Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen"

Transkript

1 Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen Nyhetsbrev - on-line Nummer 2 (juni 2001) Styrelsen har ordet Styrelsen önskar alla en riktigt trevlig sommar! Rapporter från medlemmar Engelska konkurrensmyndigheten uttalar sig om MDPS Den engelska konkurrensmyndigheten Office of Fair Trading (OFT) har i en rapport publicerat sina synpunkter på multi-disciplinary partnerships (MDPs). 1

2 Fram till 1990 och införandet av The Courts and Legal Services Act 1990 var det i England enligt lag förbjudet med MDPs. Det är än idag förbjudet enligt bland annat Solicitors' Practice Rules (SPR) med motiveringen i att dessa regler skyddar solicitors oberoende ställning. Enligt den engelska konkurrenslagen Competition Act 1998 förbjuds vissa konkurrensbegränsande avtal samt missbruk av dominerande ställning. Lagens tillämplighet pg begränsas av diverse undantag däribland ett flertal undantag beträffande regler specifika för vissa yrkeskategorier (såsom t ex SPR). Dessa undantag föreslås nu tas bort, dels då de aldrig har åberopats, dels då de inte har någon motsvarighet i europeisk konkurrensrätt. En borttagning av undantagen skulle innebära att även denna typ av regler skulle kunna undersökas i konkurrensrättsligt hänseende. OFT kommer i sin rapport fram till att nuvarande restriktioner mot bildandet av MDPs inverkar menligt på konkurrensen, potentiella kostnadseffektiviseringar och valmöjligheter för konsumenter. LSEW förbereder för närvarande en ändring 2

3 3 av sina regler och kommer inom kort att föreslå att MDPs där majoriteten av delägarna är jurister skall tillåtas. Detta kan dock få till följd att marknaden för juridiska tjänster kan komma att domineras av ett fåtal stora redovisnings- i /konsultbyråer, vilket skulle kunna leda till andra konkurrensproblem. Utöver MDPs tar OFT i sin rapport upp andra frågor där negativ inverkan på konkurrens förekommer, bl a anses att LSEWsriktlinjer beträffande arvoden kan hindra priskonkurrens. Vidare anser OFT att förbudet för jurister och revisorer att marknadsföra sig genom prisjämförelser och att söka erhålla nya klienter per telefon borde tas bort för att främja konkurrens. Även frågor om barristers och solicitors behandlas liksom den regel som innebär att revision enligt lag endast får utföras av personer på en revisionsbyrå där minst 50% av ägarna är auktoriserade revisorer. Vissa av de punkter som OFT för fram som konkurrensbegränsande håller redan på att behandlas och åtgärdas av berörda organisationer. För de övriga lämnar OFT ett års respit och om problemen inte åtgärdats inom ett år kommer de själva att tillse att konkurrenshindren försvinner. OFTsrapport "Competition in professions hittas på orts/oft328.pdf Information om the Law Society of England and Wales hittas på Katarina Bjelkow, Advokatfirman Vinge, London

4 4 Överenskommelse nådd om nya regler om företagsuppköp Det första förslaget till gemensamma EU-regler om företagsuppköp lades redan Medlemsstaterna kunde så sent som i juni förra året enas om ett förslag, men parlamentet föreslog under procedurens s k "andra läsning" ett flertal ändringar. Medlemsstaterna kunde endast acceptera ett fåtal av dessa, varför frågan överlämnades till en förlikningskommitté. Företrädarna för ministerrådet och parlamentet i förlikningskommittén har nu äntligen lyckats komma överens om hur det nya direktivet om företagsuppköp skall se ut. Innan direktivet slutligen kan träda i kraft måste förlikningskommitténs kompromissförslag antas med absolut majoritet i parlamentet (mer än hälften av avgivna röster) och med kvalificerad majoritet i ministerrådet (62 av 87 röster). Förslagets mest omdebatterade del rör bolagsstyrelsens möjligheter att vidta försvarsåtgärder, s k "poison pills", mot ett fientligt uppköpsbud. I vissa länder har det tidigare inte varit helt ovanligt att bolagsstyrelser - med syfte att neutralisera ett uppköpsbud - ger ut aktier till en s k "white knight", en vänligt inställd investerare, ofta med någon koppling till bolagsstyrelsen. Denna person kan sedan använda den rösträtt de nyutgivna aktierna ger för att hindra uppköpet. Många minns säkert LVMHs (Louis Vuitton Moët Hennessy) försök till övertagande av Gucci. LVMH förvärvade 34 % av aktierna och lade bud på resten. Aktieposten om 34 % gav i princip ett kontrollerande inflytande då aktieägandet i Gucci var mycket fragmenterat.

5 5 Guccis bolagsstyrelse räddade sig genom att ge ut nya aktier, motsvarande 42 % av aktiekapitalet, till PPR (Pinault-Printemps- Redoute), som alltså agerade "white knight". Enligt förslaget till nytt take-over direktiv kommer denna typ av agerande inte längre tillåtas. Enligt artikel 9 i direktivförslaget måste bolagsstyrelsen hädanefter ha bolagsstämmans godkännande för att vidta en försvarsåtgärd mot ett fientligt uppköpsbud. Styrelsen kan inte på förhand skaffa sig aktieägarnas mandat. Tyskland motsatte sig in i det sista förslaget, eftersom man befarade att tyska företag kommer att bli särskilt utsatta tt för fientliga övertagningsförsök. Även parlamentet hyste vissa betänkligheter, men här nåddes slutligen en kompromiss. Enligt kompromissen ges medlemsstaterna en implementeringstid på fem år avseende artikel 9, ett år längre än för direktivet i övrigt. Bland direktivförslagets övriga regler märks en ny bestämmelse om arbetstagarinflytande. Enligt denna garanteras arbetstagarna att samtidigt med aktieägarna få information om vad uppköpsbudet får för följder i form av t ex uppsägningar eller ändrade arbetsvillkor. Direktivet innehåller även regler till skydd för minoritetsaktieägare mot s k "squeeze out", d v s att majoritetsägarna "svälter ut" minoritetsägarna genom att inte rösta för någon utdelning och i stället endast ge sig själva avkastning genom lön och styrelsearvode. Enligt direktivets artikel 5 måste därför den som avger ett uppköpsbud låta detta omfatta samtliga aktier, s k "mandatory bid".

6 Förbudet mot att vidta försvarsåtgärder Aktuella Europarättsfrågor syftar till att skydda minoritetsaktieägarnas intressen, genom att bolagsstyrelsen inte tillåts agera enbart i eget intresse utan tvingas ta hänsyn till samtliga aktieägare. Direktivet som helhet anses också vara en viktig förutsättning för en integrerad marknad för finansiella tjänster. Förhoppningen är även att direktivet skall underlätta omstruktureringen av den europeiska industrin. Martin Månsson, Advokatfirman Vinge, Bryssel - Europakonventionen kontra EG rätten? 1995 blev Sverige medlem i EU samtidigt som Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna blev gällande lag i landet. Europakonventionen och EU fördragen lever sina egna liv och har utvecklat parallella system inom fundamentala områden för individers och företags grundläggande rättigheter och friheter. De båda rättskällorna är dock upphov till potentiella konflikter beroende på under vilket perspektiv och rättssystem en fråga om rättigheter under Europakonventionen kommer upp. Svenska advokater bör bekanta sig med 6

7 7 båda dessa regelsystem för att känna korrespondens (art 8), rätten till till olika tolkningar och möjliga konflikter som kan uppstå mellan EG-rätt och tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet (art 9), rätten till yttrandefrihet (art Europakonventionen. 10), rätten till församlings- och föreningsfrihet (art 11), rätten att ingå Europakonventionen innehåller bestämmelser om rätten till liv (art 2), att föra talan mot kränkningar av fri- och förbud mot tortyr samt omänsklig och rättigheter (art 13) och förbud mot äktenskap och bilda familj (art 12), rätten förnedrande behandling och bestraffning (art 3), förbud mot slaveri, protokoll tillagts konventionen med diskriminering (art 14). Dessutom har 11 träldom och tvångsarbete (art 4), rätten ytterligare rättigheter såsom äganderätt, till frihet och personlig säkerhet (art 5), rätten till domstolsprövning och garantier i domstolsförfarandet (art 6), förbud mot att döma till straff utan stöd i lag och mot retroaktiva straffdomar (art 7), rätten till skydd för privat- och familjeliv, hem och utbildningsrätt i etc. Ovanstående lista visar tydligt att svenska advokater har att bekanta sig med ett omfattande nytt regelsystem som påverkar centrala områden inom straff-, civil- och processrätten. Dessutom måste Sverige som EU- medlem beakta EG-rätten och är bunden av den praxis som EG-domstolen utvecklat vad gäller

8 8 rättigheterna under Europakonventionen. Enligt artikel 6 i EU-fördraget bygger EU på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt på rättsstatsprincipen, vilka principer är gemensamma för medlemsstaterna. Även om EU som sådant inte är medlem av Europakonventionen, är alla EUmedlemsstater det och har införlivat Europakonventionens regler i sina rättssystem på ett eller annat sätt. Det nämns särskilt i EU-fördraget att EU skall respektera de grundläggande rättigheterna i Europakonventionen som allmänna principer för gemenskapsrätten och EG-domstolen har kompetens att bedöma om dessa respekteras av institutionerna. tionerna EG-domstolen har sagt att EG inte har kompetens att bli medlem av Europakonventionen som EG-fördraget såg ut 1994 (Yttrande 2/94). På EU-nivå pågår nu emellertid förberedelser till ett utkast till en rättighetskatalog. Det är möjligt att ett sådant i framtiden kommer att införlivas i EU fördragen. I Tampere bestämde man att en sådan katalog skall inkludera de rättigheter som skyddas kdd under Europakonventionen tillsammans med de rättigheter som härrör från medlemsländernas gemensamma konstitutionella traditioner.

9 9 Även om EU fördraget hänvisar till internationell domstol, såsom EGdomstolen, Europakonventionens rättigheter, kan den gemensamma maktutövningen inom EUs bara tas upp till behandling om klagan innehåller nya relevanta fakta. instutitioner inte kontrolleras av Europadomstolen. Europakommissionen i för de mänskliga rättigheter har slagit fast att den inte är kompetent att behandla klagomål mot EUs institutioner eftersom EG inte är part till konventionen men att EUs medlemsstater kan göras subsidiärt ansvariga. EU länderna är alltså, trots att de har överlämnat lagstiftningsmakt till EU, fortfarande ansvariga för hur lagstiftningsmakten utövas under Europakonventionen inom sina respektive länder. De har emellertid ingen befogenhet att upphäva eller vägra tillämpa EG-rätt som strider mot konventionen eftersom endast EG- domstolen eller förstainstansrätten har sådan kompetens. Ytterligare, föreskrivs i Europakonventionen att klagomål som hänvisats till eller behandlats av en Individer som anser sina rättigheter under Europakonventionen kränkta och nationella domstolar som har att bedöma sådan kränkning, skall beakta olika regler och praxis beroende på om det är en EGrättslig akt eller nationell akt som är upphov till kränkningen. När nationella bestämmelser är berörda gäller Europa- konventionens praxis. En individ måste uttömma alla nationella rättsliga instanser innan möjlighet finns att vända sig till Europadomstolen i Strasbourg. När EGrättsliga bestämmelser är inblandade skall talan föras enligt EGs regler och praxis. Enligt detta system har individer indirekt tillgång till EG-domstolen genom nationella domstolar som kan överlämna

10 10 frågan till EG-domstolen för förhandsavgörande enligt Artikel 234 i EGfördraget. Möjligheterna för individer att direkt ifrågasätta EG-rättsliga handlingar inför EG-domstolen (förstainstansrätten) är små och kräver bevis avseende att ett beslut är ställt till individen eller att denne är direkt och omedelbart berörd av en förordning eller beslut. Ett problem med två av varandra oberoende parallella system är att det inte alltid föreligger kongruens mellan EG-domstolen/förstainstansrätten och Europadomstolens beslut. Ofta har dock domstolarna olika utgångspunkt för sina bedömningar vilket gör att konflikter undviks automatiskt. Som ett exempel kan nämnas att ett irländskt förbud att lämna upplysningar eller information till gravida kvinnor om möjligheterna till abort i Storbritannien grundat på att abort var förbjudet i Irland har ställts inför prövning under båda systemen. EG-domstolen tog utgångspunkt i att abort var en procedur (service) i enlighet med Artikel 50 i EG-fördraget. Informationen ansågs inte omfattas av denna artikel eftersom den inte spridits av en ekonomisk aktör i en annan medlemsstat. Det ansågs därför inte oförenligt med EG-rätten att förbjuda spridningen av abortinformation. Europadomstolen å sin sida ansåg att det var fråga om yttrandefrihet och att förbudet stred mot Europakonventionen eftersom det inte ansågs nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. (Mål C-159/90, SPUC mot Grogan [1991] ECR I Open Door counselling and Dublin well mot Ireland, Series A 246)

11 11 Domstolarna har emellertid i flera fall kommit till olika slutsatser angående tolkningen och tillämpningen av Europakonventionens regler. Särskilt Artikel 6(1) Europakonventionen gällande rätten till rättvis rättegång har varit föremål för olika tolkningar. Europa- domstolen har slagit fast att var och en som är charged with a criminal offence har rätt att inte bidra till att anklaga sig själv. Europadomstolen har även fastslagit att administrativa böter kan anses som criminal charge beroende på om böterna har straffsyfte. Brott mot EUs konkurrensrättsregler straffas just med sådana böter. EG-domstolen erkänner rätten för individer att inte bidra till att anklaga sig själva men har följt en annan linje vad gäller juridiska personer. EGdomstolen anser ej att artikel 6 tilldelar juridiska personer rätten att vägra svara på frågor för att inte bidra till att anklaga sig själva, och speciellt inte i konkurrens- rättsliga fall. Däremot har domstolen satt en gräns för EU kommissionen såtillvida att EU kommissionen inte kan tvinga företag att svara på frågor som skulle kunna leda till erkännande av brott för vilka kommissionen har bevisbördan. (Se Funke mot Frankrike, Series A 256, Ot Ozturk v. Germany, Series A 73 och mål 374/87, Orkem mot Kommissionen [1989] ECR 3283). En annan fråga som lett till skilda tolkningar är huruvida rätten till respekt för privatliv och hem och skydd mot husrannsakan enligt Artikel 8 Europakonventionen omfattar företagslokaler likaväl som privatbostäder. EGdomstolen har fastslagit en grund- läggande rätt till okränkbarhet av fysiska

12 12 personers bostäder men anser ej att motsvarande rätt för företagslokaler existerar. Europadomstolen däremot har slagit fast att yrkes- eller affärsverksamhet ej principiellt kan uteslutas från sådant skydd och att respekten för privatlivet i viss utsträckning omfattar en rätt att etablera och utveckla relationer med andra människor också i yrkeslivet. Lokaler på en advokatbyrå har därför av Europadomstolen ansetts kunna täckas av begreppen privatliv och hem (mål 46/87, Hoechst mot Kommissionen [1989] ECR 2859 och Niemitz mot Tyskland, Series A 251). Rättigheter och förpliktelser härstammar från Europakonventionen parallellt genom Europakonventionens och EUs rättssystem. I praktiken har tillämpning och tolkning enligt dessa system gett upphov till en rad åtminstone potentiella problem avseende överlappningar och tolknings- motsättningar. Detär klart att EUs praxis bara rör det område där EU har kompetens i enlighet med vad som överlämnats av medlemsstaterna och att andra fall skall behandlas enligt Europakonventionen och Europadomstolens praxis. Det bör nämnas att principen om EG-rättens företräde, som innebär att om nationella grundlagar och övriga lagar inte stämmer överens med EG-rättten är det EG-rätten som tar över, torde innebära att EU-länderna i första hand har att följa EG-domstolens tolkning av Europakonventionens rättigheter i det fall motstridiga tolkningar existerar. Sista ordet är dock inte sagt i denna fråga. Pontus Lindfelt och Mikaela Lassborn, White & Case, Bryssel

13 Besök hos UNIDROIT i Rom den 30 mars 2001 I samband med att advokat- samfundets utlandsavdelning höll sitt årsmöte den 31 mars 2001 i Rom, anordnades ett besök dagen innan hos UNIDROIT. UNIDROIT är uttytt till Institut International pour l'unification du Droit Privé eller International Institute for the Unification of Private Law. Från utlandsavdelningen deltog ett femtontal personer som samlades i UNIDROIT:s magnifika lokaler ett palats på Via Panisperna i kvarteret bakom Forum klockan fredagen den 30 mars Institutets generalsekreterare, den tyske professorn Herbert Kronke, bjöd där tillsammans med sina medarbetare på ett gediget och omväxlande program som varade i tre timmar. Professor Kronke själv redogjorde för UNIDROIT:s historia och syften; UNIDROIT är tvärtemot vad man kan tro inte ett FN-organ utan ett organ som kommit till 1926 på initiativ av enskilda stater. Idag är ett stort antal av världens länder huvudmän för UNIDROIT som har en internationellt sammansatt styrelse bestående av representanter t för dessa huvudmän. Intressant nog är dock inte alla länder representerade i styrelsen till skillnad mot vad som är vanligt ifn-organ och vid diplomatiska konferenser. 13

14 14 Så, t.ex., har de nordiska länderna en gemensam representant som utses växelvis från Sverige, Finland, Danmark och Norge. Institutets verksamhet finansieras av medlemsländerna. Dess syfte är att, som namnet antyder, arbeta för ett enhetligande av privaträtten. Institutets personal består av 21 personer. För större projekt tillsätts arbetsgrupper vars ledamöter utses av medlemsländerna. Generalsekreterare Kronke lämnade sedan en utförlig redogörelse för tillkomsten av UNIDROIT:s Principles and Rules of Transnational Civil Procedure, ett projekt som avser att föreslå införandet på nationell nivå av gemensamma normer beträffande olika avsnitt av civilprocessen och på så sätt underlätta processföringen för alla ombud vilka i framtiden förväntas i ökande utsträckning uppträda inför främmande domstol. Efter en paus med mousserande vin och småkakor samt en pratstund i Institutets egen täd trädgård åd i eftermiddagssolen, fortsatte Mrs Schneider, Research Officer ansvarig för UNIDROIT:s konvention om återställande av stulna kulturföremål (UNIDROIT Convention on the restitution of stolen or illegally acquired cultural objects). Hennes framställning följdes av Mrs Mestre, Research Officer och redaktör för Institutets Uniform Law Revue/Revue de droit uniforme, som presenterade just tidskriften vilken utkommer med fyra nummer per år.

15 Deltagarna fick ett exemplar av det senaste numret , volym V, som innehåller tre artiklar om bland annat elektronisk handel, UNIDROIT:s initiativ beträffande franchise- kontrakt, UNIDROIT:s modellag beträffande franchise-avtal, texten till diverse uniforma lagar samt ett intressant avsnitt med rättsfall på tillämpningen av olika uniforma lagar, inklusive i UNIDROIT:s egna Pi Principlesi of International Commercial Contracts. Mrs Paula Howart gav därefter deltagarna en redogörelse för Institutets t t web-site och dokumentation. Web-site adressen är för den som är intresserad. En assistent till generalsekreteraren redogjorde slutligen för Institutets Unilex databas som är under uppbyggnad och som i färdigt skick kommer att innehålla rättsfall från hela världen beträffande den internationella köplagskonventionen (The Vienna Sales Convention) och UNIDROIT:s Principles. Projektet beräknas bli tillgängligt över nätet inom loppet av några månader. Vi, den lilla gruppen på ett femtontal personer från Sveriges advokatsamfunds utlandsavdelning, kände oss mycket hedrade av denna introduktion till Institutets aktiviteter. Det visade sig att även Institutet kände sig mycket hedrat av vårt besök eftersom vi var den första grupp av praktiskt verksamma advokater från något land som avlade besök vid Institutet. 15

16 16 Generalsekreterare Kronke förklarade Den som är intresserad av kontakter med i en paus att han gärna såg Institutet t t och som eventuellt önskar en samarbete med svenska advokater introduktion, kan med fördel vända sig till på projektnivå eller för att på annat undertecknad på följande adress: sätt understödja Institutets verk- eller faxnummer: samhet. Som alla organ som finansieras genom medel över de enskilda medlemstaternas budget, Sigvard Jarvin, Lagerlöf & Leman, Linklaters & Alliance, Paris har UNIDROIT finansiella svårigheter. En idé som diskuterades informellt vore att större advokatbyråer tillhandahåller om inte likvida medel så dock arbets-insatser t i form av att ställa en advokat till förfogande åt Institutet för forskning och samarbete under kortare eller längre, men dock begränsad, tid. En av Institutets Research Officers är för övrigt en svenska, Lena Peters, som inte var närvarande vid vårt besök eftersom hon just den dagen befann sig i Paris för att deltaga i ett stort internationellt möte avseende Institutets förslag till modellag för franchising.

17 Rapport från fullmäktigemötet i Stockholm den 29 maj Utlandsavdelningen representerades av Sigvard Jarvin och Katarina Goulet. På plats från Utlandsavdelningen var även Per Runeland. Innan fullmäktigemötet inleddes delades Advokatsamfundets journalistpris ut. Priset ( kronor) gick i år till författaren och journalisten Kaa Eneberg (för mer info se press-meddelande på samfundets hemsida). Fullmäktigemötet började med att verksamhetsberättelsen och revisionsberättelserna för Sveriges advokatsamfund och Sveriges Advokaters Service AB (inklusive fonder) gicks igenom varefter det beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen. Därefter valdes ny styrelse. Till ny ordförande d efter Elisabet Fura- Sandström valdes Axel Calissendorff (Mannheimer Swartling, Stockholm). Bo Ahlenius kvarstår som vice ordförande. Vidare beslöts på framställan av advokaterna verksamma på Gotland att dessa framgent skall höra till Stockholmsavdelningen och inte som tidigare till Östra avdelningen. Efter vissa diskussioner beslutades att införa en årsavgift på 240 kronor för icke verksamma ledamöter enligt tidigare till samtliga ledamöter utskickat förslag. Till sist beslöts att införa den s k advokatexamen. Advokatexamen inne- bär i praktiken en betydligt t mer utökad etikkurs med examination. 17

18 Kravet på fem års praktik innan man kan Aktuellt bli upptagen som ledamot i samfundet bibehålles. Mer information om European Jurists Forum i Nürnberg advokatexamen finns i den utredning som gjorts av en arbetsgrupp tillsatt av samfundet (tidigare skickad till samtliga Den september i år äger "European ledamöter). Jurists Forum" för första gången rum i Nürnberg. Seminariet, som behandlar olika EG-rättsliga frågor, vänder sig till Efter mötet höll professor Daniel Tarschys jurister runt om i världen. ett mycket intressant föredrag om Europarådet, EU och de mänskliga rättigheter, med särskild tonvikt på EUstadgan om mänskliga rättigheter. På redogöras för EU-stadgan om de På seminariet kommer det bl a att kvällen bjöds det på middag på grundläggande rättigheterna, utvecklingen Operaterassen där justitieminister Tomas Bodström talade. Katarina Goulet, Advokatfirman Vinge, Bryssel inom e-handel, samarbetet mellan EU:s medlemsländer i civilprocesser och utvecklingen av EG:s bolagsrätt. Mer information om seminariet finns på 18

19 Nya medlemmar Utlandsavdelningen har inte fått några nya medlemmar sedan det förra nyhetsbrevet kom ut. Däremot meddelar Per Runeland på Kilpatrick Stockton i London att Maria Arnholm tidigare verksam på byråns Londonkontor numera arbetar i Stockholm. Per låter även meddela att Christian Bergqvist, Peter Lexenberg och Robert Kullgren kommer att lämna EY Law Tissells för att bli delägare i Kilpatrick Stockton i Stockholm. 19 Nyhetsbrevet har sammanställts av : Katarina Goulet, Advokatfirman Vinge Tel , fax

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

Olovligt bortförande av barn inom EU

Olovligt bortförande av barn inom EU Olovligt bortförande av barn inom EU En analys av Bryssel II-förordningens regler mot bakgrund av EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen Examensarbete i internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng

Läs mer

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud 1 Barnkonventionens status En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag Rebecca Stern & Martin Jörnrud 2 Innehåll OM RAOUL WALLENBERGINSTITUTET Raoul Wallenberginstitutet för

Läs mer

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ändrad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga 2008:10 Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga aspekter MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-29 2008/59-5 ERT DATUM

Läs mer

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Projektet är samfinansierat av Svenska Röda Korset och Europeiska flyktingfonden (ERF). - 2 - - 3 - Innehåll Svenska Röda Korset Författare:

Läs mer

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende M o n o g r a f i 5 Ett Europa för och med barnen SKAPA Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt

Läs mer

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Undertecknade regeringar, som är medlemmar av Europarådet, som beaktar den allmänna förklaring om de mänskliga

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Lissabonfördraget och maktbalansen mellan EU:s institutioner

Lissabonfördraget och maktbalansen mellan EU:s institutioner Europapolitisk analys JUNI NUMMER 7-2008 Joakim Nergelius * Lissabonfördraget och maktbalansen mellan EU:s institutioner Sammanfattning Ett av de centrala rättsområdena inom EU-rätten, och ett av dem som

Läs mer

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv 2011:8 Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv - SIEPS 2011:8 - Rapport nr. 8 Oktober 2011 Utges av Svenska institutet

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati?

Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre. demokrati? Mer eller mindre demokrati? [1] Mer eller mindre demokrati? [2] Mer eller mindre demokrati? Mer eller mindre demokrati? [GÖSTA TORSTENSSON] Mer eller mindre demokrati? [3] Mer eller mindre demokrati? Författare:

Läs mer

Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar

Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar Arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsövergångar Av docenten JONAS MALMBERG EG:s företagsöverlåtelsedirektiv (2001/23/EG) syftar till att skydda arbetstagares ställning vid övergång av

Läs mer

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2006. Harmonisering, samordning och ömsesidig förtroende inom Europeiska unionen utvecklingen inom familjerätt

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2006. Harmonisering, samordning och ömsesidig förtroende inom Europeiska unionen utvecklingen inom familjerätt Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2006 Harmonisering, samordning och ömsesidig förtroende inom Europeiska unionen utvecklingen inom familjerätt Maarit Jänterä-Jareborg Julkaisu: Svensk juristtidning 2005:8

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar UNESCOS KONVENTION Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Svenska Unescorådets skriftserie, Nr 2/2010

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening Louise Dane Examensarbete med praktik i migrationsrätt, 15

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? **

Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? ** Europapolitisk analys MAJ. NUMMER 2010:4epa Jörgen Hettne * Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? ** Sammanfattning Under en ganska lång period har EU:s medlemsstater försökt stöpa om EU

Läs mer

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Din RäTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Studiematerialet Din rätt har tagits fram av Madelene Persson, NSPH, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, och Kerstin Selén,

Läs mer