Arbetsgivarenkät. Sverige. Projektet är finansierat inom det sjätte Ramprogrammet i Europeiska Kommissionens DG Forskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgivarenkät. Sverige. Projektet är finansierat inom det sjätte Ramprogrammet i Europeiska Kommissionens DG Forskning"

Transkript

1 Arbetsgivarenkät Sverige Projektet är finansierat inom det sjätte Ramprogrammet i Europeiska Kommissionens DG Forskning 1

2 Medve rrkande Enkäten är översatt från engelska till svenska av följande. Översättare: Eva Bejerot Tommy Isidorsson Emelie Ryan Adjudicator: Hans-Olof Hagén 2

3 Introduktion [ ] Indikerar kommentar till programmeraren och ( ) indikerar kommentarer till intervjuaren. [Programmeraren: Med några undantag, inkludera två svarsalternativ i alla frågor: 8 = Vet Ej och 9 = Vägrar. Undantagen gäller frågorna B3ITUSE and B3ITUSE2007 då respondenten instrueras att svara Vet Ej när så är tillämpligt] (Intervjuaren: Läs aldrig upp alternativen Vet ej och Vägrar. Använd endast dessa om de används av respondenten) Mitt namn är [INTERVJUARENS NAMN] och jag ringer på uppdrag av [UPPDRAGSGIVARE] som bedriver forskning om hur organisationer fungerar. [UPPDRAGSGIVARE] skrev nyligen till er och frågade om medverkan i denna forskning. Intervjun tar cirka 30 minuter och all information som du ger oss kommer att behandlas strängt konfidentiellt. De flesta av frågorna i intervjun kommer att handla om denna arbetsplats, det vill säga [Arbetsplatsens Namn: AN] i [arbetsplatsens adress: ADRESS]. Men först skulle jag vilja ställa ett par frågor om dig. ATITLE Vilket är ditt jobb på denna arbetsplats? (Koda enligt alternativen nedan utifrån respondentens svar, inget svar är ej tillåtet) 1. Verkställande direktör (I offentlig sektor högste chef) 2. Ägare/ innehavare 3. HR-chef/ Personalchef 4. Annat (ange vad) ATENURE Hur länge har du haft detta jobb på den här arbetsplatsen? (Intervjuare: Koda till närmaste helt år. Använd 0 om mindre än 6 månader) År Kategorier 0 50år 3

4 Sektion A: Demografi och arbetskraftens karaktäristika Tack. Jag kommer nu att övergå till intervjuns huvudtema. Jag vill bara påminna dig om att frågorna ska besvaras utifrån verksamheten på [arbetsplatsens namn: AN] på [arbetsplatsens adress: ADRESS]. ASECTOR Vilken är den huvudsakliga verksamheten på arbetsplatsen? (Intervjuare; sondera för ett förtydligande om nödvändigt) [Skall kodas efter fältarbetet till NACE rev. 2] AWPAGE Hur många år har arbetsplatsen varit i drift? Inkludera den tid som den funnits på andra tidigare adresser. 1. Mindre än 2 år 2. Från 2 till 4 år 3. Från 5 till 9 år 4. Från 10 till 19 år 5. Från 20 till 49 år 6. Mer än 50 år AINDP Vilket beskriver (AN) på (ADRESS) bäst? 1. En enstaka oberoende arbetsplats 2. En av flera arbetsplatser som ingår i ett företag eller en organisation. APUB En organisation i offentlig sektor är helägt av staten, landstingen eller kommunen, eller så ägs den till en majoritet av någon av dessa aktörer. Tillhör arbetsplatsen den: 1. Privat sektor 2. Offentlig sektor ACUSTM Producerar arbetsplatsen varor, alternativt tjänster, till någon av följande? [Svara ja eller nej på frågorna a d] a. Systerföretag eller andra arbetsplatser inom företaget eller organisationen [bara om AINDP=2] b. Andra företag inom privat sektor c. Offentlig sektor d. Enskilda konsumenter eller brukare ACUSTIMP [Fråga endast om fler än ett svar har givits på ACUSTM] Vilken av följande grupper är den största mottagaren av era varor eller tjänster? [Endast ett alternativ får väljas] 1. Systerföretag eller andra arbetsplatser inom företaget eller organisationen [bara om AINDP=2] 2. Andra företag inom privat sektor 3. Offentlig sektor 4. Enskilda konsumenter eller brukare 4

5 ATYPE Vilket av följande alternativ beskriver bäst de huvudprodukterna och tjänsterna som produceras på arbetsplatsen? [Endast ett alternativ får väljas] 1. Produkter eller tjänster som produceras efter kundernas unika specifikationer 2. Standardiserade produkter eller tjänster AOWNDM [Fråga endast om APUB = 1] Är denna arbetsplats svenskägd eller utlandsägd? Om det är en blandning av svenskt och utländskt ägandet, är den till största delen (mer än 50 %) svenskägt eller utlandsägt. [Endast ett alternativ får väljas] 1. Helt eller till övervägande del svenskägd 2. Helt eller till övervägande del utlandsägd AEMP Hur många anställda har ni på lönelistan på denna arbetsplats för tillfället? Inkludera alla som är direkt anställda av arbetsplats (dvs. deltid, heltid, tillsvidare och tidsbegränsat anställda) 1. Upp till till till till till till eller mer (Intervjuaren: Vid förfrågan exkluderar följande personal anställd genom bemanningsföretag.) ATEMP Hur stor andel av era anställda på denna arbetsplats har tidsbegränsade anställningskontrakt. Detta inkluderar alla anställningskontrakt som har ett slutdatum eller en definierad tidsperiod, även om kontraktet gäller för flera år. 1. Inga 2. 1 till 9 % till 24 % % eller mer APARTPC Hur stor andel av arbetsstyrkan arbetar deltid på denna arbetsplats? Med deltid menar jag alla arbetstider under vanlig heltidstjänst som tillämpas på din arbetsplats. 1. Inga 2. 1 till 24 % % till 49 % % eller mer AAGENCY Finns det idag personal på denna arbetsplats som kommer från ett bemanningsföretag? 5

6 AAGENNUM [Fråga endast om AAGENCY = 1] Utgå från det totala antalet personer på detta arbetsställ, inklusive anställda som finns på lönelistan och personer från bemanningsföretag. Hur stor del andel utgör de som kommer från bemanningsföretag? 1. Upp till 4 % 2. 5till 9 % till 24 % % eller mer [Om AAGENCY = 1] När jag i resterande del av intervjun ställer frågor om arbetstagarna på den här arbetsplatsen vill jag att du inkluderar även de som kommer från bemanningsföretag. AEMPCH [Fråga endast om AWPAGE>=2] Totalt hur många arbetstagare arbetar på arbetsplatsen idag i jämförelse med hur många som arbetade här för två år sedan, det vill säga i [MÅNAD, ÅR]? 1. Antalet arbetstagare har minskat 2. Antalet arbetstagare har ökat 3. Antalet arbetstagare är i stort sett oförändrat AEMPCHa [fråga endast om AEMPCH = 2] Med ungefär hur mycket har antalet arbetstagare ökat? 1. Ökat med 5 till 9 % 2. Ökat med 10 till 24 % 3. Ökat med 25 % eller mer AEMPCHb [only ask If AEMPCH = 1] Med ungefär hur mycket har antalet arbetstagare minskat? 1. Minskat med 5 till 9 % 2. Minskat med 10 till 24 % 3. Minskat med 25 % eller mer AEMPCH-CAUSE [Fråga endast om AEMPCH = 1] Var någon av följande orsaker viktiga för minskningen i antalet arbetstagare på arbetsplatsen? [Svara ja eller nej på fårgorna a e] a. Produktivitetsökningar orsakade av teknologiska innovationer b. Produktivitetsökningar orsakade av organisatoriska förändringar eller omstruktureringar c. Minskad efterfrågan av era varor och tjänster d. Försäljning eller stängning av delar av arbetsplatsen e. [fråga endast om APUB=2] Budgetneddragningar AEMPCDOT [Fråga endast om inget av ovanstående alternativ valda] Kan du kort beskriva orsakerna till minskningen i antalet arbetstagare på arbetsplatsen? 6

7 AGNDR Hur många procent av arbetstagarna på denna arbetsplats är kvinnor? 1. Inga 2. 1 till 24 % % till 49 % till 74 % % eller mer AGNDRM Hur många procent av cheferna på arbetsplatsen är kvinnor? 1. Inga 2. 1 till 4 % 3. 5 % till 9 % till 24 % % eller mer AOCC Hur många procent av arbetstagarna på denna arbetsplats hör till vart och en av följande yrkesgrupper? 1. Chefer 2. Specialister och kvalificerade tekniker 3. Kvalificerade tekniker samt kvalificerade yrkesutövare och hantverkare 4. Kvalificerad kontorspersonal och kvalificerade försäljare 5. Lågkvalificerad och okvalificerad personal [CATI: Kontrollera om summan av = 100%] AAGEY Hur många procent av arbetstagarna på denna arbetsplats är under 30 år? 1. Inga 2. 1 till 24 % % till 49 % % eller mer AAGEO Hur många procent av arbetstagarna på denna arbetsplats är över 55 år? 1. Inga 2. 1 till 24 % % till 49 % % eller mer AABSENT Hur stor procent av arbetstiden har gått förlorad genom anställdas sjukdom under de senaste 12 månaderna? 1. Inga 2. 1 till 4 % 3. 5 % till 9 % % eller mer 7

8 Sektion B: Organisationsstruktur och förändring Jag kommer nu att ställa ett antal frågor om arbetsplatsens struktur och organisering. [om AWPAGE >= 2] Jag kommer att fråga om situationen på arbetsplatsen i dag och om situationen för två år sedan. 1) Arbetsorganisation Jag börjar med att fråga om strukturen, hur arbetet är organiserat på arbetsplatsen. B1HIE Hur många hierarkiska nivåer finns det på arbetsplatsen om man inkluderar högsta nivån (t.ex. högsta ledningen) och den lägsta nivån (t.ex. produktionspersonal)? Antal... B1HIE2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Hur många hierarkiska nivåer fanns det för två år sedan? Antal B1DIVTYPE Har denna arbetsplats följande typer av avdelningar? [Svara ja eller nej på frågorna a c] a. Separata avdelningar baserade på funktioner (försäljning, produktion, administration, forskning, etc.) b. Separata avdelningar baserade på produkter eller tjänster c. Separata avdelningar baserade på geografi (försäljning uppdelat efter regioner, etc.) (Intervjuaren: Vid förfrågan ska respondenten exkludera avdelningar och divisioner på andra platser inom firman) B1NDIV Hur många separata avdelningar eller divisioner rapporterar direkt till den högsta chefen på denna arbetsplats? Antal B1STRUC Vem fattar normalt beslut om den operativa personalens dagliga arbetsuppgifter? 1. Arbetstagare som utför arbetsuppgiften 2. (Avdelnings-)chefen eller arbetsledaren 3. Båda B1DLGQLT Vem är ansvarig för kvalitetskontroll av varor och tjänster? [Svara ja eller nej på frågorna a e] 8

9 a. Arbetstagare som utför arbetsuppgiften b. (Avdelnings-)chefen eller arbetsledaren c. Specialistgrupp eller särskild division inom företaget eller myndigheten d. Extern grupp kunder, externa utvärderingsexperter, etc. e. (Fråga endas om Nej på alternativ a-d) Kvalitetskontroll är ej relevant på denna arbetsplats B1TEAM Arbetar för närvarande några av arbetstagarna på denna arbetsplats i grupper där medlemmarna gemensamt beslutar hur arbetet utförs? (Intervjuaren: Om tillfrågad, dessa grupper kallas ibland självständiga team eller självstyrande grupper.) B1TEAMPER [Fråga endast om B1TEAM = 1] Hur stor andel av arbetstagarna på denna arbetsplats arbetar för närvarande i sådana grupper? 1. Upp till 24% till 49 % till 74 % % eller mer B1TEAM2007 Ingick någon av arbetstagarna på denna arbetsplats i sådana grupper för två år sedan? B1TEAMCHG [Fråga endast om B1TEAM2007 = 1] Jämfört med för två år sedan, har andelen arbetstagare som arbetar i sådana grupper: 1. Ökat? 2. Minskat? 3. Varit ungefär det samma? B1CIRCLE Deltar några av arbetstagarna i grupper som träffas regelbundet för att reflektera över förbättringar som kan göras på arbetsplatsen? B1CIRCLEPER [Fråga endast om B1CIRCLE = 1] Hur många procent av arbetstagarna är involverade i sådana grupper? 1. Upp till 24% till 49 % till 74 % % eller mer 9

10 B1CIRCLE2007 Var några av arbetstagarna med i sådana förbättringsgrupper för två år sedan? B1CIRCLECHG [Fråga endast om B1CIRCLE2007=1] Jämfört med för två år sedan, har andelen arbetstagare som arbetar i sådana grupper: 1. Ökat? 2. Minskat? 3. Varit på ungefär samma nivå? B1DLGSCHD Kan någon av de arbetstagare som inte har ledningsuppgifter anpassa tidpunkten då de börjar eller avslutar sitt dagliga arbete efter personliga behov? B1DLGSCHDPER [Fråga endast om B1DLGSCHD=1] Hur många procent av de arbetstagare som inte har ledningsuppgifter kan anpassa tidpunkten då de börjar eller avslutar sitt dagliga arbete efter personliga behov? 1. Upp till 24% till 49 % till 74 % % eller mer B1DLGSCHD2007 Hade arbetstagarna utan ledningsuppgifter denna flexibilitet avseende arbetstider för två år sedan? B1DLGSCHDCH [Fråga endast om B1DLGSCH2007 = 1] Bland dem som inte har ledningsuppgifter, har andelen arbetstagare som kan anpassa tidpunkten då de börjar eller avslutar sitt dagliga arbete efter personliga behov förändrats jämfört för två år sedan: 1. Ökat? 2. Minskat? 3. Varit på ungefär samma nivå? B1MULTSK Är några av arbetstagarna på arbetsplatsen utbildade för att kunna rotera arbetsuppgifter med andra arbetstagare? Utbildningen kan ha utförts externt eller inom arbetsplatsen. 3. Ej relevant (Intervjuaren: detta kan inträffa då inte rotation är möjlig på grund av hög färdighet eller sakkunskap.) 10

11 B1MULTSK2007 [Fråga endast om B1MULTSK = 1] Jämfört med för två år sedan, har andelen arbetstagarna utbildade för att kunna rotera arbetsuppgifter med andra arbetstagare 1. Ökat? 2. Minskat? 3. Varit på ungefär samma nivå? 2) Ledningsstrategier Jag kommer nu att fråga om arbetsplatsens användning av olika ledningsstrategier. B2QUAL Följer denna arbetsplats upp och utvärderar kvaliteten på produktionsprocesser eller service?, på kontinuerlig basis 2. Ja, på oregelbunden basis 3. Nej 4. Ej relevant B2QUAL2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Utvärderade denna arbetsplats kvaliteten för två år sedan?, på kontinuerlig basis 2. Ja, på oregelbunden basis 3. Nej 4. Ej relevant B2JITP Använder denna arbetsplats något system för att minimera varulager, leveranser eller produkter-i-arbete. Dessa kallas ibland just-in-time eller lean productionsystem eller arbete enligt noll buffert-principen. 3. Ej relevant B2JITP2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Använde denna arbetsplats något sådant system för två år sedan? 3. Ej relevant B2KMDBASE Uppdaterar arbetstagarna regelbundet databaser som dokumenterar goda arbetsrutiner eller erfarenheter på arbetsplatsen? B2KMSHR2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Uppdaterade arbetstagarna regelbundet sådana databaser för två år sedan? 11

12 B2KMEX Följer arbetsplatsen upp externa idéer eller teknisk utvecklingen till nya förbättrade produkter, processer eller tjänster på arbetsplatsen?, med särskild personal avdelad för denna uppgift 2. Ja, som en del av den allmänna personalens ansvar 3. Nej B2KMEX2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Avsatte arbetsplatsen resurser för att följa upp externa idéer eller tekniska utvecklingen för två år sedan?, med särskild personal avdelad för denna uppgift 2. Ja, som en del av den allmänna personalens ansvar 3. Nej B2CUSAT Mäter denna arbetsplats kundnöjdheten genom frågeformulär, fokusgrupper, eller andra metoder för datainsamling?, på kontinuerlig basis 2. Ja, på oregelbunden basis 3. Nej B2CUSAT2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Mätte denna arbetsplats kundnöjdheten för två år sedan?, på kontinuerlig basis 2. Ja, på oregelbunden basis 3. Nej 3) Användande av Information och kommunikationsteknologier (ICT) B3WEB Har denna arbetsplats en hemsida? B3WEB2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Hade denna arbetsplats en hemsida för två år sedan? B3WEBSERV [Fråga endast om B3WEB = 1] Tillhandahåller er nuvarande hemsida en online-tjänst som försäljning, bokningar, nedladdningar, etc. B3WEBSERV2007 [Fråga endast om B3WEBSERV =1] Jämfört med för två år sedan har antalet tjänster ni erbjuder på hemsidan 1. Ökat? 2. Minskat? 3. Legat på samma nivå? 12

13 B3EMPL Hur många procent av arbetstagarna på denna arbetsplats använder datorer som en del av sina normala arbetsuppgifter? 1. Inga 2. 1 till 24% till 49 % till 74 % 5. 75% eller mer (Intervjuare: om tillfrågad, förklara att dator avser användning av persondator, mikrodator, minidator, stordator eller bärbar dator. Det omfattar dock inte användning av annan utrustning såsom försäljningsterminal, skanner, eller maskinmonitor.) ICT modul OBS: Inkludera endast denna modul om ni intervjuar en IT chef B3ITUSE Jag skulle vilja fråga dig om arbetsplatsens användning av fem olika typer av specialiserad informationsteknologi. Om det är någon typ av informationsteknologi som du inte känner till, svara vet ej. [Svara ja eller nej eller vet ej på frågorna a - e] a. Programvara för kommunikation med klienter eller kunder b. Programvara för att följa hur arbetsplatsen presterar (nyckeltal) c. Enterprise Resource Planning (ERP), programvaror för resursplanering d. Programvara för samarbete över nätet eller andra typer av verktyg för nätsamarbete e. Elektroniskt datautbyte med externa klienter eller leverantörer 3. Vet ej B3ITUSE 2007 Använde ni någon av dessa fem olika typerna av specialiserad informationsteknologiför två år sedan? [Svara ja eller nej eller vet ej på frågorna a - e] a. Programvara för kommunikation med klienter eller kunder b. Programvara för att följa hur arbetsplatsen presterar (nyckeltal) c. Enterprise Resource Planning (ERP), programvaror för resursplanering d. Programvara för samarbete över nätet eller andra typer av verktyg för nätsamarbete e. Elektroniskt datautbyte med externa klienter eller leverantörer 3. Vet ej 13

14 4) Outsourcing och samverkan Jag kommer nu att ställa några frågor om verksamheten på arbetsplatsen och om samverkan med andra arbetsplatser och organisationer. B4ACTV Bedrivs följande verksamheter på denna arbetsplats? [Svara ja eller nej på frågorna a e] a. Design och utveckling av nya produkter eller tjänster b. Produktion av varor eller tjänster c. Upphandling av insatsvaror såsom material, delar, komponenter eller tjänster d. Försäljning eller marknadsföring av varor eller tjänster e. Administration B4COLB [Fråga endast om B4ACTV=1 och inkludera alla frågor där B4ACTV = 1] Samarbetar denna arbetsplats för närvarande med andra företag eller organisationer för att bedriva någon följande verksamheter? [Svara ja eller nej på frågorna a e] a. Design och utveckling av nya produkter eller tjänster b. Produktion av varor eller tjänster c. Upphandling av insatsvaror såsom material, delar, komponenter eller tjänster d. Försäljning eller marknadsföring av varor eller tjänster e. Administration B4COLB2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2 och om B4COLB=1 för minst en delfråga] Samarbetade denna arbetsplats med andra företag eller organisationer med någon av följande verksamheter för två år sedan? B4SUB Outsourcar denna arbetsplats, helt eller delvis, följande aktiviteter [den här aktiviteten] till en annan organisation som inte ägs av er arbetsplats eller ert moderföretag [eller er moderorganisation] [Svara ja eller nej på frågorna a e] a. Design och utveckling av nya produkter eller tjänster b. Produktion av varor eller tjänster c. Upphandling av insatsvaror såsom material, delar, komponenter eller tjänster d. Försäljning eller marknadsföring av varor eller tjänster e. Administration B4SUB2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Outsourcade denna arbetsplats, helt eller delvis, någon av dessa aktiviteter till en annan organisation för två år sedan? 14

15 Sektion C: Personal Jag kommer nu att ställa ett antal frågor om personalledning, bland annat frågor om utbildning och kommunikation. CRCTSK Har arbetsplatsen haft några svårigheter att rekrytera personal till arbeten som normalt kräver en formell yrkesexamen eller högskoleexamen under de senaste två åren? CRCTUN Har arbetsplatsen haft några svårigheter att rekrytera personal till lågt eller okvalificerade arbeten som normalt inte kräver någon formell yrkesexamen eller högskoleexamen under de senaste två åren? CRTN Har arbetsplatsen haft några svårigheter att behålla personal under de senaste två åren? CAPPPC Ungefär hur många procent av de anställda har ett utvecklings- eller utvärderingssamtal minst en gång om året? 1. Ingen 2. 1 till 24 % till50% % eller mer CAPPPRO [Fråga endast om CAPPPC>1] Är beslut om de anställdas befordran kopplad till dessa utvecklings- eller utvärderingssamtal?, utvecklings- eller utvärderingssamtal är den huvudsakliga faktorn som påverkar befordran 2. Ja, men utvecklings- eller utvärderingssamtal är en av flera faktorer som påverkar befordran 3. Nej CINCENPAY Ungefär hur många procent av de anställda har en del av lönen baserad på deras egen prestation eller prestationen av en större grupp, snarare än en lön som enbart är baserad på antalet arbetade timmar? 1. Ingen 2. 1 % till 24 % till 50% 15

16 4. 50 % eller mer CTRNOFF Har någon av era arbetstagare deltagit i utbildning, antingen på arbetsplatsen eller utanför arbetsplatsens område, på betald arbetstid under de senaste 12 månaderna? CTRNOFFPC [Fråga endast om CTRNOFF=1] Hur stor andel av arbetstagarna har deltagit i utbildning på betald arbetstid under de senaste 12 månaderna?? 1. Upp till 24 % till 49 % till 74 % % eller mer CTRNON Har några av arbetstagarna under de senaste 12 månaderna fått instruktioner eller utbildning medan de utför sina normala arbetsuppgifter för att förbättra sina färdigheter? CTRNONPC [Fråga endast om CTRNON=1] Hur stor andel av arbetstagarna har under de senaste 12 månaderna fått instruktioner eller utbildning medan de utför sina normala arbetsuppgifter för att förbättra sina färdigheter? 1. Upp till 24 % till 49 % till 74 % % eller mer CBRFANY Har ni möten mellan första linjens chefer eller arbetsledare och alla arbetstagare för vilka de är ansvariga? (Intervjuaren: På direkt fråga kan intervjuaren upplysa om att dessa möten ibland kallas arbetsplatsträffar eller team-möte.) CBRIEFN [Fråga endast om CBRFANY=1] Hur ofta äger dessa möten rum? 1. Dagligen 2. Minst en gång per vecka 3. Minst en gång per månad 4. Mindre än en gång per månad 16

17 Sektion D: Ekonomiska sammanhang och strategiska mål Jag kommer nu att ställa några frågor om de ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden som din arbetsplats arbetar under. DMRKT [Fråga endast om APUB=1 och ACUSTM>1] (dvs. en arbetsplats inom privat sektor som gör affärer utanför sin egen organisation)] Vilka av följande geografiska områden stod för den största delen av omsättningen mellan 2007 och 2009? 1. Nationellt 2. Internationellt DMRKTPUB [Fråga endast om APUB=2 eller (APUB=1 och ACUSTM = 1)] (dvs. en arbetsplats inom offentlig sektor, eller en arbetsplats inom privat sektor som inte gör affärer utanför sin egen organisation)] Vilka av dessa geografiska områden stod för den största andelen av de varor eller tjänster som levererades mellan 2007 och 2009? 1. Lokala eller Regionala 2. Nationellt 3. Internationellt DMKTCHNG [Fråga endast om APUB=1 och om ACUSTM>1] (dvs. en arbetsplats inom privat sektor som gör affärer utanför sin egen organisation)] Jämfört med för två år sedan, har den totala omsättningen av varor och tjänster som produceras på denna arbetsplats 1. Ökat med mer än 5 %? 2. Minskat med mer än 5 %? 3. Varit ungefär den samma? DMRKTCHNGPUB [Fråga endast om APUB=2 eller (APUB=1 och ACUSTM=1)] (dvs. en arbetsplats inom offentlig sektor, eller en arbetsplats inom privat sektor som inte gör affärer utanför sin egen organisation)] Jämfört med för två år sedan, har den totala mängden varor eller tjänster som produceras på arbetsplatsen 1. Ökat med mer än 5 %? 2. Minskat med mer än 5 %? 3. Varit ungefär den samma? DMKTINC [Fråga endast om DKMKTCHNG = 1 eller DMRKTCHNGPUB = 1] Ungefär hur mycket har omsättningen/varor och tjänster som produceras ökat? 1. Ökat med 5 till 9% 2. Ökat med 10 till 24 % 3. Ökat med 25 % eller mer DMKTDEC [Fråga endast om DKMKTCHNG = 2 minskat eller DMRKTCHNGPUB = 2 minskat] Ungefär hur mycket har omsättningen/varor och tjänster som produceras minskat? Minskat med 5 till 9 % Minskat med 10 till 24 % Minskat med 25 % eller mer 17

18 DOPCHNG Har arbetsplatsen under de senaste två åren gjort betydande nyinvesteringar, förändringar i arbetsuppgifter, eller andra större förändringar i verksamheten till följd av: [Svara ja eller nej på frågorna a h] a. Förändringar i regleringar avseende arbetsmiljö b. Förändringar i miljölagstiftning c. Ökade kostnader för arbetskraft d. Ökade kostnader för råvaror eller motsvarande insatsvaror e. Ökad konkurrens f. Förändringar i efterfrågan g. Introduktion av ny teknologi (inklusive IT och kommunikationsteknologi IKT) h. [Om APUB=2] Budgetrestriktioner Sektion E: Arbetsplatsen Slutligen har jag några övergripande frågor om arbetsplatsen. ELAB Hur bedömer du produktiviteten vid din arbetsplats jämfört med [om APUB=1] dina konkurrenters produktivitet på din marknad / [om APUB=2] jämfört med organisationer som erbjuder liknande tjänster eller produkter inom landet? Är er produktivitet: 1. Mycket över genomsnittet? 2. Över genomsnittet? 3. Genomsnittlig? 4. Under genomsnittet? 5. Mycket under genomsnittet? EINNOVPRD Har arbetsplatsen introducerat några nya eller väsentligt förbättrade varor eller tjänster under de senaste två åren? Ja Nej PRDMRKTa [Fråga endast om EINNOVPRD=1] Var någon av dessa nya varor eller tjänster nya för er marknad? PRDMRKTb [Fråga endast om EINNOVPRD=1] Var någon av dessa nya varor eller tjänster inte nya för er marknad, men nya för er arbetsplats? 18

19 EINNOVPRC Har er arbetsplats introducerat några nya eller avsevärt förbättrade processer, antingen för att producera varor eller tillhandahålla tjänster under de senaste två åren? EINNOVMRK Har arbetsplatsen introducerat några nya eller avsevärt förbättrade marknadsföringsmetoder under de senaste två åren? Detta kan inkludera nya eller förändrade metodologier, indelning av ansvarsområden och hur företaget jobbar mot andra organisationer. EINNOVORG Har arbetsplatsen introducerat några nya eller avsevärt förbättrade organisationsmetoder under de senaste två åren? EBASKET Kan du kort beskriva de viktigaste organisatoriska förändringarna som införts på arbetsplatsen under de senaste två åren? Koda respondentens beskrivning (Intervjuaren: Koda NOC om inga organisatoriska förändringar införts under de senaste två åren) SLUTLIGA FRÅGOR: JINFCONR Kan du tänka dig att ge oss dina kontaktuppgifter utifall att vi skulle behöva kontakta dig igen? Namn: JADMRECR Ger du ditt samtycke till att vi kopplar data från denna enkät till andra statistiska undersökningar? Ja Nej 19

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du?

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du? Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Arbetstagarenkät. Sverige. Projektet är finansierat inom det sjätte Ramprogrammet i Europeiska Kommissionens DG Forskning

Arbetstagarenkät. Sverige. Projektet är finansierat inom det sjätte Ramprogrammet i Europeiska Kommissionens DG Forskning Arbetstagarenkät Sverige Projektet är finansierat inom det sjätte Ramprogrammet i Europeiska Kommissionens DG Forskning 1 Medve rrkande Enkäten är översatt från engelska till svenska av följande. Översättare:

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

ZA4722. Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4722. Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4722 Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Sweden Flash Innobarometer 2006, Draft Questionnaire v21 SELECTION OF THE ELIGIBLE RESPONDENT SC0. Hej / God middag /

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Lönestatistik Jordbrukssektionen inom Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet

Lönestatistik Jordbrukssektionen inom Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 12820, SE-112 97 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Jordbrukssektionen inom Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Redovisningsperiod 1 september - 30 september

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Bilaga 4. Frågeformulär - Innovation inom hälsosektorn

Bilaga 4. Frågeformulär - Innovation inom hälsosektorn Bilaga 4 Frågeformulär - Innovation inom hälsosektorn Sektion A: Allmän information A.1. Hur länge har du varit ansvarig för er organisation? (Välj endast ett alternativ) a) Mindre än 6 månader... b) 6

Läs mer

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Sweden Section 1: Generella kännetecken Q1. Hur skulle du karaktärisera ditt företag. Det är... ENDAST ETT SVAR - ett oberoende

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(5) AM/AKU Olle Wessberg. 2 Frågor med instruktioner

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(5) AM/AKU Olle Wessberg. 2 Frågor med instruktioner STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(5) INSTRUKTION FÖR AD-HOC MODUL OM ARBETSFORMER OCH ARBETSTIDER Tillägg till AKU i april rotationsgrupp 5-7, maj rotationsgrupp 5-7 samt juni rotationsgrupp 6-7. 1 Inledning

Läs mer

ARBETSPLATSUNDERSÖKNINGEN 2000

ARBETSPLATSUNDERSÖKNINGEN 2000 ARBETSPLATSUNDERSÖKNINGEN 2000 Uppgiftslämnarens namn:...... Uppgiftslämnarens telefonnummer:...... Företagets/ägarenhetens namn:...... Arbetsplatsens namn:...... Arbetsplatsens adress:...... Fråga 1.

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Ja 98 97 100 100 100 98 100 100 90 98 98 99 97 98 Nej 2 3 0 0 0 2 0 0 10 2 2 1 3 2. Bas, (st) 208 158 12 18 20 142 20 26 20 115 93 72 61 74

Ja 98 97 100 100 100 98 100 100 90 98 98 99 97 98 Nej 2 3 0 0 0 2 0 0 10 2 2 1 3 2. Bas, (st) 208 158 12 18 20 142 20 26 20 115 93 72 61 74 Vad är ditt huvudsakliga ansvar på företaget? VD 32 40 15 20 5 44 35 8 40 30 34 30 38 27 IT-chef 12 4 8 24 50 7 20 38 0 11 13 14 8 14 Försäljning eller Marknadschef 8 7 12 16 8 4 15 12 25 11 4 7 7 10 Intern

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation

Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation Nyckeltal för HR Nyckeltal Nedan presenteras samtliga i tabellform. 22 stycken nyckeltal är markerade ett tjockare typsnitt. Dessa nyckeltal är relativt vanliga och ofta bra nyckeltal att börja arbeta

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation

Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation Nyckeltal för HR Nyckeltal Nedan presenteras samtliga i tabellform. 22 stycken nyckeltal är markerade ett tjockare typsnitt. Dessa nyckeltal är relativt vanliga och ofta bra nyckeltal att börja arbeta

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

ER Questionnaire 3 rd ECS

ER Questionnaire 3 rd ECS ER Questionnaire 3 rd ECS Kontaktfas INFOGA FRÅN MM INTERVJUN T1. Typ av arbetstagarrepresentation 1 Facket 2 Samarbetskommitté 3 4 5 Personalrepresentant 6 7 [OM ARBETSPLATSEN FÖR MM OCH ER ÄR SAMMA]

Läs mer

Uppföljning av personalpolitiskt program 2004

Uppföljning av personalpolitiskt program 2004 Uppföljning av personalpolitiskt program 2004 Vilhelmina kommun Uppföljning 2004 Uppföljning av fem mål i det personalpolitiska programmet Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Bemanningsföretagen - omsättning

Bemanningsföretagen - omsättning IVA 20 maj 2013 Bemanningsföretagen - omsättning 5/30/2013 Bemanningsföretagen - omsättningsutveckling 5/30/2013 Ung bransch med gamla rötter 40-talet USA Kelly Girl 50-talet Stockholms Kontoristservice

Läs mer

Friska verksamheter - vilka leder oss dit?

Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Professor Magnus Svartengren Institutionen Medicinska Vetenskaper 3 Hälsa / högt välbefinnande Sjuk disease Frisk Ohälsa / lågt välbefinnande illness 2016-01-12

Läs mer

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen!

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen! 1. Förstasida Enkät till ledning i patient- och brukarorganisationer När du fyller i enkäten - Dina svar sparas för varje sida du fyllt i genom att du klickar på knappen "Nästa" som tar dig till nästa

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Uppföljning av personalpolitiskt program 2005

Uppföljning av personalpolitiskt program 2005 Uppföljning av personalpolitiskt program 2005 Vilhelmina kommun Uppföljning 2005 Uppföljning av de åtta målen i det personalpolitiska programmet Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN

Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN Vill ni veta vad era medarbetare verkligen tycker? Medarbetarundersökningen HR-KOMPASSEN ger bland annat svar på vad era medarbetare tycker om sin arbetssituation, om

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig Jönköping 2012-04-11 Information Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig En kommunalisering av hemsjukvården har genomförts i flera län i landet men det har inte genomförts

Läs mer

IPv6. MarkCheck. Maj 2012

IPv6. MarkCheck. Maj 2012 IPv6 MarkCheck Maj 12 1 Sammanfattning (1/2) Planering av införande samt kännedom om IPv6 Rapporten visar att företag inom såväl den privata som den offentliga nu i högre grad vet vad IPv6 är och har även

Läs mer

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för behöriga och andra

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst

Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst Sveriges myndigheter i statens (medborgarnas?) tjänst 1 Marknad Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Det moderna miraklet 200 000 150 000 Bnp per person i Sverige 100 000 50 000 5 000

Läs mer

Regler för lönesättning

Regler för lönesättning BILAGA 3 REGLER FÖR LÖNESÄTTNING Bilaga 3 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det är av stor vikt för

Läs mer

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv.

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Bilaga Undersökning Hantverkare Bild : Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Inledning Syftet med undersökningen var att ta reda på vad de hantverkare som nu

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Personalredovisningblankett 2015 - Koncernen Stockholms Stadshus AB

Personalredovisningblankett 2015 - Koncernen Stockholms Stadshus AB Personalredovisningblankett 2015 - Koncernen Stockholms Stadshus AB I sedvanlig ordning, inför moderbolaget Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning, behöver vi bolagens personalstatistik för att redovisa

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN

KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN Bilaga 4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(1) KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN De personer som denna modul åsyftar att titta på är i första hand de som är anställda. Och

Läs mer

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Sweden

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Sweden ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Sweden FL 98 - Working Conditions - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Da När det gäller din

Läs mer

Redovisning av enkätresultat - Trädgårdsföretagens anställnings- och utbildningsbehov samt möjligheter för integration av asylsökanden

Redovisning av enkätresultat - Trädgårdsföretagens anställnings- och utbildningsbehov samt möjligheter för integration av asylsökanden Redovisning av enkätresultat - Trädgårdsföretagens anställnings- och utbildningsbehov samt möjligheter för integration av asylsökanden LRF Trädgård, LRFs analysenhet och Ipsos. 2016-06-07 Allmänt om enkäten

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser 1 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild av vad

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning Praktikrapport Göteborgs Universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Hannes Larsson Westerlund hannes.larswest@gmail.com Göteborgs Spårvägar

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Föreläsning 1: Personalomsättning

Föreläsning 1: Personalomsättning 722G88: Företags- och personalekonomi Föreläsning 1: Personalomsättning Jenny Appelkvist 19/12-2011 1 Dagens föreläsning Kostnaden för en befattning Personalomsättning Kostnader vid rekrytering Kostnader

Läs mer

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 00 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL98 Working Conditions - FIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna FRÅGA DCDE

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större

Läs mer

Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer