VETENSKAP & FOLKBILDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VETENSKAP & FOLKBILDNING"

Transkript

1 6/8stt VETENSKAP & FOLKBILDNING Medfemsblad nr d83 Box 185, Stockholm l pg Den brikiga andcn I detta nummer skriver Sven Ove Hansson oo parapsykologl och dess historl.a. xnl I rlsr rr ll,a nsmijrr! Arsmdtet Sger rum ldrdagen den 4:e februari, klockan 14oo. Lokal: sal g plan 4 i Garnisonen, Karlaviigen 100, T-bana Karlaplan, Ge ln genom huvudentr6n. Fdrutom sedvanliga Hrenden kommer sin_ nesillusioner Berndt Erehmer skall att tas upp pa m6tet. tala om detta dm_ ne och kanske far vi ocksa se exempel pa trolleri. GOD FORTSATTNING!

2 G/8i\L F iiren ingsnytt VerksanhetsberHttelse fiir fiireaingen Fijrsta verksanhetsiret, 4 dec dec 1985 Efter en dei telefonkontakter under v3- ren 1982 bildades den 11 naj en organisationskonnitt6 fijr en fcirening fiir vetenskap och folkbildning. I{edlennar var Bern<lt Brehner, Bengt Giiransson, Sven Ove Hansson, Arne He11d6n, UIf Ivarsson, Hans Lindquist, Gerdt Sundstrijn, Svante Svensson, Per Thinan och Nils Trowald. Kornnitt6n skickade ut ett upprop son publlcerades i ett flertal tidningar. Vid sitt andra och sista sanmantrhde den 19/1O konstaterade konnitt6n att intresseanrnzilningarna var tillrhck1iga, och kallade till ett konstituerande niite den 4 decenber 1982 i ABF-huset i Stockholn. Vid det konstituerande niitet talade Arne He11d6n under mbriken "Upplysning och folkbildning i ett historiskt perspektiv". Ti1l ordf6rande valde niitet Sven Ove Hansson och ti1l kassiir Sverker GustavseoD. TiIl iivriga ledanoter valdes Berndt Brehner, son av sina styrelsekamrater sedan utsigs till viee ordf'<irande, Lena Carlsson, son av si-na styrelsekamrater utsetts tili sekreterare och Gudrun Uesterfors. Ti1l suppleanter utsigs UIf Ivarsson, Nils Trowald, Lennart Melin och Arne He11d6n. Styrelsen har haft I protokollfiirtla sanmantriiden under iret. Medlensbladet, son Lena Carlsson har ansvarat f'dr, har konrnit ut i 6 DUnnrer. Antalet betalande medlernnar var vid verksanhetsirets uteing ca 1OO. Fiireningen har efter det konstituerande ntitet haft tvi nedlensniiten och '<ippet ett niite, som alla nittits i Stockholn. Vid medlemsniitet den 25/4 diskuterade vi pseudovetenskapens intring vid universiteten pi grundval av erenpel son redovisades av Berndt Brehmer, Lena Carlseon och Hans Hicksell. Vid ett iippet n6te den 11 /10 ned ett 70-ta1 deltagare beriittade Svante Svensson och Tor Ragnar Gerholn on kvantfysiken och sdrskilt on varftir den inte kan anses bekrhfta nysticietiska ftirestdllningar. Vid ett nedlensrniite den 29/11, som santidigt var det ordinarie hijstniitet, diskuteratle vi objektivitet i srmhdllsvetenskaperna med hjiifp av Lars Bergstriin. Styrelsen har ned ett cirkuldrbrev och ett flertal andra skrivelser trittit kontakt ned utlhndska organisationer son arbetar fiir sammq syften, och di siirskilt ned CSICOP i USA. Styrelsen har skrivit bl a till konsunentverket och socialstyrelsen om scientologernas s k purifikationsprogram, tili Svenska Filninstitutet och SF on felaktiga sakpietienden i filmreklan om paranonnala fenomen, sant till kursverksanheterna och rektorerna vid G?iteborgs och Stockholns universitet betrhffande pseudovetenskap i Kursverksanhetens pro- $I8III. Den kanske viktigaste effekten av att vir fiirening har bildats dr att det verkar att nunera fiirekomner fler not pseudovetenskap kritiska artiklar i svensk press. l![edlenskapet i ftireningen har stinulerat itstittiga nedlennar till att skriva. N[r:nare detaljer orn publicerade artiklar sant on andra fiireningsangeliigenheter under iret finns i de utkonna numren av nedlerosbladet. Stockholn 15 decenber 1983 STYRELSB{ Nu tlr der dcgs A TT BE TALA T'IEDLEIVISAVGIFT FTJR 1983! SEitt in?5 kronor pt pg

3 L/ si\3 Parapsykologi - finns tankelfrsning och fjdrrskadande? Det senaste decenniet har inneburit okat inftesse for det iivernaturliga. Trots det har inget enda resultat framkommit som hdller infor kritisk granskning. av Sven Ove Hansson Tanken att dct 6vernaturliga skullc ingripa i vardagen har i alla tidcr fascinerat minniskor. Dcn modcrna naturvetcnskapcn har inte pa nagot avgdrandc siitt minskat intrcssct f<ir dct <ivcrnaturliga. Dircmot har dct gjorts Atskilliga forsok att sammankoppla naturvctenskapen och det ovcrnaturliga med varandra. MAnga har vclat bcvisa olika <ivcrnaturliga fcnomen med vetcnskaplig rnetod. Syrtrrrnr Fox och knack-endarna Dessa anstringningar tog fart mcd den modcrna spiritismcns framvaxt vid mitten av 1800-talet. Eftersom spiritismen tog sin borjan hos systrarna Fox kan vi inlcda vlr korta historik hos dem. Den AttaAriga Margarct Fox och hennes scxariga systcr Katc boddc pa cn ddsligt bcligen bondgard i dclstatcn Ncw York i USA. FrAn flickornai,rum bcirjadc det pa natten att h6ras knackande ljud. Systrarna hade lirt sig att framstilla sldana ljud i knogar, kni- och tlleder, utan nigon synlig yttrc kroppsrorclsc. Dcras mamma troddc att cn andc hade tagit barnen i besirrning, och en driftig Aldre systcr bcirjade forevisa de bada flickorna offcntligt. Kring systrarna Fox vixtc det fram en formlig kult. Ovcraltt dar de framtrdddc, strommade miinniskor till. "Anden", som uppgavs hcta Mr Splitfoot, svarade "ja" cller "ncj" pl publikcns frlgor genom alt g6ra cn ellcr tva knackningar. Ett flcrtal vetenskapsmiin och vctenskaplt. ga kommittdcr f6rs6ktc komma underfund med fenomenet, men de flesta misslyckadcs mcd att finna nagon naturlig fdrklaring. En viktig orsak till misslyckan. dena var dcn prydhet som priigladc undersdkningsmetoderna, i synnerhct sedan flickorna viixt upp till unga damcr. En annan orsak var att flickorna hclt cnkelt llt bli att g6ra nagra knackningar nir dcras lcder var under direkt uppsikt. Vid alltfor nog- Branna kontroller var Mr Splitfoot intc beredd att framrriida. Dcn velenskapsman som villc undcrsoka fenomenet fick finna sig i dc villkor som fcnomenet st6lldc f6r att upptreda. Rapporter om knack-andarna kundc dirfcir bara komma fran vctcnskapsmin som godtog att arbcta utan ordentliga kontrollcr. Dctta urval bcframjade naturligtvis intc dcn vctcnskaplrga kvalitdn, mcn del bcframjadc spiritismens sak. Efter att storre delen av sitt liv ha turnerat med "knack-andarna" hoppadc de bada systrarna av fran spiritismcn Ar Dc avskijadc da offcntligt hur de hade lurat de stora publikskarorna och de velenskapliga kommitt crna. Mcn manga anhingarc fciredrog att inte tro pa avsldjandct. Tron pa "Mr Splitfoot" hade frir manga blivit nlgot av cn religion. ]rledierner rtorhctttid Frln 1850-talct och fram till tiden strax cftcr det forsta vsrldskriget hadc de spiritistiska medierna sin storhetstid. Tiotuscntals manniskor sdkte upp dcras seanscr fcir att na kontakt med sina avlidna anhciriga. En dcl mcdier gav dcm svar gcnom att tala med frimmandc "anderoster". Andra mcdier llit andarna framtrdda mera patagligt i scansrummcts morkcr. Ljud utstotles ur trumpetcr som svavade 6vcr scansbordct, bcslojade andeansikten framtriddc i svag bclysning, och ibland gick andegestaltcr tom runl i rummel och vidrdrdc de narvarande. Med dcssa fcnomcn var del alldclcs som mcd systrarna Fox knack-andar. Fdr att framtrida krivde dc m6rker, och alltf6r nogg,ranna kontrollatgdrder godkinde de inte hcller. Dct fanns cnskilda vetenskapsmln som godtog dcssa insk16nkningar, och villc tillmdta sina iakttagclser i seansrummcn vctcnskaplig betydelsc. Mcn majoritelcn ay vetcnskapsmiin blcv alltmcr skeptiska, i synncrher scdan dc melodcr bdrjadc avsldjas som mcdierna anvlnde f6r att framlalla olika andcfcnomcn. Dcssa avslcijanden kom dcls fran avhoppadc mcdicr, dels fran sccnmagikcr som tycktc arr trolleri-. kncp ska anvindas f6r atr roa, inte f6r att luras. Frimsr av dessa illusionister var Harry Houdini, som fclrbluffadc med sin fdrmaga au upprcpa allr som olika medicr pasrod sig bchtiva andarna rill hjalp f6r arr urf6ra. Brddcrna Ira och Witliam Da. vcnport hordc till dc mesr kinda mcdicrna. Dcras spccialiret var att lata sig bindas fasr cllcr llsas in for arr "om6jliggdra" fusk. Mcdan de var fasrbundna framtriidde i mdrkret olika andcfcnomen, I cx musikinstrumcnt som svavade i luften och speladc av sig sjslva. Houdini lyckades inte bara liira sig de bada brodernas utbrytarkncp, utan han kom pa manga flcr. SA blcv han trollerikonstens genom tiderna storsta utbrytarkung. Yrllcl och nnndrilmmer Gcnom Houdinis och andras insatser blev dc spiritistiska medicrnas metodcr alltmer grundligt avslojade, och intrcsset i vetcnskapliga krctsar sjdnk i takt med detta. Visserhgen fick spirirismcn ett uppsving bland allmanhctcn i samband med forsta virldskriget, da minga ville na kontakt mcd avlidna anhoriga, men detta ledde intc till nigot frirnyat intresse i vctcnskapliga krclsar. Bland de vetenskapsmdn som intresscrade sig f6r ovcrnaturlrga fenomcn vaxtc da istiillct intrcssct for s k spontana psykiska fcnomen sasom varsel. Till arkivct hos Society for Psychical Rcscarch i l.ondon samlades med stor mci'da in ctt omfattandc matcrial om d6dsvarsel. sanndrdmmar, spoken, hundar som ylat vid igarcns d6d ctc. tltbrylrrlungrn Hrrry Houdlnl. ll,osdlnl val lnl. brra tn alrllrnd. lllurlonlrl - h.n log oclrl llll uppglfi.n rvrlolr rlol.,lt blrnd rplrlli.t.r och "trolll.rbr".

4 ( / 8s,'t m Prrrl Trur hrr t6r rvrnrl publlk rnangr gangat upp{ran aom tanl.llr rt. Dr hrr dl rtctrlg torron.ll I lrlldrrnr rn abl d. ryrrlrr rn d lr 0vrrnrturllgt - lart d..lllvll.rt b.hlllll rlnr yrlrrhrmllgh.l.. lor.b.,rly.. SA sminingom visade dcr sig cmellertid att intc hellcr dctta matcrial gjorde der m6jligr arr vetenskapligt bevisa det ovcrnaturliga. Man lyckadcs inre pavisa att varsel och sanndrdmmar f6- rekommer oftarc dn vad man kan forvinta sig att dc ska gdra pa grund av slump och sammantriffanden. MAnga mhnniskor drcimmcr oticka drdmmar, och manga rninniskor (t cx oroliga f6rildrar) tar da och da en plcitslig kiinsla av att dct kan ha hlnt cn anhdrig nagot hemskt. Av rent statistiska skiil maste dct darf6r da och da hiinda att dodsfall ellcr andra tragiska hindelscr foregls av drommar ellcr vakcntapkar om cn liknande hindelsc. \ SAdana "sanndrdmmar" och "varsel" kommer man ihag, och ofta 6vcrdriver rnan i minnet sin cg,en omedelbara reaktion pa drommen cllcr den oroliga tanken. Andra otacka dr6mmar och tankar glommcr man. Livel ir ett komplicerat natverk av sa ocrhort minga hindclscr att osannolika sammantrlffandcn da och di mastc hiinda. Niir de hinder dr det naturligt au man kommcr att tanka pa andra fdrklaringsgrunder ln bura slumpen. Men varkcn dc uppgifter som insamlats av Socicty for Psychical Research cllcr andra uppgiftcr av samma slag har visat sig ricka for en vetenskaplig bevisning om nagra overnalurliga fenomen Paraprykologirke ment experl. PA 1930-talet vixre det fram cn ny vag av scikande cftcr vetenskapliga bevis frir det 6vcrnaturliga. Dct man nu provadc var laboratoricfcirs6k. En ny vcrenskapsgren, parapsykologin, proklamerades. Mcd amcrikancn Joseph Rhinc och cngelsmanncn S G Soal som pionjirer bdrjadc cn viixande skara vctcnskapsmiin testa olika forsdkspcrsoncrs fdrmaga till tankcliisning (tcle' pati), fjiirrskadande (kllirvoa' jans), f6rutsiigelsc (prckognirion) och tankepiverkan pl matcrian (psykokinesi). Dct mest anvbnda experimentredskapet var kortlcken. F6rsokspersonen skulle "gissa" kortens namn dl dessa togs ut ctt och ctt ur en blandad kortlck. De flesta forsdkspersoner nlddc inte rcsultat biittrc 5n slumpcn, men nagra uppniddc rcsultat som var si osannolika att de uppfylldc alla statistiska beviskrqy. Andi har dessa resultat intc blivit acccptcrade bland dcn stora majoritete n inom vetcn' skapssamfundet. SArskilt kompakt har motstindet varit bland cxpcrimcntalpsykologcr. Orsakcn till motstandct dr att dc markliga rcsultatcn bara kunnat I uppnls i de civcrtygade ParaPsY- I kologcrnas laboratoricr. Nir I samma f6rsdkspersoner lestals I av experimentalpsykolog,er som I infort cffektiva kontrollcr mot I fusk, har rcsultatcn intc blivit I bittrc in slumpen. iq Parapsykologin levcr vidare in, idqg Dcn har eu,flerlat egna ridskrifrer, dir dcr ofta prescircra-s rcsullat som starki avvikcr [rln vad som kunde forvinrai cnligt slumpen. Men hirrills har tnte ett cnda rcsultst kommit fram, som duger cntigr dc bcvisnormcr som rillampas inom andra vclenskaper. Trots ocrhdrda anstringningar har dct inte girt alt finna cn cnda person mcd torrnaga rill rankcllsning, fjirrsyn cller nagor annat civlrnirurrrgt tcnomen, vars formaga finns kvar nir han leslars av cn-skcpti_ lser med effektiva kontrollcr.' Naturligrvis har ingen hcller kunnat bevisa an sldana fcnomen inte existerar. Men detta 6r inte clt argument som imponcrar pl flcrtalet vercnskapsmln. Bcvisbdrdan inom yerenskapcn liggcr alltid pl den som anscr att ett fenomen._.tistcrar, inte pl den som anser att fenomenet inle cxisterar - sedan ma fenomenet Yara cn ny clcmcntarpartikcl, cn ny fagclart ellcr cn ny fcirmaga hos der minskliga psykct. Dcn amerikanskc illusionisten James Randi har urlyst ctr pris pl l0 000 dollar ritl den som i crr kontrollerat fcirsok kan uppvisa nlgon som hclst paranorm-ai formaga. Annu efrer 19 Ar har Randi kvar sina pcngar. Rhines och Soals klassiska cx. pcriment har under scnarc Ar utsatts fdr en myckcl niirplngen granskning. Engelsmannen C E M Hansel har i deralj gan igenom Rhines vikrigaste cxperiment. F6r vart och ctt av dessa har han kunnat pavisa minsl ctr, ofta flcra sitt fdr forsdkspcrsoncrna att fuska utan att bli upptackta. Ddrmcd ir dct narurligrvis intc bevisat art nlgot fusk vcrkligcn iigt rum, men fcirsoken kan inte liingre som tidigarc framstdllas som sdkra mor fusk. En genomgang av Soals cxperimcnt har getr ctt langt mcr pinsamt resultat. Det star nu utom Url Gcllrr hlvdtdr.n h.n lgdo prrenormrt. glvot nlr hrn flcl rhder.n b6fr och llockor rom ttln rllllr rn gf bare.

5 6/83:5 allt tvivcl arr Soal sj6lv fuskadc mcd prorokollforingen for art fa resultat som avvck frln slumpcn. Den lenerte vlgen Trots de manga misslyckandcna har anstriingningarnall vctcnskapligt bcvisa de t ovcrnarurliga rnte avmattats. Manniskan fortsatter att soka bcvis for sidant som hon vill men inre riktigt vi- 8ar tro pa. Det senastc dcccnniets 6kadc intresse for dct ockulta har gett oss ming:r cxcmpcl pa dctta. Ar 1974 vackre tva forskarc vrd Sranford Research lnsrirure (som bara har den geografiska bclagcnhete n gcmensam med dct bercimda Stanfordunivcrsitctet) stor uppmirksamhcr di dc pastod sig ha pavisar overnarurliga fenomen i cxpcrimcnt nrcd Uri Gcller. Deras rapporl vann doch aldrig nagon rillrro i forskarvirlden. Dels ansigs nimligen deras konrrollatgarder mot fusk ha varit hclr orillrickligu. De ls har Gcllcr vagrat arr lita sig undersokas av mera skeptiskt sinnade forskare. som vrlle utvidga kontrollerna. Intresser for honom har ocksi minskat sedan flera illusionistcr visar sig kunna upprcpa alla hans trick 6ch for' battra cn del av dem. Under dc ssnaste Arcn har sa kalladc nira-dodcn-upplevelser fatt stor uppmarksamhct Harmed avscs att manniskor som va' rit narra dodcn har upplevt sig lamna kroppcn, fardus gcnom cn tunncl av l1us, -Likheterna och t cx mcila cn ljusgcstalt. med rcli' giosa forcsriillningar kan vcrka ilacnde. och flcra cnlusiastiska bocker har skrivits diir man hivdar sig nu ha bcvisat livet cftcr dctta. Frln vetcnskapliga utgangs' punktcr finns dct cmellertid intc Fortrittor farcinora grund for nigra sldana slur;ulrcr. Vrssa drogcr gcr ninrligcn upphov rill hallucinarioner som dr forbluffandc lika dcm rom bcrirllas av ntilnniskor som varrt nara dodcn. Mor denna bal. grund gir dcr alldcles urmirkr att forklara nira-d6den.upplevclscrna som hallucinationer. fram\allade av dc ovantiga kemiska bcringclscrna i hjiirnan da dodcn ar nrira. Om det finns ett liv e frcr d6den, sa iir dcrta allrsi intc bevisar av nira-dcidcn-upplcvelserna, eftcrsom dcssa ocksa \an f6rklaras som naturliga fcnomcn. I Sverige finns det flcra forcningar som intresrerar sig for Stockholm l) ser som sin upp- Folltbildning (Box 185, l0l 22 dessa fragor. Sollskupet lor porupsykologisk forskning (Box bildning bekiimpa de felaktiga gift bl a att "i cn fri opinions- 7(X5, Stockholm 7) och forestillningar som fcirekommer i fragor som kan avgciras Fdreningen lor Ptykobiofysik (Ftallg. 23 A, I l6 45 Stockholm) samlar i huvudsak m6nnar sig At en krrtisk granskning vetcnskapligt". Forcningen agniskor som fister tilltro till cn pi vctenskaplig grund av pistidda parapsykologiska feno- hel dcl av dc experimcnt dar olika parapsykologiska fcnomen pistis ha pivisats. rcteelscr som astrologi, screnmen, men ocksi av siidana fo- Foreningcn Vetenskap och tologim fl. (Ur Tidens kalend.er, 198j.) B R E V F R A N K V O C H 5 F Vi har f3tt brev fran Bengt t/allerius, rektor vid Kursverksamheten i Giiteborg, och Kjell H5rnqvist, rektor vid Gcjteborgs unlversitet och ordf6rande i KV:s styrelse, Breven 5r svar pg ett brev frtn oss d6r vi kritiserade studiecirklar i astrologl, ledda av Roland Skogkvist, ordfijrande i Skandinavlsk f iirening fdr astrologi, vid KV i Gdteborg, trlallerius visste inte att Skogkvist hade denna ordfcirandepost och fijrstar vtr kritik. Han seg r vldare att KV i viss man intar en liberal h6llning gentemot kurser som inte helt faller inom griinserna ftjr vetenskapertr nhr nraoga m6nniskor vili ha sadana kurser, ofta som ntecken pe Bn oro, som KV lnte anser sig bbra viinda Dyg- 9ann. L/allerius meddelar ockse att KV detta l6sar skall ordna en fiirelssnlngs- el.ler seminarieserie om ockultlsm t vlr tld. Aven Hdrnqvist uttrycker i sitt brev fiirstaelse fiir var kritlk, Vi har fett svar pa vart brev till Svensk Filmindustri anglende en artikel i Filmtidningen, d6r det gjordes reklam fdr filmen poltergeist och bi a pastods att det finns vetenskapliga bevis fiir att poltergeistfenomen existerar. I sitt svar uppmanar SF oss att kontakta United InternatlonaL pictures AB, som skrivlt artikeln. SF tar alltsa inte ansvar fijr vad som star i deras egen tid_ ning, Se 6ven fvledlemsblad Z. LC (Lena Carlsson)

6 r"/glt b Ldst, sett & hiirt det. Gerholm tar ocksa upp vart sdtt att orientsra oss i tillvaron m h a tid och rum, och att i vissa fall ist5llet anv6nda rum-tidenr dhr inget skeende finns och alitsa ir_rgetnef terr. Han resonerar ocksa kring det menings_ fulla i att stdlla frtgan om ett liv efter detta och slutsatsen blir, att det svar en viss miinniska ger pa den_ na fraga kan ge upplysningar om den m6nniskan, och d6rf6r dr svaret in_ tressan t, Tor Ragnar Gqholrn Tor Ragnar detta? Uf0-Sverige-Aktue1lt (t) a/as, Gerholm gcjr intressanta reflexioner kring denna fraga. Han diskuterar njagetn och dess beroende av omgivningen. Skall njagn kunna leva vidare nefter dettar mlste ocksa omgivningen giira UF0-Sverige-Aktuellt Er en miirklig blandning av rapporter om UFUn och allehanda mystiska fenomen, pseudove_ tenskapliga artiklar och en och annan intressant och vederh5ftig artikel, Illustrationerna 5r delvis av hcig konstn5rlig kvalitet vilket s6kert bidrar till att locka lideare. LC H A L S O K O S T I DN A/rc -as uppges att innehattadeklarationerna ofta 6r felaktiga. pa hiilsokostprodukter Det framgar av h6lsoskydds fcirval tningens s ti ckpro vskon t- roll, resultatet den andra pa tv0 Ar. Det senaste 6r t o m sdmre 5n det ftirsta som gjordes 1981, Bl a har man hittat konserveringsmedel, fisr h6ga fetthalter och miigelgif ter, LC

7 6lss+ S L A. G R U T O R J o rds t ra lning 6ornrae. '/id de 5ooo prov som Nvli gen J-ijete jag i en bok t'jordstralning och sjukdomsorsak" av T E Peltonen (Jyviiskylii L978 ) : "De exp erimentserier i litet f ormat, so?n utf cirts vid UleA borgs univereit et, rycks tydj, igt bekrh f ta slagrutemiinnens fdrmaga att erikert hitta vatten". Nagrn dagar senare fick ja.g nr. 8 av den pog puliirvetenskepliga tidskrif ten Tiede PA s. Lg i denna finns en notis om att nyrjsn6mnda undersijkning r $om letts prof, Onni Kari-Koskinen och Martti itlela, har avslutats i av utf6rte med 50 slagrute- och pendelmdn kunde Lnte i ett ende fa11 sam,na tfstrdlningsf6ltfr lokaliseras av tva fcjrsdksper6oner. NAgon jordstr&lning kunde alltsa inte pavisae. Uppltiggningen av forstjken hade godktints av slagrute- och pendelma nn en. Experimentatorerne kritiseradee i bdrjan av kolleger, eft era t igen av s8, d an a som t ror pa jordstral-ning r. Det konsta_ teree vidare ett tron p& jord_ stralningen tycks finnas pa al; 1e nivaer i samhdllet" Nils SdeLnan DET UAR KON5TIG'J JAC NCKIIC

8 6l8j:8 P S E U D O V E T E N S K A P Nils Edelman, Pseudove.tenskao och 4$!!, AUo Underrdttelser 26/ Artikeln handlar om boken Science, Good and Bogus (Prometheus) "u trlartin Gardner, kdnd fran tidskrlften Scientific American. Gardner beskriver i sin bok bl a hur matematikprofessorn John Taylor ltter slg luras av bade Uri GeLler och trollkonstnsren James Randi, och hur Sarfatti, fil dr I fypik, blir iivertygad om att Geller kan f5 en geigermbtare att ge utslag pa psykisk t Skcptical Inquirer (vol, UII No 4) om det s k ProJekt Alpha, dhr James Randi avsliijade hur 16tt det 6r att fuska pa lvtc Donnells laboratorium fiir psykisk forsknlng i St. Louis i lylissouri. Randi skickade dit tva trollkonstntirer so.n 9av sig ut fdr att vara parapsykiska mbdisr, Samtldlgt ldrmnade han en m6ngd tips om hur fusk skulle kunna undvikas. Tipsen f6ljdes Bj och Randis pojkar avsl6jades aldrig av de parapsykologiska forskarna, Se 6ven lvledlemsblad 3 sr 1'1. viig, Sarfatti kom aldrig pa tanken att ko1la om Geller hade nagot radioaktivt material pa sig, Edelman varnar f6r att reklamen fiir ockultism kan fa mdnniskors kritiska insthllning dem mottagliga att trubbas av och giira fcir t ex nazisternas rasteorier, Han kritiserar ockse pseudovetenskaparnas s6,tt att endast riikna positiva, aldrig negativa resultat. Deras spelregel Hr: nkrona sa vinner jag - klave sa ftjrlorar Nils Edelman, den vill dun, bedras, Abo Underr6ttelser 2/8-83, Edelman refererar tva artiklar BA!.DERsBAR BRLDEP! DET.'TfrR EN ^AR}I VID DORREII oth JAJER, nrr.toc- DEN 6flc unoer I MO?G0X: HUE VET HRN DET 3 Nils Hufvudstadsbladet, ls/ Edelman skriver on James Randis bok Flim-Flam (Prometheus) I eorfr kritiskt granskar allehanda bluffmakarer bi a astralresenerer och psykiska kirurger. delar varie Ar ut ett Pris tilt Randi dem som gjort bort sig mest i paranormala fragor, 1981 gick Priset bl a till Pentagonl solll l5r ha anslagit sex Diljoner dollar tilt att unders6ka om det gar att ftirstcjra en aovjetisk missil DET VILL HRN INIE sf,jr. r^en HRX SNTJER SIN HEMLI6}IEr Ffl,R. TIOTU9EN I(PONORI genom att br6nna ett foto av den, Av BERNT LUNDH s61 5fllfP,8rr DU Xil Fn lex t Pn nvgrtilnfnc! LC

9 G/E3:1 S J U K V A R D S D T B A T T Sven 0ve Hansson, vad erfarenhet, Motpol A/aS, Detta DUfilmer av lylotpol 'tar upp olika syn pa sjukvarden, Hangson skriver om skolmedicinen och den shrsth,llning denna intar bland medicinska traditioner genom sin vetenskapliga kundkapssyn. Hansson vil1 fijrorda vetenskapens kunskapsv6g ef tersom denna 5r demokratisk och fiirm6gen til1 sjslvkorrigering, i motsats ti11 den elitistiska kunskapssynen hos ideologierna fcir kvacksalvbri. Inom skolmedicinen viiger vetenskapliga bevis tyngre iin den beprdvade erfarenhetent vilket inte iir fallet inom kvacksalveriet. I en annan artikel fiiresl.ar Nils 0stby, chef fiir socialstyrelsens byra fijr h6lsoupplysningr ett cjkat stcjd f cir nal terna tivrf medicin. I samma nummer finns ocksa en artikel av T6res Theorellr professor vid I ns ti tu te t f ijr Psykosocial fvlil j cjmedicin vid KaroLinska institutet. Theorell kritiserar Bengt Stern, som iir liikare och ftiresprakare f dr rholistiskn medicin; och ifrtgasbtter om denne verkligsn 6r holistisk i sin syn' LC A S T R I ] L O G I Staffan Sciderhjelm har i nr 16/83 ABF:s tidning F6nstret en artikel astronomi och astrologi. av om NORD. UPPI-AND Vl behover infdr hiisten smie- Cirkelverksamhet ller ledue - grslhf#nml tt[h$r{l, [AI[ [$Tls llel, RlI n,n Vill du rroro med i orbetef ott ge mdnniskor en meningsfull fririd efter ABF:s m&lsdttning? RU 02Vt05 l /t0221 gonnr : going to archeologist - rrkcolog

10 Denna sida i Folkvett innehaller en medlemsforteckning. Av integritetsskiil publiceras den inte pi niitet.

11 Denna sida i Folkvett innehaller en medlemsfdrteckning. Av integritetsskiil publiceras den inte pfl niitet.

12 Denna sida i Folkvett innehaller en medlemsfdrteckning. Av integritetsskiil publiceras den inte pi niitet.

13 Denna sida i Folkvett innehaller en medlemsforteckning. Av integritetsskal publiceras den inte pi niitet. T I D I G A R E I l E D L E t l S B L A O Genom ett misstag har BJ alla som betalag medlemsavglft f6r 1983 fgtt alla nummer. Du som sakner nagot eller nagra nummer, kontakta Lena Carlsson; GrAgAcvdgen 13,?52 51 Uppsala, tel Oft/SZO1AZ. Inneh5ll: sld Fiireningsny tt, VerksamhetsberHttelae Parapsykologi - finns tankel5sning och fj6rrskadande? av Sven Ove Hansson Brev fran KV och 5F Lbst, sett och hdrt. Llv efter dtjden? H6lsokos t Slagrutor Pseudovetenskap SJukvtrdsdebatt lvledlemsf 6rteckning I 9 10

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

Logistik * v&rt ansvor. En informationsbroschyr om Gota trangregemente

Logistik * v&rt ansvor. En informationsbroschyr om Gota trangregemente Logistik * v&rt ansvor En informationsbroschyr om Gota trangregemente Utvecklings- och forsol

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2016-03-07 Dnr: 15/03197 SAKEN Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T

vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T S30 BOSTADSRATTSHAVARENSRATTIGIIETEROCIISKYLDIGIIETER Bostadsdttshavaren skau pe egen bekostnad h6tla legenh ten med tillhdriga

Läs mer

Bästa hälsning, Johannes Andersson

Bästa hälsning, Johannes Andersson På övriga sidor finner ni tre sidor med läkarjournaler, ifrån mitt besök på Östras Psykiatriska avdelning. Jag gick med på denna utredning, bland annat för att bevisa en gång för alla att jag har rätt

Läs mer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer 1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnade arsmdtet, och hiilsade alla v2ilkomna. Han fdriittade

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

Vetenskap och dataanalys. Hundkursen 14 september 2015 Hans Temrin

Vetenskap och dataanalys. Hundkursen 14 september 2015 Hans Temrin Vetenskap och dataanalys Hundkursen 14 september 2015 Hans Temrin Syftet är att ge en grund för förståelsen av det stoff som presenteras på kursen rent allmänt. Vetenskapen söker kunskap om de mest skilda

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for.

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Tid och plats: sdndagen den 15 juni 2014 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Foreningens ordftjrande Ingrid Karlsson oppnar m6tet.

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

En kort historik nir,ande Vanfrireanstaltens i Stockholm tillkomst och utveckling i Stockholm. av Gert Bostnim

En kort historik nir,ande Vanfrireanstaltens i Stockholm tillkomst och utveckling i Stockholm. av Gert Bostnim s Frdn Arbetsskola frir Vanfcira Till Utbildningsinstitut frir Handikappade En kort historik nir,ande Vanfrireanstaltens i Stockholm tillkomst och utveckling i Stockholm av Gert Bostnim Utgiven av Fdreningen

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-08-01, kl. 9.30, inslag om en fettdiet; fråga om opartiskhet och saklighet

Rapport, SVT1, 2013-08-01, kl. 9.30, inslag om en fettdiet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/01745 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-08-01, kl. 9.30, inslag om en fettdiet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Organ for Vetenskap och Folkbildning. Nr 3. ti:,ue t ^6.e-l. Slagrutor r. och slagruteforskning

Organ for Vetenskap och Folkbildning. Nr 3. ti:,ue t ^6.e-l. Slagrutor r. och slagruteforskning ol tt Organ for Vetenskap och Folkbildning. Nr 3 ti:,ue t ^6.e-l Slagrutor r och slagruteforskning INNEHAT-I-: Irdare...."...3 Slagrutor och slagruteforskning.4 Reklam eller riktig tidning?...9 Kanske

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala

Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala Verksamhetsberättelse 2013 IFS Uppsala Styrelsen: Ordförande Ann Louise Carleson, Vice ordförande Titti Lindholm, Sekreterare Birgitta Johnsen, Kassör o redaktör för medlemsbladet Emma Carleson, Hemsidan

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

KLONING En kopiator för levande varelser?

KLONING En kopiator för levande varelser? KLONING En kopiator för levande varelser? Hade man utsett Årets djur 997, skulle Dolly utan tvekan stått vinnare! Dolly är ett skotskt får du ser på bilden. Men Dolly är inget vanligt får. Hon är en klon

Läs mer

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb.

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb. $HQrcKAN ffimte$m lpp@rn $h@hu 2t/$20rt tffihfrlsaff Er varmtvfrrlkontmma 3G titl Amgelhotmml Engelholms Arrangtir: Karateklubb Shotokan SHOTOKAN KARATE SM Shobu lppon Angelholm 2011 I T TAvLING DATUM

Läs mer

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A MISSIV 1(1) 2014-10-30 LJ2014/440 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A Bakgrund Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

En nybörjarkurs i kritiskt tänkande

En nybörjarkurs i kritiskt tänkande En nybörjarkurs i kritiskt tänkande Jesper Jerkert Andreas Anundi & CJ Åkerberg: Skeptikerskolan. Handbok i kritiskt tänkande. Stockholm: Forum, 2010, 226 s. ISBN 978-91-37-13588-5. Andreas Anundi och

Läs mer

PIDEE- folder. Sid l. Hjalp Chiles barn! PIDEE ar en solid8 ritetsfbrening som

PIDEE- folder. Sid l. Hjalp Chiles barn! PIDEE ar en solid8 ritetsfbrening som PIDEE- folder Sid l. Hjalp Chiles barn! PIDEE ar en solid8 ritetsfbrening som h~alper tusentals nodstal lda ba rn i Chile. PIDEE har bildats av kvinnor i Santiago, som sjalva mist sina anhoriga under forfbljels

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2003:3 Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 Förord Framtiden byggs av kunskap och lärande. Vetenskapen genererar ny kunskap. Men kunskap blir inte aktiv utan fotfäste

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

t{ 5kå ne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne ^vtalet Kommulema i Skåne

t{ 5kå ne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne ^vtalet Kommulema i Skåne t{ Kommu njör bundet 5kå ne 2011-03-14 Dff 11-6-24 Kommulema i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Förvaltningscheferna rned ansvar ör

Läs mer

Mats Molén När människan blev ett djur

Mats Molén När människan blev ett djur Mats Molén När människan blev ett djur Om evolutionsteorins konsekvenser för individ och samhälle 1 Copyright Mats Molén och förlaget XP Media, 2005 Omslag och sättning: XP Media Tryck och bokbinderi:

Läs mer

p+nrdertal titltatade : 1)

p+nrdertal titltatade : 1) { -5 GOTLANDS TINGSRq,TT DOM 2A04-04-L5 meddelad i Visby Mel nr B 747-03 p+nrdertal titltatade : 1) Referensnummer: 1600300 1 AHaga.e kammarflklagaren Susanne Wihlborg Lokal flklagare i Visby Tilltalad

Läs mer

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb ft Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb S1. Val av ordf6rande och sekreterare fdr m6tet samt m6tets oppnande. M6tet valde Peder Liinasaari till motesordf6rande tillika motessekreterare. Motet oppnades

Läs mer

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

Löv nummer 3, juli 2011

Löv nummer 3, juli 2011 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 3, juli 2011 Ordförarens spalt För att ni inte ska tro att vi alldeles glömt bort er nu i semestertider kommer här sommarupplagan av The Oak Leaf. Hoppas ni alla

Läs mer

Reflexen ÅRSMÖTE VÄLKOMMEN! GRATTIS!

Reflexen ÅRSMÖTE VÄLKOMMEN! GRATTIS! Reflexen Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb Nr 9 december 2012 Regn... VINNARBILDEN! i Månadens bild FOTO: Barbro Geijer GRATTIS! 2:a Karin Persson 3:a Kjell Hansson o. Hasse Ivarsson ÅRSMÖTE Torsdag

Läs mer

Månadsbrev från bibliotekens barnavdelningar i november 2013

Månadsbrev från bibliotekens barnavdelningar i november 2013 Månadsbrev från bibliotekens barnavdelningar i november 2013 Vi är inne i en av de mörkaste tiderna på året. Kanske är det därför som böckerna jag tipsar om rymmer allvar och som får oss att fundera och

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

När det gäller klagomålen mot domstolen uppgav GB i huvudsak följande.

När det gäller klagomålen mot domstolen uppgav GB i huvudsak följande. BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2012-03-23 Dnr 222-2011 Sid 1 (6) Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i ett mål om umgänge med barn m.m. Beslutet i korthet:

Läs mer

Pseudovetenskap och det naturvetenskapliga klassrummet

Pseudovetenskap och det naturvetenskapliga klassrummet Pseudovetenskap och det naturvetenskapliga klassrummet Vilka pseudovetenskapliga fenomen tror ungdomar på och hur kan vi bemöta detta i klassrummet? Mats Lundström, Malmö högskola Vad möter vi idag? http://www.regnbagscentret.se/

Läs mer

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31 il HH I,UI[Llf[JtllIll nni INTRPRSS 372G03 RTURVcKA 31 2 JIrl A N cii rc brjade jbba vid l6-iring ch frtsatinm psten under mi.nga fyttade till Thailand. Dir in skapat sig ett helt nytt liv, fast han sitter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare.

Varma hälsningar, Susanna Vildehav och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare. Lärarhandledning Hej! Denna lärarhandledning är till för dig, pedagog eller lärare, som har sett eller ska se Teater Eksems föreställning Mangoträdet. I handledningen ger vi förslag på hur du genom samtal

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

KAROD- HEDE (3ladet nr 6 : 1995

KAROD- HEDE (3ladet nr 6 : 1995 aa KAROD- HEDE 3ladet nr 6 : 1995 Organ för släktföreningen Kåröd-Hede, Myckleby, Orust. C Dagens barn - och ungdomskull livskraftig, fö rv änt ansfu ll stövlar frarn rnot okänt mål i vår tid av blod och

Läs mer

lp-tv, analog tv, telefoni, internet, iobbet och framtiden.

lp-tv, analog tv, telefoni, internet, iobbet och framtiden. lp-tv, analog tv, telefoni, internet, iobbet och framtiden. TrfrdkCdft! - d.8s att rali.! Kommunikationer har varit grundlaggande och omvalvande f6r all samhallsutveckling. Nu ar nasta omvelvande teknikskifte

Läs mer

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar.

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar. Kapitel 4 a, just det! Ni ville ju sätta in en annons, säger Marklund till Lasse och Maja, när de kommer in i rummet. Tidningschefen sitter vid ett stort skrivbord som står vid fönstret, ut mot Kyrkogatan

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med.

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med. Kvinnojouren i Mark är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver

Läs mer

jn\ KONS TSNÖ SPAR TÄBY KoNsrsttöspÅn VE RKSAM H ETS B ERÄTTELS E 201 4-O7 -O1-201 5-06-30 :{t T F t* AUGUSTI 2015

jn\ KONS TSNÖ SPAR TÄBY KoNsrsttöspÅn VE RKSAM H ETS B ERÄTTELS E 201 4-O7 -O1-201 5-06-30 :{t T F t* AUGUSTI 2015 jn\ J t {' L. 2TÄBY SPAR tt TÄBY KoNsrsttö VE RKSAM H ETS B ERÄTTELS E 201 4-O7 -O1-201 5-06-30 :{t T,f 44 * F t* T AUGUSTI 2015 TA BY ÅnsnnoovrsNrNc Årsredovisning för rtikenskapsåret 20 I 4-07-0 I -

Läs mer

;:,'JJ:,,:11j1:1,8Iff i",t,:1":::i:

;:,'JJ:,,:11j1:1,8Iff i,t,:1:::i: Badbamsverksamheten i Askim under 1930-talet Tidningsreferat av Olle Goes Under 1930_talet hade Gotebc vo.gonpo,,,ci;;;ffi?l'j-$;'+,'.ti"[.%#;:ff., SJotarts:Iidning. Det Ar nu ca.,ibunun,,on, r,"u a.;;;;:;;

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

GABRIEL ERIKSSON från RENGÅRD gif te sig med SARA LENA, dotter till Mörttjärn-man. Han förvärvade hälften av sin svärfars hemman och bosatte sig där

GABRIEL ERIKSSON från RENGÅRD gif te sig med SARA LENA, dotter till Mörttjärn-man. Han förvärvade hälften av sin svärfars hemman och bosatte sig där F I N N S E L E B O R N A GABRIEL ERIKSSON från RENGÅRD gif te sig med SARA LENA, dotter till Mörttjärn-man. Han förvärvade hälften av sin svärfars hemman och bosatte sig där från början. Snart nog sålde

Läs mer

Nr 787. Mot. 1975:787 14. av herrar Johansson i Holmgården och Boström om l slam~ 'i deltagande i nordiskt kulturellt samarbete.

Nr 787. Mot. 1975:787 14. av herrar Johansson i Holmgården och Boström om l slam~ 'i deltagande i nordiskt kulturellt samarbete. Mot. 1975:787 14 Nr 787 av herrar Johansson i Holmgården och Boström om l slam~ 'i deltagande i nordiskt kulturellt samarbete. l Bilaga 10 till budgetpropositionen 1975, 1. I nternalionelh-kulturellt samarbete,

Läs mer

Anmälan om förmodat grundlagsbrott vid Göteborgs universitet

Anmälan om förmodat grundlagsbrott vid Göteborgs universitet Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Anmälan om förmodat grundlagsbrott vid Göteborgs universitet Vi hemställer åt justitiekanslern att utreda huruvida prefekten för Institutionen för filosofi, lingvistik

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Ett test med en svensk rutgängare

Ett test med en svensk rutgängare Ett test med en svensk rutgängare Jesper Jerkert Inledning VoF:s testkommitté bildades i slutet av år 2006. Syftet med kommittén är att testa föregivet paranormala förmågor. Kommittén uppmanar ingen att

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

KAPITEL 9.KARDANAXELN.

KAPITEL 9.KARDANAXELN. KAPITEL 9.KARDANAXELN. Marks vibrabioner i bilen bdr fdrst dacken balanseras. Kan man inbe fa en idrbaltring pa de*a sett, kan felet ligga i kardanaxeln. Med axeln losstagen sabter man den mellan dubbar

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Religion? Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer

Läs mer

Läsnyckel Hugo och Holger på kollo av Oscar K. och Teddy Kristiansen

Läsnyckel Hugo och Holger på kollo av Oscar K. och Teddy Kristiansen Läsnyckel Hugo och Holger på kollo av Oscar K. och Teddy Kristiansen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska räcka länge

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

God natt och sov riktigt, riktigt gott.

God natt och sov riktigt, riktigt gott. God natt och sov riktigt, riktigt gott. Tips för dig som har problem med sömnen. 1 2 Vi har alla varit med om det någon gång. Det är alldeles omöjligt att somna. Man ligger och vrider och vänder på sig

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Titta upp, tala långsamt Inledning Du har fått en rejäl utmaning, ett kraft prov ska utföras. Det kommer behövas starka muskler

Läs mer

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor.

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor. Westrich, P. 1989. D i e W i ldbi e ne n B ade n-w ilrte.mbe r g s. I. Allgemeiner Teil: Lebensriiume, Verhalten, Okologie und Schutz, sid. 1-431. II. Spezieller Teil: Die Gattungen und Arten, sid. 437-972.

Läs mer

Rapport, SVT1, 2015-11-29, kl. 19.30, inslag om skönhetsingrepp; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2015-11-29, kl. 19.30, inslag om skönhetsingrepp; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet 1/6 BESLUT 2016-04-18 Dnr: 15/03293 SAKEN Rapport, SVT1, 2015-11-29, kl. 19.30, inslag om skönhetsingrepp; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut.

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. HEJ! VERKTYGSLÅDA Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. Fo resta llningen utgår från lyckliga slut som unga och gamla i Östergo

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Att få alla byggstenar

Att få alla byggstenar NORRLAND Att få alla byggstenar Psoriasisförbundet i Västerbotten anordnade i februari en utbildningshelg på Medlefors folkhögskola. Under några år har Psoriasisförbunden i Västerbotten och Norrbotten

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Stephen Hawking och Gud. Tord Wallström

Stephen Hawking och Gud. Tord Wallström Stephen Hawking och Gud Tord Wallström I en intervju för flera år sen berättade den engelske vetenskapsmannen Stephen Hawking om en audiens som han och några kolleger beviljats med påven i samband med

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Avd. 2 KOPPLING BESKRIVNING REPARATIONSAI{V ISNINGAR. !s_q-t_asgits. 9-.:191t-9'J:'g

Avd. 2 KOPPLING BESKRIVNING REPARATIONSAI{V ISNINGAR. !s_q-t_asgits. 9-.:191t-9'J:'g r Avd. 2 KOPPLING BESKRIVNING Volvo P1200 (Arnazon) ar f6rsedd rned en koppling av sarnlna typ sorn pv 444A-K. Det enda sorn skiljer de beda kopplidgarna dr att kopplingen pe p l2oo er f6rsedd rned kraftigare

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE B2. Lycka till!!!

TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE B2. Lycka till!!! TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO NA POZIOMIE B2 Lycka till!!! 1 Verb: s-passiv Skriv om meningarna till s-passiv. 1 Man ska exportera den nya bilmodellen till hela världen. 2 Så här startar man programmet:

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

Sommar, sommar & sol. Aktuellt

Sommar, sommar & sol. Aktuellt Sommar, sommar & sol Värme, sommar och sol! För många av er stundar snart ett sommarlov kan jag tro. Se då till och njut på allra bästa sätt! Är man kanin tror jag just nu att det bästa i livet är dagarna

Läs mer