POLISÖVERDIREKTÖREN HAR ORDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLISÖVERDIREKTÖREN HAR ORDET"

Transkript

1

2 POLISÖVERDIREKTÖREN HAR ORDET Polisen i Finland är i internationell jämförelse en uppskattad aktör. Polisens verksamhetsmiljö förändras och den offentliga ekonomin är den största utmaningen vi står inför. Detta kräver att polisen ställer upp sina mål och riktar sina begränsade resurser på ett ändamålsenligt sätt. Tidigare fanns polisens högsta ledning vid inrikesministeriet. Efter den andra fasen av omstruktureringen av polisförvaltningen (PORA II) inrättades Polisstyrelsen, som nu, underordnad inrikesministeriet, är polisens centralförvaltningsmyndighet och polisens högsta ledning medan inrikesministeriet resultatstyr polisen. Polisens strategi beaktar statsförvaltningens resultatstyrning, inrikesministeriets koncernstrategi och visionen om Finland som det tryggaste och mest jämlika landet i Europa. Polisstyrelsen planerar, leder, utvecklar och övervakar polisverksamheten och dess stödfunktioner. Polisstyrelsen ansvarar för att den service som hör samman med polisens uppgifter finns tillgänglig i lika utsträckning och är av samma kvalitet i hela landet. Polisstyrelsen ansvarar för polisenheternas resultatstyrning enligt de resultatmål som ställts upp för polisen. Därutöver har Polisstyrelsen en viktig roll som förmedlare av polisverksamhetens behov och utvecklingsriktningar för det politiska beslutsfattandet.

3 POLISENS MÅLSÄTTNINGAR Strategiska mål 1. Trygga säkerheten 2. Förebygga brott 3. Producera tjänsterna effektivt 4. Upprätthålla förtroendet och samhällsinflytande

4 TRYGGA SÄKERHETEN Åtgärder för att uppnå målsättningen GENOM ATT SKÖTA BRÅDSKANDE UTRYCKNINGAR OCH SÄKERSTÄLLA VIKTIGA FUNKTIONER FÖR BROTTSBEKÄMPNINGEN Polisenheterna stärker sina resurser i övervaknings- och utryckningsuppdrag. Brådskande utryckningsuppdrag prioriteras. Trafikövervakningen upprätthålls genom konceptet Road Policing. Oberoende av brottstyp riktas resurserna för brottsbekämpning tillsammans med åklagaren i första hand till fall som har de mest ändamålsenliga förutsättningarna för straffprocessen. Arbetsprocesserna görs enhetliga, vilket främjar säkerhet och brottsansvar. Man säkerställer också polisenheternas handlingsförmåga och problemfria informationsflöde i överraskande säkerhetssituationer genom att utarbeta aktuella beredskapsplaner som omfattar användning av personal och materiel över gränserna mellan polisenheterna. GENOM ATT UTNYTTJA KUNSKAPSBASERAT LEDANDE OCH FÖRBÄTTRA POLISENS ANALYSKOMPETENS OCH -VERKTYG Man främjar säkerheten på ett förebyggande och kunskapsbaserat sätt med samma slags verksamhetsstrukturer så att regionala särdrag och strategiska målsättningar beaktas förebyggande. Man baserar beslutsfattandet på samtliga nivåer på analyserad information i realtid. Man utvecklar analyskompetensen på förvaltningens olika nivåer. Samtliga polisenheter har i fortsättningen förmåga, kompetens, redskap och färdighet att utföra och använda strategiska analyser. Man använder lämpliga analysverktyg och -processer för säkerhetsarbetet och system för att bedöma effekten. Man utnyttjar forskningsinformation som ett professionellt stöd i planeringen, beslutsfattandet och verksamheten. Man producerar kvalitativ information om och utvärdering av verksamhetsmiljön för det politiska beslutsfattandet. GENOM ATT FÖRDJUPA SAMARBETET MED ANDRA SÄKERHETSMYNDIGHETER I SYNNERHET I GLESBYGDEN OCH GENOM ATT UTVECKLA TVÄRADMINISTRATIVT SAMARBETE Realiseras beredskap och beredskapsplanering i samarbete med övriga säkerhetsmyndigheter. Främjas samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna i synnerhet i glesbygden. Man väljer internationella, nationella och regionala samarbetspartners för att främja säkerheten i samhället och förverkliga den interna säkerheten. Man söker vid behov aktivt nya samarbetspartners i syfte att tillsammans bygga upp säkerheten. Man stöder ett tolerant och pluralistiskt samhälle genom att vara en initiativrik kontaktpunkt till minoritetsgrupper och genom att utveckla kunskapen om dem.

5

6

7 FÖREBYGGA BROTT Åtgärder för att uppnå målsättningen GENOM ATT GÖRA PROCESSERNA FÖR DEN DAGLIGA BROTTSBEKÄMPNINGEN SMIDIGA Man gör upp enhetlig praxis för enheterna om förhantering av brottmål som kommer till förundersökning för att kunna prioritera ärenden. Man säkerställer att PTG-kriminalunderrättelse och den aktuella bekämpnings- och lägesbilden som analyscentralen producerat i tillräcklig utsträckning finns att tillgå i polisens dagliga verksamhet. Analyserad information används redan när åtgärderna riktas i det inledande skedet. Man ingriper verkningsfullt i brottsfenomen redan i den dagliga brottsundersökningen genom att säkerställa ett snabbt informationsflöde mellan polisenheterna och tjänstenivåerna. GENOM ATT FÖRSÄMRA DEN ALLVARLIGA BROTTSLIGHETENS VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR MED BEAKTANDE AV INTERNATIONELLA TYNGDPUNKTER Man följer såväl utvecklingen av brottsfenomen som tyngdpunkter för brottsbekämpningen inom det internationella samarbetet (EU Policy Cycle) och utnyttjar dessa på förhand och ändamålsenligt i den nationella verksamheten. Brottslighet som riktar sig mot Finland bekämpas redan utanför Finlands gränser i syfte att avslöja och förebygga brott och att brottsansvaret realiseras redan i ursprungslandet. Man koncentrerar sig i synnerhet på att försämra den organiserade brottslighetens ledningsstrukturer och verksamhetsförutsättningarna för finansiärerna. Detta mål når man genom att konfiskera egendom som skaffats på brottslig väg och som fungerar som drivkraft för ny brottslig verksamhet och korruption av det ekonomiska livet. Man informerar näringslivet och medborgarna om fenomenen. Man samarbetar med andra säkerhetsmyndigheter genom att avtala om befogenheter och val av praxis på ett ändamålsenligt sätt och genom att delta aktivt i arbetet i samarbetsstrukturen. I bekämpningen av allvarlig brottslighet följer man en gemensam praxis som står till varje polisenhets förfogande. Avgörandena grundar sig på en bekämpnings- och lägesbild i realtid. Man säkerställer den kompetens och ändrad praxis ny lagstiftning kräver genom utbildning om olika tolkningsfrågor samt genom att säkerställa en tillräckligt noggrann föregripande beskrivning av eventuella befogenhetsunderskott för beredningen av författningar. GENOM ATT RIKTA RESURSER MOT BEKÄMPNING AV IT-BROTTSLIGHET OCH UTVECKLA CYBERKOMPETENS Ökar kunskaperna om bekämpningen av cyberbrottslighet. Man riktar resurser mot bekämpning av cyberbrottslighet, men också mot att skydda sin egen verksamhet mot cyberhot. Man utreder behoven av att utveckla befogenheterna att hämta information via datanätet.

8 PRODUCERA TJÄNSTERNA EFFEKTIVT Åtgärder för att uppnå målsättningen GENOM ATT GENOMFÖRA STATSFÖRVALTNINGENS ÖVERGRIPANDE ARKITEKTUR DVS. ARBETET MED ATT SAMORDNA POLISENS FUNKTIONER Förbinder man sig till den övergripande arkitekturen (helhetsplaneringen) genom att samordna verksamhet, processer, tjänster, information, datasystem och de tjänster som producerar dem. Man säkerställer att alla processer fungerar som en helhet för att förhindra silofiering. GENOM ATT FÖRNYA OCH UTVECKLA ELEKTRONISKA TJÄNSTER OCH GÖRA DEM SMIDIGARE GENOM ATT ANVÄNDA MODERNA SERVICEFORMER Förnyar man serviceproduktionens regionala täckning och ökar möjligheterna för moderna elektroniska tjänster. Man utvecklar de elektroniska tjänsterna så de blir mer jämförbara med den övriga statsförvaltningen och den privata sektorn. Man utnyttjar kundrespons och önskemål om tjänster i planeringen av verksamheten samt genom att utveckla metoder som svarar mot förväntningarna på servicen. Man ökar kunskapen om polisens tjänster. Man gör kontakterna snabbare genom enhetlig praxis för servicekommunikation. Man går systematiskt igenom strukturer och praxis för tillgänglighet. GENOM ATT BYGGA UPP EN INFORMATIONSFÖR- VALTNING FÖR ATT STÖDA UPPNÅENDET AV MÅLEN OCH FÖR ATT FÖRENHETLIGA DATASYSTEMEN MED SAMARBETSMYNDIGHETERNA Säkerställer man att informationsförvaltningen är uppdaterad och att den teknik man använder stöder effektiv prestationsförmåga, ökad produktivitet, rörlighet och arbetarskydd. Man utvecklar ledningen av teknologin. Man siktar på att informationssystemen är funktionssäkra och att de görs förenliga med centrala samarbetspartners för att uppnå målen för informationsförvaltningen. Man säkerställer att de tekniska lösningar man använder stöder effektiv prestationsförmåga, ökad produktivitet, rörlighet och arbetarskydd samt förbättrar användbarheten och kvaliteten på de IT-tjänsterna. Man ser till att den information som behövs i verksamheten produceras, hanteras och hålls aktuell och samtidigt är förenlig med principerna för integritetsskyddet. Man säkerställer ett informationssäkert och effektivt informationsflöde och informationshantering såväl internt som externt och utbildar arbetstagarna i detta.

9

10 UPPRÄTTHÅLLA FÖRTROENDET OCH EFFEKTIVT SAMHÄLSSINFLY TANDE Åtgärder för att uppnå målsättningen GENOM ATT EFFEKTIVISERA ÖPPET BESLUTSFATTANDE, YRKESKUNNIGT LEDANDE OCH KVALITATIV LAGLIGHETSÖVERVAKNING Man genomför planerade lednings- och verksamhetssätt och processer på alla tjänstenivåer. Ledningen förenhetligas och kvaliteten på chefsarbetet utvecklas. Genom arbetet i ledningsgruppen säkerställer man en öppen beslutsprocess, systematik och strategisk uppföljning i syfte att säkerställa att ledningen har en god uppfattning om situationen i organisationen samt för att styra organisationen mot centrala frågor genom att omvandla strategi till handling. Man säkerställer en effektiv intern kontroll och verksamhetsförutsättningarna för laglighetsövervakningen samt tillräckliga resurser för att förverkliga dessa. Man ökar kunskaperna om grundläggande fri- och rättigheter samt mänskliga rättigheter samt påverkar genom attityder och processer att dessa tillgodoses helt och hållet. Man förbättrar kommunikationens effekt. GENOM ATT FÖLJA UPP OCH UTNYTTJA INTERNATIONELL UTVECKLING OCH INTERNATIONELLT KUNNANDE Man deltar aktivt i det internationella arbetet om den inre säkerheten och polisärenden i EU och andra internationella form på alla tjänstenivåer. Syftet är att påverka såväl lagstiftningen som verksamheten förebyggande och tillägna sig förebyggande och nationellt ändamålsenlig praxis (best practices) genom att koppla dem tillräckligt till den nationella verksamheten. Man stöder och underhåller polispersonalens förmåga att delta i internationella civila krishanteringsuppdrag och genomför karriärmöjligheter för att säkerställa att den finländska personalen också i fortsättningen kan användas i internationellt strategiskt viktiga uppdrag. GENOM ATT HANTERA EKONOMI OCH RESURSER SAMT FÖREBYGGANDE BESKRIVA BEHOVET AV FÖRFATTNINGAR OCH VERKSAMHETSBEHOV Man ändrar styrfunktionerna enligt den offentliga förvaltningens nya modeller genom att förnya polisförvaltningens ekonomistyrningssystem och göra det mer enhetligt, lättare och mer tväradministrativt för fyraårsperioden. Man förbättrar ekonomiförvaltningen på lång sikt genom att öka ekonomikunskaperna och genom att genomföra de strukturella ändringar som behövs så att polisenheterna har förutsättningar att fungera inom sina finansieringsramar. Tyngdpunkten i den ekonomiska beräkningen läggs i ett tidigare skede. Man använder ekonomianalys när man fattar ekonomiskt viktiga beslut. Man satsar på lång sikt på att personalresurser och kompetens riktas på det sätt som mål och tillgängliga resurser förutsätter. Personalens ork och hantering av arbetet stöds. Personalens kunskap och åsikter utnyttjas när praxis förnyas. Karriärer stöds och man tillämpar flexibla och moderna arbetssätt. Man utvecklar resurshanteringen och skapar en enhetlig handlingsmodell för hur resurser riktas. Man säkerställer ökad lönsamhet och bibehållen sysselsättning genom att förnya handlingsmodeller. Man riktar resurser förvaltningsmässigt och funktionellt dit de ger bäst effekt och resultat. Man deltar aktivt och enhetligt i att påverka samhället och deltar förebyggande i lagberedningen som rör polisen.

11 INDIKATORER MÅL 1. TRYGGA SÄKERHETEN Aktionsberedskap, utnyttjande av analyser, partnerskap och samarbete Utveckling av nyckeltal som beskriver övervaknings- och alarmfunktioner, brottsutredning och aktionsberedskap samt resurser, i hela landet och för varje polisinrättning Auditering av den strategiska analysverksamheten Polisens samarbetspartners; antal och art Enheternas standardrapportering MÅL 2. FÖREBYGGA BROTT Den dagliga verksamhetens effekt, förebyggande av allvarlig brottslighet, avvärjande av cyberhot Förberedande åtgärder; utveckling av arrangemang, utvecklingen av antalet begränsningar och medlingar Lägesgranskning av arrangemangen för det förebyggande arbetet Enkätundersökning om förundersökningens art Utveckling av mängden vinning av brott, utveckling av mängden nätbrottslighet Utveckling av resurserna för cyberbrottsbekämpning Enheternas standardrapportering MÅL 3. PPRODUCERA TJÄNSTERNA EFFEKTIVT Anpassning till statsförvaltningens säkerhetsanvisning, utveckling av tjänsterna och nya handlingsmodeller, säkerställande av teknologi Statens revisionsverks utredningar Servicetider per resultatområde Utvecklingen av antalet elektroniska tjänster; nätportalernas antal Resultat gällande tjänsternas tillgänglighet och kvalitet i hela landet och för varje polisinrättning Årsverken (ÅV) per resultatområde, prestation/åv per resultatområde, kostnad/prestation per resultatområde, kostnader/invånare Enheternas standardrapportering MÅL 4. UPPRÄTTHÅLLA FÖRTROENDET OCH EFFEKTIVT SAMHÄLSSINFLYTANDE Förtroende, prestationsförmåga och kunskap, samhällsinflytande Personalbarometern; resultat gällande ledning, stress och arbetsklimat i hela landet och för varje polisinrättning Resultat gällande tillförlitlighet i hela landet och för varje polisinrättning Resultat för polisens riskbedömningsverktyg Utvecklingen för avgång på grund av sjukdom Utvecklingen av förvaltnings- och stöduppgifternas årsverken fr.o.m Situationen beträffande resursplanering och enheternas personalplanering Utvecklingen av antalet brottsskador Enheternas standardrapportering

12

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2009 Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 20/2010 rd B 20/2009 rd Statens revisionsverks berättelse till

Läs mer

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 (7) STÄLLNINGSTAGANDE STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1. Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att: nå gott resultat i kommunal

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Mot en säker framtid FÖRSVARSMINISTERIETS STRATEGI 2025

Mot en säker framtid FÖRSVARSMINISTERIETS STRATEGI 2025 Mot en säker framtid FÖRSVARSMINISTERIETS STRATEGI 2025 Södra Magasinsgatan 8 A PB 31, 00131 Helsingfors Finland www.defmin.fi Bildkällor: Lehtikuva, Nato, Patria, Försvarsmakten, Försvarsmaktens Internationella

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Diarienummer STY-2014-520

Diarienummer STY-2014-520 Diarienummer STY-2014-520 Innehållsförteckning GENERALTULLDIREKTÖRENS BUDSKAP... 4 VERKSAMHETSPLANEN VISAR PRIORITERINGARNA FÖR 2015... 5 Tullverket styrmodell... 6 VERKSAMHETSPLANENS STRATEGISKA DEL...

Läs mer

PERSONALPROGRAMMET 2014 2017

PERSONALPROGRAMMET 2014 2017 PERSONALPROGRAMMET 2014 2017 Godkänd i stadsstyrelsen 2.6.2014 INLEDNING Personalprogrammet bygger på den nya stadsstrategin som definierar stadens grundläggande uppgift och de viktigaste strategiska målen

Läs mer

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 ANM Publikationer Avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor 2 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 I regeringsprogrammet för statsminister Matti

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten Verksamhetsplan 2014 Polismyndigheten i Norrbotten Utgivare: Polismyndigheten i Norrbotten, Box 50135, 973 24 Luleå Diarienummer: A266.465/2013 Foto: Roine Norström, Magnus Carlborg, Lars Hedelin, Elisabeth

Läs mer

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag. Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2011 års riksdag Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 17/2011 rd B 17/2011 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet

Läs mer

Den fleråriga nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan 2015-2019

Den fleråriga nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan 2015-2019 Den fleråriga nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan 2015-2019 Del I Strategiska mål och åtgärder för att uppnå målen, ledningssystem och resurser Dnr Evira/4162/0410/2014 Livsmedelssäkerhetsverket

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET STÄLLNINGSTAGANDE 1 (9)

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET STÄLLNINGSTAGANDE 1 (9) KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET STÄLLNINGSTAGANDE 1 (9) STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014 Må bra av jobbet 2020 Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020 Godkänd av direktionen 18.9.2014 ARBETSHÄLSOINSTITUTET Arbetshälsoinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som forskar, utvecklar nya

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

Resultat och arbetslivskvalitet

Resultat och arbetslivskvalitet Kuntatyönantajat Kommunarbetsgivarna Resultat och arbetslivskvalitet Kommunala avtal och rekommendationer I denna publikation finns kommunala avtal och rekommendationer om resultatutveckling, personalledning,

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 2009 2014

PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 2009 2014 PM 1 (19) 16.6.2009 Ärende PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET FÖR ATT PÅSKYNDA ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING OCH DEMOKRATI (SADe) 2009 2014 1. BAKGRUND OCH MÅL FÖR PROGRAMMET SAMT ORGANISERING Förvaltnings-

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

ARKIVVERKETS STRATEGI 2010

ARKIVVERKETS STRATEGI 2010 ARKIVVERKETS STRATEGI 2010 ARKIVVERKETS STRATEGISKA MÅL OCH METODER VISION VÄRDEGRUND Öppenhet och förtroende Jämlikhet Oberoende ARKIVVERKETS UPPGIFT FÖRÄNDERLIG VERKSAMHETSMILJÖ Elektronisk ärendehantering

Läs mer

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 IT-strategi 2014-2019 IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI 2014-2019... 3 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INTRODUKTION... 4 2.1 SYFTE... 4 2.2 MÅLGRUPP... 5 2.3

Läs mer

Innehåll DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 5

Innehåll DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 5 2012 2014 Innehåll 1 Generaldirektören har ordet... 6 2 Om verksamhetsplanen... 8 3 Planeringsförutsättningar för Domstolsverket... 9 3.1 Uppgift och ansvarsområden... 10 3.2 Den strategiska inriktningen

Läs mer

Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna

Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015 Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna 2 INNEHÅLL 1 Medborgaren som konsument i ett föränderligt samhälle... 3 2 Utgångspunkterna för

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer