MISSIV. Delårsredovisning 2010 per den 31 juli bifogas. medlemmar. ' Samordningsförbundet RAR i Sörmlarid ,,/;:~~~'-2~,~""-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MISSIV. Delårsredovisning 2010 per den 31 juli bifogas. medlemmar. ' Samordningsförbundet RAR i Sörmlarid ,,/;:~~~'-2~,~""-"

Transkript

1 MISSIV : Ki\iltl.:L,M ~'(orrmun~tyrf~!set1 '- Delársredovisnil19 :)ATVM j Delårsredovisning Samordningsförbundet RAR i Sörmland Sänfdtdnjn~g"$fõrI50tldets~aLJntlaT'ã-tèt"salTmatälta ei,i delrsr-edoviniflg-- samt hëlàrsprognosför fõrburidets verksamheter. Derårsredovisningen ska fastställas' av styrelsen och särïdastil medlemmarna. Delårsredovisning 2010 per den 31 juli bifogas. Förslag till beslut: Utifrån ovanstående föreslås RAR:s fõrbundsstyrelse besluta: medlemmar. ' attfaststäua delårsredovisning 2010 samt att sända den til förbundets Samordningsförbundet RAR i Sörmlarid,,/;:~~~'-2~,~""- ~:'~6--:g--':';t/-- la Wiktorson Förbundschéf Bilaga: Delårsredovisníng RAR 2010 Ann Lundqvist 6 í '1 84 Nyköping' besck stra Rundgatan 11 - henisída: \w...'.rarsorniland.se jjmktte! mcfjlitef ",.post ann(qrarsorriland.se..,.~.:.,\.; :1'':::,:c.'j i,'., -':.;:";"'(, r'~'~, -'''.:,.',J!''' :i"....)..,.:'":1'( ':~':::W-"i";,..' :'::"i:, ~:~..;t;\.~'-:k~,;l!"~"'~"-:'~:-:i,~ëi-i:'.;"';:;~.,,',,- ~,~ ;"',-, -,'J'::, _"...;1..:.:::,"'.X l ).,~;,!: '': :': SID 1(11

2 Delårsredovisning RAR 1.. 'Y''-f:'f; ':r.'":~j:.':f1:"';'j: -l:,~_ç :.-I::í'.: :r'~r:"./ J:'y:,:iYr:.~ :'Y.'r.r"f:L:'J:Xf:'::Y: J:'Y: :'C.í.rL':f.'/'.:.",/.:.1 Y: f: Dnr re \ R i :;- L ~ Samordningsförbundet RAR i Sörmland Delårsredovisning per l. Inledning Samordni sfórbundet IkR i$()i1i~t1cll?udac;tsgtn_~jl.ni,2005 enligr lag (spaiao '.. :1 "om FinansieIrsamordnTngino U-rehabilteringsómrådet I frbundetingår länets samtliga nio kommuner, Försäkringskassan, Landstinget samt ArbetsÎòrmedlingen. Samordningsfórbundet erhåller ett anslag från de tolv medlemmarna i syfte att frätja samverkan inomrehabilteringsområdet mellan aktörerna. 2. Förw;1ltnîngsberlittelse 2.1'Bu.dget R:espektive medlems fullmäktige eller motsvarande har fastsuijlt budgeten fór 2010 tul n,oop tkr.. :Fan:l!3lnilig av finansieringen anges í lagstiftningen tilisq%'lìfdrsliingskassanlstaten, 2S%fiån landstirigétoch25 % gemeriamt:fârtlänets Ìljokommuiier.K.aIlfi!li1~rnas andel baseras på antalet inneyânareper l november året tórebudgetåret. Kpmn.un Arsbudget (kr)' Vihi;ãker Griê$la. 12$239 Nvl(o.pina 6t9'5.2ß... C)JtélQsunCl Flen K~tthìØhólll taali49 tq 'i2 ËskilsWha 1 150' 860 Stråñtibås 385 1'.85 Trosa 131"575 Silmma kommuner 3,. 25Ô; FörsäktirÙ.1skassàh Landstinoet Totalt 13 ono'øo Under 2010 har redovisningen ändrats fòr projek-i som löper över flera år så att endast årets utbetalningar belastar resultatet. Áterstående åtagande redovisas somansvarsfòrbindelse inom linjen. Jämförelse med tidigare år har justerats på motsvarande Sätt. Bakgrunden aratt det numera tìnnsinskrivet i besluten att det beviljade beloppet kan komma att justeras om Samordningsförbundet RAR tar ändrade ekonomiska trutsättningar. -Tr~~" 1 (12),\ l\ ii, ti :,j \.' I ß \A '-1 'L. 1\,j ~

3 Delårsredovisning RAR ~):' of.: x: :c,.x,-l:~.t.' X'U:'::,f."J:0")Z':/";'h':.".'f''f 'f.y:-'l'x..f:.:'fs.r-'ly:/:",/r/:j').y:.:t.::ç ::I:IJ'.'f-Z:Jy;.:f.:.:c Dnr R:\ R! ~ I ~ 2.2 Budget avräkning Intäktf!r ~(:flsaygiff Helårsbu Utfll HeJårsavvi Utfall dget Proanos kejse '~al1(f - ---rq8t) ~=fø\t v 8=1-Slr Övtigaintàktør Summa iritikter U Ko.stnaaer $tyelsen Pa-rsö'ìiClI Låkàler Administration o -12Q Rei isiôn o.107 Ut~etalrtin9ar för projekt S$myerkaijsinsatser -19 Öyn~tJh~UtbÎldning , -500: Q -255 AvSkriVnii'Q'å'r ~22 ~ ~t3-13 SUmm'ãkøätnadet.218" ~ Finansiella intäkter ~50 25() FiíîâiisiellákQ$mader Q ,.2..2 Tôtalt ", l)(l '- Koninie"tarertiltresliltatc~pei:~i..lilî,20r ",,", " " L poste'tiövtîgt ihgåtkostnadertóiù äimantrlidenoch konferenser ìtedberedninssgmpp~n,9vrigakötit~t~ijslcqstradçl',pëtšónal-ocli ekonôiràanu:- I1istratÌol1,. telefon - 'ØbLTsaintkøntøl-ø.itt FQrburiqêfrtdövisar täritçin:täkêrmê~ñe~o41 tkr under deiårsperlodendå inedelplacel1ts i enlighet med ßnansittingsplaÌlen. p roie. kt som b evi T iat sund er' Projeld BeviljadE! medeli Aktivitetspeng Nytårlíg anslag 450 TRIS (Rehabskelettet) FÖrlängning 577$ Funktionell Familjeterapi Nytt Våga Välja Väg Nyt 150 Ungamot arbete Nýt 127 Comphiön Nytt 250 Ciceron Nytt ,.," Summa IT~I;:-~~~ 2 (12)!'. \'" i \'J~:\"'0

4 De/årsredovisning RAR ""'-f.:::~'f:"j-:1:-:r'-/''x. 'f..y:.z 'l~r. :í'l-j'.y; -/''l.rl:,. ;''l;.".;y:--f:.:.r..r...f:_'1.j:~/'.-.i''~- :fyj.,r.."j";./,: f.f..:.' J: 'L:./: Unr H...-\R ~ ')~ ~-" Under fattades beslut om projekt får tk. under 2009 beslutades om projekt för 6644 tk och 3374 tkr återfdrdes fr projekt som avslutats. Under penodenjamiar- juli 20 L fattades beslut om projekt får tkr. Totalt har förbundet fattat beslut om projekt får 9 i 653 tkr. Under fórbrukades25 98 L tkr, under 2Q tk och under periodenjanuar - juli tk, totalt tkr. Det innebär att 38 4 l 2t--terstr att betala: 2.3 Mäl Finansiella, mål R.R skabedriya verksaaeteninolj givna ekonomiska ramar. Likviditeten skaiid.rigunderskrida 500 ti. Vidare ska RAR alltid ha möjlighet att inom sex månäder besluta om finansiëring'av projekt upp t lken kostnad på tk~ Ett negativtresultat i resultaträkningen justeras genom att tid igare ej utnytt,. jade ttêdlemsavgifertas ì ansprâk sàmtgeiiöiï1àttkofumãiidê~med(emsav:- gifter tas anspråk. Likviditeten per20fq var tkr. Förbundet har 1öjlighetatt inom sex månader finansiera projekt üpp til en kostnad på2'000 tkr Verksanìbetsinål $aiiwr(tniiigslö,rb,iiii(/(!s ôvergl'ipatide niåuiratt $aniordiia medlemmarlta$insatsêri~yfteättîlidividettska/l uppnå ellerfôrhãttra sin förmåga att utfra pjrlllrvsårbete. Deltagarna i RAR-'finansierade projekt ska:./ i farsta hand ha fått en förbättrad egenupplevd hälsa./ i andr hand antingen ha påbörjat arbete, utbildning eller ytterligare en rehabiltenngsaktivitet../ vanstående ska leda til ett minskat behov av offentlig försörjning och offentliga ~änster för projektdeltagarna.. Förbundets medlemmar ska anse att RAR är ett stöd fôr utveckling av saniverkan.. Berörda förtroendevalda och tjänstemän ska ha goda kunskaper om tarutsättningarna mr samverkan och om finansiell samordning '~;~~I1~'~ 3 (12) (1,l / I II, '1 "! r' j/i "! t \.. i \/\

5 Delårsredovisning RA..R J::..: u: ~.t':f,,':f."j:rf;'-;f','j'.r ':''J: f.;:;y.r'f.'i:j..c-':r'~.r'~t:: '''f:r'~.t~z: '~r:~:r:':r-'.f-: :'L~L':J:l;:J::h':C J;Y:':.J:J: Dnr R:\R; l:~ i ~ Resultat Tuna Eva HâIsoverket rl((jiltblif;~!~ tl~~1i~llilti ;~ilï l~il ~ Svar saknas $() 1%0 197:0 198( ~-ua"l ~ølñ DflWiI 1 L J,18S3l , 3 Il ~_ll~_&~~~.r~~t~..l-;~~)l.ii~ili4 i(9mmellt~n~er ijut~ijêilerna: ",',' TabefIellhögst uppvisat totalt antal individer som deltagiti något ávde tre projekt söm reâòvlsardeltagare i vår DES fi sedan start.' R.ehábskel~ttetänvällG~r Jntt( prsiiiti:n, r~knar~li~aral1t111,inai.viaersoniqli\,tttri:!pâ.lfõr samve.tkansinsa.tservidvårdcentralema'i länet Därfòr,redovisar vi RehabskeÌettetseparat., FÖl'klaringtiU vatiabler: Àldet -getidmsnittiìg ålder Ti(l-~enoinsnitt-lig,tlqi,pr?j.ektet A vslutdde~.ántal avslutade ãeltá~are sedanpr?jektetstarde EgetilÒr;.,olj"i"g -antal.aølt(lgares9tp bõrjat ärijeta en~rstll;leraetterav- Sltlt, även om det sker på deltid. I denna rapportär deten myeketlägre andel deltagare som gått vidare t~1i egen fòrsörjningjämfòrtmed tìdigaieredovisningar. 10 % av de deltagaresoii avslutats har egen fòrsörjning. Kvinnor deltar i någon av de RAR finansieradeaktiviteterna i en större utsträckning än män. Att skilnaderna är så passstota i denna rapp()rt är en tiufãllghet, då EVA och Hälsoverket specifkt riktar sig til kvinnor. Statistikêil frän länets vårdcentraler bekräftar bilden av att t1er kvinnor ãn män blir, eller riskerar att bli, långtidssjukskrivna. DcItagarnatilbringar mellan sex och nio månader i projekten. Försöijningsmåttet, utbetalningar av ersättningar per nv/dag från de offentliga ersättings- och fôrsörjningssystemen. Utvecklingen av RirsÖrjningsmåttet under perioden : ';r-~-:j" -..~--"-.-- " (12) \ l; \~ ~;,\ Ç~\~~JV

6 Delårsredovisning RAR :CCI: f::c : ::''X:'i''lr. J.':-; :r.f:'jx:'y:: :'/~.r':'l'j.ct:u:xjf:'z"':'l-r.:r.:r:x'-"f.'r.f.y: : J.':Cf.:r: (;n:!l\r II), I ; Ar Kr/inv/dag, ; , , ,14 2Q09 60, kvaral l (j2,40 Försörjìiirtgsìnåttet har Ökatsedan visa,ratt Ökningen fortsätter. och siffror avseende fórsta kvartalet 2A Viktigahãndelser Styrëisen Styelsen nestâr,an en leoarnøt och en ~rsãttare från varje medlem, totalt tolv ledami:tçr och tolv ersättare. Styelsens harsaimanträtt Vid tre tillflulen och presidiet vid två. Den,länsgem~nsamma 'beredningsgruppe~~,',mëdrepresentanter'frãnsamtliga medlemmärfhar sammanttätt;via fyratifîallen v~av en gång HUsamnians med sl:êlsên. Under \lårenhár(tep~rspnel' v(iit,anstalldaviqkansliet, en man och kvil1nor. En person har fiân L juliöver~åntillprojektciceron. två Förbundets b4qgetmii1skaqes med1ni, trånto.talt 15 mkr till 13 mkr, vilketj1lìtieraq~sjlvstaten,4â tiude1ademedel nationellt var öfórändrat från 2009 medan antaletsätnördnihksf~tbulltl,rrik~t ökat. Komtnunern~och landstìílgétll~tiered.aa titlig~~,gqqk~tdenstörrøblldgetenmeneftersom lagen fâstslår'bud~etensfòtdehïüìgnïellanpårteiia ti112s% frånkoinmun/er,25% från landstffgocn~()%fra-n~taten medförde den statliga minskningenpåjmklden tøtalatdrändl'iigen. Vid styrelsenssainmanträclei juni beslutades att presidiet skulle utökas med ordinarielèdaìnöter fråi Försäkringskassan och Arbetsronnedlingen. De har tidigare vart adjunge :detil presidiet. Anna-Lena Karlsson representerar Försäkringskassan och Ka.tarina Enqvist-Bohlin Arbetsfónnedlingen. Vidare justerades delegatioll$rdngen avseende beslut om projekt. Förbundschefen beslutar om projekt upp til ett belopp på 250 tkr, presidiet upp til tkr och styrelsen om projektkostnader utöver tkr. Projekt Perioden januari-juli har beslut om fem nya projekt tagits. En tòrlängning har beviljats. Övrigt Ett inedlemsmöte genomfördes den 19 mars. Vid mötet redovisades tèirbundets insatser under 2009 samt aktuella resultat. Förbundet redovisade även medelsbehov linder 20 I 0, en oförändrad blidget på i 5 mkr. vilket mötet tillstyrkte, 'L~~-:~ 5 (12)," r ~.t.i'

7 De/årsredovisning RAR - :'x.::t.:r ~:~'i::r.-f.: 'Z-'f. 'Y:~f: : ". 'X~"'i:. :ix./:."t'frf:'y:.:t':jix'x~.r""fyf:c:r~~-:rxi';::fyj:'j;,'lt.t':r')'yx': :.r::. Unr rt:\!~ t i)~ ~ 2.7 Redovisning av verksamheten r~lektlam,q~tar:,ageragnø$ta aug-06 Aktrv.iteWpeng L~lli!t j80,-10 Smärtpr9jektetStídra länet jan"ô8 FQï:räriliigAI,bln Ui'net jän-s, TUNA ~skilstuna $ep~o's ~embskèlettet TRÎ Lãriêt jan-t Shisseii ESkiJGtunamar-oa EVAE:skil$tunaápr-09 Hl ls\fërketö~elds!.ndjan-q9 FUL'ktiQllél! farriljelti.~n~tàl.g.;t: Vãg~VäUâVäg' Flen,nláEl: UngamQt(lraet~l ešk iii~naåpr;'1'ø. 'Compáiiiì:n Länët 'llug:~10 içeron l;änøtsép-t' Beviljat Utfall lle-lp~ -ii Utfall totalt Aterstàr Avslutat: t924qøg$4392 ' )2 319'608 pâgcår 4$(JØ, déc' Ó67$5~ '19 pagâ,r ,879 jari40 7ga6a~ll"1 S212Q5-4711) :ø51 p~gai 7a09, detr QÒg Qapågar 58940Q,, pägàr 2666ÔQQ pâgåi" t 22ØQQ, iiågår lsih)'øø.1,5qaøø,pag~r f2too de:10 '2SØØ 2S0PP ôec~ pågãr j.njlilii ~~oi((sll5,l1 fijf;l"jslî~ l bevilj~fbelbpp n9ài' ôìèbelåppförfidigãrè.'ãfföfdéjjrojekfsòitf får nyàbëloppâtligëli. ettagällèr Aktivitetspeng,è~RE!habskèlett~tlRIS Fyra projektkommerattpagåefter201ö~ yi:trlig,we.ett. R.ehabskelettet, styrelsemötet i oktober i syfte attfattà beslut om kolnmerjittoehartdlas vid finansiering under 20 i 1. "1;f~~j"~ 6 (12) ;:,.J,"-\ ",'\~ ~\'-

8 Delårsredovisning RAR :r z:x:f..,-:..""...(:-f..,y. '/. --l"/"'-'":/'l.:::i:';-:-z "J:,.' :-:.r'ly:::iyj.::l''lsfy/'yj:'j.::'::/'yf:': '~i-:,-r:t\j.:: f. f.f:' f."f: Dnr R..\ R i i-!~ L ~ 3. Ekonomisk redovisning RESUL TA TRAKNING (TKR) Not () ~7" ~ ~i2~31. Verksamhetens intättr varav medlemsavgifter övrigt 3: _n i Verksailetens köstnader i varv siyielsl'1l ~22T -Z personal lokaler ~ adniinistration -LS revision utbetaninf;ar för projekt L : samverkaninsatser utbildiing övrigt -255 ~25J -112 A vskrvningàr Verksiiet~ms nettokostnader ,8' 722 o..,.,.., " Finansiêiia intäkter Finånsièlla kostnader -32 ~2-3 ReSultafmre extordinär poster Exiriiórdiriära.intäkter () Exttaordiriiiakostiliider () ÅtetS restiltat l3ll Balrokrâvstitredring RedoviSäLreultåt enligt resultaträning -I : "8 458 Avgår rciirsåtiri\iiiist~r~ ni JiisterâfresuJtat eôl-it balanskriiv KRL4 S 4, ' N()t i Utbetalningar för projekt projnr 'ProCe5$töd,/Qrdinator Vila Bergsund,xelösund KV"pròjektet Il AGERA Yrkessvenska i 125 Power, AktiVitetspeng SniârPtojcktet 21 " i 474 FÖi1r'Jning I 239 KraIl Duellen Flcn Tuna I Rehabskelettet 29 -.' i 3-årsuppföljning "Slussen" EVA S Hälsoverket i 300 Summa - i i l I --~~~~~ 7 (12)

9 Delårsredovisning RAR "f. 'J 'J:' 'f;"x"y::f: ~L:i.:'J:-:J~f: :r~;::r."'.r:. :r:''f:~':c:('iyy:''z:''z''x.:j:y:_tj:d::j,)'x'lxj:-1l/:'.c,z.:':f',- ''l-:f.:i,y:: nr HAR! t"). i ~ BALANSR.:iKNING (TKR) Not TILLGÅNGAR Anläggningstilgångar rvlatcriella anläggningstilgångar Maskiner òèh invèntarer varav IT -utrustning, bìlar~ maskicr och inventarer ingående anskaffningsvärde ~.n._ ârets=k-aflìiingar f' - ~~~55~áreLc torsljningar utgående ackunlulerade anskaffningsvärden In!!ãendeackumulerade avskrivnin!!ar Ar~lSavskrivningar öèh nedskrivnii;-g av bil Aretsfõrsäljning Utgåënde ackumulerade avskrivningar Utgående plänertligt restvärde Summa aiiläggningstillgångar i )4-15~ -1.5S msâttningstilgångar Kundlòrdririgar ' Övriga fordringar varavinteimsfordringar ,, momsfordrigar övriga fordringar ' Kassa och bank varav kapiqiuörvaltning stâlssk jldvaxlar Likvidkonto '9 Summa omsãttningstilgångar SUMMATILLGÀNGAR EGETKA,PITAL,A VSATTNINGAR CH SKULDER i~ a Eget kapital ingående eget kapital 2 -l no -s därav ãretsresultat Skulder Långfristiga skulder Kortfrstiga skulder varav Upplupna kostnader och ìorutbetalda intäkter Leveratörsskulder L 788 ~- -;"'r,t Scmesterloneskuld Upplupna sociala avgifter och skattcr Illterimsskulder varav ännu ej fakturerat från projekt mrutbetalda medlemsavgifter Övrigt Summa skulder SUMMA SKULDER CH EGET KAPITAL :W880 inga inga inga Smida pantel Beviljade projekt återstaende belopp RAR har inga leasingavtal Ilingre än tre år. Det linns ett hyresavtal där cirka II månader återstår till en kostnad av cirka I 14 tkr. Det nns också ett bileasingkontrakt, där cirka 8 månader återstàr til en kostnad av cirka I i 3 tkr inklusive restvärde áterstàr. -'7ff~l~'. 3 (12) C-. ''' '."."~ '" '

10 Delårsredovisning 20J o - RAR T:'f/f;fJ;"'r..,..t:::::"~'l'f;XCf'Z:".t ':''(: 'J:'Y:-'::'':;:( V::t" :-f.:""-'y:-:ru.~:r-'lxí::.y:.:t 'c~r..-l-'y:'z'z-: j~z:r. j:' Dnr RAR ì 1).!) ' ~2~a:i4~. -l r 58' ~~307~ ~2t64, lt:l42. & ' Egetllpitid eriligtiialaasrakittng:!ij j ~11588 Atertõr~ suminiibtsìutade!'röjekt ÂterlÕ'ressuminäR)rbrj ïqifmêdêl 20Qq-20Q ilriikillt:~gtt.kapltatiøø8~12-31 èøligtíly redovisiliill!sørli1clli Not 3 Snecitikatiè)..'å" bèvniadl.!lii'oiekt.återståciîdèbelonô 2010,07': ~1J7..3i 2009.:t:z~;U a*i;1\1tige',p'i'öjekt,2().~~ Bø.Made prój~lc 1nQ í3eslùtade:öl'oiêkt10l.30'406..._.... Siim~~$(íitaQept?J~1t ~~~elson1 ej utbeialåsrcirprojekt som avslúlats underz9 ~ Förbrukade medel Föd)n1kademedeI , -112gô -201$~ FötbrûJqidi:.mi:del S8 SumDlÏl,ffrbtukide lìèdel ;;53,241 ~3r2n \tëritãtbî:liitådepr6jekt 3841'2 2S5a ,. ~~~: 9 (12).i í / /,,~&L

11 Delårsredovisning RAR c.z''~f:;':'x'l :ç.:2:rx'-x'- '/:Cc.:ru,; x c. y: xx x 'r: Cf: '/'X'J,:rYf:v;'YY/:','/:Jx'r:x,x-:'C.lYf..y;,x: Dnr RAR Ii). i 5 FINANSIERINGSANALYS (TKR) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering ilr avskrivningar ej Iikviditctspâverkande poster Nstering tòr övriga Medel frân verksamheten (fire ffrandring av rörel~ekapital kning (-)/minskning av kordiisti~iifordringar (+) Ökning (+) (minskning av kortfristiga skulder(-) ~, L Medel från den lijpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Fprvlii maskiner, inventaier uëh tekniska anläggningar Fõl'ljningav materiella anläggningstilgångar -161' -3 51S Medel från înyesterîngsverksainhëten,flnansierlnggverksamjleten Nyupptagna Mn Amortedngav skuld MedeHrån tlnansí.iringsverksilinlieten AKETS KASSAFLÖDE tikvidamedelvid årels början Likvida medel vid årets slut , ~~",i$- 10 (12) -. /' \.. " ~\. ~

12 Delârsretlovisning RAR :f 7v.':r:'x..:tJ/:'l:f"X'''r. ~f:':,( Y::r Y:'"r.-",~,:l",,:c,'/:'J:'lX"f:''l'"j:.'-.':J.-r'Y.'f.' :ï:r J: l.'f:"'f:':t :/;--'..:: "f:r :.-:'! )nr R.:\R i \~ Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp i tk om inte annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Redovisnìgen har skett i enlighet med den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer soirlämrtats av Rådet fôr kommunal redovisning..m_-~._-...~terdes~fòretrdar~aitïgeeinii~bärdetatt~r*ll:he1tùvtsnirrg~i-an( väsentligtöverensstameriuedgpdredovisníngssed, De redovisningspnncipersom ligger til grndíè)rdertaät fortlevnad, konsekvens, försiktighet, kotitinuitet.pêriodiseting oëfi öppenhet. Redovisning av projekt som löper över flera år ljnder 2009 har redovisningsprincipen Îôr projekt som löper över flera. år ändrats. så att ertdastårets utneta(riingarbejastar resllltatet. Återstående åtagandeted()vis~ soniansvais~tbindelse. Jämfôrëlsémëd tidigare år har justerats~å motsvarande sätlbâk~uridêiläråttdetnu\lera finris inskrivet i beslùten att detbeyilactebelqppet kan komma att justeras om SamordningsfôrQi.ndet RA fãränc1radeekonomiska förùtsättningar. Periodfördelarsbqkslut Perioden fôr delårsboksrutet omfattar perioden I januari til 3 i juli sedan Värderingsprinciper Tilg~Jlgar,avsättitlgar QchskÜlder har värderats til anskaffningsvärden om inget annat anges. Anskaffingèri klassifceras som anläggningstilgång kronor. Placer- av anskaffingsvärdet och marknadsvärdet,.vilket innebär att en nedskrivning har gjorts med 3 t tkr. när vafdete,,1dusfvemer~ardesskatt1.ppgår tillminst ingar i värdepapperharvärderatsti1det lägsta Periodisering av löneskatt i enlighet med Rådets får kommunal redovisning rekommendation nr 5 från 1999 har den särskilda löneskatten på pensionskostnaden periodiserats. Pensionsskulden RAR har fôrsäkrat sina pensionsåtaganden utöver den individuella delen hos KPA. För f5rtroendevalda ingår ersättning får pension i de arvoden som utbetalas. Arbetsgivaravgifter fôr pensioner har värderats efter vad faktiska pensionskostnader motsvarade i andel fór 20 I. '~ (12)

13 De/årsredovisning RAR..("1:"f.:7~--:_ ~.CJ.:t'-.r::-.'-f.-Z"f.:í.:.//.,Y:U:-J;-Y;.::.XX''ff./.Y;,.f::f:.'' :,:.-:'y;.:f.j::1..j:-'.j:.-'.:"f L--' 'L.-:f-X, D:ir R:\R; ~ ~ Semesterlöneskulden Semesterlöneskulden avser ej uttgna semesterdagar. Tilsammans med okompenserad övertid och därå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskiilden som kortfristig skuld. Skuldens storlek har värderats per 31 juli 20 L med den procentsats för arbetsgivaravgifter som används 20 I. Arbetsgivaravgifer Arbetsgivarvgifterbakas som generelltpåslag. Justering för sänta avgifter har inte gjörts i delårsboksliitet, utan kommer att göras i samband med bokslutet. Anlãggningstillgângar Anläggningstilgångar har i balansräkningen upptagits til anskaffningsvärdet eft~r avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar påbörjas an.. skaffningsaret. Avskrivningstider Datorer - 3 år, Server - 5 år, Möbler - 8 år. BiI- 3 år med restvärde il fl Nykõpin~'2n _._f)~/'" ~,",_ / /-,-.+1' I! ;, '", i' \ ' 'I t_, 1,; v "'''V', f t.:'imi. ~"i./ j~/7'1f-: í iro/: í. /1, u,,' f-k/a- ' :! k'a/;.-'l,ff l,' iek l t/; /Adé ~ 'B~lg;9l~ftt.. ~- i:e vice.òrdtprae j // ~:"1 " ( ",b l'læ~',~~~",)' r/~, ~I/ /%V/ / I /jv' ' "f' L/ ' r, Mikael Edlund 2:e vice ordfórande la Wiktorson Fôrbuodschef ''';T~~~~~aHt~:...., (,12\

14 SÖRMLAND DATUM DIARIENR Samordningsförbundet RAR i Sörmland medlemmarnas styrelser eller motsvarande Sil'morcfnin$;fsfôfbundefRÄRi5Cõrmlano- revision av äelårsrappoñ Bifogat översändes för hantering i kommunstyrelse, landstingsstyrelse eller motsvarande x Revisorernas utlåtande över delårsrapport 2010 x Revisionsbiträdets rapport över delårsrapport 2010 x Svar på revisorernas utlåtande Delårsrapport RAR har tidigare (via mail ) sänts ut tillsammans med styrelseprotokoll med sammanträdesdag , RARs styrelse godkände svar på revisorernas utlåtande vid sammanträde Styrelseprotokollet skickas senare, Med vänlig hälsning Ann Lundqvist Förbundssekreterare Ann Lundqvist Nyköping "o besöksadress: Östra Rundgatan 11 - hems/da '2:3:"-'","(,32 Tel: ,"mobil o e-post: ::d":"""'3::'.,'d:~è" ::RG NR \"r3rsbs\radirectedfolders\annllm'l,joc::.ments'.samordningsförbur,(let :3(' bre' ' f jijebre'/.:r2dlemsu!skick-jel:á-~ 1,:)_~: i _.;4_! ;J. jcc.',-?skr ftsd3t~jm ::01: -:)4- ~:i : -l : 3 SID 1;1)

15 Til Saniordningsforbundet RAR i Sörmland Fullrnäktige l respektive Eskilstuna Flen ()xeiösund Strängnäs, l~fosa, kort1rnun Försakringskassan f\betsförmedlíngen Marknadsområde st Samordningsförbundet RAR Sörmland rg.nr: Revisorernas bedömning av delårsbokslut Vi har översiktligt granskat Samordningsförbundet RAR i Sörmlands delârsbokslut per ~07-31 En översiktlig gransknjng är väsentligt begränsad förhållande tíi en revision, t1lîed utgångspunkt från den översiktliga granskningen har vi gjort nedan~ stående bedömningar:. Periodens underskott uppgar tiil 1 och prognostìserat unlierskott för helåret 2010 uppgår till tkr 11 Förbundets finansiella mål bör utvecklas och ha en inriktning pa ekononiisk hushållning, II Förbundet har fem verksamhetsmål. Någon bedömning av måluppfyllelse av dessa görs inte r\ 1ålen bör utvecklas och göras mätbara, II Slutsatsen efter årets granskning är att fört)lmdet uppfyller de forrnella krav som lagen ställer på l en Revisorernas bedömning är att noteringar, är uppfattad l enîigliet ger en rattvisa av Nyköping 21Û :::1, ' _._~._.0 d,.-~ ~) (\ d :::; ~~i';:j

16 1IIIlIIlfJl1fll" " IIII IIII 1/111 ii ERNST & YUNG Delårsrapport 31 juli 2010 Samordningsförbundet RAR i Sörmland Räkenskapsår 2010 Datum 19 oktober 2010 Till Revisionen Från Angående Lars Rydvall Granskning 1 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av revisionen i Samordningsförbundet RAR i Sörmland granskat delårsbokslut för förbundet. Av nedanstående punkter framgår de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna: Periodens underskott uppgår till tkr och prognostiserat underskott för helåret 2010 uppgår til tkr. Förbundets finansiella mål bör utvecklas och ha en inriktning på god ekonomisk hushållning, Förbundet har fem verksamhetsmål. Någon bedömning av måluppfyllelse av dessa görs inte. Målen bör utvecklas och göras mätbara. Slutsatsen efter årets granskning är att förbundet uppfyller de formella krav som lagen ställer på innehåll i en delårsrapport. 2 Syfte och metod På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 31 juli 2010, Delårsrapporten har granskats i enlighet med FAR:s vägledning "Översiktlig granskning av halvårs- och andra delårsrapporter" samt med beaktande av bestämmelserna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen, En översiktlig granskning är väsentlgt begränsad i förhållande til en fullständig revision, 1 (3)

17 III " IIII II i Ii ' ' ' ii II II IIII /1111 i! ERNST & YUNG 3 Noteringar Efter genomförd granskning har följande noteringar sammanställs avseende balans- och resultaträkningen samt övrig information i delårsrapporten, 3.1 Information i delårsrapporten Delårsrapporten redovisning av verksamheten görs i tabellform med antal deltagare, kön mm samt den ekonomiska förändringen i projekten, Mer skiftlig redovisning om vad som hänt i de olika projekten skulle öka förståelsen för förbundets verksamhet och vilka mål som uppnåtts. 3.2 Resultaträkning Periodens resultat uppgår till ett underskott på tkr. Idelårsbokslutet 2009 redovisades ett underskott på tkr. Prognosen för helåret 2010 visar ett underskott på tkr att jämföra med budgeterat underskott på tkr. Avvikelsen avser i huvudsak utbetalningar för projekt som är tkr lägre än budget. 3.3 Balansräkning Det egna kapitalet uppgår till tkr och utgör 63 % av balansräkningen. Vid årets ingång utgjorde det egna kapitalet 79 % av balansräkningen, 4 Bedömning av mål uppfyllelse Vid genomgång av förbundets måluppfyllelse saknas det bedömningar om hur de finansiella och verksamhetsmässiga målen uppnåtts, Samordningsförbundet RAR i Sörmland Delårsrapport 31 juli (3)

18 111/ i i 111II 11/11/11/1111 :J ERNST & YUNG 4.1 Generella synpunkter För att mål skall vara styrande brukar följande kriterier ställas upp. Målen skall vara: Relevanta Realistiska Mätbara Tidsatta Uppföljningsbara tl'- Ju fler av dessa aspekter som beaktas när mål tas fram desto bättre st yrkraft får målen, I flera fall är de mål som finns för närvarande outvecklade vilket gör att de ger begränsad styrbarhet. ~ i iy (l \ j V vel Samordningsförbundet RAR ì Sörmland Delàrsrapport 31 juli (3)

19 SIIlMli\ll u..R 2NH Svar på revisorernas skrivelse avseende delårsrapport samt årsredo~ visning 2010 Revisorerna har yttrat sig över Samordl1ingsförbundet RARs deiårsredovisning samt årsredovisning 2010, Rapporterna bifogas, Synpunkter på delårsredovisningen inkom i december vilket medfört att förbundet ej kunnat beakta synpunkterna i 2011 års verksamhetsplan, Förbundet har inget att invända mot revisorernas synpunkter och de kommer att beaktas på följande sätt " Samordningsförbundet kommer under året fördjupa samt utveckla verksamhetsmål och finansiella mål. '" Kapitalplaceringar inom ramen för placeringspolicyn ska fortsättningsvis beslutas av förbundschefen samt av förbundsordföranden. Beslut omen ny delegationsordning fattas vid styrelsemötet den 24 mars... En likviditetsplan är upprättad med syfe att undvika likviditetsproblem, Planen kommer att presenteras vis styrelsen möte den 24 mars. Samordningsförbundet kommer att teckna en företagsförsäkring Rl\R i Sörmland la Wiktor$on FÖrbundschef

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Samordningsförbundet RAR i Sörmland Samordningsförbundet RAR i Sörmland Delårsredovisning per 2013-07-31 1. Inledning Samordningsförbundet RAR i Sörmland bildades den 9 juni 2005 enligt lag (SFS 2003:1210) om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Pär Sturesson 5 oktober 2015 Granskning av delårsrapport 2015 Regionförbundet i Kalmar län Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson Svalövs kommun Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008 Per Pehrson Idha Håkansson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 2 Rättvisande räkenskaper...4 3 Ändamålsenlig

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer