VETENSKAP & FOLKBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VETENSKAP & FOLKBILDNING"

Transkript

1 6/8stt VETENSKAP & FOLKBILDNING Medfemsblad nr d83 Box 185, Stockholm l pg Den brikiga andcn I detta nummer skriver Sven Ove Hansson oo parapsykologl och dess historl.a. xnl I rlsr rr ll,a nsmijrr! Arsmdtet Sger rum ldrdagen den 4:e februari, klockan 14oo. Lokal: sal g plan 4 i Garnisonen, Karlaviigen 100, T-bana Karlaplan, Ge ln genom huvudentr6n. Fdrutom sedvanliga Hrenden kommer sin_ nesillusioner Berndt Erehmer skall att tas upp pa m6tet. tala om detta dm_ ne och kanske far vi ocksa se exempel pa trolleri. GOD FORTSATTNING!

2 G/8i\L F iiren ingsnytt VerksanhetsberHttelse fiir fiireaingen Fijrsta verksanhetsiret, 4 dec dec 1985 Efter en dei telefonkontakter under v3- ren 1982 bildades den 11 naj en organisationskonnitt6 fijr en fcirening fiir vetenskap och folkbildning. I{edlennar var Bern<lt Brehner, Bengt Giiransson, Sven Ove Hansson, Arne He11d6n, UIf Ivarsson, Hans Lindquist, Gerdt Sundstrijn, Svante Svensson, Per Thinan och Nils Trowald. Kornnitt6n skickade ut ett upprop son publlcerades i ett flertal tidningar. Vid sitt andra och sista sanmantrhde den 19/1O konstaterade konnitt6n att intresseanrnzilningarna var tillrhck1iga, och kallade till ett konstituerande niite den 4 decenber 1982 i ABF-huset i Stockholn. Vid det konstituerande niitet talade Arne He11d6n under mbriken "Upplysning och folkbildning i ett historiskt perspektiv". Ti1l ordf6rande valde niitet Sven Ove Hansson och ti1l kassiir Sverker GustavseoD. TiIl iivriga ledanoter valdes Berndt Brehner, son av sina styrelsekamrater sedan utsigs till viee ordf'<irande, Lena Carlsson, son av si-na styrelsekamrater utsetts tili sekreterare och Gudrun Uesterfors. Ti1l suppleanter utsigs UIf Ivarsson, Nils Trowald, Lennart Melin och Arne He11d6n. Styrelsen har haft I protokollfiirtla sanmantriiden under iret. Medlensbladet, son Lena Carlsson har ansvarat f'dr, har konrnit ut i 6 DUnnrer. Antalet betalande medlernnar var vid verksanhetsirets uteing ca 1OO. Fiireningen har efter det konstituerande ntitet haft tvi nedlensniiten och '<ippet ett niite, som alla nittits i Stockholn. Vid medlemsniitet den 25/4 diskuterade vi pseudovetenskapens intring vid universiteten pi grundval av erenpel son redovisades av Berndt Brehmer, Lena Carlseon och Hans Hicksell. Vid ett iippet n6te den 11 /10 ned ett 70-ta1 deltagare beriittade Svante Svensson och Tor Ragnar Gerholn on kvantfysiken och sdrskilt on varftir den inte kan anses bekrhfta nysticietiska ftirestdllningar. Vid ett nedlensrniite den 29/11, som santidigt var det ordinarie hijstniitet, diskuteratle vi objektivitet i srmhdllsvetenskaperna med hjiifp av Lars Bergstriin. Styrelsen har ned ett cirkuldrbrev och ett flertal andra skrivelser trittit kontakt ned utlhndska organisationer son arbetar fiir sammq syften, och di siirskilt ned CSICOP i USA. Styrelsen har skrivit bl a till konsunentverket och socialstyrelsen om scientologernas s k purifikationsprogram, tili Svenska Filninstitutet och SF on felaktiga sakpietienden i filmreklan om paranonnala fenomen, sant till kursverksanheterna och rektorerna vid G?iteborgs och Stockholns universitet betrhffande pseudovetenskap i Kursverksanhetens pro- $I8III. Den kanske viktigaste effekten av att vir fiirening har bildats dr att det verkar att nunera fiirekomner fler not pseudovetenskap kritiska artiklar i svensk press. l![edlenskapet i ftireningen har stinulerat itstittiga nedlennar till att skriva. N[r:nare detaljer orn publicerade artiklar sant on andra fiireningsangeliigenheter under iret finns i de utkonna numren av nedlerosbladet. Stockholn 15 decenber 1983 STYRELSB{ Nu tlr der dcgs A TT BE TALA T'IEDLEIVISAVGIFT FTJR 1983! SEitt in?5 kronor pt pg

3 L/ si\3 Parapsykologi - finns tankelfrsning och fjdrrskadande? Det senaste decenniet har inneburit okat inftesse for det iivernaturliga. Trots det har inget enda resultat framkommit som hdller infor kritisk granskning. av Sven Ove Hansson Tanken att dct 6vernaturliga skullc ingripa i vardagen har i alla tidcr fascinerat minniskor. Dcn modcrna naturvetcnskapcn har inte pa nagot avgdrandc siitt minskat intrcssct f<ir dct <ivcrnaturliga. Dircmot har dct gjorts Atskilliga forsok att sammankoppla naturvctenskapen och det ovcrnaturliga med varandra. MAnga har vclat bcvisa olika <ivcrnaturliga fcnomen med vetcnskaplig rnetod. Syrtrrrnr Fox och knack-endarna Dessa anstringningar tog fart mcd den modcrna spiritismcns framvaxt vid mitten av 1800-talet. Eftersom spiritismen tog sin borjan hos systrarna Fox kan vi inlcda vlr korta historik hos dem. Den AttaAriga Margarct Fox och hennes scxariga systcr Katc boddc pa cn ddsligt bcligen bondgard i dclstatcn Ncw York i USA. FrAn flickornai,rum bcirjadc det pa natten att h6ras knackande ljud. Systrarna hade lirt sig att framstilla sldana ljud i knogar, kni- och tlleder, utan nigon synlig yttrc kroppsrorclsc. Dcras mamma troddc att cn andc hade tagit barnen i besirrning, och en driftig Aldre systcr bcirjade forevisa de bada flickorna offcntligt. Kring systrarna Fox vixtc det fram en formlig kult. Ovcraltt dar de framtrdddc, strommade miinniskor till. "Anden", som uppgavs hcta Mr Splitfoot, svarade "ja" cller "ncj" pl publikcns frlgor genom alt g6ra cn ellcr tva knackningar. Ett flcrtal vetenskapsmiin och vctenskaplt. ga kommittdcr f6rs6ktc komma underfund med fenomenet, men de flesta misslyckadcs mcd att finna nagon naturlig fdrklaring. En viktig orsak till misslyckan. dena var dcn prydhet som priigladc undersdkningsmetoderna, i synnerhct sedan flickorna viixt upp till unga damcr. En annan orsak var att flickorna hclt cnkelt llt bli att g6ra nagra knackningar nir dcras lcder var under direkt uppsikt. Vid alltfor nog- Branna kontroller var Mr Splitfoot intc beredd att framrriida. Dcn velenskapsman som villc undcrsoka fenomenet fick finna sig i dc villkor som fcnomenet st6lldc f6r att upptreda. Rapporter om knack-andarna kundc dirfcir bara komma fran vctcnskapsmin som godtog att arbcta utan ordentliga kontrollcr. Dctta urval bcframjade naturligtvis intc dcn vctcnskaplrga kvalitdn, mcn del bcframjadc spiritismens sak. Efter att storre delen av sitt liv ha turnerat med "knack-andarna" hoppadc de bada systrarna av fran spiritismcn Ar Dc avskijadc da offcntligt hur de hade lurat de stora publikskarorna och de velenskapliga kommitt crna. Mcn manga anhingarc fciredrog att inte tro pa avsldjandct. Tron pa "Mr Splitfoot" hade frir manga blivit nlgot av cn religion. ]rledierner rtorhctttid Frln 1850-talct och fram till tiden strax cftcr det forsta vsrldskriget hadc de spiritistiska medierna sin storhetstid. Tiotuscntals manniskor sdkte upp dcras seanscr fcir att na kontakt med sina avlidna anhciriga. En dcl mcdier gav dcm svar gcnom att tala med frimmandc "anderoster". Andra mcdier llit andarna framtrdda mera patagligt i scansrummcts morkcr. Ljud utstotles ur trumpetcr som svavade 6vcr scansbordct, bcslojade andeansikten framtriddc i svag bclysning, och ibland gick andegestaltcr tom runl i rummel och vidrdrdc de narvarande. Med dcssa fcnomcn var del alldclcs som mcd systrarna Fox knack-andar. Fdr att framtrida krivde dc m6rker, och alltf6r nogg,ranna kontrollatgdrder godkinde de inte hcller. Dct fanns cnskilda vetenskapsmln som godtog dcssa insk16nkningar, och villc tillmdta sina iakttagclser i seansrummcn vctcnskaplig betydelsc. Mcn majoritelcn ay vetcnskapsmiin blcv alltmcr skeptiska, i synncrher scdan dc melodcr bdrjadc avsldjas som mcdierna anvlnde f6r att framlalla olika andcfcnomcn. Dcssa avslcijanden kom dcls fran avhoppadc mcdicr, dels fran sccnmagikcr som tycktc arr trolleri-. kncp ska anvindas f6r atr roa, inte f6r att luras. Frimsr av dessa illusionister var Harry Houdini, som fclrbluffadc med sin fdrmaga au upprcpa allr som olika medicr pasrod sig bchtiva andarna rill hjalp f6r arr urf6ra. Brddcrna Ira och Witliam Da. vcnport hordc till dc mesr kinda mcdicrna. Dcras spccialiret var att lata sig bindas fasr cllcr llsas in for arr "om6jliggdra" fusk. Mcdan de var fasrbundna framtriidde i mdrkret olika andcfcnomen, I cx musikinstrumcnt som svavade i luften och speladc av sig sjslva. Houdini lyckades inte bara liira sig de bada brodernas utbrytarkncp, utan han kom pa manga flcr. SA blcv han trollerikonstens genom tiderna storsta utbrytarkung. Yrllcl och nnndrilmmer Gcnom Houdinis och andras insatser blev dc spiritistiska medicrnas metodcr alltmer grundligt avslojade, och intrcsset i vetcnskapliga krctsar sjdnk i takt med detta. Visserhgen fick spirirismcn ett uppsving bland allmanhctcn i samband med forsta virldskriget, da minga ville na kontakt mcd avlidna anhoriga, men detta ledde intc till nigot frirnyat intresse i vctcnskapliga krclsar. Bland de vetenskapsmdn som intresscrade sig f6r ovcrnaturlrga fenomcn vaxtc da istiillct intrcssct for s k spontana psykiska fcnomen sasom varsel. Till arkivct hos Society for Psychical Rcscarch i l.ondon samlades med stor mci'da in ctt omfattandc matcrial om d6dsvarsel. sanndrdmmar, spoken, hundar som ylat vid igarcns d6d ctc. tltbrylrrlungrn Hrrry Houdlnl. ll,osdlnl val lnl. brra tn alrllrnd. lllurlonlrl - h.n log oclrl llll uppglfi.n rvrlolr rlol.,lt blrnd rplrlli.t.r och "trolll.rbr".

4 ( / 8s,'t m Prrrl Trur hrr t6r rvrnrl publlk rnangr gangat upp{ran aom tanl.llr rt. Dr hrr dl rtctrlg torron.ll I lrlldrrnr rn abl d. ryrrlrr rn d lr 0vrrnrturllgt - lart d..lllvll.rt b.hlllll rlnr yrlrrhrmllgh.l.. lor.b.,rly.. SA sminingom visade dcr sig cmellertid att intc hellcr dctta matcrial gjorde der m6jligr arr vetenskapligt bevisa det ovcrnaturliga. Man lyckadcs inre pavisa att varsel och sanndrdmmar f6- rekommer oftarc dn vad man kan forvinta sig att dc ska gdra pa grund av slump och sammantriffanden. MAnga mhnniskor drcimmcr oticka drdmmar, och manga rninniskor (t cx oroliga f6rildrar) tar da och da en plcitslig kiinsla av att dct kan ha hlnt cn anhdrig nagot hemskt. Av rent statistiska skiil maste dct darf6r da och da hiinda att dodsfall ellcr andra tragiska hindelscr foregls av drommar ellcr vakcntapkar om cn liknande hindelsc. \ SAdana "sanndrdmmar" och "varsel" kommer man ihag, och ofta 6vcrdriver rnan i minnet sin cg,en omedelbara reaktion pa drommen cllcr den oroliga tanken. Andra otacka dr6mmar och tankar glommcr man. Livel ir ett komplicerat natverk av sa ocrhort minga hindclscr att osannolika sammantrlffandcn da och di mastc hiinda. Niir de hinder dr det naturligt au man kommcr att tanka pa andra fdrklaringsgrunder ln bura slumpen. Men varkcn dc uppgifter som insamlats av Socicty for Psychical Research cllcr andra uppgiftcr av samma slag har visat sig ricka for en vetenskaplig bevisning om nagra overnalurliga fenomen Paraprykologirke ment experl. PA 1930-talet vixre det fram cn ny vag av scikande cftcr vetenskapliga bevis frir det 6vcrnaturliga. Dct man nu provadc var laboratoricfcirs6k. En ny vcrenskapsgren, parapsykologin, proklamerades. Mcd amcrikancn Joseph Rhinc och cngelsmanncn S G Soal som pionjirer bdrjadc cn viixande skara vctcnskapsmiin testa olika forsdkspcrsoncrs fdrmaga till tankcliisning (tcle' pati), fjiirrskadande (kllirvoa' jans), f6rutsiigelsc (prckognirion) och tankepiverkan pl matcrian (psykokinesi). Dct mest anvbnda experimentredskapet var kortlcken. F6rsokspersonen skulle "gissa" kortens namn dl dessa togs ut ctt och ctt ur en blandad kortlck. De flesta forsdkspersoner nlddc inte rcsultat biittrc 5n slumpcn, men nagra uppniddc rcsultat som var si osannolika att de uppfylldc alla statistiska beviskrqy. Andi har dessa resultat intc blivit acccptcrade bland dcn stora majoritete n inom vetcn' skapssamfundet. SArskilt kompakt har motstindet varit bland cxpcrimcntalpsykologcr. Orsakcn till motstandct dr att dc markliga rcsultatcn bara kunnat I uppnls i de civcrtygade ParaPsY- I kologcrnas laboratoricr. Nir I samma f6rsdkspersoner lestals I av experimentalpsykolog,er som I infort cffektiva kontrollcr mot I fusk, har rcsultatcn intc blivit I bittrc in slumpen. iq Parapsykologin levcr vidare in, idqg Dcn har eu,flerlat egna ridskrifrer, dir dcr ofta prescircra-s rcsullat som starki avvikcr [rln vad som kunde forvinrai cnligt slumpen. Men hirrills har tnte ett cnda rcsultst kommit fram, som duger cntigr dc bcvisnormcr som rillampas inom andra vclenskaper. Trots ocrhdrda anstringningar har dct inte girt alt finna cn cnda person mcd torrnaga rill rankcllsning, fjirrsyn cller nagor annat civlrnirurrrgt tcnomen, vars formaga finns kvar nir han leslars av cn-skcpti_ lser med effektiva kontrollcr.' Naturligrvis har ingen hcller kunnat bevisa an sldana fcnomen inte existerar. Men detta 6r inte clt argument som imponcrar pl flcrtalet vercnskapsmln. Bcvisbdrdan inom yerenskapcn liggcr alltid pl den som anscr att ett fenomen._.tistcrar, inte pl den som anser att fenomenet inle cxisterar - sedan ma fenomenet Yara cn ny clcmcntarpartikcl, cn ny fagclart ellcr cn ny fcirmaga hos der minskliga psykct. Dcn amerikanskc illusionisten James Randi har urlyst ctr pris pl l0 000 dollar ritl den som i crr kontrollerat fcirsok kan uppvisa nlgon som hclst paranorm-ai formaga. Annu efrer 19 Ar har Randi kvar sina pcngar. Rhines och Soals klassiska cx. pcriment har under scnarc Ar utsatts fdr en myckcl niirplngen granskning. Engelsmannen C E M Hansel har i deralj gan igenom Rhines vikrigaste cxperiment. F6r vart och ctt av dessa har han kunnat pavisa minsl ctr, ofta flcra sitt fdr forsdkspcrsoncrna att fuska utan att bli upptackta. Ddrmcd ir dct narurligrvis intc bevisat art nlgot fusk vcrkligcn iigt rum, men fcirsoken kan inte liingre som tidigarc framstdllas som sdkra mor fusk. En genomgang av Soals cxperimcnt har getr ctt langt mcr pinsamt resultat. Det star nu utom Url Gcllrr hlvdtdr.n h.n lgdo prrenormrt. glvot nlr hrn flcl rhder.n b6fr och llockor rom ttln rllllr rn gf bare.

5 6/83:5 allt tvivcl arr Soal sj6lv fuskadc mcd prorokollforingen for art fa resultat som avvck frln slumpcn. Den lenerte vlgen Trots de manga misslyckandcna har anstriingningarnall vctcnskapligt bcvisa de t ovcrnarurliga rnte avmattats. Manniskan fortsatter att soka bcvis for sidant som hon vill men inre riktigt vi- 8ar tro pa. Det senastc dcccnniets 6kadc intresse for dct ockulta har gett oss ming:r cxcmpcl pa dctta. Ar 1974 vackre tva forskarc vrd Sranford Research lnsrirure (som bara har den geografiska bclagcnhete n gcmensam med dct bercimda Stanfordunivcrsitctet) stor uppmirksamhcr di dc pastod sig ha pavisar overnarurliga fenomen i cxpcrimcnt nrcd Uri Gcller. Deras rapporl vann doch aldrig nagon rillrro i forskarvirlden. Dels ansigs nimligen deras konrrollatgarder mot fusk ha varit hclr orillrickligu. De ls har Gcllcr vagrat arr lita sig undersokas av mera skeptiskt sinnade forskare. som vrlle utvidga kontrollerna. Intresser for honom har ocksi minskat sedan flera illusionistcr visar sig kunna upprcpa alla hans trick 6ch for' battra cn del av dem. Under dc ssnaste Arcn har sa kalladc nira-dodcn-upplevelser fatt stor uppmarksamhct Harmed avscs att manniskor som va' rit narra dodcn har upplevt sig lamna kroppcn, fardus gcnom cn tunncl av l1us, -Likheterna och t cx mcila cn ljusgcstalt. med rcli' giosa forcsriillningar kan vcrka ilacnde. och flcra cnlusiastiska bocker har skrivits diir man hivdar sig nu ha bcvisat livet cftcr dctta. Frln vetcnskapliga utgangs' punktcr finns dct cmellertid intc Fortrittor farcinora grund for nigra sldana slur;ulrcr. Vrssa drogcr gcr ninrligcn upphov rill hallucinarioner som dr forbluffandc lika dcm rom bcrirllas av ntilnniskor som varrt nara dodcn. Mor denna bal. grund gir dcr alldcles urmirkr att forklara nira-d6den.upplevclscrna som hallucinationer. fram\allade av dc ovantiga kemiska bcringclscrna i hjiirnan da dodcn ar nrira. Om det finns ett liv e frcr d6den, sa iir dcrta allrsi intc bevisar av nira-dcidcn-upplcvelserna, eftcrsom dcssa ocksa \an f6rklaras som naturliga fcnomcn. I Sverige finns det flcra forcningar som intresrerar sig for Stockholm l) ser som sin upp- Folltbildning (Box 185, l0l 22 dessa fragor. Sollskupet lor porupsykologisk forskning (Box bildning bekiimpa de felaktiga gift bl a att "i cn fri opinions- 7(X5, Stockholm 7) och forestillningar som fcirekommer i fragor som kan avgciras Fdreningen lor Ptykobiofysik (Ftallg. 23 A, I l6 45 Stockholm) samlar i huvudsak m6nnar sig At en krrtisk granskning vetcnskapligt". Forcningen agniskor som fister tilltro till cn pi vctenskaplig grund av pistidda parapsykologiska feno- hel dcl av dc experimcnt dar olika parapsykologiska fcnomen pistis ha pivisats. rcteelscr som astrologi, screnmen, men ocksi av siidana fo- Foreningcn Vetenskap och tologim fl. (Ur Tidens kalend.er, 198j.) B R E V F R A N K V O C H 5 F Vi har f3tt brev fran Bengt t/allerius, rektor vid Kursverksamheten i Giiteborg, och Kjell H5rnqvist, rektor vid Gcjteborgs unlversitet och ordf6rande i KV:s styrelse, Breven 5r svar pg ett brev frtn oss d6r vi kritiserade studiecirklar i astrologl, ledda av Roland Skogkvist, ordfijrande i Skandinavlsk f iirening fdr astrologi, vid KV i Gdteborg, trlallerius visste inte att Skogkvist hade denna ordfcirandepost och fijrstar vtr kritik. Han seg r vldare att KV i viss man intar en liberal h6llning gentemot kurser som inte helt faller inom griinserna ftjr vetenskapertr nhr nraoga m6nniskor vili ha sadana kurser, ofta som ntecken pe Bn oro, som KV lnte anser sig bbra viinda Dyg- 9ann. L/allerius meddelar ockse att KV detta l6sar skall ordna en fiirelssnlngs- el.ler seminarieserie om ockultlsm t vlr tld. Aven Hdrnqvist uttrycker i sitt brev fiirstaelse fiir var kritlk, Vi har fett svar pa vart brev till Svensk Filmindustri anglende en artikel i Filmtidningen, d6r det gjordes reklam fdr filmen poltergeist och bi a pastods att det finns vetenskapliga bevis fiir att poltergeistfenomen existerar. I sitt svar uppmanar SF oss att kontakta United InternatlonaL pictures AB, som skrivlt artikeln. SF tar alltsa inte ansvar fijr vad som star i deras egen tid_ ning, Se 6ven fvledlemsblad Z. LC (Lena Carlsson)

6 r"/glt b Ldst, sett & hiirt det. Gerholm tar ocksa upp vart sdtt att orientsra oss i tillvaron m h a tid och rum, och att i vissa fall ist5llet anv6nda rum-tidenr dhr inget skeende finns och alitsa ir_rgetnef terr. Han resonerar ocksa kring det menings_ fulla i att stdlla frtgan om ett liv efter detta och slutsatsen blir, att det svar en viss miinniska ger pa den_ na fraga kan ge upplysningar om den m6nniskan, och d6rf6r dr svaret in_ tressan t, Tor Ragnar Gqholrn Tor Ragnar detta? Uf0-Sverige-Aktue1lt (t) a/as, Gerholm gcjr intressanta reflexioner kring denna fraga. Han diskuterar njagetn och dess beroende av omgivningen. Skall njagn kunna leva vidare nefter dettar mlste ocksa omgivningen giira UF0-Sverige-Aktuellt Er en miirklig blandning av rapporter om UFUn och allehanda mystiska fenomen, pseudove_ tenskapliga artiklar och en och annan intressant och vederh5ftig artikel, Illustrationerna 5r delvis av hcig konstn5rlig kvalitet vilket s6kert bidrar till att locka lideare. LC H A L S O K O S T I DN A/rc -as uppges att innehattadeklarationerna ofta 6r felaktiga. pa hiilsokostprodukter Det framgar av h6lsoskydds fcirval tningens s ti ckpro vskon t- roll, resultatet den andra pa tv0 Ar. Det senaste 6r t o m sdmre 5n det ftirsta som gjordes 1981, Bl a har man hittat konserveringsmedel, fisr h6ga fetthalter och miigelgif ter, LC

7 6lss+ S L A. G R U T O R J o rds t ra lning 6ornrae. '/id de 5ooo prov som Nvli gen J-ijete jag i en bok t'jordstralning och sjukdomsorsak" av T E Peltonen (Jyviiskylii L978 ) : "De exp erimentserier i litet f ormat, so?n utf cirts vid UleA borgs univereit et, rycks tydj, igt bekrh f ta slagrutemiinnens fdrmaga att erikert hitta vatten". Nagrn dagar senare fick ja.g nr. 8 av den pog puliirvetenskepliga tidskrif ten Tiede PA s. Lg i denna finns en notis om att nyrjsn6mnda undersijkning r $om letts prof, Onni Kari-Koskinen och Martti itlela, har avslutats i av utf6rte med 50 slagrute- och pendelmdn kunde Lnte i ett ende fa11 sam,na tfstrdlningsf6ltfr lokaliseras av tva fcjrsdksper6oner. NAgon jordstr&lning kunde alltsa inte pavisae. Uppltiggningen av forstjken hade godktints av slagrute- och pendelma nn en. Experimentatorerne kritiseradee i bdrjan av kolleger, eft era t igen av s8, d an a som t ror pa jordstral-ning r. Det konsta_ teree vidare ett tron p& jord_ stralningen tycks finnas pa al; 1e nivaer i samhdllet" Nils SdeLnan DET UAR KON5TIG'J JAC NCKIIC

8 6l8j:8 P S E U D O V E T E N S K A P Nils Edelman, Pseudove.tenskao och 4$!!, AUo Underrdttelser 26/ Artikeln handlar om boken Science, Good and Bogus (Prometheus) "u trlartin Gardner, kdnd fran tidskrlften Scientific American. Gardner beskriver i sin bok bl a hur matematikprofessorn John Taylor ltter slg luras av bade Uri GeLler och trollkonstnsren James Randi, och hur Sarfatti, fil dr I fypik, blir iivertygad om att Geller kan f5 en geigermbtare att ge utslag pa psykisk t Skcptical Inquirer (vol, UII No 4) om det s k ProJekt Alpha, dhr James Randi avsliijade hur 16tt det 6r att fuska pa lvtc Donnells laboratorium fiir psykisk forsknlng i St. Louis i lylissouri. Randi skickade dit tva trollkonstntirer so.n 9av sig ut fdr att vara parapsykiska mbdisr, Samtldlgt ldrmnade han en m6ngd tips om hur fusk skulle kunna undvikas. Tipsen f6ljdes Bj och Randis pojkar avsl6jades aldrig av de parapsykologiska forskarna, Se 6ven lvledlemsblad 3 sr 1'1. viig, Sarfatti kom aldrig pa tanken att ko1la om Geller hade nagot radioaktivt material pa sig, Edelman varnar f6r att reklamen fiir ockultism kan fa mdnniskors kritiska insthllning dem mottagliga att trubbas av och giira fcir t ex nazisternas rasteorier, Han kritiserar ockse pseudovetenskaparnas s6,tt att endast riikna positiva, aldrig negativa resultat. Deras spelregel Hr: nkrona sa vinner jag - klave sa ftjrlorar Nils Edelman, den vill dun, bedras, Abo Underr6ttelser 2/8-83, Edelman refererar tva artiklar BA!.DERsBAR BRLDEP! DET.'TfrR EN ^AR}I VID DORREII oth JAJER, nrr.toc- DEN 6flc unoer I MO?G0X: HUE VET HRN DET 3 Nils Hufvudstadsbladet, ls/ Edelman skriver on James Randis bok Flim-Flam (Prometheus) I eorfr kritiskt granskar allehanda bluffmakarer bi a astralresenerer och psykiska kirurger. delar varie Ar ut ett Pris tilt Randi dem som gjort bort sig mest i paranormala fragor, 1981 gick Priset bl a till Pentagonl solll l5r ha anslagit sex Diljoner dollar tilt att unders6ka om det gar att ftirstcjra en aovjetisk missil DET VILL HRN INIE sf,jr. r^en HRX SNTJER SIN HEMLI6}IEr Ffl,R. TIOTU9EN I(PONORI genom att br6nna ett foto av den, Av BERNT LUNDH s61 5fllfP,8rr DU Xil Fn lex t Pn nvgrtilnfnc! LC

9 G/E3:1 S J U K V A R D S D T B A T T Sven 0ve Hansson, vad erfarenhet, Motpol A/aS, Detta DUfilmer av lylotpol 'tar upp olika syn pa sjukvarden, Hangson skriver om skolmedicinen och den shrsth,llning denna intar bland medicinska traditioner genom sin vetenskapliga kundkapssyn. Hansson vil1 fijrorda vetenskapens kunskapsv6g ef tersom denna 5r demokratisk och fiirm6gen til1 sjslvkorrigering, i motsats ti11 den elitistiska kunskapssynen hos ideologierna fcir kvacksalvbri. Inom skolmedicinen viiger vetenskapliga bevis tyngre iin den beprdvade erfarenhetent vilket inte iir fallet inom kvacksalveriet. I en annan artikel fiiresl.ar Nils 0stby, chef fiir socialstyrelsens byra fijr h6lsoupplysningr ett cjkat stcjd f cir nal terna tivrf medicin. I samma nummer finns ocksa en artikel av T6res Theorellr professor vid I ns ti tu te t f ijr Psykosocial fvlil j cjmedicin vid KaroLinska institutet. Theorell kritiserar Bengt Stern, som iir liikare och ftiresprakare f dr rholistiskn medicin; och ifrtgasbtter om denne verkligsn 6r holistisk i sin syn' LC A S T R I ] L O G I Staffan Sciderhjelm har i nr 16/83 ABF:s tidning F6nstret en artikel astronomi och astrologi. av om NORD. UPPI-AND Vl behover infdr hiisten smie- Cirkelverksamhet ller ledue - grslhf#nml tt[h$r{l, [AI[ [$Tls llel, RlI n,n Vill du rroro med i orbetef ott ge mdnniskor en meningsfull fririd efter ABF:s m&lsdttning? RU 02Vt05 l /t0221 gonnr : going to archeologist - rrkcolog

10 Denna sida i Folkvett innehaller en medlemsforteckning. Av integritetsskiil publiceras den inte pi niitet.

11 Denna sida i Folkvett innehaller en medlemsfdrteckning. Av integritetsskiil publiceras den inte pfl niitet.

12 Denna sida i Folkvett innehaller en medlemsfdrteckning. Av integritetsskiil publiceras den inte pi niitet.

13 Denna sida i Folkvett innehaller en medlemsforteckning. Av integritetsskal publiceras den inte pi niitet. T I D I G A R E I l E D L E t l S B L A O Genom ett misstag har BJ alla som betalag medlemsavglft f6r 1983 fgtt alla nummer. Du som sakner nagot eller nagra nummer, kontakta Lena Carlsson; GrAgAcvdgen 13,?52 51 Uppsala, tel Oft/SZO1AZ. Inneh5ll: sld Fiireningsny tt, VerksamhetsberHttelae Parapsykologi - finns tankel5sning och fj6rrskadande? av Sven Ove Hansson Brev fran KV och 5F Lbst, sett och hdrt. Llv efter dtjden? H6lsokos t Slagrutor Pseudovetenskap SJukvtrdsdebatt lvledlemsf 6rteckning I 9 10

Folkrctt. ij;'im:;srp'l*i \Uffi;:_n#. ovetenskapens sprek. tenskapens och. kan *ffi^,p*lo+'o* +*l \tt l. ,6;ioscttti\\ / 6'n"tatinSskurs' tt'

Folkrctt. ij;'im:;srp'l*i \Uffi;:_n#. ovetenskapens sprek. tenskapens och. kan *ffi^,p*lo+'o* +*l \tt l. ,6;ioscttti\\ / 6'ntatinSskurs' tt' Folkrctt Organ for Vetenskap och Folkbildning. Nr 3 7992. -------,6;ioscttti\\ / 6'n"tatinSskurs' tt' ij;'im:;srp'l*i \Uffi;:_n#. kan *ffi^,p*lo+'o* +*l \tt l $ SLo {-1o{-s qcanslds.t A \-/ :-_ C{{-irnengiOner

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

För att uppleva sann närhet krävs också att vi är självständiga. # 2013 Utges av Sveriges Psykologförbund. Tor Wennerberg:

För att uppleva sann närhet krävs också att vi är självständiga. # 2013 Utges av Sveriges Psykologförbund. Tor Wennerberg: # 2013 Utges av Sveriges Psykologförbund FACKLIGT: Anders Wahlberg föreslås bli ny ordförande FACKLIGT: FS-förslag om Specialistordningen FORSKNING: Tillämpad Beteendeanalys effektiv vid autism ECP 2013

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Test av ett svenskt medium

Test av ett svenskt medium Test av ett svenskt medium Sven Ove Hansson Detta är Sven Ove Hanssons rapport av en test som han genomfört av mediet Carina Landins psykometriska förmågor. James Randi har sedan många år en utmaning till

Läs mer

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna?

Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Hur ser läkarna på samverkan mellan primärvård och sjukhusklinikerna? Magnus Gustafsson ST-läkare Torshälla VC Handledare Eva-Maria Annerbäck FoU-centrum, Landstinget Sörmland 1 Sammanfattning Det som

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer