20 Pensionssparande m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 Pensionssparande m.m."

Transkript

1 Pensionssparande m.m., Avsnitt Pensionssparande m.m. 58 kap. IL prop. 1975/76:31, bet. 1975/76:SkU20 prop. 1979/80:68, bet. 1979/80:SkU22 prop. 1989/90:34, bet. 1989/90:NU14 prop. 1989/90:110, bet. 1989/90:SkU30 prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31 prop. 1993/94:85, bet. 1993/94:SkU16 prop. 1995/96:231, bet. 1996/97:SkU4 prop. 1998/99:87, bet. 1998/99:FiU28 prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2 prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2 prop. 2005/06:22, bet. 2005/06:SkU12 prop. 2004/05:31, bet. 2004/05:SkU Inledning I detta kapitel lämnas en redogörelse för bestämmelserna i IL om de s.k. kvalitativa villkoren för pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och pensionssparkonton. I 58 kap. IL finns bestämmelser om pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar i 2 20 och 34 och om pensionssparkonton i Beträffande s.k. kapitalpension, se avsnitt Pensionssparande och annat försäkringssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske genom betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring (P-försäkring) och genom inbetalning på pensionssparkonto (P-sparkonto) i det individuella pensionssparandet (IPS). P-försäkringen och P-

2 428 Pensionssparande m.m., Avsnitt 20 sparkontot ska ägas av den skattskyldige. För den som har inkomst av tjänst görs avdraget inte under inkomst av tjänst utan som allmänt avdrag. För näringsidkare görs avdraget i näringsverksamheten. Avdrag kan också undantagsvis förekomma i inkomstslaget kapital. Se vidare kapitel 21. Från vissa nedan berörda regler kan undantag medges efter ansökan från den skattskyldige. Sådan dispens medges av Skatteverket. Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Försäkringssparande utan avdragsrätt kan göras genom inbetalning på en kapitalförsäkring. Denna kan vara en s.k. kapitalpension. En försäkring som har tagits på någons liv (livförsäkring) kan enligt IL:s terminologi vara antingen en kapitalförsäkring (Kförsäkring) eller en pensionsförsäkring (P-försäkring). IL skiljer också mellan privata pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar. En försäkring är en P-försäkring om den uppfyller de kvalitativa villkor som anges i 58 kap IL. Med K-försäkring avses annan livförsäkring än P-försäkring (58 kap. 2 andra stycket första meningen IL). Också en försäkring som uppfyller villkoren för en P-försäkring anses som en K-försäkring om så bestämts när försäkringsavtalet ingicks (58 kap. 2 andra stycket andra meningen IL). P-försäkring kan också avse någons arbetsförmåga (sjukpensionsförsäkring). En s.k. kapitalpension är en kapitalförsäkring i den mening som avses i IL men den likställs med en pensionsförsäkring såvitt avser avkastningsskatt (15 procent) och undantag från förmögenhetsskatt. Kapitalpensionen kan vara antingen en s.k. Ekman-försäkring eller en s.k. 58:2-försäkring; se vidare avsnitt Kostnaden för K-försäkringspremier (inkl. kapitalpension) är inte avdragsgill. Utfallande belopp från K-försäkringar (inkl. kapitalpension) är skattefria (8 kap. 14 IL). Försäkringar som tecknats i försäkringsrörelse som inte bedrivs i Sverige är enligt 58 kap. 4 IL kapitalförsäkringar (det s.k. etableringskravet). Enligt 58 kap. 5 IL anses dock utländska försäkringar som uppfyller vissa villkor som pensionsförsäkringar.

3 Pensionssparande m.m., Avsnitt Pension Utländska försäkringar 20.3 Pensionsförsäkring Kostnader för P-försäkringspremier är, inom vissa ramar, avdragsgilla vid taxeringen (se vidare avsnitt 21). Belopp som faller ut på P-försäkringar är alltid skattepliktiga (10 kap. 5 IL och 11 kap. 1 IL. Detta gäller även om den skattskyldige eller, beträffande tjänstepensionsförsäkringar, arbetsgivaren inte har fått avdrag för hela den P-försäkringspremie som har betalats. För att en försäkring ska betraktas som P-försäkring ska vissa grundläggande villkor för försäkringen vara uppfyllda. Bestämmelserna om dessa villkor utgör IL:s kvalitativa regler. Dessa regler återfinns i 58 kap IL. För P-sparkonto finns motsvarande regler i 58 kap IL. Vissa beloppsgränser gäller i fråga om avdragsrätten för premierna för P-försäkring och inbetalningar på P-sparkonto. Bestämmelserna om dessa beloppsgränser utgör IL:s kvantitativa regler De återfinns i 59 kap IL. Se vidare avsnitt 21. Med pension avses enligt 10 kap. 5 IL ersättningar; enligt lag i form av inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension, på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring, på grund av pensionsförsäkring eller återköp av sådan försäkring, från pensionssparkonto. Enligt Skatteverkets uppfattning är en bostadsförmån till en pensionerad f.d. anställd att ses som pension enligt 10 kap. 5 IL (skrivelse ; dnr /111). En P-försäkring får inte medföra rätt till andra försäkringsbelopp än ålders-, sjuk- eller efterlevandepension (58 kap. 6 IL). P-sparkonto får avse ålders- och efterlevandepension (58 kap. 23 IL). Huvudregeln i IL är att P-försäkringen ska vara meddelad i en i Sverige bedriven försäkringsrörelse som beskattas enligt IL eller enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel (58 kap. 4 IL). Försäkring som tecknats utomlands anses dock (fr.o.m års taxering), enligt 58 kap. 5 IL, som pensionsförsäkring om den

4 430 Pensionssparande m.m., Avsnitt 20 huvudsakligen avser ålders-, sjuk- eller efterlevandepension, tecknats när den försäkrade var bosatt utomlands och den försäkrade där medgivits avdrag eller motsvarande skattereduktion för premierna, eller är en försäkring som arbetsgivaren betalat premier för och som har samband med att den försäkrade hade sitt huvudsakliga förvärvsarbete utomlands och att arbetsgivarens betalning inte räknas som förmån för anställda vid beskattning i arbetslandet i fråga eller, om så sker, att ett motsvarande avdrag medges), tecknats år 1997 eller senare, eller är tecknad före 1997 men att den skattskyldige begär att försäkringen ska bedömas enligt reglerna för försäkringar tecknade 1997 eller senare. Beträffande försäkringar tecknade fr.o.m är alltså reglerna tvingande. Beträffande äldre försäkringar, som uppfyller förutsättningarna i övrigt, kan den skattskyldige välja om en försäkring ska anses som P-försäkring eller ej. Har försäkringen en gång ansetts som P-försäkring kan den inte återgå till att vara K-försäkring (se 2 kap. 21 ILP). Som ovan har nämnts är huvudregeln att en P-försäkring ska vara meddelad i en i Sverige bedriven försäkringsrörelse för vilken skattskyldighet föreligger i Sverige. Det kan vara ett svenskt försäkringsbolag men även ett utländskt sådant som etablerat ett fast driftställe i Sverige. Det sagda innebär att alla livförsäkringar som inte är meddelade i försäkringsrörelse i Sverige enligt IL anses som K-försäkringar, såvida de inte enligt de regler som gäller fr.o.m års taxering anses som P-försäkringar eller också fått dispens. Beträffande utländska försäkringar tecknade före år 1976 finns särskilda övergångsregler. Se 2 kap. 6 och 16 ILP samt avsnitt 21.3 som behandlar försäkringar under åren För utfallande belopp på utländska försäkringar som anses som P-försäkringar enligt de nya reglerna fr.o.m års taxering finns ett undantag från skatteplikten (jfr 11 kap. 43 IL). Om och i den utsträckning den skattskyldige kan visa att han inte haft rätt till avdrag för sina inbetalningar alternativt förmånsbeskattats för arbetsgivares inbetalningar utan att medges ett motsvarande avdrag ska utfallande belopp inte beskattas. Beträffande utländska försäkringar, se också IHL avsnitt 2.5.

5 Pensionssparande m.m., Avsnitt Dispens från Skatteverket Försäkringsvillkoren Personliga förhållanden Skatteverket kan ge dispens i det enskilda fallet, fr.o.m års taxering om de då nya reglerna inte är tillämpliga. Bestämmelserna om dispens finns i 58 kap. 5 IL. Någon dispensmöjlighet finns däremot inte betr. utländsk motsvarighet till P- sparkonto. Dispensregeln innebär att Skatteverket kan förklara att en utländsk försäkring ska anses utgöra en P-försäkring i skattehänseende, dvs. att avdrag medges för premier samtidigt som utfallande belopp är skattepliktiga. Efter en sådan förklaring kan försäkringen inte övergå till att bli en K-försäkring igen. Ett P-sparkonto kan öppnas bara i svenskt pensionssparinstitut eller i utländskt instituts filial i Sverige. Enligt förarbetena ska dispensprövningen inriktas på tre huvudfrågor nämligen; försäkringsvillkoren, sökandens personliga omständigheter, förhindrande av obehöriga skatteförmåner. Försäkringsvillkoren ska vara sådana att de i huvudsak överensstämmer med IL:s kvalitativa krav. Om en utländsk försäkring innehåller vissa förmåner av K-försäkringsnatur kan detta dock godtas. Som en allmän riktlinje gäller att minst 75 % av premierna ska avse förmåner som är förenliga med svensk P-försäkring. Det ska tillmätas betydelse om försäkringen får pantsättas, belånas eller återköpas men möjligheten härtill utgör inte något absolut dispenshinder om förhållandena i övrigt är sådana att dispens är starkt motiverad. Försäkringen ska täcka ett verkligt pensioneringsbehov. Starka sakliga skäl ska tala för att den utländska försäkringen kommer att vidmakthållas under den skattskyldiges vistelse här i landet. Det ska vidare framstå som naturligt att sökanden har det pensionsskydd, som försäkringen avser, i utlandet och inte i Sverige. Skatteverket gör vid denna prövning en helhetsbedömning av sökandens situation. Sökandens nuvarande och tidigare arbetsförhållanden, ålder, medborgarskap, familjesituation, övriga pensionsskydd, anledningen till att försäkringen tecknats i utlandet, möjligheten att sätta försäkringen på fribrev och villkoren i samband därmed, m.m. påverkar således verkets bedömning. I de flesta fall när förutsättningarna för en dispens finns behövs dock inte denna dispens utan de regler som gäller

6 432 Pensionssparande m.m., Avsnitt 20 Obehöriga skatteförmåner Avkastningsskatt fr.o.m års taxering, att försäkringen anses som pensionsförsäkring, är tillämpliga. En i Sverige bosatt person som varken har varit bosatt eller har arbetat i utlandet saknar möjlighet att få en utomlands tecknad försäkring förklarad för pensionsförsäkring. När det är fråga om en socialförsäkring har det faktum att Sverige slutit ett s.k. trygghetsavtal med ifrågavarande stat inte ansetts utgöra hinder mot att dispens ges. Om det föreligger risk för att sökanden får avdrag både i Sverige och i något annat land, eller att utfallande belopp inte kommer att beskattas i något land ska dispens inte medges, även om försäkringsvillkoren och de personliga förhållandena är sådana att dispens skulle kunna ges. Se vidare prop. 1979/80:68 s. 21f, 1993/94:85 s. 46 och 1995/96:231 s. 44 f. Beträffande avkastningsskatt på utländska livförsäkringar, se avsnitt 42 Avkastningsskatt på utländska försäkringar Tjänstepensionsförsäkring För att en tjänstepensionsförsäkring ska anses föreligga ska den vara en pensionsförsäkring som har samband med tjänst (58 kap. 7 IL). Vidare ska den försäkrades arbetsgivare ha åtagit sig att betala samtliga premier för försäkringen. I regel är det arbetsgivaren som tecknar försäkringen och också är försäkringstagare. Den anställde ska därvid vara försäkrad och förmånstagare. Det är emellertid inget krav att arbetsgivaren är försäkringstagare utan den anställde och försäkrade kan själv vara försäkringstagare under förutsättning att försäkringen har samband med tjänst och att arbetsgivaren åtagit sig att betala samtliga avgifter/premier för försäkringen. En försäkring till förmån för en anställds efterlevande som tecknats av arbetsgivaren efter det att den anställde avlidit utgör en tjänstepensionsförsäkring om arbetsgivaren har åtagit sig att betala samtliga premier för försäkringen. P-sparkonto kan inte användas för tjänstepension Utländska tjänstepensionsinstitut Med anledning av genomförandet av tjänstepensionsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut) har ett flertal kompletteringar företagits i IL (prop.

7 Pensionssparande m.m., Avsnitt Åldersgräns Livsvarig pension Temporär pension 2005/06:22, bet. 2005/06:SkU12). Bestämmelserna träder ikraft den 1 januari 2006 och tillämpas fr.o.m års taxering. I 58 kap. IL har ett nytt avsnitt införts kallat Tjänstepensionsavtal som omfattar 1 a och 1 b. De nya reglerna avser avtal om tjänstepension med utländskt tjänstepensionsinstituts fasta driftställe i Sverige och avtalen ska vara jämförbara med tjänstepensionsförsäkringar Den försäkrade Försäkringstagare är den som har tecknat försäkringen. Den försäkrade är den på vars liv försäkringen tagits, eller, i fråga om sjukpension, den vars arbetsoförmåga försäkringen gäller (58 kap. 8 IL). Försäkringstagaren och den försäkrade ska i regel vara samma person (58 kap. 9 första stycket IL). Undantag görs, enligt 58 kap. 9 andra stycket IL, då försäkringen avser; tjänstepensionsförsäkring, om arbetsgivare är försäkringstagare, efterlevandepension till barn i vissa fall och vissa dödsbon som försäkringstagare. I det sistnämnda fallet krävs för premieavdrag dispens från Skatteverket (58 kap. 9 tredje stycket IL) Ålderspension Bestämmelserna om ålderspension finns i 58 kap och IL. Ålderspension får inte börja betalas ut före 55 års ålder. Om det finns särskilda skäl får dock Skatteverket efter ansökan besluta att pension får börja utgå vid lägre ålder. Dispens behövs inte för den som har sådan sjukersättning enligt AFL som inte är tidsbegränsad. Det är därvid tillräckligt med en fjärdedels ersättning. För person som har tidsbegränsad sjukersättning krävs dock dispens. Dispens om lägre pensionsålder kan lämnas endast i samband med utbetalning av pension, inte vid tecknandet av en pensionsförsäkring eller ett pensionssparkonto. Ålderspension får utgå så länge den försäkrade resp. pensionsspararen lever, livsvarig ålderspension. Den får också utgå under en viss tid, temporär ålderspension. En temporär ålderspension ska betalas ut under minst fem år (60 månader). Om

8 434 Pensionssparande m.m., Avsnitt 20 Inte sjunkande belopp Förmånstagare Varaktighet pensionsutbetalningarna ska upphöra när den försäkrade resp. pensionsspararen fyller 65 år räcker det med att pensionen ska utgå under minst tre år (36 månader). Avlider den försäkrade upphör utbetalningarna. Det finns alltså inte någon form av rättighet för efterlevande att uppbära ett tillgodohavande i försäkringen avseende ålderspension. Jämför vad som sägs om efterlevandepension, avsnitt Behållning på pensionssparkonto tillfaller dödsboet efter pensionsspararen om förmånstagarförordnande saknas. Kontobehållningen ska då avskattas av dödsboet. Detta sker genom att värdet per dödsdagen tas upp som inkomst av tjänst (58 kap. 33 IL). Beträffande temporär pension enligt allmän pensionsplan gäller beträffande utbetalningstid det som anges i planen. Se vidare Pensionen får inte utgå med sjunkande belopp under de fem första åren men väl med stigande belopp. Beträffande fondförsäkringar enligt 2 kap. 3 b försäkringsrörelselagen (1982:713), FRL, bortses från sådana beloppsändringar som föranletts av kursutvecklingen på fondandelarna (58 kap. 15 IL). Beträffande pensionssparkonton med sparande i fondpapper eller inlåning i utländsk valuta bortses från kursutvecklingen på papperen resp. valutan (58 kap. 29 IL). Bestämmelsen att pensionsutbetalningarna inte får sjunka under de fem första utbetalningsåren innebär bl.a. att en påbörjad utbetalning inte kan förlängas under de fem åren genom att beloppen sänks. Det är inte heller möjligt att göra t.ex. ett års uppehåll i utbetalningarna under de första fem åren. Förmånstagare får inte sättas in till någon annan ålderspensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring som ägs av arbetsgivare. Därvid ska förmånstagaren vara den försäkrade Sjukpension Bestämmelserna om sjukpension finns i 58 kap. 12 IL. Sjukpension är en pension som utgår till en försäkrad som blir arbetsoförmögen eller som får nedsatt arbetsförmåga. P- sparkonto saknar motsvarighet till sjukpension. Sjukpensionen får upphöra tidigast fem år efter det att försäkringsavtalet träffats. Sjukpension får dock utgå högst så länge den försäkrade är arbetsoförmögen eller har nedsatt arbetsförmåga.

9 Pensionssparande m.m., Avsnitt Periodiska utbetalningar Förmånstagare Vad avses med efterlevandepension? Partnerskap Make sambo Inte med sjunkande belopp Under utbetalningstiden bör sjukpensionen utgå periodiskt. Det finns inte något krav på att pensionen ska utgå med lika stora belopp vid varje utbetalningstillfälle. Pensionsbeloppen kan således minska efter hand. I fråga om sjukpension ska den, vars arbetsoförmåga försäkringen avser, vara den försäkrade. Betr. förmånstagare gäller samma som för ålderspensionsförsäkring Efterlevandepension Bestämmelserna om efterlevandepension finns i 58 kap och IL Med efterlevandepension avses pension som efter den försäkrades resp. pensionsspararens död betalas ut till 1. person som varit den försäkrades resp. pensionsspararens make eller sambo 2. barn till den försäkrade resp. pensionsspararen eller person som varit dennes make eller sambo 3. efterlevande på grund av försäkring som har tagits av dödsbo, om Skatteverket har medgett detta (se 58 kap. 13 IL) 4. efterlevande på grund av tjänstepensionsförsäkring som den avlidnes arbetsgivare har tagit (jfr 58 kap. 13 IL). För registrerad partner och partnerskap enligt lag (1994:1117) om registrerat partnerskap gäller detsamma som för make och äktenskap. När det gäller rätt till efterlevandepension avses med make resp. sambo person som försäkringstagaren är eller har varit gift med resp. bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden eller under förhållanden som liknar registrerat partnerskap. I sambofallet krävs att sammanlevnaden inte är eller har varit av tillfällig natur men ett faktiskt sammanboende behöver inte upprätthållas när försäkringen tecknas resp. pensionssparavtalet ingås. Jämför avsnitt 5.18, Makar och sambor. Under den första femårsperioden som efterlevandepensionen utbetalas får den inte utgå med sjunkande belopp. Det finns däremot inte något hinder mot att pensionsbeloppen redan under denna tid stiger efter hand. Beträffande fondförsäkringar enligt 2 kap. 3 b FRL bortses från sådana beloppsändringar som föranletts av kursutvecklingar på fondandelarna (58 kap.

10 436 Pensionssparande m.m., Avsnitt 20 Varaktighet Andra förmånstagare 15 IL). Motsvarande regel finns för P-sparkonto betr. fondpapper och utländsk valuta (58 kap. 29 IL). Efterlevandepension får utgå högst så länge den efterlevande lever. Delvis skilda regler gäller för make (sambo) och efterlevande barn beträffande hur länge efterlevandepensionen ska betalas ut (58 kap. 14 IL). Huvudregeln är att efterlevandepension som utgår till make eller sambo inte får upphöra tidigare än fem år efter dödsfallet. Om maken eller sambon ingår äktenskap tidigare får efterlevandepensionen dock upphöra i samband därmed. Om det i försäkringsavtalet resp. pensionssparavtalet har angetts en viss tidpunkt då ålderspensionen ska upphöra men pensionsspararen avlidit under utbetalningstiden och återstående pensionsutbetalningar enligt avtalet ska utgå som efterlevandepension får dessa upphöra då ålderspensionen skulle ha upphört om pensionsspararen hade varit i livet. Som barn räknas såväl biologiskt barn som adoptivbarn, styvbarn eller fosterbarn. Efterlevandepension till barn får inte upphöra tidigare än fem år efter dödsfallet om inte försäkringen resp. pensionssparavtalet annars skulle ha upphört inom kortare tid. Alternativt får pensionen upphöra när barnet fyller 20 år. Efterlevandepension kan alltså utgå även till vuxna barn. Försäkring som gäller efterlevandepension till barn kan också tecknas på försäkringstagarens makes liv. Pensionen får i ett sådant fall inte utgå längre än till dess barnet fyller 20 år. Som förmånstagare till P-försäkring resp. P-sparkonto som avser efterlevandepension får inte insättas andra personer än sådana till vilka efterlevandepension kan utgå enligt reglerna här ovan Försäkringar med anknytning till värdepappersfonder fondförsäkring I denna försäkringsform väljer försäkringstagaren hur kapitalet ska placeras och tar också den finansiella risk resp. chans som detta val medför. Försäkringsbolaget garanterar således ingen avkastning på insatta belopp och inte heller att placeringarna inte sjunker i värde. I traditionell livförsäkring (P eller K) väljer försäkringsbolaget hur kapitalet ska investeras men garanterar å andra sidan en viss avkastning. Denna kan sedan komma att höjas med återbäring.

11 Pensionssparande m.m., Avsnitt Ingen pantsättning P-försäkringsavtal får inte ändras till K-försäkring Förfoganden utan rättsverkan Försäkringsavtalets utformning Bestämmelserna om hur ett försäkringsavtal ska vara utformat i fråga om en P-försäkring finns i 58 kap. 16 IL. Här anges att de försäkringsvillkor, som är avgörande för om försäkringen ska betraktas som en P-försäkring, ska tas in i försäkringsavtalet. Avtalet får inte innehålla något villkor som är oförenligt med IL:s kvalitativa krav. Motsvarande regler om P- sparavtal återfinns i 58 kap. 30 IL. Avtalet ska innehålla villkor om att försäkringen resp. P- sparkontot inte får pantsättas eller belånas. Avtalet ska vidare innehålla det villkoret att det inte får ändras så att det inte längre uppfyller IL:s kvalitativa krav. En försäkring som uppfyller kraven för en P-försäkring får emellertid anses som en K-försäkring om detta har förbehållits i försäkringsavtalet redan då det ingicks. Ett sådant förbehåll kan inte göras i ett P- sparavtal. Enligt 14 kap. 14 försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL, är överlåtelse, pantsättning, förmånstagarförordnande eller annat förfogande över försäkringen utan rättsverkan om förfogandet är förbjudet enligt försäkringsvillkor som enligt IL ska tas in i försäkringsavtalet Överlåtelse I 58 kap. 17 IL finns bestämmelser om överlåtelse av pensionsförsäkringar. För P-sparkonto finns motsvarande regler i 58 kap. 31 IL. En P-försäkring får överlåtas till följd av ändring av anställningsförhållanden, förutsatt att försäkringen före eller efter överlåtelsen är en tjänstepensionsförsäkring (RÅ 2000 not. 76). En P-försäkring eller ett P-sparkonto får överlåtas på grund av utmätning, ackord eller konkurs eller genom bodelning Återköp m.m. Återköp av P-försäkring och förtida utbetalning av P-sparkonto får, enligt 58 kap. 18 resp. 32 IL, i normalfallet ske endast om det tekniska återköpsvärdet resp. kontobehållningen inte överstiger ett prisbasbelopp, premie inte betalats på försäkringen resp. inbetalning inte skett till kontot under den senaste 10-årsperioden och att försäkringen resp. kontot inte är förenat med ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande. Återköp av P- försäkring får också ske om det tekniska återköpsvärdet inte överstiger 30 % av prisbasbeloppet. Om behållningen på ett P- sparkonto vid den tidpunkt pension får börja betalas ut inte

12 438 Pensionssparande m.m., Avsnitt 20 Återbetalning Byte/flytt av pensionsförsäkring överstiger 30 % av ett prisbasbelopp får kontot avslutas vid denna tidpunkt och behållningen betalas ut. Återköp resp. förtida utbetalning kan undantagsvis få ske även i andra fall. Därvid ska dock Skatteverket ha medgett dispens. Det krävs därvid synnerliga skäl. Dispensprövningen ska vara starkt restriktiv. Återbetalning får i visst fall ske enligt 13 kap. 4 ÄktB av en försäkringstagares tillgodohavande. Denna bestämmelse som trädde ikraft den 1 januari 1988 gäller även försäkringar som tecknats före utgången av år Sådan återbetalning får även ske från P-sparkonto (58 kap. 18 och 32 IL). En pensionsförsäkring får avslutas om försäkringens hela värde direkt överförs till en annan pensionsförsäkring som tecknas hos samma eller annat försäkringsbolag i samband med överföringen och med samma person som försäkrad. Ett sådant försäkringsbyte (även kallat flytt) medför inte att något belopp ska tas upp eller att något belopp ska dras av vid taxeringen. (58 kap. 18 tredje stycket IL) Avskattning av pensionsförsäkring Avskattning av pensionsförsäkring ska, enligt 58 kap. 19 IL, ske om försäkringsgivaren överlåter försäkringen till en annan försäkringsgivare och denna inte meddelar pensionsförsäkring eller om försäkringsgivaren för över försäkringen till en sådan del av sin verksamhet som inte avser pensionsförsäkring. Avskattningen innebär att det kapital som hänför sig till försäkringen tas upp i inkomstslaget tjänst. Enligt 2 kap. 12 och 13 ILP ska en äldre pensionsförsäkring i vissa fall avskattas. Detta ska ske om ett försäkringsavtal som tecknats enligt de regler som gällde 1975 och tidigare efter utgången av år 1976 ändras eller förmånstagare sätts in eller överlåtelse sker i strid mot de bestämmelser som infördes genom SFS 1975:1347 om ändring av KL. Denna avskattning innebär att mot försäkringen svarande premiereserv och övriga tillgodohavanden (i princip motsvarande ett tekniskt återköpsvärde och återbäring) vid tidpunkten för ändringen resp. överlåtelsen anses som på grund av försäkringen utbetalt och alltså skattepliktigt belopp under det beskattningsår då ändringen resp. överlåtelsen sker. Försäkringen anses, trots att avskattning, sker behålla sin karaktär av P-försäkring (prop. 1975/76:31 s. 141).

13 Pensionssparande m.m., Avsnitt Allmän pensionsplan Definition av begreppet allmän pensionsplan finns i 58 kap. 20 IL. I HL del 3 avsnitt 11 lämnas en redogörelse för innebörden av begreppet allmän pensionsplan Pensionssparkonto Definition av begreppet pensionssparkonto finns i 58 kap. 21 IL Utbetalning från pensionssparkonto Bestämmelserna om utbetalning av medel från P-sparkonto finns i 58 kap. 23 IL Ålderspension Bestämmelserna om utbetalning av ålderspension från P-sparkonto finns i 58 kap IL. Se även avsnitt Efterlevandepension Reglerna om utbetalning av efterlevandepension från P-sparkonto finns i 58 kap IL. Se även avsnitt Sparande i fondpapper m.m. Särskilda bestämmelser för sparande i fondpapper och inlåning i utländsk valuta avseende ålderspension och efterlevandepension finns i 58 kap. 29 IL. Se även avsnitt och Reglerna innebär att det vid tillämpning av bestämmelserna om att utbetalningarna under de första fem åren inte får ske med sjunkande belopp ska bortses från sådana beloppsförändringar som beror på kursutvecklingen Pensionssparavtalets utformning Särskilda bestämmelser angående pensionssparavtalets utformning finns i 58 kap. 30 IL. Se även avsnitt Överlåtelse av pensionssparkonto Reglerna för överlåtelse av P-sparkonto finns i 58 kap. 31 IL. Se även avsnitt Avslutning av konto i förtid Bestämmelser för avslutning av P-sparkonto i förtid finns i 58 kap. 32 IL. Se även avsnitt

14 440 Pensionssparande m.m., Avsnitt Avskattning av pensionssparkonto Reglerna finns i 58 kap. 33 IL. Behållning på pensionssparkonto ska ta upp i inkomstslaget tjänst om pensionssparavtalet enligt bestämmelser i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande ska upphöra att gälla. Detta gäller om pensionsspararen avlider och det inte finns någon förmånstagare till återstående behållning på kontot. Detsamma gäller om förmånstagare avlider innan kontobehållningen helt utbetalats och det inte finns någon ny förmånstagare som går i den förras ställe. Avskattning ska också ske av behållning som tas i anspråk på grund av utmätning, konkurs eller ackord. Vid avskattningen enligt ovan avses med pensionssparkontots behållning marknadsvärdet på kontots tillgångar efter avräkning för den skatt som enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel är hänförlig till kontot. Avskattning på grund av dödsfall sker enligt värdet per dödsfallsdagen Överklagande av dispensbeslut Av innehållet i 58 kap. 34 IL framgår att Skatteverkets dispensbeslut som avser; utländska försäkringar (58 kap. 5 IL), dödsbos rätt att i vissa fall teckna försäkring för efterlevandepension (58 kap. 9 IL), rätt att betala ut ålderspension före 55 års ålder (58 kap. 10 IL) återköp av pensionsförsäkring (58 kap. 18 IL), utbetalning av medel från P-sparkonto avseende ålderspension före 55 års ålder (58 kap. 24 IL). förtida utbetalning av medel från P-sparkonto (58 kap. 32 IL) får överklagas till allmän förvaltningsdomstol Länsrätten och därefter får prövningstillstånd sökas hos Kammarrätten.

15 Pensionssparande m.m., Avsnitt Kapitalpension Allmänt Livförsäkringar är enligt IL antingen pensions- eller kapitalförsäkringar. EG-rätten har medfört att vissa kapitalförsäkringar likställs med pensionsförsäkringar när det gäller undantag från förmögenhetsskatt och beträffande skattesatsens storlek vid beräkning av avkastningsskatt (15 procent, inte 27 procent). Detta gäller kapitalförsäkringar som meddelas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES (EU, Norge, Island och Liechtenstein), och som uppfyller samtliga krav enligt IL, förutom att försäkringsgivaren skall vara etablerad i Sverige (det s.k. etableringskravet), som ställs för att en försäkring ska betraktas som en pensionsförsäkring. Dessa försäkringar kallas ofta Ekman-försäkringar. Undantaget från förmögenhetsskatt och den lägre skattesatsen vid beräkning av avkastningsskatt, 15 procent, gäller också för vissa kapitalförsäkringar som år 2005 eller senare tecknas i försäkringsrörelse i Sverige. De försäkringar som här avses är sådana som uppfyller alla krav enligt IL för att vara pensionsförsäkringar men som parterna med stöd av 58 kap. 2 andra stycket andra meningen IL bestämt ska anses som kapitalförsäkringar enligt IL. Dessa kallas ibland 58:2- försäkringar. De nu nämnda lagändringarna har föranlett försäkringsbranschen att erbjuda en ny form av försäkring benämnd kapitalpension. Uttrycket kapitalpension är en gemensam beteckning på s.k. Ekman-försäkringar och s.k. 58:2-försäkringar. För såväl de s.k. Ekman-försäkringarna som 58:2-försäkringarna gäller att avdrag inte medges för inbetalda försäkringspremier och från försäkringen utfallande pensionsbelopp är befriade från inkomstskatt. Det finns inga beloppsmässiga begränsningar för insättningarna till kapitalpension. De inskränkningar som finns i möjligheterna att förfoga över försäkringarna är desamma som gäller för pensionsförsäkringar.. 9 tredje stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf en sådan kapitalförsäkring som

16 442 Pensionssparande m.m., Avsnitt avses i 58 kap. 2 andra stycket andra meningen inkomstskattelagen (1999:1229), eller 2. uppfyller villkoren i 58 kap inkomstskattelagen, om den har meddelats i en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 2 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Övergångsbestämmelserna till lagen (2004:1304) om ändring i lagen (1990:6619 om avkastningsskatt på pensionsmedel 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången vid 2006 års taxering. 2. De nya bestämmelserna i 9 tredje stycket 1 tillämpas endast på försäkringsavtal som ingåtts efter ikraftträdandet. 3 fjärde stycket lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf en sådan livförsäkring som 1. avses i 58 kap. 2 andra stycket andra meningen inkomstskattelagen (1999:1229), eller 2. uppfyller villkoren i 58 kap inkomstskattelagen, om den har meddelats i en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 2 lagen (1998:293 om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige. Övergångsbestämmelser till lagen (2004:1305) om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången vid 2006 års taxering. 2. De nya bestämmelserna i 3 fjärde stycket tillämpas endast på försäkringsavtal som ingåtts efter ikraftträdandet Ekman-försäkringar En s.k. Ekman-försäkring är en kapitalförsäkring som tecknats i en annan EES-stat än Sverige och som uppfyller samtliga kvalitativa krav enligt 58 kap IL för att en försäkring skall betraktas som en pensionsförsäkring, dvs. alla krav utom det s.k. etableringskravet (försäkringsrörelse i Sverige) enligt 58 kap. 4 IL. Därutöver krävs att försäkringsgivaren bedriver sin verksamhet enligt de regler som gäller för en sådan försäkringsgivares gränsöverskridande verksamhet enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige (jfr 2 kap. 1 2 denna lag). För försäkringsgivare vars hemland hör till EES (EESförsäkringsgivare) gäller att de kan bedriva s.k. gränsöverskridande verksamhet. Möjligheten att bedriva sådan verksamhet regleras i 2 kap. 1 2 nämnda lag. Med gränsöverskridande verksamhet avses att en EES-försäkringsgivare tillhandhåller försäkringstjänster direkt från ett annat EESland, dvs. utan att det sker genom en etablering i Sverige.

17 Pensionssparande m.m., Avsnitt En grundförutsättning för att en EES-försäkringsgivare skall få bedriva verksamhet i Sverige är att tillstånd finns i hemlandet att driva försäkringsrörelse. Därutöver krävs att Finansinspektionen från den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland har erhållit en underrättelse som bl.a. skall innehålla uppgifter om vilket eller vilka slag av åtaganden försäkringarna skall täcka samt ett intyg utfärdat av den behöriga hemlandsmyndigheten om försäkringsgivarens kapitalbas och de försäkringsklasser försäkringsgivarens koncession omfattar. Bestämmelserna i 58 kap IL innebär en rad inskränkningar i möjligheterna att förfoga över försäkringen. Enligt 58 kap. 16 IL måste det i försäkringsavtalet skrivas in att försäkringen inte får pantsättas eller belånas och att den inte heller får överlåtas eller återköpas utom i vissa särskilt reglerade situationer (58 kap. 17 och 18 IL). S.k. 58:2- försäkringar kan alltså bara i undantagsfall överlåtas eller återköpas. Av 58 kap. 16 IL framgår vidare att i avtalet för 58:2- försäkringar måste skrivas in att de inte får ändras på sådant sätt att försäkringen inte längre uppfyller villkoren för pensionsförsäkring. Enligt 14 kap. 14 FAL är förfoganden som sker i strid med försäkringsvillkor som ska tas in i avtalet enligt IL utan rättsverkan. Se vidare avsnitt 20.3 Pensionsförsäkring. S.k. Ekman-försäkringar kan även avse försäkringsavtal som ingåtts före år Om beskattning aktualiseras för tidigare taxeringsår, än 2006 års taxering, ska ändå den lägre skattesatsen för avkastningsskatt och undantaget från förmögenhetsskatt tillämpas på försäkringen, enligt Regeringsrättens dom RÅ 2004 ref. 84 (se prop. 2004/05:31 s. 20). Det ankommer på den skattskyldige att visa att samtliga förutsättningar är uppfyllda för att den lägre skattesatsen och undantaget för förmögenhetsskatt ska tillämpas :2-försäkringar En s.k. 58:2-försäkring är en livförsäkring som meddelats år 2005 eller senare i en försäkringsrörelse i Sverige (svenskt livförsäkringsföretag eller ett utländskt livförsäkringsföretags fasta driftställe i Sverige) och som uppfyller alla kvalitativa krav i IL för att vara en pensionsförsäkring (58 kap IL) men som parterna vid tecknandet av avtalet har bestämt ska behandlas som en kapitalförsäkring inkomstskattemässigt med stöd av 58 kap. 2 andra stycket andra meningen IL.

18 444 Pensionssparande m.m., Avsnitt 20 En s.k. 58:2-försäkring är undantagen från förmögenhetsbeskattning och skattesatsen för avkastningsskatt är 15 procent. Dessa regler tillämpas första gången vid 2006 års taxering. (3 fjärde stycket 1. SFL och 9 tredje stycket 1. AvPL). Försäkringsavtal som ingåtts före 2005 och som med stöd av 58 kap. 2 andra stycket IL ska anses som kapitalförsäkring omfattas inte av dessa bestämmelser och är alltså inte undantagna från förmögenhetsskatt och avkastningsskatten ska beräknas efter 27 %. Bestämmelserna i 58 kap IL innebär en rad inskränkningar i möjligheterna att förfoga över försäkringen. Se avsnitt 20.3 Pensionsförsäkring. Enligt 58 kap. 16 IL måste det i försäkringsavtalet skrivas in att försäkringen inte får pantsättas eller belånas och att den inte heller får överlåtas eller återköpas utom i vissa särskilt reglerade situationer (58 kap. 17 och 18 IL). S.k. 58:2- försäkringar kan alltså bara i undantagsfall överlåtas eller återköpas. Av 58 kap. 16 IL framgår vidare att i avtalet för 58:2- försäkringar måste skrivas in att de inte får ändras på sådant sätt att försäkringen inte längre uppfyller villkoren för pensionsförsäkring. Enligt 14 kap. 14 FAL är förfoganden som sker i strid med försäkringsvillkor som ska tas in i avtalet enligt IL utan rättsverkan. SRN har i ett förhandsbesked uttalat att bestämmelserna i 9 AvPL och 3 SFL ska tillämpas på en sådan försäkring som avses i 58 kap. 2 andra stycket andra meningen IL även om försäkringsavtalet innehåller en rätt för försäkringstagaren att enligt 58 kap. 18 IL överföra försäkringens hela värde direkt till en annan försäkring av samma slag. Detta innebär alltså att det i försäkringsavtalet för en 58:2 försäkring kan tas in en klausul om rätt för försäkringstagaren att överföra försäkringens hela värde direkt till en annan försäkring av samma slag som försäkringstagaren tecknar med samma person som försäkrad. Se vidare avsnitt , kantrubriken Byte/flytt av pensionsförsäkring. SKV har begärt att Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet.

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 385 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske genom betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring (P-försäkring) och genom inbetalning

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 379 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske genom betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring (P-försäkring) och genom inbetalning

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 395 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring

Läs mer

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 361 20 Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton 20.1 Pensionssparande Pensionssparande med avdragsrätt kan ske betalning av avgift (premie) på pensionsförsäkring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1999:604 Utkom från trycket den 18 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1170 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:134 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:1278 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:139 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:328 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:55

Regeringens proposition 2007/08:55 Regeringens proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. Prop. 2007/08:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 mars 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 1 december 2008 i mål nr 1570-08, se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2010:1277 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 18 november 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17. Nya skatteregler för pensionsförsäkring

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17. Nya skatteregler för pensionsförsäkring 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Nya skatteregler för pensionsförsäkring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 18

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 18 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 18 Målnummer: 5-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2010-03-10 Rubrik: Vid bedömning av förutsättningarna för återköp av pensionsförsäkring har premiefri tid hos

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Lagrådsremiss. Nya skatteregler för pensionsförsäkring. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Nya skatteregler för pensionsförsäkring. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Nya skatteregler för pensionsförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 29 november 2007 Anders Borg Per Classon (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; SFS Utkom från trycket den utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp 2017-06-07 Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp Exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter Innehållsförteckning

Läs mer

42 Avkastningsskatt på utländska försäkringar m.m.

42 Avkastningsskatt på utländska försäkringar m.m. Avkastningsskatt på utländska försäkringar m.m., Avsnitt 42 813 42 Avkastningsskatt på utländska försäkringar m.m. Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel prop. 1989/90:110 Ds. 1996:27 prop.

Läs mer

14 Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m

14 Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m Avsnitt 14 467 14 Särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m 14.1 Författningar m.m. Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring,

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag, Avsnitt 21 445 21 Pensionssparavdrag 59 kap. IL prop. 1975/76:31, bet. 1975/76:SkU20 prop. 1979/80:68, bet. 1979/80:SkU22 prop. 1989/90:110, bet. 1989/90:SkU30 prop. 1990/91:166, bet.

Läs mer

Regeringens skrivelse 2006/07:47

Regeringens skrivelse 2006/07:47 Regeringens skrivelse 2006/07:47 Meddelande om kommande ändringar av skattereglerna för pensionsförsäkring Skr. 2006/07:47 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 februari

Läs mer

Några pensionsfrågor Likartad behandling av likartade företeelser

Några pensionsfrågor Likartad behandling av likartade företeelser *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2012-11-26 131 758373-12/111 Några pensionsfrågor Likartad behandling av likartade företeelser www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171

Läs mer

*Skatteverket. Förslag till vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) PROMEMORIA Bilaga till dnr 2012-02-06 131 396665-08/113

*Skatteverket. Förslag till vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) PROMEMORIA Bilaga till dnr 2012-02-06 131 396665-08/113 *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2012-02-06 131 396665-08/113 Förslag till vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) 1 2 1 Sammanfattning Skatteverket föreslår en viss utökad kontrolluppgiftsskyldighet

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 101 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige; SFS 2015:714 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2015:775 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Försäkringsföretag Vägledning inom allmän riskbedömning exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter och tjänster

Försäkringsföretag Vägledning inom allmän riskbedömning exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter och tjänster Försäkringsföretag Vägledning inom allmän riskbedömning exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter och tjänster Beslutad av Simpts styrgrupp i november 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 september 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 16 oktober 2009 i mål nr 6799-09,

Läs mer

1 Allmänt om skattelagstiftningen

1 Allmänt om skattelagstiftningen 25 1 Allmänt om skattelagstiftningen 1.1 Inkomstskattelagen Inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innehåller, med enstaka undantag, samtliga regler om beräkning av underlaget för kommunal och statlig inkomstskatt

Läs mer

Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring

Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring Juni 2007 Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria lämnas förslag som kompletterar

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Hans Sundberg Advokatfirman Wagnsson Östra Storgatan 3 611 34 Nyköping MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt; SFS 2008:1350 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension; SFS 2000:798 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt; SFS 1999:1298 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Lagtext...4 2 Bakgrund...6 2.1 Livförsäkringar...6

Läs mer

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Avtalspension FTP Avtalspension FTP omfattar ålderspension inom ramen för FTP-planen (ålderspension inom FTP 1 och kompletterande ålderspension inom FTP 2), som baseras

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

42 Avkastningsskatt på utländska försäkringar

42 Avkastningsskatt på utländska försäkringar 719 42 Avkastningsskatt på utländska försäkringar Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel prop. 1989/90:110 Ds. 1996:27 prop. 1994/95:187 Regeringens skrivelse Skr. 1995/96:7 prop. 1995/96:97,

Läs mer

6 Kommissionärsförhållanden

6 Kommissionärsförhållanden 191 6 Kommissionärsförhållanden 36 kap. IL bet. 1965:BevU43, prop. 1965:126, SOU 1964:29, bet. 1978/79:SkU57, prop. 1978/79:210, SOU 1977:86, bet. 1984/85:SkU23, prop. 1984/85:70, DsFi 1984:9, bet. 1999/2000:SkU2,

Läs mer

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2.

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll

Läs mer

Remiss: Promemoria om nya skatteregler för pensionsförsäkring

Remiss: Promemoria om nya skatteregler för pensionsförsäkring Juridiska fakultetsnämnden Yttrande Dnr SU 302-0341-07 2007-04-04 Finansdepartementet Remiss: Promemoria om nya skatteregler för pensionsförsäkring Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet,

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

13 Avkastningsskatt på pensionsmedel

13 Avkastningsskatt på pensionsmedel 387 13 Avkastningsskatt på pensionsmedel Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel prop. 1989/90:110 s. 483-491, SkU 30 s. 755-761 prop. 1990/91:54 prop. 1991/92:43 prop. 1991/92:60 prop. 1992/93:187

Läs mer

1. Dispensprövningen avseende återköp av pensionsförsäkring och förtida utbetalning av behållning på pensionssparkonto

1. Dispensprövningen avseende återköp av pensionsförsäkring och förtida utbetalning av behållning på pensionssparkonto 1 PROMEMORIA OM FÖRENKLINGSFÖRSLAG INNEHÅLL 1. Dispensprövningen avseende återköp av pensionsförsäkring och förtida utbetalning av behållning på pensionssparkonto 2. Sambeskattning av förmögenhet 3. Ränta

Läs mer

Sida 1 av 5 Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2012 ref. 40 Målnummer: 674-11 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-07-10 Rubrik: Lagrum: När kupongskatt har tagits ut för en utländsk kapitalförsäkring får avkastningsskatten

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande Januari 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagförslag... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avgiftsbestämd individuell ålderspension (AIP) KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:683 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 46 2 mom.,

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd Innehåll Vem är försäkringsgivare?... 3 Vem är försäkringstagare?... 3 Vem är försäkrad?... 3 Vad bestämmer den försäkrade?...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 februari 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Jan-Mikael Bexhed SALC Advokatbyrå KB Biblioteksgatan 3 111 46 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:462 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 september 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 5 november 2009 i mål nr 6180-09,

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner

Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2014-06-09 131 317766-14/111 Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress Solna strandväg

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01368/S1 Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer