Pensionsforumdagen 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionsforumdagen 2003"

Transkript

1 21 OKTOBER NÄRINGSLIVETS HUS STOCKHOLM Pensionsforumdagen 3 KONFERENSDOKUMENTATION P ensions f orum

2 Pensionsforumdagen 3 Hur mycket måste en 5-åring spara för att kunna behålla en rimlig standard även som pensionär? Behöver sparandet stimuleras? Hur säkert är vårt pensionssparande? När vill svenskarna sluta arbeta? Vid vilken ålder tror de att de kommer att gå i pension? Detta var några av de frågeställningar som belystes vid Pensionsforumdagen. Sparandet var det centrala temat i år. Hur påverkar en åldrande befolkning den ekonomiska utvecklingen? Vilka tjänster kommer de äldre att efterfråga? Vad måste det egna pensionssparandet uppgå till? Den femte Pensionsforumdagen 3 inriktades på det långsiktiga pensionssparandet. Sparar svenskarna tillräckligt? Räcker sparandet för sig en dräglig levnadsstandard efter pensioneringen? Har vi förtroende för kapitalförvaltarna? Det är inget tvivel om att insikten om de allmänna pensionssystemen sprider sig. Fler och fler kommer fram till att de behöver ett eget pensionssparande, konstaterade Pensionsforums ordförande Kjell-Olof Feldt när han hälsade välkommen. Pensionsbarometern som redovisades vid Pensionsforumsdagen, genomfördes september oktober 3. Sammanlagt 1 64 förvärvsarbetande personer i åldrarna år intervjuades av Sifo. Några av resultaten redovisas i denna dokumentation. Program Moderator: Ann Lindgren, vd Pensionsforum. Inledning av Kjell-Olof Feldt, ordförande Pensionsforum. Vad tror svenska folket om sina pensioner? När vill de sluta att arbeta? Sparar de inför sin pension? Ny Pensionsbarometer presenteras av Toivo Sjörén, Sifo. Hur långt räcker pensionerna? Pensionsforum presenterar en ny rapport om sparbehov och kapitalavkastning. Författare är docent Göran Normann. Kommentarer och diskussion kring behovet av ett privat pensionssparande med författaren, Magnus Henrekson, Viveka Hirdman-Ryrberg och Fredrik Reinfeldt. Hur säkert är pensionssparandet? Hur ska förtroendet för livbolagen återupprättas? Ingrid Bonde. Vad gör staten åt förtroendekrisen? Bör det privata pensionssparandet öka? Vilka skatteförändringar och stimulanser krävs? Gunnar Lund. Diskussion Avslutning

3 Oroväckande många bekymrade inför ålderdomen Det är uppenbart av Pensionsbarometern att många människor hyser en oro för sin egen ålderdom, konstaterade biträdande finansminister Gunnar Lund. Kommer det att finnas plats i äldreboendet, blir pensionen tillräckligt hög, kommer man att bemötas med respekt? Det är oroväckande många människor som ställer sig frågorna och det är inte heller acceptabelt. Gunnar Lund påminde om sin och regeringens politiska och ideologiska utgångspunkt. Detta kan kanske ty sig som självklarheter men det handlar om enkla ting som att välfärden i Sverige vilar på solidariteten. Inte minst solidariteten mellan generationerna. Solidariteten är och måste förbli kittet. Det handlar om att alla människor i vårt samhälle ska leva ett liv där de kan förverkliga sina förhoppningar. Det kräver att vi alla ställer upp efter förmåga. REGERINGEN KOMMER ATT ägna mycket uppmärksamhet åt de äldre, meddelade Gunnar Lund. Det handlar om kvaliteten i äldreomsorgen och förbättrade villkor för de pensionärer som lever på knappa marginaler. Framför allt måste vi identifiera potentiella problem för att kunna förfina pensionssystemen. Detta ska inte skymma att vi har nått en hel del framgångar. Vi har genomfört stora och riktiga reformer. Och det har vi anledning att vara stolta över. Alla! Pensionssystemen är basen för individens trygghet. Han konstaterade att frågorna kring sparandet och pensionerna har hamnat mitt i fokus. Det är viktigt för regeringens del att se vad som gjorts och vad som behöver göras för att åtnjuta förtroende. Det har väckts frågor kring systemens stabilitet. När det gäller det privata sparandet är detta till syvende och sist spararens eget ansvar. Men han eller hon behöver ha förutsättningar för att kunna fatta rimliga beslut. Det förutsätter att den enskilde har tillräcklig information. INFORMATIONEN BLIR dock bättre och bättre, förklarade Gunnar Lund. I mitten av februari 4 lanseras den nya pensionsportalen. Så småningom man via portalen kunna få en samlad information om sin pension. Individen ska kunna fatta kloka beslut. Det finns risk för att individerna har bristande kunskaper eller får dålig rådgivning och gör placeringar som dåligt överensstämmer med den risk som individen kan kosta på sig. Det kan visa sig i efterhand att sparandet har varit alltför riskfyllt eller för passivt. Gunnar Lund konstaterade att det finns ett sviktande förtroende för livförsäkringsbolagen. Men samtidigt kände han efter sitt möte med bolagscheferna att de har ett krismedvetande och en vilja att verkligen ta itu med situationen. Det handlar varken om en ekonomisk eller en finansiell kris. Jag kan inte se att det föreligger någon risk för att krisen äter sig in i den garanterade delen. Men det är allvarligt nog att förtroendet är skadat. För branschens försäljningsverksamhet är förtroendet A och O Konferensdokumentation Pensionsforumdagen 3

4 Pension utan sparande ger bara halva lönen För att uppnå 8 procent av lönen efter pensioneringen måste sjuksköterskan spara 4 kronor i månaden, eller 3 6 kronor netto efter avdrag. Det var den bistra sanning som docent Göran Normann räknat fram i den rapport som presenterades vid Pensionsforumdagen. Det är tydligt att kunskaperna om pensionerna är låg, konstaterade Göran Normann. Det finns också en stor okunnighet om hur mycket man måste spara. Utgångspunkten för hans rapport är bl a den sjunkande demografiska beroendekvoten. I dag går det 3,4 personer i yrkesaktiv ålder per pensionär. Till 5 kommer denna kvot att sjunka till 2,3 aktiva per pensionär. Men redan i dag är kvoten så låg som 2,1 om man tar hänsyn till antalet personer som är faktiskt sysselsatta. Om 5 år har den sjunkit till en pensionär per faktiskt sysselsatt. Då har vi ett samhällsekonomiskt problem, framhåller Göran Normann. FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR HANS BERÄKNINGAR är att löntagaren är född Reallöneutvecklingen fram till 2 stämmer med den faktiska och därefter har han räknat med två procents real löneökning per år. Avkastningen på pensionskapitalet har han beräknat till fyra procent. Den 46-åriga sjuksköterskan har i dag en lön på kronor i månaden, vilket utifrån förutsättningarna stiger till kronor när hon eller han ska pensioneras 22. De allmänna pensionssystemen inkomstpensionen och premiepensionen uppgår enbart till 42 procent av sjuksköterskans slutlön 22. Med den totala pensionen, inklusive avtals- och tjänstepension, kan sjuksköterskan räkna med att få ut drygt hälften av sin slutlön. Jag har studerat frågan för att bringa oreda i okunskapen. Många har inte haft klart för sig situationen och inte sparat. Om man nu säger oj, jag har missat något, hur mycket måste jag då spara? Hur mycket ger pensionssystemen och hur mycket måste jag spara? Till skillnad mot Riksförsäkringsverkets normala beräkningsgrund har Göran Normann valt att jämföra pensionen med slutlönen. Riksförsäkringsverket utgår i stället från genomsnittslönen under livet vilket ge en relativt hög kompensationskvot. Detta är missledande och leder till beskvikelser. Göran Normann framhåller bestämt att jämförelsen med slutlönen är det relevanta måttet. Den genomsnittliga lönen skulle ligga på samma nivå som sjuksköterskan hade vid 45 år ålder. Det är inte den lönen man normalt jämför sin pension med utan den väsentlig högre slutlönen. FÖR ATT KOMMA UPP TILL 8 PROCENTS kompensation måste sjuksköterskan alltså lägga undan 4 kronor i månaden vilket motsvarar 27 procent av hennes eller hans lön efter skatt. Om man tar hänsyn till den avdragsgilla andelen handlar det om 24 procent. Det är fortfarande en väldigt hög andel av lönen. Beloppet ligger klart över boendekostnaderna som är omkring procent. Det är en oroande bild som träder fram. FÖR ATT ÖKA MÖJLIGHETERNA ATT SPARA till pensionen förespråkar Göran Normann sänkt avkastningskatt och vidgad avdragsrätt. Han har också utrett vad som händer när pensionssparandet ökar. Analysen tyder inte på att ett ökat pensionssparande skulle tränga undan annat sparande utan snarare att vi får en ökning av det totala sparande. Problemet är om kapitalet investeras utomlands. Sparandet måste därför matchas av kompletterande samhällsekonomiska åtgärder som leder till inhemska investeringar. Konferensdokumentation Pensionsforumdagen 3

5 Genom angreppssättet att ställa pensionen i förhållande till slutlönen får man dramatiska siffror. Jag håller med om att pensionen i förhållande till den nuvarande levnadsstandarden är det intressanta för den enskilde. Men det är orimligt att tänka att någon sparar 4 kronor i månaden. Det förutsätter ett annat skattesystem. Samtidigt handlar diskussionen inte bara om skatter m m utan om att förlänga tiden på arbetsmarknaden. Viveka Hirdman-Ryrberg, SEB Trygg Liv Jag tror att man upplever en nervositet när man ser siffrorna. För mig, liksom för många andra, är pensionens storlek oklar. Nu har vi ett delvis annat problem och fokus som gäller arbetskraften. Jag är inte lika säker att vi har kvar ett incitament för folk att jobba längre. Befolkningen går på tvärs, de vill sluta tidigare. Vem vill inte det? Vi kan inte se pensionssystemen isolerade. Vi upplever just nu ett blodflöde av människor som löst sin pensionering på annat sätt. Staten har löst det åt dem. Vi kan inte blunda för det och samtidigt säga att nu ska ni vara duktiga och spara. Att döma av sjukskrivningarna och förtidspensioneringarna har vi en epidemi i landet. Den omedelbara slutsatsen som människor drar är inte att spara mer utan att gå till sin läkare och få denne att skriva ett intyg. Fredrik Reinfeldt, partiledare, Moderaterna Det ska vara mindre lönande att komma över i de statligt finansierade ersättningssystemen. Det handlar om second opinion hos läkare. Det handlar också om att skapa incitament genom att minska marginaleffekterna. Det lönar sig inte för människor att arbeta mer. Varför finns en fördelningspolitisk profil i varenda skatt? De som är 5+ måste få en signal om att inte trappa av. Vi måste få igång en diskussion om en andra karriär. Gör som Alf Svensson det är bara att fortsätta. Fredrik Reinfeldt, partiledare, Moderaterna Det är en atypisk person ni räknat utifrån. Den typiska lönetillväxten är i allmänhet lägre under de sista tio åren. Det är inte relevant att dra denna slutsats. Ole Settergren, Riksförsäkringsverket Ole Settergren, Riksförsäkringsverket, säger själv att det finns en löneskillnad mellan 45 och 64 år. Kanske det vore rimligt att anta att alla under 45 år får 4 procents löneökningar och alla över 45 år inget alls. Jag tror inte alls att våra antaganden är orealistiska. Magnus Henrekson, Professor i nationalekonomi, Handelshögskolan Problemet är den totala skattebelastningen. Vi måste dämpa beskattningen. Annars ger vi en signal till människorna att de är så högt beskattade att de lika gärna kan göra av med pengarna. Fredrik Reinfeldt, partiledare, Moderaterna Om sjuksköterskan redan har sparat kronor i månaden handlar det om ett förhållandevis mindre belopp hon måste spara framöver. Men faktum är att det bara sjunker från 4 i dag till 3 5 kronor. Det gör alltså inte så stor skillnad. Det handlar om för små belopp i dessa sammanhang. Göran Normann Tillväxt leder till problem i form av mer missnöje. Ju mer tillväxt, desto mer blir man missnöjd med omsorgen. Antagandet om tillväxt ligger till grund för alla pensionssystem. Statens beskattning av pensionssystemet motsvarar miljarder. Då har jag beaktat den fulla sociala avgiften. Netto betalar systemet skatt. Det är en enormt tung beskattning av det vi ska leva på. Enda sättet att lösa detta är att åka till Thailand eller att människor dras från Ericsson i Kista till omsorgen. Men då måste lönerna höjas och då räcker inte våra pengar så långt. Magnus Henrekson, Professor i nationalekonomi, Handelshögskolan Konferensdokumentation Pensionsforumdagen 3

6 Konsumenterna har blivit maktfaktor Det svenska pensionssystemet är tryggt, framför allt sett i ett europeiskt perspektiv, förklarade Finansinspektionens generaldirektör Ingrid Bonde. Jag vill se oron från en annan dimension, i den totala tryggheten. När den stora pensionsreformen genomfördes i mitten av 199-talet handlade det också om trygghetsaspekten. Ingrid Bonde konstaterade att det finns tre sätt att hantera tryggheten i tjänstepensionerna: Att företagen överlåter förvaltningen till en annan professionell part som erbjuder god trygghet. Som skuldföring i balansräkningen. Detta kan i sig vara tryggt men dessutom krävs en kreditförsäkring som täcker åtagandet för pensionerna. Att bilda en stiftelse som åtar sig uppgiften. Tryggheten säkras bl a genom bestämmelser om kapitaltillskott om stiftelsen är underfinansierad. NÄR DET GÄLLER DET PRIVATA pensionssparandet sker procent av sparandet i traditionell livförsäkring. Livsbolaget har ett ansträngt läge. Men de garanterade åtagandena klarar man. Ur trygghetsperspektiv vilar bolagen på en solid bas och står sig väl i ett europeiskt perspektiv. Samtidigt går det inte att bortse från att vi har en förtroendedebatt, påpekade Ingrid Bonde. Bolagen har en bra solvens men försäljningen kommer att påverkas till följd av förtroendedebatten. Det finns alltså en stark konsumenteffekt av att oron sprider sig. Finansinspektionen har i uppgift att säkra konsumentskyddet och konsumentaspekterna har blivit viktigare på senare år. Med den ökade kollektiva kraften blir konsumenternas påverkan större. När konsumenterna rör sig kan de finansiella systemen hotas. Det kommer att påverka utvecklingen starkt och vi har funderat mycket över denna fråga på senare tid. Vad är en rimlig ambitionsnivå? Hur lång kan vi gå i skyddsaspekten? Ingrid Bonde välkomnade livsbolagens egna granskningar och räknade med att diskussionerna skulle leda till en positiv utveckling. Jag tror att det positiva lär bli något gott. Det är helt klart att många inte förstår skillnaden mellan solvens och kollektiv konsolidering. Bolagen måste kommunicera på ett helt annat sätt. Det krävs en genomlysning inte bara från Finansinspektionen utan från alla kunder och alla konkurrenter. Det bör också leda till en strukturförändring med andra produkter. Därmed inte sagt att det är något fel på traditionell livförsäkring. Men bevisligen har många inte förstått informationsmomenten. SOM TILLSYNSMYNDIGHET måste Finansinspektionen vara mycket mer proaktiv, enligt generaldirektören. Att vänta på lagar blir för sent, det gäller att stävja ett beteende innan det har tagit fart. Det är viktigt att stänga historien och titta framåt och att bygga strukturer för framtiden Män 1 Män 2 Män 3 Kvinnor 1 Kvinnor 2 Kvinnor 3 Män 1 Män 2 Män 3 Kvinnor 1 Kvinnor 2 Kvinnor 3 Konferensdokumentation Pensionsforumdagen 3

7 Livbolagens granskningsinitiativ välkomnas Den avslutande diskussionen under Pensionsforumdagen kom att präglas av kritiken mot livförsäkringsbolagen. Frågan var bl a om det behövs en granskningskommission. Vi har redan gjort åtskilligt, meddelade biträdande finansminister Gunnar Lund. Finansinspektionen har redan granskat bolagen. Nu står det faktum att bolagen gjort transaktioner som har gått ut över försäkringstagarnas intressen i fokus. Det är utmärkt att bolagen med ett undantag själva tagit initiativ i frågan. Jag föredrar den lösningen. Sedan ska vi inte glömma att vi har en stående kommission i form av Finansinspektionen. Finansinspektionens generaldirektor Ingrid Bonde konstaterade att det har funnits en aggressiv säljkultur inom försäkringsbranschen. De har konkurrerat med varandra om vem som kan ge extra pengar. EN ANNAN FRÅGA i diskussionen var vilka stimulanser som krävs för ett högre sparande eller stimulanser för att vi ska arbeta längre? Kjell-Olof Feldt gjorde iakttagelsen att vi kräver mycket av pensionssparandet såväl trygghet som risktagande. Att regeringen aviserat sänka bolagsskatter uppfattas som konstigt av näringslivet. Det näringslivet efterfrågar är totalt sett sänkta kapitalskatter, enligt Kjell-Olof Feldt. Om det ska bli något av det privata sparandet, om den ska ha en chans, måste belöningsfaktorn bli en bra bit större. Gunnar Lund förnekade dock att regeringen lovat sänkta bolagsskatter: Vi har faktiskt inte sagt att vi till varje pris ska sänka den. Men vi måste noga följa vad som händer i vår omvärld. När Finland sänker bolagsskatten måste vi ha beredskap. Det är viktigt att titta på kapitalbeskattningen i stort. Det finns nu en större vilja i näringslivet och hos oppositionen att diskutera hur sänkningar av skatter som är till men för konkurrensen eller för ekonomin ska finansieras. Kjell-Olof Feldt svarade med att påpeka att Finland också har lägre förmögenhets-, arvs- och gåvoskatt. Det finns inga förbjudna områden. Kapitalbeskattningen och förmögenhetsbeskattningen bör bli föremål för diskussion, sade Gunnar Lund. AVSLUTNINGSVIS konstaterade Pensionsforums ordförande Kjell-Olof Feldt att organisationen har gjort sig känd för rapporter som väcker debatt. Än en gång har vi provocerat Riksförsäkringsverket. Att vi får bassning från det verket betyder att vi kommit ganska rätt Konferensdokumentation Pensionsforumdagen 3

8 Pensionsforumdagen fick ett brett genomslag i press, radio och TV. Några av citaten: Hur stor blir min pension? Får jag sänkt levnadsstandard som pensionär? Det är inte bara livbolagens sätt att hantera spararnas pengar som väcker ilska och oro. Även den ekonomiska oron inför pensionsdagen ökar i Sverige. I dag känner nära procent av de blivande pensionärerna oro Biträdande finansminister Gunnar Lund var bekymrad över Pensionsbarometern som tydligt visar människors ekonomiska oro inför pensioneringen och menade att det handlar inte om en finansiell kris utan om en förtroendekris som även regeringen måste göra något åt. Han pekade på att pensionssparandet redan stimuleras med gynnsamma skatteregler men att regeringen också är igång med olika nya åtgärder. (Lena Rainer Sydsvenska Dagbladet) I dagens Sverige och morgondagens, måste medborgarna själva tänka på tryggheten under sin ålderdom och börja spara för den i så god tid som möjligt om de inte vill riskera att gå ned i standard. Staten borde byta spår och göra det gynnsammare att pensionsspara sedan det nu blivit nödvändigt eller i alla fall önskvärt att de flesta sparar på egen hand för sin ålderdom. Det privata sparandet måste ges rimligt generösa villkor. På det baseras nämligen en viktig och växande andel av de äldres välfärd. (Vestmanlands Läns Tidning) Vi måste sätta fokus på arbetsutbudet, menade Fredrik Reinfeldt. Och ge signaler till dem som är över 5 år: trappa inte ner, gör en andra karriär i stället. Eller gör som Alf Svenssson, fortsätt jobba. (Leif Petersen, Svenska Dagbladet). Den som vill bo kvar i sin lägenhet efter pensionen, eller ha kvar bilen, eller åka på semester får gräva djupt i plånboken. Därför är det absurt att otidsenliga skatteregler belastar pensionssparandet. Tak för belopp, ingen flytträtt för dem som har vanlig pensionsförsäkring, hinder för att spara i utlandet. Att befria pensionssparandet från skattepålagor är nödvändigt. Eller vill vi att morgondagens pensionärer ska behöva leva på socialhjälp? (Barometern) Receptet på ett bra pensionssystem heter att fler människor arbetar mer och att fler människor sparar mer. För att uppnå det krävs förändringar av de statliga regelsystemen på flera områden. Om ingenting görs kommer förtroendet minska även för den statliga pensionen inte bara för livbolagen. (Upsala Nya Tidning) Det är bra att marginalspara till sin pension. Men det finns goda skäl att lita till det offentliga pensionssystemets förmåga att fånga upp och parera framtida spänningar samt att ta försäkringsbolagens larmrapporter med två nypor salt. (Expressen) Det är således dessa livbolag som står bakom Pensionsforum. Undertecknad och säkert många med mig har nog inte uppfattat att det finns ett partsintresse bakom Pensionsforum. Men lobbyorganisation? Det är ett starkt ord som få förknippar med Pensionsforums strävan att öka svenskarnas kunskap på området. Och inte har väl statsmakterna varit särskilt framgångsrika när det gäller att höja intresset för pensionsfrågorna de orange kuverten till trots. (Gunilla Rune, Sydsvenska Dagbladet) P ensions f orum 3 29 Stockholm Tel: Fax: E-post: Pensionsforum är en förening som har till uppgift att följa det nya pensionssystemets konsekvenser för individer och samhälle, hur det förhåller sig till andra länder, arbetsmarknaden för äldre samt att analysera olika möjligheter att finansiera och organisera den framtida äldrevården. Styrelsen består av Kjell-Olof Feldt, ordf, Tommy Möller, vice ordf, statsvetare, professor, Magnus Henrekson, nationalekonom, professor och Gullan Lindblad, fd riksdagsledamot. Verkställande direktör är Ann Lindgren. Bakom föreningen står försäkringsbolagen Alecta, Livia, Länsförsäkringar Liv, Skandia, SEB Trygg Liv och Robur Försäkring. Associerade medlemmar är Första AP-fonden, Andra AP-fonden och Fjärde AP-fonden.

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv Partnerskap för välfärd 1 Krisen och välfärden 2 Svenskens perspektiv - Längre tid som pensionär - Ökade krav på valfrihet Konsekvenser: - Allt högre krav på levnadsstandarden

Läs mer

Myter och sanningar om pensionen

Myter och sanningar om pensionen Myter och sanningar om pensionen TNS Gallup för Nordea 5 myter om pensionen Kvinnor och låginkomsttagare är mer oroliga för sin pension Vi vet vad vi får i pension från staten Vi har inte råd att pensionsspara

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Pensionsforumdagen 2001

Pensionsforumdagen 2001 16 OKTOBER SALÉN KONFERENS STOCKHOLM Pensionsforumdagen 2001 KONFERENSDOKUMENTATION P ensions f orum Pensionsforumdagen 2001 Hur påverkas pensionerna av oro i världen, fallande börskurser och minskad tillväxt?

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

Livbolagens prestation

Livbolagens prestation fm Försäkringsmatematik Livbolagens prestation Återbäringsräntornas utveckling 1986-2012 Meryem Savas 2012-02-10 Innehållsförteckning Indelning... 2 Avkastningsskatt... 2 Pensionsförsäkring... 3 Besparingsperiod:

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM

Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM 2004-08-26 Remissvar Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Finansdepartementets promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring (Fi2004/2518) Finansinspektionen

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2013-08-29 Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet

Läs mer

Det räcker nu! se över. pensionssystemet

Det räcker nu! se över. pensionssystemet Det räcker nu! se över pensionssystemet Pensionärernas Riksorganisation, augusti 2009 2 Det räcker nu se över pensionssystemet När det reformerade pensionssystemet beslutades på 1990-talet stöddes reformen

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Genomsnittlig allmän pension 2013

Genomsnittlig allmän pension 2013 Genomsnittlig allmän pension 2013 Kronor/månad 95e percentil 75e percentil 50e percentil 25e percentil 5e percentil 1 Vad är genomsnittlig pension och hur förändras den 2014? Katrin Westling Palm, generaldirektör

Läs mer

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande s slutbetänkande ÅTGÄRDER FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV (SOU 2013:25) Hälsokonvent 2013 Ingemar Eriksson NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv

Läs mer

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser 2013-02-22 R E M I S S V A R Pensionsmyndigheten FI Dnr 12-13389 Box 38190 (Anges alltid vid svar) 100 64 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Välfärdstendens 2014 Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Lär känna din pension gör tre kloka val!

Lär känna din pension gör tre kloka val! Lär känna din pension gör tre kloka val! Lappuggla Lappugglan är en av Sveriges största ugglor, trots att den egentligen är mindre än den ser ut. Storleken beror främst på den luftiga fjäderdräkten. Från

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

2015-02-20 Av Christer Wikström

2015-02-20 Av Christer Wikström 2015-02-20 Av Christer Wikström Det orangea kuvertet Förfäras ej du lilla hop, så lyder inledningen till en psalmtext bearbetad av Johan Olof Wallin. Det kan också vara inledningen till artikeln om det

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Halvlek för 70-talisterna

Halvlek för 70-talisterna Halvlek för 70-talisterna En pensionsprognos för 40-talisternas barn Maria Sjuttitalsson PPM-stigen 70 197 79 Pensionsboda Tjänat in allmän- och tjänstepension och nått halvtid till pension och nått halvtid

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products Dokument Sida SAMRÅDSDOKUMENT 1 (6) TCO Datum Referens: Lena Orpana 2013-07-16 Direkttel: 08-782 92 94 E-post: lena.orpana @tco.se TCOs svar på kommissionens frågor Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande 2008-10-24 Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna

Läs mer

Pensionsavsättning Lön Jourkompensation

Pensionsavsättning Lön Jourkompensation Nr 10/01 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Pensionsavsättning Lön Jourkompensation Synpunkter på kompletterande tjänstepensionslösningar med användande av jourkompensation eller genom löneavstående

Läs mer

Konkurrens betyder inte alltid mer pension för alla. Terminsstart Pension 2011-02-08 Staffan Grefbäck

Konkurrens betyder inte alltid mer pension för alla. Terminsstart Pension 2011-02-08 Staffan Grefbäck Konkurrens betyder inte alltid mer pension för alla Terminsstart Pension 2011-02-08 Staffan Grefbäck Ingen verklig konkurrens utan konsumentnytta Ofta framförda argument: De stora upphandlingarna inom

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2007/2290(INI) 1.7.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Ieke van den Burg (PE404.676v01-00) Framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna:

Läs mer

Anställda i staten synen på pension och information

Anställda i staten synen på pension och information Anställda i staten synen på pension och information FÖRORD Pensioner är på flera sätt ett aktuellt ämne. Många funderar på när man skulle vilja pensionera sig och vad olika val kan betyda för privatekonomin.

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER

ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER Rapport 1/2008 ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER En rapport från Kristdemokraternas Seniorförbund Juni 2008 Två lovvärda uttalanden Nästa steg måste vara att ekonomiskt stärka situationen för dem med lägst

Läs mer

Nio svar om din pension

Nio svar om din pension Sida 1 av 7 Katrin Westling Palm, generaldirektör för Pensionsmyndigheten där Bo Könberg är ordförande. Bild: Scanpix Förstora bild» Nio svar om din pension Publicerad: 11 juli 2009, 01:15 Senast uppdaterad:

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Mot en moderniserad reglering och tillsyn av försäkringsrörelse

Mot en moderniserad reglering och tillsyn av försäkringsrörelse Mot en moderniserad reglering och tillsyn av NFT försäkringsrörelse 2/2005 Mot en moderniserad reglering och tillsyn av försäkringsrörelse Tal av kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Syfte Kapitalmarknaden och riskpremie Möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig en riskpremie. Premiepensionssystemet

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Finansdepartementet Fi2005/5690 Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 21 Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Sammanfattning: Aktiespararna är

Läs mer

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA HUR SKYDDAR VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INTRESSE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Valet för din tjänstepension KAP-KL

Valet för din tjänstepension KAP-KL Valet för din tjänstepension KAP-KL Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Du som är anställd i kommun eller landsting får tjänstepension från din arbetsgivare. Tjänstepensionen kommer

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM

FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM HUR SÄKERSTÄLLER VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INFLYTANDE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Pensioner & Förmåner. Kerstin Hessius. AP-fonderna behöver inte lagas. Ljusare framtid för trad sid 22. Branschstandard för kapitalflytt 2016 sid 7

Pensioner & Förmåner. Kerstin Hessius. AP-fonderna behöver inte lagas. Ljusare framtid för trad sid 22. Branschstandard för kapitalflytt 2016 sid 7 Pensioner & Förmåner Affärsnyheter för dig i branschen nr 9 2014 Ljusare framtid för trad sid 22 Branschstandard för kapitalflytt 2016 sid 7 Kapitalförvaltning på egen hand sid 13 NY! Konsumentkolumnen

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.10.2010 2010/2239(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om grönboken Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga

Läs mer

Finansiella kunskapsluckor

Finansiella kunskapsluckor Finansiella kunskapsluckor Finansförbundet och Finansinspektionen Enkätsammanställning Under våren 2011 utförde Finansinspektionen och Finansförbundet en undersökning med syftet att kartlägga hur den finansiella

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: "Sverige är inne i ond cirkel"

Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: Sverige är inne i ond cirkel Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: "Sverige är inne i ond cirkel" Sverige är inne i en ond cirkel. Men det är få deltagare i den politiska debatten som förstår eller vågar säga att

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Statssekreteraren i norska Finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen, pekade inledningsvis på att målet för pensionssystemet har förändrats över tid:

Statssekreteraren i norska Finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen, pekade inledningsvis på att målet för pensionssystemet har förändrats över tid: Ett bärkraftigt pensionssystem För tredje året i rad arrangerade de nordiska försäkringsföreningarna en stipendiatkonferens. Denna gång var det Norge som stod värd och temat var pensioner. I samband med

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2013-02-26 1 (5) Dnr 2012/1859 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) (Fi2012/3967) Livförsäkringsutredningen

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 23/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 23/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 23/2012 Budgetförhandlingar Skattesänkningar för pensionärer förhandlas Som ni förmodligen noterat så skriver DN i dag om att kd släpper kravet på pensionärsskattesänkningar

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (Aktiespararna)

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Rekordgenerationen. Födda 1945-54. En studie av

Rekordgenerationen. Födda 1945-54. En studie av Rekordgenerationen Födda 1945-54 En studie av I samarbete med Rekordgenerationsstudien Rekordgenerationen (födda 1945 54) är uppväxt under rekordåren på 1950- och 60-talen. Årskullarna var stora med oslagbara

Läs mer

Presentation av: Elisabeth Sasse

Presentation av: Elisabeth Sasse Folksam Presentation av: Elisabeth Sasse Stockholm, 28/8-2012 1 Folksam presentation 2012-08-28 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10 försäkringsbolag 33

Läs mer