EBH-STOÖ DETS BESLUTANDEGRUPP, mo te 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EBH-STOÖ DETS BESLUTANDEGRUPP, mo te 5"

Transkript

1 Sida 1(5) EBH-STOÖ DETS BESLUTANDEGRUPP, mo te 5 Namn Närvarande Carl Mikael Strauss (CMS) Sektionschef, Naturvårdsverket - Ulf Larsson (UL) Handläggare, Naturvårdsverket x Magnus Langendoen (ML) Enhetschef Miljöenheten, Lst Västerbotten x Annelie Johansson (AJ) Objektägare Miljöskydd, Lst Skåne x Pär Nilsson (PN) EBH-samordnare, Lst Jönköping - Nicklas Boussard (NB) Projektledare, Kommunaccessen x Karin Olsson (KO) Samordnare EBH-stödets användarråd x Paula Nilsson (PaN) Samordnare EBH-stödets användarråd x 1. Utvecklingen av EBH-stödet - lägesrapport Uppstarten för leverans 1 sprintstart den 4 maj Utvecklingen av leverans 1 startade den 4 maj med ett sprintstartsmöte, där EBH-stödets samordnare och utvecklare på Altran deltog. I leverans kommer det i första hand att ingå ny design av EBH-stödet och omkodning av den del av EBH-stödet som hanterar systemets gränssnitt. I denna leverans är det primära att all nuvarande funktionalitet överflyttas till modern kod, som kommer att ge helt andra möjligheter till vidareutveckling i framtiden. I samband med detta ska systemets användarvänlighet förbättras. Samtidigt avvecklas EPi-Server. Agilt arbetssätt Inom 2015 års utvecklingsinsatser kommer vi att arbeta agilt. Detta innebär att utvecklingsarbetet indelas i kortare utvecklingsperioder, så kallade sprintar. Varje sprint är tre veckor lång och inleds med ett startmöte, där utvecklingsuppgifterna för nästkommande sprint fastställs och prioriteras. Som avslutning av varje sprint kommer Altrans utvecklare att vid ett demomöte visa vad som utvecklats under den senaste treveckorsperioden. Användarrådets samordnare deltar alltid på både demomöten och startmöten och tar inför varje sprintstartsmöte fram ett underlag, som diskuteras på sprintstartsmötet. Sprintstartsmötena är fysiska möten på plats hos utvecklingskonsulten. Dessa infaller måndagar när ny sprint startas och deltagande är användarrådets samordnare och Altrans utvecklare. Demomötena infaller sista fredagen i varje sprint. Projektledaren på Altran bedömer att tiden för demomötena som längst kan bli en timme, men att tiden också kan bli kortare för vissa möten beroende på vad som ska visas. Det första demomötet hölls fredagen den 22 maj.

2 Sida 2(5) Demomöten hålls via Lync, vilket innebär att fler personer kan delta på dessa möten. Efter varje demomöte kan mötesdeltagarna lämna synpunkter till användarrådets samordnare, som tar med alla synpunkter till nästa sprintstartsmöte den påföljande måndagen. Syftet med att arbeta agilt är att metoden ger möjlighet att anpassa och vid behov även omprioritera inom utvecklingen löpande under utvecklingstiden. Om vi från beställarsidan exempelvis efter två sprintar ser att en viss funktion behöver ges annat utseende och bedömer att det är prioriterat att ändra finns möjlighet att lägga in denna ändring i nästa sprint. Det finns en flexibilitet i metodiken. Källkodshantering Inför att utvecklingsinsatsen skulle starta igång blev det en diskussion om källkodshanteringen. Altran önskade källkodshantera i VSO/lansstyrelsen.visualstudio.com, som är en molntjänst. Denna har använts vid utveckling av JaktAdmin, Externa webben och Intranätet. Altran är vana att använda VSO och kunniga inom detta. Det visade sig dock finnas ett beslut från Lst länsrådsgrupp 2 att molntjänster inte ska användas. Från Mikael Nordelind : Det som är viktigt är dock att vi har ett beslut på att inte använda molntjänster, det krävs en speciell ordning som bestämts av länsrådsgrupp 2 samt övriga länsråd som skall hantera en öppning för molntjänster, denna tar dock relativt långt tid att genomföra. Om ni vill frångå ledningarnas beslut så kommer vi givetvis tillmötesgå er i er önskan, men jag vill att ni tar det beslutet iså fall och inte IT-enheten. Den 28 april 2015 beslutade EBH-stödets samordnare att det inte går att lösa detta utan att försena utvecklingsstarten och att Altrans utvecklare därför måste källkodshantera i SVN. PaN och KO kontaktade förvaltningsledare IT Lars Svensson om att Lst IT skulle sätta upp källkodshantering i sitt SVN för projektet EBH-stöds utvecklingen under den veckan, för att Altrans utvecklare skulle kunna börja arbeta på måndagen den 4 maj enligt uppgjord tidsplan. Redmine Inför starten av denna utvecklingsinsats beställdes ärendesystemet Redmine av ITenheten. Systemet kommer att användas för uppföljning av Altrans tidsåtgång för de olika utvecklingsuppgifterna samt som kommunikation mellan Altrans utvecklare och EBHstödets samordnare kring olika utvecklingsuppgifter. Det källkodssystem, SVN, som används är integrerat med Redmine. Avstämningsmöten IT-enheten och Altrans projektledare IT förvaltningsledare Lars Svensson har begärt att få ett möte varje vecka med projektledaren på Altran, för att kunna fånga upp tekniska frågor och även för att ITenhetens egen utvecklare Jimmy Larsson ska sättas närmare in i utvecklingsarbetet. Jimmy har rollen som IT-enhetens interna resurs för EBH-stödet. Mötestiden kommer att vara högst 30 minuter/vecka.

3 Sida 3(5) På senaste avstämningsmötet har Altran har lyft att servern de arbetar mot för utvecklingen av EBH-stödet är trög och försenar och försvårar arbetet mycket påtagligt. IT-enheten arbetar på att lösa problemet. IT-enheten har ännu inte satt upp testmiljön. Det som är sagt är att den ska vara uppe senast onsdag, för att Altran ska få möjlighet att i god tid lägga över det som utvecklats under denna sprint inför första demon på fredag. Inväntar offerten från IT-enheten för att kunna göra klart beställningen Lars Svensson skickade mötesdagen, den 18 maj, offerten till PaN och KO, som därmed kan skriva beställningen klar. PaN och KO ger detta högsta prioritet och kommer morgonen den 19 maj att ordna detta och skicka beställningen åter till IT-enheten, med kopia till beslutandegruppen. Resursplanering för året Altran Sedan föregående beslutandegruppsmöte har PaN och KO haft två möten med Altrans beställningsansvarige Peter Forsmark angående resursplanering för utvecklingsarbetet under Det första mötet gällde bemanningen för leverans 1 och resulterade i att vi får en tredje utvecklare på heltid från och med starten av sprint 2, som börjar måndagen den 25 maj. Det andra mötet fokuserades på leverans 2 och övergången mellan de båda leveranserna. Det överenskoms att vi får behålla samma tre utvecklare hela året ut, samt att vi efter sommaren stämmer av hur vi ligger till med ekonomin och om det finns ekonomiskt utrymme att ta in ytterligare en utvecklare för leverans 2 kommer Altran att lösa detta. Det överenskoms även att utvecklingen inom leverans 2 kan startas upp parallellt med att vi kör testperiod för leverans 1, för att hinna med så mycket utveckling som möjligt inom detta kalenderår. Den utvecklare som kommer ny in i projektet den 25 maj har inte arbetat med EBHstödet tidigare, men han kommer att finnas kvar för både leverans 1 och leverans 2, vilket innebär att det visserligen blir en inkörsperiod för honom att sätta sig in i systemet men att han sedan kommer att arbeta med vår utveckling under hela resten av året, båda leveranserna. Planeringen för leverans PaN och KO kommer att skriva klart kravspecifikationen för leverans 2 under veckorna 26 och 27, innan vi båda går på semester vecka 28. Altrans projektledare Mats Högberg har en vecka när han är i tjänst medan vi är på semester och under den veckan kommer han att ta fram lösningsspecifikationen för leverans 2. Denna stäms sedan av med oss när vi i vecka 33 är åter efter semester. Det som planeras ingå i leverans 2 och som är mycket angeläget att få med i utvecklingen inom år 2015 med de ekonomiska medel som finns är utvecklingen av databasdelen, SQL, som ska kodas om och vidareutvecklas. Detta rör hämtningen av data till rapportuttag och sökningar i systemet. Denna del av systemet är tungarbetad och snårig för utvecklarna i dagsläget och utvecklingen kommer att underlätta mycket för den fortsatta utvecklingen av systemet.

4 Sida 4(5) PaN och KO samlar på sig uppgifter på förbättringar som behöver göras och tar upp dessa på sprintsstartsmötena. Altrans utvecklare gör sedan bedömningen av vilka förbättringar som kan ingå i den närmaste sprinten och vilka som är lämpligare att ta senare. En hel del av de förbättringsförslag som framkom på workshopen om EBH-stödets utveckling den 25 mars kan genomföras först i leverans 2 när SQL-delen av systemet kodas om. Utvärdering av system inom Objekt Miljöskydd Från test till driftsättning En utvärdering har genomförts för hela Objekt Miljöskydd med fokus på perioden från test till driftsättning. Syftet har varit att beskriva problem, konsekvenser och förslag på åtgärder för samtliga system inom objektet. En första genomgång gjordes under hösten 2014, som nu har följts upp med en uppdatering under våren 2015 där även de senast tillkomna svårigheterna har tagits med. PaN och KO har sammanställt den information som gäller EBH-stödet. Det finns flera gemensamma problem för systemen in om Objekt Miljöskydd och en hel del av dessa berör Lst IT-enheten. Det är förvaltningsledare Britt-Marie Ruther och Maria Rånge som har tagit initiativ till utvärderingen och samlat in synpunkterna från samtliga system. Ett gemensamt dokument sammanställs av Britt-Marie Ruther den närmaste tiden och kommer att skickas vidare till IT-enheten samt till objektägare Annelie Johansson. Ett utdrag för den del av denna utvärdering som berör EBH-stödet skickades till beslutandegruppen för kännedom efter mötet. 2. Projektet Kommunernas tillgång till EBH-stödet kort lägesrapport Samrådsmötet Juridik och system i Göteborg den 29 april Den 29 april arrangerades ett samrådsmöte juridik och system. Syftet var att lyfta frågor relaterade till Personuppgiftslagen (PuL), Lagen om offentlighet och sekretess, arkivering och ansvar för information. På mötet deltog NB, PaN och KO samt från Göteborgs Stad en miljöhandläggare, en jurist och en person med IT-kunskaper, samtliga från miljöförvaltningen Göteborgs Stad. Från Lst deltog även kollegor verksamma inom områdena juridik, arkiv, ärendehantering och arbete med förorenade områden. Ulrika Samulesson, miljöskyddsdirektör och avdelningschef vid Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län deltog samt Siv Hansson, funktionschef för funktionen Förorenade områden samma Lst. Leif Schöndell, miljöchef i Borås Stad som ingår i projektets styrgrupp, var inbjuden men fick förhinder i sista minuten och kunde inte närvara. På mötet uttryckte Göteborgs stads IT-strateg mycket tydligt att kommunen inte vill ha handläggarbehörighet utan enbart är intresserad av att det utvecklas lösningar för informationsöverföring. Han ingår även i användarrådet för Miljöreda och hans bedömning var att samma inriktning gäller även för övriga kommuner. Resultatet av mötet blev att projektledningen bromsade upp arbetet med projektplanen för att se över

5 Sida 5(5) projektets målsättningar igen och ta fram en enkät som kan skickas ut till landets samtliga kommunala miljömyndigheter, för att kartlägga hur intresset ser ut ute i kommunerna. SKL:s miljöchefsnätverks möte i Stockholm den 8 maj Projektgruppen NB, PaN och KO höll en presentation av kommunaccessprojektet på SKL:s miljöchefsnätverksmöte i Stockholm den 8 maj. Vi presenterade Lst:s arbete med förorenade områden, systemet EBH-stödet och projektet. Det blev genomgående en positiv respons och de närvarande miljöcheferna visade stort intresse för projektet och möjligheten att få tillgång till EBH-stödet. Det visade sig även finnas intresse av att få tillgång till EBH-stödet med läsbehörighet i stället för handläggarbehörighet. Enkätundersökning Projektgruppen kommer att skicka ut en enkät till de kommunala miljöcheferna och även deltagarna i projektets referensgrupp, för att kartlägga intresset för att få handläggarbehörighet, läsbehörighet eller endast informationsöverföring mellan kommunens egna register och EBH-stödet. Enkätsvaren kommer att utgöra ett underlag för slutlig utformning av målsättningen i det fortsatta arbetet med projektplanen. De kommunala miljöcheferna har rådfrågats om enkätens utformning och flera har uttryckt att det är bra att skicka ut en enkät och de har även lämnat konstruktiva synpunkter på enkätens utformning. Enkäten kommer att skickas till SKL:s statistikenhet för gransking. Det finns lagkrav som anger att samråd ska ske med SKL innan en enkät skickas ut från en statlig myndighet till landets kommuner. Enkäten ska vara tydlig och det är viktigt att det framgår vilket syfte den har. När NB har fått klartecken från statistikenheten kommer enkäten att skickas ut tillsammans med en artikel i SKL:s informationsbrev till landets kommunala miljöchefer. Projektgruppen kommer också att skicka enkäten till miljöhandläggarna i projektets referensgrupp. 3 Övriga frågor Förvaltningsledare objekt Miljöskydd Vår förvaltningsledare, Britt-Marie Ruther på Objekt Miljöskydd, slutar till sommaren. Det är ännu inte klart vem som kommer att ta över hennes arbetsuppgifter. En ytterligare kontaktperson för juridiska frågor för kommunaccessen AJ meddelade att hon varit i kontakt med en av de jurister som medverkar i juristssamverkan för IED-projektet, Pernilla Bertilsson. AJ har pratat med henne om de frågeställningarna som vi har lyft inom kommunaccessprojektet och PaN och KO kan ta kontakt med henne för att lämna över projektets juridiska frågor.

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Sida 1 av 6 Anteckningar 2015-02-25 Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Närvarande: Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Ola Drewes (OL) Naturvårdsverket, Magnus Langendoen (ML),

Läs mer

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad.

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad. Bengtsfors Strömstad Dals-Ed Åmål Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda Munkedal Götene Karlsborg Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Tibro Lysekil Uddevalla Trollhättan Grästorp Essunga

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

nyheter.txt startsidan, samt utökade sökmöjligheter i listan med alla indikatorer.

nyheter.txt startsidan, samt utökade sökmöjligheter i listan med alla indikatorer. 2002-10-01 RUS nyhetsblad 1 Nyhetsbladet beskriver förberedelser för indikatorpresentationen på Miljömålsportalen. Nyhetsblad 1 (PDF-fil, 1,1 MB) 2003-04-30 Miljömålsdagarna i Göteborg 24-25 april Ett

Läs mer

Slutrapport VoteIT Mix

Slutrapport VoteIT Mix Slutrapport VoteIT Mix 1. Inledning Nya tider och ny teknik leder till nya beteenden och nya sätt att mötas, detta ger oss nya hinder men främst nya möjligheter. För den unga generationen i Sverige och

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Nationellt, regionalt och lokalt stöd för systematisk användning av ASI, Addiction Severity Index, ett standardiserat

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010

Utvärdering av implementering av Kontaktcenter. vid Jönköpings kommun. November, 2010 Utvärdering av implementering av Kontaktcenter vid Jönköpings kommun November, 2010 Irene Bernhard, Kerstin Grundén Innoveta-projektet Högskolan Väst 1 Disposition Inledning MOA-modellen Resultat IS/IT

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Slutrapportering projekt Riges. Open eplatform. Kravställning och utveckling av generisk e-tjänsteplattform. Resultat och erfarenheter.

Slutrapportering projekt Riges. Open eplatform. Kravställning och utveckling av generisk e-tjänsteplattform. Resultat och erfarenheter. Slutrapportering projekt Riges Open eplatform Kravställning och utveckling av generisk e-tjänsteplattform. Resultat och erfarenheter September 2014 Open eplatform Riges delrapport 2(24) Innehållsförteckning

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för kontroller

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer