NKI Nöjd Kund Index Tekniska förvaltningen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NKI Nöjd Kund Index Tekniska förvaltningen 2013"

Transkript

1 NKI Nöjd Kund Index Tekniska förvaltningen 1 Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Borås Stad. 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte Urval och svarsfrekvens Bortfallsanalys Metod 4 Fokusområden 4 Sammanfattning Gator & vägar Gång- och cykelvägar 11 Park & grönområden 12 Bilaga 1, Övriga kommentarer 16 2

3 SYFTE Syftet men NKI-undersökningen (Nöjd Kund Index) är att mäta den kundupplevda kvalitén på de tjänster Tekniska förvaltningen utför. NKI-undersökningen genomförs vart annat år och resultatet jämförs med tidigare års resultat. URVAL OCH SVARSFREKVENS Ett slumpmässigt urval bland Borås kommuninvånare har gjorts. Urvalet har begränsats genom åldersspannet 18-8 år. 00 enkäter skickades ut och totalt är det 26 svar som kom in, en svarsfrekvens på motsvarande procent. Samtliga svar redovisas anonymt i redovisningen. Svarsfrekvens Antal % Antal utskick 00 st 0 % Inkomna svar 26 st % BORTFALLSANALYS Ett stort bortfall kan snedvrida resultatet och studiens kvalitet är då beroende av hur bortfallet ser ut. Ju större bortfall desto lägre blir precisionen i skattningarna. Av 00 enkäter som skickades ut var det 26 som svarade, vilket motsvarar procent. Detta är en ganska bra svarsfrekvens. Åldersgruppen som var med i studien sträckte sig mellan 18 och 8 år. Detta är en väldigt stor spridning och det medför att man täcker in grupper som kanske inte rör sig frekvent på gator och vägar m.m. Om man inte känner sig berörd av ämnet deltar man heller inte i en studie av detta slag. Främst handlar det om de yngsta och de äldsta i gruppen. Hade man valt en snävare spridning på åldersspannet hade eventuellt bortfallet inte blivit lika stort. Men samtidigt eftersträvar man att få in åsikter från många olika åldersgrupper då dessa kan se annorlunda på olika saker. I enkäten har vi varken frågat efter ålder eller kön och kan därför inte dra några slutsatser kring vilka som ställt upp i undersökningen eller inte. Själva enkäten innehöll nästan samma frågor som vid tidigare undersökning. Enkäten har ett begränsat antal frågor just för att öka chansen att få in fler svar. Hade man haft en lång enkät med allt för många frågor hade kanske fler personer avstått från att delta i studien.

4 METOD Valet av metod hör starkt samman med vilken metod som lämpar sig bäst för att kunna belysa det problemområde eller syfte som man har valt att utgå från. Metoden som har använts för den här studien är en kvantitativ enkätstudie. Detta för att få en så bra överblick som möjligt över hur boråsarna upplever förvaltningens arbete utifrån olika ämnesområden. Då man jobbar med kvantitativa studier vill man kunna generalisera utifrån de svar man har fått in. Enkäten (se bilaga 2) skickades ut via post tillsammans med ett följebrev där vi förklarade syftet med studien. Ett frankerat svarskuvert skickades med enkäten och i år har respondenterna även haft möjlighet att svara på enkäten på webben. Enkäten består av ett antal frågor där respondenterna svarar på en skala hur de upplever förvaltningens arbete. Skalan går från 1 till, där 1 motsvarar inte alls nöjd och motsvarar mycket nöjd. Respondenten ska enbart kryssa för ett av alternativen. Utöver skalan finns även ett alternativ för vet ej. Detta alternativ ska användas då respondenten inte har någon erfarenhet av det som efterfrågas. Respondenten får även möjlighet att fylla i övriga kommentarer i en öppen avslutande fråga. FOKUSOMRÅDEN De områden vi har valt att ha med i denna undersökning är: Gator och vägar, Gång- och cykelvägar, Park och grönområden. Respondenten har efter att hon/han svarat på frågorna fått chansen att lämna övriga synpunkter kring de olika områdena på den öppna frågan Övriga kommentarer. Resultaten i denna studie jämförs med liknande frågor från års undersökning. För att kunna få fram sammanfattande mått på kvaliteten ur kundens perspektiv och ge ett helhetsbetyg för den studerande verksamheten har en formel för uträkning av NKI-värde använts som togs fram av SCB. 4

5 SAMMANFATTNING I årets undersökning har städning av parker, gator och torg fått något bättre resultat jämfört med tidigare år. Under övriga kommentarer har ändå en del kritik riktats just till städningen men främst till brist på papperskorgar runt om i staden. Gång- och cykelvägar har fått sämre resultat och många synpunkter under övriga kommentarer handlar om gång- och cykelvägarna i Borås. Gator och vägar Det sämsta NKI-värdet fick frågor om framkomligheten i trafiken. Medelvärdet har lagt sig på en femma på den tioskaliga skalan. Totalt 48 procent tycker att framkomligheten är bra, 6 procentenheter mindre än för två år sedan. I 11-års undersökning var 4 % av de svarande nöjda med framkomligheten. När det gäller snöröjningen visar även årets undersökning att invånarna blivit mer nöjda med snöröjningen. 1 procent av de svarande tycker att snöröjningen och halkbekämpningen skötts bra vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med 11 då NKI-värdet låg på 4 procent. Det område som de svarande är mest nöjda med inom Gator & vägar är gatubelysningen. Här är det 64 procent av de svarande som är nöjda och endast 6 procent är missnöjda. Här kan man se en liten minskning med procentenheter jämfört med 11 då 6 procent var nöjda med gatubelysningen. Gång- och cykelvägar Årets resultat av hur boråsarna är nöjda med gång- och cykelvägarna visar på en minskning av nöjdheten hos boråsarna. Parker och grönområden Parker och grönområden är den del i studien som fått ungefär samma resultat på alla områden jämfört med tidigare år förutom städningen och skötseln av parkerna. Medelvärdet för samtliga frågor ligger rund 8 och det är mycket positivt. Städning och skötsel av parker är det område som fått betydligt bättre resultat jämfört med tidigare år. Hela 6 procentenheter anser att städning och skötsel av parker blivit bättre.

6 Gator & vägar Hur nöjd är du med framkomligheten i trafiken i Borås? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 2 Vet ej 22 Total inte alls 4 2 % i högsta grad 2 Vet ej Statistik Medelvärde, Median Jämfört med tidigare år År NKI-värde procent är nöjda med framkomligheten i trafiken i Borås. Jämför vi med tidigare år, t.ex. 11, ser vi en minskning av nöjda boråsare med 6 rocentenheter. 6

7 Hur nöjd är du med standarden (jämnhet, gropar och spår) på kommunens gator i sin helhet? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 2 Vet ej 18 Total inte alls % Vet ej Statistik Medelvärde 4,1 Median Jämfört med tidigare år År NKI-värde Standarden på kommunens gator och vägar är ett utav områden som boråsarna blivit mer nöjda med. 46 procent är nöjda med gatornas standard. Stor förbättring jämfört med 08 då bara 0 procent ansåg att standarden på kommunens gator var bra.

8 Hur nöjd är du med standarden vad avser skräp och ogräs på våra gator och torg? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad Vet ej 1 Total inte alls 8 11 % Vet ej Statistik Medelvärde,86 Median 6 Jämfört med tidigare år År NKI-värde procent av de svarande tycker att våra gator och torg hålls rena. Fler nöjda boråsare är det även i år. 8

9 Hur nöjd är du med skötseln av snöröjningen i sin helhet? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 6 2 Vet ej 26 Total inte alls % Vet ej Statistik Medelvärde,68 Median 6 Jämfört med tidigare år År NKI-värde procent tycker att snöröjningen sköttes bra och var nöjda med den. 4 procentenheter fler nöjda med snöröjningen i år jämfört med 11.

10 Belysning på gator och vägar bidrar till att öka trafiksäkerheten, tryggheten och trivseln i vår stad. Hur nöjd är du med standarden på gatubelysningen i Borås? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 12 Vet ej 18 Total inte alls 8 % 0 18 Vet ej Statistik Medelvärde 6,8 Median Jämfört med tidigare år År NKI-värde Standarden på gatubelysningen anses vara rätt så bra dock sämre än tidigare. 64 procent av de svarande är nöjda med standarden på gatubelysningen. Här kan vi se att nöjdheten med gatubelysningen har minskat jämfört med tidigare år.

11 Gång och cykelvägar Hur nöjd är du med kommunens gång- och cykelvägar? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 6 2 Vet ej 44 1 Total inte alls 6 % Vet ej Statistik Medelvärde, Median 6 Jämfört med tidigare år År NKI-värde Årets resultat av hur boråsarna är nöjda med gång- och cykelvägarna visar på en minskning av nöjdheten hos boråsarna. 11

12 Park & grönområden Tycker du att det är viktigt med blomsterutsmyckningar i Borås? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 1 46 Vet ej 11 4 Total % inte alls Vet ej Statistik Medelvärde 8,8 Median Jämfört med tidigare år År NKI-värde Blomsterutsmyckningar är viktiga för boråsarna men ändå kanske inte så viktiga som vi anser de borde vara. 84 procent tycker att det är viktigt med blomsterutsmyckningar i staden, samma resultat som förra året. 12

13 Tycker du att Borås Stads parker är en stor tillgång för Borås? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad Vet ej 12 Total % inte alls Vet ej Statistik Medelvärde 8,86 Median Jämfört med tidigare år År NKI-värde procent av de svarande tycker att Borås Stads parker är en stor tillgång för Borås. 1

14 Hur nöjd är du med utbudet av parker i Borås? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 4 21 Vet ej 14 Total inte alls 2 % Vet ej Statistik Medelvärde, Median 8 Jämfört med tidigare år År NKI-värde Mindre andel av boråsarna är nöjda med utbudet av parker i Borås. procent är nöjda med utbudet vilket visar på en minskning med 8 procentenheter jämfört med

15 Hur nöjd är du med städningen och skötseln av parkerna i Borås? Skala Antal % 1 - inte alls i högsta grad 4 1 Vet ej 26 Total inte alls 2 6 % Vet ej Statistik Medelvärde, Median 8 Jämfört med tidigare år År NKI-värde NKI-värde för städning och skötsel av parkerna i Borås har blivit bättre procent tycker att skötseln och städningen av parkerna är bra. Hela 6 procentenheter fler nöjda än 11. 1

16 Bilaga 1 Övriga kommentarer Skräp och ogräs Mer papperskorgar, gärna i anslutning till bänkar där folk sitter. Mer papperskorgar på Allègatan. Det är viktigt att det finns tydlig sopsortering på stan och lättillgänglig. Fler papperskorgar (i Stockholm finns det papperskorgar i varje gathörn.) Här får man gå och leta efter dom och det är sällan man hittar dom. Då blir det att man slänger skräpet på gatan. För få soptunnor i Borås. I Göteborg finns många. Dom är stora, det finns askkopp på dom och är snygga också. Gör ett studiebesök i Göteborgs stad. Det är irriterande då fastighets ägare nonchalerar renhållningen på tillhörande trottoarer. De bör få en kraftig påminnelse inför vintern. Vid fortgående nonchalans bör ekonomiska åtgärder vidtas. Ex. Nyckelbergsgatan 1 Borås Vid Elfsborgsmatcher är det mycket skräpigt mellan stan och Knalleland. Plockas inte upp efteråt. Mer ställen runt Norrmalm och bostäder bör det finnas (skräpkorg?) papperskorg att slänga hund påsar i, framför allt skräp i, väldigt bra i centrum men behövs mer i bostadsområden runt om. Det jag reagerar mest negativt på vad gäller sopning av gator är sopbilen! Mkt hög ljud/bullernivå på bilen och maskinen när den kör med borstarna. Tidpunkten kl 0.00 på söndagarna. Den kör trots lite skräp på trottoarer. Det jag ockås reagerar negativt på är lövborttagning. Det är hög bullernivå. Användning av maskinell städning trots få löv! Ogräsbekämpning och gräsklippning är under all kritik. Ser mycket ovårdat ut. Speciellt turister tycker att staden tappar all sin charm. Detta gäller infarterna till Borås. Alldeles för få lådor till hundbajspåsar. Då jag/vi har hund och bor i Brämhult upplever vi att det finns alldeles för få lådor. Vi plockar alltid upp och tar med hem, men man ser mycket hundbajs kring de gångvägar där det är populärt att gå. Dessutom är det alldeles för mycket hästskit på vägarna i Brämhult (områden kring ridhuset i Brämhult) Hade det varit lika mycket hundskit på gång- och cykelvägarna tror jag att det hade blitiv hundförbud. Hej, bor på Majorsgatan, här har det inte sopats på 0 år på grund att bilar parkerar fast avstängning är utsatt det skulle väl gå att ordna på något vis. Fler papperskorgar på gator, torg och parker vore kanon. Renhållning-brist på papperskorgar. Önskar ett system med papperskorgar liknande Växjö. Med plats för returflaskor/burkar. Askkoppar på papperskorgen. Fler möjligheter att sortera burkar och glas vid papperskorgarna. Där man sorterar sina sopor på Hässleholmen i dom blå konteinerna, ser det alltid för jävligt ut vad är vitsen med att soretera sitt skräp? När andra människor kastar hur mycket skräp som helst på marken istället. Skräckexempel på ostädat är efter Högskolans inskolningsfest i Annelundsparken som extrainkallad personal fick städa. Även efter torsdagskvällarna i Stadsparken. Undviker att gå in i någon park efter mörkrets inbrott. 16

17 Städning vid Mac Donalds vid Knallerondellen bör fixas av Mac D. Cykelvägen i Fristad t.ex. mot Ärtingen (Vänganägen) är ju önskvärd och ett stort behov. Ibland saknar jag en papperskorg. Svårt att säga exakt var. Utomstående turist/konsult skulle säker kunna hjälpa med att identifiera områden. Tack för möjligheten att påverka. Gång- och Cykelvägar Cykel/gångvägen bör inte passera mitt i badplatsen. Lägg den längst bak mot berget. Bygg en bastuanläggning vid Byttorpssjön sattsa mer på kolonilotts områden, upprusta t.ex. kulgrafs område vid Skogsryd. Vad det gäller gång och cykelvägar anser jag att dessa tydligt skall utmärkas vilket som är vad så att det inte råder någon tvekan om var man cyklar eller var man går, skyltningen får inte heller försvinna när det kommer snö. Det är livsfarligt att gå över gatorna för det finns ingen som håller hastighetsbegränsningen. Det gäller inga lagar i Borås ingen vet vad högerregeln är. Cyklar man i Borås är det med livet som insatts, lär er utav Västerås hur man bygger cykelbanor. Tack för mig, lyft era rumpor och gå ut i trafiken så får ni se en chock eller två. Där cykel och gångbanor är gemensamma bör cykel och gångbanor markeras tydligt. Cykelvägen Göta- Ridhuset bör belysas. Högst otrevligt att promenera där på kvällen och tidigt på morgonen. Vid cityknalleland är varningslamporna för cykeltrafik bra, dom är lite svåra att uppmärksamma! Bör göras mer uppmärksamma och tydliga för cykel och bilister. Cykelvägarna bör bli fler! Det är svårt att cykla i tex. Centrala Borås.. Cykelbanan som kommer från Knalleland är farlig. Billister som ska till City, Apotek mm. Eller ska åka därifrån, ser inte cyklisterna som kommer ganska fort där. Jag tycker inte att man ska prata gång- cykelvägar eftersom man cyklar runt på ett helt annat sätt än man går och dessa är därför inte ett och samma. Gång- och cykelvägar som inte är avskilda är jätte dåliga. Det finns några bra cykelvägar och de är inte kombinerade. Åsbogatan mot centrum katastrofalt dålig den blev inte bättre av att göra en ny utfart/infart vid Kulturhuset. Cykelvägar under all kritik. Lär av Köppenhamn och Stockholm. Alla jävla potthål. För många cyklister på gångbanorna. Gång- och cykelbana mellan Sjömarken-Sandared har lovats i säkert år men inget händer. Är det för att vi inte har någon toppolitiker som Gånghester. D.S. Gång/cykelväg saknas mellan Sjömarken och Sandared. Där finns ett behov att fylla. Åker mest mellan Sandared och Borås och vägen har blivit väldigt bra. Men cykel/gångvägen måste prioriteras innan det händer en olycka med cyklist och bil. Livsfarlig vägsträcka mellan Sandared och Sjömarken. Gång och cykelvägen mellan Sjömarken och Lundaskog används väldigt flitigt. Tror det skulle bli en uppvisning i folkhälsan när cykelvägen Sandared/Sjömarken är klar. Fler skulle våga cykla. Hoppas ni kan få till cykelvägen snart! 2e det borde vara mer separata gång/cykelvägar från biltrafiken, vid knallerondellen är det ganska bra. 1

18 Jag bor i Brämhult där Gång/cykelvägar på vissa ställen är en fara för de som nyttjar dem. Det finns hålor, stenar som sticker upp. Gångvägar ligger lägre än omgivning så att det samlas vatten/is vilket gör dem farliga. Detta gäller vid Fågelgatorna mot Myråsskolan. Dålig hänsyn tas till cyklisters framfart. Dåligt markerade cykelvägar. Vid vägarbete tas mycket lite eller ingen hänsyn till vart cyklisterna ska cykla. Gångtrafikanter blockerar alltid cykelbanan. Under september månad har man räknat bilar utmed Ramnasjön som är livligt trafikerad av cyklister. Hög metallist 2 st. rakt över vägen. Kl är det mörkt, ingen markering, höll på att flyga av cykeln. Helt oacceptabelt. Blanda inte cykelvägar och gångvägar. Låt ena sidan tillhöra cyklarna och den andra sidan gående. Eller markera med linjer vilken sida du går på m.m. Finns det cykelväg så låt den inte helt plötsligt upphöra. Cykelbana på Allégatan! Tack för att jag fick vara med och påverka. Tycker det är bra med arbeten som är gjorda mot bättre gång och cykelbanor. Standard och framkomlighet Anlägg en riktig gräsmatta vid Byttorpssjöns badplats. Borås lägger alldeles för mycket pengar på konst i staden istället för viktigare saker (t.ex. bättre skolmåltider, vården i allmänhet, speciellt äldreomsorgen och dess personal.) Det finns miljoner att spendera och slösa på konst medan man gör nedskärningar på viktiga saker för det finns inga pengar. Gatorna i city är oftast i bra skick men på landsbygden är de uselt på många håll. Snöröjningen är i varierande kvalitet. Ringde förra hösten er förv. Aug att det inte finns något övergångställe vid övre Kvarngatan och 4:e Villagatan. Väldigt många går Kvarngatan upp och ner till och från centrum. Endast övergångsställe vid klippbron och ett vid Åsvägen. Ingenting har hänt, urdåligt. Framkomlighet, dålig. Bussar framkallar köer vid hållplatser ej miljövänligt. Kullerstenar på Allègatan. Stans paradgata är under all kritik. Ta bort alla gator med kullersten på de är svåra att gå på. De är ojämna. Engelbrekts gatan är farligaste gatan i stan just nu. Nu kör bilister upp på cykelbanan utanför Duvan och Elon för att slippa farthindren. Hastigheten på Döbelnsgatan ligger runt 0 km/h och på Sturegatan likadant. Det är bara en tidsfråga innan någon blir ihjälkörd där, gör något snabbt snälla. Borås har blivit en mycket rörig stad. Trottoarkanter vid övergångsställ är för hög för en personbil som jag åker på. Mindre vägar underhålls inte bra. Att inte asfaltera om utan att bara spruta över grus lagar inte vägar. Gator och vägar: de tar lång tid att få gropar igenfyllda. Mycket lappa och laga. Övrigt bra vägar. Stora rondellen i knalleland är dålig. Det går att köra i för hög hastighet, villket de flesta gör. Många smågator i dåligt skick. Ex. delen Engelbrekts gatan, Linneagatan av Torstensonsg. Trafiken i knalleland är kaosaktig stundtals. Speciellt från Sjöbo hållet mot centrum. Ofta långa köer in mot knallelands rondell. Ibland ända från Idrottsgatan (Erikslundsplatsen) 18

19 Stäng av gatan från Regementsgatan till Majorsgatan fram till 4:an det finns ingen utfart på den sträckan och gör likadant från andra hållet. Underhållet av gator och vägar i Borås är bedrövligt. Gupp och hålor överallt. Gör något! Standarden är under all kritik i de flesta avsnitten av kommunens gator. Särskilt när man åker buss skulle man behöva både njurbälte, särskilda sittkuddar m.m. för att inte riskera att inre organ och särskilt ömtåliga kroppsdelar tar skada. Lägg därtill vissa bussar erbarmligt dåliga stötdämpare så blir färden på kommunens gator en pina. Vi bedriver verksamhet med service från Viskastrandsgatan. Först stängdes utfarter till samtliga leder så all trafik måste över Högskolan. Miljötänk!? Ansvarig chef på kommunen svarar ej på tel eller mail under ca 1 års tid! Nu är snart Simonsland klart men all trafik skall fortfarande gå över Högskolan (Göteborg_Trollhättan, Småland-Halland- Jönköping/Stockholm. Bra Tommy Hellstadios. Ex. Borås paradgatan Allégatan undviker vi att passera. Ex. cirkulationsplatsen vid Volvo med vägbullar av gatsten m.fl. ställen. I högtrafiken är flera gator ofrånkomliga. Jag vill att vi löser stoppet som blir när bommarna för tåget går ner vid albanoliden. Den rondellen i koppling till citys parkering bromsar upp allt. Bygg och vägarbeten tar för lång tid och orsakar svår framkomlighet. För dyr parkeringsavgift i stan! Gtauhörnet Gyllingtorp i Sjöbogatan-hög trottoarkant, bilar kör med hög fart över kanten sömnen störs av oljudet på nätterna. Trafiken har ökat markant de senaste åren. Mycket höga farter på Sjöbogatan. Sedan man avgiftsbelagd parkeringsplatser vid Bergakungsgatan på Sjöbo har trafikensäkerheten blivit mycket sämre. Nu står det parkerade bilar på alla kringliggande gator t.ex. Hultagatn och Tomteplatsen. Parkeringsplatserna står helt tomma så stadens inkomster där blir låga. Utfart till Kungsleden vid Kelv är en katastrof! Bör åtgärdas. Men kantstenarna är ofta för höga, att man måste mer eller mindre helt stanna i en korsning för att inte köra sönder styrleder m.m. tycker jag är synd. Vägarna är ett skämt i Borås med omnejd. Med tanke på att min son körde sönder sin bil i ett jätte hål i vägen till Bossnäs (vattenfyllt) och kommunen tar inget ansvar?? Hade det varit en mc hade det slutat i katastrof så jag ger inte mycket för underhållet på vägarna! Ofta trafikstockning. Vägarna har försämrats betydligt. Dålig planering, hög belastning. Det är viktigt att trafiken flyter på genom en stad så att ej köbildning skapas och där med högre koldioxidutsläpp. Skyltarna: smutsiga skyltar överallt! Vilket håll du än kör in i Borås möts du av smutsiga skyltar. Värdelöst med busshållsplatser mitt i gatan, skapar stressirritationer=olyckor. Jag hoppas ni kan göra allt bäst så möjligt! Lycka till. Snöröjning Den är ganska dålig om man jämför med Stockholm igen, så plockas dom upp av drivor och sedan kommer en snöslunga och lastar upp den på en lastbil som kör iväg och tippas på lämpliga platser och då blir trottoaren nästan snöfri, Varför skottar man motorvägarna först och lämna oftast sidogatorna (där folk bor) till dagen?? 1

20 När det gäller vinterväglag så måste saltet användas i mycket högre grad Har själv plogat snö, alla vill att man ska vara överallt samtidigt. Hans Falk Snöröjning: bor i villa med trottoar som ni skottar. Tyvärr händer det allt som oftast att när vi skottat kommer plogbilen och plogar upp en ibland väldigt hög och hård vall på trottoaren. Varken vi eller snöslungan klarar av den där rollen. Vad gör man? Gator: det är angeläget att sikten är god i gatukorsningen vilket inte alltid är fallet p.g.a för höga häckar, ex. Björgängsgatan-Gustav Adolfsgatan. Övriga kommentarer Jag vill ha fler poliser på Norrby. Jag känner mig otrygg. Träd och buskar rensas så att vägskyltar, trafikmärken blir bättre synliga. Min granne har ringt flertal gånger ang. att träden på :e Villagatan borde ansas/klippas ner. Hon har blivit utskrattad av er/någon det växer inga träd i gatan. Ta er gärna en tit. Träden tillhör ej fastighetsägarna. Mvh. Eva Bengtsson :e Villagatan 1 04 Borås Tel alt. 0/61688 På grund av att jag har rullator så är jag inte mycket och går i centrum nu mer, men det är ju alltid trevligt att det är välvårdat och vackert i vår stad! Bor ej i Borås så att mina svar är lite på känn. Kör bil inne i stan ibland. Jag åker sällan till centrum pga. dyra parkeringsavgifter. men trottoarer som vi har i borås innerstad är värt + gatubelysning på alla övergångsställen skulle göra mycket Eftersom mina besök i Borås rör sig om ca besök om året bygger mina svar på mina resor till och från arbetet i Viared. Jag har egentligen ingen uppfattning om väghållningen i Borås. Den dagen jag får tillbaka mitt parkeringstillstånd ska jag svara på era frågor. Jag flyttade tillbaka till borås i december och kan därför inte svara på alla frågor. Om man stänger av för många gator i Borås centrum finns det risk att centrumhandeln dör ut. Ta ex. samhällena Kinnarumma Målsryd en ny väg bra för miljön men samhället dör. Gör samhället mer tillgängligt. För att få ett bra resecentrum spräng bort Krokhallsberget (detta berg gagnar igen dessutom bör inte kostnaden bli hög om detta planeras noga och en flytt av resecentrum sker. Berget är dessutom ihåligt detta gör att Simonsland Norrby med en bra köpcentrum i nya väveribolaget kan utvecklas. Avs. Tommy Nygren Varför inga frågor av sopning av gatorna efter vinterns sandande? Ligger ofta kvar långt in i maj och utgör en stor trafikfara för cyklister och mc förare. Skulle även bli överlycklig om det skulle finnas en form av vattenkran eller slang vid Hässleholmens hundrastgård. Vatten bör finnas tillgängligt där tycker jag Vi tycker att Trandareds torg har blivit väldigt fint

21 Gångtunnel under Kungsleden, från Kulturhuset till Centrum är smutsig, mörk och hemsk att gå igenom Kör inte så mycket i Borås centrum så jag har ingen åsikt om gatorna. Jag kan inte föreställa mig allt, allting kan vara perfekt, därför är jag ganska nöjd helt enkelt. Eftersom jag bor på landet mellan Aplared och Roasjö så är jag inte så ofta i Borås därför kan jag inte uttala mig så mycket. Men en sak kan jag tycka till om och det är att Roasjövägen är urusel!! Skulle vara bra med upplysta övergångsställen. Farthinder på Nämdemansgatan på Dammsvedjan skulle uppskattas väldigt mycket pga. den enormt ökade trafikringen av denna efter av Kronängs idrottsplats. Jag bor i Vänga ute på landet så det kan vara lite svårt att svara. Satsa gärna lite pengar på landsbygden någon gång. Ex. gatubelysning mindre vägar. Vi har inte haft någon julgran + belysning i vårt samhälle (Borgstena) på minst 2 år. Sätt upp hundlatriner i samhället. Klipp ner höga buskar i rondeller, sikten är alldeles för dålig på vissa platser. Lite planteringar i samhället. Tack!! Park Angående städning i parker och på gator: sätt/ställ upp fler papperskorgar i framförallt parkerna. Dom är jämt överfulla så folk tvingas lägga sina sopor utanför eller någon annanstans. Finns det ingenstans att göra av sitt skräp ligger det kvar eller hamnar i buskarna. Skulle gärna se att en del områden i parker och andra gröna områden används till att plantera lite matnyttigheter t.ex. bärbuskar. Skogsområdet vid Hedvigsborg är under all kritik. Vi har försökt att under år något skulle göras åt detta. Inget händer. Ofta ligger det skräp vid kanter och diken. Ogräs i rabatter tar bort den fina känslan från blomsterarrangemang m.m. Det kunde vara fler parker, i nuläget är det bara stadsparken som får. Annelundsparken var bra för ca år sedan. Lennart Öst Jag är 6 år och cyklar inte i Borås. Hemma ha jag min egen park, känner endast till stadsparken. Bygg inget glashus. Dåligt med papperskorgar/hundbajskorgar. Har man hund är det långt mellan korgarna. Saknar inhägnad hundrastpark i centrum/knalleland där man kan ha lösa hundar. Mycket skräp på t. ex. Hässleholmen, Norrby övrigt mycket fint i våra parker i stan! Fina blomsterarrangemang! För mycket starkt gula blommor i stadsparken överhuvudtaget dåliga färgkombinationer i de flesta planteringar. Parkerna är väldigt vackra med blomsterutsmyckningarna. Mycket bra! Väldigt vackert med alla träd som har planterats utefter gatorna/vägarna. Borås har ryckt upp sig de senaste åren. Tack till alla som jobbat/jobbar med grönområden i Borås. 21

22 Har önskat röjning av träd i skogsdungen intill lekplatsen vid Rydsvägen, Gånghester. Dels för att få ljusinsläpp mot husen längs Rydsvägen och att det finns nedfallna träd. Har lämnat in en begäran av detta 11 men inte fått några besked. Mycket nöjd med parkerna överlag. Om jag ska nämna något så skulle det vara en park i närheten av Knalleland. 22

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 007 Tyresö kommun Våren 007 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 200 Tyresö kommun Våren 200 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Sollefteå kommun Våren 2013

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret Medborgarundersökning Östermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Svarsfrekvens per stadsdel Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012

Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel. Medborgarundersökning 2012 Stadsledningskontoret Spånga Tensta stadsdel Medborgarundersökning Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid Matavfall Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. 1 (6) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juni Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddingekommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 1(6) Blomlådor för ökad trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

Cykel nöjdhetsmätning

Cykel nöjdhetsmätning SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Madelene Håkansson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun [årtal XXXX] Grafisk

Läs mer

NKI 2013 Norrtälje Kommun

NKI 2013 Norrtälje Kommun NKI 2013 Norrtälje Kommun Gata och Park - Allmänheten Bakgrundsfrågor Fråga 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna Fråga 2. Hur gammal är du? år Fråga 3. Har du några hemmavarande barn under 18 år? (Flera

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Förbättringsvandring i Smedby 18/9

Förbättringsvandring i Smedby 18/9 Handläggare Malin Vikman Sofie Nyström Datum 12 2013-09-25 Förbättringsvandring i Smedby 18/9 Drygt 40 Smedbybor hade samlats utanför ICA i Smedby för att delta på kvällens förbättringsvandring. Det var

Läs mer

Den här maskinen är fantastisk

Den här maskinen är fantastisk Hämtat från Krister Isakssons blogg på http://www.bicycling.se Foto: Krister Isaksson Den här maskinen är fantastisk Bicyclings husexpert på vardagscykling Krister Isaksson är paff: Från oktober till mars

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder

Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder 1 (7) Sammanställning av genomförda eller pågående åtgärder Plats Problem 1. Generellt Fastighetsägare sköter inte sina uppgifter tillexempel klipper ner sina häckar till rätt längd, blir svårt att se

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö!

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö! Brottsförebyggande rådet Trygghetsvandring För en tryggare och vackrare utemiljö! Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Bakgrund Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en rad år har flera faktorer samverkat och höjt

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Trygghetsvandring. i Vilstaområdet

Trygghetsvandring. i Vilstaområdet i Vilstaområdet 7 november 2012 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Vad är en trygghetsvandring? 6 2.1 Metod... 6 2.2 Trygghetsvandring i Vilstaområdet... 6 2.3 Reaktioner efter vandringen... 6 3 Vilstaområdet 7

Läs mer

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 2013-04-03 Synpunkter Lenhovda Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 TILLGÄNGLIGHET Trottoarerna i centrum är inte tillgänglighetsanpassade vilket gör det svårt för äldre

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

VINTER. 6. LÄGG INTE FÅGELMAT PÅ MARKEN Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit råttor, kråkfåglar, duvor och måsar.

VINTER. 6. LÄGG INTE FÅGELMAT PÅ MARKEN Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit råttor, kråkfåglar, duvor och måsar. En stad består av många händer och huvuden som måste samarbeta för att allt ska fungera effektivt. Som fastighetsägare har du en viktig roll här, om din fastighet ligger vid en av Västerås stads gator.

Läs mer

Medlemsenkät Resultat. Om förvaltningen. Hantering av felanmälan. Värmepanna

Medlemsenkät Resultat. Om förvaltningen. Hantering av felanmälan. Värmepanna BRF Trönninge Äng Olsbjärsvägen 66 432 92 Varberg Medlemsenkät 2013 Detta dokument beskriver resultatet av den medlemsenkät som skickades ut till medlemmarna i Brf Trönninge äng under hösten 2013. Förutom

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015 Trygghetsvandring Simlångsdalen den 5 maj 2015 Tre olika grupper bestående av boende och tjänstemän vandrade i tre förutbestämda områden i Simlångsdalen och noterade iakttagelser, förslag på åtgärder samt

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Norrköpings kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Norrköpings kommun Våren

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

Inlämnade kommentarer till enkät om vinterväghållning.

Inlämnade kommentarer till enkät om vinterväghållning. Inlämnade kommentarer till enkät om vinterväghållning. Bilaga till utvärdering av servicedeklaration om vinterväghållning 2009 Jag tycker att snöröjningen där vi bor fungerar bra. Däremot när det gäller

Läs mer

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen Mark- och gatuavdelningen Till er som vill ha blomlådor Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Mark- och gatuavdelningen har fått klartecken från kommunstyrelsen att på försök godkänna

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS HÖSTEN 2013 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara s prioritering gällande säkerhet och trygghet för

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Formulärsresultat - Teknisk verksamhet

Formulärsresultat - Teknisk verksamhet Formulärsresultat - Teknisk verksamhet 1. Vad tycker du om tillgängligheten till återvinningscentralen (där du t.ex. kan lämna in farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall)? Val Svar % av svarande

Läs mer

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE Sanningar & myter om Snöröjningen TEKNISKSERVICE Vi på Avesta Kommun tycker att det är viktigt att du som bor i kommunen känner till vem som ansvarar för snöröjning och sandning just där du bor. Här nedan

Läs mer

2010 TRYGGHETSVANDRING (23 maj och 14 oktober 2010)

2010 TRYGGHETSVANDRING (23 maj och 14 oktober 2010) 2010 TRYGGHETSVANDRING (23 maj och 14 oktober 2010) PLATS PROBLEM MÖJLIGHET ANSVAR GJORD Övergång Jon Jespersgatan/ Dålig belysning Undergång vid skolan Dålig belysning (23/3-10). Undergången- stora farliga

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Sammanfattade synpunkter från förbättringsvandringen

Sammanfattade synpunkter från förbättringsvandringen Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-09-12 Sammanfattade synpunkter från förbättringsvandringen i Tvärskog Måndagen den 10 september samlades ungefär 35 vuxna och 10-15 barn som bor i Tvärskog vid

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor

BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet. Information till dig som vill ställa ut blomlådor BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor 2015-02-10 Sida 2(11) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Skötsel av markanläggning under garantitiden

Skötsel av markanläggning under garantitiden STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Tekniska enheten 2014-11-13 0 (7) Skötsel av markanläggning under garantitiden Bilaga till Teknisk handbok Version 1 2014-12-01 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg

Läs mer

New Summary Report - 24 September 2015

New Summary Report - 24 September 2015 New Summary Report - 24 September 215 1. Är du? 1 85.6% 8 6 4 2 14.4% Man Kvinna Man 85.6% 831 Kvinna 14.4% 14 Total 971 2. Känner du dig som en bättre människa om och när du väljer cykeln istället för

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Regler för användning av blomlådor som farthinder

Regler för användning av blomlådor som farthinder 2015-05-11 1 (8) Regler för användning av blomlådor som farthinder Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert i sitt bostadsområde. Många tänker nog inte på att precis samma faror som de upplever på sin

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Abisko, Björkliden och Riksgränsen

Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Abisko, Björkliden och Riksgränsen Kvalitetsdeklaration avseende snöröjning och halkbekämpning inom Abisko, Björkliden och Riksgränsen Rev 2014-02-06 Kommunen, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna

Läs mer

Markör Örebro Markör Stockholm

Markör Örebro Markör Stockholm Stockholm, juli Huddinge kommun Uppdrag: Nöjd Kund Index hos invånarna i Huddinge kommun Beställare: Gatuavdelningarna, Huddinge kommun Kontaktperson Huddinge kommun: Annika Feychting Projektledare Markör:

Läs mer

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Information till Dig som är intresserad att sätta ut blomlådor Låt gatan blomma! Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på Din gata för att minska

Läs mer