Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek"

Transkript

1 Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

2 Grundläggande revisionsdata Kundadress Certifikatsnummer# , Glommen Skog SA Postboks 1329 Vestad Revisionskriterium EN ISO 14001:2004, Norsk PEFC 2405 Elverum Skogstandard, NA Doc.53, PEFC ST 2002:2013 NORWAY Date(s) of audit Revisionsaktivitet Certifieringsrevision steg I Steg II Uppföljande revision Nr: MS- Omcertifiering Dokumentgranskning ingår Revisor/er Revisionsledare Jörgen Hedeås Revisiondag(ar): 4,5 Observatör Christofer Carlander Revisiondag(ar): 4 Revisor(er) Revisiondag(ar): Omfattning (scope) av certifieringen Skogavvirkning og skogkultur etter prinsippene i Norsk PEFC Skogstandard Sporbarhetssertifikat for innkjøp og salg av rundvirke og biobrensel utifra volumkredittmetoden Övergripande resultat: Ledning Typ av verksamhet har inte förändrats men ökning av verksamhetsområdet pågår. Ett tydligt förbättringsarbete pågår i verksamheten. Den utökade organisationen finns väl beskrivna med ansvar och befogenheter. Individuella introduktionsprogram tas fram vid nyanställningar. Medarbetarsamtal utförs regelbundet. Kompletterande utbildningar genomfors vid behov. Exempelvis kommer en utbildning att ske av skogbruksledarna om ekonomin i att genomföra skogkulturåtgärder. Ledningens genomgång är grundligt genomförd och bra dokumenterad samt omfattar hela ledningssystemet. Bra underlag finns också till denna. Exempelvis interna revisioner och övriga uppföljningar. Mötet hålls bara en gång per år men kompletteras med miljögruppsmöten som hålls 2-5 gånger per år eller vid behov, där företagsledningen också deltar. Ledningssystemet är väl inarbetat, underhålls och utvecklas kontinuerligt. Miljöaspekterna är relevanta för verksamheten. Dessa skulle kunna kompletteras med att de i certifieringen ingående skogsägarna har en så bra produktion i skogen som möjligt för att bland annat binda CO2. Även att skogsägaren är delaktig i reglering av viltstammar så att de inte får för stor påverkar den biologiska mångfalden, virkeskvaliten och den långsiktiga virkesproduktionen. Release Date: 11-feb-2013 Page 2 of 5

3 Relevanta rutiner, instruktioner och uppföljningar finns utifrån miljöaspekterna. Norsk PEFC Skogstandard är också exempel på tillämpning av skogsbrukets miljöaspekter. Uppdatering sker löpande av vilka lagar och andra krav som företaget berörs av. Företaget har utfört utvärderingen av att företaget uppfyller dessa och detta finns dokumenterat. Riskanalyserna för eventuella nödlägen för yttre miljö är också uppdaterad och rutiner finns som täcker in dessa. Intern revision sker av alla skogbruksledare varje år med en bra återrapportering av resultatet. Tyngdpunkten i internrevisionen varierar beroende av tidigare problemområden och andra omständigheter. Internrevisionen har identifierat att återrapportering (miljörapport) är bristande inom vissa områden. De kontrakterade entreprenörerna ingår nu också i de interna revisionerna. Antalet drifter/skogsägare som är internreviderade uppfyller kraven med marginal. Bra återrapportering sker till företagsledningen. Alla typer av skogsbruksåtgärder ingår nu också i de interna revisionerna. De interna revisionerna planeras, genomförs, dokumenteras, redovisas och utvärderas på ett mycket bra sätt men funktionerna skogschef och regionchef revideras ej.(avvik JRH 2) De avvikelser som dokumenteras i verksamheten hanteras på ett strukturerat och bra sätt. Antalet avvikelser/förbättringsförslag i den dagliga driften borde vara flera. Avvikelsen från föregående revision angående bristande kantzon har hanterats på ett föredömligt sätt. Intern och extern kommunikation. Internkommunikationen sker genom framförallt regelbundna möten. Regionmöten hålls minst månadsvis där även miljöledare deltar 1-3 gånger per år eller vid behov. Information sker även via mail och företagets intranät. Företaget ger ut en tidning till medlemmarna med bland annat information om PEFC. Information finns även på företagets hemsida. Externa synpunkter hanteras strukturerat enligt företagets rutiner och standardernas krav vilket granskats under revisionen. Skogsavdelningen Organisationen inom skogsavdelningen är under förändring med bland annat delade ansvarsfunktioner. Den operativa verksamheten med skogkultur sker nu genom Glommen Skogtjänster AS. Detta upplägg har goda förutsättningar att fungera på ett effektivt och bra sätt. Arbetsflödet från avtalstecknande om uppdrag med skogsägare, arbetsbeskrivningar och genomförande av skogkulturåtgärderna fungerar nu i huvudsak på ett bra sätt. Egenkontroller och uppföljningar utförs också på ett omfattande och bra sätt. Däremot brister det i återrapportering av utfört uppdrag till skogbruksledarna. (JRH 1) Företaget har idag verktyg och arbetssätt för att säkert uppmärksamma och markera nyckelbiotoper vid avverkningsplanering. Detta gäller även där skogsägaren har eget driftsansvar. Det kontrolleras också att det är utfört MIS inventeringar på de fastigheter som det planeras att utföras drifter. Rutiner finns även för drifter i vernskog. Dessa rutiner har ingående granskats vid denna revision med bra resultat. Vid anslutning av nya skogsägare överlämnas ett välkomstpacke. Viktigt då att skogbruksledaren även går igenom PEFC kraven med dessa skogsägare. Medarbetarna inom skogsavdelningen hjälps åt att följa forskningsresultat och nya rön inom skogsbranchen. Resor och studiebesök ingår också i detta arbete. Företaget deltar även genom sin rådgivningsavdelning i olika forskningsprojekt. Exempelvis markberedning, underhåll och nybyggnation av skogsbilvägar samt älgbetesinventering. Företaget kommer att prioritera arbetet med att i högre grad förebygga körskador. Release Date: 11-feb-2013 Page 3 of 5

4 Regionchef Kongsvinger Noggrann uppföljning sker av att entreprenörerna apterar och sorterar rätt. Detta är en dela underlaget vid de regelbundna möten hålls med entreprenörerna både för planering och uppföljning av kvalitetsutfall. Kontroll sker även av förarnas utbildningar och erfarenheter. Det finns ingen rutin och mall för hur dessa möten skall genomföras och dokumenteras. (Avvik JRH 3) Nya kontrakt håller på att tecknas med skogsentreprenörerna. Det hålls även månadsmöten med skogsbruksledarna och veckovisa möten för mera detaljerad volymoch resursplanering. Medarbetarsamtal hålls också regelbundet. Lämpliga erfarenheter och kompetenser finns hos skogbruksledarana. Nya miljöavtal kommer att skrivas med skogsägarna när den Norska PEFC Skogstandarden blir uppdaterad. Ökande arbetsinsatser sker med skogkultur i huvudsak med utländsk arbetskraft. Detta granskades särskilt under föregående revision med ett bra utfall. Det bedöms fortfarande fungera på ett bra sätt. Glommen Skog ser till att dessa har bra förhållanden under arbetsperioderna för Glommen Skog. Denna verksamhet sker nu genom Glommen Skogstjänster AS. Skogbruksledare i Nes/Aurskog och Nord Odal/Sör Odal. Skogbruksledarna har bra arbetssätt för att identifiera nyckelbiotoper. Dom är även medvetna om att kontrollera om en fastighet har MIS-registrerats och att vid behov anlita en skogsbiolog. Kontrakt skrivs konsekvent med skogsägare vid virkesköp/avverkning. Arbetsbeskrivningar framställs för varje skogsdrift, inklusive skogkultur. Skogbruksledarna får lägga en del tid på att få in kart när skogägarna har eget driftsansvar. Strängare krav behöver fortfarande ställas på att entreprenörerna och skogsägare med eget driftsansvar på ett effektivt sätt återrapporterar karta med de miljöhänsyn som är vidtaget och eventuella spårskador till skogbruksledarna. Skogbruksledarna har ett mycket bra samarbete med duktiga entreprenörer. Besök i skogsbruksobjekt: Besökt utfördes i 1 markberedning, 2 planteringar, 1 avståndsregulering, 4 tynningar och 1 slutavverkning. Markberedningen var väl utförd som högläggning med grävmaskin där lämpliga planteringspunkter hade skapats och bra hänsyn var tagen till kulturlämningar samt friluftsliv. Blötpartier hade även undvikits. Planteringarna var också väl utförda med bra planteringsställen och lämpliga förband. Avståndsreguleringen var utförd i ett tidigt stadium för att minska konkurranser från lövträd. Beståndet kommer att behöva ytterligare en avståndsregulering. 2 av tynningarna var utförda i senaste laget men väl utförda. I en av dessa deltog båda maskinförarna. Dom hade bra erfarenhet och kunskap om lämplig miljöhänsyn i skogdrifter. Maskinerna var väl underhållna och skötta med förebyggande tillsyn. De 2 andra tynningarna var utförda i rätt utvecklingsfas och mycket bra utförda. I slutavverkningen var tillräcklig miljöhänsyn lämnad i grupper. Det var lämnat ytterligare träd i driften som inte hade något större värde som livslöpsträd eller fröträd. Release Date: 11-feb-2013 Page 4 of 5

5 Bekräftelse av genomförd revision Kunden bekräftar innehållet I rapporten och de bifogade avvikelserna (om några) Ledningens representant Namm Adress Ingmar Eggen Release Date: 11-feb-2013 Page 5 of 5

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041 GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 6 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041 Revisionskriterium:

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker. LIVSMEDELSSÄKERHET Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Innehåll Inledning... 2 Effektiv kontroll att nå avsedd effekt med

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB Godkännes av: Sida 1 av 19 Luleå Hamn AB Till Luleå Hamns kunder, leverantörer, medarbetare samt övriga intressenter Vår förmåga att motsvara våra kunders behov, krav och förväntningar är helt avgörande

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen Granskningsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2015 Alingsås kommun Granskning av finanshanteringen EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 2.1. Bakgrund 4 2.2. Syfte 4 2.3. Revisionsfrågor

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer