12 JANUARI IT budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "12 JANUARI 2015. IT budget"

Transkript

1 IT budget 1

2 1.Sammanställning äskanden Nedan följer en sammanställning av de äskanden från centrala utvecklingsbudgeten som förvaltningsobjekten och projekten har lämnat in för. na avser den utveckling som man vill göra. Finansiering av support och licenskostnader för förvaltningsobjekten redovisas i respektive division. för utveckling tkr varav tkr är reserv. Beräkning av utvecklingsmedel framgår av tabellen nedan, beloppen redovisas i tkr: Kap 1 Sammanställning äskanden Belopp, tkr Ram ,0 Uppräkning 801,0 Ram ,0 Från tidigare beslut: Modernisering VAS 6 000,0 Mediaarkiv 206,0 Födelseanmälan 500,0 earkiv 731,0 Summa tidigare beslut 7 437,0 Total ram ,0 2. Sammanfattning utveckling - Nedan visas en tabell som sammanfattar fördelningen av budgetmedel mellan förvaltning och projekt från den centrala utvecklingsbudgeten. Kap 2 Sammanfattning utveckling - Kap 3 Utveckling i förvaltning (se spec nedan) 2 944, , ,0 Kap 4 Förvaltningskostnader finansierade av centrala medel 5 567, , ,0 Kap 5 VAS-projekt , , ,0 Kap 6 Övriga IT-projekt 1 286, , ,0 Kap 7 Förstudier 1 730, , ,0 Kap 8 Pågående projekt 8 049, , ,0 Kap 9 Nationella projekt , , ,0 Hyra bärbara Pc 0,0 0,0 Reserv kvar 12/ , , ,0 Samverkan med kommunerna 150,0 Summa , , ,0 2

3 3.Utveckling - Förvaltning Ekonomisk sammanfattning utveckling genomförd i förvaltning Kap 3 Utveckling i förvaltning - NLL Datalager 600,0 829,0 782,0 NLL Ekonomi 595,0 600,0 600,0 NLL Webb 694,0 366,0 366,0 NLL Personal 400,0 400,0 400,0 NLL Registratur och sekretariat 205,0 0,0 0,0 NLL Avvikelse 75,0 193,0 193,0 NLL VIS 0,0 0,0 0,0 NLL Försörjning * 0,0 0,0 0,0 Summa objektfamilj Administrativa stöd 2 569, , ,0 NLL Meddix 50,0 50,0 50,0 NLL Ihsak 325,0 300,0 300,0 Summa objektfamilj Vård 375,0 350,0 350,0 Summa utveckling i förvaltning 2 944, , ,0 * Egen finansiering Objektfamilj Administrativa system Förvaltningsobjekten inom den administrativa objektfamiljen har tagit fram förvaltningsplaner enligt PM3-modell, och de landstingsgemensamma objekten har lämnat in budgetäskanden för mindre utveckling som man önskar genomföra inom förvaltningen. NLL Datalager Förvaltningsobjektet äskar 625,0 tkr för finansiering av resurs på datalagret. Datalagret äskar även 157,0 tkr för nyttjande av konsult under första kvartalet. Konsulten ska avlasta ordinarie verksamhet som är hårt belastad första kvartalet. : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. NLL Ekonomi Under kommer förvaltningsobjektet fokusera på uppgradering av Basware IP, anpassningar pga förändringar av patientdatalagen samt övergång till kundreskontraportalen. : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. NLL Webb Förvaltningsobjektet kommer under att genomföra utvecklingsaktiviteter kring ny sökmotor, ny version av EPiServer, vidareutveckling av Insidan samt mindre förändringar i existerande miljö. : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. NLL Personal Förvaltningsobjektets utvecklingsaktiviteter relateras uteslutande till införandet av nytt HR-system. Aktiviteterna är arkivering av innehåll i PABAS, överföring av data till datalagret samt utplock av personalrelaterade handlingar inför avveckling av PABAS. : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. NLL Registratur och sekretariat Inga utvecklingsaktiviteter i förvaltning utan dessa genomförs eventuellt som projekt. 3

4 : Förvaltningsobjektet tilldelas 0 tkr. NLL VIS Inga utvecklingsaktiviteter i förvaltning utan dessa genomförs som projekt. : Förvaltningsobjektet tilldelas 0 tkr. NLL Avvikelser Utvecklingsaktiviteterna inom förvaltningsobjektet är anpassningar för bättre hantering av statistik samt integration av blankett för anmälan av arbetsskada. : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. Objektfamilj Vård Förvaltningsobjekten inom objektfamilj vård har tagit fram förvaltningsplaner och de landstingsgemensamma objekten har lämnat in budgetäskanden för mindre utveckling som man önskar genomföra i förvaltningen. NLL Meddix Under önskar förvaltningen kunna genomföra förbättringar i Meddix. (All utveckling i VAS redovisas under projekt) : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. NLL ihsak Under förväntas en mindre insats av utveckling av ihsak, Utvecklingen styrs av krav från nationella arenan som inte finns beskrivna. För att klara kraven som ännu ej är kända har förvaltningen äskar objektet medel för den grundläggande förvaltningen som sker i samverkan med Västernorrland. Tilläggsäskanden kan tillkomma under året när kraven från nationella arenan finns beskrivna. : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. 4. Förvaltningskostnader finansierade av centrala medel Nedanstående förvaltningskostnader föreslås belasta landstingets medel för IT-utveckling. För projektpåverkan på förvaltningskostnader, se avsnitt 5. Utveckling - NLL Projekt. Kap 4 Förvaltningskostnader finansierade av centrala medel NLL Dokumenthantering VIS 2 804, , ,0 Mediaarkiv 622,9 940,0 940,0 Effektiva inköp 887,8 587,8 587,8 Nyckelpersoner 125,0 572,6 586,2 LMS-system och e-learning 1 128, , ,0 Summa förvaltning 5 567, , ,0 NLL Dokumenthantering (VIS) Förvaltningsobjektet äskar medel för nedanstående resurser. Administratör SharePoint 100 %, intern resurs Driftansvarig infrastruktur 50 %, intern resurs 2 systemutvecklare SharePoint 100%, interna resurser 4

5 Kompetensöverföring och arkitektur 25%, extern resurs. Ovanstående upplägg baseras på att Länsteknik lyckas med rekrytering av systemutvecklare SharePoint. : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. Finansiering 2016 beslutas under. Mediaarkiv Införande av Mediaarkiv är ett flerårigt projekt. Då en ny plattformen är inköpt innebär det att förvaltningskostnader avseende support och licensavtal, ändringshantering uppstår liksom behov av tekniks personal. För detta äskas 940 tkr. : Objektet tilldelas medel enligt äskande. Finansiering 2016 beslutas under. Effektiva inköp Plattform för elektroniska inköp är köpt och etapp1 med elektronisk beställning av läkemedel har startat. För förvaltningskostnader äskas 288 tkr för fler moduler i Raindance och Basware. Beställningarna innebär även transaktionskostnader som bedöms till 300 tkr under och som äskas från IT-utvecklingen. Se även under projekt bubblare Effektiva inköp e-handel. : Objektet tilldelas medel enligt äskande. Finansiering 2016 beslutas under. Nyckelpersoner förvaltning Det finns behov att bemanna de landstingsövergripande objekten med förvaltningsledare och nyckelpersoner. I den administrativa översynen ingick förvaltningsledare gemensam vårdadministration och personal kring VIS. Förvaltningsledarskapet avseende ihsak är utestående samt finansiering av nyckelpersoner till team inom NLL Gemensam vårdadministration. : Finansiering föreslås ske via IT-budgeten enligt tidigare beslut. LMS-system och e-learningredaktion Under 2013 har en e-learningplattform installerats och en redaktion har bemannats som ska administrera plattformen och ta fram e-learningmaterial. E-learningredaktionen finns på Länsteknik under och bemanning är 1,6 tjänst. Finansiering av redaktion och plattform sker via central IT-budget och. Under året ska utredning göras angående finansieringsprincip, organisatoriskt placering samt bemanningens storlek. : Medel beviljas enligt äskande. 5

6 5. VAS Projekt Ekonomisk sammanfattning. Kap 5 VAS-projekt VAS (modernisering) gemensamt 6 250, , ,0 VAS (modernisering) test mm 1 600, , ,0 VAS nationella krav 2 350,0 500,0 500,0 VAS förbättringar 1 630,0 850,0 850,0 VAS resor 300,0 100,0 100,0 Information 0,0 25,0 25,0 VAS Läkemedelsmodul 2 000, , ,0 VAS Datalager 0,0 100,0 100,0 Summa VAS (se spec nedan) , , ,0 Landstingsfullmäktige har avsatt medel för VAS+ projektet som beräknades pågå under tre år. Projektet tog paus våren 2011 eftersom tekniska problem identifierades. Under 2012 har arbetet med modernisering av VAS återupptagits. Under 2013 fastställdes en reviderad strategisk plan för moderniseringsarbetet som beräknas pågå fram till Under kommer modernisering av bokning att färdigställas och utvecklingen av journal att påbörjas. Under måste fortsatt utveckling göras i gamla VAS, dels för att uppfylla kraven från nationella e-hälsa men även för att uppfylla verksamhetens behov. Under planeras två huvudleveranser. Satsningen på VAS är indelad i tre block, modernisering, krav nationell e hälsa samt förbättringar enligt verksamhetens behov. Modernisering Landstinget och Region Halland har kommit överens om att avsätta 6 mkr per landsting och år för modernisering av VAS. Under kommer modernisering av bokningsfunktionen att färdigställas samt modernisering av Journal påbörjas. För att klara den ökade takten av moderniseringen behöver en utökning av bemanningen göras. Två personer till krav- och testarbete samt en person för funktionsdokumentation och utbildningsmaterial. Det behöver finnas en resebudget för att verksamhetsrepresentanter ska kunna delta på workshops i Stockholm samt en budget för informationsinsatser under året. Nationell e-hälsa Under ställs krav på landstingen att de ska övergå till den nationella tjänsten NPÖ2 som är en förutsättning för Journalen på nätet. (Journalen på nätet är ett eget projekt) Det kommer även att göras ytterligare förbättringar i integrationen till tidbok 1177 (fd MVK). Förbättringar i VAS Under kommer endast absolut nödvändiga förbättringar att genomföras i VAS. Dessa förbättringar berör alla funktionsområden och inkluderar även integrationer (650,0 tkr). Det område där mest förbättringar kommer att göras är läkemedelsfunktion (2 000,0 tkr). Förutom utveckling i VAS behöver miljöerna för test och utbildning förbättras (200,0 tkr). : Medel tilldelas enligt äskande. 6

7 6. Övriga IT projekt Kap 6 Övriga IT-projekt Uppgradering televäxel 0, , ,0 e-arkiv etapp 1, , ,0 0,0 Vård på distans etapp 1 för första halvåret 165,0 165,0 Vård på distans etapp 2-3 för andra halvåret 165,0 0,0 Breddinförande journalen på nätet 1 095, ,0 Hälsosamtal barn och vuxna 631,0 631,0 System för bedömningstandläkare 2 365,0 0,0 NLL.se och NLLplus 312,0 312,0 Vidareutveckling VIS 360,0 360,0 Avslutade projekt Summa övriga projekt 1 286, , ,0 Uppgradering televäxel Landstingets televäxel behöver uppgraderas mjukvarumässigt från nuvarande version till version 10.x. Anledningen är dels att hålla plattformen modern, men framförallt att eliminera ett antal buggar som idag medför att plattformen är något instabil. Kostnaden för uppgraderingen av växeln finns i länstekniks budget. Det finns dock ett antal kringsystem till växeln. Dessa behöver också uppgraderas för att kunna fungera tillsammans med den uppgraderade växeln. Kostnad beräknas till tkr. Dessa kostnader finns inte i länstekniks budget. : Medel beviljas enligt äskande. earkiv Landstinget saknar för närvarande IT-stöd för arkivering av organisationens information. Det finns en samverkansorganisation mellan 9 landsting som besitter en lösning som heter R7 earkiv. Under har en första etapp genomförts av projektet med mål att ta fram: Utkast till bevarandeprocess Utkast till bevarandestrategi Inventerade verksamhetsystem och deras beroenden till andra system (övergripande). Inventerad övrig lagringsmedia och information i dessa, stöd för uttag/export samt grovt beskrivna resursbehov för detta. Kartlagd leveransdestination (mellanarkiv/slutarkiv) till beslutad prioriteringsordning för inleveranser utifrån kartlagda system Framtaget förslag av vad som krävs inför en anslutning till R7 e-arkiv (bl.a. förvaltningsorganisation, roller, resurser, kompetens) Uppskattning avseende eventuella hemtagningsvinster som kan göras Att verka för att NLL ska vara ansluten till R7 e-arkiv innan årsskiftet / med ett framtaget och godkänt projektdirektiv för nästa etapp av projektet NLL har haft för avsikt att under ansluta sig till denna lösning, men NLLbehöver besluta om plan för genomförande av nästa projektetapp samt säkra finansiering innan anslutning sker. : Prioritet 2. Avvaktar med beslut. rekommenderar att projektet flyttas till senare delen av alternativt 2016 pga att etapp ännu inte är avslutad samt att verksam- 7

8 heterna ännu inte har haft möjlighet att avsätta nödvändiga resurser. Finansieringen för förvaltningskostnader måste lösas för Vård på distans Distansvård ska användas som verktyg för att flytta vården närmare patienten: från sjukhuset till hälsocentralen och från sjukhuset/hälsocentralen till egenvård. Det är en del av landstingets strategi för att reducera resande, öka patienternas delaktighet, säkerställa hög patientsäkerhet samt sprida kompetens och möjliggöra kompetensväxling. : Tillföra projektet medel för Etapp 1 vilken genomförs första halvåret. Etapp2-3 beslutas under. Beräknad förvaltningskostnad för 2016 bör beaktas i budgetanslagen. Nuvarande finansieringsmodell för inköp av utrustning via intäktsfinansiering från verksamheterna föreslås gälla även för projektets inköp. Breddinförande Journalen på nätet Under kommer projektet att möjliggöra att vårdtagare kan få tillgång till journalanteckningar och vårdhändelser via webben. : Tillföra projektet medel för genomförande avseende hela. Förvaltningskostnad för 2016 tas fram under projektets gång och beaktas inför beslut om budget Hälsosamtal barn och vuxna Man har under år utvecklat systemet som gäller både hälsosamtalet i skolan och det med vuxna, dvs hälsosamtalet med 30-, 40-, 50-0ch 60-åringar vid hälsocentralerna. Det förra bygger på ett nu föråldrat system och måste förnyas vilket planeras slutföras. Systemet för vuxna måste utvecklas för att möta de krav som ställs på ett system för detta i drift. Tidigare system var byggt för projektet Livsvsiktigt och nu är ju omfattningen betydligt större med ca 3000 per åldersgrupp om vi skulle nå samtliga, och personal som inte få belastas med ett system som kräver för mycket tid etc. Data behöver omhändertas på ett bra sätt, det är ett unikt material för analys och ev forskning i framtiden. : Tillföra projektet medel för genomförande. Finansieringen för förvaltningskostnader måste lösas för Systemstöd för bedömningstandläkare Nytt system för att minska manuellt arbete och modernisera tekniklösningen : Prioritet 2. Avvaktar med beslut då detta är ett verksamhetssystem som normalt inte finansiera av centrala medel. Utredning om möjlighet att utveckla eget system tillsätts. Projektet flyttas till senare delen av alternativt Finansieringen för förvaltningskostnader måste lösas för Nll.se och nllplus.se Ny design och nyfunktionalitet på nll.se och nllplus.se. Projektet ska även utreda vidare hantering av nllplus.se. : Projektet tilldelas medel enligt äskande. Vidareutveckling VIS Utvecklingsaktiviteter för att säkra korrekt versionshantering, flytta dokument och nya egenskaper. : Projektet tilldelas medel enligt äskande. 8

9 7. Förstudier Kap 7 Förstudier Produktionsplanering 480,0 480,0 Korttidsrekrytering 500,0 0,0 Förnyad investeringsprocess 355,0 355,0 Digitala sammanträden 165,0 165,0 Kvalitetsregister 165,0 165,0 Förstudier 1 730,0 Summa Förstudier 1 730, , ,0 Produktionsplanering inkl resursplanering Utreda förutsättningarna för att implementera produktionsplanering i vårdverksamheterna, dvs behovsstyrd planering. Verktyg för resursplanering är upphandlat från Gatsoft. Finns modul för Produktionsplanering, dock ej upphandlat. Gemensam förstudie förslagsvis för Produktionsplanering, resursplanering och korttidsrekrytering då det finns kopplingar till Personec P för alla dessa arbetssätt och system. Förstudien kan påvisa behov av ytterligare äskanden under för upphandling av moduler, konsultstöd i projekt m m. : Förstudien tilldelas äskade medel. Korttidsrekrytering Utreda behov av verktyg för korttidsrekrytering. Finns t ex moduler för detta i Time care pool (ej upphandlat) och Gatsofts system (vikariehanteringsmodulen ingår i den upphandlade lösningen från Gatsoft). : Behov av verktyg utreds i samband med förstudie för Produktionsplanering då samband finns avseende funktionalitet. Ev beslut om investering tas efter genomförd förstudie. Förnyad investeringsprocess Framtagning av projektdirektiv för förnyad investeringsprocess inklusive förslag på lämpligt verktyg. : Förstudien tilldelas äskade medel. Digitala sammanträden Ta fram lösningsförslag på digitala sammanträden bl a för politikernas behov. : Förstudien tilldelas äskade medel. Anslutning till nationella kvalitetsregister Utreda möjligheter att via särskilda formulär i VAS överföra data till nationella kvalitetsregister. För att göra detta behöver processerna analyseras och verksamheten måste bestämma vad som ska dokumenteras för att uppfylla både patientjournalens och kvalitetsregistrets behov. svis utses en pilotdiagnos där strukturerad journaldata registeras i formulär som överförs till kvalitetsregister mha nationella tjänstekontrakt. Utvecklingen görs i VAS. Inom piloten blir det också uppenbart hur väl den nationella tjänstekontrakten uppfyller de behov som finns inom verksamheten och kvalitetsregistren. Efter en/två piloter etableras ett standardiserat sätt att arbeta kring både sturkturerad journaldata och överföring till kvalitetsregister som gör det möjligt att tillämpa inom flertalet kvalitetsregisterområden. : Förstudien tilldelas äskade medel. 9

10 8. Pågående projekt Kap 8 Pågående projekt Mediaarkiv 1 241,0 979,0 506,0 Digital infokanal med ingetrerad Väntrums TV 300,0 78,0 78,0 Skrivarprojekt 603, , ,0 Nytt frikortssystem (tid kassa) 500,0 333,0 333,0 Sharepoint ,0 Nytt personalsystem 3 003, , ,0 VAS utbildningsfunktion 102,0 819,0 819,0 Summa Pågående projekt 8 049, , ,0 Mediaarkiv För att säkerställa vårdens behov av lagring av olika media (bilder, foto, film, rapporter) på ett kostnadseffektivt sätt beslutades att ett mediaarkiv ska införas i landstinget. Under 2011 genomfördes kravarbetet och inköpet av programvaran. Under 2012 påbörjades implementeringen och under 2013 integrerades mediaarkivet med VAS. Skanning och lagring av foto och film togs om hand. Under pilottestades fotoredigering och mediaarkivet kompletterades med mikrofilmsregistret. Koppling till modaliteter som endoskop verifierades och utskrifter direkt till mediaarkivet möjliggjordes. Det gamla systemet IMACS kunde avvecklas. Under kommer projektet att lansera foto och filmvisare samt redigeringsmöjligheter för foton. Därefter ska modaliteter inkopplas och filmredigering möjliggöras. Planerat projektavslut : Projektet tilldelas medel enligt äskande, förutom Dicom som planeras in under Digital informationskanal med integrerad väntrums-tv Införande delen av projektet väntrums-tv var planerad till hösten, men har blivit försenad. Planen var att utnyttja CGI programmodul till att skapa informationssnurror som skickas ut via en kioskdator till en LED tv i väntrummen. Programmodulen laddas i Episerver. Under hösten har det kommit in en ny projektide från Länssjukvården, Kvinnosjukvården, där man önskar en ny informationskanal. Önskemålen stämmer relativt bra överens med det projektdirektiv som är skrivet för väntrums-tv men med några skillnder. Önskemål från Kvinnosjukvården är att sprida aktuell information genom text, bild och video. I det önskemålet är inte leverantör eller plattform specificerad. Även Folktandvården är intresserade av väntrums TV. Planerade aktiviteter: Sammanställa en kravbild från de olika verksamheterna på vad som är viktigt och vilka förväntningar man har på en ny informationskanal. Göra en ny utredning för att hitta vilken lösning som bäst uppfyller önskemålen. Ordna demo från några leverantörer. Begära ett kostnadsförslag från möjliga leverantörer. : Flytta outnyttjad budget från samt godkänna tilläggsäsk för extra projektledning. Breddinförande finansieras av respektive division. 10

11 Skrivarhantering Etableringen av en samordnad skrivarlösning för landstinget kommer att kunna ge en förbättrad säkerhet samt att kunna resultera i positiva effekter på ekonomi och miljö. Under har arbetet fokuserats på att upphandla och skriva avtal. Pga överklagande av upphandlingsbeslut har aktiviteten ej kunnat slutföras. Planen för är att implementera den nya lösningen förutsatt att ett avtal kommer på plats. Tilläggsäsk för projektledning och infrastrukturresurser. : Tillföra projektet äskade medel. Nytt frikortssystem (Etapp 1 av Kassa- och frikortssystem) Under har en förstudie utförts för att utreda förutsättningarna samt prioritera kraven avseende ny kassafunktion i VAS samt frikortssystem. Resultatet av förstudien blev en plan att införa nytt frikortssystem under samt ny kassafunktion under Centrala medel beviljades för förstudien med 500 tkr. Av dessa medel har 120 tkr förbrukats. Kostnader för beräknas till 713 tkr med reservation för ev tillägg för upphandling av extern utskriftsfunktion för frikort. : Ej förbrukad budget överförs till och tilläggsfinansiering beviljas. Sharepoint 2013 Under hösten har ett projekt för att uppgradera Sharepoint plattformen till ny version påbörjats. Projektet beräknas slutföras i februari. Beviljad budget för med 2300 tkr. Projektet räknar med att hålla budget. : Ej förbrukade medel överförs till. Nytt personalsystem Tilläggsäskande från projektet för avseende projektledning, konsultkostnader, utbildningsdatabas, utdata, drift, kommunikation, förvaltning, mobilt gränssnitt, delprojekt Länsteknik. : Tillföra projektet äskade medel. VAS utbildningsfunktion Det finns ett stort behov av både grund- och repetitionsutbildning i VAS. Behovet kan se lite olika ut och därför skulle E-lärandet indelat i lämpliga delar som kan plockas ihop på olika sätt beroende på målgrupp vara optimalt för både grund- och repetitionsutbildning i VAS. För att bygga upp denna utbildning i VAS behöver ett projekt etableras och för detta ändamål äskades projektledare 50 % samt 2 personer á 75% för framtagande av utbildning redan under. Beslut fattades men inför har minskning gjorts avseende bemanning för framtagande av utbildning. Projektledare anställd och annonsering genomförd för övriga personer. : Tillföra projektet äskade medel. Finansiering 2016 beslutas under 9. Nationella projekt Kap 9 Nationella projekt NITHA 153,0 153,0 Journal och läkemedel 2 250, ,0 Nationella projekt och förvaltning , , ,0 Summa , , ,0 11

12 NITHA Nationella IT-stödet för händelseanalys har som syfte att lära av inträffade vårdskador i hela landet vilket på sikt bidrar till bättre analyskvalitet och därmed förbättrad patientsäkerhet. : Tilldela medel enligt utvecklingsrådets beslut. Journal och läkemedel Ny plattform för NPÖ (Nationell patientöversikt) och NOD (Nationell ordinationsdatabas) som förbättrar tjänsten och halverar förvaltningskostnaderna. NPÖ är en av bastjänsterna i det nationella samarbetet och ett villkor för att kunna utbyta information över vårdgivargränser/kommuner. : Tilldela medel enligt utvecklingsrådets beslut. Nationella projekt och förvaltning : Tilldela medel för enligt tidigare beslut. 10. Pågående utredningar bubblare Följande ärenden är ännu inte kvalificerade att lyftas till för rekommendation/beslut om finansiering men kan påverka budgeten. Patienttransportsystem Införande av nytt arbetssätt för patienttransporter inkl logistiklösning. Applikation för loggutdrag Utvärdera nationella lösningen och se om det finns behov av att göra egna tillägg. Produktionsplanering Genomförande enligt förstudiens rekommendation. Resursplanering Genomförande enligt förstudiens rekommendation. Förnyad investeringsprocess Genomförande enligt förstudiens rekommendation. Digitala sammanträden Genomförande enligt förstudiens rekommendation. Korttidsrekrytering Genomförande enligt förstudiens rekommendation. Effektiva inköp e-handel Effektiva inköp är ett prioriterat projekt i landstinget där en del är att införa e-handel. En Inköpsstab har etablerats under hösten som bl.a. har i uppdrag att driva projektet e- handel. Projektet kommer att leverera ett antal områden, bl.a. en landstingsövergripande organisation för avrop och ett IT-stöd, så behov av kompetenser kommer att finnas från olika delar i landstinget såväl tekniska som verksamhetsresurser. 12

13 I nuläget färdigställs projektdirektivet och målet är att leverera en projektplan efter januari utgång och därefter nå BP2. Därför finns inga möjligheter att äska och säkra medel och resurser för hos. Uppföljning/Business Intelligence Länsteknik kommer under utreda framtida utdataverktyg för uppföljning inom NLL. Länsteknik ska även utveckla en pilotlösning för uppföljning av ledningsinformation baserad på aktuell data. Utredning och pilot följs möjligen av att ett projekt för vidare hantering av uppföljning/bi på NLL. Bilagor IT-budget i siffror, spec.xlsm 13

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Välfärdsteknologi Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Vad menas med välfärdsteknologi? Kärt barn har många namn, välfärdsteknologi utgör sammanväxten mellan traditionella hjälpmedel och ny teknik.

Läs mer

Länsteknik. Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar. Länsteknik DIVISION

Länsteknik. Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar. Länsteknik DIVISION Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Landstingsdirektör Sekretariat Stab Opererande specialiteter Medicinska specialiteter

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera Nya NPÖ Möte i Göteborg 2014-10-07 Tomas Ahl Inera Journal- och läkemedelstjänster Historik (juni 2013-juli 2014) 1/1 1992? ÄDELREFORMEN Tomas Ahl Inera Tomas Ahl Inera Juni 2013.. Min Journal på nätet

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION Division har som uppdrag att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Organisation 2015 Organisation 2015 Norrbotten, ¼ del

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Gruppdiskussioner från dag 1 och fm dag 2 Fråga 1 Vad är tydligare? Tidsplanen Frågan om när vi verkligen kan ansluta oss är dock fortfarande

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle.

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Division Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Mål: Landstingets självklara partner för att säkerställa de bästa, säkraste och mest effektiva IT- och Medicintekniska lösningar.

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Uppdrag till arbetsgruppen Att på ett så allsidigt sätt som möjligt utreda hinder i informationsöverföringen och åtgärder

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING SBU:s IT-kommitté Rapport augusti 2000 1 Avsnitt 1 SAMMANFATTNING Vi får allt fler möjligheter att meddela oss med varandra. Tekniken att sprida och hämta information

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Agenda Vilka är det som arbetar med eklient Hur förvaltas eklient Vilka är målen för eklient Vad är eklient De olika objekten Vilka

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

R7e-arkiv. AAS konferens 20-21 oktober 2010. Birgitta Torgén Områdeschef information och dokumentation, Örebro läns landsting

R7e-arkiv. AAS konferens 20-21 oktober 2010. Birgitta Torgén Områdeschef information och dokumentation, Örebro läns landsting AAS konferens 2021 oktober 2010 R7earkiv Birgitta Torgén Områdeschef information och dokumentation, Örebro läns landsting Styrgruppsordförande R7earkiv Disposition Bakgrund Projektet Lösningen Förvaltningsorganisation

Läs mer

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Leif Eriksson 2014-03-10 Diarienummer ALN-2014-0125.30 Äldrenämnden Övergång från analoga till digitala trygghetslarm Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården

Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Public Ökad säkerhet och kvalitet med IT-baserad logistik i akutvården Vitalis 2015 margareta.isaksson-drugge@nll.se karl.ahlstedt@aweria.com Kenneth.Ivarsson@tieto.com Akutenbesök kan förutspås Public

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

eplanen finansieras inom ramen för förvaltningarnas och regionkontorets budgetar 2015.

eplanen finansieras inom ramen för förvaltningarnas och regionkontorets budgetar 2015. 01054 1(14) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-11-26 RS140171 Måns Arnrup Ordf. erådet Regionstyrelsen eplan 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att: Anta Region Hallands

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang?

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang? Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07 Vad kostar det att införa och använda Prosang? Generellt om kostnader Resursåtgång och kostnad för ProSang Införandekostnad

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Karin Ringman Ingvarsson Kanslichef karin.ringman-ingvarsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsväxling för objektet

Läs mer

Att byta själva journalsystemet var den enkla delen!

Att byta själva journalsystemet var den enkla delen! Att byta själva journalsystemet var den enkla delen! Vi som pratar Bengt Malmqvist Chefsläkare Landstinget Dalarna Marie Häggström Projektledare B3IT Healthcare AB Jens Bergqvist IT-direktör Landstinget

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Upphandlingssamverkan D-U Inledning

Upphandlingssamverkan D-U Inledning Inledning 1/7 Nu Reflektioner Resursläget Mycket på gång e-stelle! Inköp är mycket Inköp Upphandling Anskaffning Spendanalys Leverantörmarknadsanalys Strategi Anbudsinfordran Anbudsutvärdering Förhandling

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget

Dokumenttyp. Namn på uppdraget Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst

Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst VÄLKOMNA - Ola Bergkvist - Jon Durefelt 2015-04-28 Agenda 1. Det här är anslutningstjänsten 2. NPÖ 1.0 => NPÖ 2.0 Anpassning

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1 T-DOC & Systemintegration t ti 1 SYSTEMINTEGRATION Systemintegration t ti är ett begrepp inom Informationsteknologi. Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

Läs mer

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Tjänsteplattformen Utförare Inera AB Ansvarig Uppdragstagare Bilagor Anders Bergman/Jessica Nord Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1.

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

En dynamisk organisation för effektiv styrning

En dynamisk organisation för effektiv styrning En dynamisk organisation för effektiv styrning - Länstekniks förändringsresa Kristina Jonsson, Henrik Billström Kunder Kompetens Arbetsmiljö Medarbetare Organisation Uppdrag Verksamhetens mognad Kultur

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se

Planeringsmodell PTS. Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Presentation av Josefina Hinnerson, Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) josefina.hinnerson@chalmers.se Planeringsmodell PTS Projekt med syfte att utveckla en planeringsmodell integrerat

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 (9) Datum 2015-01-28 Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2013-02-12 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-01-25 PaN A1212-0211-57 Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Ärendet Det åligger varje nämnd att planlägga informationssäkerhetsarbetet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer