Informationsbroschyr om Avanza +SKAGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbroschyr om Avanza +SKAGEN 2015 06 02"

Transkript

1 Informationsbroschyr om Avanza +SKAGEN Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för nedan angiven fond utgör tillsammans informationsbroschyren. Fonden Informationen i denna broschyr avser Avanza +SKAGEN. Fonden startade Fondens målgrupp Avanza +SKAGEN passar den kund/investerare som har en placeringshorisont på minst fem år. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Fondens Placeringsstrategi Avanza +SKAGEN är en fond som investerar i SKAGEN AS fonder för att uppnå en riskspridning och skapa en medelhög avkastning genom ta en totalt sett medelhög risk. Fonden kan även placera i fonder med annan valuta än SEK. Gällande avgifter Nedan anges de gällande avgifterna som fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning (inkluderat kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer) av fonden: Försäljningsavgift: 0,00 % Inlösenavgift: 0,00 % Årlig förvaltningsavgift: 0,00 % Årlig avgift (inkluderar avgifter i underliggande fonder) 0,97 % En resultatbaserad avgift kan tillkomma i de underliggande fonderna. Ett exempel är SKAGEN Kon-Tiki där den resultatbaserade avgiften för 2011 uppgick till 0,28 procent. Transaktionskostnader (d.v.s. courtage och andra kostnader i samband med köp och försäljning av finansiella instrument) ingår inte i den årliga avgiften. Fondbolaget tar inte ut någon förvaltningsavgift men erhåller en andel av de underliggande fondernas förvaltningsavgifter enligt avtal med SKAGEN AS. SKAGEN AS ersätter fondbolaget med 50 % av förvaltningsavgiften i räntefonder och 75 % i övriga fonder som Avanza +SKAGEN investerar i. Avanza +SKAGEN är vid fondens start allokerad enligt tabell 1 nedan där ersättningsnivån till Fondbolaget framgår. Observera att informationen nedan avser ersättningsnivån vid fondens start och över tid kommer dessa siffror att ändras. Den procentuella ersättningen av förvaltningsavgiften från SKAGEN AS per fond är dock densamma. För aktuell ersättningsnivå, underliggande fonders förvaltningsavgift samt aktuell allokering för fonden hänvisas till vid var tid gällande information på www. avanzafonder.se/incitament. Högsta avgifter Nedan anges den högsta avgift som fondbolaget, får ta ut vid försäljning och inlösen, samt för förvaltningen (inkluderat kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer) av fonden: Försäljningsavgift: 0,00 % Inlösenavgift: 0,00 % Årlig förvaltningsavgift: 0,00 % Årlig avgift (inkluderar avgifter i underliggande fonder) 1,50 % Högsta fasta förvaltningsavgift som får tas tas ut i enskilda underliggande fonder är 2,00%. och den högsta prestationsbaserade avgiften får uppgå till 20 % av överavkastningen. För aktuell förvaltningsavgift för de underliggande fonderna och ersättningsnivå till fondbolaget hänvisas till vid var tid gällande information på Fondens riskklass 5 (1-7) Allt sparande i fonder är förenat med någon form av risk. När det talas om risk i placeringssammanhang, avses osäker avkastning. Större osäkerhet om placeringens avkastning innebär högre risk. Att ta högre risk innebär dock möjlighet till högre avkastning om fonden går bra. Tabell 1 Innehav Andel av fondförmögenhet Investering Förvaltningsavgift i underliggande fond Varav andel som tillfaller Avanza Fonder AB SKAGEN Global 25% ,00% 25 kr 75% 19 kr SKAGEN Vekst 10% ,00% 10 kr 75% 8 kr SKAGEN Krona 25% ,20% 5 kr 50% 3 kr SKAGEN Kon-Tiki 15% ,00% 15 kr 75% 11 kr SKAGENTellus 15% ,80% 12 kr 50% 6 kr SKAGEN m2 10% ,75% 8 kr 75% 6 kr 100% kr 53 kr Informationsbroschyr Avanza +SKAGEN sid 1/4

2 När pengar ska placeras i fonder är det viktigt att vara medveten om risken och ta ställning till frågan; vilken risk är jag beredd att ta? Placeringar i aktiefonder är generellt förenat med stora risker då de ingående aktiekurserna kan svänga. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet Fondens risker kan främst delas upp i Marknadsrisk, Likviditetsrisk och Valutarisk. Marknadsrisk risken för att hela marknaden för ett tillgångsslag kommer att gå tillbaka och att priser och värden för tillgångarna därigenom kommer att påverkas. Sparande i aktiefonder är generellt förenat med hög risk, då kurserna i de ingående aktierna kan svänga kraftigt. Likviditetsrisk risken för att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt värde. Eftersom fonden i första hand handlar i likvida fonder är vår bedömning att likviditetsrisken är låg. Valutarisk risken för att värdet på en investering kan påverkas av ändrade valutakurser. Fonden tillhör riskklass 5, enligt CESRs sjugradiga SRRI-skala. Avanza +SKAGEN är en fondandelsfond med aktivt förvaltade fonder. Det vanligaste måttet för att mäta risk är standardavvikelse som kan definieras som riskmått som mäter hur mycket fondkursen stiger och sjunker under en period i förhållande till fondens genomsnittliga värde eller helt enkelt avvikelse från medelvärdet. Riskklassen baseras på standardavvikelsen för fondens modellportfölj under de senaste 5 åren. En lägre riskklass innebär att fondkursen har svängt mindre och indikerar en lägre risk att investera i fonden. Kategori 4-5 anses vara medelrisk. Kategori 1 innebär dock inte att fonden är riskfri. Tillåtna tillgångsslag Fonden är en specialfond och investerar enbart i SKAGEN ASs fonder eller på konto i kreditinstitut. I fonden får ej ingå aktier i fondbolaget eller fondandel i fonden. Fondens riskbedömningsmetod Fonden investerar ej i derivatinstrument. Försäljning och inlösen Fondandelar säljs av fondbolaget. Fondandelar kan endast köpas och lösas in via en depå hos Avanza Bank AB ( ). Köparens förvärv sker till den kurs som gäller den bankdag som inträder dagen efter den bankdag pengarna kommer fondens bankkonto tillhanda. Inlösen sker till den kurs som gäller den bankdag som inträder dagen efter den bankdag begäran om inlösen kommer fondbolaget tillhanda. Tidpunkten för inlösen kan förskjutas om medel för inlösen kan behöva anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden och skall i sådant fall ske så snart det är möjligt. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. Information om gällande fondandelsvärde samt senaste försäljnings- och inlösenpris på andelar i fonden hålls tillgänglig hos fondbolaget samt tillhandahålls regelbundet (normalt varje bankdag, dock minst en gång per vecka) i nyhetsmedia. Fondbolaget bekräftar försäljning och inlösen av fondandelar skriftligen. Månadssparande, via autogiro eller på motsvarande sätt, bekräftas skriftligen halvårsvis. Möjlighet att limitera försäljnings- och inlösenorder Limitering av försäljnings- och inlösenorder av fondandelar är inte möjlig. Tillåtna investerare Fonden riktar sig inte till sådana investerare vars teckning av andel i fonden eller deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare som är bosatta i, har väsentlig anknytning till eller har medborgarskap i annat land med restriktioner för handel i fonden eller investerare som är eller blir deklarationsskyldiga i USA. Fondbolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke. Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägares bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att fondbolaget på grund av andelsägares försäljning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller fondbolaget som fonden eller fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden. Andelsägarregistrering Fondbolaget för register över andelsägare samt deras innehav. Redovisning till andelsägarna sker i form av halvårsbesked samt årsbesked. Alla fondandelar är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten Om fondbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras om detta. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkal- Informationsbroschyr Avanza +SKAGEN sid 2/4

3 lar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. Ändringar av fondbestämmelser Fondbestämmelserna kan komma att ändras vilket bl.a. kan få till följd att fondens placeringsinriktning, avgifter och/eller riskprofil påverkas. En ändring av fondbestämmelserna förutsätter godkännande från såväl Avanza Fonder AB:s styrelse som Finansinspektionen. Skatteregler för fonden Fonden är undantagen från beskattning. Beroende på ursprungsland betalar dock fonden i vissa fall kupongskatt på erhållna utdelningar. Skatteregler för andelsägarna Fonden lämnar ingen utdelning. En andelsägare i fonden beskattas genom att en schablonintäkt motsvarande 0,4 procent av fondandelarnas värde per den 1 januari tas upp som inkomst av kapital. För fysisk person beskattas denna inkomst sedan med 30 procent kapitalskatt. Nettoeffekten av kapitalskatten blir alltså 0,12 procent av fondandelarnas värde per den 1 januari. För fysiska personer lämnar Avanza Fonder kontrolluppgift om fondinnehavet till Skatteverket. För sparande via IPS, Fondförsäkring, Depåförsäkring eller via investeringssparkonto gäller särskilda skatteregler. Skadestånd Om en fondandelsägare tillfogas skada genom att fondbolaget överträtt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, andra författningar som reglerar fondbolagets verksamhet eller nationella bestämmelser i Sverige som genomför direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget i enlighet med 8 kap 28 i denna lag ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller fondbolaget tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller fondbestämmelserna, ska förvaringsinstitutet enligt 9 kap 22 i denna lag ersätta skadan. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även i fall då fondbolaget eller förvaringsinstitutet vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om det varit normalt aktsamt. Fondbolaget och förvaringsinstitutet svarar inte i något fall för indirekt skada, med undantag för vid grov vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet svarar inte för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget och förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande tillgångarna i fonden. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess att hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår inte någon dröjsmålsränta. Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter lämnas till Skatteverket för fysiska personer bosatta i Sverige och för svenska dödsbon. Kontrolluppgift lämnas för kapitalvinst respektive kapitalförlust samt skattepliktig förmögenhet. Deklarationsuppgifter lämnas till andelsägaren i samband med årsbeskedet. Bolagsfakta Avanza Fonder AB Box 1399 Besöksadress: Regeringsgatan STOCKHOLM Telefon: Organisationsnummer: Avanza Fonder AB bildades och registrerades av Bolagsverket Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder beviljades av Finansinspektionen Tillstånd att förvalta specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder beviljades av Finansinspektionen Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Aktiekapital: SEK Säte: Stockholm Styrelseledamöter Ingrid Lindquist, Ordförande Produktchef Spara, SBAB Henrik Källén, ledamot COO Avanza Bank AB Evelina Tullberg, ledamot Försäkrings- och värdepappersjurist inom Avanzakoncernen Verkställande direktör Peter Stengård Ställföreträdande VD Emilie Chawala Uppdragsavtal Fondbolaget har ingått avtal med Avanza Bank AB om utförande av vissa administrativa tjänster samt funktionerna för compliance och klagomålshantering. Fondbolagets funktion för oberoende granskning utförs av externkonsulterna Omeo Financial Consulting AB. För aktuell info om utlagd verksamhet hänvisas till vid var tid gällande information på Informationsbroschyr Avanza +SKAGEN sid 3/4

4 Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Sverige Filial Säte: Stockholm Organisationsnummer: Förvaringsinstitutets rättsliga form: Aktiebolag Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet: Bankrörelse Förvaringsinstitutets uppgift är att förvara fondens tillgångar och verkställa de beslut av fondbolaget som avser fonden. Det ska agera i andelsägarnas gemensamma intresse och kontrollera att fondbolagets beslut rörande fonden inte strider mot lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Revisorer Fondbolagets revisionsbolag är Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB och utsedd huvudansvarig revisor är Catarina Ericsson. Historisk avkastning 15% Fond i Fond +SKAGEN 10% 5% Fond i Fond +SKAGEN 0% % Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade Det saknas därför uppgifter som skulle kunna ge en investerare en tydligare bild av tidigare resultat. Fondbolaget förvaltar följande fonder Avanza Zero fonden utan avgifter Avanza 100 Avanza 75 Avanza 50 Avanza +BlackRock Avanza +East Capital Avanza +SKAGEN Informationsbroschyr Avanza +SKAGEN sid 4/4

5 Fondbestämmelser Avanza +SKAGEN Avanza Fonder AB Box 1399 SE Stockholm Telefon: E-post: via Avanzas webbtjänst Internet: 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Avanza +SKAGEN. Fonden är en specialfond enligt 12 kapitlet lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondbolaget och fondens verksamhet bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och övriga tillämpliga författningar. Fonden är öppen för vanligt fondsparande, försäkringspremier enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) samt individuellt pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Fondandelar kan endast köpas och lösas in via en depå hos Avanza Bank AB (organisationsnummer ). Fondens förmögenhet ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utöver de rättigheter som härrör ur egendomen. 2 Fonden förvaltas av Avanza Fonder AB Fonden förvaltas av Avanza Fonder AB, med organisationsnummer , nedan kallat fondbolaget. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Som förvaringsinstitut för fonden har fondbolaget anlitat Danske Bank A/S, organisationsnummer , (förvaringsinstitutet). Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av fondbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolaget som avser fonden om de inte strider mot fondbestämmelserna eller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt se till att: 1. försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med fondbestämmelserna och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2. fondandelarnas värde beräknas enligt fondbestämmelserna och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 3. tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer förvaringsinstitutet tillhanda, 4. medlen i fonden används enligt fondbestämmelserna och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Om utländska finansiella instrument ingår i fonden, får förvaringsinstitutet låta ett lämpligt utländskt förvaringsinstitut förvara dem. Ett sådant uppdrag fråntar inte förvaringsinstitutet dess ansvar enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 4 Specialfondens karaktär Fonden är en specialfond som huvudsakligen investerar i andra fonder, en så kallad fondandelsfond, som har som mål att genom placeringar fördelade på ett antal av SKAGENs fonder skapa en god riskspridning och nå en medelhög avkastning genom att ta en medelhög total risk. Fonden är anpassad för investerare som är beredda att ta en medelhög risk och nöjer sig med en måttlig avkastning. 5 Specialfondens placeringsinriktning Fondens medel får placeras i fondandelar på konto i kreditinstitut (maximalt 15 % av fondförmögenheten). Avvikelser från vad som gäller för värdepappersfonder Avanza +SKAGEN är en specialfond som enligt 12 kap 13 andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder har medgetts undantag från bestämmelsen i 5 kap 16 första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder och avviker därmed från vad som gäller för värdepappersfonder genom möjligheten att placera mer än 20 % av fondens medel i en enskild fond eller i ett och samma fondföretag. Fondbestämmelser Avanza +SKAGEN sid 1/4

6 Högsta andel som en värdepappersfond, specialfond eller börshandlad fond får utgöra av den totala fondförmögenheten är 50 %. Högsta andel som ett fondföretag får utgöra av den totala fondförmögenheten är 100 %, under förutsättning att fondföretaget har en paraplystruktur som rymmer flera olika delfonder (s.k. sub-funds ), att fondens investering i fondföretaget vid varje tidpunkt är fördelad på minst två olika delfonder samt att varje enskild delfond utgör högst 50 % av fondens totala investering i fondföretaget. Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda är den högsta andel som ett enskilt fondföretag får utgöra av den totala fondförmögenheten 50 %. Avanza +SKAGEN har enligt 12 kap 13 andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder medgetts undantag från 5 kap 15 andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder innebärande att fonden till 100 % av sitt värde kan placera i andra fonder eller fondföretag även om dessa enligt sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning får placera upp till 100 % av sina medel i andra fonder eller fondföretag. Risknivå och Riskmått Fondbolaget efterstävar att fondens totala risk (standardavvikelse) i genomsnitt över en rullande 24- månaders period ska ligga i intervallet 5-25 procent. Den totala risken anger hur mycket fondens avkastning förväntas variera kring fondens genomsnittliga avkastning. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att övereller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. 6 Marknadsplatser Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES. Vidare får handel ske på marknad, inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för allmänheten. 7 Särskild placeringsinriktning Fonden är en fondandelsfond och placeringsinriktningen för fonden innebär att fonden till en betydande del investerar i andelar i värdepappersfonder, fondföretag, börshandlade fonder och specialfonder. Fondens egendom får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fonden får inte använda derivatinstrument. Fondens egendom får inte placeras i OTC-derivat. 8 Värdering Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar avdrages de skulder som avser fonden. I fondens tillgångar ingår fondandelar, likvida medel, medel på konto i kreditinstitut samt övriga tillgångar tillhöriga fonden. Finansiella instrument som ingår i fonden värderas med ledning av gällande marknadskurser. Om sådana kurser inte är tillgängliga eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får finansiella instrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer. Vid värdering på objektiv grund fastställs ett marknadsvärde baserat på uppgifter om senast betalt pris eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om dessa uppgifter saknas eller inte bedöms som tillförlitliga fastställs marknadsvärdet med hjälp av information från motparter eller andra externa källor. Likvida medel och kortfristiga fordringar (placeringar på konto i kreditinstitut, korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper) värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Till fondens skulder räknas, förutom skulder vilka uppkommit till följd av fondens verksamhet, framtida skatteskulder och förvaltningsersättning. Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fondandelar försäljs och inlöses av fondbolaget. Fondandelar kan endast köpas och lösas in via en depå hos Avanza Bank AB (organisationsnummer ). Minsta insättning i fonden är 100 kr. Köparens förvärv sker till den kurs som gäller den bankdag som inträder dagen efter den bankdag pengarna kommer fondens bankkonto tillhanda, försäljningsdagen. Inlösen sker till den kurs som gäller den bankdag som inträder dagen efter den bankdag begäran om inlösen kommer fondbolaget tillhanda, inlösendagen. Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen varje bankdag, undantaget de dagar då 40% eller mer av fondens medel är placerade på en marknad som inte är öppen för fondhandel som till exempel norska helgdagar. Begäran om inlösen ska ske skriftligen, eller på motsvarande sätt som fondbolaget i förväg har godkänt, hos fondbolaget. Fondandelen inlöses med medel ur fonden. Inlösen ska på begäran av andelsägare ske omedelbart om det finns medel tillgängliga i fonden. Tidpunkten för inlösen kan förskjutas om medel för inlösen kan behöva anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden och ska i så fall ske så snart det är möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägare får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Såvitt avser fondandelar som innehas i anledning av bundet pensionssparande, genom fondförsäkring eller individuellt pensionssparande, får inlösen endast ske i samband med överföring av medel till annan fond, utbetalning av pension samt betalning av skatter och avgifter. Fondbestämmelser Avanza +SKAGEN sid 2/4

7 Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. 9.1 Försäljningspris Försäljningspriset för en fondandel uppgår till fondens värde på försäljningsdagen delat med antalet utestående fondandelar. Försäljning av fondandelar sker till en för andelsägaren vid tidpunkten för begäran okänd kurs. 9.2 Inlösenpris Inlösenpriset för en fondandel uppgår till fondens värde på inlösendagen delat med antalet utestående fondandelar. Inlösen av fondandelar sker till en för andelsägaren vid tidpunkten för begäran om inlösen okänd kurs. 9.3 Offentliggörande av fondandelspris Information om det gällande fondandelsvärdet samt senaste försäljnings-och inlösenpris på andelar i fonden hålls tillgängligt hos fondbolaget, samt tillhandahålls regelbundet (normalt varje bankdag, dock minst en gång per vecka) i nyhetsmedia. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen av fondandelar för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Fondbolaget tar inte ut någon förvaltningsavgift för förvaltningen av fonden men erhåller istället en andel av underliggande fonders förvaltningsavgifter som fonden investerar i. Återbäringen av förvaltningsavgifterna tillfaller fondbolaget. Fonden placerar en betydande del av fondförmögenheten i SKA- GENs fonder. Av fondens informationsbroschyr framgår den högsta fasta respektive högsta prestationsbaserade avgift för förvaltningen av de fonder som fonden investerar i som får utgå. Fondbolaget erhåller genom återbäring en del av dessa avgifter från de externa fondbolagen som förvaltar de fonder som Avanza +SKAGEN investerar i. Kostnader för courtage och skatt vid köp respektive försäljning av finansiella instrument belastar, utöver den årliga avgiften, fonden. På ersättningarna enligt ovan tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt. 12 Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning. 13 Fondens räkenskapsår För fonden tillämpas kalenderåret som räkenskapsår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser Halvårsredogörelse för fonden offentliggörs senast den 31 augusti och årsberättelsen senast den 30 april. Båda publikationerna presenteras på fondbolagets hemsida. Av fonden upprättade årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter ovan angivna tidsfrister även tillgängliga hos fondbolaget. Beslutar fondbolaget om ändring av fondbestämmelserna ska de beslutade ändringarna tillställas Finansinspektionen för godkännande. Godkända ändringar ska tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar samt hållas hos fondbolaget. Eventuella förändringar i fondbestämmelserna tillkännages på fondbolagets hemsida. 15 Pantsättning Vid pantsättning ska panthavare skriftligen underrätta fondbolaget härom. Av underrättelsen ska framgå: 1. vem som är panthavare. 2. vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen. 3. eventuella begränsningar såvitt avser pantsättningens omfattning. Fondbolaget ska notera pantsättningen i fondandelsägarregistret. Berörd fondandelsägare ska skriftligen underrättas om pantregistreringen. När pantsättningen upphört borttas efter anmälan från panthavaren pantsättningsnoteringen. Pantsatta fondandelar kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga medgivande. Fondandelar som är anknutna till individuellt pensionssparande får inte pantsättas. Fondandelar kan överlåtas till annan person. 16 Ansvarsbegränsning Om en fondandelsägare tillfogas skada genom att fondbolaget överträtt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, andra författningar som reglerar fondbolagets verksamhet eller nationella bestämmelser i Sverige som genomför direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget i enlighet med 8 kap 28 i denna lag ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller fondbolaget tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller fondbestämmelserna, ska förvaringsinstitutet enligt 9 kap 22 i denna lag ersätta skadan. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även i fall då fondbolaget eller förvaringsinstitutet vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om det varit normalt aktsamt. Fondbolaget och förvaringsinstitutet svarar inte i något fall för indirekt skada, med undantag för vid grov vårdslöshet. Fondbestämmelser Avanza +SKAGEN sid 3/4

8 Fondbolaget och förvaringsinstitutet svarar inte för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget och förvaringsinstitutet svarar inte heller för skadasom uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande tillgångarna i fonden. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess att hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår inte någon dröjsmålsränta. 17 Tillåtna investerare Fonden riktar sig inte till sådana investerare vars teckning av andel i fonden eller deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare som är bosatta i, har väsentlig anknytning till eller har medborgarskap i annat land med restriktioner för handel i fonden eller investerare som är eller blir deklarationsskyldiga i USA. Fondbolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke. Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägares bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att fondbolaget på grund av andelsägares försäljning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller fondbolaget som fonden eller fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden. Fondbestämmelser Avanza +SKAGEN sid 4/4

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL 31 augusti 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Skandia Tillväxtmarknadsfond är en aktiefond som placerar globalt

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK HolbergFonder INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014 Holberg Kredit SEK Informationsbroschyr för fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering.

Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering. Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering. 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Carlsson Norén Aktiv Allokering. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER LIFE HIGH YIELD BONDS

FONDBESTÄMMELSER LIFE HIGH YIELD BONDS FONDBESTÄMMELSER LIFE HIGH YIELD BONDS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Life High Yield Bonds. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fondförmögenheten

Läs mer