Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Patric Andersson, Ekonomichef Victor Kilén, chef KS kansli Ola Bertilsson, Personalchef Övriga kallade Vallentuna den 8 februari 2011 Örjan Lid Ordförande Victor Kilén Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (19) Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Informationsärende Presentation av nya chefer för ekonomi- och HR-avdelningarna Informationsärende - Uppräkning hemtjänstpeng 2011 (KS ) Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena (KS ) Motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda (KS ) Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark (KS ) Antagande av Detaljplan Vallentuna-Rickeby 1:82 och del av Vallentuna-Rickeby 1:436 (Källvägen) (KS ) Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna teater (KS ) Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp (KS ) Bildandet av planutskott under kommunstyrelsen (KS ) Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2011 (KS ) Kommunförsäkring 2011 (KS ) Verksamhetsplan (KS ) Bostadsbyggnadsprognos 2011 (KS ) Anmälningslista Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format:

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 3. Informationsärende Presentation av nya chefer för ekonomi- och HRavdelningarna Ärendet i korthet Ekonomiavdelningens och HR-avdelningens nya chefer, Patric Andersson respektive Ola Bertilsson, presenteras för kommunstyrelsen.

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 4. Informationsärende - Uppräkning hemtjänstpeng 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Socialnämnden beslutade den 21 september 2010 om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 %. Detta i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation samt att uppräkningen sker från och med den 1 januari Socialförvaltningen arbetar enligt LoV (lagen om valfrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgivare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Både kommunens utförare av hemtjänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Uppräkning hemtjänstpeng 2011, tjänsteskrivelse 3. Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN tjänsteskrivelse Expedieras till Ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret Socialnämnden

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 5. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet I mars 2010 lämnade Jaana Tilles (S) in en motion med rubriken "Webbsänd kommunfullmäktigemötena". Motionen beskriver projektet "Vallentuna direkt" som framgångsrikt eftersom det har höjt tillgängligheten och servicenivån i kommunen. På kommunens hemsida finns idag aktuell information om kommunen, blanketter, sammanträdeshandlingar och protokoll. Men enligt motionen saknas ännu en viktig detalj, webbsändningar från fullmäktiges sammanträden. Allt fler politiska församlingar sänder sina sammanträden på internet. Det ger invånarna möjlighet att följa och granska politiken på deras egna villkor. De kan göra det när de har tid och lust, och även välja vilka punkter på dagordningen som är intressanta. Samtidigt är det inte klarlagt hur stort intresset för en sådan tjänst är. Webbsändningar innebär vissa kostnader som måste vägas mot den nytta de gör. Ärendets tidigare behandling KSAU Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen. Örjan Lid (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Åke Uddén (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Reservation Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet. Handlingar 1. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena 2. KSAU 6 3. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena, tjänsteskrivelse Expedieras till Motionär IKT-avdelningen, kommunledningskontoret Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 6. Motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet Vallentuna kommun följer de krav som anges i skollagen om 15 timmars förskoleverksamhet. Kommunledningskontoret finner såsom barn- och ungdomsförvaltningen att det enligt kommunplan 2011 inte finns ekonomiskt utrymme att höja skolpengen till förskolor och annan pedagogisk omsorg för att utöka omsorgstiden. Ärendets tidigare behandling KSAU Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen med hänvisning till eget budgetförslag. Raimo Vuojärvi (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Reservation Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet. Handlingar 1. Motion (DEX) - Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda 2. KSAU Motion (DEX) - Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda, tjänsteskrivelse 4. Remissvar motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda, BUN Remissvar motion (DEX) öka förskolletimmarna för syskon till nyfödda, tjänsteskrivelse BUF Expedieras till Motionär Barn- och ungdomsnämnden Akten

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 7. Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta detaljplanen för Vallentuna våtmarkspark. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att den att godkänna detaljplan för Vallentuna våtmarkspark upprättad med redaktionell ändring och beslutade att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med våtmarksparken är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån. Syftet är också att öka rekreationsvärdena i det tätortsnära rekreationsområdet Björkby-Kyrkviken samt att gynna den biologiska mångfalden. Detaljplanen var utställd för granskning från den till och med den Inkomna yttranden framgår av förvaltningens utlåtande. Genomförande av denna plan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU 3 2. Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark, tjänsteskrivelse 3. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark Plankarta 4. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark Genomförandebeskrivning 5. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark Illustrationsskiss 6. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark Planbeskrivning 7. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, SBN Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, tjänsteskrivelse SBF Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 8. Antagande av Detaljplan Vallentuna-Rickeby 1:82 och del av Vallentuna-Rickeby 1:436 (Källvägen) (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta detaljplan för Vallentuna-Rickeby 1:82 och del av Vallentuna-Rickeby 1:436 (Källvägen) upprättad Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsnämnden godkände den detaljplan för Vallentuna-Rickeby 1:82 (Källvägen) upprättad Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga området med ca 20 nya bostäder i ett flerbostadshus. Detaljplanen var utställd för granskning från den till och med den Inkomna yttranden framgår av förvaltningens utlåtande. Genomförande av denna plan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU 4 2. Antagande av detaljplan för Källvägen, tjänsteskrivelse 3. Detaljplan för Källvägen - plankarta 4. Detaljplan för Källvägen Genomförandebeskrivning 5. Detaljplan för Källvägen - Planbeskrivning 6. Detaljplan för Källvägen Utlåtande 7. Detaljplan för Källvägen - godkännande, SBN Detaljplan för Källvägen - godkännande, tjänsteskrivelse SBF Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Akten

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (19) Kommunstyrelsen Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna teater (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige: Att huvudmannaskapet för Vallentuna teater flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Att organisationsförändringen träder i kraft fr o m 1 april Att befintlig driftsbudget för hyreskostnader och städkostnader för teatern överförs från kommunstyrelsen till kulturnämnden från och med den 1 april Ärendet i korthet Huvudmannaskapet för Vallentuna teater låg tidigare på utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade dock i december 2009 att huvudmannaskapet skulle flyttas från utbildningsnämnden, detta på grund av att kostnaden för teatern även påverkade gymnasieskolans kostnader gällande skolpeng till andra kommuner. Kommunfullmäktige gav även kommunstyrelsen i uppdrag att presentera ett förslag angående huvudmannaskapet för teatern. Under tiden skulle kommunstyrelsen inneha huvudmannaskapet. Under 2010 har frågan diskuterats mellan kommunledningskontoret, barn- och ungdomsförvaltningen, kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen. Utifrån dessa diskussioner föreslår kommunledningskontoret att kulturnämnden ska överta huvudmannaskapet för teatern och att detta ska ske från och med den första april I kulturnämndens budget för 2011 är hänsyn tagen till att ta över huvudmannaskapet för teatern. I och med en övergång till kulturnämnden finns det också utrymme i nuvarande budget 2011 att anställa en tekniker. Denna tekniker ska bistå alla förvaltningar när behov uppstår vid olika arrangemang och aktiviteter. Denna tekniker kommer också få ansvaret över de tekniska delarna i det nya kulturhuset. Kommunledningskontoret föreslår också att teatern bör ligga som ett eget verksamhetsområde under kulturnämnden så det blir så transparent och tydligt som möjligt med avseende på kostnader för teatern. I och med denna övergång av huvudmannaskap föreslås också att befintlig driftsbudget för hyreskostnader och städkostnader för teatern överförs från kommunstyrelsen till kulturnämnden från och med den första april Vid en övergång av Vallentuna teater måste även kommunstyrelsens och kulturnämndens reglementen revideras som en följd av flyttat huvudmannaskap. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna teater, tjänsteskrivelse Expedieras till Akt Berörda nämnder

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 10. Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta höjning av anläggningsavgifter enligt förslag och att detta ska gälla fr.o.m Ärendet i korthet Vallentunavattens styrelse har fattat beslut om att föreslå kommunen att höja anläggningsavgiften i "VA-taxan för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Vallentuna kommun" från 1 januari Ärendets tidigare behandling KSAU Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslaget utan ställningstagande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Handlingar 1. KSAU Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp, tjänsteskrivelse 3. Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Roslagsvatten AB Vallentunavatten AB Ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret Akten

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 11. Bildandet av planutskott under kommunstyrelsen (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att ett planutskott under kommunstyrelsen bildas med befogenhet att besluta om planbeslut enligt den nya Plan- och bygglagen från och med den andra maj att kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen revideras i enlighet med ovanstående beslut. att fullmäktige ger direktiv till kommunstyrelsen att under 2011 ge förslag på ändringar i kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglemente så att frågor gällande fördjupad översiktsplan, strukturplan, andra planer av strukturell karaktär, samt alla former av detaljplaner förutom enkelt planförfarande hädanefter ska hanteras och godkännas av kommunstyrelsens planutskott för att sedan skickas för behandling och antagande i kommunfullmäktige. Ärendet i korthet Den 2 maj 2011 träder en ny Plan- och bygglag i kraft. Denna nya lag innebär bland annat att planbesked blir obligatoriskt och en del av den nya Plan- och bygglagen. Planbesked ska från och med den 2 maj 2011 också ges inom fyra månader vilket kan uppfattas som kort tid för handläggning och politisk behandling. Eftersom planbesked tidigare inte varit obligatoriskt och lagbundet stadgas det inte heller i något av nämndernas reglementen hur denna fråga ska hanteras. Inom kommunstyrelsen finns det dock ett fungerande förfarande gällande hanteringen av planbesked. Detta förfarande härrör sig från att frågor gällande planbesked även hanteras i bostadsbyggnadsprognosen som kommunstyrelsen tar ställning till varje år. Detta medför att det finns en fungerande rutin gällande planbesked i kommunen som även skulle gå att tillämpa då den nya Plan- och bygg lagen träder i kraft. Kommunstyrelsen fattade beslutade om att tillsätta en politisk planberedningsgrupp, PlanAU, som skulle ha till uppgift att bereda planärenden inför beslut i kommunstyrelsen respektive fullmäktige. För att uppnå Plan- och bygglagens krav måste det organ som fattar beslut om planbesked ha befogenhet och via delegation från fullmäktige rätt att utöva myndighetsutövning. För att lagkravet om att planbesked måste ges inom fyra månader ska uppfyllas, och att Vallentuna kommun ska kunna tillämpa detta från och med den 2 maj 2011 föreslår kommunledningskontoret att det tidigare PlanAU övergår till att bli ett planutskott under kommunstyrelsen med befogenhet att besluta om planbesked enligt den nya Plan- och bygglagen. Detta medför att kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen revideras så att denna delegation blir möjlig. Det är ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott som ska utgöra planutskottet men ledamöterna i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska alltid kallas till planutskottets sammanträden. Det är kommunstyrelsens ordförande som ska uppbära ordförandeskapet i planutskottet. På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomförde PriceWaterhouseCoopers under hösten 2010 en granskning av kommunens övergripande planering med inriktning på investeringsoch exploateringsprocessen. Granskningen fokuserade på hur denna process påverkade den efterföljande detaljplaneringen för att besvara revisionsfrågan om den generella fysiska, ekonomiska samt verksamhetsmässiga planeringen i kommunen är ändamålsenlig. Revisionsrapportens sammanfattande bedömning att den övergripande planeringen inte i alla delar sker på ett ändamålsenligt sätt.

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) Granskningen visar en tydlig bild av att detta sammanhänger med otydligheter vad gäller ansvarsgränser mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Otydligheter i gränssnitten förvärras av otydligheter i arbetsprocesser och rutiner när det gäller exploaterings-, plan- och investeringsverksamheten i kommunen. Det redovisade resultatet presenterades för fullmäktige den 13 december Utifrån detta föreslår kommunledningskontoret vidare att fullmäktige ger direktiv till kommunstyrelsen att under 2011 ge förslag på ändringar i kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglemente så att frågor gällande fördjupad översiktsplan, strukturplan, andra planer av strukturell karaktär, samt alla former av detaljplaner förutom enkelt planförfarande hädanefter ska hanteras och godkännas av kommunstyrelsens planutskott för att sedan skickas för behandling och antagande i kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU 7 2. Bildandet av planutskott under kommunstyrelsen, tjänsteskrivelse 3. Kommunstyrelsens reglemente, förslag till revidering 4. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, förslag till revidering 5. Nu gällande reglemente, kommunstyrelsen 6. Nu gällande reglemente, samhällsbyggnadsnämnden Expedieras till Akt Samhällsbyggnadsnämnden

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (19) Kommunstyrelsen Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ekonomiskt bidrag till Vallentuna Civilförsvarsförening lämnas med kronor för verksamhetsåret Ärendet i korthet Vallentuna civilförsvarsförening (VCFF) har till kommunen inkommit med begäran om kronor som bidrag till sin verksamhet med frivilliga resursgrupper (FRG) för kalenderåret Ärendets tidigare behandling KSAU Anteckning Örjan Lid (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen under behandlingen av ärendet. Handlingar 1. KSAU Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2011, tjänsteskrivelse 3. Ansökan om ersättning för år 2011 för att rekrytera, utbilda och öva FRG i Vallentuna Expedieras till Vallentuna Civilförsvarsförening Ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (19) Kommunstyrelsen Kommunförsäkring 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun avtalar med Stockholmsregionens Försäkrings AB om tecknande av övergripande kommunförsäkringsprogram för 2011 i enlighet med från bolaget mottagen premieoffert daterad Ärendet i korthet Fortsatt utvecklad samverkan med länets kommuner ifråga om riskhantering ger fördelar i form av Hållbara och kostnadseffektiva försäkringslösningar med långsiktigt stabil premienivå, Stöd till upprätthållande av kommunernas kompetens inom risk- och försäkringsområdena, Tillgång till samlade resurser inom riskhanteringsområdet, Gemensamt arbete för att förebygga skador vilket gagnar samtliga genom att minskat skadeutfall ger bättre ekonomi och lägre försäkringskostnader Möjligheter till erfarenhetsutbyten och gemensam kompetensutveckling Införandet av det så kallade Teckal-undantaget i svensk rätt har vid en samlad bedömning möjliggjort att kommunförsäkringen för samtliga 20 kommuner som är delägare i bolaget nu placeras hos Stockholmsregionens försäkrings AB, i enlighet med de ursprungliga planerna då bolaget bildades. Ärendets tidigare behandling KSAU Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslaget utan ställningstagande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Handlingar 1. KSAU Kommunförsäkring 2011, tjänsteskrivelse 3. Information från Stockholmsregionens försäkring AB (om premiejusteringsprincip), SRF (via KSL), Kommun- och företagsförsäkring 2011 premieoffert, SRF, Information angående kommun/företagsförsäkring premier 2011, SRF, Premiesammanställning per kommun, SRF, Expedieras till Akt

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (19) Kommunstyrelsen Verksamhetsplan (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för enligt bilaga. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen antog vid sammanträdet den 22 november verksamhetsplan under förutsättning att den föreslagna kommunplanen antogs av fullmäktige. Kommunplanen som antogs av fullmäktige den 13 december innehöll förändringar som påverkar kommunstyrelsens ramar: 15 miljoner kronor av KSOF:s medel för 2011 förs över till Utbildningsnämnden. 6 miljoner kronor av KSOF:s medel för 2011 förs över till det budgeterade resultatet för år Prognosen för den avtalsenliga delen av kommunens arbetsgivaravgifter är lägre jämfört med i våras - vilket sänker kommunens kostnader. Kommunens telefonilösning innebär att en större andel av kostnaderna finansieras centralt (KS) Kommunstyrelsens ram i bifogad verksamhetsplan är justerad gällande ovanstående ekonomiska förändringar. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Kommunstyrelsens verksamhetsplan , reviderad, tjänsteskrivelse 3. Kommunstyrelsens verksamhetsplan , reviderad Expedieras till Akt

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (19) Kommunstyrelsen Bostadsbyggnadsprognos 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen godkänner att Bostadsbyggnadsprognos för , BBP11A, används som underlag för framtagande av befolkningsprognos - BFP11A. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till bostadsbyggnadsprognos för perioden , BBP11A. Prognosen bygger på föregående års bostadsbyggnadsprognos för (BBP 10A) och gällande översiktsplan samt inkomna önskemål om detaljplanering. Till ärendet hör för närvarande tre dokument. 1) BBP11A KSAU ) Sammanställning av projekt KSAU ) Planbesked KSAU Bostadsbyggnadsprognosen och förslag till planbesked kommer att tas upp för fortsatt beredning i arbetsutskottet i samband med beredning och beslut av Kommunplan Ärendets tidigare behandling KSAU Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslaget utan ställningstagande till kommunstyrelsen för vidare behandling Handlingar 1. KSAU Bostadsbyggnadsprognos 2011, tjänsteskrivelse 3. Sammanställning av projekt KSAU BBP11A KSAU Planbesked 2011 KSAU Expedieras till Akt

18 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 18 (19) Kommunstyrelsen Anmälningslista Beslut Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Delegationsbeslut Datum Diarienummer Fattat av Rubrik KS Örjan Lid (Vallentuna kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) KS Örjan Lid (Vallentuna kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) Yttrande utställning järnvägsplan kragstalund Vallentuna Fullmakt föra kommunens talan inför domstol Beslut att inte lämna yttrande. Tilldelningsbeslut, Vallentuna kommun Förlängning tillförordnad samhällsbyggnadschef Skrivelser Datum Diarienummer Avsändare Rubrik Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Kommunalförbundet Norrvatten Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Revisorerna (Vallentuna kommun) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 11:01 Cirkulärhantering 2011 samt abonnemang på cirkulär 2011 och cirkulärförteckning 2010 Protokoll Norrvattens förbundsfullmäktige Cirkulär 10:83 Utfall i kostnads- och LSSutjämningen 2011 Protokoll revisorerna Cirkulär 11:03 Redogörelse för överenskommelsen om Omställningsavtal - KOM-KL Ålderspension till förtroendevalda med

19 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) Datum Diarienummer Avsändare Rubrik deltidsuppdrag Mälardalsrådet Kallelse till Rådsmöte Storstockholms brandförsvar Protokoll Förbundsfullmäktige

20 Handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 4 Uppräkning hemtjänstpeng 2011 KS Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena KS Motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda KS Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark KS Antagande av Detaljplan Vallentuna-Rickeby 1:82 och del av Vallentuna-Rickeby 1:436 (Källvägen) KS Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna teater KS Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp KS Bildandet av planutskott under kommunstyrelsen KS Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2011 KS Kommunförsäkring 2011 KS Verksamhetsplan KS Bostadsbyggnadsprognos 2011 KS

21 Ärende 4

22 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (21 ) Kommunstyrelsens arbetsutskott Informationsärende - Uppräkning hemtjänstpeng 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen gällande uppräkning av hemtjänstpeng. Ärendet i korthet Socialnämnden beslutade den 21 september 2010 om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 %. Detta i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation samt att uppräkningen sker från och med den 1 januari Socialförvaltningen arbetar enligt lov Gagen om valfrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgivare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Både kommunens utförare av hemtjänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. Handlingar 3. Uppräkning hemtjänstpeng 2011, tjänsteskrivelse 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN tjänsteskrivelse Expedieras till Ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret Socialnämnden Juste"n~ Utdragsbestyrkande

23 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/2 PATRIC ANDERSSON EKONOMICHEF KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Uppräkning hemtjänstpeng 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut Att kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Socialnämnden beslutade den 21 september 2010 om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 %. Detta i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation samt att uppräkningen sker från och med den 1 januari Socialförvaltningen arbetar enligt LoV (lagen om valfrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgivare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Både kommunens utförare av hemtjänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. Uppräkning 1,1 % Service extern 291 kr 294 kr Service kommunal 280 kr 283 kr Omvårdnad extern 322 kr 326 kr Omvårdnad kommunal 310 kr 313 kr KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

24 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Handlingar 1. Uppräkning hemtjänstpeng 2011, tjänsteskrivelse 2. Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN 97 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Ekonomiavd

25

26 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) SN SOCIALNÄMND Socialförvaltning TUNA TORG 11, 2TR VALLENTUNA TELEFON VX FAX Socialnämnden Handläggare: Carina Altius Direkt tfn: Uppräkning hemtjänstpeng 2011 Socialförvaltningens förslag till socialnämnden 1. Att socialnämnden räknar upp hemtjänstpengen med 1,1 % i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation samt att uppräkningen sker från och med den 1 januari Ärendet i korthet Socialförvaltningen arbetar enligt LoV (lagen om vafrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgviare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Både kommunes utförare av hemtänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. För externa utförare utgår en momskompensation om ca 4 % därav prisskillnaden. Uppräkning 1,1 % Service extern 291 kr 294 kr Service kommunal 280 kr 283 kr Omvårdnad extern 322 kr 326 kr Omvårdnad kommunal 310 kr 313 kr Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Uppräkning hemtjänstpeng 2011

27 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) SN Monika Fernlund T.f. socialchef Carina Altius Ekonom Ska expedieras till: Akt Handläggare SN KS

28 Ärende 5

29

30 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21 ) Kommunstyrelsens arbetsutskott Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avslå motionen. Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen. Öljan Lid (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Åke Udden CC) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Proposition Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet har bifallit kommunledningskontorets förslag. Reservation Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet. Ärendet i korthet I mars 2010 lämnade Jaana Tilles (S) in en motion med rubriken "Webbsänd kommunfullmäktigemötena". Motionen beskriver projektet "Vallentuna direkt" som framgångsrikt eftersom det har höjt tillgängligheten och servicenivån i kommunen. På kommunens hemsida finns idag aktuell information om kommunen, blanketter, sammanträdeshandlingar och protokoll. Men enligt motionen saknas ännu en viktig detalj, webbsändningar från fullmäktiges sammanträden. Allt fler politiska församlingar sänder sina sammanträden på internet. Det ger invånarna möjlighet att följa och granska politiken på deras egna villkor. De kan göra det när de har tid och lust, och även välja vilka punkter på dagordningen som är intressanta. Samtidigt är det inte klarlagt hur stort intresset för en sådan tjänst är. Webbsändningar innebär vissa kostnader som måste vägas mot den nytta de gör. Handlingar 22. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena 23. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena, tjänsteskrivelse Expedieras till Motionär IKT-avdelningen, kommunledningskontoret Akten Justerandes sign Justerandes sign f\( Utdragsbestyrkande

31 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/2 KALLE SÖNNERGREN KOMMUNREGISTRATOR KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet I mars 2010 lämnade Jaana Tilles (S) in en motion med rubriken "Webbsänd kommunfullmäktigemötena". Motionen beskriver projektet "Vallentuna direkt" som framgångsrikt eftersom det har höjt tillgängligheten och servicenivån i kommunen. På kommunens hemsida finns idag aktuell information om kommunen, blanketter, sammanträdeshandlingar och protokoll. Men enligt motionen saknas ännu en viktig detalj, webbsändningar från fullmäktiges sammanträden. Allt fler politiska församlingar sänder sina sammanträden på internet. Det ger invånarna möjlighet att följa och granska politiken på deras egna villkor. De kan göra det när de har tid och lust, och även välja vilka punkter på dagordningen som är intressanta. Samtidigt är det inte klarlagt hur stort intresset för en sådan tjänst är. Webbsändningar innebär vissa kostnader som måste vägas mot den nytta de gör. Kommunledningskontorets synpunkter Fördelarna med att sända kommunfullmäktiges sammanträden på internet är, som motionen påpekar, att en bredare publik får tillgång till dessa möten, vilket ökar insynen i den demokratiska processen. Möjligheten att ta del av sammanträdena även för dem som inte kan närvara fysiskt underlättar för såväl allmänheten som för tjänstemän och förtroendevalda. Det blir möjligt att, beroende på vald lösning, gå in i realtid eller i efterhand och ta del av debatten i den fråga som man är intresserad av. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

32 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Nackdelarna med att sända fullmäktiges sammanträden över internet handlar i första hand om kostnaderna i proportion till intresset. Det finns ett antal olika nivåer av tjänsten, till exempel direktsändning eller klippning i efterhand för att senare lägga ut sammanträdet. De olika alternativen, kombinerat med önskvärd kvalitet, påverkar givetvis också kostnaderna. Sollentuna kommun använder en lösning som kostar cirka kronor/sammanträde för inhyrd personal och teknik. Utöver det tillkommer en kostnad för gränssnittet. Sedan tidigare finns det, på kommunens hemsida, en frågepanel. Där ges allmänheten en möjlighet att ställa frågor till partierna. Utöver det står Vallentuna kommun idag inför en rad satsningar i syfte att förbättra insynen i kommunens verksamheter, till exempel förbättrad information på kommunens hemsida och utvecklandet av fler e- tjänster. Vi vet samtidigt, av erfarenhet, att intresset för webbsända fullmäktigesammanträden är mycket lågt i de kommuner som har infört det. Det blir en mycket hög kontaktkostnad per användare. Kommunledningskontorets bedömning är att i dagsläget är webbsändningar av fullmäktiges sammanträden inte någon prioriterad kommunikationsinsats inom ramen för befintliga resurser. Handlingar 1. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena 2. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena, tjänsteskrivelse Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Kalle Sönnergren Kommunregistrator Ska expedieras till: Motionär Akt

33 Ärende 6

34 Motion från Demoex Till Vallentuna Kommunfullmäktige Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda Motionsförslag: Demoex föreslår kommunfullmäktige att ge berörd förvaltning i uppdrag att öka förskoletiden för syskon till nyfödda då en förälder är föräldraledig. Bakgrund: Syskon till nyfödda - då en förälder är föräldraledig - har inte rätt till mer än 15 timmar förskoletid per vecka i Vallentuna. Ska det andra barnet inte ha lika stor rätt till tid av sina föräldrar som det första barnet fick? Ska ett äldre syskon som trivs på förskolan straffas när syskonet föds och inte få vara med kompisarna på förskolan mer än kanske halva tiden jämfört med tidigare? I Stockholms kommun erbjuder man 30 timmar i veckan till föräldralediga, något som jag vet att en del innerstadsbor ser som en avgörande anledning till att stanna kvar i stan. Förslaget kommer från Frågepanelen på kommunens hemsida För Demoex, Per Norbäck

35 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll (21) 11 Motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda (KS ) Beslut Arbetsutskottet fåreslår kommunstyrelsen att fåreslå fullmäktige att avslå motionen. Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen med hänvisning till eget budgetfårslag. Raimo Vuojärvi (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets fårslag. Proposition Ordfårande ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifallit kommunledningskontorets förslag. Reservation Jaana Tilles anmäler får (S) reservation mot beslutet. Ärendet i korthet Vallentuna kommun följer de krav som anges i skollagen om 15 timmars fårskoleverksamhet. Kommunledningskontoret finner såsom bam- och ungdomsfårvaltningen att det enligt kommunplan 2011 inte finns ekonomiskt utrymme att höja skolpengen till fårskolor och annan pedagogisk omsorg får att utöka omsorgstiden. Handlingar 24. Motion (DEX) - Öka fårskoletimmama får syskon till nyfödda 25. Motion (DEX) - Öka förskoletimmama för syskon till nyfödda, tjänsteskrivelse 26. Remissvar motion (DEX) Öka förskoletimmama för syskon till nyfödda, BUN Remissvar motion (DEX) öka förskolletimmarna för syskon till nyfödda, tjänsteskrivelse BUF Expedieras till Motionär Bam- och ungdomsnämnden Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

36 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/2 VICTOR KILÉN CHEF KOMMUNSTYRELSENS KANSLI KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse Motionssvar - Öka förskoletimmarna Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå motionen. Ärendet i korthet Vallentuna kommun följer de krav som anges i skollagen om 15 timmars förskoleverksamhet. Kommunledningskontoret finner såsom barn- och ungdomsförvaltningen att det enligt kommunplan 2011 inte finns ekonomiskt utrymme att höja skolpengen till förskolor och annan pedagogisk omsorg för att utöka omsorgstiden. Bakgrund Vallentuna kommun följer kraven enligt skollagen och erbjuder omsorg 15 timmar i veckan. Förskolorna har organiserat verksamheten utifrån de tider som barnen går i förskola. Av det totala antalet barn som går i förskoleverksamhet idag är det ca 13 % av barnen som är inskrivna på 15 timmar. Det kan finnas flera olika skäl att vara inskriven på 15 timmar. Barn vars föräldrar är föräldraledig med annat barn, barn vars föräldrar är arbetslösa, barn som endast deltar i allmän förskola för 3-5 åringar samt barn vars föräldrar har valt att det räcker med 15 timmar per vecka i omsorgstid. Om förskolorna ska erbjuda mer tid än 15 timmar per vecka för de barn som idag går 15 timmar kommer personaltätheten att sjunka i förskolan. Alternativet är att förskolorna anställer mer personal och då ökar kostnaderna för förskoleverksamheten. Därtill ökar kostnaderna för förbrukningsmaterial och måltider om barn går mer än 15 timmar per vecka. Möjligheterna att införa mer omsorg än 15 timmar per vecka är således beroende av beslut om att höja skolpengen till förskolor och annan pedagogisk omsorg. Kommunledningskontoret finner såsom barn- och ungdomsförvaltningen att det enligt kommunplan 2011 inte finns ekonomiskt utrymme att höja skolpengen till förskolor och annan pedagogisk omsorg för att utöka omsorgstiden. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

37 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Handlingar 1. motionssvar Öka förskoletimmarna 2. Motion (DEX) - Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda 3. Remissvar motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda, BUN Remissvar motion (DEX) öka förskolletimmarna för syskon till nyfödda, tjänsteskrivelse BUF Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Victor Kilén Chef kommunstyrelsens kansli Ska expedieras till: Akt BUN

38

39

40

41 Ärende 7

42 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (21 ) Kommunstyrelsens arbetsutskott Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark eks 2007,101) Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen au föreslå fullmäktige att anta detaljplanen för Vallentuna våtmarkspark. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade au den att godkänna detaljplan för Vallentuna våtmarkspark upprättad med redaktionell ändring och beslutade att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med våtmarksparken är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån. Syftet är också att öka rekreationsvärdena i det tätortsnära rekreationsområdet Björkby-Kyrkviken samt au gynna den biologiska mångfalden. Detaljplanen var utställd för granskning från den till och med den Inkomna yttranden framgår av förvaltningens utlåtande. Genomförande av denna plan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Handlingar 1. Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark, tjänsteskrivelse 2. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Plankarta 3. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Genomförandebeskrivning 4. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Illustrationsskiss 5. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Planbeskrivning 6. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, SBN Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, tjänsteskrivelse SBF Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

43 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/2 ELIN BRATTSTRÖM KOMMUNPLANERARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Vallentuna våtmarkspark upprättad med redaktionell ändring Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att den att godkänna detaljplan för Vallentuna våtmarkspark upprättad med redaktionell ändring och beslutade att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med våtmarksparken är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån. Syftet är också att öka rekreationsvärdena i det tätortsnära rekreationsområdet Björkby-Kyrkviken samt att gynna den biologiska mångfalden. Detaljplanen var utställd för granskning från den till och med den Inkomna yttranden framgår av förvaltningens utlåtande. Genomförande av denna plan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Handlingar 1. Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark 2. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Plankarta 3. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Genomförandebeskrivning 4. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Illustrationsskiss KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

44 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 5. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Planbeskrivning 6. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, SBN Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, tjänsteskrivelse SBF Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Elin Brattström Kommunplanerare Ska expedieras till: Akt Samhällsbyggnadsnämnden

45

46 ANTAGANDEHANDLING Redaktionell ändring (3) Samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för VALLENTUNA VÅTMARKSPARK omfattande delar av fastigheterna Vallentuna Prästgård 1:1 och 1:163 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Detaljplanen avses skickas ut för samråd under hösten 2009 och föreslås ställas ut för granskning under våren Antagande av detaljplanen bedöms kunna ske vintern 2010/2011. Genomförandetid Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Tidplan för byggnation samordnas med tidplan och färdigställande av Vallentuna trafikplats. Genomförandetiden föreslås uppgå till 15 år. Kommunen föreslås bli huvudman för allmän plats (Park 1 ). Vallentunavatten AB, dotterbolag till Roslagsvatten, är huvudman för det allmänna ledningsnätet, d.v.s. vatten-, spillvattenoch dagvattenanläggningar inom området. Dagvattenanläggningar för vägavvattning inkl vägtrummor tillhör respektive väghållare. Kommunen och Vallentunavatten AB ska träffa avtal som reglerar principerna för kostnads- och ansvarsfördelningen för genomförandet samt framtida drift och underhåll av våtmarksparken. Norrvatten har en huvudvattenledning längs den östra gränsen av området. Elledningarna inom området ägs av Elverket i Vallentuna AB. Den fjärrvärmeledning som berörs inom området ägs av Eon Värme Sverige AB. Ägarförhållanden Prästlönetillgångar i Stockholms stift äger merparten av den mark som planeras för våtmarksparken. Vallentuna kommun äger ett mindre område i nordost i anslutning till trafikplatsen. Vallentuna kommun önskar träffa avtal om marköverlåtelse gällande den del av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:1 som berörs av detaljplanen. Kan inte ett avtal träffas om överlåtelse kan marken lösas in

47 Vallentuna kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen ANTAGANDEHANDLING 2(3) enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning, mm. Ledningsrätt Arrendeavtal Ändring av reservatsföreskrifter och ny skötselplan Upplåtelse för tillfällig väg Ett avtal om marköverföring avses ligga till grund för fastighetsreglering där berörd del av Vallentuna Prästgård 1:1 överförs till kommunalägd fastighet. Detta sker genom lantmäteriförrättning när detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunen ansöker om förrättning. Den VA-ledning som går genom områdets södra del är säkerställd med ledningsrätt. Vad gäller fjärrvärmeledningen (Eons intagsledning för sjövatten) så är rättsläget oklart om den kan anses omfattas av upplåten ledningsrätt. Berörd del av Vallentuna Prästgård 1:1 arrenderas idag för jordbruk. Detta arrendeavtal sägs upp i samband med byggandet av våtmarksparken. Dispenser från reservatsföreskrifter, strandskydd och biotopskydd har beslutats av Länsstyrelsen i september I samband med ombyggnationen av Vallentuna trafikplats behövs ett mindre markområde i nordost, parallellt med nuvarande Stockholmsvägen, användas för en tillfällig väg under utbyggnadsskedet. Vägverket har erforderlig dispens från föreskrifterna för denna tillfälliga väg. En nyttjanderätt till denna tillfälliga väg har träffas med markägaren, Prästlönetillgångar i Stockholms stift. TEKNISKA FRÅGOR Vatten & avlopp Dagvatten Inom planområdet ligger ett flertal VA-ledningar och en pumpstation som betjänar centrala Vallentuna. Erforderlig hänsyn ska tas till dessa anläggningar vid anläggandet av våtmarks-parken. En teknisk PM för våtmarksparkens anläggande har tagits fram där detaljer kring våtmarksparkens renande och fördröjande funktion på dagvattnet studerats. Elledningar Fjärrvärme Längs den östra sidan av planområdet passerar ett antal elledningar. Samråd ska ske med Elverket i Vallentuna AB vid anläggandet av våtmarksparken Genom planområdet löper en fjärrvärmeledning. Erforderlig hänsyn ska tas till denna ledning vid anläggandet av våtmarksparken

48 Vallentuna kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen ANTAGANDEHANDLING 3(3) Geoteknik Miljökonsekvensbeskrivning En översiktlig geoteknisk utredning har utförts för att kunna bedöma schaktningsförutsättningar, grundvattennivåer, föroreningsförekomst och stabilitet. I och med anläggandet av våtmarksparken kommer tillstånd för vattenverksamhet att sökas hos Miljödomstolen. I tillståndsprocessen ingår framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och samråd med berörda parter. EKONOMISKA FRÅGOR Allmänna anläggningar Kommunen och Vallentuna Vatten AB bekostar anläggandet av våtmarksparken. Kostnaderna regleras i ett genomförandeavtal. Fastighetsbildning Lantmäteriförrättning för våtmarksparkens bildande bekostas av kommunen. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN I planarbetet har från kommunen, exploateringsingenjörerna Jenny Svensson och Anders Nahlbom, kommunantikvarie Elenor Åberg, kommunträdgårdsmästare Maria Rydell, miljöplanerare Sigrid Walve, projektledare väg Bertil Sjögrund samt planarkitekt Malin Mårdén deltagit. Från Roslagsvatten AB har VA-ingenjör Nina Johansson deltagit. Från Structor Projektutveckling AB har projektledare Ingegerd Hedmark deltagit. Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning Eva Anderling Plan & exploateringschef Anders Nahlbom Exploateringsingenjör

49 ILLUSTRATIONSSKISS Natur och park i mjukt samförstånd Miljöer vid vatten har mycket att berätta. Våtmarksparken anläggs med flera syften. Ett av dem är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån. Projektet har också som mål att dels öka den biologiska mångfalden genom nyskapande av spännande våtmarksmiljöer samt att återskapa Ormstaåns naturliga meandring. Syftet är också att öka rekreationsvärdet i det tätortsnära naturreservatet Björkby- Kyrkviken. Området utgör Vallentunas entré som genomgår en övergripande omdaning i samband med byggandet av den nya trafikplatsen och sociodukten. Bilderna illustrerar exempel tagna från andra våtmarksparker. Den slutgiltiga gestaltningen av våtmarksparkens utseende samt val av växt- och djurliv mm kommer att tas fram i ett senare skede. Anlagd våtmarksmiljö som smälter in i landskapet

50 ANTAGANDEHANDLING Redaktionell ändring (9) Samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för VALLENTUNA VÅTMARKSPARK omfattande delar av Vallentuna Prästgård 1:1 och 1:163 i Vallentuna kommun, Stockholms län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Program och redogörelse för programsamråd Fastighetsförteckning Illustrationsskiss

51 Vallentuna kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen ANTAGANDEHANDLING Redaktionell ändring (9) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Våtmarksparken anläggs med flera syften: Ett av syftena är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån. Syftet är också att öka rekreationsvärdet i det tätortsnära rekreationsområdet Björkby-Kyrkviken samt att gynna den biologiska mångfalden. Våtmarksparken föreslås bli en kombination av park, våtmark som omhändertar dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån samt ett rekreationsområde. Vallentunasjön ingår i Oxundaåns avrinningsområde och tillhör en av de mest övergödda sjöarna i Stockholms län. Anläggandet av en våtmarkspark fördröjer dagvattnet och minskar belastningen på Vallentunasjön, något som är extra angeläget med hänsyn till utbyggnadsplanerna för bostäder i centrala Vallentuna. FÖRENLIGHET MED 3, 4 och 5 KAP. MILJÖBALKEN Riksintressen Inom planområdet finns inga riksintressen. Miljökvalitetsnormer Enligt förordningen om miljökvalitetsnormer har regeringen hittills meddelat miljökvalitetsnormer för utomhusluft svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, bensen, ozon och luftpartiklar (PM10). Dessa normer förväntas inte överstigas. För Vallentunasjön anger miljökvalitetsnormerna att god ekologisk status ska uppnås 2021 och god kemisk ytvattenstatus Våtmarksparken kommer troligen hjälpa till att uppnå målet. PLANDATA Läge och areal Området är centralt beläget vid Ormstaåns utlopp till Vallentunasjön. Det ligger väster om Roslagsbanan och Stockholmsvägen, öster om Vallentuna kyrka, söder om Vallentuna centrum och norr om Vallentunasjön. Planområdet omfattar en areal på ca 7 ha. Markägoförhållanden Fastighetsägare till Vallentuna Prästgård 1:1 är Prästlönetillgångar i Stockholms stift.

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-03-14. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-03-14. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-03-14 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Övriga kallade Vallentuna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014 K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-10 Tid och plats Kl 18.00 Kultursalen, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Övriga kallade

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kommunstyrelsen 2009-11-30 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kallade tjänstemän Tf Kommundirektör

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, tisdagen den 31 januari, kl 13.00 16.10 ande Örjan Lid (M) ordförande, Elisabeth Rydström (C), Raimo Vuojärvi (M), Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-06 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS 2011.075) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB Anteckning Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet En motion har inkommit från Demoex att ge kulturförvaltningen i uppdrag att rekonstruera Väsby Kvarn utvändigt i samråd med hembygdsföreningen

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

nälls1arummet, Kommunalhuset, 'Vallentuna. Kl 09.00-11:00,11:40-12:15.

nälls1arummet, Kommunalhuset, 'Vallentuna. Kl 09.00-11:00,11:40-12:15. VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesp rotokol i 2.011-03- 10 Kommunstyre lsens arbetsutskott _. - - -........ _.. _-..-... _--.... _..._...................... _......._...... _--_.. Plats och tid _..._. --_..._...._.

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Expedieras till. 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013, yrkande från Socialdemokraterna. 2. SN $ rrr, Uppräkning av hemtjänstpeng zor3

Expedieras till. 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013, yrkande från Socialdemokraterna. 2. SN $ rrr, Uppräkning av hemtjänstpeng zor3 Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till ftirmån för (S)-förslag. iirendet i korthet Socialnämnden har füreslagit kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen medo,g%o fr.o.m.

Läs mer

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2072-06-14 1s (20) 9s7 Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS 20t2.279) Beslut Arbetsutskottets förslag:

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-11-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Antagandehandling Januari 2012 Normalt planförfarande (PBL 1987:10) KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014-10-14 Tid och plats 18:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-18 Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Övriga kallade Mikael Carlgren, Kanlischef, Victor Kilén, Kommundirektör, Johanna Harling, Kommunsekreterare Ray Idermark

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Redovisning av obesvarade motioner KS

Redovisning av obesvarade motioner KS Redovisning av obesvarade motioner 201 10 KS 201.420 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 201-11-1 184 Redovisning av obesvarade motioner 201 (KS 201.420) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN 2017.038 108 Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 38 Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd (SN 2017.038)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) Detaljplan för ÅBY ÄNGAR ETAPP 1 omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret

BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Ändring av detaljplan nr 202, i Åkarp Burlövs kommun, Skåne län enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING inkl. karta och planbestämmelser Ändringen av detaljplanen utgörs

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning LAGA KRAFT HANDLING MSN 2012.022 2012-05-21 KVARTERSGÅRD VID BLÅBÄRSVÄGEN DETALJPLAN OMFATTANDE FASTIGHETERNA ORMSTA 1:715, 1:845 OCH 1:846 I VALLENTUNA KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN Genomförandebeskrivning Enkelt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

Omorganisation kommunikation 16 KS

Omorganisation kommunikation 16 KS Omorganisation kommunikation 16 KS 2016.400 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 218 Omorganisation kommunikation (KS 2016.400) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN 2016.047 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-10-13 67 Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Folkhälsopolicy 4 KS

Folkhälsopolicy 4 KS Folkhälsopolicy 4 KS 2015.126 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17 185 Folkhälsopolicy (KS 2015.126) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00-18:40 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C) vice ordf, Raimo Vuojärvi (M),

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överföring av medel till Kulturnämnden

Tjänsteskrivelse Överföring av medel till Kulturnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-10 DNR KS 2015.313 EMELIE HALLIN SID 1/3 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Överföring

Läs mer

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Prästen 3 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Ullared 1:104 m.fl. Ullared församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-08 Reviderad 2010-11-02, 2011-05-24 1. INLEDNING

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, förvaltningschef

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-11-24 310 Upphävande av beslut om F-9-skolor samt uppdrag till barn- och ungdomsförvaltningen att utvärdera

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR ANTAGANDEHANDLING 2015-06-02 Tillägg till Stadsplan för fastigheten Holje 2:19 m.fl. Detaljplan för Holje 204:1 m.fl. Ändring av detaljplan för Holje 204:1 m.fl. T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R

Läs mer

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS 2015.330 3 VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesp rotokol I 20L6-O3-2L t2 (23) 5ss Svar på motion (S) Kommunala lekplatser (KS 2015.330) Beslut föreslår att

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-02-19 1 (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser 1 Tillägg till

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 14 oktober 2008, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

e"; 1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) om "mjuka linjen" 2. Motion angående lokal busslinje - "Mjuka linjen" VALLENTUNA KOMMUN g t73

e; 1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) om mjuka linjen 2. Motion angående lokal busslinje - Mjuka linjen VALLENTUNA KOMMUN g t73 Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-05 22 (33) g t73 Svar på motion (V) om "mjuka linjen" (KS 2015.213) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS!

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS! K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-12-13 OBSERVERA TID OCH PLATS! Socialnämnden kommer även att få en rundtur på Väsbygården i anslutning till sammanträdet och julbordet (separat inbjudan till julbordet har

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS 2016.274 3 Kommunstyrelsen 2016-10-03 177 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274)

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, Fysisk planering, fast egendom, fastigheter och exploateringsverksamhet KS-2017/674

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, Fysisk planering, fast egendom, fastigheter och exploateringsverksamhet KS-2017/674 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-11-27 192 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, Fysisk planering, fast egendom, fastigheter och exploateringsverksamhet KS-2017/674

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer