MISSIV. Delårsredovisning 2010 per den 31 juli bifogas. medlemmar. ' Samordningsförbundet RAR i Sörmlarid ,,/;:~~~'-2~,~""-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MISSIV. Delårsredovisning 2010 per den 31 juli bifogas. medlemmar. ' Samordningsförbundet RAR i Sörmlarid ,,/;:~~~'-2~,~""-"

Transkript

1 MISSIV : Ki\iltl.:L,M ~'(orrmun~tyrf~!set1 '- Delársredovisnil19 :)ATVM j Delårsredovisning Samordningsförbundet RAR i Sörmland Sänfdtdnjn~g"$fõrI50tldets~aLJntlaT'ã-tèt"salTmatälta ei,i delrsr-edoviniflg-- samt hëlàrsprognosför fõrburidets verksamheter. Derårsredovisningen ska fastställas' av styrelsen och särïdastil medlemmarna. Delårsredovisning 2010 per den 31 juli bifogas. Förslag till beslut: Utifrån ovanstående föreslås RAR:s fõrbundsstyrelse besluta: medlemmar. ' attfaststäua delårsredovisning 2010 samt att sända den til förbundets Samordningsförbundet RAR i Sörmlarid,,/;:~~~'-2~,~""- ~:'~6--:g--':';t/-- la Wiktorson Förbundschéf Bilaga: Delårsredovisníng RAR 2010 Ann Lundqvist 6 í '1 84 Nyköping' besck stra Rundgatan 11 - henisída: \w...'.rarsorniland.se jjmktte! mcfjlitef ",.post ann(qrarsorriland.se..,.~.:.,\.; :1'':::,:c.'j i,'., -':.;:";"'(, r'~'~, -'''.:,.',J!''' :i"....)..,.:'":1'( ':~':::W-"i";,..' :'::"i:, ~:~..;t;\.~'-:k~,;l!"~"'~"-:'~:-:i,~ëi-i:'.;"';:;~.,,',,- ~,~ ;"',-, -,'J'::, _"...;1..:.:::,"'.X l ).,~;,!: '': :': SID 1(11

2 Delårsredovisning RAR 1.. 'Y''-f:'f; ':r.'":~j:.':f1:"';'j: -l:,~_ç :.-I::í'.: :r'~r:"./ J:'y:,:iYr:.~ :'Y.'r.r"f:L:'J:Xf:'::Y: J:'Y: :'C.í.rL':f.'/'.:.",/.:.1 Y: f: Dnr re \ R i :;- L ~ Samordningsförbundet RAR i Sörmland Delårsredovisning per l. Inledning Samordni sfórbundet IkR i$()i1i~t1cll?udac;tsgtn_~jl.ni,2005 enligr lag (spaiao '.. :1 "om FinansieIrsamordnTngino U-rehabilteringsómrådet I frbundetingår länets samtliga nio kommuner, Försäkringskassan, Landstinget samt ArbetsÎòrmedlingen. Samordningsfórbundet erhåller ett anslag från de tolv medlemmarna i syfte att frätja samverkan inomrehabilteringsområdet mellan aktörerna. 2. Förw;1ltnîngsberlittelse 2.1'Bu.dget R:espektive medlems fullmäktige eller motsvarande har fastsuijlt budgeten fór 2010 tul n,oop tkr.. :Fan:l!3lnilig av finansieringen anges í lagstiftningen tilisq%'lìfdrsliingskassanlstaten, 2S%fiån landstirigétoch25 % gemeriamt:fârtlänets Ìljokommuiier.K.aIlfi!li1~rnas andel baseras på antalet inneyânareper l november året tórebudgetåret. Kpmn.un Arsbudget (kr)' Vihi;ãker Griê$la. 12$239 Nvl(o.pina 6t9'5.2ß... C)JtélQsunCl Flen K~tthìØhólll taali49 tq 'i2 ËskilsWha 1 150' 860 Stråñtibås 385 1'.85 Trosa 131"575 Silmma kommuner 3,. 25Ô; FörsäktirÙ.1skassàh Landstinoet Totalt 13 ono'øo Under 2010 har redovisningen ändrats fòr projek-i som löper över flera år så att endast årets utbetalningar belastar resultatet. Áterstående åtagande redovisas somansvarsfòrbindelse inom linjen. Jämförelse med tidigare år har justerats på motsvarande Sätt. Bakgrunden aratt det numera tìnnsinskrivet i besluten att det beviljade beloppet kan komma att justeras om Samordningsförbundet RAR tar ändrade ekonomiska trutsättningar. -Tr~~" 1 (12),\ l\ ii, ti :,j \.' I ß \A '-1 'L. 1\,j ~

3 Delårsredovisning RAR ~):' of.: x: :c,.x,-l:~.t.' X'U:'::,f."J:0")Z':/";'h':.".'f''f 'f.y:-'l'x..f:.:'fs.r-'ly:/:",/r/:j').y:.:t.::ç ::I:IJ'.'f-Z:Jy;.:f.:.:c Dnr R:\ R! ~ I ~ 2.2 Budget avräkning Intäktf!r ~(:flsaygiff Helårsbu Utfll HeJårsavvi Utfall dget Proanos kejse '~al1(f - ---rq8t) ~=fø\t v 8=1-Slr Övtigaintàktør Summa iritikter U Ko.stnaaer $tyelsen Pa-rsö'ìiClI Låkàler Administration o -12Q Rei isiôn o.107 Ut~etalrtin9ar för projekt S$myerkaijsinsatser -19 Öyn~tJh~UtbÎldning , -500: Q -255 AvSkriVnii'Q'å'r ~22 ~ ~t3-13 SUmm'ãkøätnadet.218" ~ Finansiella intäkter ~50 25() FiíîâiisiellákQ$mader Q ,.2..2 Tôtalt ", l)(l '- Koninie"tarertiltresliltatc~pei:~i..lilî,20r ",,", " " L poste'tiövtîgt ihgåtkostnadertóiù äimantrlidenoch konferenser ìtedberedninssgmpp~n,9vrigakötit~t~ijslcqstradçl',pëtšónal-ocli ekonôiràanu:- I1istratÌol1,. telefon - 'ØbLTsaintkøntøl-ø.itt FQrburiqêfrtdövisar täritçin:täkêrmê~ñe~o41 tkr under deiårsperlodendå inedelplacel1ts i enlighet med ßnansittingsplaÌlen. p roie. kt som b evi T iat sund er' Projeld BeviljadE! medeli Aktivitetspeng Nytårlíg anslag 450 TRIS (Rehabskelettet) FÖrlängning 577$ Funktionell Familjeterapi Nytt Våga Välja Väg Nyt 150 Ungamot arbete Nýt 127 Comphiön Nytt 250 Ciceron Nytt ,.," Summa IT~I;:-~~~ 2 (12)!'. \'" i \'J~:\"'0

4 De/årsredovisning RAR ""'-f.:::~'f:"j-:1:-:r'-/''x. 'f..y:.z 'l~r. :í'l-j'.y; -/''l.rl:,. ;''l;.".;y:--f:.:.r..r...f:_'1.j:~/'.-.i''~- :fyj.,r.."j";./,: f.f..:.' J: 'L:./: Unr H...-\R ~ ')~ ~-" Under fattades beslut om projekt får tk. under 2009 beslutades om projekt för 6644 tk och 3374 tkr återfdrdes fr projekt som avslutats. Under penodenjamiar- juli 20 L fattades beslut om projekt får tkr. Totalt har förbundet fattat beslut om projekt får 9 i 653 tkr. Under fórbrukades25 98 L tkr, under 2Q tk och under periodenjanuar - juli tk, totalt tkr. Det innebär att 38 4 l 2t--terstr att betala: 2.3 Mäl Finansiella, mål R.R skabedriya verksaaeteninolj givna ekonomiska ramar. Likviditeten skaiid.rigunderskrida 500 ti. Vidare ska RAR alltid ha möjlighet att inom sex månäder besluta om finansiëring'av projekt upp t lken kostnad på tk~ Ett negativtresultat i resultaträkningen justeras genom att tid igare ej utnytt,. jade ttêdlemsavgifertas ì ansprâk sàmtgeiiöiï1àttkofumãiidê~med(emsav:- gifter tas anspråk. Likviditeten per20fq var tkr. Förbundet har 1öjlighetatt inom sex månader finansiera projekt üpp til en kostnad på2'000 tkr Verksanìbetsinål $aiiwr(tniiigslö,rb,iiii(/(!s ôvergl'ipatide niåuiratt $aniordiia medlemmarlta$insatsêri~yfteättîlidividettska/l uppnå ellerfôrhãttra sin förmåga att utfra pjrlllrvsårbete. Deltagarna i RAR-'finansierade projekt ska:./ i farsta hand ha fått en förbättrad egenupplevd hälsa./ i andr hand antingen ha påbörjat arbete, utbildning eller ytterligare en rehabiltenngsaktivitet../ vanstående ska leda til ett minskat behov av offentlig försörjning och offentliga ~änster för projektdeltagarna.. Förbundets medlemmar ska anse att RAR är ett stöd fôr utveckling av saniverkan.. Berörda förtroendevalda och tjänstemän ska ha goda kunskaper om tarutsättningarna mr samverkan och om finansiell samordning '~;~~I1~'~ 3 (12) (1,l / I II, '1 "! r' j/i "! t \.. i \/\

5 Delårsredovisning RA..R J::..: u: ~.t':f,,':f."j:rf;'-;f','j'.r ':''J: f.;:;y.r'f.'i:j..c-':r'~.r'~t:: '''f:r'~.t~z: '~r:~:r:':r-'.f-: :'L~L':J:l;:J::h':C J;Y:':.J:J: Dnr R:\R; l:~ i ~ Resultat Tuna Eva HâIsoverket rl((jiltblif;~!~ tl~~1i~llilti ;~ilï l~il ~ Svar saknas $() 1%0 197:0 198( ~-ua"l ~ølñ DflWiI 1 L J,18S3l , 3 Il ~_ll~_&~~~.r~~t~..l-;~~)l.ii~ili4 i(9mmellt~n~er ijut~ijêilerna: ",',' TabefIellhögst uppvisat totalt antal individer som deltagiti något ávde tre projekt söm reâòvlsardeltagare i vår DES fi sedan start.' R.ehábskel~ttetänvällG~r Jntt( prsiiiti:n, r~knar~li~aral1t111,inai.viaersoniqli\,tttri:!pâ.lfõr samve.tkansinsa.tservidvårdcentralema'i länet Därfòr,redovisar vi RehabskeÌettetseparat., FÖl'klaringtiU vatiabler: Àldet -getidmsnittiìg ålder Ti(l-~enoinsnitt-lig,tlqi,pr?j.ektet A vslutdde~.ántal avslutade ãeltá~are sedanpr?jektetstarde EgetilÒr;.,olj"i"g -antal.aølt(lgares9tp bõrjat ärijeta en~rstll;leraetterav- Sltlt, även om det sker på deltid. I denna rapportär deten myeketlägre andel deltagare som gått vidare t~1i egen fòrsörjningjämfòrtmed tìdigaieredovisningar. 10 % av de deltagaresoii avslutats har egen fòrsörjning. Kvinnor deltar i någon av de RAR finansieradeaktiviteterna i en större utsträckning än män. Att skilnaderna är så passstota i denna rapp()rt är en tiufãllghet, då EVA och Hälsoverket specifkt riktar sig til kvinnor. Statistikêil frän länets vårdcentraler bekräftar bilden av att t1er kvinnor ãn män blir, eller riskerar att bli, långtidssjukskrivna. DcItagarnatilbringar mellan sex och nio månader i projekten. Försöijningsmåttet, utbetalningar av ersättningar per nv/dag från de offentliga ersättings- och fôrsörjningssystemen. Utvecklingen av RirsÖrjningsmåttet under perioden : ';r-~-:j" -..~--"-.-- " (12) \ l; \~ ~;,\ Ç~\~~JV

6 Delårsredovisning RAR :CCI: f::c : ::''X:'i''lr. J.':-; :r.f:'jx:'y:: :'/~.r':'l'j.ct:u:xjf:'z"':'l-r.:r.:r:x'-"f.'r.f.y: : J.':Cf.:r: (;n:!l\r II), I ; Ar Kr/inv/dag, ; , , ,14 2Q09 60, kvaral l (j2,40 Försörjìiirtgsìnåttet har Ökatsedan visa,ratt Ökningen fortsätter. och siffror avseende fórsta kvartalet 2A Viktigahãndelser Styrëisen Styelsen nestâr,an en leoarnøt och en ~rsãttare från varje medlem, totalt tolv ledami:tçr och tolv ersättare. Styelsens harsaimanträtt Vid tre tillflulen och presidiet vid två. Den,länsgem~nsamma 'beredningsgruppe~~,',mëdrepresentanter'frãnsamtliga medlemmärfhar sammanttätt;via fyratifîallen v~av en gång HUsamnians med sl:êlsên. Under \lårenhár(tep~rspnel' v(iit,anstalldaviqkansliet, en man och kvil1nor. En person har fiân L juliöver~åntillprojektciceron. två Förbundets b4qgetmii1skaqes med1ni, trånto.talt 15 mkr till 13 mkr, vilketj1lìtieraq~sjlvstaten,4â tiude1ademedel nationellt var öfórändrat från 2009 medan antaletsätnördnihksf~tbulltl,rrik~t ökat. Komtnunern~och landstìílgétll~tiered.aa titlig~~,gqqk~tdenstörrøblldgetenmeneftersom lagen fâstslår'bud~etensfòtdehïüìgnïellanpårteiia ti112s% frånkoinmun/er,25% från landstffgocn~()%fra-n~taten medförde den statliga minskningenpåjmklden tøtalatdrändl'iigen. Vid styrelsenssainmanträclei juni beslutades att presidiet skulle utökas med ordinarielèdaìnöter fråi Försäkringskassan och Arbetsronnedlingen. De har tidigare vart adjunge :detil presidiet. Anna-Lena Karlsson representerar Försäkringskassan och Ka.tarina Enqvist-Bohlin Arbetsfónnedlingen. Vidare justerades delegatioll$rdngen avseende beslut om projekt. Förbundschefen beslutar om projekt upp til ett belopp på 250 tkr, presidiet upp til tkr och styrelsen om projektkostnader utöver tkr. Projekt Perioden januari-juli har beslut om fem nya projekt tagits. En tòrlängning har beviljats. Övrigt Ett inedlemsmöte genomfördes den 19 mars. Vid mötet redovisades tèirbundets insatser under 2009 samt aktuella resultat. Förbundet redovisade även medelsbehov linder 20 I 0, en oförändrad blidget på i 5 mkr. vilket mötet tillstyrkte, 'L~~-:~ 5 (12)," r ~.t.i'

7 De/årsredovisning RAR - :'x.::t.:r ~:~'i::r.-f.: 'Z-'f. 'Y:~f: : ". 'X~"'i:. :ix./:."t'frf:'y:.:t':jix'x~.r""fyf:c:r~~-:rxi';::fyj:'j;,'lt.t':r')'yx': :.r::. Unr rt:\!~ t i)~ ~ 2.7 Redovisning av verksamheten r~lektlam,q~tar:,ageragnø$ta aug-06 Aktrv.iteWpeng L~lli!t j80,-10 Smärtpr9jektetStídra länet jan"ô8 FQï:räriliigAI,bln Ui'net jän-s, TUNA ~skilstuna $ep~o's ~embskèlettet TRÎ Lãriêt jan-t Shisseii ESkiJGtunamar-oa EVAE:skil$tunaápr-09 Hl ls\fërketö~elds!.ndjan-q9 FUL'ktiQllél! farriljelti.~n~tàl.g.;t: Vãg~VäUâVäg' Flen,nláEl: UngamQt(lraet~l ešk iii~naåpr;'1'ø. 'Compáiiiì:n Länët 'llug:~10 içeron l;änøtsép-t' Beviljat Utfall lle-lp~ -ii Utfall totalt Aterstàr Avslutat: t924qøg$4392 ' )2 319'608 pâgcår 4$(JØ, déc' Ó67$5~ '19 pagâ,r ,879 jari40 7ga6a~ll"1 S212Q5-4711) :ø51 p~gai 7a09, detr QÒg Qapågar 58940Q,, pägàr 2666ÔQQ pâgåi" t 22ØQQ, iiågår lsih)'øø.1,5qaøø,pag~r f2too de:10 '2SØØ 2S0PP ôec~ pågãr j.njlilii ~~oi((sll5,l1 fijf;l"jslî~ l bevilj~fbelbpp n9ài' ôìèbelåppförfidigãrè.'ãfföfdéjjrojekfsòitf får nyàbëloppâtligëli. ettagällèr Aktivitetspeng,è~RE!habskèlett~tlRIS Fyra projektkommerattpagåefter201ö~ yi:trlig,we.ett. R.ehabskelettet, styrelsemötet i oktober i syfte attfattà beslut om kolnmerjittoehartdlas vid finansiering under 20 i 1. "1;f~~j"~ 6 (12) ;:,.J,"-\ ",'\~ ~\'-

8 Delårsredovisning RAR :r z:x:f..,-:..""...(:-f..,y. '/. --l"/"'-'":/'l.:::i:';-:-z "J:,.' :-:.r'ly:::iyj.::l''lsfy/'yj:'j.::'::/'yf:': '~i-:,-r:t\j.:: f. f.f:' f."f: Dnr R..\ R i i-!~ L ~ 3. Ekonomisk redovisning RESUL TA TRAKNING (TKR) Not () ~7" ~ ~i2~31. Verksamhetens intättr varav medlemsavgifter övrigt 3: _n i Verksailetens köstnader i varv siyielsl'1l ~22T -Z personal lokaler ~ adniinistration -LS revision utbetaninf;ar för projekt L : samverkaninsatser utbildiing övrigt -255 ~25J -112 A vskrvningàr Verksiiet~ms nettokostnader ,8' 722 o..,.,.., " Finansiêiia intäkter Finånsièlla kostnader -32 ~2-3 ReSultafmre extordinär poster Exiriiórdiriära.intäkter () Exttaordiriiiakostiliider () ÅtetS restiltat l3ll Balrokrâvstitredring RedoviSäLreultåt enligt resultaträning -I : "8 458 Avgår rciirsåtiri\iiiist~r~ ni JiisterâfresuJtat eôl-it balanskriiv KRL4 S 4, ' N()t i Utbetalningar för projekt projnr 'ProCe5$töd,/Qrdinator Vila Bergsund,xelösund KV"pròjektet Il AGERA Yrkessvenska i 125 Power, AktiVitetspeng SniârPtojcktet 21 " i 474 FÖi1r'Jning I 239 KraIl Duellen Flcn Tuna I Rehabskelettet 29 -.' i 3-årsuppföljning "Slussen" EVA S Hälsoverket i 300 Summa - i i l I --~~~~~ 7 (12)

9 Delårsredovisning RAR "f. 'J 'J:' 'f;"x"y::f: ~L:i.:'J:-:J~f: :r~;::r."'.r:. :r:''f:~':c:('iyy:''z:''z''x.:j:y:_tj:d::j,)'x'lxj:-1l/:'.c,z.:':f',- ''l-:f.:i,y:: nr HAR! t"). i ~ BALANSR.:iKNING (TKR) Not TILLGÅNGAR Anläggningstilgångar rvlatcriella anläggningstilgångar Maskiner òèh invèntarer varav IT -utrustning, bìlar~ maskicr och inventarer ingående anskaffningsvärde ~.n._ ârets=k-aflìiingar f' - ~~~55~áreLc torsljningar utgående ackunlulerade anskaffningsvärden In!!ãendeackumulerade avskrivnin!!ar Ar~lSavskrivningar öèh nedskrivnii;-g av bil Aretsfõrsäljning Utgåënde ackumulerade avskrivningar Utgående plänertligt restvärde Summa aiiläggningstillgångar i )4-15~ -1.5S msâttningstilgångar Kundlòrdririgar ' Övriga fordringar varavinteimsfordringar ,, momsfordrigar övriga fordringar ' Kassa och bank varav kapiqiuörvaltning stâlssk jldvaxlar Likvidkonto '9 Summa omsãttningstilgångar SUMMATILLGÀNGAR EGETKA,PITAL,A VSATTNINGAR CH SKULDER i~ a Eget kapital ingående eget kapital 2 -l no -s därav ãretsresultat Skulder Långfristiga skulder Kortfrstiga skulder varav Upplupna kostnader och ìorutbetalda intäkter Leveratörsskulder L 788 ~- -;"'r,t Scmesterloneskuld Upplupna sociala avgifter och skattcr Illterimsskulder varav ännu ej fakturerat från projekt mrutbetalda medlemsavgifter Övrigt Summa skulder SUMMA SKULDER CH EGET KAPITAL :W880 inga inga inga Smida pantel Beviljade projekt återstaende belopp RAR har inga leasingavtal Ilingre än tre år. Det linns ett hyresavtal där cirka II månader återstår till en kostnad av cirka I 14 tkr. Det nns också ett bileasingkontrakt, där cirka 8 månader återstàr til en kostnad av cirka I i 3 tkr inklusive restvärde áterstàr. -'7ff~l~'. 3 (12) C-. ''' '."."~ '" '

10 Delårsredovisning 20J o - RAR T:'f/f;fJ;"'r..,..t:::::"~'l'f;XCf'Z:".t ':''(: 'J:'Y:-'::'':;:( V::t" :-f.:""-'y:-:ru.~:r-'lxí::.y:.:t 'c~r..-l-'y:'z'z-: j~z:r. j:' Dnr RAR ì 1).!) ' ~2~a:i4~. -l r 58' ~~307~ ~2t64, lt:l42. & ' Egetllpitid eriligtiialaasrakittng:!ij j ~11588 Atertõr~ suminiibtsìutade!'röjekt ÂterlÕ'ressuminäR)rbrj ïqifmêdêl 20Qq-20Q ilriikillt:~gtt.kapltatiøø8~12-31 èøligtíly redovisiliill!sørli1clli Not 3 Snecitikatiè)..'å" bèvniadl.!lii'oiekt.återståciîdèbelonô 2010,07': ~1J7..3i 2009.:t:z~;U a*i;1\1tige',p'i'öjekt,2().~~ Bø.Made prój~lc 1nQ í3eslùtade:öl'oiêkt10l.30'406..._.... Siim~~$(íitaQept?J~1t ~~~elson1 ej utbeialåsrcirprojekt som avslúlats underz9 ~ Förbrukade medel Föd)n1kademedeI , -112gô -201$~ FötbrûJqidi:.mi:del S8 SumDlÏl,ffrbtukide lìèdel ;;53,241 ~3r2n \tëritãtbî:liitådepr6jekt 3841'2 2S5a ,. ~~~: 9 (12).i í / /,,~&L

11 Delårsredovisning RAR c.z''~f:;':'x'l :ç.:2:rx'-x'- '/:Cc.:ru,; x c. y: xx x 'r: Cf: '/'X'J,:rYf:v;'YY/:','/:Jx'r:x,x-:'C.lYf..y;,x: Dnr RAR Ii). i 5 FINANSIERINGSANALYS (TKR) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering ilr avskrivningar ej Iikviditctspâverkande poster Nstering tòr övriga Medel frân verksamheten (fire ffrandring av rörel~ekapital kning (-)/minskning av kordiisti~iifordringar (+) Ökning (+) (minskning av kortfristiga skulder(-) ~, L Medel från den lijpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Fprvlii maskiner, inventaier uëh tekniska anläggningar Fõl'ljningav materiella anläggningstilgångar -161' -3 51S Medel från înyesterîngsverksainhëten,flnansierlnggverksamjleten Nyupptagna Mn Amortedngav skuld MedeHrån tlnansí.iringsverksilinlieten AKETS KASSAFLÖDE tikvidamedelvid årels början Likvida medel vid årets slut , ~~",i$- 10 (12) -. /' \.. " ~\. ~

12 Delârsretlovisning RAR :f 7v.':r:'x..:tJ/:'l:f"X'''r. ~f:':,( Y::r Y:'"r.-",~,:l",,:c,'/:'J:'lX"f:''l'"j:.'-.':J.-r'Y.'f.' :ï:r J: l.'f:"'f:':t :/;--'..:: "f:r :.-:'! )nr R.:\R i \~ Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp i tk om inte annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Redovisnìgen har skett i enlighet med den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer soirlämrtats av Rådet fôr kommunal redovisning..m_-~._-...~terdes~fòretrdar~aitïgeeinii~bärdetatt~r*ll:he1tùvtsnirrg~i-an( väsentligtöverensstameriuedgpdredovisníngssed, De redovisningspnncipersom ligger til grndíè)rdertaät fortlevnad, konsekvens, försiktighet, kotitinuitet.pêriodiseting oëfi öppenhet. Redovisning av projekt som löper över flera år ljnder 2009 har redovisningsprincipen Îôr projekt som löper över flera. år ändrats. så att ertdastårets utneta(riingarbejastar resllltatet. Återstående åtagandeted()vis~ soniansvais~tbindelse. Jämfôrëlsémëd tidigare år har justerats~å motsvarande sätlbâk~uridêiläråttdetnu\lera finris inskrivet i beslùten att detbeyilactebelqppet kan komma att justeras om SamordningsfôrQi.ndet RA fãränc1radeekonomiska förùtsättningar. Periodfördelarsbqkslut Perioden fôr delårsboksrutet omfattar perioden I januari til 3 i juli sedan Värderingsprinciper Tilg~Jlgar,avsättitlgar QchskÜlder har värderats til anskaffningsvärden om inget annat anges. Anskaffingèri klassifceras som anläggningstilgång kronor. Placer- av anskaffingsvärdet och marknadsvärdet,.vilket innebär att en nedskrivning har gjorts med 3 t tkr. när vafdete,,1dusfvemer~ardesskatt1.ppgår tillminst ingar i värdepapperharvärderatsti1det lägsta Periodisering av löneskatt i enlighet med Rådets får kommunal redovisning rekommendation nr 5 från 1999 har den särskilda löneskatten på pensionskostnaden periodiserats. Pensionsskulden RAR har fôrsäkrat sina pensionsåtaganden utöver den individuella delen hos KPA. För f5rtroendevalda ingår ersättning får pension i de arvoden som utbetalas. Arbetsgivaravgifter fôr pensioner har värderats efter vad faktiska pensionskostnader motsvarade i andel fór 20 I. '~ (12)

13 De/årsredovisning RAR..("1:"f.:7~--:_ ~.CJ.:t'-.r::-.'-f.-Z"f.:í.:.//.,Y:U:-J;-Y;.::.XX''ff./.Y;,.f::f:.'' :,:.-:'y;.:f.j::1..j:-'.j:.-'.:"f L--' 'L.-:f-X, D:ir R:\R; ~ ~ Semesterlöneskulden Semesterlöneskulden avser ej uttgna semesterdagar. Tilsammans med okompenserad övertid och därå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskiilden som kortfristig skuld. Skuldens storlek har värderats per 31 juli 20 L med den procentsats för arbetsgivaravgifter som används 20 I. Arbetsgivaravgifer Arbetsgivarvgifterbakas som generelltpåslag. Justering för sänta avgifter har inte gjörts i delårsboksliitet, utan kommer att göras i samband med bokslutet. Anlãggningstillgângar Anläggningstilgångar har i balansräkningen upptagits til anskaffningsvärdet eft~r avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar påbörjas an.. skaffningsaret. Avskrivningstider Datorer - 3 år, Server - 5 år, Möbler - 8 år. BiI- 3 år med restvärde il fl Nykõpin~'2n _._f)~/'" ~,",_ / /-,-.+1' I! ;, '", i' \ ' 'I t_, 1,; v "'''V', f t.:'imi. ~"i./ j~/7'1f-: í iro/: í. /1, u,,' f-k/a- ' :! k'a/;.-'l,ff l,' iek l t/; /Adé ~ 'B~lg;9l~ftt.. ~- i:e vice.òrdtprae j // ~:"1 " ( ",b l'læ~',~~~",)' r/~, ~I/ /%V/ / I /jv' ' "f' L/ ' r, Mikael Edlund 2:e vice ordfórande la Wiktorson Fôrbuodschef ''';T~~~~~aHt~:...., (,12\

14 SÖRMLAND DATUM DIARIENR Samordningsförbundet RAR i Sörmland medlemmarnas styrelser eller motsvarande Sil'morcfnin$;fsfôfbundefRÄRi5Cõrmlano- revision av äelårsrappoñ Bifogat översändes för hantering i kommunstyrelse, landstingsstyrelse eller motsvarande x Revisorernas utlåtande över delårsrapport 2010 x Revisionsbiträdets rapport över delårsrapport 2010 x Svar på revisorernas utlåtande Delårsrapport RAR har tidigare (via mail ) sänts ut tillsammans med styrelseprotokoll med sammanträdesdag , RARs styrelse godkände svar på revisorernas utlåtande vid sammanträde Styrelseprotokollet skickas senare, Med vänlig hälsning Ann Lundqvist Förbundssekreterare Ann Lundqvist Nyköping "o besöksadress: Östra Rundgatan 11 - hems/da '2:3:"-'","(,32 Tel: ,"mobil o e-post: ::d":"""'3::'.,'d:~è" ::RG NR \"r3rsbs\radirectedfolders\annllm'l,joc::.ments'.samordningsförbur,(let :3(' bre' ' f jijebre'/.:r2dlemsu!skick-jel:á-~ 1,:)_~: i _.;4_! ;J. jcc.',-?skr ftsd3t~jm ::01: -:)4- ~:i : -l : 3 SID 1;1)

15 Til Saniordningsforbundet RAR i Sörmland Fullrnäktige l respektive Eskilstuna Flen ()xeiösund Strängnäs, l~fosa, kort1rnun Försakringskassan f\betsförmedlíngen Marknadsområde st Samordningsförbundet RAR Sörmland rg.nr: Revisorernas bedömning av delårsbokslut Vi har översiktligt granskat Samordningsförbundet RAR i Sörmlands delârsbokslut per ~07-31 En översiktlig gransknjng är väsentligt begränsad förhållande tíi en revision, t1lîed utgångspunkt från den översiktliga granskningen har vi gjort nedan~ stående bedömningar:. Periodens underskott uppgar tiil 1 och prognostìserat unlierskott för helåret 2010 uppgår till tkr 11 Förbundets finansiella mål bör utvecklas och ha en inriktning pa ekononiisk hushållning, II Förbundet har fem verksamhetsmål. Någon bedömning av måluppfyllelse av dessa görs inte r\ 1ålen bör utvecklas och göras mätbara, II Slutsatsen efter årets granskning är att fört)lmdet uppfyller de forrnella krav som lagen ställer på l en Revisorernas bedömning är att noteringar, är uppfattad l enîigliet ger en rattvisa av Nyköping 21Û :::1, ' _._~._.0 d,.-~ ~) (\ d :::; ~~i';:j

16 1IIIlIIlfJl1fll" " IIII IIII 1/111 ii ERNST & YUNG Delårsrapport 31 juli 2010 Samordningsförbundet RAR i Sörmland Räkenskapsår 2010 Datum 19 oktober 2010 Till Revisionen Från Angående Lars Rydvall Granskning 1 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av revisionen i Samordningsförbundet RAR i Sörmland granskat delårsbokslut för förbundet. Av nedanstående punkter framgår de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna: Periodens underskott uppgår till tkr och prognostiserat underskott för helåret 2010 uppgår til tkr. Förbundets finansiella mål bör utvecklas och ha en inriktning på god ekonomisk hushållning, Förbundet har fem verksamhetsmål. Någon bedömning av måluppfyllelse av dessa görs inte. Målen bör utvecklas och göras mätbara. Slutsatsen efter årets granskning är att förbundet uppfyller de formella krav som lagen ställer på innehåll i en delårsrapport. 2 Syfte och metod På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 31 juli 2010, Delårsrapporten har granskats i enlighet med FAR:s vägledning "Översiktlig granskning av halvårs- och andra delårsrapporter" samt med beaktande av bestämmelserna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen, En översiktlig granskning är väsentlgt begränsad i förhållande til en fullständig revision, 1 (3)

17 III " IIII II i Ii ' ' ' ii II II IIII /1111 i! ERNST & YUNG 3 Noteringar Efter genomförd granskning har följande noteringar sammanställs avseende balans- och resultaträkningen samt övrig information i delårsrapporten, 3.1 Information i delårsrapporten Delårsrapporten redovisning av verksamheten görs i tabellform med antal deltagare, kön mm samt den ekonomiska förändringen i projekten, Mer skiftlig redovisning om vad som hänt i de olika projekten skulle öka förståelsen för förbundets verksamhet och vilka mål som uppnåtts. 3.2 Resultaträkning Periodens resultat uppgår till ett underskott på tkr. Idelårsbokslutet 2009 redovisades ett underskott på tkr. Prognosen för helåret 2010 visar ett underskott på tkr att jämföra med budgeterat underskott på tkr. Avvikelsen avser i huvudsak utbetalningar för projekt som är tkr lägre än budget. 3.3 Balansräkning Det egna kapitalet uppgår till tkr och utgör 63 % av balansräkningen. Vid årets ingång utgjorde det egna kapitalet 79 % av balansräkningen, 4 Bedömning av mål uppfyllelse Vid genomgång av förbundets måluppfyllelse saknas det bedömningar om hur de finansiella och verksamhetsmässiga målen uppnåtts, Samordningsförbundet RAR i Sörmland Delårsrapport 31 juli (3)

18 111/ i i 111II 11/11/11/1111 :J ERNST & YUNG 4.1 Generella synpunkter För att mål skall vara styrande brukar följande kriterier ställas upp. Målen skall vara: Relevanta Realistiska Mätbara Tidsatta Uppföljningsbara tl'- Ju fler av dessa aspekter som beaktas när mål tas fram desto bättre st yrkraft får målen, I flera fall är de mål som finns för närvarande outvecklade vilket gör att de ger begränsad styrbarhet. ~ i iy (l \ j V vel Samordningsförbundet RAR ì Sörmland Delàrsrapport 31 juli (3)

19 SIIlMli\ll u..R 2NH Svar på revisorernas skrivelse avseende delårsrapport samt årsredo~ visning 2010 Revisorerna har yttrat sig över Samordl1ingsförbundet RARs deiårsredovisning samt årsredovisning 2010, Rapporterna bifogas, Synpunkter på delårsredovisningen inkom i december vilket medfört att förbundet ej kunnat beakta synpunkterna i 2011 års verksamhetsplan, Förbundet har inget att invända mot revisorernas synpunkter och de kommer att beaktas på följande sätt " Samordningsförbundet kommer under året fördjupa samt utveckla verksamhetsmål och finansiella mål. '" Kapitalplaceringar inom ramen för placeringspolicyn ska fortsättningsvis beslutas av förbundschefen samt av förbundsordföranden. Beslut omen ny delegationsordning fattas vid styrelsemötet den 24 mars... En likviditetsplan är upprättad med syfe att undvika likviditetsproblem, Planen kommer att presenteras vis styrelsen möte den 24 mars. Samordningsförbundet kommer att teckna en företagsförsäkring Rl\R i Sörmland la Wiktor$on FÖrbundschef

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer