MISSIV. Delårsredovisning 2010 per den 31 juli bifogas. medlemmar. ' Samordningsförbundet RAR i Sörmlarid ,,/;:~~~'-2~,~""-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MISSIV. Delårsredovisning 2010 per den 31 juli bifogas. medlemmar. ' Samordningsförbundet RAR i Sörmlarid ,,/;:~~~'-2~,~""-"

Transkript

1 MISSIV : Ki\iltl.:L,M ~'(orrmun~tyrf~!set1 '- Delársredovisnil19 :)ATVM j Delårsredovisning Samordningsförbundet RAR i Sörmland Sänfdtdnjn~g"$fõrI50tldets~aLJntlaT'ã-tèt"salTmatälta ei,i delrsr-edoviniflg-- samt hëlàrsprognosför fõrburidets verksamheter. Derårsredovisningen ska fastställas' av styrelsen och särïdastil medlemmarna. Delårsredovisning 2010 per den 31 juli bifogas. Förslag till beslut: Utifrån ovanstående föreslås RAR:s fõrbundsstyrelse besluta: medlemmar. ' attfaststäua delårsredovisning 2010 samt att sända den til förbundets Samordningsförbundet RAR i Sörmlarid,,/;:~~~'-2~,~""- ~:'~6--:g--':';t/-- la Wiktorson Förbundschéf Bilaga: Delårsredovisníng RAR 2010 Ann Lundqvist 6 í '1 84 Nyköping' besck stra Rundgatan 11 - henisída: \w...'.rarsorniland.se jjmktte! mcfjlitef ",.post ann(qrarsorriland.se..,.~.:.,\.; :1'':::,:c.'j i,'., -':.;:";"'(, r'~'~, -'''.:,.',J!''' :i"....)..,.:'":1'( ':~':::W-"i";,..' :'::"i:, ~:~..;t;\.~'-:k~,;l!"~"'~"-:'~:-:i,~ëi-i:'.;"';:;~.,,',,- ~,~ ;"',-, -,'J'::, _"...;1..:.:::,"'.X l ).,~;,!: '': :': SID 1(11

2 Delårsredovisning RAR 1.. 'Y''-f:'f; ':r.'":~j:.':f1:"';'j: -l:,~_ç :.-I::í'.: :r'~r:"./ J:'y:,:iYr:.~ :'Y.'r.r"f:L:'J:Xf:'::Y: J:'Y: :'C.í.rL':f.'/'.:.",/.:.1 Y: f: Dnr re \ R i :;- L ~ Samordningsförbundet RAR i Sörmland Delårsredovisning per l. Inledning Samordni sfórbundet IkR i$()i1i~t1cll?udac;tsgtn_~jl.ni,2005 enligr lag (spaiao '.. :1 "om FinansieIrsamordnTngino U-rehabilteringsómrådet I frbundetingår länets samtliga nio kommuner, Försäkringskassan, Landstinget samt ArbetsÎòrmedlingen. Samordningsfórbundet erhåller ett anslag från de tolv medlemmarna i syfte att frätja samverkan inomrehabilteringsområdet mellan aktörerna. 2. Förw;1ltnîngsberlittelse 2.1'Bu.dget R:espektive medlems fullmäktige eller motsvarande har fastsuijlt budgeten fór 2010 tul n,oop tkr.. :Fan:l!3lnilig av finansieringen anges í lagstiftningen tilisq%'lìfdrsliingskassanlstaten, 2S%fiån landstirigétoch25 % gemeriamt:fârtlänets Ìljokommuiier.K.aIlfi!li1~rnas andel baseras på antalet inneyânareper l november året tórebudgetåret. Kpmn.un Arsbudget (kr)' Vihi;ãker Griê$la. 12$239 Nvl(o.pina 6t9'5.2ß... C)JtélQsunCl Flen K~tthìØhólll taali49 tq 'i2 ËskilsWha 1 150' 860 Stråñtibås 385 1'.85 Trosa 131"575 Silmma kommuner 3,. 25Ô; FörsäktirÙ.1skassàh Landstinoet Totalt 13 ono'øo Under 2010 har redovisningen ändrats fòr projek-i som löper över flera år så att endast årets utbetalningar belastar resultatet. Áterstående åtagande redovisas somansvarsfòrbindelse inom linjen. Jämförelse med tidigare år har justerats på motsvarande Sätt. Bakgrunden aratt det numera tìnnsinskrivet i besluten att det beviljade beloppet kan komma att justeras om Samordningsförbundet RAR tar ändrade ekonomiska trutsättningar. -Tr~~" 1 (12),\ l\ ii, ti :,j \.' I ß \A '-1 'L. 1\,j ~

3 Delårsredovisning RAR ~):' of.: x: :c,.x,-l:~.t.' X'U:'::,f."J:0")Z':/";'h':.".'f''f 'f.y:-'l'x..f:.:'fs.r-'ly:/:",/r/:j').y:.:t.::ç ::I:IJ'.'f-Z:Jy;.:f.:.:c Dnr R:\ R! ~ I ~ 2.2 Budget avräkning Intäktf!r ~(:flsaygiff Helårsbu Utfll HeJårsavvi Utfall dget Proanos kejse '~al1(f - ---rq8t) ~=fø\t v 8=1-Slr Övtigaintàktør Summa iritikter U Ko.stnaaer $tyelsen Pa-rsö'ìiClI Låkàler Administration o -12Q Rei isiôn o.107 Ut~etalrtin9ar för projekt S$myerkaijsinsatser -19 Öyn~tJh~UtbÎldning , -500: Q -255 AvSkriVnii'Q'å'r ~22 ~ ~t3-13 SUmm'ãkøätnadet.218" ~ Finansiella intäkter ~50 25() FiíîâiisiellákQ$mader Q ,.2..2 Tôtalt ", l)(l '- Koninie"tarertiltresliltatc~pei:~i..lilî,20r ",,", " " L poste'tiövtîgt ihgåtkostnadertóiù äimantrlidenoch konferenser ìtedberedninssgmpp~n,9vrigakötit~t~ijslcqstradçl',pëtšónal-ocli ekonôiràanu:- I1istratÌol1,. telefon - 'ØbLTsaintkøntøl-ø.itt FQrburiqêfrtdövisar täritçin:täkêrmê~ñe~o41 tkr under deiårsperlodendå inedelplacel1ts i enlighet med ßnansittingsplaÌlen. p roie. kt som b evi T iat sund er' Projeld BeviljadE! medeli Aktivitetspeng Nytårlíg anslag 450 TRIS (Rehabskelettet) FÖrlängning 577$ Funktionell Familjeterapi Nytt Våga Välja Väg Nyt 150 Ungamot arbete Nýt 127 Comphiön Nytt 250 Ciceron Nytt ,.," Summa IT~I;:-~~~ 2 (12)!'. \'" i \'J~:\"'0

4 De/årsredovisning RAR ""'-f.:::~'f:"j-:1:-:r'-/''x. 'f..y:.z 'l~r. :í'l-j'.y; -/''l.rl:,. ;''l;.".;y:--f:.:.r..r...f:_'1.j:~/'.-.i''~- :fyj.,r.."j";./,: f.f..:.' J: 'L:./: Unr H...-\R ~ ')~ ~-" Under fattades beslut om projekt får tk. under 2009 beslutades om projekt för 6644 tk och 3374 tkr återfdrdes fr projekt som avslutats. Under penodenjamiar- juli 20 L fattades beslut om projekt får tkr. Totalt har förbundet fattat beslut om projekt får 9 i 653 tkr. Under fórbrukades25 98 L tkr, under 2Q tk och under periodenjanuar - juli tk, totalt tkr. Det innebär att 38 4 l 2t--terstr att betala: 2.3 Mäl Finansiella, mål R.R skabedriya verksaaeteninolj givna ekonomiska ramar. Likviditeten skaiid.rigunderskrida 500 ti. Vidare ska RAR alltid ha möjlighet att inom sex månäder besluta om finansiëring'av projekt upp t lken kostnad på tk~ Ett negativtresultat i resultaträkningen justeras genom att tid igare ej utnytt,. jade ttêdlemsavgifertas ì ansprâk sàmtgeiiöiï1àttkofumãiidê~med(emsav:- gifter tas anspråk. Likviditeten per20fq var tkr. Förbundet har 1öjlighetatt inom sex månader finansiera projekt üpp til en kostnad på2'000 tkr Verksanìbetsinål $aiiwr(tniiigslö,rb,iiii(/(!s ôvergl'ipatide niåuiratt $aniordiia medlemmarlta$insatsêri~yfteättîlidividettska/l uppnå ellerfôrhãttra sin förmåga att utfra pjrlllrvsårbete. Deltagarna i RAR-'finansierade projekt ska:./ i farsta hand ha fått en förbättrad egenupplevd hälsa./ i andr hand antingen ha påbörjat arbete, utbildning eller ytterligare en rehabiltenngsaktivitet../ vanstående ska leda til ett minskat behov av offentlig försörjning och offentliga ~änster för projektdeltagarna.. Förbundets medlemmar ska anse att RAR är ett stöd fôr utveckling av saniverkan.. Berörda förtroendevalda och tjänstemän ska ha goda kunskaper om tarutsättningarna mr samverkan och om finansiell samordning '~;~~I1~'~ 3 (12) (1,l / I II, '1 "! r' j/i "! t \.. i \/\

5 Delårsredovisning RA..R J::..: u: ~.t':f,,':f."j:rf;'-;f','j'.r ':''J: f.;:;y.r'f.'i:j..c-':r'~.r'~t:: '''f:r'~.t~z: '~r:~:r:':r-'.f-: :'L~L':J:l;:J::h':C J;Y:':.J:J: Dnr R:\R; l:~ i ~ Resultat Tuna Eva HâIsoverket rl((jiltblif;~!~ tl~~1i~llilti ;~ilï l~il ~ Svar saknas $() 1%0 197:0 198( ~-ua"l ~ølñ DflWiI 1 L J,18S3l , 3 Il ~_ll~_&~~~.r~~t~..l-;~~)l.ii~ili4 i(9mmellt~n~er ijut~ijêilerna: ",',' TabefIellhögst uppvisat totalt antal individer som deltagiti något ávde tre projekt söm reâòvlsardeltagare i vår DES fi sedan start.' R.ehábskel~ttetänvällG~r Jntt( prsiiiti:n, r~knar~li~aral1t111,inai.viaersoniqli\,tttri:!pâ.lfõr samve.tkansinsa.tservidvårdcentralema'i länet Därfòr,redovisar vi RehabskeÌettetseparat., FÖl'klaringtiU vatiabler: Àldet -getidmsnittiìg ålder Ti(l-~enoinsnitt-lig,tlqi,pr?j.ektet A vslutdde~.ántal avslutade ãeltá~are sedanpr?jektetstarde EgetilÒr;.,olj"i"g -antal.aølt(lgares9tp bõrjat ärijeta en~rstll;leraetterav- Sltlt, även om det sker på deltid. I denna rapportär deten myeketlägre andel deltagare som gått vidare t~1i egen fòrsörjningjämfòrtmed tìdigaieredovisningar. 10 % av de deltagaresoii avslutats har egen fòrsörjning. Kvinnor deltar i någon av de RAR finansieradeaktiviteterna i en större utsträckning än män. Att skilnaderna är så passstota i denna rapp()rt är en tiufãllghet, då EVA och Hälsoverket specifkt riktar sig til kvinnor. Statistikêil frän länets vårdcentraler bekräftar bilden av att t1er kvinnor ãn män blir, eller riskerar att bli, långtidssjukskrivna. DcItagarnatilbringar mellan sex och nio månader i projekten. Försöijningsmåttet, utbetalningar av ersättningar per nv/dag från de offentliga ersättings- och fôrsörjningssystemen. Utvecklingen av RirsÖrjningsmåttet under perioden : ';r-~-:j" -..~--"-.-- " (12) \ l; \~ ~;,\ Ç~\~~JV

6 Delårsredovisning RAR :CCI: f::c : ::''X:'i''lr. J.':-; :r.f:'jx:'y:: :'/~.r':'l'j.ct:u:xjf:'z"':'l-r.:r.:r:x'-"f.'r.f.y: : J.':Cf.:r: (;n:!l\r II), I ; Ar Kr/inv/dag, ; , , ,14 2Q09 60, kvaral l (j2,40 Försörjìiirtgsìnåttet har Ökatsedan visa,ratt Ökningen fortsätter. och siffror avseende fórsta kvartalet 2A Viktigahãndelser Styrëisen Styelsen nestâr,an en leoarnøt och en ~rsãttare från varje medlem, totalt tolv ledami:tçr och tolv ersättare. Styelsens harsaimanträtt Vid tre tillflulen och presidiet vid två. Den,länsgem~nsamma 'beredningsgruppe~~,',mëdrepresentanter'frãnsamtliga medlemmärfhar sammanttätt;via fyratifîallen v~av en gång HUsamnians med sl:êlsên. Under \lårenhár(tep~rspnel' v(iit,anstalldaviqkansliet, en man och kvil1nor. En person har fiân L juliöver~åntillprojektciceron. två Förbundets b4qgetmii1skaqes med1ni, trånto.talt 15 mkr till 13 mkr, vilketj1lìtieraq~sjlvstaten,4â tiude1ademedel nationellt var öfórändrat från 2009 medan antaletsätnördnihksf~tbulltl,rrik~t ökat. Komtnunern~och landstìílgétll~tiered.aa titlig~~,gqqk~tdenstörrøblldgetenmeneftersom lagen fâstslår'bud~etensfòtdehïüìgnïellanpårteiia ti112s% frånkoinmun/er,25% från landstffgocn~()%fra-n~taten medförde den statliga minskningenpåjmklden tøtalatdrändl'iigen. Vid styrelsenssainmanträclei juni beslutades att presidiet skulle utökas med ordinarielèdaìnöter fråi Försäkringskassan och Arbetsronnedlingen. De har tidigare vart adjunge :detil presidiet. Anna-Lena Karlsson representerar Försäkringskassan och Ka.tarina Enqvist-Bohlin Arbetsfónnedlingen. Vidare justerades delegatioll$rdngen avseende beslut om projekt. Förbundschefen beslutar om projekt upp til ett belopp på 250 tkr, presidiet upp til tkr och styrelsen om projektkostnader utöver tkr. Projekt Perioden januari-juli har beslut om fem nya projekt tagits. En tòrlängning har beviljats. Övrigt Ett inedlemsmöte genomfördes den 19 mars. Vid mötet redovisades tèirbundets insatser under 2009 samt aktuella resultat. Förbundet redovisade även medelsbehov linder 20 I 0, en oförändrad blidget på i 5 mkr. vilket mötet tillstyrkte, 'L~~-:~ 5 (12)," r ~.t.i'

7 De/årsredovisning RAR - :'x.::t.:r ~:~'i::r.-f.: 'Z-'f. 'Y:~f: : ". 'X~"'i:. :ix./:."t'frf:'y:.:t':jix'x~.r""fyf:c:r~~-:rxi';::fyj:'j;,'lt.t':r')'yx': :.r::. Unr rt:\!~ t i)~ ~ 2.7 Redovisning av verksamheten r~lektlam,q~tar:,ageragnø$ta aug-06 Aktrv.iteWpeng L~lli!t j80,-10 Smärtpr9jektetStídra länet jan"ô8 FQï:räriliigAI,bln Ui'net jän-s, TUNA ~skilstuna $ep~o's ~embskèlettet TRÎ Lãriêt jan-t Shisseii ESkiJGtunamar-oa EVAE:skil$tunaápr-09 Hl ls\fërketö~elds!.ndjan-q9 FUL'ktiQllél! farriljelti.~n~tàl.g.;t: Vãg~VäUâVäg' Flen,nláEl: UngamQt(lraet~l ešk iii~naåpr;'1'ø. 'Compáiiiì:n Länët 'llug:~10 içeron l;änøtsép-t' Beviljat Utfall lle-lp~ -ii Utfall totalt Aterstàr Avslutat: t924qøg$4392 ' )2 319'608 pâgcår 4$(JØ, déc' Ó67$5~ '19 pagâ,r ,879 jari40 7ga6a~ll"1 S212Q5-4711) :ø51 p~gai 7a09, detr QÒg Qapågar 58940Q,, pägàr 2666ÔQQ pâgåi" t 22ØQQ, iiågår lsih)'øø.1,5qaøø,pag~r f2too de:10 '2SØØ 2S0PP ôec~ pågãr j.njlilii ~~oi((sll5,l1 fijf;l"jslî~ l bevilj~fbelbpp n9ài' ôìèbelåppförfidigãrè.'ãfföfdéjjrojekfsòitf får nyàbëloppâtligëli. ettagällèr Aktivitetspeng,è~RE!habskèlett~tlRIS Fyra projektkommerattpagåefter201ö~ yi:trlig,we.ett. R.ehabskelettet, styrelsemötet i oktober i syfte attfattà beslut om kolnmerjittoehartdlas vid finansiering under 20 i 1. "1;f~~j"~ 6 (12) ;:,.J,"-\ ",'\~ ~\'-

8 Delårsredovisning RAR :r z:x:f..,-:..""...(:-f..,y. '/. --l"/"'-'":/'l.:::i:';-:-z "J:,.' :-:.r'ly:::iyj.::l''lsfy/'yj:'j.::'::/'yf:': '~i-:,-r:t\j.:: f. f.f:' f."f: Dnr R..\ R i i-!~ L ~ 3. Ekonomisk redovisning RESUL TA TRAKNING (TKR) Not () ~7" ~ ~i2~31. Verksamhetens intättr varav medlemsavgifter övrigt 3: _n i Verksailetens köstnader i varv siyielsl'1l ~22T -Z personal lokaler ~ adniinistration -LS revision utbetaninf;ar för projekt L : samverkaninsatser utbildiing övrigt -255 ~25J -112 A vskrvningàr Verksiiet~ms nettokostnader ,8' 722 o..,.,.., " Finansiêiia intäkter Finånsièlla kostnader -32 ~2-3 ReSultafmre extordinär poster Exiriiórdiriära.intäkter () Exttaordiriiiakostiliider () ÅtetS restiltat l3ll Balrokrâvstitredring RedoviSäLreultåt enligt resultaträning -I : "8 458 Avgår rciirsåtiri\iiiist~r~ ni JiisterâfresuJtat eôl-it balanskriiv KRL4 S 4, ' N()t i Utbetalningar för projekt projnr 'ProCe5$töd,/Qrdinator Vila Bergsund,xelösund KV"pròjektet Il AGERA Yrkessvenska i 125 Power, AktiVitetspeng SniârPtojcktet 21 " i 474 FÖi1r'Jning I 239 KraIl Duellen Flcn Tuna I Rehabskelettet 29 -.' i 3-årsuppföljning "Slussen" EVA S Hälsoverket i 300 Summa - i i l I --~~~~~ 7 (12)

9 Delårsredovisning RAR "f. 'J 'J:' 'f;"x"y::f: ~L:i.:'J:-:J~f: :r~;::r."'.r:. :r:''f:~':c:('iyy:''z:''z''x.:j:y:_tj:d::j,)'x'lxj:-1l/:'.c,z.:':f',- ''l-:f.:i,y:: nr HAR! t"). i ~ BALANSR.:iKNING (TKR) Not TILLGÅNGAR Anläggningstilgångar rvlatcriella anläggningstilgångar Maskiner òèh invèntarer varav IT -utrustning, bìlar~ maskicr och inventarer ingående anskaffningsvärde ~.n._ ârets=k-aflìiingar f' - ~~~55~áreLc torsljningar utgående ackunlulerade anskaffningsvärden In!!ãendeackumulerade avskrivnin!!ar Ar~lSavskrivningar öèh nedskrivnii;-g av bil Aretsfõrsäljning Utgåënde ackumulerade avskrivningar Utgående plänertligt restvärde Summa aiiläggningstillgångar i )4-15~ -1.5S msâttningstilgångar Kundlòrdririgar ' Övriga fordringar varavinteimsfordringar ,, momsfordrigar övriga fordringar ' Kassa och bank varav kapiqiuörvaltning stâlssk jldvaxlar Likvidkonto '9 Summa omsãttningstilgångar SUMMATILLGÀNGAR EGETKA,PITAL,A VSATTNINGAR CH SKULDER i~ a Eget kapital ingående eget kapital 2 -l no -s därav ãretsresultat Skulder Långfristiga skulder Kortfrstiga skulder varav Upplupna kostnader och ìorutbetalda intäkter Leveratörsskulder L 788 ~- -;"'r,t Scmesterloneskuld Upplupna sociala avgifter och skattcr Illterimsskulder varav ännu ej fakturerat från projekt mrutbetalda medlemsavgifter Övrigt Summa skulder SUMMA SKULDER CH EGET KAPITAL :W880 inga inga inga Smida pantel Beviljade projekt återstaende belopp RAR har inga leasingavtal Ilingre än tre år. Det linns ett hyresavtal där cirka II månader återstår till en kostnad av cirka I 14 tkr. Det nns också ett bileasingkontrakt, där cirka 8 månader återstàr til en kostnad av cirka I i 3 tkr inklusive restvärde áterstàr. -'7ff~l~'. 3 (12) C-. ''' '."."~ '" '

10 Delårsredovisning 20J o - RAR T:'f/f;fJ;"'r..,..t:::::"~'l'f;XCf'Z:".t ':''(: 'J:'Y:-'::'':;:( V::t" :-f.:""-'y:-:ru.~:r-'lxí::.y:.:t 'c~r..-l-'y:'z'z-: j~z:r. j:' Dnr RAR ì 1).!) ' ~2~a:i4~. -l r 58' ~~307~ ~2t64, lt:l42. & ' Egetllpitid eriligtiialaasrakittng:!ij j ~11588 Atertõr~ suminiibtsìutade!'röjekt ÂterlÕ'ressuminäR)rbrj ïqifmêdêl 20Qq-20Q ilriikillt:~gtt.kapltatiøø8~12-31 èøligtíly redovisiliill!sørli1clli Not 3 Snecitikatiè)..'å" bèvniadl.!lii'oiekt.återståciîdèbelonô 2010,07': ~1J7..3i 2009.:t:z~;U a*i;1\1tige',p'i'öjekt,2().~~ Bø.Made prój~lc 1nQ í3eslùtade:öl'oiêkt10l.30'406..._.... Siim~~$(íitaQept?J~1t ~~~elson1 ej utbeialåsrcirprojekt som avslúlats underz9 ~ Förbrukade medel Föd)n1kademedeI , -112gô -201$~ FötbrûJqidi:.mi:del S8 SumDlÏl,ffrbtukide lìèdel ;;53,241 ~3r2n \tëritãtbî:liitådepr6jekt 3841'2 2S5a ,. ~~~: 9 (12).i í / /,,~&L

11 Delårsredovisning RAR c.z''~f:;':'x'l :ç.:2:rx'-x'- '/:Cc.:ru,; x c. y: xx x 'r: Cf: '/'X'J,:rYf:v;'YY/:','/:Jx'r:x,x-:'C.lYf..y;,x: Dnr RAR Ii). i 5 FINANSIERINGSANALYS (TKR) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering ilr avskrivningar ej Iikviditctspâverkande poster Nstering tòr övriga Medel frân verksamheten (fire ffrandring av rörel~ekapital kning (-)/minskning av kordiisti~iifordringar (+) Ökning (+) (minskning av kortfristiga skulder(-) ~, L Medel från den lijpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Fprvlii maskiner, inventaier uëh tekniska anläggningar Fõl'ljningav materiella anläggningstilgångar -161' -3 51S Medel från înyesterîngsverksainhëten,flnansierlnggverksamjleten Nyupptagna Mn Amortedngav skuld MedeHrån tlnansí.iringsverksilinlieten AKETS KASSAFLÖDE tikvidamedelvid årels början Likvida medel vid årets slut , ~~",i$- 10 (12) -. /' \.. " ~\. ~

12 Delârsretlovisning RAR :f 7v.':r:'x..:tJ/:'l:f"X'''r. ~f:':,( Y::r Y:'"r.-",~,:l",,:c,'/:'J:'lX"f:''l'"j:.'-.':J.-r'Y.'f.' :ï:r J: l.'f:"'f:':t :/;--'..:: "f:r :.-:'! )nr R.:\R i \~ Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp i tk om inte annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Redovisnìgen har skett i enlighet med den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer soirlämrtats av Rådet fôr kommunal redovisning..m_-~._-...~terdes~fòretrdar~aitïgeeinii~bärdetatt~r*ll:he1tùvtsnirrg~i-an( väsentligtöverensstameriuedgpdredovisníngssed, De redovisningspnncipersom ligger til grndíè)rdertaät fortlevnad, konsekvens, försiktighet, kotitinuitet.pêriodiseting oëfi öppenhet. Redovisning av projekt som löper över flera år ljnder 2009 har redovisningsprincipen Îôr projekt som löper över flera. år ändrats. så att ertdastårets utneta(riingarbejastar resllltatet. Återstående åtagandeted()vis~ soniansvais~tbindelse. Jämfôrëlsémëd tidigare år har justerats~å motsvarande sätlbâk~uridêiläråttdetnu\lera finris inskrivet i beslùten att detbeyilactebelqppet kan komma att justeras om SamordningsfôrQi.ndet RA fãränc1radeekonomiska förùtsättningar. Periodfördelarsbqkslut Perioden fôr delårsboksrutet omfattar perioden I januari til 3 i juli sedan Värderingsprinciper Tilg~Jlgar,avsättitlgar QchskÜlder har värderats til anskaffningsvärden om inget annat anges. Anskaffingèri klassifceras som anläggningstilgång kronor. Placer- av anskaffingsvärdet och marknadsvärdet,.vilket innebär att en nedskrivning har gjorts med 3 t tkr. när vafdete,,1dusfvemer~ardesskatt1.ppgår tillminst ingar i värdepapperharvärderatsti1det lägsta Periodisering av löneskatt i enlighet med Rådets får kommunal redovisning rekommendation nr 5 från 1999 har den särskilda löneskatten på pensionskostnaden periodiserats. Pensionsskulden RAR har fôrsäkrat sina pensionsåtaganden utöver den individuella delen hos KPA. För f5rtroendevalda ingår ersättning får pension i de arvoden som utbetalas. Arbetsgivaravgifter fôr pensioner har värderats efter vad faktiska pensionskostnader motsvarade i andel fór 20 I. '~ (12)

13 De/årsredovisning RAR..("1:"f.:7~--:_ ~.CJ.:t'-.r::-.'-f.-Z"f.:í.:.//.,Y:U:-J;-Y;.::.XX''ff./.Y;,.f::f:.'' :,:.-:'y;.:f.j::1..j:-'.j:.-'.:"f L--' 'L.-:f-X, D:ir R:\R; ~ ~ Semesterlöneskulden Semesterlöneskulden avser ej uttgna semesterdagar. Tilsammans med okompenserad övertid och därå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskiilden som kortfristig skuld. Skuldens storlek har värderats per 31 juli 20 L med den procentsats för arbetsgivaravgifter som används 20 I. Arbetsgivaravgifer Arbetsgivarvgifterbakas som generelltpåslag. Justering för sänta avgifter har inte gjörts i delårsboksliitet, utan kommer att göras i samband med bokslutet. Anlãggningstillgângar Anläggningstilgångar har i balansräkningen upptagits til anskaffningsvärdet eft~r avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar påbörjas an.. skaffningsaret. Avskrivningstider Datorer - 3 år, Server - 5 år, Möbler - 8 år. BiI- 3 år med restvärde il fl Nykõpin~'2n _._f)~/'" ~,",_ / /-,-.+1' I! ;, '", i' \ ' 'I t_, 1,; v "'''V', f t.:'imi. ~"i./ j~/7'1f-: í iro/: í. /1, u,,' f-k/a- ' :! k'a/;.-'l,ff l,' iek l t/; /Adé ~ 'B~lg;9l~ftt.. ~- i:e vice.òrdtprae j // ~:"1 " ( ",b l'læ~',~~~",)' r/~, ~I/ /%V/ / I /jv' ' "f' L/ ' r, Mikael Edlund 2:e vice ordfórande la Wiktorson Fôrbuodschef ''';T~~~~~aHt~:...., (,12\

14 SÖRMLAND DATUM DIARIENR Samordningsförbundet RAR i Sörmland medlemmarnas styrelser eller motsvarande Sil'morcfnin$;fsfôfbundefRÄRi5Cõrmlano- revision av äelårsrappoñ Bifogat översändes för hantering i kommunstyrelse, landstingsstyrelse eller motsvarande x Revisorernas utlåtande över delårsrapport 2010 x Revisionsbiträdets rapport över delårsrapport 2010 x Svar på revisorernas utlåtande Delårsrapport RAR har tidigare (via mail ) sänts ut tillsammans med styrelseprotokoll med sammanträdesdag , RARs styrelse godkände svar på revisorernas utlåtande vid sammanträde Styrelseprotokollet skickas senare, Med vänlig hälsning Ann Lundqvist Förbundssekreterare Ann Lundqvist Nyköping "o besöksadress: Östra Rundgatan 11 - hems/da '2:3:"-'","(,32 Tel: ,"mobil o e-post: ::d":"""'3::'.,'d:~è" ::RG NR \"r3rsbs\radirectedfolders\annllm'l,joc::.ments'.samordningsförbur,(let :3(' bre' ' f jijebre'/.:r2dlemsu!skick-jel:á-~ 1,:)_~: i _.;4_! ;J. jcc.',-?skr ftsd3t~jm ::01: -:)4- ~:i : -l : 3 SID 1;1)

15 Til Saniordningsforbundet RAR i Sörmland Fullrnäktige l respektive Eskilstuna Flen ()xeiösund Strängnäs, l~fosa, kort1rnun Försakringskassan f\betsförmedlíngen Marknadsområde st Samordningsförbundet RAR Sörmland rg.nr: Revisorernas bedömning av delårsbokslut Vi har översiktligt granskat Samordningsförbundet RAR i Sörmlands delârsbokslut per ~07-31 En översiktlig gransknjng är väsentligt begränsad förhållande tíi en revision, t1lîed utgångspunkt från den översiktliga granskningen har vi gjort nedan~ stående bedömningar:. Periodens underskott uppgar tiil 1 och prognostìserat unlierskott för helåret 2010 uppgår till tkr 11 Förbundets finansiella mål bör utvecklas och ha en inriktning pa ekononiisk hushållning, II Förbundet har fem verksamhetsmål. Någon bedömning av måluppfyllelse av dessa görs inte r\ 1ålen bör utvecklas och göras mätbara, II Slutsatsen efter årets granskning är att fört)lmdet uppfyller de forrnella krav som lagen ställer på l en Revisorernas bedömning är att noteringar, är uppfattad l enîigliet ger en rattvisa av Nyköping 21Û :::1, ' _._~._.0 d,.-~ ~) (\ d :::; ~~i';:j

16 1IIIlIIlfJl1fll" " IIII IIII 1/111 ii ERNST & YUNG Delårsrapport 31 juli 2010 Samordningsförbundet RAR i Sörmland Räkenskapsår 2010 Datum 19 oktober 2010 Till Revisionen Från Angående Lars Rydvall Granskning 1 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av revisionen i Samordningsförbundet RAR i Sörmland granskat delårsbokslut för förbundet. Av nedanstående punkter framgår de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna: Periodens underskott uppgår till tkr och prognostiserat underskott för helåret 2010 uppgår til tkr. Förbundets finansiella mål bör utvecklas och ha en inriktning på god ekonomisk hushållning, Förbundet har fem verksamhetsmål. Någon bedömning av måluppfyllelse av dessa görs inte. Målen bör utvecklas och göras mätbara. Slutsatsen efter årets granskning är att förbundet uppfyller de formella krav som lagen ställer på innehåll i en delårsrapport. 2 Syfte och metod På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 31 juli 2010, Delårsrapporten har granskats i enlighet med FAR:s vägledning "Översiktlig granskning av halvårs- och andra delårsrapporter" samt med beaktande av bestämmelserna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen, En översiktlig granskning är väsentlgt begränsad i förhållande til en fullständig revision, 1 (3)

17 III " IIII II i Ii ' ' ' ii II II IIII /1111 i! ERNST & YUNG 3 Noteringar Efter genomförd granskning har följande noteringar sammanställs avseende balans- och resultaträkningen samt övrig information i delårsrapporten, 3.1 Information i delårsrapporten Delårsrapporten redovisning av verksamheten görs i tabellform med antal deltagare, kön mm samt den ekonomiska förändringen i projekten, Mer skiftlig redovisning om vad som hänt i de olika projekten skulle öka förståelsen för förbundets verksamhet och vilka mål som uppnåtts. 3.2 Resultaträkning Periodens resultat uppgår till ett underskott på tkr. Idelårsbokslutet 2009 redovisades ett underskott på tkr. Prognosen för helåret 2010 visar ett underskott på tkr att jämföra med budgeterat underskott på tkr. Avvikelsen avser i huvudsak utbetalningar för projekt som är tkr lägre än budget. 3.3 Balansräkning Det egna kapitalet uppgår till tkr och utgör 63 % av balansräkningen. Vid årets ingång utgjorde det egna kapitalet 79 % av balansräkningen, 4 Bedömning av mål uppfyllelse Vid genomgång av förbundets måluppfyllelse saknas det bedömningar om hur de finansiella och verksamhetsmässiga målen uppnåtts, Samordningsförbundet RAR i Sörmland Delårsrapport 31 juli (3)

18 111/ i i 111II 11/11/11/1111 :J ERNST & YUNG 4.1 Generella synpunkter För att mål skall vara styrande brukar följande kriterier ställas upp. Målen skall vara: Relevanta Realistiska Mätbara Tidsatta Uppföljningsbara tl'- Ju fler av dessa aspekter som beaktas när mål tas fram desto bättre st yrkraft får målen, I flera fall är de mål som finns för närvarande outvecklade vilket gör att de ger begränsad styrbarhet. ~ i iy (l \ j V vel Samordningsförbundet RAR ì Sörmland Delàrsrapport 31 juli (3)

19 SIIlMli\ll u..R 2NH Svar på revisorernas skrivelse avseende delårsrapport samt årsredo~ visning 2010 Revisorerna har yttrat sig över Samordl1ingsförbundet RARs deiårsredovisning samt årsredovisning 2010, Rapporterna bifogas, Synpunkter på delårsredovisningen inkom i december vilket medfört att förbundet ej kunnat beakta synpunkterna i 2011 års verksamhetsplan, Förbundet har inget att invända mot revisorernas synpunkter och de kommer att beaktas på följande sätt " Samordningsförbundet kommer under året fördjupa samt utveckla verksamhetsmål och finansiella mål. '" Kapitalplaceringar inom ramen för placeringspolicyn ska fortsättningsvis beslutas av förbundschefen samt av förbundsordföranden. Beslut omen ny delegationsordning fattas vid styrelsemötet den 24 mars... En likviditetsplan är upprättad med syfe att undvika likviditetsproblem, Planen kommer att presenteras vis styrelsen möte den 24 mars. Samordningsförbundet kommer att teckna en företagsförsäkring Rl\R i Sörmland la Wiktor$on FÖrbundschef

Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR

Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Dm KS/2009:211-007 Handläggare: Marie Sandström Koski Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Ordförandens förslag til beslut I, Kommunstyrelsen fóreslår

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 Arboga kommun 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 3 Intern kontroll...5 3.1

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds årsredovisning år 2011

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds årsredovisning år 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-10 5 ' Blad 23 Ks 51 Au 46 Dnr 47/2012-042 Västra Mälardalens Myndighetsförbunds årsredovisning år 2011 Från Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Samordningsförbundet Västra Skaraborg Samordningsförbundet Västra Skaraborg 222000-2154 ÅRSREDOVISNING 2013 2013-01-01 Dnr TJS 209 /2014 Sida 1 av 14 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG 222000-2154 Inledning Finansiell

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Rr] Uppvidinge KOMMUN

Rr] Uppvidinge KOMMUN Rr] Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-03-14 Sammanträde med: Kommunfullmäktige Datum: 2013-03-26 Tid: 18.30 Plats: Borgen, Lenhovda Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Allmänhetens

Läs mer

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel

Utformning av tilläggsupplysningar 2013. vägledning och exempel Utformning av tilläggsupplysningar 2013 vägledning och exempel 2 Förord Resultat- och balansräkningarna i årsredovisningen ska visa kommunens samtliga intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i sammandrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Kerstin Sikander Carl-Magnus Stenehav Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Region Halland Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer