Forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering"

Transkript

1 Forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering Blekinge kompetenscentrum

2 Innehåll 1. Pågående projekt Aspire studie Beroendevård i samverkan (Bis) ExDin, Exchange of Diagnostic Images in Networks Hälsovård i förändring - Innovativa mhälsa teknologier för främjande av bättre hälsa Kunskap till praktik Paraplyprojekt för återhämtning från omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik Pengar, vänner och psykiska problem Klara Livet Kultur och hälsa Livsstilscoacher PrimCare IT RiksSår SKL 2014, projekt Ökad täckningsgrad SKL RiksSår SKL 2014, projekt Sammanslagning av register och byte av IT-stöd, SKL Forskningsanslag för projekt inom kommunikation, dokumentation och kvalitetsregisterforskning SNAC- Blekinge Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Surfplattor i demensvård Utveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning Vaccinationsstudier och fästingstudier Äldres Bästa - Lokalt analysarbete av Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre Äldres Bästa Utvecklingsledarna Nyligen avslutade projekt Centrum för Telemedicin (tidigare kallat E-hälsa - Hållbara tjänster och produkter inom e-hälsa och telemedicin) Framtidens lärande ImPrim - Improvement of public health by promotion of equitable distributed high quality primary health care systems KIVO, Kompetens i vård och omsorg Praktisk innovation för det Innovativa Blekinge REGASSA Äldres Bästa - Projekt Äldrelots

3 Forsking och utvecklingsarbete med extern finansiering vid Blekinge kompetenscentrum i mars 2014 En av uppgifterna vid Blekinge Kompetenscentrum (BKC) är att medverka i eller leda forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering. Detta arbete sker i nära samarbete med landtingets kärnverksamhet. I mars 2014 pågår arbete i tjugotre externfinansierade fleråriga projekt på Blekinge kompetenscentrum. Sju har nyligen avslutats. Tio nya projektansökningar har gjorts under Vill du veta mera? Se kontaktpersonernas e-postadresser efter respektive projekt eller sök personerna via landstingets växel Pågående projekt 1.1. Aspire studie En ny metod att behandla patienter med sjuklig övervikt har genomförts på Blekinge Kompetenscentrum tillsammans med kirurgkliniken, Blekingesjukhuset i Karlskrona. Det är den första studien i Europa och är en etikgodkänd undersökning under 1 år som går ut på att patienten efter varje måltid tömmer ut föda genom ett rör som mynnar på bukväggen. Görs detta ca 20 min efter avslutad måltid förloras ca 700 kcal/dygn. I genomsnitt har de 25 patienter som inkluderats i studien gått ned 20 kg i vikt. Under 2014 pågår uppföljning av patienterna som ingår i studien. Finansiering: Uppdragsforskning beställd av Mina Medical i Malmö, Projektlängd: Kontaktperson på BKC: Henrik Forssell, 1.2. Beroendevård i samverkan (Bis), dnr 2012/0585 Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för den enskilde till samordnade rehabiliteringsinsatser och stöd för att uppnå, förbättra och behålla sin förmåga till förvärvsarbete och också en upplevd förbättrad hälsa. Målgruppen är personer över 18 år med samsjuklighet (missbruk/beroende och samtidig psykisk sjukdom) genomfördes en inventering i hela länet för att få en bild av hur personer med samsjuklighet har det, vilka behov de har och vilka insatser de får pågår arbetet inom förbättringsområden som identifierats i rapporten Inventering av personer med samsjuklighet i Blekinge, skattning av behov av vård och stöd. Projektägare: Psykiatri och habiliteringsförvaltningen Bidrag: FINSAM kr Period: Kontaktperson på BKC Mari Söderström: Processledare, BKC 3

4 1.3. ExDin, Exchange of Diagnostic Images in Networks, dnr 2013/0121 Projektet, som ska effektivisera arbetet inom patologi genom digitalisering av bilder på vävnadssnitt och distansgranskning av bilderna, får stöd från Vinnova. Projektet har en direkt koppling till EU projektet Centrum för Telemedicin. Det råder också stor brist på patologer i dag och med stora pensionsavgångar att vänta inom de närmsta åren ser situationen inte ut att förbättras för landets patologiverksamheter. Därför blir bilddiagnostiken ofta en flaskhals i vården som leder till ökade kostnader, längre ledtider och sämre vård. Forsknings- och utvecklingsprojektet ska utifrån detta hitta nya arbetssätt med digitaliserade bilder på vävnadssnitt som kan granskas på en bildskärm på distans. Med hjälp av teknik som i dag används inom radiologi kan granskningen ske från en bildskärm var som helst i världen. Med utgångspunkt i den tekniska plattform som RxEye idag använder inom radiologi ska projektet skapa en nationell samarbetsplattform för att nå experter regionalt, nationellt och även internationellt för att skapa lokal kompetensförstärkning. I den nya samarbetsplattformen ska samarbete ske över de organisatoriska gränser som finns idag för att ge kompetens- och kvalitetsutveckling för hela det bilddiagnostiska området med start inom patologi, ekokardiografi och multidisciplinära team (utöver den befintliga radiologiska funktionen). Projektperiod; 1 sep aug 2014 Projektägare: RxEye Projektparter; Landstinget Blekinge, BTH, KTH (Sektionen för Teknik och Hälsa), Stockholms läns landsting. Projektomslutning; ca 20 miljoner Sek varav i stöd från Vinnova Kontaktperson; Katarina Sulasalmi, 1.4. Hälsovård i förändring - Innovativa mhälsa teknologier för främjande av bättre hälsa BTH är projektkoordinator för detta Vinnova-finansierade projekt med bl.a. Indien som samarbetspart. Projektet vill skapa ett långsiktigt FOU- samarbete mellan Indien och Sverige som omfattar såväl akademi, företag som den offentliga sektorn inom båda länderna, kring ämnet tillämpad hälsoteknik. Huvudmålen är att forska och medverka till utveckling av innovativa mobila lösningar inom området hälsofrämjande, s.k. mhälsa. Detta för att göra det möjligt för individer att i hemmet hantera sin egen hälsa, upprätta ett gott hälsotillstånd men även upprätta en god kommunikation och kunskapsutbyte mellan patient och vårdgivare. Båda länderna kommer att bidra med design, utveckling, implementering och kommersialisering av mobila lösningar. Projektperiod: Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola Projektparter: Landstinget Blekinge, Telecom City, WIP, Noisy Cricket, b3it Healthcare AB Bidrag från VINNOVA med 5 miljoner SEK. Projektledare: Sara Eriksén Kontaktperson BKC: Katarina Sulasalmi och Cecilia Fagerström 4

5 1.5. Kunskap till praktik, dnr 2009/ 0463 En nationell satsning där målet är att brukare ska få bästa möjliga vård och stöd när motivationen finns. Den vård och det stöd som erbjuds ska utgå från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård och annan aktuell kunskap. Detta genom att utveckla ett kvalificerat stöd för kommuner och landsting, genom att utbilda och informera praktiker, chefer och politiker om vilka metoder och arbetssätt som har bäst effekt och att stödja kommuner och landsting i förändringsarbetet. Ytterligare mål är ex. att förtydliga ansvarsfördelningen mellan primärvård, beroendevård, psykiatri och socialtjänsten. Utökning av satsningen inom Kunskap till praktik kommer under åren att ske genom att omfatta insatser för att förstärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården. Inom denna nationella satsning görs en kartläggning och ett utvecklingsarbete. På lokal nivå följs detta upp för att kunna utveckla och stödja verksamheterna i förbättringskunskap när det gäller föräldrar och barns behov av insatser inom missbruk och beroendevården. Regeringen har fattat beslut att under 2014 stödja vidareutvecklingen av missbruks- och beroendevården och tillvarata den utvecklingspotential som finns i det nya kravet på överenskommelser mellan huvudmännen. Projektägare: Psykiatri och habiliteringsförvaltningen Bidrag: SKL (Sveriges kommuner och landsting) kr för Kunskap till praktik och kr till föräldrastöd inom missbruks- och beroendevården Period: Kontaktpersoner: Mari Söderström: Processledare BKC, Carolina Olsson (processledare föräldrastöd missbruks- och beroendevård), Birgitta Nilsson, FoU strateg, BKC 1.6. Paraplyprojekt för återhämtning från omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik dnr 213/0465 Paraplyprojektet är ett utvecklings- och samverkansprojekt i Blekinge, mellan kommun, landsting, brukarrörelse och forskning. Projektet riktar sig till personer med olika psykiska funktionssätt, alternativt befinner sig långt från arbetsmarknaden och därmed riskerar att hamn i utanförskap och består av består av fyra delprojekt: Pengar, vänner och psykiska problem, Klara Livet, Kultur och hälsa respektive Livsstilscoacher. Gemensamt för delprojekten är målsättningen att stärka individens motivation och möjlighet att fungera i vardagen och därigenom få ett större inflytande över sin rehabilitering, sysselsättning, upplevda hälsa och på så sätt komma vidare i sin återhämtning. Kontaktperson på BKC: Ingemar Ljungqvist Pengar, vänner och psykiska problem, dnr 2013/0117 Projektets syfte är att undersöka följderna av en förbättrad privatekonomi för människor med allvarliga psykiska störningar/funktionsnedsättningar vad gäller deras sociala liv samt för deras symptom, funktionsnivå samt sociala liv. Resultaten från studien kan bidra till att utveckla evidensbaserade psykosociala insatser för denna grupp. 5

6 Projektet bygger på den kunskap som samlades in under ett tidigare projekt i USA och fokuserar på att ge personer som är i kontakt med socialpsykiatriska verksamheten i Karlskrona kommun ekonomiska villkor för sociala aktiviteter under en nio månader. Samtliga medverkande kommer att skattas innan studiens start, mot slutet av insatsperioden samt sex månader efter insatsperiodens slut. I Ronneby kommun kommer motsvarande grupp personer att erbjudas medverka i studiens skattningsdel som jämförelse grupp. 16 intervjuer med deltagare i insatsgruppen i Karlskrona kommer dessutom att genomföras vid de tre skattningstillfällena. Två skattnings- och intervjutillfällen har genomförts. Se även ojekt/pengarvannerochpsykiskaproblem.4.4e37342f13b976ae6074a6.html Bidrag från: Landstinget Blekinge, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Stockholms Universitet m.fl. Projektomslutning: 1,8 miljoner SEK Projektperiod: Projektägare: Blekinge kompetenscentrum. Kontaktperson på BKC: Ingemar Ljungqvist Klara Livet, dnr 2010/0412 Klara Livet startade som ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet i Blekinge, Coompanion i Blekinge samt Karlskrona respektive Karlshamns kommuner. Senare kom Bromölla kommun också med. Projektet syftar till att ta fram och prova en ny modell för aktiv rehabilitering med arbetsförberedande insatser som leder till sysselsättning. Projektets syfte är att minska sjukskrivningar, minska patienttrycket i sjukvården, stärka kvinnors upplevda hälsa i Blekinge och utveckla pedagogiken inom modern patientutbildning. Målgrupp är individer bosatta i Blekinge samt Bromölla kommun, som p.g.a. ohälsa riskerar ett permanent utanförskap Programmet har under perioden bedrivits i 20 st. 22-veckorskurser i samarbete med länets folkhögskolor. Projektdeltagarna ska efter insatsen ha närmat sig arbetslivet och en egen försörjning genom utbildningsinsatserna i kombination med praktik i befintliga företag och/eller via inkubatorverksamhet med mål att främja intresset för ett socialt eller kooperativt företagande. Insatser har kunnat göras för 285 personer. Efter kurserna har genomförts har 22 % av deltagarna som gått ut kursen fått arbete, 38 % har totalt fått jobb, börjat studera eller praktisera. Utvärderingarna har visat att signifikanta förbättringar i bl.a. självförtroende, självkänsla och psykisk hälsa. Under förlängningsperioden mellan till arbetar projektet med att: Finna vägar att implementera konceptet 6

7 Förberedelse att starta en försöksverksamhet till ett socialt företag Bedriva en Klara Livet kurs för unga från psykiatrin Metodutveckla Klara Livet Sprida och påverka Göra hälso- och samhällsekonomisk utvärdering Målet under förlängningen är att utveckla, kommersialisera och sprida Klara Livet som en social innovation med syfte att bidra till lokal utveckling, ny välfärdslösning och fler arbetstillfällen för personer som har svårt att på grund av sin hälsa komma in på arbetsmarknaden. Klara Livets konceptinnehåll och metodik är i sin form unikt och erbjuder ett flexibelt program, som kan anpassas väl till målgruppens behov på individnivå. Projektet vilar på en stor kunskaps- och kompetensbas i hur man genom att bland annat bearbeta deltagarnas motivation på ett effektivt sätt kan stödja dem i sin process att närma sig arbetsmarknaden. Fortsättning och fördjupning kommer att göras inom det transnationella samarbetet med bland annat projektet Mood For Work i Finland. Vi ska delta i både planeringen och konferensen i ENOPE-nätverket. Dessutom ska vi driva utvecklingen av ett nytt Nordiskt Nätverk för Patient Empowerment, i samarbete med våra grannländer. Total budgetomslutning: kr Bidrag: maximalt kr i bidrag från Europeiska socialfonden, ESF och kr från Samordningsförbundet i Blekinge. Landstingets FINSAM-satsning kommer genom projektet tillbaka till landstinget. Landstingets roll och åtagande: projektägare och stödmottagare med ansvar för projektets ledning och redovisning gentemot Europeiska Socialfondens projektkontor. Projektperiod: februari 2011 augusti 2014 Projektägare: Blekinge kompetenscentrum. Projektomslutning: 37,6 miljoner SEK Kontaktperson: Lena Wikström Kultur och hälsa, dnr 2012/0319 Ett projekt baserat på förstudien Livsstilsförändringar genom kost, motion, kultur och natur för personer med psykisk ohälsa i Blekinge, som gjordes Kultur och hälsa är ett 3-årigt Finsam-finansierat projekt som drivs av Blekinge kompetenscentrum/landstinget Blekinge i samverkan med Region Blekinge, Blekinge läns bildningsförbund samt alla fem kommuner i länet. Projekt Kultur och hälsa i Blekinge vill förbättra livskvaliteten och hälsan och ge en möjlighet till återhämtning för individer med psykiska funktionsnedsättningar. Forskning visar att människor som deltar i kulturlivet eller kulturskapande har bättre hälsa. Genom kulturens möjligheter att erbjuda upplevelser, insikt, delaktighet och inflytande i samhället kan kulturaktiviteter motverka och förebygga ohälsa. 7

8 Projektet använder en bred definiton av kultur som även omfattar natur, kost och motion. Kultur är allt som stimulerar sinnena, och individens egen lust och motivation är centrala för att kunna ge hälsofrämjande effekter. Det långsiktiga målet är att kultur ska vara en självklar del i en hälsofrämjande vård och omsorg. Samverkan med fritids- och kulturnämnd, studieförbund och föreningar är viktigt för projektets genomförande. Det handlar om att öka tillgängligheten och utbudet för målgruppen när det gäller kultur- och fritidsaktiviteter. Projektets syfte är även att öka förståelsen och kunskapen om sambandet mellan kultur och hälsa. Detta görs bland annat genom en årlig konferens och utbildningsdagar för personal där aktuell forskning kring ämnet presenteras. Projektomslutning: SEK Period: Kontaktpersoner på BKC: Anna Andersson och Ulrika Harris Livsstilscoacher, dnr 213/0464 Projektet syftar till att utbilda personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa att coacha andra personer med psykisk ohälsa till att förbättra, såväl den fysiska som den psykiska hälsan genom att motivera till hälsosammare levnadsvanor och inspirera till aktiviteter som stimulerar alla sinnen samt ge ekonomisk rådgivning. Fördelen med att brukarna verkar gentemot andra brukare är att deras egen erfarenhet av målgruppens problem gör det lättare att motivera, se möjligheterna och utgå från behov tolkade av målgruppen själv till en livsstilsförändring hos den enskilde. Projektets process och resultat kommer att bli föremål för vetenskaplig utvärdering. Bidrag från: Allmänna Arvsfonden Projektomslutning: 4 miljoner SEK Projektperiod: Projektägare: Schizofreniförbundet Blekinge Kontaktpersoner på BKC: Gert Månsson 1.7. PrimCare IT PrimCare IT är ett transnationellt projekt inom södra Östersjön, med syfte att genom telekommunikation för konsultation och mentorskap motverka kunskapsförluster och isolering av primärvårdspersonal i glesbygdsområden. BTH leder två av delprojekten och har samarbete med projekt Centrum för TeleMedicin, Blekinge kompetenscentrum, för att driva ett antal pilotstudier inom e-hälsaområdet. Bidrag från: Baltic Sea Region Projektperiod: Projektägare: Södra Österbottens Hälsodistrikt, Finland Projektomslutning: 2, 6 miljoner Euro Kontaktperson på BKC: Katarina Sulasalmi 8

9 1.8. RiksSår SKL 2014, projekt 4147, dnr 2012/0162 Teknisk utveckling, registerutveckling och drift i samråd med nationella kompetenscentrum EyeNet Sweden samt utbildning av regionala koordinatorer för RiksSår, användar- och styrgruppsmöten. Vidare har samarbetet med Senior Alert utvecklats och det finns idag två kommunsköterskor som går igenom alla boenden i dels Karlskrona, dels Karlshamns kommun för att registrera och följa upp alla svårläkta sår, inklusive trycksår, i den nya trycksårsmodulen i RiksSår. RiksSår kommer under 2014 att byta den plattform som idag ligger hos EyeNet Sweden och gå över till UCR för att underlätta sammankopplingen med Senior Alert, vilket kommer att ske under RiksSår ingår även i SKL:s projekt om gemensamma definitioner för kvalitetsregister i primärvården. Bidrag från: Årligt anslag från SKL för nationella kvalitetsregister RiksSår 1,4 miljoner SEK Period: januari december Kontaktpersoner: Rut Öien, registerhållare RiksSår, Kristina Nordin registersekreterare RiksSår, Nina Åkesson, registerkoordinator RiksSår, 1.9. Ökad täckningsgrad SKL 2014, projekt 4018, dnr 2013/0738 Enligt överenskommelsen mellan staten och landstingen ska 60 % av de Nationella Kvalitetsregistren ha en täckningsgrad på minst 80 % vid utgången av Idag är det drygt 50 % som har en täckningsgrad på minst 80 %. Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister har avsatt medel för att öka täckningsgraden. Upplägg för projektet: Varje register utser en resurs för att koordinera och projektleda aktiviteter för ökad täckningsgrad, ca halvtid i ett år När detta är klart genomför vi tillsammans några workshops för utbyte kring erfarenheter kring att öka täckningsgraden, t.ex. med hjälp av andra register eller externa experter inom spridningsarbete. Förhoppningsvis kan den första hållas i november. Användbarhetsanalys av registret med hjälp av experter som kommer med förslag på förbättringsområden för utdata. Anordna registerdagar för verksamhetschefer med inslag av registerpresentation, förbättringsexempel och forskningskoppling. Framtagande av informationsmaterial som beskriver registernyttan. Bidrag från: SKL kr Period: december 2013 december 2014 Kontaktpersoner: Kristina Nordin projektledare, Rut Öien, registerhållare RiksSår, Nina Åkesson, registerkoordinator RiksSår, RiksSår SKL 2014, projekt 4044, dnr 2012/0162 Det nationella kvalitetsregistret ingår under 2014 i Bättre liv för sjuka äldre. En ökad användning av registret skall ske nationellt. Det innebär att följande mått kommer redovisas i kvalitetsportalen. 9

10 Mål och mått Nuläge Målvärde Andelen registreringar i hemsjukvården ska öka 4 % 10 % Antalet registreringar i registret skall öka 500 reg reg. Andel patienter behandlade med antibiotika under 27,6% 25 % eller lägre registreringstiden ska minska Läkningstid för venösa sår ska förkortas 90 dagar eller lägre Huvudmålgrupper 2014 är: personer med svårläkta sår, såransvariga och chefer i regioner/landsting och kommuner, MAS/MAR, grupperingar med inriktning mot sårbehandling, t.ex. föreningen för sårssjuksköterskor, SSiS, ST-läkare, sjuksköterskor samt universitet och högskolor med fokus på de som använder registret för forskning och studier, utvecklingsledare samt Senior Alert-ombud. Planerade aktiviteter 2014 är att möjliggöra spridningen av RiksSår genom att delta i den spridningsorganisation som Senior Alert har i alla län. Att även delta i nätverket av utvecklingsledare för Bättre liv för sjuka äldres. Utvecklingsledare skall känna till RiksSår och ska ha möjlighet att ha kontakt och samarbete med de utsedda RiksSårs-koordinatorerna. Kontakter ska tas med personer runt om i landet som arbetar med patientgruppen, exempelvis olika sårmottagningar. Nya filmer, såsom introduktionsfilm och instruktionsfilm, ska produceras och bli tillgängliga för personal inom registrerande enheter. En support kommer att finnas, vid sidan av den support som redan finns för användare, för att underlätta för personer som är intresserade att börja använda registret att få information och för användare att snabbt få hjälp med sina frågor. Till supporten kan även utvecklingsledare och andra ur målgrupperna vända sig gällande olika frågor. Supporten kommer att bemannas dagtid, alla vardagar i veckan. RiksSår kommer att medverka i ett seminarium på Ledningskrafts samtliga mötesplatser nationellt och finnas tillgängliga för frågor och ge information på plats. Bidrag från: SKL kr Period: januari december 2014 Kontaktpersoner: Kristina Nordin registersekreterare, Rut Öien, registerhållare RiksSår, Nina Åkesson, Nationell registerkoordinator RiksSår, Annika Davidsson, projektledare, 1.11 Sammanslagning av register och byte av IT-stöd, SKL, projekt 5094, dnr 2012/0162 Bakgrund: Patientgruppen äldre/sköra äldre med trycksår registreras av samma personalkategorier både i Senior Alert (prevention) och i RiksSår (behandling och uppföljning). En koppling mellan registren har diskuterats under flera år, då det finns klara fördelar med ett utökat samarbete både för vår gemensamma målgrupp, d.v.s. äldre/sköra äldre med trycksår/svårläkta sår och för sjukvårdshuvudmännen. Syftet: Syftet med en sammankoppling är att kunna belysa hur prevention av trycksår kan påverka behandling, läkningstid och att fokus därmed kan sättas på undvikande av negativa kliniska 10

11 händelser som amputation och död. Vinsterna kan snabbt visualiseras genom kortare läkningstid, färre antal amputationer och minskad dödlighet. Bidrag från: SKL kr Period: februari 2014 juni 2015 Kontaktpersoner: Kristina Nordin registersekreterare, Rut Öien, registerhållare RiksSår, Nina Åkesson, Nationell koordinator RiksSår, 1.12 Forskningsanslag för projekt inom kommunikation, dokumentation och kvalitetsregisterforskning, ansvar 1645, dnr 2014/0162 Aktivitet 411, Kommunikation: Projekt TeleUlcer modern wound manegement using telemedicine and results from national quality registry on hard-to-heal ulcers. Handledning, forskning och stöd till Telemedicinprojektet och annan forskning som använder RiksSår. Bidrag från: Hälsoval kr Period: februari 2014-december 2014 Aktivitet 412, Dokumentation: Arbete med BTH för att digitalisera den årliga Blekingeenkäten om svårläkta sår. Bidrag från: Hälsoval kr Period: februari december 2014 Aktivitet 424. Kvalitetsregisterforskning: Avtal med IHE, Lund för hälsoekonomiska beräkningar av resultat från RiksSår. Bidrag från: Hälsoval kr Period: februari: december 2014 Kontaktpersoner: Kristina Nordin registersekreterare, Rut Öien, registerhållare RiksSår, Nina Åkesson, Nationell koordinator RiksSår, SNAC- Blekinge, dnr 2008/0082 Blekinge är sedan starten, år 2000, en del av det nationella forskningsprojektet Swedish National Study on Aging and Care (SNAC). Övriga parter är Region Skåne med Lunds Universitet och fem kommuner i Skåne, Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum med Karolinska Institutet och stadsdelen Kungsholmen i Stockholms kommun samt Nordanstig kommun i Hälsingland. Projektet leds av en samordningsgrupp av forskare från de fyra områdena och en lokal styrgrupp av forskare från Blekingestudiens samarbetsparter. Huvudansvarig för SNAC-Blekinge är professor Johan Berglund. SNAC-projektet är en longitudinell studie i ett 30 års perspektiv. Studien kombinerar ett befolkningsperspektiv inriktat på att beskriva åldrandet och de äldres livssituation med ett vårdsystemperspektiv som beskriver och analyserar vård- och omsorgssystemets funktion i förhållande till de äldres behov. Det övergripande syftet är att studera det normala åldrandet på 11

12 befolkningsnivå och ge svar på hur framtida behov av vård och behov kommer att utvecklas och hur de bäst kan tillgodoses. Sedan 2012 till och med 2014 pågår 12-årsuppföjning av deltagarna i studien samtidigt som en ny kohort rekryteras. Tvärsnittsundersökningar av boende i särskilt boende genomförs två gånger årligen och en gång årligen av samtliga med långvariga vård- eller omvårdnadsinsatser. Arbetet med datainsamling utförs av ett team av forskningssköterskor och övrig personal verksamma vid en klinisk forskningsenhet knuten till Kompetenscentrum. För närvarande (2014) är 17 doktorander aktiva i sin forskning med material utifrån Blekingestudien liksom ett flertal seniora forskare i ett omfattande nationellt och internationellt samarbete. Ett 50-tal vetenskapliga artiklar samt ett stort antal rapporter, kandidat- och magisteruppsatser har hittills publicerats baserade på data ur SNAC materialet. Under 2013 har två doktorander verksamma i SNAC-Blekinge framgångsrikt försvarat sina avhandlingar och disputerat vid Lunds Universitet. Mer information om SNAC via portalen och SNAC-Blekinge via Bidrag: årligen från Socialdepartementet, hittills med sammanlagt ca 115 miljoner SEK till projektet i sin helhet, varav andelen för SNAC Blekinge är ca 2,5 miljoner SEK per år. SNAC- Blekinge omsluter totalt ca 15 miljoner SEK per år. Projektperiod: 2000 ff. Landstingets roll: Befolkningsdelens undersökningar äger rum i lokaler på BKC. Ett 10-tal medarbetare i landstinget är engagerade i projektet. Landstinget medfinansierar lokaler och 20 % av en tjänst knuten till projektet. Samarbetsparter: SNAC-studien genomförs i ett omfattande nationellt och internationellt samarbete och lokalt i Blekinge med Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds Universitet och Malmö Högskola. Kontaktperson: Johan Berglund eller Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, dnr 2009/0460 Den nationella satsningen på att stärka de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling mot en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten var initialt riktad mot äldreområdet för att sedermera omfatta hela socialtjänsten och angränsande områden inom hälso- och sjukvården. Den plattformsledare som anställdes 2011 är integrerad i FoU-arbetet. Denna satsning kommer att ha en fokus på att förstärka den kunskapsbaserade vården och omsorgen och dess stödstrukturer, vilket kommer att få betydelse på såväl kortare som längre sikt. Häri ingår ex. nätverksarbete, omvärldsbevakning och utveckling av brukarinflytande. Enligt ny nationell överenskommelse kommer satsningen att stödjas ytterligare en tre års period, under förutsättning av successivt regional finansieringen. Bidrag: SKL (Sveriges kommuner och landsting) 4,33 miljoner SEK. Period: , Kontaktperson: Birgitta Nilsson, FoU strateg socialtjänst, 12

13 1.15. Surfplattor i demensvård Som ett led i att utveckla en alltmer personcentrerad vård och omsorg om personer med demenssjukdom testas surfplattor vid fem enheter i Ronneby kommun. Inledningsvis har fem s.k. Silviasystrar (specialutbildade undersköterskor) utrustats med varsin Ipad. I första fasen av projektet har dessa bekantat sig med plattan och därefter börjat testa denna i olika aktiviteteter tillsammans med enskilda personer. Aktiviteteten utformas utifrån den enskildes intresse och önskemål. Initialt i projektet genomfördes även en baseline-mätning vid de aktuella enheterna samt ytterligare fem kontrollenheter. I projektets kommande faser skall surfplattor testas i ytterligare några kommuner samt hur levnadsberättelsen kan integreras i surfplattan. Period: Kontaktperson på BKC: Mats Wennstig och Katarina Sulasalmi Utveckling inom den sociala barn och ungdomsvården, dnr 2011/0389 Det övergripande syftet är att skapa regionala stödstrukturer för den sociala barn- och ungdomsvården som harmonierar med det övriga arbetet för en god kvalitet inom socialtjänsten. I det ingår att på olika sätt att stimulera deltagande kommuner till erfarenhetsutbyte och utveckla systematiska jämförelser, utveckla verksamhetsanknutet kvalitetsarbete, genom omvärldsbevakning introducera relevant forskning, samt stimulera till förbättringsarbete. Ett bredare fokus inom området kommer att utvecklas framgent från Arbetet i projektet ska utgå från bästa tillgängliga kunskap om förbättringsmetodik och implementeringsforskning. Bidrag: SKL (Sveriges kommuner och landsting) totalt 3,44 miljoner SEK. Period: , 2014 Kontaktpersoner: Michael Börjesson, utvecklingsledare BoU, Birgitta Nilsson, FoU strateg socialtjänst Utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning, dnr 2009/0460 Det övergripande syftet är att skapa regionala stödstrukturer för verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning harmonierar med det övriga arbetet för en god kvalitet inom socialtjänsten. Utvecklingsarbetet är inriktat på områdena förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning, förstärkt brukarmedverkan, samt att initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning. Utvecklingsarbetet kommer att angränsa och integreras med övrigt FoU arbete inom området. Bidrag: SKL (Sveriges kommuner och landsting) 1,47 miljoner Period: Kontaktpersoner: Michael Börjesson, utvecklingsledare, Birgitta Nilsson, FoU strateg, 13

14 1.18. Vaccinationsstudier och fästingstudier Sedan 2001 utförs vid Blekinge Kompetenscentrum klinisk forskning, huvudsakligen för utveckling av nya vaccin. Den kliniska forskningen utförs vanligen i samarbete med läkemedelsindustrin och andra kliniska forskningsenheter i Sverige och utomlands. Hittills har 8 vetenskapliga artiklar författade av medarbetare vid Blekinge Kompetenscentrum utgått från dessa studier. För närvarande (2013) pågår bland annat studier av bältrosvaccin. Sedan 1991 pågår i Blekinge forskningsstudier kring fästingburna infektioner. Fyra doktorander från Blekinge och under 2014 ytterligare tre från andra delar i landet har hittills disputerat på material från dessa studier och ett 30-tal vetenskapliga arbeten publicerats. För närvarande pågår bland annat STING-studien med fästinginsamling i samarbete med Linköpings Universitet och ett 50-tal vårdenheter i Norden. Bidrag: finansieras till sin helhet av externa medel Kontaktperson: Johan Berglund eller Äldres Bästa - Lokalt analysarbete av Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre, dnr 2010/0414 Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Olika studier liksom patient- och brukarundersökningar ger bilden att de mest sjuka äldres behov av en sammanhållen vård och omsorg inte uppmärksammas tillräckligt. Utmaningen för kommuner och landsting är att bidra till en vård och omsorg med ett helhetsperspektiv och hög kvalitet sett utifrån individens perspektiv. Med nationella medel pågår en lokal kartläggning och ett analysarbete av undvikbar slutenvård för de mest sjuka äldre i länet. Länets statistik bearbetas på enhets- och individnivå för att försöka hitta individer som är i stort behov av vård och omsorg och analysera vad organisationerna kan förbättra för den äldre individen och dennes anhöriga. I Blekinge pågår det sedan flera år tillbaka projekt för att genomföra utvecklingsarbeten och skapa utbildningar inom äldreområdet. Genom att dra lärdom av projekt med olika inriktningar inom området vilka genomförts i länet och inom FoU-äldre på Kompetenscentrum under de senaste åren, är målet att kunna ge svar på vilket sätt slutenvård skulle kunna undvikas samt ge underlag för hur vidare arbete med sammanhållen vård och omsorg kan genomföras. Exempel på aktiviteter för att en sammanhållen vård och omsorg som pågår är: i) Tankesmedjans arbete som startade under hösten 2012 med verksamhetsnära medarbetare har fortsatt med samtal över vårdgivargränserna mellan 1177, ambulans, en kommun, och vårdcentral för att hitta olika möjligheter att samordna och samverka. ii)konceptet Trygg Hemgång, med team som möter upp äldre personer som kommer hem efter sjukhusvistelse för att de och deras anhörig ska känna trygghet och delaktighet, prövas i flera kommuner. iii)resultat av webbkollen hemma har gett resultat och det förbereds en pilotstudie på vårdcentraler där patienter som skrivits ut från sjukhus ska ringas upp inom 72 timmar. iiii) Resultat från Utvärderingen av Blekinges gemensamma rutiner för Samordnad Vårdplanering tas vidare till 14

15 ett länsövergripande arbetet med att ta fram en Samverkansmodell för planering och informationsöverföring i en Samordnad Individuell Planeringsprocess. Bidrag: Sveriges Kommuner och landsting med 2 miljoner kronor under 2013 Period: maj Kontaktpersoner på BKC: Annika Wåhlin, Cecilia Fagerström, Äldres Bästa Utvecklingsledarna, dnr 2010/0414 Utvecklingsledarna fungerar som ett praktiskt verksamhetsstöd till Landstinget Blekinge och länets fem kommuner i deras arbete med att uppnå målen för den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Satsningen omfattar fem områden: God vård i livets slutskede Vårdpreventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg Syftet med uppdraget är att stödja kommuner, landsting och enskilda utförare att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete med fokus på de mest sjuka äldre. De förbättringsområden som utvecklingsledarna ska understödja är de som slagits fast i den regionala handlingsplanen och som tagits av LSVO och härigenom bidra till en bättre måluppfyllelse. Utvecklingsledarnas roll förändras i takt med att utvecklingsarbetet framskrider. I den första fasen av satsningen har fokus varit på implementering av kvalitetsregistren Svenska Palliativregistret, Senior Alert, SveDem och BPSD. Allt eftersom satsningen utvecklas så flyttas fokus över på analys av resultat inom samtliga områden samt att initiera och stödja förbättringsarbeten. Bidrag från: Sveriges Kommuner och Landsting med 8 miljoner Period: Kontaktperson på BKC: 2. Nyligen avslutade projekt 2.1. Centrum för Telemedicin (tidigare kallat E-hälsa - Hållbara tjänster och produkter inom e-hälsa och telemedicin), dnr 2010/0104 Projektet föregicks av förstudien Telemedicin - Distansbaserad bild och funktionsdiagnostik i Blekinge vilken genomfördes av BTH i samarbete med Landstinget Blekinge under Projektets huvudsyfte har varit att skapa/titta på möjligheterna för upprättande av ett ehälsa centrum i Blekinge samt hur man kan göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig med hjälp av 15

16 teknik. Ett antal piloter har genomförts inom distansdiagnostik för röntgen och patologi samt vidareutveckling av erfarenheterna från Syster Gudrun projektet gällande videokommunikation och vård i hemmet. Projektet har även studerat lagar och förordningar gällande upphandling i offentlig verksamhet. Röntgenpiloten avslutades i början Delpiloten telepatologi har arbetat för ökad tillgänglighet i form av snabbare och säkrare svar till patienter oavsett geografisk tillhörighet, dvs. vård på lika villkor. I piloten har ett ökat och berikande samarbete kommit till stånd mellan företag, forskning, andra landsting och patologilaboratoriet. Målgrupperna i piloten har varit såväl den enskilda patienten som den egna personalen. Arbetet har omfattat omvärldsanalys, kunskapsinhämtning, teknikutprovning och anpassning, tester, uppföljning, utvärdering, forskning, spridning och påverkan samt implementering. Piloten förväntades påvisa vilka möjligheter det kunde finns att införa telepatologi i Landstinget Blekinge samt vilken nyttoeffekt det kan innebära för patienter och verksamhet. Positiva bieffekter som uppnåtts inom laboratoriet är t.ex. flexiblare arbetssituation, bättre ergonomi samt ökad dialog mellan olika yrkesgrupper avseende prepareringsteknik och kvalitet, vilket gått helt i linje med laboratoriets pågående ackrediteringsarbete. Projektet fortsätter att utvecklas inom ExDin-projektet som finansieras av Vinnova. Innovationsupphandlingspilotens mål har varit att ta fram underlag till stöd för en upphandlingspolicy, för att underlätta innovationsupphandling. Arbetet i piloten har trots att man inte riktigt nått hela vägen fram, varit mycket lyckad. Nyckelfunktioner som hittills saknats i organisationen har identifierats, såsom affärsanalytiker, svagheter i specifika delar av investerings- och upphandlingsprocessen och som behöver förstärkas samt en generell avsaknad av transparens mellan de olika processerna. Detta i sin tur har resulterat i ett förslag på hur ett IT-verktyg skulle kunna se ut för att motverka detta. Delpiloten Vård i hemmet har bedrivits inom sårcentrum, palliativa teamet samt Ronneby och Kallinge vårdcentral. I piloten har vi haft möjlighet att testa videokommunikation både för möten mellan personalgrupper och för konsultation mellan olika personalgrupper, mellan personal och patienter samt vid egenvård för patienter i hemmet, via olika typer av webblösningar. Det har satsats på att använda befintlig vardagsteknik som inte är så komplicerad att ta till sig eftersom vårdpersonalen i verksamheten inte har stora utrymmen i sina tjänster för att hinna utbilda sig på komplicerade tekniska artefakter och system. Forskning har gjorts i nära samarbete med Blekinge Tekniska Högskola vilket hittills har generat i en lic. avhandling i tillämpad Hälsoteknik samt en vetenskaplig publikation över arbetet i upphandlingspiloten. Projektets slutkonferens hölls i samarbete med ESF-projektet KIVO i september och avslutades den 30 september. För mer information om slutresultatet, se Bidrag från: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Region Blekinge, Blekinge forskningsstiftelse, Telecom City/Karlskrona Kommun Projektperiod: maj september 2013 Projektägare: Landstinget Blekinge. Projektparter: BTH, Region Blekinge, Telecom City Projektomslutning: 18,5 miljoner SEK Kontaktperson på BKC: Katarina Sulasalmi, 16

17 2.2. Framtidens lärande, dnr 2010/0010 Projektet är en fortsättning på förstudien Nya flexibla utbildningsformer med hjälp av digitala media som bedrivits Blekinge Kompetenscentrum driver delprojektet Vårdens tysta kunskap, med inriktning på arbetsterapeuternas yrkesroll. Digital plattform har skapats under 2012 och används för kommunikation, blogg, info, gruppdiskussioner samt upplägg av berättelser i form av bildspel, filmer eller bilder i ämnet tyst kunskap och bemötande. Överenskommelse kommer att ske mellan Media Evolution och LTB ang. ägarskapet och tillgängligheten till de digitala berättelserna efter projektets slut. En bok har producerats av Media Evolution där samtliga delprojekt redovisas och kommer till tals: Mervetande- Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer. Projektet avslutades för Landstinget Blekinges del Delprojekt inom region Skåne har fortsatt fram till Bidrag ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Projektperiod: Projektägare: Region Skåne. Projektparter: Malmö Högskola, neurologen i Lund, lab. medicin i Skåne, Region Blekinge, Landstinget Blekinge och Helsingborgs stad. Projektomslutning: 8,2 miljoner SEK Kontaktpersoner på BKC: Karin Chamoun Marie Kullving 2.3. ImPrim - Improvement of public health by promotion of equitable distributed high quality primary health care systems, dnr 2010/0340 Projektet ska utveckla den basala sjukvårdskvaliteten i länderna kring Östersjön genom förbättrad planering, ekonomistyrning och kvalitetshöjning av läkares och sjuksköterskors insatser. Inom projektet ska även särskilda insatser göras mot spridningen av allvarlig smitta som multiresistent TBC, HIV/AIDS och multiresistenta bakterier, genom tidiga preventiva insatser av en kvalificerad primärvård. Genom att höja primärvårdens status och standard i Östersjöregionen ska sjukvårdssystemens kostnadseffektivitet öka samt förmågan att förbättra folkhälsan och de sociala hälsofaktorerna stärkas. EU har utsett ImPrim till ett av sina flaggskeppsprojekt inom Östersjöprogrammet. Bidrag från Baltic Sea Region, Projektperiod: 2010 mars 2013 Projektägare: Landstinget Blekinge leder sedan januari 2011 projektet efter det att Hälso- och sjukvårdens Östeuropakommitté har lagts ner Landstingets roll: Landstinget är projektägare och stödmottagare med ansvar för projektets ledning och redovisning gentemot EU och dess programkontor i Rostock. Utöver leadpartnerrollen är Landstinget Blekinge modellregion och ledare av det delprojekt som syftar till kvalitetshöjning av läkares och sjuksköterskors insatser i primärvården. Projektomslutning: Total budgetomslutning , f.n. motsvarande kr, 17

18 varav maximalt , 98 / kronor i bidrag från EUs Östersjöprogram (Baltic Sea Region Programme). Utlovad medfinansiering med ,05 / kronor från Landstinget Blekinge i form av arbetad tid för medarbetare på BKC. Separat bidrag från SIDA till särskilda satsningar i anslutning till ImPrim kr för medverkan i projektet från Kaliningrad och kr satsningar inom E-Health-området i anslutning till ImPrim. Vid årsskiftet tog Landstinget Blekinge, via Blekinge kompetenscentrum, över ledningen av flaggskeppsprojektet ImPrim från Östeuropakommittén, som lades ner. En projektgrupp samt en styrgrupp tillsattes. Två personer från Östeuropakommittén följde med in i projektet för att bidra med sin erfarenhet och kunskap. Projektgrupp och styrgruppen har genomfört styrgruppsmöten en gång per månad under Transnationella möten har anordnats av projektledningen för representanter från samtliga projektparter, i Turku i mars och i Klaipeda i september Projektledningen har också genomfört supportmöten i Estland, Litauen och Kaliningrad för att stödja projektets utveckling i dessa länder. Under 2012 har transnationellt möte hållits i Vilnius i mars samt Closing Conference i Riga i november Nyhetsbrev och Tematiska nyhetsbrev har getts ut enligt projektplanen. Den sjätte och sista progressrapporten genomfördes under jan-mars Projektet har marknadsförts och presenterats vid EUSBSR (Östersjöprogrammet) Annual Forum i Gdansk och Köpenhamn samt på Medicinska Riksstämman i Stockholm. Inom bidrag från SIDA har tre konferenser på E-Health området genomförts, de två senaste under 2012, i Karlskrona/Kalmar samt Riga. Projektet avslutades Kontaktperson på BKC: Karin Chamoun 2.4. KIVO, Kompetens i vård och omsorg, dnr 2011/0232 Ett modellprojekt för kompetensutveckling av medarbetare som arbetar med vård och omsorg av äldre över 65 år inom Landstinget Blekinge, Karlskrona kommun och Hälsohuset för alla. Ett nära samarbete har skett mellan projektet och projektparterna och resursgruppen som tillsammans med utvalda medarbetare deltagit i utvecklingen av digitala utbildningar under ledning av ämnesexperter. Resultatet är 14 digitala utbildningar som kompletterats av föreläsningar, seminarier och workshops. Exempel på utbildningar är förbättringskunskap, basala hygienrutiner, allmän läkemedelsintroduktion, fall och fallprevention, nutrition med fokus på måltidsmiljön, höftfrakturprocessen samt etik och bemötande. Planerat antal deltagare för projekttiden var Resultatet blev totalt 3946 deltagare i projektet t.o.m. september En gemensam slutkonferens med Centrum för Tele Medicin (CTM) genomfördes i september. En slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet Kompetens I Vård och Omsorg är gjord av följeutvärderaren Kerstin Arnesson. En FoU rapport om projektet skrivs av projektledaren Karin Chamoun. Dessa rapporter kommer att läggas upp på hemsidan i januari: Projektet avslutades Bidrag från: Europeiska Socialfonden med 8,7 miljoner SEK. Projektperiod: oktober september 2013 Projektägare: Blekinge kompetenscentrum. Kontaktperson på BKC: Karin Chamoun 18

19 2.5. Praktisk innovation för det Innovativa Blekinge, dnr 2012/0150 Ett paraplyprojekt med syfte att stärka och utveckla regionens innovationsförmåga. Landstingets medverkan avser samarbete med projektet Äldres Bästa försöksverksamhet med de mest sjuka äldre-äldrelotsar och utvecklingen av arbetsmetoder för effektivare kommunikation och informationshantering. Proof-of-Concept verksamheten under 2013 har bl.a. inneburit fortsatt utveckling av en prototyp för kommunikation via läsplattor, som testats mot alternativet Skype. Projektet har arbetat med att utveckla ett mobilt stöd för patienter som fått Fysisk aktivitet på recept och man arbetar parallellt med att försöka hitta något företag eller någon entreprenör att driva kommersialiseringsarbetet vidare. Arbetet inom projektet har även till en del spillt över i det nya initiativ kring samordning av regionens insatser inom området hälsa/vård och teknik som region Blekinge och landstinget gemensamt kommer att stödja. Projektet är avslutat och håller på att avrapporteras. Projektrapport kommer att läggas in på i slutat av mars Bidrag från: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF Projektperiod: Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola Projektomslutning: 11,8 miljoner. Landstinget medfinansierar med SEK. Kontaktperson på BTH: Anders Nilsson, 2.6. REGASSA, dnr 2009/0428 Ett forskningsprojekt angående effekter av rehabiliteringsinsatser för personer med mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad ohälsa. Målet är att i framtiden kunna erbjuda patienter på vårdcentraler rätt behandling. De behandlingsalternativ som ingår i studien är traditionell medicinsk behandling, fysisk behandling och KBT på Internet. Projektet är upplagt i tre intervall som inleds med uttagning att delta i projektet, psykologiska och medicinska tester, samt 12 veckors behandling. En uppföljning sker dels efter tre månader och dels efter ett år. Regassa projektet är inne i sin tredje fas, det vill säga nu tas inte längre nya patienter in. Under 2013 kommer dels uppföljning 2 att genomföras dvs. samtal och testning efter 12 veckors behandling. Sista mötet med patienterna är avslutande samtal 9 månader efter avslutad behandling. Regassas sista patient avslutas december Projektet som är ett samprojekt med 6 län, Karolinska och Lunds universitet, har idag över 900 patienter. Efter avslutat projekt kommer utvärderingar av alla behandlingsalternativen att göras. Information om detta kan fås via Projektet har randomiserat tjugotvå patienter. Tre av vårdcentralerna i Blekinge har varit aktiva. Ett flertal patienter har anmält sig via hemsidan. Under 2013 har uppföljningar gjorts efter 3, 6 respektive 12 månader. Projektet avslutades den siste december 2013 för Blekinges del. Bidrag från: Vårdalstiftelsen. 19

20 Projektperiod: Projektägare: REHSAM, ett konsortium med landstingen i Stockholms läns, Kronoberg, Blekinge och Västmanland, Region Skåne, Karolinska Institutet och Lunds Universitet. Projektomslutning: 6 miljoner SEK. Kontaktperson på Planerings- och utvecklingsavdelningen: Ingrid Hoffmann 2.7. Äldres Bästa - Projekt Äldrelots, dnr 2010/0414 Äldres Bästa är samlingsnamn i Blekinge för utvecklingsarbetet inom området Helhetsperspektiv på vård- och omsorgskedjan med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Målet är en samordnad och hållbar vård och omsorg i Blekinges fem kommuner och landsting. Projekt Äldrelots är ett av 19 projekt i landet som hösten 2010 beviljades medel från en överenskommelse som våren 2010 tecknats mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Landstinget och kommunerna i Blekinge beviljades medel till att bedriva en försöksverksamhet för att med hjälp av äldrelotsar arbeta för att förbättra vård och omsorg för äldre med sammansatt vårdbehov och deras närstående. I projektet har det bedrivits uppsökande verksamhet Cirka individer erbjudits en äldrelots och cirka 200 individer har kontakt med en äldrelots. Enligt Socialstyrelsen motsvarar kärnan i gruppen mest sjuka äldre cirka 2 % av befolkningen som är 65 år eller äldre vilket för Blekinges del är cirka 680 individer. Kontakten med äldrelotsen har gjort att de äldre och deras närstående upplever en ökad trygghet och kontinuitet. Några upplever att äldrelotsen är med och stöttar men tar inte över medan andra ifrågasätter funktionen då de inte upplever sig ha haft något behov av äldrelotsen. Merparten av de intervjuade känner sig tryggare om de skulle behöva kontakta vård och omsorg i framtiden tack vare äldrelotsen. Projektets mål är uppnådda och slutrapport finns att hämta på Resultat från Webbkollen, dessa finns att hämta i SKLs analysportal Projektet avslutades den 15 december En slutgiltig utvärdering och sammanställning kommer att göras under 2014 och kommer att finnas tillgänglig som en FoU-rapport. Mer information finns att hämta på där finns även länkar till filmer, bok samt slutrapport och kontaktuppgifter. Bidrag från: Sveriges Kommuner och Landsting med 24,5 miljoner SEK Period: Kontaktperson: Annika Davidsson Projektledare 20

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

Pengar, vänner och psykiska problem

Pengar, vänner och psykiska problem Pengar, vänner och psykiska problem Det sociala livet, privatekonomin och psykisk hälsa -en insatsstudie i Supported Socialization Bakgrund till studien - ekonomin 1992 konstaterade Psykiatriutredningen

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-02 Dnr 1500111 1 (8) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

Så lyfter vi måltiderna för äldre. 12 november 2014 Karin Lilja

Så lyfter vi måltiderna för äldre. 12 november 2014 Karin Lilja Så lyfter vi måltiderna för äldre 12 november 2014 Karin Lilja Uppdraget Kompetenscentrumet får under 2014 använda 500 000 kronor för att inventera genomförda studier och projekt om måltidskvalitet på

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Lärandeseminarier i missbruksvården

Lärandeseminarier i missbruksvården Skriftserie från Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Linnéuniversitetet Nr 4, 2011 Pedagogik Lärandeseminarier i missbruksvården en utvärdering av ett samverkansprojekt Maria Alm

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa

Kompetenslyftet ehälsa Kompetenslyftet ehälsa Januari 2011 december 2013 Slutrapport Ann-Marie Bönström, Projektledare Bakgrund Användning av IT-stöd inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren ökat mycket snabbt och

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

Projektplan, självhjälpsgrupper

Projektplan, självhjälpsgrupper REGION JÖNKÖPINGS LÄN Projektplan, självhjälpsgrupper Främjande av psykisk hälsa Ansökan om medel från Finnvedens samordningsförbund 2015-01-07 Utveckla och implementera förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2010-2014 En resa för att förbättra vård och omsorg God

Läs mer

SNAC. Swedish National study on Ageing and Care

SNAC. Swedish National study on Ageing and Care SNAC Swedish National study on Ageing and Care Longitudinella områdesdatabaser för uppföljning och analys av äldreområdet Syfte Att genom att följa ett stort antal äldre personer över tiden studera åldrandet

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Välkomna till en presentation av RiksSår!

Välkomna till en presentation av RiksSår! Välkomna till en presentation av RiksSår! - Sveriges Nationella Kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår! Nina Åkesson, Nationell Koordinator RiksSår Varför ett kvalitetsregister för svårläkta

Läs mer

En vetenskaplig utvärdering av ett landstings satsning på kvalitet och förbättringsarbete

En vetenskaplig utvärdering av ett landstings satsning på kvalitet och förbättringsarbete "There's always room for improvement you know it's the biggest room in the house. Louise Heath Leber Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården: Erfarenheter från ett svenskt landsting

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hässleholm 7 oktober -15 Anhörigområden Anhöriga till äldre Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning Arbetsgivare för anhöriga Anhöriga till personer

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Nordanstig. Skåne. Ny livsstil påverkar hälsan. Var fjärde över 90 har kronisk njursvikt. Funktion avgör - inte ålder. Nyhetsbrev nr 1 2013

Nordanstig. Skåne. Ny livsstil påverkar hälsan. Var fjärde över 90 har kronisk njursvikt. Funktion avgör - inte ålder. Nyhetsbrev nr 1 2013 Nordanstig SNAC representerar riket Få läkemedel i Nordanstig Är SNACs studiepopulationer representativa för riket? En relevant fråga eftersom projektet består av ett urval av områden och individer. Protokollen

Läs mer

Länsövergripande aktivitetsplan 2014 för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre

Länsövergripande aktivitetsplan 2014 för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Bilaga 1 till Handlingsplan, Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland Länsövergripande aktivitetsplan 2014 för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Kommuner och

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer