VETENSKAP & FOLKBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VETENSKAP & FOLKBILDNING"

Transkript

1 6/8stt VETENSKAP & FOLKBILDNING Medfemsblad nr d83 Box 185, Stockholm l pg Den brikiga andcn I detta nummer skriver Sven Ove Hansson oo parapsykologl och dess historl.a. xnl I rlsr rr ll,a nsmijrr! Arsmdtet Sger rum ldrdagen den 4:e februari, klockan 14oo. Lokal: sal g plan 4 i Garnisonen, Karlaviigen 100, T-bana Karlaplan, Ge ln genom huvudentr6n. Fdrutom sedvanliga Hrenden kommer sin_ nesillusioner Berndt Erehmer skall att tas upp pa m6tet. tala om detta dm_ ne och kanske far vi ocksa se exempel pa trolleri. GOD FORTSATTNING!

2 G/8i\L F iiren ingsnytt VerksanhetsberHttelse fiir fiireaingen Fijrsta verksanhetsiret, 4 dec dec 1985 Efter en dei telefonkontakter under v3- ren 1982 bildades den 11 naj en organisationskonnitt6 fijr en fcirening fiir vetenskap och folkbildning. I{edlennar var Bern<lt Brehner, Bengt Giiransson, Sven Ove Hansson, Arne He11d6n, UIf Ivarsson, Hans Lindquist, Gerdt Sundstrijn, Svante Svensson, Per Thinan och Nils Trowald. Kornnitt6n skickade ut ett upprop son publlcerades i ett flertal tidningar. Vid sitt andra och sista sanmantrhde den 19/1O konstaterade konnitt6n att intresseanrnzilningarna var tillrhck1iga, och kallade till ett konstituerande niite den 4 decenber 1982 i ABF-huset i Stockholn. Vid det konstituerande niitet talade Arne He11d6n under mbriken "Upplysning och folkbildning i ett historiskt perspektiv". Ti1l ordf6rande valde niitet Sven Ove Hansson och ti1l kassiir Sverker GustavseoD. TiIl iivriga ledanoter valdes Berndt Brehner, son av sina styrelsekamrater sedan utsigs till viee ordf'<irande, Lena Carlsson, son av si-na styrelsekamrater utsetts tili sekreterare och Gudrun Uesterfors. Ti1l suppleanter utsigs UIf Ivarsson, Nils Trowald, Lennart Melin och Arne He11d6n. Styrelsen har haft I protokollfiirtla sanmantriiden under iret. Medlensbladet, son Lena Carlsson har ansvarat f'dr, har konrnit ut i 6 DUnnrer. Antalet betalande medlernnar var vid verksanhetsirets uteing ca 1OO. Fiireningen har efter det konstituerande ntitet haft tvi nedlensniiten och '<ippet ett niite, som alla nittits i Stockholn. Vid medlemsniitet den 25/4 diskuterade vi pseudovetenskapens intring vid universiteten pi grundval av erenpel son redovisades av Berndt Brehmer, Lena Carlseon och Hans Hicksell. Vid ett iippet n6te den 11 /10 ned ett 70-ta1 deltagare beriittade Svante Svensson och Tor Ragnar Gerholn on kvantfysiken och sdrskilt on varftir den inte kan anses bekrhfta nysticietiska ftirestdllningar. Vid ett nedlensrniite den 29/11, som santidigt var det ordinarie hijstniitet, diskuteratle vi objektivitet i srmhdllsvetenskaperna med hjiifp av Lars Bergstriin. Styrelsen har ned ett cirkuldrbrev och ett flertal andra skrivelser trittit kontakt ned utlhndska organisationer son arbetar fiir sammq syften, och di siirskilt ned CSICOP i USA. Styrelsen har skrivit bl a till konsunentverket och socialstyrelsen om scientologernas s k purifikationsprogram, tili Svenska Filninstitutet och SF on felaktiga sakpietienden i filmreklan om paranonnala fenomen, sant till kursverksanheterna och rektorerna vid G?iteborgs och Stockholns universitet betrhffande pseudovetenskap i Kursverksanhetens pro- $I8III. Den kanske viktigaste effekten av att vir fiirening har bildats dr att det verkar att nunera fiirekomner fler not pseudovetenskap kritiska artiklar i svensk press. l![edlenskapet i ftireningen har stinulerat itstittiga nedlennar till att skriva. N[r:nare detaljer orn publicerade artiklar sant on andra fiireningsangeliigenheter under iret finns i de utkonna numren av nedlerosbladet. Stockholn 15 decenber 1983 STYRELSB{ Nu tlr der dcgs A TT BE TALA T'IEDLEIVISAVGIFT FTJR 1983! SEitt in?5 kronor pt pg

3 L/ si\3 Parapsykologi - finns tankelfrsning och fjdrrskadande? Det senaste decenniet har inneburit okat inftesse for det iivernaturliga. Trots det har inget enda resultat framkommit som hdller infor kritisk granskning. av Sven Ove Hansson Tanken att dct 6vernaturliga skullc ingripa i vardagen har i alla tidcr fascinerat minniskor. Dcn modcrna naturvetcnskapcn har inte pa nagot avgdrandc siitt minskat intrcssct f<ir dct <ivcrnaturliga. Dircmot har dct gjorts Atskilliga forsok att sammankoppla naturvctenskapen och det ovcrnaturliga med varandra. MAnga har vclat bcvisa olika <ivcrnaturliga fcnomen med vetcnskaplig rnetod. Syrtrrrnr Fox och knack-endarna Dessa anstringningar tog fart mcd den modcrna spiritismcns framvaxt vid mitten av 1800-talet. Eftersom spiritismen tog sin borjan hos systrarna Fox kan vi inlcda vlr korta historik hos dem. Den AttaAriga Margarct Fox och hennes scxariga systcr Katc boddc pa cn ddsligt bcligen bondgard i dclstatcn Ncw York i USA. FrAn flickornai,rum bcirjadc det pa natten att h6ras knackande ljud. Systrarna hade lirt sig att framstilla sldana ljud i knogar, kni- och tlleder, utan nigon synlig yttrc kroppsrorclsc. Dcras mamma troddc att cn andc hade tagit barnen i besirrning, och en driftig Aldre systcr bcirjade forevisa de bada flickorna offcntligt. Kring systrarna Fox vixtc det fram en formlig kult. Ovcraltt dar de framtrdddc, strommade miinniskor till. "Anden", som uppgavs hcta Mr Splitfoot, svarade "ja" cller "ncj" pl publikcns frlgor genom alt g6ra cn ellcr tva knackningar. Ett flcrtal vetenskapsmiin och vctenskaplt. ga kommittdcr f6rs6ktc komma underfund med fenomenet, men de flesta misslyckadcs mcd att finna nagon naturlig fdrklaring. En viktig orsak till misslyckan. dena var dcn prydhet som priigladc undersdkningsmetoderna, i synnerhct sedan flickorna viixt upp till unga damcr. En annan orsak var att flickorna hclt cnkelt llt bli att g6ra nagra knackningar nir dcras lcder var under direkt uppsikt. Vid alltfor nog- Branna kontroller var Mr Splitfoot intc beredd att framrriida. Dcn velenskapsman som villc undcrsoka fenomenet fick finna sig i dc villkor som fcnomenet st6lldc f6r att upptreda. Rapporter om knack-andarna kundc dirfcir bara komma fran vctcnskapsmin som godtog att arbcta utan ordentliga kontrollcr. Dctta urval bcframjade naturligtvis intc dcn vctcnskaplrga kvalitdn, mcn del bcframjadc spiritismens sak. Efter att storre delen av sitt liv ha turnerat med "knack-andarna" hoppadc de bada systrarna av fran spiritismcn Ar Dc avskijadc da offcntligt hur de hade lurat de stora publikskarorna och de velenskapliga kommitt crna. Mcn manga anhingarc fciredrog att inte tro pa avsldjandct. Tron pa "Mr Splitfoot" hade frir manga blivit nlgot av cn religion. ]rledierner rtorhctttid Frln 1850-talct och fram till tiden strax cftcr det forsta vsrldskriget hadc de spiritistiska medierna sin storhetstid. Tiotuscntals manniskor sdkte upp dcras seanscr fcir att na kontakt med sina avlidna anhciriga. En dcl mcdier gav dcm svar gcnom att tala med frimmandc "anderoster". Andra mcdier llit andarna framtrdda mera patagligt i scansrummcts morkcr. Ljud utstotles ur trumpetcr som svavade 6vcr scansbordct, bcslojade andeansikten framtriddc i svag bclysning, och ibland gick andegestaltcr tom runl i rummel och vidrdrdc de narvarande. Med dcssa fcnomcn var del alldclcs som mcd systrarna Fox knack-andar. Fdr att framtrida krivde dc m6rker, och alltf6r nogg,ranna kontrollatgdrder godkinde de inte hcller. Dct fanns cnskilda vetenskapsmln som godtog dcssa insk16nkningar, och villc tillmdta sina iakttagclser i seansrummcn vctcnskaplig betydelsc. Mcn majoritelcn ay vetcnskapsmiin blcv alltmcr skeptiska, i synncrher scdan dc melodcr bdrjadc avsldjas som mcdierna anvlnde f6r att framlalla olika andcfcnomcn. Dcssa avslcijanden kom dcls fran avhoppadc mcdicr, dels fran sccnmagikcr som tycktc arr trolleri-. kncp ska anvindas f6r atr roa, inte f6r att luras. Frimsr av dessa illusionister var Harry Houdini, som fclrbluffadc med sin fdrmaga au upprcpa allr som olika medicr pasrod sig bchtiva andarna rill hjalp f6r arr urf6ra. Brddcrna Ira och Witliam Da. vcnport hordc till dc mesr kinda mcdicrna. Dcras spccialiret var att lata sig bindas fasr cllcr llsas in for arr "om6jliggdra" fusk. Mcdan de var fasrbundna framtriidde i mdrkret olika andcfcnomen, I cx musikinstrumcnt som svavade i luften och speladc av sig sjslva. Houdini lyckades inte bara liira sig de bada brodernas utbrytarkncp, utan han kom pa manga flcr. SA blcv han trollerikonstens genom tiderna storsta utbrytarkung. Yrllcl och nnndrilmmer Gcnom Houdinis och andras insatser blev dc spiritistiska medicrnas metodcr alltmer grundligt avslojade, och intrcsset i vetcnskapliga krctsar sjdnk i takt med detta. Visserhgen fick spirirismcn ett uppsving bland allmanhctcn i samband med forsta virldskriget, da minga ville na kontakt mcd avlidna anhoriga, men detta ledde intc till nigot frirnyat intresse i vctcnskapliga krclsar. Bland de vetenskapsmdn som intresscrade sig f6r ovcrnaturlrga fenomcn vaxtc da istiillct intrcssct for s k spontana psykiska fcnomen sasom varsel. Till arkivct hos Society for Psychical Rcscarch i l.ondon samlades med stor mci'da in ctt omfattandc matcrial om d6dsvarsel. sanndrdmmar, spoken, hundar som ylat vid igarcns d6d ctc. tltbrylrrlungrn Hrrry Houdlnl. ll,osdlnl val lnl. brra tn alrllrnd. lllurlonlrl - h.n log oclrl llll uppglfi.n rvrlolr rlol.,lt blrnd rplrlli.t.r och "trolll.rbr".

4 ( / 8s,'t m Prrrl Trur hrr t6r rvrnrl publlk rnangr gangat upp{ran aom tanl.llr rt. Dr hrr dl rtctrlg torron.ll I lrlldrrnr rn abl d. ryrrlrr rn d lr 0vrrnrturllgt - lart d..lllvll.rt b.hlllll rlnr yrlrrhrmllgh.l.. lor.b.,rly.. SA sminingom visade dcr sig cmellertid att intc hellcr dctta matcrial gjorde der m6jligr arr vetenskapligt bevisa det ovcrnaturliga. Man lyckadcs inre pavisa att varsel och sanndrdmmar f6- rekommer oftarc dn vad man kan forvinta sig att dc ska gdra pa grund av slump och sammantriffanden. MAnga mhnniskor drcimmcr oticka drdmmar, och manga rninniskor (t cx oroliga f6rildrar) tar da och da en plcitslig kiinsla av att dct kan ha hlnt cn anhdrig nagot hemskt. Av rent statistiska skiil maste dct darf6r da och da hiinda att dodsfall ellcr andra tragiska hindelscr foregls av drommar ellcr vakcntapkar om cn liknande hindelsc. \ SAdana "sanndrdmmar" och "varsel" kommer man ihag, och ofta 6vcrdriver rnan i minnet sin cg,en omedelbara reaktion pa drommen cllcr den oroliga tanken. Andra otacka dr6mmar och tankar glommcr man. Livel ir ett komplicerat natverk av sa ocrhort minga hindclscr att osannolika sammantrlffandcn da och di mastc hiinda. Niir de hinder dr det naturligt au man kommcr att tanka pa andra fdrklaringsgrunder ln bura slumpen. Men varkcn dc uppgifter som insamlats av Socicty for Psychical Research cllcr andra uppgiftcr av samma slag har visat sig ricka for en vetenskaplig bevisning om nagra overnalurliga fenomen Paraprykologirke ment experl. PA 1930-talet vixre det fram cn ny vag av scikande cftcr vetenskapliga bevis frir det 6vcrnaturliga. Dct man nu provadc var laboratoricfcirs6k. En ny vcrenskapsgren, parapsykologin, proklamerades. Mcd amcrikancn Joseph Rhinc och cngelsmanncn S G Soal som pionjirer bdrjadc cn viixande skara vctcnskapsmiin testa olika forsdkspcrsoncrs fdrmaga till tankcliisning (tcle' pati), fjiirrskadande (kllirvoa' jans), f6rutsiigelsc (prckognirion) och tankepiverkan pl matcrian (psykokinesi). Dct mest anvbnda experimentredskapet var kortlcken. F6rsokspersonen skulle "gissa" kortens namn dl dessa togs ut ctt och ctt ur en blandad kortlck. De flesta forsdkspersoner nlddc inte rcsultat biittrc 5n slumpcn, men nagra uppniddc rcsultat som var si osannolika att de uppfylldc alla statistiska beviskrqy. Andi har dessa resultat intc blivit acccptcrade bland dcn stora majoritete n inom vetcn' skapssamfundet. SArskilt kompakt har motstindet varit bland cxpcrimcntalpsykologcr. Orsakcn till motstandct dr att dc markliga rcsultatcn bara kunnat I uppnls i de civcrtygade ParaPsY- I kologcrnas laboratoricr. Nir I samma f6rsdkspersoner lestals I av experimentalpsykolog,er som I infort cffektiva kontrollcr mot I fusk, har rcsultatcn intc blivit I bittrc in slumpen. iq Parapsykologin levcr vidare in, idqg Dcn har eu,flerlat egna ridskrifrer, dir dcr ofta prescircra-s rcsullat som starki avvikcr [rln vad som kunde forvinrai cnligt slumpen. Men hirrills har tnte ett cnda rcsultst kommit fram, som duger cntigr dc bcvisnormcr som rillampas inom andra vclenskaper. Trots ocrhdrda anstringningar har dct inte girt alt finna cn cnda person mcd torrnaga rill rankcllsning, fjirrsyn cller nagor annat civlrnirurrrgt tcnomen, vars formaga finns kvar nir han leslars av cn-skcpti_ lser med effektiva kontrollcr.' Naturligrvis har ingen hcller kunnat bevisa an sldana fcnomen inte existerar. Men detta 6r inte clt argument som imponcrar pl flcrtalet vercnskapsmln. Bcvisbdrdan inom yerenskapcn liggcr alltid pl den som anscr att ett fenomen._.tistcrar, inte pl den som anser att fenomenet inle cxisterar - sedan ma fenomenet Yara cn ny clcmcntarpartikcl, cn ny fagclart ellcr cn ny fcirmaga hos der minskliga psykct. Dcn amerikanskc illusionisten James Randi har urlyst ctr pris pl l0 000 dollar ritl den som i crr kontrollerat fcirsok kan uppvisa nlgon som hclst paranorm-ai formaga. Annu efrer 19 Ar har Randi kvar sina pcngar. Rhines och Soals klassiska cx. pcriment har under scnarc Ar utsatts fdr en myckcl niirplngen granskning. Engelsmannen C E M Hansel har i deralj gan igenom Rhines vikrigaste cxperiment. F6r vart och ctt av dessa har han kunnat pavisa minsl ctr, ofta flcra sitt fdr forsdkspcrsoncrna att fuska utan att bli upptackta. Ddrmcd ir dct narurligrvis intc bevisat art nlgot fusk vcrkligcn iigt rum, men fcirsoken kan inte liingre som tidigarc framstdllas som sdkra mor fusk. En genomgang av Soals cxperimcnt har getr ctt langt mcr pinsamt resultat. Det star nu utom Url Gcllrr hlvdtdr.n h.n lgdo prrenormrt. glvot nlr hrn flcl rhder.n b6fr och llockor rom ttln rllllr rn gf bare.

5 6/83:5 allt tvivcl arr Soal sj6lv fuskadc mcd prorokollforingen for art fa resultat som avvck frln slumpcn. Den lenerte vlgen Trots de manga misslyckandcna har anstriingningarnall vctcnskapligt bcvisa de t ovcrnarurliga rnte avmattats. Manniskan fortsatter att soka bcvis for sidant som hon vill men inre riktigt vi- 8ar tro pa. Det senastc dcccnniets 6kadc intresse for dct ockulta har gett oss ming:r cxcmpcl pa dctta. Ar 1974 vackre tva forskarc vrd Sranford Research lnsrirure (som bara har den geografiska bclagcnhete n gcmensam med dct bercimda Stanfordunivcrsitctet) stor uppmirksamhcr di dc pastod sig ha pavisar overnarurliga fenomen i cxpcrimcnt nrcd Uri Gcller. Deras rapporl vann doch aldrig nagon rillrro i forskarvirlden. Dels ansigs nimligen deras konrrollatgarder mot fusk ha varit hclr orillrickligu. De ls har Gcllcr vagrat arr lita sig undersokas av mera skeptiskt sinnade forskare. som vrlle utvidga kontrollerna. Intresser for honom har ocksi minskat sedan flera illusionistcr visar sig kunna upprcpa alla hans trick 6ch for' battra cn del av dem. Under dc ssnaste Arcn har sa kalladc nira-dodcn-upplevelser fatt stor uppmarksamhct Harmed avscs att manniskor som va' rit narra dodcn har upplevt sig lamna kroppcn, fardus gcnom cn tunncl av l1us, -Likheterna och t cx mcila cn ljusgcstalt. med rcli' giosa forcsriillningar kan vcrka ilacnde. och flcra cnlusiastiska bocker har skrivits diir man hivdar sig nu ha bcvisat livet cftcr dctta. Frln vetcnskapliga utgangs' punktcr finns dct cmellertid intc Fortrittor farcinora grund for nigra sldana slur;ulrcr. Vrssa drogcr gcr ninrligcn upphov rill hallucinarioner som dr forbluffandc lika dcm rom bcrirllas av ntilnniskor som varrt nara dodcn. Mor denna bal. grund gir dcr alldcles urmirkr att forklara nira-d6den.upplevclscrna som hallucinationer. fram\allade av dc ovantiga kemiska bcringclscrna i hjiirnan da dodcn ar nrira. Om det finns ett liv e frcr d6den, sa iir dcrta allrsi intc bevisar av nira-dcidcn-upplcvelserna, eftcrsom dcssa ocksa \an f6rklaras som naturliga fcnomcn. I Sverige finns det flcra forcningar som intresrerar sig for Stockholm l) ser som sin upp- Folltbildning (Box 185, l0l 22 dessa fragor. Sollskupet lor porupsykologisk forskning (Box bildning bekiimpa de felaktiga gift bl a att "i cn fri opinions- 7(X5, Stockholm 7) och forestillningar som fcirekommer i fragor som kan avgciras Fdreningen lor Ptykobiofysik (Ftallg. 23 A, I l6 45 Stockholm) samlar i huvudsak m6nnar sig At en krrtisk granskning vetcnskapligt". Forcningen agniskor som fister tilltro till cn pi vctenskaplig grund av pistidda parapsykologiska feno- hel dcl av dc experimcnt dar olika parapsykologiska fcnomen pistis ha pivisats. rcteelscr som astrologi, screnmen, men ocksi av siidana fo- Foreningcn Vetenskap och tologim fl. (Ur Tidens kalend.er, 198j.) B R E V F R A N K V O C H 5 F Vi har f3tt brev fran Bengt t/allerius, rektor vid Kursverksamheten i Giiteborg, och Kjell H5rnqvist, rektor vid Gcjteborgs unlversitet och ordf6rande i KV:s styrelse, Breven 5r svar pg ett brev frtn oss d6r vi kritiserade studiecirklar i astrologl, ledda av Roland Skogkvist, ordfijrande i Skandinavlsk f iirening fdr astrologi, vid KV i Gdteborg, trlallerius visste inte att Skogkvist hade denna ordfcirandepost och fijrstar vtr kritik. Han seg r vldare att KV i viss man intar en liberal h6llning gentemot kurser som inte helt faller inom griinserna ftjr vetenskapertr nhr nraoga m6nniskor vili ha sadana kurser, ofta som ntecken pe Bn oro, som KV lnte anser sig bbra viinda Dyg- 9ann. L/allerius meddelar ockse att KV detta l6sar skall ordna en fiirelssnlngs- el.ler seminarieserie om ockultlsm t vlr tld. Aven Hdrnqvist uttrycker i sitt brev fiirstaelse fiir var kritlk, Vi har fett svar pa vart brev till Svensk Filmindustri anglende en artikel i Filmtidningen, d6r det gjordes reklam fdr filmen poltergeist och bi a pastods att det finns vetenskapliga bevis fiir att poltergeistfenomen existerar. I sitt svar uppmanar SF oss att kontakta United InternatlonaL pictures AB, som skrivlt artikeln. SF tar alltsa inte ansvar fijr vad som star i deras egen tid_ ning, Se 6ven fvledlemsblad Z. LC (Lena Carlsson)

6 r"/glt b Ldst, sett & hiirt det. Gerholm tar ocksa upp vart sdtt att orientsra oss i tillvaron m h a tid och rum, och att i vissa fall ist5llet anv6nda rum-tidenr dhr inget skeende finns och alitsa ir_rgetnef terr. Han resonerar ocksa kring det menings_ fulla i att stdlla frtgan om ett liv efter detta och slutsatsen blir, att det svar en viss miinniska ger pa den_ na fraga kan ge upplysningar om den m6nniskan, och d6rf6r dr svaret in_ tressan t, Tor Ragnar Gqholrn Tor Ragnar detta? Uf0-Sverige-Aktue1lt (t) a/as, Gerholm gcjr intressanta reflexioner kring denna fraga. Han diskuterar njagetn och dess beroende av omgivningen. Skall njagn kunna leva vidare nefter dettar mlste ocksa omgivningen giira UF0-Sverige-Aktuellt Er en miirklig blandning av rapporter om UFUn och allehanda mystiska fenomen, pseudove_ tenskapliga artiklar och en och annan intressant och vederh5ftig artikel, Illustrationerna 5r delvis av hcig konstn5rlig kvalitet vilket s6kert bidrar till att locka lideare. LC H A L S O K O S T I DN A/rc -as uppges att innehattadeklarationerna ofta 6r felaktiga. pa hiilsokostprodukter Det framgar av h6lsoskydds fcirval tningens s ti ckpro vskon t- roll, resultatet den andra pa tv0 Ar. Det senaste 6r t o m sdmre 5n det ftirsta som gjordes 1981, Bl a har man hittat konserveringsmedel, fisr h6ga fetthalter och miigelgif ter, LC

7 6lss+ S L A. G R U T O R J o rds t ra lning 6ornrae. '/id de 5ooo prov som Nvli gen J-ijete jag i en bok t'jordstralning och sjukdomsorsak" av T E Peltonen (Jyviiskylii L978 ) : "De exp erimentserier i litet f ormat, so?n utf cirts vid UleA borgs univereit et, rycks tydj, igt bekrh f ta slagrutemiinnens fdrmaga att erikert hitta vatten". Nagrn dagar senare fick ja.g nr. 8 av den pog puliirvetenskepliga tidskrif ten Tiede PA s. Lg i denna finns en notis om att nyrjsn6mnda undersijkning r $om letts prof, Onni Kari-Koskinen och Martti itlela, har avslutats i av utf6rte med 50 slagrute- och pendelmdn kunde Lnte i ett ende fa11 sam,na tfstrdlningsf6ltfr lokaliseras av tva fcjrsdksper6oner. NAgon jordstr&lning kunde alltsa inte pavisae. Uppltiggningen av forstjken hade godktints av slagrute- och pendelma nn en. Experimentatorerne kritiseradee i bdrjan av kolleger, eft era t igen av s8, d an a som t ror pa jordstral-ning r. Det konsta_ teree vidare ett tron p& jord_ stralningen tycks finnas pa al; 1e nivaer i samhdllet" Nils SdeLnan DET UAR KON5TIG'J JAC NCKIIC

8 6l8j:8 P S E U D O V E T E N S K A P Nils Edelman, Pseudove.tenskao och 4$!!, AUo Underrdttelser 26/ Artikeln handlar om boken Science, Good and Bogus (Prometheus) "u trlartin Gardner, kdnd fran tidskrlften Scientific American. Gardner beskriver i sin bok bl a hur matematikprofessorn John Taylor ltter slg luras av bade Uri GeLler och trollkonstnsren James Randi, och hur Sarfatti, fil dr I fypik, blir iivertygad om att Geller kan f5 en geigermbtare att ge utslag pa psykisk t Skcptical Inquirer (vol, UII No 4) om det s k ProJekt Alpha, dhr James Randi avsliijade hur 16tt det 6r att fuska pa lvtc Donnells laboratorium fiir psykisk forsknlng i St. Louis i lylissouri. Randi skickade dit tva trollkonstntirer so.n 9av sig ut fdr att vara parapsykiska mbdisr, Samtldlgt ldrmnade han en m6ngd tips om hur fusk skulle kunna undvikas. Tipsen f6ljdes Bj och Randis pojkar avsl6jades aldrig av de parapsykologiska forskarna, Se 6ven lvledlemsblad 3 sr 1'1. viig, Sarfatti kom aldrig pa tanken att ko1la om Geller hade nagot radioaktivt material pa sig, Edelman varnar f6r att reklamen fiir ockultism kan fa mdnniskors kritiska insthllning dem mottagliga att trubbas av och giira fcir t ex nazisternas rasteorier, Han kritiserar ockse pseudovetenskaparnas s6,tt att endast riikna positiva, aldrig negativa resultat. Deras spelregel Hr: nkrona sa vinner jag - klave sa ftjrlorar Nils Edelman, den vill dun, bedras, Abo Underr6ttelser 2/8-83, Edelman refererar tva artiklar BA!.DERsBAR BRLDEP! DET.'TfrR EN ^AR}I VID DORREII oth JAJER, nrr.toc- DEN 6flc unoer I MO?G0X: HUE VET HRN DET 3 Nils Hufvudstadsbladet, ls/ Edelman skriver on James Randis bok Flim-Flam (Prometheus) I eorfr kritiskt granskar allehanda bluffmakarer bi a astralresenerer och psykiska kirurger. delar varie Ar ut ett Pris tilt Randi dem som gjort bort sig mest i paranormala fragor, 1981 gick Priset bl a till Pentagonl solll l5r ha anslagit sex Diljoner dollar tilt att unders6ka om det gar att ftirstcjra en aovjetisk missil DET VILL HRN INIE sf,jr. r^en HRX SNTJER SIN HEMLI6}IEr Ffl,R. TIOTU9EN I(PONORI genom att br6nna ett foto av den, Av BERNT LUNDH s61 5fllfP,8rr DU Xil Fn lex t Pn nvgrtilnfnc! LC

9 G/E3:1 S J U K V A R D S D T B A T T Sven 0ve Hansson, vad erfarenhet, Motpol A/aS, Detta DUfilmer av lylotpol 'tar upp olika syn pa sjukvarden, Hangson skriver om skolmedicinen och den shrsth,llning denna intar bland medicinska traditioner genom sin vetenskapliga kundkapssyn. Hansson vil1 fijrorda vetenskapens kunskapsv6g ef tersom denna 5r demokratisk och fiirm6gen til1 sjslvkorrigering, i motsats ti11 den elitistiska kunskapssynen hos ideologierna fcir kvacksalvbri. Inom skolmedicinen viiger vetenskapliga bevis tyngre iin den beprdvade erfarenhetent vilket inte iir fallet inom kvacksalveriet. I en annan artikel fiiresl.ar Nils 0stby, chef fiir socialstyrelsens byra fijr h6lsoupplysningr ett cjkat stcjd f cir nal terna tivrf medicin. I samma nummer finns ocksa en artikel av T6res Theorellr professor vid I ns ti tu te t f ijr Psykosocial fvlil j cjmedicin vid KaroLinska institutet. Theorell kritiserar Bengt Stern, som iir liikare och ftiresprakare f dr rholistiskn medicin; och ifrtgasbtter om denne verkligsn 6r holistisk i sin syn' LC A S T R I ] L O G I Staffan Sciderhjelm har i nr 16/83 ABF:s tidning F6nstret en artikel astronomi och astrologi. av om NORD. UPPI-AND Vl behover infdr hiisten smie- Cirkelverksamhet ller ledue - grslhf#nml tt[h$r{l, [AI[ [$Tls llel, RlI n,n Vill du rroro med i orbetef ott ge mdnniskor en meningsfull fririd efter ABF:s m&lsdttning? RU 02Vt05 l /t0221 gonnr : going to archeologist - rrkcolog

10 Denna sida i Folkvett innehaller en medlemsforteckning. Av integritetsskiil publiceras den inte pi niitet.

11 Denna sida i Folkvett innehaller en medlemsfdrteckning. Av integritetsskiil publiceras den inte pfl niitet.

12 Denna sida i Folkvett innehaller en medlemsfdrteckning. Av integritetsskiil publiceras den inte pi niitet.

13 Denna sida i Folkvett innehaller en medlemsforteckning. Av integritetsskal publiceras den inte pi niitet. T I D I G A R E I l E D L E t l S B L A O Genom ett misstag har BJ alla som betalag medlemsavglft f6r 1983 fgtt alla nummer. Du som sakner nagot eller nagra nummer, kontakta Lena Carlsson; GrAgAcvdgen 13,?52 51 Uppsala, tel Oft/SZO1AZ. Inneh5ll: sld Fiireningsny tt, VerksamhetsberHttelae Parapsykologi - finns tankel5sning och fj6rrskadande? av Sven Ove Hansson Brev fran KV och 5F Lbst, sett och hdrt. Llv efter dtjden? H6lsokos t Slagrutor Pseudovetenskap SJukvtrdsdebatt lvledlemsf 6rteckning I 9 10

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T

vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T S30 BOSTADSRATTSHAVARENSRATTIGIIETEROCIISKYLDIGIIETER Bostadsdttshavaren skau pe egen bekostnad h6tla legenh ten med tillhdriga

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer 1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnade arsmdtet, och hiilsade alla v2ilkomna. Han fdriittade

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb ft Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb S1. Val av ordf6rande och sekreterare fdr m6tet samt m6tets oppnande. M6tet valde Peder Liinasaari till motesordf6rande tillika motessekreterare. Motet oppnades

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor.

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor. Westrich, P. 1989. D i e W i ldbi e ne n B ade n-w ilrte.mbe r g s. I. Allgemeiner Teil: Lebensriiume, Verhalten, Okologie und Schutz, sid. 1-431. II. Spezieller Teil: Die Gattungen und Arten, sid. 437-972.

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

NUMMER 2 ARGANG 2 MARS r ese ffi

NUMMER 2 ARGANG 2 MARS r ese ffi 300 Antal utbildade privatflygare Avlagda priva tfiirareertifikat 1950-1958 Antol grillonde privoifriro (enligt hittills rillgdngligo up 1956 77O, 1957t I NUMMER 2 ARGANG 2 MARS r ese ffi Privatflyget

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

NUMMER 5 - ARGANG 3 - AUGUSTI. RIK SSBGELFTYGTAV LINGEN I[t ke er s iitter Gulduin gen

NUMMER 5 - ARGANG 3 - AUGUSTI. RIK SSBGELFTYGTAV LINGEN I[t ke er s iitter Gulduin gen NUMMER 5 - ARGANG 3 - AUGUSTI!! RIK SSBGELFTYGTAV LINGEN I[t ke er s iitter Gulduin gen. Scciarr_ Eskilstune Flyrklubb fijrra iret toq popul;ira se*elflygtrofd. Och en sidan har nran heru Culdvinqen f6r

Läs mer

Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium

Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium Protokoll Branschrld fdr Skog/lant 2072-10-76 Jtid-. iir Jc,rr. 9* 1(3) tl Att,rdt 4., tr,-.,4 Ndrvarande: Pelle L

Läs mer

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106.

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106. KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-716. MAnoneex DEN 26 MAJ 2OO8 KL 9.OO I LUSTHUSET. BRF BoNIFA,CIUS. DAGoRDNING. l. 2. 3. 4. 5. 6. a tt 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15.

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

-fest i dagarna. tre. ls n

-fest i dagarna. tre. ls n Kungsfotor 30 -fest i dagarna tre ls n Festi dagarna tre blev det nir Kungsfoto fyllde 30 ir. Den 2 decembertrdffades man pi Sheraton i Stockholm, fredagen direfter var det dags fiir Malmiilabbet, som

Läs mer

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003.

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003. ARSREDOVISNING FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 3 Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 3. Fiirvaltningsb erfr ttels e Styrelse Styrelsen har under hret 3 haft

Läs mer

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 2006 -Ut- 0 r RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll As-miite 051126 rra Loviseberes hundklubb. Utskrili 05 1227 Niirvarande: Anmiilt liirhinder: Ei anm,ilt

Läs mer

BAsta wtebletntnarl. " Kent Andraasson - odt, Medlemsavgiften Ar endast 100:

BAsta wtebletntnarl.  Kent Andraasson - odt, Medlemsavgiften Ar endast 100: Medlemsavgiften Ar endast 100: BAsta wtebletntnarl Sa har vi nu entligen kommit pe plats med var expedition pe Sl Pauligatan i stadsdelen Lunden. Nira lill buss nr 60 i liusa och trevliga rum. Men visst

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA Lantmdterimynd ig heten 2071,46-30 KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (7973:1L50) om f0rvaltning av samfiilligheter. Tillingressen Tiils1 Tiils2 Tiils3 Tilrs4 SFL innehaller

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Styrelse. Medlemmar. Forvaltningsberattelse

Styrelse. Medlemmar. Forvaltningsberattelse Styrelsen for HSB:s bostadsrattsforening Alfsgeln (2226) i Haninge avger harmed sin redovisning for verksamhetssret. Forvaltningsberattelse Foreningen bildades den 12 mars 1982 och registrerades den 29

Läs mer

Kontakt med andra sidan?

Kontakt med andra sidan? Kontakt med andra sidan? Banbrytande vetenskapliga experiment om fortsatt existens efter dödend den av Gary Schwartz, PhD LÄSTA BÖCKERB Susy Smith (2000) The Afterlife Codes George D Dalzell (2002) Messages

Läs mer

Protokoll ordinarie foreningsstämma Klockans samftillighetsftirening den 23 aprrlz}is

Protokoll ordinarie foreningsstämma Klockans samftillighetsftirening den 23 aprrlz}is Protokoll ordinarie foreningsstämma Klockans samftillighetsftirening den 23 aprrlz}is $ I Mötets öppnande Elisabet Lindh Elliot förklarade mötet öppnat. Närvarande från styrelsen var Elisabet Lindh Elliot,

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet Källor och källhantering enligt Harvardsystemet INNEHÅLL Att ange källa... 1 Källförteckning... 1 Tryckta källor... 1 Uppslagsverk... 1 Böcker... 1 Artikel i antologi... 2 Artikel i tidskrift... 2 Artikel

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Problemet med pseudovetenskap handlar snarare om ett missförstånd av

Problemet med pseudovetenskap handlar snarare om ett missförstånd av Var ligger pseudot i pseudovetenskap? Problemet med pseudovetenskap handlar snarare om ett missförstånd av förhållandet mellan språk och verklighet än om misstag om verkligheten som sådan, skriver professor

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen

Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen ÄnsnnDovlSNING Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen 32 ;"322 (Otgnr. 716403-3966) Räknskapsåret 20%$L01--201å.12J1 r..,.%!" 1 Styrelsen fir Bostadsrättsfiireningen fynäsvägen 320-322 avger håirmed redovisning

Läs mer

Saint Auban sur Durance.

Saint Auban sur Durance. NUMMER 3 ARGANG 2 JUNt 1959 Saint Auban sur Durance. Hiigskolan fiir vagsegelflygning au Rolf Algotson Vid fotcn ar- de franska hiigalperna mellan Grenoblc och (lannes ligger utmed vrigen "route Napoleon"

Läs mer

minilucjng plesenl0l[]: -suuste //orttutur. *J1"",":lF:=, * NYA BILAR ' t *, 1ffi,' il xfi ' ::rr

minilucjng plesenl0l[]: -suuste //orttutur. *J1,:lF:=, * NYA BILAR ' t *, 1ffi,' il xfi ' ::rr minilucjng plesenl0l[]: IIIIT BAlll'lAIEBlAl I 19636ts solser! i Dor nyd PTIXYTRACK iir.tt clcgont biijbort banmotoriol B.d riiilvl&:qndc skorvonordning, Kombi- NYA BILAR, r,t.-qt \,Kr,-115:- 'r-rn.trf

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

18 &tuii 0,.,i,.""\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1

18 &tuii 0,.,i,.\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård Förvaltningsberättelse 2011 Stiftelsen Kungshols kurs- och liigergird Org nr 802006-4088 Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Fii rvaltnin gsb erfl ttels

Läs mer

BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING. fdr rzikenskapsiret 201 3

BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING. fdr rzikenskapsiret 201 3 BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING fdr rzikenskapsiret 21 3 Brf Lindhagens,4'116 '16962r-3144 1(8) Styrelsen ftjr Brf Lindhagens 4116 fir hiirmed avge irsredovisning fdr riikenskapsiret

Läs mer

Brf Nedre Fogelbergsgatan 5

Brf Nedre Fogelbergsgatan 5 Arsredovisning for Brf Nedre Fogelbergsgatan 5 RdkenskapsAret 2013-01-01-2013-12-31 Innehillsfdrteckning : F0rvaltn ingsberdttelse Resultatrdkning Balansrdkning Kassaflddesanalys Noter Underskrifter Revisionsberdttelse

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Protokoll SFB 26/2013

Protokoll SFB 26/2013 Närvarande Se röstllingd, bilaga 1 Plats Scandic Hasselbacken, Dj urgirden, Stockholm Datum 26 september 2013, kl 16.30-17.45 Svenska FlygBranschen årsmöte Protokoll SFB 26/2013 1 (5) Kallelse har utsänts

Läs mer

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu Inspir a tio n Si gordu IT II LffiTLfi$I $ilyogi Ett tydligt och enkelt typsnitt vars flode litt gir att folja behover inte vara motsatsen till snygg,cool eller nytankande form. Vi triffar tre formgivare

Läs mer

Den fcirsta musikfcireningen.

Den fcirsta musikfcireningen. Den fcirsta musikfcireningen. 15 Fredrik Granstrortr var dett forste irrom fdrsamlingen, som genom strdngmusik hojde stdmningen pn motena. Han fick snart en,,vapenbroder" i Josef Karlsson f rin Fagerstir.

Läs mer

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Militarsallskapet i Stockholm Sida 1 (3) Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Org nr 802002-3134 2014 Styrelsen f6r Militarsallskapet i Stockholm Mr Flamed avge berattelse for verksamheten

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten ALz ry L (2) Patientinformation I ADHD hos intagna inom Kriminalvfirden - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Steg I: Undersiikning av

Läs mer

,lkrctt. SLAG. RUTAN VID tl VAGSKALET? Organ fcir Vetenskap och Folkbildning. Nr 3-4 t996

,lkrctt. SLAG. RUTAN VID tl VAGSKALET? Organ fcir Vetenskap och Folkbildning. Nr 3-4 t996 ,lkrctt Organ fcir Vetenskap och Folkbildning. Nr 3-4 t996 SLAG. RUTAN VID tl lt VAGSKALET? Klokpris och Dumpris sid 3 Den efterh[ngsna slagrutan sid 4 Slagrutan vid vflgskfllet? sid 8 Pressgrannar: Tidskriften

Läs mer

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8.

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8. MEDLEMSBOK Nr i Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g ll. p. 8. STADGAR Reuiderade enligt beslut ordinarie d.rsmiite den 27 mars 1953 och uid extra sammqntriide den 11 maj 1953 (S 5 S I7),

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap Vetenskapsteori Introduktion till vetenskapsteori med inriktning på medicinsk forskning Kunskap och sanning Ontologi (ontos = varande och logia = lära) läran om det som är Hur är världen och tingen beskaffade?

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

iirper Cub pfl jiittehjul

iirper Cub pfl jiittehjul iirper Cub pfl jiittehjul ",,, ttt t rr,..,r".r," erfarenheter har gjorts med anvlndning av Super Cub vid utforskning av de arktiska omridena i norra Canada. Bilderna visar de jlttelika ballonghjulen som

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

3 Styrelsens årsberättelse och den ekonomiska redovisningen bilaga 1 & 2 4 Revisorernas rapport bilaga 3. 7 Fastställande av debiteringslängd bilaga 4

3 Styrelsens årsberättelse och den ekonomiska redovisningen bilaga 1 & 2 4 Revisorernas rapport bilaga 3. 7 Fastställande av debiteringslängd bilaga 4 Årsmöte med Mölnlycke Vägförening hålles i Kulturhusets stora sal i Mölnlycke Måndagen den 2 mars 2015 med början klockan 1900 enligt följande DAGORDNING Närvarolista upprättas 1 Årsmötets öppnande och

Läs mer

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen Stadgar for Rikrbyggens b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen Forvaltade BRF Insats 9- Arsavgifterna fordelas ut pa sriitterna i forhallande till insatserna %Riksbyssen INNEHALLSFORTECKNING

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

LEADER DALSLAND OCH ARJANG

LEADER DALSLAND OCH ARJANG PROTOKOLL Datum Plats Tid Niiraarandel ande Kansli AnmAlt ft;rhinder 080918 Stadshuset, AmAl 18:00 2l:00 Per Jonsson, Gaby Hain, Torgny Arvidsson, Mats Bergling. Anne Sdrqvist, Kjell-Ame Ottosson, Cbristina

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

12. Parapsykologi. l\l~\r~jvv,-. Paranormala fenomen i historien

12. Parapsykologi. l\l~\r~jvv,-. Paranormala fenomen i historien l\l~\r~jvv,-. 12. Parapsykologi Paranormala fenomen i historien Dagens "normalvetenskap" räknar med vissa givna ramar för vad människan förmår göra. Att det skulle gå att förutsäga framtiden eller läsa

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus Org nr 857209-4004 SEB Private Banking Stiftelser & Fdretag

rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus Org nr 857209-4004 SEB Private Banking Stiftelser & Fdretag rn sa ir LrN G ssrtft E Ls E N r0 n I}BOTTNING SNTryAS rlr' och rrgilomsqiukhus o Arsredovisning 2006 Stiftelser & Fdretag Insamlingsstiftelsen f cir Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Fiirvaltningsb

Läs mer

Amerikanerna och evolutionen

Amerikanerna och evolutionen KREATIONISM Amerikanerna och evolutionen Jesper Jerkert refererar några nya enkäter om amerikanernas inställning till kreationism och evolution. DÅ OCH DÅ publiceras resultaten från enkäter som undersökt

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Men hur trovärdig är studien egentigen?

Men hur trovärdig är studien egentigen? Men hur trovärdig är studien egentigen? Hur skakig får en utvärdering vara? Sent i våras publicerades rapporten Utvärdering av Socialtjänstens och Ideella kvinnojourers insatser för Våldsutsatta kvinnor

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Ve m? 3 25 % av tjejerna i gymnasiet

Läs mer

Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05. Irrationella övertalningstekniker och några vanliga informella felslut.

Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05. Irrationella övertalningstekniker och några vanliga informella felslut. Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05 Irrationella övertalningstekniker och några vanliga informella felslut. Falsk självsäkerhet Folk tenderar att acceptera ett påstående om det presenteras av en person som

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med.

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med. Kvinnojouren i Mark är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver

Läs mer