AUTODOS ph-/klor-mätare för swimming-pooler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler"

Transkript

1 AUTODOS 5000 ph-/klor-mätare för swimming-pooler

2 Register ph-/klor-regulator AUTODOS Register Installation Förslag på installation av reningsanläggning för badvatten Viktigt vid montering av reningsanläggning för badvatten Inkopplingsexempel Handhavande Knappar och lysdioder Textvisning på display Runtime-texter Fel-texter Uppstarts-sekvens Inställning av börvärde klor-reglering (fritt klor) On-off-styrd klor-reglering (fritt klor) Frekvensstyrd klor-reglering (fritt klor) Inställning av börvärde klor-reglering (bundet klor) Inställning av börvärde ph-reglering On-off-styrd ph-reglering Frekvensstyrd ph-reglering Inställning av högalarm Inställning av lågalarm Alarm-dioder Reset (återställning) av alarm Visning av 'okalibrerade' värden SETUP-mode Ändra öppningskod Gå in i SETUP-mode Ändring av text/värde på SETUP-rad Gemensam SETUP Kanalspecifik SETUP (fritt klor) Kanalspecifik SETUP (bundet klor) Kanalspecifik SETUP (ph) Underhåll Kalibrering Kalibrering av ph Kalibrering av fritt klor (Prominent klorelektrod CLE 2.2) Kalibrering av fritt klor (Prominent 4-20mA klorelektrod CLE 3-mA-10ppm) Kalibrering av fritt klor (PB-100 klorelektrod) Kalibrering av fritt klor (Jesco klorelektrod) Kalibrering av bundet (totalt) klor (ProMinent 4-20mA klor elektrod CTE 1-mA-10ppm) Rengöring av ph-elektroder Underhåll genomströmningsarmatur Underhåll fri-klormätcell (Prominent) Underhåll fri-klormätcell (PB-100) Viktigt vid start av mätning med Jesco fri-klormätcell Underhåll fri-klormätcell (Jesco) Allmänt om rening av badvatten Önskvärt regler-resultat ph-reglering Mätning av fritt/bundet klor Reglering av fritt klor Reglering av bundet klor (total klorhalt) Allmänt om mätutrustningen Kapsling (Fibox Cardmaster PC21/18 CFC II))) Elektrisk inkoppling Grund-inställningar (från fabrik) Felsökning Tekniska data Program-versioner Förbehåll AUTODOS 5000 PC-anslutning (tillbyggnad) AUTODOS 5000 PLC-anslutning (tillbyggnad)...38 Autodos5000.doc ver sid 2

3 1. Installation ph-/klor-regulator AUTODOS Förslag på installation av reningsanläggning för badvatten Autodos5000.doc ver sid 3

4 1.2. Viktigt vid montering av reningsanläggning för badvatten Lämplig placering av de olika objekten framgår av 'Förslag på installation av reningsanläggning för badvatten'. Mät och doserpunkter utförs enklast med s.k anborrningsbyglar. Separera doserpunkt klor och doserpunkt syra/bas så mycket som möjligt för att undvika direktkontakt. Montera AUTODOS 5000 och genomströmningsarmatur på torr, vibrationsfri plats. Lämpligt flöde finns angivet i kapitel om underhåll. Armaturen bör placeras så nära mätpunkten som möjligt för att undvika onödigt långa svarstider. Armaturen bör placeras nära AUTODOS 5000 för att underlätta hanteringen vid t.ex kalibrering. Drag mätvattenslang mellan mätpunkterna och deras slanganslutningar till genomströmningsarmaturen. Utloppet från genomströmningsarmaturen skall hållas trycklöst, t.ex genom att leda utloppsvattnet till avlopp (som avblödning) eller till en utjämningstank. Förregla doseringspumpar mot cirkulationspumpen (filterpumpen) med hjälp av motorskydd eller flödesvakt. Flödesvakt skall användas för att stoppa doseringen vid flödesstopp i genomströmningsarmatur. Vid installation av AUTODOS 5000 med fri-klorelektrod i bassänger där tidigare klorering skett med organiskt klor (Tri-klor eller Di-klor), måste vattnet bytas ut pga att cyanursyre-innehållet i bassängvattnet orsakat av organiskt klor ger ett betydligt högre klorvärde vid ett DPD nr1-test, vilket gör en korrekt kalibrering omöjlig. Klormätcellerna visar det fria klorvärdet medan ett DPD nr.1-test visar det fria klorvärdet samt även det i Isocyanursyra uppbundna kloret. Vid anläggningar där genomströmningsarmaturens utlopp ej kan förläggas trycklöst till avlopp eller utjämningstank, bör mätvattnet tas ut efter filtret och returen till pumpens sugledning. Kalibrering skall göras med fotometer. Doseringsreläet är på max 1A. Autodos5000.doc ver sid 4

5 1.3. Inkopplingsexempel I nedanstående exempel visas hur inkoppling sker vid de tre regleralternativ som finns. Autodos5000.doc ver sid 5

6 2. Handhavande 2.1. Knappar och lysdioder Nedan följer en kort beskrivning av knappar och lysdioder. För en mer detaljerad beskrivning av apparatens användande, se respektive avsnitt i handboken. NORMAL VISNING Normalt visas fritt klor på display 1, bundet klor på display 2 och ph på display 3. Displayerna kan också visa enkla text-meddelanden, se kapitel om text-meddelande. KODNIVÅER För att undvika oavsiktlig ändring av inställningar och otillåten användning av ej auktoriserade personer finns det två kodnivåer. I normalläget (ingen kodnivå) kan inga inställningar påverkas, endast RESET är möjlig. KODNIVÅ 1: Börvärden, alarmgränser och reglerparametrar kan ändras och kalibrering är också möjlig. KODNIVÅ 2: Allt kan ändras, även setup är möjlig. Om inga koder är valda nås kodnivå 2 automatiskt vid tryck på knappen KOD. Autodos5000.doc ver sid 6

7 GÅ IN I KODLÄGE KOD Då knappen 'KOD' hålls intryckt kan inmatning av öppningskod ske med knapparna 0 9, RESET tömmer displayen och upp till sex siffror kan användas i kod. Om den inmatade koden är densamma som öppningskod 1 så kommer du in i kodnivå 1 och om den inmatade koden är densamma som öppningskod 2 så kommer du in i kodnivå 2 när knappen 'KOD' släpps. Detta indikeras via tänd lysdiod KOD för kodnivå 1 och blinkande lysdiod KOD för kodnivå 2. Öppningskoden kan bara ändras då kodnivå 2 gäller, beskrivning finns i Setup-kapitlet. Om du glömt koden för kodnivå 2 kan den visas genom att trycka in KOD under uppstartssekvensen (då sekunderna börjat räknas ned). Om ingen kod har valts för kodnivå 2 så kommer man automatiskt in dit vid tryck på KOD även om en kod för kodnivå 1 finns. VISA/ÄNDRA BÖRVÄRDEN BÖR VÄRDE Då knappen 'BÖRVÄRDE' hålls intryckt visas börvärdet för fritt klor-dosering på display 1, för bundet klor-dosering på display 2 och för ph-dosering på display 3. För att ändra börvärdet, håll 'BÖRVÄRDE' intryckt samtidigt som du trycker in ' ' eller ' ' under respektive display för att minska eller öka värdet. För att ändring skall kunna göras krävs lägst kodnivå 1. VISA/ÄNDRA ALARMGRÄNSER HÖG ALARM LÅG ALARM Då knappen 'HÖG ALARM' hålls intryckt visas gränsvärdet för hög-alarm för fritt klor, bundet klor och ph på display 1-3. För att ändra gränsvärdet, håll 'HÖG ALARM' intryckt samtidigt som du trycker in ' ' eller ' ' under respektive display för att minska eller öka värdet. För att ändring skall kunna göras krävs lägst kodnivå 1. Då knappen 'LÅG ALARM' hålls intryckt visas gränsvärdet för låg-alarm för fritt klor, bundet klor och ph på display 1-3. För att ändra gränsvärdet, håll LÅG ALARM' intryckt samtidigt som du trycker in ' ' eller ' ' under respektive display för att minska eller öka värdet. För att ändring skall kunna göras krävs lägst kodnivå 1. ÖVRIG VISNING PÅ DISPLAY VISA OKAL Då knapparna 'BÖRVÄRDE' och 'LÅG ALARM' hålls intryckta samtidigt intryckt visas 'okalibrerade' värden på display 1-3. VISA FLÖDES- VAKT VISA VERSION Då knapparna 'BÖRVÄRDE' och 'HÖG ALARM' hålls intryckta samtidigt visas flödesvaktens läge på display 3 ( F-0 =flöde från, F-1 =flöde till). Om flödesvakten ej valts i setup visas ingenting på display. Då knapparna 'HÖG ALARM' och 'LÅG ALARM' hålls intryckta samtidigt visas programversion. VISA SERIE- NUMMER Då knapparna 'FUNKTION' och 'HÖG ALARM' hålls intryckta samtidigt visas det fabriksprogrammerade serienumret. Autodos5000.doc ver sid 7

8 DOSERINGS-VAL VÄLJ FUNKTION AV AUTO DOS Då knappen 'VÄLJ FUNKTION' trycks in ändras doserings-val mellan AV-AUTO-AV-AUTO- AV-... Dosering kan väljas bort i setup-mode och då händer inget vid tryck på knappen. För att åstadkomma manuell dosering skall knapparna 'VÄLJ FUNKTION' och 'BÖRVÄRDE' tryckas in samtidigt. Manuell dosering slås ifrån genom att trycka in knappen 'VÄLJ FUNKTION'. För att ändring skall kunna göras krävs lägst kodnivå 1. Ingen dosering Automatisk dosering enligt inställda parametrar (normal-inställning) Kontinuerlig dosering (även då fel gäller, stoppas dock vid dos-tidsfel) ÖVRIGA KNAPPAR RESET KAL Då knappen 'RESET' hålls intryckt visas erhållna alarm för respektive kanal i form av en kort text och då knappen hållits intryckt under ca en sekund återställs alarmen och det gemensamma alarmreläet slås ifrån. Doseringstids-räknaren nollställs alltid vid RESET Då knappen 'KAL' trycks in ändras kalibrerings-mode mellan AV-PÅGÅR-JUSTERA-AV... Detta indikeras med släckta lysdioder, tänd pågår-diod eller tända pågår/justera-dioder. Pil-knapparna används för inställning av börvärden, gränser och kalibrer-värden på display 1-display 3. Om en pil-knapp hålls intryckt inträder en 'snabbstegnings-funktion' efter knappt en sekund. Autodos5000.doc ver sid 8

9 LYSDIODER (INDIKATORER) FÖR DOSERING AV AUTO DOS Dosering av ph-reglerande respektive klorhalts-reglerande medel frånslagen Dosering av ph-reglerande respektive klorhalts-reglerande medel styrs automatiskt Dosering av ph-reglerande eller klor-reglerande medel pågår Om vare sig 'AV' eller 'AUTO' lyser är manuell dosering vald, om dessutom dosering inte sker är doseringen bortvald i setup. Det kan också vara frånslag pga för lång doseringstid om denna funktion valts men då blinkar (eller lyser) även dioden ALARM. Om ph-värdet ligger utanför alarmgränserna blir det ett alarm på klorkanalen om klordoseringen är aktiv. Klordoseringen stoppas tills ph-värdena ligger inom tillåtna gränser igen. Alarmet indikeras via en blinkande lysdiod AUTO på klorkanalen och alarm-texten PHF vid RESET. LYSDIODER (INDIKATORER) FÖR ALARM LÅGT FLÖDE Flöde i genomströmnings-armatur för lågt ALARM Hög-alarm, låg-alarm, doserings-fel eller flödes-fel Om lysdioden 'ALARM' blinkar finns det ett ej återställt fel. Vid återställt men fortfarande aktivt fel lyser lysdioden med ett fast sken. Alla alarm har en fördröjning på 5 sekunder. LYSDIODER (INDIKATORER) FÖR PÅGÅENDE KALIBRERING PÅGÅR JUSTERA Kalibrering pågår, kalibrering av ph7, ph9 och klor-nollpunkter möjlig Kalibrering pågår, kalibrering av klorvärden möjlig Om lysdioden 'PÅGÅR' blinkar har du hamnat i setup-mode (mer om detta i separat kapitel). För att komma ur setup-mode, tryck på knapp 'KAL' och håll denna intryckt till dess 'PÅGÅR'-dioden slutar blinka. LYSDIODER (INDIKATORER) FÖR ÖVRIGA FUNKTIONER KOD Indikerar kodläge (ändring av inställningar möjlig), fast = kodnivå 1, blinkande = kodnivå 2 STDBY Indikerar ingång som stänger av alarm och dosering, alarmrelä aktiveras då ingången aktiveras Autodos5000.doc ver sid 9

10 2.2. Textvisning på display Display 1-3 kan i vissa lägen visa text. Dessa uppträder vid lite olika tillfällen Runtime-texter Nedan följer en lista på texter som kan förekomma under normal program-körning och i vilket sammanhang de uppträder: --- EEP Er1 vid första start eller vid fel i EEPROM, reset ger grundinställning del SEC ### omstart gjord, ### anger tid innan start-fördröjning är slut Fel-texter Nedan följer en lista på texter som kan uppträda: EL1 EL2 EL3 EL4 noc aktivt elektrodfel 1 (låg kalibrerpunkt < min) aktivt elektrodfel 2 (låg kalibrerpunkt > max) aktivt elektrodfel 3 (hög kalibrerpunkt < min) aktivt elektrodfel 4 (hög kalibrerpunkt > max) för lågt klor-värde, kalibrering ej möjlig Nedan följer en lista på texter som kan uppträda under tiden 'RESET'-knappen hålls intryckt och betydelsen av dessa: FLo aktivt flödesfel på kanal x Lo aktivt låg-alarm på kanal x Hi aktivt hög-alarm på kanal x dos felaktig dosering PHF stoppad klordosering pga ph-värde utanför tillåtna gränser SbY standby --- allt OK 2.3. Uppstarts-sekvens Vid uppstart av AUTODOS 5000 visas texten texten 'del SEC 059', 'del SEC 058' osv där de tre sista siffrorna anger hur många sekunder som återstår av uppstartssekvensen. Väntetiden vid uppstart är till för att undanröja problem med alarm på grund av mätvärden som inte hunnit svänga in etc. Om 'RESET'-knappen trycks in under ca en sekund hoppas start-fördröjningen över. Autodos5000.doc ver sid 10

11 2.4. Inställning av börvärde klor-reglering (fritt klor) INSTÄLLNING AV BÖRVÄRDE för reglering av fritt klor görs genom att trycka ned knappen 'BÖRVÄRDE' och hålla den intryckt. Valt börvärde för klor visas då i display 1. För att ändra börvärde, håll börvärdes-knappen intryckt samtidigt som du trycker ned ' ' eller ' ' under display 1. Om du håller in en pil-tangent under knappt en sekund sker 'snabbstegning' till dess du släpper den. Börvärdet är valbart i intervallet: klor On-off-styrd klor-reglering (fritt klor) ärvärde klor börvärde klor start klor-dosering slut klor-dosering Frekvensstyrd klor-reglering (fritt klor) ärvärde klor börvärde klor doser-område ca 30 pulser/min ca 70 pulser/min max klor-dos (ca 100 pulser/min) Doser-område anger det intervall inom vilket dosering steglöst ändras (pband) mellan 0 pulser/min och max antal pulser/min.. Inställning av doser-områdets storlek sker i setup-mode (se särskilt kapitel). Då ärvärdet i figur är större än börvärde klor sker ingen klor-dosering (0 pulser/min), då ärvärde = (börvärde - doser-område) sker full dosering (ca 100 pulser/min), i området däremellan ändras doseringen beroende på ärvärdet. Ligger t.ex ärvärdet mitt i doserområdet sker 'halv' dosering (ca 50 pulser/min) Inställning av börvärde klor-reglering (bundet klor) Går till på samma sätt som med fritt klor med den skillnaden att pilarna under display 2 används och att reglering görs mot mätvärdet för bundet klor. Autodos5000.doc ver sid 11

12 2.6. Inställning av börvärde ph-reglering INSTÄLLNING AV BÖRVÄRDEN för ph-reglering görs genom att trycka ned knappen 'BÖRVÄRDE' och hålla den intryckt. Valt börvärde för ph visas då i display 3. För att ändra börvärde, håll börvärdes-knappen intryckt samtidigt som du trycker ned ' ' eller ' ' under display 3. Om du håller in en pil-tangent under knappt en sekund sker 'snabbstegning' till dess du släpper den. Börvärdet är valbart i intervallet: ph I nedanstående bilder visas både dosering med ph-höjande (bas) och ph-sänkande (syra) medel, principen är densamma men det blir omvänd riktning On-off-styrd ph-reglering syra-dosering ärvärde börvärde syra börvärde bas bas-dosering Frekvensstyrd ph-reglering max syra-dos ärvärde börvärde syra doser-område börvärde bas ca 30 pulser/min ca 60 pulser/min max bas-dos (ca 100 pulser/min) Doser-område anger det intervall inom vilket dosering steglöst ändras (pband) mellan 0 pulser/min och max antal pulser/min. Inställning av doser-områdets storlek sker i setup-mode (se särskilt kapitel). Då ärvärdet i figur är större än börvärde bas sker ingen bas-dosering (0 pulser/min), då ärvärde = (börvärde - doser-område) sker full dosering (ca 100 pulser/min), i området däremellan ändras doseringen beroende på ärvärdet. Ligger t.ex ärvärdet mitt i doserområdet sker 'halv' dosering (ca 50 pulser/min). Doseringen för syra fungerar likadant, fast med omvänt tecken. Autodos5000.doc ver sid 12

13 2.7. Inställning av högalarm larmtidpunkt ärvärde gränsvärde för höglarm börvärde INSTÄLLNING AV HÖGALARM görs genom att trycka ned knappen hög-alarm och hålla den intryckt. Högalarmsgräns för fritt klor, bundet klor och ph visas då i mätvärdesfönstren 1-3. För att ändra gränsen, håll högalarms-knappen intryckt samtidigt som du trycker ned ' ' eller ' ' för berörd kanal. Om du håller in en pil-tangent under knappt en sekund sker 'snabbstegning' till dess du släpper den. Högalarmsgräns är valbart i intervallen: frittt klor ppm bundet klor ppm ph Inställning av lågalarm ärvärde börvärde larmtidpunkt gränsvärde för låglarm INSTÄLLNING AV LÅGALARM görs genom att trycka ned knappen låg-alarm och hålla den intryckt. Lågalarmsgräns för fritt klor, bundet klor och ph visas då i mätvärdesfönstren 1-3. För att ändra gränsen, håll lågalarms-knappen intryckt samtidigt som du trycker ned ' ' eller ' ' för berörd kanal. Om du håller in en pil-tangent under knappt en sekund sker 'snabbstegning' till dess du släpper den. Lågalarmsgräns är valbart i intervallen: frittt klor ppm bundet klor ppm ph Autodos5000.doc ver sid 13

14 2.9. Alarm-dioder ph-/klor-regulator AUTODOS ALARM-DIODERNA indikerar alarm genom att blinka. Alarm-reläet är spänningslöst då dioden blinkar (detta medför att avstängd apparat ger alarm). Dioden lyser fast efter reset om alarm fortfarande är aktivt eller släcks om inget alarm är aktivt. Indikering görs för låg-alarm, hög-alarm, doseringsfel och flödesfel. Dosering påverkas av alarm enligt: Flödesfel stoppar all dosering (startar vid korrekt flöde) Låg-alarm ph stoppar klor-dosering (startar vid värde inom gränserna ) Hög-alarm ph stoppar klor-dosering (startar vid värde inom gränserna ) Doseringsfel ph stoppar all dosering (startar efter RESET) Doseringsfel fritt/bundet klor stoppar klor-dosering (startar efter RESET) Låg-alarm fritt/bundet klor - Hög-alarm fritt/bundet klor Reset (återställning) av alarm RESET av alarm görs genom att trycka in 'RESET'-knappen och hålla den intryckt under knappt en sekund till dess diod(erna) slutar blinka och alarm-relä slås ifrån. Så länge 'RESET'-knappen hålls intryckt visar display 1-3 via text de alarm som var aktiva då knappen trycktes in (se kapitel om text-visning), om flera alarm är aktiva visas dessa med ca 1 sekunds intervall. Då 'RESET'-knappen släpps försvinner de kvitterade ej aktiva alarmen och via ny knapptryckning kan de kvarvarande aktiva alarmen visas. Reset går ej att göra då kalibreringsmode gäller. Doseringstids-räknaren nollställs alltid vid RESET Visning av 'okalibrerade' värden VISNING AV VÄRDEN SOM HADE VARIT OM INGEN KALIBRERING GJORTS sker på display 1-3 om du samtidigt håller in knapparna 'FUNKTION' och 'LÅG ALARM' (fungerar även vid kalibrering). Funktionen är en god hjälp vid felsökning då elektroder inte fungerar som vanligt. Autodos5000.doc ver sid 14

15 2.12. SETUP-mode ph-/klor-regulator AUTODOS För att kunna komma in i setup-mode så måste kodnivå 2 gälla, dessutom skall kalibrermode vara aktiverad. Mata in öppningskod: Då knappen 'KOD' hålls intryckt kan inmatning av öppningskod ske med knapparna 0 9, upp till sex siffror kan användas i kod. Om den inmatade koden är korrekt så kommer du in i kodläge när knappen 'KOD' släpps, detta indikeras via tänd lysdiod KOD om koden gällde för kodnivå 1 och med blinkande diod KOD om koden gällde för kodnivå Ändra öppningskod Då knappen 'KOD' trycks in under uppstart kan öppningskoden visas genom att man håller in knappen 'KOD', om man dessutom håller in knappen RESET så visas öppningskod 2. För att kunna ändra öppningskoder måste kodnivå 2 gälla. Mata in öppningskod (för kodnivå 1): Då knappen 'KOD' hålls intryckt kan inmatning av öppningskod ske med knapparna 0 9, upp till sex siffror kan användas i kod. Mata in öppningskod 2 (för kodnivå 2): Då knapparna 'KOD' och RESET hålls intryckta kan inmatning av öppningskod 2 ske med knapparna 0 9, upp till sex siffror kan användas i kod Gå in i SETUP-mode Det finns fyra olika SETUP-lägen, ett gemensamt där gjorda inställningar berör samtliga kanaler och ett för varje kanal med kanalspecifika inställningar. Följande knappkombinationer används för att gå in i de olika SETUP-lägena: (FUNKTION + RESET): gemensam SETUP för alla kanaler (BÖRVÄRDE + VÄLJ FUNKTION kanal 1): SETUP för kanal (BÖRVÄRDE + VÄLJ FUNKTION kanal 2): SETUP för kanal (BÖRVÄRDE + VÄLJ FUNKTION kanal 3): SETUP för kanal 3 Så länge knapparna hålls intryckta visas en text som beskriver vilket SETUP-läge du kommit till, när du släpper knapparna indikeras aktiv SETUP genom att lysdioden PÅGÅR blinkar och om någon av de kanalspecifika SETUP-lägena gäller så indikeras det med blinkande lysdioder AV och AUTO på berörd kanal Ändring av text/värde på SETUP-rad All ändring av inställningar i SETUP görs egentligen på samma sätt. Välj vilken rad du vill ändra inställning på genom att trycka på ' ' eller ' ' under display 2. Medan knapparna ' ' eller ' ' hålls nedtryckta visar display 3 det aktuella radnumret och display 2 visar den valda SETUP-typen (ex. FCL -01 ). När knapparna släpps visar display 2 en text som talar om vilken inställning du kan ändra och display 3 visar antingen en text eller ett numeriskt värde. För att ändra text eller värde, tryck på ' ' eller ' ' under display 3. Den valda SETUP-typen (gemensam, bundet klor, total klor, syra/bas) indikeras via en av följande texter: SEt, FCL, CCL, ACi eller bas. Autodos5000.doc ver sid 15

16 Gemensam SETUP Du har tryckt på knapparna FUNKTION + RESET och kommit in i den SETUP-del som är gemensam för alla kanaler. Detta indikeras via texten SEt UP och släckta lysdioder AV och AUTO. För att gå ur setup, tryck på knappen KAL eller stega förbi sista raden. Följande kan ändras i den gemensamma SETUP en: Rad Text Inställning Förklaring -01 FLo off/on Flödesvakt OFF/ON (AV/PÅ) -02 FCL Pb/Cur Val av elektrodtyp för klormätning, PB-100/4-20mA -03 C-P CCh/Prg Display 2 total klor/programmerad -04 FCL non/ph- ph-kompensera fritt klor -05 PHd ACi/bAS Syra-/bas-dosering -06 PC no/res/prg Typ av access från PC (ingen/endast RESET/full programmering) -07 Sio Modbus identifikationsnummer Kanalspecifik SETUP (fritt klor) Du har tryckt på knapparna BÖRVÄRDE + VÄLJ FUNKTION för friklorkanalen och kommit in i den SETUPdel som är specifik för friklorkanalen. Detta indikeras via texten SEt FCL och blinkande lysdioder AV och AUTO på kanalen. För att gå ur SETUP, tryck på knappen KAL eller stega förbi sista raden. Följande kan ändras i den kanalspecifika SETUP en (fritt klor): Rad Text Inställning Förklaring -01 dos off/ono/fre/cur Doseringstyp ingen dos/on-off./frekv./strömutg. -02 P P-band -03 d D-tid -04 df Max-frekvens dosering, slag/min -05 Ldt (minuter) Lång doseringstid alarm, 0 = ingen alarm-funktion -06 oft (sekunder) Min-tid AV för relä, 0 = ingen funktion (on-off) -07 ont (sekunder) Min-tid PÅ för relä, 0 = ingen funktion (on-off) -08 Cur --0/--4 Strömutgång, val av område 0-20mA/4-20mA -09 C-L Värde för 0/4mA -10 C-H Värde för 20mA Ändring av inställningar i SETUP görs genom att välja vilken rad du vill ändra inställning på genom att trycka på ' ' eller ' ' under display 2. Medan knapparna ' ' eller ' ' hålls nedtryckta visar display 3 det aktuella radnumret och display 2 visar den valda SETUP-typen (ex. FCL -01 ). När knapparna släpps visar display 2 en text som talar om vilken inställning du kan ändra och display 3 visar antingen en text eller ett numeriskt värde. För att ändra text eller värde, tryck på ' ' eller ' ' under display 3. Autodos5000.doc ver sid 16

17 Kanalspecifik SETUP (bundet klor) Du har tryckt på knapparna BÖRVÄRDE + VÄLJ FUNKTION för bundetklorkanalen och kommit in i den SETUP-del som är specifik för bundetklorkanalen. Detta indikeras via texten SEt CCL och blinkande lysdioder AV och AUTO på kanalen. För att gå ur SETUP, tryck på knappen KAL eller stega förbi sista raden. Följande kan ändras i den kanalspecifika SETUP en (bundet klor): Rad Text Inställning Förklaring -01 dos off/ono/fre/cur Doseringstyp ingen dos/on-off./frekv./strömutg. -02 P P-band -03 d D-tid -04 df Max-frekvens dosering, slag/min -05 Ldt (minuter) Lång doseringstid alarm, 0 = ingen alarm-funktion -06 oft (sekunder) Min-tid AV för relä, 0 = ingen funktion (on-off) -07 ont (sekunder) Min-tid PÅ för relä, 0 = ingen funktion (on-off) -08 Cur --0/--4 Strömutgång, val av område 0-20mA/4-20mA -09 C-L Värde för 0/4mA -10 C-H Värde för 20mA Ändring av inställningar i SETUP görs genom att välja vilken rad du vill ändra inställning på genom att trycka på ' ' eller ' ' under display 2. Medan knapparna ' ' eller ' ' hålls nedtryckta visar display 3 det aktuella radnumret och display 2 visar den valda SETUP-typen (ex. CCL -01 ). När knapparna släpps visar display 2 en text som talar om vilken inställning du kan ändra och display 3 visar antingen en text eller ett numeriskt värde. För att ändra text eller värde, tryck på ' ' eller ' ' under display Kanalspecifik SETUP (ph) Du har tryckt på knapparna BÖRVÄRDE + VÄLJ FUNKTION för ph-kanalen och kommit in i den SETUPdel som är specifik för ph-klorkanalen. Detta indikeras via texten SEt ACi eller SEt bas beroende på om syraeller bas-doseing är vald och blinkande lysdioder AV och AUTO på kanalen. För att gå ur SETUP, tryck på knappen KAL eller stega förbi sista raden. Följande kan ändras i den kanalspecifika SETUP en (fritt klor): Rad Text Inställning Förklaring -01 dos off/ono/fre/cur Doseringstyp ingen dos/on-off./frekv./strömutg. -02 P P-band -03 d D-tid -04 df Max-frekvens dosering, slag/min -05 Ldt (minuter) Lång doseringstid alarm, 0 = ingen alarm-funktion -06 oft (sekunder) Min-tid AV för relä, 0 = ingen funktion (on-off) -07 ont (sekunder) Min-tid PÅ för relä, 0 = ingen funktion (on-off) -08 Cur --0/--4 Strömutgång, val av område 0-20mA/4-20mA -09 C-L Värde för 0/4mA -10 C-H Värde för 20mA Ändring av inställningar i SETUP görs genom att välja vilken rad du vill ändra inställning på genom att trycka på ' ' eller ' ' under display 2. Medan knapparna ' ' eller ' ' hålls nedtryckta visar display 3 det aktuella radnumret och display 2 visar den valda SETUP-typen (ex. ACi -01 ). När knapparna släpps visar display 2 en text som talar om vilken inställning du kan ändra och display 3 visar antingen en text eller ett numeriskt värde. För att ändra text eller värde, tryck på ' ' eller ' ' under display 3. Autodos5000.doc ver sid 17

18 3. Underhåll 3.1. Kalibrering ph-/klor-regulator AUTODOS För att komma in i kalibrerings-läge krävs att kodnivå 1 gäller, dvs lysdioden KOD skall lysa eller blinka. Under kalibrering kan inga inställningar göras (utom om du går in i setup-mode) och hög-alarm, låg-alarm och flödes-alarm aktiveras inte. Automat-dosering stoppas under kalibrering. I kalibreringsläge visas TOTALT klor (dvs. fritt + bundet klor) på display 2. KALIBRERINGS-LÄGE PÅGÅR nås genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess 'PÅGÅR'- dioden tänds. Dosering upphör automatiskt under kalibrering och utsignalerna på strömutgångarna fryses vid sista uppmätta värdet före kalibrering. I kalibrerings-läge PÅGÅR kan ph7, ph9 och klor-nollpunkter kalibreras. KALIBRERINGS-LÄGE JUSTERA nås genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess 'JUSTERA'-dioden tänds (förutsatt att 'PÅGÅR'-dioden lyser ). Inget ph-värde visas i display 3, istället visas --- för att indikera att ph-kalibrering inte är möjlig. KALIBRERINGS-LÄGE FRÅN nås genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess 'JUSTERA'-dioden släcks (förutsatt att 'JUSTERA'-dioden lyser) Kalibrering av ph Kalibrering görs vid två punkter, ph 7 och ph Gå in i kalibrerläge PÅGÅR med 'KAL'-knappen. Håll 'KAL'-knappen intryckt till dess att 'PÅGÅR'-dioden tänds. 2. Tag den rengjorda och avsköljda ph-elektroden och sätt ned den i kalibrerlösning ph 7 (ej i buffertflaskan), rör elektroden upp och ned lite för god avläsning, låt mätvärdet stabiliseras (5-30 s), tryck sedan in kalibrer-knapp 'ph7' och håll den intryckt under knappt en sekund till dess display visar '---'. 3. Skölj elektroden och sätt sedan ned den i kalibrerlösning ph 9 (ej i buffertflaskan), rör elektroden upp och ned lite för god avläsning, låt mätvärdet stabiliseras (5-30 s), tryck in kalibrerknapp 'ph 9' och håll den intryckt under knappt en sekund till dess display visar '---'. 4. Kalibreringen av ph är klar. Gå ur kalibrerings-mode genom att trycka in 'KAL'-knappen två gånger till dess att 'JUSTERA'-dioden släcks. 5. Släng använd buffertlösning efter kalibrering. OBS! Om elektrodspänningen vid nollpunkts-kalibreringen avviker för mycket från det förväntade indikeras elektrodfel med text 'EL1','EL2','EL3' eller 'EL4' under tiden som kalibrerknappen hålls intryckt. Då knappen släppts använder AUTODOS 5000 de kalibrervärden som gällde innan det misslyckade kalibreringsförsöket gjordes. Texternas innebörd: EL1: aktivt elektrodfel 1 (låg kalibrerpunkt < min) EL3: aktivt elektrodfel 3 (hög kalibrerpunkt < min) EL2: aktivt elektrodfel 2 (låg kalibrerpunkt > max) EL4: aktivt elektrodfel 4 (hög kalibrerpunkt > max) Autodos5000.doc ver sid 18

19 Kalibrering av fritt klor (Prominent klorelektrod CLE 2.2) Tvåpunkts-kalibrering (noll-punkt och förstärkning) mot fotometeruppmätt värde (t.ex DPD nr.1). Förstärkningskalibrering (kalibrerpunkt hög) bör göras en gång i veckan, nollpunkts-kalibrering görs mera sällan. Om inte nollpunkts-kalibrering skall göras, hoppa över punkt 2 nedan (med korrekt flöde). 1. Gå in i kalibrerläge PÅGÅR genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess att 'PÅGÅR'- dioden tänds. 2. Nollpunkts-kalibrering görs genom att lossa mätkabeln från elektroden, vänta ca 1 minut och trycka in knappen ' ' under display 1. Innan kalibrering mot laboratorie-uppmätt värde kan göras måste du sätta tillbaka sladden på elektroden och låta elektroden mäta i genomströmningsarmatur under ca 5 minuter för att erhålla korrekt värde. 3. Gå in i kalibrerläge JUSTERA genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess att 'JUSTERA'-dioden lyser. Mätaren lagrar då den senast uppmätta elektrodsignalen. 4. Tag ett vattenprov och fastställ korrekt klorvärde. 5. Ställ in korrekt klorvärde med knapparna ' ' och ' ' under display Gå ur kalibrerläge JUSTERA genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess att 'JUSTERA'- dioden släcks. OBS! Om elektrodspänningen vid nollpunkts-kalibreringen avviker för mycket från det förväntade indikeras elektrodfel med text 'EL1','EL2' under tiden som kalibrerknappen hålls intryckt. Då knappen släppts använder AUTODOS 5000 de kalibrervärden som gällde innan det misslyckade kalibreringsförsöket gjordes. Förstärkningsinställningen begränsas både uppåt och nedåt av gränser för rimlig elektrodsignal. Klor-värdet kan kalibreras ned till 0.05 ppm. Texternas innebörd: EL1 aktivt elektrodfel 1 (låg kalibrerpunkt < min) EL2 aktivt elektrodfel 2 (låg kalibrerpunkt > max) Autodos5000.doc ver sid 19

20 Kalibrering av fritt klor (Prominent 4-20mA klorelektrod CLE 3-mA-10ppm) Tvåpunkts-kalibrering (noll-punkt och förstärkning) mot fotometer-uppmätt värde (t.ex DPD nr 1). Förstärkningskalibrering (kalibrerpunkt hög) bör göras en gång i veckan, nollpunkts-kalibrering behöver normalt inte göras. Om inte nollpunkts-kalibrering skall göras (normalfall), hoppa över punkt 2 nedan (men se till att ha korrekt flöde). 1. Gå in i kalibrerläge PÅGÅR genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess att 'PÅGÅR'- dioden tänds. 2. Nollpunkts-kalibrering görs genom att placera elektroden i klorfritt vatten eller i luften. Vänta ca 1 timme och tryck sedan in knappen ' ' under display 1. Innan vidare kalibrering kan göras måste du låta elektroden mäta i genomströmningsarmatur under ca 5 minuter för att erhålla korrekt värde. En timme är lång tid att vänta, ett snabbare sätt att göra en nollkalibrering är att ta bort membranhuven på elektroden. 3. Gå in i kalibrerläge JUSTERA genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess att 'JUSTERA'-dioden lyser. Mätaren lagrar då den senast uppmätta elektrodsignalen. 4. Tag ett vattenprov och fastställ korrekt klorvärde. 5. Ställ in korrekt klorvärde med knapparna ' ' och ' ' under display Gå ur kalibrerläge JUSTERA genom att trycka in 'KAL'-knappen och hålla den intryckt till dess att 'JUSTERA'- dioden släcks. OBS! Om elektrodspänningen vid nollpunkts-kalibreringen avviker för mycket från det förväntade indikeras elektrodfel med text 'EL1','EL2' under tiden som kalibrerknappen hålls intryckt. Då knappen släppts använder AUTODOS 5000 de kalibrervärden som gällde innan det misslyckade kalibreringsförsöket gjordes. Förstärkningsinställningen begränsas både uppåt och nedåt av gränser för rimlig elektrodsignal. Klor-värdet kan kalibreras ned till Autodos5000.doc ver sid 20

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

2. Fyll poolen tills att vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.

2. Fyll poolen tills att vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning. Viktiga steg att följa vid uppstart av poolen. 1. Vid vårstart, börja med att återmontera pooldetaljer som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar. Töm bräddavloppets

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SVENSKA 1. Chlorinator Auto-Chl 12 & 25 Art.nr 418100 & 418125. Produktbeskrivning. Tekniska data. Rekommendationer beträffande vattenkvalitet:

SVENSKA 1. Chlorinator Auto-Chl 12 & 25 Art.nr 418100 & 418125. Produktbeskrivning. Tekniska data. Rekommendationer beträffande vattenkvalitet: R SVENSKA 1 Chlorinator Auto-Chl 12 & 25 Produktbeskrivning Genom att tillsätta salt i poolvattnet och pumpa vattnet genom klorinatorn får du ett system som egenproducerar klor. Under normala förhållanden

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

EcoSense ph10 ph-penna

EcoSense ph10 ph-penna EcoSense ph10 ph-penna MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se EcoSense ph10 ph-penna 110411 Innehåll 1. Översikt... 1 Beskrivning... 1 Knappar... 1 2. Före användning...

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

DIGITAL CONTROLLER LDCL

DIGITAL CONTROLLER LDCL DIGITAL CONTROLLER LDCL (version 1.2 2006) SVENSK INSTRUKTION GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! I nödsituationer ska instrumentet stängas av omedelbart. Lossa spänningskabeln

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1 Compat Go börja använda pumpen Compat Go instruktioner 1 Compat Go instruktioner 2 Compat Go Pump - översikt 1. ON/OFF knapp 2. Informationsknapp 8 7 3. Knapp för manuell fyllning av aggregatet 4. Starta

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 10-1 Sid 1 Tider för 2 kanaligt kopplingsur. C1 C2 Reglermotor

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

Användarmanual v2.3. Innehållsförteckning

Användarmanual v2.3. Innehållsförteckning Användarmanual v2.3 Saltklorinator Fp 15 Obs Läs dessa instruktioner noggrant före installation, driftsättning och användning av denna enhet. Innehållsförteckning Teknisk specifikation... 2 PRESENTATION...

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1000 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer