NKI Nöjd Kund Index Tekniska förvaltningen 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NKI Nöjd Kund Index Tekniska förvaltningen 2013"

Transkript

1 NKI Nöjd Kund Index Tekniska förvaltningen 1 Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Borås Stad. 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte Urval och svarsfrekvens Bortfallsanalys Metod 4 Fokusområden 4 Sammanfattning Gator & vägar Gång- och cykelvägar 11 Park & grönområden 12 Bilaga 1, Övriga kommentarer 16 2

3 SYFTE Syftet men NKI-undersökningen (Nöjd Kund Index) är att mäta den kundupplevda kvalitén på de tjänster Tekniska förvaltningen utför. NKI-undersökningen genomförs vart annat år och resultatet jämförs med tidigare års resultat. URVAL OCH SVARSFREKVENS Ett slumpmässigt urval bland Borås kommuninvånare har gjorts. Urvalet har begränsats genom åldersspannet 18-8 år. 00 enkäter skickades ut och totalt är det 26 svar som kom in, en svarsfrekvens på motsvarande procent. Samtliga svar redovisas anonymt i redovisningen. Svarsfrekvens Antal % Antal utskick 00 st 0 % Inkomna svar 26 st % BORTFALLSANALYS Ett stort bortfall kan snedvrida resultatet och studiens kvalitet är då beroende av hur bortfallet ser ut. Ju större bortfall desto lägre blir precisionen i skattningarna. Av 00 enkäter som skickades ut var det 26 som svarade, vilket motsvarar procent. Detta är en ganska bra svarsfrekvens. Åldersgruppen som var med i studien sträckte sig mellan 18 och 8 år. Detta är en väldigt stor spridning och det medför att man täcker in grupper som kanske inte rör sig frekvent på gator och vägar m.m. Om man inte känner sig berörd av ämnet deltar man heller inte i en studie av detta slag. Främst handlar det om de yngsta och de äldsta i gruppen. Hade man valt en snävare spridning på åldersspannet hade eventuellt bortfallet inte blivit lika stort. Men samtidigt eftersträvar man att få in åsikter från många olika åldersgrupper då dessa kan se annorlunda på olika saker. I enkäten har vi varken frågat efter ålder eller kön och kan därför inte dra några slutsatser kring vilka som ställt upp i undersökningen eller inte. Själva enkäten innehöll nästan samma frågor som vid tidigare undersökning. Enkäten har ett begränsat antal frågor just för att öka chansen att få in fler svar. Hade man haft en lång enkät med allt för många frågor hade kanske fler personer avstått från att delta i studien.

4 METOD Valet av metod hör starkt samman med vilken metod som lämpar sig bäst för att kunna belysa det problemområde eller syfte som man har valt att utgå från. Metoden som har använts för den här studien är en kvantitativ enkätstudie. Detta för att få en så bra överblick som möjligt över hur boråsarna upplever förvaltningens arbete utifrån olika ämnesområden. Då man jobbar med kvantitativa studier vill man kunna generalisera utifrån de svar man har fått in. Enkäten (se bilaga 2) skickades ut via post tillsammans med ett följebrev där vi förklarade syftet med studien. Ett frankerat svarskuvert skickades med enkäten och i år har respondenterna även haft möjlighet att svara på enkäten på webben. Enkäten består av ett antal frågor där respondenterna svarar på en skala hur de upplever förvaltningens arbete. Skalan går från 1 till, där 1 motsvarar inte alls nöjd och motsvarar mycket nöjd. Respondenten ska enbart kryssa för ett av alternativen. Utöver skalan finns även ett alternativ för vet ej. Detta alternativ ska användas då respondenten inte har någon erfarenhet av det som efterfrågas. Respondenten får även möjlighet att fylla i övriga kommentarer i en öppen avslutande fråga. FOKUSOMRÅDEN De områden vi har valt att ha med i denna undersökning är: Gator och vägar, Gång- och cykelvägar, Park och grönområden. Respondenten har efter att hon/han svarat på frågorna fått chansen att lämna övriga synpunkter kring de olika områdena på den öppna frågan Övriga kommentarer. Resultaten i denna studie jämförs med liknande frågor från års undersökning. För att kunna få fram sammanfattande mått på kvaliteten ur kundens perspektiv och ge ett helhetsbetyg för den studerande verksamheten har en formel för uträkning av NKI-värde använts som togs fram av SCB. 4

5 SAMMANFATTNING I årets undersökning har städning av parker, gator och torg fått något bättre resultat jämfört med tidigare år. Under övriga kommentarer har ändå en del kritik riktats just till städningen men främst till brist på papperskorgar runt om i staden. Gång- och cykelvägar har fått sämre resultat och många synpunkter under övriga kommentarer handlar om gång- och cykelvägarna i Borås. Gator och vägar Det sämsta NKI-värdet fick frågor om framkomligheten i trafiken. Medelvärdet har lagt sig på en femma på den tioskaliga skalan. Totalt 48 procent tycker att framkomligheten är bra, 6 procentenheter mindre än för två år sedan. I 11-års undersökning var 4 % av de svarande nöjda med framkomligheten. När det gäller snöröjningen visar även årets undersökning att invånarna blivit mer nöjda med snöröjningen. 1 procent av de svarande tycker att snöröjningen och halkbekämpningen skötts bra vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med 11 då NKI-värdet låg på 4 procent. Det område som de svarande är mest nöjda med inom Gator & vägar är gatubelysningen. Här är det 64 procent av de svarande som är nöjda och endast 6 procent är missnöjda. Här kan man se en liten minskning med procentenheter jämfört med 11 då 6 procent var nöjda med gatubelysningen. Gång- och cykelvägar Årets resultat av hur boråsarna är nöjda med gång- och cykelvägarna visar på en minskning av nöjdheten hos boråsarna. Parker och grönområden Parker och grönområden är den del i studien som fått ungefär samma resultat på alla områden jämfört med tidigare år förutom städningen och skötseln av parkerna. Medelvärdet för samtliga frågor ligger rund 8 och det är mycket positivt. Städning och skötsel av parker är det område som fått betydligt bättre resultat jämfört med tidigare år. Hela 6 procentenheter anser att städning och skötsel av parker blivit bättre.

6 Gator & vägar Hur nöjd är du med framkomligheten i trafiken i Borås? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 2 Vet ej 22 Total inte alls 4 2 % i högsta grad 2 Vet ej Statistik Medelvärde, Median Jämfört med tidigare år År NKI-värde procent är nöjda med framkomligheten i trafiken i Borås. Jämför vi med tidigare år, t.ex. 11, ser vi en minskning av nöjda boråsare med 6 rocentenheter. 6

7 Hur nöjd är du med standarden (jämnhet, gropar och spår) på kommunens gator i sin helhet? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 2 Vet ej 18 Total inte alls % Vet ej Statistik Medelvärde 4,1 Median Jämfört med tidigare år År NKI-värde Standarden på kommunens gator och vägar är ett utav områden som boråsarna blivit mer nöjda med. 46 procent är nöjda med gatornas standard. Stor förbättring jämfört med 08 då bara 0 procent ansåg att standarden på kommunens gator var bra.

8 Hur nöjd är du med standarden vad avser skräp och ogräs på våra gator och torg? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad Vet ej 1 Total inte alls 8 11 % Vet ej Statistik Medelvärde,86 Median 6 Jämfört med tidigare år År NKI-värde procent av de svarande tycker att våra gator och torg hålls rena. Fler nöjda boråsare är det även i år. 8

9 Hur nöjd är du med skötseln av snöröjningen i sin helhet? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 6 2 Vet ej 26 Total inte alls % Vet ej Statistik Medelvärde,68 Median 6 Jämfört med tidigare år År NKI-värde procent tycker att snöröjningen sköttes bra och var nöjda med den. 4 procentenheter fler nöjda med snöröjningen i år jämfört med 11.

10 Belysning på gator och vägar bidrar till att öka trafiksäkerheten, tryggheten och trivseln i vår stad. Hur nöjd är du med standarden på gatubelysningen i Borås? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 12 Vet ej 18 Total inte alls 8 % 0 18 Vet ej Statistik Medelvärde 6,8 Median Jämfört med tidigare år År NKI-värde Standarden på gatubelysningen anses vara rätt så bra dock sämre än tidigare. 64 procent av de svarande är nöjda med standarden på gatubelysningen. Här kan vi se att nöjdheten med gatubelysningen har minskat jämfört med tidigare år.

11 Gång och cykelvägar Hur nöjd är du med kommunens gång- och cykelvägar? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 6 2 Vet ej 44 1 Total inte alls 6 % Vet ej Statistik Medelvärde, Median 6 Jämfört med tidigare år År NKI-värde Årets resultat av hur boråsarna är nöjda med gång- och cykelvägarna visar på en minskning av nöjdheten hos boråsarna. 11

12 Park & grönområden Tycker du att det är viktigt med blomsterutsmyckningar i Borås? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 1 46 Vet ej 11 4 Total % inte alls Vet ej Statistik Medelvärde 8,8 Median Jämfört med tidigare år År NKI-värde Blomsterutsmyckningar är viktiga för boråsarna men ändå kanske inte så viktiga som vi anser de borde vara. 84 procent tycker att det är viktigt med blomsterutsmyckningar i staden, samma resultat som förra året. 12

13 Tycker du att Borås Stads parker är en stor tillgång för Borås? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad Vet ej 12 Total % inte alls Vet ej Statistik Medelvärde 8,86 Median Jämfört med tidigare år År NKI-värde procent av de svarande tycker att Borås Stads parker är en stor tillgång för Borås. 1

14 Hur nöjd är du med utbudet av parker i Borås? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 4 21 Vet ej 14 Total inte alls 2 % Vet ej Statistik Medelvärde, Median 8 Jämfört med tidigare år År NKI-värde Mindre andel av boråsarna är nöjda med utbudet av parker i Borås. procent är nöjda med utbudet vilket visar på en minskning med 8 procentenheter jämfört med

15 Hur nöjd är du med städningen och skötseln av parkerna i Borås? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 4 1 Vet ej 26 Total inte alls 2 6 % Vet ej Statistik Medelvärde, Median 8 Jämfört med tidigare år År NKI-värde NKI-värde för städning och skötsel av parkerna i Borås har blivit bättre procent tycker att skötseln och städningen av parkerna är bra. Hela 6 procentenheter fler nöjda än 11. 1

16 Bilaga 1 Övriga kommentarer Skräp och ogräs Mer papperskorgar, gärna i anslutning till bänkar där folk sitter. Mer papperskorgar på Allègatan. Det är viktigt att det finns tydlig sopsortering på stan och lättillgänglig. Fler papperskorgar (i Stockholm finns det papperskorgar i varje gathörn.) Här får man gå och leta efter dom och det är sällan man hittar dom. Då blir det att man slänger skräpet på gatan. För få soptunnor i Borås. I Göteborg finns många. Dom är stora, det finns askkopp på dom och är snygga också. Gör ett studiebesök i Göteborgs stad. Det är irriterande då fastighets ägare nonchalerar renhållningen på tillhörande trottoarer. De bör få en kraftig påminnelse inför vintern. Vid fortgående nonchalans bör ekonomiska åtgärder vidtas. Ex. Nyckelbergsgatan 1 Borås Vid Elfsborgsmatcher är det mycket skräpigt mellan stan och Knalleland. Plockas inte upp efteråt. Mer ställen runt Norrmalm och bostäder bör det finnas (skräpkorg?) papperskorg att slänga hund påsar i, framför allt skräp i, väldigt bra i centrum men behövs mer i bostadsområden runt om. Det jag reagerar mest negativt på vad gäller sopning av gator är sopbilen! Mkt hög ljud/bullernivå på bilen och maskinen när den kör med borstarna. Tidpunkten kl 0.00 på söndagarna. Den kör trots lite skräp på trottoarer. Det jag ockås reagerar negativt på är lövborttagning. Det är hög bullernivå. Användning av maskinell städning trots få löv! Ogräsbekämpning och gräsklippning är under all kritik. Ser mycket ovårdat ut. Speciellt turister tycker att staden tappar all sin charm. Detta gäller infarterna till Borås. Alldeles för få lådor till hundbajspåsar. Då jag/vi har hund och bor i Brämhult upplever vi att det finns alldeles för få lådor. Vi plockar alltid upp och tar med hem, men man ser mycket hundbajs kring de gångvägar där det är populärt att gå. Dessutom är det alldeles för mycket hästskit på vägarna i Brämhult (områden kring ridhuset i Brämhult) Hade det varit lika mycket hundskit på gång- och cykelvägarna tror jag att det hade blitiv hundförbud. Hej, bor på Majorsgatan, här har det inte sopats på 0 år på grund att bilar parkerar fast avstängning är utsatt det skulle väl gå att ordna på något vis. Fler papperskorgar på gator, torg och parker vore kanon. Renhållning-brist på papperskorgar. Önskar ett system med papperskorgar liknande Växjö. Med plats för returflaskor/burkar. Askkoppar på papperskorgen. Fler möjligheter att sortera burkar och glas vid papperskorgarna. Där man sorterar sina sopor på Hässleholmen i dom blå konteinerna, ser det alltid för jävligt ut vad är vitsen med att soretera sitt skräp? När andra människor kastar hur mycket skräp som helst på marken istället. Skräckexempel på ostädat är efter Högskolans inskolningsfest i Annelundsparken som extrainkallad personal fick städa. Även efter torsdagskvällarna i Stadsparken. Undviker att gå in i någon park efter mörkrets inbrott. 16

17 Städning vid Mac Donalds vid Knallerondellen bör fixas av Mac D. Cykelvägen i Fristad t.ex. mot Ärtingen (Vänganägen) är ju önskvärd och ett stort behov. Ibland saknar jag en papperskorg. Svårt att säga exakt var. Utomstående turist/konsult skulle säker kunna hjälpa med att identifiera områden. Tack för möjligheten att påverka. Gång- och Cykelvägar Cykel/gångvägen bör inte passera mitt i badplatsen. Lägg den längst bak mot berget. Bygg en bastuanläggning vid Byttorpssjön sattsa mer på kolonilotts områden, upprusta t.ex. kulgrafs område vid Skogsryd. Vad det gäller gång och cykelvägar anser jag att dessa tydligt skall utmärkas vilket som är vad så att det inte råder någon tvekan om var man cyklar eller var man går, skyltningen får inte heller försvinna när det kommer snö. Det är livsfarligt att gå över gatorna för det finns ingen som håller hastighetsbegränsningen. Det gäller inga lagar i Borås ingen vet vad högerregeln är. Cyklar man i Borås är det med livet som insatts, lär er utav Västerås hur man bygger cykelbanor. Tack för mig, lyft era rumpor och gå ut i trafiken så får ni se en chock eller två. Där cykel och gångbanor är gemensamma bör cykel och gångbanor markeras tydligt. Cykelvägen Göta- Ridhuset bör belysas. Högst otrevligt att promenera där på kvällen och tidigt på morgonen. Vid cityknalleland är varningslamporna för cykeltrafik bra, dom är lite svåra att uppmärksamma! Bör göras mer uppmärksamma och tydliga för cykel och bilister. Cykelvägarna bör bli fler! Det är svårt att cykla i tex. Centrala Borås.. Cykelbanan som kommer från Knalleland är farlig. Billister som ska till City, Apotek mm. Eller ska åka därifrån, ser inte cyklisterna som kommer ganska fort där. Jag tycker inte att man ska prata gång- cykelvägar eftersom man cyklar runt på ett helt annat sätt än man går och dessa är därför inte ett och samma. Gång- och cykelvägar som inte är avskilda är jätte dåliga. Det finns några bra cykelvägar och de är inte kombinerade. Åsbogatan mot centrum katastrofalt dålig den blev inte bättre av att göra en ny utfart/infart vid Kulturhuset. Cykelvägar under all kritik. Lär av Köppenhamn och Stockholm. Alla jävla potthål. För många cyklister på gångbanorna. Gång- och cykelbana mellan Sjömarken-Sandared har lovats i säkert år men inget händer. Är det för att vi inte har någon toppolitiker som Gånghester. D.S. Gång/cykelväg saknas mellan Sjömarken och Sandared. Där finns ett behov att fylla. Åker mest mellan Sandared och Borås och vägen har blivit väldigt bra. Men cykel/gångvägen måste prioriteras innan det händer en olycka med cyklist och bil. Livsfarlig vägsträcka mellan Sandared och Sjömarken. Gång och cykelvägen mellan Sjömarken och Lundaskog används väldigt flitigt. Tror det skulle bli en uppvisning i folkhälsan när cykelvägen Sandared/Sjömarken är klar. Fler skulle våga cykla. Hoppas ni kan få till cykelvägen snart! 2e det borde vara mer separata gång/cykelvägar från biltrafiken, vid knallerondellen är det ganska bra. 1

18 Jag bor i Brämhult där Gång/cykelvägar på vissa ställen är en fara för de som nyttjar dem. Det finns hålor, stenar som sticker upp. Gångvägar ligger lägre än omgivning så att det samlas vatten/is vilket gör dem farliga. Detta gäller vid Fågelgatorna mot Myråsskolan. Dålig hänsyn tas till cyklisters framfart. Dåligt markerade cykelvägar. Vid vägarbete tas mycket lite eller ingen hänsyn till vart cyklisterna ska cykla. Gångtrafikanter blockerar alltid cykelbanan. Under september månad har man räknat bilar utmed Ramnasjön som är livligt trafikerad av cyklister. Hög metallist 2 st. rakt över vägen. Kl är det mörkt, ingen markering, höll på att flyga av cykeln. Helt oacceptabelt. Blanda inte cykelvägar och gångvägar. Låt ena sidan tillhöra cyklarna och den andra sidan gående. Eller markera med linjer vilken sida du går på m.m. Finns det cykelväg så låt den inte helt plötsligt upphöra. Cykelbana på Allégatan! Tack för att jag fick vara med och påverka. Tycker det är bra med arbeten som är gjorda mot bättre gång och cykelbanor. Standard och framkomlighet Anlägg en riktig gräsmatta vid Byttorpssjöns badplats. Borås lägger alldeles för mycket pengar på konst i staden istället för viktigare saker (t.ex. bättre skolmåltider, vården i allmänhet, speciellt äldreomsorgen och dess personal.) Det finns miljoner att spendera och slösa på konst medan man gör nedskärningar på viktiga saker för det finns inga pengar. Gatorna i city är oftast i bra skick men på landsbygden är de uselt på många håll. Snöröjningen är i varierande kvalitet. Ringde förra hösten er förv. Aug att det inte finns något övergångställe vid övre Kvarngatan och 4:e Villagatan. Väldigt många går Kvarngatan upp och ner till och från centrum. Endast övergångsställe vid klippbron och ett vid Åsvägen. Ingenting har hänt, urdåligt. Framkomlighet, dålig. Bussar framkallar köer vid hållplatser ej miljövänligt. Kullerstenar på Allègatan. Stans paradgata är under all kritik. Ta bort alla gator med kullersten på de är svåra att gå på. De är ojämna. Engelbrekts gatan är farligaste gatan i stan just nu. Nu kör bilister upp på cykelbanan utanför Duvan och Elon för att slippa farthindren. Hastigheten på Döbelnsgatan ligger runt 0 km/h och på Sturegatan likadant. Det är bara en tidsfråga innan någon blir ihjälkörd där, gör något snabbt snälla. Borås har blivit en mycket rörig stad. Trottoarkanter vid övergångsställ är för hög för en personbil som jag åker på. Mindre vägar underhålls inte bra. Att inte asfaltera om utan att bara spruta över grus lagar inte vägar. Gator och vägar: de tar lång tid att få gropar igenfyllda. Mycket lappa och laga. Övrigt bra vägar. Stora rondellen i knalleland är dålig. Det går att köra i för hög hastighet, villket de flesta gör. Många smågator i dåligt skick. Ex. delen Engelbrekts gatan, Linneagatan av Torstensonsg. Trafiken i knalleland är kaosaktig stundtals. Speciellt från Sjöbo hållet mot centrum. Ofta långa köer in mot knallelands rondell. Ibland ända från Idrottsgatan (Erikslundsplatsen) 18

19 Stäng av gatan från Regementsgatan till Majorsgatan fram till 4:an det finns ingen utfart på den sträckan och gör likadant från andra hållet. Underhållet av gator och vägar i Borås är bedrövligt. Gupp och hålor överallt. Gör något! Standarden är under all kritik i de flesta avsnitten av kommunens gator. Särskilt när man åker buss skulle man behöva både njurbälte, särskilda sittkuddar m.m. för att inte riskera att inre organ och särskilt ömtåliga kroppsdelar tar skada. Lägg därtill vissa bussar erbarmligt dåliga stötdämpare så blir färden på kommunens gator en pina. Vi bedriver verksamhet med service från Viskastrandsgatan. Först stängdes utfarter till samtliga leder så all trafik måste över Högskolan. Miljötänk!? Ansvarig chef på kommunen svarar ej på tel eller mail under ca 1 års tid! Nu är snart Simonsland klart men all trafik skall fortfarande gå över Högskolan (Göteborg_Trollhättan, Småland-Halland- Jönköping/Stockholm. Bra Tommy Hellstadios. Ex. Borås paradgatan Allégatan undviker vi att passera. Ex. cirkulationsplatsen vid Volvo med vägbullar av gatsten m.fl. ställen. I högtrafiken är flera gator ofrånkomliga. Jag vill att vi löser stoppet som blir när bommarna för tåget går ner vid albanoliden. Den rondellen i koppling till citys parkering bromsar upp allt. Bygg och vägarbeten tar för lång tid och orsakar svår framkomlighet. För dyr parkeringsavgift i stan! Gtauhörnet Gyllingtorp i Sjöbogatan-hög trottoarkant, bilar kör med hög fart över kanten sömnen störs av oljudet på nätterna. Trafiken har ökat markant de senaste åren. Mycket höga farter på Sjöbogatan. Sedan man avgiftsbelagd parkeringsplatser vid Bergakungsgatan på Sjöbo har trafikensäkerheten blivit mycket sämre. Nu står det parkerade bilar på alla kringliggande gator t.ex. Hultagatn och Tomteplatsen. Parkeringsplatserna står helt tomma så stadens inkomster där blir låga. Utfart till Kungsleden vid Kelv är en katastrof! Bör åtgärdas. Men kantstenarna är ofta för höga, att man måste mer eller mindre helt stanna i en korsning för att inte köra sönder styrleder m.m. tycker jag är synd. Vägarna är ett skämt i Borås med omnejd. Med tanke på att min son körde sönder sin bil i ett jätte hål i vägen till Bossnäs (vattenfyllt) och kommunen tar inget ansvar?? Hade det varit en mc hade det slutat i katastrof så jag ger inte mycket för underhållet på vägarna! Ofta trafikstockning. Vägarna har försämrats betydligt. Dålig planering, hög belastning. Det är viktigt att trafiken flyter på genom en stad så att ej köbildning skapas och där med högre koldioxidutsläpp. Skyltarna: smutsiga skyltar överallt! Vilket håll du än kör in i Borås möts du av smutsiga skyltar. Värdelöst med busshållsplatser mitt i gatan, skapar stressirritationer=olyckor. Jag hoppas ni kan göra allt bäst så möjligt! Lycka till. Snöröjning Den är ganska dålig om man jämför med Stockholm igen, så plockas dom upp av drivor och sedan kommer en snöslunga och lastar upp den på en lastbil som kör iväg och tippas på lämpliga platser och då blir trottoaren nästan snöfri, Varför skottar man motorvägarna först och lämna oftast sidogatorna (där folk bor) till dagen?? 1

20 När det gäller vinterväglag så måste saltet användas i mycket högre grad Har själv plogat snö, alla vill att man ska vara överallt samtidigt. Hans Falk Snöröjning: bor i villa med trottoar som ni skottar. Tyvärr händer det allt som oftast att när vi skottat kommer plogbilen och plogar upp en ibland väldigt hög och hård vall på trottoaren. Varken vi eller snöslungan klarar av den där rollen. Vad gör man? Gator: det är angeläget att sikten är god i gatukorsningen vilket inte alltid är fallet p.g.a för höga häckar, ex. Björgängsgatan-Gustav Adolfsgatan. Övriga kommentarer Jag vill ha fler poliser på Norrby. Jag känner mig otrygg. Träd och buskar rensas så att vägskyltar, trafikmärken blir bättre synliga. Min granne har ringt flertal gånger ang. att träden på :e Villagatan borde ansas/klippas ner. Hon har blivit utskrattad av er/någon det växer inga träd i gatan. Ta er gärna en tit. Träden tillhör ej fastighetsägarna. Mvh. Eva Bengtsson :e Villagatan 1 04 Borås Tel alt. 0/61688 På grund av att jag har rullator så är jag inte mycket och går i centrum nu mer, men det är ju alltid trevligt att det är välvårdat och vackert i vår stad! Bor ej i Borås så att mina svar är lite på känn. Kör bil inne i stan ibland. Jag åker sällan till centrum pga. dyra parkeringsavgifter. men trottoarer som vi har i borås innerstad är värt + gatubelysning på alla övergångsställen skulle göra mycket Eftersom mina besök i Borås rör sig om ca besök om året bygger mina svar på mina resor till och från arbetet i Viared. Jag har egentligen ingen uppfattning om väghållningen i Borås. Den dagen jag får tillbaka mitt parkeringstillstånd ska jag svara på era frågor. Jag flyttade tillbaka till borås i december och kan därför inte svara på alla frågor. Om man stänger av för många gator i Borås centrum finns det risk att centrumhandeln dör ut. Ta ex. samhällena Kinnarumma Målsryd en ny väg bra för miljön men samhället dör. Gör samhället mer tillgängligt. För att få ett bra resecentrum spräng bort Krokhallsberget (detta berg gagnar igen dessutom bör inte kostnaden bli hög om detta planeras noga och en flytt av resecentrum sker. Berget är dessutom ihåligt detta gör att Simonsland Norrby med en bra köpcentrum i nya väveribolaget kan utvecklas. Avs. Tommy Nygren Varför inga frågor av sopning av gatorna efter vinterns sandande? Ligger ofta kvar långt in i maj och utgör en stor trafikfara för cyklister och mc förare. Skulle även bli överlycklig om det skulle finnas en form av vattenkran eller slang vid Hässleholmens hundrastgård. Vatten bör finnas tillgängligt där tycker jag Vi tycker att Trandareds torg har blivit väldigt fint

21 Gångtunnel under Kungsleden, från Kulturhuset till Centrum är smutsig, mörk och hemsk att gå igenom Kör inte så mycket i Borås centrum så jag har ingen åsikt om gatorna. Jag kan inte föreställa mig allt, allting kan vara perfekt, därför är jag ganska nöjd helt enkelt. Eftersom jag bor på landet mellan Aplared och Roasjö så är jag inte så ofta i Borås därför kan jag inte uttala mig så mycket. Men en sak kan jag tycka till om och det är att Roasjövägen är urusel!! Skulle vara bra med upplysta övergångsställen. Farthinder på Nämdemansgatan på Dammsvedjan skulle uppskattas väldigt mycket pga. den enormt ökade trafikringen av denna efter av Kronängs idrottsplats. Jag bor i Vänga ute på landet så det kan vara lite svårt att svara. Satsa gärna lite pengar på landsbygden någon gång. Ex. gatubelysning mindre vägar. Vi har inte haft någon julgran + belysning i vårt samhälle (Borgstena) på minst 2 år. Sätt upp hundlatriner i samhället. Klipp ner höga buskar i rondeller, sikten är alldeles för dålig på vissa platser. Lite planteringar i samhället. Tack!! Park Angående städning i parker och på gator: sätt/ställ upp fler papperskorgar i framförallt parkerna. Dom är jämt överfulla så folk tvingas lägga sina sopor utanför eller någon annanstans. Finns det ingenstans att göra av sitt skräp ligger det kvar eller hamnar i buskarna. Skulle gärna se att en del områden i parker och andra gröna områden används till att plantera lite matnyttigheter t.ex. bärbuskar. Skogsområdet vid Hedvigsborg är under all kritik. Vi har försökt att under år något skulle göras åt detta. Inget händer. Ofta ligger det skräp vid kanter och diken. Ogräs i rabatter tar bort den fina känslan från blomsterarrangemang m.m. Det kunde vara fler parker, i nuläget är det bara stadsparken som får. Annelundsparken var bra för ca år sedan. Lennart Öst Jag är 6 år och cyklar inte i Borås. Hemma ha jag min egen park, känner endast till stadsparken. Bygg inget glashus. Dåligt med papperskorgar/hundbajskorgar. Har man hund är det långt mellan korgarna. Saknar inhägnad hundrastpark i centrum/knalleland där man kan ha lösa hundar. Mycket skräp på t. ex. Hässleholmen, Norrby övrigt mycket fint i våra parker i stan! Fina blomsterarrangemang! För mycket starkt gula blommor i stadsparken överhuvudtaget dåliga färgkombinationer i de flesta planteringar. Parkerna är väldigt vackra med blomsterutsmyckningarna. Mycket bra! Väldigt vackert med alla träd som har planterats utefter gatorna/vägarna. Borås har ryckt upp sig de senaste åren. Tack till alla som jobbat/jobbar med grönområden i Borås. 21

22 Har önskat röjning av träd i skogsdungen intill lekplatsen vid Rydsvägen, Gånghester. Dels för att få ljusinsläpp mot husen längs Rydsvägen och att det finns nedfallna träd. Har lämnat in en begäran av detta 11 men inte fått några besked. Mycket nöjd med parkerna överlag. Om jag ska nämna något så skulle det vara en park i närheten av Knalleland. 22

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Inlämnade kommentarer till enkät om vinterväghållning.

Inlämnade kommentarer till enkät om vinterväghållning. Inlämnade kommentarer till enkät om vinterväghållning. Bilaga till utvärdering av servicedeklaration om vinterväghållning 2009 Jag tycker att snöröjningen där vi bor fungerar bra. Däremot när det gäller

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall och Bertil Jonsson hade tyvärr fått förhinder. Monika Andersson hälsade välkomna.

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall och Bertil Jonsson hade tyvärr fått förhinder. Monika Andersson hälsade välkomna. Datum:2015-06-03 Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar Vinningarådet Tid och plats Vinninga 2015-06-03 Deltagare Se bifogad deltagarlista, 15 personer från Vinninga Från kommunen: Paula Evertsson, Tora Gustafsson,

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 i området kring Nybyholm och Vasastaden 30 maj 2011 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Vad är en trygghetsvandring? 6 2.1 Metod... 6 2.2 Trygghetsvandring kring

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Trygghetsvandring. Anteckningar. Fagerängen H ÄLSO- OCH TRYGGHETSRÅDET

TRELLEBORGS KOMMUN. Trygghetsvandring. Anteckningar. Fagerängen H ÄLSO- OCH TRYGGHETSRÅDET TRELLEBORGS KOMMUN Trygghetsvandring Anteckningar Fagerängen 2012 H ÄLSO- OCH TRYGGHETSRÅDET 1 Innehåll Arrangör... 2 Deltagare... 2 Sammanfattning... 2 Sträckan som vandrades... 3 Synpunkter som kom fram

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Nummer 2, 2014 December Hej, du vinterland! Sida 4 Norrköping en stad för alla Sida 5 Tryggare trafik ger tryggare stad Sida

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Vinterväghållning Gävle kommun Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Gävle i siffror 96 000 invånare 80 000 invånare berörs direkt av kommunal väghållning 22 mil gc-vägar 45 mil

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun.

Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Medborgarna uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning sköts i Nacka kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Nacka kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Trygghetsvandring Malmköping. Augusti 2010

Trygghetsvandring Malmköping. Augusti 2010 Trygghetsvandring Malmköping Augusti 2010 Bakgrund Att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet. Under

Läs mer

Trygghetsvandring i Tåbro 2011-2012

Trygghetsvandring i Tåbro 2011-2012 Trygghetsvandring i Tåbro 2011-2012 Arrangerades av: Lindomeprojektet - Marko Manninen Ivar Wikenstedt Sofia Hallqvist Brottsförebyggande rådet - Alan Abdali Mölndal 120621 Hej! I slutet av förra året

Läs mer

Trygghetsvandring. Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013

Trygghetsvandring. Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013 Trygghetsvandring Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013 1 Anteckningar från vandringen i Gislövs läge den 24 oktober 2013 Arrangör Trelleborgs kommun, hälso- och trygghetsrådet

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig Vi inom Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar ständigt för att bli bättre. För att bemöta dig och andra linköpingsbor

Läs mer

Sjömarkens Vägförening

Sjömarkens Vägförening Sjömarkens Vägförening Närvarande 34 personer PROTKOLL ÅRSMÖTE 27 maj 2014 Idrottsgården Mötets öppnade Ulf Landegren hälsade alla välkomna och före mötet informerade Jan-Åke Hugo Claesson från Borås kommun

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum måndagen den 6 november 2006 Upprättat 2006-11-20 Reviderat 2006-11-29 Reviderat 2007-09-03 Reviderat 2008-06-25 TRYGGHETSVANDRING KRING HERTSÖNS CENTRUM Tid och

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 I den här skriften hittar du... Din kunskap behövs!...5 Förmöte...6 Andra mötet vandringen...6 Avslutande möte...8 Att tänka på under vandringen...9 Människan är viktigast...9

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening

För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening 1 (13) Håkanstorp_Johanneslust.doc För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust 1 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Tid: kl 19 21.30 Plats: Bokelundaskolan Antal stämmodeltagare: 27 KS repr: SHB-nämnden: Tjänstemän: Carina Zachau, Christer Olsson, Thomas Bjertner, Thomas

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning

Kritik på teknik 2007. Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Kritik på teknik 2007 Redovisning av kundenkäter i teknisk förvaltning Förord Under våren 2007 gjordes undersökningar i 84 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator,

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING

SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Flygfoto över Eriksskolan. INNEHÅLL Uppdraget...3 Syfte och mål...3 Genomförande...3

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011

Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Trygghetsvandring Flens centrum Juni 2011 Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet.

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

Nöjdhetsundersökning bland vardagscyklister

Nöjdhetsundersökning bland vardagscyklister Nöjdhetsundersökning bland vardagscyklister 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Allmänna uppgifter och cykelvanor... 6 Cykelmöjligheter... 9 Cykelmöjligheter i olika delar av Jönköpings kommun... 12 Cykelvägnätets

Läs mer

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008 Attitydundersökning i Stockholm City maj City i Samverkan har under maj genomfört attitydundersökningar på 500 personer bosatta i Stockholms län Attitydundersökning i Stockholm City Under maj har 500 personliga

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2014

SCB:s medborgarundersökning 2014 SCB:s medborgarundersökning 2014 Trollhättan stads resultat Miljö Trollhättan bäst på renhållning toppar ranking från branschorganisation Det handlar om Sveriges bästa avfallskommun 2013 med avseende på

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2013 Innehåll Förord...1 Skolvägskartläggningen...2 Malms skola Pargas... 2 Salpar skola Sibbo... 6 Smedsby Böle lågstadieskola...

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

Vattnet i Donau är inte sämre än i Mälaren och folk badar i Donau. Hur det förhåller sig längre nedströms, i de forna öststaterna vet jag inte.

Vattnet i Donau är inte sämre än i Mälaren och folk badar i Donau. Hur det förhåller sig längre nedströms, i de forna öststaterna vet jag inte. Hej alla, Tänk om jag skulle börja detta lilla epos över Donau Radweg med att skriva åk aldrig Donau Radweg med cykel!! Det hade varit katastrofalt. Istället skriver jag till alla cykelfans Åk Donau Radweg

Läs mer

Trelleborgs centrum 2010-03-10

Trelleborgs centrum 2010-03-10 TRELLEBORGS KOMMUN Trygghetsvandring Anteckningar Trelleborgs centrum 2010-03-10 1 Innehåll Arrangör... 3 Deltagare... 3 Sträckan som vandrades... 3 Sammanfattning... 3 Synpunkter som kom fram under vandringen....

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer