Arbetsgivarenkät. Sverige. Projektet är finansierat inom det sjätte Ramprogrammet i Europeiska Kommissionens DG Forskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgivarenkät. Sverige. Projektet är finansierat inom det sjätte Ramprogrammet i Europeiska Kommissionens DG Forskning"

Transkript

1 Arbetsgivarenkät Sverige Projektet är finansierat inom det sjätte Ramprogrammet i Europeiska Kommissionens DG Forskning 1

2 Medve rrkande Enkäten är översatt från engelska till svenska av följande. Översättare: Eva Bejerot Tommy Isidorsson Emelie Ryan Adjudicator: Hans-Olof Hagén 2

3 Introduktion [ ] Indikerar kommentar till programmeraren och ( ) indikerar kommentarer till intervjuaren. [Programmeraren: Med några undantag, inkludera två svarsalternativ i alla frågor: 8 = Vet Ej och 9 = Vägrar. Undantagen gäller frågorna B3ITUSE and B3ITUSE2007 då respondenten instrueras att svara Vet Ej när så är tillämpligt] (Intervjuaren: Läs aldrig upp alternativen Vet ej och Vägrar. Använd endast dessa om de används av respondenten) Mitt namn är [INTERVJUARENS NAMN] och jag ringer på uppdrag av [UPPDRAGSGIVARE] som bedriver forskning om hur organisationer fungerar. [UPPDRAGSGIVARE] skrev nyligen till er och frågade om medverkan i denna forskning. Intervjun tar cirka 30 minuter och all information som du ger oss kommer att behandlas strängt konfidentiellt. De flesta av frågorna i intervjun kommer att handla om denna arbetsplats, det vill säga [Arbetsplatsens Namn: AN] i [arbetsplatsens adress: ADRESS]. Men först skulle jag vilja ställa ett par frågor om dig. ATITLE Vilket är ditt jobb på denna arbetsplats? (Koda enligt alternativen nedan utifrån respondentens svar, inget svar är ej tillåtet) 1. Verkställande direktör (I offentlig sektor högste chef) 2. Ägare/ innehavare 3. HR-chef/ Personalchef 4. Annat (ange vad) ATENURE Hur länge har du haft detta jobb på den här arbetsplatsen? (Intervjuare: Koda till närmaste helt år. Använd 0 om mindre än 6 månader) År Kategorier 0 50år 3

4 Sektion A: Demografi och arbetskraftens karaktäristika Tack. Jag kommer nu att övergå till intervjuns huvudtema. Jag vill bara påminna dig om att frågorna ska besvaras utifrån verksamheten på [arbetsplatsens namn: AN] på [arbetsplatsens adress: ADRESS]. ASECTOR Vilken är den huvudsakliga verksamheten på arbetsplatsen? (Intervjuare; sondera för ett förtydligande om nödvändigt) [Skall kodas efter fältarbetet till NACE rev. 2] AWPAGE Hur många år har arbetsplatsen varit i drift? Inkludera den tid som den funnits på andra tidigare adresser. 1. Mindre än 2 år 2. Från 2 till 4 år 3. Från 5 till 9 år 4. Från 10 till 19 år 5. Från 20 till 49 år 6. Mer än 50 år AINDP Vilket beskriver (AN) på (ADRESS) bäst? 1. En enstaka oberoende arbetsplats 2. En av flera arbetsplatser som ingår i ett företag eller en organisation. APUB En organisation i offentlig sektor är helägt av staten, landstingen eller kommunen, eller så ägs den till en majoritet av någon av dessa aktörer. Tillhör arbetsplatsen den: 1. Privat sektor 2. Offentlig sektor ACUSTM Producerar arbetsplatsen varor, alternativt tjänster, till någon av följande? [Svara ja eller nej på frågorna a d] a. Systerföretag eller andra arbetsplatser inom företaget eller organisationen [bara om AINDP=2] b. Andra företag inom privat sektor c. Offentlig sektor d. Enskilda konsumenter eller brukare ACUSTIMP [Fråga endast om fler än ett svar har givits på ACUSTM] Vilken av följande grupper är den största mottagaren av era varor eller tjänster? [Endast ett alternativ får väljas] 1. Systerföretag eller andra arbetsplatser inom företaget eller organisationen [bara om AINDP=2] 2. Andra företag inom privat sektor 3. Offentlig sektor 4. Enskilda konsumenter eller brukare 4

5 ATYPE Vilket av följande alternativ beskriver bäst de huvudprodukterna och tjänsterna som produceras på arbetsplatsen? [Endast ett alternativ får väljas] 1. Produkter eller tjänster som produceras efter kundernas unika specifikationer 2. Standardiserade produkter eller tjänster AOWNDM [Fråga endast om APUB = 1] Är denna arbetsplats svenskägd eller utlandsägd? Om det är en blandning av svenskt och utländskt ägandet, är den till största delen (mer än 50 %) svenskägt eller utlandsägt. [Endast ett alternativ får väljas] 1. Helt eller till övervägande del svenskägd 2. Helt eller till övervägande del utlandsägd AEMP Hur många anställda har ni på lönelistan på denna arbetsplats för tillfället? Inkludera alla som är direkt anställda av arbetsplats (dvs. deltid, heltid, tillsvidare och tidsbegränsat anställda) 1. Upp till till till till till till eller mer (Intervjuaren: Vid förfrågan exkluderar följande personal anställd genom bemanningsföretag.) ATEMP Hur stor andel av era anställda på denna arbetsplats har tidsbegränsade anställningskontrakt. Detta inkluderar alla anställningskontrakt som har ett slutdatum eller en definierad tidsperiod, även om kontraktet gäller för flera år. 1. Inga 2. 1 till 9 % till 24 % % eller mer APARTPC Hur stor andel av arbetsstyrkan arbetar deltid på denna arbetsplats? Med deltid menar jag alla arbetstider under vanlig heltidstjänst som tillämpas på din arbetsplats. 1. Inga 2. 1 till 24 % % till 49 % % eller mer AAGENCY Finns det idag personal på denna arbetsplats som kommer från ett bemanningsföretag? 5

6 AAGENNUM [Fråga endast om AAGENCY = 1] Utgå från det totala antalet personer på detta arbetsställ, inklusive anställda som finns på lönelistan och personer från bemanningsföretag. Hur stor del andel utgör de som kommer från bemanningsföretag? 1. Upp till 4 % 2. 5till 9 % till 24 % % eller mer [Om AAGENCY = 1] När jag i resterande del av intervjun ställer frågor om arbetstagarna på den här arbetsplatsen vill jag att du inkluderar även de som kommer från bemanningsföretag. AEMPCH [Fråga endast om AWPAGE>=2] Totalt hur många arbetstagare arbetar på arbetsplatsen idag i jämförelse med hur många som arbetade här för två år sedan, det vill säga i [MÅNAD, ÅR]? 1. Antalet arbetstagare har minskat 2. Antalet arbetstagare har ökat 3. Antalet arbetstagare är i stort sett oförändrat AEMPCHa [fråga endast om AEMPCH = 2] Med ungefär hur mycket har antalet arbetstagare ökat? 1. Ökat med 5 till 9 % 2. Ökat med 10 till 24 % 3. Ökat med 25 % eller mer AEMPCHb [only ask If AEMPCH = 1] Med ungefär hur mycket har antalet arbetstagare minskat? 1. Minskat med 5 till 9 % 2. Minskat med 10 till 24 % 3. Minskat med 25 % eller mer AEMPCH-CAUSE [Fråga endast om AEMPCH = 1] Var någon av följande orsaker viktiga för minskningen i antalet arbetstagare på arbetsplatsen? [Svara ja eller nej på fårgorna a e] a. Produktivitetsökningar orsakade av teknologiska innovationer b. Produktivitetsökningar orsakade av organisatoriska förändringar eller omstruktureringar c. Minskad efterfrågan av era varor och tjänster d. Försäljning eller stängning av delar av arbetsplatsen e. [fråga endast om APUB=2] Budgetneddragningar AEMPCDOT [Fråga endast om inget av ovanstående alternativ valda] Kan du kort beskriva orsakerna till minskningen i antalet arbetstagare på arbetsplatsen? 6

7 AGNDR Hur många procent av arbetstagarna på denna arbetsplats är kvinnor? 1. Inga 2. 1 till 24 % % till 49 % till 74 % % eller mer AGNDRM Hur många procent av cheferna på arbetsplatsen är kvinnor? 1. Inga 2. 1 till 4 % 3. 5 % till 9 % till 24 % % eller mer AOCC Hur många procent av arbetstagarna på denna arbetsplats hör till vart och en av följande yrkesgrupper? 1. Chefer 2. Specialister och kvalificerade tekniker 3. Kvalificerade tekniker samt kvalificerade yrkesutövare och hantverkare 4. Kvalificerad kontorspersonal och kvalificerade försäljare 5. Lågkvalificerad och okvalificerad personal [CATI: Kontrollera om summan av = 100%] AAGEY Hur många procent av arbetstagarna på denna arbetsplats är under 30 år? 1. Inga 2. 1 till 24 % % till 49 % % eller mer AAGEO Hur många procent av arbetstagarna på denna arbetsplats är över 55 år? 1. Inga 2. 1 till 24 % % till 49 % % eller mer AABSENT Hur stor procent av arbetstiden har gått förlorad genom anställdas sjukdom under de senaste 12 månaderna? 1. Inga 2. 1 till 4 % 3. 5 % till 9 % % eller mer 7

8 Sektion B: Organisationsstruktur och förändring Jag kommer nu att ställa ett antal frågor om arbetsplatsens struktur och organisering. [om AWPAGE >= 2] Jag kommer att fråga om situationen på arbetsplatsen i dag och om situationen för två år sedan. 1) Arbetsorganisation Jag börjar med att fråga om strukturen, hur arbetet är organiserat på arbetsplatsen. B1HIE Hur många hierarkiska nivåer finns det på arbetsplatsen om man inkluderar högsta nivån (t.ex. högsta ledningen) och den lägsta nivån (t.ex. produktionspersonal)? Antal... B1HIE2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Hur många hierarkiska nivåer fanns det för två år sedan? Antal B1DIVTYPE Har denna arbetsplats följande typer av avdelningar? [Svara ja eller nej på frågorna a c] a. Separata avdelningar baserade på funktioner (försäljning, produktion, administration, forskning, etc.) b. Separata avdelningar baserade på produkter eller tjänster c. Separata avdelningar baserade på geografi (försäljning uppdelat efter regioner, etc.) (Intervjuaren: Vid förfrågan ska respondenten exkludera avdelningar och divisioner på andra platser inom firman) B1NDIV Hur många separata avdelningar eller divisioner rapporterar direkt till den högsta chefen på denna arbetsplats? Antal B1STRUC Vem fattar normalt beslut om den operativa personalens dagliga arbetsuppgifter? 1. Arbetstagare som utför arbetsuppgiften 2. (Avdelnings-)chefen eller arbetsledaren 3. Båda B1DLGQLT Vem är ansvarig för kvalitetskontroll av varor och tjänster? [Svara ja eller nej på frågorna a e] 8

9 a. Arbetstagare som utför arbetsuppgiften b. (Avdelnings-)chefen eller arbetsledaren c. Specialistgrupp eller särskild division inom företaget eller myndigheten d. Extern grupp kunder, externa utvärderingsexperter, etc. e. (Fråga endas om Nej på alternativ a-d) Kvalitetskontroll är ej relevant på denna arbetsplats B1TEAM Arbetar för närvarande några av arbetstagarna på denna arbetsplats i grupper där medlemmarna gemensamt beslutar hur arbetet utförs? (Intervjuaren: Om tillfrågad, dessa grupper kallas ibland självständiga team eller självstyrande grupper.) B1TEAMPER [Fråga endast om B1TEAM = 1] Hur stor andel av arbetstagarna på denna arbetsplats arbetar för närvarande i sådana grupper? 1. Upp till 24% till 49 % till 74 % % eller mer B1TEAM2007 Ingick någon av arbetstagarna på denna arbetsplats i sådana grupper för två år sedan? B1TEAMCHG [Fråga endast om B1TEAM2007 = 1] Jämfört med för två år sedan, har andelen arbetstagare som arbetar i sådana grupper: 1. Ökat? 2. Minskat? 3. Varit ungefär det samma? B1CIRCLE Deltar några av arbetstagarna i grupper som träffas regelbundet för att reflektera över förbättringar som kan göras på arbetsplatsen? B1CIRCLEPER [Fråga endast om B1CIRCLE = 1] Hur många procent av arbetstagarna är involverade i sådana grupper? 1. Upp till 24% till 49 % till 74 % % eller mer 9

10 B1CIRCLE2007 Var några av arbetstagarna med i sådana förbättringsgrupper för två år sedan? B1CIRCLECHG [Fråga endast om B1CIRCLE2007=1] Jämfört med för två år sedan, har andelen arbetstagare som arbetar i sådana grupper: 1. Ökat? 2. Minskat? 3. Varit på ungefär samma nivå? B1DLGSCHD Kan någon av de arbetstagare som inte har ledningsuppgifter anpassa tidpunkten då de börjar eller avslutar sitt dagliga arbete efter personliga behov? B1DLGSCHDPER [Fråga endast om B1DLGSCHD=1] Hur många procent av de arbetstagare som inte har ledningsuppgifter kan anpassa tidpunkten då de börjar eller avslutar sitt dagliga arbete efter personliga behov? 1. Upp till 24% till 49 % till 74 % % eller mer B1DLGSCHD2007 Hade arbetstagarna utan ledningsuppgifter denna flexibilitet avseende arbetstider för två år sedan? B1DLGSCHDCH [Fråga endast om B1DLGSCH2007 = 1] Bland dem som inte har ledningsuppgifter, har andelen arbetstagare som kan anpassa tidpunkten då de börjar eller avslutar sitt dagliga arbete efter personliga behov förändrats jämfört för två år sedan: 1. Ökat? 2. Minskat? 3. Varit på ungefär samma nivå? B1MULTSK Är några av arbetstagarna på arbetsplatsen utbildade för att kunna rotera arbetsuppgifter med andra arbetstagare? Utbildningen kan ha utförts externt eller inom arbetsplatsen. 3. Ej relevant (Intervjuaren: detta kan inträffa då inte rotation är möjlig på grund av hög färdighet eller sakkunskap.) 10

11 B1MULTSK2007 [Fråga endast om B1MULTSK = 1] Jämfört med för två år sedan, har andelen arbetstagarna utbildade för att kunna rotera arbetsuppgifter med andra arbetstagare 1. Ökat? 2. Minskat? 3. Varit på ungefär samma nivå? 2) Ledningsstrategier Jag kommer nu att fråga om arbetsplatsens användning av olika ledningsstrategier. B2QUAL Följer denna arbetsplats upp och utvärderar kvaliteten på produktionsprocesser eller service?, på kontinuerlig basis 2. Ja, på oregelbunden basis 3. Nej 4. Ej relevant B2QUAL2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Utvärderade denna arbetsplats kvaliteten för två år sedan?, på kontinuerlig basis 2. Ja, på oregelbunden basis 3. Nej 4. Ej relevant B2JITP Använder denna arbetsplats något system för att minimera varulager, leveranser eller produkter-i-arbete. Dessa kallas ibland just-in-time eller lean productionsystem eller arbete enligt noll buffert-principen. 3. Ej relevant B2JITP2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Använde denna arbetsplats något sådant system för två år sedan? 3. Ej relevant B2KMDBASE Uppdaterar arbetstagarna regelbundet databaser som dokumenterar goda arbetsrutiner eller erfarenheter på arbetsplatsen? B2KMSHR2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Uppdaterade arbetstagarna regelbundet sådana databaser för två år sedan? 11

12 B2KMEX Följer arbetsplatsen upp externa idéer eller teknisk utvecklingen till nya förbättrade produkter, processer eller tjänster på arbetsplatsen?, med särskild personal avdelad för denna uppgift 2. Ja, som en del av den allmänna personalens ansvar 3. Nej B2KMEX2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Avsatte arbetsplatsen resurser för att följa upp externa idéer eller tekniska utvecklingen för två år sedan?, med särskild personal avdelad för denna uppgift 2. Ja, som en del av den allmänna personalens ansvar 3. Nej B2CUSAT Mäter denna arbetsplats kundnöjdheten genom frågeformulär, fokusgrupper, eller andra metoder för datainsamling?, på kontinuerlig basis 2. Ja, på oregelbunden basis 3. Nej B2CUSAT2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Mätte denna arbetsplats kundnöjdheten för två år sedan?, på kontinuerlig basis 2. Ja, på oregelbunden basis 3. Nej 3) Användande av Information och kommunikationsteknologier (ICT) B3WEB Har denna arbetsplats en hemsida? B3WEB2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Hade denna arbetsplats en hemsida för två år sedan? B3WEBSERV [Fråga endast om B3WEB = 1] Tillhandahåller er nuvarande hemsida en online-tjänst som försäljning, bokningar, nedladdningar, etc. B3WEBSERV2007 [Fråga endast om B3WEBSERV =1] Jämfört med för två år sedan har antalet tjänster ni erbjuder på hemsidan 1. Ökat? 2. Minskat? 3. Legat på samma nivå? 12

13 B3EMPL Hur många procent av arbetstagarna på denna arbetsplats använder datorer som en del av sina normala arbetsuppgifter? 1. Inga 2. 1 till 24% till 49 % till 74 % 5. 75% eller mer (Intervjuare: om tillfrågad, förklara att dator avser användning av persondator, mikrodator, minidator, stordator eller bärbar dator. Det omfattar dock inte användning av annan utrustning såsom försäljningsterminal, skanner, eller maskinmonitor.) ICT modul OBS: Inkludera endast denna modul om ni intervjuar en IT chef B3ITUSE Jag skulle vilja fråga dig om arbetsplatsens användning av fem olika typer av specialiserad informationsteknologi. Om det är någon typ av informationsteknologi som du inte känner till, svara vet ej. [Svara ja eller nej eller vet ej på frågorna a - e] a. Programvara för kommunikation med klienter eller kunder b. Programvara för att följa hur arbetsplatsen presterar (nyckeltal) c. Enterprise Resource Planning (ERP), programvaror för resursplanering d. Programvara för samarbete över nätet eller andra typer av verktyg för nätsamarbete e. Elektroniskt datautbyte med externa klienter eller leverantörer 3. Vet ej B3ITUSE 2007 Använde ni någon av dessa fem olika typerna av specialiserad informationsteknologiför två år sedan? [Svara ja eller nej eller vet ej på frågorna a - e] a. Programvara för kommunikation med klienter eller kunder b. Programvara för att följa hur arbetsplatsen presterar (nyckeltal) c. Enterprise Resource Planning (ERP), programvaror för resursplanering d. Programvara för samarbete över nätet eller andra typer av verktyg för nätsamarbete e. Elektroniskt datautbyte med externa klienter eller leverantörer 3. Vet ej 13

14 4) Outsourcing och samverkan Jag kommer nu att ställa några frågor om verksamheten på arbetsplatsen och om samverkan med andra arbetsplatser och organisationer. B4ACTV Bedrivs följande verksamheter på denna arbetsplats? [Svara ja eller nej på frågorna a e] a. Design och utveckling av nya produkter eller tjänster b. Produktion av varor eller tjänster c. Upphandling av insatsvaror såsom material, delar, komponenter eller tjänster d. Försäljning eller marknadsföring av varor eller tjänster e. Administration B4COLB [Fråga endast om B4ACTV=1 och inkludera alla frågor där B4ACTV = 1] Samarbetar denna arbetsplats för närvarande med andra företag eller organisationer för att bedriva någon följande verksamheter? [Svara ja eller nej på frågorna a e] a. Design och utveckling av nya produkter eller tjänster b. Produktion av varor eller tjänster c. Upphandling av insatsvaror såsom material, delar, komponenter eller tjänster d. Försäljning eller marknadsföring av varor eller tjänster e. Administration B4COLB2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2 och om B4COLB=1 för minst en delfråga] Samarbetade denna arbetsplats med andra företag eller organisationer med någon av följande verksamheter för två år sedan? B4SUB Outsourcar denna arbetsplats, helt eller delvis, följande aktiviteter [den här aktiviteten] till en annan organisation som inte ägs av er arbetsplats eller ert moderföretag [eller er moderorganisation] [Svara ja eller nej på frågorna a e] a. Design och utveckling av nya produkter eller tjänster b. Produktion av varor eller tjänster c. Upphandling av insatsvaror såsom material, delar, komponenter eller tjänster d. Försäljning eller marknadsföring av varor eller tjänster e. Administration B4SUB2007 [Fråga endast om AWPAGE>=2] Outsourcade denna arbetsplats, helt eller delvis, någon av dessa aktiviteter till en annan organisation för två år sedan? 14

15 Sektion C: Personal Jag kommer nu att ställa ett antal frågor om personalledning, bland annat frågor om utbildning och kommunikation. CRCTSK Har arbetsplatsen haft några svårigheter att rekrytera personal till arbeten som normalt kräver en formell yrkesexamen eller högskoleexamen under de senaste två åren? CRCTUN Har arbetsplatsen haft några svårigheter att rekrytera personal till lågt eller okvalificerade arbeten som normalt inte kräver någon formell yrkesexamen eller högskoleexamen under de senaste två åren? CRTN Har arbetsplatsen haft några svårigheter att behålla personal under de senaste två åren? CAPPPC Ungefär hur många procent av de anställda har ett utvecklings- eller utvärderingssamtal minst en gång om året? 1. Ingen 2. 1 till 24 % till50% % eller mer CAPPPRO [Fråga endast om CAPPPC>1] Är beslut om de anställdas befordran kopplad till dessa utvecklings- eller utvärderingssamtal?, utvecklings- eller utvärderingssamtal är den huvudsakliga faktorn som påverkar befordran 2. Ja, men utvecklings- eller utvärderingssamtal är en av flera faktorer som påverkar befordran 3. Nej CINCENPAY Ungefär hur många procent av de anställda har en del av lönen baserad på deras egen prestation eller prestationen av en större grupp, snarare än en lön som enbart är baserad på antalet arbetade timmar? 1. Ingen 2. 1 % till 24 % till 50% 15

16 4. 50 % eller mer CTRNOFF Har någon av era arbetstagare deltagit i utbildning, antingen på arbetsplatsen eller utanför arbetsplatsens område, på betald arbetstid under de senaste 12 månaderna? CTRNOFFPC [Fråga endast om CTRNOFF=1] Hur stor andel av arbetstagarna har deltagit i utbildning på betald arbetstid under de senaste 12 månaderna?? 1. Upp till 24 % till 49 % till 74 % % eller mer CTRNON Har några av arbetstagarna under de senaste 12 månaderna fått instruktioner eller utbildning medan de utför sina normala arbetsuppgifter för att förbättra sina färdigheter? CTRNONPC [Fråga endast om CTRNON=1] Hur stor andel av arbetstagarna har under de senaste 12 månaderna fått instruktioner eller utbildning medan de utför sina normala arbetsuppgifter för att förbättra sina färdigheter? 1. Upp till 24 % till 49 % till 74 % % eller mer CBRFANY Har ni möten mellan första linjens chefer eller arbetsledare och alla arbetstagare för vilka de är ansvariga? (Intervjuaren: På direkt fråga kan intervjuaren upplysa om att dessa möten ibland kallas arbetsplatsträffar eller team-möte.) CBRIEFN [Fråga endast om CBRFANY=1] Hur ofta äger dessa möten rum? 1. Dagligen 2. Minst en gång per vecka 3. Minst en gång per månad 4. Mindre än en gång per månad 16

17 Sektion D: Ekonomiska sammanhang och strategiska mål Jag kommer nu att ställa några frågor om de ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden som din arbetsplats arbetar under. DMRKT [Fråga endast om APUB=1 och ACUSTM>1] (dvs. en arbetsplats inom privat sektor som gör affärer utanför sin egen organisation)] Vilka av följande geografiska områden stod för den största delen av omsättningen mellan 2007 och 2009? 1. Nationellt 2. Internationellt DMRKTPUB [Fråga endast om APUB=2 eller (APUB=1 och ACUSTM = 1)] (dvs. en arbetsplats inom offentlig sektor, eller en arbetsplats inom privat sektor som inte gör affärer utanför sin egen organisation)] Vilka av dessa geografiska områden stod för den största andelen av de varor eller tjänster som levererades mellan 2007 och 2009? 1. Lokala eller Regionala 2. Nationellt 3. Internationellt DMKTCHNG [Fråga endast om APUB=1 och om ACUSTM>1] (dvs. en arbetsplats inom privat sektor som gör affärer utanför sin egen organisation)] Jämfört med för två år sedan, har den totala omsättningen av varor och tjänster som produceras på denna arbetsplats 1. Ökat med mer än 5 %? 2. Minskat med mer än 5 %? 3. Varit ungefär den samma? DMRKTCHNGPUB [Fråga endast om APUB=2 eller (APUB=1 och ACUSTM=1)] (dvs. en arbetsplats inom offentlig sektor, eller en arbetsplats inom privat sektor som inte gör affärer utanför sin egen organisation)] Jämfört med för två år sedan, har den totala mängden varor eller tjänster som produceras på arbetsplatsen 1. Ökat med mer än 5 %? 2. Minskat med mer än 5 %? 3. Varit ungefär den samma? DMKTINC [Fråga endast om DKMKTCHNG = 1 eller DMRKTCHNGPUB = 1] Ungefär hur mycket har omsättningen/varor och tjänster som produceras ökat? 1. Ökat med 5 till 9% 2. Ökat med 10 till 24 % 3. Ökat med 25 % eller mer DMKTDEC [Fråga endast om DKMKTCHNG = 2 minskat eller DMRKTCHNGPUB = 2 minskat] Ungefär hur mycket har omsättningen/varor och tjänster som produceras minskat? Minskat med 5 till 9 % Minskat med 10 till 24 % Minskat med 25 % eller mer 17

18 DOPCHNG Har arbetsplatsen under de senaste två åren gjort betydande nyinvesteringar, förändringar i arbetsuppgifter, eller andra större förändringar i verksamheten till följd av: [Svara ja eller nej på frågorna a h] a. Förändringar i regleringar avseende arbetsmiljö b. Förändringar i miljölagstiftning c. Ökade kostnader för arbetskraft d. Ökade kostnader för råvaror eller motsvarande insatsvaror e. Ökad konkurrens f. Förändringar i efterfrågan g. Introduktion av ny teknologi (inklusive IT och kommunikationsteknologi IKT) h. [Om APUB=2] Budgetrestriktioner Sektion E: Arbetsplatsen Slutligen har jag några övergripande frågor om arbetsplatsen. ELAB Hur bedömer du produktiviteten vid din arbetsplats jämfört med [om APUB=1] dina konkurrenters produktivitet på din marknad / [om APUB=2] jämfört med organisationer som erbjuder liknande tjänster eller produkter inom landet? Är er produktivitet: 1. Mycket över genomsnittet? 2. Över genomsnittet? 3. Genomsnittlig? 4. Under genomsnittet? 5. Mycket under genomsnittet? EINNOVPRD Har arbetsplatsen introducerat några nya eller väsentligt förbättrade varor eller tjänster under de senaste två åren? Ja Nej PRDMRKTa [Fråga endast om EINNOVPRD=1] Var någon av dessa nya varor eller tjänster nya för er marknad? PRDMRKTb [Fråga endast om EINNOVPRD=1] Var någon av dessa nya varor eller tjänster inte nya för er marknad, men nya för er arbetsplats? 18

19 EINNOVPRC Har er arbetsplats introducerat några nya eller avsevärt förbättrade processer, antingen för att producera varor eller tillhandahålla tjänster under de senaste två åren? EINNOVMRK Har arbetsplatsen introducerat några nya eller avsevärt förbättrade marknadsföringsmetoder under de senaste två åren? Detta kan inkludera nya eller förändrade metodologier, indelning av ansvarsområden och hur företaget jobbar mot andra organisationer. EINNOVORG Har arbetsplatsen introducerat några nya eller avsevärt förbättrade organisationsmetoder under de senaste två åren? EBASKET Kan du kort beskriva de viktigaste organisatoriska förändringarna som införts på arbetsplatsen under de senaste två åren? Koda respondentens beskrivning (Intervjuaren: Koda NOC om inga organisatoriska förändringar införts under de senaste två åren) SLUTLIGA FRÅGOR: JINFCONR Kan du tänka dig att ge oss dina kontaktuppgifter utifall att vi skulle behöva kontakta dig igen? Namn: JADMRECR Ger du ditt samtycke till att vi kopplar data från denna enkät till andra statistiska undersökningar? Ja Nej 19

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN

KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN Bilaga 4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(1) KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN De personer som denna modul åsyftar att titta på är i första hand de som är anställda. Och

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Nummer Parameter Fråga Bakgrundsuppgifter om arbetsstället Intro I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING I enlighet med EU-kommissionens förordning 577/98 ska medlemsländerna varje år genomföra en tilläggsundersökning

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation

Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation Nyckeltal för HR Nyckeltal Nedan presenteras samtliga i tabellform. 22 stycken nyckeltal är markerade ett tjockare typsnitt. Dessa nyckeltal är relativt vanliga och ofta bra nyckeltal att börja arbeta

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Daniel Lennartsson SCB Stockholm 27 september Disposition 1. Bakgrund EU projekt 2. Metod 3. Begrepp 4. Publicering 5. Resultat EU projekt Globala värdekedjor

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte Ekonomistyrning Föreläsning 722g39, 2008 Anders Parment anders.parment@liu.se www.andersparment.com Ekonomistyrningens syfte Att få de olika individerna i organisationen att handla i linje med målen för

Läs mer

TeleInformatiksystem för löpande insamling, behandling och spridning av material för specialpedagogiska utbildningar

TeleInformatiksystem för löpande insamling, behandling och spridning av material för specialpedagogiska utbildningar TeleInformatiksystem för löpande insamling, behandling och spridning av material för specialpedagogiska utbildningar Enkät till skolan Upplysningar om skolan A. Pedagogisk användning av informationsteknologier

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation

Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation Nyckeltal för HR Nyckeltal Nedan presenteras samtliga i tabellform. 22 stycken nyckeltal är markerade ett tjockare typsnitt. Dessa nyckeltal är relativt vanliga och ofta bra nyckeltal att börja arbeta

Läs mer

Föreläsning 1: Personalomsättning

Föreläsning 1: Personalomsättning 722G88: Företags- och personalekonomi Föreläsning 1: Personalomsättning Jenny Appelkvist 19/12-2011 1 Dagens föreläsning Kostnaden för en befattning Personalomsättning Kostnader vid rekrytering Kostnader

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 7: Bonus: En färdig affärsplan för ett eventföretag att utgå ifrån Holger Wästlund 1 Denna affärsplan är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun Personalförsörjningspolicy Falköpings kommun 1 Inledning Falköpings kommun står inför en stor personalomsättning den närmaste femårsperioden. Cirka 600 medarbetare kommer att behöva rekryteras på grund

Läs mer

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större

Läs mer

Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Framtidsjobb i Östergötland 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Östergötland 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Östergötland 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Deltagande i olika former av studier

Deltagande i olika former av studier Deltagande i olika former av studier 9 Vill inte vara med Avsluta intervjun Text i kursiv stil är instruktioner till intervjuarna som skall synas i DATI och behöver bara läsas upp för den intervjuade personen

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Framtidsjobb i Malmö och Skåne 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Malmö och Skåne 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Malmö och Skåne 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

PEOPLE TEST 360. Ett testverktyg för att värdera ledarprestationen från alla vinklar

PEOPLE TEST 360. Ett testverktyg för att värdera ledarprestationen från alla vinklar PEOPLE TEST 360 Ett testverktyg för att värdera ledarprestationen från alla vinklar Prestanda PT360 mäter fokuspersonens prestanda på fem ledningsmässiga ansvarsområden. ens resultat jämförs med egen prestanda

Läs mer

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka Tjänstemännens IT-miljö Ett steg fram och två steg tillbaka 1 2 Förord............................................................... 4 Satsa på en bättre IT-miljö det gynnar företagen, medarbetarna och

Läs mer

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel idag Organisation Individer som har något gemensamt tex arbetar för att uppnå ett gemensamt mål ( obs! ett

Läs mer

Bemanningsföretagen - omsättning

Bemanningsföretagen - omsättning IVA 20 maj 2013 Bemanningsföretagen - omsättning 5/30/2013 Bemanningsföretagen - omsättningsutveckling 5/30/2013 Ung bransch med gamla rötter 40-talet USA Kelly Girl 50-talet Stockholms Kontoristservice

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET PEDAB [P0433] Senast ändrad 15-06-10 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I KORTHET: ANALYTICS... 3 2. I KORTHET: CLOUD... 4 3. I KORTHET: MOBILITY... 5 4. I KORTHET: SECURITY...

Läs mer

Personligt. Roger Syrén. Utredare, Fackförbundet ST

Personligt. Roger Syrén. Utredare, Fackförbundet ST Personligt Roger Syrén Utredare, Fackförbundet ST Välkommen! Vilka jobb kommer det finnas? Hur kommer det bli att jobba? Hur förbättrar du dina chanser? Välkommen! Vad gör du idag? Vad vill du göra om

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa.

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa. Byggrapporten 2009 Innnehållsförteckning Förord 2 Byggbolagen och ekonomin 4 Utlandets påverkan på svenska byggbolag 9 Miljö och energi För fjärde året i rad ger Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy Mer information: Susan Westberg Direktör AB Solna, Sverige susan.westberg@skanska.se s Gäller för alla Skanskas arbetsplatser inom affärsområde Sverige. Att förebygga missbruk av alkohol och droger* angår

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Xxxxx Användning av truckar

Xxxxx Användning av truckar AFS 2014:XX 2014:20 Xxxxx Användning av truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:5) om om användning av truckar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013 Talent Management Barometern 2012 21 februari 2013 Bakgrund Talent Management Barometern 2012 genomfördes som en webbenkät under november 2012 Slutresultatet baseras på 400 svar Undersökningen genomfördes

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer