fritids. Målet var att senast 2011 skulle minst 90 procent av brukarna känna sig

4 nöjda med den tjänst de fått. ÄLDREOMSORG SCB:s brukaruppföljning Nöjd Kund Index (NKI) totalundersökning Skala: 0-40: missnöjd, mindre nöjd, nöjd, mycket nöjd Resultat i särskilt boende för äldre i Söderhamn jämfört med riket 2011 Totalindex: 73 Trygghet i boendet 82 Indikatorer: Informationen: 60 Bemötandet: 77 Inflytandet: 63 Tryggheten: 77 Hjälpens omfattning 76 Maten: 62 Serviceinsatser 76 Vårdinsatser 85 Social samvaro 60 Hjälpens utförande 75 Boendemiljön 83

5 Resultat i hemtjänst i Söderhamn jämfört med riket 2011 Totalindex : 76 Trygghet i hemmet 84 Indikatorer: Informationen: 58 Bemötandet: 81 Inflytandet: 73 Tryggheten: 80 Hjälpens omfattning 81 Social samvaro 62 Hjälpens utförande 80 Matdistribution 70 Städ/tvätt 75 Dusch/bad 82 Vårdinsatser 80 I Söderhamns lokala brukarundersökning inom äldreomsorg våren 2011 framkom följande områden som viktigast att förbättra: Brukare inom hemtjänst: personalkontinuitet och tiden för insatser. Brukare inom äldreboenden: mer aktiviteter och hjälp att komma ut, mer personal och maten (valmöjligheter).

6 Anhöriga och gode män i äldreboenden: mer aktiviteter och hjälp att komma ut, maten (bl.a. valmöjligheter) och informationen till anhöriga. Omvårdnadsförvaltningen deltar i Socialstyrelsens brukarundersökningar som sker årligen med ett urval inom hemtjänst resp. äldreboende. Svaren från 2012 års undersökning har man inte hunnit analysera resultatet ifrån ännu. Det går inte att direkt jämföra med tidigare år, eftersom vissa frågor och svarsalternativ förändrats då 2012 års undersökning inte är samma som tidigare NKI (SCB:s undersökning).

7 HANDIKAPPOMSORG 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andelen brukare som är nöjda/mycket nöjda med Handikappomsorgen 94% brukare insats särskilt boende 100% 99% 100% brukare insats ordinärt boende brukare dagliga verksamheten(la) brukare avlösning för föräldrar 90% Inriktningsmål 90% nöjda / mycket nöjda brukare 2011 brukare särskilt boende brukare ordinärt boende brukare daglig verksamhet (LA) avlösningsinsats anhörig %-andel som svarat Mycket nöjd Nöjd Mindre nöjd Missnöjd Inriktningsmål 90 % nöjda/ mycket nöjda brukare 2011 Nöjd + mycket nöjd svarsfrekvens (% svarande av de som kunnat svara): Mätningarna genomförda våren 2011 Vid mätningen 2011 blev resultatet 94 procent nöjda brukare i särskilt boende, 100 procent nöjda brukare i ordinärt boende och 99 procent nöjda brukare i daglig verksamhet. 100 procent av de svarande föräldrarna till brukare i ordinärt boende är som helhet nöjda med avlösningsinsatserna. Brukare i särskilt boende anser att det är viktigast att förbättra stöd att göra fritidsinsatser. Brukare i ordinärt boende anser att de viktigaste förbättringsområdena är mer tid för insatser samt mer aktiviteter och stöd att delta i fritidsaktiviteter Brukare inom daglig verksamhet anser att det är viktigast att förbättra genom mindre grupper vid måltidssituationer och att öka tillitskapande relationer inom psykiatrin.

8 Gruppering av fokusområden från nämnderna KVALITETSUTVECKLING Individanpassat förhållningssätt Undersökningar av nöjdheten inom individ- och familjeomsorgen Prioritera aktiviteter inom målområdet INFORMATION Införa E-tjänster Synliggöra goda exempel och förebilder FYSISK MILJÖ Åtgärder enligt tillgänglighetsplan Matmiljöer i förskolan Upplevelser i offentliga miljöer och lokaler, belysning Bostäder SAMVERKAN Samverka med andra aktörer TRYGGHET Trygghet i förskolan Trygghet i offentliga miljöer, ordning, belysning med mera Förebyggande arbete INFLYTANDE Inflytande i förskola och fritids Valmöjligheter inom äldreboende, flerrättssystem Individanpassat förhållningssätt

9 Genomförda aktiviteter för att nå målet Aktiviteter och ansvariga under 2012 Nuläge * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem våren 2012 (BUN, KUS) * Starta försök med tvårätterssystem på ett äldreboende (KUS, ON) Åtgärd * Utvärdera försök med tvårätterssystem på ett äldreboende (KUS, ON) * Undersöka förutsättningarna för att öka personaltätheten inom förskola och fritidshem inom befintlig budgetram (BUN) * Utveckla samverkansformerna i syfte att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser. (BUN, SN) * Utbilda personal i ESTER-metoden i syfte att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser (BUN, SN) * Implementera och tillämpa SIP (samordnad individuell plan) (ON, BUN, LA, SN) * Föra dialog med Folkhälsosamordnare kring förvaltningsövergripande aktiviteter i samband med Folkhälsoväckan (Arbetsgrupp Nöjda Brukare) Införandet har startat och utvärderats på äldreboendet Forsgården, fortsätter därefter successivt till övriga enheter Undersökningen visar att ökad budgetram krävs. Samverkansmodell framtagen, t ex Pinocchio. Arbetet pågår. Utbildning av specialped. Ny utb.omg. genomförs Arbete pågår enligt plan I år nationella uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige v. 42. Föreläsning, senioryoga, Gå&cykla till skolan mm.

10 Aktiviteter och ansvariga under 2012 Nuläge * Söderhamns dagliga verksamhet, SDV, ska verka för att ca 5 personer med psykiska funktionshinder kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden senast 2013 (LA) Prognos Åtgärd * Chefer och personal från två förvaltningar ska delta i ett forskningsprojekt, Yrkesspråk i social omsorg, som kan ligga till grund för utbildningar på olika nivåer, gymnasial utbildning såväl som yrkeshögskoleutbildning. (LA, ON) * Chefer och personal från två förvaltningar ska inrätta en mixad fokusgrupp som ska identifiera utvecklingsområden för män och kvinnor som beviljats omsorg enligt LSS. (LA, ON) * En samordningsgrupp från tre förvaltningar ska ta reda på behov och möjliggöra fritidsaktiviteter för män och kvinnor med funktionshinder ( ). (ON, LA, KUS) * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem våren 2012 (BUN, KUS) * Analysera och synliggöra resultaten av brukarundersökningen inom förskola och fritidshem våren 2012 (BUN, KUS) * Upprätta handlingsplaner utifrån resultaten från brukarundersökningen inom förskola och fritidshem våren 2012 (BUN, KUS) * Utveckla ett gemensamt synpunktshanterings system för Söderhamns kommun under perioden (Alla förvaltningar under ledning av KS) Arbete pågår enligt plan Resultaten har redovisats för rektorer Arbetet har påbörjats. Utvärdering av BUN och ONs tjänst kommer att ske första kvartalet SN har ett eget system sedan 2006.

11 * Göra en plan för utveckling av kommunens medborgarservice (Alla förvaltningar under ledning av KS) * Starta försök med tvårätterssystem på ett äldreboende (KUS, ON) * Utvärdera försök med tvårätterssystem på ett äldreboende (KUS, ON) * Undersöka förutsättningarna för att öka personaltätheten inom förskola och fritidshem inom befintlig budgetram (BUN) * Utveckla samverkansformerna i syfte att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser. (BUN, SN) * Utbilda personal i ESTER-metoden i syfte att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser (BUN, SN) * Planera och utveckla kommunikationen/informationen genom förskolornas och skolornas egna webbplatser (BUN) * Ta fram en plan och prioriteringar över vilka behov av anhörigstöd som finns (ON, SN, LA) * Utveckla anhörigstödet utifrån plan (ON, SN, LA) * Ta fram en plan för arbetet med analys och information om resultatet i Öppna jämförelser (nationell kvalitetsmätning) (ON, LA, SN) Ej påbörjat Arbetet har inletts tillsammans med KUS/Bibliotek. Utvärdering av sommaren samt möte med fastighetsägaren. Planerar att det ska avhandlas på KS strategi första kvartalet En väg in pågår inom BUN. Ökad samverkan/styrning mellan förvaltningarna efterfrågas. SN har eget system sedan ON har eget system sedan Införandet har startat och utvärderats på äldreboendet Forsgården, fortsätter därefter successivt till övriga enheter Undersökningen visar att ökad budgetram krävs. Samverkansmodell framtagen, t ex Pinocchio. Arbetet pågår. Utbildning av specialped. Ny utb.omg. genomförs Påbörjas under 2013 Planen klar, prioriteringar återstår Arbetet pågår enligt plan Öppna jämförelser används av berörda nämnder i förbättringsarbetet.

12 * Utarbeta metod för förvaltningsövergripande samordning kring personer med funktionsnedsättning och social problematik (ON, SN, BUN, LA) * Ta fram tillgänglighetsplan utifrån den inventering av fysisk tillgänglighet som gjorts av SKL (KUS) * Implementera och tillämpa SIP (samordnad individuell plan) (ON, BUN, LA, SN) * Utveckla kommunikationsstöd inom handikappomsorgen (ON, LA) * Kvalitetsutveckla kosten inom handikappomsorgens särskilda boenden (ON, KUS) * Utarbeta ett alternativt utvärderingssätt istället för enkäter som passar till personer med kognitiva funktionsnedsättningar (LA, ON) * Brukarundersökning inom äldreomsorg (ON, KUS) * Föra dialog med Folkhälsosamordnare kring förvaltningsövergripande aktiviteter i samband med Folkhälsoväckan (Arbetsgrupp Nöjda Brukare) Ej påbörjat Implementering pågår Påbörjas under 2012, beräknas vara klart 2013 Arbete pågår enligt plan Arbetet pågår enligt plan Ekonomiska resurser behövs för utbildningar. Träffar forskare på Cfl för att förhandla pris för att utarbeta ett "tolkande utvärderingsinstrument". Socialstyrelsens nationella brukarundersökning I år nationella uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige v. 42. Föreläsning, senioryoga, Gå&cykla till skolan mm.

13 Aktiviteter och ansvariga under 2013 Nuläge * Utveckla ett gemensamt synpunktshanterings system för Söderhamns kommun under perioden (Alla förvaltningar under ledning av KS) * Göra en plan för utveckling av kommunens medborgarservice (Alla förvaltningar under ledning av KS) * Utveckla kommunens medborgarservice enligt plan (Alla förvaltningar under ledning av KS) * Ta fram en tillgänglighetsplan utifrån den inventering av fysisk tillgänglighet som gjorts av SKL (KUS) * Utvärdera framtagen tillgänglighetsplan (KUS) Inte påbörjat * Införandet av tvårättssystemet på ytterligare äldreboenden fortsätter (KUS, ON) Påbörja arbete för att öka personaltätheten inom barn- och skolbarnomsorg utifrån undersökningen ( ) Kräver ökad budgetram (BUN) Utveckla samverkansformerna i syfte att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser. (BUN, SN) Prognos Åtgärd Trainee på KS kommer att arbeta med detta under ht -13. Trainee på KS kommer att arbeta med detta under ht -13. Trainee på KS kommer att arbeta med detta under ht -13. Analysen av utredningen pågår. Arbete med att ta fram en handlingsplan sker Se ovan. Impelementeringen fortsätter enligt plan. Innebär 18 nya tjänster. Söderhamnsmodellen och Pinocchio används idag. Planera och utveckla kommunikationen/informationen genom förskolornas och skolornas egna webbplatser (BUN) Analysera och synliggöra resultaten av brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2012 (BUN, KUS) * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem 2013 (BUN, KUS) * Upprätta handlingsplaner utifrån resultaten från brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2012 (BUN, KUS) * Söderhamns dagliga verksamhet, SDV, ska verka för att ca 5 personer med psykiska funktionshinder kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden senast 2013 (LA) Mer utbildning krävs. Analys utifrån låg svarsfrekvens görs. Start mars-13. Planeras för Upprätta handlingsplaner utifrån låg svarsfrekvens. 3 personer i arbete i nuläget. Vissa svårigheter avseende genomförandet.

14 * Chefer och personal från två förvaltningar ska inrätta en mixad fokusgrupp som ska identifiera utvecklingsområden för män och kvinnor som beviljats omsorg enligt LSS. (LA, ON) * Chefer och personal från två förvaltningar ska delta i ett forskningsprojekt, Yrkesspråk i social omsorg, som kan ligga till grund för utbildningar på olika nivåer, gymnasial utbildning såväl som yrkeshögskoleutbildning. (LA, ON) * Utarbeta ett alternativt utvärderingssätt istället för enkäter som passar till personer med kognitiva funktionsnedsättningar (LA, ON) * En samordningsgrupp från tre förvaltningar ska ta reda på behov och möjliggöra fritidsaktiviteter för män och kvinnor med funktionshinder ( ). (ON, LA, KUS) * Ta fram en plan och prioriteringar över vilka behov av anhörigstöd som finns (ON, SN) * Utveckla anhörigstödet utifrån plan (ON, SN, LA) * Ta fram en plan för arbetet med analys och information om resultatet i Öppna jämförelser (nationell kvalitetsmätning) (ON, LA, SN) * Utveckla kommunikationsstöd inom handikappomsorgen (ON, LA) * Kvalitetsutveckla kosten inom handikappomsorgens särskilda boenden (ON, KUS) * Brukarundersökning inom äldreomsorg (ON, KUS) Ej påbörjat Arbete med personalens förmåga att kommunicera med brukare samt arbete för att finna fritidsaktiviteter för brukare. Utbildningen kommer att genomföras vt -14. Träffar forskare på CFL för att utarbeta ett tolkande utvärderingsinstrument Arbete med att utveckla nya samverkansformer pågår och nya fritidsaktiviteter är verkställda. Arbetet har skett med statliga stimulansmedel och inneburit att SN har genomfört ett anhörigstödsprojekt i vilket behovsinventering och prioritering genomförts. Anhörigkonsulent anställd. Aktiviteter för målgruppen, utbildning för politiker och tjänstemän mm. har genomförts eller planeras. Arbetsgrupp tillsatt som påbörjat arbetet tillsammans med länets övriga kommuner. Arbetet har påbörjats för att utveckla kommunikationsstödet. Oklart med resurserna som krävs. ON arbetar med nya taxor. Analys och rapport av undersökningen väntas sent under år 2013.

15 * Utveckla redan godkända verksamheter för en omcertifiering enligt IIP:S standard (ON, LA ) * Brukarundersökning inom socialförvaltningen (SN) * Upprätta handlingsplan utifrån resultat av brukarundersökning inom Socialförvaltningen (SN) * Implementera metoder och samverkansmodell mellan BUN-SN för att tidigt upptäcka barn i förskolan som är i behov av extra stödinsatser (SN BUN) Arbete pågår. ON nådde guldnivå vid certifiering Genomförd på en enhet okt -12, undersökningen kommer framöver att omfatta hela IFO. En trainee kommer under hösten att arbeta med brukarundersökningen och ta fram handlingsplaner utifrån den. Pinocchio och Söderhamnsmodellen används.

16 Aktiviteter och ansvariga under 2014 Nuläge * Utvärdera försök med tvårätterssystem på äldreboenden (KUS, ON) * Brukarundersökning inom äldreomsorg (ON, KUS) * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem 2014 (BUN, KUS) * Analysera och synliggöra resultaten av brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2014 (BUN, KUS) * Upprätta handlingsplaner utifrån resultaten från brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2014 (BUN, KUS) Åtgärd Aktiviteter och ansvariga under 2015 Nuläge * Brukarundersökning inom socialförvaltningen (SN) * Upprätta handlingsplan utifrån resultat av brukarundersökning inom socialförvaltningen (SN) * Etablerat tvårätterssystem på alla äldreboenden (KUS, ON) * Genomföra brukarundersökning inom handikappomsorg (ON, KUS, LA) * Brukarundersökning inom äldreomsorg (ON, KUS) * Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhet inom förskola och fritidshem 2015 (BUN, KUS) * Analysera och synliggöra resultaten av brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2015 (BUN, KUS) * Upprätta handlingsplaner utifrån resultaten från brukarundersökningen inom förskola och fritidshem 2015 (BUN, KUS) Prognos Prognos Åtgärd

17 Nuläge 2013 De allra flesta beslutade aktivteter är klara eller pågår med god prognos. Brukarundersökningar är genomförda, men resultatet har vi inte klaranalyserat. Samordningsgrupper har kommit igång och verksamheter har startats upp utifrån aktiviteterna. Bland annat kommer ett brukarråd att startas upp under hösten -13, forskningsprojektet Yrkesspråk inom social omsorg har lett till att en testutbildning genomförs under hösten och som kan komma att ligga till grund för utbildning på gymnasieoch yrkeshögskolenivå. Arbetet med att ta fram en tillgänglighetsplan (utifrån SKLs rapport) pågår men beräknas bli klart under Mätmetod Brukarundersökning inom äldreomsorgen (KUS/ON) har genomförts. Undersökningen avslutades i juni -13 och en rapport väntas vara klar hösten/vintern -13/14. Totalundersökning via webb gällande förskola/fritidshem har genomfört 2013, men med stort bortfall. Analys av resultaten samt bortfallsanalys pågår. Handlingsplaner utifrån resultatet kommer att tas fram. Socialnämnden har saknat personella resurser för att driva arbetet med brukarundersökningar. Under hösten -13 kommer en trainee att arbeta med detta. Prognos Då brukarnöjdheten i de undersökningar som handlingsplanen bygger på är mycket hög redan vid baslinjen, är det svårt att höja sig ytterligare. Mätmetoderna har även kommit att förändrats under målperiodens gång, vilket gör jämförelser över tid svåra. Arbetsgruppen anser att det behövs definieras vad vi menar med nöjdhet i Söderhamns kommun och att vi måste göra en sammanställning av begreppet nöjdhet (utifrån artiklar, litteratur, andra kommuners arbete) som kan ligga som en bakgrund i handlingsplanen. Alla aktiviteter som ligger i handlingsplanen tror vi förbättrar det arbete vi gör i kommunen och att brukarna rimligen blir mer nöjda med våra verksamheter. Om det verkligen visar sig i den statistik vi jämför över tid är vi inte helt säkra på. Arbetsgruppens förslag till aktiviteter för 2014 är att arbetsgruppen får ansvara över sammanställning av begreppet nöjdhet, undersöka eventuella öppna frågor i brukarundersökningar, undersöka skillnaden mellan svaret mycket nöjd och nöjd. Vi har även funderat över kopplingen hälsofrämjande ledarskap hälsofrämjande medarbetarskap och om brukarna möter en hälsofrämjande kommunkoncern. En aktivitet för gruppen 2014 skulle kunna vara att titta på den genomförda medarbetarenkäten och se vilka frågor som har bäring på brukarna och hur de anställda har svarat på dessa frågor.

18 Ekonomiska konsekvenser Vilka ekonomiska konsekvenser skulle handlingsprogrammet få? Aktiviteten med införandet av tvårättssystem på våra äldreboenden kräver initialt en investering på ca kr för införskaffande av utrustning (KUS/Kostavdelningen) Aktiviteten för att utarbeta ett alternativt utvärderingssätt istället för enkäter som passar till personer med kognitiva funktionsnedsättningar (LA, ON) beräknas att kosta ca kronor. Samarbete med forskare på Cfl pågår runt den posten just nu. Arbete för att utöka personaltätheten barn- och skolbarns omsorg kräver en utökad buget. Övriga aktiviteter beräknas ske inom ramen för lagd budget. Arbetsgrupp Jennie Palmberg Processledare, KS Sonia Persson KUS Charlotte Carlsson KUS Ewa Sanderhäll BUN Per Stefansson LA Ann-Christine Bertilsson ON Matilda Green ON Birgitta Löjdström ON Birgit Kallerhult SN

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Innehåll Sid Inledning. 3 - Våra utgångspunkter i kvalitetsarbetet 3 - Modell kvalitetsarbete.. 4 - Kvalitetsstyrningsprocessen. 4 - Kvalitetsredovisning Förvaltningsövergripande

Läs mer

Ändring av detaljplan för delar av fastigheterna Misteln 9 och 11. Dnr 2015-000017

Ändring av detaljplan för delar av fastigheterna Misteln 9 och 11. Dnr 2015-000017 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-02-12 Sida 1(1) en Ärende Utbildningsplan - äldreomsorgen 2015. Dnr 2015-000013 Bokslut, årsredovisning samt mätetal 2014. Dnr 2015-000015 Remiss om att inrätta tjänst som BBIC-samordnare.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

Äldreomsorgsplan 2013-2020

Äldreomsorgsplan 2013-2020 Äldreomsorgsplan 2013-2020 Politiskt planeringsdokument för Omsorgs- & socialutskottet Idéprogram Mål & resurser 2013-2014 Sidan 2/27 Innehållsförteckning Definitioner & begrepp... 4 Sammanfattning...

Läs mer

Söderhamns Kommun Årsredovisning

Söderhamns Kommun Årsredovisning Söderhamns Kommun Årsredovisning 2011 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationschema 2011 5 Ekonomi i sammanfattning 7 Drift- och investeringsredovisning 9 Förvaltningsberättelse 13 Inriktningsmål,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg en rapport från framtidens vård, skola, omsorg för att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING HANDIKAPPOMSORG 2014 ENHET/ BUDGETENHET Handikappomsorg TIDSPERIOD 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Handikappomsorgen omfattar gemensam verksamhet för såväl

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2013

Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2013 SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Margareta Lennfalk 2014-02-20 SID 1 (2) ON/2014:31 TJÄNSTESKRIVELSE Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2013 Sammanfattning Årsredovisningen innehåller viktiga händelser,

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 21 oktober 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 TSN Torshälla stads nämnd 2012-02-14 beslut 11 Innehållsförteckning Inledning... 3 SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser... 6 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling...

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013

LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013 LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013 Förord Våra barn behöver en jämställd och jämlik värld där alla är fria att leva sina liv utan fördomar och ärvda mönster. Det

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer