Den årliga kunskapsuppdateringen 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den årliga kunskapsuppdateringen 2008"

Transkript

1 Den årliga kunskapsuppdateringen 2008

2 2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 KUNSKAPSKRAVENS FUNKTION...3 MIFID...4 FINANSIELLA INSTRUMENT...4 VÄRDEPAPPERSRÖRELSE...4 KUNDKATEGORISERING...4 BÄSTA ORDERUTFÖRANDE...5 ORDERHANTERING I ÖVRIGT...5 INFORMATION, AVTAL OCH RAPPORTERING...5 RÅDGIVNING OCH PASSANDEBEDÖMNINGAR...5 INTRESSEKONFLIKTER...6 DOKUMENTATIONSKRAV OCH TRANSAKTIONSRAPPORTERING (TRS)...6 REGLERADE MARKNADER...7 LÄSANVISNING...7 FINANSIELL EKONOMI - BEHAVIORAL FINANCE...8 LÄSANVISNING...8 ÖPPENHETSDIREKTIVET - VÄRDEPAPPERSINFORMATION...9 EMITTENTENS INFORMATIONSPLIKT M.M....9 OFFENTLIGGÖRANDE AV FINANSIELL INFORMATION...10 INGIVANDE AV INFORMATION TILL EN BÖRS...10 ÖVERVAKNING AV REGELBUNDEN FINANSIELL INFORMATION...10 OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION...10 INFORMATION TILL FINANSINSPEKTIONEN...10 FLAGGNINGSREGLER...11 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M.M ANMÄLNINGSSKYLDIGHET...11 TIDSFRIST FÖR ANMÄLAN...11 OFFENTLIGGÖRANDE AV UPPGIFTER I EN ANMÄLAN...11 FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSER AV AKTIEBOLAGS EGNA AKTIER...12 FINANSINSPEKTIONEN TAR EMOT OCH LAGRAR OFFENTLIGGJORD INFORMATION...12 NBK HAR UPPHÄVT SINA FLAGGNINGSREKOMMENDATIONER...12 LÄSANVISNING TILL ÖPPENHETSDIREKTIVET OCH FLAGGNINGSREGLER...12 SKATTER NYHETER FÖRMÖGENHETSSKATTEN...13 KAPITALVINSTBESKATTNING FÖR FÅMANSFÖRETAGARE...13 KAPITALBESKATTNING VID UTFLYTTNING...13 AVDRAG FÖR FÖRLUST PÅ KAPITALFÖRSÄKRING...13 FASTIGHETSSKATTEN...13 AVDRAG FÖR PENSIONSSPARANDE...14 LÄSANVISNINGAR...14

3 3 Inledning Kunskapskravens funktion Detta dokument definierar den kunskap, i form av årlig kunskapsuppdatering, som krävs som ett komplement till licensieringstestet av SwedSecs licenshavare. Kunskapskraven är här, som i kunskapskravslistan för licensieringstestet, uppdelade i delområden (faktaområden), i underrubriker och i mätpunkter. En mätpunkt specificerar vad licenshavaren förväntas kunna inom ett relativt litet kunskapsområde. Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av relevanta kursplaner och som underlag vid uppgiftskonstruktion. De ska dessutom ge överblick över vad som förväntas av en licenshavare. Det är varje utbildningsanordnares uppgift att tolka kunskapskraven och utifrån tolkningen forma en relevant och pedagogisk utbildning. I tabellen har varje mätpunkt en definierad kognitiv nivå. De kognitiva nivåerna är valda ur Blooms taxonomi (1956). Nivåerna syftar till att beskriva vilken grad av komplexitet som testuppgifter kopplade till en viss mätpunkt har. Nivå: Känna till (K) Förstå (F) Tillämpa (T) Analysera (A) Förklaring: Testdeltagaren ska känna till och komma ihåg begrepp, definitioner och faktauppgifter. Testdeltagaren ska förstå och kunna förklara olika samband och sammanhang. Testdeltagaren ska kunna använda till exempel formler, regler, lagar och metoder. Testdeltagaren ska kunna tolka, värdera, relatera till och dra slutsatser av den aktuella kunskapen. Varje mätpunkt har en markering längst till höger som definierar på vilken kognitiv nivå testdeltagaren ska ha den aktuella kunskapen. Nivån markeras med den första bokstaven i nivåns namn; K, F, T eller A. De kognitiva nivåerna hänger ihop och bygger på varandra. Om mätpunkten till exempel avser den kognitiva nivån Tillämpning kommer markeringar att finnas i kolumnerna för Känna till, Förståelse och Tillämpning. Det förutsätts alltså att om man kan tillämpa en kunskap så har man också förståelse för och känner till den. En närmare beskrivning av de kognitiva nivåerna finner du på d=322.

4 4 MiFID Finansiella instrument Den licensierade ska känna till vad ett finansiellt instrument är enligt 1 kap. 4 lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Den licensierade ska också veta vilka instrument som ingår i de olika undergrupperna; överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument enligt samma paragraf. Detta avsnitt finns under delområde 5 Värdepappersrörelse i huvuddokumentet Definition av finansiella instrument Värdepappersrörelse Den licensierade ska känna till vilka de olika värdepapperstjänsterna/verksamheterna är enligt 2 kap. 1 lagen om värdepappersmarknaden (Bilaga I, avsnitt A till MiFID1) samt vad de olika tjänsterna/verksamheterna innebär. Den licensierade ska också känna till sidotjänsterna/verksamheterna enligt 2 kap. 2 och 3 lagen om värdepappersmarknaden samt vad de olika tjänsterna/verksamheterna innebär. Detta avsnitt finns under delområde 5 Värdepappersrörelse i huvuddokumentet Tillståndspliktig verksamhet; olika tillstånd och vad dessa K avser Sidotjänster/sidoverksamheter; olika tillstånd och vad K dessa avser Kundkategorisering Den licensierade ska förstå vilka de olika kundkategorierna är enligt 8 kap och 19 lagen om värdepappersmarknaden, hur byte av kategori går till samt huvuddragen i hur skyddsreglerna är utformade för respektive kundgrupp Detta avsnitt finns under delområde 5 Värdepappersrörelse i huvuddokumentet 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG.

5 5 Kundkategorierna Bästa orderutförande Den licensierade ska förstå vad reglerna om bästa orderutförande innebär för olika marknader, investeringstjänster och kundkategorier, enligt 8 kap lagen om värdepappersmarknaden och dit hörande föreskrifter. Detta avsnitt finns under delområde 2 Handel med finansiella instrument i huvuddokumentet Bästa orderutförande T Orderhantering i övrigt Den licensierade ska förstå vad reglerna om hantering av kunders order innebär för olika kundkategorier, enligt 8 kap. 33 lagen om värdepappersmarknaden och dit hörande föreskrifter. Detta avsnitt finns under delområde 2 Handel med finansiella instrument i huvuddokumentet Orderhantering i övrigt Information, avtal och rapportering Den licensierade ska känna till vad reglerna om information och rapportering till samt avtal med kunder innebär för olika kundkategorier, enligt 8 kap. 22 och i lagen om värdepappersmarknaden dit hörande föreskrifter. Detta avsnitt finns under delområdena 2 Depåhantering och efterföljande affärsredovisning och 5 Grundläggande kundskyddsregler i huvuddokumentet Redovisning av affärer Aviseringar, avräkningsnotan m.m. Konsumentlagstiftningens betydelse på finansmarknaden K Rådgivning och passandebedömningar Den licensierade ska förstå vad reglerna om lämplighets- och passandebedömningar och undantaget från dessa innebär för olika kundkategorier, enligt 8 kap i lagen om värdepappersmarknaden samt dit hörande föreskrifter.

6 6 Detta avsnitt finns under delområde 5 Grundläggande kundskyddsregler i huvuddokumentet God rådgivningssed och omsorgsplikt (inkl. lämplighetsbedömningar) Omsorgsplikt utanför rådgivningssituationer (passandebedömningar) Intressekonflikter Den licensierade ska känna till vad reglerna om hanteringen av intressekonflikter innebär, enligt 8 kap. 21 i lagen om värdepappersmarknaden samt dit hörande föreskrifter. Detta avsnitt finns under delområde 4 Sundhetsregler i huvuddokumentet Regler rörande intressekonflikter och hur sådana konflikter hanteras T Dokumentationskrav och transaktionsrapportering (TRS) Den licensierade ska känna till vad reglerna om dokumentation och transaktionsrapportering innebär, enligt i 10 kap. 1-2 i lagen om värdepappersmarknaden och dit hörande föreskrifter samt genomförandeförordningen2. Detta avsnitt finns under delområde 5 Grundläggande kundskyddsregler i huvuddokumentet Dokumentationskrav Systematisk internhandel och kraven på offentliggörande av transaktioner Den licensierade ska känna till vad reglerna om systematisk internhandel samt offentliggörande av order och transaktioner innebär, enligt 9 kap. 1-9 i lagen om värdepappersmarknaden och dit hörande föreskrifter samt genomförandeförordningen. 2 Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet.

7 7 Detta avsnitt finns under delområde 2 Börs- och markandsplatsverksamhet i huvuddokumentet Andra marknadsplatser K Reglerade marknader Den licensierade ska känna till vad reglerna om reglerade marknader (kraven för att delta i handeln, transparenskraven och kraven för att ta upp finansiella instrument till handel) i 13 kap. 3-5, 9-11, och 14 kap. i lagen om värdepappersmarknaden dit hörande föreskrifter och genomförandeförordningen innebär. Detta avsnitt finns under delområde 5 Värdepappersrörelse i huvuddokumentet Svenska börser och några större utländska Börsmedlemmar och deras förhållande till börsen Emittenter och deras förhållanden till börsen K K K Läsanvisning Det finns än så länge inte så mycket litteratur som behandlar MiFID men förutom propositionen, prop. 2006/07:115, kan 4:e upplagan av Libers Regelverk på värdepappersmarknaden och Kågermans Etik, regler och värderingar på kapitalmarknaden, Norstedts Juridik 2008, nämnas.

8 8 Finansiell ekonomi - Behavioral Finance Från och med årsskiftet 2007/08 tillkommer en ny mätpunkt inom ämnesområdet finansiell ekonomi avseende licensieringstestet, nämligen det som benämns som Behavioral Finance. En utgångspunkt som präglar hela synsättet inom den finansiella ekonomin är att individer är rationella. De gör sina val mot bakgrund av placeringars avkastning men också dess risk. Har två placeringar samma förväntade avkastning, men olika risker, förväntas alltså placerarna att vara rationella och välja alternativet med den lägsta risken. Studier har visat att avsteg från ett rationell beteende förekommer. Avvikelser från den effektiva marknadshypotesen har kartlagts och möjligheten till säkra arbitragevinster har givits. Den licensierade ska känna till huvudspåren inom det som benämns Behavioral Finance och förekomsten av systematiska avvikelser från ett rationellt beteende. Detta avsnitt finns under delområde 3 Behavioral Finance i huvuddokumentet Definition och effekter K Läsanvisning Merparten av litteratur inom området finns på engelska. En översikt av ämnet finns i boken Inefficient Markets - An introduction to behavioral finance, av Andrei Shleifer (Oxford University Press, 2000). Se också bilder från seminarium om Behavioral finance på SwedSecs hemsida

9 9 Öppenhetsdirektivet - värdepappersinformation Öppenhetsdirektivet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/ EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. Det nya direktivet handlar om att skapa gemensamma EU-regler när det gäller de informationskrav som ställs på bolag som har givit ut värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad, till exempel på en börs. Det handlar om vilka krav som ska ställas på innehållet i regelbunden finansiell rapportering, offentliggörande av ändringar i större innehav av värdepapper (så kallad flaggning) samt information från bolaget till innehavare av värdepapper. Emittentens informationsplikt m.m. Den licensierade ska känna till vilka krav som ställs på en emittent vars värdepapper tagits upp till handel på en reglerad marknad. Kraven gäller offentliggörande och rapportering till börsen av kurspåverkande information enligt 15 kap. 6-7 lagen om värdepappersmarknaden. Den licensierade ska också känna till att en emittent, vars värdepapper tagits upp till handel på en reglerad marknad, är skyldig att omedelbart offentliggöra förändringar i värdepapper och låneemissioner, enligt 15 kap. 8 lagen om värdepappersmarknaden. Den licensierade ska känna till att en börs fortlöpande ska kontrollera att de finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad uppfyller kraven i 2 samt att emittenter fullgör sina informationsskyldigheter, enligt 15 kap. 9 lagen om värdepappersmarknaden.

10 10 Offentliggörande av finansiell information Den licensierade ska känna till att en emittent, vars värdepapper tagits upp till handel på en reglerad marknad, ska offentliggöra regelbunden finansiell information (års-och koncernredovisning respektive delårsrapportering), enligt 16 kap. 1 och 4-7 lagen om värdepappersmarknaden. Ingivande av information till en börs Den licensierade ska känna till att en emittent, vars värdepapper tagits upp till handel på en reglerad marknad, samtidigt som man offentliggör finansiell information som avses i 4-7 ska lämna informationen till den börs som driver den reglerade marknaden, enligt 16 kap.12 lagen om värdepappersmarknaden. Övervakning av regelbunden finansiell information Den licensierade ska känna till att en börs, enligt 16 kap. 13 lagen om värdepappersmarknaden, ska övervaka att en emittent vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, upprättar sådan regelbunden finansiell information som anges i 4-5 och 7. Offentliggörande av information Den licensierade ska känna till hur information ska offentliggöras, enligt 17 kap. 2 lagen om värdepappersmarknaden, så att den blir tillgänglig för allmänheten inom EES. Information till Finansinspektionen Den licensierade ska känna till att information samtidigt som den offentliggörs ska lämnas till Finansinspektionen. Finansinspektionen ska se till att den lagras elektroniskt och därmed finns tillgänglig för alla som vill ta del av den, enligt 17 kap. 3-5 lagen om värdepappersmarknaden. Detta avsnitt finns under delområde 2 Värdepappersinformation i huvuddokumentet Informationssystem Öppenhetsdirektivet Information om emittenter och instrument Kognitiv nivå K

11 11 Flaggningsregler Tillämpningsområde m.m. Den licensierade ska förstå vilka aktier som omfattas av flaggningsreglerna, enligt 4 kap. 1 lagen om handel med finansiella instrument. Den licensierade ska också förstå att depåbevis och vissa finansiella instrument även omfattas av flaggningsreglerna, enligt 4 kap. 2 lagen om handel med finansiella instrument. Anmälningsskyldighet Den licensierade ska förstå under vilka förutsättningar som en anmälan om ändring av innehavet ska göras till aktiebolaget och Finansinspektionen, enligt 4 kap. 3-4 lagen om handel med finansiella instrument. Den licensierade ska förstå att den som förvärvar eller överlåter en aktie så att innehavet uppnår, överskrider eller underskrider vissa gränser ska anmäla detta. Man ska också känna till vilka dessa gränser är, enligt 4 kap. 5 lagen om handel med finansiella instrument. Tidsfrist för anmälan Den licensierade ska känna till när en anmälan senast ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 10 lagen om handel med finansiella instrument. Offentliggörande av uppgifter i en anmälan Den licensierade ska känna till när Finansinspektionen senast ska offentliggöra uppgifterna i en flaggningsanmälan, enligt 4 kap. 11 lagen om handel med finansiella instrument.

12 12 Förvärv och överlåtelser av aktiebolags egna aktier Den licensierade ska känna till vad som gäller när ett aktiebolag förvärvar eller överlåter egna aktier och hur det påverkar offentliggörande och anmälan, enligt 4 kap lagen om handel med finansiella instrument. Finansinspektionen tar emot och lagrar offentliggjord information Den licensierade ska känna till att information om flaggning som offentliggörs och lagras elektroniskt av Finansinspektionen och därmed finns tillgänglig för alla som vill ta del av den, enligt 4 kap. 21 lagen om handel med finansiella instrument. NBK har upphävt sina flaggningsrekommendationer Den licensierade ska känna till att som en effekt av EU:s Öppenhetsdirektiv har lagen vad gäller flaggningsskyldighet skärpts. Näringslivets börskommitté (NBK) har därför upphävt sina flaggningsrekommendationer. Flaggningsskyldigheten regleras nu endast i lagen om handel med finansiella instrument. Detta avsnitt finns under delområde 2 Handel med finansiella instrumen i huvuddokumentet Flaggningsregler Kognitiv nivå Läsanvisning till öppenhetsdirektivet och flaggningsregler Pontus Kågerman med fleras bok Etik, regler och värderingar på kapitalmarknaden (Nordstedts Juridik 2008) och Catarina af Sandebergs Börsrätt (Studentlitteratur 2007), är böcker som beskriver de nya reglerna kring värdepappersinformation och flaggningsregler. På Finansinspektionens hemsida kan man finna ytterligare uppgifter om hur värdepappersinformation och flaggning ska anmälas. På Finansinspektionens hemsida finns också länkar till lagen om handel med finansiella instrument och lagen om värdepappersmarknaden.

13 13 Skatter Nyheter 2008 Förmögenhetsskatten Den licensierade ska känna till att förmögenhetsskatten har utmönstrats från och med den 1 januari 2008 och att ändringen gäller retroaktivt redan vid 2008 års taxering. Kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare Den licensierade ska känna till att den s.k. hälftendelningen vid kapitalvinster på kvalificerade aktier (vissa aktier i fåmansföretag) delvis återinförts. Hälftendelningen får också tillämpas retroaktivt på försäljningar under år Hälftendelningen innebär förenklat att den som gör en kapitalvinst på kvalificerade aktier ska ta upp halva vinsten i inkomstslaget tjänst och andra hälften i inkomstslaget kapital. Kapitalbeskattning vid utflyttning Den licensierade ska känna till att den s.k. tioårsregeln utvidgats till att avse även sådana utländska delägarrätter som ägdes vid utflyttningstillfället. Tioårsregeln (också kallad förföljelseregeln) innebär förenklat att den som flyttat ifrån Sverige är under tio kalenderår efter utflyttningen fortsatt skattskyldig här i riket för vinster på svenska delägarrätter. Detta gäller alltså numera också för vinster på sådana utländska delägarrätter som ägdes vid utflyttningstillfället. Tioårsregeln gäller inte för investeringsfonder. Avdrag för förlust på kapitalförsäkring Den licensierade skall känna till att rätten till avdrag för förlust vid avyttring av en kapitalförsäkring slopats från den 1 januari Fastighetsskatten Den licensierade ska känna till följande: Den statliga fastighetsskatten har utmönstrats från och med den 1 januari 2008 och ersatts av en kommunal avgift. Vinst vid avyttring av en privatbostadsfastighet ska numera tas upp till tjugotvå trettioendelar (22/31), vilket medför en skattsats om 22 procent mot tidigare 20 procent. Den som har ett uppskovsbelopp avseende vinst på såld privatbostadsfastighet ska i inkomstslaget kapital ta upp en årlig schablonintäkt om 1,67 procent av uppskovsbeloppets storlek. Detta motsvarar en icke avdragsgill ränta om 0,5 procent.

14 14 Avdrag för pensionssparande Den licensierade ska känna till att möjligheten att göra skatteavdrag för privat pensionssparande begränsas till maximalt kronor per år. Tidigare regler medgav ett skatteavdrag på upp till drygt kronor. Detta avsnitt finns under delområde 1 Skattefrågor i huvuddokumentet Kognitiv nivå Beskattning av svenska aktier och fonder Beskattning av utländska aktier och fonder K Kapitalbeskattning Kapitalvinstbeskattningen Privatekonomi med hänsyn till skattesystemet Läsanvisningar På bankernas hemsidor finns mer information om årets nyheter. Befintlig litteratur håller på att uppdateras med nyheterna.

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR unskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARNADEN MED ÄNDRINGAR Innehåll Inledning...4 unskapskravens bakgrund... 4 unskapskravens syfte, målgrupp och utgångspunkt... 4 unskapens omfång, relevans

Läs mer

Kunskapskrav 2012 ÅRLIG KUNSKAPSUPPDATERING

Kunskapskrav 2012 ÅRLIG KUNSKAPSUPPDATERING Kunskapskrav 2012 ÅRLIG KUNSKAPSUPPDATERING Innehållsförteckning Inledning...3 Kunskapskravens funktion...3 Delområde 1 - Sparande och placeringar...4 Börshandlade fonder (ETF) och andra börshandlade produkter

Läs mer

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE Innehåll Kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare...3 Bakgrund... 3 Målgrupp för licensieringstest för rådgivare... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och

Läs mer

Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE

Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE 1 Innehåll Kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 3 Ändringar av kunskapskraven...

Läs mer

Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST LEDNING OCH KONTROLLFUNKTIONER. Copyright SwedSec Licensiering AB

Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST LEDNING OCH KONTROLLFUNKTIONER. Copyright SwedSec Licensiering AB Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST LEDNING OCH KONTROLLFUNKTIONER 1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 3 Ändringar av kunskapskraven... 3 Kunskapskravens

Läs mer

KUNSKAPSKRAVEN GÄLLER FR.O.M. 1 APRIL

KUNSKAPSKRAVEN GÄLLER FR.O.M. 1 APRIL Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE KUNSKAPSKRAVEN GÄLLER FR.O.M. 1 APRIL 2015 Copyright SwedSec Licensiering AB 1 Innehåll Kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare... 3 Bakgrund... 3

Läs mer

Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER

Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp för licensieringstest för specialister... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 4 Ändringar av kunskapskraven...

Läs mer

Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER

Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp för licensieringstest för specialister... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 4 Ändringar av kunskapskraven...

Läs mer

Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER

Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST SPECIALISTER Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp för licensieringstest för specialister... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 4 Ändringar av kunskapskraven...

Läs mer

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2013-10-16

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2013-10-16 VÄGLEDNING Börsbolag borsbolag@fi.se 2013-10-16 16 oktober 2013 Dnr 11-1971 INNEHÅLL Förkortningar och begrepp 4 Börsinformation 7 Reglerad marknad 7 Hemmedlemsstat 7 Börsinfodatabasen 8 Sanktioner 9 Flaggning

Läs mer

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Katarina Back (Finansdepartementet)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital.

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om värdepappersföretag, lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och vissa lagar i samband därmed PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

AIFM DEN 22 JULI 2014 ÄR SENASTE DAG FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND/REGISTRERING

AIFM DEN 22 JULI 2014 ÄR SENASTE DAG FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND/REGISTRERING AIFM DEN 22 JULI 2014 ÄR SENASTE DAG FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND/REGISTRERING Genom AIFM-direktivet ålades EU:s medlemsstater att införa gemensamma regler för förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31. Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31. Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-31 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Schablonbeskattat investeringssparkonto

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Bilagor till betänkande av 2013 års värdepappersmarknadsutredning Stockholm 2015 SOU 2015:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Produktinformation Investeringssparkonto ISK

Produktinformation Investeringssparkonto ISK Produktinformation Investeringssparkonto ISK 2013-04-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefon Kundtjänst 0771-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto.

Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto. STÄLLNINGSTAGANDE 1(27) Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto. Detta är en uppdaterad andra version av det ställningstagande, från 2012-12-17 (dnr

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 16/2010 17 DECEMBER 2010 Innehåll INLEDNING s.1 ÖVERSYN AV MiFID s.1 INLEDNING I detta nummer av Aktuellt i Omvärlden begränsar vi oss till att redovisa

Läs mer

Aktieindexobligationer

Aktieindexobligationer RAPPORT DEN 20 december 2006 DNR 06-6154-399 2006 :19 Aktieindexobligationer en utvärdering av de nya prospektreglerna INNEHÅLL BEGREPPS- OCH ORDLISTA 1 SAMMANFATTNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 4 REGELVERK 6 UNDERSÖKNINGEN

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver du ta del av den information som gäller för SIP Nordics värdepappersdepåer samt fylla i och underteckna depåavtalet. Din depå

Läs mer