Bilaga 4 till rapport 2009:1 Bilaga 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 4 till rapport 2009:1 Bilaga 4"

Transkript

1 Bilaga 4 till rapport 2009:1 Bilaga 4 Statskontorets djupstudier vid fem myndigheter

2

3 PM 1 (34) Djupstudie av fem myndigheter Statskontoret har givit fem myndigheter i uppdrag att skriftligen redovisa sitt arbete med brukardialoger och brukarundersökningar. Myndigheterna ingår alla i det s.k. Forum för strategisk servicesamverkan. Avsikten med studien är att erhålla en fördjupad bild av hur ett antal myndigheter med breda kontaktytor gentemot brukare och företag arbetar med orientering gentemot dessa. De myndigheter som ingår är Skatteverket, Migrationsverket, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Innehåll Sammanfattning 2 Kartläggning och definition av myndigheternas brukargrupper 8 Organisering och brukargrupper 11 Undersökningar genomförda under perioden Kvalitativa undersökningar 22 Möjligheter att jämföra undersökningar 24 Organisering av arbetet samt ansvar för utförande 26 Användning av resultaten 28 Övriga kanaler för att hämta in synpunkter från brukare 31 Framtida undersökningar 34

4 PM 2 Sammanfattning Myndigheterna har på en övergripande nivå definierat sina brukare Skatteverket har definierat sina övergripande brukare som Privatpersoner, Små företag, Medelstora företag och Stora företag. Andra brukargrupper på mer detaljerad nivå förekommer också. Enligt verket finns det behov av olika indelningar i grupper beroende på syftet för olika undersökningar. CSN:s brukare, eller kunder, delas in utifrån den typ av studier personerna ifråga bedriver och utifrån vilket slags lån som ska återbetalas. I enlighet med myndighetens s.k. kanalstrategi sker också en indelning i tre grupper utifrån deras olika behov av kontakt med myndigheten. Migrationsverket har inte kartlagt eller definierat olika brukargrupper på övergripande nivå. Verksamheten är dock uppdelad i olika verksamhetsområden med olika brukargrupper i fokus. Arbetsförmedlingens två huvudsakliga brukargrupper är arbetssökande och arbetsgivare. De arbetssökande definieras sedan främst efter sökandekategorier och inskrivningstid. Försäkringskassan har definierat fem olika brukargrupper samt 17 kundsegment. De 17 kundsegmenten delas in i kunder med respektive utan försäkringsärende. och verksamheten är till viss del organiserad utifrån dessa olika grupper För Skatteverkets del följer planering av aktiviteter, styrning och uppföljning till stora delar de övergripande brukargrupperna. Myndigheten är dock inte till någon större del organiserad utifrån dessa grupper. Detta med undantag för kontoret för stora företag. CSN:s servicearbete i telefon är till viss del organiserat utifrån studerande på olika nivåer och återbetalning. När kunden ringer till myndigheten knappar han eller hon in sitt personnummer och väljer kö, studiemedel, studiehjälp, återbetalning etc. Vidare styr CSN:s riktlinjer för kundkommunikation på en övergripande nivå hur myndigheten utvecklar kundmötet. De flesta arbetsförmedlare har ansvar för både för arbetsgivar- och sökandekontakter. Vidare finns avdelningen Målgrupp som ska utgöra ett stöd till den operativa verksamheten för utveckling, stöd och uppföljning av arbetet med bl.a. arbetsförmedlingens prioriterade grupper. Försäkringskassans verksamhetsområden för olika förmåner stämmer huvudsakligen med indelningen i kundgrupper.

5 PM 3 Antalet kvantitativa undersökningar är oförändrat eller har ökat något över tid Skatteverket har genomfört fem större undersökningar och kostnaderna för dessa har i stort sett varit oförändrade. Verket har beslutat att i framtiden inte genomföra undersökningar i samma skala varje år. I stället planeras en större undersökning genomföras ungefär vart fjärde år och mindre undersökningar mellan dessa. CSN genomför ungefär fyra undersökningar per år och kostnaderna för dessa har i stort sett varit oförändrade. Antalet undersökningar har blivit fler över tid och deras omfattning har ökat. Migrationsverket kan inte helt överblicka antalet undersökningar, bl.a. då relativt begränsade undersökningar genomförs för delar av verksamheten. Mellan år har tre mer omfattande undersökningar genomförts. För Arbetsförmedlingen har antalet undersökningar varit ungefär detsamma under perioden , mellan 6-10 undersökningar per år. Verket har dock beslutat minska antalet frågor samt population för de större undersökningarna, dvs. sökande- och arbetsgivarundersökningarna. Förmedlingen har också i stor utsträckning frångått rena attitydfrågor och ställer istället sakfrågor om hur de arbetssökande bedömer förmedlingens insatser. Försäkringskassan har genomfört fyra kvantitativa undersökningar. Regelbundet genomförs kundundersökningar och imageundersökningar. En undersökning som avser att mäta kunder och icke kunders uppfattning om huruvida kassans arbete är enkelt, snabbhet och rätt har sedan år 2007 genomförts månadsvis. Alla myndigheter arbetar i någon mån med kvalitativa undersökningar Skatteverket genomförde år 2007 fyra kvalitativa undersökningar. Antalet kvalitativa undersökningar inom verket har ökat från år 2004 till och med år Användandet av kvalitativa undersökningar är i hög grad behovsstyrt. År 2008 genomfördes inga undersökningar men planer finns på fokusgruppsundersökningar under år Centrala studiestödsnämnden genomförde under år 2007 två kvalitativa undersökningar. Inom Arbetsförmedlingen har inga centrala kvalitativa undersökningar genomförts på senare år. Lokalt förekommer dock enstaka fokusgrupper. Migrationsverket har genomfört två kvalitativa undersökningar i form av fokusgrupper. Försäkringskassan har genomfört ett tiotal kvalitativa undersökningar både under år 2007 och år Möjligheterna att jämföra myndigheters undersökningar anses begränsade Skatteverket beaktar redan idag undersökningar som utförs av andra institutioner, t.ex. Företagarna, för att få en indikation på om tolkningarna av resultaten från Skatteverkets egna undersökningar är rimliga.

6 PM 4 Samtliga myndigheter pekar dock på risker och begränsningar vad gäller möjligheterna att jämföra resultat av olika undersökningar mellan myndigheter. Det pekas t.ex. på tolkningssvårigheter och risker med att jämföra för brett, eftersom undersökningarna kan bli för generella för att fånga de särskiljande aspekterna med varje myndighets verksamhet. Enligt CSN är det i och för sig möjligt att jämföra resultat från olika undersökningar. Frågan är dock hur relevant en jämförelse är utifrån de olika syften som olika undersökningar kan ha. Det krävs också en stor medvetenhet om bakomliggande faktorer till varför resultaten blev som de blev för respektive myndighet. Vidare kan frågorna vara olika formulerade, olika metoder och/eller metoder kan ha använts etc. Dessutom innebär skillnader beträffande myndigheternas verksamhetsområden enligt CSN att de har helt olika förutsättningar för att få höga betyg på sin service. Migrationsverket kan jämföra sig med några andra myndigheter genom en Public Imagemätning som riktar sig till icke-brukare. Enligt verket borde möjligheterna att jämföra öka utifrån verkets ambition om att införa mer genomarbetade metoder för att få fram Nöjdkundindex. Enligt Arbetsförmedlingen ska jämförelser med andra statliga myndigheter inte uteslutas, men är av olika skäl svåra att göra. Arbetssökande som varit inskrivna en längre tid har t.ex. en långvarig och ofta intensiv kontakt med myndigheten som skiljer sig från många andra myndigheters brukare. Undersökningar om allmänt förtroende etc. för olika myndigheter är enligt Arbetsförmedlingen inte jämförbara med förmedlingens egna undersökningar då man frågar om olika saker. Försäkringskassan gör inga jämförelser. I verkets imageundersökning ingår dock andra referensorganisationer/företag. En funktion med ansvar för brukardialog finns vid flertalet myndigheter Alla myndigheter, med undantag för Migrationsverket, har en funktion med ansvar för dialog med brukare. Inom Skatteverket ansvarar en privat aktör för datainsamling, databas- och tabellkonstruktion vid kvantitativa respektive kvalitativa undersökningar. Frågekonstruktion och tolkning av resultat utförs dock i huvudsak av personal på analysenheten vid Skatteverkets huvudkontor. Inom CSN:s har en utvärderings- och statistikenhet ett övergripande ansvar för att samla ihop kunskap och analysera studiestödet. Även andra enheter och avdelningar genomför undersökningar som de har behov av i sina respektive verksamheter. Utvärderings- och analysenheten har dock ett samordningsansvar och fungerar som metodstöd.

7 PM 5 Inom Arbetsförmedlingen har en intervjuarenhet i Söderhamn och statistikenheter i Söderhamn och Stockholm ansvar för förmedlingens brukarundersökningar. På Försäkringskassan har gruppen Kundanalys ett uttalat ansvar för kundundersökningar på central nivå. Gruppen fungerar som intern expertis i alla frågor som rör kundundersökningar och samlar in och systematiserar de gjorda undersökningarna på ett enda ställe i organisationen Myndigheterna utför i allt högre grad undersökningarna själva Datainsamling, databas- och tabellkonstruktion vid kvantitativa respektive kvalitativa undersökningar inom Skatteverket utförs idag av externa aktörer. Frågekonstruktion och tolkning av resultaten utförs dock i huvudsak av verket. CSN anlitade fram till år 2005 SCB för att genomföra kundundersökningar. Numera genomförs samtliga kvantitativa kundundersökningar med enbart interna resurser. Vid genomförandet av kvalitativa undersökningar anlitas däremot ofta externa resurser. Med undantag av en Synovate-undersökning har Migrationsverkets undersökningar genomförts av myndigheten själv. Inom Arbetsförmedlingen har undersökningarna de senaste åren genomförts av den egna organisationen. I några undantagsfall har externa konsulter anlitats och då p.g.a. att de egna resurserna har varit uppbokade eller att något fall att man har velat göra en kvalitativ undersökning enligt någon metodik som någon annan aktör ansetts ha större kompetens för. Resultaten har genomslag i verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling Kundundersökningar kan enligt Skatteverket ge konkret input till olika aktiviteter såsom utformning av texter, framtagande av förenklingsförslag, bemötandefrågor, utformning av e-tjänster och liknande. Ett flertal mål i verksamhetsplanen avser olika kundmått som mäts genom kvantitativa undersökningar. Skatteverkets omfattande arbete med bemötandefrågor de senaste åren bygger på kundernas önskemål. Skatteverket har även tagit fram en mängd förslag på hur skattereglerna för småföretag kan förenklas baserat på synpunkter och önskemål från företagare. All verksamhetsplanering syftar enligt CSN till att förbättra processen för kunden och till att effektivisera verksamheten och resultatet från kundundersökningar ger CSN en del av bilden hur nuläget ser ut. Prioriterade aktiviteter planläggs i verksamhetsplanerna. Resultaten från kundundersökningar eller från återrapportering är också underlag till målformuleringar på delprocessnivå. En enkät om vad kunderna anser om CSN:s e-tjänster visar att kunder som betalar tillbaka på sina lån vill ha fler och bättre e-

8 PM 6 tjänster, t.ex. vill de kunna simulera hur den framtida återbetalningen kan utveckla sig utifrån olika alternativa sätt att betala. CSN har nu utvecklat och produktionssatt ett simuleringsverktyg där kunden kan räkna på olika alternativ med hjälp av sina egna personliga uppgifter som CSN har i verksamhetssystemet. Ett annat exempel är att CSN:s kunder framfört önskemål om att kunna ringa på kvällstid. Nu tänker CSN, som ett direkt resultat av kundernas önskemål, genomföra ett försök med kvällsöppet. Inom Migrationsverket används undersökningarna för att utveckla kvaliteten i arbetet, inom ett särskilt verksamhetsområde eller en lokal del av verksamheten. Hittills har resultatet av undersökningarna dock inte genererat några målformuleringar i arbetet med verksamhetsplaneringen men kundundersökningar tas upp i verksamhetsplanen för år 2008 som en viktig del i utvecklingen av en servicereform. För Arbetsförmedlingen redovisas vissa resultat i förmedlingens balanserade styrkort som publiceras på intranätet. Uppföljning av resultaten med syfte att förbättra verksamheten görs lokalt på arbetsmarknadsområdesnivå. Exempel på utveckling utifrån resultaten är omfördelning av resurser mellan t.ex. sökande och arbetsgivare, lokalmässiga förändringar, förändringar av öppettider, ökade internutbildningsinsatser samt utformning av broschyrer och annat informationsmaterial. Resultat från kundundersökningarna används i den arbetsmarknadsrapport som publiceras två gånger per år. Delar av resultaten redovisas också kvartalsvis som indikatorer till regeringen. Inom Försäkringskassan används underlagen främst till verksamhetsplanering, processutveckling och till uppföljning. Vidare används de till kassans styrkortsmål. Exempel på verksamhetsutveckling är brev och blanketter där det pågår ett utvecklingsarbete som tar sin utgångspunkt i kundernas synpunkter. Flertalet myndigheter har etablerat kanaler för inhämtande av synpunkter Skatteverket har en öppen synpunktskanal, Klagomål och beröm, på sin hemsida. Där kan medborgare och företag via ett webbformulär fritt lämna synpunkter på verksamhet och service. Alla synpunkter som kommer in till "klagomål och beröm" styrs till och blir lästa av den som ansvarar för området i fråga. Varje område har en eller flera kontaktpersoner som ser till att berörda personer får ta del av synpunkterna. CSN har ingen särskild rutin för klagomål och synpunkter utan dessa tas emot och besvaras som övriga frågor. Däremot har CSN en återrapporteringsrutin som används i telefonarbetet. Handläggare i kundtelefon rapporterar i ett enkätverktyg vad kunden frågar om. Migrationsverket har sedan januari 2006 en sökandeombudsman med uppgift att ta hand om sökande som anser sig ha blivit illa bemötta av någon

9 PM 7 anställd på Migrationsverket. Förutom att delta i verkets pågående arbete med etik och bemötande ska ombudsmannen också ha en pågående kontakt med frivilligorganisationer och andra representanter för de sökande. Inom Arbetsförmedlingen tas klagomål och synpunkter emot av Af Kundrelationer, som kan beskrivas som en klagomur. Af Kundrelationer samlar in synpunkter på Arbetsförmedlingen. Funktionen har också en utredande funktion vilket innebär att de kan granska enskilda ärenden och göra en återkoppling till ansvarigt kontor med sina slutsatser. I de ärenden där Af Kundrelationers granskning resulterar i en avvikande uppfattning om hur ärendet bör ha handlagts försöker man i dialog med ansvarigt kontor finna en lösning i ärendet. Inom Försäkringskassan finns ett kundpunktssystem till vilket synpunkter kan registreras och synpunkter rapporteras till ledningen månadsvis. Istället för serviceåtaganden har kassan valt att arbeta med ett antal kundlöften. Framtida undersökningar De årliga större postala attitydundersökningar som utförts mellan inom Skatteverket avses utföras med tre eller fyra års mellanrum för att ge utrymme för mer analys och intern marknadsföring de år de utförs. Under de mellanliggande åren avses mindre attitydundersökningar att genomföras i form av omnibusintervjuer per telefon. CSN planerar inga genomgripande förändringar av sättet att arbeta med attitydundersökningar. Migrationsverket avser att ta ett samlat grepp på frågorna. Övergripande kundundersökningar, med start år 2009, planeras. Vidare planeras undersökningar kring kundnöjdhet för att få fram ett NKI-värde som kan följas upp regelbundet. Inom ramen för utvecklingen av de nya reglerna för arbetskraftsinvandring kommer verkets att fortsätta med referens/fokusgrupper med arbetsgivare för att se hur man kan utveckla servicen gentemot denna grupp avseende blanketter, information/elektroniska blanketter på webben etc. Arbetet med undersökningar av dem som återvänder efter avslagsbeslut kommer att fortsätta. Vidare pågår inom asylprövningen ett utvecklingsarbete på lokal nivå när det gäller servicen, bland annat med lokala enkäter. Arbetsförmedlingen kommer att testa elektronisk datainsamling som ett komplement till intervjuer. Förhoppningen är att kunna minska kostnaderna för datainsamling. Inom Försäkringskassan finns planer på vissa framtida brukarundersökningar. Dessa är dock ännu inte beslutade.

10 PM 8 Kartläggning och definition av myndigheternas brukargrupper Frågor: Har myndigheten på en övergripande nivå kartlagt och definierat olika brukargrupper? I så fall; vilka är dessa? Skatteverket Övergripande brukargrupper för Skatteverket är Privatpersoner, Små företag, Medelstora företag och Stora företag. Andra brukargrupper på mer detaljerad nivå förekommer också men dessa anses vara mer dynamiska. Detta innebär att det finns behov av olika indelningar i grupper beroende på syftet för olika undersökningar. Olika brukargrupper används således vid olika tillfällen och sammanhang. Centrala studiestödsnämnden CSN:s brukare, eller kunder, delas in utifrån den typ av studier personer ifråga bedriver eller vilket slags lån som ska återbetalas. Anledningen till denna indelning är att informationen ska kunna målgruppsanpassas för: Studerande på grund- och gymnasieskolenivå Studerande på eftergymnasial nivå Studerande utomlands Återbetalare med lån tagna efter 30 juni år 2001 Återbetalare med lån tagna 1 januari juni år 2001 Lån tagna före år 1989 I enlighet med nämndens s.k. kanalstrategi delas kund- eller brukargrupperna också in i följande tre grupper utifrån olika behov av kontakt med nämnden: Kundgrupp A Dessa kunder behöver normalt inte kontakta CSN alls utöver den korrespondens som är nödvändig när man är kund hos CSN (t.ex. ansökan, beslut, inbetalningar) eller behöver kontakta CSN men kan få sina behov tillgodosedda genom elektroniska och automatiska tjänster. Denna kundgrupp har få eller inga problem i de processer som CSN hanterar. Högskolestudenter är vanligt förekommande i denna kundgrupp. Kundgrupp B En hel del kunder som kontaktar CSN personligen gör detta för att ställa frågor som beror på hur CSN hanterar sina processer. Exempelvis är det ett stort antal kunder som ringer efter att ha tagit del av utskick för att de har frågor om innehållet. Stora utskick kommer troligen alltid att ge upphov till många kundkontakter men CSN anser sig kunna arbeta med de olika kanaler man disponerar över på ett sådant sätt att behovet av kontakter minskar.

11 PM 9 Kundgrupp C I denna grupp ingår personer som behöver kontakta myndigheten av skäl som inte kan rättas till med effektivare processer, exempelvis: Vissa funktionshindrade Kunder med svårighet att förstå och göra sig förstådda på svenska språket Kunder med särskilt svåra eller komplicerade ärenden Kunder som behöver en kvalificerad ekonomisk vägledning Kunder som har sekretessbelagda personuppgifter Migrationsverket Migrationsverket har inte kartlagt och definierat olika brukargrupper på en övergripande nivå. Verksamheten är dock uppdelad i olika verksamhetsområden med olika brukargrupper, eller sökande, i fokus: Asylprövning och asylmottagning som har asylsökande som den primära brukaren. Personer som har fått avslag på sin asylansökan i alla instanser men ännu inte har återvänt ingår också här. De som söker tillstånd för besök eller bosättning är både presumtiva och aktiva sökande. Detta verksamhetsområde spänner över olika typer av sökande: de som vill få visum för besök, tillstånd för studier eller arbete, tillstånd för att återförenas med en familjemedlem som redan finns i Sverige och EU/EES-medborgare som ska registrera sin uppehållsrätt. De som söker svenskt medborgarskap. Migrationsverket har inte genomfört några undersökningar som riktar sig till sökande inom samtliga dessa områden. Däremot har några undersökningar som riktar sig till särskilda grupper genomförts inom ett visst område eftersom områdets verksamhet spänner över hela landet blir dessa undersökningar nationella. Verket påtalar att det är svårt att genomföra brukarundersökningar av flera skäl: Målgruppen finns inte alltid i landet. Valet av metod är viktigt eftersom många av de sökande inte är vana vid enkäter överhuvudtaget webbenkäter utesluter en del sökande. De sökande kan vara svåra att nå via telefon eller post. Om enkäter bara genomförs med dem verket träffar personligen blir urvalet begränsat.

12 PM 10 Språkvalet är viktigt. Alla förstår inte svenska eller engelska. Även om verket kan översätta frågorna så blir det svårt med synpunkter på öppna frågor eftersom de då måste översättas. Tillförlitligheten i enkäter, där verkets egen personal ställer frågorna, kan ifrågasättas eftersom den som svarar står i ett beroendeförhållande till personalen. Verket måste fundera noga över i vilket skede av processen vi ställer frågorna till den sökande. Fokusgrupper där samtalet måste ske med tolk innebär komplikationer vid analysen. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens två huvudsakliga brukargrupper är arbetssökande och arbetsgivare. De arbetssökande definieras sedan främst efter sökandekategori och inskrivningstid. Den grupp som undersöks i förmedlingens stora sökandeundersökning är sökande som är arbetslösa eller i programverksamhet och som varit inskrivna i minst tre månader vid förmedlingen. Det är denna grupp av sökande som vanligen behöver mest stöd och som anses viktigast att följa upp. Arbetsgivarna definieras främst efter bransch och yrkeskategori. Den grupp som undersöks i arbetsgivarundersökningen är arbetsgivare som har haft en ledig tjänst anmäld till Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan Försäkringskassan har definierat fem olika brukar- eller kundgrupper samt 17 kundsegment utifrån den segmentering som genomförts. De fem kundgrupperna är: barnfamiljer, sjuka/i rehabilitering, pensionärer, personer med funktionshinder och efterlevande. De 17 identifierade segmenten delas in i kunder med respektive utan försäkringsärende. Kunder med försäkringsärende är: tonåringar, vabbare, föräldralediga, multikunder, kunder med handikappstöd, sjuka med stödbehov, kunder med SA, snart friska, mellan arbeten, äldre-äldre, yngre-äldre och nyblivna pensionärer. Kunder utan försäkringsärende är: unga, nyanlända, arbetande, arbetssökande och 58-plusare.

13 PM 11 Organisering och brukargrupper Fråga: Har myndigheten organiserat sitt arbete utifrån ansvar för olika brukargrupper? Skatteverket För Skatteverkets del följer planering av aktiviteter, styrning och uppföljning till stora delar de övergripande brukargrupperna. Myndigheten är dock inte till någon större del organiserad utifrån brukargrupper (med undantag för kontoret för stora företag). Centrala studiestödsnämnden CSN:s servicearbete i telefon är till viss del organiserat utifrån studerande på olika nivåer och återbetalning. När kunden ringer till myndigheten knappar han eller hon in sitt personnummer och väljer kö, studiemedel, studiehjälp, återbetalning etc. Vidare styr CSN:s riktlinjer för kundkommunikation (kanalstrategi, se ovan) på en övergripande nivå hur myndigheten utvecklar kundmötet. Migrationsverket Migrationsverket har inte någon samlad funktion med ansvar för att genomföra brukarundersökningar. Arbetsförmedlingen De flesta arbetsförmedlare har ansvar både för arbetsgivar- och sökandekontakter. Det finns en avdelning Målgrupp som ska utgöra ett stöd till den operativa verksamheten för utveckling, stöd och uppföljning av arbetet med bl.a. arbetsförmedlingens prioriterade grupper. För år 2008 är det nyanlända invandrare, småföretag, ungdomar och de personer som är i jobb- och utvecklingsgarantin som prioriteras. Försäkringskassan Försäkringskassans verksamhetsområden för olika förmåner överensstämmer i stort med indelningen av kundgrupper.

14 PM 12 Undersökningar genomförda under perioden Kvantitativa undersökningar I följande avsnitt redovisas myndigheternas arbete med brukarundersökningar fördelat på kvantitativa respektive kvalitativa undersökningar. Till att börja med ombads myndigheterna att för respektive kategori redovisa de undersökningar som genomförts år 2007 respektive år Statskontoret har vidare frågat om hur utvecklingen har sett ut under perioden beträffande hur antalet undersökningar har utvecklats över tid. Vidare har myndigheterna anmodats att redovisa hur undersökningarna har utvecklats beträffande omfattning, vilka instrument som använts m.m. Statskontoret har också bett myndigheterna att ange hur de budgeterade resurserna för att genomföra undersökningarna har utvecklats över tid. Skatteverket Skatteverket utförde under år 2007 fem större attitydundersökningar och under år 2008 fyra större sådana. Under åren har antalet undersökningar varit i stort sett detsamma. Omfattning i bemärkelsen urvalsstorlek har minskat under perioden och svarsfrekvensen har varit i stort sett densamma. De budgeterade resurserna har i princip varit oförändrade under perioden. Skatteverket har emellertid beslutat att inte utföra attitydundersökningar i samma stora skala varje år, utan vart fjärde år med mindre undersökningar under mellanperioderna. Under har Skatteverket genomfört följande undersökningar: 1. Kontrollens effekter på förtroendet I undersökningen studeras närmare hur förtroendet förändras vid en kontroll eller revision som leder till ett ändringsbeslut, samt vilka faktorer som påverkar förtroendet i mötet mellan individen/företaget och Skatteverkets tjänsteman. År 2008 är första året som undersökningen utförs. Undersökningen avser endast en del av myndighetens verksamhet; privatpersoner och företag som fått ett ändringsbeslut (positivt eller negativt) i 2007 års taxeringskontroller/revisioner eller i periodkontrollen under september-november Undersökningen är inte främst avsedd att undersöka serviceleverans när någon brukare har inlett kontakten, utan när myndigheten har inlett kontakten. Brukare i egentlig mening undersöks i annan ordning. Undersökningen har besvarats av sammanlagt medborgare och företag och svarsfrekvensen är 43 procent.

15 PM 13 Analysen grundar sig på ett enkätformulär ägnat att fånga dimensioner av hur kontrollen uppfattades och vilken nivå av förtroende man hade för Skatteverket. I denna mening utförs undersökningen på samma sätt som Skatteverkets egna större attitydundersökningar som utförts årligen sedan år 1996 och som senast utfördes år Skatteverket har emellertid beslutat att inte utföra attitydundersökningar i samma stora skala varje år utan vart fjärde år med mindre undersökningar under mellanperioderna. 2. Allmänhetens beteende vid självdeklarationen år 2008 I undersökningen studeras allmänhetens deklarationsvanor; om och hur man har deklarerat samt om man tyckte att det var lätt eller svårt etc. Undersökningen utfördes första gången år 1987 och har utförs årligen sedan dess. Den avser endast inkomstdeklarationer för privatpersoner, dvs. en del av myndighetens verksamhet/brukare. Fältarbete kommer att pågå tills intervjusvar har registrerats och svarsfrekvensen för undersökningsföretaget GfK:s personliga omnibus är enligt uppgift mellan 60 och 70 procent. Undersökningen följer i stort den utformning som den har haft sedan år Detta av jämförelseskäl. Motiven till utformningen är inte jämförelse mot t.ex. andra myndigheter, varför Skatteverkets egna behov av information helt har stått i fokus. Resultaten visar att pappersdeklaration används i lägre utsträckning och att de nya formerna för deklaration (per telefon och på Internet) används i högre utsträckning sedan år I övrigt tycker en tydlig majoritet oförändrat sedan flera år att det är lätt att lämna sin inkomstdeklaration. 3. Tillit och förtroende till Skatteverket I undersökningen studeras närmare hur förtroendet för Skatteverket påverkas av olika värderingar, tillit till medmänniskor, skattemoral och sociala normer. Undersökningen utförs för första gången år 2008 och avser allmänhetens förtroende för Skatteverket ur beskattningshänseende. Undersökningen vänder sig även till icke-brukare. Medborgares attityder och beteenden i skattehänseende anses av Skatteverket intressant oavsett om dessa har haft någon kontakt med Skatteverket eller inte. Omfattning och svarsfrekvens kan inte redovisas då undersökningen ännu inte är fältsatt. Undersökningen är utformad mot bakgrund av ett specifikt projekt som avser att analysera förtroendets betydelse för beteendet i skattehänseende och Skatteverkets påverkansmöjligheter på detta förtroende. Projektet kan därför i sin tur komma att användas för att utforma modeller för hur förtroendet och andra attityder kan komma att mätas och analyseras.

16 PM Företagsbesök I undersökningen studeras hur företagen upplever de nya former av korta besök som Skatteverket utför och om dessa påverkar förtroendet i någon riktning. Skatteverket vill också samla ökade kunskaper om småföretagarnas villkor och problem. Undersökningen utförs för första gången år 2008 och avser endast en del av verksamheten; företag som under år 2008 varit föremål för korta service- eller kontrollbesök. Undersökningen är inte främst avsedd att undersöka serviceleverans när någon brukare har inlett kontakten, utan när myndigheten har inlett kontakten. Brukare i egentlig mening undersöks i annan ordning. Omfattning och svarsfrekvens kan inte redovisas då undersökningen ännu inte är fältsatt. Analysen kommer att grunda sig på ett enkätformulär ägnat att fånga dimensioner av hur den nya besöksformen uppfattades och vilken nivå av förtroende man har för Skatteverket. Centrala studiestödsnämnden CSN har genomfört 4 kvantitativa undersökningar både år 2008 och år Antalet undersökningar har blivit fler över tid. Detsamma gäller undersökningarnas omfattning. De budgeterade resurserna för att genomföra studierna har varit ungefär desamma under perioden Vad tycker du om mina sidor? Denna undersökning har genomförts en gång år 2008 och två gånger år Undersökningen avser att mäta hur kunder bedömer CSN:s e-tjänster på webbplatsens Mina Sidor. Vad tycker de om e-tjänsterna? Vilka tjänster saknar de? Vilka förbättringar anser de bör göras etc? Vidare omfattar undersökningen vilka tjänster kunden har använt och hur frekvent detta har skett. Mellan år 2004 och år 2008 har undersökningen genomförts fyra gånger. Den vänder sig till en avgränsad del av myndighetens verksamhet, nämligen brukares uppfattning om CSN:s e-tjänster och vänder sig till aktiva användare av dessa tjänster. Antalet svarande har varierat mellan ca personer beroende på hur länge enkäten legat ute i anslutning till verkets e-tjänster. Svarsfrekvensen är svår att ange eftersom enkäten ligger ute på Mina Sidor. Under period 1 har svar registrerats, under period två svar och under period 3, svar. Det innebär totalt svar. Den senaste underökningen är inte bearbetad ännu. Resultatet från de olika undersökta perioderna visar inte på några större skillnader beträffande utfall. Cirka 94 procent anger att de anser att tjäns-

17 PM 15 terna i Mina Sidor är mycket bra eller bra medan ca 6 procent tycker att de är dåliga eller mycket dåliga. 2. Telefonkundernas upplevelse av CSN:s service och verksamhet Undersökningen utförs i form av en postenkät som tillsänds kunder som hade ringt till CSN vecka 5 år 2008, som hade knappat in sitt personnummer, som CSN hade giltig adress till och som vid mättillfället befann sig i Sverige. I enkäten ställdes frågor om hur kunderna upplever CSN:s service såsom bemötande, tillgänglighet, information, handläggning etc. Samma typ av frågor ställdes i en postenkät redan år Denna enkät riktade sig dock till samtliga CSN:s kunder, även de som inte hade varit i kontakt med CSN på många år. Undersökningen har genomförts 5 gånger mellan år och avser hela CSN:s verksamhet. Den vänder sig enbart till brukare. Den senaste undersökningen besvarades av personer och hade en svarsfrekvens på 43 procent. Beträffande resultaten har andelen nöjda kunder ökat inom samtliga områden som ingår i enkäten. 3. E-postgranskning Undersökningen syftar till att belysa huruvida CSN:s kunder är nöjda med svaren de får på sina frågor och avser endast svar via e-brev. Frågorna i undersökningen berör tjänstens innehåll, språk och service och är en del av en större granskning där CSN även internt granskar innehåll, språk och service i verkets e-brevsvar. Undersökningen genomförs för första gången år Den avser en avgränsad del av CSN:s verksamhet och vänder sig till brukare, det vill säga de kunder som ställer frågor till CSN via e-post. Antal svarande och svarsfrekvens är inte möjlig att ange då undersökningen fortfarande pågår. 4. Attitydundersökning Syftet med undersökningen är att ta reda på hur myndigheten bör uttrycka sig i skrift för att medborgarna ska uppleva att CSN förmedlar en bra attityd. Undersökningen genomfördes första gången år 2008 och avser en avgränsad del av myndighetens verksamhet. Den vänder sig endast till brukare, det vill säga de kunder som har fått studiestöd från CSN. Migrationsverket Enligt Migrationsverket är omfattningen av undersökningar under perioden är svår att överblicka. En bedömning som görs är dock att de undersökningar som har genomförts har varit relativt begränsade och har

18 PM 16 berört en viss del av verksamheten. Det förekommer mindre intervjuundersökningar och enkäter lokalt som ett led i kvalitetsarbetet inom den egna verksamheten. Gemensamt för förekommande undersökningar är att de har genomförts inom ramen för befintliga resurser och verket har svårt att ange om resurserna för dessa aktiviteter har ökat eller minskat. Nedan redovisas de tre mer omfattande undersökningar som Migrationsverket har genomfört år Utvärdering av självmant återvändande Undersökningen vänder sig till personer som självmant valt att återvända till sitt hemland och baseras på enkäter som lästs upp av handläggare och besvarats muntligt av de hemvändande. Totalt har 80 enkäter inkommit under mätperioden. Svarsfrekvens anges inte men samtliga hemvändande ska ha tillfrågats om att delta. Under perioden registrerades 953 självmant hemvändande personer. En avsikt med undersökningen är att belysa i vilken uträckning Migrationsverket lever upp till målet Ett värdigt och humant återvändnade. 2. Besökande vid Migrationsverkets tillståndsexpedition Syftet med undersökningen är att undersöka brukarnas åsikter om Migrationsverkets tillståndsexpeditioner. Under ett par veckor år 2008 har ett begränsat antal besökande vid verkets 13 tillståndsexpeditioner fått en enkät med frågor kring syftet med besöket och det bemötande de fått. 150 av 250 enkäter har besvarats vilket innebär en svarsfrekvens på 60 procent. 3. Public Imagemätning Under år 2008 har Migrationsverket deltagit i Synovates Public Imagemätning som riktar sig till icke-brukare. Undersökningen fokuserar på allmänhetens kännedom och syn på Migrationsverket. Verket jämförs i dessa aspekter med andra myndigheter. Avsikten är att enkäten till dem som ska återvända ska genomföras löpande och att Synovate-undersökningen ska genomförs varje eller vartannat år. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen har genomfört cirka 10 kvantitativa undersökningar under år 2007 och cirka 6 stycken under år Antalet undersökningar har varit är ungefär detsamma under perioden Antalet frågor i förmedlingens två större undersökningar har dock minskats relativt kraftigt från mitten av 00-talet fram till idag. Vidare har urvalsstorleken för dessa undersökningar minskats under perioden. För den ena av dessa

19 PM 17 undersökningar, arbetsgivarundersökningen, har populationen från och med halvårsskiftet år 2006 dragits ned från cirka per månad till cirka (2 000 per månad under juli och augusti). Den andra undersökningen, sökandeundersökningen, drogs vid årsskiftet 2007/2008 ned till cirka per månad. Följande undersökningar har genomförts: 1. Sökandeundersökningen Undersökningen avser de sökandes synpunkter på vad arbetsförmedlingen hjälpt till med och vad de sökande själva gjort under inskrivningstiden. Innehållet varierar i viss grad genom att vissa frågor byts ut eller tas med intermittent. Jämförbarhet över tid är möjlig från och med år 2002 för vissa frågor. Undersökningen genomförs varje år och urvalet fördelas över året. Ett nytt urval dras varje månad. Frågorna avser en del av myndighetens verksamhet; den service som den arbetssökande får del av och vänder sig enbart till brukare. Populationen består av arbetssökande som varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen under minst tre månader. I undersökningspopulationen ingår arbetslösa samt deltagare i program med aktivitetsstöd. För år 2008 har svarsfrekvensen hittills varit i genomsnitt cirka 72 procent vilket innebär över svar under helåret. Datainsamling sker via telefonintervjuer. Förmedlingen har frångått renodlade attitydfrågor och ställer nu istället sakfrågor om vad de arbetssökande gör och vad Arbetsförmedlingen gör för brukarna. Enligt Arbetsförmedlingen är det lättare att ställa och få svar på sådana frågor. Några frågor i undersökningen avser de sökandes attityd till den service som ges. Ett sammanfattande mått på verksamhen utgörs av frågan hur nöjd den sökande är med den service han eller hon har fått. Exempel på frågor som ingår i undersökningen: Har en handlingsplan upprättats? Hur många timmar har använts för att leta och söka arbete? Hur många platser har man sökt den senaste månaden? Andel sökande som sökt jobb på andra orter respektive inom andra yrkesområden än vad man är utbildad till. Antal kontakter med arbetsförmedlingen. Attityden till förmedlingens service. Antal kontakter med Arbetsförmedlingen den senaste månaden.

20 PM 18 Undersökningen innehåller också ett sammanfattande mått på verksamheten och utgörs av frågan om man är nöjd med den service man fått. 2. Arbetsgivarundersökningen Undersökningen belyser huruvida om arbetsgivarna har anställt någon och i vilken utsträckning arbetsförmedlingen bidragit till detta. Innehållet varierar i viss grad genom att vissa frågor byts ut eller tas med intermittent. Undersökningen genomförs varje år och urvalet fördelas över året. Ett nytt urval dras varje månad. Jämförbarhet finns för vissa frågor från år Undersökningen avser en del av verksamheten nämligen den service som arbetsgivarna får del av. Den vänder sig enbart brukare och omfattar bara arbetsgivare som har haft ett arbete/tjänst anmäld till Arbetsförmedlingen. Varaktighet på tjänsten ska vara över tre månader och tjänsten ska inte vara återtagen. Arbetstiderna ska vara dagtid, skiftarbete eller schemalagd, dvs. tjänster med andra arbetsformer är inte med. För år 2008 har svarsfrekvensen hittills varit i genomsnitt cirka 72 procent vilket motsvarar över svar under helåret. Datainsamling sker via telefonintervjuer. Även för denna undersökning använder förmedlingen istället för renodlade attitydfrågor sakfrågor om vad Arbetsförmedlingen gör för brukarna. Undersökningen innehåller ett nöjdhetsmått baserat på svaren på frågan om huruvida man är nöjd med den Arbetsförmedlingens hantering av ärendet. 3. Undersökning om deltidsarbetslösa Undersökningen avser sökandes synpunkter på vad arbetsförmedlingen hjälpt till med och vad de sökande själva gjort under inskrivningstiden. Frågorna liknar till stor del den ordinarie sökandeundersökningen. Den första undersökningen genomfördes sannolikt år Undersökningen har genomförts tre gånger under perioden ; år 2005, våren år 2008, samt hösten år Frågorna avser en del av myndighetens verksamhet; den service som arbetssökande deltidsarbetslösa får del av. Undersökningen vänder sig enbart till brukare. Populationen består av arbetssökande som är deltidsinskrivna vid förmedlingen, dvs. deltidsarbetslösa och timanställda. De två omgångar som genomförts under år 2008 omfattade totalt individer och hade en svarsfrekvens på cirka 74 procent vilket motsvarar individer. Datainsamling sker via telefonintervjuer. Även här gäller att attitydfrågor har frångåtts.

21 PM Undersökning om personer som lämnat Arbetsförmedlingen, Lämnatundersökningen Undersökningens ambition är att belysa de sökandes synpunkter på vad arbetsförmedlingen hjälpt till med, deras arbetssituation idag samt hur man i förekommande fall hittat jobb eller utbildning. Den genomfördes första gången under 2000-talet år Undersökningen genomfördes i 2 omgångar under år 2006, 1 omgång under år 2007 och 2 omgångar under år 2008, dvs. totalt 5 urval. Frågorna avser främst det jobb eller den utbildning som individen fått och hur man hittat det/den. Det finns även en fråga om huruvida man har fått det stöd från Arbetsförmedlingen som man behövde. Undersökningen vänder sig enbart till brukare, eller i detta fall f.d. brukare och vänder sig till arbetssökande som tidigare varit arbetslösa eller i program och som lämnat detta tillstånd under åtminstone en tvåveckorsperiod. De två omgångar av undersökningen som genomförts under år 2008 omfattade totalt individer med en svarsfrekvens på cirka 74 procent vilket motsvarar individer. Datainsamlingen sker via telefonintervjuer. Renodlade attitydfrågor har frångåtts. Ett mått på nöjdhet utgörs av frågan om man upplever att man från Arbetsförmedlingen fått det stöd och den hjälp som man behövde. 5a. Ungdomsundersökning 1, inskrivna Frågorna avser de sökandes synpunkter på vad arbetsförmedlingen hjälpt till med, attityder till förmedlingens arbete och arbetsmarknad samt vad de sökande själva gjort under inskrivningstiden. Undersökningen genomfördes för första gången vintern 2006/2007. Den har genomförts två gånger och för en sista och tredje omgång pågår för närvarande med datainsamling. Frågorna avser den service som den arbetssökande får ta del av. Undersökningen avser enbart brukare; dvs. inskrivna ungdomar i åldern år. Varje gång dras ett urval av ungdomar. Svarsfrekvensen har varit cirka 71 procent vilket innebär att cirka 850 svar förväntas. Datainsamling sker via telefonintervjuer. En sammanfattande fråga avser vilket förtroende den sökande har för förmedlingen när det gäller förmågan att ge det stöd som behövs. Några frågor belyser vad man tycker om olika delar av servicen, men också vilka förväntningar man har på arbetsmarknaden, vad man vill jobba med etc.

22 PM 20 5b. Ungdomsundersökning 2, ej inskrivna Frågorna avser de sökandes attityder till abetsförmedling, jobb och arbetsmarknad. Undersökningen genomfördes för första gången vintern 2006/ 2007 och har genomförts två gånger. En sista och tredje omgång startar i december år Undersökningen avser inte primärt myndighetens verksamhet men en fråga om förtroende för Arbetsförmedlingen finns med. Undersökningen vänder sig även icke-brukare. Urval sker bland befolkningen generellt i åldern år. Varje gång dras ett urval av ungdomar. Svarsfrekvensen har varit cirka 71 procent vilket innebär att cirka 850 svar förväntas. Datainsamling sker via postenkät med telefonpåminnelser. En sammanfattande fråga avser vilket förtroende sökande har för Arbetsförmedlingen när det gäller att ge det stöd som anses behövas. behöver. Undersökningen visar att andelen som svarar att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för Arbetsförmedlingen ligger kring 28 procent bland de inskrivna och runt 18 procent för hela befolkningen (genomsnitt av båda undersökningsåren). Drygt 30 procent är neutrala, dvs. svarar varken eller. Nedan några ytterligare resultat från undersökningsomgången år 2007/2008: 84 procent anser att personalen vid Af upplevs som hjälpsam 75 procent anser att handläggaren tar hänsyn till sökandes egna synpunkter 60 procent anser att de får tillräckligt snabbt hjälp/stöd från Arbetsförmedlingen 60 procent anser att de får bra hjälp om hur man på egen hand kan söka jobb. Utöver dessa undersökningar pågår en utvärdering av kompletterande aktörer. Den genomförs i samarbete med IFAU som ansvarar för resultatberäkning och analys. Försäkringskassan Försäkringskassan har genomfört fyra kvantitativa undersökningar; en image-mätning, en kundundersökning, en medarbetarundersökning och en undersökning om effekter av tidiga åtgärder för sjukskrivna.

23 PM ESR-index (Enkelt, Snabbt och Rätt) Undersökningen avser att mäta kunder och icke kunders uppfattning om att Försäkringskassan arbete är enkelt, snabbhet och rätt. Underökningen genomfördes första gången år 2007 och har genomförts månadsvis sedan oktober år Undersökningen genomförs genom telefonintervjuer och 400 personer intervjuas varje gång varav cirka 200 utgörs av kunder/brukare och 200 av icke-kunder/brukare. Ett index används utifrån lämplighet att spegla fler frågor i ett enda nyckeltal. Utfallet under perioden innebär att index har minskat från 62 till Kundundersökning Undersökningen kan beskrivas som en traditionell kundundersökning och avser att mäta kunders uppfattning om Försäkringskassan. Den riktar sig till kunder från de mest kontaktintensiva förmånerna. Antalet svarande har varierat över tid men beräknas till mellan År 2008 uppgick svarsfrekvensen till 54 procent. Ett NKI-mått används, dock inte alla år. 3. Imageundersökning Undersökningen avser att mäta kunders och icke-kunders uppfattning om Försäkringskassans image (kännedom och attityd) samt produkter (förmåner). Den genomförs en gång per år och besvaras av personer. Undersökningen genomförs genom telefonintervjuer och undersökningsföretaget levererar cirka genomförda intervjuer. 4. Kan tidiga åtgärder för den som är sjukskriven förbättra förutsättningarna för att återgå till arbete? Syftet med undersökningen är att få kunskap om individens uppfattning om Försäkringskassans bemötande och hjälp i samband med sjukskrivning, arbetsmiljöfrågor, självskattad hälsa, attityder och normer i förhållande till arbete/sjukskrivning. Datainsamling pågår. Undersökningen är riktad till individer och innefattar därutöver också en jämförelsegrupp på individer. Undersökningen genomförs i november/december år 2008 och kommer att genomföras endast en gång. Den avser endast en del av myndighetens verksamhet.

24 PM 22 Kvalitativa undersökningar Skatteverket Skatteverket genomförde år 2007 fyra kvalitativa undersökningar. År 2008 genomfördes dock inga dylika. Antalet kvalitativa undersökningar har ökat från år 2004 till och med år Det är dock enligt verket svårt att uttala någon trend ifråga om användandet av kvalitativa undersökningar eftersom användningen av dessa är behovsstyrd. Även om Skatteverket inte utförde några kvalitativa undersökningar under år 2008 finns det t.ex. planer på fokusgruppsundersökningar under år De budgeterade resurserna för denna typ av undersökningar har minskat och förväntas inte öka under år Centrala studiestödsnämnden CSN genomförde under år 2007 följande två kvalitativa undersökningar: 1. Användartester av blankett 4144 Blanketten avser ansökan om grundläggande rätt till svenskt studiestöd för personer under 20 år som inte är svenska medborgare. Det grundläggande syftet med undersökningen var att få ökad kunskap om målgruppens behov av och krav på tydlig och relevant information. Målet var att göra blanketten enklare att fylla i och informationstexterna lättare att förstå. Under hösten år 2006 gjordes en liknande undersökning av CSN:s blankett 4145 Personuppgifter för dig som inte är svensk medborgare. För dig som är över 20 år. Undersökningen avser en avgränsad del av CSN:s verksamhet; utländska medborgare under 20 år. En förälder till varje elev deltog i undersökningen. Tolv elever och elva föräldrar deltog. Undersökningen genomfördes genom att två representanter från CSN bokade in tolv möten i CSN:s lokaler. Dessa träffade en elev och förälder åt gången. Undersökningen bestod av tre delar: Eleven och föräldern fyllde tillsammans i CSN:s blankett 4144 under observation. Eleven och föräldern svarade tillsammans på ett formulär med frågor om blanketten och informationstexterna. De två representanterna från CSN intervjuade eleven och föräldern om ansökningsmaterialet.

25 PM Attitydundersökning Avsikten med undersökningen har varit att ta reda på hur CSN bör uttrycka sig i skrift för att medborgarna ska uppleva att CSN förmedlar en bra attityd. Den genomfördes i september 2008 och har endast genomförts en gång. Undersökningen avser bemötandet i CSN:s skriftliga kommunikation, d.v.s. endast en del av verksamheten och vänder sig till följande brukare; studerande, återbetalare och hemutrustningslåntagare. I undersökningen har 24 personer deltagit. Undersökningen har utförts av ett externt företag som CSN anlitat och som har genomfört personliga intervjuer. En representant från företaget och den deltagande träffades på en utvald plats, t.ex. Stockholms universitet, ett café eller på en arbetsplats. Intervjuaren utgick från en samtalsmall som tagits fram i samarbete med CSN. Intervjuerna pågick i ungefär en timme. Migrationsverket Migrationsverket har under perioden genomfört två kvalitativa undersökningar: År 2005 genomfördes 12 fokusgrupper med sökande, referenspersoner (till dem som sökt tillstånd för familjeanknytning) och personal inom besök- och bosättningsverksamheten i Göteborg, Malmö och Stockholm. Frågorna rörde utformningen av besökshallar/receptioner. Resultatet av undersökningen har utgjort ett underlag när gemensamma regler för utformningen av receptioner har tagits fram. År 2008 genomfördes en mindre fokusgrupp med studenter från Stockholms universitet, som låg till grund för vissa utvecklingsinsatser. Till detta ska läggas att, inom ramen för det pågående utvecklingsarbetet när det gäller e- tjänster, ett mindre antal intervjuer har genomförts under år Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen har inte genomfört några kvalitativa undersökningar på senare år, men det har förekommit enstaka fokusgrupper lokalt eller inom olika avdelningar. Det saknas dock sammanställningar av dessa. Försäkringskassan Försäkringskassan har genomfört cirka 10 kvalitativa undersökningar både år 2007 och år Många kvalitativa undersökningar avser brev- och blanketter som är ett utpekat utvecklingsområde för kassan. Andra undersökningar handlar om web-sidor eller olika förmåner.

Försäkrings kassans årsredovisning 2010

Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Innehåll Generaldirektören har ordet...3 Styrelsens arbete 2010...4 Om Försäkringskassan...5 Resultaten för år 2010 i sammanfattning...6 Verksamhet... 13 Samlad

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012. - Strategi för ökade informationsinsatser om arbetskraftsinvandring från tredjeland Bilaga 2012-10-15

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012. - Strategi för ökade informationsinsatser om arbetskraftsinvandring från tredjeland Bilaga 2012-10-15 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 - arbetskraftsinvandring från tredjeland Bilaga 2012-10-15 Sida: 2 av 72 Sida: 3 av 72 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-10-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011 1 (38) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svar på uppdrag att genomföra en djupgående analys om hur myndighetens olika kundgruppers och medborgarnas servicebehov av Försäkringskassans tjänster kan tillgodoses

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Skatteverkets handlingsplan för att minska företagens administrativa börda

Skatteverkets handlingsplan för att minska företagens administrativa börda 2004-05-10 Rapport 2004:11 Skatteverkets handlingsplan för att minska företagens administrativa börda * Skatteverket Uppdrag till Skatteverket att göra en genomgång av myndighetens regelverk m.m. (Fi2003/5093)....1

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer