Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare"

Transkript

1 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Plats och tid Forum Hyltebruk, kl 14 19:30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Justeringens tid Tom Barkström (KD) och Gunnel Johansson (S) , kl 17 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Eva Nordgaard Justerande Karl-Anders Thorsson (C) Tom Barkström (KD) ANSLAG/BEVIS Gunnel Johansson (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hyltebruk Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) 78 Mål- och resursplan Hylte kommun MRP Dnr 2012 KS0208 Ajournering: Efter den allmänpolitiska debatten ajourneras sammanträdet kl 16:30-17 och återupptas efter förnyat upprop varvid ärendet mål- och resursplan startar. Sammanfattning Kommunfullmäktige ska fatta beslut om mål- och resursplan för åren Revisorernas budget Beslutsunderlag Budgetberedningen för kommunrevisionens förslag till budget 2014 Kommunfullmäktiges beslut Kommunrevisionen får anslag kr MRP Vid genomgång av nämndernas förslag till mål- och resursplaner för har kommunstyrelsen föreslagit vissa förändringar. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 151, Bilaga 1 MRP Bilaga 2 Taxor 2014 Bilaga 3 MRP oppositionens förslag Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Övergripande Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut - Resultatbudgeten kompletteras med kr för lönestrategiska justeringar 2014, kr för 2015 och kr för Yrkanden Investeringar: Ronny Löfquist (S), med instämmande av Anders Bertilsson (SPI) yrkar följande: Kommunfullmäktige medger investeringar om totalt 40 miljoner per år för planperioden. Kommunstyrelsen får i delegation att prioritera investeringsprojekten. Investeringar över 3 miljoner ska beslutas av kommunfullmäktige. Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag avseende investeringarna. Taxor: Ronny Löfquist (S) yrkar att taxorna för Kulturskola, Simskola och Idrottsskola tas bort. Proposition Investeringar Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ronny Löfquists yrkande om investeringar för planperioden och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Taxor Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ronny Löfquists yrkande avseende taxor och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Resultatbudgeten kompletteras med kr för lönestrategiska justeringar 2014, kr för 2015 och kr för Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). - Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var kr och är efter lokalhyresjusteringar kr. - Nettokostnadsramen fastställs till kr 2014, kr 2015 och kr Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Detta innebär för 2014: Raminvesteringar kr varav kr för IT. Investeringar utöver ram kr varav kr för IT. Investeringar för lokaler kr, dvs kontorsförslaget uppjusteras med kr för upprustning av idrottsanläggningar kr för tillgänglighetsanpassning och nedjusteras med kr för ombyggnation, fastigheter kr kundentré kommunhus skjuts fram till kr ombyggnad Örnaskolan låg- och mellan skjuts fram till Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2). - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Yrkanden Henrik Erlingson (C) lägger följande yrkande om redaktionella ändringar: Nettokostnadsramen fastställs till kr 2014 Investeringar utöver ram kr varav för IT. Investeringar för lokaler kr Ronny Löfquist (S) yrkar på följande ändringar av kommunstyrelsens budget för perioden : Framtidsprojekt E-böcker Avgiftsbefrielse barn Anders Bertilsson (SPI) yrkar att kommunstyrelsens driftbudget sänks med 1 miljon kronor. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Proposition Henrik Erlingsons yrkande om redaktionella ändringar Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande om redaktionella ändringar och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. Anders Bertilssons yrkande om sänkt driftbudget Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders Bertilssons yrkande avseende kommunstyrelsens driftbudget och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag avseende kommunstyrelsens MRP och vart och ett av Ronny Löfquists yrkande enligt följande: Framtidsprojekt Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag avseende kommunstyrelsens MRP och Ronny Löfquists yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag E-böcker Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag avseende kommunstyrelsens MRP och Ronny Löfquists yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag Avgiftsbefrielse barn Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag avseende kommunstyrelsens MRP och Ronny Löfquists yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsproposition godkänts. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som röstar för Ronny Löfquists yrkande röstar Nej. Det avgavs 23 Ja-röster och 19 Nej-röster. Omröstningslista är bilaga till detta protokoll Resterande delar av kommunstyrelsens förslag Ordförande ställer slutligen proposition på bifall eller avslag till resterande delar som investeringar, taxor och text i kommunstyrelsens förslag avseende MRP för kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var kr och är efter lokalhyresjusteringar kr. - Nettokostnadsramen fastställs till kr 2014, kr 2015 och kr Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Detta innebär för 2014: Raminvesteringar kr varav kr för IT. Investeringar utöver ram kr varav kr för IT. Investeringar för lokaler kr, dvs kontorsförslaget uppjusteras med kr för upprustning av idrottsanläggningar kr för tillgänglighetsanpassning och nedjusteras med kr för ombyggnation, fastigheter kr kundentré kommunhus skjuts fram till kr ombyggnad Örnaskolan låg- och mellan skjuts fram till Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2). - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Protokollsanteckning: Micael Arnström (S) vill ha följande antecknat till protokollet: Thom Ericsson (M) skulle inte deltagit i omröstningen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Valnämnden Kommunfullmäktiges beslut Valnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var kr. Nettokostnadsramen fastställs till kr För åren 2015 och 2016 har valnämnden ingen ram. - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

8 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Räddningsnämnden Kommunfullmäktiges beslut Räddningsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var kr och är efter lokalhyresjusteringar kr. - Nettokostnadsramen fastställs till kr 2014, kr 2015 och kr Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Detta innebär: Raminvesteringar kr Investeringar utöver ram kr Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2). - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

9 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var kr och är efter lokalhyresjusteringar kr. - Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med kr för bostadsanpassning Nettokostnadsramen fastställs till kr 2014, kr 2015 och kr Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Detta innebär: Raminvesteringar kr Investeringar utöver ram fastställs 2014 till kr, dvs förslaget uppjusteras med kr 2014 för laddstolpe till fordon inklusive betalsystem och med kr Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2). - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Yrkanden Maria Johansson Arnström (S) yrkar på följande ändring av kommunstyrelsens budget för perioden : Planarkitekt Henrik Erlingson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Planarkitekt Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag avseende samhällsbyggnadsnämndens MRP och Maria Johansson Arnströms yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag: Resterande delar Ordförande ställer därefter proposition på bifall eller avslag till resterande delar som investeringar, taxor och text i kommunstyrelsens förslag avseende MRP för samhällsbyggnadsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

10 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Kommunfullmäktiges beslut Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var kr och är efter lokalhyresjusteringar kr. - Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med kr för bostadsanpassning Nettokostnadsramen fastställs till kr 2014, kr 2015 och kr Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Detta innebär: Raminvesteringar kr Investeringar utöver ram fastställs 2014 till kr, dvs förslaget uppjusteras med kr 2014 för laddstolpe till fordon inklusive betalsystem och med kr Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2). - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

11 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Tillsynsnämnden Kommunfullmäktiges beslut Tillsynsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var kr. - Nettokostnadsramen fastställs till kr 2014, kr 2015 och kr Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2). - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

12 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Arbets- och näringslivsnämnden Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var kr och är efter lokalhyresjusteringar kr. - Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med kr för ekonomiskt bistånd. - Nettokostnadsramen fastställs till kr 2014, kr 2015 och kr Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Raminvesteringar kr , dvs förslaget uppjusteras med kr Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2). - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Yrkanden Krister Mattsson (S) yrkar på följande ändring av kommunstyrelsens budget för perioden : Höjd ram försörjningsstöd Ungdomsarbetslöshetsprojekt Krister Mattsson yrkar även att taxan för barn upp till 12 år tas bort på Örnahallens simhall. Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Anders Bertilsson (SPI) yrkar att samtliga taxor för simskola tas bort. Micael Arnström (S) yrkar på en redaktionell ändring i taxan för arbets- och näringslivsnämnden. Ordet sjukpenning ska tas bort och ersättas med sjukersättning. Proposition Micael Arnströms yrkande om redaktionell ändring Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag till Micael Arnströms yrkande om redaktionell ändring i arbets- och näringslivsnämndens taxor och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet Anders Bertilssons yrkande om borttag av samtliga taxor för simskola Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders Bertilssons yrkande om taxorna för simskola och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag Signatur justerare Utdragsbestyrkande

13 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Ordförande ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag avseende arbets- och näringslivsnämndens MRP och vart och ett av Krister Mattssons yrkanden enligt följande: Höjd ram försörjningsstöd Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Krister Mattssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag Ungdomsarbetslöshetsprojekt Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Krister Mattssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsproposition godkänts. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som röstar för Krister Mattssons yrkande röstar Nej. Det avgavs 24 Ja-röster och 16 Nej-röster. 2 ledamöter avstod från att rösta. Omröstningslista är bilaga till detta protokoll Borttag av taxan för barn upp till 12 år på Örnahallens simhall Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Krister Mattssons yrkande avseende taxan för barn upp till 12 år på Örnahallens simhall och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag Resterande delar av kommunstyrelsens förslag Ordförande ställer slutligen proposition på bifall eller avslag till resterande delar som investeringar, taxor och text i kommunstyrelsens förslag avseende MRP för arbets- och näringslivsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var kr och är efter lokalhyresjusteringar kr. - Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med kr för ekonomiskt bistånd. - Nettokostnadsramen fastställs till kr 2014, kr 2015 och kr Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Raminvesteringar kr , dvs förslaget uppjusteras med kr Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 och med beslutad redaktionell ändring. (bilaga 2). - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

14 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Överförmyndaren Kommunfullmäktiges beslut Överförmyndarens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var kr. - Nettokostnadsramen fastställs till kr 2014, kr 2015 och kr Signatur justerare Utdragsbestyrkande

15 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Barn- och ungdomsnämnden Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Barn- och ungdomsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var kr och är efter lokalhyresjusteringar kr. - Barn- och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med: kr för löneökningskompensation kr för skolsköterska (delfinansiering till statsbidrag) kr 2014 för förlängd öppettid i barnomsorg (försöksperiod 2014) kr 2014 för socialsekreterare, ärendehandläggning IFO, kr 2015 och kr Nettokostnadsramen fastställs till kr 2014, kr 2015 och kr Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Raminvesteringar kr Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2). - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Yrkanden Magnus Rasmusson (S) yrkar på följande ändring av kommunstyrelsens budget för perioden : Barnomsorg obekväm arbetstid Förskolan Resurs/vikarieteam Lärarlöner samt, med instämmande av Anders Bertilsson (SPI), Rektorscoach Tom Barkström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag avseende barn- och ungdomsnämndens MRP och vart och ett av Magnus Rasmussons yrkanden enligt följande: Signatur justerare Utdragsbestyrkande

16 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Barnomsorg obekväm arbetstid Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Magnus Rasmussons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsproposition godkänts. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som röstar för Magnus Rasmussons yrkande röstar Nej. Det avgavs 25 Ja-röster och 16 Nej-röster. 1 ledamot avstod från att rösta. Omröstningslista är bilaga till detta protokoll Förskolan Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Magnus Rasmussons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsproposition godkänts. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som röstar för Magnus Rasmussons yrkande röstar Nej. Det avgavs 25 Ja-röster och 16 Nej-röster. 1 ledamot avstod från att rösta. Omröstningslista är bilaga till detta protokoll Resurs/vikarieteam Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Magnus Rasmussons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag Lärarlöner Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Magnus Rasmussons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag Rektorscoach Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Magnus Rasmussons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag Resterande delar av kommunstyrelsens förslag Ordförande ställer slutligen proposition på bifall eller avslag till resterande delar som investeringar, taxor och text i kommunstyrelsens förslag avseende MRP för barn- och ungdomsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag Signatur justerare Utdragsbestyrkande

17 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Kommunfullmäktiges beslut Barn- och ungdomsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var kr och är efter lokalhyresjusteringar kr. - Barn- och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med: kr för löneökningskompensation kr för skolsköterska (delfinansiering till statsbidrag) kr 2014 för förlängd öppettid i barnomsorg (försöksperiod 2014) kr 2014 för socialsekreterare, ärendehandläggning IFO, kr 2015 och kr Nettokostnadsramen fastställs till kr 2014, kr 2015 och kr Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Raminvesteringar kr Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2). - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

18 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Omsorgsnämnden Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Omsorgsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var kr och är efter lokalhyresjusteringar kr. - Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med: kr för införande av LSS-boende kr för anhörigstöd. - Nettokostnadsramen fastställs till kr 2014, kr 2015 och kr Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Raminvesteringar kr , dvs förslaget nedjusteras med kr Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2). - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Yrkanden Gunnel Johansson (S) yrkar på följande ändring av kommunstyrelsens budget för perioden : LSS-boende samt, med instämmande av Anders Bertilsson (SPI), bifall till kommunstyrelsens förslag avseende utökat anhörigstöd Bo Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Anders Bertilsson (SPI) yrkar att omsorgsnämndens budgetram för omsorg i hemmet uppjusteras med kr. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag avseende omsorgsnämndens MRP och Gunnel Johanssons yrkande enligt följande: LSS-boende Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Gunnel Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

19 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Anders Bertilssons yrkande om utökad ram för omsorg i hemmet Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anders Bertilssons yrkande om utökad ram för omsorg i hemmet och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Resterande delar av kommunstyrelsens förslag Ordförande ställer slutligen proposition på bifall eller avslag till resterande delar som investeringar, taxor och text i kommunstyrelsens förslag avseende MRP för omsorgsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Omsorgsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var kr och är efter lokalhyresjusteringar kr. - Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med: kr för införande av LSS-boende kr för anhörigstöd. - Nettokostnadsramen fastställs till kr 2014, kr 2015 och kr Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Raminvesteringar kr , dvs förslaget nedjusteras med kr Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2). - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan (bilaga 1). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

20 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Finansiering Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Eget kapital förändras med kr Skattesatsen 2014 föreslås oförändrad (21,45 procent). Finansnettot 2014 beräknas till kr, kr 2015 och kr Borgensavgiften uttages av stiftelsen Hyltebostäder motsvarande en (1) procent av det totala borgensåtagandet. Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med kr. Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2014 Yrkande Henrik Erlingson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om oförändrad skattesats på 21,45 %. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag om skattesatsen på 21,45 % och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Resterande delar av kommunstyrelsens förslag Ordförande ställer därefter proposition på bifall eller avslag till resterande delar som rör finansieringen i samband med MRP och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Eget kapital förändras med kr Skattesatsen 2014 föreslås oförändrad (21,45 procent). Finansnettot 2014 beräknas till kr, kr 2015 och kr Borgensavgiften uttages av stiftelsen Hyltebostäder motsvarande en (1) procent av det totala borgensåtagandet. Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med kr. Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2014 Signatur justerare Utdragsbestyrkande

21 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Beslutet skickas till: Samtliga nämnder Ajournering: Sammanträdet ajourneras kl 18:25 18:45 och återupptas efter förnyat upprop. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

22 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) 79 Samhällsbyggnadsnämnden Slutredovisning återvinningscentralen Borabo Dnr 2013 KS0086 Sammanfattning Hösten 2013 färdigställdes den nya återvinningscentralen i Hylte kommun. Enligt budget skulle kostnaden bli kr. Efter en mindre geoteknisk undersökning framträdde aldrig den verkliga mängd solitt berg som doldes under ytan. Detta medförde sprängningsarbeten och att stora kvantiteter bergmassor fick förflyttas och krossas. Detta betingade en ökad projektlednings- och produktionskostnad, vilket innebar att slutnotan för återvinningscentralen hamnade på kr. I sitt beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige tar del av redovisningen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 156/13 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige har tagit del av slutredovisningen efter byggnationen av återvinningscentralen Borabo i Hylte kommun. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

23 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) 80 Samhällsbyggnadsnämnden Begäran om tilläggsanslag för bostadsanpassning Dnr 2013 KS0197 Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden begär , 103, tilläggsanslag på kr för bostadsanpassning. Enligt kommunens finans- och kvalitetsplan ska i princip inte tilläggsanslag beviljas utöver den i mål- och resursplanen beviljade årliga nettobudgetramen. Uppkomna underskott balanseras över årsskiftet och regleras mot nämndens egna kapital. Underskott från verksamheten bostadsanpassning undantas dock från balansering. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 157/13 Kommunfullmäktiges beslut Med hänvisning till reglerna i kommunens finans- och kvalitetsplan avslås samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag på kr för bostadsanpassning. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden Signatur justerare Utdragsbestyrkande

24 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) 81 Motionssvar Valfrihet för föräldrar med barn i förskolan Dnr 2013 KS0122 Sammanfattning Ronny Löfquist (S) har lämnat in en motion angående valfrihet för föräldrar och barn i förskolan. I Sverige har alla barn i åldrarna 3-5 år rätt till allmän förskola. Plats i förskolan omfattar 15 timmar i veckan. I motionen föreslås: - att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan omsorgsbehov så att samma regler gäller för alla invånare oberoende av bostadsort. - att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan omsorgsbehov så att föräldrarna får ett avgörande inflytande i hur schematiden förläggs under veckan. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att föreslå ett svar på motionen. Barn- och ungdomsnämnden har utrett frågan och har , 85, lämnat ett förslag på svar på motionen. Enligt skollagen 2010:800 8 kap 6 ska barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Allmän förskola skall, i första hand, utgå från barnens behov, inte vårdnadshavarnas. Enligt skollagen 2010:800 kap 8 2, allmänna bestämmelser förskolan, skall förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. I tillämpningsföreskrifter barnomsorg, Dnr 2010 BUN0126, antagna av barn- och ungdomsnämnden , står det att varje rektor/förskolechef fastställer schematiden för allmän förskola på enheterna. Beslut görs utifrån budget-, personal- och lokalförutsättningar för den enskilda enheten, vilket gör att allmän förskola ser olika ut idag beroende på de olika enheternas förutsättningar för att genomföra denna verksamhet. Motionärens förslag, att föräldrarna får ett avgörande inflytande i hur schematiden förläggs under veckan, innebär att allmän förskola barnens föräldrar får beslutsrätt vilket kan ge praktiska och pedagogiska konsekvenser för verksamheterna. Ekonomiska medel, personalresurser och lokalförutsättningar är faktorer som ger olika förutsättningar för enheterna att ta emot allmän förskola barnen. I dagsläget är 90 barn 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, placerade enligt skollagen 2010:800 8 kap 6, För att avgöra faktiska kostnader behöver en utredning genomföras, men genom att låta föräldrar få anpassa schematider efter eget tycke och behov skulle kostnader öka gällande t.ex. lunch: Fler portioner skulle serveras, fler personal skulle förmodligen behövas vid Signatur justerare Utdragsbestyrkande

25 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) matsituationen samt en översyn över lokaler/matplatser skulle behöva göras. Personaltätheten över dagen kommer sannolikt att minska då man får ha personal jämt över veckans timmar och inte som idag, mest personal när flest barn är i verksamheten. Detta skulle även påverka omfattningen på den pedagogiska verksamheten. Som det är nu, då rektor beslutar om tillsynstider, får högst antal barn del av den pedagogiska verksamhet som enheterna bedriver, då man lägger personalschemat så att pedagogisk personal närvarar när antal barn är som mest under dagen. Konsekvensen av att föräldrar kan välja tider då deras barn skall vara i förskolan, blir att barnen får mindre tid i pedagogisk verksamhet och mer tillsynsmässig tid. Barn- och ungdomsnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att avstyrka motionen med hänvisning till barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse och barn- och ungdomsnämndens tilldelade budgetramar och överlämna svaret till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Motionen avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsen och motionens motstridiga att-satser. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 166/13 Yrkanden Ronny Löfquist (S), med instämmande av Micael Arnström (S) och Magnus Rasmusson (S), yrkar att motionens första strecksats avslås och att motionen med sin andra strecksats, med intentionen att ett avgörande tas bort, återremitteras till barn- och ungdomsnämnden. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Ronny Löfquists yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. Kommunfullmäktiges beslut Motionen första strecksats avslås. Motionen med sin andra strecksats återremitteras med intentionen att ett avgörande tas bort. Beslutet skickas till: Barn- och ungdomsnämnden Signatur justerare Utdragsbestyrkande

26 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) 82 Hemställan om överflyttning av resultatbalanserade medel - Revisionen Dnr 2013 KS0196 Sammanfattning Kommunrevisionen ansöker om att få överflyttat de medel som resultatbalanserats kr till budget för Bakgrunden till ansökan är att den ekonomiska planeringen för 2013 skulle underlättas. Nuvarande saldo på resultatbalanserade medel är kr. Beslut om resultatbalansering beviljades i samband med kommunstyrelsens sammanträde , 62 Uppföljning och redovisning Resultatbalansering Budgetberedningen för kommunrevisionen föreslår i skrivelse att önskemålet beviljas. Beslutsunderlag Skrivelse från budgetberedningen för kommunrevisionen, Hemställan om överflyttning av resultatbalanserade medel, Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beviljar revisionen kr från resultatbalanserade medel. Beslutet skickas till: Kommunrevisionen Kommunledningskontoret, ekonomienheten Signatur justerare Utdragsbestyrkande

27 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) 83 Sammanträdesdagar kommunfullmäktige 2014 Dnr 2013 KS0203 Sammanfattning Beredande organ har lämnat förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktige 2014: torsdag 6 mars, torsdag 24 april, onsdag 18 juni, torsdag 2 oktober, torsdag 27 november, torsdag 18 december. Sammanträdet ska som regel börja kl 18:30 förutom sammanträdet 27 november som börjar kl 14. Sammanträdesplatsen meddelas i kungörelsen. Ovanstående tider får ändras om ärendelistan fordrar det Yrkande Henrik Erlingson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet i april flyttas fram till tisdag 29 april. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2014: torsdag 6 mars tisdag 29 april onsdag 18 juni torsdag2 oktober torsdag 27 november torsdag 18 december Sammanträdet ska som regel börja kl 18:30 förutom sammanträdet 27 november som börjar kl 14. Sammanträdesplatsen meddelas i kungörelsen. Ovanstående tider får ändras om ärendelistan fordrar det. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

28 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) 84 Bordlagt ärende: Handikappolitiskt program Revidering Dnr 2013 KS0072 Sammanfattning Det handikappolitiska programmet för Hylte kommun antogs av kommunfullmäktige 17 november Handikapprådet har nu initierat en revidering av dokumentet inklusive bilagor. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 12 februari ( 12) att skicka ut en remiss till kommunstyrelsen, nämnderna och kommunala handikapprådet kring en revidering av det handikappolitiska programmet. Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt remissvaren. Barn- och ungdomsnämnden har lämnat förslag på ändringar, medan arbets- och näringslivsnämnden och omsorgsnämnden vill ha kvar samma åtagande som tidigare. Kommunstyrelsen hade i remisskedet inga synpunkter. Kommunala handikapprådet har föreslagit att programmet revideras enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. En punkt som samhällsbyggnadskontoret har uppmärksammat under tiden som revideringen har handlagts är att handläggningstiden blir väldigt lång. När samhällsbyggnadsnämnden tar beslut om remissutskick kommer det gå cirka 6 månader tills att frågan tas upp i kommunfullmäktige för beslut om revidering. Bilaga 1 i programmet ska revideras varje år, det innebär att efter åtagandena i bilaga 1 har blivit antagna i kommunfullmäktige är det ett halvår senare dags att dra i gång processen med att revidera dem igen. Samhällsbyggnadskontoret lämnar därför förslaget att bilaga 1 ska revideras vartannat år, medan bilaga 2 ska revideras var fjärde år i samband med varje ny mandatperiod. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 82, föreslå kommunfullmäktige att revidera det handikappolitiska programmet och bilaga 1 till programmet i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag ( ). Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att revidera det handikappolitiska programmet och bilaga 1 till programmet i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag ( ). Ärendet behandlades av kommunfullmäktige 3 oktober 2013, 54. På grund av oklarheter om bakgrunden till varför man föreslagit att texten Fortsatt utvecklande av elevhälsoteamet i grundskolan tas bort, yrkades om bordläggning, vilket fullmäktige också beslutade. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 133/13 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 54/13 Signatur justerare Utdragsbestyrkande

29 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) Barn- och ungdomsnämndens ordförande Tommy Edenholm (KV) redogjorde vid dagens sammanträde för bakgrunden till att texterna tagits bort. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att revidera det handikappolitiska programmet och bilaga 1 till programmet i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag ( ). Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden Signatur justerare Utdragsbestyrkande

30 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) 85 Avsägelser 2013 Dnr 2013 KS0046 Inga avsägelser hade kommit in. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

31 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) 86 Fyllnadsval 2013 Ersättare Davidsonska donationen Dnr 2013 KS0068 Ärendet utgår. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

32 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) 87 Val av huvudman i Falkenbergs Sparbank Dnr 2013 KS0211 Ärendet utgår. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

33 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) 88 Meddelanden kommunfullmäktige 2013 Dnr 2013 KS0024 Sammanfattning Följande meddelanden fördras och läggs till handlingarna: Länsstyrelsen: Protokoll från inspektion 22 o 23 oktober 2013 enligt föräldrabalken och förmynderskapsförordningen Revisorernas fråga om Uppföljningsgranskning av upphandlingsverksamheten Yttrande över revisorernas bedömning av Hylte kommuns delårsrapport 2013 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige har tagit del av redovisade meddelanden. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

34 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) 89 Nytt ärende Motion Översyn av befintliga detaljplaner Sammanfattning Ronny Löfquist (S) och Krister Mattsson (S) har lämnat in en motion om översyn av befintliga detaljplaner. I motionen föreslås: - att samhällsbyggnadsnämnden framställer en prioriteringslista på befintliga detaljplaner som är i behov av översyn - att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att modernisera 1-2 befintliga detaljplaner om året - att samhällsbyggnadsnämnden prioriterar översyn av planer avsedda för bostadsbyggande och näringslivsutveckling i attraktiva områden. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

35 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) 90 Övrigt Svar på enkel fråga Sammanfattning Tommy Edenholm (KV) svarar på en enkel fråga från Ronny Löfquist (S) om ändringen av schematiderna på Lönnens förskola. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

36 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige (36) 91 Övrigt Sammanfattning Allmänpolitisk debatt Dagens kommunfullmäktigesammanträde inleddes med allmänpolitisk debatt som pågick kl 14 16:30 då mötet ajournerades till kl 17 och ärendet Mål- och resursplan startade. Beslut om skatteutjämningssystemet Henrik Erlingson (C) meddelade att riksdagen under dagen fattat beslut om skatteutjämningssystemet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

37 SAMMANTRÄDESLISTA Rev (4) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 78 KS 78 ANN 78 BUN a 78 BUN b Mensur Dushi Tjänstgör tom 78 S X x x x x Tommy Edenholm KV X x x x x Lennart Ohlsson C X x x x x Magnus Rasmusson S X x x x x Désirée Hultberg M X x x x x Micael Arnström S X x x x x Anna Roos KV X x x x x Karin Åkesson C Bengt-Åke Torhall FP X x x x x Birgit Gabrielsson S X x x x x Thom Ericsson Tjänstgör from kl 14:30 Gunilla Magnusson M KV X x x x x Gunnel Johansson S X x x x x Margareta Andersson C Tomas Silfros SD X x x x x Krister Mattson S X x x x x Åke Morin Camilla Gustafsson KV S Bo Gunnar Åkesson M X x x x x Åsa Engberg FP Håkan Bengtsson C X x x x x Wiveca Norén SPI Tom Barkström KD X x x x x Ronny Löfquist S X x x x x

38 SAMMANTRÄDESLISTA Rev (4) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 78 KS 78 ANN 78 BUN a 78 BUN b Tord Wahlström KV X x x x x Maria Johansson Arnström S X x x x x Bo Eriksson C X x x x x Johan Edenholm Kv X x x x x Jan Liwenius S Jerzy Golowkin - X x x x Rose-Marie Fahlén S X x x x x Roland Thörner MP X x x x x Harri Kytöharju KV X x x x x Karl-Anders Thorsson C X x x x x Ingegerd Torhall FP X x x x x Ingemar Andersson S X x x x x Rikard Josefsson SD Victoria Bergman V X x x x x Dorothea Nilsson M X x x x x Katrin Karlsson S Ray Alexén KV X x x x x Henrik Erlingson C X x x x x Patrik Nilsson S X x x x x

39 SAMMANTRÄDESLISTA Rev (4) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 78 KS 78 ANN 78 BUN a 78 BUN b Anders Erlandsson M Cathrine Lundström Tjänstgör tom 78 Jan Sjöö Ingemar Steneteg Tjänstgör Bruno Granath C X x x x x X x x x x X Stefan Yngstrand Tjänstgör Fredrik Engberg FP X x x x x Thomas Stefansson Hans Moberg KD Carl Edenborg Tjänstgör Lars Sundberg Tjänstgör Maria Hedin Tjänstgör Tommy Andersson Tjänstgör S X X x x x x X x x x x X x x x x Ann-Louise (Adde) Johansson Niels Sörensen Urban Nordell Kathe Nylén V

40 SAMMANTRÄDESLISTA Rev (4) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Lista 1 NAMN: Närvaro OMRÖSTNINGAR Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 78 KS 78 ANN 78 BUN a 78 BUN b Elisabeth Falkhaven MP X Jens-Åke Olofsson Tjänstgör Ann-Sofie Lindh Karl-Gustav Lindbäck Tjänstgör Kerstin Alexén KV X x x x x X x x x x SD Anders Bertilsson Tjänstgör SPI X x Marie-Ann Magnevik Röstsummering Avstår antal 2 1 1

41 Mål- och resursplan Kommunstyrelsens förslag Bilaga 1 Textbilaga Ekonomi- och IT-enheten XX Antagen av Kommunfullmäktige XX Kf XX

42 Innehållsförteckning Inledning Fem år i siffror 1 Organisationsschema 2 Mandatfördelning 2 Planeringsförutsättningar God ekonomisk hushållning 3 Organisation - medarbetare 7 Kommuninvånare 8 Samhälle 10 Hållbar utveckling 11 Ekonomi 12 Våra verksamheter Kommunstyrelsen 17 Räddningsnämnden 21 Samhällsbyggnadsnämnden 23 Tillsynsnämnden 29 Arbets- och näringslivsnämnden 30 Valnämnden 34 Revisionen 34 Överförmyndaren 35 Barn- och ungdomsnämnden 36 Omsorgsnämnden 43 Våra räkenskaper Resultatbudget 49 Balansbudget 50 Kassaflödesanalys 51 Driftsbudget 52 Investeringsbudget 54

43 Fem år i siffror Kommunens finanser Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 verksamhetens nettokostnader (mkr) 470,7 468,9 488,3 501,0 517,7 -i kronor per invånare årets resultat (mkr) 2,7 8,8 8,4 10,1 11,4 -i kronor per invånare rörelsekapital (mkr) -49,3-69,2-49,6-49,3-48,7 investeringsvolym, mkr 64,8 116,3 69,4 80,4 76,7 -i kronor per invånare egenfinansieringsgrad av investeringar (%) 45,7 33,3 62,4 55,9 60,4 soliditet (%) 28,0 26,3 26,2 25,9 26,0 soliditet inkl. pensionsskuld äldre än 1998 (%) -18,9-15,2-16,8-14,0-11,5 total låneskuld (mkr) 245, ,3 352,2 380,8 -i kronor per invånare Skatteintäkter utdebitering kommunen (kr) 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 utdebitering totalt (kr) 31,87 31,87 31,87 31,87 31,87 skatteintäkter och utjämning (mkr) 478,2 485,2 504,6 520,0 539,0 -i kronor per invånare Personal totalt antal årsarbetare personalkostnader (mkr) 400, i kronor per invånare Befolkning 31/12 antal invånare totalt

44 Organisationsschema Politikerna är uppdragsgivarna Det är politikerna i Hylte kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder som ytterst är ansvarigaför den kommunala servicen. De anger inriktningen för kommunens verksamheter vad som ska prioriteras och vad som ska genomföras. Politikerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om reglementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. De styr kommunen genom att ge uppdrag och sätta upp mål och att ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala budget. De kommunanställda är verkställande Det är de anställda, medarbetare och chefer, som ansvarar för att politiska beslut genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet och planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna- politikerna. Mandatfördelning I fullmäktige sitter 43 ledamöter och mandaten fördelas på partierna utefter valresultatet. Val sker vart fjärde år. I Hylte har fem partier bildat Hyltealliansen som har politisk majoritet efter det senaste valet. Partierna som ingår i Hyltealliansen är Centerpartiet, Kommunens Väl, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna och de har tillsammans 24 av fullmäktiges 43 mandat. Parti Mandat Socialdemokraterna (S) 14 Kommunens Väl (KV) 8 Centerpartiet (C) 7 Moderaterna (M) 5 Folkpartiet (FP) 3 Sverigedemokraterna (SD) 2 Kristdemokraterna (KD) 1 Miljöpartiet (MP) 1 Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) 1 Vänsterpartiet (V) 1 2

45 God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning definieras av Kommunallagen 5 För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Hylte kommun antar årligen, i samband med mål- och resursplansprocessen, finansiella och övergripande mål för verksamheten och dessa följs sedan upp i förvaltningsberättelsen och det görs en samlad bedömning om god ekonomisk hushållning uppnåtts eller inte. Hylte kommun har definierat god ekonomisk hushållning med att löpande driftskostnader inte ska finansieras via lån eller kommunens egen förmögenhet samt att medel från försäljning av anläggningstillgångar får användas för att återbetala lån eller investera i nya anläggningstillgångar. Sett utifrån ett verksamhetsperspektiv ska verksamheterna bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Vision 2020 Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige i Hylte de finansiella målen och de verksamhetsmässiga fokusområden som ligger till grund för uppföljning och värdering av kommunens ekonomiska hushållning för nästkommande år. Varje nämnd skall också fastställa sina mål och serviceåtaganden på liknande sätt. Kommunfullmäktige har antagit en vision som svarar på vart kommunen vill föra organisationen. Hylte kommuns Vision 2020 framtidstro, delaktighet, stolthet, skönhet, aktivitet och trygghet. Hylte kommuns anställda och invånare ska ha kunskap om innehållet i kommunens vision, kommunfullmäktiges direktiv om nämndernas åtagande och om nämndernas serviceåtagande till invånarna. Detta ska följas upp av kommunfullmäktige genom att samtliga nämnder och styrelser ska redovisa vad man bedömer att man uppnår i kommunens mål- och resursplan. Hylte en del av världen Hylte ingår i en större region som kännetecknas av stabilitet och framtidstro, nära till resten av Sverige och Europa. Hyltes ekonomi är stabil. I Hylte kommun vill företagen verka och det är enkelt att etablera sig här. I kommunen finns ett gynnsamt klimat för utveckling av näringslivet och uppkomsten av företag med nya produkter och tjänster. Hylte kommun verkar för att tillsammans med näringslivet och regionen utforma ett strategiskt näringslivsprogram. Det sammanlagda antalet anställda i kommunens näringsliv ökar med minst 5 procent till år Vi skall öka medvetenheten och insikten om vad ett gott företagsklimat är och vad det betyder för kommunens utveckling. I Hylte vill människor bo. - Här finns attraktiva natur- och strandnära bostäder. Levande centrum i Hyltebruk, Unnaryd och Torup. År 2020 finns minst invånare i kommunen. Centralorterna erbjuder en allsidig och god service med tilltalande miljöer i det offentliga rummet. I övriga tätorter anpassas servicenivån till underlaget och till varje orts specifika förutsättningar. Hyltebruk är kommunens huvudcentrum som utvecklas med en attraktiv och tydlig kärna med varierat innehåll av service, arbetsplatser och bostäder. I kommunen finns en god infrastruktur till fördel för pendling, turism och näringsliv. Utpendlingen skall vara större än inpendlingen. är invånarna friskare än genomsnittet och upplever sig ha en hög livskvalitet. Hylte kommun föregår som ett gott exempel på en attraktiv arbetsplats. Kommunen har lätt att rekrytera de medarbetare som behövs. Här finns goda boendemiljöer med närhet till rik rekreation. håller utbildningen en hög standard och i skolorna råder jämställdhet och elevdemokrati. Barnen får en bra start genom en god förskola och en bra grundskola och lämnar skolan med godkända betyg tack vare en mer individuellt anpassad undervisning. Alla ungdomar som påbörjar fullföljer gymnasieskolan och andelen som fortsätter till eftergymnasiala studier har ökat. Kontakterna med högskolor och universitet ökar. Kommunen medverkar till att studenter bedriver sina examensarbeten eller dylikt på uppdrag av kommunen eller i något av kommunens verksamma företag. skall omsorgen präglas av trygghet, delaktighet och engagemang. Människor med omsorgsbehov, äldre, socialt utsatta och funktionshindrade får stöd tillsammans med en bra och värdig vård, när de behöver det. är demokratin vital. Den enskilda människan är delaktig i samhällsutvecklingen och påverkar sin egen verklighet. Vi ska öka delaktigheten genom att aktivt involvera invånarna på ett tidigt stadium i beredningen inför avgörande beslut. Aktiva invånare, unga som gamla, deltar i den politiska dialogen. Alla upplever att de blir väl bemötta vid kontakter med kommunens verksamheter. 3

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Kommunala Handikapprådet 2013-03-04 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk kl. 16.15-18.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV) ordförande,

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Kommunfullmäktige 2015-03-26 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl. 18.30 20.15 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2015-09-17 1 (15)

Omsorgsnämnden 2015-09-17 1 (15) Omsorgsnämnden 2015-09-17 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Klockan 13.15 15.00 Beslutande Gunnel Johansson (S) ordförande Tommy Edenholm (KV) Leif Smith (S) Victoria Gustavsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp)

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp) Arbets- och näringslivsnämnden 2010-09-21 1 (8) Plats och tid Nissaströms kursgård 15.00-17.00 Beslutande Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-02-11 1 (18) Plats och tid Beslutande Familjecentralens sammanträdesrum Kl 14:00-18:00 Maria Hedin (S) ordförande, Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-14 1 (17) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8.30 9.30 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke Torhall (FP) tjänstgörande ersättare. Maria Johansson Arnström (S)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke Torhall (FP) tjänstgörande ersättare. Maria Johansson Arnström (S) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-02-25 1 (16) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets sammanträdesrum, kl. 08:00-09:30 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk, kl 8:30 12 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10)

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10) Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-09:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Patrik Nilsson (S) Maria Johansson Arnström (S) Carl Larsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 Beslutande Kristina Svensson Veronica Almroth Bengt Johansson Kerstin Gadde Anders Hygrell Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-23 1 (23) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-12 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer