Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05."

Transkript

1 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 1(! 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 19 13/14 Måndagen den 28 april 2014 klockan Plats: Kröken, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kårordförande Kim Westin Vice Kårordförande Emma Fogelström Styrelseledamot! 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Denise Fuglesang Styrelseledamot Nina Nilsson Styrelseledamot Victor Olsson Styrelseledamot Fabian Wahlgren Styrelseledamot Kim Öberg Styrelseledamot Hugi Ásgeirsson Chefredaktör för Osqledaren Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18: Mötets behöriga utlysande* Kårstyrelsen beslutar att att finna mötet behörigt utlyst Val av mötesordförande Kårstyrelsen beslutar att välja Denise Fuglesang till mötesordförande Val av sekreterare Kårstyrelsen beslutar att välja Anna Johansson till mötessekreterare Val av justerare Kårstyrelsen beslutar att välja Kim Westin till mötesjusterare Anmälda förhinder Inga anmälda förhinder. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

2 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 2(! 9) 1.7. Adjungeringar Inga adjungerar Fastställande av föredragningslista Kårstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan utan ändringar Föregående protokoll Anmälningsärenden Anna meddelar att det är valborgspubrunda denna dag. 2. Beslutsuppföljning 2.1. Styrelsebeslut* Inga beslut att följa upp Styrelsens actions points 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut* KP0011 THS Nominering SSCO Presidium 1415* Anna Johansson, Kim Westin Kårstyrelsen beslutar att stadfästa presidiebeslut KP KP0012 THS Nominering SFS Presidium 1415* Anna Johansson, Kim Westin Kårstyrelsen beslutar att stadfästa presidiebeslut KP KP0013 THS Nominering SFS Doktorandkommitté 1415* Anna Johansson, Kim Westin Kårstyrelsen beslutar att stadfästa presidiebeslut KP KP0014 THS Nominering Kamratstipendiet 2014* Anna Johansson, Kim Westin Kårstyrelsen beslutar att stadfästa presidiebeslut KP Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

3 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 3(! 9) Inga ärenden att behandla Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut Inga ärenden att behandla. 4. Bordlagda ärenden 4.1. Beslut om kårföreningsstatus Högerteknologerna* Kårstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet Val av THS Chef för Utbildningsinflytande för verksamhetsåret 14/15 Kårstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 5. Beslutspunkter 5.1. Proposition THS Reglemente* Emma Fogelström Allmänna diskussioner: Nina frågar efter feedback på det arbete hon gjort kring att ersätta svåra ord i reglementet med mer tillgängliga ord, t.ex. att byta ut ord som skall till ska. Styrelsen tycker att ändringarna är bra. Diskussion och kommentarer kring 6 Central organisation Denise lyfter att ändra under Enheter och funktioner för att förtydliga att enheterna ska lämna in en budget för verksamheten och inte för den specifika enheten så att det står: Till vice ordförande inlämna förslag till budget för verksamheten.! Denise lyfter att ändra under Presidieenheten för att tydliggöra att vi i dagsläget endast har en funktion så att det står: Det åligger presidieenheten att samordna och arbetsleda de övriga enheterna, funktionen och övrig personal samt att svara för THS förvaltning och ekonomi. Fabian lyfter att under tydliggöra att näringslivsenheten ska arbeta mot arbetslivet och inte enbart mot näringslivet, så att det står: Det åligger näringslivsenheten att erbjuda en plattform där studenter vid KTH på ett enkelt sätt ges möjligheten att komma i kontakt med arbetslivet. Victor lyfter att under 6.3 ändra namnet på evenemangsrådet till pubmästarrådet då det stämmer mer överens med verkligheten. Diskussion och kommentarer kring 7.1 om kårföreningar ska vara religiöst och partipolitiskt obundna: Styrelsen diskuterar hur vi kan förtydliga vad som syftas med religiöst och partipolitiskt obundna, vilket i dagsläget ligger som alternativ 1 i reglementet under 7.1. Anledningen Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

4 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 4(! 9) till att det behöver förtydligas är både för att göra det mindre personberoende och tydliggöra för både fullmäktige idag och kommande ledamöter vad som innebär. Förslag på förtydligande: Då THS är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation ska föreningen avstå från att ta ställning i religiösa eller partipolitiska frågor. Kim Westin yrkar på att förtydliga rättigheterna för kårföreningar kring rätt att affischera för att det ska tydliggöra vad det innebär och vart affischering är tillåtet genom att skriva att kårföreningarna har rätt till att gratis affischera föreningen i THS Lokaler i det fall att THS logga finns med i marknadsföringen enligt gällande affischeringsregler i Nymble Diskussion och kommentarer kring Kommunikationsfunktionen: Victor yrkar på att under ändra Chefredaktor till Chefredaktör. Hugi påpekar ironiskt att det bör stavas Chefredakteur. Denise sammanfattar den diskussion som tidigare förts per mail. Det som behöver förtydligas är delvis Chefredaktörens roll och delvis Osqledarens roll. Osqledarens roll i THS är en del av det arbete som THS ska (om förslaget på verksamhetsplan går igenom) utredas och tydliggöras under det kommande verksamhetsåret. Hugi börjar med att tydliggöra vad han skrivit i tidigare mail om att ålägga Chefredaktören uppgifter. Hugi tydliggör att det inte går att ålägga Chefredaktören saker vad gäller publikationer i Osqledaren även om det går att ålägga Chefredaktören saker som anställd (läs: arvoderad) på THS. Hugi anser vidare att Osqledaren har en kommunikativ funktion, men att den inte ska omfattas av kommunikationsfunktionen i sin helhet utan snarare överlappar kommunikationsfunktionen. Hugi anser att det är bra att ge en tydlig signal till kårfullmäktige att utredningen om THS kommunikativa arbete inte är klar och att därför inte skriva det i reglementet i dag. Victor anser att Osqledaren inte bör ligga i en annan funktion än som beskrivs i utkastet till reglementet. Han anser att det redan ligger i verksamhetsplanen att utreda THS kommunikationsarbete och att det i det nuvarande förslaget inte begränsar Osqledaren. Emma anser inte att den nuvarande skrivelsen begränsar Osqledaren och att uppdelningen är mer av praktiska själ. Fabian frågar Hugi hur han känner för att det som i tidigare klubbade reglementet 8 Informationsverksamhet tagits bort. Hugi förtydligar att det finns nedskrivet i THS PM för Kommunikation. Diskussionen förs vidare till vad den kommunikativa funktionen ska ha för mål, vilket enligt Hugi är Hur vi vill att medlemmarna ska uppfatta THS i paritet till att Osqledaren ska kommunicera ut Hur THS uppfattas. Ett fiktivt exempel lyfts; om THS signalerar en bild av mångfald och så inte är fallet är det Osqledarens roll att belysa det. Denise anser att dessa olika delar av kommunikationen inte behöver särskiljas i enheterna/ funktionerna. Fabian och Emma anser som Denise att andra poster i kårledningen som sitter i samma enhet inte gör samma sak så att det snarare är en gruppering av överlappande verksamheter/ansvarsområden än samma verksamhet/ansvarsområde. Hugi anser att det idag är svårt att införa den grupperingen då personerna sitter i olika platser i huset, har olika organisationsstrukturer. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

5 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 5(! 9) Kim W. frågar hur det skulle uppfattas att förtydligas vad som är Chefredaktörens och Kommunikationschefens roll i reglementet. Hugi svarar att det är den rollfördelningen som behöver utredas under nästa verksamhetsår, varför det inte bör specificeras i nuvarande reglementesutkast. Emma lyfter vidare den ekonomiska frågan och diskussionen kring fullkostnadstäckning, och att fördela Chefredaktören fullkostnadsmässigt på alla andra enheter utan att ha Chefredaktören i kommunikationsfunktionen. Styrelsen landar i diskussionen kring att inte ändra lydelserna i reglementet men att om det behövs tydliggöra att det är just Chefredaktören och inte Osqledaren som åsyftas i reglementet. Detta ska dock inte göras skriftligt. Diskussion och kommentarer kring 12.2 Fonder Kim W. lyfter diskussionen om vi vill ha kvar stycket Fonder i THS Reglemente. Emma anser att det är bättre att låta möjligheten finnas kvar att skapa fonder i framtiden. Diskussionen leder vidare till att diskutera om det bör hänvisas till stadgarna. Styrelsen tycker att det blir överflödigt och lämnar det därhän. Sammanfattning av förändringar Under ändra meningen Till vice ordförande inlämna förslag till budget för enheten till Till vice ordförande inlämna förslag till budget för verksamheten Under ändra meningen Det åligger presidieenheten att samordna och arbetsleda de övriga enheterna, funktionerna och övrig personal samt att svara för THS förvaltning och ekonomi. till Det åligger presidieenheten att samordna och arbetsleda de övriga enheterna, funktionen och övrig personal samt att svara för THS förvaltning och ekonomi. Under ändra meningen Det åligger näringslivsenheten att erbjuda en plattform där studenter vid KTH på ett enkelt sätt ges möjligheten att komma i kontakt med näringslivet. till Det åligger näringslivsenheten att erbjuda en plattform där studenter vid KTH på ett enkelt sätt ges möjligheten att komma i kontakt med arbetslivet. Under ändra meningen Består av Kommunikationschef samt Chefredaktor för Osqledaren till Består av Kommunikationschef samt Chefredaktör för Osqledaren Under 7.1 ändra meningen Alternativ 1. Då THS är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation ska föreningen inte vara varken religiöst eller partipolitiskt bunden. till Alternativ 1. Då THS är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation ska föreningen avstå från att ta ställning i religiösa eller partipolitiska frågor. Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om THS Reglemente till KF5 med de föreslagna ändringarna Mötet ajourneras 10 minuter kl. 19:30 Mötet återupptas kl. 19:40 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

6 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 6(! 9) Proposition THS Verksamhetsplan 14/15* Anna Johansson Styrelsen diskuterade verksamhetsplanens storlek. Den är fortfarande ganska stor och diskussionen lyftes huruvida något uppdrag kan prioritera bort något i dagsläget. Det är svårt. Föreslagna ändringar: Under introduktionens underrubrik Verksamhetsplanens utformning, meningen Utformningen för verksamhetsplanen 14/15 har tagits fram med förhoppningen av att skapa en struktur som leder till bättre kontinuitet och som främjar långsiktighet. ändra meningen för att tydliggöra att det är samma struktur som förra året. Att under uppdrag förtydliga vad 300 HP-frågan innebär. Att ta bort uppdrag (slås ihop med 1.5.2). Att formulera uppdrag som att kartlägga könsfördelningen bland de förtroendevalda inom hela THS och låta resultatet stå till grund för THS JML-plan Att ta bort mål 5.12 då det inte är aktuellt längre i och med PM för THS Restaurangoch Evenemangsverksamhet. Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om THS Verksamhetsplan 14/15 till KF5 med de föreslagna ändringarna Proposition THS Budget 14/15* Kim Westin Kim W. berättar om vad som hänt sen senaste utkastet. Kim har haft ett möte med THS Kanslichef och la till de ändringar som behövdes för kommande förändringar i Nymble under nästa år och även troliga förändringar för nästkommande verksamhetsår. Den investering som krävs för restaurangen och det nya caféet i entrébyggnaden är tillagd. Diskussionen lyfts kring hur vi ska budgetera för Platoon DJs önskade investeringar eller om det bör lyftas igen till budgetrevideringen. Styrelsen landar i att ta med det i årets budget. Emma lyfter frågan om vi har gjort en likviditetsanalys utifrån de stora investeringar som ligger i utkastet för Radionämnden, RN, då det är stora investeringar som planeras. Kim W. ska ta tillbaka frågan och lyfter den med THS Kanslichef och tar även fram en likviditetsplan för THS utifrån den mall som Emma använde för 12/13. Kim W. frågar efter feedback på den projektpott som föreslås i budgeten. Planen är att i så fall låta nästkommande kårledning ta fram en plan hur det ska användas konkret. Styrelsen frågar hur det kommer att användas och om det finns ett behov. Kårpresidiet säger att de har sett ett behov och tror att det kommer att kunna öka mångfalden i de studentprojekt som drivs. Emma frågar hur det är tänkt med nyinvesteringarna på plan tre i Nymble, vilka är halverade i budgeten. Kim W. förklarar att det handlar om att THS inte hinner investera i den takt som gjorts i år. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

7 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 7(! 9) Kim W. frågar efter feedback på budgeten för THS råd, vilka har standardiserats till tre nivåer, beroende på antal personer, verksamhet, uppgifter och satsning. Styrelsen tycker att det verkar bra. Kim W. förtydligar även att hemsidan, som det ser ut i dagsläget, saknar en del funktioner som inte är implementerade i dagsläget. Dessa har Teknisk Högskolans Studentkonsulter, THSK, fått i uppdrag att implementera. I budgeten finns därför en buffert för Kommunikations-chefen att vid behov kunna ta in externa tjänster och nya funktioner från THSK även nästa år. Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om THS Budget 14/15 till KF Mötet ajourneras 5 minuter kl. 21:10 Mötet återupptas kl. 21: Proposition THS Medlemsavgift 14/15* Kim Westin Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om THS Medlemsavgift 14/15 till KF Proposition THS Revisor 14/15* Kim Westin Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om THS Revisor 14/15 till KF Proposition THS Ekonomipolicy* Emma Fogelström Hugi tillägger att han vill ha med ett kompletterande underlag i handlingarna tills på torsdag. Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om THS Ekonomipolicy till KF Proposition THS Fonder* Kim Westin, Emma Fogelström Kim W. påpekar att arbetet med Quarnevalsfonden inte är avslutat och kommer att fortsätta att undersöka det fram till KF5. Föreslagna ändringar: Att ta bort den sista att-satsen i propositionen som handlar om att stryka fonderna ur reglementet då detta tas upp i reglementet. Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om THS Fonder till KF5 med de föreslagna ändringarna. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

8 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 8(! 9) 5.8. PM för THS Restaurang- och Evenemangsverksamhet* Victor Olsson 5.9. Proposition Val av studeranderepresentanter till universitetsstyrelsen* Kim Westin Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om Val av studeranderepresentant till universitetsstyrelsen till KF Proposition Val av studeranderepresentanter till fakultetsrådet* Anna Johansson Kårstyrelsen beslutar att lägga propositionen om Val av studeranderepresentant till fakultetsrådet till KF5. 6. Motioner till kårfullmäktige 6.1. Motion angående utvärdering av Kårfullmäktiges arbetsrutiner* Anna Johansson Styrelsen tycker att det är bra förslag men är lite oklar på intresset. Kårstyrelsen beslutar att Kim Ö. får i uppdrag att skriva ett motionssvar till KF5. 7. Övrigt 7.1. Övriga frågor 7.2. Sammanfattning till hemsidan 7.3. Nästa möte Anna får i uppdrag att skriva sammanfattning till hemsidan. Nästa möte, KSm20, inträffar den där THS kårledning och kanslichef kommer att rapportera samt att styrelsen ska fatta beslut om nomineringen till THS Bolagsstyrelser Val av nästkommande mötesordförande Kårstyrelsen beslutar att välja Denise Fuglesang till nästkommande mötesordförande Mötets avslutande Mötesordförande Denise Fuglesang avslutar mötet kl. 21:36.!!! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

9 Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/ Sid! 9(! 9) Vid protokollet!! Anna Johansson Mötessekreterare! Justeras!! Denise Fuglesang Mötesordförande Kim Westin Justerare Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

10 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm19 13/ Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 19 13/14 Måndagen den 28 april 2014 klockan Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Beslutsuppföljning 2.1. Styrelsebeslut* 2.2. Styrelsens actions points 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut* KP0011 THS Nominering SSCO Presidium 1415* Anna Johansson, Kim Westin KP0012 THS Nominering SFS Presidium 1415* Anna Johansson, Kim Westin KP0013 THS Nominering SFS Doktorandkommitté 1415* Anna Johansson, Kim Westin KP0014 THS Nominering Kamratstipendiet 2014* Anna Johansson, Kim Westin 3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut 3.3. Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

11 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm19 13/ Sid 2(2) 4. Bordlagda ärenden 4.1. Beslut om kårföreningsstatus Högerteknologerna* 4.2. Val av THS Chef för Utbildningsinflytande för verksamhetsåret 14/15 5. Beslutspunkter 5.1. Proposition THS Reglemente* Emma Fogelström 5.2. Proposition THS Verksamhetsplan 14/15* Anna Johansson 5.3. Proposition THS Budget 14/15* Kim Westin 5.4. Proposition THS Medlemsavgift 14/15* Kim Westin 5.5. Proposition THS Revisor 14/15* Kim Westin 5.6. Proposition THS Ekonomipolicy* Emma Fogelström 5.7. Proposition THS Fonder* Kim Westin, Emma Fogelström 5.8. PM för THS Restaurang- och Evenemangsverksamhet* Victor Olsson 5.9. Proposition Val av studeranderepresentanter till universitetsstyrelsen* Kim Westin Proposition Val av studeranderepresentanter till fakultetsrådet* Anna Johansson 6. Motioner till kårfullmäktige 6.1. Motion angående utvärdering av Kårfullmäktiges arbetsrutiner* Anna Johansson 7. Övrigt 7.1. Övriga frågor 7.2. Sammanfattning till hemsidan 7.3. Nästa möte KSm Rapportmöte, nominering till THS Bolagsstyrelser 7.4. Val av nästkommande mötesordförande 7.5. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

12 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 19 13/14 Måndagen den 28 april kl , Sammanträdesrummet plan 1, Nymble På akademikersvenska Nu är det dags för verksamhetsårets nittonde kårstyrelsemöte. På detta möte ska kårstyrelsen lägga förslag på propositioner till verksamhetsårets femte kårfullmäktige som inträffar den 15:e maj. Det är många propositioner som ska behandlas, däribland verksamhetsplan och budget för 2014/15, medlemsavgift för 2014/15, uppdatering av THS Reglemente, uppdatering av THS fonder samt långsiktig ekonomisk styrning för THS. På mötet kommer kårstyrelsen även att svara på ev. motioner som inkommit till mötet. På ett mer begripligt sätt På måndag är det dags för Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, styrelse att ha sitt nittonde möte för verksamhetsåret. Kårstyrelsens uppdrag är att se till att verkställa de uppdrag som medlemmarna beslutade om i verksamhetsplanen. Styrelsen kommer att diskutera om, och i så fall vilka, propositioner (betyder: ett förslag från styrelsen) som styrelsen vill lägga till kårfullmäktige inför det kommande verksamhetsåret. Kårfullmäktige är THS högst beslutande organ och består av medlemmarnas framröstade representanter. Styrelsen kommer att lägga förslag på en mängd propositioner då detta är det sista kårfullmäktigesammanträdet för året, se ovan. Styrelsen kommer även att besvara ev. motioner (betyder: förslag från medlemmarna) som inkommit till mötet. Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Välkomna! Stockholm, den 22 april 2014 Anna Johansson Ordförande 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

13 To: THS Board For Information: THS Members THS Management Team THS Auditor THS Election Committee THS Personnel Inspector In a more strict way SUMMONS THS Board meeting 19 13/14 Monday, April 28 th , Sammanträdesrummet 1 st floor, Nymble It s time for the nineteenth meeting for the student union board. During the meeting the board will discuss propositions to the fifth student union council meeting that will take place on May 15 th. There are a lot of propositions, including the activity plan and the budget for 2014/15, the membership fee for 2014/15, to update THS regulations, THS funds and an economical strategic plan for THS. The board will also discuss answers to motions from members. In a more understandable way On Monday the board for the student union at KTH (called Tekniska Högskolans Studentkår, THS) will have its nineteenth meeting for this financial year. The board s mission is to execute the will of the members, which is written in the activity plan for the year. The board will discuss if, and in that case which, propositions (a proposition from the board) that the board will ask the student union council. The Union Council is the highest decision-making body at the union and all big decisions are made there. The council consists of representatives from all THS chapters. The board will make a lot of propositions since this is the last student union council for this financial year, see above, as well as discuss any possible motions from members. All members are welcome at the union board meetings. Welcome! Stockholm, April 22 nd, 2014 Anna Johansson President 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Welcome! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

14 Beslutsuppföljning Sid 1(1) STYRELSENS BESLUTSUPPFÖLJNING Beslutsnummer Datum Beslut Ansvarig Status YYYY-KS-XXZZZ När togs beslutet Beslutsnummer består av ÅR + KS + NR på KS + NR på Beslut på KS Ej påbörjad / påbörjad / avklarad 1314-KS Samarbetsområden KTH och Anna Avklarad THS 1314-KS Skriva motionssvar till KF2. Nina Avklarad 1314-KS Informera Cheferna för Anna Avklarad Utbildningsinflytande om att skriva om nomineringar på beslutsform KS Skriva nominering av Inspektor Anna Avklarad till KF KS Skriva motionssvar till KF2. Kim Ö Avklarad 1314-KS Kontakta CFU ang uppdatering Anna Avklarad av THS Åsiktsdokument 1314-KS Kontakta revisorerna om Kim W Avklarad Quarnevalen och KTKs budgetar som bilagor till handlingarna 1314-KS Förbereda KF-workshop till Fabian Avklarad våren 1314-KS Ta fram en plan för VP-arbetet Denise och Avklarad under vårterminen Anna 1314-KS Meddela valda kandidater Anna Avklarad angående utredningsgruppen för THS organisationsstruktur 1314-KS Uppdaterat PM för Fanborg Fabian Avklarad Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

15 PRESIDIEBESLUT 1314 KP0011 THS Nominering SSCO Presidium 1415 Anna Johansson Ordförande 1314 Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) PRESIDIEBESLUT 1314 KP0011 THS Nominering SSCO Presidium 1415 Bakgrund THS presidium har mandat att ta styrelsebeslut som inte har tid att vänta. Besluten träder omedelbart i kraft men THS styrelse måste fastställa dessa vid kommande THS styrelsemöte för att beslutet ska fortsätta gälla. THS Kårstyrelse har blivit anmodad att lämna in en nominering till ordförande och vice ordförande för Stockholms Studentkårers Centralorganisation, SSCO. Det är SSCO:s studentråd bestående av ledamöter från de olika medlemskårerna som den 12 maj 2014 ska välja ett flertal förtroendevalda till olika poster inom SSCO. Valbar till förtroendeuppdrag är den som är medlem i någon till SSCO ansluten kår. Rätt att nominera har SSCO:s medlemskårer och studentrådsledamöter. Om nomineringsprocessen THS lyste nomineringen via THS hemsida, den 17 februari och spred även informationen via sociala medier för att nå en bredare spridning. Alla valbara kandidater fick därför möjlighet att ansöka om att bli nominerade av THS. Alla kandidater kontaktades och en kortare intervju hölls av representanter för THS styrelse. Därefter kontaktades referenser till de sökande för att ytterligare nyansera bilden av kandidaterna. Beslut Med bakgrund av ovanstående beslutar presidiet: att nominera Savas Caliskan till Vice Ordförande för Stockholms Studentkårers Centralorganisation verksamhetsåret 2014/2015 För styrelsen vid Tekniska Högskolans Studentkår, Stockholm 7 mars, 2014 Anna Johansson Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Kim Westin Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

16 PRESIDIEBESLUT 1314 KP0012 THS Nominering SFS Presidium 1415 Kim Westin Vice Ordförande 1314 Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) PRESIDIEBESLUT 1314 KP0011 THS Nominering SFS Presidium 1415 Bakgrund THS presidium har mandat att ta styrelsebeslut som inte har tid att vänta. Besluten träder omedelbart i kraft men THS styrelse måste fastställa dessa vid kommande THS styrelsemöte för att beslutet ska fortsätta gälla. THS Kårstyrelse har blivit anmodad att lämna in en nominering till presidiet för Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. Enligt SFS stadga är alla valbara till förtroendepost inom SFS. Rätt att nominera har SFS medlemskårer, fullmäktigeledamöter, styrelse, doktorandkommitté och valberedning samt en grupp om minst tio medlemmar i medlemskårer. Om nomineringsprocessen THS lyste nomineringen via THS hemsida, den 17 februari och spred även informationen via sociala medier för att nå en bredare spridning. Alla valbara kandidater fick därför möjlighet att ansöka om att bli nominerade av THS. Alla kandidater kontaktades och en kortare intervju hölls av representanter för THS styrelse. Beslut Med bakgrund av ovanstående beslutar presidiet: att nominera Johan Alvfors till SFS Presidium för Sveriges förenade Studentkårer verksamhetsåret 2014/2015 För styrelsen vid Tekniska Högskolans Studentkår, Stockholm 11 mars, 2014 Anna Johansson Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Kim Westin Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

17 PRESIDIEBESLUT 1314 KP0013 THS Nominering SFS Doktorandkommitté 1415 Kim Westin Vice Ordförande 1314 Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) PRESIDIEBESLUT 1314 KP0013 THS Nominering SFS Doktorandkommitté 1415 Bakgrund THS presidium har mandat att ta styrelsebeslut som inte har tid att vänta. Besluten träder omedelbart i kraft men THS styrelse måste fastställa dessa vid kommande THS styrelsemöte för att beslutet ska fortsätta gälla. THS Kårstyrelse har blivit anmodad att lämna in en nominering till ledamot i Doktorandkommittén för Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. Enligt SFS stadga är alla valbara till förtroendepost inom SFS. Rätt att nominera har SFS medlemskårer, fullmäktigeledamöter, styrelse, doktorandkommitté och valberedning samt en grupp om minst tio medlemmar i medlemskårer. Om nomineringsprocessen THS lyste nomineringen via THS hemsida, den 17 februari och spred även informationen via sociala medier för att nå en bredare spridning. Alla valbara kandidater fick därför möjlighet att ansöka om att bli nominerade av THS. Alla kandidater kontaktades och frågor har besvarats. Beslut Med bakgrund av ovanstående beslutar presidiet: att nominera Jana Sochor till ledamot i SFS Doktorandkommitté verksamhetsåret 2014/2015 För styrelsen vid Tekniska Högskolans Studentkår, Stockholm 14 mars, 2014 Anna Johansson Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Kim Westin Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

18 PRESIDIEBESLUT 1314 KP0014 THS Nominering Kamratstipendiet 2014 Anna Johansson Ordförande 1314 Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) PRESIDIEBESLUT 1314 KP0014 THS Nominering Kamratstipendet 2014 Bakgrund THS presidium har mandat att ta styrelsebeslut som inte har tid att vänta. Besluten träder omedelbart i kraft men THS styrelse måste fastställa dessa vid kommande THS styrelsemöte för att beslutet ska fortsätta gälla. Kamratstipendiet instiftades 1912 för att utse och belöna goda kamrater vid var och en av studentkårens sektioner. Varje sektion har rätt att nominera upp till tre medlemmar som delar på prissumman. Priset är på avkastningen från Stiftelsen Tekniska Högskolans i Stockholm Stipendiefonder och ligger vanligtvis mellan kr och kr, i år ligger det på kr. Priset delas sedan mellan sektionerna (runt kr kr per sektion), vartefter den fördelas jämt mellan de studenter som har blivit nominerade av sektionen. Det är i slutändan KTHs stipendieråd som fattar beslut om vilka som tilldelas stipendiet och det är först när det beslutet är fattat som studenten fått stipendiet. Om nomineringsprocessen THS lyste nomineringen via THS ordföranderåd, den 28 februari. THS sektionsordföranden ansvarade sedan för att sprida informationen på THS Lokalt (sektionerna), ta in nomineringar och sedan meddela detta till THS Ordförande. Beslut Med bakgrund av ovanstående beslutar presidiet: att nominera till 2014 års kamratstipendie enligt bifogad lista För styrelsen vid Tekniska Högskolans Studentkår, Stockholm 8 april, 2014 Anna Johansson Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Kim Westin Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

19 Sektion Namn på nominerad(e) Personnummer Epostadress Arkitektur (A) K Jenny Wahlgren Bergssektionen (B) M Fredik Stenarson Sektionen för Civilingenjör och Lärare (CL) K Alexandra Johansson M Daniel Richter Datasektionen (D) M Ludvig Jonsson M Oskar Segersvärd Doktorandsektionen (Dr) Inga nomineringar 2014 Elektrosektionen (E) M Fredrik Ahlbom Fysiksektionen (F) K Sara Aschan M Vincent Haugdahl K Louise Wahlberg Sektionen för Industriell ekonomi (I) Inga nomineringar 2014 Sektionen för informations- och nanoteknik (IN) Inga nomineringar 2014 Ingenjörsektionen Haninge (IsH) Inga nomineringar 2014 Ingenjörsektionen Telge (IsT) Inga nomineringar 2014 Kemisektionen (K) M Aman Mebrahtu M Alexander Wiorek Maskinsektionen (M) K Lisa Wholfart M Joakim Jaeger M Petter Lagusson Sektionen för Medieteknik (Media) K Emelie Ekman M Christian Abelmassih M Jonathan Söderin Sektionen för Medicinsk informatik och teknik (MiT) M Jacob Trowald K Louise Anderberg Sektionen Öppen ingång (Open) K Linn Bergelid M Todd Barker K Julia Cohen Samhällsbyggnadssektionen (S) M Fredrik Langlet Flygsektionen (T) K Johanna Söderlund Sektionen för Energi och Miljö (W) Inga nomineringar 2014 K 10 M 15 Diagramrubrik K M 40% 60% 1

20 Beslut om kårföreningsstatus Anna Johansson Sid 1(1) BESLUT OM KÅRFÖRENINGSSTATUS Bakgrund THS syfte med kårföreningar är att skapa ett rikt studentliv och ett levande campus utanför de schemalagda studierna för studenter vid KTH. Detta grundar sig i THS vision som är att Alla studenter har möjlighet att delta i meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter, där ett av målen är att THS har ett mångfacetterat och rikt studentliv. Så här definieras kårföreningarna i THS Reglemente: 11.1 Definition Verksamhet och syfte En kårförening är en ideell och från THS fristående organisation med verksamhet som riktar sig till studenter vid KTH. Kårföreningar är demokratiskt uppbyggda och uppträder genom sin verksamhet som en god representant för THS och KTH. Organisation Kårföreningar har egna organisationsnummer. Det är fritt för en kårförening att vara medlem i paraplyorganisationer, men föreningen lyder inte formellt eller informellt under någon annan organisation. Reglementet säger även nedanstående om vad en ansökan ska innehålla: 11.2 Ansökan En förening kan till kårstyrelsen ansöka om att registreras som kårförening. För att få status som kårförening krävs att föreningen klarar av reglementets bestämmelser samt att en majoritet av medlemmarna vid ansökningstillfället är KTH-studenter. Ansökan ska innehålla en beskrivning av verksamhetens art, av föreningsmöte antagen stadga, medlemsmatrikel, organisationsnummer samt namn, telefonnummer och e-post till föreningens ordförande. Ansökan har inkommit till THS Studiesocialt Ansvarige och de inskickade handlingarna bifogas härefter. Yrkande Med anledning av ovanstående och medföljande bilagor yrkar jag: att ge föreningen Högerteknologerna status som kårförening Stockholm 6 mars Anna Johansson THS Styrelse Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

21 Proposition KF5 Uppdatering av THS Reglemente Emma Fogelström Kårstyrelsen Sid 1(2) PROPOSITION KF5 13/14 Uppdatering av THS Reglemente Bilagor: THS Reglemente i sin nuvarande form (lite i oordning för att lättare kunna jämföra med nya förslaget), Nytt förslag för THS Reglemente Bakgrund I årets verksamhetsplan står att; THS ska under 13/14: Uppdatera THS Reglemente Vi har därför gjort en ordentlig genomgång av THS Reglemente under året och kan nu presentera ett förslag. Vi vill rikta ett stort tack framförallt till THS Ordförande Anna Johansson och THS Studiesocialt ansvariga Beatrice Swensson som har skrivit större delen av kapitlet om kårföreningar samt till THS OStrupp som har varit med och tagit fram förslag på delar av kapitlet om den centrala organisationen och om THS Sektioner. Med anledning av att vi föreslår ganska omfattande förändringar vill vi uppmuntra alla ledamöter i KF att diskutera förslaget med varandra redan innan mötet samt förbereda eventuella ändringsyrkanden så att ärendet kan behandlas hyfsat tidseffektivt och smärtfritt under mötet. Större förändringar 2 Värdegrund Detta är ett helt nytt kapitel i reglementet. Eftersom att THS värdegrund nu känns som en naturlig del av vår identitet och faktiskt bör reglera all verksamhet tycker vi att den borde finnas representerad i reglementet. 4 Verksamhetsspråk Även detta ett helt nytt kapitel i reglementet. Det här är ju en väldigt omdebatterad och högst aktuell fråga. Vissa av er ser säkert helst att kapitlet formuleras så att vi bara använder engelska. Vi har valt att lägga fram ett förslag som till huvudsak beskriver dagens situation, med mindre förändringar som kan underlätta för engelskspråkiga representanter. Vi tycker till exempel att det vore trevligt om KF valde en tolk om behovet skulle uppstå samt att vi publicerar alla kallelser och all information på hemsidan på båda språken. Vi tror att införandet av kapitlet kan stimulera diskussion i nästa års KF för att bestämma vilket språk man vill använda. 6 Organisation Detta kapitel motsvarar ungefär det gamla kapitlet THS funktionärer och ledningsgrupp och den stora förändringen i detta kapitel är beskrivningen av de enheter som kommer uppstå som följd av årets organisationsutredning. Dessutom har vi passat på att döpa om det som i vardagligt tal kallas ledningsgruppen till Kårledningen för att vi tycker det är tydligare och tagit bort det tidigare stycket som sa att en ledningsgrupp skulle konstitueras varje år, då vi inte jobbar med detta i praktiken. 7 Kårföreningar Den stora skillnaden här är framförallt att vi inte längre skiljer på kår- och kulturföreningar då vi inte anser att uppdelningen fyller någon funktion. Istället har alla föreningar ett visst antal rättigheter och skyldigheter Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

22 Proposition KF5 Uppdatering av THS Reglemente Emma Fogelström Kårstyrelsen Sid 2(2) som kan utökas genom ett avtal. Vi har också för enkelhetens skull formulerat två olika alternativ angående religiösa och partipolitiska kårföreningar, men det går ju självklart att ändringsyrka om ni föredrar någon annan formulering. 7 Sektionerna Här har vi dels försökt specificera och tydliggöra vad en sektion vid THS har för rättigheter och skyldigheter. Dessutom har sektionsförteckningen fått en rejäl uppfräschning. Alla sektionsordföranden har fått en chans att gå igenom förteckningen men hojta gärna till om du ser några felaktigheter det här var inte ett lätt jobb! Helt borttagna stycken I det nya förslaget regleras inte längre specifika verksamheter och vi har därför valt att ta bort 8 Informationsverksamhet samt 9 Programverksamhet ur reglementet. Vi tyckte egentligen mest att det var konstigt att dessa två verksamheter var reglerade, men inga andra. Även 10 Kulturverksamhet har försvunnit eftersom att vi som sagt tycker att det är bättre att alla föreningar är Kårföreningar. 14 Ägande och förvaltning Här har det skett flera förändringar. Dels föreslår vi att THS kapital förvaltas enligt den (förhoppningsvis) nyss fastställda ekonomipolicyn istället för en placeringsstrategi som inte existerar. En omfattande utredning av THS fonder har också gjorts (se Proposition angående THS Fonder). Yrkande För att detta ska bli enkelt föreslår vi att ni bara bifaller en av att-satserna 1 och 2, förutsatt att inga andra förslag inkommit som ändringsyrkanden. Jag yrkar att 1 under 7 Kårföreningar stryka alternativ 2 till förmån för alternativ 1 att 2 under 7 Kårföreningar stryka alternativ 1 till förmån för alternativ 2 att 3 kårfullmäktige fastställer THS Reglemente enligt bilaga och med det alternativ kring kårföreningarna som beslutats ovan. För Kårstyrelsen, Emma Fogelström Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

23 THS Reglemente Antagna av Kårfullmäktige Antagna av kårfullmäktige Senast ändrad KF5 12/13, THS Reglemente Antagna av Kårfullmäktige Antagna av kårfullmäktige Senast ändrad KF5 12/13,

24 THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 2(26) THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 2(26) THS Reglemente antagna av kårfullmäktige Ändringar gjorda Datum Sammanträde Avsnitt KF3 06/07 KF9 06/07 KF3 07/08 KF5 07/08 KF6 07/08 KF2 08/09 KF4 08/ KF5 08/09 KF6 08/09 KF9 08/09 KF6 09/10 KF7 09/10 KF9 09/10 KF2 10/11 KF4 10/11 KF5 10/11 KF6 10/11 KF7 10/11 KF1 11/12 KF2 11/12 KF3 11/12 KF5 11/12 KF6 11/12 KF3 12/13 KF5 12/ , , , , , 3.3, 4.1, 15.1, , , 6, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 13.2, , , 5.3.9, , , , 13.2, , 5.3.9, , 3.4, 4.1, 8.1, 8.4, , 3.3, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 4.2, 5.3.3, 12, , 4.1, 8.2, 9.1, 9.2, 11.2, THS Reglemente antagna av kårfullmäktige Ändringar gjorda Datum Sammanträde Avsnitt KF3 06/07 KF9 06/07 KF3 07/08 KF5 07/08 KF6 07/08 KF2 08/09 KF4 08/ KF5 08/09 KF6 08/09 KF9 08/09 KF6 09/10 KF7 09/10 KF9 09/10 KF2 10/11 KF4 10/11 KF5 10/11 KF6 10/11 KF7 10/11 KF1 11/12 KF2 11/12 KF3 11/12 KF5 11/12 KF6 11/12 KF3 12/13 KF5 12/ , , , , , 3.3, 4.1, 15.1, , , 6, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 13.2, , , 5.3.9, , , , 13.2, , 5.3.9, , 3.4, 4.1, 8.1, 8.4, , 3.3, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 4.2, 5.3.3, 12, , 4.1, 8.2, 9.1, 9.2, 11.2, Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm, Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm,

25 THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 3(26) THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 3(26) Allmänt Ändamål Reglementesändringar Ytterligare styrdokument Metod för tillkännagivande av beslut...6 Insigna Färger Emblem Ringar Kårmössa Doktorsring och doktorshatt...7 Kårfullmäktige Talmanspresidiet Valnämnden Valgeneral Valförfarande Ordinarieval...8 Fyllnadsval Valberedningen Mötesordning Allmänt Ändamål Reglementesändringar Ytterligare styrdokument Metod för tillkännagivande av beslut...6 Värdegrund... 7 Insigna Färger Emblem Ringar Kårmössa Doktorsring och doktorshatt...8 Verksamhetsspråk Kårfullmäktiges arbetsspråk Styrdokument och handlingar THS Webbplats...9 Kårfullmäktige Talmanspresidiet Valnämnden Valgeneral Kårfullmäktiges mötesordning Valförfarande THS Funktionärer och ledningsgrupp Arvoderade poster Ansvarsområden Ledningsgruppen Sektionerna Sektioner med egen förvaltning Allmänt Stadgar Sektionsmöte Styrelse Ekonomisk redovisning Revision Sektionsmöte Allmänt Kallelse Protokoll Beslut Förteckning över sektionerna Ordinarieval Fyllnadsval Valberedningen Mötesordning Kårfullmäktiges mötesordning Central organisation Kårledningen Enheter och funktioner Presidieenheten Utbildningsenheten Näringslivsenheten Studiesociala enheten Kommunikationsfunktionen Övriga centrala val THS Råd Kårföreningar Allmänt Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm, Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm,

26 THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 4(26) THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 4(26) Arkitektursektionen (A) Bergssektionen (B) Sektionen för Civilingenjör och Lärare (CL) Datasektionen (D) Doktorandsektionen (Dr) Elektrosektionen (E) Fysiksektionen (F) Fria sektionen (Fria) Sektionen för industriell ekonomi (I) Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN) Ingenjörssektionen Haninge (IsH) Ingenjörssektionen Telge (IsT) Kemisektionen (K) Maskinsektionen (M) Sektionen för Medieteknik (Media) Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik (MiT) Sektionen för öppen ingång (OPEN) Samhällsbyggnadssektionen (S) Flygsektionen (T) Sektionen för Energi och Miljö (W) Råden Arkivering Informationsverksamhet Allmänt Osqledaren THS radio... Error! Bookmark not defined. 8.4 THS webbplats Programverksamhet Allmänt Programgruppen THS klubbmästeri Platoon DJs Radionämnden Filmnämnden... Error! Bookmark not defined. Kulturverksamhet Allmänt Kårspexet Teknologkören PromenadorQuestern QuarneVALen Kårföreningar Definition Ansökan Omregistrering Förteckning Avgifter Skyldigheter Rättigheter Medlemmar och rekrytering Utökat samarbete Ansökan Omregistrering Förteckning Förlorad status som kårförening THS Sektioner Allmänt Skyldigheter Rättigheter Stadgar Sektionsmöte Styrelse Ekonomisk redovisning Revision Sektionsmöte Allmänt Kallelse Protokoll Beslut Förteckning över sektionerna Arkitektursektionen (A) Bergssektionen (B) Sektionen för Civilingenjör och Lärare (CL) Datasektionen (D) Doktorandsektionen (Dr) Elektrosektionen (E) Fysiksektionen (F) Fria sektionen (Fria) Sektionen för industriell ekonomi (I) Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN) Ingenjörssektionen Haninge (IsH) Ingenjörssektionen Telge (IsT) Kemisektionen (K) Maskinsektionen (M) Sektionen för Medieteknik (Media) Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT) Sektionen för öppen ingång (OPEN) Samhällsbyggnadssektionen (S) Flygsektionen (T) Sektionen för Energi och Miljö (W) Arkivering Medlemsavgifter Arvoden Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm, Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm,

27 THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 5(26) THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 5(26) Arvoden Allmänt Arvode Ersättning vid avgång eller avsättning Ägande och Förvaltning Ändamål Fonder Allmänt Arvode Ersättning vid avgång eller avsättning Ägande och Förvaltning Ändamål Fonder Revision Grundfonden QuarneVALsfonden De äldres råd-stipendiefonden Programutskottsfonden Blandarfonden Restaurangens inventariefond Restaurangens garantifond Kompendiefonden Osqledarfonden Sakrevisorer Utbildning för revisorer Revision Sakrevisorer Utbildning för revisorer Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm, Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm,

28 THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 6(26) THS Reglemente Senast ändrat KF05 12/ Sid 6(26) 1 Allmänt 1.1 Ändamål THS Reglemente är det styrdokument som är närmast understående THS Stadgar. 1.2 Reglementesändringar Reglementesändring är giltig om den beslutats med relativ majoritet på ett ordinarie kårfullmäktigesammanträde. 1.3 Ytterligare styrdokument Förutom THS Stadgar och THS Reglemente finns ett flertal styrdokument. Kårfullmäktige har policys inom olika områden. Kårstyrelsen har PM för verksamhetsstyrning. 1.4 Metod för tillkännagivande av beslut Beslut tillkännages via kårens anslagstavlor och på kårens webbplats. 1 Allmänt 1.1 Ändamål THS Reglemente är det styrdokument som är närmast understående THS Stadgar. 1.2 Reglementesändringar Reglementesändring är giltig om den beslutats med relativ majoritet på ett ordinarie kårfullmäktigesammanträde. 1.3 Ytterligare styrdokument Förutom THS Stadgar och THS Reglemente finns ett flertal styrdokument. Kårfullmäktige har policys inom olika områden. Kårstyrelsen har PM för verksamhetsstyrning. 1.4 Metod för tillkännagivande av beslut Beslut tillkännages på kårens webbplats. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm, Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm,

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson

2.1. Verksamhetsplan matris* Ledningsgruppen. 2.2. Kanslichef* Charlotte Permin-Fager. 2.3. Ordförande* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm6 13/14 2013-10-31 Sid 2013-10-31 1(2) Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 6 13/14 Måndagen den 4 november 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

2.1. Ordförande* Anna Johansson. 2.2. Vice ordförande* Kim Westin. 2.4. Kommunikationschef* Alexander Arozin. 2.5. Näringslivschef* Sara Olsson

2.1. Ordförande* Anna Johansson. 2.2. Vice ordförande* Kim Westin. 2.4. Kommunikationschef* Alexander Arozin. 2.5. Näringslivschef* Sara Olsson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm3 13/14 2013-09-16 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 3 13/14 Måndagen den 16e september 2013 klockan 18.00 Gröten, Nymble. * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 16 14/15. 1. Formalia. 2. Rapporter. 3. Beslutsuppföljning. 4. Stadfästelse av delegationsbeslut

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 16 14/15. 1. Formalia. 2. Rapporter. 3. Beslutsuppföljning. 4. Stadfästelse av delegationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm16 14/15 2015-05-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 16 14/15 Måndagen den 18e maj 2015 klockan 18.00 Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1 Mötets

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde 8 torsdag den 10 april 2003 Närvarolista (bilaga 0.1)

Kårfullmäktigesammanträde 8 torsdag den 10 april 2003 Närvarolista (bilaga 0.1) Kårfullmäktigesammanträde 8 torsdag den 10 april 2003 Närvarolista (bilaga 0.1) Ledamöter med rösträtt Övriga ledamöter A Johanna Gullberg F Ida Johansson A Quaryn Hallberg IT Martin Kristensson B Kajsa

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013 1 (37) 2 (37) Sammanfattning Detta är en utredning kring LinTeks organisation som en del av LinTeks verksamhetsplan under verksamhetsåret. Utredningen tillkom, bland annat, på grund av de stora förändringar

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 18 2013/2014 vid Stockholms universitets studentkår 2014-04-16 klockan 18.00 i Blå rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice

Läs mer

Beslut: Verksamhetsstipendium på 6000:- till S.O.S för upprustning av kårlokal.

Beslut: Verksamhetsstipendium på 6000:- till S.O.S för upprustning av kårlokal. Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2013-11-14 Beslut: Verksamhetsstipendium på 5565:- till UmPe, JF, HHUS och Plum för fotbollsturnering. Beslut: Ersättning på 2198:- för

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer