Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård"

Transkript

1 Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Februari 2009

2 Västra Götalandsregionen, Regionens Hus, Vänersborg, , Fler exemplar kan beställas hos: Adress- och distributionscentrum, Regionens Hus, Mariestad, tel , e-post: 2

3 INLEDNING 5. GODKÄNNANDE 6 2. UPPDRAGET 8 2. Hälsofrämjande förhållningssätt och sjukdomsförebyggande insatser Vårdåtagande Åtagande om psykisk ohälsa Medicinsk fotvård Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården Samverkan Jouråtagande Närområdesansvar Åtagande om rehabilitering (sjukgymnastik och arbetsterapi) 2. Barnhälsovård 2. Tillgänglighet Bemanning och kompetens Utbildningsuppdrag Forsknings- och utvecklingsuppdrag 7. ALLMÄNNA VILLKOR 8. Läkemedel 8.2 Hjälpmedel 8. Medicinsk service 9. Inkontinenshjälpmedel 9.5 Tolk 9.6 Informationsmöten och samråd 9.7 Tillgänglighet 9.8 Utrustning 9.9 Katastrofmedicinsk beredskap och planering 20.0 Smittskydd 20. Vårdhygien 20.2 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 20. Lagar, förordningar, riktlinjer och policys 20. Miljö 20.5 Personal och ledning 20.6 Underleverantörer 2.7 Verksamhetsrevision 2.8 Patientenkäter 2.9 Sekretess 2.20 Patientjournal 22.2 Sjukresor Patientnämnd 22.2 Informationsförsörjning och IT-stöd 22.2 Information och marknadsföring Försäkringar, ansvar och åligganden Efter avtalets upphörande 2

4 . REGLER FÖR VAL AV VÅRDENHET 2 5. UPPFÖLJNING ERSÄTTNING OCH KOSTNADSANSVAR Ersättningsmodell för vårdenheternas åtagande Patientavgift 6. Vårdgivarnas kostnadsansvar 6. Ekonomiska sanktioner 6.5 Primärvårdsuppdrag utanför basåtagandet 7. RAPPORTERING OCH IT 7. Rapportering 7.2 IT-stöd och IT-relaterade krav 7. IT-tjänster från Västra Götalandsregionen 5 8. KONTRAKT 6 BILAGOR: BILAGA 2: JOUROMRÅDEN 2 BILAGA : REGELVERK FÖR INVÅNARNAS VAL AV VÅRDENHET I VG PRIMÄRVÅRD BILAGA 5: UPPFÖLJNINGSPLAN 7

5 Inledning Detta dokument, nedan kallat förfrågningsunderlag, utgår från idéskissen Vägen till medborgarnas primärvård som redovisades för Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsutskott i april Idéskissen är en vidareutveckling av nuvarande primärvård i Västra Götaland med syfte att stärka medborgarnas ställning och inflytande över vården öka medborgarnas förtroende för primärvården möta framtida utveckling samt styra på kvalitet såväl i de medicinska insatserna som tillgänglighet, service och bemötande Modellen i idéskissen har i det fortsatta utvecklingsarbetet anpassats till lagen om valfrihetssystem (LOV; proposition 2008/09:29) och kallas nedan VG Primärvård Förfrågningsunderlaget anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård. Den vård många människor ofta behöver, ibland även under längre perioder, ska finnas nära människorna. VG Primärvård utgör basen för den nära sjukvården i Västra Götaland och ska genomföras utifrån medborgarnas medicinska behov. För patienten ska primärvården vara välkomnande, lätt tillgänglig, erbjuda delaktighet och ha en helhetssyn på den enskildes behov. VG Primärvård ska av befolkningen upplevas som det naturliga förstahandsvalet. Primärvårdens arbetssätt ska präglas av sammanhållna vårdprocesser vilket innebär krav på ett fördjupat och gränsöverskridande samarbete mellan vårdgivare med olika organisatorisk tillhörighet för att undersökning, diagnos, behandling och efterföljande rehabilitering ska ske i ett sammanhang. Värdegrund Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götaland är en god och jämlik hälsa för hela befolkningen, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning och ekonomiska förutsättningar. Hög kvalitet, god tillgänglighet, bra bemötande och valfrihet ska känneteckna hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Alla har rätt till en god hälso- och sjukvård efter behov. Patientens delaktighet och medbestämmande i vård och behandling är en självklarhet. Verksamheten ska drivas utifrån de krav som anges i hälso- och sjukvårdslagen (982:76) om en för alla människor god vård med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den ska också följa de grundläggande värderingar och förhållningssätt som regionfullmäktige beslutat om (Västra Götalandsregionens budget 2009 med flerårsplaner ). Socialstyrelsens riktlinjer God Vård är vägledande i en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. För att nå bästa möjliga vård krävs ett systematiskt arbete för att säkerställa vårdens kvalitet. Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland ska utveckla kvalitetsarbetet för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister. Begrepp Med vårdenhet avses en funktionell enhet som tillhandahåller vård enligt förfrågningsunderlaget. En enhet kan vara likartad med nuvarande vårdcentral, men kan även vara en funktionell sammanhållen enhet genom avtal med underleverantörer. Med leverantör avses en juridisk person eller motsvarande som bedriver vårdverksamhet inom VG Primärvård. En leverantör kan bedriva vård vid flera vårdenheter. 5

6 Västra Götalandsregionen tillhandahåller det förfrågningsunderlag som är underlag för ansökan om att delta i valfrihetssystemet VG Primärvård. Hälso- och sjukvårdsnämnderna representerar Västra Götalandsregionen som kontraktsskrivande part med leverantör.. Godkännande En leverantör får bedriva vård inom VG Primärvård under förutsättning att leverantören godkänns av Västra Götalandsregionen. Efter godkännande tecknas kontrakt mellan leverantören och Västra Götalandsregionen. Kontraktet reglerar samtliga villkor för att tillhandahålla vårdverksamheten inom VG Primärvård. I kontraktet anges utöver de ekonomiska villkoren även uppdragstiden och vårdenhetens lokalisering. Om en leverantör bedriver vårdverksamhet vid flera vårdenheter tecknas kontrakt för varje vårdenhet. Leverantören ska uppnå följande krav för att godkännas. Ekonomisk stabilitet Leverantören ska ha ekonomisk stabilitet och ekonomiska förutsättningar för att fullgöra åtagandet enligt förfrågningsunderlaget. Västra Götalandsregionen kommer att kontrollera om leverantören är: registrerad i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregister, registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, och fri från skulder vad gäller svenska skatter och sociala avgifter För att Västra Götalandsregionen ska kunna bedöma om leverantören uppfyller kravet på ekonomisk stabilitet skickas följande handlingar in till Västra Götalandsregionen. För utländsk leverantör gäller motsvarande dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar. Kopia på företagets F-skattesedel Kopia på det vid ansökan gällande registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige Bolagsverket). Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling, Skatteverkets blankett SKV 820. Blanketten ska vara ifylld av Skattemyndigheten. Blanketten kan rekvireras från: Bevis om att sökande ej återfinns i Näringsförbudsregistret Ovannämnda intyg får vara maximalt sex (6) månader gammalt och företes i original. Juridisk person under bildande måste vara bildat vid kontraktets undertecknande. Den juridiska personen ska vid samma tillfälle inneha F-skattsedel och uppvisa registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. Juridisk person under bildande ska i ansökan om godkännande ange nuläge, förutsättningar och tidplan för sin etablering. En ekonomisk plan för verksamheten bifogas ansökan och intygas av namngiven revisor eller bank. Västra Götalandsregionens bedömning av huruvida en leverantör ska godkännas kommer att ske utifrån Leverantörens finansiella och ekonomiska ställning samt förmåga att fullfölja åtagandet under hela avtalsperioden. Västra Götalandsregionen kommer att göra en helhetsbedömning bland annat genom att inhämta kreditupplysning samt eventuella referenser. 6

7 Leverantör som inte är skyldig att upprätta årsredovisning/årsbokslut ska visa att verksamheten har en stabil ekonomisk bas genom att tillhandahålla resultaträkning och balansräkning eller på begäran lämna referens till bank eller annan finansiär. Uteslutande av sökande Västra Götalandsregionen får utesluta en sökande som: är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord- eller tills vidare har inställt betalningar eller är underkastad näringsförbud är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Västra Götalandsregionen kan visa detta inte har fullgjort sina åtaganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts. Om sökanden är en juridisk person, får denne uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avser yrkesutövningen eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Vårdenheten Sökanden ska i ansökan ange i vilken kommun eller stadsdel man avser etablera en vårdenhet. I samband med kontraktsskrivning ska leverantören, efter samråd med berörd hälso- och sjukvårdsnämnd i syfte att uppnå samsyn och med beaktande av regionens analys av befolkningens behov, ange lokalisering (adress) av vårdenheten. Plan för verksamhetens bedrivande Sökanden ska visa att man kan uppfylla förutsättningarna för uppdragets fullgörande. I ansökan om godkännande redovisar sökanden en plan för hur och med vilka kompetenser verksamheten kommer att bedrivas för att uppfylla Västra Götalandsregionen:s förfrågningsunderlag. Senast i samband med kontraktsskrivning ska en plan finnas med bland annat en förteckning över ingångna anställningsavtal för nyckelpersonal, beskrivning av och tidplan för hur kvarstående rekryteringsbehov avses lösas samt beskrivning av hur och med vilken tidplan lokaler kommer att ställas i ordning. Återkallelse Västra Götalandsregionen har rätt att återkalla godkännandet för en vårdenhet om leverantören inte uppfyller villkoren för att bedriva vårdenheten. Godkännandet av en vårdenhet gäller i sex (6) månader, därefter äger Västra Götalandsregionen rätt att återkalla godkännandet för det fall ett kontrakt inte har träffats. 7

8 2. Uppdraget Verksamheter inom VG Primärvård ska vara ett naturligt förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård. En vårdenhet med god kvalitet och säkerhet, hög tillgänglighet och en helhetssyn på individens livssituation, hälsotillstånd och vårdbehov inger trygghet och förtroende. Vårdenheten ska verka för en god och jämlik hälsoutveckling hos befolkningen genom ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt integrerat i all vård och behandling. Vid vård i hemmet ska patientens hemmiljö respekteras och en anpassning av vården ska ske utifrån patientens enskilda förutsättningar. Uppdraget ska utföras i nära samarbete mellan olika personalkategorier såväl inom som utom vårdenheten så att adekvata behandlings- och rehabiliteringsalternativ kan erbjudas. Vårdenheten ska samverka med andra vårdgivare och samhällsaktörer. Samverkan med andra vårdgivare och huvudmän ska bedrivas på ett sådant sätt att patienten upplever vården som en helhet. Uppdraget ska genomföras vid vårdenheten eller i dess närhet. Del av uppdraget kan utföras av underleverantör. Vårdenheten ska medverka i utvecklingen av behandlingsrutiner och vårdprogram samt följa de som är beslutade nationellt eller inom Västra Götalandsregionen. 2. Hälsofrämjande förhållningssätt och sjukdomsförebyggande insatser Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att informera, stödja och motivera individer att ta ett eget ansvar för sin hälsa och att förbättra den. Sjukdomsförebyggande insatser innebär att livsstilsfrågor integreras i de riktade insatser som vården ger för att förebygga och behandla sjukdom. Vårdenheten ska på individoch gruppnivå systematiskt arbeta med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, ge råd om egenvård samt arbeta för tidig upptäckt av hälsorisker. Rutiner och metoder för arbetet ska dokumenteras. Vårdenheten ska medverka i befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete inom närområdet i samverkan med kommun och andra aktörer. I uppdraget ingår att medverka i lokalt folkhälsoråd i kommun/stadsdelsnämnd eller i dess arbetsgrupper och delta i gemensamma planerade aktiviteter. Ansvarsfördelningen för samverkan inom närområdet ska beskrivas i närområdesplanen. Vårdenheten ska särskilt beakta tidig upptäckt av barn som far illa och personer som utsätts för våld i nära relationer. 2.2 Vårdåtagande Uppdraget omfattar planerad och oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering samt uppföljning. Åtagandet omfattar inte åtgärder som kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser, annan särskild kompetens eller som täcks av annan huvudman. Vårdenheten är alltid skyldig att ta emot patienter som bedöms vara i behov av medicinskt motiverade hälso- och sjukvårdsinsatser oavsett om patienten är ansluten till vårdenheten eller inte. Uppdraget omfattar bedömning och behandling av sjukdomstillstånd som kräver omedelbart medicinskt omhändertagande till personer som vänder sig till vårdenheten eller befinner sig i dess närhet. I ansvaret ingår dödsfallskonstaterande och handläggning i samband med dödsfall samt utfärdande av intyg för tvångsvård inom psykiatrin och gäller såväl anslutna individer som de som vistas eller bor i närområdet. Verksamheten ska organiseras så att behov av hälso- och sjukvård hos äldre, patienter med sammansatta vårdbehov, kroniskt sjuka samt personer med funktionsnedsättning särskilt kan tillgodoses. Vårdenheten ska särskilt beakta att god tillgänglighet och kontinuitet tillförsäkras dessa målgrupper. 8

9 Vårdenheten ska medverka till en väl samordnad vårdprocess när patienten har behov av annan kompetens än den som vårdenheten kan erbjuda. Vårdenheten ska ha en aktiv roll i en kring individen sammanhållen rehabiliteringsprocess eller sjukskrivningsprocess samt delta i utarbetande av gemensamma planer. Dokumenterade lokala rutiner för sjukskrivningsprocessen ska finnas. Samtliga läkare ska ha god kunskap om försäkringsmedicin varav minst en läkare vid varje enhet ska ha, av Västra Götalandsregionen tillhandahållen, fördjupad utbildning i försäkringsmedicin. Alla patienter ska ha tillgång till distriktssköterska vid den valda vårdenheten. Distriktssköterska ska vid behov göra hembesök enligt gällande ansvarsgränser mellan primärvård och kommun. Vårdenheten ansvarar för att patienter med kroniska sjukdomar ska ges råd, stöd, behandling samt utbildning i egenvård, individuellt och/eller i grupp. Detta ska erbjudas som minst till patientgrupper med diabetes och astma/kol. Besök i patientens hem ska utföras när den enskilda patientens sjukdomstillstånd eller livssituation inte medger besök på vårdenheten eller då åtgärder motiverar besök i hemmet. Detta gäller framför allt prioriterade grupper av patienter som till exempel individer med sammansatt sjukdomsbild, nedsatt autonomi samt till barn och äldre. Besök i hemmet ska erbjudas till de patienter som är anslutna till vårdenheten och bor inom dess närområde. För övriga anslutna erbjuds vård i hemmet i mån av möjlighet för vårdenheten. Läkemedelsavstämning översyn av patientens läkemedelsbehandling ska genomföras enligt av Västra Götalandsregionen fastställd modell minst en gång per år för patienter som är 75 år eller äldre för att säkerställa god kvalitet i äldres läke medels terapi. Läkemedelsavstämning ska även utföras för patienter, oavsett ålder, med många läkemedel. Genomförd läkemedels avstämning ska dokumenteras genom av Västra Götalandsregionen definierad åtgärdskod i åtgärdsregister. Vårdenheten ansvarar för hälsoundersökningar med flera vårdåtgärder avseende asylsökande och flyktingar, när detta är aktuellt inom närområdet samt följa regionens beslutade riktlinjer, regler och rutiner inom verksamhetsområdet Åtagande om psykisk ohälsa Personer med psykisk ohälsa, sjukdom och psykiska funktionshinder ska erbjudas bedömning, rådgivning, behandling och rehabilitering. Åtagandet gäller den hälso- och sjukvård som inte kräver psykiatrisk specialistsjukvård och gäller såväl barn, ungdomar som vuxna. Psykoterapeutiska behandlingar ska ha karaktär av korttidsterapi. Psykologisk behandling KBT(Kognitiv BeteendeTerapi) ska kunna erbjudas Medicinsk fotvård Medicinsk fotvård ska ske samordnat med övrig vård, stöd, behandling och rehabilitering som patienten har behov av. Målgruppen är personer med diabetes, cirkulationsstörningar, grava fotproblem orsakade av t.ex. reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar eller andra fotproblem av medicinska skäl. Remittering för nybesök ska ske enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer och får utföras av distriktsläkare, distriktssköterska eller diabetessjuksköterska. Leverantör ska tillämpa det av Sektorsråden i Allmänmedicin och Psykiatri framtagna underlaget för prioritering och samverkan Revidering av vertikala prioriteringar inom vuxenpsykiatrins ansvarsområde inkl unga vuxna i Västra Götalandsregionen samt Omhändertagande av barn och ungdomar med psykisk ohälsa inom primärvården allmänmedicin i Västra Götalandsregionen med fokus på gränsdragning mot BUP. * hänvisning till dokumenten. 9

10 2.2. Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården Vårdenheten ska ansvara för läkarinsatser och samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården enligt gällande avtal mellan regionen och kommunerna, Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, dnr RSK En fast läkarkontakt med ansvar för läkarinsatserna ska erbjudas till personer med hemsjukvård i ordinärt boende, i särskilt boende samt i bostäder med särskild service och dagliga verksamheter (biståndsbedömd). Vårdenheten har ansvar för att komma överens med kommunen om formerna för samverkan kring gemensamma patienter och ska tillsammans med kommunen upprätta avtal om läkarmedverkan enligt Ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, dnr RSK Hemsjukvård till personer i ordinärt boende Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Patienten ska vara registrerad som mottagare av hemsjukvård och insatserna ska ha föregåtts av en vårdplanering. Åtagandet omfattar den hemsjukvård som ges i patientens hem och som inte kräver slutenvård, avancerad hemsjukvård (jämställd med slutenvård) eller täcks av annan huvudman. Vårdenheten har ansvar för akuta insatser till hemsjukvårdspatienter som bor eller vistas inom närområdet och som är listad på vårdenhet i annat närområde. Fördelning av detta ansvar regleras i närområdesplan. Vårdenhetens ansvar i kommunens boendeenheter Varje boendeenhet i närområdet ska ha en fast läkarkontakt. Detta ansvar kan fördelas mellan vårdenheter inom ett närområde. Ansvarsfördelning ska framgå i närområdesplan. Den enskildes valfrihet med möjlighet att välja läkare ska beaktas. I de fall patienten väljer att ansluta sig till en annan vårdenhet än den som har ansvar för boendet har vald vårdenhet ansvar för insatserna. Efter samråd kan akuta insatser överlåtas till boendets läkare. Korttidsboende Ett medicinskt övertagande ska föregås av Samordnad vårdplanering och justerad vårdplan (SVPL). Vårdenheten har ansvar för anslutna patienter även under perioder då patienterna befinner sig på korttidsboende. Om patienten befinner sig på korttidsboende utanför närområdet kan överenskommelse göras med vårdenhet inom aktuellt närområde. Vårdenhetens ansvar för anslutna patienter med hemsjukvård eller som bor i kommunal boendeenhet inom närområdet: utföra medicinska bedömningar, utredningar och behandlingsinsatser planerat och oplanerat, dygnet runt. Behovet av palliativa insatser och vård i livets slutskede ska särskilt beaktas utse namngiven ansvarig läkare för patienten utföra regelbundna genomgångar av hälsotillstånd, minst en gång per år utföra läkemedelsavstämning enligt av Västra Götalandsregionen fastställd modell snarast efter registrering i hemsjukvård eller inflyttning till boende och därefter minst en gång per år medicinsk konsultation inklusive telefonrådgivning till kommunens sjuksköterskor patientanknuten handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal medverkan i samordnad vårdplanering, SVPL, i samband med utskrivning från sjukhus (enligt rutin inom Västra Götalandsregionen) medverka vid upprättande, revidering och uppföljning av individuella vårdplaner regelbundna besök vid boendeenheter enligt överenskommelse med kommunen 0

11 utfärdande av dödsbevis och dödsorsaksintyg, kontakt med närstående samt utfärdande av intyg för tvångsvård inom psykiatrin 2.2. Samverkan Samverkan kring patienten Vårdenheten ska samverka med berörda vårdaktörer, myndigheter, samordningsförbund, organisationer och övriga engagerade personer i patientens vård när patientens behov inte kan tillgodoses enbart av vårdgivaren. Vårdenheten ska aktivt medverka till att skapa en sammanhållen vårdkedja i syfte att bidra till en väl fungerande vårdprocess utifrån patientens och dess närståendes perspektiv. Vårdenheten ska aktivt medverka i samordning, samarbete och informationsöverföring mellan specialistvård, öppenvård och kommunal hälso- och sjukvård. Samverkan med vårdgrannar och andra myndigheter Vårdenheten ska känna till och följa de beslut, riktlinjer, överenskommelser och policys som rör samverkan mellan Västra Götalandsregionen och andra huvudmän. Vårdenheten ska delta i arbetet med att anpassa och utveckla dessa till lokal nivå. Vårdenheten ska aktivt delta i planering och utveckling av närsjukvården i samverkan med kommuner/stadsdelar och sjukhus samt medverka i den samverkan och i de samverkansmöten som organiseras i närområdet eller har betydelse för samverkan inom närområdet. Ansvarsfördelning ska preciseras i närområdesplanen. Vårdenheten ska medverka i katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap med sjukhus och kommuner samt medverka/följa arbete i samverkansgrupper för smittskyddsverksamhet, säkerhetsstrategisk verksamhet, Strama, STI och regionens läkemedelsorganisation Jouråtagande Vårdenheten har ansvar för att vårdsökande har tillgång till hälso- och sjukvård även utanför vårdenhetens ordinarie öppettider genom jouransvar. Tillgång ska finnas för akuta och planerade insatser av läkare och sjuksköterska. I jouråtagandet ingår såväl mottagningsbesök som besök i ordinärt och särskilt boende samt läkare i beredskap. Jouråtagandet gäller för alla som är bosatta i området, tillfälligt vistas samt anslutna till vårdenheter inom jourområdet. Under öppethållande ska mottagningen vara tillgänglig via telefon och för direktbesök. Vårdenheten har ansvar för läkare i beredskap under hela dygnet. I ansvaret ingår: akuta besök i hemmet och i kommunala boendeenheter efter medicinsk bedömning att konstatera dödsfall utanför sjukhus och kontakta anhöriga/närstående såvida inte annan myndighet gör detta samt utfärda dödsbevis att initiera/genomföra undersökning och bedömning av eventuellt behov av vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Tjänstgörande läkare kan vid behov begära polishandräckning konsultationer till hälso- och sjukvårdspersonal i akuta patientärenden inom jourområdet Jouransvaret kan utföras i samverkan med andra vårdenheter verksamma inom fastställda jourområden, bilaga 2: (fastställs senare). Jour ska vara öppen alla vardagar till minst kl och lördagar, söndagar och helgdagar under minst sex timmar per dag. Västra Götalandsregionen, genom hälso- och sjukvårdsnämnderna, tillhandahåller utbudsstruktur av primärvårdsjour utöver vårdenhetens jouråtagande.

12 Jour- och beredskapsplan Vårdenheten ska i en plan redovisa hur åtagandet om jour inklusive läkare i beredskap löses. Jourmottagningens öppettider, bemanningsplan, eventuell samverkan inklusive distriktssköterskemottagning på helger ska framgå liksom vem som är huvudansvarig för jourverksamheten samt adress om det är annan än för ordinarie verksamhet Närområdesansvar Vårdenheten har, tillsammans med övriga vårdenheter inom VG Primärvård ett gemensamt närområdesansvar. Med närområde avses den kommun eller stadsdel där vårdenheten är lokaliserad. En gemensam närområdesplan ska upprättas enligt Västra Götalandsregionen:s anvisningar, där ansvarsfördelningen mellan vårdenheterna avseende gemensamma åtaganden tydligt framgår. Planen ska godkännas av Västra Götalandsregionen inför verksamhetsstart. Förändringar i planen ska snarast meddelas och godkännas av Västra Götalandsregionen. Då nya vårdenheter är godkända föreligger en skyldighet för dem som har etableringar inom området att revidera planen i samverkan med den nya vårdenheten innan verksamhetsstart. När vårdenhet upphör ankommer det på övriga vårdenheter att revidera planen senast en månad efter upphörandet. Västra Götalandsregionen ansvarar för att inkommen information meddelas medborgarna, berörda vårdaktörer och myndigheter. Gemensamma åtaganden som fördelas via närområdesplan:. Kommunal hälso- och sjukvård: Utse ansvarig läkare till kommunala boendeenheter Akuta insatser till icke anslutna personer med hemsjukvård 2. Dödsbevis och vårdintyg Berör samtliga personer som är bosatta eller tillfälligt vistas i närområdet oavsett om de är listade hos vårdgivaren eller inte. De som tillfälligt vistas i närområdet kan vara listade hos vårdgivare i annat närområde, vara folkbokförda i annat län eller inte vara bosatta i Sverige. För dessa personer skall vårdgivarna fördela ansvaret mellan sig när det gäller: att konstatera dödsfall i hemmet och kontakta anhöriga/närstående samt utfärda dödsbevis att initiera/genomföra undersökning och bedömning av eventuellt behov av tvångsvård. Tjänstgörande läkare kan vid behov begära polishandräckning.. Medverka i befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete. Samverka med kommunen och andra aktörer i närområdet, att svara för eller delta i utbildningsinsatser samt representation i folkhälsoråd eller motsvarande med prioriterade arbetsgrupper.. POSOM-gruppen Psykiskt Och Socialt Omhändertagande Medverka vid olyckor och katastrofer och representera primärvården i närområdet i ledningsgruppen. 5. Medverka i de samverkansforum i närområdet Samverkan med kommun/stadsdel, övrig primärvård, länssjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling med flera aktörer. Den samverkan som finns inom Västra Götalandsregionen och kommun/stadsdel och andra myndigheter ska säkras och utvecklas. 6. Barnhälsovård Delta i samverkan med kommun/stadsdel och andra aktörer i hälsofrämjande och förebyggande arbete 2

13 samt kring barn med särskilda behov. Samverka med öppna förskolor och allmänna förskolor i närområdet om bland annat stöd i föräldraskap, hygienfrågor, smittskyddsfrågor och social eller utvecklingsmässig problematik. 7. Familjecentral/familjecentralsliknande verksamhet i närområdet: Redovisa plan för samverkan och ansvarsgränser mellan vårdenheter och kommun/stadsdel inom ramen för Familjecentral Samverkansavtal om Familjecentral Åtagande om rehabilitering (sjukgymnastik och arbetsterapi) Västra Götalandsregionen har valt att inledningsvis lägga sjukgymnastik och arbetsterapi utanför åtagandet. En målsättning med VG Primärvård är att stimulera till ett helhetsomhändertagande utifrån patienten och dess närståendes perspektiv. Västra Götalandsregionen har som ambition att rehabiliteringsåtgärderna ska integreras i de vårdprocesser som finns inom primärvården och den samverkan som finns mellan vårdenheter och olika rehabiliteringsaktörer. En fortsatt utredning ska visa på former och omfattning av hur ett sådant åtagande kan ingå i VG Primärvård på ett sätt som stärker patientens ställning och säkrar en god rehabiliteringsprocess. 2. Barnhälsovård Verksamheten ska utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Dess övergripande mål är att medverka till att säkerställa barnens hälsa, trygghet och utveckling. Detta uppnås genom att förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt upptäcka och identifiera fysisk, psykisk och social ohälsa hos barn i förskoleåldern samt förebygga risker i barnets närmiljö. Barnavårdscentralen ska erbjuda barnfamiljer ett lättillgängligt stöd med mål att främja en god hälsa hos barn och föräldrar. Riskfamiljer och barn som far illa ska tidigt kunna identifieras och erbjudas adekvat stöd. Barnavårdscentralen ska bedrivas i nära samverkan med andra vårdgivare, myndigheter och frivilligorganisationer. Verksamheten organiseras i form av barnavårdscentraler eller som del av Familjecentral. Barnavårdscentralen ska följa FN:s barnkonvention och därtill hörande artiklar. Barnhälsovård ska erbjudas enligt Socialstyrelsens allmänna råd för Hälsoundersökningar, Rikshandbok för barnhälsovård, www. growingpeople.se samt enligt regionens styrdokument Verksamhetsbeskrivning för barnhälsovården i Västra Götaland. Barnhälsovården ska: Utföra screeningundersökningar och vaccinationer enligt Västra Götalandsregionen:s basprogram och riktlinjer Erbjuda alla nyblivna föräldrar, oavsett var de bor, hembesök under första veckan efter hemkomst från BB och adoptivbarn inom fyra veckor efter hemkomst. Nyinflyttade, flyktingbarn och familjer med särskilda behov ska erbjudas hembesök Erbjuda alla nyblivna föräldrar utbildning och stöd individuellt eller i grupp Ge hälsoupplysning om barns utveckling och behov, amning, god kost, skadeprevention och samlevnadsfrågor. Ge råd och information om egenvård och vanliga sjukdomar hos barn Bedriva ett systematiskt arbete gällande livsstilsfrågor vilket inkluderar att ge alla föräldrar information om rökningens och alkoholens skadeverkningar utifrån barns utveckling och perspektiv Främja samspelet mellan barn och föräldrar

14 Bedöma moderns stämningsläge enligt EPDS och ge stöd enligt programmet för Post partum depression.(www.fhi.se). Annan evidensbaserad metod kan användas efter godkännande av centralt barnhälsovårdsteam. Samverka med mödrahälsovård och vårdenhetens övriga verksamhet i alkoholförebyggande insatser och riskbruksarbete Ge anpassat psykosocialt stöd samt förmedla stöd och andra behandlingsinsatser till familjer med särskilda behov, exempelvis barn med funktionshinder, föräldrar med missbruksproblem osv Sjuksköterska som arbetar med barnhälsovård ska för att upprätthålla kompetens och färdighet arbeta minst halvtid och ej ha färre än 25 nyfödda barn per år. Läkaren ska ej se färre än 25 nyfödda per år vilket motsvarar minst 2,75 veckotimmar. För övriga volym- och kvalitetskrav hänvisas till Verksamhetsbeskrivning för barnhälsovården i Västra Götaland. Uppdraget kan utföras i samverkan med andra vårdgivare. Vid bristande underlag ska kontakt tas med centrala barnhälsovårdsenheten för eventuell dispensprövning. Vårdgivaren har ansvar för barnets hälsovård fram till dess att kommunens elevhälsa tar över vid 6 års ålder. Uppdraget gäller även barn fyllda 7 år som väntar med skolstart till första klass. Barnmedicinsk konsult (specialistläkare barn- och ungdomsmedicin) BVC, som inte har specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin i ordinarie läkarbesättning, ska samverka med lokal barnmedicinverksamhet/länssjukvård, för att möjliggöra barnmedicinsk konsult-bvc 2- ggr per termin, beroende på behov. BHV-psykolog, logoped, dietist Barnavårdscentralen ska i sin dagliga verksamhet samverka med regionens barnhälsovårdspsykologer, barnlogopeder och barndietister, i enlighet med Verksamhetsbeskrivning för barnhälsovården i Västra Götaland. Central barnhälsovårdsenhet Central barnhälsovårdsenhet består av barnhälsovårdsöverläkare, samordningssköterska/verksamhetsutvecklare, psykolog, dietist och andra erforderliga kompetenser. Den centrala enhetens uppgifter beskrivs i verksamhetsbeskrivningen och är riktad till alla verksamheter, som bedriver barnhälsovård på offentligt uppdrag. Barnhälsovårdsöverläkaren har en myndighetsuppgift. Barnavårdscentralerna ska följa de riktlinjer och rekommendationer som den centrala barnhälsovårdsenheten tar fram, delta i utbildningar samt följa krav på verksamhetsrapportering. Lokaler Verksamheten ska vara förlagd till ändamålsenlig lokal särskilt avsedd för barnhälsovård och skild från sjukvårdande verksamhet. Vårdkedja MVC-BVC Det är av särskild vikt att verksamheten deltar i arbetet med att utveckla och upprätta rutiner för ett välfungerande samarbete mellan mödrahälsovården, förlossningsvården och barnhälsovården för att få en sammanhållen vårdkedja. Information och samverkan mellan MVC och BVC ska ske så att patienten ges kontinuitet och trygghet. Samverkan bör formaliseras enligt centrala barnhälsovårdsenhetens rekommendation om individuell hälsoplanering (IHP-blankett) och lokala riktlinjer för informationsöverföring i regionens riskbruksprojekt. Barnavårdscentralen ska ha dokumenterade rutiner för samverkan med MVC. Samverkan med kommuner och andra professioner Barnavårdscentralen ska samverka med andra vårdgivare, myndigheter och huvudmän med mål att erbjuda barn och föräldrar ett lättillgängligt stöd i närområdet. Samverkan omfattar olika nivåer från

15 strukturell samverkan utifrån ansvar inom närområdet till individ- och gruppnivå. Inom närområdet ansvarar barnavårdscentralen för att komma överens om samverkansformer med kommuner och andra aktörer, där ansvaret för hälsoarbetet med barn och föräldrar tydliggörs och regleras. Barnavårdscentralen ska bland annat samverka kring stöd i föräldraskap, hälsofrämjande och förebyggande insatser, frågor om social eller utvecklingsmässig problematik och tidig upptäckt av ohälsa hos barn. Riskfamiljer och barn som far illa ska tidigt kunna identifieras och erbjudas stöd samt vid behov lotsas till adekvat instans. När det gäller barn i förskola ingår även ansvaret att samverka i frågor om hygien och smittskydd. Barnavårdscentralen ska samverka med, för verksamheten relevant primärvård, barnläkarmottagning, barn- och ungdomspsykiatri, barnhabilitering, tandhälsovård, socialtjänst, förskola och skolhälsovård med flera. Ansvarsfördelning mellan vårdenheter vid samverkan inom närområdet beskrivs i närområdesplanen. Barnavårdscentralen ska ha en dokumenterad plan med bland annat former och rutiner för samverkan med andra vårdgivare och huvudmän. Den ska bland annat innehålla rutiner för samverkan med skolhälsovården samt samverkan kring barn med särskilda behov. Familjecentral Familjecentral (FC), där mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänstens förebyggande verksamhet är samlokaliserade, erbjuder ett lättillgängligt stöd för barn och föräldrar. Målet med FC är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar. Genom sin samlade kompetens kan FC tidigt identifiera riskfamiljer och erbjuda adekvat stöd. FC kan, genom öppna förskolan, erbjuda en mötesplats med mål att stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar. BVC ska medverka i FC där sådan finns. Vårdenheten ska även i förekommande fall medverka vid uppbyggnad av FC i sitt närområde. BVC:s ansvar när det gäller FC ska beskrivas i närområdesplanen. Västra Götalandsregionen tecknar samverkansavtal med kommun/stadsdel och med vårdenhet(er). Det finns två nivåer av samverkan via Familjecentral:. Familjecentral Samlokalisering av MVC, BVC, öppen förskola och socialtjänstens förebyggande verksamhet. Samverkan regleras i ett samverkansavtal som bland annat reglerar samverkan och dess organisation. 2. Familjecentralsliknande verksamhet MVC, BVC och kommunen/stadsdelens samverkan regleras i ett samverkansavtal som bland annat reglerar samverkan och dess organisation samt plan för samlokalisering. Målsättningen ska vara att etablera en fullvärdig FC. 2. Tillgänglighet Primärvården har ett patientansvar dygnet runt och ska fullfölja detta enligt gällande vårdgarantier. Vårdenheten ska säkra tillgänglighet för besök och telefonkontakter minst 5 timmar per vecka, alla vardagar under året för såväl akuta som planerade insatser. Vårdenhetens öppethållande ska anpassas till anslutna patienters behov. Under mottagningsverksamhet ska vårdenheten vara tillgänglig per telefon för tidbokning, rådgivning, bedömning och prioritering av vårdbehov samt kunna ta emot akuta besök. Personal som ansvarar för hälso- och sjukvårdsrådgivning ska lägst ha sjuksköterskekompetens. Besök i hemmet ska erbjudas då sjukdomstillstånd och livssituation inte medger besök på vårdenheten. 5

16 Barnavårdscentralen ska bedrivas under vardagar minst mellan kl och vara tillgänglig för besök eller telefonkontakt under denna tid. Meddelande ska tas emot för kontakt senare samma dag eller nästkommande vardag när möjlighet att svara inte finns. De tider vårdgivaren inte har öppet ska telefonsvarare ge information om barnavårdscentralens öppettider samt hänvisa till alternativa vårdgivare och/eller till sjukvårdsrådgivningen. Föräldragrupper ska erbjudas kvällstid. Vårdenheten har ansvar för att vårdsökande har tillgång till basal hälso- och sjukvård även utanför vårdenhetens ordinarie öppettider genom jouransvar. Vårdenheten ska samarbeta med sjukvårdsrådgivningen (SVR) per telefon. Dess uppgift är att ge råd i egenvård, behandlingsråd samt vid behov hjälp till kontakt med hälso- och sjukvården. Vårdenheten ska använda samma beslutsstöd för rådgivning som SVR. SVR ska ha tillgång till bokningsbara tider vid vårdenheten och vid jourmottagning. Vid de tider då vårdenheten inte har öppet ska telefonsvarare ge information om öppettider samt hänvisa till alternativa vårdgivare och/eller till SVR per telefon och regionens vårdportal 77.se/vgregion. Vårdenheten ska via Internet och/eller Mina Vårdkontakter på regionens vårdportal minst tillhandahålla följande tjänster: beställa tid, av- och omboka tid och förnya recept. 2.5 Bemanning och kompetens Vårdenheten ska under hela öppettiden vara bemannad med specialist i allmänmedicin för att säkerställa uppdraget och tillgängligheten. Därutöver kan läkare med annan specialitet än allmänmedicin komplettera vårdenheten. Minst hälften av läkartjänsterna ska innehas av specialist i allmänmedicin. Sjuksköterska som ansvarar för distriktssköterskeuppgifter ska vara specialistutbildad distriktssköterska. Patienter med kroniska sjukdomar ska erbjudas insatser av sjuksköterska med specialisering inom vårdområdet med minst 0 p fördjupning (motsv 5 p enl ny modell). Personal som utför åtagande om psykisk ohälsa ska vara psykolog, psykoterapeut alternativt inneha socionomutbildning eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdsutbildning med kompetens motsvarande basutbildning i psykoterapi (tre terminer eller den tidigare statliga steg utbildningen). Fram till kan undantag göras för kravet på basutbildning i psykoterapi för att under en övergångsperiod inhämta kompetens som krävs för åtagandet. Medicinsk fotvård ska utföras av fotterapeut med utbildning inom gymnasieskolans -åriga omvårdnadsprogram alternativt annan sjukvårdsutbildning samt utbildning till fotterapeut. Därutöver krävs godkänd påbyggnadsutbildning i diabetesfotvård. Fotterapeut med lång dokumenterad erfarenhet av medicinsk fotvård kan ges dispens. Sjuksköterska på BVC ska vara specialistutbildad inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller distriktssköterska. Läkare på BVC ska vara specialistkompetent allmänläkare eller barnläkare. Utöver ovanstående ska vårdenheten ha tillgång till den breda kompetens som krävs för att fullgöra uppdraget. Lägsta omvårdnadskompetens är undersköterska. 2.6 Utbildningsuppdrag Vårdenheten ska bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga strategi för personalförsörjning genom att tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid vårdenheten, samt aktivt samverka med berörda studierektorer. Vårdenheten ansvarar för att de kliniska utbildningsplatserna håller den kvalitet och inriktning som följer Västra Götalandsregionen:s och lärosätenas kvalitetskriterier och examenskraven för respektive utbildning. Granskning av utbildningens kvalitet sker enligt av Västra Götalandsregionen fastställd modell. 6

17 Läkarutbildning Västra Götalandsregionen har statens uppdrag att utbilda AT- och ST-läkare samt ge läkarstudenter verksamhetsförlagd utbildning. Vårdenheten ska på uppdrag av Västra Götalandsregionen fullgöra hela eller delar av dessa uppdrag. Det grundläggande kravet för att fullgöra utbildningsuppdraget av AT- och ST-läkare inom allmänmedicin är att vårdenheten under hela öppettiden ska vara bemannad med minst en specialist inom verksamhetsområdet allmänmedicin. För handledarskapet ska en läkare som är specialist i allmänmedicin och har genomgått föreskriven handledarutbildning utses. Övriga yrkeskategorier med högskoleutbildning Västra Götalandsregionen har statens uppdrag att bistå med verksamhetsförlagd utbildning för vissa yrkeskategorier med högskoleutbildning (grund- och specialistutbildning). Dessutom finns regionala eller lokala avtal om att Västra Götalandsregionen ska bistå med verksamhetsförlagd utbildning för andra yrkeskategorier, bland annat med kort respektive lång vårdutbildning. För examinerade psykologer har Västra Götalandsregionen ett åtagande för PTP (praktisk tjänstgöring för psykologlegitimation). Vårdenheten ska på uppdrag av Västra Götalandsregionen fullgöra hela eller delar av dessa uppdrag. Vårdpersonal med utländsk utbildning Västra Götalandsregionen kan uppdra åt vårdenheter att ta emot vårdpersonal med utländsk utbildning för auskultation, provtjänstgöring samt, i förekommande fall, kompletterande tjänstgöring. Ett grundläggande krav är att förekommande kvalitetskrav följs. Handledarskap vid klinisk tjänstgöring och utbildning Den studierektorsfunktion som Västra Götalandsregionen tillhandahåller samordnar utbildningar, ger stöd till verksamhetschefer och handledare samt kvalitetssäkrar kliniska utbildningsplatser. Studierektor ska delta vid godkännande av allmänläkares specialisttjänstgöring. Vårdenheten ansvarar för att klinisk handledare, med av Västra Götalandsregionen godkänd handledarutbildning, finns. 2.7 Forsknings- och utvecklingsuppdrag Primärvårdens åtagande är kompetensmässigt brett och utvecklas ständigt. Det finns en tydlig koppling mellan FoU och utbildning. Genom sina breda kontaktytor och genom sin ambition att erbjuda kontinuitet i patientkontakt och uppföljning erbjuder primärvården unika forskningsmöjligheter. I primärvården krävs en kraftfull och engagerad FoU-verksamhet, som ska bedrivas överallt, involvera alla personalkategorier och främja samverkan. I Västra Götalandsregionen finns lokala FoU-enheter som samordnar och stödjer FoU inom av regionen finansierad primärvård. Dessa ska ha en nära koppling till primärvårdens verksamheter, universitet, högskolor samt till andra FoU-verksamheter. Vårdenheten ska aktivt samverka med FoU-enheter för primärvård samt stimulera medarbetarna till att bedriva FoU-verksamhet. Medarbetare på enheten ska vidare medverka i sådant övergripande processinriktat kvalitetsarbete som bedrivs inom Västra Götalandsregionen. 7

18 . Allmänna villkor. Läkemedel Vårdenheten ska samarbeta med och tillhandahålla kontaktperson till Västra Götalandsregionen:s läkemedelsorganisation. Vid förskrivning av läkemedel ska vårdenheten följa Västra Götalandsregionens läkemedelsrekommendationer och medicinska riktlinjer samt gällande Stramarekommendationer. Läkemedelsbehandlingen ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. Vårdenheten svarar för de läkemedel som behövs i verksamheten och har också det ekonomiska ansvaret för receptläkemedel. Västra Götalandsregionen tillhandahåller producentobunden information och system för analys och uppföljning. Vårdenheten förbinder sig att vid förskrivning av läkemedel och sådana läkemedelsnära hjälpmedel som förskrivs från apotek ange förskrivarkod och arbetsplatskod på receptblanketten både i klartext och i streckkodsformat, som är läsbart av apoteken. Vårdenheten ska planera att införa datoriserat förskrivarstöd så snart de finns tillgängliga i journalsystemet. Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt. Västra Götalandsregionen har anslutit sig till de överenskommelser som träffats mellan SKL och Läkemedelsindustriföreningen angående dels samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården dels kliniska prövningar. Vårdenheten ansvarar för att dessa följs. Särnär Barn och Vuxna Särnär står för livsmedel för särskilda näringsändamål. Vårdenheten ansvarar för att hålla sig uppdaterad och följa de riktlinjer och beslut som Västra Götalandsregionen fastställer avseende Särnär Barn och Vuxna. Informationsmaterial, förskrivningshandbok och andra dokument finns på Hjälpmedel Vårdenheten har ansvar för att förskriva hjälpmedel till patienter med funktionsnedsättning orsakade av såväl psykiska som somatiska besvär/sjukdom/skada. Vårdenheten ska följa styrdokumentet Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, antaget av Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Västra Götaland. Det finns på Vårdenheten ska även följa och anpassa verksamheten kring hjälpmedel efter kompletterande lokala rutiner framtagna av lokalt hjälpmedelsråd/kostnadsansvariga samt rekommendationer ifrån regionala forum (Samarbetsrådet för hjälpmedel och Ledningsgrupp för hjälpmedelsförsörjning). Vårdenhetens verksamhetschef utser förskrivare, ansvarar för förskrivares kompetens och ska föra register över vårdenhetens förskrivare. Vårdgivarens respektive förskrivarens ansvar beskrivs i riktlinjerna i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Vårdenheten ska nyttja den av Västra Götalandsregionen och kommunerna gemensamt upphandlade hjälpmedelsförsörjningen. Alla beställningar av hjälpmedel ska ske i IT-stödet websesam. Enstaka undantag framgår av lokala rutiner. Vårdenheten förskriver hjälpmedel genom så kallad förtroendeförskrivning. Förtroendeförskrivning inom Västra Götaland bygger på att kostnadsansvarig har godkänt förskrivningen och att den sker enligt Västra Götalandsregionens anvisningar. 8

19 . Medicinsk service Vårdenheten ska svara för att erforderliga laboratoriemedicinska och röntgendiagnostiska undersökningar genomförs. De laboratorier för medicinsk service som vårdenheten anlitar eller driver i egen regi ska vara ackrediterade. Västra Götalandsregionen äger rätt att granska vårdenhetens nyttjande av medicinsk service.. Inkontinenshjälpmedel Vårdenheten har ansvar för att ordinera/förskriva inkontinenshjälpmedel och följa de regler som Västra Götalandsregionen fastställer genom Inkontinenscentrum..5 Tolk Vårdenheten ansvarar för att tillhandahålla tolk till patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska språket. Om vårdenheten anlitar tolkservice som ligger utanför vårdenhetens kompetens anlitar vårdenheten tolk eller tolkförmedling med vilken Västra Götalandsregionen har avtal. Västra Götalandsregionen ansvarar för tolkservice åt döva, dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer..6 Informationsmöten och samråd Leverantören ska vara representerad på informationsmöten som Västra Götalandsregionens ledning, eller annan på dess uppdrag, kallar till. Västra Götalandsregionen och leverantören ska ha ett ömsesidigt informations- och samrådsansvar beträffande verksamhetsförändringar som påverkar tillgänglighet och annan service gentemot allmänheten och patienter eller samarbetet mellan Västra Götalandsregionen och leverantören. Detta gäller också förändringar som vidtas i leverantörens organisation..7 Tillgänglighet Vårdenheten svarar för att det finns lättillgänglig och lättförståelig information till invånare, patienter och närstående. På efterfrågan ska vårdenheten tillhandahålla information i anpassade former. Informationen ska bland annat avse öppettider, tidsbeställning samt hänvisning till andra vårdenheter då den egna vårdenheten är stängd. Vårdenheten ska vara lyhörd inför patientens behov och önskemål om tid och plats för vård. De vård- och besöksgarantier som Västra Götalandsregionen fastställer ska tillämpas av vårdenheten liksom Västra Götalandsregionens regler för att såväl remittera patienter som att motta patienter. Det är vårdenhetens uppgift att försäkra sig om att patienten är informerad om de regler om vårdgaranti och valfrihet som gäller i Västra Götalandsregionen. Regler och rutiner finns på Vårdenhetens lokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och vara utformade i enlighet med regionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet. Vårdenheten ska tillhandahålla information till besökare om den fysiska tillgängligheten genom den så kallade Tillgänglighetsdatabasen, Lokalerna ska vara utrustade enligt gängse medicinska och andra krav för att tillgodose patienters behov vad avser god och säker behandlingsmiljö och i övrigt vara anpassade för den typ av verksamhet som uppdraget avser i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer..8 Utrustning All utrustning som används inom verksamheten ska uppfylla vedertagna normer och krav på tillförlitlighet, prestanda och kvalitet för att tillförsäkra en ändamålsenlig funktion. Vårdenheten ansvarar för att all utrustning erhåller fortlöpande service och förebyggande underhåll. 9

20 .9 Katastrofmedicinsk beredskap och planering Vårdenheten ansvarar för att följa SOSFS 2005: Fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap. Beredskapen ska baseras på planering tillsammans med andra leverantörer och sjukhus. Planen ska finnas hos vårdenheten och den utrustning som är tilldelad ska finnas tillgänglig. Vårdenheten är skyldig att vid katastrof-, kris- och epidemiläge samt vid höjd beredskap följa direktiv ställda av Västra Götalandsregionen för utförande av tjänsterna. Vårdenheten är också skyldig att delta i utbildning, träning och övning i samverkan med andra leverantörer, sjukhus och kommuner samt medverka i eller noga följa ledningsorganisationen liksom att medverka vid organiserade övningar i sådan omfattning att vårdenheten kan bedriva en fortsatt verksamhet även i kritiska lägen..0 Smittskydd Vårdenheten har ansvar för samverkan med Västra Götalandsregionens smittskyddsverksamhet vilket innebär att det ska finnas en kontaktperson, läkare eller sjuksköterska, till länets smittskyddsläkare. Vidare ansvarar vårdenheten för smittskyddsinsatser för de till vårdenheten listade invånare. Vårdenheten ska vara Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet behjälpliga vid utbrott av smittsamma sjukdomar och medverka i eller noga följa olika arbetsgrupper inom smittskyddsområdet. Vårdenheten ska vid utbrott av smittsamma sjukdomar och vid höjd beredskap följa direktiv ställda av Västra Götalandsregionen för utförande av tjänsterna. Provtagning i samband med smittspårning ska sändas för analys till av regionen anvisade laboratorier.. Vårdhygien Vårdenheten ska samverka med regionens enheter för vårdhygien/infektionshygien för att säkerställa och upprätthålla en god hygienisk standard (enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2A ) och möjlighet till följsamhet av basala hygienrutiner (enligt SOFS 2007:9)..2 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet Vårdenheten ska inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2005:2).. Lagar, förordningar, riktlinjer och policys Vårdenheten ansvarar för att gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och Västra Götalandsregionens egna riktlinjer och policys som berör detta avtal följs. Övergripande dokument som t ex av regionfullmäktige beslutade riktlinjer och gällande budget, patientens rättigheter, patientavgifter m m finns på Västra Götalandsregionens webbplats Miljö Västra Götalandsregionens miljöpolicy innebär att vårdgivare ska arbeta strukturerat med att minimera sin miljöpåverkan, ta miljöhänsyn, dokumentera detta och sträva efter ständig förbättring. Vårdenheten ska senast under 200 vara miljödiplomerad i enlighet med Västra Götalandsregionens kriterier för miljödiplomering inom primärvården eller miljöcertifierade enligt ISO 00 (miljöledningssystem)..5 Personal och ledning Vårdenheten ska ha utsedd, namngiven verksamhetschef som ska vara väl förtrogen med de lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer, råd och rekommendationer som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef ska leverantören meddela Västra Götalandsregionen detta innan förändringen träder i kraft. Vårdenheten ska ha personal i sådan omfattning som krävs för att utföra uppdraget i enlighet med detta 20

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 2009 www.sahlgrenska.se Sammanträdesdatum 20110527 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom Hälsoval Värmland Gäller för år 2012 Version 1.1 november 2011 1 Landstinget i Värmland 653 40 Karlstad

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Även vid övriga torändringar. till exenipel byte av kontaktperson eller fbrändringar av värdcentralens

Även vid övriga torändringar. till exenipel byte av kontaktperson eller fbrändringar av värdcentralens Avser Näromrädet:Lysekil kommun Datum: 2015-01-07 Ersätter tidigare plan daterad: 2014-05-12 UTGANGSPUNKTER, eniigt Krav- och kvalitetsbok med gällande tillämpningsanvisningar Näromrädesplanen regierar

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet?

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? PM 2009-05-05 Kerstin Sjöberg Avd för vård och omsorg Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? Bakgrund Landstingen är skyldiga att tillhandahålla

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

LANDSTINGET KRONOBERG 2008-10-14 rev. 2009-01-28, 2011-06-21, rev. 2012-11-27

LANDSTINGET KRONOBERG 2008-10-14 rev. 2009-01-28, 2011-06-21, rev. 2012-11-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Administrativa föreskrifter 2. Uppdragsspecifikation... 1 3. Avtalsmall... 1 4. Ansökan om godkännande... 1 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 2 1 Ordlista... 2 2 Inledning... 3

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Riktlinje Fotsjukvård

Riktlinje Fotsjukvård 2010-02-1 1(5) Mål och inriktning. Övergripande mål för fotsjukvård är att skapa en god fothälsa genom att i samverkan med övrig vård förebygga och behandla fotskador. Övriga mål är att reducera amputationsfrekvens,

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 2006-11-14 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Inledning 1 Grundläggande utgångspunkter Detta avtal reglerar ansvar och samverkan

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna.

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna. VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR BARNHÄLSOVÅRDEN inom Västra Götalandsregionen Utarbetad gemensamt av de centrala barnhälsovårdsenheterna. Innehållsförteckning 1. Målsättning...2 2. Barnavårdscentral (BVC)...2

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2013

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2013 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 4 juni 2013 Föredragningslista Sida: 1(2) Sammanträde med regionstyrelsen 4 juni 2013 Plats: Tid: Teatern, Folkets Hus

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Enhet Version 2004-07-07

UPPDRAGSBESKRIVNING. Enhet Version 2004-07-07 Sidan 1(8) Gråmarkerat justeras i varje gemensam uppdragsbeskrivning. Lokala justeringar endast i 11. Omarkerad text skall behållas om inte särskilda skäl finns att ändra. BESKRIVNING AV VÅRD VID BARNMORSKEMOTTAGNING

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Remissutgåva. Krav- och kvalitetsbok. Förfrågningsunderlag enligt LOV Västra Götalands Primärvård Rehabilitering

Remissutgåva. Krav- och kvalitetsbok. Förfrågningsunderlag enligt LOV Västra Götalands Primärvård Rehabilitering Remissutgåva Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Västra Götalands Primärvård Rehabilitering Gällande från och med xx xxxx 2014 1 Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Bilaga Information och föreskrifter 2015

Bilaga Information och föreskrifter 2015 2014-11-24/25 132 Diarienr 1 (16) Bilaga Information och föreskrifter 2015 Avtal Hälsoval Dalarna Information till vårdgivare om att bedriva vårdverksamhet inom Landstinget Dalarnas primärvård och Hälsoval

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (14) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2014-03-07 2 (14) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Enskilda basspecialiteter

Enskilda basspecialiteter Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer