Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05."

Transkript

1 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 1(! 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 19 13/14 Måndagen den 28 april 2014 klockan Plats: Kröken, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kårordförande Kim Westin Vice Kårordförande Emma Fogelström Styrelseledamot! 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Denise Fuglesang Styrelseledamot Nina Nilsson Styrelseledamot Victor Olsson Styrelseledamot Fabian Wahlgren Styrelseledamot Kim Öberg Styrelseledamot Hugi Ásgeirsson Chefredaktör för Osqledaren Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18: Mötets behöriga utlysande* Kårstyrelsen beslutar att att finna mötet behörigt utlyst Val av mötesordförande Kårstyrelsen beslutar att välja Denise Fuglesang till mötesordförande Val av sekreterare Kårstyrelsen beslutar att välja Anna Johansson till mötessekreterare Val av justerare Kårstyrelsen beslutar att välja Kim Westin till mötesjusterare Anmälda förhinder Inga anmälda förhinder. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

2 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 2(! 9) 1.7. Adjungeringar Inga adjungerar Fastställande av föredragningslista Kårstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan utan ändringar Föregående protokoll Anmälningsärenden Anna meddelar att det är valborgspubrunda denna dag. 2. Beslutsuppföljning 2.1. Styrelsebeslut* Inga beslut att följa upp Styrelsens actions points 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut* KP0011 THS Nominering SSCO Presidium 1415* Anna Johansson, Kim Westin Kårstyrelsen beslutar att stadfästa presidiebeslut KP KP0012 THS Nominering SFS Presidium 1415* Anna Johansson, Kim Westin Kårstyrelsen beslutar att stadfästa presidiebeslut KP KP0013 THS Nominering SFS Doktorandkommitté 1415* Anna Johansson, Kim Westin Kårstyrelsen beslutar att stadfästa presidiebeslut KP KP0014 THS Nominering Kamratstipendiet 2014* Anna Johansson, Kim Westin Kårstyrelsen beslutar att stadfästa presidiebeslut KP Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

3 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 3(! 9) Inga ärenden att behandla Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut Inga ärenden att behandla. 4. Bordlagda ärenden 4.1. Beslut om kårföreningsstatus Högerteknologerna* Kårstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet Val av THS Chef för Utbildningsinflytande för verksamhetsåret 14/15 Kårstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 5. Beslutspunkter 5.1. Proposition THS Reglemente* Emma Fogelström Allmänna diskussioner: Nina frågar efter feedback på det arbete hon gjort kring att ersätta svåra ord i reglementet med mer tillgängliga ord, t.ex. att byta ut ord som skall till ska. Styrelsen tycker att ändringarna är bra. Diskussion och kommentarer kring 6 Central organisation Denise lyfter att ändra under Enheter och funktioner för att förtydliga att enheterna ska lämna in en budget för verksamheten och inte för den specifika enheten så att det står: Till vice ordförande inlämna förslag till budget för verksamheten.! Denise lyfter att ändra under Presidieenheten för att tydliggöra att vi i dagsläget endast har en funktion så att det står: Det åligger presidieenheten att samordna och arbetsleda de övriga enheterna, funktionen och övrig personal samt att svara för THS förvaltning och ekonomi. Fabian lyfter att under tydliggöra att näringslivsenheten ska arbeta mot arbetslivet och inte enbart mot näringslivet, så att det står: Det åligger näringslivsenheten att erbjuda en plattform där studenter vid KTH på ett enkelt sätt ges möjligheten att komma i kontakt med arbetslivet. Victor lyfter att under 6.3 ändra namnet på evenemangsrådet till pubmästarrådet då det stämmer mer överens med verkligheten. Diskussion och kommentarer kring 7.1 om kårföreningar ska vara religiöst och partipolitiskt obundna: Styrelsen diskuterar hur vi kan förtydliga vad som syftas med religiöst och partipolitiskt obundna, vilket i dagsläget ligger som alternativ 1 i reglementet under 7.1. Anledningen Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

4 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 4(! 9) till att det behöver förtydligas är både för att göra det mindre personberoende och tydliggöra för både fullmäktige idag och kommande ledamöter vad som innebär. Förslag på förtydligande: Då THS är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation ska föreningen avstå från att ta ställning i religiösa eller partipolitiska frågor. Kim Westin yrkar på att förtydliga rättigheterna för kårföreningar kring rätt att affischera för att det ska tydliggöra vad det innebär och vart affischering är tillåtet genom att skriva att kårföreningarna har rätt till att gratis affischera föreningen i THS Lokaler i det fall att THS logga finns med i marknadsföringen enligt gällande affischeringsregler i Nymble Diskussion och kommentarer kring Kommunikationsfunktionen: Victor yrkar på att under ändra Chefredaktor till Chefredaktör. Hugi påpekar ironiskt att det bör stavas Chefredakteur. Denise sammanfattar den diskussion som tidigare förts per mail. Det som behöver förtydligas är delvis Chefredaktörens roll och delvis Osqledarens roll. Osqledarens roll i THS är en del av det arbete som THS ska (om förslaget på verksamhetsplan går igenom) utredas och tydliggöras under det kommande verksamhetsåret. Hugi börjar med att tydliggöra vad han skrivit i tidigare mail om att ålägga Chefredaktören uppgifter. Hugi tydliggör att det inte går att ålägga Chefredaktören saker vad gäller publikationer i Osqledaren även om det går att ålägga Chefredaktören saker som anställd (läs: arvoderad) på THS. Hugi anser vidare att Osqledaren har en kommunikativ funktion, men att den inte ska omfattas av kommunikationsfunktionen i sin helhet utan snarare överlappar kommunikationsfunktionen. Hugi anser att det är bra att ge en tydlig signal till kårfullmäktige att utredningen om THS kommunikativa arbete inte är klar och att därför inte skriva det i reglementet i dag. Victor anser att Osqledaren inte bör ligga i en annan funktion än som beskrivs i utkastet till reglementet. Han anser att det redan ligger i verksamhetsplanen att utreda THS kommunikationsarbete och att det i det nuvarande förslaget inte begränsar Osqledaren. Emma anser inte att den nuvarande skrivelsen begränsar Osqledaren och att uppdelningen är mer av praktiska själ. Fabian frågar Hugi hur han känner för att det som i tidigare klubbade reglementet 8 Informationsverksamhet tagits bort. Hugi förtydligar att det finns nedskrivet i THS PM för Kommunikation. Diskussionen förs vidare till vad den kommunikativa funktionen ska ha för mål, vilket enligt Hugi är Hur vi vill att medlemmarna ska uppfatta THS i paritet till att Osqledaren ska kommunicera ut Hur THS uppfattas. Ett fiktivt exempel lyfts; om THS signalerar en bild av mångfald och så inte är fallet är det Osqledarens roll att belysa det. Denise anser att dessa olika delar av kommunikationen inte behöver särskiljas i enheterna/ funktionerna. Fabian och Emma anser som Denise att andra poster i kårledningen som sitter i samma enhet inte gör samma sak så att det snarare är en gruppering av överlappande verksamheter/ansvarsområden än samma verksamhet/ansvarsområde. Hugi anser att det idag är svårt att införa den grupperingen då personerna sitter i olika platser i huset, har olika organisationsstrukturer. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

5 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 5(! 9) Kim W. frågar hur det skulle uppfattas att förtydligas vad som är Chefredaktörens och Kommunikationschefens roll i reglementet. Hugi svarar att det är den rollfördelningen som behöver utredas under nästa verksamhetsår, varför det inte bör specificeras i nuvarande reglementesutkast. Emma lyfter vidare den ekonomiska frågan och diskussionen kring fullkostnadstäckning, och att fördela Chefredaktören fullkostnadsmässigt på alla andra enheter utan att ha Chefredaktören i kommunikationsfunktionen. Styrelsen landar i diskussionen kring att inte ändra lydelserna i reglementet men att om det behövs tydliggöra att det är just Chefredaktören och inte Osqledaren som åsyftas i reglementet. Detta ska dock inte göras skriftligt. Diskussion och kommentarer kring 12.2 Fonder Kim W. lyfter diskussionen om vi vill ha kvar stycket Fonder i THS Reglemente. Emma anser att det är bättre att låta möjligheten finnas kvar att skapa fonder i framtiden. Diskussionen leder vidare till att diskutera om det bör hänvisas till stadgarna. Styrelsen tycker att det blir överflödigt och lämnar det därhän. Sammanfattning av förändringar Under ändra meningen Till vice ordförande inlämna förslag till budget för enheten till Till vice ordförande inlämna förslag till budget för verksamheten Under ändra meningen Det åligger presidieenheten att samordna och arbetsleda de övriga enheterna, funktionerna och övrig personal samt att svara för THS förvaltning och ekonomi. till Det åligger presidieenheten att samordna och arbetsleda de övriga enheterna, funktionen och övrig personal samt att svara för THS förvaltning och ekonomi. Under ändra meningen Det åligger näringslivsenheten att erbjuda en plattform där studenter vid KTH på ett enkelt sätt ges möjligheten att komma i kontakt med näringslivet. till Det åligger näringslivsenheten att erbjuda en plattform där studenter vid KTH på ett enkelt sätt ges möjligheten att komma i kontakt med arbetslivet. Under ändra meningen Består av Kommunikationschef samt Chefredaktor för Osqledaren till Består av Kommunikationschef samt Chefredaktör för Osqledaren Under 7.1 ändra meningen Alternativ 1. Då THS är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation ska föreningen inte vara varken religiöst eller partipolitiskt bunden. till Alternativ 1. Då THS är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation ska föreningen avstå från att ta ställning i religiösa eller partipolitiska frågor. Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om THS Reglemente till KF5 med de föreslagna ändringarna Mötet ajourneras 10 minuter kl. 19:30 Mötet återupptas kl. 19:40 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

6 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 6(! 9) Proposition THS Verksamhetsplan 14/15* Anna Johansson Styrelsen diskuterade verksamhetsplanens storlek. Den är fortfarande ganska stor och diskussionen lyftes huruvida något uppdrag kan prioritera bort något i dagsläget. Det är svårt. Föreslagna ändringar: Under introduktionens underrubrik Verksamhetsplanens utformning, meningen Utformningen för verksamhetsplanen 14/15 har tagits fram med förhoppningen av att skapa en struktur som leder till bättre kontinuitet och som främjar långsiktighet. ändra meningen för att tydliggöra att det är samma struktur som förra året. Att under uppdrag förtydliga vad 300 HP-frågan innebär. Att ta bort uppdrag (slås ihop med 1.5.2). Att formulera uppdrag som att kartlägga könsfördelningen bland de förtroendevalda inom hela THS och låta resultatet stå till grund för THS JML-plan Att ta bort mål 5.12 då det inte är aktuellt längre i och med PM för THS Restaurangoch Evenemangsverksamhet. Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om THS Verksamhetsplan 14/15 till KF5 med de föreslagna ändringarna Proposition THS Budget 14/15* Kim Westin Kim W. berättar om vad som hänt sen senaste utkastet. Kim har haft ett möte med THS Kanslichef och la till de ändringar som behövdes för kommande förändringar i Nymble under nästa år och även troliga förändringar för nästkommande verksamhetsår. Den investering som krävs för restaurangen och det nya caféet i entrébyggnaden är tillagd. Diskussionen lyfts kring hur vi ska budgetera för Platoon DJs önskade investeringar eller om det bör lyftas igen till budgetrevideringen. Styrelsen landar i att ta med det i årets budget. Emma lyfter frågan om vi har gjort en likviditetsanalys utifrån de stora investeringar som ligger i utkastet för Radionämnden, RN, då det är stora investeringar som planeras. Kim W. ska ta tillbaka frågan och lyfter den med THS Kanslichef och tar även fram en likviditetsplan för THS utifrån den mall som Emma använde för 12/13. Kim W. frågar efter feedback på den projektpott som föreslås i budgeten. Planen är att i så fall låta nästkommande kårledning ta fram en plan hur det ska användas konkret. Styrelsen frågar hur det kommer att användas och om det finns ett behov. Kårpresidiet säger att de har sett ett behov och tror att det kommer att kunna öka mångfalden i de studentprojekt som drivs. Emma frågar hur det är tänkt med nyinvesteringarna på plan tre i Nymble, vilka är halverade i budgeten. Kim W. förklarar att det handlar om att THS inte hinner investera i den takt som gjorts i år. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

7 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 7(! 9) Kim W. frågar efter feedback på budgeten för THS råd, vilka har standardiserats till tre nivåer, beroende på antal personer, verksamhet, uppgifter och satsning. Styrelsen tycker att det verkar bra. Kim W. förtydligar även att hemsidan, som det ser ut i dagsläget, saknar en del funktioner som inte är implementerade i dagsläget. Dessa har Teknisk Högskolans Studentkonsulter, THSK, fått i uppdrag att implementera. I budgeten finns därför en buffert för Kommunikations-chefen att vid behov kunna ta in externa tjänster och nya funktioner från THSK även nästa år. Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om THS Budget 14/15 till KF Mötet ajourneras 5 minuter kl. 21:10 Mötet återupptas kl. 21: Proposition THS Medlemsavgift 14/15* Kim Westin Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om THS Medlemsavgift 14/15 till KF Proposition THS Revisor 14/15* Kim Westin Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om THS Revisor 14/15 till KF Proposition THS Ekonomipolicy* Emma Fogelström Hugi tillägger att han vill ha med ett kompletterande underlag i handlingarna tills på torsdag. Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om THS Ekonomipolicy till KF Proposition THS Fonder* Kim Westin, Emma Fogelström Kim W. påpekar att arbetet med Quarnevalsfonden inte är avslutat och kommer att fortsätta att undersöka det fram till KF5. Föreslagna ändringar: Att ta bort den sista att-satsen i propositionen som handlar om att stryka fonderna ur reglementet då detta tas upp i reglementet. Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om THS Fonder till KF5 med de föreslagna ändringarna. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

8 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 8(! 9) 5.8. PM för THS Restaurang- och Evenemangsverksamhet* Victor Olsson 5.9. Proposition Val av studeranderepresentanter till universitetsstyrelsen* Kim Westin Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om Val av studeranderepresentant till universitetsstyrelsen till KF Proposition Val av studeranderepresentanter till fakultetsrådet* Anna Johansson Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om Val av studeranderepresentant till fakultetsrådet till KF5. 6. Motioner till kårfullmäktige 6.1. Motion angående utvärdering av Kårfullmäktiges arbetsrutiner* Anna Johansson Styrelsen tycker att det är bra förslag men är lite oklar på intresset. Kårstyrelsen beslutar att Kim Ö. får i uppdrag att skriva ett motionssvar till KF5. 7. Övrigt 7.1. Övriga frågor 7.2. Sammanfattning till hemsidan 7.3. Nästa möte Anna får i uppdrag att skriva sammanfattning till hemsidan. Nästa möte, KSm20, inträffar den där THS kårledning och kanslichef kommer att rapportera samt att styrelsen ska fatta beslut om nomineringen till THS Bolagsstyrelser Val av nästkommande mötesordförande Kårstyrelsen beslutar att välja Denise Fuglesang till nästkommande mötesordförande Mötets avslutande Mötesordförande Denise Fuglesang avslutar mötet kl. 21:36.!!! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

9 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 9(! 9) Vid protokollet!! Anna Johansson Mötessekreterare! Justeras!! Denise Fuglesang Mötesordförande Kim Westin Justerare Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

10 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm19 13/ Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 19 13/14 Måndagen den 28 april 2014 klockan Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Beslutsuppföljning 2.1. Styrelsebeslut* 2.2. Styrelsens actions points 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut* KP0011 THS Nominering SSCO Presidium 1415* Anna Johansson, Kim Westin KP0012 THS Nominering SFS Presidium 1415* Anna Johansson, Kim Westin KP0013 THS Nominering SFS Doktorandkommitté 1415* Anna Johansson, Kim Westin KP0014 THS Nominering Kamratstipendiet 2014* Anna Johansson, Kim Westin 3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut 3.3. Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

11 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm19 13/ Sid 2(2) 4. Bordlagda ärenden 4.1. Beslut om kårföreningsstatus Högerteknologerna* 4.2. Val av THS Chef för Utbildningsinflytande för verksamhetsåret 14/15 5. Beslutspunkter 5.1. Proposition THS Reglemente* Emma Fogelström 5.2. Proposition THS Verksamhetsplan 14/15* Anna Johansson 5.3. Proposition THS Budget 14/15* Kim Westin 5.4. Proposition THS Medlemsavgift 14/15* Kim Westin 5.5. Proposition THS Revisor 14/15* Kim Westin 5.6. Proposition THS Ekonomipolicy* Emma Fogelström 5.7. Proposition THS Fonder* Kim Westin, Emma Fogelström 5.8. PM för THS Restaurang- och Evenemangsverksamhet* Victor Olsson 5.9. Proposition Val av studeranderepresentanter till universitetsstyrelsen* Kim Westin Proposition Val av studeranderepresentanter till fakultetsrådet* Anna Johansson 6. Motioner till kårfullmäktige 6.1. Motion angående utvärdering av Kårfullmäktiges arbetsrutiner* Anna Johansson 7. Övrigt 7.1. Övriga frågor 7.2. Sammanfattning till hemsidan 7.3. Nästa möte KSm Rapportmöte, nominering till THS Bolagsstyrelser 7.4. Val av nästkommande mötesordförande 7.5. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

12 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 19 13/14 Måndagen den 28 april kl , Sammanträdesrummet plan 1, Nymble På akademikersvenska Nu är det dags för verksamhetsårets nittonde kårstyrelsemöte. På detta möte ska kårstyrelsen lägga förslag på propositioner till verksamhetsårets femte kårfullmäktige som inträffar den 15:e maj. Det är många propositioner som ska behandlas, däribland verksamhetsplan och budget för 2014/15, medlemsavgift för 2014/15, uppdatering av THS Reglemente, uppdatering av THS fonder samt långsiktig ekonomisk styrning för THS. På mötet kommer kårstyrelsen även att svara på ev. motioner som inkommit till mötet. På ett mer begripligt sätt På måndag är det dags för Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, styrelse att ha sitt nittonde möte för verksamhetsåret. Kårstyrelsens uppdrag är att se till att verkställa de uppdrag som medlemmarna beslutade om i verksamhetsplanen. Styrelsen kommer att diskutera om, och i så fall vilka, propositioner (betyder: ett förslag från styrelsen) som styrelsen vill lägga till kårfullmäktige inför det kommande verksamhetsåret. Kårfullmäktige är THS högst beslutande organ och består av medlemmarnas framröstade representanter. Styrelsen kommer att lägga förslag på en mängd propositioner då detta är det sista kårfullmäktigesammanträdet för året, se ovan. Styrelsen kommer även att besvara ev. motioner (betyder: förslag från medlemmarna) som inkommit till mötet. Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Välkomna! Stockholm, den 22 april 2014 Anna Johansson Ordförande 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

13 To: THS Board For Information: THS Members THS Management Team THS Auditor THS Election Committee THS Personnel Inspector In a more strict way SUMMONS THS Board meeting 19 13/14 Monday, April 28 th , Sammanträdesrummet 1 st floor, Nymble It s time for the nineteenth meeting for the student union board. During the meeting the board will discuss propositions to the fifth student union council meeting that will take place on May 15 th. There are a lot of propositions, including the activity plan and the budget for 2014/15, the membership fee for 2014/15, to update THS regulations, THS funds and an economical strategic plan for THS. The board will also discuss answers to motions from members. In a more understandable way On Monday the board for the student union at KTH (called Tekniska Högskolans Studentkår, THS) will have its nineteenth meeting for this financial year. The board s mission is to execute the will of the members, which is written in the activity plan for the year. The board will discuss if, and in that case which, propositions (a proposition from the board) that the board will ask the student union council. The Union Council is the highest decision-making body at the union and all big decisions are made there. The council consists of representatives from all THS chapters. The board will make a lot of propositions since this is the last student union council for this financial year, see above, as well as discuss any possible motions from members. All members are welcome at the union board meetings. Welcome! Stockholm, April 22 nd, 2014 Anna Johansson President 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Welcome! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

14 Beslutsuppföljning Sid 1(1) STYRELSENS BESLUTSUPPFÖLJNING Beslutsnummer Datum Beslut Ansvarig Status YYYY-KS-XXZZZ När togs beslutet Beslutsnummer består av ÅR + KS + NR på KS + NR på Beslut på KS Ej påbörjad / påbörjad / avklarad 1314-KS Samarbetsområden KTH och Anna Avklarad THS 1314-KS Skriva motionssvar till KF2. Nina Avklarad 1314-KS Informera Cheferna för Anna Avklarad Utbildningsinflytande om att skriva om nomineringar på beslutsform KS Skriva nominering av Inspektor Anna Avklarad till KF KS Skriva motionssvar till KF2. Kim Ö Avklarad 1314-KS Kontakta CFU ang uppdatering Anna Avklarad av THS Åsiktsdokument 1314-KS Kontakta revisorerna om Kim W Avklarad Quarnevalen och KTKs budgetar som bilagor till handlingarna 1314-KS Förbereda KF-workshop till Fabian Avklarad våren 1314-KS Ta fram en plan för VP-arbetet Denise och Avklarad under vårterminen Anna 1314-KS Meddela valda kandidater Anna Avklarad angående utredningsgruppen för THS organisationsstruktur 1314-KS Uppdaterat PM för Fanborg Fabian Avklarad Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

15 PRESIDIEBESLUT 1314 KP0011 THS Nominering SSCO Presidium 1415 Anna Johansson Ordförande 1314 Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) PRESIDIEBESLUT 1314 KP0011 THS Nominering SSCO Presidium 1415 Bakgrund THS presidium har mandat att ta styrelsebeslut som inte har tid att vänta. Besluten träder omedelbart i kraft men THS styrelse måste fastställa dessa vid kommande THS styrelsemöte för att beslutet ska fortsätta gälla. THS Kårstyrelse har blivit anmodad att lämna in en nominering till ordförande och vice ordförande för Stockholms Studentkårers Centralorganisation, SSCO. Det är SSCO:s studentråd bestående av ledamöter från de olika medlemskårerna som den 12 maj 2014 ska välja ett flertal förtroendevalda till olika poster inom SSCO. Valbar till förtroendeuppdrag är den som är medlem i någon till SSCO ansluten kår. Rätt att nominera har SSCO:s medlemskårer och studentrådsledamöter. Om nomineringsprocessen THS lyste nomineringen via THS hemsida, den 17 februari och spred även informationen via sociala medier för att nå en bredare spridning. Alla valbara kandidater fick därför möjlighet att ansöka om att bli nominerade av THS. Alla kandidater kontaktades och en kortare intervju hölls av representanter för THS styrelse. Därefter kontaktades referenser till de sökande för att ytterligare nyansera bilden av kandidaterna. Beslut Med bakgrund av ovanstående beslutar presidiet: att nominera Savas Caliskan till Vice Ordförande för Stockholms Studentkårers Centralorganisation verksamhetsåret 2014/2015 För styrelsen vid Tekniska Högskolans Studentkår, Stockholm 7 mars, 2014 Anna Johansson Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Kim Westin Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

16 PRESIDIEBESLUT 1314 KP0012 THS Nominering SFS Presidium 1415 Kim Westin Vice Ordförande 1314 Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) PRESIDIEBESLUT 1314 KP0011 THS Nominering SFS Presidium 1415 Bakgrund THS presidium har mandat att ta styrelsebeslut som inte har tid att vänta. Besluten träder omedelbart i kraft men THS styrelse måste fastställa dessa vid kommande THS styrelsemöte för att beslutet ska fortsätta gälla. THS Kårstyrelse har blivit anmodad att lämna in en nominering till presidiet för Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. Enligt SFS stadga är alla valbara till förtroendepost inom SFS. Rätt att nominera har SFS medlemskårer, fullmäktigeledamöter, styrelse, doktorandkommitté och valberedning samt en grupp om minst tio medlemmar i medlemskårer. Om nomineringsprocessen THS lyste nomineringen via THS hemsida, den 17 februari och spred även informationen via sociala medier för att nå en bredare spridning. Alla valbara kandidater fick därför möjlighet att ansöka om att bli nominerade av THS. Alla kandidater kontaktades och en kortare intervju hölls av representanter för THS styrelse. Beslut Med bakgrund av ovanstående beslutar presidiet: att nominera Johan Alvfors till SFS Presidium för Sveriges förenade Studentkårer verksamhetsåret 2014/2015 För styrelsen vid Tekniska Högskolans Studentkår, Stockholm 11 mars, 2014 Anna Johansson Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Kim Westin Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

17 PRESIDIEBESLUT 1314 KP0013 THS Nominering SFS Doktorandkommitté 1415 Kim Westin Vice Ordförande 1314 Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) PRESIDIEBESLUT 1314 KP0013 THS Nominering SFS Doktorandkommitté 1415 Bakgrund THS presidium har mandat att ta styrelsebeslut som inte har tid att vänta. Besluten träder omedelbart i kraft men THS styrelse måste fastställa dessa vid kommande THS styrelsemöte för att beslutet ska fortsätta gälla. THS Kårstyrelse har blivit anmodad att lämna in en nominering till ledamot i Doktorandkommittén för Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. Enligt SFS stadga är alla valbara till förtroendepost inom SFS. Rätt att nominera har SFS medlemskårer, fullmäktigeledamöter, styrelse, doktorandkommitté och valberedning samt en grupp om minst tio medlemmar i medlemskårer. Om nomineringsprocessen THS lyste nomineringen via THS hemsida, den 17 februari och spred även informationen via sociala medier för att nå en bredare spridning. Alla valbara kandidater fick därför möjlighet att ansöka om att bli nominerade av THS. Alla kandidater kontaktades och frågor har besvarats. Beslut Med bakgrund av ovanstående beslutar presidiet: att nominera Jana Sochor till ledamot i SFS Doktorandkommitté verksamhetsåret 2014/2015 För styrelsen vid Tekniska Högskolans Studentkår, Stockholm 14 mars, 2014 Anna Johansson Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Kim Westin Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

18 PRESIDIEBESLUT 1314 KP0014 THS Nominering Kamratstipendiet 2014 Anna Johansson Ordförande 1314 Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) PRESIDIEBESLUT 1314 KP0014 THS Nominering Kamratstipendet 2014 Bakgrund THS presidium har mandat att ta styrelsebeslut som inte har tid att vänta. Besluten träder omedelbart i kraft men THS styrelse måste fastställa dessa vid kommande THS styrelsemöte för att beslutet ska fortsätta gälla. Kamratstipendiet instiftades 1912 för att utse och belöna goda kamrater vid var och en av studentkårens sektioner. Varje sektion har rätt att nominera upp till tre medlemmar som delar på prissumman. Priset är på avkastningen från Stiftelsen Tekniska Högskolans i Stockholm Stipendiefonder och ligger vanligtvis mellan kr och kr, i år ligger det på kr. Priset delas sedan mellan sektionerna (runt kr kr per sektion), vartefter den fördelas jämt mellan de studenter som har blivit nominerade av sektionen. Det är i slutändan KTHs stipendieråd som fattar beslut om vilka som tilldelas stipendiet och det är först när det beslutet är fattat som studenten fått stipendiet. Om nomineringsprocessen THS lyste nomineringen via THS ordföranderåd, den 28 februari. THS sektionsordföranden ansvarade sedan för att sprida informationen på THS Lokalt (sektionerna), ta in nomineringar och sedan meddela detta till THS Ordförande. Beslut Med bakgrund av ovanstående beslutar presidiet: att nominera till 2014 års kamratstipendie enligt bifogad lista För styrelsen vid Tekniska Högskolans Studentkår, Stockholm 8 april, 2014 Anna Johansson Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Kim Westin Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

19 Sektion Namn på nominerad(e) Personnummer Epostadress Arkitektur (A) K Jenny Wahlgren Bergssektionen (B) M Fredik Stenarson Sektionen för Civilingenjör och Lärare (CL) K Alexandra Johansson M Daniel Richter Datasektionen (D) M Ludvig Jonsson M Oskar Segersvärd Doktorandsektionen (Dr) Inga nomineringar 2014 Elektrosektionen (E) M Fredrik Ahlbom Fysiksektionen (F) K Sara Aschan M Vincent Haugdahl K Louise Wahlberg Sektionen för Industriell ekonomi (I) Inga nomineringar 2014 Sektionen för informations- och nanoteknik (IN) Inga nomineringar 2014 Ingenjörsektionen Haninge (IsH) Inga nomineringar 2014 Ingenjörsektionen Telge (IsT) Inga nomineringar 2014 Kemisektionen (K) M Aman Mebrahtu M Alexander Wiorek Maskinsektionen (M) K Lisa Wholfart M Joakim Jaeger M Petter Lagusson Sektionen för Medieteknik (Media) K Emelie Ekman M Christian Abelmassih M Jonathan Söderin Sektionen för Medicinsk informatik och teknik (MiT) M Jacob Trowald K Louise Anderberg Sektionen Öppen ingång (Open) K Linn Bergelid M Todd Barker K Julia Cohen Samhällsbyggnadssektionen (S) M Fredrik Langlet Flygsektionen (T) K Johanna Söderlund Sektionen för Energi och Miljö (W) Inga nomineringar 2014 K 10 M 15 Diagramrubrik K M 40% 60% 1

20 Beslut om kårföreningsstatus Anna Johansson Sid 1(1) BESLUT OM KÅRFÖRENINGSSTATUS Bakgrund THS syfte med kårföreningar är att skapa ett rikt studentliv och ett levande campus utanför de schemalagda studierna för studenter vid KTH. Detta grundar sig i THS vision som är att Alla studenter har möjlighet att delta i meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter, där ett av målen är att THS har ett mångfacetterat och rikt studentliv. Så här definieras kårföreningarna i THS Reglemente: 11.1 Definition Verksamhet och syfte En kårförening är en ideell och från THS fristående organisation med verksamhet som riktar sig till studenter vid KTH. Kårföreningar är demokratiskt uppbyggda och uppträder genom sin verksamhet som en god representant för THS och KTH. Organisation Kårföreningar har egna organisationsnummer. Det är fritt för en kårförening att vara medlem i paraplyorganisationer, men föreningen lyder inte formellt eller informellt under någon annan organisation. Reglementet säger även nedanstående om vad en ansökan ska innehålla: 11.2 Ansökan En förening kan till kårstyrelsen ansöka om att registreras som kårförening. För att få status som kårförening krävs att föreningen klarar av reglementets bestämmelser samt att en majoritet av medlemmarna vid ansökningstillfället är KTH-studenter. Ansökan ska innehålla en beskrivning av verksamhetens art, av föreningsmöte antagen stadga, medlemsmatrikel, organisationsnummer samt namn, telefonnummer och e-post till föreningens ordförande. Ansökan har inkommit till THS Studiesocialt Ansvarige och de inskickade handlingarna bifogas härefter. Yrkande Med anledning av ovanstående och medföljande bilagor yrkar jag: att ge föreningen Högerteknologerna status som kårförening Stockholm 6 mars Anna Johansson THS Styrelse Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

21 Proposition KF5 Uppdatering av THS Reglemente Emma Fogelström Kårstyrelsen Sid 1(2) PROPOSITION KF5 13/14 Uppdatering av THS Reglemente Bilagor: THS Reglemente i sin nuvarande form (lite i oordning för att lättare kunna jämföra med nya förslaget), Nytt förslag för THS Reglemente Bakgrund I årets verksamhetsplan står att; THS ska under 13/14: Uppdatera THS Reglemente Vi har därför gjort en ordentlig genomgång av THS Reglemente under året och kan nu presentera ett förslag. Vi vill rikta ett stort tack framförallt till THS Ordförande Anna Johansson och THS Studiesocialt ansvariga Beatrice Swensson som har skrivit större delen av kapitlet om kårföreningar samt till THS OStrupp som har varit med och tagit fram förslag på delar av kapitlet om den centrala organisationen och om THS Sektioner. Med anledning av att vi föreslår ganska omfattande förändringar vill vi uppmuntra alla ledamöter i KF att diskutera förslaget med varandra redan innan mötet samt förbereda eventuella ändringsyrkanden så att ärendet kan behandlas hyfsat tidseffektivt och smärtfritt under mötet. Större förändringar 2 Värdegrund Detta är ett helt nytt kapitel i reglementet. Eftersom att THS värdegrund nu känns som en naturlig del av vår identitet och faktiskt bör reglera all verksamhet tycker vi att den borde finnas representerad i reglementet. 4 Verksamhetsspråk Även detta ett helt nytt kapitel i reglementet. Det här är ju en väldigt omdebatterad och högst aktuell fråga. Vissa av er ser säkert helst att kapitlet formuleras så att vi bara använder engelska. Vi har valt att lägga fram ett förslag som till huvudsak beskriver dagens situation, med mindre förändringar som kan underlätta för engelskspråkiga representanter. Vi tycker till exempel att det vore trevligt om KF valde en tolk om behovet skulle uppstå samt att vi publicerar alla kallelser och all information på hemsidan på båda språken. Vi tror att införandet av kapitlet kan stimulera diskussion i nästa års KF för att bestämma vilket språk man vill använda. 6 Organisation Detta kapitel motsvarar ungefär det gamla kapitlet THS funktionärer och ledningsgrupp och den stora förändringen i detta kapitel är beskrivningen av de enheter som kommer uppstå som följd av årets organisationsutredning. Dessutom har vi passat på att döpa om det som i vardagligt tal kallas ledningsgruppen till Kårledningen för att vi tycker det är tydligare och tagit bort det tidigare stycket som sa att en ledningsgrupp skulle konstitueras varje år, då vi inte jobbar med detta i praktiken. 7 Kårföreningar Den stora skillnaden här är framförallt att vi inte längre skiljer på kår- och kulturföreningar då vi inte anser att uppdelningen fyller någon funktion. Istället har alla föreningar ett visst antal rättigheter och skyldigheter Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

22 Proposition KF5 Uppdatering av THS Reglemente Emma Fogelström Kårstyrelsen Sid 2(2) som kan utökas genom ett avtal. Vi har också för enkelhetens skull formulerat två olika alternativ angående religiösa och partipolitiska kårföreningar, men det går ju självklart att ändringsyrka om ni föredrar någon annan formulering. 7 Sektionerna Här har vi dels försökt specificera och tydliggöra vad en sektion vid THS har för rättigheter och skyldigheter. Dessutom har sektionsförteckningen fått en rejäl uppfräschning. Alla sektionsordföranden har fått en chans att gå igenom förteckningen men hojta gärna till om du ser några felaktigheter det här var inte ett lätt jobb! Helt borttagna stycken I det nya förslaget regleras inte längre specifika verksamheter och vi har därför valt att ta bort 8 Informationsverksamhet samt 9 Programverksamhet ur reglementet. Vi tyckte egentligen mest att det var konstigt att dessa två verksamheter var reglerade, men inga andra. Även 10 Kulturverksamhet har försvunnit eftersom att vi som sagt tycker att det är bättre att alla föreningar är Kårföreningar. 14 Ägande och förvaltning Här har det skett flera förändringar. Dels föreslår vi att THS kapital förvaltas enligt den (förhoppningsvis) nyss fastställda ekonomipolicyn istället för en placeringsstrategi som inte existerar. En omfattande utredning av THS fonder har också gjorts (se Proposition angående THS Fonder). Yrkande För att detta ska bli enkelt föreslår vi att ni bara bifaller en av att-satserna 1 och 2, förutsatt att inga andra förslag inkommit som ändringsyrkanden. Jag yrkar att 1 under 7 Kårföreningar stryka alternativ 2 till förmån för alternativ 1 att 2 under 7 Kårföreningar stryka alternativ 1 till förmån för alternativ 2 att 3 kårfullmäktige fastställer THS Reglemente enligt bilaga och med det alternativ kring kårföreningarna som beslutats ovan. För Kårstyrelsen, Emma Fogelström Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

23 THS Reglemente Antagna av Kårfullmäktige Antagna av kårfullmäktige Senast ändrad KF5 12/13, THS Reglemente Antagna av Kårfullmäktige Antagna av kårfullmäktige Senast ändrad KF5 12/13,

24 THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 2(26) THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 2(26) THS Reglemente antagna av kårfullmäktige Ändringar gjorda Datum Sammanträde Avsnitt KF3 06/07 KF9 06/07 KF3 07/08 KF5 07/08 KF6 07/08 KF2 08/09 KF4 08/ KF5 08/09 KF6 08/09 KF9 08/09 KF6 09/10 KF7 09/10 KF9 09/10 KF2 10/11 KF4 10/11 KF5 10/11 KF6 10/11 KF7 10/11 KF1 11/12 KF2 11/12 KF3 11/12 KF5 11/12 KF6 11/12 KF3 12/13 KF5 12/ , , , , , 3.3, 4.1, 15.1, , , 6, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 13.2, , , 5.3.9, , , , 13.2, , 5.3.9, , 3.4, 4.1, 8.1, 8.4, , 3.3, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 4.2, 5.3.3, 12, , 4.1, 8.2, 9.1, 9.2, 11.2, THS Reglemente antagna av kårfullmäktige Ändringar gjorda Datum Sammanträde Avsnitt KF3 06/07 KF9 06/07 KF3 07/08 KF5 07/08 KF6 07/08 KF2 08/09 KF4 08/ KF5 08/09 KF6 08/09 KF9 08/09 KF6 09/10 KF7 09/10 KF9 09/10 KF2 10/11 KF4 10/11 KF5 10/11 KF6 10/11 KF7 10/11 KF1 11/12 KF2 11/12 KF3 11/12 KF5 11/12 KF6 11/12 KF3 12/13 KF5 12/ , , , , , 3.3, 4.1, 15.1, , , 6, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 13.2, , , 5.3.9, , , , 13.2, , 5.3.9, , 3.4, 4.1, 8.1, 8.4, , 3.3, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 4.2, 5.3.3, 12, , 4.1, 8.2, 9.1, 9.2, 11.2, Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm, Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm,

25 THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 3(26) THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 3(26) Allmänt Ändamål Reglementesändringar Ytterligare styrdokument Metod för tillkännagivande av beslut...6 Insigna Färger Emblem Ringar Kårmössa Doktorsring och doktorshatt...7 Kårfullmäktige Talmanspresidiet Valnämnden Valgeneral Valförfarande Ordinarieval...8 Fyllnadsval Valberedningen Mötesordning Allmänt Ändamål Reglementesändringar Ytterligare styrdokument Metod för tillkännagivande av beslut...6 Värdegrund... 7 Insigna Färger Emblem Ringar Kårmössa Doktorsring och doktorshatt...8 Verksamhetsspråk Kårfullmäktiges arbetsspråk Styrdokument och handlingar THS Webbplats...9 Kårfullmäktige Talmanspresidiet Valnämnden Valgeneral Kårfullmäktiges mötesordning Valförfarande THS Funktionärer och ledningsgrupp Arvoderade poster Ansvarsområden Ledningsgruppen Sektionerna Sektioner med egen förvaltning Allmänt Stadgar Sektionsmöte Styrelse Ekonomisk redovisning Revision Sektionsmöte Allmänt Kallelse Protokoll Beslut Förteckning över sektionerna Ordinarieval Fyllnadsval Valberedningen Mötesordning Kårfullmäktiges mötesordning Central organisation Kårledningen Enheter och funktioner Presidieenheten Utbildningsenheten Näringslivsenheten Studiesociala enheten Kommunikationsfunktionen Övriga centrala val THS Råd Kårföreningar Allmänt Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm, Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm,

26 THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 4(26) THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 4(26) Arkitektursektionen (A) Bergssektionen (B) Sektionen för Civilingenjör och Lärare (CL) Datasektionen (D) Doktorandsektionen (Dr) Elektrosektionen (E) Fysiksektionen (F) Fria sektionen (Fria) Sektionen för industriell ekonomi (I) Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN) Ingenjörssektionen Haninge (IsH) Ingenjörssektionen Telge (IsT) Kemisektionen (K) Maskinsektionen (M) Sektionen för Medieteknik (Media) Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik (MiT) Sektionen för öppen ingång (OPEN) Samhällsbyggnadssektionen (S) Flygsektionen (T) Sektionen för Energi och Miljö (W) Råden Arkivering Informationsverksamhet Allmänt Osqledaren THS radio... Error! Bookmark not defined. 8.4 THS webbplats Programverksamhet Allmänt Programgruppen THS klubbmästeri Platoon DJs Radionämnden Filmnämnden... Error! Bookmark not defined. Kulturverksamhet Allmänt Kårspexet Teknologkören PromenadorQuestern QuarneVALen Kårföreningar Definition Ansökan Omregistrering Förteckning Avgifter Skyldigheter Rättigheter Medlemmar och rekrytering Utökat samarbete Ansökan Omregistrering Förteckning Förlorad status som kårförening THS Sektioner Allmänt Skyldigheter Rättigheter Stadgar Sektionsmöte Styrelse Ekonomisk redovisning Revision Sektionsmöte Allmänt Kallelse Protokoll Beslut Förteckning över sektionerna Arkitektursektionen (A) Bergssektionen (B) Sektionen för Civilingenjör och Lärare (CL) Datasektionen (D) Doktorandsektionen (Dr) Elektrosektionen (E) Fysiksektionen (F) Fria sektionen (Fria) Sektionen för industriell ekonomi (I) Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN) Ingenjörssektionen Haninge (IsH) Ingenjörssektionen Telge (IsT) Kemisektionen (K) Maskinsektionen (M) Sektionen för Medieteknik (Media) Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT) Sektionen för öppen ingång (OPEN) Samhällsbyggnadssektionen (S) Flygsektionen (T) Sektionen för Energi och Miljö (W) Arkivering Medlemsavgifter Arvoden Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm, Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm,

27 THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 5(26) THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 5(26) Arvoden Allmänt Arvode Ersättning vid avgång eller avsättning Ägande och Förvaltning Ändamål Fonder Allmänt Arvode Ersättning vid avgång eller avsättning Ägande och Förvaltning Ändamål Fonder Revision Grundfonden QuarneVALsfonden De äldres råd-stipendiefonden Programutskottsfonden Blandarfonden Restaurangens inventariefond Restaurangens garantifond Kompendiefonden Osqledarfonden Sakrevisorer Utbildning för revisorer Revision Sakrevisorer Utbildning för revisorer Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm, Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm,

28 THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 6(26) THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 6(26) 1 Allmänt 1.1 Ändamål THS Reglemente är det styrdokument som är närmast understående THS Stadgar. 1.2 Reglementesändringar Reglementesändring är giltig om den beslutats med relativ majoritet på ett ordinarie kårfullmäktigesammanträde. 1.3 Ytterligare styrdokument Förutom THS Stadgar och THS Reglemente finns ett flertal styrdokument. Kårfullmäktige har policys inom olika områden. Kårstyrelsen har PM för verksamhetsstyrning. 1.4 Metod för tillkännagivande av beslut Beslut tillkännages via kårens anslagstavlor och på kårens webbplats. 1 Allmänt 1.1 Ändamål THS Reglemente är det styrdokument som är närmast understående THS Stadgar. 1.2 Reglementesändringar Reglementesändring är giltig om den beslutats med relativ majoritet på ett ordinarie kårfullmäktigesammanträde. 1.3 Ytterligare styrdokument Förutom THS Stadgar och THS Reglemente finns ett flertal styrdokument. Kårfullmäktige har policys inom olika områden. Kårstyrelsen har PM för verksamhetsstyrning. 1.4 Metod för tillkännagivande av beslut Beslut tillkännages på kårens webbplats. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm, Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm,

3.1.1. KP0011 THS Nominering SSCO Presidium 1415* Anna Johansson, Kim Westin

3.1.1. KP0011 THS Nominering SSCO Presidium 1415* Anna Johansson, Kim Westin Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm19 13/14 2014-04-28 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 19 13/14 Måndagen den 28 april 2014 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 15 13/14 Måndagen den 10 mars 2014 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Emma Fogelström Nina

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande*

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande* Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 15/16 2016-05-02 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 14 15/16 Måndagen den 2 maj 2016 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem Sid 1(6) PROTOKOLL Torsdagen den 10 april 2014 klockan 18.00 Plats: Stora Gasque, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Ordförande Terese Lind Medlem Kim Westin

Läs mer

3.1.1 Föreningsbeslut 15/16. Beslut om Kårföreningsstatus: KTH:s Pärksällskap, Vänsterteknologerna, FUNKINEER* Se bilaga 3.3.1.1

3.1.1 Föreningsbeslut 15/16. Beslut om Kårföreningsstatus: KTH:s Pärksällskap, Vänsterteknologerna, FUNKINEER* Se bilaga 3.3.1.1 Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm11 15/16 2016-02-22 Sid 1(3) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 11 15/16 Måndagen den 11 februari 2016 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finns

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Måndag den 8e augusti 2011 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12) Sid 1(12) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 13 13/14 Måndagen den 5 maj 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten plan 2, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/12 2011-12-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 11/12 Måndagen den 5 dec 2011 klockan 18.00 Plats, LG-Rummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Tisdagen 10 april 2012 kl. 18.00 Gröten, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Sara Wengström Egil Antonsen Ragnvald Løkholm Alvestad Robin Norström

Läs mer

Val av THS Chefredaktör för Osqledaren för verksamhetsåret 14/15* Val av THS Chef för Utbildningsinflytande för verksamhetsåret 14/15*

Val av THS Chefredaktör för Osqledaren för verksamhetsåret 14/15* Val av THS Chef för Utbildningsinflytande för verksamhetsåret 14/15* Föredragningslista Kårstyrelsemöte 18 13/14 2014-04-14 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 13/14 Måndagen den 14 april 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 *

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19 MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19 Kårstyrelsemöte 19 09/10 Tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen: Tobias Porserud Jana Emmerich Per Stånge Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen.

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen. Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS Medlemmar Kårstyrelsen THS Funktionärer THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal Osqledaren Inspektor Stockholm, den 19 maj 2016 KALLELSE 1516-KF-81

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

VALNÄMNDSPROTOKOLL. Kårvalet tom Ur THS stadga: Ur THS reglemente: Beskrivning av valnämndens arbete

VALNÄMNDSPROTOKOLL. Kårvalet tom Ur THS stadga: Ur THS reglemente: Beskrivning av valnämndens arbete 21511 Sid 1(9) VALNÄMNDSPROTOKOLL Kårvalet 215921 tom 215927 Bilagor: Bilaga 1: Fastställande av mandatfördelning för kårfullmäktige [215/216] Bilaga 2: Resultatet i kårvalet 215 Bilaga 3: Resultat i fyllnadsvalet

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

3.1. Val av studeranderepresentanter i nomineringskommittéen för prorektor* Anna Johansson

3.1. Val av studeranderepresentanter i nomineringskommittéen för prorektor* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm1 13/14 2013-08-11 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 1 13/14 Söndagen den 11 augusti 2013 klockan 10.00 Norra vägen 3, Sorunda * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Protokoll Extra KSm 08/09

Protokoll Extra KSm 08/09 Protokoll Extra KSm 08/09 Tisdagen den 22 Juli 2008 18.05 21:30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande, ordinarie Viktor Tullgren Ordförande Madelein Keskitalo Ledamot Per Stånge Ledamot Jan Wrzosek Ledamot

Läs mer

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014.

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. Dessförinnan reviderade 2011-05-23, 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-11-01 Tid: Kl. 17.10-19.47 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

4.1.1 Presidiebeslut 1415 KP0006, Nominering av studeranderepresentant till en av SFS:s referensgrupper* Se bilaga

4.1.1 Presidiebeslut 1415 KP0006, Nominering av studeranderepresentant till en av SFS:s referensgrupper* Se bilaga Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm06 14/15 2014-12-03 Sid! 1(! 3) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 06 14/15 Onsdagen den 3 december 2014 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde 3 13/14 Datum: Tid: Plats: Nya Matsalen

Kårfullmäktigesammanträde 3 13/14 Datum: Tid: Plats: Nya Matsalen Kårfullmäktigesammanträde 3 13/14 Datum: 2014-02-06 Tid: 18.00 23.00 Plats: Nya Matsalen PROTOKOLL 1314-KF-3 NYA MATSALEN 2014-04-02 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4 Måndagen 11 oktober 2010 kl. 18.00 Ledningsgruppsrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara Andersson Karl Fallgren

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 04 11/ Formalia. 2. Beslutsuppföljning. 3. Stadfästelse av delegationsbeslut. 4.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 04 11/ Formalia. 2. Beslutsuppföljning. 3. Stadfästelse av delegationsbeslut. 4. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm04 11/12 2011-10-10 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 04 11/12 Måndagen den 10:e Oktober 2011 klockan 18.00 Plats: sammantrdesrummet Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 PROTOKOLL 1011-KF-04 Närvarande VÄLLINGBY 2011-03-03 j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade ledamöter

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Teknologkårens styrelse Simon Persson

Teknologkårens styrelse Simon Persson 2016-02-26 Simon Persson Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden LARV-projektledare Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

THS Reglemente. Antagna av Kårfullmäktige. Antagna av kårfullmäktige 2006-05-08 Senast ändrad KF7 10/11, 2011-05-11

THS Reglemente. Antagna av Kårfullmäktige. Antagna av kårfullmäktige 2006-05-08 Senast ändrad KF7 10/11, 2011-05-11 Antagna av Kårfullmäktige Antagna av kårfullmäktige 2006-05-08 Senast ändrad KF7 10/11, Sid 2(25) THS Reglemente antagna av kårfullmäktige 2006-05-08 Ändringar gjorda Datum Sammanträde Avsnitt 2006-11-06

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå

STADGAR Medicinska Föreningen i Umeå Kapitel 1 Sammansättning och ändamål Inledning 1 Medicinska Föreningen är en sammanslutning av studerande vid Umeå Universitets medicinska fakultet och utgör en sektion inom Medicinska Studentkåren vid

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 15/16

Protokoll Styrelsemöte 1 15/16 PROTOKOLL Kårstyrelsen Studiecentrum Lund, 16 september 2015 Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 15/16 Tid: Torsdagen den 3:e September 2015 klockan 18.30 Plats: Brunnen,

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Protokoll. Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10. Torsdagen den 2 juli 2009. kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble

Protokoll. Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10. Torsdagen den 2 juli 2009. kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble Protokoll Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10 Torsdagen den 2 juli 2009 kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Måns Östberg Kristoffer Renholm Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Årsmöte 14/15 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-27 Tid: 15:15 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Filip Åhlander Ordförande Alexandra Eriksson Vice ordförande Pontus

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1011-KSM-17

MÖTESPROTOKOLL 1011-KSM-17 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1011-KSM-17 Torsdagen 14 april 2011 kl. 18.00 Gröten, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara Andersson Tobias Porserud Johan

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 8 14/15

Protokoll Styrelsemöte 8 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 22 februari 2016 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 8 14/15 Tid: Måndagen den 15:e december 2014 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Fullmäktigesammanträde Protokoll

Fullmäktigesammanträde Protokoll 5 Verksamhetsåret 2015/16 Sida 1/10 Datum: 2015-03-22 Tid: Kl. 16.30 21:30 Plats: Lingsalen, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Kallelse@gota.gu.se Närvarande: Göta studentkårs styrelse,

Läs mer