Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Patric Andersson, Ekonomichef Victor Kilén, chef KS kansli Ola Bertilsson, Personalchef Övriga kallade Vallentuna den 8 februari 2011 Örjan Lid Ordförande Victor Kilén Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (19) Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Informationsärende Presentation av nya chefer för ekonomi- och HR-avdelningarna Informationsärende - Uppräkning hemtjänstpeng 2011 (KS ) Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena (KS ) Motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda (KS ) Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark (KS ) Antagande av Detaljplan Vallentuna-Rickeby 1:82 och del av Vallentuna-Rickeby 1:436 (Källvägen) (KS ) Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna teater (KS ) Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp (KS ) Bildandet av planutskott under kommunstyrelsen (KS ) Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2011 (KS ) Kommunförsäkring 2011 (KS ) Verksamhetsplan (KS ) Bostadsbyggnadsprognos 2011 (KS ) Anmälningslista Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format:

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 3. Informationsärende Presentation av nya chefer för ekonomi- och HRavdelningarna Ärendet i korthet Ekonomiavdelningens och HR-avdelningens nya chefer, Patric Andersson respektive Ola Bertilsson, presenteras för kommunstyrelsen.

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 4. Informationsärende - Uppräkning hemtjänstpeng 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Socialnämnden beslutade den 21 september 2010 om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 %. Detta i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation samt att uppräkningen sker från och med den 1 januari Socialförvaltningen arbetar enligt LoV (lagen om valfrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgivare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Både kommunens utförare av hemtjänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Uppräkning hemtjänstpeng 2011, tjänsteskrivelse 3. Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN tjänsteskrivelse Expedieras till Ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret Socialnämnden

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 5. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet I mars 2010 lämnade Jaana Tilles (S) in en motion med rubriken "Webbsänd kommunfullmäktigemötena". Motionen beskriver projektet "Vallentuna direkt" som framgångsrikt eftersom det har höjt tillgängligheten och servicenivån i kommunen. På kommunens hemsida finns idag aktuell information om kommunen, blanketter, sammanträdeshandlingar och protokoll. Men enligt motionen saknas ännu en viktig detalj, webbsändningar från fullmäktiges sammanträden. Allt fler politiska församlingar sänder sina sammanträden på internet. Det ger invånarna möjlighet att följa och granska politiken på deras egna villkor. De kan göra det när de har tid och lust, och även välja vilka punkter på dagordningen som är intressanta. Samtidigt är det inte klarlagt hur stort intresset för en sådan tjänst är. Webbsändningar innebär vissa kostnader som måste vägas mot den nytta de gör. Ärendets tidigare behandling KSAU Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen. Örjan Lid (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Åke Uddén (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Reservation Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet. Handlingar 1. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena 2. KSAU 6 3. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena, tjänsteskrivelse Expedieras till Motionär IKT-avdelningen, kommunledningskontoret Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 6. Motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet Vallentuna kommun följer de krav som anges i skollagen om 15 timmars förskoleverksamhet. Kommunledningskontoret finner såsom barn- och ungdomsförvaltningen att det enligt kommunplan 2011 inte finns ekonomiskt utrymme att höja skolpengen till förskolor och annan pedagogisk omsorg för att utöka omsorgstiden. Ärendets tidigare behandling KSAU Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen med hänvisning till eget budgetförslag. Raimo Vuojärvi (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Reservation Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet. Handlingar 1. Motion (DEX) - Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda 2. KSAU Motion (DEX) - Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda, tjänsteskrivelse 4. Remissvar motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda, BUN Remissvar motion (DEX) öka förskolletimmarna för syskon till nyfödda, tjänsteskrivelse BUF Expedieras till Motionär Barn- och ungdomsnämnden Akten

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 7. Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta detaljplanen för Vallentuna våtmarkspark. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att den att godkänna detaljplan för Vallentuna våtmarkspark upprättad med redaktionell ändring och beslutade att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med våtmarksparken är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån. Syftet är också att öka rekreationsvärdena i det tätortsnära rekreationsområdet Björkby-Kyrkviken samt att gynna den biologiska mångfalden. Detaljplanen var utställd för granskning från den till och med den Inkomna yttranden framgår av förvaltningens utlåtande. Genomförande av denna plan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU 3 2. Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark, tjänsteskrivelse 3. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark Plankarta 4. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark Genomförandebeskrivning 5. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark Illustrationsskiss 6. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark Planbeskrivning 7. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, SBN Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, tjänsteskrivelse SBF Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 8. Antagande av Detaljplan Vallentuna-Rickeby 1:82 och del av Vallentuna-Rickeby 1:436 (Källvägen) (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta detaljplan för Vallentuna-Rickeby 1:82 och del av Vallentuna-Rickeby 1:436 (Källvägen) upprättad Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsnämnden godkände den detaljplan för Vallentuna-Rickeby 1:82 (Källvägen) upprättad Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga området med ca 20 nya bostäder i ett flerbostadshus. Detaljplanen var utställd för granskning från den till och med den Inkomna yttranden framgår av förvaltningens utlåtande. Genomförande av denna plan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU 4 2. Antagande av detaljplan för Källvägen, tjänsteskrivelse 3. Detaljplan för Källvägen - plankarta 4. Detaljplan för Källvägen Genomförandebeskrivning 5. Detaljplan för Källvägen - Planbeskrivning 6. Detaljplan för Källvägen Utlåtande 7. Detaljplan för Källvägen - godkännande, SBN Detaljplan för Källvägen - godkännande, tjänsteskrivelse SBF Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Akten

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (19) Kommunstyrelsen Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna teater (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige: Att huvudmannaskapet för Vallentuna teater flyttas från kommunstyrelsen till kulturnämnden. Att organisationsförändringen träder i kraft fr o m 1 april Att befintlig driftsbudget för hyreskostnader och städkostnader för teatern överförs från kommunstyrelsen till kulturnämnden från och med den 1 april Ärendet i korthet Huvudmannaskapet för Vallentuna teater låg tidigare på utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade dock i december 2009 att huvudmannaskapet skulle flyttas från utbildningsnämnden, detta på grund av att kostnaden för teatern även påverkade gymnasieskolans kostnader gällande skolpeng till andra kommuner. Kommunfullmäktige gav även kommunstyrelsen i uppdrag att presentera ett förslag angående huvudmannaskapet för teatern. Under tiden skulle kommunstyrelsen inneha huvudmannaskapet. Under 2010 har frågan diskuterats mellan kommunledningskontoret, barn- och ungdomsförvaltningen, kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen. Utifrån dessa diskussioner föreslår kommunledningskontoret att kulturnämnden ska överta huvudmannaskapet för teatern och att detta ska ske från och med den första april I kulturnämndens budget för 2011 är hänsyn tagen till att ta över huvudmannaskapet för teatern. I och med en övergång till kulturnämnden finns det också utrymme i nuvarande budget 2011 att anställa en tekniker. Denna tekniker ska bistå alla förvaltningar när behov uppstår vid olika arrangemang och aktiviteter. Denna tekniker kommer också få ansvaret över de tekniska delarna i det nya kulturhuset. Kommunledningskontoret föreslår också att teatern bör ligga som ett eget verksamhetsområde under kulturnämnden så det blir så transparent och tydligt som möjligt med avseende på kostnader för teatern. I och med denna övergång av huvudmannaskap föreslås också att befintlig driftsbudget för hyreskostnader och städkostnader för teatern överförs från kommunstyrelsen till kulturnämnden från och med den första april Vid en övergång av Vallentuna teater måste även kommunstyrelsens och kulturnämndens reglementen revideras som en följd av flyttat huvudmannaskap. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna teater, tjänsteskrivelse Expedieras till Akt Berörda nämnder

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 10. Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta höjning av anläggningsavgifter enligt förslag och att detta ska gälla fr.o.m Ärendet i korthet Vallentunavattens styrelse har fattat beslut om att föreslå kommunen att höja anläggningsavgiften i "VA-taxan för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Vallentuna kommun" från 1 januari Ärendets tidigare behandling KSAU Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslaget utan ställningstagande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Handlingar 1. KSAU Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp, tjänsteskrivelse 3. Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Roslagsvatten AB Vallentunavatten AB Ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret Akten

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) 11. Bildandet av planutskott under kommunstyrelsen (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att ett planutskott under kommunstyrelsen bildas med befogenhet att besluta om planbeslut enligt den nya Plan- och bygglagen från och med den andra maj att kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen revideras i enlighet med ovanstående beslut. att fullmäktige ger direktiv till kommunstyrelsen att under 2011 ge förslag på ändringar i kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglemente så att frågor gällande fördjupad översiktsplan, strukturplan, andra planer av strukturell karaktär, samt alla former av detaljplaner förutom enkelt planförfarande hädanefter ska hanteras och godkännas av kommunstyrelsens planutskott för att sedan skickas för behandling och antagande i kommunfullmäktige. Ärendet i korthet Den 2 maj 2011 träder en ny Plan- och bygglag i kraft. Denna nya lag innebär bland annat att planbesked blir obligatoriskt och en del av den nya Plan- och bygglagen. Planbesked ska från och med den 2 maj 2011 också ges inom fyra månader vilket kan uppfattas som kort tid för handläggning och politisk behandling. Eftersom planbesked tidigare inte varit obligatoriskt och lagbundet stadgas det inte heller i något av nämndernas reglementen hur denna fråga ska hanteras. Inom kommunstyrelsen finns det dock ett fungerande förfarande gällande hanteringen av planbesked. Detta förfarande härrör sig från att frågor gällande planbesked även hanteras i bostadsbyggnadsprognosen som kommunstyrelsen tar ställning till varje år. Detta medför att det finns en fungerande rutin gällande planbesked i kommunen som även skulle gå att tillämpa då den nya Plan- och bygg lagen träder i kraft. Kommunstyrelsen fattade beslutade om att tillsätta en politisk planberedningsgrupp, PlanAU, som skulle ha till uppgift att bereda planärenden inför beslut i kommunstyrelsen respektive fullmäktige. För att uppnå Plan- och bygglagens krav måste det organ som fattar beslut om planbesked ha befogenhet och via delegation från fullmäktige rätt att utöva myndighetsutövning. För att lagkravet om att planbesked måste ges inom fyra månader ska uppfyllas, och att Vallentuna kommun ska kunna tillämpa detta från och med den 2 maj 2011 föreslår kommunledningskontoret att det tidigare PlanAU övergår till att bli ett planutskott under kommunstyrelsen med befogenhet att besluta om planbesked enligt den nya Plan- och bygglagen. Detta medför att kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen revideras så att denna delegation blir möjlig. Det är ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott som ska utgöra planutskottet men ledamöterna i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska alltid kallas till planutskottets sammanträden. Det är kommunstyrelsens ordförande som ska uppbära ordförandeskapet i planutskottet. På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomförde PriceWaterhouseCoopers under hösten 2010 en granskning av kommunens övergripande planering med inriktning på investeringsoch exploateringsprocessen. Granskningen fokuserade på hur denna process påverkade den efterföljande detaljplaneringen för att besvara revisionsfrågan om den generella fysiska, ekonomiska samt verksamhetsmässiga planeringen i kommunen är ändamålsenlig. Revisionsrapportens sammanfattande bedömning att den övergripande planeringen inte i alla delar sker på ett ändamålsenligt sätt.

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) Granskningen visar en tydlig bild av att detta sammanhänger med otydligheter vad gäller ansvarsgränser mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Otydligheter i gränssnitten förvärras av otydligheter i arbetsprocesser och rutiner när det gäller exploaterings-, plan- och investeringsverksamheten i kommunen. Det redovisade resultatet presenterades för fullmäktige den 13 december Utifrån detta föreslår kommunledningskontoret vidare att fullmäktige ger direktiv till kommunstyrelsen att under 2011 ge förslag på ändringar i kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglemente så att frågor gällande fördjupad översiktsplan, strukturplan, andra planer av strukturell karaktär, samt alla former av detaljplaner förutom enkelt planförfarande hädanefter ska hanteras och godkännas av kommunstyrelsens planutskott för att sedan skickas för behandling och antagande i kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU 7 2. Bildandet av planutskott under kommunstyrelsen, tjänsteskrivelse 3. Kommunstyrelsens reglemente, förslag till revidering 4. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, förslag till revidering 5. Nu gällande reglemente, kommunstyrelsen 6. Nu gällande reglemente, samhällsbyggnadsnämnden Expedieras till Akt Samhällsbyggnadsnämnden

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (19) Kommunstyrelsen Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ekonomiskt bidrag till Vallentuna Civilförsvarsförening lämnas med kronor för verksamhetsåret Ärendet i korthet Vallentuna civilförsvarsförening (VCFF) har till kommunen inkommit med begäran om kronor som bidrag till sin verksamhet med frivilliga resursgrupper (FRG) för kalenderåret Ärendets tidigare behandling KSAU Anteckning Örjan Lid (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen under behandlingen av ärendet. Handlingar 1. KSAU Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2011, tjänsteskrivelse 3. Ansökan om ersättning för år 2011 för att rekrytera, utbilda och öva FRG i Vallentuna Expedieras till Vallentuna Civilförsvarsförening Ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (19) Kommunstyrelsen Kommunförsäkring 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun avtalar med Stockholmsregionens Försäkrings AB om tecknande av övergripande kommunförsäkringsprogram för 2011 i enlighet med från bolaget mottagen premieoffert daterad Ärendet i korthet Fortsatt utvecklad samverkan med länets kommuner ifråga om riskhantering ger fördelar i form av Hållbara och kostnadseffektiva försäkringslösningar med långsiktigt stabil premienivå, Stöd till upprätthållande av kommunernas kompetens inom risk- och försäkringsområdena, Tillgång till samlade resurser inom riskhanteringsområdet, Gemensamt arbete för att förebygga skador vilket gagnar samtliga genom att minskat skadeutfall ger bättre ekonomi och lägre försäkringskostnader Möjligheter till erfarenhetsutbyten och gemensam kompetensutveckling Införandet av det så kallade Teckal-undantaget i svensk rätt har vid en samlad bedömning möjliggjort att kommunförsäkringen för samtliga 20 kommuner som är delägare i bolaget nu placeras hos Stockholmsregionens försäkrings AB, i enlighet med de ursprungliga planerna då bolaget bildades. Ärendets tidigare behandling KSAU Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslaget utan ställningstagande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Handlingar 1. KSAU Kommunförsäkring 2011, tjänsteskrivelse 3. Information från Stockholmsregionens försäkring AB (om premiejusteringsprincip), SRF (via KSL), Kommun- och företagsförsäkring 2011 premieoffert, SRF, Information angående kommun/företagsförsäkring premier 2011, SRF, Premiesammanställning per kommun, SRF, Expedieras till Akt

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (19) Kommunstyrelsen Verksamhetsplan (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för enligt bilaga. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen antog vid sammanträdet den 22 november verksamhetsplan under förutsättning att den föreslagna kommunplanen antogs av fullmäktige. Kommunplanen som antogs av fullmäktige den 13 december innehöll förändringar som påverkar kommunstyrelsens ramar: 15 miljoner kronor av KSOF:s medel för 2011 förs över till Utbildningsnämnden. 6 miljoner kronor av KSOF:s medel för 2011 förs över till det budgeterade resultatet för år Prognosen för den avtalsenliga delen av kommunens arbetsgivaravgifter är lägre jämfört med i våras - vilket sänker kommunens kostnader. Kommunens telefonilösning innebär att en större andel av kostnaderna finansieras centralt (KS) Kommunstyrelsens ram i bifogad verksamhetsplan är justerad gällande ovanstående ekonomiska förändringar. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Kommunstyrelsens verksamhetsplan , reviderad, tjänsteskrivelse 3. Kommunstyrelsens verksamhetsplan , reviderad Expedieras till Akt

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (19) Kommunstyrelsen Bostadsbyggnadsprognos 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen godkänner att Bostadsbyggnadsprognos för , BBP11A, används som underlag för framtagande av befolkningsprognos - BFP11A. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till bostadsbyggnadsprognos för perioden , BBP11A. Prognosen bygger på föregående års bostadsbyggnadsprognos för (BBP 10A) och gällande översiktsplan samt inkomna önskemål om detaljplanering. Till ärendet hör för närvarande tre dokument. 1) BBP11A KSAU ) Sammanställning av projekt KSAU ) Planbesked KSAU Bostadsbyggnadsprognosen och förslag till planbesked kommer att tas upp för fortsatt beredning i arbetsutskottet i samband med beredning och beslut av Kommunplan Ärendets tidigare behandling KSAU Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar förslaget utan ställningstagande till kommunstyrelsen för vidare behandling Handlingar 1. KSAU Bostadsbyggnadsprognos 2011, tjänsteskrivelse 3. Sammanställning av projekt KSAU BBP11A KSAU Planbesked 2011 KSAU Expedieras till Akt

18 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 18 (19) Kommunstyrelsen Anmälningslista Beslut Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Delegationsbeslut Datum Diarienummer Fattat av Rubrik KS Örjan Lid (Vallentuna kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) KS Örjan Lid (Vallentuna kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) Yttrande utställning järnvägsplan kragstalund Vallentuna Fullmakt föra kommunens talan inför domstol Beslut att inte lämna yttrande. Tilldelningsbeslut, Vallentuna kommun Förlängning tillförordnad samhällsbyggnadschef Skrivelser Datum Diarienummer Avsändare Rubrik Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Kommunalförbundet Norrvatten Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Revisorerna (Vallentuna kommun) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 11:01 Cirkulärhantering 2011 samt abonnemang på cirkulär 2011 och cirkulärförteckning 2010 Protokoll Norrvattens förbundsfullmäktige Cirkulär 10:83 Utfall i kostnads- och LSSutjämningen 2011 Protokoll revisorerna Cirkulär 11:03 Redogörelse för överenskommelsen om Omställningsavtal - KOM-KL Ålderspension till förtroendevalda med

19 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Kommunstyrelsen (19) Datum Diarienummer Avsändare Rubrik deltidsuppdrag Mälardalsrådet Kallelse till Rådsmöte Storstockholms brandförsvar Protokoll Förbundsfullmäktige

20 Handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 4 Uppräkning hemtjänstpeng 2011 KS Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena KS Motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda KS Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark KS Antagande av Detaljplan Vallentuna-Rickeby 1:82 och del av Vallentuna-Rickeby 1:436 (Källvägen) KS Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna teater KS Höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp KS Bildandet av planutskott under kommunstyrelsen KS Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2011 KS Kommunförsäkring 2011 KS Verksamhetsplan KS Bostadsbyggnadsprognos 2011 KS

21 Ärende 4

22 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (21 ) Kommunstyrelsens arbetsutskott Informationsärende - Uppräkning hemtjänstpeng 2011 (KS ) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen gällande uppräkning av hemtjänstpeng. Ärendet i korthet Socialnämnden beslutade den 21 september 2010 om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 %. Detta i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation samt att uppräkningen sker från och med den 1 januari Socialförvaltningen arbetar enligt lov Gagen om valfrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgivare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Både kommunens utförare av hemtjänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. Handlingar 3. Uppräkning hemtjänstpeng 2011, tjänsteskrivelse 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN tjänsteskrivelse Expedieras till Ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret Socialnämnden Juste"n~ Utdragsbestyrkande

23 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/2 PATRIC ANDERSSON EKONOMICHEF KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Uppräkning hemtjänstpeng 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut Att kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendet i korthet Socialnämnden beslutade den 21 september 2010 om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 %. Detta i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation samt att uppräkningen sker från och med den 1 januari Socialförvaltningen arbetar enligt LoV (lagen om valfrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgivare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Både kommunens utförare av hemtjänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. Uppräkning 1,1 % Service extern 291 kr 294 kr Service kommunal 280 kr 283 kr Omvårdnad extern 322 kr 326 kr Omvårdnad kommunal 310 kr 313 kr KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

24 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Handlingar 1. Uppräkning hemtjänstpeng 2011, tjänsteskrivelse 2. Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN 97 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Ekonomiavd

25

26 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) SN SOCIALNÄMND Socialförvaltning TUNA TORG 11, 2TR VALLENTUNA TELEFON VX FAX Socialnämnden Handläggare: Carina Altius Direkt tfn: Uppräkning hemtjänstpeng 2011 Socialförvaltningens förslag till socialnämnden 1. Att socialnämnden räknar upp hemtjänstpengen med 1,1 % i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation samt att uppräkningen sker från och med den 1 januari Ärendet i korthet Socialförvaltningen arbetar enligt LoV (lagen om vafrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgviare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Både kommunes utförare av hemtänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. För externa utförare utgår en momskompensation om ca 4 % därav prisskillnaden. Uppräkning 1,1 % Service extern 291 kr 294 kr Service kommunal 280 kr 283 kr Omvårdnad extern 322 kr 326 kr Omvårdnad kommunal 310 kr 313 kr Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Uppräkning hemtjänstpeng 2011

27 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) SN Monika Fernlund T.f. socialchef Carina Altius Ekonom Ska expedieras till: Akt Handläggare SN KS

28 Ärende 5

29

30 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (21 ) Kommunstyrelsens arbetsutskott Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avslå motionen. Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen. Öljan Lid (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Åke Udden CC) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Proposition Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet har bifallit kommunledningskontorets förslag. Reservation Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet. Ärendet i korthet I mars 2010 lämnade Jaana Tilles (S) in en motion med rubriken "Webbsänd kommunfullmäktigemötena". Motionen beskriver projektet "Vallentuna direkt" som framgångsrikt eftersom det har höjt tillgängligheten och servicenivån i kommunen. På kommunens hemsida finns idag aktuell information om kommunen, blanketter, sammanträdeshandlingar och protokoll. Men enligt motionen saknas ännu en viktig detalj, webbsändningar från fullmäktiges sammanträden. Allt fler politiska församlingar sänder sina sammanträden på internet. Det ger invånarna möjlighet att följa och granska politiken på deras egna villkor. De kan göra det när de har tid och lust, och även välja vilka punkter på dagordningen som är intressanta. Samtidigt är det inte klarlagt hur stort intresset för en sådan tjänst är. Webbsändningar innebär vissa kostnader som måste vägas mot den nytta de gör. Handlingar 22. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena 23. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena, tjänsteskrivelse Expedieras till Motionär IKT-avdelningen, kommunledningskontoret Akten Justerandes sign Justerandes sign f\( Utdragsbestyrkande

31 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/2 KALLE SÖNNERGREN KOMMUNREGISTRATOR KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet i korthet I mars 2010 lämnade Jaana Tilles (S) in en motion med rubriken "Webbsänd kommunfullmäktigemötena". Motionen beskriver projektet "Vallentuna direkt" som framgångsrikt eftersom det har höjt tillgängligheten och servicenivån i kommunen. På kommunens hemsida finns idag aktuell information om kommunen, blanketter, sammanträdeshandlingar och protokoll. Men enligt motionen saknas ännu en viktig detalj, webbsändningar från fullmäktiges sammanträden. Allt fler politiska församlingar sänder sina sammanträden på internet. Det ger invånarna möjlighet att följa och granska politiken på deras egna villkor. De kan göra det när de har tid och lust, och även välja vilka punkter på dagordningen som är intressanta. Samtidigt är det inte klarlagt hur stort intresset för en sådan tjänst är. Webbsändningar innebär vissa kostnader som måste vägas mot den nytta de gör. Kommunledningskontorets synpunkter Fördelarna med att sända kommunfullmäktiges sammanträden på internet är, som motionen påpekar, att en bredare publik får tillgång till dessa möten, vilket ökar insynen i den demokratiska processen. Möjligheten att ta del av sammanträdena även för dem som inte kan närvara fysiskt underlättar för såväl allmänheten som för tjänstemän och förtroendevalda. Det blir möjligt att, beroende på vald lösning, gå in i realtid eller i efterhand och ta del av debatten i den fråga som man är intresserad av. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

32 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Nackdelarna med att sända fullmäktiges sammanträden över internet handlar i första hand om kostnaderna i proportion till intresset. Det finns ett antal olika nivåer av tjänsten, till exempel direktsändning eller klippning i efterhand för att senare lägga ut sammanträdet. De olika alternativen, kombinerat med önskvärd kvalitet, påverkar givetvis också kostnaderna. Sollentuna kommun använder en lösning som kostar cirka kronor/sammanträde för inhyrd personal och teknik. Utöver det tillkommer en kostnad för gränssnittet. Sedan tidigare finns det, på kommunens hemsida, en frågepanel. Där ges allmänheten en möjlighet att ställa frågor till partierna. Utöver det står Vallentuna kommun idag inför en rad satsningar i syfte att förbättra insynen i kommunens verksamheter, till exempel förbättrad information på kommunens hemsida och utvecklandet av fler e- tjänster. Vi vet samtidigt, av erfarenhet, att intresset för webbsända fullmäktigesammanträden är mycket lågt i de kommuner som har infört det. Det blir en mycket hög kontaktkostnad per användare. Kommunledningskontorets bedömning är att i dagsläget är webbsändningar av fullmäktiges sammanträden inte någon prioriterad kommunikationsinsats inom ramen för befintliga resurser. Handlingar 1. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena 2. Motion (S) Webbsänd kommunfullmäktigemötena, tjänsteskrivelse Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Kalle Sönnergren Kommunregistrator Ska expedieras till: Motionär Akt

33 Ärende 6

34 Motion från Demoex Till Vallentuna Kommunfullmäktige Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda Motionsförslag: Demoex föreslår kommunfullmäktige att ge berörd förvaltning i uppdrag att öka förskoletiden för syskon till nyfödda då en förälder är föräldraledig. Bakgrund: Syskon till nyfödda - då en förälder är föräldraledig - har inte rätt till mer än 15 timmar förskoletid per vecka i Vallentuna. Ska det andra barnet inte ha lika stor rätt till tid av sina föräldrar som det första barnet fick? Ska ett äldre syskon som trivs på förskolan straffas när syskonet föds och inte få vara med kompisarna på förskolan mer än kanske halva tiden jämfört med tidigare? I Stockholms kommun erbjuder man 30 timmar i veckan till föräldralediga, något som jag vet att en del innerstadsbor ser som en avgörande anledning till att stanna kvar i stan. Förslaget kommer från Frågepanelen på kommunens hemsida För Demoex, Per Norbäck

35 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll (21) 11 Motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda (KS ) Beslut Arbetsutskottet fåreslår kommunstyrelsen att fåreslå fullmäktige att avslå motionen. Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen med hänvisning till eget budgetfårslag. Raimo Vuojärvi (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets fårslag. Proposition Ordfårande ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifallit kommunledningskontorets förslag. Reservation Jaana Tilles anmäler får (S) reservation mot beslutet. Ärendet i korthet Vallentuna kommun följer de krav som anges i skollagen om 15 timmars fårskoleverksamhet. Kommunledningskontoret finner såsom bam- och ungdomsfårvaltningen att det enligt kommunplan 2011 inte finns ekonomiskt utrymme att höja skolpengen till fårskolor och annan pedagogisk omsorg får att utöka omsorgstiden. Handlingar 24. Motion (DEX) - Öka fårskoletimmama får syskon till nyfödda 25. Motion (DEX) - Öka förskoletimmama för syskon till nyfödda, tjänsteskrivelse 26. Remissvar motion (DEX) Öka förskoletimmama för syskon till nyfödda, BUN Remissvar motion (DEX) öka förskolletimmarna för syskon till nyfödda, tjänsteskrivelse BUF Expedieras till Motionär Bam- och ungdomsnämnden Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

36 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/2 VICTOR KILÉN CHEF KOMMUNSTYRELSENS KANSLI KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse Motionssvar - Öka förskoletimmarna Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå motionen. Ärendet i korthet Vallentuna kommun följer de krav som anges i skollagen om 15 timmars förskoleverksamhet. Kommunledningskontoret finner såsom barn- och ungdomsförvaltningen att det enligt kommunplan 2011 inte finns ekonomiskt utrymme att höja skolpengen till förskolor och annan pedagogisk omsorg för att utöka omsorgstiden. Bakgrund Vallentuna kommun följer kraven enligt skollagen och erbjuder omsorg 15 timmar i veckan. Förskolorna har organiserat verksamheten utifrån de tider som barnen går i förskola. Av det totala antalet barn som går i förskoleverksamhet idag är det ca 13 % av barnen som är inskrivna på 15 timmar. Det kan finnas flera olika skäl att vara inskriven på 15 timmar. Barn vars föräldrar är föräldraledig med annat barn, barn vars föräldrar är arbetslösa, barn som endast deltar i allmän förskola för 3-5 åringar samt barn vars föräldrar har valt att det räcker med 15 timmar per vecka i omsorgstid. Om förskolorna ska erbjuda mer tid än 15 timmar per vecka för de barn som idag går 15 timmar kommer personaltätheten att sjunka i förskolan. Alternativet är att förskolorna anställer mer personal och då ökar kostnaderna för förskoleverksamheten. Därtill ökar kostnaderna för förbrukningsmaterial och måltider om barn går mer än 15 timmar per vecka. Möjligheterna att införa mer omsorg än 15 timmar per vecka är således beroende av beslut om att höja skolpengen till förskolor och annan pedagogisk omsorg. Kommunledningskontoret finner såsom barn- och ungdomsförvaltningen att det enligt kommunplan 2011 inte finns ekonomiskt utrymme att höja skolpengen till förskolor och annan pedagogisk omsorg för att utöka omsorgstiden. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

37 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Handlingar 1. motionssvar Öka förskoletimmarna 2. Motion (DEX) - Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda 3. Remissvar motion (DEX) Öka förskoletimmarna för syskon till nyfödda, BUN Remissvar motion (DEX) öka förskolletimmarna för syskon till nyfödda, tjänsteskrivelse BUF Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Victor Kilén Chef kommunstyrelsens kansli Ska expedieras till: Akt BUN

38

39

40

41 Ärende 7

42 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (21 ) Kommunstyrelsens arbetsutskott Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark eks 2007,101) Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen au föreslå fullmäktige att anta detaljplanen för Vallentuna våtmarkspark. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade au den att godkänna detaljplan för Vallentuna våtmarkspark upprättad med redaktionell ändring och beslutade att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med våtmarksparken är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån. Syftet är också att öka rekreationsvärdena i det tätortsnära rekreationsområdet Björkby-Kyrkviken samt au gynna den biologiska mångfalden. Detaljplanen var utställd för granskning från den till och med den Inkomna yttranden framgår av förvaltningens utlåtande. Genomförande av denna plan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Handlingar 1. Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark, tjänsteskrivelse 2. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Plankarta 3. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Genomförandebeskrivning 4. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Illustrationsskiss 5. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Planbeskrivning 6. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, SBN Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, tjänsteskrivelse SBF Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

43 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/2 ELIN BRATTSTRÖM KOMMUNPLANERARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Vallentuna våtmarkspark upprättad med redaktionell ändring Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att den att godkänna detaljplan för Vallentuna våtmarkspark upprättad med redaktionell ändring och beslutade att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med våtmarksparken är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån. Syftet är också att öka rekreationsvärdena i det tätortsnära rekreationsområdet Björkby-Kyrkviken samt att gynna den biologiska mångfalden. Detaljplanen var utställd för granskning från den till och med den Inkomna yttranden framgår av förvaltningens utlåtande. Genomförande av denna plan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Handlingar 1. Antagande av detaljplan för Vallentuna våtmarkspark 2. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Plankarta 3. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Genomförandebeskrivning 4. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Illustrationsskiss KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

44 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 5. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - Planbeskrivning 6. Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, SBN Detaljplan för Vallentuna våtmarkspark - godkännande, tjänsteskrivelse SBF Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Elin Brattström Kommunplanerare Ska expedieras till: Akt Samhällsbyggnadsnämnden

45

46 ANTAGANDEHANDLING Redaktionell ändring (3) Samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för VALLENTUNA VÅTMARKSPARK omfattande delar av fastigheterna Vallentuna Prästgård 1:1 och 1:163 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Detaljplanen avses skickas ut för samråd under hösten 2009 och föreslås ställas ut för granskning under våren Antagande av detaljplanen bedöms kunna ske vintern 2010/2011. Genomförandetid Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Tidplan för byggnation samordnas med tidplan och färdigställande av Vallentuna trafikplats. Genomförandetiden föreslås uppgå till 15 år. Kommunen föreslås bli huvudman för allmän plats (Park 1 ). Vallentunavatten AB, dotterbolag till Roslagsvatten, är huvudman för det allmänna ledningsnätet, d.v.s. vatten-, spillvattenoch dagvattenanläggningar inom området. Dagvattenanläggningar för vägavvattning inkl vägtrummor tillhör respektive väghållare. Kommunen och Vallentunavatten AB ska träffa avtal som reglerar principerna för kostnads- och ansvarsfördelningen för genomförandet samt framtida drift och underhåll av våtmarksparken. Norrvatten har en huvudvattenledning längs den östra gränsen av området. Elledningarna inom området ägs av Elverket i Vallentuna AB. Den fjärrvärmeledning som berörs inom området ägs av Eon Värme Sverige AB. Ägarförhållanden Prästlönetillgångar i Stockholms stift äger merparten av den mark som planeras för våtmarksparken. Vallentuna kommun äger ett mindre område i nordost i anslutning till trafikplatsen. Vallentuna kommun önskar träffa avtal om marköverlåtelse gällande den del av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:1 som berörs av detaljplanen. Kan inte ett avtal träffas om överlåtelse kan marken lösas in

47 Vallentuna kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen ANTAGANDEHANDLING 2(3) enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning, mm. Ledningsrätt Arrendeavtal Ändring av reservatsföreskrifter och ny skötselplan Upplåtelse för tillfällig väg Ett avtal om marköverföring avses ligga till grund för fastighetsreglering där berörd del av Vallentuna Prästgård 1:1 överförs till kommunalägd fastighet. Detta sker genom lantmäteriförrättning när detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunen ansöker om förrättning. Den VA-ledning som går genom områdets södra del är säkerställd med ledningsrätt. Vad gäller fjärrvärmeledningen (Eons intagsledning för sjövatten) så är rättsläget oklart om den kan anses omfattas av upplåten ledningsrätt. Berörd del av Vallentuna Prästgård 1:1 arrenderas idag för jordbruk. Detta arrendeavtal sägs upp i samband med byggandet av våtmarksparken. Dispenser från reservatsföreskrifter, strandskydd och biotopskydd har beslutats av Länsstyrelsen i september I samband med ombyggnationen av Vallentuna trafikplats behövs ett mindre markområde i nordost, parallellt med nuvarande Stockholmsvägen, användas för en tillfällig väg under utbyggnadsskedet. Vägverket har erforderlig dispens från föreskrifterna för denna tillfälliga väg. En nyttjanderätt till denna tillfälliga väg har träffas med markägaren, Prästlönetillgångar i Stockholms stift. TEKNISKA FRÅGOR Vatten & avlopp Dagvatten Inom planområdet ligger ett flertal VA-ledningar och en pumpstation som betjänar centrala Vallentuna. Erforderlig hänsyn ska tas till dessa anläggningar vid anläggandet av våtmarks-parken. En teknisk PM för våtmarksparkens anläggande har tagits fram där detaljer kring våtmarksparkens renande och fördröjande funktion på dagvattnet studerats. Elledningar Fjärrvärme Längs den östra sidan av planområdet passerar ett antal elledningar. Samråd ska ske med Elverket i Vallentuna AB vid anläggandet av våtmarksparken Genom planområdet löper en fjärrvärmeledning. Erforderlig hänsyn ska tas till denna ledning vid anläggandet av våtmarksparken

48 Vallentuna kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen ANTAGANDEHANDLING 3(3) Geoteknik Miljökonsekvensbeskrivning En översiktlig geoteknisk utredning har utförts för att kunna bedöma schaktningsförutsättningar, grundvattennivåer, föroreningsförekomst och stabilitet. I och med anläggandet av våtmarksparken kommer tillstånd för vattenverksamhet att sökas hos Miljödomstolen. I tillståndsprocessen ingår framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och samråd med berörda parter. EKONOMISKA FRÅGOR Allmänna anläggningar Kommunen och Vallentuna Vatten AB bekostar anläggandet av våtmarksparken. Kostnaderna regleras i ett genomförandeavtal. Fastighetsbildning Lantmäteriförrättning för våtmarksparkens bildande bekostas av kommunen. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN I planarbetet har från kommunen, exploateringsingenjörerna Jenny Svensson och Anders Nahlbom, kommunantikvarie Elenor Åberg, kommunträdgårdsmästare Maria Rydell, miljöplanerare Sigrid Walve, projektledare väg Bertil Sjögrund samt planarkitekt Malin Mårdén deltagit. Från Roslagsvatten AB har VA-ingenjör Nina Johansson deltagit. Från Structor Projektutveckling AB har projektledare Ingegerd Hedmark deltagit. Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning Eva Anderling Plan & exploateringschef Anders Nahlbom Exploateringsingenjör

49 ILLUSTRATIONSSKISS Natur och park i mjukt samförstånd Miljöer vid vatten har mycket att berätta. Våtmarksparken anläggs med flera syften. Ett av dem är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån. Projektet har också som mål att dels öka den biologiska mångfalden genom nyskapande av spännande våtmarksmiljöer samt att återskapa Ormstaåns naturliga meandring. Syftet är också att öka rekreationsvärdet i det tätortsnära naturreservatet Björkby- Kyrkviken. Området utgör Vallentunas entré som genomgår en övergripande omdaning i samband med byggandet av den nya trafikplatsen och sociodukten. Bilderna illustrerar exempel tagna från andra våtmarksparker. Den slutgiltiga gestaltningen av våtmarksparkens utseende samt val av växt- och djurliv mm kommer att tas fram i ett senare skede. Anlagd våtmarksmiljö som smälter in i landskapet

50 ANTAGANDEHANDLING Redaktionell ändring (9) Samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för VALLENTUNA VÅTMARKSPARK omfattande delar av Vallentuna Prästgård 1:1 och 1:163 i Vallentuna kommun, Stockholms län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Program och redogörelse för programsamråd Fastighetsförteckning Illustrationsskiss

51 Vallentuna kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen ANTAGANDEHANDLING Redaktionell ändring (9) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Våtmarksparken anläggs med flera syften: Ett av syftena är att omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån. Syftet är också att öka rekreationsvärdet i det tätortsnära rekreationsområdet Björkby-Kyrkviken samt att gynna den biologiska mångfalden. Våtmarksparken föreslås bli en kombination av park, våtmark som omhändertar dagvatten från centrala Vallentuna och åvatten från Ormstaån samt ett rekreationsområde. Vallentunasjön ingår i Oxundaåns avrinningsområde och tillhör en av de mest övergödda sjöarna i Stockholms län. Anläggandet av en våtmarkspark fördröjer dagvattnet och minskar belastningen på Vallentunasjön, något som är extra angeläget med hänsyn till utbyggnadsplanerna för bostäder i centrala Vallentuna. FÖRENLIGHET MED 3, 4 och 5 KAP. MILJÖBALKEN Riksintressen Inom planområdet finns inga riksintressen. Miljökvalitetsnormer Enligt förordningen om miljökvalitetsnormer har regeringen hittills meddelat miljökvalitetsnormer för utomhusluft svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, bensen, ozon och luftpartiklar (PM10). Dessa normer förväntas inte överstigas. För Vallentunasjön anger miljökvalitetsnormerna att god ekologisk status ska uppnås 2021 och god kemisk ytvattenstatus Våtmarksparken kommer troligen hjälpa till att uppnå målet. PLANDATA Läge och areal Området är centralt beläget vid Ormstaåns utlopp till Vallentunasjön. Det ligger väster om Roslagsbanan och Stockholmsvägen, öster om Vallentuna kyrka, söder om Vallentuna centrum och norr om Vallentunasjön. Planområdet omfattar en areal på ca 7 ha. Markägoförhållanden Fastighetsägare till Vallentuna Prästgård 1:1 är Prästlönetillgångar i Stockholms stift.

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2012-04-19 Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kallade tjänstemän Ola Brandell, tf fritidschef pkt

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 KS 2010.021 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare:

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén,

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-26 Ärenderubrik Diarienummer 3 Godkännande av avtal gällande tydligt medlemsansvar i Kommuninvest KS 2011.111 4 Bostadsbyggnadsprognos 2011-2020 KS

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset kl. 18.00-21.30. Ajournering 19.50-20.10. Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-08-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

KALLELSE. 18 Förlängning av avtal gällande Brains and Bricks KS/2013:551 MSK 198

KALLELSE. 18 Förlängning av avtal gällande Brains and Bricks KS/2013:551 MSK 198 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-11-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 november 2013, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 30 mars 2009, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer