Medborgarundersökningen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarundersökningen 2013"

Transkript

1 KS14.45 Resultatrapport Anders Lindgren Patrik Wendeblad

2

3 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Medborgarundersökningen Modellen "Nöjd-kund-Index" Prioriteringsmatrisen... 6 Prioriteringsmatris för NRI... 7 Prioriteringsmatris för NMI... 7 Prioriteringsmatris för NII Tillvägagångssätt i analysarbetet Statistisk signifikans och antal svarande Guide för att tolka diagram "Nöjd-region-index" (NRI) Övergripande resultat Diagram 1. Lerums kommuns resultat i NRI-indexet Diagram 2. Lerums placering i jämförelse med de deltagande kommunerna (NRI) Faktorer som utgör goda exempel Faktorer som kan prioriteras Tabell - NRI "Nöjd-medborgar-index" (NMI) Övergripande resultat Diagram 3. Lerums kommuns resultat i NMI-index Diagram 4. Lerums placering i jämförelse med de deltagande kommunerna (NMI) Faktorer som utgör goda exempel Faktorer som kan prioriteras Tabell - NMI

4 5 "Nöjd-inflytande-index" (NII) Övergripande resultat Diagram 5. Lerums kommuns resultat i NII-indexet Diagram 6. Lerums placering i jämförelse med de deltagande kommunerna (NII) Faktorer som utgör goda exempel Faktorer som kan prioriteras Tabell - NII Tilläggsfrågor om Vision Tabell - Tilläggsfrågor Analys av öppna svar Analysmetod Diagram 7. Presentation av utlåtanden efter verksamhetsområde Diagram 8. Kodningspresentation av synpunkter Ledning Lärande, fritid och kultur Samhällsbyggnad & infrastruktur Vård och omsorg Visionen Slutsatserna är att Lerum är en bra kommun enligt medborgarna Medborgarna ger grönt ljus för fortsatt visionsarbete Lerum har en negativ trend Fokus bör hamna på dessa områden

5 1 Sammanfattning Lerums kommun deltog hösten 2013 i Medborgarundersökningen tillsammans med sammanlagt 131 kommuner. Undersökningen genomförs i form av en enkät (i Lerum svarade 618 personer vilket motsvarar en svarsprocent på 52 %) och visar medborgarnas nöjdhet i faktorer som tillsammans ger ett helhetsbetyg inom tre olika områden. Resultatet uttrycks i ett indexvärde mellan 0 och 100. Nöjd regionindex (NRI) beskriver vad medborgarna anser om att bo i kommunen. Resultatet, 63, kan ses som att invånarna anser att kommunen är en bra plats att leva i. Snittet bland deltagande kommuner var 59. Kommunen hamnar över snittet i alla områden förutom Bostäder och Kommersiellt utbud. Men resultatet är något lägre än vid tidigare undersökningar. Nöjd medborgarindex (NMI) mäter nöjdhet med kommunens verksamhet, vars resultat landar på 55, jämfört med 53 för samtliga deltagande kommuner. Det går att ses som ett godkänt betyg och resultaten på de olika frågorna ligger runt eller över genomsnittet. Utmärkande är Gymnasieskolan som får det åttonde bästa placeringsresultatet (68) av de 131 deltagande kommunerna. Gator och vägar, samt Idrotts- och motionsmöjligheter ges även ett gott resultat. Nöjd inflytandeindex (NII) visar vad medborgarna anser om inflytande och kommunikation med kommunen. Totalbetyget landar på 38, vilket är kring snittet (39), och är ett negativt resultat från medborgarna. Det har skett en statistiskt säkerställd nedgång jämfört med 2011 års resultat som var 45. Lerum har valt att lägga till ett antal frågor som rör Vision 2025 för att undersöka dess stöd. Frågan om "Sveriges ledande miljökommun" är en bra vision att arbeta mot, ges ett högt betyg, 7,8/10. Även om resultatet visar på en nedgång gentemot mätningen 2011 (8,4), så får det ses som ett fortsatt brett stöd till visionen. För att bidra till visionen är invånarna i första hand villiga att minska energianvändning i hemmet. Resultaten pekar åt att det i första hand på mindre förändringar och varav på de flesta inte är statistiskt säkerhetsställda. Det finns ändå skäl att tolka resultaten och försöka lära av trenderna. Lerum hamnar överlag på den övre halvan (över medianen) i de flesta frågor. I vissa av frågorna placerar sig kommunen i den övre fjärdedelen. Det går dock samtidigt att uttyda en negativ trend från tidigare undersökningar. Kvinnor ger ett högre index än männen i undersökningen, vilket pekar åt att det finns flera områden kvar att arbeta på för att nå en jämställd nöjdhet av kommunens verksamhet De faktorer Lerum bör prioritera att arbeta vidare med är enligt NKI-indexet framförallt: Bostäder (NRI) Miljöarbete (NMI) Gator och vägar (NMI) Grundskolan (NMI) Äldreomsorgen (NMI) Förtroende (NII) Påverkan (NII) 5

6 2 Medborgarundersökningen 2013 Medborgarundersökningen är ett bra sätt för medborgare att säga vad de tycker om kommunen och dess verksamhet. Det är även ett värdefullt sätt för kommunen att se vad medborgarna anser om dess verksamhet, om stöd och kritik, om vad som är bra och vad som är mindre bra. Det är även ett hjälpmedel för att se hur kommunen står sig i jämförelse med andra kommuner. Den här rapporten är en presentation för att belysa dessa uppgifter och inte en analys eller en nyckel till lösningar. Det uppdraget lämnas åt läsaren. 2.1 Modellen "Nöjd-kund-Index" Statistiska centralbyråns (SCB) analysmodell "Nöjd-kund-index" (NKI) är ett mått för totalnöjdheten. Helhetsbetyget NKI anges av tre delar: 1. Medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på (NRI - Nöjd regionindex). 2. Medborgarnas syn på kommunens verksamheter (NMI - Nöjd medborgarindex). 3. Vad medborgarna tycker om deras inflytande i kommunen (NII - Nöjd inflytandeindex). Varje index är indelat i ett antal faktorer som beskriver områdets specifika delar, och där de angivna siffrorna beskriver nöjdheten hos medborgarna. Medborgarundersökningen 2013 utgår från en enkät som efter en sammanställning presenteras i en 100-gradig skala. SCB bedömer resultat som är 40 eller lägre som icke godkänt. En uppskattad nöjdhet infinner sig mellan 55-74, medan allt över 75 tolkas som mycket nöjd. 2.2 Prioriteringsmatrisen För varje faktor beräknas ett effektmått. Det effektmåttet beskriver sedan faktorns påverkan på helhetsbetyget (NKI). 1 Varje faktor placeras in i prioriteringsmatrisen utifrån dess effektmått och sitt betygsindex. Prioriteringsmatrisen är konstruerad med en mittpunkt som utgörs av områdets medelindex och områdets medeleffekt. På så vis bildas fyra kvadranter. En faktor med lågt värde men med hög effekt hamnar således i kvadranten prioritera. För att få ett högre helhetsbetyg (NKI) bör man i första hand fokusera att åtgärda låga betyg som har hög effekt, medan låga betyg som har låg effekt för totalbetyget inte värderas som lika betydelsefullt att åtgärda. 1 I vilken utsträckning en faktor kan förväntas höja/sänka helhetsbetyget vid en ökning/minskning av faktorns betygsindex med fem enheter. Om en faktor fått effektmåttet 1,0 innebär detta att en ökning av faktorn med fem enheter förväntas öka helhetsbetyget (NKI) med en enhet. 6

7 Prioriteringsmatris för NRI Prioriteringsmatris för NMI Prioriteringsmatris för NII 7

8 2.3 Tillvägagångssätt i analysarbetet Grunden för analysarbetet är prioriteringsmatrisen med dess effektmått och resultat. I analysen har cirka två goda faktorer med potential tagits fram, samt cirka två faktorer som utgör förbättringsområden. Urvalet av faktorer har skett utifrån SCB:s rekommenderade principer. "Starta med att studera modellbild och prioriteringsmatris (korsdiagrammet) som ger överblick åt materialet. Man bör i sitt förbättringsarbete uppmärksamma faktorer med stor effekt och relativt låga betygsindex, dvs. i första hand de som hamnat i kvadrant Prioritera (nedre högra delen av prioriteringsmatrisen). Även faktorer med relativt höga betygsindex och stor effekt, dvs. de som hamnat i kvadrant Förbättra om möjligt (övre högre delen), bör man uppmärksamma om man tror att det finns en påtaglig potential för ytterligare förbättringar. Dessa faktorer tillhör en andra prioriteringsgrupp." För att analysera resultaten är det värt att veta att varje ny medborgarundersökning genomgår flera förändringar inom vardera faktor i form av förändrade frågor. Det gör att det är värt att ta i beaktning när man jämför olika upplagor av medborgarundersökningar med varandra. 2.4 Statistisk signifikans och antal svarande När man jämför två olika parametrar exempelvis kön eller två medborgarundersökningar med varandra så finns det en så kallad felmarginal, det vill säga det värde som man till viss grad kan garantera är en säkerhetsställd förändring. SCB använder sig i undersökningen av en signifikansgrad på 95 %. Det innebär att det är 0.95 sannolikhet (P) att det reella värdet existerar inom det givna konfidensintervallet. Att det är en 95- trolig chans att det finns en förändring. Uppfylls inte kraven för en 95 % -säkerhet så går det inte att förkasta att slumpen kan vara den faktor som gör att det till synes finns en förändring. Felmarginalen anges av hur många som svarat, hur stor förändringen är och variansen i svaren. I 2013års medborgarundersökningen har 131 svenska kommuner och i Lerums kommun skickades det ut 1184 enkäter av dessa har besvarats, vilket innebär en total svarsfrekvens på 52 %. 2 Bortfall av Tjörns kommun 8

9 2.5 Guide för att tolka diagram För vardera område (NRI, NMI och NII) finns två diagram som visar på två olika saker. Det första (exempelvis diagram 1) visar Lerums kommuns resultat som en grön punkt till varje faktor. Det är värt att uppmärksamma att y-axeln är bruten. Den översta svarta linjen för vardera faktor anger det maxvärde som en kommun har fått (exempelvis NRI=77). Den svarta linjen som är längst ned (exempelvis NRI= 42) är minimivärdet, som anger det lägsta resultatet som en kommun har fått. Däremellan existerar ett spann där det finns en median (den lila linjen) som anger mittenvärdet. Q1 finns mellan minimumvärdet och medianen och är en förkortning för första kvartilen, vilket anger var 25 % -värdet finns. Det vill säga att ovanför Q1 placerar sig 75 % av de 131 kommunerna. Likaså är det med Q3, fast att den står för det övre kvartilvärdet, det vill säga 75 %, vilket anger den översta fjärdedelen av kommunerna som har fått det bästa resultatet. Det andra diagrammet (exempelvis diagram 2) anger hur Lerums kommuns resultat placerar kommunen i en jämförelse med alla inblandade. Y-axeln står för samtliga 131 deltagande kommuner. Den gröna punkten anger Lerums placering. Exempelvis NRI= 42, Lerum placerar sig därmed som nummer 42 av de 131 kommunerna i NRI-indexet. 9

10 3 "Nöjd-region-index" (NRI) 3.1 Övergripande resultat NRI är medborgarnas bedömning av Lerums kommun som plats att leva och bo i. Undersökningen innefattar sju faktorer, samt området "Rekommendation". 3 Lerums kommuns NRI har sjunkit med 2 enheter från 65 år 2011 till 63 under 2013 års undersökning. 4 Under de fyra tillfällen Lerum har genomfört medborgarundersökningen har NRI haft en negativ trend och resultatet har fallit med totalt 7 enheter sedan Resultatet är dock fortfarande högre jämfört med medelvärdet för samtliga deltagande kommuners NRI. Detta gäller såväl för undersökningarna 2011, 2009, som för 2007 års undersökning. Lerums kommun tillhör fortfarande den tredjedel som har högst NRI av samtliga deltagande kommuner. Positivt i sammanhanget är även Rekommendation där Lerums kommun fick resultatet 70, och där över hälften av de svaranden starkt kunde rekommendera vänner och bekanta att flytta till Lerums kommun, medan endast 12 % skulle avråda från det. Gällande indexfaktorerna så följer 2013 liknande resultat som 2011 års undersökning. Inom NRI får "Utbildningsmöjligheter" och "Kommunikationer" högst värden. Faktorn "Utbildningsmöjligheter" har dock marginell effekt på den totala nöjdheten, medan faktorn "Kommunikationer" bedöms påverka den totala nöjdheten i högre utsträckning. Faktorn "Arbetsmöjligheter" får lägst resultat, men har en relativt låg effekt på den totala nöjdheten. I en jämförelse med resterande kommuner som genomförde undersökningen visar Lerums kommun ett bättre resultat i de flesta faktorer än genomsnittet. Förändringar från tidigare år som framkommer är ett tapp med 5 enheter på Bostäder, samtidigt som Trygghet å andra sidan har ökat och nu ligger över genomsnittet i en jämförelse med de andra kommunerna som deltog i undersökningen. Kvinnor (57) ger även ett lägre resultat på Trygghet än vad männen (65) gör. Kommersiellt utbud är, likt 2011, fortfarande under rikssnittet. Lerums kommun utmärker sig framför allt inom faktorerna "Utbildningsmöjligheter" och "Kommunikationer", med betydligt högre resultat än medelvärdet för samtliga kommuner. 3 En fråga till medborgarna om de kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Lerum 4 Förändringen är inte statistiskt säkerhetställd. Det innebär att det inte går med 95 % -säkerhet att förkasta att slumpen som den faktor som gör att det till synes finns en förändring. 10

11 Diagram 1. Lerums kommuns resultat i NRI-indexet (0-100) Min Q1 Median Q3 Max Diagrammet ovan är en presentation av samtliga kommuners NRI, där Lerum presenteras som en grön punkt. Det är värt att beakta är att beakta att Y-axeln är bruten. Vad som går att uttydas är att Lerum placerar sig bra, att samtliga områden är godkända enligt SCB:s betygsindelning. 5 Den lila linjen markerar medianen, det vill säga mittenvärdet, och Lerum placerar sig ovanför den i alla faktorer förutom Bostäder och Kommersiellt utbud. Lägst index får Arbetsmöjligheter (53), högst får Rekommendation (70). Diagram 2. Lerums placering i jämförelse med de deltagande kommunerna (NRI) Högst Kommuners placering i rangordning Lägst Diagrammet ovan är en placeringslista efter faktorindex där samtliga 131 deltagande kommuner rangordnas från det högsta till lägsta indexet. Lerum presenteras som en grön punkt. Den lila linjen visar medianen och de två andra linjerna visar den första och tredje kvartilen. Det går att uttyda att Lerum får bra resultat i en jämförelse på samtliga områden förutom Bostäder och Kommersiellt utbud. Lägst hamnar Bostäder och högst hamnar Utbildningsmöjligheter. 5 Se sida 6 om medborgarnas nöjdhet i NKI-modellen 11

12 3.2 Faktorer som utgör goda exempel Faktorn "Fritidsmöjligheter" får ett relativt högt resultat (61) och är den faktor med störst effekt på den totala nöjdheten. Inom faktorn uppskattas särskilt tillgången till parker, grönområden och natur. Positiva förändringar är att Trygghet ökat med 3 enheter från 58 (2011) till 61 (2013). 6 Trots att årets NRI är bra resultat har resultaten för samtliga enskilda frågor, med undantag för Trygghet och Kommersiellt utbud, sjunkit jämfört mot föregående undersökning (2011) och den dessförinnan (2009). Tydligast framstår avtagandet i medborgarnas uppfattning om tillgången till nöjesutbud. Det är även den enda frågan där majoriteten av de tillfrågade ger låga betyg. Faktorn "Kommunikationer" får det näst högsta resultatet (64) och har relativt hög effekt på den totala nöjdheten. Inom faktorn anser medborgarna det särskilt enkelt att kunna transportera sig med bil. Möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor får ett något lägre resultat. Medborgare som bor utanför tätort ger ett lägre betyg vad gäller kommunikationer och medborgare som reser kollektivt ger högre betyg än de som aldrig använder kollektivtrafiken. 3.3 Faktorer som kan prioriteras Faktorn "Trygghet" (61) har en hög effekt på den totala nöjdheten. för de enskilda frågorna inom faktorn har ökat något sedan föregående undersökning, men betraktas fortfarande som ett utvecklingsområde. Lägst resultat får frågan om trygghet mot stöld och inbrott i hemmet. Det finns en skillnad mellan könen i upplevd trygghet, där kvinnor känner sig mindre trygga än männen, likaså är det med äldre som upplever sig vara mer otrygga. En intressant aspekt är att medborgare som ofta reser med kollektivtrafiken känner en högre trygghet. Faktor "Kommersiellt utbud" får tredje lägst betygsindex (57) och har en relativt hög effekt på den totala nöjdheten. Utbudet av livsmedelsaffärer får högt resultat bland de enskilda frågorna medan utbudet av caféer/restauranger ges lågt betyg. Det är värt att notera är att denna fråga troligtvis kan förklaras till det relativt låga betyget för nöjesutbud inom faktorn "Fritidsmöjligheter". Kommersiella utbud upplevs slutligen vara betydligt lägre från medborgare som bor utanför centralorten Lerum. 6 Ej statistiskt säkerhetsställt 12

13 Faktorn Bostäder har haft störst negativ förändring sedan förra undersökningen, från 60 (2011) till Det innebär att det är den faktorn som fått näst lägst betyg och också den faktorn som har störst påverkan på det totala NRI-resultatet. Lerums betygsindex vad gäller bostäder ligger dock i nivå med kommuner i samma storleksklass, men under genomsnittet i jämförelse med samtliga deltagande kommuner. Inom faktorn ger medborgarna högt betyg vad gäller hur trivsam bebyggelsen är medan upplevelsen av utbudet av olika typer av boendeformer får ett lägre resultat. Medborgare i ålderspannet år är betydligt mindre nöjda än andra åldersgrupper. Även medborgare som har bott i kommunen en längre tid (mer än 10 år) är mindre nöjda, än de som har bott i kommunen en kortare period. 3.4 Tabell - NRI LERUMS KOMMUN - NRI FRÅGA FAKTOR Lerums Hösten 2013 Våren 2011 Jämförelse med samtliga kommuner våren och hösten 2013 Lägsta betygsindex Högsta betygsindex Lerums index efter kön Man Kvinna A8: 1-3 NRI, HELHETEN ±2,7 65 ±2,2 A9: 1 REKOMMENDATION ±3,4 72 ±2,9 A1: 1 ARBETSMÖJLIGHETER ±3,4 52 ±3,2 A2: 1-2 UTBILDNINGSMÖJLIGHET ±2,7 68 ±2,5 A3: 1-3 BOSTÄDER ±2,7 57 ±2,3 A4: 1-4 KOMMUNIKATIONER ±2,3 66 ±2,1 A5: 1-3 KOMMERSIELLT UTBUD ±2,6 58 ±2,7 A6: 1-5 FRITIDSMÖJLIGHETER ±2,1 63 ±2,0 A7: 1-3 TRYGGHET ±2,5 57 ±2,5 MEDELINDEX Felmarg. Felmarg. Tabellen ovan är en sammanslagning av två av SCB:s tabeller. Den anger dels undersökningens index från 2013 under Hösten 2013, samt även föregående undersökning som Lerums kommun deltog i under Våren Därintill ligger medelindex av alla kommunerna som deltog i undersökning, och ett minimi-, samt ett maximumindex. Till höger om dessa finns en uppdelning för jämförelse mellan kön och dess felmarginal. Under Fråga anges de frågor som bidrar till faktorerna. NRI, Resultat efter kön: Totalt: 63 Kvinnor: 65 Män:61 Kvinnor ger högre betyg på alla faktorer utom: Arbetsmöjligheter 8 och Trygghet. 7 Ej statistiskt säkerhetsställd 8 Ej statistiskt säkerhetsställt 13

14 4 "Nöjd-medborgar-index" (NMI) 4.1 Övergripande resultat Nöjd medborgarindex beskriver medborgarnas uppfattning om kommunens verksamheter och består av tretton faktorer. Utöver det finns frågor om "Bemötande och tillgänglighet" som en tilläggsfaktor vid sidan av dessa. Resultatet från 2013 års medborgarundersökning visar en negativ tillbakagång med 3 enheter efter att ha ökat de senaste tre medborgarundersökningarna. 9 Årets resultat innebär dock ändå att Lerum fortsätter befinna sig över genomsnittet av kommunerna. En jämförelse med övriga kommuner som genomfört undersökningen hösten 2013 visar att Lerum ligger över eller runt medianvärdet på samtliga faktorer, undantaget "renhållning och sophämtning och Vatten och avlopp. Särskilt framträdande är "Gymnasieskolan" som har det åttonde högsta värdet bland de 131 kommuner som genomförde undersökningen Gymnasieskolan får bäst index från den yngre gruppen (18-24), vilket som kan ses som att de som senaste var elever är de som är mest nöjda. Lägst resultat får "stöd till utsatta personer", där det dock samtidigt finns en positiv ökning gentemot föregående undersökning. 10 Från förra medborgarundersökningen (2011) har det skett en negativ förändring med 8 enheter gällande Bemötande och tillgänglighet, från 62 till 54. Det har medfört att Lerums kommun har gått från att ha legat klart över genomsnittet i jämförelse med andra kommuner till att hamna under det. Högst resultat får frågorna om hur medborgarna upplever tjänstemännens bemötande och service. Här ger nära hälften av de tillfrågade ett högt resultat. Däremot får frågan om möjligheten att komma i kontakt med kommunens högre chefer ett lägre resultat. Faktorer som i jämförelse med de andra kommunerna ligger över medelvärdet är Gymnasieskola, Stöd för utsatta personer, Gång- och cykelvägar, Gator och vägar, Idrotts- och motionsanläggningar, Kultur, samt Miljöarbete. Av de faktorer som ligger under medelvärdet i jämförelse med samtliga kommuner i undersökningen är det endast "Vatten och avlopp" samt "Renhållning och sophämtning" som har antydningar till att befinna sig under medelvärdet. 11 Lerums kommuns medborgare visar genom indexet att de godkänner eller är nöjd med samtliga tretton faktorer enligt SCB:s antaganden om resultatbetyg för NKI Ej statistiskt säkerhetsställt 10 Ej statistiskt säkerhetsställt 11 Ej statistiskt säkerhetsställt 12 Se sida 6 om medborgarnas nöjdhet i NKI-modellen 14

15 Diagram 3. Lerums kommuns resultat i NMI-index Min Q1 Median Q3 Max Lerum (0-100) Diagrammet ovan är en presentation av samtliga kommuners NMI, där Lerum presenteras som en grön punkt. Det är värt att beakta är att beakta att Y-axeln är bruten. Vad som går att uttydas är att Lerum placerar sig bra, att samtliga områden är godkända enligt SCB:s betygsindelning. 13 Den lila linjen markerar medianen, det vill säga mittenvärdet, och Lerum placerar sig under i Bemötande och tillgänglighet, Renhållning och sophämtning, samt Vatten och avlopp. Lägst index får Stöd för utsatta personer (51), högst får Vatten och Avlopp (77). 13 Se sida 6 om medborgarnas nöjdhet i NKI-modellen 15

16 Diagram 4. Lerums placering i jämförelse med de deltagande kommunerna (NMI) Högst Kommuners placering i rangordning Lägst Diagrammet ovan är en placeringslista efter faktorindex där samtliga 131 deltagande kommuner rangordnas från det högsta till lägsta indexet. Lerum presenteras som en grön punkt. Den lila linjen visar medianen och de två andra linjerna visar den första och tredje kvartilen. Det går att uttyda att Lerum får bra resultat i en jämförelse på samtliga områden förutom i Bemötande och tillgänglighet, Renhållning och sophämtning, samt Vatten och avlopp Lägst hamnar Bemötande och tillgänglighet och högst hamnar till Gymnasieskolan. 4.2 Faktorer som utgör goda exempel Två områden som traditionellt sett får höga resultat är räddningstjänsten och Vatten och avlopp, så även i Lerums kommun. Högst index i undersökningen får just Vatten och avlopp, samtidigt går det att se i diagrammet ovan (se diagram 4) att Lerum har i jämförelse lågt resultat vilket gör att området enligt prioriteringsmatrisen kan prioriteras om möjligt. Räddningstjänsten å andra sidan har ingen effekt alls i prioriteringsmatrisen. Lerums kommun medborgare är överlag nöjda med sin kommun gällande NMI. Det som särskiljer sig är Gymnasieskolan med det åttonde högsta värdet av samtliga kommuner i undersökningen. Likaså fortsätter Lerum ha ett bra index i faktorn "renhållning och sophämtning", där det även går att uttyda en fortsatt ökning från tidigare års undersökningar. 14 Goda exempel i Lerum är även enligt medborgarna Idrotts- och motionsanläggningar (65) och Kultur (64). 4.3 Faktorer som kan prioriteras Det finns tre faktorer som har låga resultat och som samtidigt har en hög påverkan på den totala nöjdheten. Det rör sig om Miljöarbete, Gator och vägar, och 14 Ej statistiskt säkerhetsställt 16

17 Äldreomsorgen. Därutöver finns Grundskolan som har ett bra resultat, men som samtidigt kan prioriteras för en högre total nöjdhet. Miljöarbete är den faktor som har högst effektpåverkan och där det kommer finnas utrymme för förbättring i och med Vision Faktorn "Miljöarbete" är nytillkommen och beskriver medborgarnas uppfattning om kommunens insatser för att underlätta för ett miljövänligt liv. Resultatet indikerar att kommunens miljöarbete upplevs som viktigt men att kommunen skulle kunna underlätta för en miljövänlig livsstil än mer. En analys av de öppna svaren visar att medborgarna önskar en mer lättillgänglig kollektivtrafik och utökade möjligheter till återvinning och kompostering. Den andra faktorn som bör prioriteras är Gator och vägar, där det har skett förbättringar sen föregående undersökning. Högst resultat inom faktorn ger medborgarna trafiksäkerheten och belysningen av gator och vägar. Lägst resultat får frågan om hur medborgarna uppfattar kommunens snöröjning. Medborgare boendes i kommunens centralort (Lerum) är betydligt mer nöjda med gator och vägar än medborgare som bor utanför tätort. 17

18 4.4 Tabell - NMI Lerums kommun - NMI FRÅGA VERKSAMHET Lerums Hösten 2013 Våren 2011 Jämförelse med samtliga kommuner våren och hösten 2013 Lägsta betygsindex Högsta betygsindex Lerums index efter kön Man Kvinna B14: 1-3 NMI, HELHETEN ±3,3 56 ±2,9 B15: 1-4 BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGL. Felmarg. Felmarg ±3,0 53 ±2,8 B1: 1 FÖRSKOLAN ±2,8 65 ±3,5 B2: 1 GRUNDSKOLAN ±3,6 60 ±3,2 B3: 1 GYMNASIESKOLAN ±2,3 70 ±2,6 B4: 1 ÄLDREOMSORGEN ±2,6 54 ±3,3 B5: 1 STÖD FÖR UTSATTA PERSON ±3,3 53 ±2,3 B6: 1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ±2,9 77 ±2,4 B7: 1-4 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR ±3,7 57 ±3,2 B8: 1-4 GATOR OCH VÄGAR ±3,3 60 ±3,2 B9: 1-3 IDROTTS- OCH MOTIONSANL ±2,7 65 ±2,2 B10: 1-3 KULTUR ±2,5 67 ±2,2 B11: 1 MILJÖARBETE ±3,7 58 ±3,9 B12: 1-4 RENHÅLLNING OCH SOPHÄM ±3,1 65 ±2,6 B13: 1-3 VATTEN OCH AVLOPP ±2,9 77 ±2,9 MEDELINDEX Tabellen ovan är en sammanslagning av två av SCB:s tabeller. Den anger dels undersökningens index från 2013 under Hösten 2013, samt även föregående undersökning som Lerums kommun deltog i under Våren Därintill ligger medelindex av alla kommunerna som deltog i undersökning, och ett minimi-, samt ett maximumindex. Till höger om dessa finns en uppdelning för jämförelse mellan kön och dess felmarginal. Under Fråga anges de frågor som bidrar till faktorerna. NMI, Resultat efter kön: Totalt: 55 Kvinnor: 56 Män:53 Kvinnor ger högre betyg på alla faktorer utom: Förskola, Idrotts- och motionsanläggningar och Miljöarbete. 15 Faktor om VA: lika 15 Ej statistiskt säkerhetsställt 18

19 5 "Nöjd-inflytande-index" (NII) 5.1 Övergripande resultat SCB:s analysmodell "nöjd-inflytande-index" (NII) beskriver medborgarnas känsla av inflytande i kommunala beslut och verksamheter. Analysmodellen bygger på fyra faktorer av medborgerligt inflytande; förtroende, påverkan, information och kontakt. I undersökningen 2013 uppgår NII till 38, vilket är en nedgång från förra medborgarundersökningen som resulterade i 45 (2011). Medelindexet 2013 för alla kommuner är 44. Det syns inga tydliga skillnader beroende på var i Lerums kommun man bor för NII. Precis som för övriga index ger kvinnor ett något högre värde än män. 16 Diagram 5. Lerums kommuns resultat i NII-indexet (0-100) NII Kontakt Information Påverkan Förtroende Min Q1 Median Q3 Max Lerum Diagrammet ovan är en presentation av samtliga kommuners NII, där Lerum presenteras som en grön punkt. Det är värt att beakta är att beakta att Y-axeln är bruten. Vad som går att uttydas är att Lerum får lägre index, att NII och Påverkan är icke godkända enligt SCB:s betygsindelning. 17 Den lila linjen markerar medianen, det vill säga mittenvärdet, och Lerum placerar sig under i samtliga faktorer. Lägst index får Påverkan (37), högst får Information (52). 16 Ej statistiskt säkerhetsställt 17 Se sida 6 om medborgarnas nöjdhet i NKI-modellen 19

20 Diagram 6. Lerums placering i jämförelse med de deltagande kommunerna (NII) Kommuners placering i rangordning Diagrammet ovan är en placeringslista efter faktorindex där samtliga 131 deltagande kommuner rangordnas från det högsta till lägsta indexet. Lerum presenteras som en grön punkt. Den lila linjen visar medianen och de två andra linjerna visar den första och tredje kvartilen. Det går att uttyda att Lerum får ett lägre resultat i en jämförelse på samtliga områden förutom i Förtroende, vilket även är den faktor som hamnar högst. Lägst och den enda faktorn som hamnar under den första kvartilen i undersökningen är Kontakt. 5.2 Faktorer som utgör goda exempel Av de fyra faktorerna är "Information" den faktor som får bäst resultat med 52 enheter. Men den faktorns påverkan på det totala indexet är liten och kan jämföras med resultatet för övriga kommuner hamnar på 54 enheter. Samtliga faktorer som det går att jämföra med har försämrats sedan Det ska dock sägas att det bara är Kontakt som är statistiskt säkerhetsställt och att frågorna även skiljer sig åt gentemot föregående undersökning, vilket försvårar jämförelsen. Samtidigt kommer man inte ifrån att samtliga frågor har fått lägre resultat än Högst resultat på frågorna får tillgången till information om kommunen och dess verksamhet (61). 5.3 Faktorer som kan prioriteras Med 37 enheter har faktorn "Påverkan" fått lägst resultat. Förtroende är dock den faktorn med klart högsta effekten på den totala nöjdheten och bör således vara ett prioriterat område att arbeta med. Resultat visar att män ger lägre betyg. 18 Med höga betyg för faktorn "Information" och lägre betyg för faktorn "Påverkan" följer Lerum det nationella mönstret. 18 Ej statistiskt säkerhetsställt 20

21 5.4 Tabell - NII LERUMS KOMMUN - NII FRÅGA FAKTOR Lerums Hösten 2013 Våren 2011 Jämförelse med samtliga kommuner våren och hösten 2013 Lägsta betygsindex Högsta betygsindex Index efter kön Man Kvinna C5: 1-3 NII, HELHETEN ±4,5 39 ±4,0 C1: 1 KONTAKT ±4,7 44 ±3,4 C2: 1-4 INFORMATION ±3,3 55 ±3,6 C3: 1-4 PÅVERKAN ±4,4 39 ±3,6 C4: 1-4 FÖRTROENDE ±4,5 44 ±3,7 MEDELINDEX Felmarg. Felmarg. Tabellen ovan är en sammanslagning av två av SCB:s tabeller. Den anger dels undersökningens index från 2013 under Hösten 2013, samt även föregående undersökning som Lerums kommun deltog i under Våren Därintill ligger medelindex av alla kommunerna som deltog i undersökning, och ett minimi-, samt ett maximumindex. Till höger om dessa finns en uppdelning för jämförelse mellan kön och dess felmarginal. Under Fråga anges de frågor som bidrar till faktorerna. NII, Resultat efter kön: Totalt: 38 Kvinnor: 39 Män: 37 Kvinnor ger högre betyg på alla faktorer Ej statistiskt säkerhetsställt 21

22 6 Tilläggsfrågor om Vision 2025 Utöver de ordinarie frågorna som alla deltagande kommuner besvarar har Lerum valt att formulera extrafrågor för att undersöka hur kommunens vision uppfattas av medborgarna. Frågan om Sveriges ledande miljökommun är en bra vision att arbeta mot ges ett högt medelbetyg, 7,8 av 10 möjliga, vilket innebär ett av de högsta betygen i undersökningen och att medborgarna är mycket nöjda 20. Kvinnor ger ett högre betyg än män, 8,2 jämfört med 7,4. Det har dock skett en nedgång gentemot förra undersökningens resultat som landade på 8,4 (2011). Invånarna uttrycker också en viss beredvillighet att förändra den personliga livsstilen. De frågor som rör personlig livsstil får genomgående medelhöga betyg. Mest positivt inställda är invånarna till att minska energianvändningen i hemmet. Ett lägre resultat, 5,8 av 10, får frågan om känslan av delaktighet i visionsarbetet. Återigen ger män lägre betyg än kvinnor. Männen skattar sin känsla av delaktighet i visionsarbetet till 5,2 medan kvinnor motsvarande för kvinnor är 6,3. Totalt är indexet för delaktigheten oförändrad sedan Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att invånarna tycker att visionen är bra, de är i viss utsträckning beredda att göra förändringar i sin livsstil men känslan av delaktighet i visionsarbetet kan förbättras och då särskilt för män. Kvinnor är mer positivt inställda och ger ett högre betyg för alla frågor kopplade till visionen. 20 Se sida 6 om medborgarnas nöjdhet i NKI-modellen 22

23 6.1 Tabell - Tilläggsfrågor Fördelning (%) efter medborgarnas bedömning Kön Boendeform Lågt Medel- Högt TILLÄGGSFRÅGOR betyg betyg betyg Centralort tätort tätort Annan Ej i LERUM SOM MILJÖKOMMUN Index (1-4) (5-7) (8-10) Man Kvinna Lerums kommun arbetar utifrån visionen att bli Sveriges ledande miljökommun till år Tycker du att det är en bra vision att Fr 1a:1 arbeta mot? 7, ,4 8,2 7,6 8,0 7,8 Fr 1a:2 Känner du dig delaktig i miljöarbetet i Lerums kommun? 5, ,2 6,3 5,8 5,9 5,9 Fr 1a:3 Tänker du på hur din livsstil påverkar miljön? 7, ,9 7,9 7,4 7,5 7,4 Fr 1a:4 Väger du in miljöaspekter då du köper saker? 6, ,6 7,1 6,8 6,9 7,1 Fr 1b:1 Vad kan du tänka dig att göra för att bidra till en bättre miljö? Minska mitt bilåkande 5, ,1 6,0 5,8 5,5 5,0 Fr 1b:2 Köpa miljömärkta varor oftare 7, ,7 7,5 7,1 7,0 7,3 Fr 1b:3 Byta till eller köpa miljöbil 6, ,0 6,7 6,5 6,4 6,0 Fr 1b:4 Minska energianvändningen i hemmet 7, ,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Fr 1c Föreställ dig en kommun som arbetar perfekt med miljöfrågor. Hur nära ett 5, ,6 6,2 5,9 5,9 6,0 sådant ideal tycker du Lerum kommer? Tabellen ovan är en sammanslagning av flera av SCB:s tabeller gällande tilläggsfrågorna angående visionen. Den första kolumnen anger vilka frågor som beskrivs till höger. Därefter följer medelindexet för vardera fråga. Under Fördelning (%) efter medborgarnas bedömning finns en fördelningsbeskrivning i procent om svarsvariansen. Under kolumnen Kön anges svarsresultatet efter kön som variabel. Likaså finns Boendeform finns för att kunna jämföra om svaren skiljer sig beroende på var respondenten ten bor. Centralort i Lerums kommun är tätorten Lerum. 23

24 7 Analys av öppna svar 7.1 Analysmetod I analysen av de öppna svaren har en metod använts där svaren har kodats genom att i första hand finna lämpligt nyckelinnehåll och för att dela in dem efter verksamhetsområde. Därefter har flera nyckelord slagits ihop för att kunna kategorisera dem i ett mindre antal kvantiteter. De som nämnts mer sällan än tre gånger redovisas inte. Likaså har flera bortfall skett efter att innehåll har haft en bristande kvalitet, svårtydlig handstil, eller om det inte har funnits något seriöst innehåll. Det som analysen fokuserar på är synpunkter. Svarsfrekvensen i fråga har fokuserat på antal synpunkter snarare än antalet svar, då de kan röra olika områden och således kommer kunna räknas in under flera kategorier. Under kategorin Politik och ledning följer flera områden som är kommunöverskridande och således kommer denna kategori representeras som en sektor. Sammanlagt rör det sig om 312 synpunkter. Diagram 7. Presentation av utlåtanden efter verksamhetsområde Visionen 59 (19%) Ledning 53 (17%) Vård & äldreomsorg 20 (6%) Samhällsbyggnad & infrastruktur 117 (38%) Lärande, fritid & kultur 63 (20%) Antal utlåtanden (n)= 312 Diagram 8. Kodningspresentation av synpunkter Ledning Utlåtanden Lärande, fritid & kultur Utlåtanden Samhällsbyggnad & infrastruktur Utlåtanden Vård & äldreomsorg Utlåtanden Visionen Utlåtanden Inflytande och hörsamhet Bemötande och information 14 Lärande 37 Kollektivtrafik 31 Äldreomsorg 13 Bra, men gör mer Fritid 15 Bostäder 20 Vård 7 Fokusera på något annat 23 Kommersiellt utbud 12 Kultur 11 Återvinning 17 Centralisering 12 Väg och gator 16 Privatisering 3 Allmänningar 11 Gång-/cykelbanor 9 Höghus 9 Bullerplank 4 24

25 7.2 Ledning I de öppna svaren framförs synpunkter i hur kommunen sköts av politiker och tjänstemän. Det som framkom är att flest i denna kategori rörde frågor kring inflytande och hörsamhet till medborgarna. Vad som får även får ses som viktigt är kritiken gentemot hur medborgare tas emot i samband med kontakt med kommunen och den brist på ödmjukhet som uppfattas finnas bland vissa tjänstemän. Det önskas även bättre information och då främst via webb. Nästa stora punkt rör centralisering och kommersiellt utbud. Det anses finnas en problematik att Lerums kommun centraliserar kommunal och kommersiell verksamhet för mycket till centralorten och därmed glömmer resterande tätorter. Det önskas även finnas ett bredare kommersiellt utbud på flera platser än centralt i Lerum. 7.3 Lärande, fritid och kultur Kategorin Lärande särskiljer sig genom att vara den fråga som flest har synpunkter på. Främst inom kategorin var synpunkter om elevantalet i klasserna i skola och förskoleverksamhet och den stress för lärare och pedagoger som det medför. Det framkommer även kritik riktad mot skolmaten och önskan om ökad kollektiv skolskjuts. Det inkom även ett flertal kritiska synpunkter om kommunikation med rektorer. Det framkom en önskan efter utökad kultur och fritidsmöjligheter i kommunen. Där det inkom kreativa framtida möjligheter och alternativ gentemot vad Lerums kommun erbjuder idag. Idrott och motion nämns återkommande, men även önskemål efter möjlighet till fritidsaktiviteter som inte är sportrelaterade. Det som framkommer främst är en önskan av fler möjligheter till fritidsaktiviter för ungdomar. 7.4 Samhällsbyggnad & infrastruktur Kategorin särskiljer sig genom att erhålla flest utlåtanden och över flest områden. Det som framförallt särskiljer sig i mängd är önskan av utökad kollektivtrafik. I första hand rör det pendeltåg, Orange express och önskan om en busslinje mellan Floda och Gråbo. Bostäder särskiljer sig även genom att respondenterna framhåller vikten av att bygga fler bostäder, och då främst hyresrätter, för unga. Gällande återvinning framfördes kritik med de nya komposteringspåsarna, synpunkter angående återvinningscentralen Hultet, samt brister och avsaknad av lokala återvinningsplatser. 25

26 Gång- och cykelvägar nämns och då oftast i en önskan om fler. Dels så att det blir enklare att ta sig fram, men även eftersaknad av gångstigar och cykelvägar i naturmiljöer. Gällande bilvägar så rör de flesta lokala ändamål, däribland återkommande önskningar av att sänka hastighetheten vid särskilda områden. Vad som även framförs är en önskan av att förändra Lerums kommun till mer modern, och samtidigt gemytlig, framtoning i bebyggelsen. Flera respondenter nämner naturen som främsta anledning till att man väljer att bosätta sig i Lerums kommun, och vikten av att den bibehålls och förbättras. 7.5 Vård och omsorg I kategorin stöd och omsorg framkommer en önskan att utöka antalet äldreboendeplatser. Vad som även framkommer är utökad möjlighet att få tillgång till vård, och då främst i form av psykiatri. 7.6 Visionen Vid en analys av de öppna svaren så framkommer en större andel synpunkter som på något sätt kan härledas till visionen. I ett försök till kodning framstår att majoriteten är för ett utökat visionsarbete och ger beröm och tips på hur man kan utöka det: Bra, men gör mer = 36 inkomna synpunkter Det fanns även en andel som tyckte det är en dyr eller en oönskad vision och hellre skulle fokusera på andra områden: Dåligt, fokusera på annat istället = 23 inkomna synpunkter. I siffrorna ovan framstår dock skillnaden som mindre än vad den säkerligen är. Då det är troligt att det döljs en positiv åsikt till visionen i de många synpunkter som istället benämner vikten av ökade satsningar inom kollektivtrafik, återvinning och dylikt. 26

27 8 Slutsatserna är att 8.1 Lerum är en bra kommun enligt medborgarna Lerums kommun får bra resultat i medborgarundersökningen och ges endast icke godkänt gällande frågor som gäller Inflytande och däribland främst för faktorn Påverkan. Lerum placeras sig på en snittplacering på 53 gällande NRI, 62 angående NMI och 99 angående NII vilket ger en total positionering på 63:e plats av 131 kommuner, vilket innebär att Lerum hamnar på den övre halvan. 8.2 Medborgarna ger grönt ljus för fortsatt visionsarbete En slutsats från årets och föregående undersökning (2011) är att medborgarna anser vision 2025 är en mycket bra vision att arbeta mot och att medborgarna inom vissa områden är beredda att förändra livsstil i syfte att uppnå en bättre miljö. Medborgarna upplever sig emellertid fortfarande inte vara fullt delaktiga i visionsarbetet. 8.3 Lerum har en negativ trend Överlag existerar en ökad kritik gentemot kommunens verksamhet och en konsekvent nedåtgång sedan första undersökningen Lerums resultat speglar resten av landets även om det finns anledning att påstå har Lerum på två år gått från att uppskattas som en kommun med bra resultat genomgående, till att bli en mer genomsnittlig kommun. Det går även att se att det män ger ett lägre resultat än kvinnor i de flesta faktorerna, vilket i sig är en ett område för fortsatt analys. 8.4 Fokus bör hamna på dessa områden Utifrån resultaten i undersökningen lyfter medborgarna fram förslag till förbättringar inom områden med tydlig koppling till miljöarbetet. Medborgarnas förbättringsförslag ligger framförallt inom områdena kollektivtrafik, centrumutveckling/stadsplanering, samt återvinning och kompostering. Medborgarna ser lösningar på problem och vill ha mer att säga till om. Eller som analysen från 2011 benämner det angående visionen, budskapet från invånarna tycks vara: "Ni är på rätt spår, men lyssna mer på vad vi har att säga". De faktorer som bör prioriteras för att få högre resultat är enligt NKI: Bostäder (NRI) Miljöarbete (NMI) Gator och vägar (NMI) Grundskolan (NMI) Äldreomsorgen (NMI) Förtroende (NII) Påverkan (NII) 27

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun?

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lidköping 2016-02-22 Lisa Flood, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Disposition

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 - Nätverksrapport Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Eda kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg?

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? 1 Ett årligt erbjudande från SCB Under våren 15 deltog 6 (56) kommuner Sedan undersökningen startade hösten 5 har 26 (256) av landets kommuner deltagit och 233

Läs mer

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys Resultatet i korthet 51% rekommenderar Göteborg som en stad att leva och bo i. NRI (nöjd-region-index hamnar på 60, vilket placerar Göteborg på snittvärdet för deltagande kommuner 2017 NMI (nöjd-medborgarindex)

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Eslövs kommun Våren 2010 Bilaga - Diagram och tabeller - Innehållsförteckning A. Medborgarnas

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Perstorps kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Robertsfors kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Södertörns nätverk En analys av resultaten för kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö

Södertörns nätverk En analys av resultaten för kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö SCB:s medborgarundersökning hösten 14 och våren 15 Södertörns nätverk En analys av resultaten för kommunerna,,,, och SCB:s medborgarundersökning hösten 14 och våren 15 - Nätverksrapport Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Mora kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Lunds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Sunne kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Danderyds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Tranås kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Tranås kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Tranås kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Växjö kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Växjö kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Växjö kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Ulricehamns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Svalövs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Karlskrona kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Karlskrona kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Karlskrona kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Halmstads kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Halmstads kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Halmstads kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Tibro kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Kristianstad kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Kristianstad kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Kristianstad kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Haninge kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Haninge kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Haninge kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 2 Kommunledningskontoret, Johanna Jonsson 2014-07-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Vännäs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Vännäs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Vännäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Öckerö kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Öckerö kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Öckerö kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Täby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Täby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Täby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Täby kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Nacka kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Nacka kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Nacka kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Jönköpings kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Jönköpings kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Valdemarsviks kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Valdemarsviks kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Valdemarsviks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Tingsryds kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Tingsryds kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Kinda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Kinda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Kinda kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Örebro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Örebro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Örebro kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Lerums kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Lerums kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Lerums kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tierps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tierps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Tierps kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Orsa kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Orsa kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Orsa kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Täby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Täby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Täby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Salems kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Salems kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Salems kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Säffle kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Säffle kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Säffle kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Kristinehamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Kristinehamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Kristinehamns kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Arboga kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Arboga kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Arboga kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Aneby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Aneby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Aneby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lindesbergs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Uppsala kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Uppsala kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Uppsala kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Motala kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Motala kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Motala kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Nacka kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Nacka kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Nacka kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Nynäshamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Nynäshamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Nynäshamns kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Åtvidabergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Åtvidabergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Åtvidabergs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Robertsfors kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Robertsfors kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Robertsfors kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Luleå kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Luleå kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Luleå kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Olofströms kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Olofströms kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Olofströms kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Sundbybergs stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Sundbybergs stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Sundbybergs stad Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Sundbybergs stad Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Jönköpings kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Södertälje kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Södertälje kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Södertälje kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Nässjö kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Nässjö kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Nässjö kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Vingåkers kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Vingåkers kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Vingåkers kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Resultat. SCB Medborgarundersökning Hösten 2016

Resultat. SCB Medborgarundersökning Hösten 2016 Resultat SCB Medborgarundersökning Hösten 2016 SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 49 procent av göteborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Samtidigt önskar man

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Malung-Sälens kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Malung-Sälens kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Malung-Sälens kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Osby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Osby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Osby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Solna stad. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Solna stad. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Solna stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Borås stad. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Borås stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Trosa kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Trosa kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Trosa kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Gällivare kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Gällivare kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Gällivare kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Kalmar kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Kalmar kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Kalmar kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mjölby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mjölby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Mjölby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Perstorps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Perstorps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Perstorps kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tyresö kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tyresö kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Tyresö kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Svedala kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Svedala kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Svedala kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Västerås stad

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Västerås stad SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Västerås stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Järfälla kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Järfälla kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Järfälla kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Fagersta kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Fagersta kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Fagersta kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Jokkmokks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Hjo kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Hjo kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Hjo kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Linköpings kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Linköpings kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Linköpings kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Landskrona stad. Rapport

Medborgarundersökningen våren Landskrona stad. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Landskrona stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren Olofströms kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren Olofströms kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Olofströms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Lidköpings kommun Medborgarundersökning g 2014 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Verksamheter i Lidköpings kommun Fakta om undersökningen 3 - Bemötande och Tillgänglighet

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Arboga kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Arboga kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Arboga kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Alvesta kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Alvesta kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Alvesta kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Luleå kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Luleå kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Luleå kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer