Forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering"

Transkript

1 Forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering Blekinge kompetenscentrum

2 Innehåll 1. Pågående projekt Aspire studie Beroendevård i samverkan (Bis) ExDin, Exchange of Diagnostic Images in Networks Hälsovård i förändring - Innovativa mhälsa teknologier för främjande av bättre hälsa Kunskap till praktik Paraplyprojekt för återhämtning från omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik Pengar, vänner och psykiska problem Klara Livet Kultur och hälsa Livsstilscoacher PrimCare IT RiksSår SKL 2014, projekt Ökad täckningsgrad SKL RiksSår SKL 2014, projekt Sammanslagning av register och byte av IT-stöd, SKL Forskningsanslag för projekt inom kommunikation, dokumentation och kvalitetsregisterforskning SNAC- Blekinge Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Surfplattor i demensvård Utveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning Vaccinationsstudier och fästingstudier Äldres Bästa - Lokalt analysarbete av Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre Äldres Bästa Utvecklingsledarna Nyligen avslutade projekt Centrum för Telemedicin (tidigare kallat E-hälsa - Hållbara tjänster och produkter inom e-hälsa och telemedicin) Framtidens lärande ImPrim - Improvement of public health by promotion of equitable distributed high quality primary health care systems KIVO, Kompetens i vård och omsorg Praktisk innovation för det Innovativa Blekinge REGASSA Äldres Bästa - Projekt Äldrelots

3 Forsking och utvecklingsarbete med extern finansiering vid Blekinge kompetenscentrum i mars 2014 En av uppgifterna vid Blekinge Kompetenscentrum (BKC) är att medverka i eller leda forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering. Detta arbete sker i nära samarbete med landtingets kärnverksamhet. I mars 2014 pågår arbete i tjugotre externfinansierade fleråriga projekt på Blekinge kompetenscentrum. Sju har nyligen avslutats. Tio nya projektansökningar har gjorts under Vill du veta mera? Se kontaktpersonernas e-postadresser efter respektive projekt eller sök personerna via landstingets växel Pågående projekt 1.1. Aspire studie En ny metod att behandla patienter med sjuklig övervikt har genomförts på Blekinge Kompetenscentrum tillsammans med kirurgkliniken, Blekingesjukhuset i Karlskrona. Det är den första studien i Europa och är en etikgodkänd undersökning under 1 år som går ut på att patienten efter varje måltid tömmer ut föda genom ett rör som mynnar på bukväggen. Görs detta ca 20 min efter avslutad måltid förloras ca 700 kcal/dygn. I genomsnitt har de 25 patienter som inkluderats i studien gått ned 20 kg i vikt. Under 2014 pågår uppföljning av patienterna som ingår i studien. Finansiering: Uppdragsforskning beställd av Mina Medical i Malmö, Projektlängd: Kontaktperson på BKC: Henrik Forssell, 1.2. Beroendevård i samverkan (Bis), dnr 2012/0585 Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för den enskilde till samordnade rehabiliteringsinsatser och stöd för att uppnå, förbättra och behålla sin förmåga till förvärvsarbete och också en upplevd förbättrad hälsa. Målgruppen är personer över 18 år med samsjuklighet (missbruk/beroende och samtidig psykisk sjukdom) genomfördes en inventering i hela länet för att få en bild av hur personer med samsjuklighet har det, vilka behov de har och vilka insatser de får pågår arbetet inom förbättringsområden som identifierats i rapporten Inventering av personer med samsjuklighet i Blekinge, skattning av behov av vård och stöd. Projektägare: Psykiatri och habiliteringsförvaltningen Bidrag: FINSAM kr Period: Kontaktperson på BKC Mari Söderström: Processledare, BKC 3

4 1.3. ExDin, Exchange of Diagnostic Images in Networks, dnr 2013/0121 Projektet, som ska effektivisera arbetet inom patologi genom digitalisering av bilder på vävnadssnitt och distansgranskning av bilderna, får stöd från Vinnova. Projektet har en direkt koppling till EU projektet Centrum för Telemedicin. Det råder också stor brist på patologer i dag och med stora pensionsavgångar att vänta inom de närmsta åren ser situationen inte ut att förbättras för landets patologiverksamheter. Därför blir bilddiagnostiken ofta en flaskhals i vården som leder till ökade kostnader, längre ledtider och sämre vård. Forsknings- och utvecklingsprojektet ska utifrån detta hitta nya arbetssätt med digitaliserade bilder på vävnadssnitt som kan granskas på en bildskärm på distans. Med hjälp av teknik som i dag används inom radiologi kan granskningen ske från en bildskärm var som helst i världen. Med utgångspunkt i den tekniska plattform som RxEye idag använder inom radiologi ska projektet skapa en nationell samarbetsplattform för att nå experter regionalt, nationellt och även internationellt för att skapa lokal kompetensförstärkning. I den nya samarbetsplattformen ska samarbete ske över de organisatoriska gränser som finns idag för att ge kompetens- och kvalitetsutveckling för hela det bilddiagnostiska området med start inom patologi, ekokardiografi och multidisciplinära team (utöver den befintliga radiologiska funktionen). Projektperiod; 1 sep aug 2014 Projektägare: RxEye Projektparter; Landstinget Blekinge, BTH, KTH (Sektionen för Teknik och Hälsa), Stockholms läns landsting. Projektomslutning; ca 20 miljoner Sek varav i stöd från Vinnova Kontaktperson; Katarina Sulasalmi, 1.4. Hälsovård i förändring - Innovativa mhälsa teknologier för främjande av bättre hälsa BTH är projektkoordinator för detta Vinnova-finansierade projekt med bl.a. Indien som samarbetspart. Projektet vill skapa ett långsiktigt FOU- samarbete mellan Indien och Sverige som omfattar såväl akademi, företag som den offentliga sektorn inom båda länderna, kring ämnet tillämpad hälsoteknik. Huvudmålen är att forska och medverka till utveckling av innovativa mobila lösningar inom området hälsofrämjande, s.k. mhälsa. Detta för att göra det möjligt för individer att i hemmet hantera sin egen hälsa, upprätta ett gott hälsotillstånd men även upprätta en god kommunikation och kunskapsutbyte mellan patient och vårdgivare. Båda länderna kommer att bidra med design, utveckling, implementering och kommersialisering av mobila lösningar. Projektperiod: Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola Projektparter: Landstinget Blekinge, Telecom City, WIP, Noisy Cricket, b3it Healthcare AB Bidrag från VINNOVA med 5 miljoner SEK. Projektledare: Sara Eriksén Kontaktperson BKC: Katarina Sulasalmi och Cecilia Fagerström 4

5 1.5. Kunskap till praktik, dnr 2009/ 0463 En nationell satsning där målet är att brukare ska få bästa möjliga vård och stöd när motivationen finns. Den vård och det stöd som erbjuds ska utgå från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård och annan aktuell kunskap. Detta genom att utveckla ett kvalificerat stöd för kommuner och landsting, genom att utbilda och informera praktiker, chefer och politiker om vilka metoder och arbetssätt som har bäst effekt och att stödja kommuner och landsting i förändringsarbetet. Ytterligare mål är ex. att förtydliga ansvarsfördelningen mellan primärvård, beroendevård, psykiatri och socialtjänsten. Utökning av satsningen inom Kunskap till praktik kommer under åren att ske genom att omfatta insatser för att förstärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården. Inom denna nationella satsning görs en kartläggning och ett utvecklingsarbete. På lokal nivå följs detta upp för att kunna utveckla och stödja verksamheterna i förbättringskunskap när det gäller föräldrar och barns behov av insatser inom missbruk och beroendevården. Regeringen har fattat beslut att under 2014 stödja vidareutvecklingen av missbruks- och beroendevården och tillvarata den utvecklingspotential som finns i det nya kravet på överenskommelser mellan huvudmännen. Projektägare: Psykiatri och habiliteringsförvaltningen Bidrag: SKL (Sveriges kommuner och landsting) kr för Kunskap till praktik och kr till föräldrastöd inom missbruks- och beroendevården Period: Kontaktpersoner: Mari Söderström: Processledare BKC, Carolina Olsson (processledare föräldrastöd missbruks- och beroendevård), Birgitta Nilsson, FoU strateg, BKC 1.6. Paraplyprojekt för återhämtning från omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik dnr 213/0465 Paraplyprojektet är ett utvecklings- och samverkansprojekt i Blekinge, mellan kommun, landsting, brukarrörelse och forskning. Projektet riktar sig till personer med olika psykiska funktionssätt, alternativt befinner sig långt från arbetsmarknaden och därmed riskerar att hamn i utanförskap och består av består av fyra delprojekt: Pengar, vänner och psykiska problem, Klara Livet, Kultur och hälsa respektive Livsstilscoacher. Gemensamt för delprojekten är målsättningen att stärka individens motivation och möjlighet att fungera i vardagen och därigenom få ett större inflytande över sin rehabilitering, sysselsättning, upplevda hälsa och på så sätt komma vidare i sin återhämtning. Kontaktperson på BKC: Ingemar Ljungqvist Pengar, vänner och psykiska problem, dnr 2013/0117 Projektets syfte är att undersöka följderna av en förbättrad privatekonomi för människor med allvarliga psykiska störningar/funktionsnedsättningar vad gäller deras sociala liv samt för deras symptom, funktionsnivå samt sociala liv. Resultaten från studien kan bidra till att utveckla evidensbaserade psykosociala insatser för denna grupp. 5

6 Projektet bygger på den kunskap som samlades in under ett tidigare projekt i USA och fokuserar på att ge personer som är i kontakt med socialpsykiatriska verksamheten i Karlskrona kommun ekonomiska villkor för sociala aktiviteter under en nio månader. Samtliga medverkande kommer att skattas innan studiens start, mot slutet av insatsperioden samt sex månader efter insatsperiodens slut. I Ronneby kommun kommer motsvarande grupp personer att erbjudas medverka i studiens skattningsdel som jämförelse grupp. 16 intervjuer med deltagare i insatsgruppen i Karlskrona kommer dessutom att genomföras vid de tre skattningstillfällena. Två skattnings- och intervjutillfällen har genomförts. Se även ojekt/pengarvannerochpsykiskaproblem.4.4e37342f13b976ae6074a6.html Bidrag från: Landstinget Blekinge, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Stockholms Universitet m.fl. Projektomslutning: 1,8 miljoner SEK Projektperiod: Projektägare: Blekinge kompetenscentrum. Kontaktperson på BKC: Ingemar Ljungqvist Klara Livet, dnr 2010/0412 Klara Livet startade som ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet i Blekinge, Coompanion i Blekinge samt Karlskrona respektive Karlshamns kommuner. Senare kom Bromölla kommun också med. Projektet syftar till att ta fram och prova en ny modell för aktiv rehabilitering med arbetsförberedande insatser som leder till sysselsättning. Projektets syfte är att minska sjukskrivningar, minska patienttrycket i sjukvården, stärka kvinnors upplevda hälsa i Blekinge och utveckla pedagogiken inom modern patientutbildning. Målgrupp är individer bosatta i Blekinge samt Bromölla kommun, som p.g.a. ohälsa riskerar ett permanent utanförskap Programmet har under perioden bedrivits i 20 st. 22-veckorskurser i samarbete med länets folkhögskolor. Projektdeltagarna ska efter insatsen ha närmat sig arbetslivet och en egen försörjning genom utbildningsinsatserna i kombination med praktik i befintliga företag och/eller via inkubatorverksamhet med mål att främja intresset för ett socialt eller kooperativt företagande. Insatser har kunnat göras för 285 personer. Efter kurserna har genomförts har 22 % av deltagarna som gått ut kursen fått arbete, 38 % har totalt fått jobb, börjat studera eller praktisera. Utvärderingarna har visat att signifikanta förbättringar i bl.a. självförtroende, självkänsla och psykisk hälsa. Under förlängningsperioden mellan till arbetar projektet med att: Finna vägar att implementera konceptet 6

7 Förberedelse att starta en försöksverksamhet till ett socialt företag Bedriva en Klara Livet kurs för unga från psykiatrin Metodutveckla Klara Livet Sprida och påverka Göra hälso- och samhällsekonomisk utvärdering Målet under förlängningen är att utveckla, kommersialisera och sprida Klara Livet som en social innovation med syfte att bidra till lokal utveckling, ny välfärdslösning och fler arbetstillfällen för personer som har svårt att på grund av sin hälsa komma in på arbetsmarknaden. Klara Livets konceptinnehåll och metodik är i sin form unikt och erbjuder ett flexibelt program, som kan anpassas väl till målgruppens behov på individnivå. Projektet vilar på en stor kunskaps- och kompetensbas i hur man genom att bland annat bearbeta deltagarnas motivation på ett effektivt sätt kan stödja dem i sin process att närma sig arbetsmarknaden. Fortsättning och fördjupning kommer att göras inom det transnationella samarbetet med bland annat projektet Mood For Work i Finland. Vi ska delta i både planeringen och konferensen i ENOPE-nätverket. Dessutom ska vi driva utvecklingen av ett nytt Nordiskt Nätverk för Patient Empowerment, i samarbete med våra grannländer. Total budgetomslutning: kr Bidrag: maximalt kr i bidrag från Europeiska socialfonden, ESF och kr från Samordningsförbundet i Blekinge. Landstingets FINSAM-satsning kommer genom projektet tillbaka till landstinget. Landstingets roll och åtagande: projektägare och stödmottagare med ansvar för projektets ledning och redovisning gentemot Europeiska Socialfondens projektkontor. Projektperiod: februari 2011 augusti 2014 Projektägare: Blekinge kompetenscentrum. Projektomslutning: 37,6 miljoner SEK Kontaktperson: Lena Wikström Kultur och hälsa, dnr 2012/0319 Ett projekt baserat på förstudien Livsstilsförändringar genom kost, motion, kultur och natur för personer med psykisk ohälsa i Blekinge, som gjordes Kultur och hälsa är ett 3-årigt Finsam-finansierat projekt som drivs av Blekinge kompetenscentrum/landstinget Blekinge i samverkan med Region Blekinge, Blekinge läns bildningsförbund samt alla fem kommuner i länet. Projekt Kultur och hälsa i Blekinge vill förbättra livskvaliteten och hälsan och ge en möjlighet till återhämtning för individer med psykiska funktionsnedsättningar. Forskning visar att människor som deltar i kulturlivet eller kulturskapande har bättre hälsa. Genom kulturens möjligheter att erbjuda upplevelser, insikt, delaktighet och inflytande i samhället kan kulturaktiviteter motverka och förebygga ohälsa. 7

8 Projektet använder en bred definiton av kultur som även omfattar natur, kost och motion. Kultur är allt som stimulerar sinnena, och individens egen lust och motivation är centrala för att kunna ge hälsofrämjande effekter. Det långsiktiga målet är att kultur ska vara en självklar del i en hälsofrämjande vård och omsorg. Samverkan med fritids- och kulturnämnd, studieförbund och föreningar är viktigt för projektets genomförande. Det handlar om att öka tillgängligheten och utbudet för målgruppen när det gäller kultur- och fritidsaktiviteter. Projektets syfte är även att öka förståelsen och kunskapen om sambandet mellan kultur och hälsa. Detta görs bland annat genom en årlig konferens och utbildningsdagar för personal där aktuell forskning kring ämnet presenteras. Projektomslutning: SEK Period: Kontaktpersoner på BKC: Anna Andersson och Ulrika Harris Livsstilscoacher, dnr 213/0464 Projektet syftar till att utbilda personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa att coacha andra personer med psykisk ohälsa till att förbättra, såväl den fysiska som den psykiska hälsan genom att motivera till hälsosammare levnadsvanor och inspirera till aktiviteter som stimulerar alla sinnen samt ge ekonomisk rådgivning. Fördelen med att brukarna verkar gentemot andra brukare är att deras egen erfarenhet av målgruppens problem gör det lättare att motivera, se möjligheterna och utgå från behov tolkade av målgruppen själv till en livsstilsförändring hos den enskilde. Projektets process och resultat kommer att bli föremål för vetenskaplig utvärdering. Bidrag från: Allmänna Arvsfonden Projektomslutning: 4 miljoner SEK Projektperiod: Projektägare: Schizofreniförbundet Blekinge Kontaktpersoner på BKC: Gert Månsson 1.7. PrimCare IT PrimCare IT är ett transnationellt projekt inom södra Östersjön, med syfte att genom telekommunikation för konsultation och mentorskap motverka kunskapsförluster och isolering av primärvårdspersonal i glesbygdsområden. BTH leder två av delprojekten och har samarbete med projekt Centrum för TeleMedicin, Blekinge kompetenscentrum, för att driva ett antal pilotstudier inom e-hälsaområdet. Bidrag från: Baltic Sea Region Projektperiod: Projektägare: Södra Österbottens Hälsodistrikt, Finland Projektomslutning: 2, 6 miljoner Euro Kontaktperson på BKC: Katarina Sulasalmi 8

9 1.8. RiksSår SKL 2014, projekt 4147, dnr 2012/0162 Teknisk utveckling, registerutveckling och drift i samråd med nationella kompetenscentrum EyeNet Sweden samt utbildning av regionala koordinatorer för RiksSår, användar- och styrgruppsmöten. Vidare har samarbetet med Senior Alert utvecklats och det finns idag två kommunsköterskor som går igenom alla boenden i dels Karlskrona, dels Karlshamns kommun för att registrera och följa upp alla svårläkta sår, inklusive trycksår, i den nya trycksårsmodulen i RiksSår. RiksSår kommer under 2014 att byta den plattform som idag ligger hos EyeNet Sweden och gå över till UCR för att underlätta sammankopplingen med Senior Alert, vilket kommer att ske under RiksSår ingår även i SKL:s projekt om gemensamma definitioner för kvalitetsregister i primärvården. Bidrag från: Årligt anslag från SKL för nationella kvalitetsregister RiksSår 1,4 miljoner SEK Period: januari december Kontaktpersoner: Rut Öien, registerhållare RiksSår, Kristina Nordin registersekreterare RiksSår, Nina Åkesson, registerkoordinator RiksSår, 1.9. Ökad täckningsgrad SKL 2014, projekt 4018, dnr 2013/0738 Enligt överenskommelsen mellan staten och landstingen ska 60 % av de Nationella Kvalitetsregistren ha en täckningsgrad på minst 80 % vid utgången av Idag är det drygt 50 % som har en täckningsgrad på minst 80 %. Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister har avsatt medel för att öka täckningsgraden. Upplägg för projektet: Varje register utser en resurs för att koordinera och projektleda aktiviteter för ökad täckningsgrad, ca halvtid i ett år När detta är klart genomför vi tillsammans några workshops för utbyte kring erfarenheter kring att öka täckningsgraden, t.ex. med hjälp av andra register eller externa experter inom spridningsarbete. Förhoppningsvis kan den första hållas i november. Användbarhetsanalys av registret med hjälp av experter som kommer med förslag på förbättringsområden för utdata. Anordna registerdagar för verksamhetschefer med inslag av registerpresentation, förbättringsexempel och forskningskoppling. Framtagande av informationsmaterial som beskriver registernyttan. Bidrag från: SKL kr Period: december 2013 december 2014 Kontaktpersoner: Kristina Nordin projektledare, Rut Öien, registerhållare RiksSår, Nina Åkesson, registerkoordinator RiksSår, RiksSår SKL 2014, projekt 4044, dnr 2012/0162 Det nationella kvalitetsregistret ingår under 2014 i Bättre liv för sjuka äldre. En ökad användning av registret skall ske nationellt. Det innebär att följande mått kommer redovisas i kvalitetsportalen. 9

10 Mål och mått Nuläge Målvärde Andelen registreringar i hemsjukvården ska öka 4 % 10 % Antalet registreringar i registret skall öka 500 reg reg. Andel patienter behandlade med antibiotika under 27,6% 25 % eller lägre registreringstiden ska minska Läkningstid för venösa sår ska förkortas 90 dagar eller lägre Huvudmålgrupper 2014 är: personer med svårläkta sår, såransvariga och chefer i regioner/landsting och kommuner, MAS/MAR, grupperingar med inriktning mot sårbehandling, t.ex. föreningen för sårssjuksköterskor, SSiS, ST-läkare, sjuksköterskor samt universitet och högskolor med fokus på de som använder registret för forskning och studier, utvecklingsledare samt Senior Alert-ombud. Planerade aktiviteter 2014 är att möjliggöra spridningen av RiksSår genom att delta i den spridningsorganisation som Senior Alert har i alla län. Att även delta i nätverket av utvecklingsledare för Bättre liv för sjuka äldres. Utvecklingsledare skall känna till RiksSår och ska ha möjlighet att ha kontakt och samarbete med de utsedda RiksSårs-koordinatorerna. Kontakter ska tas med personer runt om i landet som arbetar med patientgruppen, exempelvis olika sårmottagningar. Nya filmer, såsom introduktionsfilm och instruktionsfilm, ska produceras och bli tillgängliga för personal inom registrerande enheter. En support kommer att finnas, vid sidan av den support som redan finns för användare, för att underlätta för personer som är intresserade att börja använda registret att få information och för användare att snabbt få hjälp med sina frågor. Till supporten kan även utvecklingsledare och andra ur målgrupperna vända sig gällande olika frågor. Supporten kommer att bemannas dagtid, alla vardagar i veckan. RiksSår kommer att medverka i ett seminarium på Ledningskrafts samtliga mötesplatser nationellt och finnas tillgängliga för frågor och ge information på plats. Bidrag från: SKL kr Period: januari december 2014 Kontaktpersoner: Kristina Nordin registersekreterare, Rut Öien, registerhållare RiksSår, Nina Åkesson, Nationell registerkoordinator RiksSår, Annika Davidsson, projektledare, 1.11 Sammanslagning av register och byte av IT-stöd, SKL, projekt 5094, dnr 2012/0162 Bakgrund: Patientgruppen äldre/sköra äldre med trycksår registreras av samma personalkategorier både i Senior Alert (prevention) och i RiksSår (behandling och uppföljning). En koppling mellan registren har diskuterats under flera år, då det finns klara fördelar med ett utökat samarbete både för vår gemensamma målgrupp, d.v.s. äldre/sköra äldre med trycksår/svårläkta sår och för sjukvårdshuvudmännen. Syftet: Syftet med en sammankoppling är att kunna belysa hur prevention av trycksår kan påverka behandling, läkningstid och att fokus därmed kan sättas på undvikande av negativa kliniska 10

11 händelser som amputation och död. Vinsterna kan snabbt visualiseras genom kortare läkningstid, färre antal amputationer och minskad dödlighet. Bidrag från: SKL kr Period: februari 2014 juni 2015 Kontaktpersoner: Kristina Nordin registersekreterare, Rut Öien, registerhållare RiksSår, Nina Åkesson, Nationell koordinator RiksSår, 1.12 Forskningsanslag för projekt inom kommunikation, dokumentation och kvalitetsregisterforskning, ansvar 1645, dnr 2014/0162 Aktivitet 411, Kommunikation: Projekt TeleUlcer modern wound manegement using telemedicine and results from national quality registry on hard-to-heal ulcers. Handledning, forskning och stöd till Telemedicinprojektet och annan forskning som använder RiksSår. Bidrag från: Hälsoval kr Period: februari 2014-december 2014 Aktivitet 412, Dokumentation: Arbete med BTH för att digitalisera den årliga Blekingeenkäten om svårläkta sår. Bidrag från: Hälsoval kr Period: februari december 2014 Aktivitet 424. Kvalitetsregisterforskning: Avtal med IHE, Lund för hälsoekonomiska beräkningar av resultat från RiksSår. Bidrag från: Hälsoval kr Period: februari: december 2014 Kontaktpersoner: Kristina Nordin registersekreterare, Rut Öien, registerhållare RiksSår, Nina Åkesson, Nationell koordinator RiksSår, SNAC- Blekinge, dnr 2008/0082 Blekinge är sedan starten, år 2000, en del av det nationella forskningsprojektet Swedish National Study on Aging and Care (SNAC). Övriga parter är Region Skåne med Lunds Universitet och fem kommuner i Skåne, Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum med Karolinska Institutet och stadsdelen Kungsholmen i Stockholms kommun samt Nordanstig kommun i Hälsingland. Projektet leds av en samordningsgrupp av forskare från de fyra områdena och en lokal styrgrupp av forskare från Blekingestudiens samarbetsparter. Huvudansvarig för SNAC-Blekinge är professor Johan Berglund. SNAC-projektet är en longitudinell studie i ett 30 års perspektiv. Studien kombinerar ett befolkningsperspektiv inriktat på att beskriva åldrandet och de äldres livssituation med ett vårdsystemperspektiv som beskriver och analyserar vård- och omsorgssystemets funktion i förhållande till de äldres behov. Det övergripande syftet är att studera det normala åldrandet på 11

12 befolkningsnivå och ge svar på hur framtida behov av vård och behov kommer att utvecklas och hur de bäst kan tillgodoses. Sedan 2012 till och med 2014 pågår 12-årsuppföjning av deltagarna i studien samtidigt som en ny kohort rekryteras. Tvärsnittsundersökningar av boende i särskilt boende genomförs två gånger årligen och en gång årligen av samtliga med långvariga vård- eller omvårdnadsinsatser. Arbetet med datainsamling utförs av ett team av forskningssköterskor och övrig personal verksamma vid en klinisk forskningsenhet knuten till Kompetenscentrum. För närvarande (2014) är 17 doktorander aktiva i sin forskning med material utifrån Blekingestudien liksom ett flertal seniora forskare i ett omfattande nationellt och internationellt samarbete. Ett 50-tal vetenskapliga artiklar samt ett stort antal rapporter, kandidat- och magisteruppsatser har hittills publicerats baserade på data ur SNAC materialet. Under 2013 har två doktorander verksamma i SNAC-Blekinge framgångsrikt försvarat sina avhandlingar och disputerat vid Lunds Universitet. Mer information om SNAC via portalen och SNAC-Blekinge via Bidrag: årligen från Socialdepartementet, hittills med sammanlagt ca 115 miljoner SEK till projektet i sin helhet, varav andelen för SNAC Blekinge är ca 2,5 miljoner SEK per år. SNAC- Blekinge omsluter totalt ca 15 miljoner SEK per år. Projektperiod: 2000 ff. Landstingets roll: Befolkningsdelens undersökningar äger rum i lokaler på BKC. Ett 10-tal medarbetare i landstinget är engagerade i projektet. Landstinget medfinansierar lokaler och 20 % av en tjänst knuten till projektet. Samarbetsparter: SNAC-studien genomförs i ett omfattande nationellt och internationellt samarbete och lokalt i Blekinge med Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds Universitet och Malmö Högskola. Kontaktperson: Johan Berglund eller Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, dnr 2009/0460 Den nationella satsningen på att stärka de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling mot en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten var initialt riktad mot äldreområdet för att sedermera omfatta hela socialtjänsten och angränsande områden inom hälso- och sjukvården. Den plattformsledare som anställdes 2011 är integrerad i FoU-arbetet. Denna satsning kommer att ha en fokus på att förstärka den kunskapsbaserade vården och omsorgen och dess stödstrukturer, vilket kommer att få betydelse på såväl kortare som längre sikt. Häri ingår ex. nätverksarbete, omvärldsbevakning och utveckling av brukarinflytande. Enligt ny nationell överenskommelse kommer satsningen att stödjas ytterligare en tre års period, under förutsättning av successivt regional finansieringen. Bidrag: SKL (Sveriges kommuner och landsting) 4,33 miljoner SEK. Period: , Kontaktperson: Birgitta Nilsson, FoU strateg socialtjänst, 12

13 1.15. Surfplattor i demensvård Som ett led i att utveckla en alltmer personcentrerad vård och omsorg om personer med demenssjukdom testas surfplattor vid fem enheter i Ronneby kommun. Inledningsvis har fem s.k. Silviasystrar (specialutbildade undersköterskor) utrustats med varsin Ipad. I första fasen av projektet har dessa bekantat sig med plattan och därefter börjat testa denna i olika aktiviteteter tillsammans med enskilda personer. Aktiviteteten utformas utifrån den enskildes intresse och önskemål. Initialt i projektet genomfördes även en baseline-mätning vid de aktuella enheterna samt ytterligare fem kontrollenheter. I projektets kommande faser skall surfplattor testas i ytterligare några kommuner samt hur levnadsberättelsen kan integreras i surfplattan. Period: Kontaktperson på BKC: Mats Wennstig och Katarina Sulasalmi Utveckling inom den sociala barn och ungdomsvården, dnr 2011/0389 Det övergripande syftet är att skapa regionala stödstrukturer för den sociala barn- och ungdomsvården som harmonierar med det övriga arbetet för en god kvalitet inom socialtjänsten. I det ingår att på olika sätt att stimulera deltagande kommuner till erfarenhetsutbyte och utveckla systematiska jämförelser, utveckla verksamhetsanknutet kvalitetsarbete, genom omvärldsbevakning introducera relevant forskning, samt stimulera till förbättringsarbete. Ett bredare fokus inom området kommer att utvecklas framgent från Arbetet i projektet ska utgå från bästa tillgängliga kunskap om förbättringsmetodik och implementeringsforskning. Bidrag: SKL (Sveriges kommuner och landsting) totalt 3,44 miljoner SEK. Period: , 2014 Kontaktpersoner: Michael Börjesson, utvecklingsledare BoU, Birgitta Nilsson, FoU strateg socialtjänst Utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning, dnr 2009/0460 Det övergripande syftet är att skapa regionala stödstrukturer för verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning harmonierar med det övriga arbetet för en god kvalitet inom socialtjänsten. Utvecklingsarbetet är inriktat på områdena förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning, förstärkt brukarmedverkan, samt att initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning. Utvecklingsarbetet kommer att angränsa och integreras med övrigt FoU arbete inom området. Bidrag: SKL (Sveriges kommuner och landsting) 1,47 miljoner Period: Kontaktpersoner: Michael Börjesson, utvecklingsledare, Birgitta Nilsson, FoU strateg, 13

14 1.18. Vaccinationsstudier och fästingstudier Sedan 2001 utförs vid Blekinge Kompetenscentrum klinisk forskning, huvudsakligen för utveckling av nya vaccin. Den kliniska forskningen utförs vanligen i samarbete med läkemedelsindustrin och andra kliniska forskningsenheter i Sverige och utomlands. Hittills har 8 vetenskapliga artiklar författade av medarbetare vid Blekinge Kompetenscentrum utgått från dessa studier. För närvarande (2013) pågår bland annat studier av bältrosvaccin. Sedan 1991 pågår i Blekinge forskningsstudier kring fästingburna infektioner. Fyra doktorander från Blekinge och under 2014 ytterligare tre från andra delar i landet har hittills disputerat på material från dessa studier och ett 30-tal vetenskapliga arbeten publicerats. För närvarande pågår bland annat STING-studien med fästinginsamling i samarbete med Linköpings Universitet och ett 50-tal vårdenheter i Norden. Bidrag: finansieras till sin helhet av externa medel Kontaktperson: Johan Berglund eller Äldres Bästa - Lokalt analysarbete av Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre, dnr 2010/0414 Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Olika studier liksom patient- och brukarundersökningar ger bilden att de mest sjuka äldres behov av en sammanhållen vård och omsorg inte uppmärksammas tillräckligt. Utmaningen för kommuner och landsting är att bidra till en vård och omsorg med ett helhetsperspektiv och hög kvalitet sett utifrån individens perspektiv. Med nationella medel pågår en lokal kartläggning och ett analysarbete av undvikbar slutenvård för de mest sjuka äldre i länet. Länets statistik bearbetas på enhets- och individnivå för att försöka hitta individer som är i stort behov av vård och omsorg och analysera vad organisationerna kan förbättra för den äldre individen och dennes anhöriga. I Blekinge pågår det sedan flera år tillbaka projekt för att genomföra utvecklingsarbeten och skapa utbildningar inom äldreområdet. Genom att dra lärdom av projekt med olika inriktningar inom området vilka genomförts i länet och inom FoU-äldre på Kompetenscentrum under de senaste åren, är målet att kunna ge svar på vilket sätt slutenvård skulle kunna undvikas samt ge underlag för hur vidare arbete med sammanhållen vård och omsorg kan genomföras. Exempel på aktiviteter för att en sammanhållen vård och omsorg som pågår är: i) Tankesmedjans arbete som startade under hösten 2012 med verksamhetsnära medarbetare har fortsatt med samtal över vårdgivargränserna mellan 1177, ambulans, en kommun, och vårdcentral för att hitta olika möjligheter att samordna och samverka. ii)konceptet Trygg Hemgång, med team som möter upp äldre personer som kommer hem efter sjukhusvistelse för att de och deras anhörig ska känna trygghet och delaktighet, prövas i flera kommuner. iii)resultat av webbkollen hemma har gett resultat och det förbereds en pilotstudie på vårdcentraler där patienter som skrivits ut från sjukhus ska ringas upp inom 72 timmar. iiii) Resultat från Utvärderingen av Blekinges gemensamma rutiner för Samordnad Vårdplanering tas vidare till 14

15 ett länsövergripande arbetet med att ta fram en Samverkansmodell för planering och informationsöverföring i en Samordnad Individuell Planeringsprocess. Bidrag: Sveriges Kommuner och landsting med 2 miljoner kronor under 2013 Period: maj Kontaktpersoner på BKC: Annika Wåhlin, Cecilia Fagerström, Äldres Bästa Utvecklingsledarna, dnr 2010/0414 Utvecklingsledarna fungerar som ett praktiskt verksamhetsstöd till Landstinget Blekinge och länets fem kommuner i deras arbete med att uppnå målen för den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Satsningen omfattar fem områden: God vård i livets slutskede Vårdpreventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg Syftet med uppdraget är att stödja kommuner, landsting och enskilda utförare att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete med fokus på de mest sjuka äldre. De förbättringsområden som utvecklingsledarna ska understödja är de som slagits fast i den regionala handlingsplanen och som tagits av LSVO och härigenom bidra till en bättre måluppfyllelse. Utvecklingsledarnas roll förändras i takt med att utvecklingsarbetet framskrider. I den första fasen av satsningen har fokus varit på implementering av kvalitetsregistren Svenska Palliativregistret, Senior Alert, SveDem och BPSD. Allt eftersom satsningen utvecklas så flyttas fokus över på analys av resultat inom samtliga områden samt att initiera och stödja förbättringsarbeten. Bidrag från: Sveriges Kommuner och Landsting med 8 miljoner Period: Kontaktperson på BKC: 2. Nyligen avslutade projekt 2.1. Centrum för Telemedicin (tidigare kallat E-hälsa - Hållbara tjänster och produkter inom e-hälsa och telemedicin), dnr 2010/0104 Projektet föregicks av förstudien Telemedicin - Distansbaserad bild och funktionsdiagnostik i Blekinge vilken genomfördes av BTH i samarbete med Landstinget Blekinge under Projektets huvudsyfte har varit att skapa/titta på möjligheterna för upprättande av ett ehälsa centrum i Blekinge samt hur man kan göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig med hjälp av 15

16 teknik. Ett antal piloter har genomförts inom distansdiagnostik för röntgen och patologi samt vidareutveckling av erfarenheterna från Syster Gudrun projektet gällande videokommunikation och vård i hemmet. Projektet har även studerat lagar och förordningar gällande upphandling i offentlig verksamhet. Röntgenpiloten avslutades i början Delpiloten telepatologi har arbetat för ökad tillgänglighet i form av snabbare och säkrare svar till patienter oavsett geografisk tillhörighet, dvs. vård på lika villkor. I piloten har ett ökat och berikande samarbete kommit till stånd mellan företag, forskning, andra landsting och patologilaboratoriet. Målgrupperna i piloten har varit såväl den enskilda patienten som den egna personalen. Arbetet har omfattat omvärldsanalys, kunskapsinhämtning, teknikutprovning och anpassning, tester, uppföljning, utvärdering, forskning, spridning och påverkan samt implementering. Piloten förväntades påvisa vilka möjligheter det kunde finns att införa telepatologi i Landstinget Blekinge samt vilken nyttoeffekt det kan innebära för patienter och verksamhet. Positiva bieffekter som uppnåtts inom laboratoriet är t.ex. flexiblare arbetssituation, bättre ergonomi samt ökad dialog mellan olika yrkesgrupper avseende prepareringsteknik och kvalitet, vilket gått helt i linje med laboratoriets pågående ackrediteringsarbete. Projektet fortsätter att utvecklas inom ExDin-projektet som finansieras av Vinnova. Innovationsupphandlingspilotens mål har varit att ta fram underlag till stöd för en upphandlingspolicy, för att underlätta innovationsupphandling. Arbetet i piloten har trots att man inte riktigt nått hela vägen fram, varit mycket lyckad. Nyckelfunktioner som hittills saknats i organisationen har identifierats, såsom affärsanalytiker, svagheter i specifika delar av investerings- och upphandlingsprocessen och som behöver förstärkas samt en generell avsaknad av transparens mellan de olika processerna. Detta i sin tur har resulterat i ett förslag på hur ett IT-verktyg skulle kunna se ut för att motverka detta. Delpiloten Vård i hemmet har bedrivits inom sårcentrum, palliativa teamet samt Ronneby och Kallinge vårdcentral. I piloten har vi haft möjlighet att testa videokommunikation både för möten mellan personalgrupper och för konsultation mellan olika personalgrupper, mellan personal och patienter samt vid egenvård för patienter i hemmet, via olika typer av webblösningar. Det har satsats på att använda befintlig vardagsteknik som inte är så komplicerad att ta till sig eftersom vårdpersonalen i verksamheten inte har stora utrymmen i sina tjänster för att hinna utbilda sig på komplicerade tekniska artefakter och system. Forskning har gjorts i nära samarbete med Blekinge Tekniska Högskola vilket hittills har generat i en lic. avhandling i tillämpad Hälsoteknik samt en vetenskaplig publikation över arbetet i upphandlingspiloten. Projektets slutkonferens hölls i samarbete med ESF-projektet KIVO i september och avslutades den 30 september. För mer information om slutresultatet, se Bidrag från: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Region Blekinge, Blekinge forskningsstiftelse, Telecom City/Karlskrona Kommun Projektperiod: maj september 2013 Projektägare: Landstinget Blekinge. Projektparter: BTH, Region Blekinge, Telecom City Projektomslutning: 18,5 miljoner SEK Kontaktperson på BKC: Katarina Sulasalmi, 16

17 2.2. Framtidens lärande, dnr 2010/0010 Projektet är en fortsättning på förstudien Nya flexibla utbildningsformer med hjälp av digitala media som bedrivits Blekinge Kompetenscentrum driver delprojektet Vårdens tysta kunskap, med inriktning på arbetsterapeuternas yrkesroll. Digital plattform har skapats under 2012 och används för kommunikation, blogg, info, gruppdiskussioner samt upplägg av berättelser i form av bildspel, filmer eller bilder i ämnet tyst kunskap och bemötande. Överenskommelse kommer att ske mellan Media Evolution och LTB ang. ägarskapet och tillgängligheten till de digitala berättelserna efter projektets slut. En bok har producerats av Media Evolution där samtliga delprojekt redovisas och kommer till tals: Mervetande- Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer. Projektet avslutades för Landstinget Blekinges del Delprojekt inom region Skåne har fortsatt fram till Bidrag ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Projektperiod: Projektägare: Region Skåne. Projektparter: Malmö Högskola, neurologen i Lund, lab. medicin i Skåne, Region Blekinge, Landstinget Blekinge och Helsingborgs stad. Projektomslutning: 8,2 miljoner SEK Kontaktpersoner på BKC: Karin Chamoun Marie Kullving 2.3. ImPrim - Improvement of public health by promotion of equitable distributed high quality primary health care systems, dnr 2010/0340 Projektet ska utveckla den basala sjukvårdskvaliteten i länderna kring Östersjön genom förbättrad planering, ekonomistyrning och kvalitetshöjning av läkares och sjuksköterskors insatser. Inom projektet ska även särskilda insatser göras mot spridningen av allvarlig smitta som multiresistent TBC, HIV/AIDS och multiresistenta bakterier, genom tidiga preventiva insatser av en kvalificerad primärvård. Genom att höja primärvårdens status och standard i Östersjöregionen ska sjukvårdssystemens kostnadseffektivitet öka samt förmågan att förbättra folkhälsan och de sociala hälsofaktorerna stärkas. EU har utsett ImPrim till ett av sina flaggskeppsprojekt inom Östersjöprogrammet. Bidrag från Baltic Sea Region, Projektperiod: 2010 mars 2013 Projektägare: Landstinget Blekinge leder sedan januari 2011 projektet efter det att Hälso- och sjukvårdens Östeuropakommitté har lagts ner Landstingets roll: Landstinget är projektägare och stödmottagare med ansvar för projektets ledning och redovisning gentemot EU och dess programkontor i Rostock. Utöver leadpartnerrollen är Landstinget Blekinge modellregion och ledare av det delprojekt som syftar till kvalitetshöjning av läkares och sjuksköterskors insatser i primärvården. Projektomslutning: Total budgetomslutning , f.n. motsvarande kr, 17

18 varav maximalt , 98 / kronor i bidrag från EUs Östersjöprogram (Baltic Sea Region Programme). Utlovad medfinansiering med ,05 / kronor från Landstinget Blekinge i form av arbetad tid för medarbetare på BKC. Separat bidrag från SIDA till särskilda satsningar i anslutning till ImPrim kr för medverkan i projektet från Kaliningrad och kr satsningar inom E-Health-området i anslutning till ImPrim. Vid årsskiftet tog Landstinget Blekinge, via Blekinge kompetenscentrum, över ledningen av flaggskeppsprojektet ImPrim från Östeuropakommittén, som lades ner. En projektgrupp samt en styrgrupp tillsattes. Två personer från Östeuropakommittén följde med in i projektet för att bidra med sin erfarenhet och kunskap. Projektgrupp och styrgruppen har genomfört styrgruppsmöten en gång per månad under Transnationella möten har anordnats av projektledningen för representanter från samtliga projektparter, i Turku i mars och i Klaipeda i september Projektledningen har också genomfört supportmöten i Estland, Litauen och Kaliningrad för att stödja projektets utveckling i dessa länder. Under 2012 har transnationellt möte hållits i Vilnius i mars samt Closing Conference i Riga i november Nyhetsbrev och Tematiska nyhetsbrev har getts ut enligt projektplanen. Den sjätte och sista progressrapporten genomfördes under jan-mars Projektet har marknadsförts och presenterats vid EUSBSR (Östersjöprogrammet) Annual Forum i Gdansk och Köpenhamn samt på Medicinska Riksstämman i Stockholm. Inom bidrag från SIDA har tre konferenser på E-Health området genomförts, de två senaste under 2012, i Karlskrona/Kalmar samt Riga. Projektet avslutades Kontaktperson på BKC: Karin Chamoun 2.4. KIVO, Kompetens i vård och omsorg, dnr 2011/0232 Ett modellprojekt för kompetensutveckling av medarbetare som arbetar med vård och omsorg av äldre över 65 år inom Landstinget Blekinge, Karlskrona kommun och Hälsohuset för alla. Ett nära samarbete har skett mellan projektet och projektparterna och resursgruppen som tillsammans med utvalda medarbetare deltagit i utvecklingen av digitala utbildningar under ledning av ämnesexperter. Resultatet är 14 digitala utbildningar som kompletterats av föreläsningar, seminarier och workshops. Exempel på utbildningar är förbättringskunskap, basala hygienrutiner, allmän läkemedelsintroduktion, fall och fallprevention, nutrition med fokus på måltidsmiljön, höftfrakturprocessen samt etik och bemötande. Planerat antal deltagare för projekttiden var Resultatet blev totalt 3946 deltagare i projektet t.o.m. september En gemensam slutkonferens med Centrum för Tele Medicin (CTM) genomfördes i september. En slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet Kompetens I Vård och Omsorg är gjord av följeutvärderaren Kerstin Arnesson. En FoU rapport om projektet skrivs av projektledaren Karin Chamoun. Dessa rapporter kommer att läggas upp på hemsidan i januari: Projektet avslutades Bidrag från: Europeiska Socialfonden med 8,7 miljoner SEK. Projektperiod: oktober september 2013 Projektägare: Blekinge kompetenscentrum. Kontaktperson på BKC: Karin Chamoun 18

19 2.5. Praktisk innovation för det Innovativa Blekinge, dnr 2012/0150 Ett paraplyprojekt med syfte att stärka och utveckla regionens innovationsförmåga. Landstingets medverkan avser samarbete med projektet Äldres Bästa försöksverksamhet med de mest sjuka äldre-äldrelotsar och utvecklingen av arbetsmetoder för effektivare kommunikation och informationshantering. Proof-of-Concept verksamheten under 2013 har bl.a. inneburit fortsatt utveckling av en prototyp för kommunikation via läsplattor, som testats mot alternativet Skype. Projektet har arbetat med att utveckla ett mobilt stöd för patienter som fått Fysisk aktivitet på recept och man arbetar parallellt med att försöka hitta något företag eller någon entreprenör att driva kommersialiseringsarbetet vidare. Arbetet inom projektet har även till en del spillt över i det nya initiativ kring samordning av regionens insatser inom området hälsa/vård och teknik som region Blekinge och landstinget gemensamt kommer att stödja. Projektet är avslutat och håller på att avrapporteras. Projektrapport kommer att läggas in på i slutat av mars Bidrag från: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF Projektperiod: Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola Projektomslutning: 11,8 miljoner. Landstinget medfinansierar med SEK. Kontaktperson på BTH: Anders Nilsson, 2.6. REGASSA, dnr 2009/0428 Ett forskningsprojekt angående effekter av rehabiliteringsinsatser för personer med mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad ohälsa. Målet är att i framtiden kunna erbjuda patienter på vårdcentraler rätt behandling. De behandlingsalternativ som ingår i studien är traditionell medicinsk behandling, fysisk behandling och KBT på Internet. Projektet är upplagt i tre intervall som inleds med uttagning att delta i projektet, psykologiska och medicinska tester, samt 12 veckors behandling. En uppföljning sker dels efter tre månader och dels efter ett år. Regassa projektet är inne i sin tredje fas, det vill säga nu tas inte längre nya patienter in. Under 2013 kommer dels uppföljning 2 att genomföras dvs. samtal och testning efter 12 veckors behandling. Sista mötet med patienterna är avslutande samtal 9 månader efter avslutad behandling. Regassas sista patient avslutas december Projektet som är ett samprojekt med 6 län, Karolinska och Lunds universitet, har idag över 900 patienter. Efter avslutat projekt kommer utvärderingar av alla behandlingsalternativen att göras. Information om detta kan fås via Projektet har randomiserat tjugotvå patienter. Tre av vårdcentralerna i Blekinge har varit aktiva. Ett flertal patienter har anmält sig via hemsidan. Under 2013 har uppföljningar gjorts efter 3, 6 respektive 12 månader. Projektet avslutades den siste december 2013 för Blekinges del. Bidrag från: Vårdalstiftelsen. 19

20 Projektperiod: Projektägare: REHSAM, ett konsortium med landstingen i Stockholms läns, Kronoberg, Blekinge och Västmanland, Region Skåne, Karolinska Institutet och Lunds Universitet. Projektomslutning: 6 miljoner SEK. Kontaktperson på Planerings- och utvecklingsavdelningen: Ingrid Hoffmann 2.7. Äldres Bästa - Projekt Äldrelots, dnr 2010/0414 Äldres Bästa är samlingsnamn i Blekinge för utvecklingsarbetet inom området Helhetsperspektiv på vård- och omsorgskedjan med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Målet är en samordnad och hållbar vård och omsorg i Blekinges fem kommuner och landsting. Projekt Äldrelots är ett av 19 projekt i landet som hösten 2010 beviljades medel från en överenskommelse som våren 2010 tecknats mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Landstinget och kommunerna i Blekinge beviljades medel till att bedriva en försöksverksamhet för att med hjälp av äldrelotsar arbeta för att förbättra vård och omsorg för äldre med sammansatt vårdbehov och deras närstående. I projektet har det bedrivits uppsökande verksamhet Cirka individer erbjudits en äldrelots och cirka 200 individer har kontakt med en äldrelots. Enligt Socialstyrelsen motsvarar kärnan i gruppen mest sjuka äldre cirka 2 % av befolkningen som är 65 år eller äldre vilket för Blekinges del är cirka 680 individer. Kontakten med äldrelotsen har gjort att de äldre och deras närstående upplever en ökad trygghet och kontinuitet. Några upplever att äldrelotsen är med och stöttar men tar inte över medan andra ifrågasätter funktionen då de inte upplever sig ha haft något behov av äldrelotsen. Merparten av de intervjuade känner sig tryggare om de skulle behöva kontakta vård och omsorg i framtiden tack vare äldrelotsen. Projektets mål är uppnådda och slutrapport finns att hämta på Resultat från Webbkollen, dessa finns att hämta i SKLs analysportal Projektet avslutades den 15 december En slutgiltig utvärdering och sammanställning kommer att göras under 2014 och kommer att finnas tillgänglig som en FoU-rapport. Mer information finns att hämta på där finns även länkar till filmer, bok samt slutrapport och kontaktuppgifter. Bidrag från: Sveriges Kommuner och Landsting med 24,5 miljoner SEK Period: Kontaktperson: Annika Davidsson Projektledare 20

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldreområdet i Blekinge 2008

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldreområdet i Blekinge 2008 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner. Skrift 2008:1 Forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldreområdet

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

SNAC. Swedish National study on Ageing and Care. - syfte, genomförande och arbetsläge

SNAC. Swedish National study on Ageing and Care. - syfte, genomförande och arbetsläge SNAC Swedish National study on Ageing and Care - syfte, genomförande och arbetsläge 1 Syfte Att genom att följa ett stort antal äldre personer över tiden studera åldrandet och de äldres livssituation samt

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner.

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Samordning för Linnea Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Bakgrund Nationell satsning Bättre liv för sjuka äldre Stärkta regionala strukturer inom äldreområdet

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Bättre liv för sjuka äldre Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger. Donald Berwic Vi har systemproblem i vården av sjuka äldre Den öppna vården

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR?

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? 2012 05 31 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) Målet:

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan 2012-2016 The 11th Community Mental Health (CMH) conference, Lund 3-4 juni 2013 Mikael Malm, handläggare SKL 2013-06-03 mikael.malm@skl.se 1 Långsiktig och

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Gemensam strategi för framtidens stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning 2016-05-25 Maria Andersson

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Utlåtande 2013:63 RV (Dnr 327-1866/2012) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Alla län/regioner i Sverige deltar Från Jönköpings län deltar 3 team Esther ledningskraft Herman och Brita KLASledningskraft Länets samtliga kommuner är representerade http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/ledningskraft

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet

Vårdproduktionsutskottet Vårdproduktionsutskottet Ingrid Bergman Ledningsstrateg 046-275 19 01 Ingrid.Bergman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-16 Dnr 1302793 1 (5) Vårdproduktionsutskottet Psykiatriöverenskommelse 2014 Ordförandens

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet PRIO psykisk ohälsa Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO Målsättning 2007-2011 Barn, vuxna och äldre med psykisk sjukdom eller psykisk

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

Pengar, vänner och psykiska problem

Pengar, vänner och psykiska problem Pengar, vänner och psykiska problem Det sociala livet, privatekonomin och psykisk hälsa -en insatsstudie i Supported Socialization Bakgrund till studien - ekonomin 1992 konstaterade Psykiatriutredningen

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren Utdrag Protokoll I:9 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8974/FS/(delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Sociala styrgruppen 2013-02-07 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

Kultur och hälsa, Blekinge - Kan kultur, natur, kost och motion bidra till att man klarar sina vardagsaktiviteter och mår bättre?

Kultur och hälsa, Blekinge - Kan kultur, natur, kost och motion bidra till att man klarar sina vardagsaktiviteter och mår bättre? Kultur och hälsa, Blekinge - Kan kultur, natur, kost och motion bidra till att man klarar sina vardagsaktiviteter och mår bättre? Birgitta Wästberg, utvärderare, dr med vet, chefsarbetsterapeut Skånes

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a)

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a) Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i HSL (8b) och SoL (5a.9a) Målgrupper 1. Föräldrar/gravida med missbruk/beroende samt deras barn (inkl. det väntade barnet) 2. Ungdomar

Läs mer

SNAC. Swedish National study on Ageing and Care. - syfte, uppläggning och arbetsläge

SNAC. Swedish National study on Ageing and Care. - syfte, uppläggning och arbetsläge SNAC Swedish National study on Ageing and Care - syfte, uppläggning och arbetsläge Syfte Att genom att följa ett stort antal äldre personer över tiden studera åldrandet och de äldres livssituation samt

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg Känd problematik det saknas kontinuitet, överblick och samverkan i vård och omsorg för äldre sårbara personer Ålder = riskfaktor

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

En personorienterad svensk hälso- och sjukvård

En personorienterad svensk hälso- och sjukvård En personorienterad svensk hälso- och sjukvård Copyright Forum för Välfärd www.forumforvalfard.se Vi är Forum för Välfärd Forum för Välfärd (FfV) lanserades under Almedalsveckan 2013 som en gemensam plattform

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Inledning Under åren 2011-2014 har det pågått en satsning kallad Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Denna satsning med

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer