Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala pensionärsrådet 10 april 2014 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00."

Transkript

1 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00. Beslutande Lars Holmström PRO, Ordförande Uno Tjernström Omsorgsnämnden Susanne Sturk Humanistiska nämnden Gerd Persson Samhällsbyggnadsnämnden Jan Blomqvist Kultur- och fritidsnämnden Lena Kvarnström Kommunstyrelsen Anita Danielsson Kommunstyrelsen Christer Nyberg PRO Sven-Olof Byström PRO Vivi-Ann Vallin, ers PRO för Margareta Nyberg Majne Svensson RPG Barbro Johansson SKPF John-Erik Westman SPF Per Mattis Nyberg SPF Justerare Plats och tid Sekreterare Paragrafer 8-15 Ordförande Justerare Ulla Nordin Lars Holmström Instans Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Sven-Olof Byström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslaget tas ned

2 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) Ej tjänstgörande Ulla Grundberg-Larsson Omsorgsnämnden Edit Persson Humanistiska nämnden John Nilsson Samhällsbyggnadsnämnden Rolf Lindström PRO Gösta Andersson PRO Sven-Erik Johansson PRO Berta Strindlund PRO Gunnel Andersson SKPF Gunilla Rödin SKPF Nea-Marie Österlund SPF Ingrid Andersson SPF Övriga deltagare Zonitha Ödling Susanna Domeij Lars Lundgren Karin Bylund Ulla Nordin

3 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) 8 Öppnande, dagordning, justering Sammanträdet öppnas av ordföranden. Förslag till dagordning godkänns. Att jämte ordföranden justera protokollet utses Sven-Olof Byström. 9 Vårdhundar inom omsorgen Sjuksköterskan Zonitha Ödling informerar om hundteamet. Teamet består av två hundförare Zonitha med vårdhunden Frasse och Maria Strandberg med vårdhunden Diesel. Under ett par år har man haft en försöksverksamhet i kommunen med att prova med vårdhund inom flera verksamheter. Under 2014 har man infört ett projekt med att prova med vårdhund på två boenden. Maria vid Lejonbackens vårdoch omsorgsboende och dess dagvård och Zonitha vid Bjästagårdens vård- och omsorgsboende. Arbetet med vårdhundar är ett komplement till den vanliga vården. Sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller enhetschef vid boenden remitterar vårdhund till personer som man ser har ett behov av det. Personen kan t ex ha isolerat sig i sin lägenhet och behöver komma ut och aktivera sig. Mycket oro kan lindras med vårdhund. Hundförarna får en remiss från personalen vid boendet och ser efter om det är något de kan hjälpa till med. Insatser sätts därefter in med vårdhund 5-10 gånger därefter görs en utvärdering. Har den utfallit positivt så fortsätter man med insatsen tills man nått målet med remissen. Under 2014 så görs mätningar om t ex hur mycket läkemedel man har före och efter man haft insatser med vårdhund. Gäller det dementa personer så mäter man beteende och psykiska störningar. Gäller det rehabilitering så mäts gångförmåga, armstyrka m m för att se om någon effekt har uppnåtts. Uppsala kommun har haft vårdhund sedan Där har man insett att det fungerar bättre om man jobbar på ett hus med hund. Zonitha visar olika exempel på vad Frasse kan göra som att hämta saker m m. Man jobbar med olika saker som finmotorik, arm- och benstyrka, språk och minne. Frasse och Zonitha har utbildats vid vårdhögskolan i Eskilstuna. Utbildningen som är på ett halvår innehåller både teori och praktik med träffar en gång i månaden. Innan utbildningen får man göra ett inträdesprov för att se om hunden är lämplig som vårdhund. Under tiden får man också gå hos en hundtränare för att träna hunden i lydnad. Zonithas och Frasses tränare bor i Skellefteå. När utbildningen är klar görs ett examensprov i olika vårdsituationer.

4 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) Hundförarna äger sin hund och utbildar den själv. Zonitha och Frasse som för närvarande arbetar i Bjästa arbetar måndag, tisdag och torsdag kl till kl På fredagar arbetar man i stan inom LSS-verksamhet. Zonitha har två hundar som hon kan skifta emellan. Detta är en fördel eftersom man då kan anpassa dem till olika människor eftersom hundarna är två olika personligheter, en lugn och en mera livlig. Vårdhundarna är mycket bra för personer med oro och aggressionsproblematik. De håller till i träningsrum vid boendena för att minska allergirisken. Man arbetar med att förstärka olika funktioner hos individen efter t ex en stroke eller andra sjukdomar. Även inom palliativ vård kan insatser göras. Projektet pågår under 2014 och är ett komplement till vården när man inte lyckats med andra åtgärder. Frasse är kommunens gladaste och mest arbetsvillige medarbetare och dess utom billig i drift enligt Zonitha. 10 Satsningen i Köpmanholmen kring natur och friluftsliv tillgängligt för äldre Projektsamordnare Susanna Domeij informerar om High Coast Art Valley. Lisa Edin är projektledare 100 % och Elisabeth Strand-Hübinette 25 %. Arbetet med projektet påbörjades i september i fjol och pågår fram till årsskiftet. Det övergripande syftet med projektet är att skapa nya arbetstillfällen, öka omsättningen för näringen och en ny reseanledning till Örnsköldsviks kommun. Målet med projektet är att skapa en konstpark på Herrgårdsudden i Köpmanholmen. Med den utplacerade konsten genom Nätterlunds stiftelse skapa ett sammanhållet och tydligt konststråk samt att ta fram en marknadsplan och en strategi för aktiviteter i området. Projektet har sponsrats av EU:s regionala utvecklingsfond, Länsstyrelsen i Västernorrland samt Örnsköldsviks kommun. Susanna visar en skiss över hur parken ska se ut. Man försöker återskapa Ingeborg Hedbergs vackra trädgård. Sven-Olof Byströms dotter Helena som är konstnär har skapat ett konstverk som ska placeras i parken. Hela parken kommer att vara lättillgänglig, det ska vara enkelt för alla att kunna vistas i parken även om man är rullstolsburen, går med rullator eller har barnvagn med sig. Vigselplats kommer även att anordnas i parken på den s k kärleksudden. Själva herrgårdsbyggnaden är riven men två flyglar står kvar. Brygga har byggts till så att man även kan komma med båt. En utomhusplats ska byggas för barnen så att de kan sitta ute och ha lite undervisning om växter, insekter m m. Susanna inbjuder alla att komma till invigningen av parken den 28 juni till och med 5 juli. För vidare information gå in på: https://www.facebook.com/highcoastartvalley.

5 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) 11 Översiktlig process över Sundhem Enhetschef Lars Lundgren informerar. Omsorgsnämnden har under 4/2014 antagit Lokalförsörjningsplan - boende för äldre inom välfärdsförvaltningens verksamheter. Planen utgör planeringsunderlag för att möta den kommande efterfrågan av vård och omsorgsplatser i Örnsköldsviks kommun den närmaste 10-årsperioden. I omsorgsnämnden uttalades en intention om att ett antal servicehus skulle läggas ut till försäljning. Tanken är att dessa ska kunna bli trygghetsboende/seniorboende. För några veckor sedan kom besked att servicehuset Sundhem är ett servicehus som omsorgsnämnden vill fatta beslut om och gå vidare med att förändra. Beslut kommer att fattas onsdagen den 16 april. Beslut som kommer att fattas går ut på att hyresavtalet som förvaltas av konsult- och serviceförvaltningen (tidigare fastighetsavdelningen på tekniska kontoret) sägs upp. Sedan tas beslut om att avveckla själva verksamheten vid servicehuset om det går enligt förslaget. Sedan kommer omsorgsnämnden att hemställa till kommunstyrelsen att ta fram underlag för att genomföra en försäljning av fastigheten. Tillväxtavdelningen (mark- och exploatering) som har hand om försäljningsuppdrag av kommunens fastigheter förbereder försäljning av fastigheten. Ärendet kommer också att behandlas i fastighetsrådet. Ambitionen är att hitta en köpare som vill göra Sundhem till ett trygghetsboende. Trygghetsboende kräver inget biståndsbeslut. Den enskilde kan få sina omsorgsbehov tillgodosedda genom hemtjänstinsatser. Till hjälp för eventuell köpare om kriterierna för trygghetsboende är uppfyllda, är att kommunstyrelsen kan bidra med ekonomiskt stöd. För att kunna få stödformer från Boverket krävs att minst en i hushållet ska ha fyllt 70 år för att få bidrag. Kriterier för trygghetsboende är antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2014, 19. På trygghetsboendet ska det finnas tillgång till en värd/värdinna, socialt innehåll, serviceinsatser, fysisk utformning/tillgänglighet och information. Värd/värdinna arbetar med att bryta isolering och ensamhet och skapa förutsättninger för värdefulla sociala kontakter, möten och gemenskap. Det ska även finnas en gemensamhetslokal i anslutning till bostäderna där det ska finnas möjlighet till gemensamma dagliga måltider och gemensamma aktiviteter. Serviceinsatser beställs separat och ingår inte i hyran. Allmänna och tillgängliga kommunikationer bör finnas i närheten samt närhet till dagligvaruaffär. Det är ingen stor skillnad mellan servicehus och trygghetsboende. Den stora skillnaden är att man på servicehus har nattbemanning. I trygghetsboende kan man ha insatser av nattpatrull, hemtjänst, trygghetslarm och även hemsjukvård. Servicehuset Sundhem har 55 platser. I servicehuset finns träffpunkt och uppvärmningskök. Avveckling och försäljning av Sundhem beror på att boendeformen service-

6 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) hus inte motsvarar de krav som ställs på arbetsmiljö och tillänglighet i den utsträckning som gäller idag. Det finns andra nyare och modernare vård- och omsorgsboenden där man kan bygga till och göra fina miljöer. Det finns en strävan att försöka få äldre att bo kvar i det egna hemmet i så stor utsträckning som möjligt med hjälp av bra insatser. Boende och personal informerades om planerna den 27 mars i år. Förnyad information till dessa planeras efter omsorgsnämndens behandling av ärendet. Därefter påbörjar biståndshandläggare och personal individuella samtal med boende. Ett brukarråd bestående av boende och anhöriga kommer att följa processen och informeras löpande samt att de får lämna synpunkter. Medarbetare kommer att erbjudas nytt arbete på befintliga vakanser inom förvaltningen och förhandlingar kommer också att ske med deras företrädare. I Örnsköldsviks kommun finns 3 trygghetsboenden/seniorboenden: - Linden (AB Övikshem), - Trygghetsboendet FIA i Bredbyn, - Skorpeds servicecenter (konsult- och serviceförvaltningen). Efter samtal med Övikshems styrelse framkom att bostadskön till seniorboendet Linden är 5 år. Det är alltså en rätt populär boendeform. John-Erik Westman visar demografiutvecklingen i kommunen fram till år PEK (personalkontinuitet-ekonomi-kompetensmatchning) Enhetschef Karin Bylund informerar om PEK i dagsläget april PEK från projekt till verksamhetsutveckling. Bakgrunden är att omsorgsnämnden gav välfärdsförvaltningen ett uppdrag om uppföljning och förbättringsåtgärder efter införande av 75/100 med fokus på att förbättra personalkontinuitet, ekonomi och kompetensmatchning. I januari 2013 fick fyra områdesgrupper uppdrag att genomföra förändringar i pilotprojektform, de skulle testa lösningar, utvärdera och om möjligt utveckla till fler verksamheter. Tanken var att projekten skulle starta hösten Ekonomiska läget gjorde att det inte fanns tid eller resurser för att arbeta enligt planen att först testa, utvärdera och sedan utveckla. Beslut togs i augusti 2013 att projektet skulle övergå från pilotprojekt till verksamhetsutveckling. Fem områden fick i uppdrag att införa (inte testa) nya metoder för resursplanering, schemaläggning och poolsystem. Verksamheterna inom Sidensjö och Bjästa (Fyr-

7 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) klövern, Sidensjögården, Bjästagården och hemtjänstgrupperna i området) skulle arbeta med införande av rena pooltjänster. Verksamheterna inom Björna, Trehörningsjö, Långviksmon, Gideå och Husum (Björkhem, Björnaborg, Husums vårdoch omsorgsboende och hemtjänstgrupperna i området) skulle arbeta med införandet av rena pooltjänster, geografisk pool och verksamhetsanpassad schemaläggning. Verksamheterna inom Arnäs, Järved, Bonäset Valhalla och Sörliden (Arnäsgården, Eken, Valla, Lingbo A och B, Rönnen och hemtjänstgrupperna i området) skulle arbeta med att skapa verksamhetsanpassade poolområden, flexibla schemalösningar och resursplanering i verksamheterna. Verksamheterna inom daglig verksamhet (LSS) hade två uppdrag utifrån vilken verksamhet det var. Startpunkten/Återbruket/Mångkraft hade som uppdrag att införa en dagpool inom verksamhetsområdet. Sysselsättning/Dagcenter skulle tillsammans med andra LSS verksamheter införa koordinatorer i verksamheterna som sköter resursplanering samt ta fram andra schema- och bemanningsmodeller. Beslut togs även att resursplaneringen skulle flyttas ut i verksamheterna. Syftet med detta var att verksamheten skulle få bättre inflytande över resursstyrningen och ekonomin. Bjästa demensboende startade en pooltjänst under hösten Sidensjö korttidsavdelning startade i januari 2014 upp med fyra pooltjänster. Tjänsterna är kombinerade tjänster genom fasta arbetspass i verksamheten och poolpass. Poolpassen har till största delen varit i den egna verksamheten, liten övertalighet. Personalen och poolarna tycker det är bättre. Poolarna har fått extra lönetillägg på kr/ månaden baserad på heltidstjänst. För tidigt för en utvärdering. Björna, Trehörningsjö, Långviksmons ordinära boende samt Björnaborg startade med fem pooltjänster september Husum och Gideås ordinära boende startade tre poolrader januari/februari Inga poolrader på Björkhem samt Husums vård och omsorgsboende på grund av bristande intresse. Tjänsterna är kombinerade tjänster genom fasta arbetspass i verksamheten och poolpass. Poolpassen har till största delen varit i den egna verksamheten, liten övertalighet. Personalen och poolarna tycker det är bättre. Poolarna har fått extra lönetillägg på kr/månad. För tidigt för en utvärdering. Poolpassen har fördelats mellan ordinärt boende och särskilt boende samt jämnare över dagarna. Samma typ av verksamheter poolar mot varandra. Särskilt boende är delat in i områden i tre poolgrupper. Nya scheman inom särskilt boende i januari/februari 2014, ordinärt boende på gång. Valla och Rönnens vård- och omsorgsboende tar hand om sin egen rekrytering, har utsett fyra egna resurssamordnare. Arnäsgården, Lingbo och Eken delar på en resursplanerare, har egna resursombud i verksamheterna för ökad dialog och planering. För tidigt för en utvärdering.

8 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) Mångkraft har startat en pooltjänst på dagtid. I fyra av sju LSS verksamheter finns fr o m februari 2014 en koordinator som ansvarar för rekrytering och har dialog med resursplanerarna. Det har blivit bättre framförhållning och planering i arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna äger själv frågan hur frånvaron ska lösas bäst vilket innebär att brukaren och verksamheten blir i fokus. För tidigt med en utvärdering. Resursplanerarna började att flytta ut till verksamheterna i december 2013, klart i januari Resursplanerarna är fördelade geografiskt. Bjästagården (2 personer). Lejonbacken (5 personer). Myrtengården (3 personer). Björnaborg, Husum och Björkhem (1 person/boende). Lejonbacken (4 personer) i väntan på att arbetsplatser förbereds på Lingbo. Prästbordet (3 personer). Lejonbacken (2 personer) i väntan på vad som sägs i LSS strategiplan. För tidigt för en utvärdering. Personalen som har fått renodlade pooltjänster har själva sökt tjänsterna och är mycket nöjda. Personal som har tappat poolpass på sina ordinarie arbetspass tycker att det är mycket bättre och lugnare. Även den personal som har blivit omplacerade trivs bra. 13 Referensgrupp angående nya Rosenborg Referensgrupp angående nya Rosenborg bör utses. Pensionärsrådet beslutar att följande personer ska ingå i referensgruppen: Margareta Nyberg, Nea-Marie Österlund och Majne Svensson. 14 Nämndsinformation Samhällsbyggnadsnämnden Edit Persson informerar. Samhällsbyggnadsnämnden visar ett resultat på -0,2 Mkr jämfört med budgeterade +1,0 Mkr. Mycket beroende på kollektivtrafiken. Byte av kvicksilverlampor till ledlampor är på gång lampor är utbytta. 300 st av dessa är tända. Resecentrums parkering, både södra och norra samt parkeringen i Husum och parkeringshuset ligger under samhällsbyggnadsnämnden.

9 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) Stor kostnad för snöröjningen i fjol samt sandning. Rondellen vid Terminalvägen i Arnäs är färdigställd likaså Hjortvägen, Järvedsvägen etapp 3, Köpmangatan i Bredbyn och Nygatan. Ytbeläggning på Westmansvägen. Markbelysningen på Stora Torget är klar. Mötesplatsen för allmänheten i Mellansel är klar. Mötesplatsen i Bredbyn är ej klar. Humanistiska nämnden Susanne Sturk informerar ifrån nämndens sammanträde den 18 mars. Utfallet för årets 2 första månader uppgår till -0,8 Mkr vilket är 4,5 Mkr bättre än samma period föregående år. Helårsprognos för 2014 bedöms till -3,5 Mkr, det vill säga en negativ avvikelse om -4,5 Mkr från resultatmålet om +1,0 Mkr. Prognosen består i ett bedömt underskott inom bostadsanpassningen om -2,5 Mkr utifrån den nivå kostnaderna ligger idag. Även kostnader för familjehemmen är högre än budgeterat. Förvaltningen har ett löpande uppdrag att arbeta för att få ner kostnaderna. Beslut har tagits om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom området ehälsa. Stimulanspengar från regeringen kan sökas via SKL (Sveriges kommuner och landsting). Syftet är att få kommuner att utnyttja ny teknik på ett bättre sätt. I linje med detta kommer man att övergå till digital teknik för samtliga trygghetslarm och därmed skapa möjligheter för ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet. Kommunledningsförvaltningen har uppmanat samtliga nämnder att sammanställa och inkomma med ett konkurrensprövningsprogram och tidplan för I konkurrensprövningsprogrammet ska redovisas vilka verksamheter som redan är konkurrensprövade, vilka verksamheter är lämpliga och vilka som bedöms ej lämpliga och vilka som ej får konkurrensprövas. Detta har nu redovisats i humanistiska nämnden och överlämnats vidare till kommunfullmäktige. Detta är endast en översyn. Kommunstyrelsen har tagit fram en kost- och livsmedelspolicy. Syftet är att man ska försöka få kommunens upphandling av livsmedel att förbättras. 15 Övriga frågor Seniorers säkerhet Gunilla Rödin påpekar att en fråga har skickats ut till olika pensionärsorganisationer om Örnsköldsvik ska ha något särskilt arrangemang för seniorers säkerhet. Det är

10 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) 5:e året det är på gång i år. Den 1 oktober infaller FN:s internationella äldredag och då är det fallolyckor och bränder som är prioriterat. Ordföranden föreslår att ärendet tas upp på på nästa arbetsutskott. Motion angående subventionerade resor för pensionärer Nea-Marie Österlund efterlyser motion för subventionerade resor för pensionärer som hon vill ska lyftas fram. Motionen kan ha ställts av kristdemokraterna. Skyltar till Folkets Park Sven-Olof Byström anser att skyltar till Folkets Park som är uppsatta vid Backgatan bör tas bort så fort som möjligt. Detta ligger under samhällsbyggnadsförvalt ningens ansvar. Nästa sammanträde Tid: Torsdagen den 5 juni, kl 13:00. Plats: Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, plan

Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00.

Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00. Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 13 juni 2013 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:30.

Kommunala pensionärsrådet 13 juni 2013 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:30. Kommunala pensionärsrådet 13 juni 2013 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:30. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20.

Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Beslutande Anna-Belle Strömberg Ordförande Marianne Westin Omsorgsnämnden Maude Eriksson

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Dnr: KS 2010-69 Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Innehållsförteckning 1. Utredningens inriktning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Syfte... 4 1.4 Frågeställningar... 4 1.5 Kvalitet... 4 1.6

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2012-04-17 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Ulla

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken klockan 14.00 17.30 ande Bertil Johnsson (s) Johan Holm (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Per-Ola Johansson (s) Christer Jonsson (s) ersättare för Milla Dietrichsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer