Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Patric Andersson, Ekonomichef Victor Kilén, chef KS kansli Ola Bertilsson, Personalchef Övriga kallade Vallentuna den 8 februari 2011 Örjan Lid Ordförande Victor Kilén Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (19) Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Informationsärende Presentation av nya chefer för ekonomi- och HR-avdelningarna Informationsärende - Uppräkning hemtjänstpeng 2011 (KS ) Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena (KS ) Motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda (KS ) Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark (KS ) Antagande av Detaljplan Vallentuna-Rickeby 1:82 och del av Vallentuna-Rickeby 1:436 (Källvägen) (KS ) Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna teater (KS ) Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp (KS ) Bildandet av planutskott under kommunstyrelsen (KS ) Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2011 (KS ) Kommunförsäkring 2011 (KS ) Verksamhetsplan (KS ) Bostadsbyggnadsprognos 2011 (KS ) Anmälningslista Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format:

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 3. Informationsärende Presentation av nya chefer för ekonomi- och HRavdelningarna Ärendet i korthet Ekonomiavdelningens och HR-avdelningens nya chefer, Patric Andersson respektive Ola Bertilsson, presenteras för kommunstyrelsen.

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 4. Informationsärende - Uppräkning hemtjänstpeng 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Socialnämnden beslutade den 21 september 2010 om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 %. Detta i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation samt att uppräkningen sker från och med den 1 januari Socialförvaltningen arbetar enligt LoV (lagen om valfrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgivare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Både kommunens utförare av hemtjänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Uppräkning hemtjänstpeng 2011, tjänsteskrivelse 3. Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN tjänsteskrivelse Expedieras till Ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret Socialnämnden

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 5. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet I mars 2010 lämnade Jaana Tilles (S) in en motion med rubriken "Webbsänd kommunfullmäktigemötena". Motionen beskriver projektet "Vallentuna direkt" som framgångsrikt eftersom det har höjt tillgängligheten och servicenivån i kommunen. På kommunens hemsida finns idag aktuell information om kommunen, blanketter, sammanträdeshandlingar och protokoll. Men enligt motionen saknas ännu en viktig detalj, webbsändningar från fullmäktiges sammanträden. Allt fler politiska församlingar sänder sina sammanträden på internet. Det ger invånarna möjlighet att följa och granska politiken på deras egna villkor. De kan göra det när de har tid och lust, och även välja vilka punkter på dagordningen som är intressanta. Samtidigt är det inte klarlagt hur stort intresset för en sådan tjänst är. Webbsändningar innebär vissa kostnader som måste vägas mot den nytta de gör. Ärendets tidigare behandling KSAU Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen. Örjan Lid (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Åke Uddén (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Reservation Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet. Handlingar 1. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena 2. KSAU 6 3. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena, tjänsteskrivelse Expedieras till Motionär IKT-avdelningen, kommunledningskontoret Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 6. Motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet Vallentuna kommun följer de krav som anges i skollagen om 15 timmars förskoleverksamhet. Kommunledningskontoret finner såsom barn- och ungdomsförvaltningen att det enligt kommunplan 2011 inte finns ekonomiskt utrymme att höja skolpengen till förskolor och annan pedagogisk omsorg för att utöka omsorgstiden. Ärendets tidigare behandling KSAU Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen med hänvisning till eget budgetförslag. Raimo Vuojärvi (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Reservation Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet. Handlingar 1. Motion (DEX) - Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda 2. KSAU Motion (DEX) - Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda, tjänsteskrivelse 4. Remissvar motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda, BUN Remissvar motion (DEX) öka förskolletimmarna för syskon till nyfödda, tjänsteskrivelse BUF Expedieras till Motionär Barn- och ungdomsnämnden Akten

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 7. Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta detaljplanen för Vallentuna våtmarkspark. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att den att godkänna detaljplan för Vallentuna våtmarkspark upprättad med redaktionell ändring och beslutade att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med våtmarksparken är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån. Syftet är också att öka rekreationsvärdena i det tätortsnära rekreationsområdet Björkby-Kyrkviken samt att gynna den biologiska mångfalden. Detaljplanen var utställd för granskning från den till och med den Inkomna yttranden framgår av förvaltningens utlåtande. Genomförande av denna plan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU 3 2. Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark, tjänsteskrivelse 3. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark Plankarta 4. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark Genomförandebeskrivning 5. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark Illustrationsskiss 6. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark Planbeskrivning 7. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, SBN Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, tjänsteskrivelse SBF Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 8. Antagande av Detaljplan Vallentuna-Rickeby 1:82 och del av Vallentuna-Rickeby 1:436 (Källvägen) (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta detaljplan för Vallentuna-Rickeby 1:82 och del av Vallentuna-Rickeby 1:436 (Källvägen) upprättad Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsnämnden godkände den detaljplan för Vallentuna-Rickeby 1:82 (Källvägen) upprättad Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga området med ca 20 nya bostäder i ett flerbostadshus. Detaljplanen var utställd för granskning från den till och med den Inkomna yttranden framgår av förvaltningens utlåtande. Genomförande av denna plan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU 4 2. Antagande av detaljplan för Källvägen, tjänsteskrivelse 3. Detaljplan för Källvägen - plankarta 4. Detaljplan för Källvägen Genomförandebeskrivning 5. Detaljplan för Källvägen - Planbeskrivning 6. Detaljplan för Källvägen Utlåtande 7. Detaljplan för Källvägen - godkännande, SBN Detaljplan för Källvägen - godkännande, tjänsteskrivelse SBF Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Akten

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (19) Kommunstyrelsen Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna teater (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige: Att huvudmannaskapet för Vallentuna teater flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Att organisationsförändringen träder i kraft fr o m 1 april Att befintlig driftsbudget för hyreskostnader och städkostnader för teatern överförs från kommunstyrelsen till kulturnämnden från och med den 1 april Ärendet i korthet Huvudmannaskapet för Vallentuna teater låg tidigare på utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade dock i december 2009 att huvudmannaskapet skulle flyttas från utbildningsnämnden, detta på grund av att kostnaden för teatern även påverkade gymnasieskolans kostnader gällande skolpeng till andra kommuner. Kommunfullmäktige gav även kommunstyrelsen i uppdrag att presentera ett förslag angående huvudmannaskapet för teatern. Under tiden skulle kommunstyrelsen inneha huvudmannaskapet. Under 2010 har frågan diskuterats mellan kommunledningskontoret, barn- och ungdomsförvaltningen, kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen. Utifrån dessa diskussioner föreslår kommunledningskontoret att kulturnämnden ska överta huvudmannaskapet för teatern och att detta ska ske från och med den första april I kulturnämndens budget för 2011 är hänsyn tagen till att ta över huvudmannaskapet för teatern. I och med en övergång till kulturnämnden finns det också utrymme i nuvarande budget 2011 att anställa en tekniker. Denna tekniker ska bistå alla förvaltningar när behov uppstår vid olika arrangemang och aktiviteter. Denna tekniker kommer också få ansvaret över de tekniska delarna i det nya kulturhuset. Kommunledningskontoret föreslår också att teatern bör ligga som ett eget verksamhetsområde under kulturnämnden så det blir så transparent och tydligt som möjligt med avseende på kostnader för teatern. I och med denna övergång av huvudmannaskap föreslås också att befintlig driftsbudget för hyreskostnader och städkostnader för teatern överförs från kommunstyrelsen till kulturnämnden från och med den första april Vid en övergång av Vallentuna teater måste även kommunstyrelsens och kulturnämndens reglementen revideras som en följd av flyttat huvudmannaskap. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna teater, tjänsteskrivelse Expedieras till Akt Berörda nämnder

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 10. Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta höjning av anläggningsavgifter enligt förslag och att detta ska gälla fr.o.m Ärendet i korthet Vallentunavattens styrelse har fattat beslut om att föreslå kommunen att höja anläggningsavgiften i "VA-taxan för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Vallentuna kommun" från 1 januari Ärendets tidigare behandling KSAU Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslaget utan ställningstagande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Handlingar 1. KSAU Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp, tjänsteskrivelse 3. Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Roslagsvatten AB Vallentunavatten AB Ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret Akten

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 11. Bildandet av planutskott under kommunstyrelsen (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att ett planutskott under kommunstyrelsen bildas med befogenhet att besluta om planbeslut enligt den nya Plan- och bygglagen från och med den andra maj att kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen revideras i enlighet med ovanstående beslut. att fullmäktige ger direktiv till kommunstyrelsen att under 2011 ge förslag på ändringar i kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglemente så att frågor gällande fördjupad översiktsplan, strukturplan, andra planer av strukturell karaktär, samt alla former av detaljplaner förutom enkelt planförfarande hädanefter ska hanteras och godkännas av kommunstyrelsens planutskott för att sedan skickas för behandling och antagande i kommunfullmäktige. Ärendet i korthet Den 2 maj 2011 träder en ny Plan- och bygglag i kraft. Denna nya lag innebär bland annat att planbesked blir obligatoriskt och en del av den nya Plan- och bygglagen. Planbesked ska från och med den 2 maj 2011 också ges inom fyra månader vilket kan uppfattas som kort tid för handläggning och politisk behandling. Eftersom planbesked tidigare inte varit obligatoriskt och lagbundet stadgas det inte heller i något av nämndernas reglementen hur denna fråga ska hanteras. Inom kommunstyrelsen finns det dock ett fungerande förfarande gällande hanteringen av planbesked. Detta förfarande härrör sig från att frågor gällande planbesked även hanteras i bostadsbyggnadsprognosen som kommunstyrelsen tar ställning till varje år. Detta medför att det finns en fungerande rutin gällande planbesked i kommunen som även skulle gå att tillämpa då den nya Plan- och bygg lagen träder i kraft. Kommunstyrelsen fattade beslutade om att tillsätta en politisk planberedningsgrupp, PlanAU, som skulle ha till uppgift att bereda planärenden inför beslut i kommunstyrelsen respektive fullmäktige. För att uppnå Plan- och bygglagens krav måste det organ som fattar beslut om planbesked ha befogenhet och via delegation från fullmäktige rätt att utöva myndighetsutövning. För att lagkravet om att planbesked måste ges inom fyra månader ska uppfyllas, och att Vallentuna kommun ska kunna tillämpa detta från och med den 2 maj 2011 föreslår kommunledningskontoret att det tidigare PlanAU övergår till att bli ett planutskott under kommunstyrelsen med befogenhet att besluta om planbesked enligt den nya Plan- och bygglagen. Detta medför att kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen revideras så att denna delegation blir möjlig. Det är ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott som ska utgöra planutskottet men ledamöterna i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska alltid kallas till planutskottets sammanträden. Det är kommunstyrelsens ordförande som ska uppbära ordförandeskapet i planutskottet. På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomförde PriceWaterhouseCoopers under hösten 2010 en granskning av kommunens övergripande planering med inriktning på investeringsoch exploateringsprocessen. Granskningen fokuserade på hur denna process påverkade den efterföljande detaljplaneringen för att besvara revisionsfrågan om den generella fysiska, ekonomiska samt verksamhetsmässiga planeringen i kommunen är ändamålsenlig. Revisionsrapportens sammanfattande bedömning att den övergripande planeringen inte i alla delar sker på ett ändamålsenligt sätt.

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) Granskningen visar en tydlig bild av att detta sammanhänger med otydligheter vad gäller ansvarsgränser mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Otydligheter i gränssnitten förvärras av otydligheter i arbetsprocesser och rutiner när det gäller exploaterings-, plan- och investeringsverksamheten i kommunen. Det redovisade resultatet presenterades för fullmäktige den 13 december Utifrån detta föreslår kommunledningskontoret vidare att fullmäktige ger direktiv till kommunstyrelsen att under 2011 ge förslag på ändringar i kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglemente så att frågor gällande fördjupad översiktsplan, strukturplan, andra planer av strukturell karaktär, samt alla former av detaljplaner förutom enkelt planförfarande hädanefter ska hanteras och godkännas av kommunstyrelsens planutskott för att sedan skickas för behandling och antagande i kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU 7 2. Bildandet av planutskott under kommunstyrelsen, tjänsteskrivelse 3. Kommunstyrelsens reglemente, förslag till revidering 4. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, förslag till revidering 5. Nu gällande reglemente, kommunstyrelsen 6. Nu gällande reglemente, samhällsbyggnadsnämnden Expedieras till Akt Samhällsbyggnadsnämnden

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (19) Kommunstyrelsen Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ekonomiskt bidrag till Vallentuna Civilförsvarsförening lämnas med kronor för verksamhetsåret Ärendet i korthet Vallentuna civilförsvarsförening (VCFF) har till kommunen inkommit med begäran om kronor som bidrag till sin verksamhet med frivilliga resursgrupper (FRG) för kalenderåret Ärendets tidigare behandling KSAU Anteckning Örjan Lid (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen under behandlingen av ärendet. Handlingar 1. KSAU Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2011, tjänsteskrivelse 3. Ansökan om ersättning för år 2011 för att rekrytera, utbilda och öva FRG i Vallentuna Expedieras till Vallentuna Civilförsvarsförening Ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (19) Kommunstyrelsen Kommunförsäkring 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun avtalar med Stockholmsregionens Försäkrings AB om tecknande av övergripande kommunförsäkringsprogram för 2011 i enlighet med från bolaget mottagen premieoffert daterad Ärendet i korthet Fortsatt utvecklad samverkan med länets kommuner ifråga om riskhantering ger fördelar i form av Hållbara och kostnadseffektiva försäkringslösningar med långsiktigt stabil premienivå, Stöd till upprätthållande av kommunernas kompetens inom risk- och försäkringsområdena, Tillgång till samlade resurser inom riskhanteringsområdet, Gemensamt arbete för att förebygga skador vilket gagnar samtliga genom att minskat skadeutfall ger bättre ekonomi och lägre försäkringskostnader Möjligheter till erfarenhetsutbyten och gemensam kompetensutveckling Införandet av det så kallade Teckal-undantaget i svensk rätt har vid en samlad bedömning möjliggjort att kommunförsäkringen för samtliga 20 kommuner som är delägare i bolaget nu placeras hos Stockholmsregionens försäkrings AB, i enlighet med de ursprungliga planerna då bolaget bildades. Ärendets tidigare behandling KSAU Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslaget utan ställningstagande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Handlingar 1. KSAU Kommunförsäkring 2011, tjänsteskrivelse 3. Information från Stockholmsregionens försäkring AB (om premiejusteringsprincip), SRF (via KSL), Kommun- och företagsförsäkring 2011 premieoffert, SRF, Information angående kommun/företagsförsäkring premier 2011, SRF, Premiesammanställning per kommun, SRF, Expedieras till Akt

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (19) Kommunstyrelsen Verksamhetsplan (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för enligt bilaga. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen antog vid sammanträdet den 22 november verksamhetsplan under förutsättning att den föreslagna kommunplanen antogs av fullmäktige. Kommunplanen som antogs av fullmäktige den 13 december innehöll förändringar som påverkar kommunstyrelsens ramar: 15 miljoner kronor av KSOF:s medel för 2011 förs över till Utbildningsnämnden. 6 miljoner kronor av KSOF:s medel för 2011 förs över till det budgeterade resultatet för år Prognosen för den avtalsenliga delen av kommunens arbetsgivaravgifter är lägre jämfört med i våras - vilket sänker kommunens kostnader. Kommunens telefonilösning innebär att en större andel av kostnaderna finansieras centralt (KS) Kommunstyrelsens ram i bifogad verksamhetsplan är justerad gällande ovanstående ekonomiska förändringar. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Kommunstyrelsens verksamhetsplan , reviderad, tjänsteskrivelse 3. Kommunstyrelsens verksamhetsplan , reviderad Expedieras till Akt

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (19) Kommunstyrelsen Bostadsbyggnadsprognos 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen godkänner att Bostadsbyggnadsprognos för , BBP11A, används som underlag för framtagande av befolkningsprognos - BFP11A. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till bostadsbyggnadsprognos för perioden , BBP11A. Prognosen bygger på föregående års bostadsbyggnadsprognos för (BBP 10A) och gällande översiktsplan samt inkomna önskemål om detaljplanering. Till ärendet hör för närvarande tre dokument. 1) BBP11A KSAU ) Sammanställning av projekt KSAU ) Planbesked KSAU Bostadsbyggnadsprognosen och förslag till planbesked kommer att tas upp för fortsatt beredning i arbetsutskottet i samband med beredning och beslut av Kommunplan Ärendets tidigare behandling KSAU Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslaget utan ställningstagande till kommunstyrelsen för vidare behandling Handlingar 1. KSAU Bostadsbyggnadsprognos 2011, tjänsteskrivelse 3. Sammanställning av projekt KSAU BBP11A KSAU Planbesked 2011 KSAU Expedieras till Akt

18 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 18 (19) Kommunstyrelsen Anmälningslista Beslut Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Delegationsbeslut Datum Diarienummer Fattat av Rubrik KS Örjan Lid (Vallentuna kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) KS Örjan Lid (Vallentuna kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) Yttrande utställning järnvägsplan kragstalund Vallentuna Fullmakt föra kommunens talan inför domstol Beslut att inte lämna yttrande. Tilldelningsbeslut, Vallentuna kommun Förlängning tillförordnad samhällsbyggnadschef Skrivelser Datum Diarienummer Avsändare Rubrik Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Kommunalförbundet Norrvatten Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Revisorerna (Vallentuna kommun) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 11:01 Cirkulärhantering 2011 samt abonnemang på cirkulär 2011 och cirkulärförteckning 2010 Protokoll Norrvattens förbundsfullmäktige Cirkulär 10:83 Utfall i kostnads- och LSSutjämningen 2011 Protokoll revisorerna Cirkulär 11:03 Redogörelse för överenskommelsen om Omställningsavtal - KOM-KL Ålderspension till förtroendevalda med

19 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) Datum Diarienummer Avsändare Rubrik deltidsuppdrag Mälardalsrådet Kallelse till Rådsmöte Storstockholms brandförsvar Protokoll Förbundsfullmäktige

20 Handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 4 Uppräkning hemtjänstpeng 2011 KS Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena KS Motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda KS Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark KS Antagande av Detaljplan Vallentuna-Rickeby 1:82 och del av Vallentuna-Rickeby 1:436 (Källvägen) KS Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna teater KS Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp KS Bildandet av planutskott under kommunstyrelsen KS Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2011 KS Kommunförsäkring 2011 KS Verksamhetsplan KS Bostadsbyggnadsprognos 2011 KS

21 Ärende 4

22 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (21 ) Kommunstyrelsens arbetsutskott Informationsärende - Uppräkning hemtjänstpeng 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen gällande uppräkning av hemtjänstpeng. Ärendet i korthet Socialnämnden beslutade den 21 september 2010 om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 %. Detta i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation samt att uppräkningen sker från och med den 1 januari Socialförvaltningen arbetar enligt lov Gagen om valfrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgivare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Både kommunens utförare av hemtjänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. Handlingar 3. Uppräkning hemtjänstpeng 2011, tjänsteskrivelse 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN tjänsteskrivelse Expedieras till Ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret Socialnämnden Juste"n~ Utdragsbestyrkande

23 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/2 PATRIC ANDERSSON EKONOMICHEF KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Uppräkning hemtjänstpeng 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut Att kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Socialnämnden beslutade den 21 september 2010 om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 %. Detta i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation samt att uppräkningen sker från och med den 1 januari Socialförvaltningen arbetar enligt LoV (lagen om valfrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgivare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Både kommunens utförare av hemtjänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. Uppräkning 1,1 % Service extern 291 kr 294 kr Service kommunal 280 kr 283 kr Omvårdnad extern 322 kr 326 kr Omvårdnad kommunal 310 kr 313 kr KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

24 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Handlingar 1. Uppräkning hemtjänstpeng 2011, tjänsteskrivelse 2. Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN 97 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Ekonomiavd

25

26 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) SN SOCIALNÄMND Socialförvaltning TUNA TORG 11, 2TR VALLENTUNA TELEFON VX FAX Socialnämnden Handläggare: Carina Altius Direkt tfn: Uppräkning hemtjänstpeng 2011 Socialförvaltningens förslag till socialnämnden 1. Att socialnämnden räknar upp hemtjänstpengen med 1,1 % i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation samt att uppräkningen sker från och med den 1 januari Ärendet i korthet Socialförvaltningen arbetar enligt LoV (lagen om vafrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgviare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Både kommunes utförare av hemtänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. För externa utförare utgår en momskompensation om ca 4 % därav prisskillnaden. Uppräkning 1,1 % Service extern 291 kr 294 kr Service kommunal 280 kr 283 kr Omvårdnad extern 322 kr 326 kr Omvårdnad kommunal 310 kr 313 kr Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Uppräkning hemtjänstpeng 2011

27 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) SN Monika Fernlund T.f. socialchef Carina Altius Ekonom Ska expedieras till: Akt Handläggare SN KS

28 Ärende 5

29

30 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21 ) Kommunstyrelsens arbetsutskott Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avslå motionen. Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen. Öljan Lid (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Åke Udden CC) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Proposition Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet har bifallit kommunledningskontorets förslag. Reservation Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet. Ärendet i korthet I mars 2010 lämnade Jaana Tilles (S) in en motion med rubriken "Webbsänd kommunfullmäktigemötena". Motionen beskriver projektet "Vallentuna direkt" som framgångsrikt eftersom det har höjt tillgängligheten och servicenivån i kommunen. På kommunens hemsida finns idag aktuell information om kommunen, blanketter, sammanträdeshandlingar och protokoll. Men enligt motionen saknas ännu en viktig detalj, webbsändningar från fullmäktiges sammanträden. Allt fler politiska församlingar sänder sina sammanträden på internet. Det ger invånarna möjlighet att följa och granska politiken på deras egna villkor. De kan göra det när de har tid och lust, och även välja vilka punkter på dagordningen som är intressanta. Samtidigt är det inte klarlagt hur stort intresset för en sådan tjänst är. Webbsändningar innebär vissa kostnader som måste vägas mot den nytta de gör. Handlingar 22. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena 23. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena, tjänsteskrivelse Expedieras till Motionär IKT-avdelningen, kommunledningskontoret Akten Justerandes sign Justerandes sign f\( Utdragsbestyrkande

31 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/2 KALLE SÖNNERGREN KOMMUNREGISTRATOR KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet I mars 2010 lämnade Jaana Tilles (S) in en motion med rubriken "Webbsänd kommunfullmäktigemötena". Motionen beskriver projektet "Vallentuna direkt" som framgångsrikt eftersom det har höjt tillgängligheten och servicenivån i kommunen. På kommunens hemsida finns idag aktuell information om kommunen, blanketter, sammanträdeshandlingar och protokoll. Men enligt motionen saknas ännu en viktig detalj, webbsändningar från fullmäktiges sammanträden. Allt fler politiska församlingar sänder sina sammanträden på internet. Det ger invånarna möjlighet att följa och granska politiken på deras egna villkor. De kan göra det när de har tid och lust, och även välja vilka punkter på dagordningen som är intressanta. Samtidigt är det inte klarlagt hur stort intresset för en sådan tjänst är. Webbsändningar innebär vissa kostnader som måste vägas mot den nytta de gör. Kommunledningskontorets synpunkter Fördelarna med att sända kommunfullmäktiges sammanträden på internet är, som motionen påpekar, att en bredare publik får tillgång till dessa möten, vilket ökar insynen i den demokratiska processen. Möjligheten att ta del av sammanträdena även för dem som inte kan närvara fysiskt underlättar för såväl allmänheten som för tjänstemän och förtroendevalda. Det blir möjligt att, beroende på vald lösning, gå in i realtid eller i efterhand och ta del av debatten i den fråga som man är intresserad av. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

32 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Nackdelarna med att sända fullmäktiges sammanträden över internet handlar i första hand om kostnaderna i proportion till intresset. Det finns ett antal olika nivåer av tjänsten, till exempel direktsändning eller klippning i efterhand för att senare lägga ut sammanträdet. De olika alternativen, kombinerat med önskvärd kvalitet, påverkar givetvis också kostnaderna. Sollentuna kommun använder en lösning som kostar cirka kronor/sammanträde för inhyrd personal och teknik. Utöver det tillkommer en kostnad för gränssnittet. Sedan tidigare finns det, på kommunens hemsida, en frågepanel. Där ges allmänheten en möjlighet att ställa frågor till partierna. Utöver det står Vallentuna kommun idag inför en rad satsningar i syfte att förbättra insynen i kommunens verksamheter, till exempel förbättrad information på kommunens hemsida och utvecklandet av fler e- tjänster. Vi vet samtidigt, av erfarenhet, att intresset för webbsända fullmäktigesammanträden är mycket lågt i de kommuner som har infört det. Det blir en mycket hög kontaktkostnad per användare. Kommunledningskontorets bedömning är att i dagsläget är webbsändningar av fullmäktiges sammanträden inte någon prioriterad kommunikationsinsats inom ramen för befintliga resurser. Handlingar 1. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena 2. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena, tjänsteskrivelse Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Kalle Sönnergren Kommunregistrator Ska expedieras till: Motionär Akt

33 Ärende 6

34 Motion från Demoex Till Vallentuna Kommunfullmäktige Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda Motionsförslag: Demoex föreslår kommunfullmäktige att ge berörd förvaltning i uppdrag att öka förskoletiden för syskon till nyfödda då en förälder är föräldraledig. Bakgrund: Syskon till nyfödda - då en förälder är föräldraledig - har inte rätt till mer än 15 timmar förskoletid per vecka i Vallentuna. Ska det andra barnet inte ha lika stor rätt till tid av sina föräldrar som det första barnet fick? Ska ett äldre syskon som trivs på förskolan straffas när syskonet föds och inte få vara med kompisarna på förskolan mer än kanske halva tiden jämfört med tidigare? I Stockholms kommun erbjuder man 30 timmar i veckan till föräldralediga, något som jag vet att en del innerstadsbor ser som en avgörande anledning till att stanna kvar i stan. Förslaget kommer från Frågepanelen på kommunens hemsida För Demoex, Per Norbäck

35 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll (21) 11 Motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda (KS ) Beslut Arbetsutskottet fåreslår kommunstyrelsen att fåreslå fullmäktige att avslå motionen. Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen med hänvisning till eget budgetfårslag. Raimo Vuojärvi (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets fårslag. Proposition Ordfårande ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifallit kommunledningskontorets förslag. Reservation Jaana Tilles anmäler får (S) reservation mot beslutet. Ärendet i korthet Vallentuna kommun följer de krav som anges i skollagen om 15 timmars fårskoleverksamhet. Kommunledningskontoret finner såsom bam- och ungdomsfårvaltningen att det enligt kommunplan 2011 inte finns ekonomiskt utrymme att höja skolpengen till fårskolor och annan pedagogisk omsorg får att utöka omsorgstiden. Handlingar 24. Motion (DEX) - Öka fårskoletimmama får syskon till nyfödda 25. Motion (DEX) - Öka förskoletimmama för syskon till nyfödda, tjänsteskrivelse 26. Remissvar motion (DEX) Öka förskoletimmama för syskon till nyfödda, BUN Remissvar motion (DEX) öka förskolletimmarna för syskon till nyfödda, tjänsteskrivelse BUF Expedieras till Motionär Bam- och ungdomsnämnden Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

36 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/2 VICTOR KILÉN CHEF KOMMUNSTYRELSENS KANSLI KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse Motionssvar - Öka förskoletimmarna Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå motionen. Ärendet i korthet Vallentuna kommun följer de krav som anges i skollagen om 15 timmars förskoleverksamhet. Kommunledningskontoret finner såsom barn- och ungdomsförvaltningen att det enligt kommunplan 2011 inte finns ekonomiskt utrymme att höja skolpengen till förskolor och annan pedagogisk omsorg för att utöka omsorgstiden. Bakgrund Vallentuna kommun följer kraven enligt skollagen och erbjuder omsorg 15 timmar i veckan. Förskolorna har organiserat verksamheten utifrån de tider som barnen går i förskola. Av det totala antalet barn som går i förskoleverksamhet idag är det ca 13 % av barnen som är inskrivna på 15 timmar. Det kan finnas flera olika skäl att vara inskriven på 15 timmar. Barn vars föräldrar är föräldraledig med annat barn, barn vars föräldrar är arbetslösa, barn som endast deltar i allmän förskola för 3-5 åringar samt barn vars föräldrar har valt att det räcker med 15 timmar per vecka i omsorgstid. Om förskolorna ska erbjuda mer tid än 15 timmar per vecka för de barn som idag går 15 timmar kommer personaltätheten att sjunka i förskolan. Alternativet är att förskolorna anställer mer personal och då ökar kostnaderna för förskoleverksamheten. Därtill ökar kostnaderna för förbrukningsmaterial och måltider om barn går mer än 15 timmar per vecka. Möjligheterna att införa mer omsorg än 15 timmar per vecka är således beroende av beslut om att höja skolpengen till förskolor och annan pedagogisk omsorg. Kommunledningskontoret finner såsom barn- och ungdomsförvaltningen att det enligt kommunplan 2011 inte finns ekonomiskt utrymme att höja skolpengen till förskolor och annan pedagogisk omsorg för att utöka omsorgstiden. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

37 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Handlingar 1. motionssvar Öka förskoletimmarna 2. Motion (DEX) - Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda 3. Remissvar motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda, BUN Remissvar motion (DEX) öka förskolletimmarna för syskon till nyfödda, tjänsteskrivelse BUF Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Victor Kilén Chef kommunstyrelsens kansli Ska expedieras till: Akt BUN

38

39

40

41 Ärende 7

42 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (21 ) Kommunstyrelsens arbetsutskott Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark eks 2007,101) Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen au föreslå fullmäktige att anta detaljplanen för Vallentuna våtmarkspark. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade au den att godkänna detaljplan för Vallentuna våtmarkspark upprättad med redaktionell ändring och beslutade att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med våtmarksparken är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån. Syftet är också att öka rekreationsvärdena i det tätortsnära rekreationsområdet Björkby-Kyrkviken samt au gynna den biologiska mångfalden. Detaljplanen var utställd för granskning från den till och med den Inkomna yttranden framgår av förvaltningens utlåtande. Genomförande av denna plan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Handlingar 1. Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark, tjänsteskrivelse 2. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Plankarta 3. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Genomförandebeskrivning 4. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Illustrationsskiss 5. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Planbeskrivning 6. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, SBN Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, tjänsteskrivelse SBF Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

43 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/2 ELIN BRATTSTRÖM KOMMUNPLANERARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Vallentuna våtmarkspark upprättad med redaktionell ändring Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att den att godkänna detaljplan för Vallentuna våtmarkspark upprättad med redaktionell ändring och beslutade att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med våtmarksparken är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån. Syftet är också att öka rekreationsvärdena i det tätortsnära rekreationsområdet Björkby-Kyrkviken samt att gynna den biologiska mångfalden. Detaljplanen var utställd för granskning från den till och med den Inkomna yttranden framgår av förvaltningens utlåtande. Genomförande av denna plan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Handlingar 1. Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark 2. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Plankarta 3. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Genomförandebeskrivning 4. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Illustrationsskiss KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

44 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 5. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Planbeskrivning 6. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, SBN Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, tjänsteskrivelse SBF Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Elin Brattström Kommunplanerare Ska expedieras till: Akt Samhällsbyggnadsnämnden

45

46 ANTAGANDEHANDLING Redaktionell ändring (3) Samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för VALLENTUNA VÅTMARKSPARK omfattande delar av fastigheterna Vallentuna Prästgård 1:1 och 1:163 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Detaljplanen avses skickas ut för samråd under hösten 2009 och föreslås ställas ut för granskning under våren Antagande av detaljplanen bedöms kunna ske vintern 2010/2011. Genomförandetid Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Tidplan för byggnation samordnas med tidplan och färdigställande av Vallentuna trafikplats. Genomförandetiden föreslås uppgå till 15 år. Kommunen föreslås bli huvudman för allmän plats (Park 1 ). Vallentunavatten AB, dotterbolag till Roslagsvatten, är huvudman för det allmänna ledningsnätet, d.v.s. vatten-, spillvattenoch dagvattenanläggningar inom området. Dagvattenanläggningar för vägavvattning inkl vägtrummor tillhör respektive väghållare. Kommunen och Vallentunavatten AB ska träffa avtal som reglerar principerna för kostnads- och ansvarsfördelningen för genomförandet samt framtida drift och underhåll av våtmarksparken. Norrvatten har en huvudvattenledning längs den östra gränsen av området. Elledningarna inom området ägs av Elverket i Vallentuna AB. Den fjärrvärmeledning som berörs inom området ägs av Eon Värme Sverige AB. Ägarförhållanden Prästlönetillgångar i Stockholms stift äger merparten av den mark som planeras för våtmarksparken. Vallentuna kommun äger ett mindre område i nordost i anslutning till trafikplatsen. Vallentuna kommun önskar träffa avtal om marköverlåtelse gällande den del av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:1 som berörs av detaljplanen. Kan inte ett avtal träffas om överlåtelse kan marken lösas in

47 Vallentuna kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen ANTAGANDEHANDLING 2(3) enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning, mm. Ledningsrätt Arrendeavtal Ändring av reservatsföreskrifter och ny skötselplan Upplåtelse för tillfällig väg Ett avtal om marköverföring avses ligga till grund för fastighetsreglering där berörd del av Vallentuna Prästgård 1:1 överförs till kommunalägd fastighet. Detta sker genom lantmäteriförrättning när detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunen ansöker om förrättning. Den VA-ledning som går genom områdets södra del är säkerställd med ledningsrätt. Vad gäller fjärrvärmeledningen (Eons intagsledning för sjövatten) så är rättsläget oklart om den kan anses omfattas av upplåten ledningsrätt. Berörd del av Vallentuna Prästgård 1:1 arrenderas idag för jordbruk. Detta arrendeavtal sägs upp i samband med byggandet av våtmarksparken. Dispenser från reservatsföreskrifter, strandskydd och biotopskydd har beslutats av Länsstyrelsen i september I samband med ombyggnationen av Vallentuna trafikplats behövs ett mindre markområde i nordost, parallellt med nuvarande Stockholmsvägen, användas för en tillfällig väg under utbyggnadsskedet. Vägverket har erforderlig dispens från föreskrifterna för denna tillfälliga väg. En nyttjanderätt till denna tillfälliga väg har träffas med markägaren, Prästlönetillgångar i Stockholms stift. TEKNISKA FRÅGOR Vatten & avlopp Dagvatten Inom planområdet ligger ett flertal VA-ledningar och en pumpstation som betjänar centrala Vallentuna. Erforderlig hänsyn ska tas till dessa anläggningar vid anläggandet av våtmarks-parken. En teknisk PM för våtmarksparkens anläggande har tagits fram där detaljer kring våtmarksparkens renande och fördröjande funktion på dagvattnet studerats. Elledningar Fjärrvärme Längs den östra sidan av planområdet passerar ett antal elledningar. Samråd ska ske med Elverket i Vallentuna AB vid anläggandet av våtmarksparken Genom planområdet löper en fjärrvärmeledning. Erforderlig hänsyn ska tas till denna ledning vid anläggandet av våtmarksparken

48 Vallentuna kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen ANTAGANDEHANDLING 3(3) Geoteknik Miljökonsekvensbeskrivning En översiktlig geoteknisk utredning har utförts för att kunna bedöma schaktningsförutsättningar, grundvattennivåer, föroreningsförekomst och stabilitet. I och med anläggandet av våtmarksparken kommer tillstånd för vattenverksamhet att sökas hos Miljödomstolen. I tillståndsprocessen ingår framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och samråd med berörda parter. EKONOMISKA FRÅGOR Allmänna anläggningar Kommunen och Vallentuna Vatten AB bekostar anläggandet av våtmarksparken. Kostnaderna regleras i ett genomförandeavtal. Fastighetsbildning Lantmäteriförrättning för våtmarksparkens bildande bekostas av kommunen. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN I planarbetet har från kommunen, exploateringsingenjörerna Jenny Svensson och Anders Nahlbom, kommunantikvarie Elenor Åberg, kommunträdgårdsmästare Maria Rydell, miljöplanerare Sigrid Walve, projektledare väg Bertil Sjögrund samt planarkitekt Malin Mårdén deltagit. Från Roslagsvatten AB har VA-ingenjör Nina Johansson deltagit. Från Structor Projektutveckling AB har projektledare Ingegerd Hedmark deltagit. Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning Eva Anderling Plan & exploateringschef Anders Nahlbom Exploateringsingenjör

49 ILLUSTRATIONSSKISS Natur och park i mjukt samförstånd Miljöer vid vatten har mycket att berätta. Våtmarksparken anläggs med flera syften. Ett av dem är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån. Projektet har också som mål att dels öka den biologiska mångfalden genom nyskapande av spännande våtmarksmiljöer samt att återskapa Ormstaåns naturliga meandring. Syftet är också att öka rekreationsvärdet i det tätortsnära naturreservatet Björkby- Kyrkviken. Området utgör Vallentunas entré som genomgår en övergripande omdaning i samband med byggandet av den nya trafikplatsen och sociodukten. Bilderna illustrerar exempel tagna från andra våtmarksparker. Den slutgiltiga gestaltningen av våtmarksparkens utseende samt val av växt- och djurliv mm kommer att tas fram i ett senare skede. Anlagd våtmarksmiljö som smälter in i landskapet

50 ANTAGANDEHANDLING Redaktionell ändring (9) Samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för VALLENTUNA VÅTMARKSPARK omfattande delar av Vallentuna Prästgård 1:1 och 1:163 i Vallentuna kommun, Stockholms län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Program och redogörelse för programsamråd Fastighetsförteckning Illustrationsskiss

51 Vallentuna kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen ANTAGANDEHANDLING Redaktionell ändring (9) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Våtmarksparken anläggs med flera syften: Ett av syftena är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån. Syftet är också att öka rekreationsvärdet i det tätortsnära rekreationsområdet Björkby-Kyrkviken samt att gynna den biologiska mångfalden. Våtmarksparken föreslås bli en kombination av park, våtmark som omhändertar dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån samt ett rekreationsområde. Vallentunasjön ingår i Oxundaåns avrinningsområde och tillhör en av de mest övergödda sjöarna i Stockholms län. Anläggandet av en våtmarkspark fördröjer dagvattnet och minskar belastningen på Vallentunasjön, något som är extra angeläget med hänsyn till utbyggnadsplanerna för bostäder i centrala Vallentuna. FÖRENLIGHET MED 3, 4 och 5 KAP. MILJÖBALKEN Riksintressen Inom planområdet finns inga riksintressen. Miljökvalitetsnormer Enligt förordningen om miljökvalitetsnormer har regeringen hittills meddelat miljökvalitetsnormer för utomhusluft svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, bensen, ozon och luftpartiklar (PM10). Dessa normer förväntas inte överstigas. För Vallentunasjön anger miljökvalitetsnormerna att god ekologisk status ska uppnås 2021 och god kemisk ytvattenstatus Våtmarksparken kommer troligen hjälpa till att uppnå målet. PLANDATA Läge och areal Området är centralt beläget vid Ormstaåns utlopp till Vallentunasjön. Det ligger väster om Roslagsbanan och Stockholmsvägen, öster om Vallentuna kyrka, söder om Vallentuna centrum och norr om Vallentunasjön. Planområdet omfattar en areal på ca 7 ha. Markägoförhållanden Fastighetsägare till Vallentuna Prästgård 1:1 är Prästlönetillgångar i Stockholms stift.

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-03-14. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-03-14. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-03-14 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Övriga kallade Vallentuna

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) Detaljplan för ÅBY ÄNGAR ETAPP 1 omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 09.00 12.35 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C), Gunnel Orselius-Dahl (FP),

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27

KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16 Tid och plats 17.30 Väsbygården Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Inger Jakobsson, avdelningschef Vildana Zorlak, avdelningschef

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Vallentuna den 7 oktober 2010. Örjan Lid Ordförande. Victor Kilén Sekreterare Tfn: 08-587 850 00. KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18

Vallentuna den 7 oktober 2010. Örjan Lid Ordförande. Victor Kilén Sekreterare Tfn: 08-587 850 00. KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18 KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 18.00 Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Henrik Berggren, tf.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering

Tjänsteskrivelse Prissättning vid fastighetsförsäljning och fastighetsreglering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2015-02-24 DNR KS 2015.097 CAMILLA BACKMAN SID 1/1 MARK- OCH EXPLOATERINGSINGENJÖR 0858784837 CAMILLA.BACKMAN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24 ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 02-6 03-24 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 02- Kommunstyrelsens arbetsutskott 02-2 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 02-0 Delegationsbeslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-13. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-13. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-13 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Övriga kallade Vallentuna

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 09.00 11:00 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C), Gunnel Orselius-Dahl (FP),

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-04-11. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-04-11. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-04-11 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Övriga kallade Vallentuna

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Extra Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Beslutande Ersättare Örjan Lid (M), ordförande Raimo

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-04-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagdag den 12 april 2007 kl 10.00-12.15 Örjan Lid (m),

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) BESLUT

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kv SVARVEN m m Antagandehandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Upprättad i mars 2012 1(4) Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Mars 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, kl 13.00 16.40 ande Örjan Lid (M) ordförande, Elisabeth Rydström (C) 34-45, Raimo Vuojärvi (M), Gunnel

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-30 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-16, rev. 2012-06-19 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheterna Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling - enligt ÄPBL Dnr 07-10189.214

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

r. Tjänsteskrivelse 2. Rapport: Webbsändning av kommunfullmäktiges möten VALLENTUNA KOMMUN

r. Tjänsteskrivelse 2. Rapport: Webbsändning av kommunfullmäktiges möten VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-ot-L7 6 (12) 94 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20) Socialnämndens arbetsutskott 2015-04-14 38 Tillsynsplan för Vallentuna kommun 2015-2016 enligt alkohollagen och tobakslagen (SN 2015.009) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076)

s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076) Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2012-05-03 7 (16) s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t2-t2-73 13 (1s) 5 181 Färdtjänstens nämndstillhörighet (KS 201 1.396) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer