SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM"

Transkript

1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse Årsmöte... 4 Valda funktionärer Ordförandes sammanställning Avel & Hälsa Hemsida Materialförvaltaren Domaransvarig Internationell kontaktperson Kassör Leonbergernytt Lokalombudsansvarig Lokalombuden Medlemsansvarig MH-kommittén Styrelsemöten Utställningskommittén Tävlingskommittén Ekonomisk redovisning Resultatrapport Balansrapport Revisionsberättelse Verksamhetsplan Styrelsens verksamhetsplan Avel & Hälsa Hemsida Materialförvaltare Domaransvarig Internationell kontaktperson Kassör Leonbergernytt Lokalombudsansvarig Lokalombuden Medlemsansvarig MH-kommittén Utställningskommittén Tävlingskommittén Budget Styrelsens förslag Valberedningens förslag till ny styrelse Motioner och Proposition

3 DAGORDNING FÖR SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE Mötets öppnande 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för årsmötet. 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid möte. 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 mom. 4 i SLBK:s stadgar. 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan. B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt 9 i SLBK:s stadgar 15. Val av valberedning enligt 10 i SLBK:s stadgar. 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmar anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 5 veckor före det år ordinarie årsmötet hålls. Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut.väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 18. Mötets avslutande 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Årsmötet 2012 Ordinarie årsmöte hölls på Kockums Fritid i Malmö Vid mötet deltog 22 röstberättigande medlemmar och 1 under 18 år och 1 ej röstberättigad Till mötesordförande valdes Alf Andersson. Till nya styrelsemedlemmar efter Gunilla Hallgren, Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Liza Darmell, Nicklas Lundh, Robin Neumann, Mikaela Persson Wallenius, Margareta Skarnehall valdes: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Robin Neumann, Mikaela Persson Wallenius, Margareta Skarnehall, Maria Andersson, Jack Brander, Bill Hansen, Toril Eijerstam, Märta Brandts och Linda Beckman. Valda Funktionärer Styrelse Befattning Ansvarsområde Ordförande Pamela Abrahamsson Ansvarig utgivare av Leonberger Nytt Medlemsansvarig AU Vice Ordförande Robin Neumann Sammankallande MH kommittén AU Sekreterare Kristina Truedsson Sammanställning av årets utställningskritiker Internationell kontaktperson AU Ledamöter Mikaela P. Wallenius Sammankallande utställningskommittén Maria Andersson Avelsråd Jack Brander Domaransvarig, avgår Margareta Skarnehall Lokalombudsansvarig avgår Suppleanter Märta Brandts Sammankallande avelsråd Bill Hansen avgår Toril Eijerstam Sammankallande Lydnad/bruks, vatten & vilt. avgår Pamela Abrahamsson sammankallande efter Linda Bäckman Lokalombudsansvarig efter

5 Befattning Adjungerad Kassör Anette Jacobsson Ansvarsområde Revisor Jan Englund Turid Ravlo Svensson Revisorsuppleanter Annette Berntsson Agneta Eriksson Valberedning Nicklas Lundh Annika Östling Christina Utbult Avel & Hälsa Märta Brandts Maria Andersson Therése Hällström Sammankallande Sammankallande, inavelsberäkning, beräkning av grönt ljus Hanhundslistan Valphänvisning Åsa Hemberg avgår hösten 2012 Ulla-Britt Öhman tillträder under våren- avgår okt 2012 MH kommittén Robin Neumann Nicklas Lundh Pamela Abrahamsson Sammankallande Utställningskommittén Mikaela P. Wallenius Sammankallande Jack Brander Domaransvarig avgår Nicklas Lundh Anmälningsmottagare och katalogskrivare Märta Brandts tillträder under

6 Bruks- Vatten- Lydnads- och Viltspårkommittén Toril Eijestam Sammankallande avgår under 2012, Pamela Abrahamsson tar över. Marre Stigell Bruks & Lydnad Maria Sundqvist Viltspår Åsa Hemberg Vatten avgår sep 2012 Eva-Charlott Ekesäter tillträder efter. Lokalombudsansvarig Linda Bäckman Leonberger-Nytt Pamela Abrahamsson Ansvarig utgivare Styrelsen Redaktör, Åsa Hemberg tillträder inför Lbnytt nr 3 Petter Järleskog Redaktion avgår i juni 2012 Åsa Hemberg Redaktion, redaktör from nr Lennart Stahl Redaktion från sep 2012 Susanne Lindblom Redaktion från sep 2012 Tomas Gustavsson Redaktion från okt 2012 Hälsokommittén Susanne Ytterskog avgår i början av 2012 Åsa Hemberg Hälsa går ihop med avelsrådet Hemsidan Pirkko Andersson Styrelsen Formulär Materialförvaltare Annelie Hofving Ordförande sammandrag av 2012 Pamela Abrahamsson Under året som gått har vi tyvärr fått ställa in 3 diskussionsdagar angående MH (Mentalbeskrivninghund) där vi kunde fått möjlighet att ställa våra frågor och funderingar, möjlighet till att ifrågasätta och kanske kunna få förklaringar. Södra Norrland hade ute en inbjudan länge på hemsidan och facebook om viltspårsläger i augusti, vilket fick ställas in pga för litet intresse. I Västra Götaland genomfördes en uppskattad vattenhelg med många glada nybakade SoR tagare. I södra delen av Sverige var det vattenläger med Newfoundlands hundklubben, som var mycket uppskattat. Uppfödarmöten har dragits igång runt omkring i landet, inte på så många ställen som jag hoppats, men vi får fortsätta att jobba vidare och hoppas att det så småningom blir på fler ställen. I ett inledande läge har mötena handlat om RAS revideringen vi står inför. Mina 6

7 förhoppningar är att uppfödarmöten kommer att finnas kvar efter revideringen också. En uppsjö av ämnen finns att diskutera och mycket kunskap och erfarenhet kommer till nytta. I mars månad hade klubben en fantastisk hälsokonferens i Stockholm och jag tackar återigen de ansvariga! Alla som deltog kommer i efterhand få ett diplom som bevisar att Du deltagit i SLBKs utbildning inom hälsa/avel. En hel helg med utbildning inom uppfödning,-hunduppfödarutbildningen med David Selin som föreläsare, gick av stapeln i Växjö. Mycket tänkvärt sades och en hel del fick sjunka in i efterhand. Personligen har jag varit iväg på en ordförandeutbildning via SKK i Stockholm. Väldigt givande och intressant att träffa en uppsjö av ordföranden/vice ordföranden från stora delar av Sverige. Man inser snart att de flesta klubbar brottas med samma problem och att sociala medier är ett enormt problem för många klubbar. Klubben hade två deltagare på Molosserkonferensen i Stockholm som var mycket intressant och ett repotage följde i klubbtidningen. Klubben har också fått möjlighet att utbilda fler certifierade utställningsansvariga så trycket inte blir så stort på en och samma person hela tiden. Men under året som kommer hoppas vi kunna utbilda någon neråt i landet också. Under hösten var det dags för det årliga Unionsmötet. När jag satt på mötet önskade jag att jag varit delaktig längre! Det är så mycket man missat och Sverige ligger lite efter då olika personer skickats som delegater många gånger genom åren. Fantastiska kontakter knöts och mitt mål är att ha kontakt under åren med de andra "Leonbergerländerna" och inte bara en gång om året på mötet. Dessutom var det otroligt roligt att kunna få vara med på deras leonbergerutställning! Klubben har haft 5 rasspecialer under året, tack till er som engagerat er, ni är guld värda! Problem som uppstått under året behöver rättas till inför kommande år. Detta innebär att det ev. blir något dyrare, för att te.x kunna leverera pokaler, rosetter och muggar direkt till ansvarig, utan mellanhänder. Övriga kostader har också stigit under åren och det var längesedan klubben höjde anmälningsavgiften till utställningarna. Inom MH har klubben fått fler utbildade figuranter vilket blir billigare i längden för klubben. Mer om MH under kommittén verksamhetsberättelse. Hemsidan har haft snabba uppdateringar och sammankallande för utställning har gjort ett fantastiskt och snabbt arbete! Tidningen har jobbat i motvind länge men inför nr var redaktionen större än på länge och arbetet flöt på bra. Stort tack till redaktören som fått kämpa! Diplom har tagits fram för alla som lämnat blod till cancerforskningen. Diplom har även tagits fram som ett bevis för att man deltagit på någon av SLBKs utbildningar. En enkel checklista har tagits fram för utställningansvariga, som ett komplement till arbetsordningen. Ett hanhundsintyg för hanar som ska användas i avel utomlands finns numera och det är bara att vända sig till avel & hälsa för att få hjälp med det. Enkla men viktiga informationsblad har tagits fram till valppaketen för att informera om vikten om bl. a röntgen. Raskompendium har tryckts upp och finns återigen att beställa. En kommitté har bildats för att på en tvåårs period skapa ett nytt raskompendium med vissa uppdateringar. En första kontakt har tagits med Finska Leonbergerklubben ang. hälsa och statistik och vi har delat med oss av våran statistik. I sinom tid kommer detta sammanställas och redovisas. Två forum har startats på facebook, ett för alla medlemmar och ett separat för uppfödare och hanhundsägare. I nuläget känns det som om att dessa forum fungerar bra. Rallylydnad är en sport som ökar och passar alldeles utmärkt för leonbergern. En guldlista har startats och jag hoppas fler provar på rallylydnad. Förövrigt inkommer en del mail och periodvis mycket samtal till mig. Det kan gälla allt 7

8 mellan himmel och jord. En hel del gånger får jag hänvisa till SKK eller Länsstyrelsen. Andra behöver bara enkla svar gällande medlemsakp och dylikt, en del behöver bara prata av sig. Tyvärr har jag haft stor problem med min dator senare delen av året, en krasch gjorde att allt försvann. En del fanns sen tidigare brännt på skiva, men det allre senaste arbetet gick förlorat. Det kommer att tas igen, men kommer att ta lite tid. Avslutningsvis har framgångarna i utställningsringarna varit fantastiska 2012, grattis till er alla! Viltspåren har minskat och jag hoppas på ett uppsving 2013, viltspår passar leonbergern utmärkt! Vi har fått ett Finskt championat i viltspår och därmed även Nordiskt! Avel & Hälsa Ett litet urval av statistik som finns på leonberger: Antal reg/år Tikar (varav importer) Hanar (varav importer) (13) 229 (3) 192 (7) 178 (8) (6) 164 (2) 234 (6) 223 (1) 216 (8) 173 (5) 213 (4) 192 (4) 144 (6) Totalt 448 (19) 452 (4) 408 (15) 351 (13) 434 (4) 372 (10) 308 (8) Registreringssiffror HD-avläsning Observera att under 2004 röntgades 54 % av alla födda hundar, 2009 = 41 %, 2010 = 32 %. Tyvärr syns en tydlig nedåtgående trend bland antal röntgade hundar. Diagnos HD A 61,1% 63,2% 68,9% 63,5% 63,9% 64,3% 65,9% 52,3% HD B 19,4% 14,4% 14,7% 19,2% 16,0% 18,2% 15,4% 22,7% HD C 12,5% 11,6% 9,0% 11,3% 11,8% 10,5% 11,4% 15,9% HD D 6,5% 10,0% 7,3% 5,9% 8,3% 6,3% 7,3% 9,1% HD E 0,5% 0,8% Totalt antal undersökta Snittålder för undersökning (mån) Antal födda

9 MH beskrivning Sammanställning per år Antal födda Känd mental status Varav hanar Varav tikar Beskrivaren avbryter Ägaren avbryter Oacceptabelt beteende Ägaren avstår skott Avsteg från avreaktion Inavelstrend Inavelsgrad 2,4% 2,4% 2% 2,6% 1,6% 2% 1,4% 1,8% 1,9% Kennlar: Under 2012 har 5 stycken nya kennelnamn registrerats hos SKK som har leonberger. Verksamhetsberättelse Avelsrådet tillsammans med hälsokommittén har under året bestått av: Märta Brandts (sammankallande), Therese Hällström, Maria Andersson, Ulla-Britt Öhman (avgick hösten 2012) samt sammanslagning med hälsokommittén: Åsa Hemberg (avgick hösten 2012), Susanne Ytterskog (avgick våren 2012) Under året som gått har flera telefonmöten skett samt återkommande mailkontakt. Flera avelsförfrågningar har inkommit under året samt flertalet avelsberäkningar. Många inavels beräknar genomför uppfödarna hemma genom SKKs verktyg Avelsindex, men inavelsberäkningar där utländska hundar är med går ännu inte att göra i detta program. Då 9

10 beräknar vi dessa manuellt genom Geneticas program LatHunden. Återkommande uppdatering av valphänvisningar har skett under året samt med hanhundslistan. Hanhundslistan har även uppdaterats med nya ljusberäkningar. Året började med att vi arrangerade en Hälso- och Avelskonferens i Stockholm den 31 mars tillsammans med Hälsokommittén i SLBK. Denna dag blev mycket lyckad med över 80 stycken deltagare och många intressanta föreläsare. Fortsättningsvis innehöll året planering inför RAS revideringen som sker år 2014 för leonberger. Uppfödarmöten startades upp på olika platser i Sverige för att gemensamt kunna diskutera igenom dagens RAS. Totalt genomfördes uppfödarmöten på 6 stycken platser i Sverige. Ett diskussionsunderlag togs fram till uppfödarträffarna. Två informationsblad togs även fram av avelsrådet under 2012, Bra att veta för valpköpare, samt Vi vill uppmana dig att röntga din hund. Dessa blad hittas på SLBK:s hemsida samt skickas med i varje valppaket. Dessutom togs även ett hanhundsintyg fram för att underlätta för svenska hanar som går i avel utomlands. Även detta går att hitta på SLBK:s hemsida. Under början av året genomförde vi en halvtidsrapport av RAS. Denna publicerades i SLBKs tidning LeonbergerNytt samt på hemsidan. Halvtidsrapporten innehöll bland annat nyttig statistik över leonbergers hälsa. Diskussionerna kring en Guldlista i Hälsa har pågått under hela året och kommer planeringsvis även fortsätta under Ännu är det inte klart hur beräkningarna kan gå till kring en Guldlista i Hälsa. Arbetet fortsätter september genomfördes en uppfödarutbildning för David Selin i Växjö. Helgen blev mycket uppskattad och det blev en mycket givande helg för både gamla och nya uppfödare! Blodinsamlingen till forskningen går glädjande framåt. 40 stycken hundar utan tumördiagnos har lämnat blod och 11 stycken med tumördiagnos hade lämnat in blod till november Under året har marknadsföring genomförts i tidningen samt på Hälso- och avelskonferensen. SLU:s Hundgrupp fanns även på Stockholms Hundmässa i december och informerade om forskningen. Under året har även avelsrådet jobbat med att främja öppenhet och samarbete mellan uppfödarna runt om i landet, bland annat genom att skapa ett slutet forum för uppfödare på facebook samt uppstartande av uppfödargrupper inför RAS revideringen. Hemsida Pirkko Andersson Pamela Abrahamsson Pirkko Andersson står huvudsakligen för formulären på hemsidan övriga uppdateringar görs via styrelsen. En period var det svårt att ladda upp filer på hemsidan, men detta årgärdades 10

11 och efter har det fungerat bra överlag. Styrelsen har försökt att vara snabba på att uppdatera och utställningsresultat har överlag kommit ut omgående. Lokalombuden behöver vara mer flitiga på att uppdatera på hemsidan så alla medlemmar har möjlighet att följa vad som händer. Materialförvaltare Annelie Hofving Böcker och bilstreamers finns det gott om, utställningspins är slut och de flesta kläderna också. Kvarstående kläder kommer skänkas till 2013 års rasspecialer. Nytt och mer gångbart lager kommer beställas in under året. Domaransvarig Jack Brander avgår Utställningkommittén Kommittén kontrakterar alla domare själva vilket fungerar bra. Någon gång har utställningsansvarig själv kontrakterat domarna efter överenskommelse. Internationell kontaktperson Kristina Truedsson År 2012 deltog jag tillsammans med ordförande Pamela Abrahamsson på Unionsmötet i Leonberg. Precis som året innan var diskussionen gällande LPN1 eftersom Ryssland har lagt in skrivelser om LPN1 testerna. I år var det även val av styrelse till Unionen och från i år finns en norsk vice ordförande, Per-Kristian Andersen. Unionen har också fått en hälsokommitteé. Kassör Anette Jacobsson/Adjungerad Jag heter Anette och sitter som adjungerad kassör. Jag har varit kassör i 3 år nu. Första året satt jag även med i styrelsen. Leonbergerklubben har under året haft 5 utställningar. Dessa har legat i Köping, Norrvidinge, Falköping, Motala och Sundsvall. Av dessa utställningar gick fyra plus och en minus. Man kanske skulle kolla över alla utställningar genom åren för att se om de är lönsamma eller ej. Ett alternativ är ju att ha utställningarna ihop med någon annan rasklubb då kostnaderna blir mindre eftersom man delar allt på två. Anmälningsavgifterna fortsätter att minska. Klubbens intäkter har minskat från år 2011 till år Klubbens kostnader har också minskat från år 2011 till år Klubben har följande pengar på sina konton PG tävling :17 kr PG verksamhet 19:47 kr Sparkonto :10 kr 11

12 Leonberger Nytt Pamela Abrahamsson Kristina Truedsson Petter Järleskog avgår juni 2012 Åsa Hemberg tilträder inför nr 3 Första delen av året kvarstår styrelsen som redaktör. Tidningen är svårarbetad då den är underbemannad. Söker folk via hemsidan, facebook och tidningen. Gensvaret är obefintligt till att börja med. Petter Järleskog och Åsa Hemberg får göra ett onödigt tungt jobb. När Petter avgår kliver Åsa in som redaktör och så småningom kommer tillträder fler i redaktionen. Pamela Abrahamsson får en snabbkurs i tidningprogrammet via en anna klubb som använder sig av samma. Åker sedan till Åsa för att gå igenom vissa grunder, resten lär sig Åsa på egen hand och med en försening av nr 3 kommer den tillslut ut! Böcker köps in till redaktören om programmet InDesign. Tidning nr 4 går betydligt fortare och enklare att göra. Lokalombudsansvarig Linda Beckman Startade styrelseåret med att kontakta alla lokalombud med en presentation av mig själv. Påminnelser skickas ut inför manusstopp av tidningen, men det är oerhört svårt att få lokalombuden att skriva ett par rader i tidningen. Många använder sig av facebook för att utanonnsera sina träffar. Trots påminnelser om hemsidan så glöms den bort. En lokalombudsträff planeras under 2013 i samband med rasspecialen i Motala, hoppas på stor uppslutning! Lokalombuden Blekinge Jessica Fransson Dalarna Rose-Marie Smedbakken Mars : Promenad Grillning / Grängesberg Juni : Promenad Matsäck / Grillning / i Hedby Augusti : Träffen i Rättvik Inställd (dåligt med anmälda ) Oktober : Promenad Matsäck / Ludvika Räfsnäs Har varit mycke folk på träffarna Det gör att man vill hålla på... Får se hur detta året blir? Norrbotten Seija Huhtala Mellersta Norrland Vakant 12

13 Närke Vakant Skåne Kristina Truedsson och Karolina Albihn Vi har haft en del träffar under året, dock inte så många som vår ambition från börja var. Men det beror på olika omständigheter som gjort att vi inte hunnit med. Men lite roligt har ju hänt ändå. 21 januari Skogspromenad i snöblandat regn, men lika väl en god uppslutning av folk och hundar. 5 maj Var det inplanerat en MH-föresläsning. Denna annonserades ut på klubben hemsida eftersom det inte bara var för Skånes räkning den hölls, trots detta var det inget intresse så det fick ställas in. 17 juni Ystad djurpark stod på programmet. En träff vi har varje år och som alltid drar folk och det är alltid lika kul att se våra hundar i denna miljö med många konstiga djur. 26 juli Promenad i Fulltoftaskogen, en del kom trots duggregn. Men lagom till fikan slutade det att regna. 23 augusti Promenad runt Vaxsjön, många kom och det blev lite bad och fika. 23 september Fototräff och här hade vi bjudit in en kille som kan det där med att fota och han visade och tipsade om vad vi skulle tänka på i olika sammanhang. Han tog dessutom många fina bilder på hundarna som var där. 13 oktober Hade vi prova på spår. Detta blev årets blötaste träff, 4 timmar i hällregn. En liten tapper skara kom och provade på. 2 december Adventspromenad i Malmö. Årligt återkommande och alltid lika välbesökt och uppskattad både av Malmö flanörer och av leonbergerfolket. 26 december Annandagspromenad på Järavallen med julklappsbyte och fika. Som vanligt god uppslutning till träffen trots halvtrist väder. Vi tackar alla för att ni kommit till träffarna och så tar vi nya tag på det nya året. Kristina o Karolina Småland/Öland Vakant Stockholm Jennie Trouin 13

14 Södermanland Kathy Karlsson och Kerstin Jernström Södra Norrland Mikael Axenhag Julavslutning, promenad i Gävle Söndag 2 December 2012 Årets sista träff blev en stadspromenad genom ett snöbeklätt och julpyntat Gävle, dagen bjöd på sol och -13grader. Det var även julskyltning i Gävle så det var en riktigt bra dag att köra stadsträning på. Vi hade också lite tur att vi fick se Gävlebocken i all sin prakt då det under natten varit ett attentatsförsök på den. På dagens träff deltog 3 Lejon (Madicken, Marius och Lestat) samt nuffen Gizmo och spanska vattenhunden Pepe. Skördemarknad, promenad med bad och lek Söndag 30 September 2012 Vi skulle haft 5-kamp med upplandslejonen men i sista sekund blev det ändrat, vi åkte då istället till natursköna Gysinge och gick på marknad. Vi hade riktig tur med vädret så det bjöds på en solig höstdag med plusgrader :) Efter att gått runt marknaden gick vi en promenad som sedan avslutades med lek, bus och bad. Är övertygad att vovvarna hade det superkul idag. På dagens träff deltog 6 Lejon (Chiefen, Vintra, Leija, Madicken, Simson och Marre) dagen till ära var labbarna Sam och Soya med. Sommaravslutning i Tönnebro Söndag 17 Juni 2012 Säsongen avslutades med bad och vattenträning. På dagens träff deltog 3 Lejon (Marius, Maharet och Lestat). Stadspromenad i Gävle Söndag 29 April 2012 Tanken var från början att vi skulle kört ringträning vid Järnvägsmuseet, men det gick så bra för Catrin och hennes hund i Västerås så hon fick åka tillbaka dit idag och vara med i BIS. Så i sista sekund blev det ändrade planer och dett blev en stadspromenad genom centrala Gävle. Kanonväder bjöd dagen på med solsken och många sköna plusgrader :) På dagens träff deltog 6 Lejon (Vaquero, Marius, Maharet, Lestat, Rocky och Tyson) dagen till ära deltog också Fabian "Mops". Kan väl säga att det var många stora ögon som tittade på oss när vi traskade runt i Gävle Tack till Er som var med på dagens soliga träff :) Leonbergerträff Årsunda Söndag 25 Mars 2012 Sommartid och våffeldag! Den här gången träffades vi i Årsundaskogen och körde en tipspromenad, dagen bjöd på riktigt vårväder med solsken och 10 plusgrader :) På dagens träff deltog 7 lejon (Chiefen, Vintra, Leija, Vaquero, Simson, Marius och Lestat) sen deltog även Peppe "Spansk Vattenhund" och Sam och Soya "labradorer". Vid målgången uppe vid Dragåstärnan och dagen till ära väntade nygräddade våfflor, hallonsylt och grädde. Inte varje dag man käkar våfflor serverade från ett picupflak. Tack alla som deltog i dagens träff, är alltid lika trevligt att träffa Er :) Leonbergerträff Gävle Söndag 26 Februari 2012 Den här gången träffades vi utanför Hedvigs trädgård i Gävle och tog en promenad i boulognerskogen, det var kanonfint väder med solsken dock lite kalla vindar. På dagens träff deltog 9 lejon (Chiefen, Vintra, Leija, Vaquero, Cassie, Madicken, Marius, Maharet och Lestat) sen deltog även Peppe "Spansk Vattenhund". Efter promenaden fikade vi på Hedvigs trädgård där våra vovvar också var välkommna. Eftersom träffen var i samband med semeldagen så var det ett självklart alternativ för de flesta. Tack alla som deltog i dagens träff, var roligt att träffa er igen :) Leonbergerträff Högbobruk Söndag 22 Januari 2012 Idag har vi haft årets första och min första träff som lokalombud för Södra Norrland :) Blev en riktigt härlig dag i Högbo bruk med samling vid parkeringen och en promenad runt sjön. På dagens träff deltog 11 lejon (Chiefen, Vintra, Leija, Vaquero, Eolia, Bonita, Simson, 14

15 Madicken, Marius, Maharet och Lestat) med Hussar och Mattar, Sam var också med och höll våra lejon sällskap. Kanonväder bjöds med solen som titta fram genom molnen med en temperatur på 0grader. Promenaden avslutades vid Uddenstugan där det blev en liten fikastund. Det var kanontrevligt att träffa alla vovvar med deltagande Mattar och Hussar :) Uppland Camilla Holewa Våren 2012 var riktigt bra, vi hade några träffar aktiviteter bla. 28/1 drog vi pulka vid österbybruks herrgård några provade för första gången efter det blev det korvgrillning i snöyran 4/3 var vi åter igen vid Österbybruks herrgård tog en promenad och fikade medans spolingarna tummlade runt (unghundarna) 21/4 agilety med instruktör i alunda (olandstraktens bk) vi provade på att springa i tunnlar samt hoppa hinder även här hade vissa mer fallenhet än andra 2/6 avslutning vid Gimodammen med promenad å fika tyvärr var uppslutningen dålig hösten vart sämre då min tid och ork inte räckte till vi har bara haft en enda träff. Detta var i Jälla. En fin promenad med grillnig och hundlek såklart Hoppas nästa år blir lite bättre uppslutning Värmland Elisabeth Hallstensson 5 Maj träff i Mariebergsskogen Promenad och Fika 12 Maj inställd planerad utställningsträning i samarbete med Dalarnas Lokalombud pga för få deltagare. 10 Aug inställd träff pga för få deltagare. 28 Dec Träff hemma hos mig promenad och fika. Inga planer för 2013 ännu det kommer efterhand. Elisabeth Hallstensson Västerbotten Vakant Västernorrland Marie Söderqvist Vi har under året endast haft tre träffar dels pga få anmälda till träffarna och på senhösten pga 15

16 att jag som är lokalombud opererade ett knä. De träffar vi har hunnit med har dock varit välbesökta och uppskattade. Första träffen var en promenad med grillning efteråt. Träff nr 2 innehöll ringträning och även lek för de fyrbenta. Träff nr 3 var i mitten av sommaren och en dagarna när det var uppehåll dock blev hundarna väldigt blöta ändå då älven var välbesökt av våra lejon. Vill med detta tacka för det året som gått och hoppas på lika trevliga träffar under Västmanland Helén Öhrsvik Hjerpe Västra Götaland-Södra Bill Hansen och Toril Eijerstam Träffar som genomförts under året 13 Maj Hade vi en promenad i Härskogens naturreservat mellan Landvetter och Lerum med våra lejon. Vi avslutade promenaden nere vid sjön där vi grillade korv och njöt av solen. Många härliga hundar, där en del njöt av ett tidigt vårdopp i sjön. Ja inte vi;-) men väl hundarna 17 Juni Träffades vi för att promenera på Tippen som är ett friluftsområde bredvid Fiskebäcks småbåtshamn. Här var det en hel del andra hundar och ägare ute och promenerade så vi fick träna på hundmöten på samma gång. Vi delade upp oss i två grupper eftersom vi dagen till ära hade en massa små lejon med oss som hellre ville busa än gå på promenad. Efter avslutad runda vid havet samlades vi alla nere vid en havsvik för att njuta av solen och få oss en gofika Augusti Anordnade vi en kurs i Vattenträning med Marre Stigell som kursledare. Eftersom det har varit ett reportage i Leonytt om kursen så skriver jag inte så mycket om den här. Tror alla var nöjda och tyckte det var kul att få prova på. Vi tackar än en gång Marre Stigellsom tog sig tid att komma ner och hjälpa oss med dom olika momenten i träningen. Det gav mersmak! 2 Sept Hade vi en promenad i skogarna hemma hos Bill och Rosangela i Björröd, Landvetter. Denna promenaden var inte vädergudarna med oss, regnat öste ner och det var ett tappert gäng som gick rundan i skogen för att sedan torka upp och värma sig med fika inomhus hos Hansens 16

17 7 Okt Promenad i Ljungskile uppe på Bredfjället. Ingen Leonberger men väl en labrador gick dom 1,2 milen runt Skarsjön med mig, Bill och Rosangela. En ljuvlig höstdag med solen skinande på oss, ryggsäcken laddad med gott kaffe och smörgåsar. Trötta men nöjda kom vi tillbaka till bilarna. Izze hälsar att hon gärna tar en ny runda. 4 Nov, inställt på grund av för få anmälda 9 Dec Julpromenad på Göteborgs julgator med våra hundar. Tror vi räknade till 35 hundar i år. Promenaden gick ner Avenyn till Kronhusbodarna där vi fikade och lyssnade på en kör som skulle ha varit Göteborgs domkyrkas gosskör. Några gossar var det inte men väl en blandad kör som sjöng julsånger för oss. Där delade vi på oss när vi fikat färdigt så att dom som ville socialträna hundarna i Nordstan gjorde det, medan den andra delen av gänget vandrade samma väg tillbaka. Vi samlades i Bältesspännareparken för att önska varandra God Jul och tacka för en trevlig promenad. Jag och Bill vill passa på att tacka alla som vi fått tillfälle att lära känna Västra Götaland-Norra Annelie Levin Östergötland Vakant Medlemsansvarig Pamela Abrahamsson Det märks väldigt tydlig på medlemsutskicken om det är lågsäsong med valpar, efter ett tag sjunker även medlemsantalet. Under hösten/vintern har det varit lugnare med utskick, men innan dess var det periodvis väldigt mycket. Just nu är det lägre och statistiken ser för 2012 ser ut så här: 1 Januari 935 st, 1 februari 939 st, 1 mars 943 st, 1 april 947 st, 1 maj 946 st, 1 juni 957 st, 1 juli 953 st, 1 augusti 938 st, 1 september 931 st, 1 oktober 923 st, 1 november 906 st, december 900 st I dessa siffror ska man även vara medveten om att alla med påminnelser finns med. Det brukar ligga mellan st varje månad. En del av dem betalar in igen medans vissa går ur tillfälligt och andra faller bort för alltid. Från början till slut har vi förlorat 35 medlemmar, en del av naturliga orsaker. Då och då hör folk av sig för att deras leonberger vandrat vidare eller för att personerna själva avlidit. Men varje månad har vi också nya medlemmar och det antalet kan variera väldigt mycket. Medlemsavgifterna har inte höjts på flera år trots stigande utgifter för allt annat i klubben. Inför kommande år behövs en justering göras av medlemsavgifterna. Medlemsavgifterna har varit 250 kr för huvudmedlem, 75 kr för familjemedlem, 125 kr för 17

18 provmedlem och 275 kr för medlem bosatt utanför Sverige. MH-Kommittén Robin Neumann Sammankallande Det har varit ett bra år i MH kommittén. 4 genomförda MH och ett inställt pga inga anmälda. Väl fungerande MH bana i Nossebro med en fantastisk stämning. Under året som gått har det ett par gånger fått röjas på banan, skogen växer och området behöver skötas kontinuerligt. Stängsel har satt upp utefter vägen för ökad trygghet. Tur med vädret har vi också haft trots en förövrigt regning säsong. Flera utbildningar har gjorts via klubben och vi har nu fler A och B figuranter och en testledare. De personer som gått utbildningarna har även varit med flitigt under året och jobbat på banan. Olika typer av statistik har tagits fram och lagts på klubbens hemsida. En frågeenkät som medlemmarna fick svara på sammanställdes och visade att de flesta tolkade rasstandarden ganska lika, vilket är positivt. Tyvärr fick vi ställa in diskussionsdagarna om MH då uppslutningen kring dessa dagar var minimal. En pdf fil lades ut på hemsidan "MH som verktyg i RAS", där man förtydligat vilka delar i MH som leonbergern visar större rädsla än tidigare. Detta ger oss ett bra underlag för framtiden. Klubben har varit i kontakt med flera klubbar i landet för att kunna anordna MH i SLBKs regi på andra orter. Medlemmar i SLBK får gärna inkomma med förslag då många av er har bra kontakter ute i landet. Ett stort arbete med att skapa en idealprofil för leonbergern är gjort och närmar sig sitt slut. Känns skönt att fortsättningvis kunna beskriva våran ras efter hur leonbergern ska vara enligt rasstandarden och slippa utgå från brukshundar. En del frågor har inkommit under året om BPH är jämnställt med MH vid avel. Det är det i nuläget inte då endast MH ingår i RAS (rasspecifika avelsstrategier) och inte kan revideras ännu. Styrelsemöten Under året har styrelsen haft 9 protokollförda möten. Vid behov har frågor behandlats av AU mellan dessa möten. Mötesdatum Frånvarande Konstiturerande styrelsemöte-mikaela P Wallenius, Margareta Skarnehall, Linda Beckman, Toril Eijerstam, Bill Hansen Gunnilse-Linda Beckman, Toril Eijerstam Telefonmöte Gunnilse-Jack Brander, Märta Brandts, Linda Beckman Falköping-Jack Brander, Robin Neumann, Linda Beckman, Märta Brandts Telefonmöte-Jack Brander, Robin Neumann, Linda Beckman Telefonmöte-Linda Beckman, Maria Andersson Telefonmöte-Linda Beckman Telefonmöte-Linda Beckman 18

19 Styrelsemedlemmarnas närvaro vid gångna verksamhetsårets styrelsemöten Pamela Abrahamsson 9 av 9 (100%) Kristina Truedsson 9 av 9 (100%) Robin Neumann 7 av 9 (77%) Maria Andersson 8 av 9 (88%) Jack Brander 3 av 9 (33%) avgått Märta Brandts 7 av 9 (77%) Mikaela Wallenius-Persson 7av 9 (77%) Margareta Skarnehall 0 av 9 (0%) avgått Linda Bäckman 1 av 9 (11%) Bill Hansen 1 av 9 (11%) avgått Toril Eijerstam 0 av 9 (0%) avgått Utställningskommittén Mikaela Persson-Wallenius,Sammankallande Jack Brander avgår under året Nicklas Lund och Märta Brandts Klubben har under året genomfört 5 officiella utställningar. Alla funktionärer och övriga som på ett eller annat sätt hjälpt till har på ett utmärkt sätt arbetat med dessa utställningar, och de har alla genomförts på ett mycket bra sätt. De har varit välbesökta och mycket uppskattade. Under året har även kritiker från officiella utställningar lagts ut på klubbens hemsida. Stort tack till alla Er som arbetat med detta. Vi har utbildat två Certifierade Utställningsarrangörer i klubben, Mikaela Persson Wallenius och Märta Brandts. Det har även gjorts en hel del på vår hemsida, bland annat en utställningskalender. Vi har även tagit fram en check-lista till våra utställningsarrangörer för att underlätta arbetet med planeringen inför utställningarna. Ett särskilt stort tack för ett gott samarbete riktas till Jenny Bergdahl som i år genomförde sin 17e och sista rasspecial! SLBK s specialutställningar Köping BIR: Gep's Big Bear's Peace Äg: Gina E Persson BIM: Kusbolejonet Interesting Dream Äg: Catrin Eriksson & Monica Sjöberg BIR-vet Sjö Björnens Äventyr Äg: Pia Hemming BIS-valp Wildering's Fortknoxlittlegoldheart Äg: Victoria Wildering Norrvidinge BIR: Gep's Big Bear's White Wolf Äg: Gina E Persson BIM: Altonastigens Darkest Light Äg: Lars-Gösta Johansson BIR-vet Altonastigens Zarine Äg: Marie Karlsson BIS-valp Khaimas Christmas Nanook Äg: Tomas Gustafsson Falköping BIR, CERT, CHAMPIONAT: Lejonvinden's Yummie Mint Kiss BIM: Knockando s Qmp Quincy Red 19

20 BIR-vet: Leo Amicanis Coen's Deli Hassan BIS-valp: Khaimas Christmas Nanook BIR: Sjö Björnens Äventyr BIM: Knockandos Qmp Quincy Red BIR-veteran: Sjö Björnens Äventyr BIS-valp: Mohinhis Oden the One and Only Sundsvall BIR: Leodal's Belize BIM: Gep's Big Bear's Peace BIR-veteran: Sjö Björnens Äventyr BIS-valp: Lionbrook's Authority Of Attention Klubben har även haft olika vinnarlistor där 2012 års resultat ser ut så här: Guldlejoninna: Sjö Björnens Äventyr Guldlejon: Gep`s Big Bear s Peace Lydnadslejon: Dragongårdens Qornelia At Xmas Brukslejon: Buffy Bear s Criss-Cross Vattenlejon: Knockandos Precious Piemonte Veterantik: Sjö Björnens Äventyr Veteranhane: Lejonklippans Just A Happy Fellow Mestvinnande uppfödare: Antholmens kennel Mestvinnande avelsgrupp: Hellcat s The Memory Remains Mestvinnande avelshund: Kwenobe Balfen Shiku Tävlingskommittén Bruks, lydnad & rallylydnad Marre Stigell Viltspår Maria Sundqvist Nytt viltspårschampionat 2012 SE VCH NO VCH Teamaides New Nahla Ny titel: FI VCH därmed NORD VCH Ägare: Maria Sundqvist Under 2012 ser jag på SKK att vid 12 tillfällen har en leonberger deltagit vid en officiell viltspårstävling/prov. Jag har fått den uppfattningen att det är många som tränar och aktiverar sina lenberger med viltspår och det tycker jag är positivt. Alla tar alltså inte steget ut och tävlar, därav det låga deltagandet på tävlingar samt championat. I maj 2012 anordnade jag en viltspårshelg i Stockholm för att dela med mig av mina kunskaper inom viltspår. Det deltog 4 leonberger+ mina under den helgen. Många visar sitt intresse men få deltar. Under maj 2012 fick vi för första gången en leonberger som lyckas bli Finsk viltspårschampion och därmed erövrat 3 viltspårschampionat i tre nordiska länder. = 20

21 NORD VCH. Jag ser ett stort intresse runt viltspår och vår ras. Vatten Åsa Hemberg avgår till sep 2012 Eva-Charlott Ekesäter tillträder VATTENÅRET 2012 Trots att det inte bjöds på en direkt badvänlig säsong under 2012 då det mest var tråkigt väder så har vi varit aktiva i vattnet. Vi har under vinter 2012 kört på som vanligt med våran landträning i Sthlms området ca 1-2 kvällar / vecka träffas vi och hjälps åt,några nya intresserade har dykt upp. Jag vet att även dom andra aktiva lokalgrupperna -Marie & Katarina -Skånetrakten har varit väldigt aktiva och träffas kontinuerligt för vattenträning,dom är ett gäng som håller ihop. Jag har i varje nr av Lb-nytt skrivit och uppmanat till att ta kontakt med sitt lokala ombud för att komma igång med vattenträning.där man kan få råd och hjälp inför vattenträningen och även komma i kontakt med en träningsgrupp så att man lättare kan träna jag har skrivit på vattensidan i varje nr av Lb nytt Vi hade 2012 en vattentävling i regi med SNK -mycket lyckad tävling så den kommer även att vara 2013 dock kommer jag inte att medverka då jag har tagit på mig lite andra uppdrag i klubben och känner att jag riktigt hinner med. Annika Ö & Toril E -i södra sverige -anordnade en vattenkurs och flertalet sor avlades där -denna skrevs det även en berättelse om i Lb nytt nr 3. Nya vattenreglerna från SNK har lagts ut på hemsidan och i tidningen jag har även skrivit ut om de olika klasserna i vattenarbetet till hemsidan under workingleos -från SOr till Elit -där varje gren visas med bild och text för en bra översikt hur vattenarbetet går till-även vilken utrustning som är bra att ha med när det ska tränas vatten - allt detta finns under Workingleos -vatten under 2012 hade vi mellan hundar som tog sor -mycket roligt. Årets aktuella kurs & tävlingskalender från SNK har lagts ut i Lb nytt & på slbks hemsida. Det var nog allt från oss vattenentusiaster 2012 och vi ser fram emot ett nytt aktivt vattenår 2013 med ny vattenansvarig Eva-Charlott Ekesäter men jag kommer även att finnas kvar i kulisserna. 21

22 Ekonomisk redovisning 2012 Räkenskapsår: RESULTATRAPPORT, preliminär Resultatenhet: Hela föreningen Period: Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning Perioden Ackumulerat Perioden fg år 3120 Valphänvisning 5 300, , , Anmälningsavgifter , , , Kursavgifter 2 750, ,00 0, Materialförvaltningen 440,00 440, , Portointäkt 0,00 0,00 26,00 materialförvaltningen 3200 Utställningsintäkter 4 160, , , Utställningsintäkter, , , ,00 övriga 3205 Sponsring 700,00 700,00 0, Katalogförsäljning 1 720, , ,00 Utställning 3720 Intäkter MH , , ,00 S:a Nettoomsättning , , ,00 Förändring av varulager 4950 Förändring lager 0,00 0, ,00 S:a Förändring av 0,00 0, ,00 varulager Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter , , , Intäkt hundungdom 120,00 120,00 0, Specialklubbsavgift 120,00 120,00 210, Intäkt konferenser 8 720, ,00 0, Övriga ersättn & 300,00 300,00 0,00 intäkter S:a Övriga , , ,00 rörelseintäkter S:a Rörelseintäkter & lagerförändring , , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror & förnödenheter mm 4010 Inköp materiel & , , ,65 varor 4052 Funktionärer MH , ,00-900, Mat MH , ,35-80, Mat , , , Inköp till utställning , , , Inköp -78,00-78, ,00 medlemshantering 4130 stamboksavgift , , , Stamboksavgift MH , ,00-840, Föreläsning , ,00-825, Kursavgifter , , ,00 funktionärer 4150 MH beskrivningar , ,00-313, Kostnad MH , ,00 0,00 22

23 Perioden Ackumulerat Perioden fg år 4152 Kostnader LPN 0,00 0,00-55,00 S:a råvaror & , , ,65 förnödenheter Bruttovinst , , ,35 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra , , , Hotell funktionär , , , Förtäring utställning 0,00 0, , Hyra inv utställning -375,00-375, , Övr kostnader hyrd 0,00 0,00-500,00 lokal 5100 Domare utställning , , , Sekreterare utställning , , , Gåvor domare, 0,00 0, ,00 ringsekr Arvode övr. utst. -900,00-900,00-625, Utst. Återbetalning -420,00-420,00 0,00 anmavg 5410 Tryckkostnader lbnytt , , , Annons hundsport 0,00 0, , Rasdata , , , Reseersättningar , , , lokalombudsersättning -600,00-600,00-600, Kontorsmaterial , , ,50 papper 6115 Bläck & papper , , , Datamaterial , , , Trycksaker , , , Telefonersättningar , , , Porto , , , Porto materialförvalt 0,00 0,00-208, Port lbnytt , , , Porto 0,00 0, ,00 medlemshantering 6255 Medlemshantering , , ,00 admin 6310 Företagsförsäkringar -660,00-660,00-660, Medlemsavgift 0,00 0, ,97 Leonbergerunionen 6350 Avgifter postgirot , , , Kostnad webbhotell , , , Övr kostnader -485,00-485, , Adjungerad kassör 0,00 0, , Kundförlust 0,00-0,00-417,00 S:a övriga externa kostnader , , ,82 Personalomkostnader 7010 Mötesomkostnader 0,00 0, , Egna konferenser -731,00-731,00 0, Årsmötet , , , Logo & 0,00 0,00-538,00 rasklubbskostnader S:a personalkostnader , , ,00 S:a rörelsens , , ,47 kostnader inkl. råvaror mm Rörelseresultat före , , ,47 avskrivningar Rörelseresultat efter , , ,47 23

24 avskrivningar Resultat före finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och likande resultat 8300 Ränteintäkter 2 295, ,30 618,78 S:a övriga 2 295, ,30 618,78 ränteintäkter & liknande resultat Räntekostnader & & likande resultatposter 8400 Räntekostnader 0,00 0,00-147,00 S:a räntekostnader & 0,00 0,00-147,00 liknande resultatposter Resultat från finansiella investeringar 2 295, ,30 471,78 Resultat efter , , ,69 finansiella intäkter & kostnader Resultat före , , ,69 bokslutsdispositioner & skatt Resultat före skatt , , ,69 Beräknat resultat , , , Redovisat resultat , , ,69 Räkenskapsår: BALANSRAPPORT, preliminär Resultatenhet: Hela föreningen Period: TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Ing.balans Period Utg. balans 1220 Inventarier ,30 0, , Ack avskrivn ,00 0, ,00 inventarier S:a materiella 3590,30 0, ,30 anläggningstillgångar S:a anläggningstillgångar 3590,30 0, ,30 Omsättningstillgångar Varulager m.m 1400 Lager mtrl förvalt , , ,00 S:a Varulager m.m , , ,00 Fodringar 1600 Förskott 1 400,00-756,00 644, Förskott utställning 555,20 0,00 555,20 24

25 Ing.balans Period Utg. balans 1700 Obs konto 0,00-500,00-500,00 S:a fodringar 1 955, ,00 699,20 Kassa och bank 1910 Kassa 211,20 77,00 288, Kontantkassa mtrl 505,00 534, ,00 förvaltern 1920 Postgiro , , ,17 tävling 1925 Postgiro , ,85 19,47 verksamhet 1935 Sparkonto , , ,10 domarkonferens 2009 S:a kassa & bank , , ,94 S:a , , ,14 omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR , , ,44 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Redovisat kapital , , ,95 S:a Eget kapital , , ,44 Kortfristiga skulder 2999 Observationskonto 0,00-402,00-402,00 S:a kortfristiga 0,00-402,00-402,00 skulder S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,44 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 25

26 26

27 Verksamhetsplaner 2013 Ordförande sammandrag av planer 2013 Mycket står på planerna Året kommer börja med en skelett och leddag där Lennart Sjöström föreläser på Strömsholm. Diplom kommer att delas ut som bevis på att man deltagit. Redan i december 2012 bokades 2015 års rasspecialer in och för specialerna 2013 har vi har tagit lärdom från förra årets specialer och hoppas att dessa kommer flyta på utan större problem. Vi har en ny generös sponsor Purina Pro Plan, som kommer vara med oss hela året. En egen klubbalamanacka har tagits fram, tyvärr lite sen, men inför 2014 kommer den att finnas ute i tid för att köpas. Klubben ska arbeta för att få in mer annonsörer och marknadsföra oss bättre. Rasmontrarna i Stockholm och Göteborg ska börjas jobba på tidigt i år. Kostnaderna i klubben ska gås igenom för se vad och om man kan spara in något på alla områden. Viktigt att även fundera över inom vilka områden vi kan få nya inkomster Förhoppningsvis har tillräckligt många av lokalombuden möjlighet att sluta upp under sommaren i samband med rasspecialen i Motala. Nya former av lokalombuden kanske måste skapas för att nå ut till fler och jag hoppas nuvarnade lokalombud vill vara med och forma detta. I början av året kommer kommittén för raskompendiet ha sitt första möte och efter det kunna påbörja sitt arbete. I maj har klubben bjudit in Anders Hallgren att föreläsa om hundars stress i Falköping. Denna föreläsning vänder sig till alla hundägare och jag hoppas många har möjlighet att vara med. Stress kommer de flesta i kontakt med någon gång och vissa lever med det ständigt. I sommar kommer återigen ett vattenläger i södra delen av Sverige med Newfoundlads hundklubben. I höst kommer en avelskonferens gå av stapeln i Göteborg med inriktning-inför avel. Konferensen vänder sig till alla, erfarna uppfödare, nya uppfödare, ni som går i tankarna att avla, hanhundsägare och för er sam bara är intresserade och nyfikna. En lathundskommitté ska bildas och utbildning för dessa ska ske så snart det är möjligt. I slutet av februari beställs ny rasdata från SKK och senast i april ska alla ljusberäkningar på hanhundlistan uppdateras. Ett nytt fotogalleri ska skapas på hemsidan, en del av de äldre bilderna är identifierade men de flesta är det inte. Vi jobbar vidare med det. MH är inbokade på klubbens egna bana i Nossebro och förhoppingsvis får vi till fler i landet på spridda ställen. Kontakt är tagen med olika klubbar. Medlemslagret har reats ut och nya mer gångbara artiklar ska beställas in. RAS revideringen kommer fortgå med både uppfödarmöten och två stora möten där alla medlemmar bjuds in. Troligtvis i Stockholm och Göteborg. Historien/bakgrunden till leonbergern ska vidareutvecklas i RAS, detta var redan ganska långt gånget men förlorades i min datorkrasch. Cancerforskningen kommer fortgå och ett enormt tack till alla som redan lämnat blod! Våra vuxna leonberger kommer att mätas inofficiellt på rasspecialerna, utanför bedömning. Den som genomfördes sist hade alldeles för stora variationer på höjden på en och samma hund för att kunna få ett tillförlitligt resultat. 27

28 På två av årets utställningar kommer LPN1 prover att tas. Provtagningen är gratis och du betalar endast för avläsningen av provet från Bern. Under 2012 kunde priset ligga på ca 750- drygt 850 kr. Hälsokontakt ska tas med övriga Norden och Unionen och sammanställning ska göras och redovisas. Givetvis med förutsättningen att vi får ta del av deras hälsoläge. En utvärdering av det nya ögonprotokollet ska göras, har det lett till några nya ökade diagnoser inom rasen? Inför kommande domarkonferens som klubben ska ansvara för att en budget upprättas. Denna konferens är ej inplanerad ännu och kommer dröja. Ett tätare sammarbete mellan styrelsen och "ekonomi" måste ske. Avel&Hälsa Led-dag med Lennart Sjöström, den 26 januari på Strömsholms djursjukhus. Även Berit Wallin Håkansson kommer och föreläser om ögon en kortare stund. Avelskonferens i Göteborg under hösten 2013 planeras, Tema är: inför avel. Två större träffar kring RAS planeras ske under året inför revidering av RAS. Dessutom kommer fortsatt arbete kring revideringen ske. Målet är att sammanställa ett större och mer övergripande RAS som kan vara ett hjälpmedel för uppfödare, hanhundsägare och leonbergerägare. Möte kommer ske med Berit Wallin Håkansson om ögonsjukdomar inför revidering av RAS. Ljusberäkningarna på hanhundslistan planeras uppdateras under April. Samt ny statistik från LatHunden publiceras på hemsidan när LatHunden uppdateras nästa gång. Fortsätta besvara förfrågningar samt fortsätta verka för Leonbergers avel och hälsa. Samt fortsätta verka för den goda stämningen som finns bland leonbergeruppfödare och hanhundsägare. Slutligen tack för att vi fått äran att jobba med vår härliga ras Leonberger! Avelsrådet Hemsida Styrelsen Fortlöpande uppdateringar och snabba utställningsrapporter. Påbörja nytt fotogalleri. Uppdatering av statistik på respektive aktuell sida. 28

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS, STOCKHOLM Mötets öppnande Ordförande Pamela Abrahamsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1. Justering

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 02/14 Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte, telefonmöte. 2014-03-04 13. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna 14. Närvarande/frånvarande: Närvarande:

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 11/13 Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte 2013-06-20 38. Mötets öppnande 39. Närvarande: Pamela Abrahamsson, Robin Neumann, Kristina Truedsson Mikaela

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Protokoll fört vid Nr 10/12 Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte 2012-10-28 109 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna 110 Närvarande/Frånvarande Närvarande: Pamela Abrahamsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 12/13 Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte 2013-07-31 51. Mötets öppnande 52. Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson, Mikaela Persson- Wallenius, Emma Ottosson,

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 4 Datum: 2010-04-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2014 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015

Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015 Välkommen till SRBS ÅRSMÖTE 14/3 2015 Dagordning Balansrapport Resultatrapport Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Förslag till avgifter Budget Uppföljning RAS Svenska Rasklubben för Bracco Italiano

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 09/12 Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemötetelefonmöte 2012-09-12 90. Mötets öppnande 91. Närvarande/Frånvarande Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina Truedsson,

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY! NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016,

Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016, Protokoll för vid Västra distriktets styrelsemöte den 9/2 samt den 24/2 2016, Närvarande: Anette Johansson, Anette Lundgren, Ann Gustavsson, Jan Karlsson, Bengt-Ove Bergqvist (9/2), Catharina Ellerström,

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 5 Datum: 2010-05-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Mötesdatum : 14 Februari Tid: 11.00 15.45 Plats: Mornington Hotel, Bromma Närvarande : Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Helena Orre (HO), Monika Johansson (MJ), Lennart Ölund (LÖ), Meddelat

Läs mer

Mötesdatum: 2008-04-26. 4/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-04-26

Mötesdatum: 2008-04-26. 4/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-04-26 Mötesdatum: 2008-04-26 4/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-04-26 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla välkomna.

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra

Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Sofia Skoglund, Simtuna Koby 5, 74971 Fjärdhundra Protokoll fört vid styrelsemöte 9/2014. 119-133, 6 oktober. Mötets plats: Telefonmöte Närvarande: Lisa

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 Årliga medlemsmötet Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 1 Dagordning på Södra Aktivitetsgruppen årliga medlemsmöte 2015.03.15 1. Justering av röstlängd 2. Val av mötesordförande 3. Ledningsgruppens anmälan

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubben Nr 13/13 Dagordning Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte. Telefonmöte 2013-09-18 63. Mötets öppnande 64. Närvarande/Frånvarande Närvarande: Pamela Abrahamsson, Kristina

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 1 Svenska PudelKlubben,Västra avdelningens Årsmöte Lördag den 14 februari 2009 Dagordning 1 Justering av röstlängd 2 Val av ordförande

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Svenska PudelKlubben, Västra avdelningens Årsmöte Lördag den 13 februari 2010 Dagordning 1 Justering av röstlängd 2 Val av ordförande

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer