Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård"

Transkript

1 Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Februari 2009

2 Västra Götalandsregionen, Regionens Hus, Vänersborg, , Fler exemplar kan beställas hos: Adress- och distributionscentrum, Regionens Hus, Mariestad, tel , e-post: 2

3 INLEDNING 5. GODKÄNNANDE 6 2. UPPDRAGET 8 2. Hälsofrämjande förhållningssätt och sjukdomsförebyggande insatser Vårdåtagande Åtagande om psykisk ohälsa Medicinsk fotvård Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården Samverkan Jouråtagande Närområdesansvar Åtagande om rehabilitering (sjukgymnastik och arbetsterapi) 2. Barnhälsovård 2. Tillgänglighet Bemanning och kompetens Utbildningsuppdrag Forsknings- och utvecklingsuppdrag 7. ALLMÄNNA VILLKOR 8. Läkemedel 8.2 Hjälpmedel 8. Medicinsk service 9. Inkontinenshjälpmedel 9.5 Tolk 9.6 Informationsmöten och samråd 9.7 Tillgänglighet 9.8 Utrustning 9.9 Katastrofmedicinsk beredskap och planering 20.0 Smittskydd 20. Vårdhygien 20.2 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 20. Lagar, förordningar, riktlinjer och policys 20. Miljö 20.5 Personal och ledning 20.6 Underleverantörer 2.7 Verksamhetsrevision 2.8 Patientenkäter 2.9 Sekretess 2.20 Patientjournal 22.2 Sjukresor Patientnämnd 22.2 Informationsförsörjning och IT-stöd 22.2 Information och marknadsföring Försäkringar, ansvar och åligganden Efter avtalets upphörande 2

4 . REGLER FÖR VAL AV VÅRDENHET 2 5. UPPFÖLJNING ERSÄTTNING OCH KOSTNADSANSVAR Ersättningsmodell för vårdenheternas åtagande Patientavgift 6. Vårdgivarnas kostnadsansvar 6. Ekonomiska sanktioner 6.5 Primärvårdsuppdrag utanför basåtagandet 7. RAPPORTERING OCH IT 7. Rapportering 7.2 IT-stöd och IT-relaterade krav 7. IT-tjänster från Västra Götalandsregionen 5 8. KONTRAKT 6 BILAGOR: BILAGA 2: JOUROMRÅDEN 2 BILAGA : REGELVERK FÖR INVÅNARNAS VAL AV VÅRDENHET I VG PRIMÄRVÅRD BILAGA 5: UPPFÖLJNINGSPLAN 7

5 Inledning Detta dokument, nedan kallat förfrågningsunderlag, utgår från idéskissen Vägen till medborgarnas primärvård som redovisades för Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsutskott i april Idéskissen är en vidareutveckling av nuvarande primärvård i Västra Götaland med syfte att stärka medborgarnas ställning och inflytande över vården öka medborgarnas förtroende för primärvården möta framtida utveckling samt styra på kvalitet såväl i de medicinska insatserna som tillgänglighet, service och bemötande Modellen i idéskissen har i det fortsatta utvecklingsarbetet anpassats till lagen om valfrihetssystem (LOV; proposition 2008/09:29) och kallas nedan VG Primärvård Förfrågningsunderlaget anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård. Den vård många människor ofta behöver, ibland även under längre perioder, ska finnas nära människorna. VG Primärvård utgör basen för den nära sjukvården i Västra Götaland och ska genomföras utifrån medborgarnas medicinska behov. För patienten ska primärvården vara välkomnande, lätt tillgänglig, erbjuda delaktighet och ha en helhetssyn på den enskildes behov. VG Primärvård ska av befolkningen upplevas som det naturliga förstahandsvalet. Primärvårdens arbetssätt ska präglas av sammanhållna vårdprocesser vilket innebär krav på ett fördjupat och gränsöverskridande samarbete mellan vårdgivare med olika organisatorisk tillhörighet för att undersökning, diagnos, behandling och efterföljande rehabilitering ska ske i ett sammanhang. Värdegrund Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götaland är en god och jämlik hälsa för hela befolkningen, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning och ekonomiska förutsättningar. Hög kvalitet, god tillgänglighet, bra bemötande och valfrihet ska känneteckna hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Alla har rätt till en god hälso- och sjukvård efter behov. Patientens delaktighet och medbestämmande i vård och behandling är en självklarhet. Verksamheten ska drivas utifrån de krav som anges i hälso- och sjukvårdslagen (982:76) om en för alla människor god vård med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den ska också följa de grundläggande värderingar och förhållningssätt som regionfullmäktige beslutat om (Västra Götalandsregionens budget 2009 med flerårsplaner ). Socialstyrelsens riktlinjer God Vård är vägledande i en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. För att nå bästa möjliga vård krävs ett systematiskt arbete för att säkerställa vårdens kvalitet. Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland ska utveckla kvalitetsarbetet för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister. Begrepp Med vårdenhet avses en funktionell enhet som tillhandahåller vård enligt förfrågningsunderlaget. En enhet kan vara likartad med nuvarande vårdcentral, men kan även vara en funktionell sammanhållen enhet genom avtal med underleverantörer. Med leverantör avses en juridisk person eller motsvarande som bedriver vårdverksamhet inom VG Primärvård. En leverantör kan bedriva vård vid flera vårdenheter. 5

6 Västra Götalandsregionen tillhandahåller det förfrågningsunderlag som är underlag för ansökan om att delta i valfrihetssystemet VG Primärvård. Hälso- och sjukvårdsnämnderna representerar Västra Götalandsregionen som kontraktsskrivande part med leverantör.. Godkännande En leverantör får bedriva vård inom VG Primärvård under förutsättning att leverantören godkänns av Västra Götalandsregionen. Efter godkännande tecknas kontrakt mellan leverantören och Västra Götalandsregionen. Kontraktet reglerar samtliga villkor för att tillhandahålla vårdverksamheten inom VG Primärvård. I kontraktet anges utöver de ekonomiska villkoren även uppdragstiden och vårdenhetens lokalisering. Om en leverantör bedriver vårdverksamhet vid flera vårdenheter tecknas kontrakt för varje vårdenhet. Leverantören ska uppnå följande krav för att godkännas. Ekonomisk stabilitet Leverantören ska ha ekonomisk stabilitet och ekonomiska förutsättningar för att fullgöra åtagandet enligt förfrågningsunderlaget. Västra Götalandsregionen kommer att kontrollera om leverantören är: registrerad i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregister, registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, och fri från skulder vad gäller svenska skatter och sociala avgifter För att Västra Götalandsregionen ska kunna bedöma om leverantören uppfyller kravet på ekonomisk stabilitet skickas följande handlingar in till Västra Götalandsregionen. För utländsk leverantör gäller motsvarande dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar. Kopia på företagets F-skattesedel Kopia på det vid ansökan gällande registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige Bolagsverket). Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling, Skatteverkets blankett SKV 820. Blanketten ska vara ifylld av Skattemyndigheten. Blanketten kan rekvireras från: Bevis om att sökande ej återfinns i Näringsförbudsregistret Ovannämnda intyg får vara maximalt sex (6) månader gammalt och företes i original. Juridisk person under bildande måste vara bildat vid kontraktets undertecknande. Den juridiska personen ska vid samma tillfälle inneha F-skattsedel och uppvisa registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. Juridisk person under bildande ska i ansökan om godkännande ange nuläge, förutsättningar och tidplan för sin etablering. En ekonomisk plan för verksamheten bifogas ansökan och intygas av namngiven revisor eller bank. Västra Götalandsregionens bedömning av huruvida en leverantör ska godkännas kommer att ske utifrån Leverantörens finansiella och ekonomiska ställning samt förmåga att fullfölja åtagandet under hela avtalsperioden. Västra Götalandsregionen kommer att göra en helhetsbedömning bland annat genom att inhämta kreditupplysning samt eventuella referenser. 6

7 Leverantör som inte är skyldig att upprätta årsredovisning/årsbokslut ska visa att verksamheten har en stabil ekonomisk bas genom att tillhandahålla resultaträkning och balansräkning eller på begäran lämna referens till bank eller annan finansiär. Uteslutande av sökande Västra Götalandsregionen får utesluta en sökande som: är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord- eller tills vidare har inställt betalningar eller är underkastad näringsförbud är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Västra Götalandsregionen kan visa detta inte har fullgjort sina åtaganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts. Om sökanden är en juridisk person, får denne uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avser yrkesutövningen eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Vårdenheten Sökanden ska i ansökan ange i vilken kommun eller stadsdel man avser etablera en vårdenhet. I samband med kontraktsskrivning ska leverantören, efter samråd med berörd hälso- och sjukvårdsnämnd i syfte att uppnå samsyn och med beaktande av regionens analys av befolkningens behov, ange lokalisering (adress) av vårdenheten. Plan för verksamhetens bedrivande Sökanden ska visa att man kan uppfylla förutsättningarna för uppdragets fullgörande. I ansökan om godkännande redovisar sökanden en plan för hur och med vilka kompetenser verksamheten kommer att bedrivas för att uppfylla Västra Götalandsregionen:s förfrågningsunderlag. Senast i samband med kontraktsskrivning ska en plan finnas med bland annat en förteckning över ingångna anställningsavtal för nyckelpersonal, beskrivning av och tidplan för hur kvarstående rekryteringsbehov avses lösas samt beskrivning av hur och med vilken tidplan lokaler kommer att ställas i ordning. Återkallelse Västra Götalandsregionen har rätt att återkalla godkännandet för en vårdenhet om leverantören inte uppfyller villkoren för att bedriva vårdenheten. Godkännandet av en vårdenhet gäller i sex (6) månader, därefter äger Västra Götalandsregionen rätt att återkalla godkännandet för det fall ett kontrakt inte har träffats. 7

8 2. Uppdraget Verksamheter inom VG Primärvård ska vara ett naturligt förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård. En vårdenhet med god kvalitet och säkerhet, hög tillgänglighet och en helhetssyn på individens livssituation, hälsotillstånd och vårdbehov inger trygghet och förtroende. Vårdenheten ska verka för en god och jämlik hälsoutveckling hos befolkningen genom ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt integrerat i all vård och behandling. Vid vård i hemmet ska patientens hemmiljö respekteras och en anpassning av vården ska ske utifrån patientens enskilda förutsättningar. Uppdraget ska utföras i nära samarbete mellan olika personalkategorier såväl inom som utom vårdenheten så att adekvata behandlings- och rehabiliteringsalternativ kan erbjudas. Vårdenheten ska samverka med andra vårdgivare och samhällsaktörer. Samverkan med andra vårdgivare och huvudmän ska bedrivas på ett sådant sätt att patienten upplever vården som en helhet. Uppdraget ska genomföras vid vårdenheten eller i dess närhet. Del av uppdraget kan utföras av underleverantör. Vårdenheten ska medverka i utvecklingen av behandlingsrutiner och vårdprogram samt följa de som är beslutade nationellt eller inom Västra Götalandsregionen. 2. Hälsofrämjande förhållningssätt och sjukdomsförebyggande insatser Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att informera, stödja och motivera individer att ta ett eget ansvar för sin hälsa och att förbättra den. Sjukdomsförebyggande insatser innebär att livsstilsfrågor integreras i de riktade insatser som vården ger för att förebygga och behandla sjukdom. Vårdenheten ska på individoch gruppnivå systematiskt arbeta med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, ge råd om egenvård samt arbeta för tidig upptäckt av hälsorisker. Rutiner och metoder för arbetet ska dokumenteras. Vårdenheten ska medverka i befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete inom närområdet i samverkan med kommun och andra aktörer. I uppdraget ingår att medverka i lokalt folkhälsoråd i kommun/stadsdelsnämnd eller i dess arbetsgrupper och delta i gemensamma planerade aktiviteter. Ansvarsfördelningen för samverkan inom närområdet ska beskrivas i närområdesplanen. Vårdenheten ska särskilt beakta tidig upptäckt av barn som far illa och personer som utsätts för våld i nära relationer. 2.2 Vårdåtagande Uppdraget omfattar planerad och oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering samt uppföljning. Åtagandet omfattar inte åtgärder som kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser, annan särskild kompetens eller som täcks av annan huvudman. Vårdenheten är alltid skyldig att ta emot patienter som bedöms vara i behov av medicinskt motiverade hälso- och sjukvårdsinsatser oavsett om patienten är ansluten till vårdenheten eller inte. Uppdraget omfattar bedömning och behandling av sjukdomstillstånd som kräver omedelbart medicinskt omhändertagande till personer som vänder sig till vårdenheten eller befinner sig i dess närhet. I ansvaret ingår dödsfallskonstaterande och handläggning i samband med dödsfall samt utfärdande av intyg för tvångsvård inom psykiatrin och gäller såväl anslutna individer som de som vistas eller bor i närområdet. Verksamheten ska organiseras så att behov av hälso- och sjukvård hos äldre, patienter med sammansatta vårdbehov, kroniskt sjuka samt personer med funktionsnedsättning särskilt kan tillgodoses. Vårdenheten ska särskilt beakta att god tillgänglighet och kontinuitet tillförsäkras dessa målgrupper. 8

9 Vårdenheten ska medverka till en väl samordnad vårdprocess när patienten har behov av annan kompetens än den som vårdenheten kan erbjuda. Vårdenheten ska ha en aktiv roll i en kring individen sammanhållen rehabiliteringsprocess eller sjukskrivningsprocess samt delta i utarbetande av gemensamma planer. Dokumenterade lokala rutiner för sjukskrivningsprocessen ska finnas. Samtliga läkare ska ha god kunskap om försäkringsmedicin varav minst en läkare vid varje enhet ska ha, av Västra Götalandsregionen tillhandahållen, fördjupad utbildning i försäkringsmedicin. Alla patienter ska ha tillgång till distriktssköterska vid den valda vårdenheten. Distriktssköterska ska vid behov göra hembesök enligt gällande ansvarsgränser mellan primärvård och kommun. Vårdenheten ansvarar för att patienter med kroniska sjukdomar ska ges råd, stöd, behandling samt utbildning i egenvård, individuellt och/eller i grupp. Detta ska erbjudas som minst till patientgrupper med diabetes och astma/kol. Besök i patientens hem ska utföras när den enskilda patientens sjukdomstillstånd eller livssituation inte medger besök på vårdenheten eller då åtgärder motiverar besök i hemmet. Detta gäller framför allt prioriterade grupper av patienter som till exempel individer med sammansatt sjukdomsbild, nedsatt autonomi samt till barn och äldre. Besök i hemmet ska erbjudas till de patienter som är anslutna till vårdenheten och bor inom dess närområde. För övriga anslutna erbjuds vård i hemmet i mån av möjlighet för vårdenheten. Läkemedelsavstämning översyn av patientens läkemedelsbehandling ska genomföras enligt av Västra Götalandsregionen fastställd modell minst en gång per år för patienter som är 75 år eller äldre för att säkerställa god kvalitet i äldres läke medels terapi. Läkemedelsavstämning ska även utföras för patienter, oavsett ålder, med många läkemedel. Genomförd läkemedels avstämning ska dokumenteras genom av Västra Götalandsregionen definierad åtgärdskod i åtgärdsregister. Vårdenheten ansvarar för hälsoundersökningar med flera vårdåtgärder avseende asylsökande och flyktingar, när detta är aktuellt inom närområdet samt följa regionens beslutade riktlinjer, regler och rutiner inom verksamhetsområdet Åtagande om psykisk ohälsa Personer med psykisk ohälsa, sjukdom och psykiska funktionshinder ska erbjudas bedömning, rådgivning, behandling och rehabilitering. Åtagandet gäller den hälso- och sjukvård som inte kräver psykiatrisk specialistsjukvård och gäller såväl barn, ungdomar som vuxna. Psykoterapeutiska behandlingar ska ha karaktär av korttidsterapi. Psykologisk behandling KBT(Kognitiv BeteendeTerapi) ska kunna erbjudas Medicinsk fotvård Medicinsk fotvård ska ske samordnat med övrig vård, stöd, behandling och rehabilitering som patienten har behov av. Målgruppen är personer med diabetes, cirkulationsstörningar, grava fotproblem orsakade av t.ex. reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar eller andra fotproblem av medicinska skäl. Remittering för nybesök ska ske enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer och får utföras av distriktsläkare, distriktssköterska eller diabetessjuksköterska. Leverantör ska tillämpa det av Sektorsråden i Allmänmedicin och Psykiatri framtagna underlaget för prioritering och samverkan Revidering av vertikala prioriteringar inom vuxenpsykiatrins ansvarsområde inkl unga vuxna i Västra Götalandsregionen samt Omhändertagande av barn och ungdomar med psykisk ohälsa inom primärvården allmänmedicin i Västra Götalandsregionen med fokus på gränsdragning mot BUP. * hänvisning till dokumenten. 9

10 2.2. Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården Vårdenheten ska ansvara för läkarinsatser och samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården enligt gällande avtal mellan regionen och kommunerna, Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, dnr RSK En fast läkarkontakt med ansvar för läkarinsatserna ska erbjudas till personer med hemsjukvård i ordinärt boende, i särskilt boende samt i bostäder med särskild service och dagliga verksamheter (biståndsbedömd). Vårdenheten har ansvar för att komma överens med kommunen om formerna för samverkan kring gemensamma patienter och ska tillsammans med kommunen upprätta avtal om läkarmedverkan enligt Ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, dnr RSK Hemsjukvård till personer i ordinärt boende Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Patienten ska vara registrerad som mottagare av hemsjukvård och insatserna ska ha föregåtts av en vårdplanering. Åtagandet omfattar den hemsjukvård som ges i patientens hem och som inte kräver slutenvård, avancerad hemsjukvård (jämställd med slutenvård) eller täcks av annan huvudman. Vårdenheten har ansvar för akuta insatser till hemsjukvårdspatienter som bor eller vistas inom närområdet och som är listad på vårdenhet i annat närområde. Fördelning av detta ansvar regleras i närområdesplan. Vårdenhetens ansvar i kommunens boendeenheter Varje boendeenhet i närområdet ska ha en fast läkarkontakt. Detta ansvar kan fördelas mellan vårdenheter inom ett närområde. Ansvarsfördelning ska framgå i närområdesplan. Den enskildes valfrihet med möjlighet att välja läkare ska beaktas. I de fall patienten väljer att ansluta sig till en annan vårdenhet än den som har ansvar för boendet har vald vårdenhet ansvar för insatserna. Efter samråd kan akuta insatser överlåtas till boendets läkare. Korttidsboende Ett medicinskt övertagande ska föregås av Samordnad vårdplanering och justerad vårdplan (SVPL). Vårdenheten har ansvar för anslutna patienter även under perioder då patienterna befinner sig på korttidsboende. Om patienten befinner sig på korttidsboende utanför närområdet kan överenskommelse göras med vårdenhet inom aktuellt närområde. Vårdenhetens ansvar för anslutna patienter med hemsjukvård eller som bor i kommunal boendeenhet inom närområdet: utföra medicinska bedömningar, utredningar och behandlingsinsatser planerat och oplanerat, dygnet runt. Behovet av palliativa insatser och vård i livets slutskede ska särskilt beaktas utse namngiven ansvarig läkare för patienten utföra regelbundna genomgångar av hälsotillstånd, minst en gång per år utföra läkemedelsavstämning enligt av Västra Götalandsregionen fastställd modell snarast efter registrering i hemsjukvård eller inflyttning till boende och därefter minst en gång per år medicinsk konsultation inklusive telefonrådgivning till kommunens sjuksköterskor patientanknuten handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal medverkan i samordnad vårdplanering, SVPL, i samband med utskrivning från sjukhus (enligt rutin inom Västra Götalandsregionen) medverka vid upprättande, revidering och uppföljning av individuella vårdplaner regelbundna besök vid boendeenheter enligt överenskommelse med kommunen 0

11 utfärdande av dödsbevis och dödsorsaksintyg, kontakt med närstående samt utfärdande av intyg för tvångsvård inom psykiatrin 2.2. Samverkan Samverkan kring patienten Vårdenheten ska samverka med berörda vårdaktörer, myndigheter, samordningsförbund, organisationer och övriga engagerade personer i patientens vård när patientens behov inte kan tillgodoses enbart av vårdgivaren. Vårdenheten ska aktivt medverka till att skapa en sammanhållen vårdkedja i syfte att bidra till en väl fungerande vårdprocess utifrån patientens och dess närståendes perspektiv. Vårdenheten ska aktivt medverka i samordning, samarbete och informationsöverföring mellan specialistvård, öppenvård och kommunal hälso- och sjukvård. Samverkan med vårdgrannar och andra myndigheter Vårdenheten ska känna till och följa de beslut, riktlinjer, överenskommelser och policys som rör samverkan mellan Västra Götalandsregionen och andra huvudmän. Vårdenheten ska delta i arbetet med att anpassa och utveckla dessa till lokal nivå. Vårdenheten ska aktivt delta i planering och utveckling av närsjukvården i samverkan med kommuner/stadsdelar och sjukhus samt medverka i den samverkan och i de samverkansmöten som organiseras i närområdet eller har betydelse för samverkan inom närområdet. Ansvarsfördelning ska preciseras i närområdesplanen. Vårdenheten ska medverka i katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap med sjukhus och kommuner samt medverka/följa arbete i samverkansgrupper för smittskyddsverksamhet, säkerhetsstrategisk verksamhet, Strama, STI och regionens läkemedelsorganisation Jouråtagande Vårdenheten har ansvar för att vårdsökande har tillgång till hälso- och sjukvård även utanför vårdenhetens ordinarie öppettider genom jouransvar. Tillgång ska finnas för akuta och planerade insatser av läkare och sjuksköterska. I jouråtagandet ingår såväl mottagningsbesök som besök i ordinärt och särskilt boende samt läkare i beredskap. Jouråtagandet gäller för alla som är bosatta i området, tillfälligt vistas samt anslutna till vårdenheter inom jourområdet. Under öppethållande ska mottagningen vara tillgänglig via telefon och för direktbesök. Vårdenheten har ansvar för läkare i beredskap under hela dygnet. I ansvaret ingår: akuta besök i hemmet och i kommunala boendeenheter efter medicinsk bedömning att konstatera dödsfall utanför sjukhus och kontakta anhöriga/närstående såvida inte annan myndighet gör detta samt utfärda dödsbevis att initiera/genomföra undersökning och bedömning av eventuellt behov av vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Tjänstgörande läkare kan vid behov begära polishandräckning konsultationer till hälso- och sjukvårdspersonal i akuta patientärenden inom jourområdet Jouransvaret kan utföras i samverkan med andra vårdenheter verksamma inom fastställda jourområden, bilaga 2: (fastställs senare). Jour ska vara öppen alla vardagar till minst kl och lördagar, söndagar och helgdagar under minst sex timmar per dag. Västra Götalandsregionen, genom hälso- och sjukvårdsnämnderna, tillhandahåller utbudsstruktur av primärvårdsjour utöver vårdenhetens jouråtagande.

12 Jour- och beredskapsplan Vårdenheten ska i en plan redovisa hur åtagandet om jour inklusive läkare i beredskap löses. Jourmottagningens öppettider, bemanningsplan, eventuell samverkan inklusive distriktssköterskemottagning på helger ska framgå liksom vem som är huvudansvarig för jourverksamheten samt adress om det är annan än för ordinarie verksamhet Närområdesansvar Vårdenheten har, tillsammans med övriga vårdenheter inom VG Primärvård ett gemensamt närområdesansvar. Med närområde avses den kommun eller stadsdel där vårdenheten är lokaliserad. En gemensam närområdesplan ska upprättas enligt Västra Götalandsregionen:s anvisningar, där ansvarsfördelningen mellan vårdenheterna avseende gemensamma åtaganden tydligt framgår. Planen ska godkännas av Västra Götalandsregionen inför verksamhetsstart. Förändringar i planen ska snarast meddelas och godkännas av Västra Götalandsregionen. Då nya vårdenheter är godkända föreligger en skyldighet för dem som har etableringar inom området att revidera planen i samverkan med den nya vårdenheten innan verksamhetsstart. När vårdenhet upphör ankommer det på övriga vårdenheter att revidera planen senast en månad efter upphörandet. Västra Götalandsregionen ansvarar för att inkommen information meddelas medborgarna, berörda vårdaktörer och myndigheter. Gemensamma åtaganden som fördelas via närområdesplan:. Kommunal hälso- och sjukvård: Utse ansvarig läkare till kommunala boendeenheter Akuta insatser till icke anslutna personer med hemsjukvård 2. Dödsbevis och vårdintyg Berör samtliga personer som är bosatta eller tillfälligt vistas i närområdet oavsett om de är listade hos vårdgivaren eller inte. De som tillfälligt vistas i närområdet kan vara listade hos vårdgivare i annat närområde, vara folkbokförda i annat län eller inte vara bosatta i Sverige. För dessa personer skall vårdgivarna fördela ansvaret mellan sig när det gäller: att konstatera dödsfall i hemmet och kontakta anhöriga/närstående samt utfärda dödsbevis att initiera/genomföra undersökning och bedömning av eventuellt behov av tvångsvård. Tjänstgörande läkare kan vid behov begära polishandräckning.. Medverka i befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete. Samverka med kommunen och andra aktörer i närområdet, att svara för eller delta i utbildningsinsatser samt representation i folkhälsoråd eller motsvarande med prioriterade arbetsgrupper.. POSOM-gruppen Psykiskt Och Socialt Omhändertagande Medverka vid olyckor och katastrofer och representera primärvården i närområdet i ledningsgruppen. 5. Medverka i de samverkansforum i närområdet Samverkan med kommun/stadsdel, övrig primärvård, länssjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling med flera aktörer. Den samverkan som finns inom Västra Götalandsregionen och kommun/stadsdel och andra myndigheter ska säkras och utvecklas. 6. Barnhälsovård Delta i samverkan med kommun/stadsdel och andra aktörer i hälsofrämjande och förebyggande arbete 2

13 samt kring barn med särskilda behov. Samverka med öppna förskolor och allmänna förskolor i närområdet om bland annat stöd i föräldraskap, hygienfrågor, smittskyddsfrågor och social eller utvecklingsmässig problematik. 7. Familjecentral/familjecentralsliknande verksamhet i närområdet: Redovisa plan för samverkan och ansvarsgränser mellan vårdenheter och kommun/stadsdel inom ramen för Familjecentral Samverkansavtal om Familjecentral Åtagande om rehabilitering (sjukgymnastik och arbetsterapi) Västra Götalandsregionen har valt att inledningsvis lägga sjukgymnastik och arbetsterapi utanför åtagandet. En målsättning med VG Primärvård är att stimulera till ett helhetsomhändertagande utifrån patienten och dess närståendes perspektiv. Västra Götalandsregionen har som ambition att rehabiliteringsåtgärderna ska integreras i de vårdprocesser som finns inom primärvården och den samverkan som finns mellan vårdenheter och olika rehabiliteringsaktörer. En fortsatt utredning ska visa på former och omfattning av hur ett sådant åtagande kan ingå i VG Primärvård på ett sätt som stärker patientens ställning och säkrar en god rehabiliteringsprocess. 2. Barnhälsovård Verksamheten ska utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Dess övergripande mål är att medverka till att säkerställa barnens hälsa, trygghet och utveckling. Detta uppnås genom att förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt upptäcka och identifiera fysisk, psykisk och social ohälsa hos barn i förskoleåldern samt förebygga risker i barnets närmiljö. Barnavårdscentralen ska erbjuda barnfamiljer ett lättillgängligt stöd med mål att främja en god hälsa hos barn och föräldrar. Riskfamiljer och barn som far illa ska tidigt kunna identifieras och erbjudas adekvat stöd. Barnavårdscentralen ska bedrivas i nära samverkan med andra vårdgivare, myndigheter och frivilligorganisationer. Verksamheten organiseras i form av barnavårdscentraler eller som del av Familjecentral. Barnavårdscentralen ska följa FN:s barnkonvention och därtill hörande artiklar. Barnhälsovård ska erbjudas enligt Socialstyrelsens allmänna råd för Hälsoundersökningar, Rikshandbok för barnhälsovård, www. growingpeople.se samt enligt regionens styrdokument Verksamhetsbeskrivning för barnhälsovården i Västra Götaland. Barnhälsovården ska: Utföra screeningundersökningar och vaccinationer enligt Västra Götalandsregionen:s basprogram och riktlinjer Erbjuda alla nyblivna föräldrar, oavsett var de bor, hembesök under första veckan efter hemkomst från BB och adoptivbarn inom fyra veckor efter hemkomst. Nyinflyttade, flyktingbarn och familjer med särskilda behov ska erbjudas hembesök Erbjuda alla nyblivna föräldrar utbildning och stöd individuellt eller i grupp Ge hälsoupplysning om barns utveckling och behov, amning, god kost, skadeprevention och samlevnadsfrågor. Ge råd och information om egenvård och vanliga sjukdomar hos barn Bedriva ett systematiskt arbete gällande livsstilsfrågor vilket inkluderar att ge alla föräldrar information om rökningens och alkoholens skadeverkningar utifrån barns utveckling och perspektiv Främja samspelet mellan barn och föräldrar

14 Bedöma moderns stämningsläge enligt EPDS och ge stöd enligt programmet för Post partum depression.(www.fhi.se). Annan evidensbaserad metod kan användas efter godkännande av centralt barnhälsovårdsteam. Samverka med mödrahälsovård och vårdenhetens övriga verksamhet i alkoholförebyggande insatser och riskbruksarbete Ge anpassat psykosocialt stöd samt förmedla stöd och andra behandlingsinsatser till familjer med särskilda behov, exempelvis barn med funktionshinder, föräldrar med missbruksproblem osv Sjuksköterska som arbetar med barnhälsovård ska för att upprätthålla kompetens och färdighet arbeta minst halvtid och ej ha färre än 25 nyfödda barn per år. Läkaren ska ej se färre än 25 nyfödda per år vilket motsvarar minst 2,75 veckotimmar. För övriga volym- och kvalitetskrav hänvisas till Verksamhetsbeskrivning för barnhälsovården i Västra Götaland. Uppdraget kan utföras i samverkan med andra vårdgivare. Vid bristande underlag ska kontakt tas med centrala barnhälsovårdsenheten för eventuell dispensprövning. Vårdgivaren har ansvar för barnets hälsovård fram till dess att kommunens elevhälsa tar över vid 6 års ålder. Uppdraget gäller även barn fyllda 7 år som väntar med skolstart till första klass. Barnmedicinsk konsult (specialistläkare barn- och ungdomsmedicin) BVC, som inte har specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin i ordinarie läkarbesättning, ska samverka med lokal barnmedicinverksamhet/länssjukvård, för att möjliggöra barnmedicinsk konsult-bvc 2- ggr per termin, beroende på behov. BHV-psykolog, logoped, dietist Barnavårdscentralen ska i sin dagliga verksamhet samverka med regionens barnhälsovårdspsykologer, barnlogopeder och barndietister, i enlighet med Verksamhetsbeskrivning för barnhälsovården i Västra Götaland. Central barnhälsovårdsenhet Central barnhälsovårdsenhet består av barnhälsovårdsöverläkare, samordningssköterska/verksamhetsutvecklare, psykolog, dietist och andra erforderliga kompetenser. Den centrala enhetens uppgifter beskrivs i verksamhetsbeskrivningen och är riktad till alla verksamheter, som bedriver barnhälsovård på offentligt uppdrag. Barnhälsovårdsöverläkaren har en myndighetsuppgift. Barnavårdscentralerna ska följa de riktlinjer och rekommendationer som den centrala barnhälsovårdsenheten tar fram, delta i utbildningar samt följa krav på verksamhetsrapportering. Lokaler Verksamheten ska vara förlagd till ändamålsenlig lokal särskilt avsedd för barnhälsovård och skild från sjukvårdande verksamhet. Vårdkedja MVC-BVC Det är av särskild vikt att verksamheten deltar i arbetet med att utveckla och upprätta rutiner för ett välfungerande samarbete mellan mödrahälsovården, förlossningsvården och barnhälsovården för att få en sammanhållen vårdkedja. Information och samverkan mellan MVC och BVC ska ske så att patienten ges kontinuitet och trygghet. Samverkan bör formaliseras enligt centrala barnhälsovårdsenhetens rekommendation om individuell hälsoplanering (IHP-blankett) och lokala riktlinjer för informationsöverföring i regionens riskbruksprojekt. Barnavårdscentralen ska ha dokumenterade rutiner för samverkan med MVC. Samverkan med kommuner och andra professioner Barnavårdscentralen ska samverka med andra vårdgivare, myndigheter och huvudmän med mål att erbjuda barn och föräldrar ett lättillgängligt stöd i närområdet. Samverkan omfattar olika nivåer från

15 strukturell samverkan utifrån ansvar inom närområdet till individ- och gruppnivå. Inom närområdet ansvarar barnavårdscentralen för att komma överens om samverkansformer med kommuner och andra aktörer, där ansvaret för hälsoarbetet med barn och föräldrar tydliggörs och regleras. Barnavårdscentralen ska bland annat samverka kring stöd i föräldraskap, hälsofrämjande och förebyggande insatser, frågor om social eller utvecklingsmässig problematik och tidig upptäckt av ohälsa hos barn. Riskfamiljer och barn som far illa ska tidigt kunna identifieras och erbjudas stöd samt vid behov lotsas till adekvat instans. När det gäller barn i förskola ingår även ansvaret att samverka i frågor om hygien och smittskydd. Barnavårdscentralen ska samverka med, för verksamheten relevant primärvård, barnläkarmottagning, barn- och ungdomspsykiatri, barnhabilitering, tandhälsovård, socialtjänst, förskola och skolhälsovård med flera. Ansvarsfördelning mellan vårdenheter vid samverkan inom närområdet beskrivs i närområdesplanen. Barnavårdscentralen ska ha en dokumenterad plan med bland annat former och rutiner för samverkan med andra vårdgivare och huvudmän. Den ska bland annat innehålla rutiner för samverkan med skolhälsovården samt samverkan kring barn med särskilda behov. Familjecentral Familjecentral (FC), där mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänstens förebyggande verksamhet är samlokaliserade, erbjuder ett lättillgängligt stöd för barn och föräldrar. Målet med FC är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar. Genom sin samlade kompetens kan FC tidigt identifiera riskfamiljer och erbjuda adekvat stöd. FC kan, genom öppna förskolan, erbjuda en mötesplats med mål att stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar. BVC ska medverka i FC där sådan finns. Vårdenheten ska även i förekommande fall medverka vid uppbyggnad av FC i sitt närområde. BVC:s ansvar när det gäller FC ska beskrivas i närområdesplanen. Västra Götalandsregionen tecknar samverkansavtal med kommun/stadsdel och med vårdenhet(er). Det finns två nivåer av samverkan via Familjecentral:. Familjecentral Samlokalisering av MVC, BVC, öppen förskola och socialtjänstens förebyggande verksamhet. Samverkan regleras i ett samverkansavtal som bland annat reglerar samverkan och dess organisation. 2. Familjecentralsliknande verksamhet MVC, BVC och kommunen/stadsdelens samverkan regleras i ett samverkansavtal som bland annat reglerar samverkan och dess organisation samt plan för samlokalisering. Målsättningen ska vara att etablera en fullvärdig FC. 2. Tillgänglighet Primärvården har ett patientansvar dygnet runt och ska fullfölja detta enligt gällande vårdgarantier. Vårdenheten ska säkra tillgänglighet för besök och telefonkontakter minst 5 timmar per vecka, alla vardagar under året för såväl akuta som planerade insatser. Vårdenhetens öppethållande ska anpassas till anslutna patienters behov. Under mottagningsverksamhet ska vårdenheten vara tillgänglig per telefon för tidbokning, rådgivning, bedömning och prioritering av vårdbehov samt kunna ta emot akuta besök. Personal som ansvarar för hälso- och sjukvårdsrådgivning ska lägst ha sjuksköterskekompetens. Besök i hemmet ska erbjudas då sjukdomstillstånd och livssituation inte medger besök på vårdenheten. 5

16 Barnavårdscentralen ska bedrivas under vardagar minst mellan kl och vara tillgänglig för besök eller telefonkontakt under denna tid. Meddelande ska tas emot för kontakt senare samma dag eller nästkommande vardag när möjlighet att svara inte finns. De tider vårdgivaren inte har öppet ska telefonsvarare ge information om barnavårdscentralens öppettider samt hänvisa till alternativa vårdgivare och/eller till sjukvårdsrådgivningen. Föräldragrupper ska erbjudas kvällstid. Vårdenheten har ansvar för att vårdsökande har tillgång till basal hälso- och sjukvård även utanför vårdenhetens ordinarie öppettider genom jouransvar. Vårdenheten ska samarbeta med sjukvårdsrådgivningen (SVR) per telefon. Dess uppgift är att ge råd i egenvård, behandlingsråd samt vid behov hjälp till kontakt med hälso- och sjukvården. Vårdenheten ska använda samma beslutsstöd för rådgivning som SVR. SVR ska ha tillgång till bokningsbara tider vid vårdenheten och vid jourmottagning. Vid de tider då vårdenheten inte har öppet ska telefonsvarare ge information om öppettider samt hänvisa till alternativa vårdgivare och/eller till SVR per telefon och regionens vårdportal 77.se/vgregion. Vårdenheten ska via Internet och/eller Mina Vårdkontakter på regionens vårdportal minst tillhandahålla följande tjänster: beställa tid, av- och omboka tid och förnya recept. 2.5 Bemanning och kompetens Vårdenheten ska under hela öppettiden vara bemannad med specialist i allmänmedicin för att säkerställa uppdraget och tillgängligheten. Därutöver kan läkare med annan specialitet än allmänmedicin komplettera vårdenheten. Minst hälften av läkartjänsterna ska innehas av specialist i allmänmedicin. Sjuksköterska som ansvarar för distriktssköterskeuppgifter ska vara specialistutbildad distriktssköterska. Patienter med kroniska sjukdomar ska erbjudas insatser av sjuksköterska med specialisering inom vårdområdet med minst 0 p fördjupning (motsv 5 p enl ny modell). Personal som utför åtagande om psykisk ohälsa ska vara psykolog, psykoterapeut alternativt inneha socionomutbildning eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdsutbildning med kompetens motsvarande basutbildning i psykoterapi (tre terminer eller den tidigare statliga steg utbildningen). Fram till kan undantag göras för kravet på basutbildning i psykoterapi för att under en övergångsperiod inhämta kompetens som krävs för åtagandet. Medicinsk fotvård ska utföras av fotterapeut med utbildning inom gymnasieskolans -åriga omvårdnadsprogram alternativt annan sjukvårdsutbildning samt utbildning till fotterapeut. Därutöver krävs godkänd påbyggnadsutbildning i diabetesfotvård. Fotterapeut med lång dokumenterad erfarenhet av medicinsk fotvård kan ges dispens. Sjuksköterska på BVC ska vara specialistutbildad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller distriktssköterska. Läkare på BVC ska vara specialistkompetent allmänläkare eller barnläkare. Utöver ovanstående ska vårdenheten ha tillgång till den breda kompetens som krävs för att fullgöra uppdraget. Lägsta omvårdnadskompetens är undersköterska. 2.6 Utbildningsuppdrag Vårdenheten ska bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga strategi för personalförsörjning genom att tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid vårdenheten, samt aktivt samverka med berörda studierektorer. Vårdenheten ansvarar för att de kliniska utbildningsplatserna håller den kvalitet och inriktning som följer Västra Götalandsregionen:s och lärosätenas kvalitetskriterier och examenskraven för respektive utbildning. Granskning av utbildningens kvalitet sker enligt av Västra Götalandsregionen fastställd modell. 6

17 Läkarutbildning Västra Götalandsregionen har statens uppdrag att utbilda AT- och ST-läkare samt ge läkarstudenter verksamhetsförlagd utbildning. Vårdenheten ska på uppdrag av Västra Götalandsregionen fullgöra hela eller delar av dessa uppdrag. Det grundläggande kravet för att fullgöra utbildningsuppdraget av AT- och ST-läkare inom allmänmedicin är att vårdenheten under hela öppettiden ska vara bemannad med minst en specialist inom verksamhetsområdet allmänmedicin. För handledarskapet ska en läkare som är specialist i allmänmedicin och har genomgått föreskriven handledarutbildning utses. Övriga yrkeskategorier med högskoleutbildning Västra Götalandsregionen har statens uppdrag att bistå med verksamhetsförlagd utbildning för vissa yrkeskategorier med högskoleutbildning (grund- och specialistutbildning). Dessutom finns regionala eller lokala avtal om att Västra Götalandsregionen ska bistå med verksamhetsförlagd utbildning för andra yrkeskategorier, bland annat med kort respektive lång vårdutbildning. För examinerade psykologer har Västra Götalandsregionen ett åtagande för PTP (praktisk tjänstgöring för psykologlegitimation). Vårdenheten ska på uppdrag av Västra Götalandsregionen fullgöra hela eller delar av dessa uppdrag. Vårdpersonal med utländsk utbildning Västra Götalandsregionen kan uppdra åt vårdenheter att ta emot vårdpersonal med utländsk utbildning för auskultation, provtjänstgöring samt, i förekommande fall, kompletterande tjänstgöring. Ett grundläggande krav är att förekommande kvalitetskrav följs. Handledarskap vid klinisk tjänstgöring och utbildning Den studierektorsfunktion som Västra Götalandsregionen tillhandahåller samordnar utbildningar, ger stöd till verksamhetschefer och handledare samt kvalitetssäkrar kliniska utbildningsplatser. Studierektor ska delta vid godkännande av allmänläkares specialisttjänstgöring. Vårdenheten ansvarar för att klinisk handledare, med av Västra Götalandsregionen godkänd handledarutbildning, finns. 2.7 Forsknings- och utvecklingsuppdrag Primärvårdens åtagande är kompetensmässigt brett och utvecklas ständigt. Det finns en tydlig koppling mellan FoU och utbildning. Genom sina breda kontaktytor och genom sin ambition att erbjuda kontinuitet i patientkontakt och uppföljning erbjuder primärvården unika forskningsmöjligheter. I primärvården krävs en kraftfull och engagerad FoU-verksamhet, som ska bedrivas överallt, involvera alla personalkategorier och främja samverkan. I Västra Götalandsregionen finns lokala FoU-enheter som samordnar och stödjer FoU inom av regionen finansierad primärvård. Dessa ska ha en nära koppling till primärvårdens verksamheter, universitet, högskolor samt till andra FoU-verksamheter. Vårdenheten ska aktivt samverka med FoU-enheter för primärvård samt stimulera medarbetarna till att bedriva FoU-verksamhet. Medarbetare på enheten ska vidare medverka i sådant övergripande processinriktat kvalitetsarbete som bedrivs inom Västra Götalandsregionen. 7

18 . Allmänna villkor. Läkemedel Vårdenheten ska samarbeta med och tillhandahålla kontaktperson till Västra Götalandsregionen:s läkemedelsorganisation. Vid förskrivning av läkemedel ska vårdenheten följa Västra Götalandsregionens läkemedelsrekommendationer och medicinska riktlinjer samt gällande Stramarekommendationer. Läkemedelsbehandlingen ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. Vårdenheten svarar för de läkemedel som behövs i verksamheten och har också det ekonomiska ansvaret för receptläkemedel. Västra Götalandsregionen tillhandahåller producentobunden information och system för analys och uppföljning. Vårdenheten förbinder sig att vid förskrivning av läkemedel och sådana läkemedelsnära hjälpmedel som förskrivs från apotek ange förskrivarkod och arbetsplatskod på receptblanketten både i klartext och i streckkodsformat, som är läsbart av apoteken. Vårdenheten ska planera att införa datoriserat förskrivarstöd så snart de finns tillgängliga i journalsystemet. Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt. Västra Götalandsregionen har anslutit sig till de överenskommelser som träffats mellan SKL och Läkemedelsindustriföreningen angående dels samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården dels kliniska prövningar. Vårdenheten ansvarar för att dessa följs. Särnär Barn och Vuxna Särnär står för livsmedel för särskilda näringsändamål. Vårdenheten ansvarar för att hålla sig uppdaterad och följa de riktlinjer och beslut som Västra Götalandsregionen fastställer avseende Särnär Barn och Vuxna. Informationsmaterial, förskrivningshandbok och andra dokument finns på Hjälpmedel Vårdenheten har ansvar för att förskriva hjälpmedel till patienter med funktionsnedsättning orsakade av såväl psykiska som somatiska besvär/sjukdom/skada. Vårdenheten ska följa styrdokumentet Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, antaget av Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Västra Götaland. Det finns på Vårdenheten ska även följa och anpassa verksamheten kring hjälpmedel efter kompletterande lokala rutiner framtagna av lokalt hjälpmedelsråd/kostnadsansvariga samt rekommendationer ifrån regionala forum (Samarbetsrådet för hjälpmedel och Ledningsgrupp för hjälpmedelsförsörjning). Vårdenhetens verksamhetschef utser förskrivare, ansvarar för förskrivares kompetens och ska föra register över vårdenhetens förskrivare. Vårdgivarens respektive förskrivarens ansvar beskrivs i riktlinjerna i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Vårdenheten ska nyttja den av Västra Götalandsregionen och kommunerna gemensamt upphandlade hjälpmedelsförsörjningen. Alla beställningar av hjälpmedel ska ske i IT-stödet websesam. Enstaka undantag framgår av lokala rutiner. Vårdenheten förskriver hjälpmedel genom så kallad förtroendeförskrivning. Förtroendeförskrivning inom Västra Götaland bygger på att kostnadsansvarig har godkänt förskrivningen och att den sker enligt Västra Götalandsregionens anvisningar. 8

19 . Medicinsk service Vårdenheten ska svara för att erforderliga laboratoriemedicinska och röntgendiagnostiska undersökningar genomförs. De laboratorier för medicinsk service som vårdenheten anlitar eller driver i egen regi ska vara ackrediterade. Västra Götalandsregionen äger rätt att granska vårdenhetens nyttjande av medicinsk service.. Inkontinenshjälpmedel Vårdenheten har ansvar för att ordinera/förskriva inkontinenshjälpmedel och följa de regler som Västra Götalandsregionen fastställer genom Inkontinenscentrum..5 Tolk Vårdenheten ansvarar för att tillhandahålla tolk till patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska språket. Om vårdenheten anlitar tolkservice som ligger utanför vårdenhetens kompetens anlitar vårdenheten tolk eller tolkförmedling med vilken Västra Götalandsregionen har avtal. Västra Götalandsregionen ansvarar för tolkservice åt döva, dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer..6 Informationsmöten och samråd Leverantören ska vara representerad på informationsmöten som Västra Götalandsregionens ledning, eller annan på dess uppdrag, kallar till. Västra Götalandsregionen och leverantören ska ha ett ömsesidigt informations- och samrådsansvar beträffande verksamhetsförändringar som påverkar tillgänglighet och annan service gentemot allmänheten och patienter eller samarbetet mellan Västra Götalandsregionen och leverantören. Detta gäller också förändringar som vidtas i leverantörens organisation..7 Tillgänglighet Vårdenheten svarar för att det finns lättillgänglig och lättförståelig information till invånare, patienter och närstående. På efterfrågan ska vårdenheten tillhandahålla information i anpassade former. Informationen ska bland annat avse öppettider, tidsbeställning samt hänvisning till andra vårdenheter då den egna vårdenheten är stängd. Vårdenheten ska vara lyhörd inför patientens behov och önskemål om tid och plats för vård. De vård- och besöksgarantier som Västra Götalandsregionen fastställer ska tillämpas av vårdenheten liksom Västra Götalandsregionens regler för att såväl remittera patienter som att motta patienter. Det är vårdenhetens uppgift att försäkra sig om att patienten är informerad om de regler om vårdgaranti och valfrihet som gäller i Västra Götalandsregionen. Regler och rutiner finns på Vårdenhetens lokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och vara utformade i enlighet med regionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet. Vårdenheten ska tillhandahålla information till besökare om den fysiska tillgängligheten genom den så kallade Tillgänglighetsdatabasen, Lokalerna ska vara utrustade enligt gängse medicinska och andra krav för att tillgodose patienters behov vad avser god och säker behandlingsmiljö och i övrigt vara anpassade för den typ av verksamhet som uppdraget avser i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer..8 Utrustning All utrustning som används inom verksamheten ska uppfylla vedertagna normer och krav på tillförlitlighet, prestanda och kvalitet för att tillförsäkra en ändamålsenlig funktion. Vårdenheten ansvarar för att all utrustning erhåller fortlöpande service och förebyggande underhåll. 9

20 .9 Katastrofmedicinsk beredskap och planering Vårdenheten ansvarar för att följa SOSFS 2005: Fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap. Beredskapen ska baseras på planering tillsammans med andra leverantörer och sjukhus. Planen ska finnas hos vårdenheten och den utrustning som är tilldelad ska finnas tillgänglig. Vårdenheten är skyldig att vid katastrof-, kris- och epidemiläge samt vid höjd beredskap följa direktiv ställda av Västra Götalandsregionen för utförande av tjänsterna. Vårdenheten är också skyldig att delta i utbildning, träning och övning i samverkan med andra leverantörer, sjukhus och kommuner samt medverka i eller noga följa ledningsorganisationen liksom att medverka vid organiserade övningar i sådan omfattning att vårdenheten kan bedriva en fortsatt verksamhet även i kritiska lägen..0 Smittskydd Vårdenheten har ansvar för samverkan med Västra Götalandsregionens smittskyddsverksamhet vilket innebär att det ska finnas en kontaktperson, läkare eller sjuksköterska, till länets smittskyddsläkare. Vidare ansvarar vårdenheten för smittskyddsinsatser för de till vårdenheten listade invånare. Vårdenheten ska vara Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet behjälpliga vid utbrott av smittsamma sjukdomar och medverka i eller noga följa olika arbetsgrupper inom smittskyddsområdet. Vårdenheten ska vid utbrott av smittsamma sjukdomar och vid höjd beredskap följa direktiv ställda av Västra Götalandsregionen för utförande av tjänsterna. Provtagning i samband med smittspårning ska sändas för analys till av regionen anvisade laboratorier.. Vårdhygien Vårdenheten ska samverka med regionens enheter för vårdhygien/infektionshygien för att säkerställa och upprätthålla en god hygienisk standard (enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2A ) och möjlighet till följsamhet av basala hygienrutiner (enligt SOFS 2007:9)..2 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet Vårdenheten ska inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2005:2).. Lagar, förordningar, riktlinjer och policys Vårdenheten ansvarar för att gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och Västra Götalandsregionens egna riktlinjer och policys som berör detta avtal följs. Övergripande dokument som t ex av regionfullmäktige beslutade riktlinjer och gällande budget, patientens rättigheter, patientavgifter m m finns på Västra Götalandsregionens webbplats Miljö Västra Götalandsregionens miljöpolicy innebär att vårdgivare ska arbeta strukturerat med att minimera sin miljöpåverkan, ta miljöhänsyn, dokumentera detta och sträva efter ständig förbättring. Vårdenheten ska senast under 200 vara miljödiplomerad i enlighet med Västra Götalandsregionens kriterier för miljödiplomering inom primärvården eller miljöcertifierade enligt ISO 00 (miljöledningssystem)..5 Personal och ledning Vårdenheten ska ha utsedd, namngiven verksamhetschef som ska vara väl förtrogen med de lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer, råd och rekommendationer som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef ska leverantören meddela Västra Götalandsregionen detta innan förändringen träder i kraft. Vårdenheten ska ha personal i sådan omfattning som krävs för att utföra uppdraget i enlighet med detta 20

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare Ansökningsformulär Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare 1 Uppgifter om sökande Namn på sökande/företag: Driftsform: Organisationsnummer/personnummer: Postadress:. Postnummer

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Närområdesplan. Utgångspunkter SAMVERKANDE VÅRDENHETER I NÄROMRÅDESPLANEN. Landstinget i Värmland

Närområdesplan. Utgångspunkter SAMVERKANDE VÅRDENHETER I NÄROMRÅDESPLANEN. Landstinget i Värmland 1 Närområdesplan Vårdenheterna inom Hälsoval Värmland har ett gemensamt närområdesansvar för invånarna i närområdet. Med närområde avses den kommun där vårdenheten är lokaliserad. En gemensam närområdesplan

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

UTGANGSPUNKTER, enligt Krav- och kvalitetsbok med gallande tillampningsanvisningar

UTGANGSPUNKTER, enligt Krav- och kvalitetsbok med gallande tillampningsanvisningar Y^^TVASTRA GOTALANDSRIGIONtN VG Primarvard NaromradesDlan Avser Naromradet: Ersatter tidigare plan daterad:140101 VASTRA GOTALANDSREGIONEN Datum:14LL205Regk>nens HusGdteb tcbori-icon, 20U -12-1 2 Dnr //J///^/^//

Läs mer

Ansökan om auktorisering för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Gotland Uppgifter om sökande

Ansökan om auktorisering för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Gotland Uppgifter om sökande 1(7) Ansökan om auktorisering för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Gotland Uppgifter om sökande Leverantörsuppgifter Namn på företag/organisation: Vårdcentralen Wisby Söder Postadress: Brömsebroväg

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård

Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 2011 Västra Götalandsregionen, Regionens Hus, 462 80 Vänersborg,

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Stenungsund. ovriga vardgrannar. kommun eller stadsdel. Naromradet ar den kommun eller stadsdel dar

Stenungsund. ovriga vardgrannar. kommun eller stadsdel. Naromradet ar den kommun eller stadsdel dar K5AJV ZG (^~06OJ -t COTM-ANDSKrCIONrN VG Primarvard NaromradesDlan Avser Naromradet: Datum:141210 Stenungsund Ersatter tidigare plan daterad:november 2011 UTGANGSPUNKTER, enligt Krav- och kvalitetsbok

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok. Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård

Krav- och kvalitetsbok. Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2013 Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg

Läs mer

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 2009 www.sahlgrenska.se Sammanträdesdatum 20110527 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom Hälsoval Värmland Gäller för år 2012 Version 1.1 november 2011 1 Landstinget i Värmland 653 40 Karlstad

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Även vid övriga torändringar. till exenipel byte av kontaktperson eller fbrändringar av värdcentralens

Även vid övriga torändringar. till exenipel byte av kontaktperson eller fbrändringar av värdcentralens Avser Näromrädet:Lysekil kommun Datum: 2015-01-07 Ersätter tidigare plan daterad: 2014-05-12 UTGANGSPUNKTER, eniigt Krav- och kvalitetsbok med gällande tillämpningsanvisningar Näromrädesplanen regierar

Läs mer

Aktuella samverkans-aitvecklingsgrupper faststalls av Halso- sjukvardsutskottet respektive

Aktuella samverkans-aitvecklingsgrupper faststalls av Halso- sjukvardsutskottet respektive NC, ZOiS-00i±< ~( Avser Naromradet: Orgryte/Harlanda Datum: 150101 Ersatter tidigare plan daterad: 140407 UTGANGSPUNKTER, enligt Krav- och kvalitetsbok med gallande tillampningsanvisningar Naromradesplanen

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 2 (15) Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom Hälsoval Värmland Gäller för år 2011 Reviderad december 2010 1 Landstinget i Värmland 653 40 Karlstad

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Vårdval i Östergötland

Vårdval i Östergötland Vårdval i Östergötland Blankett för auktorisationsansökan för öppen specialiserad vuxenpsykiatri Leverantörsuppgifter Komplett företagsnamn: Adress: Postnummer: Postadress: Org.nummer: Firmatecknare: Bankgironummer:

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) 1(8) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

Diarienummer

Diarienummer sida 1 (5) Ansökan om godkännande inom vårdval för privat psykoterapi Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets

Läs mer

Ansökan om Avtal för Vårdcentral (VC)

Ansökan om Avtal för Vårdcentral (VC) Ansökan om Avtal för Vårdcentral (VC) 2 UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens fullständiga namn Organisationsnr/Personnr

Läs mer

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet?

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? PM 2009-05-05 Kerstin Sjöberg Avd för vård och omsorg Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? Bakgrund Landstingen är skyldiga att tillhandahålla

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Gäller från 1 juni 2010 Reviderat genom beslut i Sociala omsorgsnämnden 2012-01-02 Reviderat genom

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Gäller för år 2017 Del 2 Vårdcentral Uppdrag och uppföljning Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdcentral inom Hälsoval Värmland 2016-13-30, LK/110038 Landstinget

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende, gällande fr o m

Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende, gällande fr o m Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt boende, gällande fr o m 2013-09-01 - Länsövergripande ramavtal för läkarmedverkan i ordinärt boende Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Avtalsparter...

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral 1 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral Primärvårdsprogram 2017 2 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar 6.5.1 Inledning Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar och bedrivs i samverkan med kommunen

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok Del 2 Vårdcentral Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor

Krav- och kvalitetsbok Del 2 Vårdcentral Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor Krav- och kvalitetsbok Del 2 Vårdcentral Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdcentral inom Hälsoval Värmland Gäller för år 2015 1 Landstinget

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Ackreditering och Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne

Ackreditering och Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne Har idag avtal/vårdöverenskommelse KBT kort IPT kort KBT lång PDT lång Ansöker om kort behandling KBT kort IPT kort Ansöker

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Bakgrund och omfattning Syfte och grundläggande förutsättningar Kvalitet, åtagande och rutiner...

Innehållsförteckning. 1 Bakgrund och omfattning Syfte och grundläggande förutsättningar Kvalitet, åtagande och rutiner... 1(7) KRAVSPECIFIKATION Referens Datum Diarienr Jessica Grufstedt 2015-08-28 RS 1514-2015 Innehållsförteckning Sid nr 1 Bakgrund och omfattning... 2 2 Syfte och grundläggande förutsättningar... 2 3 Kvalitet,

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Läkarinsatser i särskilt boende

Läkarinsatser i särskilt boende ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Läkarinsatser i särskilt boende VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2016-01-01 VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2016-01-01 1 Inledning

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok Del 2 Vårdcentral Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor

Krav- och kvalitetsbok Del 2 Vårdcentral Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor Krav- och kvalitetsbok Del 2 Vårdcentral Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdcentral inom Hälsoval Värmland Gäller för år 2014 1 Landstinget

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun 1 (6) RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentet gäller för HSF Innehållsförteckning Specialiseringstjänstgöring (ST)...2 Bakgrund...2 Behov av ST på Gotland...2 Målsättning för ST-utbildning

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare KRAVKATALOG UTFÖRARE 1 (7) Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Ledning www.uddevalla.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 451 81 UDDEVALLA

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Vårdval i Östergötland. Ansökan om auktorisation för öppen specialiserad hudsjukvård

Vårdval i Östergötland. Ansökan om auktorisation för öppen specialiserad hudsjukvård Vårdval i Östergötland Ansökan om auktorisation för öppen specialiserad hudsjukvård UPPGIFTER OM SÖKANDE FÖRETAGS-/FIRMANAMN Företagets/personens fullständiga namn Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Avtal hemsjukvård. mellan. Kommunerna och Landstinget i Gävleborg.

Avtal hemsjukvård. mellan. Kommunerna och Landstinget i Gävleborg. Avtal hemsjukvård mellan Kommunerna och Landstinget i Gävleborg. INLEDNING Kommunerna ansvarar för hemsjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå för personer fyllda 18 år som ges av distriktssköterskor, sjuksköterskor,

Läs mer

Vårdval i Östergötland

Vårdval i Östergötland Vårdval i Östergötland Blankett för auktorisationsansökan för primärvårdsverksamhet Leverantörsuppgifter Komplett företagsnamn: Adress: Postnummer: Postadress: Org.nummer: Firmatecknare: Bankgironummer:

Läs mer