Kulturnämndens sammanträde Anmälan av övriga ärenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämndens sammanträde 2013-09-16. Anmälan av övriga ärenden"

Transkript

1 Sammanträdesdatum SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens sammanträde Anmälan av övriga ärenden 76 Delårsrapport och budgetuppföljning Budget Ny organisation för skyddskommittéerna Skrivelse; Vilket ansvar tar Säter för sin kultur? Studieförbundens kommunala bidrag för år Internkontroll Folkets hus Överenskommelse med landstinget Kulturpris Delegationsbeslut Verksamhetsinformation Rapporter Inbjudningar till kurser och konferenser Kulturinslag... 16

2 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Plats och tid Kulturhörnan, Säters bibliotek kl Beslutande Ledamöter Ann-Britt Grünewald (S) Birgitta Gustafsson (FP) Margareta Arthursson (KD) Inger Johansson (MP) Nils-Erik Unnerud (S) Ingeborg Björnbom (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Eva Kungsmark (S) 88,89 Yvonne Dahlberg (KD) Eva Kungsmark (S) Tjänstemän Förvaltningschef Lena Moberg Kulturassistent Josefina Andersson Fastighetsplanerare Thomas Geijer 82 Utses att justera Justeringens plats och tid Inger Johansson Säters bibliotek Underskrifter Sekreterare Paragrafer Josefina Andersson Ordförande Justerande AnnBritt Grünewald Inger Johansson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Kulturnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kulturförvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift Josefina Andersson Justerande sign Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Kn 76 Dnr Kn 13/28 Delårsrapport och budgetuppföljning Förvaltningschef Lena Moberg presenterar delårsrapport och budgetuppföljning till och med augusti. Det ekonomiska utfallet håller sig inom ram och målen Få fler att utnyttja bibliotekets tjänster och delta i de kulturarrangemang som ordnas i förhållande till föregående år och Fler kulturarrangemang ute i kommundelarna i förhållande till föregående år kommer att uppfyllas. Beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen. Protokollsbilaga 1 Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 Bilaga 1 Kn sid 1(4) Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr Ufall 2012 Budget 2013 Ufall 2013 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

5 Bilaga 1 Kn sid 2(4) Exkl investeringar och inkl internkod tal kronor Kostnadsställe KULTURNÄMNDEN PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar Totalsumma % Kulturnämnd % Tre heldagssammanträden pga nya verksamheter Kulturförvaltning % Stöd till kulturverksamhet % Återbet från BILDA; bidrag betalas ut sept Programverksamhet % Skolkultur % Silverringen % sommarprogram Julmarknad % förbrukas i december Historisk vecka % sommarprogram Biograf- & TV-museet % Sockenstugan + sockenkontor % Åsgårdarna % Folkets Hus % Kulturverksamhet % Bibliotek, Säter % Bibliotek, Gustafs % Bibliotek, Stora Skedvi % Biblioteksverksamhet % 0

6 Bilaga 1 Kn sid 3(4) KULTURNÄMNDEN Period t o m PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Ack utfall i från budget Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per Summa % 0 Kommentar Konstinköp % 0 Inventarier % 0

7 Kulturnämnd Mål Uppföljning Prognos augusti Kommentarer Förslag åtgärd om målet inte kan nås Bilaga 1 Kn sid 4(4) Kulturnämnden skall få fler att utnyttja bibliotekens tjänster och delta i de kulturarrangemang som ordnas i förhållande till föregående år. Statistik tas ut ur BOOK IT och jämförs med SCB-statistiken Statistik förs över antal besök på HB Antalet arrangemang räknas, dels i egen regi, dels med stöd av kulturnämnden. Målet kommer att nås Mål Uppföljning Prognos augusti Kommentarer Fler arrangemang ute i kommundelarna i förhållande till föregående år Måluppfyllelsen mäts genom räkning av antalet arrangemang dels i egen regi, dels med stöd från kulturnämnden Målet kommer att nås Förslag åtgärd om målet inte kan nås Föklaring Målet kommer att nås Målet riskerar att inte nås Målet kommer inte att nås

8 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Kn 77 Dnr Kn 13/11 Budget Ärendebeskrivning Kulturnämndens behovskalkyl för 2014 slutar på tkr inklusive nya behov. Preliminära driftbudgetramar för 2014 har tagits av KF Förslaget till ram för kulturnämnden är tkr, vilket täcker befintlig verksamhet men ingen utveckling. Kulturnämnden vill dessutom lyfta fram nya behov, för att stärka Säters profil som kulturkommun. De nya behoven är personalförstärkning på biblioteken, skolbibliotek i Säter, ökade föreningsbidrag, utveckling av Folkets hus, kulturverksamhet för unga, åtgärder yttre konst och kulturlämningar. De nya behoven slutar på tkr. Beslut Kulturnämnden beslutar att lyfta fram nya behov för att stärka Säters profil som kulturkommun och att godkänna förslaget till mål och verksamhetsplan för Protokollsbilaga 2 Justerande sign Utdragsbestyrkande

9 Kultur Ekonomisk behovskalkyl inför faställande av preliminära ramar Tusentals kronor Utfall Prognos Behov Behov Behov Utfall/beräknat ingångsvärde Kostnadsökningar befintlig verksamhet Bibliotek Personalkostnader Löneökningar Lokalkostnader inkl städ Mediekostnader 981 Övriga kostnader Allmän kultur Kulturnämnd Personalkostnader Löneökningar Programverksamhet Övriga kostnader Intäkter Biograf & TV museum Sockenkontor Folkets Hus Åsgårdarna Summa kostnadsökningar Behov inkl kostnadsökningar Volymförändringar Summa volymförändringar Behov inkl volymförändringar Nya behov Personalförstärkning Bibliotek 1,0 bibl ass 400 Bibliotekarie Gustafs utökning 0,15 70 Föreningsbidrag 50 Folkts Hus utveckling 650 Skolbibliotek tre skolor Säter 675 Kulturverksamhet för unga 650 Åtgärder yttre konst och kulturlämningar 300 Utökade öppettider på alla bibliotek 650 Summa nya behov Behov totalt

10 Kulturnämnden nya behov Personalförstärkning bibliotek Beskrivning vad innebär åtgärden. Vad innebär åtgärden för förändring jämfört med nuläget? Kompensation för den tid till operativ biblioteksverksamhet som tidigare låg på förvaltningschef och kulturassistent, som fått nya och fler arbetsuppgifter genom kommunens nya organisation. Behov 1,0 biblioteksassistent. För att kunna arbeta med de i bibliotekslagen prioriterade grupperna också, och inte bara hålla biblioteken öppna. Värde/nytta utifrån kommunens vision: Högre kvalitet på biblioteksservicen Kostnader - årskostnader utifrån 2014 års kostnadsnivå: 400 kkr Genomförandeperspektiv tidplan: Kan ske Personalförstärkning bibliotek Gustafs Beskrivning vad innebär åtgärden. Vad innebär åtgärden för förändring jämfört med nuläget? Utökning av bibliotekarietjänsten i Gustafs från 85 % till 100 %, pga ökande elevantal i Enbacka skola. Värde/nytta utifrån kommunens vision: Bättre biblioteksservice för skolan Kostnader - årskostnader utifrån 2014 års kostnadsnivå: 70 kkr Genomförandeperspektiv tidplan: Kan ske Föreningsbidrag Beskrivning vad innebär åtgärden. Vad innebär åtgärden för förändring jämfört med nuläget? Täckning för de föreningsbidrag som kulturnämnden betalar ut, och som pengar inte fördes över från KS till KN 2013, t ex Stampen, Seniormässan, Säters spelmanslag. Värde/nytta utifrån kommunens vision: Fler kulturarrangemang kan genomföras i kommunen, bidrar till att göra kommunen mer attraktiv som bostadsort. Kostnader - årskostnader utifrån 2014 års kostnadsnivå: 50 kkr Genomförandeperspektiv tidplan: Kan ske Folkets Hus utveckling Beskrivning vad innebär åtgärden. Vad innebär åtgärden för förändring jämfört med nuläget? Mer aktiviteter i Folkets Hus för fler målgrupper, samarbete med Biografmuseet och Säterdalen. Utökat bidrag till Folkets Hus. Värde/nytta utifrån kommunens vision: bidrar till att göra kommunen mer attraktiv som bostadsort Kostnader - årskostnader utifrån 2014 års kostnadsnivå: 650 kkr Genomförandeperspektiv tidplan: Kan påbörjas 2014

11 5. Skolbibliotek Säter Beskrivning vad innebär åtgärden. Vad innebär åtgärden för förändring jämfört med nuläget? Kulturnämnden hjälper BUN att nå målet Dalarnas bästa skola genom att utveckla skolbiblioteken på de tre skolorna i Säter, Kungsgårdsskolan, Klockarskolan och Dahlander. KN anställer 0,5 x 3 skolbibliotekarier, en för varje skola, samarbete med folkbiblioteket. Även skolorna i Säter får bra skolbibliotek. Idag finns välutrustade och bemannade skolbibliotek i Skedvi och Gustafs. Värde/nytta utifrån kommunens vision: Uppfyller skollagen angående skolbibliotek och Barnkonventionen Kostnader - årskostnader utifrån 2014 års kostnadsnivå: 675 kkr Genomförandeperspektiv tidplan: rekrytering kan ske under Kulturverksamhet för unga Beskrivning vad innebär åtgärden. Vad innebär åtgärden för förändring jämfört med nuläget? Utveckla kulturverksamhet för unga upp till 25 år, i samarbete med Folkets Hus, föreningar, Ungdomens Hus Idag finns inte så stort kulturutbud för den åldersgruppen. Samordnare behövs. Värde/nytta utifrån kommunens vision: Kommunen blir mer attraktiv för ungdomar att bo i Kostnader - årskostnader utifrån 2014 års kostnadsnivå: 650 kkr Genomförandeperspektiv tidplan: Kan påbörjas Åtgärder yttre konst och kulturlämningar Beskrivning vad innebär åtgärden. Vad innebär åtgärden för förändring jämfört med nuläget? Kulturförvaltningen har under 2013 genomfört en inventering av konstföremål utomhus och kulturlämningar samt informationsplatser i Säters kommun. En underhålls- och åtgärdsplan behöver upprättas och sedan genomföras, för att konsten och kulturlämningarna inte ska förfalla eller förstöras. Samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen behövs. Värde/nytta utifrån kommunens vision: Kommunens konst bidrar till att göra kommunen mer attraktiv som bostadsort. Kostnader - årskostnader utifrån 2014 års kostnadsnivå: 300 kkr Genomförandeperspektiv tidplan: Kan påbörjas Utökade öppettider på alla bibliotek Beskrivning vad innebär åtgärden. Vad innebär åtgärden för förändring jämfört med nuläget? Utökade öppettider på alla tre biblioteken, enligt önskemål från användarna. Kräver personalförstärkning. Värde/nytta utifrån kommunens vision: bidrar till att göra kommunen mer attraktiv som bostadsort Kostnader - årskostnader utifrån 2014 års kostnadsnivå: 650 kkr Genomförandeperspektiv tidplan: Kan påbörjas 2014

12 Kulturnämnd/kulturförvaltning Driftbudget (kkr) Verksamhetens intäkter, inkl interna poster Verksamhetens kostnader, inkl interna poster Utfall 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Förslag Budget Nettokostnad Nettoinvesteringar Verksamhetsbeskrivning Kulturen erbjuder alla kommunens invånare vägar till kunskap och kulturupplevelser, värnar demokrati och yttrandefrihet, stimulerar eget skapande, stärker människors förankring i tid och rum. Verksamheten styrs av bibliotekslagen och de lokala och nationella kulturpolitiska målen. Kulturnämndens övergripande mål: Att slå vakt om demokratin genom att bedriva en kulturverksamhet av sådan mångfald, kvalitet och tillgänglighet att den för kommunens invånare blir ett verktyg för egen personlig utveckling och för samhällsengagemang. Kulturnämnden ansvarar för tre bibliotek i Säters kommun: huvudbiblioteket i Säter, filialer i Gustafs och Stora Skedvi. Filialerna är öppna för allmänheten men är också skolbibliotek Ny bibliotekslag träder i kraft 1 januari Folkbibliotekens uppdrag enligt Bibliotekslagen är att: vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov, särskilt främja läsning och tillgång till litteratur, ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. De prioriterade grupperna i den nya lagen är: personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska, nationella minoriteter. Genomförande av kulturprogram samt organisering av större arrangemang i samverkan med ortens föreningar och studieförbund ligger inom nämndens ansvarsområde. Från 2013 ansvarar kulturnämnden också för avtal med Folkets Hus, Biograf- och TV-museet, Åsgårdarna och bidrag till dessa, samt bidragsgivning till kulturföreningar.. Viktiga händelser 2014 Val till riksdag och kommun Biblioteket ska erbjuda tjänsten Boka en bibliotekarie. Forum för kulturföreningar ska skapas, för att utveckla samarbetet ännu mer. Personalsituationen Personalförändringar: Ny biblioteks-/kulturchef ska rekryteras då den nuvarande går i pension Förstärkning av 0,85 bibliotekarie till 1,0 i Gustafs är ett stort behov, p g a det ökande elevantalet i Enbacka skola. Kommunens nya organisation har inneburit förändrade arbetsuppgifter för framför allt chef och kulturassistent, varför behovet av operativ personal i biblioteket har ökat. 1,0 biblioteksassistent behöver

13 tillsättas för att kunna behålla bibliotekets öppettider och kvalitet på verksamheten. För att öka öppethållandet på biblioteket krävs ytterligare personalförstärkning. Biblioteksverksamheten är IT-intensiv med bibliotekssystem och webb, som kräver ständig fortbildning. Biblioteket deltar i KUB-projektet (= KompetensUtveckling för Bibliotekspersonal), ett projekt med fyra deltagande län och stöd från ESF. För att göra det möjligt för personalen att delta i fortbildning, krävs resurser till vikarier. Senaste året har präglats av personalomsättning, pensionsavgång, långtidssjukskrivningar, nyanställda, vikarier, föräldraledigheter på heltid och deltid, förändrade arbetsuppgifter. Vi strävar efter en hållbar personalsituation. Personalsituationen är också sårbar på filialerna, där bara en person arbetar. Behov av vikarier uppstår ofta, för att kunna hålla öppettiderna när personalen behöver delta i fortbildning och möten. Investeringar Kulturnämnden har i uppdrag att köpa in kommunens konst. Begärd summa: 60 tkr, driftkostnad 2 tkr/år Inventarier: kompletteringsköp 100 tkr. Hur ser framtiden ut ? Skolans behov av lokaler kan påverka biblioteket i Stora Skedvi. Nybyggnad och/eller flytt kan bli aktuell. Litteraturutredningen (SOU 2012:65) visar att läsförmågan sjunker bland svenska skolbarn och att skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarier har en positiv påverkan på elevernas läsfärdighet. I Säters kommun finns utbildade bibliotekarier i Enbacka skola och Stora Skedvi skola men inte i Säter. För att uppnå målet med Dalarnas bästa skola 2014, bör satsningar på skolbiblioteken göras, och mer samarbete mellan kulturförvaltningen och skolan. Kulturnämnden vill stärka Säters profil som kulturkommun genom satsningar på kulturarrangemang, konst och kulturmiljöer i samarbete med bl a föreningar, Folkets Hus och andra förvaltningar. Mål för verksamheten metoder för uppföljning Målområden Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor Förstärka den positiva bilden av Säter Ett rikt kulturliv gör kommunen attraktiv som boendemiljö. Mål Få fler att utnyttja bibliotekens tjänster och delta i de kulturarrangemang som ordnas i förhållande till föregående år. Fler arrangemang ute i kommundelarna i förhållande till föregående år. Biblioteksverksamhet innebär ekologiskt hållbar utveckling, eftersom böcker och andra medier återanvänds. Utlåningen av e-böcker ökar mycket, vilket sparar papper och skog. Uppföljning Statistik tas ut ur BOOK IT och jämförs med SCB-statistiken Statistik förs över lån av e-böcker Statistik förs över antal besök på HB, både fysiska och virtuella Antalet arrangemang räknas, dels i egen regi, dels med stöd av kulturnämnden

14 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Kn 78 Dnr kn 13/46 Ny organisation för skyddskommittéerna Ärendebeskrivning På kommunstyrelsens sammanträde presenterade personalchefen ett förslag till organisation för skyddskommittéer för Säters kommun. I och med förändrad organisation krävs att Skyddskommittéorganisationen anpassas. Kommunstyrelsens beslut 1. Fastställer ny organisation för skyddskommittéerna, bilaga 1 Ks 105/ Uppmana nämnder att utse skyddskommittéer och påbörja arbetet enligt den nya organisationen. Beslut Kulturnämnden beslutar att utse Nils-Erik Unnerud som representant från kulturnämnden till skyddskommittén för kommunledningens kontor och kulturförvaltningen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

15 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Kn 79 Dnr Kn 13/48 Skrivelse; Vilket ansvar tar Säter för sin kultur? Ärendebeskrivning Jan Andersson har lämnat in en skrivelse till Säters kommunkansli som lyder: För ungefär 20 år sedan var Bispberg en av Sveriges bäst bevarade gruvmiljöer. Gruvanläggningen var då ett unikt exempel på en klassisk gruvby. Idag är det ingen som underhåller de privatägda byggnaderna. De håller på att rasa. Bispbergs gruvanläggning är privatägd, varför ställs inga krav på ägaren att hålla byggnaderna i ett bra skick. Jämför med kommunens agerande om Fasta Paviljongen. När kommunen inte fick tag på ägaren för att få den riven eller renoverad, har man nu fått möjlighet att riva den med våra skattepengar. Vid biografmuseet har en butikslokal gjorts om till gym. En butik fick flytta, en ny lokal fick göras i ordning. Allt till stora kostnader även med en kraftigt överskriden budget. Vid renoveringen har brott mot byggnadslovet gjorts. Hur är hyressättningen för det dyra gymmet? I Säter finns redan gymanläggningar och än så länge ett världsunikt biografmuseum. Varför agerar inte ansvariga kulturpolitiker? Svar: Bispbergs gruvmiljö är ett nationellt intresse som även kulturnämnden anser vara av stor vikt att bevara. För tillfället arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med att ta fram en Lokal byggnadsordning för Bispberg. Kulturnämnden har aldrig blivit tillfrågad inför bygget av gymmet i Yxfabriken. Kulturnämnden har stött på samhällsbyggnadsnämnden och påtalat olika brister som uppkommit i samband med byggnationen av gymmet. Justerande sign Utdragsbestyrkande

16 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Kn 80 Dnr Kn 13/04 Studieförbundens kommunala bidrag för år 2012 Ärendebeskrivning I Säters kommun är sju studieförbund bidragsberättigade för år ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Nykterhetens bildningsverksamhet, Sensus, Folkuniversitetet, Bilda och Studiefrämjandet. Studieförbundens kommunala bidrag baseras på redovisad verksamhet i studiecirklar, övrig folkbildning och kulturarrangemang. Anslagen till studieförbunden delas in i grundbidrag 70%, volymbidrag 20%, och riktat kulturbidrag 10% enligt den praxis som kulturnämnden har fastställt. Grundbidraget beräknas utifrån respektive studieförbunds % andel av det totalt utbetalade bidraget föregående år. Volymbidrag och kulturbidrag beräknas utifrån de verksamhetsunderlag som inlämnas ifrån respektive studieförbund, samt kontrolleras mot folkbildningens statistik som hanteras av SCB. Förvaltningschefen redovisar fördelningen av det kommunala anslaget till studieförbunden Beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen för utbetalning av det kommunala anslaget till studieförbunden för verksamhetsår Birgitta Gustafsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Protokollsbilaga 3 Delge: Alla studieförbund Justerande sign Utdragsbestyrkande

17 Bilaga 3 Kn Sammanställning Kommunalt anslag till studieförbund med verksamhet i Säters kommun Slutredovisat verksamhetsår 2012 Kn:s budget 2013 Grundbidrag Volymbidrag Riktat kultur Totala % kronor % kronor % kronor Belopp Andel ABF 24% % % BILDA 12% % % NBV 1% % % SENSUS 15% % % SFR 5% % % FU 1% % % SV 42% % % Summa 100% % % Sida 1

18 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Kn 81 Dnr Kn 13/15 Internkontroll 2013 Ärendebeskrivning Kulturförvaltningen har arbetat efter 2013 års internkontrollplan. Verksamhetsuppföljning: Kontroll av fattade beslut. Förvaltningschef Lena Moberg rapporterar att alla beslut som kulturnämnden fattat under våren 2013 är genomförda, utom 18, 54 och 57. Beslut Kulturnämnden godkänner redovisningen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

19 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnden Blad Kn 82 Dnr Kn 13/18 Folkets hus Ärendebeskrivning Förslag till nytt avtal mellan Folkets Hus och Säters kommun föreligger. Avtalet består av två delar, ett avtal som reglerar verksamheten och ett hyresavtal. Avtalsförslagen har utarbetats av kulturförvaltningen i samarbete med Folkets hus ordförande Berndt Lindstenz och kommunens fastighetsplanerare Thomas Geijer. Thomas Geijer informerar om avtalet. Beslut Kulturnämnden tillstyrker avtalet och överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut. Protokollsbilaga 4 Delge: Kommunstyrelsen Justerande sign Utdragsbestyrkande

20 AVTAL mellan Säters kommun och Föreningen Säters Folkets Hus u p a INGRESS Säters kommun ( ) och Föreningen Säters Folkets Hus u p a ( ) uttrycker genom detta avtal en gemensam ambition att utveckla Folkets Hus i Säter till en allmänt känd och uppskattad mötesplats för kultur- och nöjesupplevelser samt arrangemang som stödjer demokrati- och samhällsutveckling, bildning och kreativt skapande. För att trygga långsiktigheten i samarbetet och det gemensamma ansvarstagandet för förvaltningen regleras föreningens tillgång till lokalerna i ett särskilt hyresavtal se bilaga 1. I detta avtal regleras kommunens grundläggande uppdrag till föreningen, föreningens åtagande inom ramen för det, formerna för löpande kontakt och uppföljning mellan kommunen och föreningen, den ersättning kommunen betalar för grunduppdraget samt avtalstid, uppsägningstid och grunder för hävning av avtalet. Vid sidan av detta avtal kan särskilda avtal träffas mellan nämnder och förvaltningar i kommunen och föreningen för särskilda åtaganden eller arrangemang. ÖVERGRIPANDE UPPDRAG OCH ÅTAGANDEN Kommunen uppdrar åt föreningen och föreningen åtar sig att erbjuda ett varierat utbud av biografverksamhet, inklusive film, direktsända operor, konserter, idrottsevenemang m m för allmänheten erbjuda ett varierat utbud av kulturarrangemang för olika åldrar tillhandahålla och hyra ut lokaler till föreningar och ideella organisationer till priser som årligen fastställs i överenskommelse mellan kommun och Folkets Hus själv eller i samverkan med andra aktörer främja ett levande förenings- och kulturliv i kommunen Det konkreta innehållet beträffande biografverksamheten och kulturarrangemangen skall årligen regleras i ett gemensamt program mellan kommunens kulturnämnd och föreningen. FÖRENINGENS DRIFTÅTAGANDEN Föreningen åtar sig genom detta avtal att sköta administration, vaktmästeri, annan service som sammanhänger med uppdraget, marknadsföra lokalerna samt erbjuda arrangörsmässig kompetens till förfogande för kommunen, föreningar och ideella organisationer.

21 Föreningen åtar sig att anpassa öppenhållandet till efterfrågan men alltid garantera tillgänglighet till personal och lokaler mellan kl söndag till torsdag och fredag till lördag ha tillgänglighet på telefon på vardagar ha tillgänglighet på hemsida dygnet runt och en längsta svarstid på om 48 timmar regelbundet göra uppföljning och utvärdering av avtalet genom attityd- och kundundersökningar samt fokusgrupper. KOMMUNAL ERSÄTTNING FÖR DET GRUNDLÄGGANDE UPPDRAGET Kommunen ger för år 2014 en ersättning om kronor för det grundläggande uppdraget. Ersättningen uppräknas härefter med KPI (Konsumentprisindex) med 2013 som basår. Ersättningen utbetalas med 25 % senast den sista dagen i respektive kvartal. Föreningen äger utöver den kommunala ersättningen rätt att själv uppbära samtliga intäkter i verksamheten. För uthyrning till privat affärsverksamhet ska marknadsmässiga villkor gälla. Föreningen ska vid uthyrning/arrangemang som genomförs inom konkurrensutsatta områden tillse att skattemedel inte används för att genomföra dessa. KOMMUNIKATION MELLAN KOMMUNEN OCH FÖRENINGEN Kommunens kontaktperson i fastighetsfrågor är fastighetsplaneraren eller person som denne utsett att företräda fastighetskontoret. Kontaktperson för övriga frågor utses av kulturnämnden, kultur-/bibliotekschefen eller person som denne utsett. Föreningen ska senast den 30 april inlämna årsredovisning med bokslutskommentarer för föregående år. I bokslutskommentaren/verksamhetsberättelsen eller i separat bilaga ska tydligt framgå hur driftbidraget och övriga intäkter använts. Föreningen ska senast 30 september lämna uppgifter om det ekonomiska utfallet samt verksamhetsredovisning t o m 30 augusti innevarande år. Efter redovisningstillfällena den 30 april och 30 september kan föreningen på kulturnämndens förfrågan närvara vid nämndsammanträden för information och dialog kring verksamheten.

22 Kommunen utser två, från kulturnämnden, adjungerade ledamöter i föreningens styrelse. Härutöver utser kommunen två revisorer att följa verksamheten vid Folkets Hus. AVTALSTID OCH UPPSÄGNINGSTID Detta avtal gäller fr o m den 1 januari 2014 t o m den 31 december Avtalet förlängs därefter ett år i sänder, om inte uppsägning sker från endera parten senast sju månader före avtalstidens utgång. Uppsägningen ska vara skriftlig. Ett år innan utgången av den aktuella avtalstiden skall en överläggning ske om förutsättningarna för det fortsatta samarbetet inför kommande avtalsperiod. Avtalet gäller först efter kommunfullmäktiges beslut. HÄVNING AV AVTALET Säters kommun äger rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om Föreningen Folkets hus Säter u p a gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott genom att brista i åtagande enligt detta avtal blir föremål för ansökan om eller sätts i konkurs, likvidation eller annat liknande förfarande genom företrädare för föreningen gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen inte fullgör sina åtaganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter eller andra offentliga utgifter före eller efter avtalets tecknande underlåtit att lämna uppgifter om föreningen och dess verksamhet av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och fortsatta giltighet. Hävs avtalet är föreningen fullt ersättningsskyldig för den skada hävningen förorsakat. Säter den 2013 Abbe Ronsten Stefan Lundqvist Bernt Lindstenz Säters kommunstyrelse Kommunchef Föreningen Säters Folkets Hus u p a

23 HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Hyresvärd Säters Kommun Box 7, Säter Ref: 11LM Organisationsnummer Telefon Sid 1(4) Nr Hyresgäst Lokalens adress mm Lokalens skick och användning Lokalens storlek och omfattning Föreningen Säters Folkets Hus upa Aviseringsadress Järnvägsgatan 22, Säter Fastighetsbeteckning:. Säter Bikupan 3 Lokalens adress:,.järnvägsgatan 22, Säter Personnummer/orgnr Telefon Lokal nr Trappor/våning Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: Lokal för föreningsverksamhet, biografverksamhet, kulturarrangemang samt lokaluthyrning Butiksarea ca Kontorsarea ca Lagerarea ca Övrig area ca m 2 i plan m 2 i plan m 2 i plan m 2 i plan ca 2500 Angivna areor har inför avtalets tecknande inte mätts upp. Om i avtalet angiven area avviker från uppmätt area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning respektive hyresvärden rätt till högre hyra. Bilaga Inredning mm Till lokalen hör: Lokalen uthyres i befintligt skick Bilaga Vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, om inte annan överenskommelse träffats, bortföra honom tillhörig egendom och återställa lokalerna i godtagbart skick. Ledningar för telefoni Ledningar för datakommunikation Hyrestid Uppsägningstid/ Förlängningstid Värme och varmvatten Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalerna. Om tillföljd av hyresgästens åtgärder -vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande- lokalen vid avflyttningen innehåller material, som inte särskilt överenskommits att hyresvärden svarar för, skall hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande. Ordnas och bekostas av hyresgästen Ordnas och bekostas av hyresgästen Från och med till och med Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång i annat fall är kontraktet förlängt med 120 månader för varje gång. Erforderlig uppvärmning ombesörjes av hyresvärden Varmvatten tillhandahålles från fastighetens anläggning och enligt dess kapacitet Upplysning Observera att det i vissa fall också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att överenskommelsen i bilaga skall bli tillämplig. Det gäller exempelvis indexklausul, klausul om fastighetsskatt och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll. Sign Sign

24 HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 2(4) Nr Hyra Indexklausul Kostnad för värme och varmvatten VA-kostnad Kyla Ventilation El Regleras enligt bilaga 1 Regleras enligt bilaga Ingår i hyran. Det åligger hyresgästen att medverka till att arbeta mot minskad förbrukning. Bilaga 2 Bilaga Bilaga Bilaga Emballageoch sophämtning Ansvaras för och bekostas av hyresgästen I den omfattning det åligger hyresvärden att dels tillhandahålla utrymme för lagring av sopor/emballage dels ordna borttransport av sådant avfall, åligger det hyresgästen att sortera och placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. Trappstädning Snöröjning och sandning Fastighetsskatt Oförutsedda kostnader Ansvaras för och bekostas av Hyresvärden i enlighet med upprättad skötselnivå. Om extra snörjning och sandning erfordras vid ex särskilda arrangemang ansvarar och bekostar hyresgästen detta. Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som hyresvärden åläggs att utföra till följd av beslut av regering, kommun eller myndighet skall hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersättning till hyresvärden för på lokalen belöpande andel av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Bilaga Bilaga Lokalens andel är 100 procent. Har andelen ej angivits utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i förhållande till i fastigheten utgående lokalhyror (exkl eventuell moms) vid tiden för kostnadsökningen. För ej uthyrd lokal görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen. Med skatt enligt a) ovan avses ej moms och fastighetsskatt i den mån ersättning härför erläggs i enlighet med överenskommelse. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid avtalets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen erläggs enligt nedanstående regler om hyrans betalning. Upplysning Observera att det i vissa fall också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att överenskommelsen i bilaga skall bli tillämplig. Det gäller exempelvis indexklausul, klausul om fastighetsskatt och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll. Sign Sign

25 HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 3(4) Nr Mervärdesskatt (moms) Momsen som erläggs samtidigt med hyran beräknas på angivet belopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på hyra, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande -såsom upplåtelse av lokalen i andra hand (även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse- blir återbetalningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen skall hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden med det återbetalda beloppet. Hyresgästen skall vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftkostnaderna som uppstått genom hyresgästens agerande. Hyrans betalning Ränta, Betalningspåminnelse Underhåll m m Hyran erläggs utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalenders början. Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader mm. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen omersättning för inkassokostnader mm. Bilaga Skötsel och drift Om inte annat överenskommits åligger det hyresvärden att i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen. Utöver detta sköter hyresgästen drift enligt separat upprättat driftavtal enligt bilaga 2 Hyresgästen äger ej rätt att utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller eljest inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga installationer såsom VA-, el-, ventilationssystem etc, tillhöriga hyresvärden. Revisionsbesiktningar Tillgänglighet till vissa utrymmen PBL-avgiftert Nedsättning av hyra Sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana anordningar försämras. Det åligger hyresgästen att vid utförande av inredningsarbeten se till att funktionen hos radiatorer och andra uppvärmningsanordningar i allt väsentligt behålls. Om vid av myndighet påkallad revisionsbesiktning av el- och sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen tillhörig installation, åligger det hyresgästen att på egen bekostnad inom av myndigheten föreskriven tid utföra begärda åtgärder. Om hyresgästen inom nämnda tid ej åtgärdat fel och brister äger hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten föreskrivit. Utrymmen som fastighetsskötare och personal från Energiverket, VA-verket, Telia AB eller motsvarande måste ha tillgång till, skall vad ankommer på hyresgästen hållas lätt tillgängliga genom att icke blockera tillträdet till sådana utrymmen med skåp, backar, varor och dylikt. Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar i lokalerna och hyresvärden till följd härav enligt reglerna i PBL tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift skall hyresgästen till hyresvärden utge motsvarande belopp. Bilaga Myndighetskrav m m Det åligger att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder, som av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet efter tillträdesdagen kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen skall samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. Upplysning Observera att det i vissa fall också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att överenskommelsen i bilaga skall bli tillämplig. Det gäller exempelvis indexklausul, klausul om fastighetsskatt och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll. Sign Sign

26 HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 4(4) Nr Skyltar, markiser, fönster, dörrar etc Hyresgästen äger efter samråd med hyresvärden rätt att uppsätta för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning, att hyresvärden ej har befogad anledning att vägra och att hyresgästen inhämtat erforderligt tillstånd av berörda myndigheter. Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden i godtagbart skick. Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar, markiser och antenner. Hyresvärden förbinder sig att inte uppsätta automater och skyltskåp å ytterväggarna till de av hyresgästen förhyrda lokalerna utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen optionsrätt att uppsätta automater och skyltskåp å ifrågavarande väggar. För skador på grund av åverkan på: Fönster Skyltfönster Skyltar Entrédörrar Ansvarar hyresgästen. Låsanordningar Force majeure Säkerhet Särskilda bestämmelser Det åligger hyresgästen att utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens affärs- eller företagsförsäkring. Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin andel av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig, upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Förutsättning för detta avtals giltighet är att säkerhet i form av lämnas senast den. Detta hyresavtal ligger som bilaga till driftavtal mellan parterna. Om driftavtalet av någon anledning upphör att gälla, ska detta hyresavtal anses uppsagt samtidigt och bli föremål för omförhandling Bilaga Bilaga Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare avtal mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla from detta avtals ikraftträdande. Den Ort, datum Hyresgäst Lena Moberg. Kulturförvaltningen Bernt Lindstenz, Föreningen Säters Folkets Hus upa Överenskommelse om avflyttning På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr o m den till vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta. Ort, datum Ort, datum Hyresvärd Hyresgäst Överlåtelse Ovanstående hyreskontrakt överlåtes fr o m den på Frånträdande hyresgäst Tillträdande hyresgäst Person/orgnr Ovanstående överlåtelse godkännes Ort, datum Hyresvärd Upplysning Observera att det i vissa fall också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att överenskommelsen i bilaga skall bli tillämplig. Det gäller exempelvis indexklausul, klausul om fastighetsskatt och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll.

27 SÄTERS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNAD BILAGA 1 TILL HYRESKONTRAKT FOLKETS HUS HYRESBERÄKNING Årshyran är en grundhyra och uppgår till :- per år och utgör hyra exkl i bilagor angivna tillägg. Till ovanstående hyra tillkommer ett belopp som beräknas på omsättningen i verksamheten, s.k. omsättningshyra, vilken beräknas enligt följande: 5% av den omsättning som verksamheten redovisar i sitt bokslut, minskad med överenskommen kommunal ersättning, före omföringar och avsättningar och exkl moms, ska anses utgöra hyrestillägg enligt ovan. Denna omsättningshyra ska utfalla till betalning vid bokslut som uppvisar att det egna kapitalet uppgår till 10% av omsättningen eller mer, beräknad enligt ovan. (se bilagt exempel på beräkning) Beräkningen ska ta hänsyn till att det egna kapitalet även efter betalning, uppgår till 10% eller mer och därför kan omsättningshyran variera mellan 0-5% Om hyresgästen upplåter del av lokalen till annan ska även dennes omsättning inräknas. Beräkningen ska göras på och avse det bokslut som fastställts av föreningens stämma och godkänts av auktoriserad eller godkänd revisor, för det gångna verksamhetsåret, senast juli månad året efter hyresåret. Betalningen av hyrestillägget ska redovisas till kommunens representant och ska sen ske senast september månads utgång. I det fall beräkningen visar på ett underskott utgår endast grundhyran enligt hyreskontraktet. Oavsett vilken hyra som hyresgästen beroende på omsättningen betalar, ska hyresgästen alltid betala övriga, mellan parterna avtalade tillägg som anges i hyreskontraktet. Säter den Säter den Säters Kommun Folkets Hus Postadress: Box 300, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn: Fax: E - post: Hemsida:

28 SÄTERS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNAD BERÄKNINGSEXEMPEL (eget kapital) (Total omsättning-kommunal ersättning) > eller = 0,10 utgår omsättningshyra < 0,10 utgår ingen omsättningshyra (total omsättning) (kommunal ersättning) x 5% = omsättningshyra för bokslutsåret Postadress: Box 300, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn: Fax: E - post: Hemsida:

29 FÖRTYDLIGANDEN OCH FÖRKLARINGAR TILL BERÄKNING AV HYRA AVSEENDE HYRESAVTAL MED FOLKETS HUS I SÄTER. Kort bakgrund: Föreningen Säters Folkets Hus upa bedriver Folkets Husverksamhet inom aktuella lokaler. Föreningen får ersättning från kommunen för ett grunduppdrag från kommunen som framgår av driftavtalet mellan kommunen och föreningen. Under förhandlingarna om driftavtalet och grunduppdraget från kommunen framkom att föreningen har möjlighet att söka extern finansiering för bl a upprustning och anpassning av lokalerna från flera nationella organ, som t ex Boverket och Svenska Filminstitutet l under förutsättning av att det finns ett hyresavtal som garanterar långsiktigheten i verksamheten. Oftast krävs i sådana sammanhang hyres- eller nyttjanderättsavtal som löper på minst 10 år. Med denna möjlighet till finansiering, bestämdes att ett hyresavtal skulle tecknas, utöver driftavtalet enligt ovan. Under förhandlingarna enades parterna också om att, om detta hyresavtal tecknas och föreningens ekonomi får möjlighet att generera ett överskott, en viss del av överskottet skulle kunna användas för hyresbetalning. Nya hyresavtalet: Hyresnivån för bashyran bestämdes hållas på en låg nivå för att inte inkräkta på föreningens ekonomi innan ett tillräckligt eget kapital kunnat byggas upp inom verksamheten. Det överenskoms att en rimlig nivå på det egna kapitalet borde vara 10 % av omsättningen exklusive den kommunala ersättningen för grunduppdraget enligt driftavtalet. När det egna kapitalet under dessa förutsättningar överstiger denna procentsats, ska hyra utgå utöver den låga bashyran. Denna så kallade omsättningshyra är maximerad till 5 % av omsättningen, beräknad på samma sätt. Reglering av omsättningshyran ska ske årsvis i efterskott, baserat på det föregående årets fastställda bokslut. Det blir då givet att beroende på föreningens ekonomi kan omsättningsdelen i hyran variera från år till år beroende på det aktuella bokslutet.

30 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kulturnämnden Kn 83 Dnr Kn 12/21 Överenskommelse med landstinget Ärendebeskrivning Säters kommun och Landstinget Dalarna, Kultur- och bildningsförvaltningen är i slutskedet av en överenskommelse. Ambitionen med överenskommelsen är sprungen ur Dalarnas regionala kulturplan och är ett led i det fortsatta arbetet med att förverkliga det som står i kulturplanen. Överenskommelsen ska visa samverkansmöjligheter mellan Säter och Kultur- och bildningsförvaltningen och de landstingsfinansierade kulturverksamheterna. Information Kulturförvaltningen jobbar vidare med förslaget. Justerande sign Utdragsbestyrkande

31 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kulturnämnden Kn 84 Dnr Kn 13/43 Kulturpris 2013 Ärendebeskrivning, information Kulturpriset i Säters kommun delas årligen ut till enskild person eller förening med anknytning till Säter, som bidragit till att utveckla kommunens kulturliv. Priset kan erhållas för förtjänstfullt bedrivande av verksamhet inom musik, teater, bildskapande, författarskap eller verksamhet som främjar läsning, lokalhistoria eller museiverksamhet m.m. Allmänheten inbjudas att lämna in förslag på lämpliga pristagare t.o.m den 29 oktober. Kulturnämnden beslutar vem som ska tilldelas priset på kulturnämndens möte den 31 oktober. Kungörelsen av årets kulturpristagare sker i fullmäktigesalen inom programmet för Säters julmarknad den 1 december. Utdelning av priset sker på kommunfullmäktiges sista möte för året den 19 december. Justerande sign Utdragsbestyrkande

32 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kulturnämnden Kn 85 Delegationsbeslut Förvaltningschef: Anställning Dnr Kn 13/07 Elisabeth Norman anställs som vik barnbibliotekarie under tiden Konstinköp En akvarell av Lotta Andersson Murells trappor från Dnr Kn 13/20 Utställningen Säterdalen från urtid till nutid, kr Inköp Inköp kylanläggning till stora arbetsrummet Dnr Kn 13/ kr Bidrag LRF-avdelningarna i Säter för Gårdsrundan Dnr Kn 13/ kr Pensionärsorganisationerna i Säters Kommun för Dnr Kn 13/37 Seniormässan kr Wallinsamfundet för Wallindagen 6 okt 2013 i Gustafs Dnr Kn 13/ kr Säters spelmanslag för midsommar i Säterdalen Dnr Kn 13/ kr Justerande sign Utdragsbestyrkande

33 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kulturnämnden Kn 86 Verksamhetsinformation Allmänkultur Invigning av Grafik Lars Wikström i Kulturhörnan lördagen den 7 september kl Birgitta Gustafsson invigningstalar. Under hösten kommer ytterligare tre utställningar. Vår nyinköpta konst 5 oktober, Bältarbo tegelbruk av Peter Engman m. fl 1 november, Keramik av Daniel Eriksson 1 december. Tre teaterpjäser är inbokade i höst. Ärligt talat komedi med Dalateatern, 2 oktober i Stora Skedvi. Cornelis kväll med Mats Höjer, 7 november på Stadshotellet + middag. Så går en dag av Jonas Gardell med Malin Berg, 23 november Folkets hus Säter. Filmvisning i Kulturhörnan/Säters biografmuseum Fest i Dalen i oktober. Efter önskemål av åhörarna på Bengt Swenssons föredrag om Säterdalen. Skolkultur Åk 6 ska se teater Att döda ett tivoli 17,18 oktober F-klass åk 6 ska se få se film på Folkets hus Säter. Åk 3 har haft tidsresor på Stora Skedvi hembygdsgård. Personal Aktuell personalsituation Bibliotek Sommaröppet i Skedvi välbesökt Statistik länet Justerande sign Utdragsbestyrkande

34 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kulturnämnden Kn 87 Rapporter Kf beslut på motion, utbildning för instruktörer och ledare Motionärens förslag: Säters kommun ska årligen erbjuda instruktörer och ledare i föreningar som kommunen ger ekonomiskt bidrag till, en kurs i grundläggande värderingar. Kommunfullmäktige beslutar: Motionen är bifallen med hänvisning till framtagna förslag till riktlinjer för bidrag och andra insatser för att främja föreningslivet. Kf beslut om Miljöpolicy, miljömål Anta miljöpolicy med tillägget: Säters kommun ska beakta risken med strålning i barns inomhusmiljö. Dalarnas nya miljömål klara Nya Dalarnas miljömål, dvs. Miljömål 2013 och Åtgärdprogram , fastställdes av Länsstyrelsen den 18 juni 2013 efter en omfattande dialog med sektorer och organisationer som pågått sedan 2011 med avslutande remiss. Skogsrelaterade delar är godkända av Skogsstyrelsen som ansvarar för miljömålet Levande skogar. Konst och kulturlämningar, inventering 2013 Karl Kruse har färdigställt inventeringen av yttre konst och kulturlämningar. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka ägandefrågan av loket, vad får man göra med det, vilka grupper skulle vara intresserade av att göra något kreativt av loket. Vi vidarebefordrar sammanställningen till samhällsbyggnadsförvaltningen för förfrågan om vidare samarbete. Biografmuseet - nuläge 4 toaletter ska byggas, bygglov beviljat. Flytt av ventilationsaggregat är beställt. Greta Garboaffischerna är åtgärdade. Nytt PUL-ombud Arkivansvarige Lars-Göran Thunström har blivit utsedd som PUL-ombud från och med 1 september Justerande sign Utdragsbestyrkande

35 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kulturnämnden Kn 88 Inbjudningar till kurser och konferenser Ahlbäcksdagarna september Justerande sign Utdragsbestyrkande

36 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kulturnämnden Kulturinslag Birgitta Gustafsson läser en dikt av Erik Lindorm Tal till mitt hjärta. Vid nästa sammanträde ansvarar Inger Johansson för kulturinslaget. Justerande sign Utdragsbestyrkande

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr Sid 1 (4) (2) Lokalens adress Kommun Fastighetsbeteckning m m Gata Trappor/hus Lägenhet nr Aviseringsadress Lokalens skick Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm HYRESAVTAL - avseende restaurang Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer Org-/Personnr Hyresgäst Org-/Personnr Hyresobjektets adress Gata Kommun Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr Sid 1 (2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller RegionFastigheter, REgion Skåne Sign Personnr/orgnr

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd HYRESKONTRAKT Nr: U0010300 Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: 232100-0073

Läs mer

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr Hyreskontra kt Bowlingha ll dat 20L3-10-1L rev 2014-08-11 Nr 1 Kryss î ruta innebär att den texrgätler Sid 1 ( 5 ) 1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s6025-38s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje

Läs mer

HYRESAVTAL - avseende lokal

HYRESAVTAL - avseende lokal HYRESAVTAL - avseende lokal Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer (er) Hyresobjektets adress Gata Trappor/hus Lägenhetsnr Kommun Fastighetsbeteckning Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden 1. Musikhjälpen 2. Avtackning av nämnden

Sammanträdesprotokoll. Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden 1. Musikhjälpen 2. Avtackning av nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-12-12 SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens sammanträde Anmälan av övriga ärenden 1. Musikhjälpen 2. Avtackning av nämnden 99 Budgetuppföljning... 3 100 Digitala infartsskyltar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden 44

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden 44 Sammanträdesprotokoll 2016-06-02 SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens sammanträde Anmälan av övriga ärenden 44 33 Budgetuppföljning april 2016... 3 34 Studieförbundens kommunala anslag 2016, verksamhetsår

Läs mer

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad Denna dag har följande parter (" Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av multibyggnad (",4vtalet"): (i) Avalanche Capita) Arena AB (556903-3599), Barnhusgatan

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: HYRESKONTRAKT Hyresvärd Namn: Bollnäs kommun, Teknik, service- och fritidsförvaltningen Personnr/orgnr: 212000-2361 Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Sid 1 ( 4 ) Aviseringsadress: Lokalens adress m.m Lokalens

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kulturnämndens ärendelista

Sammanträdesprotokoll. Kulturnämndens ärendelista Sammanträdesprotokoll 2013-05-31 SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens ärendelista 64 Åsgårdarna... 3 65 Budgetuppföljning... 4 66 Budget 2014 2015... 5 67 Reviderad budget 2013... 6 68 Bidrag studieförbunden...

Läs mer

Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial

Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial 1(2) 2015-10-02 RJL 2015/1952 Regionledningskontor Ekonomi Regionstyrelsen Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar godkänna hyresavtal avseende filial för Eksjö

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr: Sid 1 (6) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande teten gäller. 1. Parter Hyresvärd Namn: Polismyndigheten Personnr/orgnr: 202100-0076

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M.

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. Bilaga 4 FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. LOKALHYRESAVTAL Detta lokalhyresavtal har denna dag träffats mellan (1)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden/tekniska nämnden 522 83 Tidaholm Telefon: 0502-60 60 00

Kultur- och fritidsnämnden/tekniska nämnden 522 83 Tidaholm Telefon: 0502-60 60 00 ARRENDEAVTAL FÖR VERKSAMHET/HYRESAVTAL FÖR LOKAL Hyresvärd Tidaholms kommun Kultur- och fritidsnämnden/tekniska nämnden 522 83 Tidaholm Telefon: 0502-60 60 00 Bakgrund I upplåten lokal skall det bedrivas

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

KÄRRÅKRA 1. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar).

KÄRRÅKRA 1. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar). HYRESKONTRAKT Sid 1(4) BLOCKHYRA BOSTÄDER Nr 041-604- Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Hyresvärd Personnr/orgnr Hyresgäst(er)

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

Kulturnämnden 2007-03 -12 1

Kulturnämnden 2007-03 -12 1 Kulturnämnden 2007-03 -12 1 Plats och tid Folkets Hus, kl. 13 16.10 Beslutande AnnBritt Grünewald (s) ordf. Gunilla Bodegrim (fp) v ordf. Berndt Skogbergs (s) Kickan Fält (v) Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

HYRESAVTAL Inneboende

HYRESAVTAL Inneboende Sid 1(5) HYRESAVTAL Inneboende Datum Kontraktsnummer Förstahandshyresgäst(er) hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er)

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5 C ( II 0 0,, e Tillståndsenheten E Ki5 t 03 SOCALFORVALTNINGEN SID () 20045 ANGÅENDE BEGÄRDA HANDLINGAR Skickar, enligt ert önskemål, hyreskontrakt och överlåtelseavtal avseende ägarskifte för restaurang

Läs mer

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresvärd Edelviks folkhögskola Skellefteåvägen 1 937 32 Burträsk Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs:.... 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-10. Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-10. Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden Sammanträdesprotokoll 2015-11-10 SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens sammanträde Anmälan av övriga ärenden Verksamhetsinformation av Säters Folkets hus... 3 Omvärldsanalys och bibliotekslagen, information...

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2010-11-30 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s), tjg ersättare

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Protokoll. Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden

Protokoll. Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden Protokoll 2014-09-24 SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens sammanträde Anmälan av övriga ärenden 72 Delårsrapport och budgetuppföljning... 3 73 Verksamhetsplan, budget och investeringsbehov 2015...

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden 82, 83

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden 82, 83 2016-12-08 SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens sammanträde Anmälan av övriga ärenden 82, 83 78 Budgetuppföljning, november 2016... 3 79 Detaljbudget 2017... 4 80 Remiss Medborgarförslag om behov

Läs mer

Lokalupplåtelseavtal mellan Nacka kommun och Älta kulturförening

Lokalupplåtelseavtal mellan Nacka kommun och Älta kulturförening 2016-03-10 1 (5) Avtal Dnr KUN 2015/60-050 Lokalupplåtelseavtal mellan Nacka kommun och Älta kulturförening Avtalsparter: Avtalsparter: Nacka Kommun Älta Kulturförening Org.nr. 212000-0167 Org.nr. 814000-9377

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Hyresvärd Sigtuna folkhögskola Manfred Björkqvists allé 20 193 22 Sigtuna Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen. Hyresvärd: Polismyndigheten i Örebro Län Hyresgäst: Fastighet: Porten 1 Adress: Klostergatan 37 Kontrakts nr:550-2 Särskilda bestämmelser, bilaga 1 till hyresavtal 1. Allmänt Aktuell förhyrning regleras

Läs mer

Mats Pettersson Lennart Johansson Eric Palmqvist (SD), kl Förvaltningsbyggnaden, , kl. 10:30. Ann-Katrin Karlsson

Mats Pettersson Lennart Johansson Eric Palmqvist (SD), kl Förvaltningsbyggnaden, , kl. 10:30. Ann-Katrin Karlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 657 (662) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1,, kl. 08:00-10:00 Ajournering kl. 08.50-09.20 Ajournering kl. 09.45-09.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jeanette

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Yvonne Viitanen (s) ers 23, kl. 11.15 Inger Johansson (mp)

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Yvonne Viitanen (s) ers 23, kl. 11.15 Inger Johansson (mp) Kulturnämnden 2006-05-17 2 Plats och tid Kulturhörnan, Säters bibliotek, kl. 9.00 16.00 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Yvonne Viitanen

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600 FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Landskrona kommun Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 82010079 Kryss

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la

H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la Denna dag har följande parter ("Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av gymnasieskola ("Avtalet"): (i) Avalanche Capital Education AB (556907-6283), Barnhusgatan

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Datum 20131010. Objektsnummer 1068-0001. l Fastighetsbeteckning

Datum 20131010. Objektsnummer 1068-0001. l Fastighetsbeteckning HYRESAVTAL - avseende lokal Datum 20131010 Objektsnummer 1068-0001 Kontraktsnummer 0001 Diarienummer 1(6) Hyresvärd Ängelholms kommun Hyresgäst( er) Vi i skolan Org-/Personnr 212000-0977 Org-/Personnr

Läs mer

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 ("kommunen") 591 86 Motala

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 (kommunen) 591 86 Motala NYTTJ AN DERATTS AVTAL Parter: Motala Idrottspark AB, org.nr 556849-1913 ("MIPAB") Box 48, 591 21 Motala Bildningsnämnden 2013-08- 2 8 Ämnrin nr,.,..,, "-ih! nr. r

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Ekonomikontoret Datum:

Ekonomikontoret Datum: ED 1:34 Jordbrons Företagshotell i Dals-Eds kommun Bakgrund Dals-Eds kommun äger en äldre industrifastighet på c:a 6 000 m 2. Under åren 2007 till 2009 byggdes delar av ovanstående fastighet (c:a 800 m

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 4400-E1221-1 mellan Mobilia Shopping Centre AB, ett bolag inom Atrium Ljungberg-koncernen, såsom hyresvärd och Malmö Stad genom dess förskoleförvaltning, såsom hyresgäst,

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Vega 2015. Kultur- & fritidsnämnden

Vega 2015. Kultur- & fritidsnämnden Vega 2015 Kultur- & fritidsnämnden 1 Upplands Väsby kommun Avdelningschef 2014-09-12 Maria Röstberg Tel 08-590 971 56 maria.rostberg@upplandsvasby.se Kultur och fritidsnämnden 2 Överenskommelse om Vega

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp) Sida Kulturnämnden 2006-04-10 1 (13) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v)

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Kulturnämnden Plats och tid Torpåsens bygdegård, kl 15.00-17.00 Beslutande Ledamöter Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia

Läs mer

Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff (S)

Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2016-11-30 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningens kansli 16.00-17.00 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff

Läs mer

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande 1(9) Kulturnämnden Plats och tid: Kulturhuset, 2015-10-09 kl. 09:00 Beslutande: Hans-Göran Åhgren (M) Mora, ordförande Jaakko Mattila (C) Mora Karin Lübeck (S) Mora Hans Stolpe (MOP) Mora, tjänstgörande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

BLOCKHYRESAVTAL. Hyresgästen har uttryckt önskemål om att få förhyra utrymmen inom Byggnaden som ska användas för korttidsboende.

BLOCKHYRESAVTAL. Hyresgästen har uttryckt önskemål om att få förhyra utrymmen inom Byggnaden som ska användas för korttidsboende. 1 (8) BLOCKHYRESAVTAL Detta blockhyresavtal ( Hyresavtalet ) har träffats mellan: (1) LÅNGSKÄR AB, org.nr 556706-8985 ( Hyresvärden ); och (2) JÄRFÄLLA KOMMUN, org.nr 212000-0043 ( Hyresgästen ). 1 BAKGRUND

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND Svenska Kryssarklubben 1(4) DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN ÄGARE BRUKARE SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND SVENSKA KRYSSARKLUBBENS STOCKHOLMSKRETS

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp) Sida Kulturnämnden 2006-05-08 1 (14) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer

Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer 1 Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Kommunalt bidrag kan utgå till avdelning (avdelningar samverkande i region) omfattande en eller flera kommuner

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 1 (4) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden

Läs mer