AUTODOS ph-/klor-mätare för swimming-pooler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler"

Transkript

1 AUTODOS 5000 ph-/klor-mätare för swimming-pooler

2 Register ph-/klor-regulator AUTODOS Register Installation Förslag på installation av reningsanläggning för badvatten Viktigt vid montering av reningsanläggning för badvatten Inkopplingsexempel Handhavande Knappar och lysdioder Textvisning på display Runtime-texter Fel-texter Uppstarts-sekvens Inställning av börvärde klor-reglering (fritt klor) On-off-styrd klor-reglering (fritt klor) Frekvensstyrd klor-reglering (fritt klor) Inställning av börvärde klor-reglering (bundet klor) Inställning av börvärde ph-reglering On-off-styrd ph-reglering Frekvensstyrd ph-reglering Inställning av högalarm Inställning av lågalarm Alarm-dioder Reset (återställning) av alarm Visning av 'okalibrerade' värden SETUP-mode Ändra öppningskod Gå in i SETUP-mode Ändring av text/värde på SETUP-rad Gemensam SETUP Kanalspecifik SETUP (fritt klor) Kanalspecifik SETUP (bundet klor) Kanalspecifik SETUP (ph) Underhåll Kalibrering Kalibrering av ph Kalibrering av fritt klor (Prominent klorelektrod CLE 2.2) Kalibrering av fritt klor (Prominent 4-20mA klorelektrod CLE 3-mA-10ppm) Kalibrering av fritt klor (PB-100 klorelektrod) Kalibrering av fritt klor (Jesco klorelektrod) Kalibrering av bundet (totalt) klor (ProMinent 4-20mA klor elektrod CTE 1-mA-10ppm) Rengöring av ph-elektroder Underhåll genomströmningsarmatur Underhåll fri-klormätcell (Prominent) Underhåll fri-klormätcell (PB-100) Viktigt vid start av mätning med Jesco fri-klormätcell Underhåll fri-klormätcell (Jesco) Allmänt om rening av badvatten Önskvärt regler-resultat ph-reglering Mätning av fritt/bundet klor Reglering av fritt klor Reglering av bundet klor (total klorhalt) Allmänt om mätutrustningen Kapsling (Fibox Cardmaster PC21/18 CFC II))) Elektrisk inkoppling Grund-inställningar (från fabrik) Felsökning Tekniska data Program-versioner Förbehåll AUTODOS 5000 PC-anslutning (tillbyggnad) AUTODOS 5000 PLC-anslutning (tillbyggnad)...38 Autodos5000.doc ver sid 2

3 1. Installation ph-/klor-regulator AUTODOS Förslag på installation av reningsanläggning för badvatten Autodos5000.doc ver sid 3

4 1.2. Viktigt vid montering av reningsanläggning för badvatten Lämplig placering av de olika objekten framgår av 'Förslag på installation av reningsanläggning för badvatten'. Mät och doserpunkter utförs enklast med s.k anborrningsbyglar. Separera doserpunkt klor och doserpunkt syra/bas så mycket som möjligt för att undvika direktkontakt. Montera AUTODOS 5000 och genomströmningsarmatur på torr, vibrationsfri plats. Lämpligt flöde finns angivet i kapitel om underhåll. Armaturen bör placeras så nära mätpunkten som möjligt för att undvika onödigt långa svarstider. Armaturen bör placeras nära AUTODOS 5000 för att underlätta hanteringen vid t.ex kalibrering. Drag mätvattenslang mellan mätpunkterna och deras slanganslutningar till genomströmningsarmaturen. Utloppet från genomströmningsarmaturen skall hållas trycklöst, t.ex genom att leda utloppsvattnet till avlopp (som avblödning) eller till en utjämningstank. Förregla doseringspumpar mot cirkulationspumpen (filterpumpen) med hjälp av motorskydd eller flödesvakt. Flödesvakt skall användas för att stoppa doseringen vid flödesstopp i genomströmningsarmatur. Vid installation av AUTODOS 5000 med fri-klorelektrod i bassänger där tidigare klorering skett med organiskt klor (Tri-klor eller Di-klor), måste vattnet bytas ut pga att cyanursyre-innehållet i bassängvattnet orsakat av organiskt klor ger ett betydligt högre klorvärde vid ett DPD nr1-test, vilket gör en korrekt kalibrering omöjlig. Klormätcellerna visar det fria klorvärdet medan ett DPD nr.1-test visar det fria klorvärdet samt även det i Isocyanursyra uppbundna kloret. Vid anläggningar där genomströmningsarmaturens utlopp ej kan förläggas trycklöst till avlopp eller utjämningstank, bör mätvattnet tas ut efter filtret och returen till pumpens sugledning. Kalibrering skall göras med fotometer. Doseringsreläet är på max 1A. Autodos5000.doc ver sid 4

5 1.3. Inkopplingsexempel I nedanstående exempel visas hur inkoppling sker vid de tre regleralternativ som finns. Autodos5000.doc ver sid 5

6 2. Handhavande 2.1. Knappar och lysdioder Nedan följer en kort beskrivning av knappar och lysdioder. För en mer detaljerad beskrivning av apparatens användande, se respektive avsnitt i handboken. NORMAL VISNING Normalt visas fritt klor på display 1, bundet klor på display 2 och ph på display 3. Displayerna kan också visa enkla text-meddelanden, se kapitel om text-meddelande. KODNIVÅER För att undvika oavsiktlig ändring av inställningar och otillåten användning av ej auktoriserade personer finns det två kodnivåer. I normalläget (ingen kodnivå) kan inga inställningar påverkas, endast RESET är möjlig. KODNIVÅ 1: Börvärden, alarmgränser och reglerparametrar kan ändras och kalibrering är också möjlig. KODNIVÅ 2: Allt kan ändras, även setup är möjlig. Om inga koder är valda nås kodnivå 2 automatiskt vid tryck på knappen KOD. Autodos5000.doc ver sid 6

7 GÅ IN I KODLÄGE KOD Då knappen 'KOD' hålls intryckt kan inmatning av öppningskod ske med knapparna 0 9, RESET tömmer displayen och upp till sex siffror kan användas i kod. Om den inmatade koden är densamma som öppningskod 1 så kommer du in i kodnivå 1 och om den inmatade koden är densamma som öppningskod 2 så kommer du in i kodnivå 2 när knappen 'KOD' släpps. Detta indikeras via tänd lysdiod KOD för kodnivå 1 och blinkande lysdiod KOD för kodnivå 2. Öppningskoden kan bara ändras då kodnivå 2 gäller, beskrivning finns i Setup-kapitlet. Om du glömt koden för kodnivå 2 kan den visas genom att trycka in KOD under uppstartssekvensen (då sekunderna börjat räknas ned). Om ingen kod har valts för kodnivå 2 så kommer man automatiskt in dit vid tryck på KOD även om en kod för kodnivå 1 finns. VISA/ÄNDRA BÖRVÄRDEN BÖR VÄRDE Då knappen 'BÖRVÄRDE' hålls intryckt visas börvärdet för fritt klor-dosering på display 1, för bundet klor-dosering på display 2 och för ph-dosering på display 3. För att ändra börvärdet, håll 'BÖRVÄRDE' intryckt samtidigt som du trycker in ' ' eller ' ' under respektive display för att minska eller öka värdet. För att ändring skall kunna göras krävs lägst kodnivå 1. VISA/ÄNDRA ALARMGRÄNSER HÖG ALARM LÅG ALARM Då knappen 'HÖG ALARM' hålls intryckt visas gränsvärdet för hög-alarm för fritt klor, bundet klor och ph på display 1-3. För att ändra gränsvärdet, håll 'HÖG ALARM' intryckt samtidigt som du trycker in ' ' eller ' ' under respektive display för att minska eller öka värdet. För att ändring skall kunna göras krävs lägst kodnivå 1. Då knappen 'LÅG ALARM' hålls intryckt visas gränsvärdet för låg-alarm för fritt klor, bundet klor och ph på display 1-3. För att ändra gränsvärdet, håll LÅG ALARM' intryckt samtidigt som du trycker in ' ' eller ' ' under respektive display för att minska eller öka värdet. För att ändring skall kunna göras krävs lägst kodnivå 1. ÖVRIG VISNING PÅ DISPLAY VISA OKAL Då knapparna 'BÖRVÄRDE' och 'LÅG ALARM' hålls intryckta samtidigt intryckt visas 'okalibrerade' värden på display 1-3. VISA FLÖDES- VAKT VISA VERSION Då knapparna 'BÖRVÄRDE' och 'HÖG ALARM' hålls intryckta samtidigt visas flödesvaktens läge på display 3 ( F-0 =flöde från, F-1 =flöde till). Om flödesvakten ej valts i setup visas ingenting på display. Då knapparna 'HÖG ALARM' och 'LÅG ALARM' hålls intryckta samtidigt visas programversion. VISA SERIE- NUMMER Då knapparna 'FUNKTION' och 'HÖG ALARM' hålls intryckta samtidigt visas det fabriksprogrammerade serienumret. Autodos5000.doc ver sid 7

8 DOSERINGS-VAL VÄLJ FUNKTION AV AUTO DOS Då knappen 'VÄLJ FUNKTION' trycks in ändras doserings-val mellan AV-AUTO-AV-AUTO- AV-... Dosering kan väljas bort i setup-mode och då händer inget vid tryck på knappen. För att åstadkomma manuell dosering skall knapparna 'VÄLJ FUNKTION' och 'BÖRVÄRDE' tryckas in samtidigt. Manuell dosering slås ifrån genom att trycka in knappen 'VÄLJ FUNKTION'. För att ändring skall kunna göras krävs lägst kodnivå 1. Ingen dosering Automatisk dosering enligt inställda parametrar (normal-inställning) Kontinuerlig dosering (även då fel gäller, stoppas dock vid dos-tidsfel) ÖVRIGA KNAPPAR RESET KAL Då knappen 'RESET' hålls intryckt visas erhållna alarm för respektive kanal i form av en kort text och då knappen hållits intryckt under ca en sekund återställs alarmen och det gemensamma alarmreläet slås ifrån. Doseringstids-räknaren nollställs alltid vid RESET Då knappen 'KAL' trycks in ändras kalibrerings-mode mellan AV-PÅGÅR-JUSTERA-AV... Detta indikeras med släckta lysdioder, tänd pågår-diod eller tända pågår/justera-dioder. Pil-knapparna används för inställning av börvärden, gränser och kalibrer-värden på display 1-display 3. Om en pil-knapp hålls intryckt inträder en 'snabbstegnings-funktion' efter knappt en sekund. Autodos5000.doc ver sid 8

9 LYSDIODER (INDIKATORER) FÖR DOSERING AV AUTO DOS Dosering av ph-reglerande respektive klorhalts-reglerande medel frånslagen Dosering av ph-reglerande respektive klorhalts-reglerande medel styrs automatiskt Dosering av ph-reglerande eller klor-reglerande medel pågår Om vare sig 'AV' eller 'AUTO' lyser är manuell dosering vald, om dessutom dosering inte sker är doseringen bortvald i setup. Det kan också vara frånslag pga för lång doseringstid om denna funktion valts men då blinkar (eller lyser) även dioden ALARM. Om ph-värdet ligger utanför alarmgränserna blir det ett alarm på klorkanalen om klordoseringen är aktiv. Klordoseringen stoppas tills ph-värdena ligger inom tillåtna gränser igen. Alarmet indikeras via en blinkande lysdiod AUTO på klorkanalen och alarm-texten PHF vid RESET. LYSDIODER (INDIKATORER) FÖR ALARM LÅGT FLÖDE Flöde i genomströmnings-armatur för lågt ALARM Hög-alarm, låg-alarm, doserings-fel eller flödes-fel Om lysdioden 'ALARM' blinkar finns det ett ej återställt fel. Vid återställt men fortfarande aktivt fel lyser lysdioden med ett fast sken. Alla alarm har en fördröjning på 5 sekunder. LYSDIODER (INDIKATORER) FÖR PÅGÅENDE KALIBRERING PÅGÅR JUSTERA Kalibrering pågår, kalibrering av ph7, ph9 och klor-nollpunkter möjlig Kalibrering pågår, kalibrering av klorvärden möjlig Om lysdioden 'PÅGÅR' blinkar har du hamnat i setup-mode (mer om detta i separat kapitel). För att komma ur setup-mode, tryck på knapp 'KAL' och håll denna intryckt till dess 'PÅGÅR'-dioden slutar blinka. LYSDIODER (INDIKATORER) FÖR ÖVRIGA FUNKTIONER KOD Indikerar kodläge (ändring av inställningar möjlig), fast = kodnivå 1, blinkande = kodnivå 2 STDBY Indikerar ingång som stänger av alarm och dosering, alarmrelä aktiveras då ingången aktiveras Autodos5000.doc ver sid 9

10 2.2. Textvisning på display Display 1-3 kan i vissa lägen visa text. Dessa uppträder vid lite olika tillfällen Runtime-texter Nedan följer en lista på texter som kan förekomma under normal program-körning och i vilket sammanhang de uppträder: --- EEP Er1 vid första start eller vid fel i EEPROM, reset ger grundinställning del SEC ### omstart gjord, ### anger tid innan start-fördröjning är slut Fel-texter Nedan följer en lista på texter som kan uppträda: EL1 EL2 EL3 EL4 noc aktivt elektrodfel 1 (låg kalibrerpunkt < min) aktivt elektrodfel 2 (låg kalibrerpunkt > max) aktivt elektrodfel 3 (hög kalibrerpunkt < min) aktivt elektrodfel 4 (hög kalibrerpunkt > max) för lågt klor-värde, kalibrering ej möjlig Nedan följer en lista på texter som kan uppträda under tiden 'RESET'-knappen hålls intryckt och betydelsen av dessa: FLo aktivt flödesfel på kanal x Lo aktivt låg-alarm på kanal x Hi aktivt hög-alarm på kanal x dos felaktig dosering PHF stoppad klordosering pga ph-värde utanför tillåtna gränser SbY standby --- allt OK 2.3. Uppstarts-sekvens Vid uppstart av AUTODOS 5000 visas texten texten 'del SEC 059', 'del SEC 058' osv där de tre sista siffrorna anger hur många sekunder som återstår av uppstartssekvensen. Väntetiden vid uppstart är till för att undanröja problem med alarm på grund av mätvärden som inte hunnit svänga in etc. Om 'RESET'-knappen trycks in under ca en sekund hoppas start-fördröjningen över. Autodos5000.doc ver sid 10

11 2.4. Inställning av börvärde klor-reglering (fritt klor) INSTÄLLNING AV BÖRVÄRDE för reglering av fritt klor görs genom att trycka ned knappen 'BÖRVÄRDE' och hålla den intryckt. Valt börvärde för klor visas då i display 1. För att ändra börvärde, håll börvärdes-knappen intryckt samtidigt som du trycker ned ' ' eller ' ' under display 1. Om du håller in en pil-tangent under knappt en sekund sker 'snabbstegning' till dess du släpper den. Börvärdet är valbart i intervallet: klor On-off-styrd klor-reglering (fritt klor) ärvärde klor börvärde klor start klor-dosering slut klor-dosering Frekvensstyrd klor-reglering (fritt klor) ärvärde klor börvärde klor doser-område ca 30 pulser/min ca 70 pulser/min max klor-dos (ca 100 pulser/min) Doser-område anger det intervall inom vilket dosering steglöst ändras (pband) mellan 0 pulser/min och max antal pulser/min.. Inställning av doser-områdets storlek sker i setup-mode (se särskilt kapitel). Då ärvärdet i figur är större än börvärde klor sker ingen klor-dosering (0 pulser/min), då ärvärde = (börvärde - doser-område) sker full dosering (ca 100 pulser/min), i området däremellan ändras doseringen beroende på ärvärdet. Ligger t.ex ärvärdet mitt i doserområdet sker 'halv' dosering (ca 50 pulser/min) Inställning av börvärde klor-reglering (bundet klor) Går till på samma sätt som med fritt klor med den skillnaden att pilarna under display 2 används och att reglering görs mot mätvärdet för bundet klor. Autodos5000.doc ver sid 11

12 2.6. Inställning av börvärde ph-reglering INSTÄLLNING AV BÖRVÄRDEN för ph-reglering görs genom att trycka ned knappen 'BÖRVÄRDE' och hålla den intryckt. Valt börvärde för ph visas då i display 3. För att ändra börvärde, håll börvärdes-knappen intryckt samtidigt som du trycker ned ' ' eller ' ' under display 3. Om du håller in en pil-tangent under knappt en sekund sker 'snabbstegning' till dess du släpper den. Börvärdet är valbart i intervallet: ph I nedanstående bilder visas både dosering med ph-höjande (bas) och ph-sänkande (syra) medel, principen är densamma men det blir omvänd riktning On-off-styrd ph-reglering syra-dosering ärvärde börvärde syra börvärde bas bas-dosering Frekvensstyrd ph-reglering max syra-dos ärvärde börvärde syra doser-område börvärde bas ca 30 pulser/min ca 60 pulser/min max bas-dos (ca 100 pulser/min) Doser-område anger det intervall inom vilket dosering steglöst ändras (pband) mellan 0 pulser/min och max antal pulser/min. Inställning av doser-områdets storlek sker i setup-mode (se särskilt kapitel). Då ärvärdet i figur är större än börvärde bas sker ingen bas-dosering (0 pulser/min), då ärvärde = (börvärde - doser-område) sker full dosering (ca 100 pulser/min), i området däremellan ändras doseringen beroende på ärvärdet. Ligger t.ex ärvärdet mitt i doserområdet sker 'halv' dosering (ca 50 pulser/min). Doseringen för syra fungerar likadant, fast med omvänt tecken. Autodos5000.doc ver sid 12

13 2.7. Inställning av högalarm larmtidpunkt ärvärde gränsvärde för höglarm börvärde INSTÄLLNING AV HÖGALARM görs genom att trycka ned knappen hög-alarm och hålla den intryckt. Högalarmsgräns för fritt klor, bundet klor och ph visas då i mätvärdesfönstren 1-3. För att ändra gränsen, håll högalarms-knappen intryckt samtidigt som du trycker ned ' ' eller ' ' för berörd kanal. Om du håller in en pil-tangent under knappt en sekund sker 'snabbstegning' till dess du släpper den. Högalarmsgräns är valbart i intervallen: frittt klor ppm bundet klor ppm ph Inställning av lågalarm ärvärde börvärde larmtidpunkt gränsvärde för låglarm INSTÄLLNING AV LÅGALARM görs genom att trycka ned knappen låg-alarm och hålla den intryckt. Lågalarmsgräns för fritt klor, bundet klor och ph visas då i mätvärdesfönstren 1-3. För att ändra gränsen, håll lågalarms-knappen intryckt samtidigt som du trycker ned ' ' eller ' ' för berörd kanal. Om du håller in en pil-tangent under knappt en sekund sker 'snabbstegning' till dess du släpper den. Lågalarmsgräns är valbart i intervallen: frittt klor ppm bundet klor ppm ph Autodos5000.doc ver sid 13

14 2.9. Alarm-dioder ph-/klor-regulator AUTODOS ALARM-DIODERNA indikerar alarm genom att blinka. Alarm-reläet är spänningslöst då dioden blinkar (detta medför att avstängd apparat ger alarm). Dioden lyser fast efter reset om alarm fortfarande är aktivt eller släcks om inget alarm är aktivt. Indikering görs för låg-alarm, hög-alarm, doseringsfel och flödesfel. Dosering påverkas av alarm enligt: Flödesfel stoppar all dosering (startar vid korrekt flöde) Låg-alarm ph stoppar klor-dosering (startar vid värde inom gränserna ) Hög-alarm ph stoppar klor-dosering (startar vid värde inom gränserna ) Doseringsfel ph stoppar all dosering (startar efter RESET) Doseringsfel fritt/bundet klor stoppar klor-dosering (startar efter RESET) Låg-alarm fritt/bundet klor - Hög-alarm fritt/bundet klor Reset (återställning) av alarm RESET av alarm görs genom att trycka in 'RESET'-knappen och hålla den intryckt under knappt en sekund till dess diod(erna) slutar blinka och alarm-relä slås ifrån. Så länge 'RESET'-knappen hålls intryckt visar display 1-3 via text de alarm som var aktiva då knappen trycktes in (se kapitel om text-visning), om flera alarm är aktiva visas dessa med ca 1 sekunds intervall. Då 'RESET'-knappen släpps försvinner de kvitterade ej aktiva alarmen och via ny knapptryckning kan de kvarvarande aktiva alarmen visas. Reset går ej att göra då kalibreringsmode gäller. Doseringstids-räknaren nollställs alltid vid RESET Visning av 'okalibrerade' värden VISNING AV VÄRDEN SOM HADE VARIT OM INGEN KALIBRERING GJORTS sker på display 1-3 om du samtidigt håller in knapparna 'FUNKTION' och 'LÅG ALARM' (fungerar även vid kalibrering). Funktionen är en god hjälp vid felsökning då elektroder inte fungerar som vanligt. Autodos5000.doc ver sid 14

15 2.12. SETUP-mode ph-/klor-regulator AUTODOS För att kunna komma in i setup-mode så måste kodnivå 2 gälla, dessutom skall kalibrermode vara aktiverad. Mata in öppningskod: Då knappen 'KOD' hålls intryckt kan inmatning av öppningskod ske med knapparna 0 9, upp till sex siffror kan användas i kod. Om den inmatade koden är korrekt så kommer du in i kodläge när knappen 'KOD' släpps, detta indikeras via tänd lysdiod KOD om koden gällde för kodnivå 1 och med blinkande diod KOD om koden gällde för kodnivå Ändra öppningskod Då knappen 'KOD' trycks in under uppstart kan öppningskoden visas genom att man håller in knappen 'KOD', om man dessutom håller in knappen RESET så visas öppningskod 2. För att kunna ändra öppningskoder måste kodnivå 2 gälla. Mata in öppningskod (för kodnivå 1): Då knappen 'KOD' hålls intryckt kan inmatning av öppningskod ske med knapparna 0 9, upp till sex siffror kan användas i kod. Mata in öppningskod 2 (för kodnivå 2): Då knapparna 'KOD' och RESET hålls intryckta kan inmatning av öppningskod 2 ske med knapparna 0 9, upp till sex siffror kan användas i kod Gå in i SETUP-mode Det finns fyra olika SETUP-lägen, ett gemensamt där gjorda inställningar berör samtliga kanaler och ett för varje kanal med kanalspecifika inställningar. Följande knappkombinationer används för att gå in i de olika SETUP-lägena: (FUNKTION + RESET): gemensam SETUP för alla kanaler (BÖRVÄRDE + VÄLJ FUNKTION kanal 1): SETUP för kanal (BÖRVÄRDE + VÄLJ FUNKTION kanal 2): SETUP för kanal (BÖRVÄRDE + VÄLJ FUNKTION kanal 3): SETUP för kanal 3 Så länge knapparna hålls intryckta visas en text som beskriver vilket SETUP-läge du kommit till, när du släpper knapparna indikeras aktiv SETUP genom att lysdioden PÅGÅR blinkar och om någon av de kanalspecifika SETUP-lägena gäller så indikeras det med blinkande lysdioder AV och AUTO på berörd kanal Ändring av text/värde på SETUP-rad All ändring av inställningar i SETUP görs egentligen på samma sätt. Välj vilken rad du vill ändra inställning på genom att trycka på ' ' eller ' ' under display 2. Medan knapparna ' ' eller ' ' hålls nedtryckta visar display 3 det aktuella radnumret och display 2 visar den valda SETUP-typen (ex. FCL -01 ). När knapparna släpps visar display 2 en text som talar om vilken inställning du kan ändra och display 3 visar antingen en text eller ett numeriskt värde. För att ändra text eller värde, tryck på ' ' eller ' ' under display 3. Den valda SETUP-typen (gemensam, bundet klor, total klor, syra/bas) indikeras via en av följande texter: SEt, FCL, CCL, ACi eller bas. Autodos5000.doc ver sid 15

16 Gemensam SETUP Du har tryckt på knapparna FUNKTION + RESET och kommit in i den SETUP-del som är gemensam för alla kanaler. Detta indikeras via texten SEt UP och släckta lysdioder AV och AUTO. För att gå ur setup, tryck på knappen KAL eller stega förbi sista raden. Följande kan ändras i den gemensamma SETUP en: Rad Text Inställning Förklaring -01 FLo off/on Flödesvakt OFF/ON (AV/PÅ) -02 FCL Pb/Cur Val av elektrodtyp för klormätning, PB-100/4-20mA -03 C-P CCh/Prg Display 2 total klor/programmerad -04 FCL non/ph- ph-kompensera fritt klor -05 PHd ACi/bAS Syra-/bas-dosering -06 PC no/res/prg Typ av access från PC (ingen/endast RESET/full programmering) -07 Sio Modbus identifikationsnummer Kanalspecifik SETUP (fritt klor) Du har tryckt på knapparna BÖRVÄRDE + VÄLJ FUNKTION för friklorkanalen och kommit in i den SETUPdel som är specifik för friklorkanalen. Detta indikeras via texten SEt FCL och blinkande lysdioder AV och AUTO på kanalen. För att gå ur SETUP, tryck på knappen KAL eller stega förbi sista raden. Följande kan ändras i den kanalspecifika SETUP en (fritt klor): Rad Text Inställning Förklaring -01 dos off/ono/fre/cur Doseringstyp ingen dos/on-off./frekv./strömutg. -02 P P-band -03 d D-tid -04 df Max-frekvens dosering, slag/min -05 Ldt (minuter) Lång doseringstid alarm, 0 = ingen alarm-funktion -06 oft (sekunder) Min-tid AV för relä, 0 = ingen funktion (on-off) -07 ont (sekunder) Min-tid PÅ för relä, 0 = ingen funktion (on-off) -08 Cur --0/--4 Strömutgång, val av område 0-20mA/4-20mA -09 C-L Värde för 0/4mA -10 C-H Värde för 20mA Ändring av inställningar i SETUP görs genom att välja vilken rad du vill ändra inställning på genom att trycka på ' ' eller ' ' under display 2. Medan knapparna ' ' eller ' ' hålls nedtryckta visar display 3 det aktuella radnumret och display 2 visar den valda SETUP-typen (ex. FCL -01 ). När knapparna släpps visar display 2 en text som talar om vilken inställning du kan ändra och display 3 visar antingen en text eller ett numeriskt värde. För att ändra text eller värde, tryck på ' ' eller ' ' under display 3. Autodos5000.doc ver sid 16

17 Kanalspecifik SETUP (bundet klor) Du har tryckt på knapparna BÖRVÄRDE + VÄLJ FUNKTION för bundetklorkanalen och kommit in i den SETUP-del som är specifik för bundetklorkanalen. Detta indikeras via texten SEt CCL och blinkande lysdioder AV och AUTO på kanalen. För att gå ur SETUP, tryck på knappen KAL eller stega förbi sista raden. Följande kan ändras i den kanalspecifika SETUP en (bundet klor): Rad Text Inställning Förklaring -01 dos off/ono/fre/cur Doseringstyp ingen dos/on-off./frekv./strömutg. -02 P P-band -03 d D-tid -04 df Max-frekvens dosering, slag/min -05 Ldt (minuter) Lång doseringstid alarm, 0 = ingen alarm-funktion -06 oft (sekunder) Min-tid AV för relä, 0 = ingen funktion (on-off) -07 ont (sekunder) Min-tid PÅ för relä, 0 = ingen funktion (on-off) -08 Cur --0/--4 Strömutgång, val av område 0-20mA/4-20mA -09 C-L Värde för 0/4mA -10 C-H Värde för 20mA Ändring av inställningar i SETUP görs genom att välja vilken rad du vill ändra inställning på genom att trycka på ' ' eller ' ' under display 2. Medan knapparna ' ' eller ' ' hålls nedtryckta visar display 3 det aktuella radnumret och display 2 visar den valda SETUP-typen (ex. CCL -01 ). När knapparna släpps visar display 2 en text som talar om vilken inställning du kan ändra och display 3 visar antingen en text eller ett numeriskt värde. För att ändra text eller värde, tryck på ' ' eller ' ' under display Kanalspecifik SETUP (ph) Du har tryckt på knapparna BÖRVÄRDE + VÄLJ FUNKTION för ph-kanalen och kommit in i den SETUPdel som är specifik för ph-klorkanalen. Detta indikeras via texten SEt ACi eller SEt bas beroende på om syraeller bas-doseing är vald och blinkande lysdioder AV och AUTO på kanalen. För att gå ur SETUP, tryck på knappen KAL eller stega förbi sista raden. Följande kan ändras i den kanalspecifika SETUP en (fritt klor): Rad Text Inställning Förklaring -01 dos off/ono/fre/cur Doseringstyp ingen dos/on-off./frekv./strömutg. -02 P P-band -03 d D-tid -04 df Max-frekvens dosering, slag/min -05 Ldt (minuter) Lång doseringstid alarm, 0 = ingen alarm-funktion -06 oft (sekunder) Min-tid AV för relä, 0 = ingen funktion (on-off) -07 ont (sekunder) Min-tid PÅ för relä, 0 = ingen funktion (on-off) -08 Cur --0/--4 Strömutgång, val av område 0-20mA/4-20mA -09 C-L Värde för 0/4mA -10 C-H Värde för 20mA Ändring av inställningar i SETUP görs genom att välja vilken rad du vill ändra inställning på genom att trycka på ' ' eller ' ' under display 2. Medan knapparna ' ' eller ' ' hålls nedtryckta visar display 3 det aktuella radnumret och display 2 visar den valda SETUP-typen (ex. ACi -01 ). När knapparna släpps visar display 2 en text som talar om vilken inställning du kan ändra och display 3 visar antingen en text eller ett numeriskt värde. För att ändra text eller värde, tryck på ' ' eller ' ' under display 3. Autodos5000.doc ver sid 17

18 3. Underhåll 3.1. Kalibrering ph-/klor-regulator AUTODOS För att komma in i kalibrerings-läge krävs att kodnivå 1 gäller, dvs lysdioden KOD skall lysa eller blinka. Under kalibrering kan inga inställningar göras (utom om du går in i setup-mode) och hög-alarm, låg-alarm och flödes-alarm aktiveras inte. Automat-dosering stoppas under kalibrering. I kalibreringsläge visas TOTALT klor (dvs. fritt + bundet klor) på display 2. KALIBRERINGS-LÄGE PÅGÅR nås genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess 'PÅGÅR'- dioden tänds. Dosering upphör automatiskt under kalibrering och utsignalerna på strömutgångarna fryses vid sista uppmätta värdet före kalibrering. I kalibrerings-läge PÅGÅR kan ph7, ph9 och klor-nollpunkter kalibreras. KALIBRERINGS-LÄGE JUSTERA nås genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess 'JUSTERA'-dioden tänds (förutsatt att 'PÅGÅR'-dioden lyser ). Inget ph-värde visas i display 3, istället visas --- för att indikera att ph-kalibrering inte är möjlig. KALIBRERINGS-LÄGE FRÅN nås genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess 'JUSTERA'-dioden släcks (förutsatt att 'JUSTERA'-dioden lyser) Kalibrering av ph Kalibrering görs vid två punkter, ph 7 och ph Gå in i kalibrerläge PÅGÅR med 'KAL'-knappen. Håll 'KAL'-knappen intryckt till dess att 'PÅGÅR'-dioden tänds. 2. Tag den rengjorda och avsköljda ph-elektroden och sätt ned den i kalibrerlösning ph 7 (ej i buffertflaskan), rör elektroden upp och ned lite för god avläsning, låt mätvärdet stabiliseras (5-30 s), tryck sedan in kalibrer-knapp 'ph7' och håll den intryckt under knappt en sekund till dess display visar '---'. 3. Skölj elektroden och sätt sedan ned den i kalibrerlösning ph 9 (ej i buffertflaskan), rör elektroden upp och ned lite för god avläsning, låt mätvärdet stabiliseras (5-30 s), tryck in kalibrerknapp 'ph 9' och håll den intryckt under knappt en sekund till dess display visar '---'. 4. Kalibreringen av ph är klar. Gå ur kalibrerings-mode genom att trycka in 'KAL'-knappen två gånger till dess att 'JUSTERA'-dioden släcks. 5. Släng använd buffertlösning efter kalibrering. OBS! Om elektrodspänningen vid nollpunkts-kalibreringen avviker för mycket från det förväntade indikeras elektrodfel med text 'EL1','EL2','EL3' eller 'EL4' under tiden som kalibrerknappen hålls intryckt. Då knappen släppts använder AUTODOS 5000 de kalibrervärden som gällde innan det misslyckade kalibreringsförsöket gjordes. Texternas innebörd: EL1: aktivt elektrodfel 1 (låg kalibrerpunkt < min) EL3: aktivt elektrodfel 3 (hög kalibrerpunkt < min) EL2: aktivt elektrodfel 2 (låg kalibrerpunkt > max) EL4: aktivt elektrodfel 4 (hög kalibrerpunkt > max) Autodos5000.doc ver sid 18

19 Kalibrering av fritt klor (Prominent klorelektrod CLE 2.2) Tvåpunkts-kalibrering (noll-punkt och förstärkning) mot fotometeruppmätt värde (t.ex DPD nr.1). Förstärkningskalibrering (kalibrerpunkt hög) bör göras en gång i veckan, nollpunkts-kalibrering görs mera sällan. Om inte nollpunkts-kalibrering skall göras, hoppa över punkt 2 nedan (med korrekt flöde). 1. Gå in i kalibrerläge PÅGÅR genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess att 'PÅGÅR'- dioden tänds. 2. Nollpunkts-kalibrering görs genom att lossa mätkabeln från elektroden, vänta ca 1 minut och trycka in knappen ' ' under display 1. Innan kalibrering mot laboratorie-uppmätt värde kan göras måste du sätta tillbaka sladden på elektroden och låta elektroden mäta i genomströmningsarmatur under ca 5 minuter för att erhålla korrekt värde. 3. Gå in i kalibrerläge JUSTERA genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess att 'JUSTERA'-dioden lyser. Mätaren lagrar då den senast uppmätta elektrodsignalen. 4. Tag ett vattenprov och fastställ korrekt klorvärde. 5. Ställ in korrekt klorvärde med knapparna ' ' och ' ' under display Gå ur kalibrerläge JUSTERA genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess att 'JUSTERA'- dioden släcks. OBS! Om elektrodspänningen vid nollpunkts-kalibreringen avviker för mycket från det förväntade indikeras elektrodfel med text 'EL1','EL2' under tiden som kalibrerknappen hålls intryckt. Då knappen släppts använder AUTODOS 5000 de kalibrervärden som gällde innan det misslyckade kalibreringsförsöket gjordes. Förstärkningsinställningen begränsas både uppåt och nedåt av gränser för rimlig elektrodsignal. Klor-värdet kan kalibreras ned till 0.05 ppm. Texternas innebörd: EL1 aktivt elektrodfel 1 (låg kalibrerpunkt < min) EL2 aktivt elektrodfel 2 (låg kalibrerpunkt > max) Autodos5000.doc ver sid 19

20 Kalibrering av fritt klor (Prominent 4-20mA klorelektrod CLE 3-mA-10ppm) Tvåpunkts-kalibrering (noll-punkt och förstärkning) mot fotometer-uppmätt värde (t.ex DPD nr 1). Förstärkningskalibrering (kalibrerpunkt hög) bör göras en gång i veckan, nollpunkts-kalibrering behöver normalt inte göras. Om inte nollpunkts-kalibrering skall göras (normalfall), hoppa över punkt 2 nedan (men se till att ha korrekt flöde). 1. Gå in i kalibrerläge PÅGÅR genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess att 'PÅGÅR'- dioden tänds. 2. Nollpunkts-kalibrering görs genom att placera elektroden i klorfritt vatten eller i luften. Vänta ca 1 timme och tryck sedan in knappen ' ' under display 1. Innan vidare kalibrering kan göras måste du låta elektroden mäta i genomströmningsarmatur under ca 5 minuter för att erhålla korrekt värde. En timme är lång tid att vänta, ett snabbare sätt att göra en nollkalibrering är att ta bort membranhuven på elektroden. 3. Gå in i kalibrerläge JUSTERA genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess att 'JUSTERA'-dioden lyser. Mätaren lagrar då den senast uppmätta elektrodsignalen. 4. Tag ett vattenprov och fastställ korrekt klorvärde. 5. Ställ in korrekt klorvärde med knapparna ' ' och ' ' under display Gå ur kalibrerläge JUSTERA genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess att 'JUSTERA'- dioden släcks. OBS! Om elektrodspänningen vid nollpunkts-kalibreringen avviker för mycket från det förväntade indikeras elektrodfel med text 'EL1','EL2' under tiden som kalibrerknappen hålls intryckt. Då knappen släppts använder AUTODOS 5000 de kalibrervärden som gällde innan det misslyckade kalibreringsförsöket gjordes. Förstärkningsinställningen begränsas både uppåt och nedåt av gränser för rimlig elektrodsignal. Klor-värdet kan kalibreras ned till Autodos5000.doc ver sid 20

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Spa, Badtunna och Bubbelbad

Spa, Badtunna och Bubbelbad Spa, Badtunna och Bubbelbad Skötselguide LACOFORM Bada säkert. Bada skönt. Information om och priser på alla Lacoform-produkter hittar du i produktguiden eller på www.chemoform.se Varning: Att blanda olika

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare Instruktionsbok Iwabo 30 & 48 kw Pelletsbrännare METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se (29) 2013-02 INNEHÅLL Viktig information...3

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Så här sköter du spa, kar och tunna

Så här sköter du spa, kar och tunna Så här sköter du spa, kar och tunna Innehåll sid Ett rent nöje...3 Kort om spa, bubbelbadkar och badtunnor...4 Viktigt att veta om varmt badvatten...6 Mekanisk rengöring...7 Kemisk rengöring med Nitor

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

R 97006 97006 START bar psi CONT R

R 97006 97006 START bar psi CONT R R R 97006 97006 R XS1: Start 1 2 3 4 5 6 97006 7 8 9 10 25 XS1 Loctite (Ireland) Ltd. Made in Germany 11 24 23 90 260 VAC/47 63 Hz 2AM cat.no.97006 P in 12 18 13 14 22 21 15 16 17 19 20 Innehåll 1 Var

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer