Bok 1 Sockenstämmoprotokoller för Näs STOCKHOLMS NÄS K I: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bok 1 Sockenstämmoprotokoller för Näs STOCKHOLMS NÄS K I: 2"

Transkript

1 Bok 1 Sockenstämmoprotokoller för Näs STOCKHOLMS NÄS K I: 2 Omfattar 56 i landsarkivet konserverade blad, före konserveringen rödfolierade 1-53, 55-56, 58. (Fol. 54 och 57 ha lagts till K I: 1) Innehåll Sockenstämmoprotokoll och handlingar Bokbinderijournalnummer 4/1951 Bok 2 Protokoller uti Näs ********************************************************** Ur Herman Svenngårds hembygdssamling donerad till kommunen 1970 Röda klotband nr 1 och 2 Protokollen är fotograferade kopior. Protokollen är tolkade och sammanfattade av Gudrun Sandén år Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 1 Stockholms-Näs Sockenstäm doc

2 Sockenstämmo Protokoller i Näs för 1785 Bok 1 Protokoller uti Näs Bok 2 2

3 Sockenstämmoprotokoll K I:2 från Stockholms- Näs omfattar 56 i landsarkivet konserverade blad. Tolkade och sammanfattade av Gudrun Sandén.Svenngårds samling. Sockenstämmoprotokoll hållet i Näs den 22 augusti Vid den husesyn som skall hållas den 30 innevarande månad på Ryds Prästgård åtar sig överceremonimästare Wachschlager (om honom möjligt är), assessor Hedengran samt bönderna Carl Bengtsson i Asker och Jonas Jonasson i Tuna att vara närvarande som fullmäktige för Näs socken. In fidem (till bestyrkande av riktigheten eller trovärdigheten) Anders Borg, Pet Holmström, Carl Bengtsson (bomärke K), Anders Jansson (bomärke *) Sockenstämmoprotokoll hållet i Näs den 12 november Upplästes räkningen som hovjunkare Iserhjelm författat över reparationerna på Ryds Prästgård. Ingen erinran gjordes. 2 Reparationsavgiften skulle varje hemman betala med 1 riksdaler första söndagen i Advent 1786 och resten Kyndelsmässodagen Men åtskilliga av sockenmännen förbehöll sig att få dröja med resten till hösten Beviljades till fattiggossen Jörans underhåll ett pund mjöl av varje hemman. 4 Uppvisades en ny kalk av silver, tillverkad i Stockholm, som skall användas vid sockenbud (då prästen ger nattvarden hemma hos någon) In fidem Anders Borg, Pet Holmström, Carl Bengtsson (K), Anders Jansson (*) Sockenstämmoprotokoll hållet i Näs den 5 juli Antogs till sockenskomakare i Näs, skomakare Olof Törnqvist från Runsa. Upplästes hans betyg utgivna av major Ankarcrona och skomakarmästare Lundahl. Törnqvist lovade att komma till Näs nästa Mikaeli. 2 Till sexmän förordnades följande: Stäkets rote - Anders Andersson på Ön Tibble rote Jöran Andersson Frölunda och Berga rote Isak Bengtsson Tuna, Lennartsnäs och Öråker rote Jan Andersson Skälby och Sylta rote Anders Larsson Aspviks rote Anders Jansson 3 Upplästes kyrkans räkenskaper och godkändes. In fidem Anders Borg, Pet Holmström, Carl Bengtsson (K), Anders Jansson (*) Sockenstämmoprotokoll hållet i Näs den 21 oktober Pastor meddelade församlingens ledamöter att mellan den 7 och 14 denna månad har någon stulit 20 riksdaler, dels i banko sedlar och dels i specie (mynt), i Näs sakristia. Kistan där pengarna förvarades har blivit uppbruten på våldsamt sätt. 2 Då inga fönster, galler eller dörrar, varken till kyrkan eller till sakristian, har blivit skadade och låsen var igenlåsta, tillfrågades klockaren Hymnelius, hur och på vilket ställe han vårdat kyrkans nycklar. Han svarade att han brukar ha dem inlåsta i ett skåp i sin kammare, 3

4 där de också förvarats under tisdags eftermiddagen och onsdagen den 10 oktober, då han varit i Stockholm. Frågades vidare om någon annan kunde kommit in i skåpet där nycklarna förvarades. Hymnelius svarade, att innan han reste till Stockholm hade han sagt till skräddaren Lindgren, som bodde hos honom, att om komminister Björklund eller länsman begärde det skulle kyrkan öppnas. 3 Smederna Kolmodin och Söderqvist hade tillkallats för att undersöka om låsen till kyrkan och sakristian var dyrkfria. Kolmodin avgav följande yttrande: att han skruvat isär låsen från dörrarna och inte funnit minsta repa efter någon dyrk inuti låsen. Efter hans övertygelse var låsen dyrkfria. 4 Besiktigas kyrkkistan som är överallt järnbeslagen och har tre lås. Man fann att ett lås var helt sönderbrutet och det andra så skadat att nyckeln inte gick in. I själva kistan syntes 5 á 6 brott efter en järnstör, varmed locket öppnats. Man frågade smeden om kyrkkistans lås var dyrkfria, men han kunde inte försäkra att de var alldeles dyrkfria. 5 Kyrkvärden Anders Jansson i Tuna tillfrågades om regeln till den dörren som går till predikstolstrappan blivit tillskjuten söndagen den 7 oktober, vilket han försäkrade. Herr Hammarlind intygade att den regeln varit tillskjuten på morgonen då stölden upptäcktes. 6 Frågades om någon av församlingens ledamöter kunde meddela någon underrättelse som på något sätt tjänade till upplysning om stölden. Svarades: - Nej. 7 Beslöts att hos landshövdingen begära efterlysing om denna stöld, både i Uppsala och Stockholms län. Samtidigt borde underställas om inte ett Urtima ting över detta grova brott borde utsättas till skydd för den allmänna säkerheten. 8 Beslöts att bättre lås till kyrkkistan skulle tillverkas och tre järnbommar göras, som täckte både kistan och nyckelhålet. Bommarna skulle förses med utanlås och ett betäckningsjärn över kistans lock skulle göras. 9 Beslöts att en järnbom med starkt lås skulle sättas för dörren till predikstolen. 10 Klockaren tillsades att inte resa bort utan pastors eller komministerns tillåtelse, noga vårda kyrknycklarna och i övrigt uppfylla alla de plikter som tillhör hans syssla. 11 Då kyrkans silver tills vidare inte kunde förvaras i sakristian, beslöts att komminister Björklund skulle ta det i förvar hemma i sitt hus. In fidem Anders Borg, Pet Holmström, Carl Bengtsson (K), Anders Jansson (*) Sockenstämmoprotokoll hållet i Näs den 31 augusti Upplästes kyrkans räkenskaper, som godkändes. 2 Beviljades ett pund mjöl från varje hemman till fattiggossen Jöran, vilket skall till jul lämnas till inspektor Almqvist och till kläder av fattigkassan. 3 Beslöts att kyrkportarna skulle lagas efter deras första insättning. 4

5 4 Lämnades till klockaren Hymnelius nödvändiga erinringar rörande kyrknycklarnas vård, noggrannhet i sysslan och att han för ett anständigt liv. In fidem Anders Borg, Carl Bengtsson (K), Anders Jansson (*) Sockenstämmoprotokoll hållet i Näs den 30 augusti Upplästes kyrkoräkningar och pastors disposition med kyrkans pengar godkändes. 2 Beviljade en ny kapprock åt kyrkväktaren. 3 Anmäldes att sockenskomakare Törnqvist begärt betyg från församlingen. In fidem Anders Borg, Pet Hammarström, Carl Bengtsson (K), Anders Jansson (*) Sockenstämmoprotokoll hållet i Näs dem 15 augusti Avgjordes att torparen Eric Jansson, som nu uppehåller kyrkväktarsysslan efter avlidne Örn, skall fortsätta till den 1 maj 1791 och uppbära lönen eller målan för samma tid. 2 Överceremonimästare Wachschlager talade för sig och sina hemman och menade att blivande kyrkväktaren inte mot författningarna skall begära mer i lön än vad honom efter lag tillkommer. Alla sockenmän förenade sig med hans förslag. 3 Avgjordes med församlingens gemensamma bifall att vice korpral Eric Öman blir kyrkväktare vid Näs i avlidne Örns ställe. Han tillträder sysslan den 1 maj. Överceremonimästare Wachschlager förbehåller sig att Öman inte kommer att bo på Sylta ägor. 4 Både kyrkans och fattigkassans räkenskaper blev granskade och godkända. In fidem Anders Borg, Carl Bengtsson (K), Anders Jansson (*) Sockenstämmoprotokoll hållet i Näs den 11 september Upplästes landshövding Ehrenfeldts Allmänna Kungörelse av den 23 juli detta år, vilken förut blivit uppläst från predikstolen, där samtliga jordbrukare och landsmän i deras i nåder anförtrodda län uppmuntras, att till följd av Kongl Maj:ts Nådiga Skrivelse senaste januari, betänka hur säden av detta årets skörd, måtte kunna torkas så att den till Magasinsupplag och längre tids förvaring kunde bli tjänlig. Församlingens ledamöter erkände med underdånig tacksamhet Kongl Maj:ts Nådiga Omsorg om deras och landets väl. De stannade i anseende till torkningen i det Beslutet, att bli vid det första av de angivna förslagen i Kungörelsen, nämligen att enskilt och var för sig torka sin spannmål och efter erlagda utskylder och skulder betala vad övrigt kunde bli. Helst här på orten där säteriernas och de större gårdarnas rymliga rior, redan är inrättade för tjänlig sädestorkning och hos en var av bönderna och jordbrukarna i allmänhet badstugor med torklavar finns att tillgå. Där kan man både ha upplag för säden och längre tids förvaring. In fidem Anders Borg Underskrivet Sven Almqvist, J Öberg, Carl Bengtsson Sockenstämmoprotokoll hållet i Näs 25 september Kyrkans räkenskaper upplästes och godkändes. 2 Beviljades åt kyrkväktare Öhman 24 skilling årligen av kyrkans kassa, så länge han oförvitligen (oklandrat) förrättar sin syssla. In fidem Anders Borg 5

6 Sockenstämmoprotokoll hållet i Näs dem 19 augusti Upplästes kyrkans räkenskaper och godkändes, Församlingens ledamöter förklarade att de till alla delar var nöjda med pastors fördelning av kyrkans medel. 2 Tackade pastor församlingen ledamöter för deras frikostighet i sammanskottet (insamlingen) till de fattiga, som de detta år vid alla tillfällen visat. Härigenom har större tilldelningar än vanligt kunnat ske och fattigkassan har erhållit en vacker förkovran (tillskott, ökning). 3 Beviljades kyrkväktare Öhman 3 daler 16 skilling om dagen för de 12 dagsverken han gjorde vid kyrktakets och klockstapelns reparation och vid de nya stegarnas tillverkning. 4 tallstockar och 8 granstockar som lämnas från Stäket till detta arbete kommer att betalas. Tallarna med 8 och granarna med 16 skilling stycket. 4 Yttrade Församlingen att de önskade att liklistor måtte anskaffas till kyrkan, så att de som vill nyttja dem kunde betala en billig avgift till kyrkan. 5 Beviljades att 10 pund näver skulle köpas från Stockholm, att reparera sockenstugans tak. Öhman och en gångledskarl skulle göra arbetet. Församlingens ledamöter önskade att sockenstugan skulle rödfärgas. In fidem Anders Borg Protokoll hållet i allmän sockenstämma med Näs församling den 11 augusti Sedan Kongl Maj:ts Nådiga Skrivelse av den 19 april, rörande inskränkning av överflödiga sidentygers nyttjande bland kvinnor, såväl för tjänstefolk som allmogens egna hustrur och döttrar, blivit uppläst för Församlingens ledamöter, förklarade Församlingens pastor, doktor Borg, för de närvarande ledamöterna och sockenmännen, hur Kongl Maj:t genom denna skrivelse försöker befordra ett ändamål. Detta är viktigt för Riket men också för den enskildes välmåga, nämligen att hämma det tärande överflödet. Kongl Maj:t har på så nådigt sätt behandlat detta ärende, att han först låtit höra sina trogna undersåtar innan något beslut tagits och tillåtit envar att fritt yttra sina tankar. Det tillkommer oss att med desto livligare vördnad erkänna denna Kongl Maj:ts ömma omsorg om vårt väl och med gladaste böjelse försöka befordra dess nådiga avsikt. Man överlade om ärendet och Församlingens ledamöter yttrade sig, att de kläder av siden, som deras hustrur, döttrar och pigor mest använde var mössor och halsdukar, vilka de ville få behålla. Helst som de trodde att om guld eller silvertyger till mössor och bonderingar inte användes, så skulle dessa plagg bli av mindre betydlig kostnad. Allmogen i denna församling har inte antagit någon viss färg på klädedräkten och i allmänhet har de sina kläder skurna och sydda på samma sätt. Men när nu frågan kom upp om en allmän klädedräkt för allmogen, föreslog en av Församlingens ledamöter, hovmarskalk Wachschlager, om inte allmogens män skulle vilja komma överens att till helgdagskläder använde mörkblå vadmal eller kläde och sydda på samma sätt, som nu är brukligt. Färgen är både vacker och varaktig och knapparna har Upplands Vapen. Härpå svarade de närvarande sockenmännen att de ville göra så, så snart de fick råd och lägenhet att köpa eller låta väva till nya kläder. De ville ta den blå färgen då där igenom en allmän likhet kunde vinnas i klädedräkten för denna Församlings allmoge. Vad vidkommer kvinnodräkten må kvinnorna själva välja kamlott (tunt glänsande ylletyg) eller annat hemmavävt tyg till sina kläder I övrigt erkände denna Församlings ledamöter med djupaste vördnad och tacksamhet Kongl Maj:ts högst bevisliga omsorg om deras väl. De var säkra på att Kongl Maj:t i en långt 6

7 vidsträcktare krets, kunde inse vad för dem och Riket i allmänhet vore nyttigast. De trodde sig med underdånigt förtroende kunna vila i Kongl Maj:ts prövning och gottfinnande. De försäkrade att de både i klädedräkt som vid samkväm och i sin övriga levnad vill iaktta den sparsamhet, som Kongl Maj:t önskar av sina trogna undersåtar. De utber sig i djupaste underdånighet att få inneslutas i Kongl Maj:ts Höga Nåd. Insänt till landshövdingen och underskrivet av Wachschlager, ryttmästare Silverbrand och kyrkvärdarna. 2 Upplästes och godkändes Kyrkans Räkenskaper, då Församlingens ledamöter förklarade sig fullkomligt nöjda med den metod, som efter förut skedd överenskommelse hitintill följts, nämligen att sätta in Kyrkans kapital i Diskonto Banken eller andra publika verk. Då kan man lättats undvika förlust vid enskilda aktioner eller uppkommen oförmögenhet att betala. 3 När man gick igenom Kyrkans räkenskaper, visade det sig att behållningen var 832 riksdaler 26 skilling 8 runstycken. Man anser sig ha råd med en ny altartavla, då den nuvarande är mycket liten, gammal och förfallen. Församlingens ledamöter förenade sig i det beslutet att kyrkan skulle förses med en ny vacker altartavla, som kunde öka prydnaden i kyrkan. Hovmarskalk Wachschlager behagade försäkra församlingens ledamöter om sin vilja att i samråd med Pastor bidra till att denna kyrkans prydnad kom till stånd. De övriga ledamöterna och sockenmännen ville även de biträda med gångled och dagsverken, när det kunde behövas. 4 Man kom överens om att köpa 6 tunnor tjära för att stryka kyrktaket nästa vår. 5 Beslöts att när allmogen använde de nya liklistorna skulle de betala 8 runstycken och ståndspersoner och förmögna minst 1 skilling för varje list. In fidem Anders Borg Protokoll hållet i Näs sockenstuga den 22 juni 1794 Efter förut skedd pålysning var Församlingens respektive ledamöter samlade för att ytterligare överväga om kyrktakets och klockstapelns tjärande överallt. Efter överläggning fann man lämpligt att låta göra detta för samma köp. Kyrkväktare Eric Öhman var villig att utföra arbetet för 9 riksdaler allt för ett. Man erbjöd honom 8 riksdaler, vilket han inte var nöjd med, varför man biföll honom 9 riksdaler med följande villkor: 1:o att allting skulle göras försvarligt, alla lösa spån och andra felaktigheter skulle lagas och förbättras. 2:o att han fordrar stolparna till klockstapeln där så behövs, sedan han fått lämpligt material. Allt arbete skall synas av Församlingens deputerade och godkännas innan pengarna betalas ut 3:o vill ( text saknas), vara socknen behjälplig färga sockenstugan med tillräcklig gångled och hantlangning (otydlig text). Sockenstugans reparation skall sedan av sockenmännen till deras egen nytta synas och godkännas. Det som är felaktigt och i år kan avhjälpas, skall repareras. Ut supra In fidem protokolli Svante Björklund Justerades och godkändes 29 juni i Näs sockenstuga Jan Jansson nämndeman (*), Carl Bengtsson (K) Frölunda nämndeman, Jan Jansson i Tuna (*), Olof Jansson i Sylta (bomärke), Anders Olsson i Berga, Olof Andersson (bomärke) hans namn är överstruket, Eric Persson och Jan Persson (bomärken) 7

8 Protokoll hållet i allmän sockenstämma med Näs Församling den 21 september Upplästes och godkändes kyrkans räkenskaper och fattigkassan, vilken ökat genom en donation i pengar som hovmarskalk Wachschlager på Lennartsnäs behagat göra. Summan skall bestämmas så snart medlen hunnit inflyta. 2 Beviljades till den sjuka och svagsinta Pehr Johanssons änka i Stäkets Backe 1 pund mjöl av varje hemman. Axel Carlssons hustru, som sköter henne får 16 skilling i månaden. 2 riksdaler skall tagas av fattigkassan och av inkommande mjöl skall så mycket förvandlas till pengar att det svarar mot 2 riksdaler. 3 Gjordes den överenskommelsen, att inga personer som flyttat hit från andra Församlingar, kan få ordinarie fattigdel innan de varit 10 år i Församlingen. I anseende till dem som är födda i Näs församling beror tiden till att få fattigdel på vilken överenskommelse Församlingens ledamöter anser är skäligt. Men om någon person genom olycka eller svår sjukdom skulle råka i nöd, så att han behöver hjälp, kan han få njuta extra fattigdel sedan pastor, komministern och kyrkvärdarna kommit överens därom. 4 Utnämndes bonden Jöran Anderson i Kyrkbyn till kyrkvärd i avlidne Anders Johanssons ställe. 5 Pastor meddelade att han låtit göra en reparation på sockenstallet i Ryds prästgård, vilken blivit värderad av tolvman Carl Jansson i Österöra och två bönder i Ryd, till 6 riksdaler. Även takhuven på stora sockenbyggningen har blivit förnyad, vilket kostade 40 skilling. Kostnaderna för dessa reparationer blir 3 skilling 6 penningar på varje hemman i Ryd och Näs Församlingar. Kostnaden för rödfärgningen och takreparationen av Näs sockenstuga blir 4 riksdaler 4 skilling, vilket gör 28 ½ per hemman i Församlingarna. Tillsammans 2 skilling 19 penningar per hemman, vilket bifölls. In fidem Anders Borg Sockenstämmoprotokoll hållet i Näs Församling den 6 september Upplästes och godkändes Kyrkans och Fattigkassans räkenskaper. Vid detta tillfälle erinrade hovmarskalk Wachschlager, att i anseende till de utgifter som blir för nya altartavlan, borde så snart som möjligt herr Holmström på Tibble och Magister Björklund lösa sina till kyrkkassan avgivna reverser. 2 Beslöts att om någon tar till sig fattiga från andra Församlingar, så bör han själv svara för den intagnes underhåll. 3 För fattiga flickan Anna Lena Vinberg beviljades fattigmedel på 6 riksdaler årligen till Magister Björklund som föder och uppfostrar henne. 4 Uppräknades enligt Fattigboken alla som för närvarande njuter andel av fattigmedlen. De godkändes av Församlingen. Beträffande Bergqvists hustru må hon fortfarande tills vidare njuta fattigdel. Men hennes man, som avskedad soldat för Lerberga och Brunna rote får inte fattigdel. I övrigt skall Sockenmännen själva med prästerskapets bifall utse och anta till fattigdel dem av Församlingen, som är i verkligt behov. 8

9 5 Uppvisades en Dessein (plan) från Överintendents Ämbetet angående nya altartavlan och förklarade Församlingen däröver sitt nöje. 6 Tillkännagav pastor att den donation som hovmarskalk Wachschlager behagat göra till Näs Fattigkassa består av en fordran som donator haft på torparen Eric Ersson Figer i Eriksberg på 66 riksdaler 24 skilling. 25 riksdaler 45 skilling 2 runstycken av summan har nu kommit in till Fattigkassan, vilka pengar den 27 april satts in i Riksgäld Diskonten mot vanlig ränta. Wachschlager som var närvarande gjorde ett förbehåll, att den årliga räntan skall tills vidare upptagas som särskild post i Fattigkassan och läggas till kapitalet. Wachschlager själv, sedan något mer hunnit samlas, disponerar om användandet så att hälften går till fattiga som är underlydande på Lennartsnäs. Ut supra In fidem Anders Borg Protokoll hållet i allmän Sockenstämma med Näs Församling den 14 augusti Upplästes och godkändes Kyrkans och Fattigkassans Räkenskaper. 2 Beviljades klockaren Hymnelius efter 21 års tjänst en kollekt på Allhelgonadagen. Inga andra kollekter är anbefallda denna dag. För kyrkans räkning tas 8 skilling. Kollekten beviljas med villkor om flit och trohet i tjänsten samt ett skickligt och ostraffbart leverne. Den kommer i annat fall att upphöra. 3 Cajsa Ersdotter i Stäkets Backe, som är mycket sjuklig och fattig, får något extra av Fattigmedlen till understöd i sin stora torftighet. 4 Beslöt att klockstapeln i höst skulle repareras i botten och annat som behövs. Bräder och spik betalar kyrkan. Kyrkväktare Öhman gör reparationerna med hjälp av gångled (sockenmännens dagsverksskyldighet) Ut supra In fidem Anders Borg Protokoll hållet i allmän Sockenstämma med Näs Församling den 17 september 1797 Upplästes Kyrkans och Fattigkassans räkenskaper och godkändes. In fidem Anders Borg Protokoll hållet i allmän Sockenstämma med Näs Församling den 2 september 1798 Blev Kyrkans och Fattigkassans Räkenskaper upplästa och underskrivna. In fidem Anders Borg Sockenstämmoprotokoll hållet i Näs Församling den 30 december 1798 Upplästes den till Landshövdingen och hit remitterade inlagan från hemmansbrukare Pehr Rolin. Han besvärar sig över vanvettiga hjonet Sophia Sehlström, som genom att krono befallningsman verkställt kyrkans förpassning, blivit avlämnad hos honom. Han menade att hela Näs Församling till följd av Kongl Maj:ts Nådiga Förordning av den 5 december 1788, är skyldig att dra försorg om denna pigas underhåll. Häröver yttrade sig Församlingens ledamöter på följande sätt: Sophia Sehlström blev för flera år sedan omhändertagen av arrendatorn och gästgivaren Pehr Holmström. Hon var redan då vanvettig och i samma tillstånd som nu. Enligt den förut åberopade Kongl Förordningen av år 1788, som uttryckligen bjuder att om man intar en dylik person i någon Församling, skall det förut anmälas i allmän sockenstämma och Församlingen skall lämna sitt bifall. Detta har aldrig skett och Församlingen har alldeles ohörd blivit belastad med denna piga, utan minsta 9

10 vetskap och ännu mindre bifall. Församlingens ledamöter trodde att de aldrig lagligen skulle kunna åläggas underhåll för denna piga. Men när nu frågan återkommer förklarade sig Församlingen benägen att av fri vilja och otvunget medlidande göra något för hennes bästa. Man skall till hemmansbrukare Rolin, som är hennes släkting, lämna 4 riksdaler av Fattigkasse medlen på extra stat, som någon hjälp till hennes underhåll för det närvarande. Då Sophia inte är så vanvettig att hon inte kan nyttjas till grövre arbeten, så ansågs hon åtminstone till någon del kunna göra nytta för sin föda hos den som vill motta henne. I övrigt trodde man, att denna människa som varken är född i Församlingen eller någonsin haft tjänst här utan endast är omhändertagen av sin släkting utan Församlingens vetskap, borde enligt lag återföras till sin födelseort, som lär vara Strängnäs. Så vida inte någon av hennes släktingar vill ta på sig ansvaret för henne. Detta Församlingens svar och yttrande skall meddelas Landshövdingen. År och dag Ut supra In fidem Anders Borg vice pastor i Ryd och Näs (Början oläslig) Inspektoren Peter Rolin på Ekhammar i Näs socken, Bro Härad, anför besvär att vanvettiga pigan Sophia Sehlström blivit förpassad till honom. Varöver så väl Näs Församlings som Strängnäs stadsförsamlings utlåtande och förklaring blivit införd i Uppsala Landskansli den 16 mars Sedan i Lagunda Härads befallningsman i orten anhållit pigan Sophia Sehlström, därför att hon var oförpassad, har hon berättat att hon haft tjänst hos avlidne gästgivare Holmström på Tibble Gästgivargård i Näs socken. Hon är också något släkt med inspektor Rolin, till vilken hon blivit förpassad. Han besvärar sig däröver och har remitterat ärendet till befallningsmans och sockenmännens i Näs Församlings utlåtande. Detta har genom protokollsutdrag från sockenstämman den 30 december inkommit med innehåll att Sophia Sehlström för flera år sedan blivit upptagen av avlidne gästgivare Holmström och nyttjad till de sysslor hon kunde klara. Hon var redan då vanvettig och i samma tillstånd som nu. Detta har Församlingen inte känt till eller givit sitt tillstånd. Därför trodde de sig inte kunna åläggas att dra försorg om hennes underhåll, utan endast av välvilja lämnat 4 riksdaler av Fattigkassan till Rolin, som är hennes släkting och vårdar henne. Då hon inte är så vanvettig att hon inte kan nyttjas till grövre sysslor, så förmodas att hon åtminstone till någon del kan göra nytta för sin föda. Men då hon inte var född i Församlingen eller haft tjänst där, utan endast av sin släkting utan Församlingen vetskap blivit intagen, borde hon avföras till sin födelseort, som skall vara Strängnäs. I anledning härav, genom brevväxling med Konungens Befallningshavande för Södermanland, har utlåtande infordrats av Strängnäs Församling, vilket Magistraten där den 11 februari avgivit och anfört. Varken prästerskapets undersökning eller (oläsligt) hade någon enda uppgift att denna piga var född i Församlingen eller hade några släktingar där. Magistraten hade i övrigt inga underrättelser om hennes släkt och födelseort. Detta har blivit anfört i övervägande av att Sophia Sehlström blivit intagen i Näs Församling utan dess bifall. Dock har man trots att man varit helt okunnig om hennes intagande i socknen, när ingen kunnat uppvisa något annat ställe där hon kunnat mottagats och man från Stängnäs blivit styrkt att hon inte är född där eller har några släktingar, inte kunnat lämna henne utan vård. Därför fattar jag skäligt förordna att Näs Församling till följd av vad redan berömligen blivit vidtaget skall lämna Sophia Sehlström biträde till hennes bärgning i husrum, föda och kläder som hon nödvändigt behöver. Varvid inspektor Rolin som hennes släkting inte heller bör undandra sig att biträda. Allt bör vederbörligen stadgas och avgöras i sockenstämman. 10

11 Den som är missnöjd äger att inom 3 månader från erhållet bevis i underdånighet besvära sig hos Kongl Maj:t. År och dag som ovan Eric af Wetterstedt Justerat 31 augusti J Hammarlind, Carl Bengtsson (K) Utslag rörande vanvettiga pigan Sophia Sehlström. Anders Erdlius (?) Protokoll hållet i allmän sockenstämma med Näs Församling den 15 september Upplästes kyrkans räkenskaper och godkändes till alla delar. 2 Upplästes Fattigkassans räkningar, då det visade sig att utgifterna överstigit inkomsterna detta år. Kyrkoherden, doktor Borg, menade att det berodde på bristen på skiljemynt och löspengar, som var så allmän, att vid barndop, bröllop och begravningar långt mindre lämnades till de fattiga än vad förut skett. Han undrar om Församlingens respektive ledamöter skulle kunna tänka sig att av varje hemman årligen lämnade en viss kvantitet mjöl, som man kunde disponera till de fattigas understöd. Doktor Borg förmodade att detta förslag skulle vinna Församlingens bifall, som själva nödvändigheten fordrade att något gjordes. Dessutom är denna Församling inte betungad med att underhålla någon fattigstuga och inte heller med någon årlig utgift av varje hemman eller matlag till de fattiga. Vilket andra Församlingar i allmänhet brukar vara. Denna doktor Borgs proposition (förslag) understöddes av hovmarskalk Wachschlager. Han yttrade sig, att då i denna Församling aldrig någon fattigstuga existerat och en sådan byggnads underhåll och allt besvär som följer en sådan inrättning, som t ex föra fram ved, årlig reparation med mera, vilket i en skoglös trakt kunde bli ganska betungande för Församlingen, ansåg han doktor Borgs förslag att understödja de fattiga vara det bästa och lämpligaste. Samt för denna lilla Församling det lindrigaste särskilt som man vinner att Fattigkassans årliga penningutgift blir så mycket mindre. Församlingens ledmöter som alltid visat benägenhet mot sina fattiga förklarade sig allmänt nöjda att på det föreslagna sättet genom att skjuta samman mjöl bidra till deras underhåll. Man beviljade därför att ½ pund skulle erläggas av varje halvt hemman årligen och i proportion för större gårdar. Dock så att när hemmanets mantal överstiger ett halvt så erläggs ett helt pund till de fattiga. Församlingens ledamöter förbehöll sig att hädanefter som tidigare slippa tyngden av en fattigstugas underhåll, särskilt som den nu antagit en författning, som i själva verket är mycket bättre för de fattiga. Angående själva utdelningen av mjölet, ansågs det lämpligast att när man visste hur mycket mjöl som inkommit, prästerskapet och kyrkvärdarna fördelade det på varje fattighjon. Hjonet får en sedel av pastor, där det står var mjölet finns att hämta, vilket bör ske vid jultid varje år. 3 Därefter uppräknades och godkändes av Församlingen 9 fattiga, som hade rätt att få mjölet, nämligen: 1:o Änkan Anna Persdotter vid Stäket 2:o Änkan Marita Ersdotter vid Tuna 3:o Flickan Cajsa Canon vid Fröbacka (står ett kors efter namnet) 4:o Änkan Maja Stina Herrmansdotter vid Slottet 5:o Ingmar Ersson på Hagen (står ett kors efter namnet) 6:o Bergqvists hustru vid Tibble 7:o Landsbergs hustru på Aspviks ägor 8:o Ryttare Lunds son vid Aspvik. Han är döv och stum. 9:o Svagsinta pigan Sophia Sehlström vid Ekhammar 11

12 Dessa 9 fattiga, som får njuta mjöl, skall inte utökas utan hellre om så är möjligt minskas till antal, då någon av de nu antagna dör. Därför bör ingen till fattig anmälas, varken för att få pengar eller mjöl, förrän någon av dessa 9 platser blivit ledig. I övrigt bör iakttas att både anmälan och antagning skall ske i Sockenstämma. En lista på de fattiga bör varje år upprättas i Församlingen. 4 Beträffande svagsinta pigan Sophia Sehlström meddelade pastor, att inspektor Rolén på Ekhammar, som var närvarande, lovat att till en början under ett år motta henne i sitt hus och dra försorg om hennes underhåll och vård. Han begär i ett för allt 8 riksdaler om året, räknat från Mikaeli. Detta beviljades av Församlingen med villkor att det mjöl som kan tillfalla pigan, upptas till sitt värde i pengar och räknas bort från de 8 riksdalerna som Fattigkassan kommer att betala för henne. 5 Slutligen påminde man om att enligt tidigare beslut i sockenstämman ingen bör ta hand om någon fattig från en annan Församling utan att först anmäla till sockenstämman. Annars blir den som tar till sig någon enligt Kongl Maj:ts Nådiga Förordning själv ansvarig för underhåll, utan att Församlingen kommer att befatta sig därmed. In fidem Anders Borg Protokoll hållet i allmän sockenstämma med Näs Församling den 31 augusti Sedan 1, 2 och 3 av Kongl Maj:ts Påbud av den 15 juni i år rörande Förmögenhets Avgiften och Konungens Befallningshavandes Kungörelse av den 7 augusti blivit upplästa överlade man om inte någon Deputerad av Bondeståndet från denna socken borde utses, för att infinna sig vid den Uppskattnings Kommitté, som kommer att hållas vid Grans Gästgivargård. Man stannade i det beslutet, att då ingen skattebonde finns i denna socken, anmoda frälsebonden nämndeman Carl Bengtsson i Tuna. Han var närvarande och åtog sig ärendet. Han skall innan avresan bli försedd med ett så lydande Protokollsutdrag, som nu upplästes. I anledning av Kongl Maj:ts Befallningshavandes allmänna Kungörelse av den 7 augusti hade i dag allmän sockenstämma med denna Församling hållits för att utse en Deputerad av Bondeståndet från denna socken, vilken skall infinna sig vid den Uppskattnings Kommitté som kommer att hållas på Grans Gästgivargård. Likväl har ingen av kronohemmanens ägare, som finns i denna socken, sådan egenskap att de kan vara Deputerade för Bondeståndet. Det finns heller inte någon bonde som äger egen gård. Men i anledning av vad som sägs i 1 och 9 i Kongl Maj:ts Kungörelse av den 15 juni i år rörande Förmögenhets Avgiften tror sig ledamöterna av Bondeståndet i denna Församling, böra utse en Deputerad, som med nödvändiga upplysningar kan gå tillhanda och utnämnde därtill frälsebonden nämndeman Carl Bengtson i Tuna. Utdrag ur Protokollet skall tillställas honom. Ut supra In Fidem Protokoll utan datering Sockenmännen förklarade också, att i den händelse nämndeman Carl Bengtsson skulle komma att delta i valet till ledamöter av Bondeståndet i den blivande Kommittén, så skulle han förena sig med deputerade från Håbo Härad. I anseende till arvode för nämndeman Carl Bengtsson fann sockenmännen lämpligast att han vid återkosten lämnade en nota på sina utgifter. Beloppet kan sedan delas mellan vederbörande. 2 Upplästes Kyrkans räkenskaper och godkändes. Även Kassans Penningsedlar uppvisades. 12

13 3 Justerades protokollet av den 15 september 1799 rörande avgiften av mjöl till Församlingens fattiga. Varefter Fattigkassans Räkning upplästes och godkändes. 4 Anmälde komminister Björklund en av hovmarskalk Adolph Rudbeck på Stäket ingiven skrivelse, så lydande: Till Näs Kyrkas Fattigkassa förärar undertecknad 33 riksdaler 16 skilling riksgälds mynt, som ett stående kapital, där räntan tillfaller något fattighjon i socknen, helst på Stäkets gård. Stäkets innehavare kommer tillsamman med kyrkoherden eller komministern att undersöka om något fattighjon finns på Stäket och förordnar därefter. Stäket den 29 mars 1800 Adolph Rudbeck Församlingens ledamöter mottog med gladaste erkänsla denna hedrande gåva och anmodade undertecknad att hos hovmarskalken på det förbindligaste sätt förklara deras tacksamhet. 5 Till kyrkvärd efter avlidne nämndeman Jöran Andersson i Kyrkbyn antogs bonden Olof Jansson i Sylta med pastors och Församlingens gemensamma goda minne. In Fidem Anders Borg Protokoll hållet i allmän Sockenstämma i Näs Församling den 14 december 1800 I anledning av Landshövdingeämbetets i Uppsala av denna Församling önskade förklaring och utlåtande över Uppsala skepparnas underdåniga ansökning hos Kongl Maj:t om upprensning av sunden vid Stäket och Eriksund för att befrämja segelleden, med anhållan att de angränsande socknarna vid sunden, vilka man menar drar nytta av en sådan rensning därför måtte delta, stannade Församlingen i följande beslut: Då Näs sockens innevånare aldrig har eller någonsin på grund av sin lokala belägenhet kommer att begagna sig av segelfarten förbi Stäket och Eriksund, finner denna Församling inget skäl att på minsta sätt ta någon befattning med Uppsala Skutskeppares sak. Detta Församlingens yttrande meddelas genom protokollsutdrag vederbörande. Datum ut supra In fidem Anders Borg År 1801 den 5 juli sammanträdde Näs Församlings ledamöter i sockenstugan. Man beslutade att det fattiga fader och moderlösa gossebarnet Anders Gustaf, född i Näs den 19 augusti 1800, skulle så fort som möjligt inköpas på Stockholms Stora Barnhus. (Församlingarna betalade en engångssumma för att slippa underhålla och uppfostra barn i den egna orten) Inköpskostnaden löstes på så sätt att ståndspersoner åtog sig att betala 32 skilling och bönder 16 skilling på hemmanet. Resten skulle tas ur Fattigkassan. Modern till detta barn var änkan Brita Andersdotter som kom från Låssa Församling till Näs år Hon avled den 16 maj detta år och efterlämnade detta barn och en äldre dotter, Brita Ericsdotter, född i Låssa år Båda är i största armod och uselhet. Församlingen som med dryg kostnad sedan moderns död underhållit det yngsta barnet och nu ingått i den betydliga utgiften att inköpa detta barn på Stora Barnhuset, kunde inte åta sig att längre underhålla det äldre barnet, dottern Brita, som nu var 8 år gammal. Pastor anmodades att diskutera detta ärende med prosten Arenius, med vänlig begäran att han ville dra försorg om att denna värnlösa flicka. Hon måtte enligt Författningarna återtagas till Låssa Församling, där hon är född och där modern i flera år uppehållet sig. Ut supra Anders Borg Gossen Anders Gustaf inköptes den 9 juli på Stockholms Stora Barnhus mot en kostnad av 25 riksdaler riksgäldsmynt 13

14 Repartition (fördelningen) av avgiften av hemmanen i Näs Församling lämnades till Kyrkvärden tolvman Carl Bengtsson i Tuna enligt följande: Stäket Greven och Överståthållaren af Ugglas 32 skilling Tibble Greven och Överste Lantingshausen har betalt 6, Åkerström efter behag 1 Frölunda Elias Isaksson 20, Jan Persson 20 Berga Jan Jansson 8, Anders Olsson 8, Anders Isaksson 6 Lennartsnäs - Hovmarskalk Wachschlager betalt 1 riksdaler 16 skilling Tuna Tolvman Carl Bengtsson 32. Jan Jansson den äldre 16, Jan Jansson den yngre 16, Eric Jansson 16, Pehr Jansson 16, Anders Jansson 16, Carl Jansson Öberg 16 Skälby Adjutant Linderqvist 1 riksdaler 16 skilling. Carl Persson 16, Anders Persson 8 Ålsta Anders Bengtsson 32 Sylta Fänrik von Hellern 32, Kronolänsman Hammarlind 32, Kyrkvärd Olof Jansson 16 Uppsylta Carl Carlsson 8 Kyrkbyn Magister Björklund 20, nämndeman Jörans änka 16 Ekhammar - hemmansbrukaren Rolin 16 Öråker och Asker Brukspatron Björkman 1 riksdaler Aspvik Ryttmästare Silverbrand 2 riksdaler Summa: 15 riksdaler 13 skilling och med Greve Lantinghausens 6 riksdaler 21 riksdaler 13 skilling Kyrkvärden och tolvmannen Carl Bengtsson i Tuna är anmodad att uppbära dessa medel. Protokoll hållet i allmän sockenstämma med Näs Församling den 12 september Upplästes och godkändes Kyrko Fattigräkningarna, då även bägge kassornas penning sedlar i original uppvisade och det befanns att alla fanns kvar. 2 Pastor meddelade sockenmännen om allt som var gjort vid prästgårdsbyggnaden sedan senaste sammankomsten. De lovade att i höst hjälpa till att köra fram fyllning och bräder med mera som behövs för att fullborda byggnationen. 3 Anmälde pastor att med anledning av den vid Församlingens gemensamma sammanträde den 27 januari träffade överenskommelse, hade ett lån på 200 riksdaler riksgäld tagit i kyrkkassan för att täcka kostnaderna för byggnationen vid prästgården. Lånet borde återbetalas inom 3 år. Församlingens ledamöter beviljade att i höst innan Tomasmässan skall varje mantal ge 4 riksdaler till avbetalning på detta lån. Tolvman Carl Bengtsson i Tuna lovade att uppta dessa pengar. 4 För svagsinta pigan Ulla Åströms barn, som med greve Lantinghausens tillstånd för alltid inackorderats hos torparen Jan Matsson och hans hustru i Bränntorpet, mot en avgift av 25 riksdaler, beviljade Näs Församling 12 riksdaler 24 skilling. Bönderna yttrade som sin önskan att ståndspersoner behagade, liksom vid ett tidigare tillfälle skett, betala dubbelt på mantalet mot allmogen. 5 Inspektor Rohlén på Ekhammar meddelade att han inte längre ville behålla pigan Sophia Sehlström. Sockenmännen lovade höra efter om någon annan ville ta emot henne för 8 riksdaler om året. I annat fall får man vidare överlägga, vad man skall göra med henne eller också får hon som förut skett vistas någon tid på varje ställe. 6 Beslöts att gamla vapenhuset skulle göras säkert med bom och lås för dörren och prövas vad som mer kunde behövas, så att kyrkkistan hädanefter kunde förvaras där. Ut supra In fidem Anders Borg. 14

15 Protokoll hållet vid sockenstämma den 17 - och justerat den 20 (oläsligt) 1 Efter 8 dagar skedd kungörelse sammanträdde Församlingens ledamöter med anledning av drängen Jan Eric Rydberg i Tång gjorda anmälan att bli antagen till sockenskomakare. Då Församlingens innevånare var i behov av en sådan hantverkare och då denna dräng lämnat behörigt bevis i kristlig vandel och skicklighet i skoarbete, så beslöts: Att drängen Jan Eric Rydberg från Tång i Ryds socken, antas till näverskomakare för Näs Församling. Det åligger honom att flitigt gå Församlingens innevånare till handa med detta hantverk och förhålla sig anständigt i sitt leverne och såsom sockenhantverkare erlägga kronoutskylderna. År och dag förskriver på Församlingens vägnar Johan Flumenius vice pastor, J Hammarlind K L M (kronolänsman), Carl Bengtsson (bomärke K) Tuna, Jan Jansson (bomärke +) Tuna, Olof Jansson (bomärke *) Sylta, Carl Carlsson Uppsylta Protokoll den 31 juli 1803 Inställde sig Församlingens deputerade ledamöter i sockenstugan och beslöt att anta följande fattiga i de avlidnas ställe, nämligen 1:o Avlidne soldat Wetterströms änka, Lisa, Stigtorp Tibble, i Kanonskans ställe 2:o Inhysingen Jacob Anderssons dotter Maja under Aspvik i Ingemars ställe 2 Sedan pigan Sophia Sehlström förra hösten 1802 varit kringvandrande i socknen och njutit sitt underhåll av Församlingen gemensamt, så har inte de anslagna punden mjöl blivit använda, utan innestår. Man beslöt att mjölet jämte pengarna kommer att innestå tills vidare överläggning därom sker. 3 Allmogen påmindes allvarligen att inte inta någon inhysing hos sig, med mindre än att det blivit anmält i Sockenstämman och att Församlingen gillat det, enligt kända Författningar. Ut supra På Församlingens vägnar Gustaf Wachschlager, J Flummén vice pastor, T Silverbrand Protokoll hållet i Näs sockenstuga den 6 november 1803 Efter 8 dagar förut skedd kallelse sammanträdde Församlingens ledamöter för att tillsätta nya sexmän, vilket skedde enligt följande ordning: 1:o roten Stäket: Torparen Jan Lundberg på Ön 2:o roten Öråker Asker Lennartsnäs: Trädgårdsmästare Åkerlund i Asker 3:o roten Tuna: Bonden Eric Jansson i Tuna 4:o roten Frölunda Berga: Bonden Jan Carlsson i Frölunda 5:o roten Skälby Ålsta Sylta : Bonden Anders Ersson i Skälby 6:o roten Aspvik: Carl Ersson i Nytorpet 7:o roten Tibble Kyrkbyn: Bonden Pehr Andersson Dessa kommer att tjäna som sexmän i 3 år och skall iaktta vad lag och författningar föreskriva. Näs sockenstuga Johan Flummén v pastor, Carl Bengtsson Tuna (bomärke K), Olof Jansson Sylta (bomärke *), Jan Jansson Tuna (bomärke +), Carl Carlsson Uppsylta (bomärke) 15

16 Protokoll i Näs sockenstuga den 21 maj 1804 Efter ordentlig kungörelse sammanträdde Församlingens ledamöter i sockenstugan och förordnade att vid kommande syn på karaktärsbyggnaden vid Ryds prästgård skall kronolänsman Hammarlind i Sylta och bönderna Gamle Jan Jansson och Carl Jansson i Tuna vara närvarande som Församlingens fullmäktige och bevaka Församlingens väl och bästa. Dessa fullmäktige skall genom bud bli särskilt underrättade om dagen för synen, då det av omständigheter kan inträffa hinder och förfall. Näs sockenstuga den 21 maj På Församlingens vägnar Johan Flummén, Olof Jansson i Sylta (*), Eric Jansson i Tuna, Jan Jansson i Tuna (+) Protokoll hållet i Näs sockenstuga den 28 oktober och justerat den 18 november 1804 Enligt 8 dagar förut skedd kungörelse sammanträdde Församlingens respektive ledamöter och sockenmän i sockenstugan, att till följd av Kongl Maj:ts Nådiga skrivelse, daterad Carlsruhe den 3 april, som genom Konstistoriets i Uppsala Cirkulär N:r 293 av den 20 juni kommit prästerskapet tillhanda, för att överlägga om en fond för att bestrida den av Kongl Maj:ts skrivelse anbefallda vaccination eller kokoppsympning på Församlingens barn. Detta för att förekomma de eljest härjande och förödande naturliga kopporna. Efter att Kongl Maj:ts skrivelse lästs upp för Församlingen och dess nådiga vilja både i avseende på själva vaccinationen som sättet att verkställa den genom en föreslagen fond förklarats, blev Församlingens ledamöter uppmuntrade av prästerskapet att godkänna ett så dyrbart (utmärkt) medel till rädding av människoliv. Beslöts att prästerskapet utlyser och insamlar en årlig kollekt till vaccinationen, som med behörig redovisning översänds till Uppsala Domkapitel. Därefter väntar sig Församlingen i likhet med andra det biträde av läkare som vederbörandes prövning och fondens beskaffenhet kan medgiva. Men då denna kollekt torde vara otillräcklig för ändamålet ville Församlingen att så snart någon särskild läkare kunde anmodas börja vaccinationen och efter den lyckliga utgången därav, borde någon i Församlingen utbildas i konsten att vaccinera. Man borde då genom något sammanskott kunna göra vaccinationen allmännare inom socknen. På detta sätt trodde sig Församlingens ledamöter ha uppfyllt Kongl Maj:ts nådiga avsikt. Näs sockenstuga ut supra På Församlingens vägnar Johan Flummén v pastor, Carl Bengtsson i Tuna (K), Per Andersson i Näs Kyrkby (bomärke kanske ett T), Eric Jansson i Tuna, J Hammarlind Kronolänsman. Utdrag av protokoll vid Tibble sockens Magasins Intressenters sammankomst den 13 september :o Till följd av protokollets 5:te punkt visades projekt till delning av Magasinets Penningfond. Därefter fastställdes att varje andel skulle vara 55 riksdaler 26 skilling 8 runstycken Riksgälds. Genom att slå samman alla delägande mantal inom varje socken, skulle man nå den summan som till varje socken enskild skulle utlämnas. Likväl skulle undantag göras för Näs socken, att de inom Magasinets delägande 5 mantal, som hör till Granhammars gård i Ryds socken och ägs av jordägaren greve Lantingshausen anslogs och intogs i Ryds sockens fördelningssumma och under gemensam förvaltning därvid blir orubbade. 3:o Då Magasinets utlånade penningkapital löper med ränta från olika datum, beslöts att ränta på varje Obligation skall beräknas till samma datum, nämligen den 14 april, och att den således beräknade räntan intas i fördelningssumman. Kapitalets fördelning påförs sedan den socken som erhåller själva Obligationen. Varje sockens huvudsumma kommer att jämkas med kontanta medel. 16

17 4:o Som delägarna i Ryd och Tibble, efter nu förrättad vaccination av landbönders, torpares, ryttares och soldaters samt tjänstehjons barn, överenskommit att de 16 skilling, som det kostat för varje barn skall avdragas från fördelningssumman. Denna utgift kommer efter kvittens av Herr Knaepelin (?) att särskilt påföras socknen. 5:o På de i föregående 2:dra, 3:dje och 4:de punkterna fastställda grunder skall till nästa allmänna Magasins sammankomst upprättas fördelnings likvider, varefter delägarna i varje socken har att erhålla, uttaga och kvittera socknens andel av Magasinets penning kapital. Varvid Obligationerna reducerade i Riksgälds mynt och av alla och säkra låntagare utgivna, mottas efter den anordning deras likvider utvisar. Socknarna kan sedan obetingat var för sig ingå med låntagarna i de författningar som de finner för gott. 6:o Om summan som tillfaller varje socken, skulle vara av alltför ojämnt belopp vid ränteräkningen, så kan delägarna inom samma socken genast jämka antingen genom ökning eller genom minskning genom ad pios usus (till fromma ändamål t ex gåvor och testamenten till kyrkor, skolor). Det så jämnade kapitalet skall för all framtid bibehållas till en beständig fond, varav avkastningen endast bör användas till ad pios usus. Delägarna i Tibble socken har rätt att i varje socken själva utse föremålen för de årliga avkastningarna. Det har nu inte kunnat stadgats något som för hela Bolaget sammanlagt företett lika angeläget och nyttigt. 7:o Pastorerna i Håtuna och Tibble samt Ryd och Näs åtog sig var och en att mottaga andelarna för sina socknar, att för dessa Fonder hålla särskilda räkningar och att för övrigt vid förvaltningen ordentligt utlysa sammanträden. De skall också inhämta och till verkställighet befordra inom varje socken särskilt Tibble Sockenmagasins delägares beslut. Rätteligen ur Protokollsboken var utdraget intygar Riben Tibble Magasin till Delägarna i Ryd och Näs socknar Debet Enligt konto över 1804 års Magasins Pennings Fond tillfaller delägarna i Ryd för 19½ mantal och i Näs för 5 mantal, tillsammans och i följd av 2:dra punkten, av här stående protokoll för 25 ½ mantal á 55 riksdaler 26 skilling 8 runstycken, att användas och förvaltas, på sätt som protokollet i utdrag biläggs. Summa riksdaler 5 skilling 4 runstycken. Credit Enligt i debet åberopade protokollets 4:de punkt, avgår för vaccinationen i Ryd och Näs för år 1805, 45 riksdaler 16 skilling Saldo som här följer kapital N:r 6 S C Iserhjelms Obligation daterad den 17 mars 1805, 500 riksdaler N:r 7 Ryttmästare A Ribens obligation daterad den 18 februari 1794, 200 riksdaler N:r 8 Samma låntagares Obligation daterad den 4 januari 1805, 600 riksdaler Till den 14 april beräknad ränta på Obligation N:r 6, 2 riksdaler 16 skilling, på N:r 7, 2 riksdaler 12 skilling, på N:r 8, 10 riksdaler, i kontanta pengar 1 riksdaler 9 skilling 4 runstycken = 15 riksdaler 37 skilling 4 runstycken Summa Credit riksdaler 5 skilling 4 runstycken Löfsta den 4 november 1805 Riben Protokoll hållet den 16 mars 1806 Efter laga pålysning sammanträdde ledamöter och sockenmän i Sockenstugan till överläggning om kyrktakets och klockstapelns lagning och strykning, varvid samtliga var 17

18 ense om behovet av denna reparation. Gamle kyrkvaktare Öhman, som tidigare besörjt kyrktakets lagning hade berättat var bristerna fanns. Beslöts att reparationen skall göras i sommar. Men anmärktes att då mjölnare Norman vid Aspviks kvarn är hågad att åtaga sig arbetet, skulle Församlingen åter sammanträda och ackordera om arvode, föreslå material och överlägga om hantlangningen genom gångled. Emellertid lovade prästerskapet att i förhand samtala med Norman och efter omständigheterna vidta och besluta om arbetets början och fortsättning. Näs sockenstuga ut supra. På Församlingens vägnar Johan Flummén, Carl Jansson i Tuna (bomärke), Pehr Rohlin, Jan Jansson i Tuna (bomärke) Protokoll maj 1806 Sammanträdde enligt kungörelse den 15 maj sockenmännen i sockenstugan och blev underrättade att mjölnare Norman och kyrkväktaren den 4 maj tittat på kyrktakets brister så vitt det kunde göras. De fann att ny.. bör läggas på taket och nya röstribbor på gavlarna uppslås samt nya spån här och där isättas. Därefter skall anstrykning göras så väl i anseende till föregången lagning som för själva takets blåkhet (?) är nödvändig. Prästerskapet och Församlingen fick på frågan svar av mjölnare Norman vid Aspvik, att han ville ta ansvar för kyrkoarbetet. Han bad om Församlingens bifall att ge honom 1 riksdaler i dagspenning så länge arbetet med röstribborna och spånlagningen varar. För 40 skilling om dagen ville han utföra målningen. Församlingen hade förtroende för Normans skicklighet och redlighet och prästerskapet anmärkte att det var billigast att låta Norman göra arbetet än att räkna med någon annan. Norman höll sig vid sitt påstående varför detta beslut blev taget att ämnet skulle underställas respektive Herrskapen och Doktorn för prövning och beslut. Man uppehöll sig sedan med förslag på material och gångled. Om arbetet kommer under Normans händer behövs 3 á 4 tolfter bräder, 6 á 7 tunnor tjära jämte rödfärg, spik och spån, som hämtas från Ryd, Även lånas takstegar inte kan laga och nyttja ten men trodde sig med Öråkers båt kunna få allt framfört till kyrkan som behövs för arbetet. I allmänhet behövs två skickliga gångled, men när.. och röstribborna skall uppspikas och fastslås fordras 3 á 4 gångled. Arbetet skall börja klockan 6 f m och slutas klockan 7 om aftonen. Näs Sockenstuga ut supra In fidem Joh Flumenius Protokoll den 4 december 1806 Efter 14 dagars förut skedd pålysning sammanträdde Församlingens ledamöter och sockenmän i Sockenstugan, att till följd av Landshövdinge Ämbetets kungörelse överlägga om Ludrings anställande i Församlingen för utödande av odjur. 1:o Man frågade om någon av socknens innevånare kunde åtaga sig Ludringen. Härtill svarade klockaren Hymnelius att han fann sig hågad. 2:o Nämndes materialet till Ludringen och kostnaden vid tillredningen och själva arvodet för besväret. Då i ett för allt begärdes 24 skilling 8 runstycken av varje jordtorpare vilket arvode efter pålysning skall erläggas till sitt fulla belopp av var och en som det åligger på sätt som är anfört. Klockare Hymnelius har i Ludrings besväret till hjälp antagit trädgårdsmästare Rydberg på Lennartsnäs att vid allra första Ludringen tillreda, utslå och bevaka till februari månads slut

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1778-1782 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1778-1782 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1778-1782 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1778-05-11 Protokoll från stämma den 11 maj 1778. Efter 14 dagars pålysning från predikstolen

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1762-05-31 1762 31 maj sockenstämma i Näs Sockenstuga underskrivet Anders Jöransson,

Läs mer

STADGAR FÖR IFA/SVERIGE

STADGAR FÖR IFA/SVERIGE STADGAR FÖR IFA/SVERIGE antagna vid föreningens årsmöte den 14 juni 1994 samt ändrade vid årsmöten den 18 april 2002 och den 21 juni 2011. 1 Namn och ändamål Föreningens namn är IFA/SVERIGE, (IFA/SWEDEN).

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING Antagna vid ordinarie föreningsmöte den 16 mars 1970. Ändrade vid ordinarie föreningsmöte den 9 december 1999. Nuvarande lydelse beslutad för andra gången

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991. Stadgar För Rådmanby tomtförening u p a Rådmanby tomtförening Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

(a) Stadgar för Almega Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden

(a) Stadgar för Almega Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden (a) Stadgar för Almega Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden Antagna 1994, reviderade 18 maj 2005 1 Innehållsförteckning 1 Almega Utbildningsföretagen 2 Medlemskap 3 Avgifter 4 Årsmöte 5 Ärenden

Läs mer

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet utfärdat av Sveriges advokatsamfunds styrelse i juni 1994 Med stöd av 35 andra stycket

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING

SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING STADGAR utgåva januari 2016 STADGAR för VÄRMEK SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING Antagna vid föreningens stämma den 11 december 1984 och senast reviderade

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 OXELÖSUNDS KOMMUNS Vattenverksförbund 1 (6) Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 Antagen av Kommunfullmäktige Oxelösund 2004 10 27 / 2008-10-15 Kommunfullmäktige Nyköping

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1776-1777 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1776-1777 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1776-1777 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1776-01-28 Protokoll fört vid sockenstämma den 28 jan 1776 i Näs. Efter gudstjänsten

Läs mer

Gårdsauktion 2015-02-26

Gårdsauktion 2015-02-26 Gårdsauktion 2015-02-26 Hos Anders Samuelsson & Yvonne Brandt Stora Gåra 1 585 97 Linköping 10 dräktiga kvigor 9 yngre kvigor och 13 stutar Villkor för auktioner anordnade av SAJAB AB A Allmänt A1 Vid

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR 769601-6430 1 Firma och säte Föreningens firma är Gamla Uppsala Montessoriförskola ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Uppsala. 2 Målsättning Föreningens målsättning

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Förslag till stadgar i förening med andelar. Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma zzzz-zz-zz. 1. FÖRENINGENS NAMN xxgårdens Gårdsförening

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Namn, ändamål samt styrelsens säte 1 Namn Denna förenings namn är Systraföreningen Junebäcken. 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne Kommunal Författningssamling Stadgar för Kommunförbundet Skåne Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 1997 Ansvar Kanslichef Godk. Av förbundsmötet

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning;

SAMI:s stadgar. att uppbära och fördela ersättningar som tillkommer medlemmarna enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning; SAMI:s stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet Föreningen,

Läs mer

Förvaltning av fideikommisskapital

Förvaltning av fideikommisskapital FIDEIKOMMISSNÄMNDEN Avdelningsdirektören Eva Birath 08-700 08 15 1(5) 2003-12-02= Dnr 49-03 Förvaltning av fideikommisskapital (OBS! Denna PM är under översyn) Allmänt Fideikommisskapital förvaltas ofta

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Fastställd vid extra bolagsstämma den 17 november 2016 stadfäst av Finansinspektionen den 11 januari 2017 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Stockholm,

Läs mer

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Vägförening, (org. nr 849400-6144). 2 FÖRVALTNING Länsstyrelsen har genom resolution

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000)

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000) KOMMANDITBOLAGSAVTAL (Antaget av kommunfullmäktige 2000-08-21, 149, d.nr 2215/2000) Bolagsmän 1. Norrköpings kommun (org nr 212000-0456) 601 81 Norrköping 2. Fastighets Aktiebolaget Kvarnholmarna i Norrköping

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Gamla fattigstugan i Håbo-Tibble kyrkby

Gamla fattigstugan i Håbo-Tibble kyrkby Gamla fattigstugan i Håbo-Tibble kyrkby Karta från Det hände i Upplands-Bro Börje Sandén Fattigstugan fanns redan med på kartan över kyrkbyn 1708. Foto Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening. År 1803 2/10

Läs mer