Nöjd-Hyresgäst-Mätning. Munkbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nöjd-Hyresgäst-Mätning. Munkbo"

Transkript

1 Nöjd-Hyresgäst-Mätning utförd på uppdrag av Munkbo september-oktober 2013 Undersökningen är utförd under v Analys och presentation: Hanna Chapman, M&Q i Västerås AB Beställare: Lars Johansson, Munkbo

2 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 3 1. BAKGRUND SYFTE MÅLGRUPP METOD METODKRITIK FRÅGORNA REDOVISNINGSPRINCIPER 5 2. FULLSTÄNDIG RESULTATREDOVISNING BAKGRUNDSFRÅGOR UNDERSÖKNINGSFRÅGOR 9 3. PRIORITERINGSMATRIS SLUTSATSER OCH FÖRSLAG NÖJD-HYRESGÄST-PROFIL JÄMFÖRELSE AV NKI 19 BILAGA 1 24 BILAGA 2 30 BILAGOR 1. Frågeformulär 2. Synpunkter från öppen frågeställning 2 (31)

3 Sammanfattning M&Q har för Munkbos räkning genomfört en andra Nöjd-Hyresgäst-Mätning i Munkedal för att man ska få en helhetsbild av sitt bestånd och för att ta fram ett jämförande Nöjd-Kund- Index, NKI. Förväntningar 80,9 Munkbo NKI 2013 Image 77,9 Produktkvalitet 71,7 Nöjd-Kund-Index 73,7 Kundlojalitet Servicekvalitet 80,4 Prisvärdhet 67,6 Totalbild 71,1 Påverkar NKI Image skapar förväntningar som måste uppfyllas av produkt- och servicekvalitet, mot vilken kunden bedömer prisvärdheten och totalbild. Hur bra man lyckas kan mätas med NKI - ett mått på kundlojalitet. Nöjd-Kund-Index Munkbo har fått ett förhållandevis högt NKI. Särskild höga värden ser vi på Servicekvalitet, som inbegriper exempelvis personalens bemötande. Prisvärdheten är ovanligt hög för en mätning av den här typen, vilket kan komma av att hyresgästerna ser att de får valuta för hyrespengarna. Under kategorin Produktkvalitet ingår bland annat lägenheternas standard. Ser vi till den avslutande öppna frågan i undersökningen återfinns en del önskemål om renoveringar, och det är också mycket vanligt. 3 (31)

4 1. Bakgrund 1.1 Syfte Undersökningen ska visa hur nöjda hyresgästerna är med Munkbo som hyresvärd samt se var förbättringsåtgärder kan sättas in för att öka kundnöjdheten. Enkäten är upplagd så att resultaten ska kunna jämföras med kommande mätningar. 1.2 Målgrupp Målgruppen är de boende hos Munkbo i Munkedal, Hedekas och Dingle. 1.3 Metod Ett slumpmässigt urval har hämtats ur Munkbo kundregister och Nöjd-Hyresgäst-Mätningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer där ett på förhand framarbetat talmanus med frågor använts. 1.4 Metodkritik Alla metoder har sina för- och nackdelar. Med telefonintervjuer får vi en hög kvalitet på svaren, dvs. respondenten svarar verkligen på frågan som ställs, och man fångar det spontana svaret. Vid eventuella problem att förstå frågan kan den alltid förtydligas. Urvalet av intervjupersoner blir dessutom i regel bredare och en högre svarsfrekvens erhålls jämfört med postenkät. Vid telefonintervju är det viktigt att intervjuarna är utbildade samt välinformerade om undersökningen och hur de ska agera. Om dessa kriterier inte uppfylls löper man en risk att intervjuarens beteende påverkar resultatet. M&Q säkerställer att intervjuare är utbildade i intervjuteknik samt är insatta i det aktuella projektet. 4 (31)

5 1.5 Frågorna Både öppna och slutna frågor har ställts till respondenterna och svaren har hanterats helt anonymt. Enkäten, se bilaga 1, är uppbyggd så att mätningar kan göras över tid för att effekten av vidtagna åtgärder ska kunna studeras. Först har ett antal bakgrundsfrågor ställts som indikerar hur representativt urvalet är samt ger möjlighet att bryta ner resultatet på exempelvis kön, ålder eller hushållets storlek. De efterföljande undersökningsfrågorna speglar hur kunderna upplever Munkbos fastighetsskötsel, service och personal, information och lägenheter. Även mer abstrakta frågor om trygghetsaspekter, image och prisvärdhet ställdes. Respondenterna fick också framföra egna åsikter och förbättringsförslag till Munkbo. 1.6 Redovisningsprinciper I resultatredovisningen i kapitel två återges svaren på varje fråga i samma ordningsföljd som på frågeformuläret, bilaga 1, åtföljda av M&Q:s kommentarer skrivna i kursiv stil. Vid svar på skala 1-10 i undersökningsfrågorna redovisas medelvärde, standardavvikelse samt hur svaren har fördelat sig i kategorierna 1-4, 5-6 och Hur många som har svarat Vet ej har också uppgivits. Skalan är densamma som i Svenskt Kvalitetsindex. I kapitel tre redovisar vi vår prioriteringsmatris som åskådliggör vikten av olika punkter i förhållande till de betyg de har fått. Alla frågor under respektive rubrik ligger som grund för värdena i matrisen. I kapitel fyra finns våra slutsatser och förslag. Av resultaten från undersökningsfrågorna ritar vi även en grafisk Nöjd-Hyresgäst-Profil som ger en överskådlig bild av var förbättringsåtgärder främst bör sättas in, detta är kapitel fem. Slutligen, i kapitel sex, visar vi åtta andra SABO-företags NKI för att Munkbo ska kunna göra en jämförelse. 5 (31)

6 2. Fullständig resultatredovisning 2.1 Bakgrundsfrågor Kvartersnamn Respondenterna har benämnt sin kvarterstillhörighet sålunda: Brudås, Centrum, Centrumvägen, Centrumtorget, Jonsäng, Vadholmen Lägenhetsstorlek Lägenhetsstorlekarna är representerade på följande sätt: Antal Etta 22 Tvåa 56 Trea 22 Fyra 3 Totalt 103 Utfallet kan jämföras mot Munkbos totala bestånd. Kön Antal Kvinna 63 Man 40 Totalt 103 Boendetid På frågan om hur länge man haft Munkbo som hyresvärd blev utfallet följande: Antal < 1 år år år 15 >10år 26 Totalt (31)

7 Åldersfördelning Respondenterna hade följande åldersfördelning: Åldersintervall Antal Totalt 103 Dessa siffror kan jämföras med Munkbos hela kundregister. Överensstämmer åldersfördelningen? Hushållet Hushållets storlek Antal Ensamstående 74 Två vuxna 19 En vuxen + barn 2 Två vuxna + barn 7 Ville ej uppge 1 Totalt 103 Även detta utfall kan jämföras med fördelningen av lägenhetsstorlekar i Munkbos hela bestånd. 7 (31)

8 Skäl till valet av Munkbo De främsta skälen till varför man valt att bo hos Munkbo är följande: Antal Lediga lägenheter 30 Ville ha hyresrätt 30 Läget 28 Närhet till släkt och vänner 11 Slumpen 9 Annat* 5 Hyresnivån 4 Kvaliteten på bostaden 2 Service 0 Rekommendationer 0 Totalt 119 Några av respondenterna hade flera skäl varför man valt Munkbo. * Under Annat nämns följande: Arbeta Blev ensam och ville ha mindre Privat anledning Tog över från förälder Inga andra alternativ 8 (31)

9 2.2 Undersökningsfrågor Innan en undersökning av den här typen genomförs och dess resultat studeras är det bra att fundera över vilka värden som är acceptabla och vilka nivåer som är önskvärda. Ett värde på 5,5 utgör ju mittpunkten på skalan och det borde därför vara önskvärt är att ligga över det värdet. Det vi här redovisar förutom medelvärdet är tre grupper där betyg 1-4 kan indikera missnöjdhet, 5-6 att man varken är positiv eller negativ och 7-10 att man har en positiv attityd inför frågeställningen. För de rubriker som har medelvärden under eller på den lägsta acceptabla nivån bör man ställa sig frågan; Vad ska vi göra för att förbättra oss? För de rubriker som ligger över den lägsta acceptabla nivån blir i stället frågan; Vad ska vi göra för att bibehålla ett bra värde? Skötsel Hur nöjd är du med fastighetsskötseln avseende 1= inte alls nöjd och 10 = mycket nöjd Medel s.d Vet ej Antal 1. den yttre miljön sommartid 7,7 2, den yttre miljön vintertid 6,9 2, trapphusen 8,0 2, tvättstugorna 7,0 2, de övriga gemensamma utrymmena 7,3 2, Totalt 7,4 2, Yttre miljö 1= inte alls nöjd och 10 = mycket nöjd Medel s.d Vet ej Antal 6. Hur nöjd är du med utformningen av bostadsområdets yttre miljö och lekplatserna? 7,0 2, Totalt 7,0 2, Trygghet 1= inte alls trygg och 10 = mycket trygg Medel s.d Vet ej Antal 7. Hur trygg känner du dig i området där du bor (avseende lås, belysning, etc.)? 8,4 2, Totalt 8,4 2, Man är övervägande mycket trygg hos Munkbo. 8. (Om betyg 1-5) Vad är det du känner dig otrygg med? Portlåset stänger sig för lite, bara 22-03, går bara att klicka upp Inbrott i källaren Skumma typer i området och har fått betala dörren själv 9 (31)

10 Miljö 1= inte alls nöjd och 10 = mycket nöjd Medel s.d Vet ej Antal 9. Hur nöjd är du med hur Munkbo har skapat förutsättningar för källsortering? 6,9 2, Totalt 6,9 2, Man når inte riktigt upp i kategorin nöjd (7-10). Service och bemötande Hur nöjd är du med Munkbo när det gäller 1= inte alls nöjd och 10 = mycket nöjd Medel s.d Vet ej Antal 10. att nå rätt person 8,1 1, öppettider 8,2 1, Totalt 8,2 1, Hur nöjd är du med bemötandet du får av 1= inte alls nöjd och 10 = mycket nöjd Medel s.d Vet ej Antal 12. Munkbos kontorspersonal 8,9 1, fastighetsskötare 8,5 2, inhyrda hantverkare 7,5 2, Totalt 8,3 2, Samtliga frågor får bra betyg. Kontorspersonalen i synnerhet. Felanmälan Hur nöjd är du med personalen på Munkbos felanmälan när det gäller 1= inte alls nöjd och 10 = mycket nöjd Medel s.d Vet ej Antal 15. tydlighet i svar och besked 8,0 2, förmågan att avhjälpa akuta fel 17. förmågan att hålla överenskomna tider 18. i vilket skick man lämnar utfört arbete 8,3 2, ,2 2, ,1 2, Totalt 8,2 2, Även avseende felanmälan får Munkbo väl godkänt. Cirka en tredjedel av respondenterna kan dock inte uttala sig. 10 (31)

11 19. Hur vill du helst göra en felanmälan? Antal Via telefon 83 Vid personligt möte 19 Via företagets hemsida 9 Annat* 2 Totalt 113 Några av respondenterna föredrog flera kontaktvägar. * Under Annat nämns följande: Träffar någon ute Mail Information Hur nöjd är du med Munkbos information 1= inte alls nöjd och 10 = mycket nöjd Medel s.d Vet ej Antal 20. om hur du kan nå den du söker 8,0 2, om hyresförändringar 7,8 2, om vad som händer i fastigheten/området 6,8 2, på hemsidan 6,1 2, i sin helhet 7,3 2, Totalt 7,2 2, Några av punkterna har förbättringsmarginal. Ny hyresgäst (flyttat in senaste sex månaderna) Hur nöjd var du med 1= inte alls nöjd och 10 = mycket nöjd Medel s.d Vet ej Antal 25. den information och service du fick när du flyttade in 9,2 1, lägenhetens skick när du flyttade in 8,2 1, Totalt 8,6 1, Observera att det är få respondenter och resultatet kan endast ses som en tendens (om än en god sådan). 27. (Om betyg 1-5 på fråga 25 eller 26) Vad var du inte nöjd med? Omålat och dåligt 11 (31)

12 Kundrelation I vilken utsträckning bedömer du ditt intresse av att 1= liten och 10 = mycket stor utsträckning Medel s.d Vet ej Antal 28. förbli hyresgäst hos Munkbo 8,5 2, rekommendera Munkbo till andra 30. läsa information från Munkbo 31. besöka hemsidan på Internet 8,1 2, ,7 2, ,3 3, Totalt 7,4 2, Intresset för hemsidan är ganska lågt. Övriga frågor får höga omdömen. I vilken utsträckning skulle ni, mot en reduktion av hyran (på ca 100 kronor), vara intresserade att själva välja 1= inte alls nöjd och 10 = mycket nöjd Medel s.d Vet ej Antal 32. leverantör av bredband 5,5 3, Totalt 5,5 3, Många vet ej -svar och polariserade åsikter. Standard Hur nöjd är du med din bostad när det gäller 1= inte alls nöjd och 10 = mycket nöjd Medel s.d Vet ej Antal 33. kök 7,5 2, badrum 7,0 2, planlösning 8,3 1, inomhusklimat 7,3 2, förrådsmöjligheter 7,6 2, Totalt 7,6 2, = inte alls nöjd och 10 = mycket nöjd Medel s.d Vet ej Antal 38. Hur nöjd är du med underhållet av din lägenhet totalt sett? 6,9 2, Totalt 6,9 2, Man är överlag nöjd med standarden, men enligt den öppna frågan (nedan) finns en del som kan förbättras. 12 (31)

13 Image 1= inte alls och 10 = mycket attraktivt Medel s.d Vet ej Antal 39. Hur attraktivt anser du att ditt bostadsområde är att bo i? 7,7 2, Totalt 7,7 2, = mycket dåliga och 10 = mycket bra Medel s.d Vet ej Antal 40. Hur uppfattar du Munkbo som hyresvärd jämfört med andra hyresvärdar? 8,0 1, Totalt 8,0 1, En svår fråga för många att besvara, men Munkbo får ett av de högsta värdena vi har sett. Prisvärdhet 1= inte alls och 10 = mycket prisvärda Medel s.d Vet ej Antal 41. Hur prisvärda anser du att Munkbo är? 7,1 2, Totalt 7,1 2, Även här ett ovanligt högt värde! Nöjdhet 1= inte alls och 10 = mycket prisvärda Medel s.d Vet ej Antal 42. Hur nöjd är du med din hyresvärd, totalt sett? 8,0 1, Totalt 8,0 1, Munkbos hyresgäster är nöjda! 13 (31)

14 Viktning 43. Vad är viktigast för dig som hyresgäst i Munkbo? Sätt en 1:a för det viktigaste, en 2:a för det näst viktigaste, osv. Vikt Placering Trygghet 26,7 % 1 Prisvärdhet 21,1 % 2 Standard 20,8 % 3 Service/Bemötande 20,6 % 4 Information 10,8 % 5 Väldigt jämnt mellan de tre mittersta rubrikerna gjorde att vi fick gå ner på decimalnivå för att kunna rangordna dem. I prioriteringsmatrisen kan man se hur vikten förhåller sig till rubrikens medelbetyg. Avslut 44. Är det något du vill framföra till Munkbo eller något du tycker att de kan bli bättre på? Flera av kommentarerna i den öppna frågan rör yttre och inre underhåll, men man nämner också förbättrad källsortering och mer information. För samtliga kommentarer, se bilaga (31)

15 3. Prioriteringsmatris Med hjälp av viktning och medelbetygen på utvalda frågor kan vi plotta en så kallad prioriteringsmatris. Genom att se i vilken av kvadranterna området hamnar kan man se vilket eller vilka områden som bör prioriteras för att kunna öka kundtillfredsställelsen. Man kan också se om man lägger ner för mycket resurser på områden där kunderna inte anser det befogat. I kvadranten längst ner till höger finns de områden som eventuellt bör åtgärdas. Ju längre till vänster, dvs. ju lägre vikt, desto mindre anledning finns det att prioritera området. Ligger området inom ellipsen är de i god balans mellan prioritet och betyg. Högt betyg Service/ Bemötande Trygghet Låg vikt Information Standard Prisvärdhet Hög vikt Lågt betyg Mittpunkten, origo, utgörs av medelbetyget för alla områden samt medelvikten. Alla punkter utom Information är i god balans mellan prioritet och betyg. När dessa rubriker rangordnas är det oftast Information som prioriteras ned till förmån för de andra, vilket inte betyder att det i sig är oviktigt. Bara att exempelvis Trygghet är mer viktigt. Fortsätt att informera hyresgästerna om vad som händer och sker. 15 (31)

16 4. Slutsatser och förslag Ordningsföljden på följande slutsatser och förslag är helt oprioriterad. De bygger på resultatet av undersökningen och den kunskap vi fått under arbetets gång. Vi ser gärna ett vidare samarbete med er där vi kan hjälpa till att omsätta resultatet i konkreta åtgärder. Slutsats 1 Några hyresgäster önskar bättre återkoppling på felanmälan. Man anser sig bli lovad saker som inte efterföljs. Förslag Hur ser rutinerna för felanmälan ut? Får hyresgästen rätt information från början? Se över dessa rutiner så att rätt person ger rätt information och har befogenhet att göra det. Slutsats 2 Åsikter kommer fram om att inte tillräckligt underhåll utförs i närområdena. Förslag När förbättrande insatser utförs, informera hyresgästerna om detta. Slutsats 3 Av dem som hade en åsikt om källsorteringen, var 22 procent uttalat missnöjda (15 personer gav betyget 1-4). Några tog även upp det i den öppna frågan. Förslag Vad är det man önskar förbättra? När den frågan är utredd kan det finnas poäng att plocka på att satsa på miljötänk. Slutsats 4 Munkbos personal fick mycket höga omdömen! Förslag För ut detta till personalen för att stärka dem. Slutsats 5 Hyresgästerna hade olika anledningar till varför man valt att bo hos just Munkbo. Ingen sa dock att det berodde på rekommendationer. Ändå är viljan att rekommendera Munkbo väldigt hög (8,1 på en tiogradig skala). Förslag Se över hur Munkbo kan utnyttja styrkan i mun-till-mun som marknadsföringsstrategi. Ha som mål att minst ett antal procent ska ha rekommenderats företaget. Slutsats 6 Frågan om Munkbos image är svår att besvara för många respondenter, då den är så abstrakt. Så även här, då 50 % svarade vet ej, men övriga gav ovanligt höga värden för den här typen av undersökning. Förslag En hög image och höga förväntningar (jfr NKI) ställer krav på att följa upp det med produktoch servicekvalitet. Notera. 16 (31)

17 Slutsats 7 Intresset för frågan om bredband (nr. 32) var minst sagt ljummet. Det kan bero på att en hög andel äldre respondenter besvarade enkäten. Nio av femton av dem som har visat uttalat intresse (betyg 7-10) är under 40 år. Den äldsta är född Förslag Av de som besvarade frågan var några fler mycket intresserade än dem som inte var det alls. Det blir inte statistiskt signifikant, men kan ses som en fingervisning. För att få full klarhet i vilket intresse som finns bör denna fråga ställas till fler personer i de yngre skikten. Slutsats 8 Intresset för frågorna som på något sätt involverade internet var relativt lågt. Liksom i punkten ovan, så beror det till stor del på de äldre respondenterna. Förslag Fortsätt att utveckla hemsidan och de tjänster man kan utnyttja där. Internet är bevisligen ingen fluga. Slutsats 9 Några hyresgäster önskar höja värmen i sina lägenheter. Detta är en vanlig kommentar under vinterhalvåret. Förslag Ett billigare alternativ till att byta beståndets dragiga fönster är en informationskampanj om hur man stänger ute kylan. Som en bit på vägen, i alla fall 17 (31)

18 5. Nöjd-hyresgäst-profil Nöjd-hyresgäst-profil Munkbo (31)

19 6. Jämförelse av NKI Förväntningar 81,1 Enköpings Hyresbostäder NKI 2009 Image 76,6 Produktkvalitet 64,4 Nöjd-Kund-Index 70,2 Kundlojalitet Servicekvalitet 74,6 Prisvärdhet 64,4 Totalbild 71,0 Påverkar NKI Image skapar förväntningar som måste uppfyllas av produkt- och servicekvalitet, mot vilken kunden bedömer prisvärdheten och totalbild. Hur bra man lyckas kan mätas med NKI - ett mått på kundlojalitet. Förväntningar 79,0 Enköpings Hyresbostäder NKI 2010 Image 70,4 Produktkvalitet 64,8 Nöjd-Kund-Index 68,7 Kundlojalitet Servicekvalitet 78,5 Prisvärdhet 57,6 Totalbild 72,4 Påverkar NKI Image skapar förväntningar som måste uppfyllas av produkt- och servicekvalitet, mot vilken kunden bedömer prisvärdheten och totalbild. Hur bra man lyckas kan mätas med NKI - ett mått på kundlojalitet. 19 (31)

20 Surahammar NKI 2009 Image 63,3 Förväntningar 73,3 Produktkvalitet 64,4 Nöjd-Kund-Index 63,3 Kundlojalitet Servicekvalitet 81,1 Prisvärdhet 64,4 Totalbild 67,7 Påverkar NKI Image skapar förväntningar som måste uppfyllas av produkt- och servicekvalitet, mot vilken kunden bedömer prisvärdheten och totalbild. Hur bra man lyckas kan mätas med NKI - ett mått på kundlojalitet. Förväntningar 69,4 (68,5) Orsabostäder NKI 2011 Image 57,5 (58,7) Produktkvalitet 66,3 (61,2) Nöjd-Kund-Index 65,0 (63,8) Kundlojalitet Servicekvalitet 74,6 (70,8) Prisvärdhet 54,9 (57,0) Totalbild 71,8 (71,2) Påverkar NKI Image skapar förväntningar som måste uppfyllas av produkt- och servicekvalitet, mot vilken kunden bedömer prisvärdheten och totalbild. Hur bra man lyckas kan mätas med NKI - ett mått på kundlojalitet. 20 (31)

21 Årjängs Bostads AB NKI 2010 Image 69,6 Förväntningar 73,8 Produktkvalitet 73,5 Nöjd-Kund-Index 73,2 Kundlojalitet Servicekvalitet 81,2 Prisvärdhet 65,3 Totalbild 75,6 Påverkar NKI Image skapar förväntningar som måste uppfyllas av produkt- och servicekvalitet, mot vilken kunden bedömer prisvärdheten och totalbild. Hur bra man lyckas kan mätas med NKI - ett mått på kundlojalitet. Förväntningar 80,5 Vansbrohem NKI 2010 Image 81,1 Produktkvalitet 71,0 Nöjd-Kund-Index 76,0 Kundlojalitet Servicekvalitet 81,1 Prisvärdhet 68,8 Totalbild 78,1 Påverkar NKI Image skapar förväntningar som måste uppfyllas av produkt- och servicekvalitet, mot vilken kunden bedömer prisvärdheten och totalbild. Hur bra man lyckas kan mätas med NKI - ett mått på kundlojalitet. 21 (31)

22 Edshus NKI 2011 Image 66,8 Förväntningar 72,7 Produktkvalitet 68,0 Nöjd-Kund-Index 68,4 Kundlojalitet Servicekvalitet 71,5 Prisvärdhet 57,5 Totalbild 78,1 Påverkar NKI Image skapar förväntningar som måste uppfyllas av produkt- och servicekvalitet, mot vilken kunden bedömer prisvärdheten och totalbild. Hur bra man lyckas kan mätas med NKI - ett mått på kundlojalitet. Förväntningar 75,8 (79,2) Härjegårdar NKI 2013 Image 69,4 (76,6) Produktkvalitet 68,4 (71,7) Nöjd-Kund-Index 67,2 (71,8) Kundlojalitet Servicekvalitet 74,6 (79,4) Prisvärdhet 53,5 (59,1) Totalbild 70,1 (71,9) Påverkar NKI Image skapar förväntningar som måste uppfyllas av produkt- och servicekvalitet, mot vilken kunden bedömer prisvärdheten och totalbild. Hur bra man lyckas kan mätas med NKI - ett mått på kundlojalitet. (2011 års resultat inom parentes) 22 (31)

23 Gnestahem NKI 2010 Image 68,5 Förväntningar 81,7 Produktkvalitet 69,5 Nöjd-Kund-Index 70,7 Kundlojalitet Servicekvalitet 76,7 Prisvärdhet 60,5 Totalbild 78,4 Påverkar NKI Image skapar förväntningar som måste uppfyllas av produkt- och servicekvalitet, mot vilken kunden bedömer prisvärdheten och totalbild. Hur bra man lyckas kan mätas med NKI - ett mått på kundlojalitet. Förväntningar 77,7 (81,7) Gnestahem NKI 2012 Image 70,1 (68,5) Produktkvalitet 69,7 (69,5) Nöjd-Kund-Index 70,5 (70,7) Kundlojalitet Servicekvalitet 74,6 (76,7) Prisvärdhet 64,0 (60,5) Totalbild 74,2 (78,4) Påverkar NKI (2010 års värden inom parentes) Image skapar förväntningar som måste uppfyllas av produkt- och servicekvalitet, mot vilken kunden bedömer prisvärdheten och totalbild. Hur bra man lyckas kan mätas med NKI - ett mått på kundlojalitet. 23 (31)

24 NVK NKI 2009 Image 66,6 Förväntningar 73,3 Produktkvalitet 68,8 Nöjd-Kund-Index 67,1 Kundlojalitet Servicekvalitet 77,7 Prisvärdhet 44,4 Totalbild 77,7 Påverkar NKI Image skapar förväntningar som måste uppfyllas av produkt- och servicekvalitet, mot vilken kunden bedömer prisvärdheten och totalbild. Hur bra man lyckas kan mätas med NKI - ett mått på kundlojalitet. 24 (31)

25 Bilaga 1 Nöjd-hyresgäst-mätning för Munkbo år 2013 Bakgrundsfrågor Ort Munkedal Område Gatuadress Lägenhetsstorlek 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 1. Kön? (noteras av intervjuaren) Kvinna Man 2. Hur länge har Munkbo varit din hyresvärd? < 1 år 1-5 år 6-10 år > 10 år 3. Vilket år är du född? Hur stort är ditt hushåll? Ensamstående Två vuxna utan barn En vuxen + barn Två vuxna + barn 5. Vilka är de främsta skälen till att du valde att bo hos Munkbo? Hyresnivån Läget Kvaliteten på bostaden Service Lediga lägenheter Ville ha hyresrätt Slumpen Rekommendationer Närhet till släkt och vänner Annat 25 (31)

26 Undersökningsfrågor Skötsel Hur nöjd är du med fastighetsskötseln av Inte alls nöjd Mycket nöjd Vet ej 1. den yttre miljön sommartid den yttre miljön vintertid trapphusen tvättstugorna (städas av hyresgästerna) övriga gemensamma utrymmen Yttre miljö 6. Hur nöjd är du med utformningen av bostadsområdets yttre miljö och lekplatserna? Inte alls nöjd Mycket nöjd Vet ej Trygghet 7. Hur trygg känner du dig i området där du bor (avseende lås, belysning, etc.)? Inte alls trygg Mycket trygg Vet ej (Om betyg 1-5) Vad är det du inte känner dig trygg med? (öppen fråga) Svar: Miljö 9. Hur nöjd är du med hur Munkbo har skapat förutsättningar för källsortering? Inte alls nöjd Mycket nöjd Vet ej (31)

27 Service och Bemötande Hur nöjd är du med Munkbo när det gäller Inte alls nöjd Mycket nöjd Vet ej 10. att nå rätt person öppettider Hur nöjd är du med bemötandet du får av Inte alls nöjd Mycket nöjd Vet ej 12. Munkbos kontorspersonal fastighetsskötare inhyrda hantverkare Felanmälan Hur nöjd är du med personalen på Munkbo felanmälan när det gäller Inte alls nöjd Mycket nöjd Vet ej 15. tydlighet i svar och besked förmågan att avhjälpa akuta fel förmågan att hålla överenskomna tider i vilket skick man lämnar utfört arbete Hur vill du helst göra en felanmälan? via telefon personligt möte via bolagets hemsida Annat Information Hur nöjd är du med Munkbos information Inte alls nöjd Mycket nöjd Vet ej 20. hur du kan nå den du söker om hyresförändringar om vad som händer i fastigheten/området på hemsidan i sin helhet (31)

28 Ny hyresgäst Hur nöjd var du med Inte alls nöjd Mycket nöjd Vet ej 25. den information och service du fick när du flyttade in? lägenhetens skick när du flyttade in? (Om betyg 1-5 på fråga 28 eller 29) Vad var du inte nöjd med? Svar Kundrelation I vilken utsträckning bedömer du ditt intresse av att... Ytterst liten Mycket stor Vet ej 28. förbli hyresgäst hos Munkbo rekommendera Munkbo till andra läsa information från Munkbo besöka hemsidan på Internet Specifika frågor I vilken utsträckning skulle ni mot reduktion (ca 100 SEK) av hyra vara intresserade att själva välja Inte alls nöjd I mycket stor utsträckning Vet ej 32. Leverantör av bredband Standard Hur nöjd är du med din bostad när det gäller Inte alls nöjd Mycket nöjd Vet ej 33. kök badrum planlösning inomhusklimat förrådsmöjligheter Hur nöjd är du med underhållet av din lägenhet 38. totalt sett (31)

29 Image 39. Hur attraktivt anser du att ditt bostadsområde är att bo i? Inte alls attraktivt Mycket attraktivt Vet ej Hur uppfattar du Munkbo som hyresvärd jämfört med andra hyresvärdar? Mycket dåliga Mycket bra Vet ej Prisvärdhet 41. Hur prisvärda anser du att Munkbo är? Inte alls prisvärda Mycket prisvärda Vet ej Viktning 42. Vad är viktigast för dig som hyresgäst i Munkbo? (sätt en 1:a för det viktigaste, 2:a för näst viktigaste, osv) Prisvärdhet Service/Bemötande Standard Information Trygghet Avslut 43. Är det något du vill framföra till Munkbo eller något du tycker att de ska bli bättre på? Svar: 29 (31)

30 Bilaga 2 Öppen fråga 44. Är det något du vill framföra till Munkbo eller något du tycker att de ska bli bättre på? Inre underhåll 1. Bry sig mer om standarden och hur det ser ut inne i lägenheterna för det pris man betalar 2. Byta kyl och frys 3. Byta mattan i lägenhet, och spisen den är ful (rostiga plattor) 4. Bättre renovering för nya hyresgäster 5. Vi vill ha fläkt 6. Vill absolut inte ha renovering i köket 7. Vitvaror behöver bytas ut för de är väldigt gamla, över 20 år 8. Byta tapeter, och elektriska i köket 9. Bättre standard 10. Bättre standard och hålla efter så det inte blir så slitet 11. Bättre standard på lägenheten när man flyttar in 12. Bättre underhåll av köket, behöver fläkt 13. En fläkt i köket. Lite mer värme 14. Höja värmen 15. Ny kyl/frys och renovering av badrum 16. Plan för att få en renovering, t.ex. byta spisar 17. Renovera det som är slitet 18. Renovera kök och garderober, parkeringsmöjligheterna är bristfälliga 19. Renovera köket 20. Renovera, sköta sina utrymmen 21. Renovering och uppdatering av kyl/frys spis m.m. 22. Större kyl och frys 23. Standarden i kök och badrum, mer miljövänliga vitvaror 24. Underhållet av lägenheten. Renovera oftare Gemensamma utrymmen 1. Bättre dörrar ner till förrådet och bättre förrådsdörrar 2. Borsta trapporna (för mycket sand och grus) 3. Bättre plats för äldre att kunna ta in rullstol 4. Dörr nere i förrådet sitter en avbruten nyckel, fixa! 5. Ha en lokal för pensionärerna och en boulebana och bättre värme på vintern 6. Möjlighet att få tvätta på söndagar 7. Tvättstugan kunde bli bättre 8. Vill inte ha i porten låst på dagarna Miljö 1. Bättre källsortering 2. Bättre källsortering 3. Förbättra källsortering 30 (31)

31 Yttre miljö 1. Bättre underhåll utvändigt 2. Fler parkeringsplatser 3. Förbättra skötseln av utomhusmiljön och soprummet, bedrövligt! 4. Grusa bättre på vintern 5. Mer uteplatser, ny gunga 6. Odlingsmöjligheter och varmare i lägenheten 7. Ordna anslutningar så att man kan värma bilen 8. Renovera utsidan t.ex. balkonger har blivit lite gröna 9. Sandlådor på vintern, motorvärmare till bilarna 10. Se till att vaktmästarna får ett rullande schema 11. Snöskottningen av parkering på vintern 12. Underhålla byggnaderna bättre, renovera mer 13. Ta bort fågelskiten (fåglar bor under takhusen) 14. Utomhusmiljön som kan vara mer ordnad, med buskar och parkering Trygghet 1. Öka tryggheten, det finns folk som har alkoholproblem, önskar att de inte skulle bo i familjeområde. Folk med djur farligt för barnen 2. Bättre trygghet Felanmälan och återkoppling 1. Bättre på att genomföra det som de lovat att göra 2. Åtgärda felen direkt, har haft hål i min toa men ej fått det fixat 3. De fixade inte golvet i vardagsrummet 4. Bättre service för den hyra man betalar 5. Vara bestämda på sitt besked, inte säga ja och sen nej Information 1. Information/skyltningen till lägenheterna borde vara bättre både inne och utomhus 2. Mer information 31 (31)

Nöjd-Hyresgäst-Mätning. Edshus

Nöjd-Hyresgäst-Mätning. Edshus Nöjd-Hyresgäst-Mätning utförd på uppdrag av Edshus oktober 2017 Undersökningen är oktober 2017 Analys och presentation: Stefan Quist, M&Q i Västerås AB Beställare: Gösta Schagerholm, Edshus Innehåll INNEHÅLL

Läs mer

Nöjd-Hyresgäst-Mätning. Witalabostäder

Nöjd-Hyresgäst-Mätning. Witalabostäder Nöjd-Hyresgäst-Mätning utförd på uppdrag av Witalabostäder Juni-Augusti 2016 Undersökningen är utförd under v. 25-33, 2016 Analys och presentation: Stefan Quist, M&Q i Västerås AB Beställare: Eric Engelbrektsson,

Läs mer

Enköpings Hyresbostäder

Enköpings Hyresbostäder Marknadsundersökning utförd på uppdrag av Enköpings Hyresbostäder september 2011 Undersökningen är utförd under v. 36-37, 2011 Analys och presentation: Stefan Quist, Hanna Chapman, M&Q i Västerås AB Beställare:

Läs mer

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser

Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Kundundersökning Fastigheter Resultat och jämförelser Form för jämförelser Skellefteå Kraft har genomfört undersökningar om kundtillfredsställelse vid fyra tillfällen (2, 23, 21, 214). År 2 var frågeformuläret

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010 NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 21 ScandInfo Marketing Research AB 21-12- David de Courcy Jenny Frank P.nr. 1484 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Hyresgästundersökning

Hyresgästundersökning 1 Hyresgästundersökning Enkäten innehåller frågor inom ett antal delområden. De flesta frågorna är utformade som påståenden. För varje påstående ombeds du att markera ett alternativ på en skala från 1

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer.

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer. SYFTET Att skapa ett Nöjd Kund Index för respektive undersökt energibolag. Bolagen jämförs över tiden, inbördes och med en allmän grupp slumpmässigt vald från hela Sverige. Nu finns det 23 undersökningar

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB SGS Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Avidentifierad version SGS kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen

Läs mer

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013 Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti 2013 Hyresenkät 2013 Innehåll Syfte metod och svarsfrekvens 3 Bakgrund 4 Kvalitet i förvaltningen 12 Bostadens standard och läge 17 Lägesbedömning av områden

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Sammanfattning av hyresgästernas uppfattningar vid upprustning av kvarteret Fresken i Blåsut 2001-2002

Sammanfattning av hyresgästernas uppfattningar vid upprustning av kvarteret Fresken i Blåsut 2001-2002 Fresken Sammanfattning av hyresgästernas uppfattningar vid upprustning av kvarteret Fresken i Blåsut 2001-2002 Att gammal charm är bevarad: spegeldörrar, rosett i taket etc (Skriven kommentar till frågan

Läs mer

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården Iris Åkerberg/Gerd Lindqvist Tel. 018-25496 Boende 2013:1 20.03.2013 Hyresstatistik 2012 Medelmånadshyran i april var 9,32 euro per kvadratmeter Medelmånadshyran för de åländska hyresbostäderna var i april

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna om hemtjänsten och särskilt boende Eslövs

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning Sammanfattning av nöjdkundmätning Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information

Läs mer

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 SAMMANFATTNING Fyrtio procent av svenska folkets vitvaror är äldre än 6 år, medan nästan hälften av alla

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex om bredband, Digital-TV och fast telefoni

Svenskt Kvalitetsindex om bredband, Digital-TV och fast telefoni Svenskt Kvalitetsindex SKI Bredband och Digital-TV 2016 Datum: 2016-10-31 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Johan Parmler, VD Telefon: 0731-51 75 98 E-post:

Läs mer

Hyresgästundersökning 2014 Flerårsöversikt

Hyresgästundersökning 2014 Flerårsöversikt Hyresgästundersökning Flerårsöversikt Disposition Om undersökningen, kortfakta Kort om metod Frågeområden Enskilda frågor jmf med 2011 NKI-analys Prioriteringsmatriser Om undersökningen Frågeformulär Datainsamling

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %) Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt Antal svar Familjedaghem totalt: (59 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Brukarenkät Hemsjukvård 2012

Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Göteborgs stad En undersökning genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (11) Uppdrag: Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Beställare: Göteborgs stad Projektledare

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar Pluto förskola: 25 ( %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 132 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Nybro kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Nybro kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68.

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för Ekorrens förskola: st. Svarsfrekvens: 6 procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: 6 procent

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för Pluto förskola: 8 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Västra Brotorps förskola Antal svar för Västra Brotorps förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Dimslöjans förskola Antal svar för Dimslöjans förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Hyresstatistik 2009. Boende 2009:1 17.11.2009. Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496

Hyresstatistik 2009. Boende 2009:1 17.11.2009. Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496 Gerd Lindqvist/Iris Åkerberg Tel. 018-25496 Boende 2009:1 17.11.2009 Hyresstatistik 2009 Medelmånadshyran är 8,26 euro per kvadratmeter För de åländska hyresbostäderna var medelhyran i april i år 8,26

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Antal svar Vittra, Brotorp fsk: 42 (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: 6 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Sånnahallen - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Metod... 3 4. Resultat

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar Ekorrens förskola: (7 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 16 (64 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Insikt 2013 Laholms kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Laholms kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Laholms kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Vet vi vad företagen tycker om vår kommun? - Ja, delvis (via Svenskt Näringslivs LFKs undersökning, Utmaningen,

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar för Stella Nova förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Fristående förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Lessebo Fjärrvärme 2016

Lessebo Fjärrvärme 2016 Lessebo Fjärrvärme 2016 Ur ett kundperspektiv.kundundersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex hösten 2016 2016-12-13 Kort om Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Om oss: SKI startade som ett forskningsprojekt

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för aktuell förskola: 1 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 11 st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 23 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: 2 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 4 st. Svarsfrekvens: 58 procent

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Insikt 2013 Strömstads kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Strömstads kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Strömstads kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Strömstads kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Bredband, Digital-TV och Fast telefoni SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 HÖG SVARSFREKVENS OCH HÖJT SNITTRESULTAT VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT VÄG Svarsfrekvens 2013 72 % - mycket högt! Svarsfrekvens 2015 65 % - fortfarande högt 2011 Totalt resultat 74,4 2013

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning Om enkäten Utdelade: 21 st brev 44 st mejl = 65 st Besvarade: 12 st brev 23 st mejl = 35 st Svarsfrekvens: brev = 57 procent mejl = 52 procent totalt = 51 procent

Läs mer

Insikt 2015 Valdemarsviks kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Valdemarsviks kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Valdemarsviks kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Valdemarsviks kommuns NöjdKundIndex (NKI) är 69. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Antal svar Lekplatsvägens förskola: 5 (73 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 6 (6 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport

Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR. Rapport Vara kommun BRUKARUNDERSÖKNING FRITIDSGÅRDAR Rapport Total Försommaren 2006 ARS P0766 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Granbackaskolan årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: % Antal svar för aktuell skola: 34 Svarsfrekvens: % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Väringaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 grundskola Rissneskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Ingivarenkäten INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service

Ingivarenkäten INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service NFO Infratest Ingivarenkäten 2002 - INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service Jonas Persson Information om ingivarenkäten

Läs mer

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016 Göteborgs stad Utförarenkät 2016 Information om undersökningarna Göteborgs Stad har under flera års tid genomfört utförarundersökningar. Enkäten för utförare genomfördes senast 2014. Undersökningen för

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer