EXAMENSARBETE. Analys av företag med hjälp av OLAP. Emma Bjurman och Jenny Åkerström HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET MASKINTEKNIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Analys av företag med hjälp av OLAP. Emma Bjurman och Jenny Åkerström HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET MASKINTEKNIK"

Transkript

1 2001:45 HIP EXAMENSARBETE Analys av företag med hjälp av OLAP Emma Bjurman och Jenny Åkerström HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET MASKINTEKNIK Institutionen i Skellefteå 2001:45 HIP ISSN: ISRN:LTU - HIP - EX -- 01/45 --SE

2 Examensarbete Sidan 1 av 14 Förord De sista tio poängen som läses vid maskiningenjörsutbildningen, Luleå tekniska universitet instutitionen i Skellefteå, är ett examensarbete. Detta utförs som ett samarbete mellan studenter och företag. Dessa tio poäng motsvarar tio veckor som vi till största delen tillbringade på Argentum. Ett stort tack till: Ronny Johansson, handledare Argentum Jan Stenberg, Argentum Urban Lundgren, Argentum Kurt-Lennart Eriksson, Argentum Övrig personal på Argentum som hjälpt oss Gunnar Landsell, examinator Ltu Dick Johansson, Ltu Hans Bylesjö, Ltu Rolf Ericsson, Ltu Monica Tjerngren, Ltu Marketing Display AB (MDI) Uminova center AB, sponsorer Juni 2001 Emma Bjurman Jenny Åkerström Emma Bjurman Jenny Åkerström

3 Examensarbete Sidan 2 av 14 Syfte Tanken är att Argentum ska börja sälja tjänster för analys av företagsverksamhet och de vill därför ha ett nytt exempel att visa på. Vi ska visa hur man kan nyttja OLAP verktyg för detta ändamål, i detta fall genom användning av programvaran ProClarity och Jeeves affärssystem eftersom Argentum är återförsäljare av dessa produkter. Idag finns färdiga kuber i tre olika standarder, order, fakturering och redovisning. Vårt exempel ska omfatta samtliga avdelningar så att man lätt ska kunna se olika avkastningar för hela företaget såväl som för de olika avdelningarna ända ner till artikelnivå. Syftet med detta examensarbete är att: Studera användningen av nyckeltal i ett företag Så långt som möjligt använda oss av data, hämtat ur affärssystemet Jeeves. Dessa data skall analyseras i kubform i programvaran ProClarity. Välja ut lämpliga nyckeltal för att följa upp lönsamheten Sammanställa underlag för ett demonstrationsexempel Emma Bjurman Jenny Åkerström

4 Examensarbete Sidan 3 av 14 Sammanfattning I dag läser man inte dynamiskt av ett företags nyckeltal, utan det görs över en lång tidsperiod. Att göra analyser i Jeeves är fullt möjligt, men kan vara både tidskrävande och kräva manuella beräkningar. Dessutom är det ofta svårt att se vilka samband som styr ekonomin i ett företag. Utifrån en mängd fakta bestämde vi oss för att utgå ifrån olika DuPont-scheman, för att ta fram olika värden på dimensioner/nyckeltal. Jeeves SQL-server ProClarity Bild 1.1 Användbara värden plockas ur affärssystemet Jeeves, och via en SQL-server uppdateras de i programvaran ProClarity, ur vilken man lätt ska kunna se de olika avkasningarna med några enkla musklick. Man kan också enkelt se hur trenden förändras med tiden med hjälp av erhållna grafer i ProClarity och därefter göra nödvändiga förändringar i tid. Resultatet: Vi har studerat MDI:s analysering av deras nyckeltal Vi bestämde oss för att utgå ifrån DuPont-scheman för att kunna analysera olika sorters avkastningar, och valde därför nyckeltal därefter. Programmeringsunderlag för konstruering av, och fortsatt utveckling av, demonstrationsexemplet. Utvecklingsmöjligheter. Eftersom MDI är ett relativt litet företag, kan VD:n och cheferna ha bättre överblick över hela företaget, sådant är inte fallet i större företag. Där kan vårat förslag ha större betydelse och underlätta avsevärt. Emma Bjurman Jenny Åkerström

5 Examensarbete Sidan 4 av 14 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 ProClarity och Jeeves 3 Förklaring av ingående termer i rapporten 4 Underlag för ett demonstrationsexempel 4.1 Programmeringsspecificering 5 Resultat 6 Utvecklingsmöjligheter 7 Referenslista Bilaga 1: DuPont-scheman Bilaga 2: Programmeringsspecifikation Bilaga 3: Formelsamling Bilaga 4: Dokumentation om programmeringsspecifikation Bilaga 5: Beskrivning av nyckeltal Bilaga 6: Kontoförteckning Emma Bjurman Jenny Åkerström

6 Examensarbete Sidan 5 av 14 1 Bakgrund En av Argentums kunder MDI Skandinavien AB - använder sig idag av Jeeves som affärssystem. Ur Jeeves tar de ut värden för att analysera sina valda nyckeltal, så som lageromsättningshastighet, effektivitet, marginal per affärsområde, vinst per affärsområde, break-even-point med mera, vilka beräknas manuellt. Detta görs årligen eller månadsvis. Produktionschefen analyserar effektiviteten på ordrar för varje produkt, alltså jämför ordertid mot standardordertid, analyserar effektiviteten på arbetad tid, med mera. Försäljningsavdelningen analyserar försäljningsstatistiken och ekonomiavdelningen analyserar de ekonomiska nyckeltalen. Detta skulle kunna effektiviseras med hjälp av vårat förslag. Eftersom det inte är så enkelt att hitta alla ingående värden för de som inte dagligen använder sig av Jeeves, skulle det underlätta om man kunde använda sig av ProClarity för att analysera ett företags nyckeltal istället. I programvaran ProClarity är det enkelt för vem som helst att snabbt bilda sig en uppfattning av de olika avdelningarna. Emma Bjurman Jenny Åkerström

7 Examensarbete Sidan 6 av 14 2 ProClarity och Jeeves ProClarity är en klientprogramvara till Microsoft OLAP Services med speciell inriktning mot grafisk analys av flerdimensionella data. ProClarity har ett lättanvänt gränssnitt som gör att beslutsfattare - oavsett bransch -kan utnyttja befintliga affärsdata för att identifiera problem och möjligheter samt simulera och jämföra resultat utifrån olika perspektiv (Se bild 2.1). Bild 2.1 Utdrag ur programvaran ProClarity. Jeeves, (Se bild 2.2), är systemet för de kunder som tycker att minidatorsystemen är föråldrade och komplexa och PC-systemen för enkla och saknar nödvändiga funktioner som bland annat säkerhetsfunktioner. Jeeves utnyttjar modern client/server-teknik och är utvecklat i Sverige. Jeeves har Windowsgränssnitt och färdiga kopplingar till interna system som Excel och Word. Koppling till Lotus Notes och andra externa system finns, system som t ex används vid Internet-publicering med mera. Bild 2.2 Jeeves startmeny. Emma Bjurman Jenny Åkerström

8 Examensarbete Sidan 7 av 14 3 Förklaring av ingående termer i rapporten Nyckeltal: Nyckeltal är tal som är av intresse då man analyserar företaget. Vi har begränsat oss till nyckeltal som ingår i de olika DuPont-modellerna, exempelvis: Olika avkastningar, omsättning, likvida medel, med mera, (se bilaga 5). Dimensioner: I OLAP-kuberna kan man klicka sig ner i olika dimensioner, exempelvis: Region, Produkt, År, Produktkonto, Kund och så vidare. Värden: De olika dimensionerna innehåller olika värden (som även kan vara nyckeltal) som kan vara intressanta, exempelvis olika sorters avkastningar, lageromsättningshastighet, totala intäkter med mera. Bild 3.1 Exempel på DuPont-schema som visar avkastning på sysselsatt kapital. Emma Bjurman Jenny Åkerström

9 Examensarbete Sidan 8 av 14 4 Underlag för ett demonstrationsexempel Om en VD eller annan högre chef idag vill veta företagets ekonomiska situation måste han/hon i regel ta hjälp av någon ekonom på företaget. Att göra en analys i Jeeves är fullt möjligt, men kan vara både tidskrävande och kräva manuella beräkningar. Med vårt projekt, och programvaran ProClarity, är tanken att VD:n och de högre cheferna, som detta arbetssätt mest riktar sig till, bara behöver klicka sig ner i kuben för att ta reda på intressanta fakta om hur företaget, samt deras avdelningar går. Tanken är också att: Dessa fakta ska kunna kontrolleras oftare, till exempel per vecka eller dag för att kunna göra nödvändiga förändringar i tid. Det i ProClarity ska vara möjligt att analysera över en längre tidsrymd Att det ska ge grafer som visar trender. Ur dessa grafer är det enkelt att läsa hur trenden förändras med tiden. ProClarity gör alla beräkningar, så man slipper mata in värden. Det är dessutom direkt uppkopplat mot databasen, vilket gör att värdena uppdateras kontinuerligt. Man kan alltid analysera de mest aktuella värdena. Dessa kuber kommer inte att ge exakta värden på avkastningar och dylikt, eftersom det inte går att göra en rättvis fördelning av omkostnader. Som ett exempel kan nämnas avskrivningar. Om en viss maskin endast används till tillverkning av specifik produkt, skulle fördelningen av omkostnader vara mer rättvisande om man endast belastar den specifika produkten med avskrivningen för just den maskinen. Om istället maskinen tillverkar flera olika produkter blir fördelningen annorlunda. Istället för att ge exakta värden visar resultatet tydligt på förändringar som sker inom företaget under såväl korta som långa tidsrymder. Modell på fördelning av omkostnader Fördelning av omkostnader kan ske på olika sätt, exempelvis Omkostnaderna delas upp i lika stora delar. Omkostnaderna delas upp procentuellt beroende på hur stor del som belastar avdelningarna, produkterna med mera. Omkostnaderna delas upp med hjälp av ABC-kalkyl (Activity Based Costing). I vårt demoexempel valde vi att fördela omkostnaderna enligt andra metoden, dels för att ABC-kalkylering är väldigt detaljerad, och dels för att den är mer rättvisande än att enbart dela lika. Vi Emma Bjurman Jenny Åkerström

10 Examensarbete Sidan 9 av 14 valde även detta på grund av att exemplet skall vara så generellt att det passar flera olika företag och inte ska vara skräddarsytt för ett enda företag. 4.1 Programmeringsspecificering En förutsättning för vår idé är att så många värden som möjligt finns tillgängliga i affärssystemet Jeeves. Grundvärdena från Jeeves, som är kalkylmässiga, kan sedan via formler sättas samman till önskade användbara värden. För att kunna plocka värden från Jeeves till en databas, i detta fall SQL, är det viktigt att ordentligt ha specificerat varifrån de olika variablerna har hämtats. Detta görs genom att specificera upp fältnamn och tabellnamn för den variabel man vill ha. Samt att även ange intervall, om det behövs. (För detaljerad programmeringsspecifikation se bilaga 2 och 3.) Bild 4.1 Bilden visar hur man i Jeeves tar fram tabell och fältnamn. För att vi skulle få med alla kontoklasser som ingick i varje variabel använde vi oss av EU Bas 99 (se referenslista). För ingående kontoklasser, se bilaga 6. Sedan gick vi in i Jeeves för att ta fram fältnamn, tabell och kontoklass för varje variabel som ingår i DuPont-schemat. Dessa sammanställde vi i en så kallad programmeringsspecifikation (se bilaga 2). Vi ritade också upp DuPont-modeller (se bilaga 1) för de olika avkastningarna vi var intresserade av att ta fram. Tanken är att det vid programmering ska vara lätt och logiskt att följa de två dokumenten DuPontmodell och programmeringsspecifikation. Specifikation per varugrupp, artikelnummer och kund Eftersom många variabler till avkastning på eget kapital bara uppdateras en gång per år, har vi beslutat oss att inte ta med detta värde i dessa dimensioner. De specifika variabler som redan finns Emma Bjurman Jenny Åkerström

11 Examensarbete Sidan 10 av 14 i Jeeves har vi direkt använt oss av på de övriga avkastningarna. (Se bilaga 2, blad 2). På resterande variabler har vi försökt göra en så rättvis fördelning som möjligt. Det finns många olika sätt att fördela kostnader men vi har använt oss av vedertagna normer, (se bilaga 4). Emma Bjurman Jenny Åkerström

12 Examensarbete Sidan 11 av 14 5 Resultat Sammanfattningsvis är resultaten följande: Bilagor på DuPont-modeller över olika avkastningar, samt beskrivning av ingående nyckeltal Programmeringsunderlag för konstruering av, och fortsatt utveckling av, demonstrationsexemplet. Förslag på utvecklingsmöjligheter En möjlig variant av programmet Vi har underlag för programmering av följande dimensioner: Region regioner - kunder Produkt varugrupp produktkonto - artikelnummer Tid år period vecka När programmet startas upp väljer man vilka utgångsvärden och dimensioner man önskar analysera, exempelvis avkastning på totalt kapital och produkt (det är även möjligt att ändra dessa under analysens gång). En kub med totala avkastningen på totalt kapital på alla produkter sammanlagt hamnar längst upp på skärmen. För att fortsätta analysen ytterligare kan man antingen vänsterklicka i kuben för att få förvalda steg (i detta fall produktmodell-artikelnummer) eller högerklicka i valfri kub för att välja att analysera en ny dimension exempelvis tid. (Se bild 5.1). Bild 5.1 När man högerklickar på drill down, ser man region, produkt och tid. Därifrån kan man välja t ex tid, och se år, period och vecka. Emma Bjurman Jenny Åkerström

13 Examensarbete Sidan 12 av 14 När man vänsterklickar sig ner i strukturen, ser man år, period och vecka. Bild 5.2 Förenklad bild av OlAP-kuber. Man kan även välja ett nytt värde genom att högerklicka i valfri kub. I ProClarity kan man lätt byta spår och analysera något helt annat utan komplikationer. Grafer Ett önskemål från Argentum var även att få någon tidig hänvisning om när lagret måste säljas ut eller ökas. Att se hur trenden går, är lättast att avläsa i en graf, där man kan se om trenden är till exempel på nedgång, uppgång eller varierar över tiden. I ProClarity kan man välja att se grafer (se bild 5.3). Bild 5.3 Graf beroende av tiden, hämtat ur ProClarity. Emma Bjurman Jenny Åkerström

14 Examensarbete Sidan 13 av 14 6 Utvecklingsmöjligheter Möjligheterna att utveckla exemplet är många. Tanken är att man i ProClarity ska kunna klicka sig ner i strukturträdets olika dimensioner och i dessa läsa ut olika värden, ju fler dimensioner och värden som finns att välja mellan desto mer användbart är det. Här följer några förslag till fortsatt arbete Värden: (kan avläsas på samtliga dimensioner) Lageromsättningshastighet på färdigvarulager Totala intäkter Vinst Avkastning på totalt kapital per varugrupp, produktkonto, regioner osv. Avkastning på sysselsatt kapital per varugrupp, produktkonto, regioner osv. Man kan även göra analys per dag, om man lägger till det under tid. Emma Bjurman Jenny Åkerström

15 Examensarbete Sidan 14 av 14 7 Referenslista Persson, G, Virum, H.(1998). Logistik för konkurrenskraft. 2 [helt omarb. uppl.]. Malmö: Liber ekonomi. ISBN Sveriges rationaliseringsförbund. (1986). Resultatmätning av produktion. 1:a uppl. Malmö: LiberFörlag. ISBN Sjöborg, Eddie R. (1984). Total produktivitet. 1:a uppl. Malmö: LiberFörlag. ISBN Olhager, Jan. (2000). Produktionsekonomi. 2:a tr. Lund: Studentlitteratur. ISBN Olsson, Jan, Skärvad, Per-Hugo, Företagsekonomi 99. Malmö: Författarna och Liber AB 2000, ISBN X Baskontogruppen i Stockholm AB (1999). EU BAS 99. 2:a uppl. Jönköping: Industrilitteratur AB ISBN Gerdin, Jonas. ABC-kalkylering. Lund. Studentlitteratur 1995 ISBN DuPont-scheman hämtade ur Bonanza Graf -97 Emma Bjurman Jenny Åkerström

16 BILAGA 1 DuPont-scheman

17 Inköp av varor och material Arbetskraftskostnader Övriga rörelsekostnader Skattesats 72% * Obeskattade reserver Omsättning - Rörelsekostnader Avkastning på eget kapital Rörelseresultat - Avskrivningar Ränteintäkter - Räntekostnader Egen del av obeskattade reserver Aktiekapital Balanserad vinst eller förlust Reservfond Resultat före skatt / Totalt eget kapital Avkastning på eget kapital

18 Inköp av varor och material Arbetskraftskostnader Övriga rörelsekostnader Omsättning - Rörelsekostnader Likvida medel Kundfordringar Varulager Avkastning på totala tillgångar Rörelseresultat - Avskrivningar Resultat efter ränteintäkter Ränteintäkter / Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Totala tillgångar Avkastning på totala tillgångar

19 Inköp av varor och material Arbetskraftskostnader Övriga rörelsekostnader Likvida medel Kundfordringar Varulager Omsättning - Rörelsekostnader Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat - Avskrivningar Resultat efter ränteintäkter Ränteintäkter / Totala tillgångar - Sysselsatt kapital Korta skulder Avkastning på sysselsatt kapital

20 Materialkostnader per varugrupp Arbetskraftskostnader per varugrupp Övriga rörelsekostnader per varugrupp Avkastning på totala tillgångar per varugrupp (byt ut varugrupp mot artnr osv) Omsättning per varugrupp - Rörelseresultat per varugrupp - Rörelsekostnader per varugrupp Avskrivningar per varugrupp (se formels.) Resultat efter ränteintäkter per varugrupp Ränteintäkter per varugrupp (se formels.) / Kassa och bank per varugrupp (se formels.) Kundfordringar per varugrupp Omsättningstillgångar per varugrupp Totala tillgångar per varugrupp Varulager per varugrupp Anläggningstillgångar per varugrupp (se formels.) Avkastning på totala tillgångar per varugrupp

21 Materialkostnader per varugrupp Arbetskraftskostnader per varugrupp Övriga rörelsekostnader per varugrupp Kassa och bank per varugrupp (se formels.) Kundfordringar per varugrupp Varulager per varugrupp Avkastning på sysselsatt kapital per varugrupp (byt ut varugrupp mot artnr osv) Omsättning per varugrupp - Rörelseresultat per varugrupp - Rörelsekostnader per varugrupp Avskrivningar per varugrupp (se formels.) Resultat efter ränteintäkter per varugrupp Ränteintäkter per varugrupp (se formels.) / Omsättningstillgångar per varugrupp Totala tillgångar per varugrupp Anläggningstillgångar per varugrupp (se formels.) - Korta skulder per varugrupp (se formels.) Sysselsatt kapital per varugrupp Avkastning på sysselsatt kapital per varugrupp

22 BILAGA 2, 3, 4 Inofficiella

23 BILAGA 5 Beskrivning av nyckeltal

24 Beskrivning av nyckeltal (Värdena är kalkylmässiga) Omsättning: Företagets totala intäkter Avskrivningar: Kostnad för anläggningstillgångar med ekonomisk livslängd. Denna kostnad räknas ut genom att fördela anskaffningsvärdet över den ekonomiska livslängden. Ränteintäkter: Ränteintäkter är periodiserade ränteinkomster, dvs inbetalda och upplupna räntor under räkenskapsperioden. Likvida medel: Kontanter i kassan, bankkonto, postgirokonto etc. Kundfordringar: Vid kreditförsäljning får inte företaget betalt förrän efter kredittidens slut. Varulager: Produkter som företaget tillverkar, säljer eller förbrukar i verksamheten. Anläggningstillgångar: Byggnader, inventarier, patent, licenser och andra tillgångar som är avsedda att regelbundet förbrukas eller användas i verksamheten. Korta skulder: Skulder som ska betalas inom 12 månader från bokslutsdagen. Inköp av varor och material: Inköp och förändringar av varor och lager. Arbetskraftskostnader: Löner och andra ersättningar åt personalen med mera. Övriga rörelsekostnader: Lokalkostnader, hyror, elavgifter med mera. Räntekostnader: Räntekostnader är periodiserade ränteutgifter, dvs betalda och upplupna räntor under räkenskapsperioden. Obeskattade reserver: Sparade icke beskattade vinstmedel. Dessa kan kvitteras mot eventuella förluster utan att medföra beskattning. Aktiekapital: Ett aktiebolags eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Kontot visar aktiekapitalets storlek enligt bolagsordningen. Kontot används inte i löpande bokföring Balanserad vinst eller förlust: Kontot visar balanserade, ej utdelade vinstmedel som inte satts av till andra fonder respektive balanserad förlust omfattande vinst respektive förlust både från föregående år och för det aktuella räkenskapsåret. Långa skulder: Skulder som ska betalas senare än 12 månader, ex banklån. Reservfond: Reservfond är en obligatorisk fond enligt aktiebolagslagen till vilken man gör avsättning med viss del av årsvinsten till dess att fonden är minst 20 % av aktiekapitalet. Syftet är att stärka soliditet dvs öka skyddet för övriga långivare.

25 Lageromsättningshastighet = Kundleveranser per tidsenhet / försäljningslagrets värde =Omsättning till inköpspris/genomsnittslager till inköpspris Omsättningshastighet = Omsättning / Bundet kapital Totala Intäkter = Tillverkningsvolym * pris per st Resultat = Tillverkningsvolym * (Pris per st - Rörliga kostnader per st) - Fasta kostnader

26 BILAGA 6 Kontoförteckning

27 Kontoförteckning Omsättning Försäljning Försäljning till koncernföretag Reduktioner av försäljningspris Avskrivningar Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar på byggnader och markanläggningar Avskrivningar på maskiner och inventarier Ränteintäkter Ränteintäkter från anläggningstillgångar (gruppkonto) Utdelning på aktier och andelar i andra företag Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag Återföring av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag Ränteintäkter från omsättningstillgångar (gruppkonto) Ränteintäkter från omsättningstillgångar Valutakursdifferenser på kortfristiga fordrinar och placeringar Utdelningar på kortfristiga placeringar Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar Övriga ränteintäkter från koncernföretag Nedskrivningar av kortfristiga placeringar Återföring av nedskrivningar av kortfristiga placeringar Övriga finansiella intäkter Likvida medel Kassa Postgiro Checkräkningskonto Bank (övriga konton) Bankcertifikat Koncernkonto moderföretag Särskilda bankkonton Kundfordringar Kundfordringar (gruppkonto) Kundfordringar Växelfordringar Kontraktsfordringar Belånade kontraktsfordringar Konsignationsfordringar Kundfordringar hos koncernföretag Kundfordringar hos intresseföretag Kontokort och kuponger

28 Värdereglering av kundfordringar (ofördelad) Varulager Lager (gruppkonto) Lager av råvaror Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter Lager av halvfabrikat Produkter i arbete Lager av färdiga varor Lager av handelsvaror Pågående arbeten Förskott för varor och tjänster Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad) Anläggningstillgångar Balanserade utgifter Koncessioner m m Patent Licenser Varumärken Hyresrätter Goodwill Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Tomter och obebyggda markområden Markanläggningar Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark Övriga byggnader och mark Maskiner och inventarier (gruppkonto) Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier och verktyg Installationer Bilar och andra transportmedel Datorer Leasingavtal Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier Övriga maskiner och inventarier Korta skulder Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut Förskott från kunder Pågående arbeten Leverantörskulder Leverantörskulder till koncernföretag Leverantörskulder till intresseföretag Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer Skatteskulder Utgående moms, oreducerad

29 Utgående moms, reducerad 1 Utgående moms, reducerad 2 Ingående moms Redovisningskonto för moms Särskilda punktskatter Personalens källskatt Avräkning lagstadgade sociala och andra avgifter Avtalade sociala avgifter Utmätning i lön m m Semesterkassa Övriga löneavdrag Avräkning för factoring Skulder till anställda Avräkning för belånade kontraktsfordringar Kortfristiga låneskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Inköp av varor och material Inköp av varor och material Inköp av varor och material från koncernföretag Reduktion av inköpspriser Förändring av lager av varor och material Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto) Reduktion av inköpspriser (gruppkonto) Erhållna rabatter Övriga reduktioner av inköpspriser Förändring av lager (gruppkonto) Förändring av lager av råvaror Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter Förändring av lager av halvfabrikat Förändring av produkter i arbete Förändring av lager av färdiga varor Förändring av lager av handelsvaror Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad) Arbetskraftskostnader Löner till kollektivanställda (gruppkonto) Löner till kollektivanställda Löner till kollektivanställda för ej arbetat tid Förändring av semesterlöneskuld Löner till tjänstemän och företagsledare (gruppkonto) Löner till tjänstemän Löner till företagsledare Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid Förändring av semesterlöneskuld Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)

30 Kontanta extraersättningar Traktamenten vid tjänsteresa Bilersättningar Ersättningar för föreskrivna arbetskläder Representationsersättningar Kostnader för förmåner till anställda Övriga konstnadsersättningar och förmåner Pensionskostnader (gruppkonto) Pensionsförsäkringspremier Förändring av pensionsskuld Avdrag för räntedel i pensionskostnad Avsättning till pensionsstiftelse Avdrag för gottgörelse från pensionsstiftelse Pensionsutbetalningar Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter Övriga pensionskostnader Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto) Lagstadgade sociala avgifter Egenavgifter m m Löneskatt Avkastningskatt på pensionsmedel Premier för arbetsmarknadsförsäkringar Gruppförsäkringspremier Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal Övriga personalkostnader (gruppkonto) Utbildning Sjuk- och hälsovård Personalrepresentation Sjuklöneförsäkring Avsättning till personalstiftelse Gottgörelse från personalstiftelse Övriga personalkostnader och erhållna bidrag Övriga rörelsekostnader Lokalkostnader (gruppkonto) Lokalhyra Elavgifter för belysning Värme Vatten och avlopp Lokaltillbehör Städning och renhållning Reparation och underhåll av lokaler Övriga lokalkostnader Fastighetskostnader (gruppkonto) Tomträttsavgäld/arrende Elavgifter för belysning Värme Vatten och avlopp Städning och renhållning Reparation och underhåll av fastighet

31 Övriga fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto) Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar Hyra av inventarier och verktyg Hyra av datorer Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar Energikostnader (gruppkonto) Elavgifter för drift Gas Eldningsolja Stenkol och koks Torv, träkol, ved och annat träbränsle Bensin, fotogen och motorbrännolja Fjärrvärme, kyla och ånga Vatten Övriga energikostnader Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto) Förbrukningsinventarier Dataprogram Transportinventarier Förbrukningsemballage Förbrukningsmaterial Arbetskläder och skyddsmaterial Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Reparation och underhåll (gruppkonto) Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m m Reparation och underhåll av installationer Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier Underhåll och tvätt av arbetskläder Övriga kostnader för reparation och underhåll Kostnader för transportmedel (gruppkonto) Personbilskostnader Lastbilskostnader Truckkostnader Kostnader för arbetsmaskiner Traktorkostnader Motorkostnader-, moped- och skoterkostnader Båtkostnader Flygplans - och helikopterkostnader Övriga kostnader för transportmedel Frakter och transporter (gruppkonto) Frakter, transporter och försäkring vid varudistribution Tull- och speditionskostnader m m Arbetstransporter Övriga kostnader för frakter och transporter Resekostnader (gruppkonto) Biljetter Hyrbilskostnader Kost och logi

32 Övriga resekostnader Reklam och PR (gruppkonto) Annonsering Utomhus- och trafikreklam Reklamtrycksaker och direktreklam Utställningar och mässor Butiksreklam och återförsäljarreklam Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar Film-, radio- och TV-reklam PR, institutionell reklam och sponsring Övriga kostnader för reklam och PR Övriga försälningskostnader (gruppkonto) Kataloger, prislistor m m Egna facktidsskrifter Speciella orderkostnader Kontokortsavgifter Försäljningsprovisioner Kreditförsäljningskostnader Representation Bankgarantier Övriga försäljningskostnader Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) Kontorsmateriel Trycksaker Tele och post (gruppkonto) Telekommunikation Datakommunikation Postbefordran Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto) Företagsförsäkringar Självrisker Förluster i pågående arbeten Förluster på kundfordringar Garantikostnader Kostnader för bevakning och larm Förluster på övriga kortfristiga fordringar Övriga riskkostnader Förvaltningskostnader (gruppkonto) Styrelsearvoden Revisionsarvoden Management fees Årsredovisning och delårsrapporter Bolagsstämma Övriga förvaltningskostnader Övriga externa tjänster (gruppkonto) Mätningskostnader Ritnings- och kopieringskostnader Redovisningstjänster ADB-tjänster Konsultarvoden

33 Serviceavgifter till branschorganisationer Bankkostnader Advokat- och rättegångskostnader Övriga externa tjänster Inhyrd personal (gruppkonto) Inhyrd produktionspersonal Inhyrd lagerpersonal Inhyrd transportpersonal Inhyrd kontors- och ekonomipersonal Inhyrd IT-personal Inhyrd marknads- och försäljningspersonal Inhyrd restaurang- och butikspersonal Inhyrda företagsledare Övrig inhyrd personal Övriga externa kostnader (gruppkonto) Licensavgifter och royalties Patentkostnader för egna patent Kostnader för varumärken m m Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter Tillsynsavgifter myndigheter Tidningar, tidsskrifter och facklitteratur Föreningsavgifter Övriga externa kostnader Räntekostnader Räntekostnader (gruppkonto) Räntekostnader för långfristiga skulder Räntekostnader för kortfristiga skulder Valutakursdifferenser på skulder Erhållna räntebidrag Räntekostnader till koncernföretag Aktiverade räntekostnader Övriga finansiella kostnader Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder Ackumulerade överavskrivningar Ersättningsfond Avsättningar till allmän investeringsreserv eller liknande Obeskattade intäkter Övriga obeskattade reserver Aktiekapital Aktiekapital Balanserad vinst eller förlust Balanserad vinst eller förlust

34 Långa skulder Obligation- och förlagslån Konvertibla lån Checkräkningskredit Byggnadskreditiv Andra skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga långfristiga skulder Reservfond Reservfond/värdesäkringsfond

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Kontotabell med SRU-koder

Kontotabell med SRU-koder III. Kontotabell med SRU-koder 1 Tillgångar 31 2 Eget kapital och skulder 38 III 3 Rörelsens inkomster/intäkter 45 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 47 5 6 Övriga externa

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

BAS 2007 Kontotabell med SRU-koder

BAS 2007 Kontotabell med SRU-koder BAS 2007 Kontotabell med -koder 1 (38) 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

BAS 2006 Kontotabell med SRU-koder

BAS 2006 Kontotabell med SRU-koder BAS 2006 Kontotabell med -koder 1 (37) 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

1188 Förskott för byggnader och mark

1188 Förskott för byggnader och mark Kontoplan BAS 2012 Huvudkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton Ej K2 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

= ändring eller tillägg jämfört med 2009. utveckling [Ej 1012 Balanserade utgifter för programvaror. balanserade utgifter [Ej

= ändring eller tillägg jämfört med 2009. utveckling [Ej 1012 Balanserade utgifter för programvaror. balanserade utgifter [Ej 1 (42) = ändring eller tillägg jämfört med 2009 Huvudkonton Underkonton [Ej 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter [Ej 1011 Balanserade utgifter för forskning och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Kontoplan BAS 2009. 1 Tillgångar. 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och

Kontoplan BAS 2009. 1 Tillgångar. 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och 1 Huvudkonton Underkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Ink2 Inkomst av näringsverksamhet

Ink2 Inkomst av näringsverksamhet 1 Ink2 Inkomst av näringsverksamhet Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl. Koppling mellan BAS 27 och 1 Tillgångar 1 Immateriella anläggningstillgångar 11 Balanserade utgifter 2.1 721 234 111 Balanserade

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (9) Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller tre olika verksamheter Naturgasverksamheten delas upp i fyra verksamheter; transmission,

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget för Bussen 2007

Budget för Bussen 2007 Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kontoplan BAS (44)

Kontoplan BAS (44) Kontoplan BAS 2017 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2016. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2017 = Kontot ingår i det

Läs mer

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2]

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2] 1 (43) = Ändring eller tillägg jämfört med 2011. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (Enbart konto 7573). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1-3 2009 Enjoy Group AB (publ) komplettering av text till delårsrapport Efter att dagens delårsrapport i Enjoy Group AB (publ) har undertecknad erhållit några

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2]

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2] 1 (43) = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. Tom rad med denna markering anger borttaget konto. (2850, 6981 och 6982). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Finns det startvärden (IBvärden) flyttas dessa ut på aktuella beräkningskonton Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning,

Läs mer

Kontoplan BAS Kontoplan 1 och 2

Kontoplan BAS Kontoplan 1 och 2 Kontoplan BAS 2017 = Ändring eller tillägg jämfört med 2016. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 1515, 1535, 1565, 2180, 2181, 2182, 2185, 7033, 7223, 7233, 7560, 8880, 8881,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999 Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 1010 Balanserade utgifter T J Ej tillåtet Sällan D 234 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg T J Ej tillåtet Sällan D 234 1019 Ack avskrivningar balanserade utg T

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Kontoplan BAS Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar

Kontoplan BAS Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1 Kontoplan BAS 2008 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer