12 JANUARI IT budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "12 JANUARI 2015. IT budget"

Transkript

1 IT budget 1

2 1.Sammanställning äskanden Nedan följer en sammanställning av de äskanden från centrala utvecklingsbudgeten som förvaltningsobjekten och projekten har lämnat in för. na avser den utveckling som man vill göra. Finansiering av support och licenskostnader för förvaltningsobjekten redovisas i respektive division. för utveckling tkr varav tkr är reserv. Beräkning av utvecklingsmedel framgår av tabellen nedan, beloppen redovisas i tkr: Kap 1 Sammanställning äskanden Belopp, tkr Ram ,0 Uppräkning 801,0 Ram ,0 Från tidigare beslut: Modernisering VAS 6 000,0 Mediaarkiv 206,0 Födelseanmälan 500,0 earkiv 731,0 Summa tidigare beslut 7 437,0 Total ram ,0 2. Sammanfattning utveckling - Nedan visas en tabell som sammanfattar fördelningen av budgetmedel mellan förvaltning och projekt från den centrala utvecklingsbudgeten. Kap 2 Sammanfattning utveckling - Kap 3 Utveckling i förvaltning (se spec nedan) 2 944, , ,0 Kap 4 Förvaltningskostnader finansierade av centrala medel 5 567, , ,0 Kap 5 VAS-projekt , , ,0 Kap 6 Övriga IT-projekt 1 286, , ,0 Kap 7 Förstudier 1 730, , ,0 Kap 8 Pågående projekt 8 049, , ,0 Kap 9 Nationella projekt , , ,0 Hyra bärbara Pc 0,0 0,0 Reserv kvar 12/ , , ,0 Samverkan med kommunerna 150,0 Summa , , ,0 2

3 3.Utveckling - Förvaltning Ekonomisk sammanfattning utveckling genomförd i förvaltning Kap 3 Utveckling i förvaltning - NLL Datalager 600,0 829,0 782,0 NLL Ekonomi 595,0 600,0 600,0 NLL Webb 694,0 366,0 366,0 NLL Personal 400,0 400,0 400,0 NLL Registratur och sekretariat 205,0 0,0 0,0 NLL Avvikelse 75,0 193,0 193,0 NLL VIS 0,0 0,0 0,0 NLL Försörjning * 0,0 0,0 0,0 Summa objektfamilj Administrativa stöd 2 569, , ,0 NLL Meddix 50,0 50,0 50,0 NLL Ihsak 325,0 300,0 300,0 Summa objektfamilj Vård 375,0 350,0 350,0 Summa utveckling i förvaltning 2 944, , ,0 * Egen finansiering Objektfamilj Administrativa system Förvaltningsobjekten inom den administrativa objektfamiljen har tagit fram förvaltningsplaner enligt PM3-modell, och de landstingsgemensamma objekten har lämnat in budgetäskanden för mindre utveckling som man önskar genomföra inom förvaltningen. NLL Datalager Förvaltningsobjektet äskar 625,0 tkr för finansiering av resurs på datalagret. Datalagret äskar även 157,0 tkr för nyttjande av konsult under första kvartalet. Konsulten ska avlasta ordinarie verksamhet som är hårt belastad första kvartalet. : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. NLL Ekonomi Under kommer förvaltningsobjektet fokusera på uppgradering av Basware IP, anpassningar pga förändringar av patientdatalagen samt övergång till kundreskontraportalen. : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. NLL Webb Förvaltningsobjektet kommer under att genomföra utvecklingsaktiviteter kring ny sökmotor, ny version av EPiServer, vidareutveckling av Insidan samt mindre förändringar i existerande miljö. : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. NLL Personal Förvaltningsobjektets utvecklingsaktiviteter relateras uteslutande till införandet av nytt HR-system. Aktiviteterna är arkivering av innehåll i PABAS, överföring av data till datalagret samt utplock av personalrelaterade handlingar inför avveckling av PABAS. : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. NLL Registratur och sekretariat Inga utvecklingsaktiviteter i förvaltning utan dessa genomförs eventuellt som projekt. 3

4 : Förvaltningsobjektet tilldelas 0 tkr. NLL VIS Inga utvecklingsaktiviteter i förvaltning utan dessa genomförs som projekt. : Förvaltningsobjektet tilldelas 0 tkr. NLL Avvikelser Utvecklingsaktiviteterna inom förvaltningsobjektet är anpassningar för bättre hantering av statistik samt integration av blankett för anmälan av arbetsskada. : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. Objektfamilj Vård Förvaltningsobjekten inom objektfamilj vård har tagit fram förvaltningsplaner och de landstingsgemensamma objekten har lämnat in budgetäskanden för mindre utveckling som man önskar genomföra i förvaltningen. NLL Meddix Under önskar förvaltningen kunna genomföra förbättringar i Meddix. (All utveckling i VAS redovisas under projekt) : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. NLL ihsak Under förväntas en mindre insats av utveckling av ihsak, Utvecklingen styrs av krav från nationella arenan som inte finns beskrivna. För att klara kraven som ännu ej är kända har förvaltningen äskar objektet medel för den grundläggande förvaltningen som sker i samverkan med Västernorrland. Tilläggsäskanden kan tillkomma under året när kraven från nationella arenan finns beskrivna. : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. 4. Förvaltningskostnader finansierade av centrala medel Nedanstående förvaltningskostnader föreslås belasta landstingets medel för IT-utveckling. För projektpåverkan på förvaltningskostnader, se avsnitt 5. Utveckling - NLL Projekt. Kap 4 Förvaltningskostnader finansierade av centrala medel NLL Dokumenthantering VIS 2 804, , ,0 Mediaarkiv 622,9 940,0 940,0 Effektiva inköp 887,8 587,8 587,8 Nyckelpersoner 125,0 572,6 586,2 LMS-system och e-learning 1 128, , ,0 Summa förvaltning 5 567, , ,0 NLL Dokumenthantering (VIS) Förvaltningsobjektet äskar medel för nedanstående resurser. Administratör SharePoint 100 %, intern resurs Driftansvarig infrastruktur 50 %, intern resurs 2 systemutvecklare SharePoint 100%, interna resurser 4

5 Kompetensöverföring och arkitektur 25%, extern resurs. Ovanstående upplägg baseras på att Länsteknik lyckas med rekrytering av systemutvecklare SharePoint. : Förvaltningsobjektet tilldelas medel enligt äskande. Finansiering 2016 beslutas under. Mediaarkiv Införande av Mediaarkiv är ett flerårigt projekt. Då en ny plattformen är inköpt innebär det att förvaltningskostnader avseende support och licensavtal, ändringshantering uppstår liksom behov av tekniks personal. För detta äskas 940 tkr. : Objektet tilldelas medel enligt äskande. Finansiering 2016 beslutas under. Effektiva inköp Plattform för elektroniska inköp är köpt och etapp1 med elektronisk beställning av läkemedel har startat. För förvaltningskostnader äskas 288 tkr för fler moduler i Raindance och Basware. Beställningarna innebär även transaktionskostnader som bedöms till 300 tkr under och som äskas från IT-utvecklingen. Se även under projekt bubblare Effektiva inköp e-handel. : Objektet tilldelas medel enligt äskande. Finansiering 2016 beslutas under. Nyckelpersoner förvaltning Det finns behov att bemanna de landstingsövergripande objekten med förvaltningsledare och nyckelpersoner. I den administrativa översynen ingick förvaltningsledare gemensam vårdadministration och personal kring VIS. Förvaltningsledarskapet avseende ihsak är utestående samt finansiering av nyckelpersoner till team inom NLL Gemensam vårdadministration. : Finansiering föreslås ske via IT-budgeten enligt tidigare beslut. LMS-system och e-learningredaktion Under 2013 har en e-learningplattform installerats och en redaktion har bemannats som ska administrera plattformen och ta fram e-learningmaterial. E-learningredaktionen finns på Länsteknik under och bemanning är 1,6 tjänst. Finansiering av redaktion och plattform sker via central IT-budget och. Under året ska utredning göras angående finansieringsprincip, organisatoriskt placering samt bemanningens storlek. : Medel beviljas enligt äskande. 5

6 5. VAS Projekt Ekonomisk sammanfattning. Kap 5 VAS-projekt VAS (modernisering) gemensamt 6 250, , ,0 VAS (modernisering) test mm 1 600, , ,0 VAS nationella krav 2 350,0 500,0 500,0 VAS förbättringar 1 630,0 850,0 850,0 VAS resor 300,0 100,0 100,0 Information 0,0 25,0 25,0 VAS Läkemedelsmodul 2 000, , ,0 VAS Datalager 0,0 100,0 100,0 Summa VAS (se spec nedan) , , ,0 Landstingsfullmäktige har avsatt medel för VAS+ projektet som beräknades pågå under tre år. Projektet tog paus våren 2011 eftersom tekniska problem identifierades. Under 2012 har arbetet med modernisering av VAS återupptagits. Under 2013 fastställdes en reviderad strategisk plan för moderniseringsarbetet som beräknas pågå fram till Under kommer modernisering av bokning att färdigställas och utvecklingen av journal att påbörjas. Under måste fortsatt utveckling göras i gamla VAS, dels för att uppfylla kraven från nationella e-hälsa men även för att uppfylla verksamhetens behov. Under planeras två huvudleveranser. Satsningen på VAS är indelad i tre block, modernisering, krav nationell e hälsa samt förbättringar enligt verksamhetens behov. Modernisering Landstinget och Region Halland har kommit överens om att avsätta 6 mkr per landsting och år för modernisering av VAS. Under kommer modernisering av bokningsfunktionen att färdigställas samt modernisering av Journal påbörjas. För att klara den ökade takten av moderniseringen behöver en utökning av bemanningen göras. Två personer till krav- och testarbete samt en person för funktionsdokumentation och utbildningsmaterial. Det behöver finnas en resebudget för att verksamhetsrepresentanter ska kunna delta på workshops i Stockholm samt en budget för informationsinsatser under året. Nationell e-hälsa Under ställs krav på landstingen att de ska övergå till den nationella tjänsten NPÖ2 som är en förutsättning för Journalen på nätet. (Journalen på nätet är ett eget projekt) Det kommer även att göras ytterligare förbättringar i integrationen till tidbok 1177 (fd MVK). Förbättringar i VAS Under kommer endast absolut nödvändiga förbättringar att genomföras i VAS. Dessa förbättringar berör alla funktionsområden och inkluderar även integrationer (650,0 tkr). Det område där mest förbättringar kommer att göras är läkemedelsfunktion (2 000,0 tkr). Förutom utveckling i VAS behöver miljöerna för test och utbildning förbättras (200,0 tkr). : Medel tilldelas enligt äskande. 6

7 6. Övriga IT projekt Kap 6 Övriga IT-projekt Uppgradering televäxel 0, , ,0 e-arkiv etapp 1, , ,0 0,0 Vård på distans etapp 1 för första halvåret 165,0 165,0 Vård på distans etapp 2-3 för andra halvåret 165,0 0,0 Breddinförande journalen på nätet 1 095, ,0 Hälsosamtal barn och vuxna 631,0 631,0 System för bedömningstandläkare 2 365,0 0,0 NLL.se och NLLplus 312,0 312,0 Vidareutveckling VIS 360,0 360,0 Avslutade projekt Summa övriga projekt 1 286, , ,0 Uppgradering televäxel Landstingets televäxel behöver uppgraderas mjukvarumässigt från nuvarande version till version 10.x. Anledningen är dels att hålla plattformen modern, men framförallt att eliminera ett antal buggar som idag medför att plattformen är något instabil. Kostnaden för uppgraderingen av växeln finns i länstekniks budget. Det finns dock ett antal kringsystem till växeln. Dessa behöver också uppgraderas för att kunna fungera tillsammans med den uppgraderade växeln. Kostnad beräknas till tkr. Dessa kostnader finns inte i länstekniks budget. : Medel beviljas enligt äskande. earkiv Landstinget saknar för närvarande IT-stöd för arkivering av organisationens information. Det finns en samverkansorganisation mellan 9 landsting som besitter en lösning som heter R7 earkiv. Under har en första etapp genomförts av projektet med mål att ta fram: Utkast till bevarandeprocess Utkast till bevarandestrategi Inventerade verksamhetsystem och deras beroenden till andra system (övergripande). Inventerad övrig lagringsmedia och information i dessa, stöd för uttag/export samt grovt beskrivna resursbehov för detta. Kartlagd leveransdestination (mellanarkiv/slutarkiv) till beslutad prioriteringsordning för inleveranser utifrån kartlagda system Framtaget förslag av vad som krävs inför en anslutning till R7 e-arkiv (bl.a. förvaltningsorganisation, roller, resurser, kompetens) Uppskattning avseende eventuella hemtagningsvinster som kan göras Att verka för att NLL ska vara ansluten till R7 e-arkiv innan årsskiftet / med ett framtaget och godkänt projektdirektiv för nästa etapp av projektet NLL har haft för avsikt att under ansluta sig till denna lösning, men NLLbehöver besluta om plan för genomförande av nästa projektetapp samt säkra finansiering innan anslutning sker. : Prioritet 2. Avvaktar med beslut. rekommenderar att projektet flyttas till senare delen av alternativt 2016 pga att etapp ännu inte är avslutad samt att verksam- 7

8 heterna ännu inte har haft möjlighet att avsätta nödvändiga resurser. Finansieringen för förvaltningskostnader måste lösas för Vård på distans Distansvård ska användas som verktyg för att flytta vården närmare patienten: från sjukhuset till hälsocentralen och från sjukhuset/hälsocentralen till egenvård. Det är en del av landstingets strategi för att reducera resande, öka patienternas delaktighet, säkerställa hög patientsäkerhet samt sprida kompetens och möjliggöra kompetensväxling. : Tillföra projektet medel för Etapp 1 vilken genomförs första halvåret. Etapp2-3 beslutas under. Beräknad förvaltningskostnad för 2016 bör beaktas i budgetanslagen. Nuvarande finansieringsmodell för inköp av utrustning via intäktsfinansiering från verksamheterna föreslås gälla även för projektets inköp. Breddinförande Journalen på nätet Under kommer projektet att möjliggöra att vårdtagare kan få tillgång till journalanteckningar och vårdhändelser via webben. : Tillföra projektet medel för genomförande avseende hela. Förvaltningskostnad för 2016 tas fram under projektets gång och beaktas inför beslut om budget Hälsosamtal barn och vuxna Man har under år utvecklat systemet som gäller både hälsosamtalet i skolan och det med vuxna, dvs hälsosamtalet med 30-, 40-, 50-0ch 60-åringar vid hälsocentralerna. Det förra bygger på ett nu föråldrat system och måste förnyas vilket planeras slutföras. Systemet för vuxna måste utvecklas för att möta de krav som ställs på ett system för detta i drift. Tidigare system var byggt för projektet Livsvsiktigt och nu är ju omfattningen betydligt större med ca 3000 per åldersgrupp om vi skulle nå samtliga, och personal som inte få belastas med ett system som kräver för mycket tid etc. Data behöver omhändertas på ett bra sätt, det är ett unikt material för analys och ev forskning i framtiden. : Tillföra projektet medel för genomförande. Finansieringen för förvaltningskostnader måste lösas för Systemstöd för bedömningstandläkare Nytt system för att minska manuellt arbete och modernisera tekniklösningen : Prioritet 2. Avvaktar med beslut då detta är ett verksamhetssystem som normalt inte finansiera av centrala medel. Utredning om möjlighet att utveckla eget system tillsätts. Projektet flyttas till senare delen av alternativt Finansieringen för förvaltningskostnader måste lösas för Nll.se och nllplus.se Ny design och nyfunktionalitet på nll.se och nllplus.se. Projektet ska även utreda vidare hantering av nllplus.se. : Projektet tilldelas medel enligt äskande. Vidareutveckling VIS Utvecklingsaktiviteter för att säkra korrekt versionshantering, flytta dokument och nya egenskaper. : Projektet tilldelas medel enligt äskande. 8

9 7. Förstudier Kap 7 Förstudier Produktionsplanering 480,0 480,0 Korttidsrekrytering 500,0 0,0 Förnyad investeringsprocess 355,0 355,0 Digitala sammanträden 165,0 165,0 Kvalitetsregister 165,0 165,0 Förstudier 1 730,0 Summa Förstudier 1 730, , ,0 Produktionsplanering inkl resursplanering Utreda förutsättningarna för att implementera produktionsplanering i vårdverksamheterna, dvs behovsstyrd planering. Verktyg för resursplanering är upphandlat från Gatsoft. Finns modul för Produktionsplanering, dock ej upphandlat. Gemensam förstudie förslagsvis för Produktionsplanering, resursplanering och korttidsrekrytering då det finns kopplingar till Personec P för alla dessa arbetssätt och system. Förstudien kan påvisa behov av ytterligare äskanden under för upphandling av moduler, konsultstöd i projekt m m. : Förstudien tilldelas äskade medel. Korttidsrekrytering Utreda behov av verktyg för korttidsrekrytering. Finns t ex moduler för detta i Time care pool (ej upphandlat) och Gatsofts system (vikariehanteringsmodulen ingår i den upphandlade lösningen från Gatsoft). : Behov av verktyg utreds i samband med förstudie för Produktionsplanering då samband finns avseende funktionalitet. Ev beslut om investering tas efter genomförd förstudie. Förnyad investeringsprocess Framtagning av projektdirektiv för förnyad investeringsprocess inklusive förslag på lämpligt verktyg. : Förstudien tilldelas äskade medel. Digitala sammanträden Ta fram lösningsförslag på digitala sammanträden bl a för politikernas behov. : Förstudien tilldelas äskade medel. Anslutning till nationella kvalitetsregister Utreda möjligheter att via särskilda formulär i VAS överföra data till nationella kvalitetsregister. För att göra detta behöver processerna analyseras och verksamheten måste bestämma vad som ska dokumenteras för att uppfylla både patientjournalens och kvalitetsregistrets behov. svis utses en pilotdiagnos där strukturerad journaldata registeras i formulär som överförs till kvalitetsregister mha nationella tjänstekontrakt. Utvecklingen görs i VAS. Inom piloten blir det också uppenbart hur väl den nationella tjänstekontrakten uppfyller de behov som finns inom verksamheten och kvalitetsregistren. Efter en/två piloter etableras ett standardiserat sätt att arbeta kring både sturkturerad journaldata och överföring till kvalitetsregister som gör det möjligt att tillämpa inom flertalet kvalitetsregisterområden. : Förstudien tilldelas äskade medel. 9

10 8. Pågående projekt Kap 8 Pågående projekt Mediaarkiv 1 241,0 979,0 506,0 Digital infokanal med ingetrerad Väntrums TV 300,0 78,0 78,0 Skrivarprojekt 603, , ,0 Nytt frikortssystem (tid kassa) 500,0 333,0 333,0 Sharepoint ,0 Nytt personalsystem 3 003, , ,0 VAS utbildningsfunktion 102,0 819,0 819,0 Summa Pågående projekt 8 049, , ,0 Mediaarkiv För att säkerställa vårdens behov av lagring av olika media (bilder, foto, film, rapporter) på ett kostnadseffektivt sätt beslutades att ett mediaarkiv ska införas i landstinget. Under 2011 genomfördes kravarbetet och inköpet av programvaran. Under 2012 påbörjades implementeringen och under 2013 integrerades mediaarkivet med VAS. Skanning och lagring av foto och film togs om hand. Under pilottestades fotoredigering och mediaarkivet kompletterades med mikrofilmsregistret. Koppling till modaliteter som endoskop verifierades och utskrifter direkt till mediaarkivet möjliggjordes. Det gamla systemet IMACS kunde avvecklas. Under kommer projektet att lansera foto och filmvisare samt redigeringsmöjligheter för foton. Därefter ska modaliteter inkopplas och filmredigering möjliggöras. Planerat projektavslut : Projektet tilldelas medel enligt äskande, förutom Dicom som planeras in under Digital informationskanal med integrerad väntrums-tv Införande delen av projektet väntrums-tv var planerad till hösten, men har blivit försenad. Planen var att utnyttja CGI programmodul till att skapa informationssnurror som skickas ut via en kioskdator till en LED tv i väntrummen. Programmodulen laddas i Episerver. Under hösten har det kommit in en ny projektide från Länssjukvården, Kvinnosjukvården, där man önskar en ny informationskanal. Önskemålen stämmer relativt bra överens med det projektdirektiv som är skrivet för väntrums-tv men med några skillnder. Önskemål från Kvinnosjukvården är att sprida aktuell information genom text, bild och video. I det önskemålet är inte leverantör eller plattform specificerad. Även Folktandvården är intresserade av väntrums TV. Planerade aktiviteter: Sammanställa en kravbild från de olika verksamheterna på vad som är viktigt och vilka förväntningar man har på en ny informationskanal. Göra en ny utredning för att hitta vilken lösning som bäst uppfyller önskemålen. Ordna demo från några leverantörer. Begära ett kostnadsförslag från möjliga leverantörer. : Flytta outnyttjad budget från samt godkänna tilläggsäsk för extra projektledning. Breddinförande finansieras av respektive division. 10

11 Skrivarhantering Etableringen av en samordnad skrivarlösning för landstinget kommer att kunna ge en förbättrad säkerhet samt att kunna resultera i positiva effekter på ekonomi och miljö. Under har arbetet fokuserats på att upphandla och skriva avtal. Pga överklagande av upphandlingsbeslut har aktiviteten ej kunnat slutföras. Planen för är att implementera den nya lösningen förutsatt att ett avtal kommer på plats. Tilläggsäsk för projektledning och infrastrukturresurser. : Tillföra projektet äskade medel. Nytt frikortssystem (Etapp 1 av Kassa- och frikortssystem) Under har en förstudie utförts för att utreda förutsättningarna samt prioritera kraven avseende ny kassafunktion i VAS samt frikortssystem. Resultatet av förstudien blev en plan att införa nytt frikortssystem under samt ny kassafunktion under Centrala medel beviljades för förstudien med 500 tkr. Av dessa medel har 120 tkr förbrukats. Kostnader för beräknas till 713 tkr med reservation för ev tillägg för upphandling av extern utskriftsfunktion för frikort. : Ej förbrukad budget överförs till och tilläggsfinansiering beviljas. Sharepoint 2013 Under hösten har ett projekt för att uppgradera Sharepoint plattformen till ny version påbörjats. Projektet beräknas slutföras i februari. Beviljad budget för med 2300 tkr. Projektet räknar med att hålla budget. : Ej förbrukade medel överförs till. Nytt personalsystem Tilläggsäskande från projektet för avseende projektledning, konsultkostnader, utbildningsdatabas, utdata, drift, kommunikation, förvaltning, mobilt gränssnitt, delprojekt Länsteknik. : Tillföra projektet äskade medel. VAS utbildningsfunktion Det finns ett stort behov av både grund- och repetitionsutbildning i VAS. Behovet kan se lite olika ut och därför skulle E-lärandet indelat i lämpliga delar som kan plockas ihop på olika sätt beroende på målgrupp vara optimalt för både grund- och repetitionsutbildning i VAS. För att bygga upp denna utbildning i VAS behöver ett projekt etableras och för detta ändamål äskades projektledare 50 % samt 2 personer á 75% för framtagande av utbildning redan under. Beslut fattades men inför har minskning gjorts avseende bemanning för framtagande av utbildning. Projektledare anställd och annonsering genomförd för övriga personer. : Tillföra projektet äskade medel. Finansiering 2016 beslutas under 9. Nationella projekt Kap 9 Nationella projekt NITHA 153,0 153,0 Journal och läkemedel 2 250, ,0 Nationella projekt och förvaltning , , ,0 Summa , , ,0 11

12 NITHA Nationella IT-stödet för händelseanalys har som syfte att lära av inträffade vårdskador i hela landet vilket på sikt bidrar till bättre analyskvalitet och därmed förbättrad patientsäkerhet. : Tilldela medel enligt utvecklingsrådets beslut. Journal och läkemedel Ny plattform för NPÖ (Nationell patientöversikt) och NOD (Nationell ordinationsdatabas) som förbättrar tjänsten och halverar förvaltningskostnaderna. NPÖ är en av bastjänsterna i det nationella samarbetet och ett villkor för att kunna utbyta information över vårdgivargränser/kommuner. : Tilldela medel enligt utvecklingsrådets beslut. Nationella projekt och förvaltning : Tilldela medel för enligt tidigare beslut. 10. Pågående utredningar bubblare Följande ärenden är ännu inte kvalificerade att lyftas till för rekommendation/beslut om finansiering men kan påverka budgeten. Patienttransportsystem Införande av nytt arbetssätt för patienttransporter inkl logistiklösning. Applikation för loggutdrag Utvärdera nationella lösningen och se om det finns behov av att göra egna tillägg. Produktionsplanering Genomförande enligt förstudiens rekommendation. Resursplanering Genomförande enligt förstudiens rekommendation. Förnyad investeringsprocess Genomförande enligt förstudiens rekommendation. Digitala sammanträden Genomförande enligt förstudiens rekommendation. Korttidsrekrytering Genomförande enligt förstudiens rekommendation. Effektiva inköp e-handel Effektiva inköp är ett prioriterat projekt i landstinget där en del är att införa e-handel. En Inköpsstab har etablerats under hösten som bl.a. har i uppdrag att driva projektet e- handel. Projektet kommer att leverera ett antal områden, bl.a. en landstingsövergripande organisation för avrop och ett IT-stöd, så behov av kompetenser kommer att finnas från olika delar i landstinget såväl tekniska som verksamhetsresurser. 12

13 I nuläget färdigställs projektdirektivet och målet är att leverera en projektplan efter januari utgång och därefter nå BP2. Därför finns inga möjligheter att äska och säkra medel och resurser för hos. Uppföljning/Business Intelligence Länsteknik kommer under utreda framtida utdataverktyg för uppföljning inom NLL. Länsteknik ska även utveckla en pilotlösning för uppföljning av ledningsinformation baserad på aktuell data. Utredning och pilot följs möjligen av att ett projekt för vidare hantering av uppföljning/bi på NLL. Bilagor IT-budget i siffror, spec.xlsm 13

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

eplanen finansieras inom ramen för förvaltningarnas och regionkontorets budgetar 2015.

eplanen finansieras inom ramen för förvaltningarnas och regionkontorets budgetar 2015. 01054 1(14) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-11-26 RS140171 Måns Arnrup Ordf. erådet Regionstyrelsen eplan 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att: Anta Region Hallands

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 10 ] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 2012-10-12 Camilla Hulterström Sidan 1 av 4 Dnr 2012/0380 KS-3 Kommunstyrelsen Budget 2013 - verksamhetsplan för kommunstyrelsen - reviderad Förslag till beslut

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 samt uppföljning av etapp 1 Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Ansvarig nämnd/styrelse 2 5. Genomförd granskning

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus -3, KF 2011-05-05 08:30 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05 kl 08.30 i PB-hallen, Folkets Hus 1, KF 2011-05-05 08:30 KS: 9/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige 2011-05-05 Dnr 9-2011 Meddelanden

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker 21(52) Doseringslogiken i Pascal ordinationsverktyg ska utvecklas med målsättningen att ordinatören ska ordinera på "samma sätt och i samma ordinationsvy" oavsett hur läkemedlet administreras (dos eller

Läs mer

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv - delrapport Diarienummer: 10444-2014/1221 Datum: 2015-02-23 Näringsdepartementet N2014/3415/ITP, N2013/3701/ITP Statens servicecenter FE15 801 71 Gävle Telefon:

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

1/20. IT-strategisk handlingsplan

1/20. IT-strategisk handlingsplan 1/20 IT-strategisk handlingsplan Sammanfattning av presentationen den 21 september 2006 2/20 1 Inledning I landstinget Dalarna har vi ett processorienterat IT-stöd med ett komplett digitalt flöde som ger

Läs mer

Beslut med anledning av genomförd förstudie - framtida systemstöd för färdtjänstverksamheten

Beslut med anledning av genomförd förstudie - framtida systemstöd för färdtjänstverksamheten 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-03 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 8 SL 2013-3813 Beslut med anledning av genomförd förstudie - framtida systemstöd för färdtjänstverksamheten

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013

Verksamhetsplan för nämnd 2013 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning nämndernas IT-planer - till kommunstyrelsen oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen 3 2 Barn- och ungdomsnämnden 7

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson Revisionsrapport Ledning och styrning av ITverksamheten uppföljning av rapport 2005 Marks kommun 2009-09-15 Rolf Aronsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av synpunkter... 3 2 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Rapport Intygstjänster 2013

Rapport Intygstjänster 2013 1 (24) 1 Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Mob: 070-661 62 59 Peter Lindgren Peter.lindgren@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Rapport Intygstjänster 2013

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning

KS/2012-0384. 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 Ks 112 Uppgradering av IT-plattform KS/2012-0384 Kommunstyrelsen beslutar 1. Omgående starta kommungemensamt

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer