Den årliga kunskapsuppdateringen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den årliga kunskapsuppdateringen 2008"

Transkript

1 Den årliga kunskapsuppdateringen 2008

2 2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 KUNSKAPSKRAVENS FUNKTION...3 MIFID...4 FINANSIELLA INSTRUMENT...4 VÄRDEPAPPERSRÖRELSE...4 KUNDKATEGORISERING...4 BÄSTA ORDERUTFÖRANDE...5 ORDERHANTERING I ÖVRIGT...5 INFORMATION, AVTAL OCH RAPPORTERING...5 RÅDGIVNING OCH PASSANDEBEDÖMNINGAR...5 INTRESSEKONFLIKTER...6 DOKUMENTATIONSKRAV OCH TRANSAKTIONSRAPPORTERING (TRS)...6 REGLERADE MARKNADER...7 LÄSANVISNING...7 FINANSIELL EKONOMI - BEHAVIORAL FINANCE...8 LÄSANVISNING...8 ÖPPENHETSDIREKTIVET - VÄRDEPAPPERSINFORMATION...9 EMITTENTENS INFORMATIONSPLIKT M.M....9 OFFENTLIGGÖRANDE AV FINANSIELL INFORMATION...10 INGIVANDE AV INFORMATION TILL EN BÖRS...10 ÖVERVAKNING AV REGELBUNDEN FINANSIELL INFORMATION...10 OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION...10 INFORMATION TILL FINANSINSPEKTIONEN...10 FLAGGNINGSREGLER...11 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M.M ANMÄLNINGSSKYLDIGHET...11 TIDSFRIST FÖR ANMÄLAN...11 OFFENTLIGGÖRANDE AV UPPGIFTER I EN ANMÄLAN...11 FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSER AV AKTIEBOLAGS EGNA AKTIER...12 FINANSINSPEKTIONEN TAR EMOT OCH LAGRAR OFFENTLIGGJORD INFORMATION...12 NBK HAR UPPHÄVT SINA FLAGGNINGSREKOMMENDATIONER...12 LÄSANVISNING TILL ÖPPENHETSDIREKTIVET OCH FLAGGNINGSREGLER...12 SKATTER NYHETER FÖRMÖGENHETSSKATTEN...13 KAPITALVINSTBESKATTNING FÖR FÅMANSFÖRETAGARE...13 KAPITALBESKATTNING VID UTFLYTTNING...13 AVDRAG FÖR FÖRLUST PÅ KAPITALFÖRSÄKRING...13 FASTIGHETSSKATTEN...13 AVDRAG FÖR PENSIONSSPARANDE...14 LÄSANVISNINGAR...14

3 3 Inledning Kunskapskravens funktion Detta dokument definierar den kunskap, i form av årlig kunskapsuppdatering, som krävs som ett komplement till licensieringstestet av SwedSecs licenshavare. Kunskapskraven är här, som i kunskapskravslistan för licensieringstestet, uppdelade i delområden (faktaområden), i underrubriker och i mätpunkter. En mätpunkt specificerar vad licenshavaren förväntas kunna inom ett relativt litet kunskapsområde. Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av relevanta kursplaner och som underlag vid uppgiftskonstruktion. De ska dessutom ge överblick över vad som förväntas av en licenshavare. Det är varje utbildningsanordnares uppgift att tolka kunskapskraven och utifrån tolkningen forma en relevant och pedagogisk utbildning. I tabellen har varje mätpunkt en definierad kognitiv nivå. De kognitiva nivåerna är valda ur Blooms taxonomi (1956). Nivåerna syftar till att beskriva vilken grad av komplexitet som testuppgifter kopplade till en viss mätpunkt har. Nivå: Känna till (K) Förstå (F) Tillämpa (T) Analysera (A) Förklaring: Testdeltagaren ska känna till och komma ihåg begrepp, definitioner och faktauppgifter. Testdeltagaren ska förstå och kunna förklara olika samband och sammanhang. Testdeltagaren ska kunna använda till exempel formler, regler, lagar och metoder. Testdeltagaren ska kunna tolka, värdera, relatera till och dra slutsatser av den aktuella kunskapen. Varje mätpunkt har en markering längst till höger som definierar på vilken kognitiv nivå testdeltagaren ska ha den aktuella kunskapen. Nivån markeras med den första bokstaven i nivåns namn; K, F, T eller A. De kognitiva nivåerna hänger ihop och bygger på varandra. Om mätpunkten till exempel avser den kognitiva nivån Tillämpning kommer markeringar att finnas i kolumnerna för Känna till, Förståelse och Tillämpning. Det förutsätts alltså att om man kan tillämpa en kunskap så har man också förståelse för och känner till den. En närmare beskrivning av de kognitiva nivåerna finner du på d=322.

4 4 MiFID Finansiella instrument Den licensierade ska känna till vad ett finansiellt instrument är enligt 1 kap. 4 lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Den licensierade ska också veta vilka instrument som ingår i de olika undergrupperna; överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument enligt samma paragraf. Detta avsnitt finns under delområde 5 Värdepappersrörelse i huvuddokumentet Definition av finansiella instrument Värdepappersrörelse Den licensierade ska känna till vilka de olika värdepapperstjänsterna/verksamheterna är enligt 2 kap. 1 lagen om värdepappersmarknaden (Bilaga I, avsnitt A till MiFID1) samt vad de olika tjänsterna/verksamheterna innebär. Den licensierade ska också känna till sidotjänsterna/verksamheterna enligt 2 kap. 2 och 3 lagen om värdepappersmarknaden samt vad de olika tjänsterna/verksamheterna innebär. Detta avsnitt finns under delområde 5 Värdepappersrörelse i huvuddokumentet Tillståndspliktig verksamhet; olika tillstånd och vad dessa K avser Sidotjänster/sidoverksamheter; olika tillstånd och vad K dessa avser Kundkategorisering Den licensierade ska förstå vilka de olika kundkategorierna är enligt 8 kap och 19 lagen om värdepappersmarknaden, hur byte av kategori går till samt huvuddragen i hur skyddsreglerna är utformade för respektive kundgrupp Detta avsnitt finns under delområde 5 Värdepappersrörelse i huvuddokumentet 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG.

5 5 Kundkategorierna Bästa orderutförande Den licensierade ska förstå vad reglerna om bästa orderutförande innebär för olika marknader, investeringstjänster och kundkategorier, enligt 8 kap lagen om värdepappersmarknaden och dit hörande föreskrifter. Detta avsnitt finns under delområde 2 Handel med finansiella instrument i huvuddokumentet Bästa orderutförande T Orderhantering i övrigt Den licensierade ska förstå vad reglerna om hantering av kunders order innebär för olika kundkategorier, enligt 8 kap. 33 lagen om värdepappersmarknaden och dit hörande föreskrifter. Detta avsnitt finns under delområde 2 Handel med finansiella instrument i huvuddokumentet Orderhantering i övrigt Information, avtal och rapportering Den licensierade ska känna till vad reglerna om information och rapportering till samt avtal med kunder innebär för olika kundkategorier, enligt 8 kap. 22 och i lagen om värdepappersmarknaden dit hörande föreskrifter. Detta avsnitt finns under delområdena 2 Depåhantering och efterföljande affärsredovisning och 5 Grundläggande kundskyddsregler i huvuddokumentet Redovisning av affärer Aviseringar, avräkningsnotan m.m. Konsumentlagstiftningens betydelse på finansmarknaden K Rådgivning och passandebedömningar Den licensierade ska förstå vad reglerna om lämplighets- och passandebedömningar och undantaget från dessa innebär för olika kundkategorier, enligt 8 kap i lagen om värdepappersmarknaden samt dit hörande föreskrifter.

6 6 Detta avsnitt finns under delområde 5 Grundläggande kundskyddsregler i huvuddokumentet God rådgivningssed och omsorgsplikt (inkl. lämplighetsbedömningar) Omsorgsplikt utanför rådgivningssituationer (passandebedömningar) Intressekonflikter Den licensierade ska känna till vad reglerna om hanteringen av intressekonflikter innebär, enligt 8 kap. 21 i lagen om värdepappersmarknaden samt dit hörande föreskrifter. Detta avsnitt finns under delområde 4 Sundhetsregler i huvuddokumentet Regler rörande intressekonflikter och hur sådana konflikter hanteras T Dokumentationskrav och transaktionsrapportering (TRS) Den licensierade ska känna till vad reglerna om dokumentation och transaktionsrapportering innebär, enligt i 10 kap. 1-2 i lagen om värdepappersmarknaden och dit hörande föreskrifter samt genomförandeförordningen2. Detta avsnitt finns under delområde 5 Grundläggande kundskyddsregler i huvuddokumentet Dokumentationskrav Systematisk internhandel och kraven på offentliggörande av transaktioner Den licensierade ska känna till vad reglerna om systematisk internhandel samt offentliggörande av order och transaktioner innebär, enligt 9 kap. 1-9 i lagen om värdepappersmarknaden och dit hörande föreskrifter samt genomförandeförordningen. 2 Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet.

7 7 Detta avsnitt finns under delområde 2 Börs- och markandsplatsverksamhet i huvuddokumentet Andra marknadsplatser K Reglerade marknader Den licensierade ska känna till vad reglerna om reglerade marknader (kraven för att delta i handeln, transparenskraven och kraven för att ta upp finansiella instrument till handel) i 13 kap. 3-5, 9-11, och 14 kap. i lagen om värdepappersmarknaden dit hörande föreskrifter och genomförandeförordningen innebär. Detta avsnitt finns under delområde 5 Värdepappersrörelse i huvuddokumentet Svenska börser och några större utländska Börsmedlemmar och deras förhållande till börsen Emittenter och deras förhållanden till börsen K K K Läsanvisning Det finns än så länge inte så mycket litteratur som behandlar MiFID men förutom propositionen, prop. 2006/07:115, kan 4:e upplagan av Libers Regelverk på värdepappersmarknaden och Kågermans Etik, regler och värderingar på kapitalmarknaden, Norstedts Juridik 2008, nämnas.

8 8 Finansiell ekonomi - Behavioral Finance Från och med årsskiftet 2007/08 tillkommer en ny mätpunkt inom ämnesområdet finansiell ekonomi avseende licensieringstestet, nämligen det som benämns som Behavioral Finance. En utgångspunkt som präglar hela synsättet inom den finansiella ekonomin är att individer är rationella. De gör sina val mot bakgrund av placeringars avkastning men också dess risk. Har två placeringar samma förväntade avkastning, men olika risker, förväntas alltså placerarna att vara rationella och välja alternativet med den lägsta risken. Studier har visat att avsteg från ett rationell beteende förekommer. Avvikelser från den effektiva marknadshypotesen har kartlagts och möjligheten till säkra arbitragevinster har givits. Den licensierade ska känna till huvudspåren inom det som benämns Behavioral Finance och förekomsten av systematiska avvikelser från ett rationellt beteende. Detta avsnitt finns under delområde 3 Behavioral Finance i huvuddokumentet Definition och effekter K Läsanvisning Merparten av litteratur inom området finns på engelska. En översikt av ämnet finns i boken Inefficient Markets - An introduction to behavioral finance, av Andrei Shleifer (Oxford University Press, 2000). Se också bilder från seminarium om Behavioral finance på SwedSecs hemsida

9 9 Öppenhetsdirektivet - värdepappersinformation Öppenhetsdirektivet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/ EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. Det nya direktivet handlar om att skapa gemensamma EU-regler när det gäller de informationskrav som ställs på bolag som har givit ut värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad, till exempel på en börs. Det handlar om vilka krav som ska ställas på innehållet i regelbunden finansiell rapportering, offentliggörande av ändringar i större innehav av värdepapper (så kallad flaggning) samt information från bolaget till innehavare av värdepapper. Emittentens informationsplikt m.m. Den licensierade ska känna till vilka krav som ställs på en emittent vars värdepapper tagits upp till handel på en reglerad marknad. Kraven gäller offentliggörande och rapportering till börsen av kurspåverkande information enligt 15 kap. 6-7 lagen om värdepappersmarknaden. Den licensierade ska också känna till att en emittent, vars värdepapper tagits upp till handel på en reglerad marknad, är skyldig att omedelbart offentliggöra förändringar i värdepapper och låneemissioner, enligt 15 kap. 8 lagen om värdepappersmarknaden. Den licensierade ska känna till att en börs fortlöpande ska kontrollera att de finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad uppfyller kraven i 2 samt att emittenter fullgör sina informationsskyldigheter, enligt 15 kap. 9 lagen om värdepappersmarknaden.

10 10 Offentliggörande av finansiell information Den licensierade ska känna till att en emittent, vars värdepapper tagits upp till handel på en reglerad marknad, ska offentliggöra regelbunden finansiell information (års-och koncernredovisning respektive delårsrapportering), enligt 16 kap. 1 och 4-7 lagen om värdepappersmarknaden. Ingivande av information till en börs Den licensierade ska känna till att en emittent, vars värdepapper tagits upp till handel på en reglerad marknad, samtidigt som man offentliggör finansiell information som avses i 4-7 ska lämna informationen till den börs som driver den reglerade marknaden, enligt 16 kap.12 lagen om värdepappersmarknaden. Övervakning av regelbunden finansiell information Den licensierade ska känna till att en börs, enligt 16 kap. 13 lagen om värdepappersmarknaden, ska övervaka att en emittent vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, upprättar sådan regelbunden finansiell information som anges i 4-5 och 7. Offentliggörande av information Den licensierade ska känna till hur information ska offentliggöras, enligt 17 kap. 2 lagen om värdepappersmarknaden, så att den blir tillgänglig för allmänheten inom EES. Information till Finansinspektionen Den licensierade ska känna till att information samtidigt som den offentliggörs ska lämnas till Finansinspektionen. Finansinspektionen ska se till att den lagras elektroniskt och därmed finns tillgänglig för alla som vill ta del av den, enligt 17 kap. 3-5 lagen om värdepappersmarknaden. Detta avsnitt finns under delområde 2 Värdepappersinformation i huvuddokumentet Informationssystem Öppenhetsdirektivet Information om emittenter och instrument Kognitiv nivå K

11 11 Flaggningsregler Tillämpningsområde m.m. Den licensierade ska förstå vilka aktier som omfattas av flaggningsreglerna, enligt 4 kap. 1 lagen om handel med finansiella instrument. Den licensierade ska också förstå att depåbevis och vissa finansiella instrument även omfattas av flaggningsreglerna, enligt 4 kap. 2 lagen om handel med finansiella instrument. Anmälningsskyldighet Den licensierade ska förstå under vilka förutsättningar som en anmälan om ändring av innehavet ska göras till aktiebolaget och Finansinspektionen, enligt 4 kap. 3-4 lagen om handel med finansiella instrument. Den licensierade ska förstå att den som förvärvar eller överlåter en aktie så att innehavet uppnår, överskrider eller underskrider vissa gränser ska anmäla detta. Man ska också känna till vilka dessa gränser är, enligt 4 kap. 5 lagen om handel med finansiella instrument. Tidsfrist för anmälan Den licensierade ska känna till när en anmälan senast ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 10 lagen om handel med finansiella instrument. Offentliggörande av uppgifter i en anmälan Den licensierade ska känna till när Finansinspektionen senast ska offentliggöra uppgifterna i en flaggningsanmälan, enligt 4 kap. 11 lagen om handel med finansiella instrument.

12 12 Förvärv och överlåtelser av aktiebolags egna aktier Den licensierade ska känna till vad som gäller när ett aktiebolag förvärvar eller överlåter egna aktier och hur det påverkar offentliggörande och anmälan, enligt 4 kap lagen om handel med finansiella instrument. Finansinspektionen tar emot och lagrar offentliggjord information Den licensierade ska känna till att information om flaggning som offentliggörs och lagras elektroniskt av Finansinspektionen och därmed finns tillgänglig för alla som vill ta del av den, enligt 4 kap. 21 lagen om handel med finansiella instrument. NBK har upphävt sina flaggningsrekommendationer Den licensierade ska känna till att som en effekt av EU:s Öppenhetsdirektiv har lagen vad gäller flaggningsskyldighet skärpts. Näringslivets börskommitté (NBK) har därför upphävt sina flaggningsrekommendationer. Flaggningsskyldigheten regleras nu endast i lagen om handel med finansiella instrument. Detta avsnitt finns under delområde 2 Handel med finansiella instrumen i huvuddokumentet Flaggningsregler Kognitiv nivå Läsanvisning till öppenhetsdirektivet och flaggningsregler Pontus Kågerman med fleras bok Etik, regler och värderingar på kapitalmarknaden (Nordstedts Juridik 2008) och Catarina af Sandebergs Börsrätt (Studentlitteratur 2007), är böcker som beskriver de nya reglerna kring värdepappersinformation och flaggningsregler. På Finansinspektionens hemsida kan man finna ytterligare uppgifter om hur värdepappersinformation och flaggning ska anmälas. På Finansinspektionens hemsida finns också länkar till lagen om handel med finansiella instrument och lagen om värdepappersmarknaden.

13 13 Skatter Nyheter 2008 Förmögenhetsskatten Den licensierade ska känna till att förmögenhetsskatten har utmönstrats från och med den 1 januari 2008 och att ändringen gäller retroaktivt redan vid 2008 års taxering. Kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare Den licensierade ska känna till att den s.k. hälftendelningen vid kapitalvinster på kvalificerade aktier (vissa aktier i fåmansföretag) delvis återinförts. Hälftendelningen får också tillämpas retroaktivt på försäljningar under år Hälftendelningen innebär förenklat att den som gör en kapitalvinst på kvalificerade aktier ska ta upp halva vinsten i inkomstslaget tjänst och andra hälften i inkomstslaget kapital. Kapitalbeskattning vid utflyttning Den licensierade ska känna till att den s.k. tioårsregeln utvidgats till att avse även sådana utländska delägarrätter som ägdes vid utflyttningstillfället. Tioårsregeln (också kallad förföljelseregeln) innebär förenklat att den som flyttat ifrån Sverige är under tio kalenderår efter utflyttningen fortsatt skattskyldig här i riket för vinster på svenska delägarrätter. Detta gäller alltså numera också för vinster på sådana utländska delägarrätter som ägdes vid utflyttningstillfället. Tioårsregeln gäller inte för investeringsfonder. Avdrag för förlust på kapitalförsäkring Den licensierade skall känna till att rätten till avdrag för förlust vid avyttring av en kapitalförsäkring slopats från den 1 januari Fastighetsskatten Den licensierade ska känna till följande: Den statliga fastighetsskatten har utmönstrats från och med den 1 januari 2008 och ersatts av en kommunal avgift. Vinst vid avyttring av en privatbostadsfastighet ska numera tas upp till tjugotvå trettioendelar (22/31), vilket medför en skattsats om 22 procent mot tidigare 20 procent. Den som har ett uppskovsbelopp avseende vinst på såld privatbostadsfastighet ska i inkomstslaget kapital ta upp en årlig schablonintäkt om 1,67 procent av uppskovsbeloppets storlek. Detta motsvarar en icke avdragsgill ränta om 0,5 procent.

14 14 Avdrag för pensionssparande Den licensierade ska känna till att möjligheten att göra skatteavdrag för privat pensionssparande begränsas till maximalt kronor per år. Tidigare regler medgav ett skatteavdrag på upp till drygt kronor. Detta avsnitt finns under delområde 1 Skattefrågor i huvuddokumentet Kognitiv nivå Beskattning av svenska aktier och fonder Beskattning av utländska aktier och fonder K Kapitalbeskattning Kapitalvinstbeskattningen Privatekonomi med hänsyn till skattesystemet Läsanvisningar På bankernas hemsidor finns mer information om årets nyheter. Befintlig litteratur håller på att uppdateras med nyheterna.

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

(2) Den årliga kunskapsuppdateringen för licenshavare

(2) Den årliga kunskapsuppdateringen för licenshavare (2) Den årliga kunskapsuppdateringen för licenshavare Kunskapskrav 2009 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Kunskapskravens funktion Nya typer av fonder och strukturerade produkter 5 Aktuella frågor kring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument; SFS 2007:365 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:43) om inregistrering av fondpapper

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 6/2016

Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet Dnr FIVA 6/01.00/2016 Utfärdade 7.6.2016 Gäller från 3.7.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Lagrådsremiss. Informationskrav i noterade företag, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Informationskrav i noterade företag, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Informationskrav i noterade företag, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 januari 2007 Mats Odell Lars Afrell (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-06-02 B E S L U T Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 15-1411 Verkställande direktören Annika Falkengren Delgivning nr 2 Kungsträdgårdsgatan 8 106 40 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument; SFS 2006:454 Utkom från trycket den 7 juni 2006 utfärdad den 24 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Katarina Back (Finansdepartementet)

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-03 BESLUT Vostok Nafta Investment Ltd FI Dnr 14-1308 c/o Vostok Nafta Sverige AB Delgivning nr 2 Hovslagargatan 5 111 48 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet; SFS 2007:366 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Informationskrav i noterade företag, m.m.

Informationskrav i noterade företag, m.m. Informationskrav i noterade företag, m.m. 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll...6 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)...7 2.2 Förslag till

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-06-04 BESLUT Avanza Bank Holding AB FI Dnr 09-3461 Box 1399 Delgivning nr 2 111 93 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-11 BESLUT T Intressenter AB Att: Anders Blomkvist FI Dnr 14-414 Box 3035 Delgivning nr 2 750 03 Uppsala Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-04-01 BESLUT Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm Nordea Bank AB (publ) FI Dnr 10-308 [Brunnsgatan 3] Att: Verkställande direktören Delgivning nr 2 Smålandsgatan 12 105 71 Stockholm Tel

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Tidigare i år gjordes vissa lagändringar till följd av marknadsmissbruksförordningen

Tidigare i år gjordes vissa lagändringar till följd av marknadsmissbruksförordningen 2016-12-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14-17369 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-07-09 BESLUT AMF Pensionsförsäkring AB FI Dnr 08-7956 Klara Södra Kyrkogata 18 Delgivning nr 2 113 88 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-04-04 BESLUT Nordnet AB (publ) FI Dnr 10-11865 Box 14077 Delgivning nr 2 167 14 Bromma Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Den årliga kunskapsuppdateringen för licenshavare

Den årliga kunskapsuppdateringen för licenshavare Den årliga kunskapsuppdateringen för licenshavare Kunskapskrav 2010 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Kunskapskravens funktion...3 Delområde 1 - Sparande och placeringar...5 Faktablad och övrig information

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-21 BESLUT Carnegie Fonder AB FI Dnr 14-8288 Verkställande direktören Hans Hedström Delgivning nr 2 Box 7828 103 97 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) 17065/14 FÖLJENOT från: inkom den: 17 december 2014 till: Komm. dok. nr: Ärende: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT 243 Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-09-01 B E S L U T Swedbank Robur Fonder AB Att. Tomas Hedberg FI Dnr 15-10434 105 34 STOCKHOLM Delgivning nr 2 Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Katarina Back (Finansdepartementet)

Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremiss Nya regler om prospekt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 mars 2012 Anders Borg Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-05-14 B E S L U T Tindaf AB FI Dnr 11-12790 Att. Verkställande direktören Delgivning nr. 2 Nybrokajen 4 111 48 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm Finansinspektionen [Brunnsgatan

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 (2) Allmänna villkor för Investeringssparkonto April 2017 EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1. Förvaring på investeringssparkontot Allmänt Dessa villkor gäller för avtal om investeringssparkonto

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27. Informationskrav i noterade företag, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27. Informationskrav i noterade företag, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Informationskrav i noterade företag,

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDEN Ink

BOKFÖRINGSNÄMNDEN Ink 2016-09-22 REMISSPROMEMORIA BOKFÖRINGSNÄMNDEN Ink. 2016-09- 2 3 FI Dnr 14-17369 Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder RAPPORT DEN 22 juni 2004 DNR 04-4472- 399 Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder 2004:7 SAMMANFATTNING OCH ÅTGÄRDER 1 GRANSKNINGEN 2 INFORMATION TILL KUNDERNA 3 FÖRETAGENS KONTROLL AV HUR ORDER UTFÖRS

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-04-04 BESLUT Skagen AS FI Dnr 11-718 Skagen 3 Delgivning nr 2 4006 Stavanger NORGE Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2012-02-15 B E S L U T Verdere S.á.r.l. FI Dnr 11-9679 c/o advokaten Wilhelm Lüning Delgivning nr 2 Advokatfirman Cederquist KB Box 1670 111 96 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ny lag om värdepappersmarknaden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ny lag om värdepappersmarknaden 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-04-10 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Ny lag om värdepappersmarknaden

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-11-30 B E S L U T A FI Dnr 16-8795 Delgivning nr 2 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.2 Förvärv av bestämmande inflytande i Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 5/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund och internationella

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-27 BESLUT Oppenheimer Funds, Inc. c/o advokat Magnus Pauli FI Dnr 14-14726 Advokatfirman Vinge KB Delgivning nr 2 Box 11025 404 21 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-01-31 B E S L U T Fondbolaget Fondita AB Verkställande direktören Alexandersgatan 48 A FI-00100 Helsingfors FINLAND FI Dnr 16-9852 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2016-02-01

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2016-02-01 VÄGLEDNING Börsbolag borsbolag@fi.se 2016-02-01 1 februari 2016 Dnr 11-1971 INNEHÅLL Förkortningar och begrepp 5 Börsinformation 8 Reglerad marknad 8 Hemmedlemsstat 8 Börsinfodatabasen 9 Sanktioner 10

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 307 Aktiebolag... 713 Handel och kontoföring... 883 Kapitalkrav... 1075 Etik och brott... 1479 Konsument... 1585 Redovisning

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 1 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Biocell Aktiebolag FI Dnr 13-7855 Engelbrektsgatan 25 Delgivning nr 2 114 32 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-03-22 B E S L U T FI Dnr 16-14423 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-02-12 BESLUT Investment AB Kinnevik FI Dnr 14-460 Verkställande direktören Mia Brunell Livfors Delgivning nr 2 Box 2094 103 13 Stockholm Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-09-08 BESLUT Triaxis Trust AG FI Dnr 11-608 Gutenbergstrasse 10 P.O. Box 8027 CH-8027 Zürich Switzerland Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Framställning om översyn av lagstiftningen för börsverksamhet

Framställning om översyn av lagstiftningen för börsverksamhet 2007-09-27 Finansdepartementet FI Dnr 07-8431-000 Finansmarknadsavdelningen 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den SV 10830 rev 2 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2003) Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING av den om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper skuggning 1 (5) Till fondbörserna, värdepappersföretagen och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om rapportering

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:120

Regeringens proposition 2015/16:120 Regeringens proposition 2015/16:120 Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs Prop. 2015/16:120 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2016 Stefan Löfven

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-03-26 BESLUT Östersjöstiftelsen FI Dnr 14-454 c/o Södertörn högskola Delgivning nr 2 141 89 Huddinge Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning PROMEMORIA Datum 2008-11-26 Författare Oskar Ode Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2014:1392 Utkom från trycket den 5 december 2014 utfärdad den

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-07-01 BESLUT Aviva plc FI Dnr 09-4073 Finansinspektionen P.O. Box 89, Surrey Street Delgivning nr 2 Norwich, Norfolk, NR1 3DR UNITED KINGDOM P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

FI-forum: Vägledning för börsbolag. Finansinspektionen Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2012-04-12

FI-forum: Vägledning för börsbolag. Finansinspektionen Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2012-04-12 FI-forum: Vägledning för börsbolag Finansinspektionen Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2012-04-12 1 2 Program 14:30-15:00 Kaffe och registrering 15:00-15:15 Generaldirektör Martin Andersson hälsar välkommen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-09-14 BESLUT Nordea Fonder Aktiebolag FI Dnr 08-7966 G 165 Delgivning nr 2 105 71 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-08-27 BESLUT Handelsbanken Fonder AB FI Dnr 14-5055 Verkställande direktören Javiera Ragnartz Delgivning nr 2 Blasieholmstorg 12 106 70 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O Sida 1 av 6 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden,

Läs mer