Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala pensionärsrådet 10 april 2014 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00."

Transkript

1 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00. Beslutande Lars Holmström PRO, Ordförande Uno Tjernström Omsorgsnämnden Susanne Sturk Humanistiska nämnden Gerd Persson Samhällsbyggnadsnämnden Jan Blomqvist Kultur- och fritidsnämnden Lena Kvarnström Kommunstyrelsen Anita Danielsson Kommunstyrelsen Christer Nyberg PRO Sven-Olof Byström PRO Vivi-Ann Vallin, ers PRO för Margareta Nyberg Majne Svensson RPG Barbro Johansson SKPF John-Erik Westman SPF Per Mattis Nyberg SPF Justerare Plats och tid Sekreterare Paragrafer 8-15 Ordförande Justerare Ulla Nordin Lars Holmström Instans Anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Sven-Olof Byström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslaget tas ned

2 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) Ej tjänstgörande Ulla Grundberg-Larsson Omsorgsnämnden Edit Persson Humanistiska nämnden John Nilsson Samhällsbyggnadsnämnden Rolf Lindström PRO Gösta Andersson PRO Sven-Erik Johansson PRO Berta Strindlund PRO Gunnel Andersson SKPF Gunilla Rödin SKPF Nea-Marie Österlund SPF Ingrid Andersson SPF Övriga deltagare Zonitha Ödling Susanna Domeij Lars Lundgren Karin Bylund Ulla Nordin

3 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) 8 Öppnande, dagordning, justering Sammanträdet öppnas av ordföranden. Förslag till dagordning godkänns. Att jämte ordföranden justera protokollet utses Sven-Olof Byström. 9 Vårdhundar inom omsorgen Sjuksköterskan Zonitha Ödling informerar om hundteamet. Teamet består av två hundförare Zonitha med vårdhunden Frasse och Maria Strandberg med vårdhunden Diesel. Under ett par år har man haft en försöksverksamhet i kommunen med att prova med vårdhund inom flera verksamheter. Under 2014 har man infört ett projekt med att prova med vårdhund på två boenden. Maria vid Lejonbackens vårdoch omsorgsboende och dess dagvård och Zonitha vid Bjästagårdens vård- och omsorgsboende. Arbetet med vårdhundar är ett komplement till den vanliga vården. Sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller enhetschef vid boenden remitterar vårdhund till personer som man ser har ett behov av det. Personen kan t ex ha isolerat sig i sin lägenhet och behöver komma ut och aktivera sig. Mycket oro kan lindras med vårdhund. Hundförarna får en remiss från personalen vid boendet och ser efter om det är något de kan hjälpa till med. Insatser sätts därefter in med vårdhund 5-10 gånger därefter görs en utvärdering. Har den utfallit positivt så fortsätter man med insatsen tills man nått målet med remissen. Under 2014 så görs mätningar om t ex hur mycket läkemedel man har före och efter man haft insatser med vårdhund. Gäller det dementa personer så mäter man beteende och psykiska störningar. Gäller det rehabilitering så mäts gångförmåga, armstyrka m m för att se om någon effekt har uppnåtts. Uppsala kommun har haft vårdhund sedan Där har man insett att det fungerar bättre om man jobbar på ett hus med hund. Zonitha visar olika exempel på vad Frasse kan göra som att hämta saker m m. Man jobbar med olika saker som finmotorik, arm- och benstyrka, språk och minne. Frasse och Zonitha har utbildats vid vårdhögskolan i Eskilstuna. Utbildningen som är på ett halvår innehåller både teori och praktik med träffar en gång i månaden. Innan utbildningen får man göra ett inträdesprov för att se om hunden är lämplig som vårdhund. Under tiden får man också gå hos en hundtränare för att träna hunden i lydnad. Zonithas och Frasses tränare bor i Skellefteå. När utbildningen är klar görs ett examensprov i olika vårdsituationer.

4 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) Hundförarna äger sin hund och utbildar den själv. Zonitha och Frasse som för närvarande arbetar i Bjästa arbetar måndag, tisdag och torsdag kl till kl På fredagar arbetar man i stan inom LSS-verksamhet. Zonitha har två hundar som hon kan skifta emellan. Detta är en fördel eftersom man då kan anpassa dem till olika människor eftersom hundarna är två olika personligheter, en lugn och en mera livlig. Vårdhundarna är mycket bra för personer med oro och aggressionsproblematik. De håller till i träningsrum vid boendena för att minska allergirisken. Man arbetar med att förstärka olika funktioner hos individen efter t ex en stroke eller andra sjukdomar. Även inom palliativ vård kan insatser göras. Projektet pågår under 2014 och är ett komplement till vården när man inte lyckats med andra åtgärder. Frasse är kommunens gladaste och mest arbetsvillige medarbetare och dess utom billig i drift enligt Zonitha. 10 Satsningen i Köpmanholmen kring natur och friluftsliv tillgängligt för äldre Projektsamordnare Susanna Domeij informerar om High Coast Art Valley. Lisa Edin är projektledare 100 % och Elisabeth Strand-Hübinette 25 %. Arbetet med projektet påbörjades i september i fjol och pågår fram till årsskiftet. Det övergripande syftet med projektet är att skapa nya arbetstillfällen, öka omsättningen för näringen och en ny reseanledning till Örnsköldsviks kommun. Målet med projektet är att skapa en konstpark på Herrgårdsudden i Köpmanholmen. Med den utplacerade konsten genom Nätterlunds stiftelse skapa ett sammanhållet och tydligt konststråk samt att ta fram en marknadsplan och en strategi för aktiviteter i området. Projektet har sponsrats av EU:s regionala utvecklingsfond, Länsstyrelsen i Västernorrland samt Örnsköldsviks kommun. Susanna visar en skiss över hur parken ska se ut. Man försöker återskapa Ingeborg Hedbergs vackra trädgård. Sven-Olof Byströms dotter Helena som är konstnär har skapat ett konstverk som ska placeras i parken. Hela parken kommer att vara lättillgänglig, det ska vara enkelt för alla att kunna vistas i parken även om man är rullstolsburen, går med rullator eller har barnvagn med sig. Vigselplats kommer även att anordnas i parken på den s k kärleksudden. Själva herrgårdsbyggnaden är riven men två flyglar står kvar. Brygga har byggts till så att man även kan komma med båt. En utomhusplats ska byggas för barnen så att de kan sitta ute och ha lite undervisning om växter, insekter m m. Susanna inbjuder alla att komma till invigningen av parken den 28 juni till och med 5 juli. För vidare information gå in på: https://www.facebook.com/highcoastartvalley.

5 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) 11 Översiktlig process över Sundhem Enhetschef Lars Lundgren informerar. Omsorgsnämnden har under 4/2014 antagit Lokalförsörjningsplan - boende för äldre inom välfärdsförvaltningens verksamheter. Planen utgör planeringsunderlag för att möta den kommande efterfrågan av vård och omsorgsplatser i Örnsköldsviks kommun den närmaste 10-årsperioden. I omsorgsnämnden uttalades en intention om att ett antal servicehus skulle läggas ut till försäljning. Tanken är att dessa ska kunna bli trygghetsboende/seniorboende. För några veckor sedan kom besked att servicehuset Sundhem är ett servicehus som omsorgsnämnden vill fatta beslut om och gå vidare med att förändra. Beslut kommer att fattas onsdagen den 16 april. Beslut som kommer att fattas går ut på att hyresavtalet som förvaltas av konsult- och serviceförvaltningen (tidigare fastighetsavdelningen på tekniska kontoret) sägs upp. Sedan tas beslut om att avveckla själva verksamheten vid servicehuset om det går enligt förslaget. Sedan kommer omsorgsnämnden att hemställa till kommunstyrelsen att ta fram underlag för att genomföra en försäljning av fastigheten. Tillväxtavdelningen (mark- och exploatering) som har hand om försäljningsuppdrag av kommunens fastigheter förbereder försäljning av fastigheten. Ärendet kommer också att behandlas i fastighetsrådet. Ambitionen är att hitta en köpare som vill göra Sundhem till ett trygghetsboende. Trygghetsboende kräver inget biståndsbeslut. Den enskilde kan få sina omsorgsbehov tillgodosedda genom hemtjänstinsatser. Till hjälp för eventuell köpare om kriterierna för trygghetsboende är uppfyllda, är att kommunstyrelsen kan bidra med ekonomiskt stöd. För att kunna få stödformer från Boverket krävs att minst en i hushållet ska ha fyllt 70 år för att få bidrag. Kriterier för trygghetsboende är antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2014, 19. På trygghetsboendet ska det finnas tillgång till en värd/värdinna, socialt innehåll, serviceinsatser, fysisk utformning/tillgänglighet och information. Värd/värdinna arbetar med att bryta isolering och ensamhet och skapa förutsättninger för värdefulla sociala kontakter, möten och gemenskap. Det ska även finnas en gemensamhetslokal i anslutning till bostäderna där det ska finnas möjlighet till gemensamma dagliga måltider och gemensamma aktiviteter. Serviceinsatser beställs separat och ingår inte i hyran. Allmänna och tillgängliga kommunikationer bör finnas i närheten samt närhet till dagligvaruaffär. Det är ingen stor skillnad mellan servicehus och trygghetsboende. Den stora skillnaden är att man på servicehus har nattbemanning. I trygghetsboende kan man ha insatser av nattpatrull, hemtjänst, trygghetslarm och även hemsjukvård. Servicehuset Sundhem har 55 platser. I servicehuset finns träffpunkt och uppvärmningskök. Avveckling och försäljning av Sundhem beror på att boendeformen service-

6 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) hus inte motsvarar de krav som ställs på arbetsmiljö och tillänglighet i den utsträckning som gäller idag. Det finns andra nyare och modernare vård- och omsorgsboenden där man kan bygga till och göra fina miljöer. Det finns en strävan att försöka få äldre att bo kvar i det egna hemmet i så stor utsträckning som möjligt med hjälp av bra insatser. Boende och personal informerades om planerna den 27 mars i år. Förnyad information till dessa planeras efter omsorgsnämndens behandling av ärendet. Därefter påbörjar biståndshandläggare och personal individuella samtal med boende. Ett brukarråd bestående av boende och anhöriga kommer att följa processen och informeras löpande samt att de får lämna synpunkter. Medarbetare kommer att erbjudas nytt arbete på befintliga vakanser inom förvaltningen och förhandlingar kommer också att ske med deras företrädare. I Örnsköldsviks kommun finns 3 trygghetsboenden/seniorboenden: - Linden (AB Övikshem), - Trygghetsboendet FIA i Bredbyn, - Skorpeds servicecenter (konsult- och serviceförvaltningen). Efter samtal med Övikshems styrelse framkom att bostadskön till seniorboendet Linden är 5 år. Det är alltså en rätt populär boendeform. John-Erik Westman visar demografiutvecklingen i kommunen fram till år PEK (personalkontinuitet-ekonomi-kompetensmatchning) Enhetschef Karin Bylund informerar om PEK i dagsläget april PEK från projekt till verksamhetsutveckling. Bakgrunden är att omsorgsnämnden gav välfärdsförvaltningen ett uppdrag om uppföljning och förbättringsåtgärder efter införande av 75/100 med fokus på att förbättra personalkontinuitet, ekonomi och kompetensmatchning. I januari 2013 fick fyra områdesgrupper uppdrag att genomföra förändringar i pilotprojektform, de skulle testa lösningar, utvärdera och om möjligt utveckla till fler verksamheter. Tanken var att projekten skulle starta hösten Ekonomiska läget gjorde att det inte fanns tid eller resurser för att arbeta enligt planen att först testa, utvärdera och sedan utveckla. Beslut togs i augusti 2013 att projektet skulle övergå från pilotprojekt till verksamhetsutveckling. Fem områden fick i uppdrag att införa (inte testa) nya metoder för resursplanering, schemaläggning och poolsystem. Verksamheterna inom Sidensjö och Bjästa (Fyr-

7 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) klövern, Sidensjögården, Bjästagården och hemtjänstgrupperna i området) skulle arbeta med införande av rena pooltjänster. Verksamheterna inom Björna, Trehörningsjö, Långviksmon, Gideå och Husum (Björkhem, Björnaborg, Husums vårdoch omsorgsboende och hemtjänstgrupperna i området) skulle arbeta med införandet av rena pooltjänster, geografisk pool och verksamhetsanpassad schemaläggning. Verksamheterna inom Arnäs, Järved, Bonäset Valhalla och Sörliden (Arnäsgården, Eken, Valla, Lingbo A och B, Rönnen och hemtjänstgrupperna i området) skulle arbeta med att skapa verksamhetsanpassade poolområden, flexibla schemalösningar och resursplanering i verksamheterna. Verksamheterna inom daglig verksamhet (LSS) hade två uppdrag utifrån vilken verksamhet det var. Startpunkten/Återbruket/Mångkraft hade som uppdrag att införa en dagpool inom verksamhetsområdet. Sysselsättning/Dagcenter skulle tillsammans med andra LSS verksamheter införa koordinatorer i verksamheterna som sköter resursplanering samt ta fram andra schema- och bemanningsmodeller. Beslut togs även att resursplaneringen skulle flyttas ut i verksamheterna. Syftet med detta var att verksamheten skulle få bättre inflytande över resursstyrningen och ekonomin. Bjästa demensboende startade en pooltjänst under hösten Sidensjö korttidsavdelning startade i januari 2014 upp med fyra pooltjänster. Tjänsterna är kombinerade tjänster genom fasta arbetspass i verksamheten och poolpass. Poolpassen har till största delen varit i den egna verksamheten, liten övertalighet. Personalen och poolarna tycker det är bättre. Poolarna har fått extra lönetillägg på kr/ månaden baserad på heltidstjänst. För tidigt för en utvärdering. Björna, Trehörningsjö, Långviksmons ordinära boende samt Björnaborg startade med fem pooltjänster september Husum och Gideås ordinära boende startade tre poolrader januari/februari Inga poolrader på Björkhem samt Husums vård och omsorgsboende på grund av bristande intresse. Tjänsterna är kombinerade tjänster genom fasta arbetspass i verksamheten och poolpass. Poolpassen har till största delen varit i den egna verksamheten, liten övertalighet. Personalen och poolarna tycker det är bättre. Poolarna har fått extra lönetillägg på kr/månad. För tidigt för en utvärdering. Poolpassen har fördelats mellan ordinärt boende och särskilt boende samt jämnare över dagarna. Samma typ av verksamheter poolar mot varandra. Särskilt boende är delat in i områden i tre poolgrupper. Nya scheman inom särskilt boende i januari/februari 2014, ordinärt boende på gång. Valla och Rönnens vård- och omsorgsboende tar hand om sin egen rekrytering, har utsett fyra egna resurssamordnare. Arnäsgården, Lingbo och Eken delar på en resursplanerare, har egna resursombud i verksamheterna för ökad dialog och planering. För tidigt för en utvärdering.

8 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) Mångkraft har startat en pooltjänst på dagtid. I fyra av sju LSS verksamheter finns fr o m februari 2014 en koordinator som ansvarar för rekrytering och har dialog med resursplanerarna. Det har blivit bättre framförhållning och planering i arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna äger själv frågan hur frånvaron ska lösas bäst vilket innebär att brukaren och verksamheten blir i fokus. För tidigt med en utvärdering. Resursplanerarna började att flytta ut till verksamheterna i december 2013, klart i januari Resursplanerarna är fördelade geografiskt. Bjästagården (2 personer). Lejonbacken (5 personer). Myrtengården (3 personer). Björnaborg, Husum och Björkhem (1 person/boende). Lejonbacken (4 personer) i väntan på att arbetsplatser förbereds på Lingbo. Prästbordet (3 personer). Lejonbacken (2 personer) i väntan på vad som sägs i LSS strategiplan. För tidigt för en utvärdering. Personalen som har fått renodlade pooltjänster har själva sökt tjänsterna och är mycket nöjda. Personal som har tappat poolpass på sina ordinarie arbetspass tycker att det är mycket bättre och lugnare. Även den personal som har blivit omplacerade trivs bra. 13 Referensgrupp angående nya Rosenborg Referensgrupp angående nya Rosenborg bör utses. Pensionärsrådet beslutar att följande personer ska ingå i referensgruppen: Margareta Nyberg, Nea-Marie Österlund och Majne Svensson. 14 Nämndsinformation Samhällsbyggnadsnämnden Edit Persson informerar. Samhällsbyggnadsnämnden visar ett resultat på -0,2 Mkr jämfört med budgeterade +1,0 Mkr. Mycket beroende på kollektivtrafiken. Byte av kvicksilverlampor till ledlampor är på gång lampor är utbytta. 300 st av dessa är tända. Resecentrums parkering, både södra och norra samt parkeringen i Husum och parkeringshuset ligger under samhällsbyggnadsnämnden.

9 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) Stor kostnad för snöröjningen i fjol samt sandning. Rondellen vid Terminalvägen i Arnäs är färdigställd likaså Hjortvägen, Järvedsvägen etapp 3, Köpmangatan i Bredbyn och Nygatan. Ytbeläggning på Westmansvägen. Markbelysningen på Stora Torget är klar. Mötesplatsen för allmänheten i Mellansel är klar. Mötesplatsen i Bredbyn är ej klar. Humanistiska nämnden Susanne Sturk informerar ifrån nämndens sammanträde den 18 mars. Utfallet för årets 2 första månader uppgår till -0,8 Mkr vilket är 4,5 Mkr bättre än samma period föregående år. Helårsprognos för 2014 bedöms till -3,5 Mkr, det vill säga en negativ avvikelse om -4,5 Mkr från resultatmålet om +1,0 Mkr. Prognosen består i ett bedömt underskott inom bostadsanpassningen om -2,5 Mkr utifrån den nivå kostnaderna ligger idag. Även kostnader för familjehemmen är högre än budgeterat. Förvaltningen har ett löpande uppdrag att arbeta för att få ner kostnaderna. Beslut har tagits om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom området ehälsa. Stimulanspengar från regeringen kan sökas via SKL (Sveriges kommuner och landsting). Syftet är att få kommuner att utnyttja ny teknik på ett bättre sätt. I linje med detta kommer man att övergå till digital teknik för samtliga trygghetslarm och därmed skapa möjligheter för ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet. Kommunledningsförvaltningen har uppmanat samtliga nämnder att sammanställa och inkomma med ett konkurrensprövningsprogram och tidplan för I konkurrensprövningsprogrammet ska redovisas vilka verksamheter som redan är konkurrensprövade, vilka verksamheter är lämpliga och vilka som bedöms ej lämpliga och vilka som ej får konkurrensprövas. Detta har nu redovisats i humanistiska nämnden och överlämnats vidare till kommunfullmäktige. Detta är endast en översyn. Kommunstyrelsen har tagit fram en kost- och livsmedelspolicy. Syftet är att man ska försöka få kommunens upphandling av livsmedel att förbättras. 15 Övriga frågor Seniorers säkerhet Gunilla Rödin påpekar att en fråga har skickats ut till olika pensionärsorganisationer om Örnsköldsvik ska ha något särskilt arrangemang för seniorers säkerhet. Det är

10 Kommunala pensionärsrådet 10 april (10) 5:e året det är på gång i år. Den 1 oktober infaller FN:s internationella äldredag och då är det fallolyckor och bränder som är prioriterat. Ordföranden föreslår att ärendet tas upp på på nästa arbetsutskott. Motion angående subventionerade resor för pensionärer Nea-Marie Österlund efterlyser motion för subventionerade resor för pensionärer som hon vill ska lyftas fram. Motionen kan ha ställts av kristdemokraterna. Skyltar till Folkets Park Sven-Olof Byström anser att skyltar till Folkets Park som är uppsatta vid Backgatan bör tas bort så fort som möjligt. Detta ligger under samhällsbyggnadsförvalt ningens ansvar. Nästa sammanträde Tid: Torsdagen den 5 juni, kl 13:00. Plats: Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, plan

För dig som vill veta mer om särskilt boende

För dig som vill veta mer om särskilt boende För dig som vill veta mer om särskilt boende VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Särskilt boende - Så fungerar det För att beviljas särskilt boende ska du ha ett omfattande behov av omvårdnad och tillsyn som sträcker

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 24 februari ( )

Kommunala pensionärsrådet 24 februari ( ) Kommunala pensionärsrådet 24 februari 2011 1 ( ) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Westin Omsorgsnämnden Uno Tjernström

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 27 oktober 2011 1 (10)

Kommunala pensionärsrådet 27 oktober 2011 1 (10) Kommunala pensionärsrådet 27 oktober 2011 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, kl 13:00-16:10. Beslutande Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström Omsorgsnämnden Edit Persson Humanistiska

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 24 oktober 2013 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15

Kommunala pensionärsrådet 24 oktober 2013 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15 Kommunala pensionärsrådet 24 oktober 2013 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:15 Beslutande Anna-Belle Strömberg Marianne Vestin Uno Tjernström Susanne Sturk Lena Kvarnström

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 14 juni (8)

Kommunala pensionärsrådet 14 juni (8) Kommunala pensionärsrådet 14 juni 2012 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 10:00-12:45. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Uno Tjernström Omsorgsnämnden Marianne Vestin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Extra sammanträde Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-06 1 (6) Plats och tid Mogården, onsdag 6 februari 2013, kl 13:00-15:00 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund,

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2014-08-28 1 (8) Plats och tid Öjagårdens samlingssal, kl 13:00 16:00 Beslutande Övriga deltagande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 5 juni 2014 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:30.

Kommunala pensionärsrådet 5 juni 2014 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:30. Kommunala pensionärsrådet 5 juni 2014 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:30. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Carola Eriksson (S) Bodil Persson (M) Maud

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Tid Onsdagen den 18 november 2009, kl. 13.30 15.30. Andréa Hellsberg, sekreterare

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Tid Onsdagen den 18 november 2009, kl. 13.30 15.30. Andréa Hellsberg, sekreterare 1 (5) TINGSRYDS KOMMUN Kommunala Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2009-11-18 Plats Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Tid Onsdagen den 18 november 2009, kl. 13.30 15.30. Närvarande Göran Andersson,

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 13 december 2012 1 (11)

Kommunala pensionärsrådet 13 december 2012 1 (11) Kommunala pensionärsrådet 13 december 2012 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Uno Tjernström Omsorgsnämnden Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Kommunala pensionärsrådet 2010-05-17 1(9) Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen 17 maj 2010, klockan 13.00-15.05. Plats och sammanträdestid Beslutare Elisabeth

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENS IONÄRSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.00 Beslutande Margaretha Gadde Jenn ische (M), ordförande Ulla Odhner (S) Karin Malmberg (SPF) Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2012-05-31 1 (10) Plats och tid Munkberga, kl 13:00-16:30 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO JaanEric Lundqvist, SKPF Ingrid

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 11 december 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:40.

Kommunala pensionärsrådet 11 december 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:40. Kommunala pensionärsrådet 11 december 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:40. Beslutande Anna-Belle Strömberg Ordförande Uno Tjernström Omsorgsnämnden Marianne Vestin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-19

Sammanträdesdatum 2014-11-19 2014-11-19 Sida 1 (8) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-12.00 ande Övriga deltagande Marianne Löwgren (C), ordförande Diana Laitinen-Carlsson,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 5 PLATS OCH TID Konferensrummet sportcenter, 14.00 16.00 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Ulf Molin, kommunstyrelsen Peter Graff, kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-01 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00-12.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9) 1(9) Plats och tid: C-salen, medborgarhuset, Alafors Kl. 13:00-16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson Kommunstyrelsen

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl. 15:00-17:00

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl. 15:00-17:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2016-09-05, kl. 15:00-17:00 Beslutande: Susanne Jönsson (KS), ordförande Elisabeth Kullenberg (KS) Hans Bengtsson (SPF) Greta Lemminge (PRO) Sven-Erik Jägerman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2016-08-11 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Helena Magnussons rum, kl 09:30 11:00 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Gösta Öhman, PRO Elsy-Britt Fjällström, SPF JaanEric Lundqvist,

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Enåsenrummet, 10:00-12:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande Jan Nilsson, PRO Ljusdal Göte Burefjord, SPF Järvsö Ewy Sjögren, SKPF Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014

Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014 1 (6) Delresultat för projektet Hundteamet hösten 2014 Information angående Hundteamet ett projekt med terapi- och vårdhund inom bedriver under 2014 ett projekt med terapi- och vårdhund inom i första hand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2013-12-10 45 Plats och tid Rackstadmuseet kl 13.30-15.30 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Maj-Britt Ericson SKPF Rolf Nyhrén PRO Ulf Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Skive, kl. 13.30 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Gerd-Else Bergdahl (RPG) Birgitta Frödin (SPF) Maj-Britt Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2015-04-23 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 12:15 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden Gösta Öhman,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 28 april 2015 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Fjädern, Fjällräven Center, kl 13:00-16:15.

Kommunala pensionärsrådet 28 april 2015 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Fjädern, Fjällräven Center, kl 13:00-16:15. Kommunala pensionärsrådet 28 april 2015 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Fjädern, Fjällräven Center, kl 13:00-16:15. Beslutande Anna-Belle Strömberg Ordförande Marianne Westin Omsorgsnämnden Maude

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2009-09-11 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Sven Nilsson Sekreterare... Paragrafer

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 14 april 2016

Kommunalt pensionärsråd 14 april 2016 1 (7) Plats och tid Bällstarummet, Vallentuna. Kl 14.00-17.15 ande Björn Furugren Beselin KS (C), ordförande, Sven-Olof Ekström MSN (S), Margareta Svanström FN (M) 12-30, Eleanor Rydén ÖN (KD), Margareta

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll Tid Måndag den 7 mars 2016 kl. 13.30-16.30 Plats Närvarande Ledamöter Kupolen, Rådhuset Marie Brorson, ordförande (S) Åsa Johansson, (FP) Johanna Reimfelt, (M) Anita Forsström, PRO Karin Sahli, PRO Britta

Läs mer

Lokalförsörjningsutredning välfärdsförvaltningens. verksamheter 2015-2024

Lokalförsörjningsutredning välfärdsförvaltningens. verksamheter 2015-2024 Lokalförsörjningsutredning välfärdsförvaltningens verksamheter 2015-2024 Antagen av omsorgsnämnden 2015-03-18 Antagen av humanistiska nämnden 2015-03-17 Antagen av: Omsorgsnämnden 41/2015 Humanistiska

Läs mer

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund 1(10) Sammanträdesdatum: 2015-02-16 Plats och tid C-salen, kl 13:30-16:30 Beslutande Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2010-02-19 1 () Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Mari-Anne Andersson Sekreterare...

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8

Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8 Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8 Plats och tid Hjernet, 2013-05-21 kl. 10.00-11.25 Beslutande Övriga deltagande Tom Rymoen (M), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 12 april 2012 1 (11) Kerstin Berglund-Lindgren Kultur- och fritidsnämnden

Kommunala pensionärsrådet 12 april 2012 1 (11) Kerstin Berglund-Lindgren Kultur- och fritidsnämnden Kommunala pensionärsrådet 12 april 2012 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16, kl 13:00-16:20. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Skive, kl. 13.30 16.00 Beslutande ledamöter Sten Fransson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Maj-Britt Eriksson (SKPF) Gerd-Else Bergdahl (RPG) Lars-Åke

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00.

Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00. Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet (13) Åke Forsberg Rolf Lindström Ann-Sofie Ingman, -15:45 Åke Persson Gunilla Rödin Else-Marie Backman

Kommunala pensionärsrådet (13) Åke Forsberg Rolf Lindström Ann-Sofie Ingman, -15:45 Åke Persson Gunilla Rödin Else-Marie Backman Kommunala pensionärsrådet 2016-06-09 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Fjärden, Fjällräven Center, kl. 13:00 16:05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anna Belle Strömberg Marianne Vestin Maude Eriksson

Läs mer

1 (9) Pensionärsrådet

1 (9) Pensionärsrådet 2016-11-23 Sida 1 (9) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Garvaren kl 09.30 12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Gunnarsson (M) ordförande Berit Ekedahl, Ingatorp PRO Gunnel

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 27 augusti 2015 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan Gullänget, kl. 13:00-16:20.

Kommunala pensionärsrådet 27 augusti 2015 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan Gullänget, kl. 13:00-16:20. Kommunala pensionärsrådet 27 augusti 2015 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan Gullänget, kl. 13:00-16:20. Beslutande Anna Belle Strömberg Marianne Westin Susanne Sturk, -14:15 Anna

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet 2015-05-26 1 (11) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13-16 Workshop kl. 8.30-12 Beslutande Tommy Bohman (S), ordf, Nils-Erik Olofsson (S), Ejlon Johansson (FP) SPF Lennart Carlsson, Birgitta Sigfridsson,

Läs mer

PROTOKOLL Datum Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

PROTOKOLL Datum Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Plats och tid Veckeborummet, 13:15-16:00 Beslutande: Ove Schönning (S) vice ordförande Stig Almström (LB) Sylvia Olsson (KD), tjänstgörande ersättare Jan Nilsson, PRO Ljusdal Kurt Rådlund, PRO Hennan Ewy

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet Socialnämnden Plats och tid Malmen, kl

Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet Socialnämnden Plats och tid Malmen, kl KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-13 Kommunala Pensionärsrådet Socialnämnden Plats och tid Malmen, kl. 13.30-16.00 Sida Beslutande Niclas Bergström Britt Janwald Inger Degerman Siv Johansson Matti Nokelainen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 12.00 Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot Bo Johansson (S) Äldrenämnden, ledamot Jan-Erik Wildros

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-11.30 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Birger Svensson Malin Norfall Äldrenämnden Äldrenämnden Kommunstyrelsen Åke Nilsson PRO Ingrid

Läs mer

Näringslivets hus, Ölandsgatan 6, Folkbildaren, kl. 09:00 11:30

Näringslivets hus, Ölandsgatan 6, Folkbildaren, kl. 09:00 11:30 Plats och tid Näringslivets hus, Ölandsgatan 6, Folkbildaren, kl. 09:00 11:30 Närvarande ledamöter och ersättare Christer Falk Göran Lindholm Jan Berglund Marianne Östberg Matts Brusén Lars Algotsson Kerstin

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll Kommunstyrelsen 2010-09-27 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9:00 09.15 Beslutande Övriga ersättare: Övriga deltagare Ordförande: Glenn Nordlund (S) Ledamöter: Marianne Vestin (S), Jim

Läs mer

Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00. Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00. Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00 Beslutande: Jan Skog Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Ritva Jansson PRO Surte/Bohus Hans Hellman,

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

För pensionärsföreningarna

För pensionärsföreningarna Sida Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2016-05-13 1 (7) Plats och tid Kommunhuset Mönsterås, den 13 maj 2016, kl. 09.30-11.30 Beslutande För pensionärsföreningarna Göte Pettersson, PRO Samorganisation Inger

Läs mer

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare Ingrid Sundström Äldreomsorgschef Elisabeth Kisch-Juvall Enhetschef. Inger Höij, sekreterare Evy Sjögren SKPF

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare Ingrid Sundström Äldreomsorgschef Elisabeth Kisch-Juvall Enhetschef. Inger Höij, sekreterare Evy Sjögren SKPF Plats och tid Tallåsenrummet, 13:15-16.30 Beslutande: Markus Evensson (S)ordförande Mona Wandel (SRD) Maj-Britt Tönners (C) Bo Hammarsten PRO Anna-Maria Winblad PRO Sören Larsson PRO Maria Stensson SPF

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(9) Plats och tid Plats KS-salen, Rådhuset, Tid 09.00-12.00 ande Ledamöter Rune Danielsson (S) ordf Agneta S. Palm (SPF) Per-Nils Sjödin (PRO) Lars Östberg (PRO) Astrid Westman (PRO) Ingrid Nordin (SPF)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svedala kommun, sammanträdesrum, Torup, kl 13:30-15:30 Beslutande Övriga deltagare Björn Jönsson, PRO, ordförande Britt Andersson, PRO Tommy Rosenberg,

Läs mer

Anne-May Nilson (M) Bengt-Olof Bengtsson (SD) Birgitta Persson (SPF) Arne Danielsson (PRO Gualöv-Nymölla)

Anne-May Nilson (M) Bengt-Olof Bengtsson (SD) Birgitta Persson (SPF) Arne Danielsson (PRO Gualöv-Nymölla) 1(11) Plats och tid Studierummet, Lagunen, kl. 13.00 16.30 Beslutande Ledamöter Conny Svensson (S), ordförande Bo Jönsson (V) Gudrun Bengtsson (SD) Maj-Britt Haker (SPF) Solveig Nilsson (PRO Gualöv-Nymölla)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2012-05-15 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 11:30 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Lage Hortlund, kommunstyrelsen Gunilla Bergstedt,

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Torbjörn Rönnkvist

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Torbjörn Rönnkvist PLATS Odengatan 34, konferensrummet KL 8,30 11,30 Ordförande Torbjörn Rönnkvist Birgitta Johansson Anna-Greta Adamsson Ove Johansson Laila Nydahl Ingemar Dahlström Bert Nordqvist Maj Johansson ÄO-nämnden

Läs mer

Högsby kommun Protokoll 1(7) Pensionärsrådet

Högsby kommun Protokoll 1(7) Pensionärsrådet Högsby kommun Protokoll 1(7) Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2016-02-26 Plats och tid Mogården, fredagen den 26 februari 2016 kl 09.00-11.15 Närvarande Marcus Schön, ordförande Hans Birgersgård Bror

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2015-12-10 1 (13) Åke Forsberg Christer Nyberg, -15:00 Rolf Lindström Ann-Sofie Ingman Åke Persson

Kommunala pensionärsrådet 2015-12-10 1 (13) Åke Forsberg Christer Nyberg, -15:00 Rolf Lindström Ann-Sofie Ingman Åke Persson Kommunala pensionärsrådet 2015-12-10 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, Gullänget, kl. 13:00-16:10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anna Belle Strömberg Marianne Westin Maude Eriksson

Läs mer

Meddelande om avliden 3. Information från socialnämnden 6. Melanie Koren, Förenade Care 7. Monica Göransson, chef för särskilt boende 10

Meddelande om avliden 3. Information från socialnämnden 6. Melanie Koren, Förenade Care 7. Monica Göransson, chef för särskilt boende 10 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Meddelande om avliden 3 Ann-Carine Liljegren, sysselsättningshandledare 4 på särskilt boende Föregående protokoll 5 Information

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2013-10-08. Hamngatan 12, Tingsön

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2013-10-08. Hamngatan 12, Tingsön PLATS Hamngatan 12, Tingsön KL 13,15 16,45 Ordförande Robert Sten Ingemar Dahlström, PRO Doris Carlsson, PRO Laila Nydahl, PRO Bertil Larsson, SPF Elisabeth Karlsson, SPF Hans Lundgren, SKPF Suppleanter

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(6) Kommunala pensionärsrådet

LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(6) Kommunala pensionärsrådet LJUNGBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(6) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby, måndagen den 18 april 2011, kl. 13.30-15.30 Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet 2012-09-12 1 (7)

Kommunala Pensionärsrådet 2012-09-12 1 (7) Kommunala Pensionärsrådet 2012-09-12 1 (7) Plats och tid Malmagården, kl. 15.00-16.30 Beslutande Gunnel Johansson (S) Karl-Gustav Lindbäck (KV) Rune Christiansson (PRO Torup) Lisa Fahlén (PRO Hylte) Lilly

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2007-12-03 1 Plats och tid Villan samlingssalen 2007-12-03 kl. 14:00 16:00 Beslutande Christer Johansson, socialnämnden Stig Darolf (PRO) Ingrid Lilja (PRO) Kerstin Ekwall (PRO)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENS IONÄRSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.15 Beslutande Margaretha Gadde Jenn ische (M), ordförande Ulla Odhner (S) Karin Malmberg (SPF) Rune

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-11-02, kl. 13:30-15:00 ande: Susanne Jönsson, ordförande, ledamot kommunstyrelsen Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot kommunstyrelsen Hans Bengtsson,

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 7 maj 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Ovalen, Stadshuset, kl 13:00 16:00 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO JaanEric

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen kl. 13.00 16.10 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 13-18 Utses att justera Carina Larsson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2012-03-08 1 (8) Plats och tid Österbo, torsdag 8 mars 2012, kl 13.00 14:30 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO Ingrid Nyman,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Jane Holmström Björkman. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jane Holmström Björkman. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 8 september 2016, klockan 09.00-11.45 Beslutande Övriga deltagande Jane Holmström Björkman,

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 15.00 17.00 Beslutande Lars Svensson, KS, ordförande Sonja Andersson, PRO, vice ordförande Lars Holmström KS Bengt Grönwall, SN Rosa Willmarsson,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 16 juni 2011 1 (11)

Kommunala pensionärsrådet 16 juni 2011 1 (11) Kommunala pensionärsrådet 16 juni 2011 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-16:15. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Westin Omsorgsnämnden Uno Tjernström Omsorgsnämnden

Läs mer

Utskottet Vård och omsorg 2007-06-14 48

Utskottet Vård och omsorg 2007-06-14 48 Utskottet Vård och omsorg 2007-06-14 48 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Skive klockan 13.15-16.25 Beslutande Kerstin Svensson ers Sten Fransson, ordförande (s) Rikard Dahlin ers Kerstin Svensson,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Brukarrådet

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Brukarrådet 2011-12-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 23 Information från DHR 24 Enkelt avhjälpta hinder 25 Seniorlekplatser 26 Aktuellt från tillgänglighetsgruppen 27 Aktuellt från äldreomsorgen

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent 1 (9) Plats och tid Bällstarummet, Kommunkontoret, Vallentuna. Kl. 13.00-15.00 ande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), och Åke T Carlestam (MP) Bengt Edling SPF/KOM,

Läs mer

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Bengt Englund SPF Skepplanda Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.05 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 3 närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef 3

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 5 mars 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen, kl 13:00 15:15. Tjänstgörande Gerd Persson (S) Göran Algotsson (C) 79- Ersättare

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen, kl 13:00 15:15. Tjänstgörande Gerd Persson (S) Göran Algotsson (C) 79- Ersättare Nämnden för teknik och service 2010-10-26 1 (10) Plats och tid Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen, kl 13:00 15:15 Beslutande Roger Burland (S), ordf ledamöter Malin Westman (S) Erik Nordlander

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Allan Steen, PRO Evy Lindell, PRO Birgitta Lindberg, PRO Gun Franck, PRO Stig Bergdahl, SPRF Rosa Östh, SPF Barbro Sandberg, SPF

Allan Steen, PRO Evy Lindell, PRO Birgitta Lindberg, PRO Gun Franck, PRO Stig Bergdahl, SPRF Rosa Östh, SPF Barbro Sandberg, SPF Pensionärsrådet 2004-09-13 Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunhuset, måndagen den 13 september 2004, kl 14.00-16.05 Monica Hallgren, c Bo Reinholdsson, kd, 28- Tore Ohlsson, m Hans Lövling, s Gunnar

Läs mer