Den årliga kunskapsuppdateringen 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den årliga kunskapsuppdateringen 2008"

Transkript

1 Den årliga kunskapsuppdateringen 2008

2 2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 KUNSKAPSKRAVENS FUNKTION...3 MIFID...4 FINANSIELLA INSTRUMENT...4 VÄRDEPAPPERSRÖRELSE...4 KUNDKATEGORISERING...4 BÄSTA ORDERUTFÖRANDE...5 ORDERHANTERING I ÖVRIGT...5 INFORMATION, AVTAL OCH RAPPORTERING...5 RÅDGIVNING OCH PASSANDEBEDÖMNINGAR...5 INTRESSEKONFLIKTER...6 DOKUMENTATIONSKRAV OCH TRANSAKTIONSRAPPORTERING (TRS)...6 REGLERADE MARKNADER...7 LÄSANVISNING...7 FINANSIELL EKONOMI - BEHAVIORAL FINANCE...8 LÄSANVISNING...8 ÖPPENHETSDIREKTIVET - VÄRDEPAPPERSINFORMATION...9 EMITTENTENS INFORMATIONSPLIKT M.M....9 OFFENTLIGGÖRANDE AV FINANSIELL INFORMATION...10 INGIVANDE AV INFORMATION TILL EN BÖRS...10 ÖVERVAKNING AV REGELBUNDEN FINANSIELL INFORMATION...10 OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION...10 INFORMATION TILL FINANSINSPEKTIONEN...10 FLAGGNINGSREGLER...11 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M.M ANMÄLNINGSSKYLDIGHET...11 TIDSFRIST FÖR ANMÄLAN...11 OFFENTLIGGÖRANDE AV UPPGIFTER I EN ANMÄLAN...11 FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSER AV AKTIEBOLAGS EGNA AKTIER...12 FINANSINSPEKTIONEN TAR EMOT OCH LAGRAR OFFENTLIGGJORD INFORMATION...12 NBK HAR UPPHÄVT SINA FLAGGNINGSREKOMMENDATIONER...12 LÄSANVISNING TILL ÖPPENHETSDIREKTIVET OCH FLAGGNINGSREGLER...12 SKATTER NYHETER FÖRMÖGENHETSSKATTEN...13 KAPITALVINSTBESKATTNING FÖR FÅMANSFÖRETAGARE...13 KAPITALBESKATTNING VID UTFLYTTNING...13 AVDRAG FÖR FÖRLUST PÅ KAPITALFÖRSÄKRING...13 FASTIGHETSSKATTEN...13 AVDRAG FÖR PENSIONSSPARANDE...14 LÄSANVISNINGAR...14

3 3 Inledning Kunskapskravens funktion Detta dokument definierar den kunskap, i form av årlig kunskapsuppdatering, som krävs som ett komplement till licensieringstestet av SwedSecs licenshavare. Kunskapskraven är här, som i kunskapskravslistan för licensieringstestet, uppdelade i delområden (faktaområden), i underrubriker och i mätpunkter. En mätpunkt specificerar vad licenshavaren förväntas kunna inom ett relativt litet kunskapsområde. Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av relevanta kursplaner och som underlag vid uppgiftskonstruktion. De ska dessutom ge överblick över vad som förväntas av en licenshavare. Det är varje utbildningsanordnares uppgift att tolka kunskapskraven och utifrån tolkningen forma en relevant och pedagogisk utbildning. I tabellen har varje mätpunkt en definierad kognitiv nivå. De kognitiva nivåerna är valda ur Blooms taxonomi (1956). Nivåerna syftar till att beskriva vilken grad av komplexitet som testuppgifter kopplade till en viss mätpunkt har. Nivå: Känna till (K) Förstå (F) Tillämpa (T) Analysera (A) Förklaring: Testdeltagaren ska känna till och komma ihåg begrepp, definitioner och faktauppgifter. Testdeltagaren ska förstå och kunna förklara olika samband och sammanhang. Testdeltagaren ska kunna använda till exempel formler, regler, lagar och metoder. Testdeltagaren ska kunna tolka, värdera, relatera till och dra slutsatser av den aktuella kunskapen. Varje mätpunkt har en markering längst till höger som definierar på vilken kognitiv nivå testdeltagaren ska ha den aktuella kunskapen. Nivån markeras med den första bokstaven i nivåns namn; K, F, T eller A. De kognitiva nivåerna hänger ihop och bygger på varandra. Om mätpunkten till exempel avser den kognitiva nivån Tillämpning kommer markeringar att finnas i kolumnerna för Känna till, Förståelse och Tillämpning. Det förutsätts alltså att om man kan tillämpa en kunskap så har man också förståelse för och känner till den. En närmare beskrivning av de kognitiva nivåerna finner du på d=322.

4 4 MiFID Finansiella instrument Den licensierade ska känna till vad ett finansiellt instrument är enligt 1 kap. 4 lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Den licensierade ska också veta vilka instrument som ingår i de olika undergrupperna; överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument enligt samma paragraf. Detta avsnitt finns under delområde 5 Värdepappersrörelse i huvuddokumentet Definition av finansiella instrument Värdepappersrörelse Den licensierade ska känna till vilka de olika värdepapperstjänsterna/verksamheterna är enligt 2 kap. 1 lagen om värdepappersmarknaden (Bilaga I, avsnitt A till MiFID1) samt vad de olika tjänsterna/verksamheterna innebär. Den licensierade ska också känna till sidotjänsterna/verksamheterna enligt 2 kap. 2 och 3 lagen om värdepappersmarknaden samt vad de olika tjänsterna/verksamheterna innebär. Detta avsnitt finns under delområde 5 Värdepappersrörelse i huvuddokumentet Tillståndspliktig verksamhet; olika tillstånd och vad dessa K avser Sidotjänster/sidoverksamheter; olika tillstånd och vad K dessa avser Kundkategorisering Den licensierade ska förstå vilka de olika kundkategorierna är enligt 8 kap och 19 lagen om värdepappersmarknaden, hur byte av kategori går till samt huvuddragen i hur skyddsreglerna är utformade för respektive kundgrupp Detta avsnitt finns under delområde 5 Värdepappersrörelse i huvuddokumentet 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG.

5 5 Kundkategorierna Bästa orderutförande Den licensierade ska förstå vad reglerna om bästa orderutförande innebär för olika marknader, investeringstjänster och kundkategorier, enligt 8 kap lagen om värdepappersmarknaden och dit hörande föreskrifter. Detta avsnitt finns under delområde 2 Handel med finansiella instrument i huvuddokumentet Bästa orderutförande T Orderhantering i övrigt Den licensierade ska förstå vad reglerna om hantering av kunders order innebär för olika kundkategorier, enligt 8 kap. 33 lagen om värdepappersmarknaden och dit hörande föreskrifter. Detta avsnitt finns under delområde 2 Handel med finansiella instrument i huvuddokumentet Orderhantering i övrigt Information, avtal och rapportering Den licensierade ska känna till vad reglerna om information och rapportering till samt avtal med kunder innebär för olika kundkategorier, enligt 8 kap. 22 och i lagen om värdepappersmarknaden dit hörande föreskrifter. Detta avsnitt finns under delområdena 2 Depåhantering och efterföljande affärsredovisning och 5 Grundläggande kundskyddsregler i huvuddokumentet Redovisning av affärer Aviseringar, avräkningsnotan m.m. Konsumentlagstiftningens betydelse på finansmarknaden K Rådgivning och passandebedömningar Den licensierade ska förstå vad reglerna om lämplighets- och passandebedömningar och undantaget från dessa innebär för olika kundkategorier, enligt 8 kap i lagen om värdepappersmarknaden samt dit hörande föreskrifter.

6 6 Detta avsnitt finns under delområde 5 Grundläggande kundskyddsregler i huvuddokumentet God rådgivningssed och omsorgsplikt (inkl. lämplighetsbedömningar) Omsorgsplikt utanför rådgivningssituationer (passandebedömningar) Intressekonflikter Den licensierade ska känna till vad reglerna om hanteringen av intressekonflikter innebär, enligt 8 kap. 21 i lagen om värdepappersmarknaden samt dit hörande föreskrifter. Detta avsnitt finns under delområde 4 Sundhetsregler i huvuddokumentet Regler rörande intressekonflikter och hur sådana konflikter hanteras T Dokumentationskrav och transaktionsrapportering (TRS) Den licensierade ska känna till vad reglerna om dokumentation och transaktionsrapportering innebär, enligt i 10 kap. 1-2 i lagen om värdepappersmarknaden och dit hörande föreskrifter samt genomförandeförordningen2. Detta avsnitt finns under delområde 5 Grundläggande kundskyddsregler i huvuddokumentet Dokumentationskrav Systematisk internhandel och kraven på offentliggörande av transaktioner Den licensierade ska känna till vad reglerna om systematisk internhandel samt offentliggörande av order och transaktioner innebär, enligt 9 kap. 1-9 i lagen om värdepappersmarknaden och dit hörande föreskrifter samt genomförandeförordningen. 2 Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet.

7 7 Detta avsnitt finns under delområde 2 Börs- och markandsplatsverksamhet i huvuddokumentet Andra marknadsplatser K Reglerade marknader Den licensierade ska känna till vad reglerna om reglerade marknader (kraven för att delta i handeln, transparenskraven och kraven för att ta upp finansiella instrument till handel) i 13 kap. 3-5, 9-11, och 14 kap. i lagen om värdepappersmarknaden dit hörande föreskrifter och genomförandeförordningen innebär. Detta avsnitt finns under delområde 5 Värdepappersrörelse i huvuddokumentet Svenska börser och några större utländska Börsmedlemmar och deras förhållande till börsen Emittenter och deras förhållanden till börsen K K K Läsanvisning Det finns än så länge inte så mycket litteratur som behandlar MiFID men förutom propositionen, prop. 2006/07:115, kan 4:e upplagan av Libers Regelverk på värdepappersmarknaden och Kågermans Etik, regler och värderingar på kapitalmarknaden, Norstedts Juridik 2008, nämnas.

8 8 Finansiell ekonomi - Behavioral Finance Från och med årsskiftet 2007/08 tillkommer en ny mätpunkt inom ämnesområdet finansiell ekonomi avseende licensieringstestet, nämligen det som benämns som Behavioral Finance. En utgångspunkt som präglar hela synsättet inom den finansiella ekonomin är att individer är rationella. De gör sina val mot bakgrund av placeringars avkastning men också dess risk. Har två placeringar samma förväntade avkastning, men olika risker, förväntas alltså placerarna att vara rationella och välja alternativet med den lägsta risken. Studier har visat att avsteg från ett rationell beteende förekommer. Avvikelser från den effektiva marknadshypotesen har kartlagts och möjligheten till säkra arbitragevinster har givits. Den licensierade ska känna till huvudspåren inom det som benämns Behavioral Finance och förekomsten av systematiska avvikelser från ett rationellt beteende. Detta avsnitt finns under delområde 3 Behavioral Finance i huvuddokumentet Definition och effekter K Läsanvisning Merparten av litteratur inom området finns på engelska. En översikt av ämnet finns i boken Inefficient Markets - An introduction to behavioral finance, av Andrei Shleifer (Oxford University Press, 2000). Se också bilder från seminarium om Behavioral finance på SwedSecs hemsida

9 9 Öppenhetsdirektivet - värdepappersinformation Öppenhetsdirektivet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/ EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. Det nya direktivet handlar om att skapa gemensamma EU-regler när det gäller de informationskrav som ställs på bolag som har givit ut värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad, till exempel på en börs. Det handlar om vilka krav som ska ställas på innehållet i regelbunden finansiell rapportering, offentliggörande av ändringar i större innehav av värdepapper (så kallad flaggning) samt information från bolaget till innehavare av värdepapper. Emittentens informationsplikt m.m. Den licensierade ska känna till vilka krav som ställs på en emittent vars värdepapper tagits upp till handel på en reglerad marknad. Kraven gäller offentliggörande och rapportering till börsen av kurspåverkande information enligt 15 kap. 6-7 lagen om värdepappersmarknaden. Den licensierade ska också känna till att en emittent, vars värdepapper tagits upp till handel på en reglerad marknad, är skyldig att omedelbart offentliggöra förändringar i värdepapper och låneemissioner, enligt 15 kap. 8 lagen om värdepappersmarknaden. Den licensierade ska känna till att en börs fortlöpande ska kontrollera att de finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad uppfyller kraven i 2 samt att emittenter fullgör sina informationsskyldigheter, enligt 15 kap. 9 lagen om värdepappersmarknaden.

10 10 Offentliggörande av finansiell information Den licensierade ska känna till att en emittent, vars värdepapper tagits upp till handel på en reglerad marknad, ska offentliggöra regelbunden finansiell information (års-och koncernredovisning respektive delårsrapportering), enligt 16 kap. 1 och 4-7 lagen om värdepappersmarknaden. Ingivande av information till en börs Den licensierade ska känna till att en emittent, vars värdepapper tagits upp till handel på en reglerad marknad, samtidigt som man offentliggör finansiell information som avses i 4-7 ska lämna informationen till den börs som driver den reglerade marknaden, enligt 16 kap.12 lagen om värdepappersmarknaden. Övervakning av regelbunden finansiell information Den licensierade ska känna till att en börs, enligt 16 kap. 13 lagen om värdepappersmarknaden, ska övervaka att en emittent vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, upprättar sådan regelbunden finansiell information som anges i 4-5 och 7. Offentliggörande av information Den licensierade ska känna till hur information ska offentliggöras, enligt 17 kap. 2 lagen om värdepappersmarknaden, så att den blir tillgänglig för allmänheten inom EES. Information till Finansinspektionen Den licensierade ska känna till att information samtidigt som den offentliggörs ska lämnas till Finansinspektionen. Finansinspektionen ska se till att den lagras elektroniskt och därmed finns tillgänglig för alla som vill ta del av den, enligt 17 kap. 3-5 lagen om värdepappersmarknaden. Detta avsnitt finns under delområde 2 Värdepappersinformation i huvuddokumentet Informationssystem Öppenhetsdirektivet Information om emittenter och instrument Kognitiv nivå K

11 11 Flaggningsregler Tillämpningsområde m.m. Den licensierade ska förstå vilka aktier som omfattas av flaggningsreglerna, enligt 4 kap. 1 lagen om handel med finansiella instrument. Den licensierade ska också förstå att depåbevis och vissa finansiella instrument även omfattas av flaggningsreglerna, enligt 4 kap. 2 lagen om handel med finansiella instrument. Anmälningsskyldighet Den licensierade ska förstå under vilka förutsättningar som en anmälan om ändring av innehavet ska göras till aktiebolaget och Finansinspektionen, enligt 4 kap. 3-4 lagen om handel med finansiella instrument. Den licensierade ska förstå att den som förvärvar eller överlåter en aktie så att innehavet uppnår, överskrider eller underskrider vissa gränser ska anmäla detta. Man ska också känna till vilka dessa gränser är, enligt 4 kap. 5 lagen om handel med finansiella instrument. Tidsfrist för anmälan Den licensierade ska känna till när en anmälan senast ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 10 lagen om handel med finansiella instrument. Offentliggörande av uppgifter i en anmälan Den licensierade ska känna till när Finansinspektionen senast ska offentliggöra uppgifterna i en flaggningsanmälan, enligt 4 kap. 11 lagen om handel med finansiella instrument.

12 12 Förvärv och överlåtelser av aktiebolags egna aktier Den licensierade ska känna till vad som gäller när ett aktiebolag förvärvar eller överlåter egna aktier och hur det påverkar offentliggörande och anmälan, enligt 4 kap lagen om handel med finansiella instrument. Finansinspektionen tar emot och lagrar offentliggjord information Den licensierade ska känna till att information om flaggning som offentliggörs och lagras elektroniskt av Finansinspektionen och därmed finns tillgänglig för alla som vill ta del av den, enligt 4 kap. 21 lagen om handel med finansiella instrument. NBK har upphävt sina flaggningsrekommendationer Den licensierade ska känna till att som en effekt av EU:s Öppenhetsdirektiv har lagen vad gäller flaggningsskyldighet skärpts. Näringslivets börskommitté (NBK) har därför upphävt sina flaggningsrekommendationer. Flaggningsskyldigheten regleras nu endast i lagen om handel med finansiella instrument. Detta avsnitt finns under delområde 2 Handel med finansiella instrumen i huvuddokumentet Flaggningsregler Kognitiv nivå Läsanvisning till öppenhetsdirektivet och flaggningsregler Pontus Kågerman med fleras bok Etik, regler och värderingar på kapitalmarknaden (Nordstedts Juridik 2008) och Catarina af Sandebergs Börsrätt (Studentlitteratur 2007), är böcker som beskriver de nya reglerna kring värdepappersinformation och flaggningsregler. På Finansinspektionens hemsida kan man finna ytterligare uppgifter om hur värdepappersinformation och flaggning ska anmälas. På Finansinspektionens hemsida finns också länkar till lagen om handel med finansiella instrument och lagen om värdepappersmarknaden.

13 13 Skatter Nyheter 2008 Förmögenhetsskatten Den licensierade ska känna till att förmögenhetsskatten har utmönstrats från och med den 1 januari 2008 och att ändringen gäller retroaktivt redan vid 2008 års taxering. Kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare Den licensierade ska känna till att den s.k. hälftendelningen vid kapitalvinster på kvalificerade aktier (vissa aktier i fåmansföretag) delvis återinförts. Hälftendelningen får också tillämpas retroaktivt på försäljningar under år Hälftendelningen innebär förenklat att den som gör en kapitalvinst på kvalificerade aktier ska ta upp halva vinsten i inkomstslaget tjänst och andra hälften i inkomstslaget kapital. Kapitalbeskattning vid utflyttning Den licensierade ska känna till att den s.k. tioårsregeln utvidgats till att avse även sådana utländska delägarrätter som ägdes vid utflyttningstillfället. Tioårsregeln (också kallad förföljelseregeln) innebär förenklat att den som flyttat ifrån Sverige är under tio kalenderår efter utflyttningen fortsatt skattskyldig här i riket för vinster på svenska delägarrätter. Detta gäller alltså numera också för vinster på sådana utländska delägarrätter som ägdes vid utflyttningstillfället. Tioårsregeln gäller inte för investeringsfonder. Avdrag för förlust på kapitalförsäkring Den licensierade skall känna till att rätten till avdrag för förlust vid avyttring av en kapitalförsäkring slopats från den 1 januari Fastighetsskatten Den licensierade ska känna till följande: Den statliga fastighetsskatten har utmönstrats från och med den 1 januari 2008 och ersatts av en kommunal avgift. Vinst vid avyttring av en privatbostadsfastighet ska numera tas upp till tjugotvå trettioendelar (22/31), vilket medför en skattsats om 22 procent mot tidigare 20 procent. Den som har ett uppskovsbelopp avseende vinst på såld privatbostadsfastighet ska i inkomstslaget kapital ta upp en årlig schablonintäkt om 1,67 procent av uppskovsbeloppets storlek. Detta motsvarar en icke avdragsgill ränta om 0,5 procent.

14 14 Avdrag för pensionssparande Den licensierade ska känna till att möjligheten att göra skatteavdrag för privat pensionssparande begränsas till maximalt kronor per år. Tidigare regler medgav ett skatteavdrag på upp till drygt kronor. Detta avsnitt finns under delområde 1 Skattefrågor i huvuddokumentet Kognitiv nivå Beskattning av svenska aktier och fonder Beskattning av utländska aktier och fonder K Kapitalbeskattning Kapitalvinstbeskattningen Privatekonomi med hänsyn till skattesystemet Läsanvisningar På bankernas hemsidor finns mer information om årets nyheter. Befintlig litteratur håller på att uppdateras med nyheterna.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-06-02 B E S L U T Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 15-1411 Verkställande direktören Annika Falkengren Delgivning nr 2 Kungsträdgårdsgatan 8 106 40 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Katarina Back (Finansdepartementet)

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder RAPPORT DEN 22 juni 2004 DNR 04-4472- 399 Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder 2004:7 SAMMANFATTNING OCH ÅTGÄRDER 1 GRANSKNINGEN 2 INFORMATION TILL KUNDERNA 3 FÖRETAGENS KONTROLL AV HUR ORDER UTFÖRS

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-21 BESLUT Carnegie Fonder AB FI Dnr 14-8288 Verkställande direktören Hans Hedström Delgivning nr 2 Box 7828 103 97 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 307 Aktiebolag... 713 Handel och kontoföring... 883 Kapitalkrav... 1075 Etik och brott... 1479 Konsument... 1585 Redovisning

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-09-01 B E S L U T Swedbank Robur Fonder AB Att. Tomas Hedberg FI Dnr 15-10434 105 34 STOCKHOLM Delgivning nr 2 Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

FI-forum: Vägledning för börsbolag. Finansinspektionen Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2012-04-12

FI-forum: Vägledning för börsbolag. Finansinspektionen Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2012-04-12 FI-forum: Vägledning för börsbolag Finansinspektionen Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2012-04-12 1 2 Program 14:30-15:00 Kaffe och registrering 15:00-15:15 Generaldirektör Martin Andersson hälsar välkommen

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-27 BESLUT Oppenheimer Funds, Inc. c/o advokat Magnus Pauli FI Dnr 14-14726 Advokatfirman Vinge KB Delgivning nr 2 Box 11025 404 21 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-03-26 BESLUT Östersjöstiftelsen FI Dnr 14-454 c/o Södertörn högskola Delgivning nr 2 141 89 Huddinge Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Kapitel X Inregistrering 1 Med överlåtbara värdepapper menas i denna föreskrift överlåtbara värdepapper enligt 1 kap 4 2 a och 2 b lag (2007:XX) om värdepappersmarknaden.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-09-08 BESLUT Triaxis Trust AG FI Dnr 11-608 Gutenbergstrasse 10 P.O. Box 8027 CH-8027 Zürich Switzerland Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om värdepappersmarknaden; SFS 2007:528 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. FÖRSTA AVDELNINGEN

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 483 Aktiebolag... 979 Handel och kontoföring... 1149 Kapitalkrav... 1341 Etik, sekretess och brott... 1391 Konsument...

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-08-27 BESLUT Handelsbanken Fonder AB FI Dnr 14-5055 Verkställande direktören Javiera Ragnartz Delgivning nr 2 Blasieholmstorg 12 106 70 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Kunskapskrav 2012 ÅRLIG KUNSKAPSUPPDATERING

Kunskapskrav 2012 ÅRLIG KUNSKAPSUPPDATERING Kunskapskrav 2012 ÅRLIG KUNSKAPSUPPDATERING Innehållsförteckning Inledning...3 Kunskapskravens funktion...3 Delområde 1 - Sparande och placeringar...4 Börshandlade fonder (ETF) och andra börshandlade produkter

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR unskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARNADEN MED ÄNDRINGAR Innehåll Inledning...4 unskapskravens bakgrund... 4 unskapskravens syfte, målgrupp och utgångspunkt... 4 unskapens omfång, relevans

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2013-10-16

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2013-10-16 VÄGLEDNING Börsbolag borsbolag@fi.se 2013-10-16 16 oktober 2013 Dnr 11-1971 INNEHÅLL Förkortningar och begrepp 4 Börsinformation 7 Reglerad marknad 7 Hemmedlemsstat 7 Börsinfodatabasen 8 Sanktioner 9 Flaggning

Läs mer

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag INFORMATION AVSEENDE SVENSKA FINANS & FÖRSÄKRINGSTEAMET AB Företaget Svenska Finans & Försäkringsteamet AB, nedan benämnt Bolaget, Org. nr. 556367-9942 Drottninggatan 13 252 21 Helsingborg Tel: 042-453

Läs mer

Yttrande över värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2)

Yttrande över värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN unskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARNADEN Innehåll Inledning...4 unskapskravens bakgrund... 4 unskapskravens syfte, målgrupp och utgångspunkt... 4 unskapens omfång, relevans och kravgräns...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

LEGAL#2916481v1. Förslag - Börsers regelverk

LEGAL#2916481v1. Förslag - Börsers regelverk Förslag - Börsers regelverk TU1.UT TUSammanfattningUT TU2.UT TUFörfattningsförslagUT... TU3.UT TUBakgrundUT... TU4.UT TUGällande TU5.UT TULagändring TU6.UT TUBehov TU7.UT TUÖvervägandenUT TU8.UT TUFörfattningskommentarUT...

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-03-13 BESLUT TPG-Axon Capital Management LP FI Dnr 08-7972 Finansinspektionen 888 Seventh Avenue Delgivning nr 2 New York, NY 10019 USA P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Produktinformation Investeringssparkonto ISK

Produktinformation Investeringssparkonto ISK Produktinformation Investeringssparkonto ISK 2013-04-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefon Kundtjänst 0771-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Standard 5.2b. Nimi ja nro 2

Standard 5.2b. Nimi ja nro 2 Standard 5.2b bolag och aktieägare Föreskrifter och allmänna råd Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (18) INNEHÅLL 1 Tilllämpning 4 2 Syfte och struktur 5 3 Internationella regelverk 6 4 Rättsgrund 7 5 Tolkning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-02-26 BESLUT Fingerprint Cards AB FI Dnr 14-14352 Verkställande direktören Jörgen Lantto Delgivning nr 2 Box 2412 403 16 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 748/2012 Lag om handel med finansiella instrument Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Återkallelse av tillstånd

Återkallelse av tillstånd 2008-05-30 BESLUT Stockholm Corporate Finance AB FI Dnr 08-3861 Nybrogatan 11 114 39 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital.

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om värdepappersföretag, lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och vissa lagar i samband därmed PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2003) Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING av den om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Premiepensionsförvaltning - en granskning av aktörerna JUNI 2011

FINANSINSPEKTIONEN Premiepensionsförvaltning - en granskning av aktörerna JUNI 2011 NANSINSPEKTIONEN Premiepensionsförvaltning - en granskning av aktörerna JUNI 2011 Juni 2011 Dnr 11-1793 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Premiepensionen 4 Tjänster inom premiepensionssystemet 4 Uppdrag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Etik, regler och vdrdering pa kapitalmarknaden

Etik, regler och vdrdering pa kapitalmarknaden Pontus Kagerman Cecilia Lohmander Adri De Ridder Etik, regler och vdrdering pa kapitalmarknaden Norstedts Juridik Innehall Forord 5 Lasanvisningar 7 Dell. Sparande och kapitalforvaltning 21 1.1 Sparandeformer,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31. Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31. Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Schablonbeskattat investeringssparkonto

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Antagna den 11 februari 1998 och senast reviderade 30 januari

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder; Utkom från trycket

Läs mer