Arbetsgivarenkät. Sverige. Projektet är finansierat inom det sjätte Ramprogrammet i Europeiska Kommissionens DG Forskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgivarenkät. Sverige. Projektet är finansierat inom det sjätte Ramprogrammet i Europeiska Kommissionens DG Forskning"

Transkript

1 Arbetsgivarenkät Sverige Projektet är finansierat inom det sjätte Ramprogrammet i Europeiska Kommissionens DG Forskning 1

2 Medve rrkande Enkäten är översatt från engelska till svenska av följande. Översättare: Eva Bejerot Tommy Isidorsson Emelie Ryan Adjudicator: Hans-Olof Hagén 2

3 Introduktion [ ] Indikerar kommentar till programmeraren och ( ) indikerar kommentarer till intervjuaren. [Programmeraren: Med några undantag, inkludera två svarsalternativ i alla frågor: 8 = Vet Ej och 9 = Vägrar. Undantagen gäller frågorna B3ITUSE and B3ITUSE2007 då respondenten instrueras att svara Vet Ej när så är tillämpligt] (Intervjuaren: Läs aldrig upp alternativen Vet ej och Vägrar. Använd endast dessa om de används av respondenten) Mitt namn är [INTERVJUARENS NAMN] och jag ringer på uppdrag av [UPPDRAGSGIVARE] som bedriver forskning om hur organisationer fungerar. [UPPDRAGSGIVARE] skrev nyligen till er och frågade om medverkan i denna forskning. Intervjun tar cirka 30 minuter och all information som du ger oss kommer att behandlas strängt konfidentiellt. De flesta av frågorna i intervjun kommer att handla om denna arbetsplats, det vill säga [Arbetsplatsens Namn: AN] i [arbetsplatsens adress: ADRESS]. Men först skulle jag vilja ställa ett par frågor om dig. ATITLE Vilket är ditt jobb på denna arbetsplats? (Koda enligt alternativen nedan utifrån respondentens svar, inget svar är ej tillåtet) 1. Verkställande direktör (I offentlig sektor högste chef) 2. Ägare/ innehavare 3. HR-chef/ Personalchef 4. Annat (ange vad) ATENURE Hur länge har du haft detta jobb på den här arbetsplatsen? (Intervjuare: Koda till närmaste helt år. Använd 0 om mindre än 6 månader) År Kategorier 0 50år 3

4 Sektion A: Demografi och arbetskraftens karaktäristika Tack. Jag kommer nu att övergå till intervjuns huvudtema. Jag vill bara påminna dig om att frågorna ska besvaras utifrån verksamheten på [arbetsplatsens namn: AN] på [arbetsplatsens adress: ADRESS]. ASECTOR Vilken är den huvudsakliga verksamheten på arbetsplatsen? (Intervjuare; sondera för ett förtydligande om nödvändigt) [Skall kodas efter fältarbetet till NACE rev. 2] AWPAGE Hur många år har arbetsplatsen varit i drift? Inkludera den tid som den funnits på andra tidigare adresser. 1. Mindre än 2 år 2. Från 2 till 4 år 3. Från 5 till 9 år 4. Från 10 till 19 år 5. Från 20 till 49 år 6. Mer än 50 år AINDP Vilket beskriver (AN) på (ADRESS) bäst? 1. En enstaka oberoende arbetsplats 2. En av flera arbetsplatser som ingår i ett företag eller en organisation. APUB En organisation i offentlig sektor är helägt av staten, landstingen eller kommunen, eller så ägs den till en majoritet av någon av dessa aktörer. Tillhör arbetsplatsen den: 1. Privat sektor 2. Offentlig sektor ACUSTM Producerar arbetsplatsen varor, alternativt tjänster, till någon av följande? [Svara ja eller nej på frågorna a d] a. Systerföretag eller andra arbetsplatser inom företaget eller organisationen [bara om AINDP=2] b. Andra företag inom privat sektor c. Offentlig sektor d. Enskilda konsumenter eller brukare ACUSTIMP [Fråga endast om fler än ett svar har givits på ACUSTM] Vilken av följande grupper är den största mottagaren av era varor eller tjänster? [Endast ett alternativ får väljas] 1. Systerföretag eller andra arbetsplatser inom företaget eller organisationen [bara om AINDP=2] 2. Andra företag inom privat sektor 3. Offentlig sektor 4. Enskilda konsumenter eller brukare 4

5 ATYPE Vilket av följande alternativ beskriver bäst de huvudprodukterna och tjänsterna som produceras på arbetsplatsen? [Endast ett alternativ får väljas] 1. Produkter eller tjänster som produceras efter kundernas unika specifikationer 2. Standardiserade produkter eller tjänster AOWNDM [Fråga endast om APUB = 1] Är denna arbetsplats svenskägd eller utlandsägd? Om det är en blandning av svenskt och utländskt ägandet, är den till största delen (mer än 50 %) svenskägt eller utlandsägt. [Endast ett alternativ får väljas] 1. Helt eller till övervägande del svenskägd 2. Helt eller till övervägande del utlandsägd AEMP Hur många anställda har ni på lönelistan på denna arbetsplats för tillfället? Inkludera alla som är direkt anställda av arbetsplats (dvs. deltid, heltid, tillsvidare och tidsbegränsat anställda) 1. Upp till till till till till till eller mer (Intervjuaren: Vid förfrågan exkluderar följande personal anställd genom bemanningsföretag.) ATEMP Hur stor andel av era anställda på denna arbetsplats har tidsbegränsade anställningskontrakt. Detta inkluderar alla anställningskontrakt som har ett slutdatum eller en definierad tidsperiod, även om kontraktet gäller för flera år. 1. Inga 2. 1 till 9 % till 24 % % eller mer APARTPC Hur stor andel av arbetsstyrkan arbetar deltid på denna arbetsplats? Med deltid menar jag alla arbetstider under vanlig heltidstjänst som tillämpas på din arbetsplats. 1. Inga 2. 1 till 24 % % till 49 % % eller mer AAGENCY Finns det idag personal på denna arbetsplats som kommer från ett bemanningsföretag? 5

6 AAGENNUM [Fråga endast om AAGENCY = 1] Utgå från det totala antalet personer på detta arbetsställ, inklusive anställda som finns på lönelistan och personer från bemanningsföretag. Hur stor del andel utgör de som kommer från bemanningsföretag? 1. Upp till 4 % 2. 5till 9 % till 24 % % eller mer [Om AAGENCY = 1] När jag i resterande del av intervjun ställer frågor om arbetstagarna på den här arbetsplatsen vill jag att du inkluderar även de som kommer från bemanningsföretag. AEMPCH [Fråga endast om AWPAGE>=2] Totalt hur många arbetstagare arbetar på arbetsplatsen idag i jämförelse med hur många som arbetade här för två år sedan, det vill säga i [MÅNAD, ÅR]? 1. Antalet arbetstagare har minskat 2. Antalet arbetstagare har ökat 3. Antalet arbetstagare är i stort sett oförändrat AEMPCHa [fråga endast om AEMPCH = 2] Med ungefär hur mycket har antalet arbetstagare ökat? 1. Ökat med 5 till 9 % 2. Ökat med 10 till 24 % 3. Ökat med 25 % eller mer AEMPCHb [only ask If AEMPCH = 1] Med ungefär hur mycket har antalet arbetstagare minskat? 1. Minskat med 5 till 9 % 2. Minskat med 10 till 24 % 3. Minskat med 25 % eller mer AEMPCH-CAUSE [Fråga endast om AEMPCH = 1] Var någon av följande orsaker viktiga för minskningen i antalet arbetstagare på arbetsplatsen? [Svara ja eller nej på fårgorna a e] a. Produktivitetsökningar orsakade av teknologiska innovationer b. Produktivitetsökningar orsakade av organisatoriska förändringar eller omstruktureringar c. Minskad efterfrågan av era varor och tjänster d. Försäljning eller stängning av delar av arbetsplatsen e. [fråga endast om APUB=2] Budgetneddragningar AEMPCDOT [Fråga endast om inget av ovanstående alternativ valda] Kan du kort beskriva orsakerna till minskningen i antalet arbetstagare på arbetsplatsen? 6

7 AGNDR Hur många procent av arbetstagarna på denna arbetsplats är kvinnor? 1. Inga 2. 1 till 24 % % till 49 % till 74 % % eller mer AGNDRM Hur många procent av cheferna på arbetsplatsen är kvinnor? 1. Inga 2. 1 till 4 % 3. 5 % till 9 % till 24 % % eller mer AOCC Hur många procent av arbetstagarna på denna arbetsplats hör till vart och en av följande yrkesgrupper? 1. Chefer 2. Specialister och kvalificerade tekniker 3. Kvalificerade tekniker samt kvalificerade yrkesutövare och hantverkare 4. Kvalificerad kontorspersonal och kvalificerade försäljare 5. Lågkvalificerad och okvalificerad personal [CATI: Kontrollera om summan av = 100%] AAGEY Hur många procent av arbetstagarna på denna arbetsplats är under 30 år? 1. Inga 2. 1 till 24 % % till 49 % % eller mer AAGEO Hur många procent av arbetstagarna på denna arbetsplats är över 55 år? 1. Inga 2. 1 till 24 % % till 49 % % eller mer AABSENT Hur stor procent av arbetstiden har gått förlorad genom anställdas sjukdom under de senaste 12 månaderna? 1. Inga 2. 1 till 4 % 3. 5 % till 9 % % eller mer 7

8 Sektion B: Organisationsstruktur och förändring Jag kommer nu att ställa ett antal frågor om arbetsplatsens struktur och organisering. [om AWPAGE >= 2] Jag kommer att fråga om situationen på arbetsplatsen i dag och om situationen för två år sedan. 1) Arbetsorganisation Jag börjar med att fråga om strukturen, hur arbetet är organiserat på arbetsplatsen. B1HIE Hur många hierarkiska nivåer finns det på arbetsplatsen om man inkluderar högsta nivån (t.ex. högsta ledningen) och den lägsta nivån (t.ex. produktionspersonal)? Antal... B1HIE2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Hur många hierarkiska nivåer fanns det för två år sedan? Antal B1DIVTYPE Har denna arbetsplats följande typer av avdelningar? [Svara ja eller nej på frågorna a c] a. Separata avdelningar baserade på funktioner (försäljning, produktion, administration, forskning, etc.) b. Separata avdelningar baserade på produkter eller tjänster c. Separata avdelningar baserade på geografi (försäljning uppdelat efter regioner, etc.) (Intervjuaren: Vid förfrågan ska respondenten exkludera avdelningar och divisioner på andra platser inom firman) B1NDIV Hur många separata avdelningar eller divisioner rapporterar direkt till den högsta chefen på denna arbetsplats? Antal B1STRUC Vem fattar normalt beslut om den operativa personalens dagliga arbetsuppgifter? 1. Arbetstagare som utför arbetsuppgiften 2. (Avdelnings-)chefen eller arbetsledaren 3. Båda B1DLGQLT Vem är ansvarig för kvalitetskontroll av varor och tjänster? [Svara ja eller nej på frågorna a e] 8

9 a. Arbetstagare som utför arbetsuppgiften b. (Avdelnings-)chefen eller arbetsledaren c. Specialistgrupp eller särskild division inom företaget eller myndigheten d. Extern grupp kunder, externa utvärderingsexperter, etc. e. (Fråga endas om Nej på alternativ a-d) Kvalitetskontroll är ej relevant på denna arbetsplats B1TEAM Arbetar för närvarande några av arbetstagarna på denna arbetsplats i grupper där medlemmarna gemensamt beslutar hur arbetet utförs? (Intervjuaren: Om tillfrågad, dessa grupper kallas ibland självständiga team eller självstyrande grupper.) B1TEAMPER [Fråga endast om B1TEAM = 1] Hur stor andel av arbetstagarna på denna arbetsplats arbetar för närvarande i sådana grupper? 1. Upp till 24% till 49 % till 74 % % eller mer B1TEAM2007 Ingick någon av arbetstagarna på denna arbetsplats i sådana grupper för två år sedan? B1TEAMCHG [Fråga endast om B1TEAM2007 = 1] Jämfört med för två år sedan, har andelen arbetstagare som arbetar i sådana grupper: 1. Ökat? 2. Minskat? 3. Varit ungefär det samma? B1CIRCLE Deltar några av arbetstagarna i grupper som träffas regelbundet för att reflektera över förbättringar som kan göras på arbetsplatsen? B1CIRCLEPER [Fråga endast om B1CIRCLE = 1] Hur många procent av arbetstagarna är involverade i sådana grupper? 1. Upp till 24% till 49 % till 74 % % eller mer 9

10 B1CIRCLE2007 Var några av arbetstagarna med i sådana förbättringsgrupper för två år sedan? B1CIRCLECHG [Fråga endast om B1CIRCLE2007=1] Jämfört med för två år sedan, har andelen arbetstagare som arbetar i sådana grupper: 1. Ökat? 2. Minskat? 3. Varit på ungefär samma nivå? B1DLGSCHD Kan någon av de arbetstagare som inte har ledningsuppgifter anpassa tidpunkten då de börjar eller avslutar sitt dagliga arbete efter personliga behov? B1DLGSCHDPER [Fråga endast om B1DLGSCHD=1] Hur många procent av de arbetstagare som inte har ledningsuppgifter kan anpassa tidpunkten då de börjar eller avslutar sitt dagliga arbete efter personliga behov? 1. Upp till 24% till 49 % till 74 % % eller mer B1DLGSCHD2007 Hade arbetstagarna utan ledningsuppgifter denna flexibilitet avseende arbetstider för två år sedan? B1DLGSCHDCH [Fråga endast om B1DLGSCH2007 = 1] Bland dem som inte har ledningsuppgifter, har andelen arbetstagare som kan anpassa tidpunkten då de börjar eller avslutar sitt dagliga arbete efter personliga behov förändrats jämfört för två år sedan: 1. Ökat? 2. Minskat? 3. Varit på ungefär samma nivå? B1MULTSK Är några av arbetstagarna på arbetsplatsen utbildade för att kunna rotera arbetsuppgifter med andra arbetstagare? Utbildningen kan ha utförts externt eller inom arbetsplatsen. 3. Ej relevant (Intervjuaren: detta kan inträffa då inte rotation är möjlig på grund av hög färdighet eller sakkunskap.) 10

11 B1MULTSK2007 [Fråga endast om B1MULTSK = 1] Jämfört med för två år sedan, har andelen arbetstagarna utbildade för att kunna rotera arbetsuppgifter med andra arbetstagare 1. Ökat? 2. Minskat? 3. Varit på ungefär samma nivå? 2) Ledningsstrategier Jag kommer nu att fråga om arbetsplatsens användning av olika ledningsstrategier. B2QUAL Följer denna arbetsplats upp och utvärderar kvaliteten på produktionsprocesser eller service?, på kontinuerlig basis 2. Ja, på oregelbunden basis 3. Nej 4. Ej relevant B2QUAL2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Utvärderade denna arbetsplats kvaliteten för två år sedan?, på kontinuerlig basis 2. Ja, på oregelbunden basis 3. Nej 4. Ej relevant B2JITP Använder denna arbetsplats något system för att minimera varulager, leveranser eller produkter-i-arbete. Dessa kallas ibland just-in-time eller lean productionsystem eller arbete enligt noll buffert-principen. 3. Ej relevant B2JITP2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Använde denna arbetsplats något sådant system för två år sedan? 3. Ej relevant B2KMDBASE Uppdaterar arbetstagarna regelbundet databaser som dokumenterar goda arbetsrutiner eller erfarenheter på arbetsplatsen? B2KMSHR2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Uppdaterade arbetstagarna regelbundet sådana databaser för två år sedan? 11

12 B2KMEX Följer arbetsplatsen upp externa idéer eller teknisk utvecklingen till nya förbättrade produkter, processer eller tjänster på arbetsplatsen?, med särskild personal avdelad för denna uppgift 2. Ja, som en del av den allmänna personalens ansvar 3. Nej B2KMEX2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Avsatte arbetsplatsen resurser för att följa upp externa idéer eller tekniska utvecklingen för två år sedan?, med särskild personal avdelad för denna uppgift 2. Ja, som en del av den allmänna personalens ansvar 3. Nej B2CUSAT Mäter denna arbetsplats kundnöjdheten genom frågeformulär, fokusgrupper, eller andra metoder för datainsamling?, på kontinuerlig basis 2. Ja, på oregelbunden basis 3. Nej B2CUSAT2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Mätte denna arbetsplats kundnöjdheten för två år sedan?, på kontinuerlig basis 2. Ja, på oregelbunden basis 3. Nej 3) Användande av Information och kommunikationsteknologier (ICT) B3WEB Har denna arbetsplats en hemsida? B3WEB2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Hade denna arbetsplats en hemsida för två år sedan? B3WEBSERV [Fråga endast om B3WEB = 1] Tillhandahåller er nuvarande hemsida en online-tjänst som försäljning, bokningar, nedladdningar, etc. B3WEBSERV2007 [Fråga endast om B3WEBSERV =1] Jämfört med för två år sedan har antalet tjänster ni erbjuder på hemsidan 1. Ökat? 2. Minskat? 3. Legat på samma nivå? 12

13 B3EMPL Hur många procent av arbetstagarna på denna arbetsplats använder datorer som en del av sina normala arbetsuppgifter? 1. Inga 2. 1 till 24% till 49 % till 74 % 5. 75% eller mer (Intervjuare: om tillfrågad, förklara att dator avser användning av persondator, mikrodator, minidator, stordator eller bärbar dator. Det omfattar dock inte användning av annan utrustning såsom försäljningsterminal, skanner, eller maskinmonitor.) ICT modul OBS: Inkludera endast denna modul om ni intervjuar en IT chef B3ITUSE Jag skulle vilja fråga dig om arbetsplatsens användning av fem olika typer av specialiserad informationsteknologi. Om det är någon typ av informationsteknologi som du inte känner till, svara vet ej. [Svara ja eller nej eller vet ej på frågorna a - e] a. Programvara för kommunikation med klienter eller kunder b. Programvara för att följa hur arbetsplatsen presterar (nyckeltal) c. Enterprise Resource Planning (ERP), programvaror för resursplanering d. Programvara för samarbete över nätet eller andra typer av verktyg för nätsamarbete e. Elektroniskt datautbyte med externa klienter eller leverantörer 3. Vet ej B3ITUSE 2007 Använde ni någon av dessa fem olika typerna av specialiserad informationsteknologiför två år sedan? [Svara ja eller nej eller vet ej på frågorna a - e] a. Programvara för kommunikation med klienter eller kunder b. Programvara för att följa hur arbetsplatsen presterar (nyckeltal) c. Enterprise Resource Planning (ERP), programvaror för resursplanering d. Programvara för samarbete över nätet eller andra typer av verktyg för nätsamarbete e. Elektroniskt datautbyte med externa klienter eller leverantörer 3. Vet ej 13

14 4) Outsourcing och samverkan Jag kommer nu att ställa några frågor om verksamheten på arbetsplatsen och om samverkan med andra arbetsplatser och organisationer. B4ACTV Bedrivs följande verksamheter på denna arbetsplats? [Svara ja eller nej på frågorna a e] a. Design och utveckling av nya produkter eller tjänster b. Produktion av varor eller tjänster c. Upphandling av insatsvaror såsom material, delar, komponenter eller tjänster d. Försäljning eller marknadsföring av varor eller tjänster e. Administration B4COLB [Fråga endast om B4ACTV=1 och inkludera alla frågor där B4ACTV = 1] Samarbetar denna arbetsplats för närvarande med andra företag eller organisationer för att bedriva någon följande verksamheter? [Svara ja eller nej på frågorna a e] a. Design och utveckling av nya produkter eller tjänster b. Produktion av varor eller tjänster c. Upphandling av insatsvaror såsom material, delar, komponenter eller tjänster d. Försäljning eller marknadsföring av varor eller tjänster e. Administration B4COLB2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2 och om B4COLB=1 för minst en delfråga] Samarbetade denna arbetsplats med andra företag eller organisationer med någon av följande verksamheter för två år sedan? B4SUB Outsourcar denna arbetsplats, helt eller delvis, följande aktiviteter [den här aktiviteten] till en annan organisation som inte ägs av er arbetsplats eller ert moderföretag [eller er moderorganisation] [Svara ja eller nej på frågorna a e] a. Design och utveckling av nya produkter eller tjänster b. Produktion av varor eller tjänster c. Upphandling av insatsvaror såsom material, delar, komponenter eller tjänster d. Försäljning eller marknadsföring av varor eller tjänster e. Administration B4SUB2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Outsourcade denna arbetsplats, helt eller delvis, någon av dessa aktiviteter till en annan organisation för två år sedan? 14

15 Sektion C: Personal Jag kommer nu att ställa ett antal frågor om personalledning, bland annat frågor om utbildning och kommunikation. CRCTSK Har arbetsplatsen haft några svårigheter att rekrytera personal till arbeten som normalt kräver en formell yrkesexamen eller högskoleexamen under de senaste två åren? CRCTUN Har arbetsplatsen haft några svårigheter att rekrytera personal till lågt eller okvalificerade arbeten som normalt inte kräver någon formell yrkesexamen eller högskoleexamen under de senaste två åren? CRTN Har arbetsplatsen haft några svårigheter att behålla personal under de senaste två åren? CAPPPC Ungefär hur många procent av de anställda har ett utvecklings- eller utvärderingssamtal minst en gång om året? 1. Ingen 2. 1 till 24 % till50% % eller mer CAPPPRO [Fråga endast om CAPPPC>1] Är beslut om de anställdas befordran kopplad till dessa utvecklings- eller utvärderingssamtal?, utvecklings- eller utvärderingssamtal är den huvudsakliga faktorn som påverkar befordran 2. Ja, men utvecklings- eller utvärderingssamtal är en av flera faktorer som påverkar befordran 3. Nej CINCENPAY Ungefär hur många procent av de anställda har en del av lönen baserad på deras egen prestation eller prestationen av en större grupp, snarare än en lön som enbart är baserad på antalet arbetade timmar? 1. Ingen 2. 1 % till 24 % till 50% 15

16 4. 50 % eller mer CTRNOFF Har någon av era arbetstagare deltagit i utbildning, antingen på arbetsplatsen eller utanför arbetsplatsens område, på betald arbetstid under de senaste 12 månaderna? CTRNOFFPC [Fråga endast om CTRNOFF=1] Hur stor andel av arbetstagarna har deltagit i utbildning på betald arbetstid under de senaste 12 månaderna?? 1. Upp till 24 % till 49 % till 74 % % eller mer CTRNON Har några av arbetstagarna under de senaste 12 månaderna fått instruktioner eller utbildning medan de utför sina normala arbetsuppgifter för att förbättra sina färdigheter? CTRNONPC [Fråga endast om CTRNON=1] Hur stor andel av arbetstagarna har under de senaste 12 månaderna fått instruktioner eller utbildning medan de utför sina normala arbetsuppgifter för att förbättra sina färdigheter? 1. Upp till 24 % till 49 % till 74 % % eller mer CBRFANY Har ni möten mellan första linjens chefer eller arbetsledare och alla arbetstagare för vilka de är ansvariga? (Intervjuaren: På direkt fråga kan intervjuaren upplysa om att dessa möten ibland kallas arbetsplatsträffar eller team-möte.) CBRIEFN [Fråga endast om CBRFANY=1] Hur ofta äger dessa möten rum? 1. Dagligen 2. Minst en gång per vecka 3. Minst en gång per månad 4. Mindre än en gång per månad 16

17 Sektion D: Ekonomiska sammanhang och strategiska mål Jag kommer nu att ställa några frågor om de ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden som din arbetsplats arbetar under. DMRKT [Fråga endast om APUB=1 och ACUSTM>1] (dvs. en arbetsplats inom privat sektor som gör affärer utanför sin egen organisation)] Vilka av följande geografiska områden stod för den största delen av omsättningen mellan 2007 och 2009? 1. Nationellt 2. Internationellt DMRKTPUB [Fråga endast om APUB=2 eller (APUB=1 och ACUSTM = 1)] (dvs. en arbetsplats inom offentlig sektor, eller en arbetsplats inom privat sektor som inte gör affärer utanför sin egen organisation)] Vilka av dessa geografiska områden stod för den största andelen av de varor eller tjänster som levererades mellan 2007 och 2009? 1. Lokala eller Regionala 2. Nationellt 3. Internationellt DMKTCHNG [Fråga endast om APUB=1 och om ACUSTM>1] (dvs. en arbetsplats inom privat sektor som gör affärer utanför sin egen organisation)] Jämfört med för två år sedan, har den totala omsättningen av varor och tjänster som produceras på denna arbetsplats 1. Ökat med mer än 5 %? 2. Minskat med mer än 5 %? 3. Varit ungefär den samma? DMRKTCHNGPUB [Fråga endast om APUB=2 eller (APUB=1 och ACUSTM=1)] (dvs. en arbetsplats inom offentlig sektor, eller en arbetsplats inom privat sektor som inte gör affärer utanför sin egen organisation)] Jämfört med för två år sedan, har den totala mängden varor eller tjänster som produceras på arbetsplatsen 1. Ökat med mer än 5 %? 2. Minskat med mer än 5 %? 3. Varit ungefär den samma? DMKTINC [Fråga endast om DKMKTCHNG = 1 eller DMRKTCHNGPUB = 1] Ungefär hur mycket har omsättningen/varor och tjänster som produceras ökat? 1. Ökat med 5 till 9% 2. Ökat med 10 till 24 % 3. Ökat med 25 % eller mer DMKTDEC [Fråga endast om DKMKTCHNG = 2 minskat eller DMRKTCHNGPUB = 2 minskat] Ungefär hur mycket har omsättningen/varor och tjänster som produceras minskat? Minskat med 5 till 9 % Minskat med 10 till 24 % Minskat med 25 % eller mer 17

18 DOPCHNG Har arbetsplatsen under de senaste två åren gjort betydande nyinvesteringar, förändringar i arbetsuppgifter, eller andra större förändringar i verksamheten till följd av: [Svara ja eller nej på frågorna a h] a. Förändringar i regleringar avseende arbetsmiljö b. Förändringar i miljölagstiftning c. Ökade kostnader för arbetskraft d. Ökade kostnader för råvaror eller motsvarande insatsvaror e. Ökad konkurrens f. Förändringar i efterfrågan g. Introduktion av ny teknologi (inklusive IT och kommunikationsteknologi IKT) h. [Om APUB=2] Budgetrestriktioner Sektion E: Arbetsplatsen Slutligen har jag några övergripande frågor om arbetsplatsen. ELAB Hur bedömer du produktiviteten vid din arbetsplats jämfört med [om APUB=1] dina konkurrenters produktivitet på din marknad / [om APUB=2] jämfört med organisationer som erbjuder liknande tjänster eller produkter inom landet? Är er produktivitet: 1. Mycket över genomsnittet? 2. Över genomsnittet? 3. Genomsnittlig? 4. Under genomsnittet? 5. Mycket under genomsnittet? EINNOVPRD Har arbetsplatsen introducerat några nya eller väsentligt förbättrade varor eller tjänster under de senaste två åren? Ja Nej PRDMRKTa [Fråga endast om EINNOVPRD=1] Var någon av dessa nya varor eller tjänster nya för er marknad? PRDMRKTb [Fråga endast om EINNOVPRD=1] Var någon av dessa nya varor eller tjänster inte nya för er marknad, men nya för er arbetsplats? 18

19 EINNOVPRC Har er arbetsplats introducerat några nya eller avsevärt förbättrade processer, antingen för att producera varor eller tillhandahålla tjänster under de senaste två åren? EINNOVMRK Har arbetsplatsen introducerat några nya eller avsevärt förbättrade marknadsföringsmetoder under de senaste två åren? Detta kan inkludera nya eller förändrade metodologier, indelning av ansvarsområden och hur företaget jobbar mot andra organisationer. EINNOVORG Har arbetsplatsen introducerat några nya eller avsevärt förbättrade organisationsmetoder under de senaste två åren? EBASKET Kan du kort beskriva de viktigaste organisatoriska förändringarna som införts på arbetsplatsen under de senaste två åren? Koda respondentens beskrivning (Intervjuaren: Koda NOC om inga organisatoriska förändringar införts under de senaste två åren) SLUTLIGA FRÅGOR: JINFCONR Kan du tänka dig att ge oss dina kontaktuppgifter utifall att vi skulle behöva kontakta dig igen? Namn: JADMRECR Ger du ditt samtycke till att vi kopplar data från denna enkät till andra statistiska undersökningar? Ja Nej 19

Call centers i Sverige

Call centers i Sverige Call centers i Sverige En beskrivning av verksamhetsinriktning, human resource-metoder och prestationer Christer Strandberg, Åke Sandberg och Kent Norman a arbetslivsrapport nr 26:2 issn 141-2928 Enheten

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION Företagets geografisk läge

1. ALLMÄN INFORMATION Företagets geografisk läge 1. ALLMÄN INFORMATION Företagets geografisk läge Navigationslinjen överst på sidan visar var i frågeformuläret du befinner dig. I detta avsnitt ställer vi några allmänna frågor. Dina svar på dessa frågor

Läs mer

Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren¹ ² Ulrich Stoetzer¹ Marianne Parmsund¹ Tomas Eriksson² Åsa Stöllman² Eva Vingård²

Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren¹ ² Ulrich Stoetzer¹ Marianne Parmsund¹ Tomas Eriksson² Åsa Stöllman² Eva Vingård² Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren¹ ² Ulrich Stoetzer¹ Marianne Parmsund¹ Tomas Eriksson² Åsa Stöllman² Eva Vingård² Karolinska Institutet¹ och Uppsala Universitet² Innehållsförteckning

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Miljöchefen NMC-enkäten 2008

Miljöchefen NMC-enkäten 2008 Miljöchefen NMC-enkäten 2008 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2008 3 NMCS MEDLEMMAR 4 MILJÖCHEFENS BAKGRUND 7 MILJÖCHEFENS ARBETSUPPGIFTER 10 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MILJÖFRÅGANS INTEGRERING I ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

Svenska HR-trender. Rapport från Cranet-undersökningen 2014. Tina Lindeberg och Bo Månson Maj 2015

Svenska HR-trender. Rapport från Cranet-undersökningen 2014. Tina Lindeberg och Bo Månson Maj 2015 Svenska HR-trender Rapport från Cranet-undersökningen 14 Tina Lindeberg och Bo Månson Maj 15 IPF Institutet för Personal- & Företagsutveckling AB Bredgränd 18, 753 Uppsala Tel 018-5750 www.ipf.se Innehållsförteckning

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter

IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter TRITA-NA-D0402 CID-253 ISSN 1403-0721 Department of Numerical Analysis and Computer Science IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter Åke Sandberg, Anne Lintala och Fredrik

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter

En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter 509893-LLP-1-2010-1-SE-LEONARDO-LMP WP2: FORSKNING OM KOMPETENS FÖR ICKE RUTINMÄSSIGA UPPGIFTER

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD Personalbarometern 2012 HÖGSKOLAN I HALMSTAD 1 Personalbarometern 2012 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Processen PB12... 3 Utskicket... 3 Seminarier, presentationer, dialoger och handlingsplaner... 4

Läs mer

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer