EXAMENSARBETE. Analys av företag med hjälp av OLAP. Emma Bjurman och Jenny Åkerström HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET MASKINTEKNIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Analys av företag med hjälp av OLAP. Emma Bjurman och Jenny Åkerström HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET MASKINTEKNIK"

Transkript

1 2001:45 HIP EXAMENSARBETE Analys av företag med hjälp av OLAP Emma Bjurman och Jenny Åkerström HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET MASKINTEKNIK Institutionen i Skellefteå 2001:45 HIP ISSN: ISRN:LTU - HIP - EX -- 01/45 --SE

2 Examensarbete Sidan 1 av 14 Förord De sista tio poängen som läses vid maskiningenjörsutbildningen, Luleå tekniska universitet instutitionen i Skellefteå, är ett examensarbete. Detta utförs som ett samarbete mellan studenter och företag. Dessa tio poäng motsvarar tio veckor som vi till största delen tillbringade på Argentum. Ett stort tack till: Ronny Johansson, handledare Argentum Jan Stenberg, Argentum Urban Lundgren, Argentum Kurt-Lennart Eriksson, Argentum Övrig personal på Argentum som hjälpt oss Gunnar Landsell, examinator Ltu Dick Johansson, Ltu Hans Bylesjö, Ltu Rolf Ericsson, Ltu Monica Tjerngren, Ltu Marketing Display AB (MDI) Uminova center AB, sponsorer Juni 2001 Emma Bjurman Jenny Åkerström Emma Bjurman Jenny Åkerström

3 Examensarbete Sidan 2 av 14 Syfte Tanken är att Argentum ska börja sälja tjänster för analys av företagsverksamhet och de vill därför ha ett nytt exempel att visa på. Vi ska visa hur man kan nyttja OLAP verktyg för detta ändamål, i detta fall genom användning av programvaran ProClarity och Jeeves affärssystem eftersom Argentum är återförsäljare av dessa produkter. Idag finns färdiga kuber i tre olika standarder, order, fakturering och redovisning. Vårt exempel ska omfatta samtliga avdelningar så att man lätt ska kunna se olika avkastningar för hela företaget såväl som för de olika avdelningarna ända ner till artikelnivå. Syftet med detta examensarbete är att: Studera användningen av nyckeltal i ett företag Så långt som möjligt använda oss av data, hämtat ur affärssystemet Jeeves. Dessa data skall analyseras i kubform i programvaran ProClarity. Välja ut lämpliga nyckeltal för att följa upp lönsamheten Sammanställa underlag för ett demonstrationsexempel Emma Bjurman Jenny Åkerström

4 Examensarbete Sidan 3 av 14 Sammanfattning I dag läser man inte dynamiskt av ett företags nyckeltal, utan det görs över en lång tidsperiod. Att göra analyser i Jeeves är fullt möjligt, men kan vara både tidskrävande och kräva manuella beräkningar. Dessutom är det ofta svårt att se vilka samband som styr ekonomin i ett företag. Utifrån en mängd fakta bestämde vi oss för att utgå ifrån olika DuPont-scheman, för att ta fram olika värden på dimensioner/nyckeltal. Jeeves SQL-server ProClarity Bild 1.1 Användbara värden plockas ur affärssystemet Jeeves, och via en SQL-server uppdateras de i programvaran ProClarity, ur vilken man lätt ska kunna se de olika avkasningarna med några enkla musklick. Man kan också enkelt se hur trenden förändras med tiden med hjälp av erhållna grafer i ProClarity och därefter göra nödvändiga förändringar i tid. Resultatet: Vi har studerat MDI:s analysering av deras nyckeltal Vi bestämde oss för att utgå ifrån DuPont-scheman för att kunna analysera olika sorters avkastningar, och valde därför nyckeltal därefter. Programmeringsunderlag för konstruering av, och fortsatt utveckling av, demonstrationsexemplet. Utvecklingsmöjligheter. Eftersom MDI är ett relativt litet företag, kan VD:n och cheferna ha bättre överblick över hela företaget, sådant är inte fallet i större företag. Där kan vårat förslag ha större betydelse och underlätta avsevärt. Emma Bjurman Jenny Åkerström

5 Examensarbete Sidan 4 av 14 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 ProClarity och Jeeves 3 Förklaring av ingående termer i rapporten 4 Underlag för ett demonstrationsexempel 4.1 Programmeringsspecificering 5 Resultat 6 Utvecklingsmöjligheter 7 Referenslista Bilaga 1: DuPont-scheman Bilaga 2: Programmeringsspecifikation Bilaga 3: Formelsamling Bilaga 4: Dokumentation om programmeringsspecifikation Bilaga 5: Beskrivning av nyckeltal Bilaga 6: Kontoförteckning Emma Bjurman Jenny Åkerström

6 Examensarbete Sidan 5 av 14 1 Bakgrund En av Argentums kunder MDI Skandinavien AB - använder sig idag av Jeeves som affärssystem. Ur Jeeves tar de ut värden för att analysera sina valda nyckeltal, så som lageromsättningshastighet, effektivitet, marginal per affärsområde, vinst per affärsområde, break-even-point med mera, vilka beräknas manuellt. Detta görs årligen eller månadsvis. Produktionschefen analyserar effektiviteten på ordrar för varje produkt, alltså jämför ordertid mot standardordertid, analyserar effektiviteten på arbetad tid, med mera. Försäljningsavdelningen analyserar försäljningsstatistiken och ekonomiavdelningen analyserar de ekonomiska nyckeltalen. Detta skulle kunna effektiviseras med hjälp av vårat förslag. Eftersom det inte är så enkelt att hitta alla ingående värden för de som inte dagligen använder sig av Jeeves, skulle det underlätta om man kunde använda sig av ProClarity för att analysera ett företags nyckeltal istället. I programvaran ProClarity är det enkelt för vem som helst att snabbt bilda sig en uppfattning av de olika avdelningarna. Emma Bjurman Jenny Åkerström

7 Examensarbete Sidan 6 av 14 2 ProClarity och Jeeves ProClarity är en klientprogramvara till Microsoft OLAP Services med speciell inriktning mot grafisk analys av flerdimensionella data. ProClarity har ett lättanvänt gränssnitt som gör att beslutsfattare - oavsett bransch -kan utnyttja befintliga affärsdata för att identifiera problem och möjligheter samt simulera och jämföra resultat utifrån olika perspektiv (Se bild 2.1). Bild 2.1 Utdrag ur programvaran ProClarity. Jeeves, (Se bild 2.2), är systemet för de kunder som tycker att minidatorsystemen är föråldrade och komplexa och PC-systemen för enkla och saknar nödvändiga funktioner som bland annat säkerhetsfunktioner. Jeeves utnyttjar modern client/server-teknik och är utvecklat i Sverige. Jeeves har Windowsgränssnitt och färdiga kopplingar till interna system som Excel och Word. Koppling till Lotus Notes och andra externa system finns, system som t ex används vid Internet-publicering med mera. Bild 2.2 Jeeves startmeny. Emma Bjurman Jenny Åkerström

8 Examensarbete Sidan 7 av 14 3 Förklaring av ingående termer i rapporten Nyckeltal: Nyckeltal är tal som är av intresse då man analyserar företaget. Vi har begränsat oss till nyckeltal som ingår i de olika DuPont-modellerna, exempelvis: Olika avkastningar, omsättning, likvida medel, med mera, (se bilaga 5). Dimensioner: I OLAP-kuberna kan man klicka sig ner i olika dimensioner, exempelvis: Region, Produkt, År, Produktkonto, Kund och så vidare. Värden: De olika dimensionerna innehåller olika värden (som även kan vara nyckeltal) som kan vara intressanta, exempelvis olika sorters avkastningar, lageromsättningshastighet, totala intäkter med mera. Bild 3.1 Exempel på DuPont-schema som visar avkastning på sysselsatt kapital. Emma Bjurman Jenny Åkerström

9 Examensarbete Sidan 8 av 14 4 Underlag för ett demonstrationsexempel Om en VD eller annan högre chef idag vill veta företagets ekonomiska situation måste han/hon i regel ta hjälp av någon ekonom på företaget. Att göra en analys i Jeeves är fullt möjligt, men kan vara både tidskrävande och kräva manuella beräkningar. Med vårt projekt, och programvaran ProClarity, är tanken att VD:n och de högre cheferna, som detta arbetssätt mest riktar sig till, bara behöver klicka sig ner i kuben för att ta reda på intressanta fakta om hur företaget, samt deras avdelningar går. Tanken är också att: Dessa fakta ska kunna kontrolleras oftare, till exempel per vecka eller dag för att kunna göra nödvändiga förändringar i tid. Det i ProClarity ska vara möjligt att analysera över en längre tidsrymd Att det ska ge grafer som visar trender. Ur dessa grafer är det enkelt att läsa hur trenden förändras med tiden. ProClarity gör alla beräkningar, så man slipper mata in värden. Det är dessutom direkt uppkopplat mot databasen, vilket gör att värdena uppdateras kontinuerligt. Man kan alltid analysera de mest aktuella värdena. Dessa kuber kommer inte att ge exakta värden på avkastningar och dylikt, eftersom det inte går att göra en rättvis fördelning av omkostnader. Som ett exempel kan nämnas avskrivningar. Om en viss maskin endast används till tillverkning av specifik produkt, skulle fördelningen av omkostnader vara mer rättvisande om man endast belastar den specifika produkten med avskrivningen för just den maskinen. Om istället maskinen tillverkar flera olika produkter blir fördelningen annorlunda. Istället för att ge exakta värden visar resultatet tydligt på förändringar som sker inom företaget under såväl korta som långa tidsrymder. Modell på fördelning av omkostnader Fördelning av omkostnader kan ske på olika sätt, exempelvis Omkostnaderna delas upp i lika stora delar. Omkostnaderna delas upp procentuellt beroende på hur stor del som belastar avdelningarna, produkterna med mera. Omkostnaderna delas upp med hjälp av ABC-kalkyl (Activity Based Costing). I vårt demoexempel valde vi att fördela omkostnaderna enligt andra metoden, dels för att ABC-kalkylering är väldigt detaljerad, och dels för att den är mer rättvisande än att enbart dela lika. Vi Emma Bjurman Jenny Åkerström

10 Examensarbete Sidan 9 av 14 valde även detta på grund av att exemplet skall vara så generellt att det passar flera olika företag och inte ska vara skräddarsytt för ett enda företag. 4.1 Programmeringsspecificering En förutsättning för vår idé är att så många värden som möjligt finns tillgängliga i affärssystemet Jeeves. Grundvärdena från Jeeves, som är kalkylmässiga, kan sedan via formler sättas samman till önskade användbara värden. För att kunna plocka värden från Jeeves till en databas, i detta fall SQL, är det viktigt att ordentligt ha specificerat varifrån de olika variablerna har hämtats. Detta görs genom att specificera upp fältnamn och tabellnamn för den variabel man vill ha. Samt att även ange intervall, om det behövs. (För detaljerad programmeringsspecifikation se bilaga 2 och 3.) Bild 4.1 Bilden visar hur man i Jeeves tar fram tabell och fältnamn. För att vi skulle få med alla kontoklasser som ingick i varje variabel använde vi oss av EU Bas 99 (se referenslista). För ingående kontoklasser, se bilaga 6. Sedan gick vi in i Jeeves för att ta fram fältnamn, tabell och kontoklass för varje variabel som ingår i DuPont-schemat. Dessa sammanställde vi i en så kallad programmeringsspecifikation (se bilaga 2). Vi ritade också upp DuPont-modeller (se bilaga 1) för de olika avkastningarna vi var intresserade av att ta fram. Tanken är att det vid programmering ska vara lätt och logiskt att följa de två dokumenten DuPontmodell och programmeringsspecifikation. Specifikation per varugrupp, artikelnummer och kund Eftersom många variabler till avkastning på eget kapital bara uppdateras en gång per år, har vi beslutat oss att inte ta med detta värde i dessa dimensioner. De specifika variabler som redan finns Emma Bjurman Jenny Åkerström

11 Examensarbete Sidan 10 av 14 i Jeeves har vi direkt använt oss av på de övriga avkastningarna. (Se bilaga 2, blad 2). På resterande variabler har vi försökt göra en så rättvis fördelning som möjligt. Det finns många olika sätt att fördela kostnader men vi har använt oss av vedertagna normer, (se bilaga 4). Emma Bjurman Jenny Åkerström

12 Examensarbete Sidan 11 av 14 5 Resultat Sammanfattningsvis är resultaten följande: Bilagor på DuPont-modeller över olika avkastningar, samt beskrivning av ingående nyckeltal Programmeringsunderlag för konstruering av, och fortsatt utveckling av, demonstrationsexemplet. Förslag på utvecklingsmöjligheter En möjlig variant av programmet Vi har underlag för programmering av följande dimensioner: Region regioner - kunder Produkt varugrupp produktkonto - artikelnummer Tid år period vecka När programmet startas upp väljer man vilka utgångsvärden och dimensioner man önskar analysera, exempelvis avkastning på totalt kapital och produkt (det är även möjligt att ändra dessa under analysens gång). En kub med totala avkastningen på totalt kapital på alla produkter sammanlagt hamnar längst upp på skärmen. För att fortsätta analysen ytterligare kan man antingen vänsterklicka i kuben för att få förvalda steg (i detta fall produktmodell-artikelnummer) eller högerklicka i valfri kub för att välja att analysera en ny dimension exempelvis tid. (Se bild 5.1). Bild 5.1 När man högerklickar på drill down, ser man region, produkt och tid. Därifrån kan man välja t ex tid, och se år, period och vecka. Emma Bjurman Jenny Åkerström

13 Examensarbete Sidan 12 av 14 När man vänsterklickar sig ner i strukturen, ser man år, period och vecka. Bild 5.2 Förenklad bild av OlAP-kuber. Man kan även välja ett nytt värde genom att högerklicka i valfri kub. I ProClarity kan man lätt byta spår och analysera något helt annat utan komplikationer. Grafer Ett önskemål från Argentum var även att få någon tidig hänvisning om när lagret måste säljas ut eller ökas. Att se hur trenden går, är lättast att avläsa i en graf, där man kan se om trenden är till exempel på nedgång, uppgång eller varierar över tiden. I ProClarity kan man välja att se grafer (se bild 5.3). Bild 5.3 Graf beroende av tiden, hämtat ur ProClarity. Emma Bjurman Jenny Åkerström

14 Examensarbete Sidan 13 av 14 6 Utvecklingsmöjligheter Möjligheterna att utveckla exemplet är många. Tanken är att man i ProClarity ska kunna klicka sig ner i strukturträdets olika dimensioner och i dessa läsa ut olika värden, ju fler dimensioner och värden som finns att välja mellan desto mer användbart är det. Här följer några förslag till fortsatt arbete Värden: (kan avläsas på samtliga dimensioner) Lageromsättningshastighet på färdigvarulager Totala intäkter Vinst Avkastning på totalt kapital per varugrupp, produktkonto, regioner osv. Avkastning på sysselsatt kapital per varugrupp, produktkonto, regioner osv. Man kan även göra analys per dag, om man lägger till det under tid. Emma Bjurman Jenny Åkerström

15 Examensarbete Sidan 14 av 14 7 Referenslista Persson, G, Virum, H.(1998). Logistik för konkurrenskraft. 2 [helt omarb. uppl.]. Malmö: Liber ekonomi. ISBN Sveriges rationaliseringsförbund. (1986). Resultatmätning av produktion. 1:a uppl. Malmö: LiberFörlag. ISBN Sjöborg, Eddie R. (1984). Total produktivitet. 1:a uppl. Malmö: LiberFörlag. ISBN Olhager, Jan. (2000). Produktionsekonomi. 2:a tr. Lund: Studentlitteratur. ISBN Olsson, Jan, Skärvad, Per-Hugo, Företagsekonomi 99. Malmö: Författarna och Liber AB 2000, ISBN X Baskontogruppen i Stockholm AB (1999). EU BAS 99. 2:a uppl. Jönköping: Industrilitteratur AB ISBN Gerdin, Jonas. ABC-kalkylering. Lund. Studentlitteratur 1995 ISBN DuPont-scheman hämtade ur Bonanza Graf -97 Emma Bjurman Jenny Åkerström

16 BILAGA 1 DuPont-scheman

17 Inköp av varor och material Arbetskraftskostnader Övriga rörelsekostnader Skattesats 72% * Obeskattade reserver Omsättning - Rörelsekostnader Avkastning på eget kapital Rörelseresultat - Avskrivningar Ränteintäkter - Räntekostnader Egen del av obeskattade reserver Aktiekapital Balanserad vinst eller förlust Reservfond Resultat före skatt / Totalt eget kapital Avkastning på eget kapital

18 Inköp av varor och material Arbetskraftskostnader Övriga rörelsekostnader Omsättning - Rörelsekostnader Likvida medel Kundfordringar Varulager Avkastning på totala tillgångar Rörelseresultat - Avskrivningar Resultat efter ränteintäkter Ränteintäkter / Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Totala tillgångar Avkastning på totala tillgångar

19 Inköp av varor och material Arbetskraftskostnader Övriga rörelsekostnader Likvida medel Kundfordringar Varulager Omsättning - Rörelsekostnader Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat - Avskrivningar Resultat efter ränteintäkter Ränteintäkter / Totala tillgångar - Sysselsatt kapital Korta skulder Avkastning på sysselsatt kapital

20 Materialkostnader per varugrupp Arbetskraftskostnader per varugrupp Övriga rörelsekostnader per varugrupp Avkastning på totala tillgångar per varugrupp (byt ut varugrupp mot artnr osv) Omsättning per varugrupp - Rörelseresultat per varugrupp - Rörelsekostnader per varugrupp Avskrivningar per varugrupp (se formels.) Resultat efter ränteintäkter per varugrupp Ränteintäkter per varugrupp (se formels.) / Kassa och bank per varugrupp (se formels.) Kundfordringar per varugrupp Omsättningstillgångar per varugrupp Totala tillgångar per varugrupp Varulager per varugrupp Anläggningstillgångar per varugrupp (se formels.) Avkastning på totala tillgångar per varugrupp

21 Materialkostnader per varugrupp Arbetskraftskostnader per varugrupp Övriga rörelsekostnader per varugrupp Kassa och bank per varugrupp (se formels.) Kundfordringar per varugrupp Varulager per varugrupp Avkastning på sysselsatt kapital per varugrupp (byt ut varugrupp mot artnr osv) Omsättning per varugrupp - Rörelseresultat per varugrupp - Rörelsekostnader per varugrupp Avskrivningar per varugrupp (se formels.) Resultat efter ränteintäkter per varugrupp Ränteintäkter per varugrupp (se formels.) / Omsättningstillgångar per varugrupp Totala tillgångar per varugrupp Anläggningstillgångar per varugrupp (se formels.) - Korta skulder per varugrupp (se formels.) Sysselsatt kapital per varugrupp Avkastning på sysselsatt kapital per varugrupp

22 BILAGA 2, 3, 4 Inofficiella

23 BILAGA 5 Beskrivning av nyckeltal

24 Beskrivning av nyckeltal (Värdena är kalkylmässiga) Omsättning: Företagets totala intäkter Avskrivningar: Kostnad för anläggningstillgångar med ekonomisk livslängd. Denna kostnad räknas ut genom att fördela anskaffningsvärdet över den ekonomiska livslängden. Ränteintäkter: Ränteintäkter är periodiserade ränteinkomster, dvs inbetalda och upplupna räntor under räkenskapsperioden. Likvida medel: Kontanter i kassan, bankkonto, postgirokonto etc. Kundfordringar: Vid kreditförsäljning får inte företaget betalt förrän efter kredittidens slut. Varulager: Produkter som företaget tillverkar, säljer eller förbrukar i verksamheten. Anläggningstillgångar: Byggnader, inventarier, patent, licenser och andra tillgångar som är avsedda att regelbundet förbrukas eller användas i verksamheten. Korta skulder: Skulder som ska betalas inom 12 månader från bokslutsdagen. Inköp av varor och material: Inköp och förändringar av varor och lager. Arbetskraftskostnader: Löner och andra ersättningar åt personalen med mera. Övriga rörelsekostnader: Lokalkostnader, hyror, elavgifter med mera. Räntekostnader: Räntekostnader är periodiserade ränteutgifter, dvs betalda och upplupna räntor under räkenskapsperioden. Obeskattade reserver: Sparade icke beskattade vinstmedel. Dessa kan kvitteras mot eventuella förluster utan att medföra beskattning. Aktiekapital: Ett aktiebolags eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Kontot visar aktiekapitalets storlek enligt bolagsordningen. Kontot används inte i löpande bokföring Balanserad vinst eller förlust: Kontot visar balanserade, ej utdelade vinstmedel som inte satts av till andra fonder respektive balanserad förlust omfattande vinst respektive förlust både från föregående år och för det aktuella räkenskapsåret. Långa skulder: Skulder som ska betalas senare än 12 månader, ex banklån. Reservfond: Reservfond är en obligatorisk fond enligt aktiebolagslagen till vilken man gör avsättning med viss del av årsvinsten till dess att fonden är minst 20 % av aktiekapitalet. Syftet är att stärka soliditet dvs öka skyddet för övriga långivare.

25 Lageromsättningshastighet = Kundleveranser per tidsenhet / försäljningslagrets värde =Omsättning till inköpspris/genomsnittslager till inköpspris Omsättningshastighet = Omsättning / Bundet kapital Totala Intäkter = Tillverkningsvolym * pris per st Resultat = Tillverkningsvolym * (Pris per st - Rörliga kostnader per st) - Fasta kostnader

26 BILAGA 6 Kontoförteckning

27 Kontoförteckning Omsättning Försäljning Försäljning till koncernföretag Reduktioner av försäljningspris Avskrivningar Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar på byggnader och markanläggningar Avskrivningar på maskiner och inventarier Ränteintäkter Ränteintäkter från anläggningstillgångar (gruppkonto) Utdelning på aktier och andelar i andra företag Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag Återföring av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag Ränteintäkter från omsättningstillgångar (gruppkonto) Ränteintäkter från omsättningstillgångar Valutakursdifferenser på kortfristiga fordrinar och placeringar Utdelningar på kortfristiga placeringar Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar Övriga ränteintäkter från koncernföretag Nedskrivningar av kortfristiga placeringar Återföring av nedskrivningar av kortfristiga placeringar Övriga finansiella intäkter Likvida medel Kassa Postgiro Checkräkningskonto Bank (övriga konton) Bankcertifikat Koncernkonto moderföretag Särskilda bankkonton Kundfordringar Kundfordringar (gruppkonto) Kundfordringar Växelfordringar Kontraktsfordringar Belånade kontraktsfordringar Konsignationsfordringar Kundfordringar hos koncernföretag Kundfordringar hos intresseföretag Kontokort och kuponger

28 Värdereglering av kundfordringar (ofördelad) Varulager Lager (gruppkonto) Lager av råvaror Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter Lager av halvfabrikat Produkter i arbete Lager av färdiga varor Lager av handelsvaror Pågående arbeten Förskott för varor och tjänster Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad) Anläggningstillgångar Balanserade utgifter Koncessioner m m Patent Licenser Varumärken Hyresrätter Goodwill Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Tomter och obebyggda markområden Markanläggningar Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark Övriga byggnader och mark Maskiner och inventarier (gruppkonto) Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier och verktyg Installationer Bilar och andra transportmedel Datorer Leasingavtal Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier Övriga maskiner och inventarier Korta skulder Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut Förskott från kunder Pågående arbeten Leverantörskulder Leverantörskulder till koncernföretag Leverantörskulder till intresseföretag Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer Skatteskulder Utgående moms, oreducerad

29 Utgående moms, reducerad 1 Utgående moms, reducerad 2 Ingående moms Redovisningskonto för moms Särskilda punktskatter Personalens källskatt Avräkning lagstadgade sociala och andra avgifter Avtalade sociala avgifter Utmätning i lön m m Semesterkassa Övriga löneavdrag Avräkning för factoring Skulder till anställda Avräkning för belånade kontraktsfordringar Kortfristiga låneskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Inköp av varor och material Inköp av varor och material Inköp av varor och material från koncernföretag Reduktion av inköpspriser Förändring av lager av varor och material Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto) Reduktion av inköpspriser (gruppkonto) Erhållna rabatter Övriga reduktioner av inköpspriser Förändring av lager (gruppkonto) Förändring av lager av råvaror Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter Förändring av lager av halvfabrikat Förändring av produkter i arbete Förändring av lager av färdiga varor Förändring av lager av handelsvaror Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad) Arbetskraftskostnader Löner till kollektivanställda (gruppkonto) Löner till kollektivanställda Löner till kollektivanställda för ej arbetat tid Förändring av semesterlöneskuld Löner till tjänstemän och företagsledare (gruppkonto) Löner till tjänstemän Löner till företagsledare Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid Förändring av semesterlöneskuld Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)

30 Kontanta extraersättningar Traktamenten vid tjänsteresa Bilersättningar Ersättningar för föreskrivna arbetskläder Representationsersättningar Kostnader för förmåner till anställda Övriga konstnadsersättningar och förmåner Pensionskostnader (gruppkonto) Pensionsförsäkringspremier Förändring av pensionsskuld Avdrag för räntedel i pensionskostnad Avsättning till pensionsstiftelse Avdrag för gottgörelse från pensionsstiftelse Pensionsutbetalningar Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter Övriga pensionskostnader Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto) Lagstadgade sociala avgifter Egenavgifter m m Löneskatt Avkastningskatt på pensionsmedel Premier för arbetsmarknadsförsäkringar Gruppförsäkringspremier Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal Övriga personalkostnader (gruppkonto) Utbildning Sjuk- och hälsovård Personalrepresentation Sjuklöneförsäkring Avsättning till personalstiftelse Gottgörelse från personalstiftelse Övriga personalkostnader och erhållna bidrag Övriga rörelsekostnader Lokalkostnader (gruppkonto) Lokalhyra Elavgifter för belysning Värme Vatten och avlopp Lokaltillbehör Städning och renhållning Reparation och underhåll av lokaler Övriga lokalkostnader Fastighetskostnader (gruppkonto) Tomträttsavgäld/arrende Elavgifter för belysning Värme Vatten och avlopp Städning och renhållning Reparation och underhåll av fastighet

31 Övriga fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto) Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar Hyra av inventarier och verktyg Hyra av datorer Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar Energikostnader (gruppkonto) Elavgifter för drift Gas Eldningsolja Stenkol och koks Torv, träkol, ved och annat träbränsle Bensin, fotogen och motorbrännolja Fjärrvärme, kyla och ånga Vatten Övriga energikostnader Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto) Förbrukningsinventarier Dataprogram Transportinventarier Förbrukningsemballage Förbrukningsmaterial Arbetskläder och skyddsmaterial Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Reparation och underhåll (gruppkonto) Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m m Reparation och underhåll av installationer Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier Underhåll och tvätt av arbetskläder Övriga kostnader för reparation och underhåll Kostnader för transportmedel (gruppkonto) Personbilskostnader Lastbilskostnader Truckkostnader Kostnader för arbetsmaskiner Traktorkostnader Motorkostnader-, moped- och skoterkostnader Båtkostnader Flygplans - och helikopterkostnader Övriga kostnader för transportmedel Frakter och transporter (gruppkonto) Frakter, transporter och försäkring vid varudistribution Tull- och speditionskostnader m m Arbetstransporter Övriga kostnader för frakter och transporter Resekostnader (gruppkonto) Biljetter Hyrbilskostnader Kost och logi

32 Övriga resekostnader Reklam och PR (gruppkonto) Annonsering Utomhus- och trafikreklam Reklamtrycksaker och direktreklam Utställningar och mässor Butiksreklam och återförsäljarreklam Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar Film-, radio- och TV-reklam PR, institutionell reklam och sponsring Övriga kostnader för reklam och PR Övriga försälningskostnader (gruppkonto) Kataloger, prislistor m m Egna facktidsskrifter Speciella orderkostnader Kontokortsavgifter Försäljningsprovisioner Kreditförsäljningskostnader Representation Bankgarantier Övriga försäljningskostnader Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) Kontorsmateriel Trycksaker Tele och post (gruppkonto) Telekommunikation Datakommunikation Postbefordran Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto) Företagsförsäkringar Självrisker Förluster i pågående arbeten Förluster på kundfordringar Garantikostnader Kostnader för bevakning och larm Förluster på övriga kortfristiga fordringar Övriga riskkostnader Förvaltningskostnader (gruppkonto) Styrelsearvoden Revisionsarvoden Management fees Årsredovisning och delårsrapporter Bolagsstämma Övriga förvaltningskostnader Övriga externa tjänster (gruppkonto) Mätningskostnader Ritnings- och kopieringskostnader Redovisningstjänster ADB-tjänster Konsultarvoden

33 Serviceavgifter till branschorganisationer Bankkostnader Advokat- och rättegångskostnader Övriga externa tjänster Inhyrd personal (gruppkonto) Inhyrd produktionspersonal Inhyrd lagerpersonal Inhyrd transportpersonal Inhyrd kontors- och ekonomipersonal Inhyrd IT-personal Inhyrd marknads- och försäljningspersonal Inhyrd restaurang- och butikspersonal Inhyrda företagsledare Övrig inhyrd personal Övriga externa kostnader (gruppkonto) Licensavgifter och royalties Patentkostnader för egna patent Kostnader för varumärken m m Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter Tillsynsavgifter myndigheter Tidningar, tidsskrifter och facklitteratur Föreningsavgifter Övriga externa kostnader Räntekostnader Räntekostnader (gruppkonto) Räntekostnader för långfristiga skulder Räntekostnader för kortfristiga skulder Valutakursdifferenser på skulder Erhållna räntebidrag Räntekostnader till koncernföretag Aktiverade räntekostnader Övriga finansiella kostnader Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder Ackumulerade överavskrivningar Ersättningsfond Avsättningar till allmän investeringsreserv eller liknande Obeskattade intäkter Övriga obeskattade reserver Aktiekapital Aktiekapital Balanserad vinst eller förlust Balanserad vinst eller förlust

34 Långa skulder Obligation- och förlagslån Konvertibla lån Checkräkningskredit Byggnadskreditiv Andra skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga långfristiga skulder Reservfond Reservfond/värdesäkringsfond

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Bygg EU BAS 99 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter FOU 234 1012 Balanserade utg dataprogram 234 1019 Ack avskr balanserade utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivningar

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER EN PRAKTISK HANDBOK I REDOVISNING MED UTFÖRLIGA ANVISNINGAR, TIPS OCH RÅD. HANDBOKEN INNEHÅLLER DEN SVENSKA KONTO- PLANEN MED UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER, EXEMPEL PÅ BOKFÖRING AV OLIKA TRANSAKTIONER M.M. SVENSK

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8 Förord En arbetsgrupp har under det senaste året uppdaterat SHRs kontoplan för hotell-och restauranger 2008. Den ersätter den tidigare branschkontoplanen HR 97. Utgångspunkt för arbetet med kontoplanen

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER Förord Välkommen till årets upplaga av ekonomisk redogörelse! Var ute i god tid! I likhet med förra året är

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Sammanställning Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Barbro Wallin 1 Förord Aktiebolagslagen säger att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern,

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer