NAV på 30 sekunder. NAV är delägare i Bixia AB (elhandel), Bixia Prowin AB (vindkraftsproduktion),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAV på 30 sekunder. NAV är delägare i Bixia AB (elhandel), Bixia Prowin AB (vindkraftsproduktion),"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 NAV på 30 sekunder Nässjö Affärsverk AB, NAV, är ett bolag helägt av Nässjö kommun. Våra verksamheter är fjärrvärme, vattenkraft, vatten & avlopp, renhållning och entreprenad (gata, park och ledningsnät). Elnät bedrivs i dotterbolaget Nässjö Affärsverk Elnät AB. Renhållning bedrivs på uppdrag av Nässjö kommun. NAVs strävan är att nå 100% i allt det vi gör så lever vi med våra kärnvärden Miljö och Service på bästa sätt (hämtat ur NAVs vision). NAV har ständigt i fokus att uppfylla våra kunders och ägares krav på leveranssäkerhet och service. Som ett kommunägt bolag är det också självklart att vi verkar för långsiktigt hållbara samhällsfunktioner med omtanke om vår miljö. NAV är delägare i Bixia AB (elhandel), Bixia Prowin AB (vindkraftsproduktion), Norra Smålands Energi AB (samverkan energibolag) och Citynätet i Nässjö AB (nätbolag för fiber i Nässjö kommun). 2 Årsredovisning 2014

3 Innehåll VD har ordet...5 Affärsområden...6 Verksamhetsmått och nyckeltal...16 Förvaltningsberättelse...18 Ekonomisk utveckling i sammandrag...22 Definitioner av nyckeltal...23 Resultaträkning...24 Balansräkning...25 Kassaflödesanalys...27 Tilläggsupplysningar...28 Upplysningar till enskilda poster...30 Styrelsen...38 Revisionsberättelse...38 Granskningsrapport Årsredovisning

4 Med ett fortsatt fokus på våra viktiga kärnvärden, miljö och service, jobbar vi nu medvetet vidare för att aktivt kunna bidra till vår kommun och ägares positiva utveckling Greger Phalén, VD 4 Årsredovisning 2014

5 VD har ordet Ännu ett lyckat år... Ännu ett framgångsrikt verksamhetsår ligger bakom oss. Genom ett utvecklat arbetssätt med ett än tydligare fokus på våra viktiga mål har vi kunnat genomföra det mesta av det som vi fått i uppdrag att göra. Detta samtidigt som vi har kunnat hålla vår budget och därmed göra bra ekonomiskt resultat trots ett väsentligt varmare 2014 med betydligt lägre värmeproduktion och ett lägre el-pris för den el som vi producerat i vårt kraftvärmeverk och i Ramsjöholm. Detta parallellt med att vi ändrat en del redovisningsprinciper för vår VA-verksamhet. Ett stort tack till alla medarbetare inom NAV som aktivt medverkat till detta mycket goda verksamhetsresultat. Med ett fortsatt fokus på våra viktiga kärnvärden, miljö och service, jobbar vi nu medvetet vidare för att aktivt kunna bidra till vår kommun och ägares positiva utveckling. Fler kommuninvånare betyder inte bara fler skattebetalare för vår kommun utan även fler kunder för NAV som vi kan erbjuda våra tjänster. Exempel på viktiga och under året framgångsrika projekt är bl. a. nytt vattenverk i Bodafors samt fortsatt aktivt arbete med att byta och förnya vårt VA-nät. Ett långsiktigt och mycket viktigt arbete för att kunna säkra leverans av ett bra vatten till våra kunder men också för att kunna ta hand om spillvattnet på ett bra och säkert sätt. Vi kan glädjas åt en historiskt mycket låg inblandning av olja i vår s.k. bränslemix till vårt kraftvärmeverk. Detta påverkar priset för vår produktion men även utsläppen av koldioxid i luften, vilket är ett av våra viktigaste miljömål. Detta har kunnat ske mycket tack vare en engagerad och kunnig personal. Kommunens parker och allmänna ytor har under året prunkat av välskötta och vackra blommor. Ett trevligt inslag under Nässjös jubileumsår. Arbetet med att på uppdrag av vår kommun införa s.k. klimatsmart insamling av kommuninvånarnas hushållsavfall är nu genomfört för villakunderna och arbetet forsätter nu med fokus på flerfamiljshus och företag. En stor kund som vi ser fram emot att kunna ansluta till det klimatsmarta systemet är Nässjö kommun. Mot bakgrund av ovanstående rader tackar vi alla medarbetare och kunder för det gångna 2014 och blickar med tillförsikt fram mot verksamhetsåret Greger Phalén, VD Årsredovisning

6 KUNDER & MARKNAD Ny e-tjänst för sopsortering Under året lanserades en ny e-tjänst för sopsortering, en webbapplikation som du enkelt laddar ner från vår webbplats till din smartphone eller surfplatta. Med denna får du hjälp att sortera avfall, sopor och skräp snabbt och smidigt. Kunder & Marknad i korthet Vår webbplats, fortsätter att öka i antal besökare. Tekniken för vår webbplats byttes under våren till responsiv design innebärande att webbplatsen automatiskt anpassar sig efter besökarens skärmupplösning, informationen blir mer tydlig. Våra så kallade e-tjänster; e-faktura, SMSpåminnelse för sophämtning samt inrapportering av vattenmätare via Dina sidor på vår hemsida, fortsätter att öka i antal användare. Under året lanserades en ny e-tjänst för sopsortering, en webbapplikation som du enkelt laddar ner från vår webbplats till din smartphone eller surfplatta. Med denna får du hjälp att sortera avfall, sopor och skräp snabbt och smidigt. Tillsammans med Nässjö kommun har vi utvecklat och förbättrat almanackan som distribuerades till våra kunder i december. Almanackan innehåller betydligt mer information om NAV än tidigare utgåvor. Utökade öppettider på Boda avfallsanläggning. Försäljning av serviceavtal för fjärrvärme går fortsatt bra. 6 Årsredovisning 2014

7 ADMINISTRATION & IT Ställverket blev arkiv Vårt nya arkiv, ovanpå ställverksbyggnaden, har tagits i bruk. Största delen hyrs av Nässjö kommun som flyttat sina handlingar hit från Berget i Hembygdsparken. Bilden föreställer en detalj på traversen som sparats från gamla ställverkets tid. Administration & IT i korthet Vårt nya arkiv, ovanpå ställverksbyggnaden, har tagits i bruk. Största delen hyrs av Nässjö kommun som flyttat sina handlingar hit från Berget i Hembygdsparken. Ett nytt it-program (Lagportalen) har köpts in. Våra verksamheters olika lagar finns förtecknade där, vilket bl a gör att vi på ett smidigt sätt kan ta ut rapporter för kontroll av lagefterlevnaden. Nytt avtal klart med Höglandets IT (HIT) avseende drift av NAVs IT. Nya avtal klara med Nässjö kommun och Höglandets kommunalförbund avseende NAVs telefonilösning. Byte och därmed modernisering av styrsystem på Nässjö vattenverk har påbörjats, beräknas vara klart under Mobil tidredovisning har införts i ytterligare verksamheter. Nytt tekniknät för VA har påbörjats vilket ger ökad säkerhet och bättre IT-miljö. Tekniknätet beräknas vara klart Förberedelser inför genomförandet av vårt nya kundsystem BFU har pågått under året. Årsredovisning

8 MEDARBETARE NAVs policy innebär att vi ska ha engagerade medarbetare som ska uppleva NAV som en attraktiv arbetsplats med utvecklande arbeten. Medarbetare i korthet Vi noterar fortsatt goda resultat när det gäller medarbetarnas frisknärvaro. Under året uppgår resultatet till 96,8% vilket är glädjande. Arbetsbelastning (övertidsuttag) visar ett totalt medel på 2,3% vilket gör att vi når uppsatt mål. Resultatet är det lägsta ackumulerade värdet sedan mätningen inleddes. Kompetensutveckling, 16 timmar/år och medarbetare, har uppnåtts. Det är glädjande att vi har haft möjlighet att erbjuda och genomföra så mycket utbildning under året. Arbetsmiljö är viktigt för NAV. Arbetsmiljöronder har genomförts enligt plan i våra verksamheter. Arbetet med ledarskap och medarbetarskap har fortsatt under året. Mätningar av ledarskapsindex visar att vi är på god väg att nå vårt mål avseende detta. I övrigt kan konstateras att en organisation ständigt måste jobba med dessa frågor för att vara en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare. 8 Årsredovisning 2014

9 MILJÖARBETE Externa miljörevisioner har genomförts vid två tillfällen av vårt certifieringsorgan BMG Trada. Miljöarbete i korthet Återkommande övningar/utbildningar för våra medarbetare genomfördes som en del i NAVs miljöcertifiering ISO Exempel på detta är övning i nödläge innebärande ett tillbud på miljöstationen på Boda, dieselläckage och sjukvård samt utrymning av fastigheten på Anneforsvägen. Två interna miljöronder genomfördes i några av våra verksamheter. Nytt för året var att vi även granskade två av våra entreprenörer som utförde arbete i samband med ombyggnad av gata, detta med bra resultat. Externa miljörevisioner har genomförts vid två tillfällen av vårt certifieringsorgan BMG Trada. NAVs styrelse fastställde i oktober miljömål för NAV, varav några nya. I korthet innebär de att vi ska fortsätta arbetet med att sänka vår elförbrukning, att minska CO2-utsläppen vi genererar samt att minska andelen olja i bränslemixen på våra fjärrvärmeanläggningar. Det kan konstateras att vår avvikelsehantering blir allt bättre. Finn 5 fel, en intern kampanj i avsikt att städa och hålla snyggt på våra anläggningar, genomfördes under våren. Årsredovisning

10 FJÄRRVÄRME Fjärrvärmeverksamheten omfattar produktion och distribution av fjärrvärme till cirka 1800 kundanslutningar. Verksamheten bedrivs i Kraftvärmeverket i Nässjö samt i mindre anläggningar i Bodafors och Anneberg. Fjärrvärme i korthet Fjärrvärmeförsäljningen uppgick under året till 155 GWh, en minskning med 15 GWh jämfört med Minskningen är en konsekvens av den mildare väderleken under året jämfört med året innan. 27 fastigheter (32 st 2013) har anslutits till nätet (6 st i Bodafors och 21 st i Nässjö). Strukturerat underhållsarbete under året har resulterat i hög tillgänglighet på pannorna med endast ett fåtal oplanerade stopp. Tack vare få oplanerade stopp och ett gynnsamt väder, har det varit rekordlågt behov av fossil olja i produktionen. Traversen på bränslelagret har moderniserats med ny lyftutrustning och ny styrning. 10 Årsredovisning 2014

11 ELNÄT verksamhet & ELPRODUKTION & miljöarbete Vi skapar spänning på hemmaplan Verksamheten omfattar anläggning, service och underhåll av ledningsnätet inom Nässjö stad, där NAV Elnäts uppdrag är att ansvara för ett väl underhållet och driftsäkert nät. Elnät & elproduktion i korthet Med fokus på bättre belysning och ökad säkerhet har NAV Elnät på uppdrag av Tekniska serviceförvaltningen satt upp nästan dubbelt så många nya armaturer och stolpar som tidigare i Stadsparken runt Ingsbergssjön. Belysning längs gång- och cykelvägar har också setts över. Reläskydd i mottagningsstationen Svarven har installerats, vilket bidrar till ökad driftsäkerhet och förbättrat personskydd för våra medarbetare var ett driftsäkert år - inga större driftstörningar har inträffat under året. Den klimatsmarta elproduktionen i Nässjö Kraftvärmeverk och i vattenkraftstationen Ramsjöholm uppgick under året till totalt 35,7 GWh, en minskning med 0,8 GWh jämfört med föregående år. På grund av högt vattenflöde under större delen av året, ökade produktionen i Ramsjöholm jämfört med föregående år och uppgick till 6,1 GWh (3,6 GWh). Årets spotmedelpris uppgick till ca 29 öre per kwh (34 öre). NAVs intäker från kraftproduktion uppgick till 11,0 Mkr (13,3 Mkr). NAV Elnät har medverkat i flera projekt tillsammans med andra enheter inom NAV och Tekniska Serviceförvaltningen. Årsredovisning

12 RENHÅLLNING Renhållningsverksamheten omfattar sop- och latrintömning samt tömning av enskilda avloppsanläggningar i Nässjö kommun. Renhållning i korthet Kampanjen Klimatsmart, där villor och flerfamiljshus har blivit erbjudna att sortera ut sitt matavfall, slutfördes 2014 med lyckat resultat. Insamlade mängder farligt avfall (hushållens farliga avfall, impregnerat avfall, elektronik, vitvaror, batterier och asbest) uppgick till 730 ton besök gjordes hos kunder för tömning av enskilda tankar och brunnar för avlopp. Abonnemang för trädgårdsavfall har fortsatt att locka allt fler kunder. Utökade öppettider på Boda avfallsanläggning har gett fler nöjda besökare. Stenas etablering på Boda avfallsanläggning tog fart under sista kvartalet. Schaktning av kbm påbörjades, detta för att bereda plats för byggnation av Stena deponi i Stenas regi. 12 Årsredovisning 2014

13 Entreprenadavdelningen ENTREPRENAD ansvarar för utbyggnad av fjärrvärmenät, drift och underhåll av VA-verksamhetens ledningsnät på internt uppdrag, medan gatuoch parkverksamheten bedrivs på uppdrag av Nässjö kommun, som också är huvudman. Entreprenad i korthet Det snöade mindre än förväntat under 2014, däremot blev det extremt halt under december månad vilket krävde halkbekämpning. Tack vare en mild vinter lyckades kostnaderna hållas nere för snöröjning vilket gav ett visst överskott i bokslutet. Detta kan jämföras med 2013 års kostnader som visade på ett minusresultat. Under året har flera projekt tillsammans med Tekniska serviceförvaltningen och olika enheter inom NAV genomförts; byte av VA-ledningar, ombyggnation av gata och ny beläggning i områden i Solberga och Nässjö stad. Skolutredningen har lett till anläggning och breddning av gång- och cykelvägar. Nya busskurer har byggts som en följd av att nya busslinjer tagits i bruk. Årsredovisning

14 VATTEN & AVLOPP VA-verksamheten ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt omhändertagande och rening av avloppsvatten och dagvatten i Nässjö kommun. Vatten & avlopp i korthet Det nya vattenverket i Bodafors är i full drift sedan början av oktober, vilket innebär att våra kunder i Bodafors kan känna sig trygga med att få ett bra vatten av hög kvalitet under lång tid framöver. Under året har 1700 m avloppsledning och 800 m vattenledning förnyats i framförallt Nässjö, Solberga och Bodafors. Sökandet efter reservvattentäkt till Nässjö tätort har fortsatt under året. Sandsjöfors och Almesåkra har undersökts och avfärdats, i oktober inleddes provpumpningar i Sunnerängaområdet i närheten av Flisby. Som ett andra alternativ har en utredning på börjats om eventuell ledningsdragning till Jönköpings kommun med syfte att använda Vättern som reserv- eller huvudvattentäkt. NAV fick under året i uppdrag att bygga kommunalt VA i Gisshult med slutdatum Projekteringsarbetet inleddes därmed, och beräknas fortsätta under I övrigt kan konstateras att ett flertal pumpstationer har renoverats, reinvesteringar har gjorts i avloppsverket i Nässjö, och vattenverket i Skullaryd har byggts om. Ett stort projekt med byte av styrsystemet i Nässjö vattenverk har påbörjats. 14 Årsredovisning 2014

15 Vision NAVs strävan är att nå 100% i allt det vi gör - så lever vi med våra kärnvärden Miljö och Service på bästa sätt. NAVs verksamheter präglas av affärsmässighet och skapar samhällsnytta. Genom lokal närvaro är NAV en aktiv och drivande part i Nässjö kommuns strategiska utvecklingsarbete, vilket ger möjligheter för både näringsliv och kommuninvånare. NAV verkar aktivt för en långsiktigt hållbar utveckling samt strävar mot att minska miljöpåverkan. NAV ska med personligt engagemang ge bästa service till rätt pris genom hög effektivitet. Affärsidé NAV skapar värden i vardagen genom att fokusera på miljö och service med priser som medför långsiktigt sund ekonomisk utveckling. Vi möter våra kunder med yrkesstolthet, kunskap, tillgänglighet, pålitlighet och ett trevligt sätt. NAV tillhandahåller och utvecklar produkter och tjänster inom fjärrvärme, elnät, kraftproduktion, renhållning samt vatten och avlopp. NAV ansvarar dessutom för att vår närmiljö är säker samt att gator och parker ger ett trevligt och välskött intryck. Kärnvärden Miljö och Service Årsredovisning

16 VERKSAMHETSMÅTT & NYCKELTAL 16 h KOMPETENSUTVECKLING/ MEDARBETARE UNDER ÅRET 2692 SLAMTÖMNINGAR 13 KVINNOR 95 MÄN 96,8% ÄR MEDARBETARNAS FRISKNÄRVARO TON INSAMLADE FÖRPACKNINGAR I KOMMUNEN LITER RENAT AVLOPPSVATTEN 1,4 min AVBROTTSTID I ELNÄTET PER MEDELKUND 730 ton INSAMLADE MÄNGDER FARLIGT AVFALL. HUSHÅLLENS FARLIGA AVFALL, IMPREGNERAT AVFALL, ELEKTRONIK, VITVAROR, BATTERIER OCH ASBEST. 16 Årsredovisning 2014

17 Fjärrvärme *) och kraftvärmeproduktion Levererad värmeenergi, GWh 143,1 157,2 162,1 Kulvertförluster, GWh 17,7 18,6 18,5 Ansluten värmeeffekt, MW 85,9 86,4 85,6 Kulvertlängd, km 101,5 100,5 98,5 Levererad värme GWh/km kulvert 1,4 1,6 1,6 Producerad elenergi, GWh 29,2 32,9 30,6 *) Avser fjärrvärme i Nässjö tätort om ej annat anges Levererad värmeenergi GWh, Bodafors /Anneberg 9,7/1,8 10,8/2,1 10,9/2,0 Produktion av vattenkraft Producerad elenergi, GWh 6,1 3,6 6,7 Elnät Omsatt energi, GWh 158,0 163,1 167,5 Abonnerad effekt, MW 37,5 37,5 37,5 Avbrottstid per medelkund, minuter 1,4 2,1 1,6 Vatten och avlopp Ledningslängd, km Producerat renvatten, Mm3 2,0 2,0 2,0 Förbrukat renvatten, Mm3 1,6 1,5 1,58 Renat avloppsvatten, Mm3 6,5 5,2 7,0 Godkända dricksvattenprov, % Vattenförluster inkl. internförbrukning, % Ledningar, m Renhållning Insamlade mängder Farligt Avfall (ton) Insamlade mängder vid ÅVC (ton) Insamlade mängder fastighetsnära (ton) Varav matavfall till Biologisk behandling (ton) Körsträcka insamling fastighetsnära (km) Insamlade mängder förpackningar i kommunen (ton) Andel av kommunens matavfall som går till 47% 51% 38% biologisk behandling Slamtömningar, st * Nuvarande nyckeltal följs sedan 2010 Årsredovisning

18 Årsredovisning 2014 för Nässjö Affärsverk AB (org.nr ) Styrelsen och verkställande direktören för Nässjö Affärsverk AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för Förvaltningsberättelse Verksamhet och ägarförhållanden Nässjö Affärsverk ABs verksamhet omfattar elproduktion, fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmedistribution, tillhandahållande av vatten och avlopp, renhållningsverksamhet samt utföraransvar för Nässjö kommuns gatu- och parkverksamhet. Fjärrvärmeverksamheten är förlagd till Nässjö tätort, Bodafors och Anneberg medan övriga verksamheter bedrivs i hela Nässjö kommun. Nässjö Affärsverk AB ägs till 100% av det av Nässjö kommun helägda Örnen i Nässjö AB. Antalet aktier uppgår till st. Aktiekapitalet uppgår till kronor. Nässjö Affärsverk Elnät AB, som ägs av Nässjö Affärsverk AB, bedriver elnätsverksamhet i Nässjö tätort samt viss sidoordnad verksamhet. Nässjö Affärsverk AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken inom ett antal olika områden. Bolaget har sammanlagt ca 50 tillstånd varav de flesta berör verksamheterna inom vatten och avlopp samt kraftvärmeproduktion. De mest betydande miljöaspekterna är utsläpp av kemikalier, t ex i samband med reningsprocesserna inom vatten- och avloppsverksamheten samt gatu- och parkverksamheten. Utsläpp av bland annat kväveoxider, svavel- och koldioxid genereras i samband med egna transporter och kraftvärmeproduktion. Bolagets miljöledningssystem certifierades enligt ISO 14001:2004 under Interna revisioner genomförs vid så kallade miljöronder och under 2014 har systemet genomgått två stycken externa revisioner som utfallit med gott resultat. Uppfyllelse av ändamål och efterlevnad av tillämpliga kommunalrättsliga principer Enligt bolagsordningen är ändamålet med bolaget att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för nedanstående numrerade verksamheter, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service ska tillgodoses. Verksamheterna ska bedrivas med god hushållning och med så liten påverkan som möjligt på den yttre miljön. Verksamheterna 3-5 ska bedrivas med iakttagande av självkostnadsprincipen, och verksamheterna 2-6 ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen. 1. Producera el 2. Producera, distribuera och tillhandahålla fjärrvärme 3. Producera, distribuera och tillhandahålla dricksvatten och omhänderta avloppsvatten 4. Ombesörja renhållningsverksamhet 5. På Nässjö kommuns uppdrag ansvara för drift och underhåll av det kommunala gatunätet och parkverksamheten, samt driva därmed förenlig verksamhet 6. Äga rätt att ägna sig åt produktion och förädling av biogas baserat på matavfall I bolagets ägardirektiv har bolagets ändamål ytterligare preciserats: I bolaget bedrivna verksamheter har stor betydelse för Nässjö kommun och dess invånare. Verksamheterna bidrar till att göra Nässjö kommun till en framgångsrik och attraktiv kommun, till nytta för både kommuninvånare och näringsliv. Ägarrollen är därför ett viktigt instrument för Nässjö kommuns ambition att påverka och styra utvecklingen i de av bolaget bedrivna verksamheterna. Beaktat den stora påverkan verksamheterna har för Nässjö kommuns invånare och näringsliv ska verksamheterna bedrivas utifrån ett långsiktigt och driftsäkert perspektiv. Med detta följer även att god teknisk praxis ska tillämpas, optimalt resursutnyttjande ska eftersträvas, den yttre miljön ska påverkas i minsta möjliga grad och kundens behov av tillgänglighet och service ska sättas i första rum. Verksamhetsåret 2014 Värme och vattenkraft Fjärrvärmeförsäljningen uppgick under året till 155 GWh vilket är en minskning med 15 GWh jämfört med Minskningen är en konsekvens av den, jämfört med 2013, mildare väderleken under året. År 2014 var ca 18% varmare än ett så kallat normalår var endast 6% mildare än ett normalår. 18 Årsredovisning 2014

19 Under 2014 har 27 fastigheter (32 st. 2013) anslutits till nätet (6 st. i Bodafors och 21 st. i Nässjö). Elproduktionen i Nässjö kraftvärmeverk och i vattenkraftstationen Ramsjöholm uppgick under året till 35,7 GWh, vilket är en minskning med 0,8 GWh jämfört med föregående år. Produktionen i Ramsjöholm ökade jämfört med föregående år och uppgick till 6,1 GWh (3,6 GWh). Ökningen beror på högt vattenflöde under större delen av året. Årets spotmedelpris uppgick till ca 29 öre per kwh (34 öre) vilket är ca 5 öre lägre jämfört med föregående år. NAVs intäkter från kraftproduktionen uppgick 2014 till 11,0 Mkr (13,3 Mkr). Under 2014 tilldelades NAV st. utsläppsrätter, vilket innebär rätt att släppa ut ton CO2. Rätterna avsåg både 2013 och 2014, men intäktsfördes i sin helhet För bolagets egna utsläpp avseende 2014 åtgick st. Försäljning av st. utsläppsrätter har skett, och innebär tillsammans med värdet av erhållna kvarvarande rätter en intäkt under 2014 på ca 3,5 Mkr. Under året har traversen på bränslelagret genomgått en modernisering med ny lyftutrustning och ny styrning. Det strukturerade underhållsarbetet som utförts under året har resulterat i hög tillgänglighet på pannorna och endast ett fåtal oplanerade stopp. Tack vare tillgängligheten, och ett för produktionen gynnsamt väder, har det varit rekordlåg nivå av fossil olja i produktionen. Entreprenad Under 2014 samlades full styrka vid fyra tillfällen för att röja upp totalt 123 cm snö som kom under året. Detta att jämföra med 2013 då 180 cm snö föll och vi var ute vid nio tillfällen. Under december 2014 var det extremt mycket halkbekämpning som fordrade stora arbetsinsatser. På grund av den milda vintern lyckades vi understiga de av Nässjö kommun tilldelade medlen med 0,6 Mkr. Att jämföra med 2013 års minusresultat på 0,5 Mkr. Två större samprojekt har genomförts under året, i Nässjö respektive Solberga. Byte har då skett av VAledningar, viss ombyggnad av gata har genomförts samt ny beläggning har lagts. Under året har det varit mycket fokus på Nässjö kommuns 100-årsjubileum där NAV fick ett extra anslag för utökat antal urnor och skötsel av blommor. Andra större projekt under året som kan nämnas är Ingsbergssjön, där öar tagits bort för att minska framförallt skrattmåsar som stör omgivningen, anläggande och breddning av gång- och cykelvägar på grund av skolutredningen, samt arbete med nya och befintliga busskurer som ett resultat av nya busslinjer. Kampanjen Klimatsmart där samtliga villor och flerfamiljshushåll har blivit erbjudna att sortera ut matavfall har under året slutförts. Det som återstår är erbjudande till verksamheter, något som kommer att påbörjas under våren Överprövning av beslutet avseende användandet av alternativa utjämningsmassor till deponin på Boda avfallsanläggning resulterade i negativt svar i Mark- och Miljödomstolen. Därmed fortsätter arbetet med att hitta andra lämpliga massor för sluttäckningen. En del i detta arbete kan vara saneringen av gamla impregneringen på Nässjö bangård, där NAV under december månad har lämnat pris till NCC för omhändertagande av massorna. Stenas etablering på Boda avfallsanläggning har nu tagit fart och under sista kvartalet påbörjades schaktning av kbm som ska flyttas inom området för att bereda plats för byggnation i Stenas regi. Projektering har även påbörjats för dränering av lakvattendiket där gränsen går mellan NAV och Stenas områden. VA Under 2012 fattade styrelsen beslut om att utrangera det gamla vattenverket i Bodafors och ersätta detta med ett helt nytt verk. Under 2014 har ett nytt vattenverk byggts och tagits i drift. Det gamla vattenverket har därefter rivits. Kostnaden för projektet stannade strax under 17 miljoner kronor och vattenverket kommer att trygga vattenproduktionen i Bodafors för en lång tid framöver. Förnyelseplanen avseende VA-ledningsnätet stipulerar en årlig förnyelsetakt om 1000 m vattenledning och 1000 m avloppsledning. Under 2014 har 1700 m avloppsledning och 800 m vattenledning förnyats i framförallt Nässjö, Solberga och Bodafors. Prioriteringsgrunderna utgörs av ålder, läckfrekvens och konsekvenser vid avbrott samt eventuella synergimöjligheter vid gatu- och beläggningsarbeten. Sökandet efter en reservvattentäkt för Nässjö kommun har fortsatt under året. Grundvattenförekomster i Sandsjöfors och Almesåkra har undersökts och avfärdats som reservvattenlösningar. Däremot har provpumpning gjorts av grundvattenförekomsten i Sunneränga, Flisby. Redovisning av kvalitet och tillgång på grundvatten i Sunneränga kommer under våren Som ett andra alternativ har under 2014 en utredning inletts om eventuell ledningsdragning till Jönköpings kommun med syfte att använda Vättern som reserveller huvudvattentäkt. Årsredovisning

20 Under inledningen av 2014 tog Nässjö kommunfullmäktige beslut om en VA-plan för Nässjö kommun. Planen, som är ett styrdokument för framtida VA-arbete, innehåller också en specifikation av framtida VAutbyggnadsområden. Under 2014 fick NAV uppdraget att bygga kommunalt VA i Gisshult med slutdatum Under 2014 inleddes därför projekteringsarbetet, något som fortsätter under Inom VA-verksamheten kan i övrigt noteras renovering av ett flertal pumpstationer, reinvesteringar på avloppsverket i Nässjö, ombyggnad av vattenverket i Skullaryd och start av ett stort projekt med byte av styrsystemet på Nässjö vattenverk. Elnät Under året har installation av nya reläskydd i mottagningsstation Svarven utförts. Dessa bidrar till såväl ökad driftsäkerhet som förbättrat personskydd för bolagets medarbetare. Två nätstationer har moderniserats med nya ställverk och en nätstation har bytts ut. Under året har ett antal större belysningsarbeten utförts på Nässjö kommuns uppdrag, t.ex. ny belysning i stadsparken och utmed nya gång- och cykelvägar samt byte till led-armaturer på ca 200 stolpar. NAV Elnät har även deltagit vid NAVs och Nässjö Kommuns samprojekt Grindstugevägen med utbyte av belysning och elnät. Arbetet med inrapportering av intäktsramar för perioden har påbörjats. Det är en stor mängd uppgifter som skall rapporteras till Energimarknadsinspektionen inför förhandsregleringen. I övrigt kan noteras att inga större driftstörningar har förekommit under året samt att tre nya så kallade mikroproducenter (solcellspaneler) har anslutits till nätet, varav två avser NAVs egna anläggningar. Ett 15-tal nya kunder har tillkommit under året. Två bensinbilar har bytts ut mot elbilar och en ny distributionselektriker har anställts. Övrigt Under 2013 aviserade den näst största delägaren i Bixia AB, Växjö Energi AB, att man hade för avsikt att avyttra sina aktier i Bixia AB. Under 2014 har diskussioner förts mellan Växjö Energi AB och övriga delägare om ersättningen för aktierna. Parterna har inte lyckats komma överens, varför ärendet nu har tagits till Handelskammarens skiljedomsnämnd. Utträdet innebär att övriga delägare ges möjlighet att teckna sig för Växjös aktieinnehav i proportion till befintligt innehav. NAV har ställt sig positiv och kommunfullmäktige i Nässjö kommun har under 2014 gett klartecken till NAV att utöka sitt aktieinnehav i Bixia AB. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick 2014 till 259,8 Mkr (274,1 Mkr) vilket är en minskning med 14,3 Mkr jämfört med Omsättningsminskningen kan främst härledas till moderbolagets fjärrvärmeverksamhet samt VA-verksamhet. Fjärrvärmeverksamhetens nettoomsättning minskade med ca 10 Mkr jämfört med Detta till följd av mild väderlek och därmed minskad försäljning under året. VA-verksamhetens omsättningsminskning om ca 8 Mkr beror på ändrade redovisningsprinciper avseende intäktsföring av anslutningsavgifter och hantering av resultatet inom VAverksamheten. Fr.o.m 2014 periodiseras anslutningsavgifter över 33 år (avskrivningstiden för VA-ledningsnätet) och resultatet i VA-verksamheten hanteras som överuttag och skuldförs i en investeringsfond för framtida nyttjande. De nya principernas påverkan på 2014 års nettoomsättning är ca 11,5 Mkr, vilket innebär att VA-verksamheten rensat från effekten av de nya principerna ökade sin nettoomsättning med ca 3,5 Mkr jämfört med Övriga verksamhetsgrenar uppvisar relativt små omsättningsförändringar jämfört med I koncernens omsättning ingår anslutningsavgifter med 2,0 Mkr (2,9 Mkr). Övriga intäkter ökade med 3,7 Mkr för koncernen och 3,9 Mkr för moderbolaget jämfört med Till största delen beror ökningen på tilldelningen av utsläppsrätter för åren 2013/2014. Efter att utsläppsrätter för egen produktion avräknats resulterade tilldelningen i en intäkt på ca 3,5 Mkr. Koncernens och moderbolagets rörelsekostnader har minskat med ca 23,9 Mkr jämfört med I första hand beror detta på minskade bränslekostnader avseende moderbolagets värmeproduktion. Men det beror även på att bolaget föregående år redovisade en kostnad av engångskaraktär uppgående till 7,7 Mkr. Detta avseende återbetalning till renhållningskunder på grund av överuttag av renhållningskollektivet för sluttäckningen av deponin på Boda avfallsanläggning. Motsvarande kostnad återfinns inte Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 23,1 Mkr (12,3 Mkr) medan motsvarande resultat 20 Årsredovisning 2014

21 i koncernen uppgick till 32,7 Mkr (19,5 Mkr). Resultatförbättringen på 10,8 Mkr respektive 13,2 Mkr kan i första hand härledas till engångskostnader avseende återbetalningen till renhållningskollektivet om ca 7,7 Mkr som drabbade En annan bidragande orsak till det positiva utfallet för 2014 är utsläppsrätterna som tilldelades bolaget under 2014 och som bidrog med 3,5 Mkr till resultatet. Resultat efter finansnetto, koncernen (Mkr) Dotterbolaget Nässjö Affärsverk Elnät AB redovisar ett resultat efter finansiella poster uppgående till 9,6 Mkr (7,2 Mkr). Resultatförbättringen kan till största delen förklaras med ökade intäkter inom den sidoordnade verksamheten. Bolaget, som sedan 2010 är skuldfritt avseende långfristiga skulder, har under 2014 investerat 5,0 Mkr (2,6 Mkr) i materiella anläggningstillgångar. De likvida medlen uppgick per till 38,5 Mkr (35,0 Mkr). Lönsamhet, soliditet och likviditet ,7 51,2 33,6 32,7 19, Avkastningen på totalt kapital uppgick 2014 i koncernen till 5% (4%) medan avkastningen på eget kapital efter avdrag för schablonskatt uppgick till 7% (4%). Motsvarande avkastning i moderbolaget uppgick till 4% (3%) respektive 6% (3%). Koncernens soliditet uppgick till 44% (44%) och moderbolagets till 41% (40%). Koncernens behållning av likvida medel uppgick till 77,2 Mkr (47,4 Mkr). Investeringar och finansiering Den sammanlagda summan för koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick 2014 till 50,7 Mkr (47,9 Mkr). 28,7 Mkr av denna summa avser investeringar inom moderbolagets VA-verksamhet. Fjärrvärmeverksamhetens investeringsvolym uppgick till 11,3 Mkr. Samtliga årets investeringar har finansierats med eget kapital. Koncernens samlade räntebärande låneskuld uppgick till 264,8 Mkr (264,8 Mkr). Samtliga lån som är upptagna i bank/kreditinstitut är upptagna av moderbolaget med kommunal borgen som säkerhet. Den genomsnittliga räntenivån uppgick till 3,14% (3,27% ). Den genomsnittliga räntebindningen uppgick vid samma datum till 5,67 år (6,26 år ). Framtid och risker En gränslös nordisk elmarknad har varit på den politiska dagordningen under en längre tid. Ett arbete pågår därför syftande till att ta fram regler och tillvägagångssätt för att 2015 ha en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Det finns dock tydliga indikationer på att genomförandet kommer att skjutas på framtiden, innebärande att förändringen kommer att genomföras först 2019 eller Syftet med förändringen är bl.a. att slutkunden ska ha en huvudsaklig kontaktpunkt, elhandelsföretaget, och att samfakturering av nät- och elhandelsavgifter ska ske. För NAVs del skulle en sådan förändring bl.a. påverka de kundadministrativa rutinerna och kräva förändringar i tillämpade IT-system. Ytterligare motiv till förändringen är att stärka slutkundens ställning på elmarknaden genom att öka konkurrensen. Under det kommande året kommer även arbetet med att reducera koncernens energiförbrukning att fortsätta. Arbetet består av såväl mindre åtgärder, såsom byte till energisnålare belysning, som större åtgärder, såsom investeringar i processoptimering m.m. Kommunfullmäktige i Nässjö fastställde under inledningen av 2014 VA-planen för kommunen. Planen innehåller en specifikation av framtida VA-utbyggnadsområden. Under 2014 fick NAV uppdraget att bygga kommunalt VA i Gisshult med slutdatum Nästa område som är prioriterat för utbyggnad och som kan komma att påverka NAV är Hansarp/Skärsboda. Nässjö Affärsverk ABs miljöfrågor och miljöprofil Årsredovisning

22 kommer även under 2015 att finnas högt upp på agendan, inte minst med tanke på gällande ägardirektiv inom området. Det interna miljöarbetet kommer att drivas med fortsatt hög prioritet. Exempel på detta är att fordonsparken successivt har, och fortsatt kommer att, förändras med inriktning mot fordon med gas- eller eldrift. Koncernens räntebärande lån har sedan 2011 minskat med 44,5 Mkr och uppgick till ca 265 Mkr Minskningen innebär att koncernens ränterisk har minskat något. För att minimera riskutsattheten ytterligare anlitas extern kompetens för rådgivning. Dessutom har bolaget under året, utifrån av styrelsen givet mandat i fastställd finanspolicy, genom användande av räntederivat aktivt påverkat skuldportföljens löptid. Koncernens ekonomiska resultat efter finansnetto (justerat för de nya redovisningsprinciperna gällande VA-verksamheten) förväntas under åren att uppgå till knappt 30 Mkr/år. Osäkerhetsfaktorer i denna bedömning är, förutom väderberoendet, bland annat ränteutvecklingen, elprisets utveckling samt bränsleprisutvecklingen. Ekonomisk utveckling i sammandrag Koncernen Resultaträkning (tkr) Nettoomsättning Resultat efter avskrivningar Resultat efter finansiella poster Finansnetto Balansräkning (tkr) Balansomslutning Eget kapital Investeringar Nyckeltal (%) Finansiell balans Balanslikviditet Soliditet Genomsnittlig skuldränta 2,6 2,8 2,8 2,5 1,8 Lönsamhet Avkastning på totalt kapital Avkastning på eget kapital efter skatt Vinstmarginal före finansiella kostnader Rörelsemarginal Årsredovisning 2014

23 Definitioner av nyckeltal Balanslikviditet Totala omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutningen. Genomsnittlig skuldränta Räntekostnader i relation till genomsnittliga kort- och långfristiga skulder. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital efter skatt Resultat efter finansiella poster med avdrag för schablonmässig skatt (22,0%) i relation till genomsnittligt eget kapital. Vinstmarginal före finansiella kostnader Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till årets bruttoomsättning (nettoomsättning minus fakturerade punktskatter). Rörelsemarginal Rörelseresultat i relation till årets nettoomsättning. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel utgörande: Balanserade vinster: ,25 Årets vinst: ,34 Till årsstämman förfogande stående medel: ,59 Disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning: ,59 Årsredovisning

24 RESULTATRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr) Not 1 Koncernen Moderbolaget Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 5,6, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar 11 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Koncernbidrag, erhållna Koncernbidrag, lämnade Bokslutsdispositioner, övriga RESULTAT FÖRE SKATT Skatt ÅRETS RESULTAT Årsredovisning 2014

25 BALANSRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr) Not Koncernen Moderbolaget TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Nyttjanderätt Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ledningsnät och andra tekniska anläggningar Inventarier, transportmedel, maskiner och verktyg Pågående nyanläggning Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 19, Andelar i intresseföretag 19, Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar i koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Koncernkonto samt kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning

26 BALANSRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr) Not Koncernen Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (Moderbolaget) 26 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital (Koncernen) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar över plan Avsättningar Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till Nässjö kommun, exploateringslån Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Årsredovisning 2014

27 KASSAFLÖDESANALYS, Koncern och Moderbolag (tkr) Koncernen Moderbolaget Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av varulager Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning (+)/minskning (-) av lån Erhållet koncernbidrag Utbetalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Årsredovisning

28 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FÖR KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Koncernredovisning Koncernredovisningen baseras på följande förhållanden: Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Båda bolagen i NAV-koncernen har tryggat sina pensionsåtaganden via försäkring, varför några avsättningar för pensioner ej redovisas i balansräkningen. Redovisning av koncernbidrag Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/ lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. Företag Ägare Säte Antal aktier Kapitalandel Bokförtvärde Nässjö Affärsverk AB Örnen i Nässjö AB Nässjö % tkr Nässjö Affärsverk Elnät AB Nässjö Affärsverk AB Nässjö % tkr Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med gällande rekommendationer innebärande bland annat att bokslutsdispositioner och obeskattade reserver ej redovisas i koncernens resultat- och balansräkning. Obeskattade reserver delas i koncernbalansräkningen upp i uppskjuten skatt (22,0%) och i bundna reserver. Koncernredovisningen avseende dotterbolagen har gjorts enligt den så kallade förvärvsmetoden. Koncerninterna mellanhavanden Intressebolagen Norra Smålands Energi AB, vilket till 28% ägs av Nässjö Affärsverk AB, och Citynätet i Nässjö AB, vilket ägs av Nässjö Affärsverk AB till 33,3%, har ej konsoliderats i koncernredovisningen med tanke på bolagens ringa betydelse för koncernens totala ekonomi. Norra Smålands Energi ABs egna kapital uppgick till tkr (3 276 tkr) och resultatet 2014 till 303 tkr (51 tkr). Citynätet i Nässjö ABs egna kapital, inkl. 78,0% av obeskattade reserver, uppgick 2014 till tkr ( tkr) och resultatet 2014 till 0 tkr (452 tkr). Mellan koncernföretagen har följande internförsäljning och interninköp förekommit under året: Säljare Köpare Belopp (tkr) % av omsättning resp. totala rörelsekostn. exkl. avskrivningar Nässjö Affärsverk AB Nässjö Affärsverk Elnät AB % resp. 20% Nässjö Affärsverk Elnät AB Nässjö Affärsverk AB % resp. 2% Transaktioner i koncernen har baserats på självkostnadsprissättning varför några internvinster ej har förekommit. Aktiverat arbete för egen räkning Posten avser nedlagd arbetstid värderad till direkt lön och sociala avgifter samt, i förekommande fall, material samt omkostnadspåslag. Varulager Varulagren har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Intäkter Inkomster redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få in. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Anslutningsavgifter intäktsförs vid tidpunkten för anslutningen, dock bortsett från anslutningsavgifter från VA-monopolet, vars redovisning förklaras nedan. Pågående tjänsteuppdrag Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete, och redovisas i posten övriga fordringar om uppdragen utförs på löpande räkning. Om uppdragen utförs mot ett på förhand överenskommet pris redovisas 28 Årsredovisning 2014

29 posten i råvaror och förnödenheter samt pågående arbeten för annans räkning. Redovisning av anläggningsavgifter från VA-monopolet Från och med 2014 hanteras anläggningsavgifter som avser att täcka investering genom att dessa periodiseras och intäktsförs successivt och i takt med att investeringsutgiften kostnadsförs (avskrivning). Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärden med avdrag för planenlig avskrivning. Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättning att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till eventuellt väsentligt restvärde. För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Från och med 2014 har dessa tillgångar därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Övergången till komponentavskrivning har inte inneburit några väsentliga förändringar i ingångsbalansen. Fordringar och skulder Kundfordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Osäkra kundfordringar har värderats utifrån inkassoföretagets pågående inkassoärenden vid bokslutstillfället. Fordringar äldre än sex månader anses som osäkra till 100%, en princip som antogs Övriga fordringar har upptagits till balansdagens nominella värden. Skulder har upptagits till balansdagens nominella värden. Finansiella instrument Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärden i enlighet med reglerna i kapitel 11 i BFNAR 2012:1. För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. Hanteringen av dessaa sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som fastställts i gällande finanspolicy. Instrumentet innebär att räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen vilket ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och därmed anpassa skuldportföljen efter förändringarna på räntemarknaden. Ränteswaparna betraktas som ett säkringsinstrument innebärande att ränteswaparnas anskaffningsvärde aldrig får överstiga summan av underliggande låneportfölj. Per bokslutsdagen uppgår utestående ränteswapavtal till 245,0 Mkr (235,0 Mkr). Säkringsredovisning Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen ingås. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Utsläppsrätter Utsläppsrätter är immateriella rättigheter. Till den del rättigheterna är avsedda att innehas i mer än ett år sker redovisning under immateriella anläggningstillgångar, i övriga fall sker redovisning under omsättningstillgångar. Anskaffning av utsläppsrätter sker antingen genom köp eller tilldelning. Tilldelade utsläppsrätter erhålls utan vederlag och redovisas vid anskaffningstidpunkten till verkligt värde såsom ett statligt bidrag. Rättigheter som är redovisade bland omsättningstillgångar är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Förändringen mellan anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet vid avyttring av utsläppsrätter resultatförs vid avyttringstillfället. Skulder för överuttag från VA-monopolet Moderbolagets monopolverksamhet inom vatten lyder under lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten ska enligt lagen tillämpa självkostnadsprincipen vilket innebär att intäkter maximalt får redovisas motsvarande för verksamheten nödvändiga kostnader. Om kunderna under räkenskapsåret fakturerats mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett överuttag. Ett överuttag kan nyttjas för täckande av högst tre år gamla underuttag, fonderas för framtida nyinvesteringar eller återbetalas till kunderna inom tre år. Den i VA-särredovisningen redovisade investeringsfonden är legalt att betrakta som skulder till kundkollektivet vilket medför att de även ska redovisas i moderbolaget och koncernen. Under 2014 har styrelsen beslutat att från och med räkenskapsåret 2014 börja redovisa över- eller underuttag i moderbolag och koncernen. Investeringsfonden redovisas bland övriga långfristiga skulder. Ingångsbalansen är ej omräknad med hänsyn till de nya principerna. Avsättning till deponi Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst, men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Avsättning till avslutning och återställning av deponi löses upp vartefter återställningsarbetet utförs. Årsredovisning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Ågesta GK Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Ågesta GK Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Ågesta GK Drift AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer