SCA Miljö och socialt ansvar 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCA Miljö och socialt ansvar 2004"

Transkript

1 2004 SCA Miljö och socialt ansvar 2004

2 Miljödata PRODUKTION Papper och massa kton Virke och sågade trävaror m RÅMATERIAL Rundved och sågverksflis 1) kton Inköpt massa.2) kton Wellpappråvara kton Wellpapp kton Returpapper kton Oorganiskt material kton Organiskt fossilt material kton Vatten Mm ENERGI Elenergi Egen vattenkraft GWhe Mottryckskraft GWhe El från nätet GWhe TOTALT GWhe Bränsle Biobränsle TJfuel Fossilt bränsle TJfuel Elpannor TJfuel TOTALT TJfuel varav mottryckskraft TJfuel UTSLÄPP Till luft NOX som NO2 ton SO2 ton Stoft ton CO2 fossilt kton CO2 biogent kton Till vatten COD ton BOD ton Suspenderade ämnen ton AOX ton P ton N ton Avloppsvatten Mm Fast avfall Deponering ton Återvinning ton Farligt avfall ton ) Bruttovärden för produktion/leverans, internleveranser medräknade. 2) Delvis interna leveranser.

3 Rapportens Viktiga händelser Koncernöversikt SCAs produkter Inledning av Jan Åström: Väl förankrad helhetssyn Resultat 2004 och åtaganden för framtiden Dialog med finansvärlden Miljö- och social organisation Miljöfrågor och SCAs nätverk Vatten Energi Handel med utsläppsrätter Avfallshantering Inledning av SCAs VD På dessa sidor hittar du ett förord av SCAs VD och koncernchef Jan Åström. SCAs affärsmässiga ambitioner går hand i hand med viljan att ställa mycket höga krav på företagets sociala ansvar överallt i världen där SCA är verksamt. Sidorna 6 7 Resultat och åtaganden Vad är SCAs hållbarhetspolicy och hur ser koncernens långsiktiga åtaganden ut? Här finns både resultaten av våra åtgärder 2004 och våra åtaganden inför framtiden. Sidorna 8 9 Miljöledningssystem och transport Produktsäkerhet Lagstiftning Vårt sociala ansvar RMS Redovisning av RMS-siffror Granskningsberättelse Möt våra kommittéer Ordlista SCA i världen Koncernöversikt En sammanfattning av nyckeltal och den viktigaste informationen om SCAs produkter och marknader. Sidorna 2 3

4 innehåll Dialog med finansvärlden Miljömässiga och etiska hänsyn gör att intresset för företag med inriktning på hållbar utveckling ökar i finansvärlden. SCA följer uppmärksamt denna utveckling och har bett fyra specialister ge sina synpunkter på vad SCA har uppnått på området. Sidorna Nätverk täcker sju viktiga områden SCA har ett flertal nätverk för hantering av miljöfrågor, vilka spänner över affärsområden, tillverkningsprocesser och produktfamiljer. Kontakten mellan de olika områdena ger en korsbefruktning inom miljötänkandet och bidrar till att hela koncernen kan avancera i samma takt. Här ges en överblick över sju viktiga frågor och uppgifterna för de nätverk som har hand om dem. Sidorna SCA i korthet Ett internationellt pappersföretag som producerar absorberande hygienprodukter, förpackningslösningar och tryckpapper. Utifrån kundernas behov utvecklas fortlöpande nya produkter för konsumenter, institutioner, industri och detaljhandel. Omsättningen uppgår till 90 miljarder kronor (cirka 10 miljarder euro). SCA hade i början av 2005 cirka medarbetare i ett 50-tal länder. SCA-aktien handlas på börserna i Stockholm och London och kan även handlas i USA i form av depåbevis (American Depositary Receipts). Vårt sociala ansvar SCAs snabba internationella tillväxt medför nya utmaningar på det sociala området. SCA agerar i enlighet med etablerade principer och standarder och granskar verksamheten för att kontrollera att koncernens policies efterlevs. Sidorna HYGIENPRODUKTER Mjukpapper Inkontinensprodukter Menstruationsprodukter Barnblöjor FÖRPACKNINGAR Wellpappförpackningar Specialförpackningar Wellpappråvara Redovisning av RMS-siffror SCA har ett omfattande ledningssystem för att samla in och sammanställa data från alla produktionsanläggningar och affärsgrupper. Här redogörs i detalj för SCA-koncernens miljöpåverkan. Sidorna SKOGSINDUSTRIPRODUKTER Tryckpapper Massa Sågade trävaror Virke Biobränsle

5 1 Händelser 2004 Miljö Miljömålet för minskad avfallsmängd 2004 uppnåddes Koldioxidutsläppen i stort oförändrade under 2004 Beslut att införa rutiner som säkrar att de träbaserade material som används inte kommer från kontroversiell skogsavverkning Socialt ansvar Ny uppförandekod antogs av SCAs styrelse Implementeringen av uppförandekoden påbörjades Erfarenhetsutbytet i hälso- och säkerhetsfrågor utvecklades och fördjupades Mission, vision och kärnvärden SCAs mission, vision och kärnvärden är viktiga verktyg för att skapa ett företag där medarbetarna förenas kring gemensamma mål och i en gemensam strävan. Mission SCAs mission är att erbjuda oumbärliga produkter som förenklar vardagen. Vision SCAs vision är att, inom sitt verksamhetsområde, uppfattas som ledande i att skapa mervärde för kunder, aktieägare och medarbetare. Kärnvärden Respekt, högklassighet och ansvar.

6 2 Koncernöversikt Hygienprodukter Produkter Mjukpapper Inkontinensprodukter Menstruationsprodukter Barnblöjor Andel av SCA-koncernen Netto- Rörelse- Sysselsatt Operativt Medeltal omsättning resultat* kapital kassaflöde anställda 50% 63% 35% 62% 41% Mkr Mkr Mkr Mkr Förpackningar Skogsindustriprodukter Produkter Wellpappförpackningar Specialförpackningar Wellpappråvara Andel av SCA-koncernen Netto- Rörelse- Sysselsatt Operativt Medeltal omsättning resultat* kapital kassaflöde anställda 35% 33% 24% 25% 51% Mkr Mkr Mkr Mkr Produkter Tryckpapper Massa Sågade trävaror Virke Biobränsle Andel av SCA-koncernen Netto- Rörelse- Sysselsatt Operativt Medeltal omsättning resultat* kapital kassaflöde anställda 17% 22% 24% 19% 8% Mkr Mkr Mkr Mkr *Före goodwillavskrivningar.

7 Nyckeltal SCA-koncernen Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Genomsnittligt sysselsatt kapital Operativt kassaflöde Medeltal anställda Marknader och produktion Störst i Europa på mjukpapper. Världsledande inom inkontinensprodukter. Nummer tre i Nordamerika på mjukpapper inom AFH-segmentet. Nummer två i Europa inom personliga hygienprodukter. Marknadsledande inom mjukpapper och personliga hygienprodukter i Australasien. Nummer två inom mjukpapper i Latinamerika. Framtida expansion fortsätter i Västeuropa och Nordamerika men även i Latinamerika, Central- och Östeuropa samt Asien. Totalt 55 produktionsanläggningar i 25 länder i Europa, Nord- och Latinamerika, Afrika, Australasien samt Sydostasien för tillverkning av mjukpapper och personliga hygienprodukter och med en kapacitet av 2,3 miljoner ton mjukpapper. Marknader och produktion Marknadsledare på den västeuropeiska wellpappmarknaden. En ledande global leverantör av skräddarsydda skyddsförpackningar och en ledande leverantör av transparenta plastförpackningar i Nordamerika. Europas näst största producent av wellpappråvara. Framtida expansion främst i Central- och Östeuropa, Asien och Nordamerika. Drygt 320 anläggningar i 30 länder, med en sammanlagd kapacitet av cirka 5,1 miljarder kvadratmeter wellpapp per år. Kapacitet att producera 2,7 miljoner ton wellpappråvara i tio anläggningar i sju europeiska länder. Marknader och produktion En av Europas mest konkurrenskraftiga tryckpapperstillverkare. Huvudmarknader är Norden och övriga Västeuropa, för trävaror även Japan och USA. Pappersbruk i Storbritannien, Sverige och Österrike med en total kapacitet på 1,7 miljoner ton tryckpapper, en massafabrik i Sverige med en kapacitet på 0,5 miljoner ton massa, sju sågverk i Sverige med en kapacitet på 1,5 miljoner kubikmeter sågade trävaror samt 2,6 miljoner hektar skogsmark i Sverige (varav 2,0 miljoner hektar produktiv skogsmark).

8 4 SCAs PRODUKTER

9 5

10 6 FÖRORD AV JAN ÅSTRÖM Väl förankrad helhetssyn Under mer än ett decennium har SCA expanderat genom att förvärva ett antal företag i olika storlekar inom våra tre affärsområden. De nya företagen har snabbt kunnat integreras utan att vi behövt kompromissa med våra principer på det sociala området. Jag skulle till och med vilja påstå att vår företagskultur ingalunda har spätts ut när den spritts till nya länder, tvärtom har den vitaliserats genom att friskt blod tillkommit. De förvärvade företagens kompetens och erfarenhet har gett oss styrkan hos ett verkligt globalt företag. SCA finns nu i sex världsdelar: Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Afrika och Australien. Vi är medvetna om det ansvar vi har gentemot både dagens och framtidens generationer. Vi bedriver inte verksamheten kortsiktigt utan har ett starkt och medvetet fokus på dess miljömässiga och sociala konsekvenser. I oktober 2004 blev Kyotoprotokollet en realitet när det undertecknades av Ryssland. EUs initiativ att göra Kyotoprotokollet bindande för samtliga medlemsstater kommer att få långtgående konsekvenser för våra länder och industrin såväl som för vår vardag, exempelvis när systemet för handel med utsläppsrätter träder i kraft den 1 januari SCA har rykte om sig att ta frågor som rör hållbarhet på allvar och vi tänker fortsätta bidra aktivt till en hållbar utveckling bland annat genom att minska vår förbrukning av fossila bränslen och våra utsläpp av växthusgaser. Många av SCAs enheter kommer att delta i den första fasen av det obligatoriska systemet för handel med utsläppsrätter som löper under perioden och det är viktigt för koncernen att samla på sig erfarenheter så att vi hela tiden kan förbättra oss. SCAs produkter består nästan uteslutande av förnybart och återvinningsbart material. Ju mer avancerad en produkt är, desto lättare och mindre energikrävande är den ofta och därigenom miljövänligare. Samtidigt ökar det totala mervärdet och i slutändan även lönsamheten för SCAs verksamhet. Vi har en stark position och strävar efter att vara ledande bland jämförbara företag. Det klarar vi genom vår starka företagskultur och tydliga uppförandekod samt vår erfarenhet från flera decenniers arbete med frågor som rör energi, vattenhantering, produkttillverkning och avfallshantering. Genom våra nätverk som spänner över samtliga affärsområden kan hela koncernen ta del av vår samlade erfarenhet på dessa områden. SCA-koncernens råd för hållbar utveckling har funnits i två år. I rådet sitter representanter för den högsta koncernledningen, vilka ansvarar för den övergripande ledningen av alla våra aktiviteter på miljöområdet och det sociala området. Modellen med en miljökommitté och en kommitté för socialt ansvar har visat sig vara ett effektivt sätt att utveckla vår policy och tillämpa den inom hela koncernen. Under 2004 började SCA implementera den uppförandekod som

11 7 anger riktlinjerna för koncernens sociala ansvar. Syftet är att se till att vi håller samma höga etiska nivå överallt där vi är verksamma. Uppförandekoden redogör tydligt för de principer som ska ligga till grund för SCAs dagliga affärsverksamhet och beslutsfattande. Respekt underlättar samarbetet och hjälper oss att nå våra gemensamma mål. Strävan efter högklassighet förstärker vår professionalism till nya nivåer så att vi kan skapa värde för kunder, medarbetare, aktieägare och andra intressenter. Att varenda individ på alla nivåer inom organisationen känner personligt ansvar är avgörande för att vi ska kunna möta de utmaningar tillväxten skapar. Miljödelen av rapporten för 2004 beskriver några av de viktigaste frågor SCA måste hantera just nu. För varje fråga finns ett tvärgående nätverk med specialister från de olika affärsområdena. Gemensamt fastställer de mål och tar fram policies, mäter framsteg och samordnar strategier. De konkreta resultaten av nätverkens arbete visar att vår modell med en väl förankrad helhetssyn har gett positiva effekter. I nätverken möts specialister från affärsgrupper och regioner som ofta befinner sig långt ifrån varandra men ändå har gemensamma kompetensområden. Rapportens avsnitt om vårt sociala ansvar redogör bland annat för hur uppförandekoden börjat tillämpas i koncernen. Vi hoppas att det här upplägget ska ge dig en tydlig bild av våra framsteg och samtidigt sätta fokus på de policies och mål som är vägledande i vår verksamhet att tillverka oumbärliga produkter som förbättrar människors livskvalitet och vardag. Jan Åström Verkställande direktör och koncernchef I oktober 2004 blev Kyotoprotokollet en realitet när det undertecknades av Ryssland. EUs initiativ att göra Kyotoprotokollet bindande för samtliga medlemsstater kommer att få långtgående konsekvenser för våra länder och industrin såväl som för vår vardag, exempelvis när systemet för handel med utsläppsrätter träder i kraft den 1 januari SCA har rykte om sig att ta frågor som rör hållbarhet på allvar och vi tänker fortsätta bidra aktivt genom att minska vår förbrukning av fossila bränslen och våra utsläpp av växthusgaser. Vi har en stark position och strävar efter att vara bäst bland jämförbara företag. Det kan vi lyckas med tack vare vår starka företagskultur och tydliga uppförandekod samt vår erfarenhet från flera decenniers arbete med frågor som rör energi, vattenhantering, produkttillverkning och avfallshantering.

12 8 RESULTAT 2004 OCH ÅTAGANDEN FÖR FRAMTIDEN SCAs policy för en hållbar utveckling Organisationens nätverk svarar för att genomföra SCAs policybeslut på miljöområdet och det sociala området. Nedan beskrivs policy och åtaganden samt vad som uppnåtts under Hållbarhetspolicy: SCA ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som motsvarar högsta miljöstandard och alla krav som ställs av tillämplig lagstiftning. SCA har ett starkt engagemang för att dess verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. SCA anser att öppenhet kring företagets miljömässiga och sociala ambitioner är en viktig grundprincip. SCA eftersträvar en dialog med olika intressenter för att utveckla arbetssätt som är världsledande. SCA kräver samma öppenhet från sina leverantörer och underleverantörer. SCA utvärderar produkternas miljöpåverkan i olika faser av deras livscykel och involverar även leverantörer och underleverantörer i denna process. SCA främjar lämpliga och erkända miljöledningssystem inom hela sin organisation. SCA reviderar kontinuerligt sina målsättningar i syfte att minska företagets globala miljöpåverkan. SCA strävar efter att erbjuda sina anställda en säker och icke-diskriminerande arbetsmiljö. Ett minimumkrav på alla enheter är att de strikt följer gällande lagar och kollektivavtal. SCA strävar aktivt efter att ständigt förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. SCAs långsiktiga åtaganden SCAs mål inom miljöområdet och det sociala området fungerar som riktlinjer från koncernledningen gentemot övriga organisationen. Koncernens övergripande mål koncentreras till ett begränsat antal väsentliga områden, men speglar ändå koncernledningens och affärsområdenas gemensamma strävan mot hållbar utveckling. Ansvaret för att definiera detaljerade mål ligger hos de enskilda affärsgrupperna. Åtagandena utgör de viktigaste aspekterna av SCAs miljöpåverkan och sociala ansvar, och bör därför även fortsättningsvis vara i fokus. Vårt engagemang för att nå positiva miljömässiga, sociala och ekonomiska resultat uttrycks på följande sätt: SCAs uppgift är att skapa värde för företagets aktieägare och öka levnadsstandarden och livskvaliteten för sina anställda samt på andra sätt bidra till god miljö och ekonomisk och social välfärd för kunder, leverantörer och de länder där företaget är verksamt. SCA fäster stor vikt vid att de råmaterial företaget använder ska vara förnybara och återvinningsbara, och strävar efter att erbjuda miljövänliga produkter och tjänster som uppfyller kundernas behov när det gäller funktionalitet, ekonomi, säkerhet och miljöpåverkan.

13 9 Resultat för SCAs åtaganden på miljöområdet och det sociala området 2004 SCA ska minska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen, i relation till produktionen. Resultat: Utsläppen av koldioxid i relation till produktionen 2004 var i stort sett oförändrade jämfört med 2003 (en ökning med 1 procent). Under 2003 minskade utsläppen med 4 procent. Våra åtaganden för framtiden SCA ska ytterligare minska andelen avfall som går till deponi. Resultat: Den totala andelen produktionsavfall som deponerades minskade med ytterligare 32 procent 2004 efter att ha minskat med 8 procent SCA ska sträva efter att utveckla arbetsmiljön för att förbättra de anställdas hälsa och säkerhet. Resultat: SCA införde gemensamma nyckeltal för hälsa och säkerhet inom koncernen och för nyförvärvade företag. Härigenom blir det lättare att göra jämförelser mellan de olika affärsgrupperna. SCA ska utveckla en affärsetisk kod för koncernen. Resultat: Under 2004 påbörjades införandet av uppförandekoden i hela SCA-koncernen. SCA ska utarbeta en policy som slår fast koncernens ställningstagande i frågor som rör föreningsfrihet, frihet från diskriminering, rättvisa arbetsvillkor, samhällsengagemang, öppenhet, konkurrens och betalning av skatter. Samtidigt som policyn utarbetas ska SCA också regelbundet kontrollera att bestämmelserna på dessa områden följs. Resultat: SCAs uppförandekod behandlar dessa frågor och arbete pågår för att utveckla lämpliga nyckeltal och metoder för att följa upp kodens efterlevnad. 1 SCA 2 SCA 3 SCA 4 SCA ska fortsätta minska sina utsläpp av koldioxid från fossila bränslen, i relation till produktionsnivån. ska ytterligare minska andelen avfall som går till deponi. ska införa rutiner som säkrar att de träbaserade material som används i processerna inte kommer från kontroversiell skogsavverkning. ska slutföra implementeringen av uppförandekoden. 5 SCA ska kontrollera kodens efterlevnad genom befintliga rapporteringssystem samt införande av nya nyckeltal där så behövs.

14 10 Dialog med finansvärlden SCAs vision är att, inom sitt verksamhetsområde, uppfattas som ledande i att skapa mervärde för kunder, aktieägare och medarbetare. SCA anser att ett förebyggande arbete med miljöfrågor och sociala frågor bidrar till koncernens långsiktiga lönsamhet. SCAs ekonomiska mål är att skapa mervärde åt aktieägarna, antingen genom lönsam tillväxt i form av förvärv eller genom att öka den befintliga verksamhetens lönsamhet. SCA mäter sin lönsamhet med hjälp av den kassaflödesbaserade CVA-modellen. Investeringar på miljöområdet utvärderas också enligt CVA-modellen och bidrar i de flesta fall till att förbättra verksamhetens ekonomiska bärkraft. Investeringarna på miljöområdet utgör 7 procent av SCAs totala investeringar. SCAs tre affärsområden Hygienprodukter, Förpackningar och Skogsindustriprodukter utgör tillsammans en balanserad portfölj som gör företaget mindre konjunkturkänsligt än traditionella skogsindustriföretag. Eftersom fiber (det viktigaste råmaterialet) samlas in, upphandlas och bearbetas inom SCA-koncernen, görs omfattande synergivinster. Forskning och utveckling, gemensam upphandling av energi och samordning av logistiken är andra exempel på områden där SCA utnyttjar viktiga synergier för att öka sin ekonomiska styrka. SCA upprätthåller sina kontakter med viktiga intressenter i finansvärlden genom att regelbundet tillhandahålla information och genom att engagera sig i finansvärldens frågor som rör företagens hållbara utveckling. Enligt flera hållbarhetsindex bedöms SCA vara betydligt bättre än genomsnittet i sektorn. Aktien ingår därför i många miljöfonder, etiska fonder och miljöindex, exempelvis FTSE4GOOD Global Index. Vi har bett analytiker från fyra ledande fondbolag berätta vad de väntar sig av ett företag som SCA ifråga om hållbar utveckling. LAURA WÜRTENBERGER SRI-analytiker UBS Global Asset Management Zürich, Schweiz Vi tillämpar modellen bäst i klassen som innebär att vi väljer ut de företag i en viss sektor som gör bäst ifrån sig på miljöområdet och det sociala området. I pappers- och skogsproduktssektorn har vi placerat SCA bland de främsta. När det gäller skogsförvaltningen är vi positiva till att alla SCAs skogar har FSC-certifiering. Däremot anser vi att SCA skulle kunna förbättra spårbarheten för inköpt trä och massa. Vi uppskattar SCAs öppna och tydliga redovisning av RMS-data för produktionsprocesserna. Det skulle dock vara en fördel om man även kunde se data för varje produktionsenhet istället för bara de konsoliderade siffrorna. Samarbetet med organisationer som Världsnaturfonden stärker trovärdigheten hos SCAs hållbarhetsarbete. Inrättandet av rådet för hållbar utveckling tyder på att det finns ett starkt engagemang för sociala frågor i ledningen. Det bör ge en god grund för ett systematiskt arbete med frågor som rör mänskliga rättigheter i SCAs globala verksamhet. ANITA LINDBERG SRI-analytiker Robur AB Stockholm SCA är bra på att detaljerat redovisa relevanta nyckeltal på miljöområdet. Koncernens insamling, mätning och redovisning av RMS-data är utmärkt. På skogsområdet är jag övertygad om att SCA gör mer än de flesta. Den tidiga satsningen på FSCcertifiering visar att man inte kompromissar med höga standarder för skogsförvaltning, även om FSC-systemet som sådant fortfarande skulle kunna förbättras. På förpackningsområdet ligger SCA långt framme med att utveckla smarta, miljövänliga förpackningar. Positivt är också den höga andelen returfiber och att man på allvar försöker öka användningen och försäljningen av grön energi. SCA tillhör utan tvekan de ledande företagen i branschen, men hela sektorn ligger redan ganska långt framme i Norden. SCA har ännu inte kommit lika långt på det sociala området och med arbetsmarknadsfrågorna, men det är tydligt att ett systematiskt arbete pågår även här. Detta är nödvändigt eftersom koncernen nu finns i ett femtiotal länder och planerar att fortsätta expandera internationellt. Det är ett område där jag skulle vilja se mer.

15 11 Vi tillämpar modellen bäst i klassen', vilket ANDREAS HOLZER Hållbarhetsanalytiker Bank Sarasin & Cie AG, Basel, Schweiz Det finns en rad skäl till att vi anser att SCA är ledande på området för hållbar utveckling: de FSC-certifierade skogarna, den stora andelen returfiber och att förvärv effektivt integreras i koncernens miljöledningssystem. Vi uppskattar också att SCA började fokusera på sociala frågor 2003, eftersom den aspekten har blivit viktigare till följd av företagets expansion i Asien samt Nord- och Sydamerika. Vi skulle gärna se en tydligare redovisning av mätbara resultat på området. Den hållbarhetspolicy för inköpt trä och massa som planeras kompletterar SCAs initiativ. innebär att vi väljer ut de företag i en viss sektor som gör bäst ifrån sig på miljöområdet och det sociala området. I pappers- och skogsproduktssektorn har vi placerat SCA bland de främsta. SCA är bra på att detaljerat redovisa relevanta nyckeltal på miljöområdet. Koncernens insamling, mätning och redovisning av RMS-data är utmärkt. LAURA WÜRTENBERGER SRI-analytiker UBS Global Asset Management, Zürich, Schweiz JOHN HOWCHIN Analyschef G E S Investment Services Stockholm I en sektor där miljöpåverkan typiskt sett är stor har SCA utmärkt sig både genom sin beredskap och sina prestationer. Koncernen har utvecklat omfattande ledningssystem och arbetat engagerat med FSC-certifieringen. Vi ser dock en del potentiella problem i samband med att trä börjar köpas in från Östeuropa. Koncernen har ett ansvar för att upprätthålla sin höga standard när man expanderar till dessa nya länder och se till att samma principer tillämpas också där. Ett annat kriterium som ligger till grund för vår rating är effektiv energianvändning. SCAs verksamhet är resursintensiv och vi följer satsningarna på miljöeffektivitet och på att öka lönsamheten med lägre resursanvändning. På det sociala området anser vi att SCA är lovande men fortfarande bara ligger i startgroparna. Koncernen borde tillämpa samma stringenta normer där och gå i bräschen för en högre standard. Vad vi vill se är att strukturer införs och utvärderas, oavsett var enheterna ligger geografiskt sett. På det hela taget är vi positiva till företagets riktning, men som alltid finns det mycket kvar att göra. Det finns en rad skäl till att vi anser att SCA är ledande på området för hållbar utveckling: de FSC-certifierade skogarna, den stora andelen returfiber och att förvärv effektivt integreras i koncernens miljöledningssystem. I en sektor där miljöpåverkan typiskt sett är stor har SCA utmärkt sig både genom sin beredskap och sina prestationer. ANITA LINDBERG SRI-analytiker Robur AB, Stockholm ANDREAS HOLZER Hållbarhetsanalytiker Bank Sarasin & Cie AG, Basel, Schweiz JOHN HOWCHIN Analyschef G E S Investment Services, Stockholm

16 12 Miljö- och social organisation SCAs RÅD FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH NÄTVERKENS ARBETE ÖVER GRÄNSERNA SCA-koncernens Råd för hållbar utveckling (Ekonomi, miljö, socialt ansvar) Jan Åström Ordförande Koncernchef Ordförande ENV-C Ordförande CSR-C Miljökommitté (ENV-C) Anders Hildeman, Ordförande Miljödirektör Kommittén för socialt ansvar (CSR-C) Karin Eliasson,, Ordförande Personaldirektör SCA-koncernens nätverk SCA-koncernens nätverk Nätverk: Vatten, ESAVE (Energibesparing), Handel med utsläppsrätter, Avfallshantering, Resursledning, Miljöledning, Transport, Produktsäkerhet, Lagstiftning Arbetsgrupper: Hälsa och säkerhet, Nyckeltal för SCAs anställda, Uppförandekodens införande/implementering, Mångfaldsbarriärer Rådet för hållbar utveckling har det övergripande ansvaret för att styra SCAs verksamhet på miljö- och sociala området. Dess främsta syfte är att se till att organisationen gör framsteg i förhållande till de sociala och miljömässiga mål som satts upp. Rådet består av personer från koncernledningen, och här finns ett hundraprocentigt engagemang för att nå målen. De båda kommittéerna (ENV-C och CSR-C) samordnar initiativ som tas på miljöområdet och det sociala området inom hela koncernen, vilket alltså täcker en rad frågor. Kommittéerna är underställda Rådet för hållbar utveckling och de båda ordförandena rapporterar direkt till koncernens VD. För att kommittéerna ska fungera är det nödvändigt att ansvaret finns ute i driftsorganisationen. Kommittéerna ansvarar för att styra utvecklingen, utveckla gemensamma strategier och samordna verksamheten. Ansvaret för hantering av enskilda frågor ligger dock hos respektive affärsområde. Under 2004 har 13 miljönätverk och sociala arbetsgrupper utfört ett betydande arbete inom koncernens olika affärsområden. SCA ger sina affärsområden stor frihet att bestämma egna mål och handlingsplaner, inom ramarna för den policy och de mål som satts upp av Rådet för hållbar utveckling och som tillämpas av nätverken. SCA anser att om affärsområdena självständigt får besluta om sina aktiviteter inom miljön och det sociala området blir initiativen oftast mer lyckade, eftersom det skapar en känsla av delaktighet och ett ökat engagemang. SCA sprider information till olika intressenter om framstegen på miljöoch det sociala området främst genom den årliga rapporten om miljö- och socialt ansvar.

17 13 Miljöfrågor och SCAs nätverk SCAs Miljökommitté har byggt upp en rad horisontella nätverk som har till uppgift att arbeta med miljöfrågor, att anpassa koncernen till förändringar i den europeiska och nationella lagstiftningen samt att kontrollera och stödja tillämpningen av den miljöpolicy som Rådet för hållbar utveckling har arbetat fram för koncernen. I nätverken ingår personer med specialkunskaper från alla affärsområden och från huvudkontoret. De samarbetar för ett gemensamt tillvägagångssätt, uppmuntrar till utbyte av erfarenheter vid problemlösning, gör jämförelser mellan enheterna och bistår vid tillämpning av SCAs policies. Nätverken har också kontakt med Regulatory Affairs Platform, som direkt eller via branschorganisationer förmedlar SCAs ståndpunkter till dem som stiftar lagarna. Nätverken formulerar nya frågeställningar och analyserar dem, förbereder förslag till praktiska lösningar och förmedlar SCAs ståndpunkter som fungerar som riktlinjer för alla anställda. Den information som samlas in av SCAs Resursledningssystem (RMS) om resursanvändning och utsläpp har stor betydelse för nätverkens arbete bestod SCAs horisontella nätverk av: Vattennätverket: Nätverket arbetar med vattenhanteringen, slutna vattensystem, minskad färskvattenkonsumtion, återvinning och återanvändning av vatten, kostnadseffektiva tekniker och andra vattenrelaterade frågor. ESAVE (Nätverket för energibesparing): Nätverket driver ett strukturerat energibesparingsprogram som introducerades i de energiintensiva tillverkningsanläggningarna Målet är att minska energiförbrukningen på produktionsanläggningarna. Miljö- och teknisk plattform för EUs system för handel med utsläppsrätter (ETP): Nätverket har förberett SCAs medverkan i EUs program för handel med utsläppsrätter. Nätverket för avfallshantering: Nätverket arbetar med system för avfallshantering och statistik för att hantera och kontrollera flödet av tillverkningsavfall. Resursledningssystem (RMS): Nätverket samlar in all teknisk information och stöder alla andra nätverk med tillverkningsdata och information (tabeller, verifiering, analys och statistik). Miljöledningsnätverket: Nätverket arbetar med miljöledningssystem, miljömärkning, miljöstandardisering, LCA-teknik, policy och utbyte av erfarenheter. Transportnätverket: Nätverket hanterar frågor om utsläpp från transporter, transporteffektivitet, krav på leverantörer och utrustning, intern samordning, småskaliga lösningar, kostnadskontroll och minskning av miljöpåverkan. SCAs Produktsäkerhetsnätverk (SPSN): Nätverket arbetar med frågor om användningen av kemikalier, produktsäkerhet, mikrobiologi och fibrer i kontakt med livsmedel. Lagstiftning: Nätverket för ett register över SCA-representanter i organisationer inom EU och på nationell nivå. Det arbetar med europeiska direktiv, program och andra åtgärder samt tillämpningen av EU-krav i nationell lagstiftning. Energinätverket samordnar sitt arbete med miljönätverken och sköter förhandlingar och förberedelse av kontrakt för energileveranser, kunskap och säkring av leveransvillkor på energimarknaden, stöd till större energiprojekt samt förnybara energiresurser.

18 14 Miljöfrågor och nätverk 1. Vatten Massa- och pappersindustrin är en stor vattenkonsument. Vatten behövs för fibertransport, för att skapa ånga, för avkylning, rengöring och vid kemikalieberedning i processen vid tillverkning av massa och papper. Under 2004 använde SCA 222 miljoner m 3 färskt vatten (grundvatten, ytvatten och dricksvatten). Detta vatten släpptes ut som kylvatten, processvatten (125 miljoner m 3 ) och, i mindre utsträckning, som ånga. Tillgången på färskt vatten, och i viss mån ytvatten vid utsläpp av renat avloppsvatten, är avgörande faktorer i olika länders beslut om lagstiftning på området. I lagstiftningen finns en tydlig tendens att vilja minska förbrukningen av färskt vatten, öka överföringen från grundvatten- till ytvattenförbrukning och förbättra tekniken för avloppsrening. Vattenfrågan ingår i EUs sjätte miljöåtgärdsprogram, som definierar prioriteringarna och målen för Unionens miljöarbete fram till år 2010 och därefter. Lagstiftning samt skatter och avgifter styr i högre grad än tidigare arbetet med att spara och bevara vatten. Vattenhantering handlar inte bara om rening av avloppsvatten. Det omfattar också alla aspekter av intern vattenhantering, från färskvat- tenkällor till vattenanvändning i samtliga produktionssteg och förbättringar som kan införas i processen. Med stöd av sina många pappersbruk och produktionsanläggningar har SCAs vattennätverk etablerat ett system för utbyte av erfarenhet som hjälper bruken att utvecklas genom att alla delar med sig av viktig kunskap och därigenom gemensamt utvecklar bästa praxis. SCAs färskvattenförbrukning varierar från ca 2,5 m 3 till 60 m 3 per ton tillverkat papper, beroende på typ av produkt. Vissa hygienprodukter kräver t.ex. mer vatten per ton än förpackningspapper. Genom förvärven det senaste decenniet har SCA kommit att driva många olika sorters vattensystem, från helt slutna vattenslingor (Djursland i Danmark, Argovia i Schweiz, Pratovecchio i Italien samt Mediona och Valls i Spanien) till system som sedan tidigare är storkonsumenter av färskvatten per ton produkter. Benchmarking har gjort det möjligt för SCAs ingenjörer att välja ut de bästa vattenreningsmetoderna och den lämpligaste vattenkvaliteten. I vissa fall ger t.ex. vatten som samlas in under viran som stöder pappret vid formningen bättre resultat än färskt vatten när det återanvänds i processen. Mängden suspenderade ämnen, elektrisk ledningsförmåga, anaerob nedbrytning av lagrat vatten och vattentemperatur kan ha stor betydelse för att optimera vattenförbrukningen i papperstillverkningen. Målet är att kontrollera flödet exakt och minimera både mängden vatten som används och hanteringskostnaderna. Flera av SCAs bruk övergår nu till att använda färskvatten från ytvatten i stället för från grundvatten, i linje med lokal lagstiftning för att skydda dricksvattentäkter.

19 Miljöfrågor och nätverk 15 SCA arbetar aktivt med att utveckla bästa tillgängliga teknik (BAT) på området. Det sker t.ex. genom att följa BREF (referensdokument) till IPPC-direktivet (Integrated Pollution Prevention & Control 96/61/EC) för massa- och pappersindustrin. BAT ska tillämpas i Europa senast i slutet av övergångsperioden i oktober 2007, men SCA använder det redan som referens för alla sina pappersbruk i Europa. Avloppsvatten behandlas med mekanisk, biologisk och kemisk teknik. Metangasen, som är en biprodukt av den anaeroba, biologiska behandlingen, används och bränns i olika typer av energiproduktionsanläggningar. Som en följd av detta ligger SCAs pappersbruk på en god nivå jämfört med genomsnittet för europeiska pappersbruk. En annan viktig fråga är tillgången på vatten. Tillgång till tillräckliga vattenkällor är nyckeln till en hållbar papperstillverkning. SCAs mjukpappersbruk i Flagstaff, Arizona i USA (ett torrt ökenområde) är den näst största vattenförbrukaren i staden. För att bruket skulle förbli livskraftigt och bevara dricksvattnet för samhället utvecklade SCA en innovativ lösning på problemet med bristfälliga naturresurser. Här återanvänds vatten från en vattenreningsanläggning i närheten i produktionen av mjukpappersprodukter av hög kvalitet. Vattnet och mjukpapperet har testats utifrån hygiensynpunkter. Efter att de även godkänts av det amerikanska livsmedelsverket (FDA) tillverkades testprodukter som sedan åter kvalitetstestades. SCA planerar att så småningom använda 100 procent återvunnet vatten för mjukpappersproduktionen på bruket. Det ligger i samhällets, företagets och kundernas intresse. NÄTVERKET Frågor gällande vatten hanteras vid respektive produktionsanläggning och av Vattennätverket. Nätverket arbetar med vattenhantering, slutna vattensystem, minskad vattenförbrukning, återvinning och återanvändning av vatten, förbättring av kostnadseffektiviteten och andra närliggande tekniska frågor. Nätverkets medlemmar är: Herbert Buchinger och Daniel Solberg (Hygienprodukter), Monika Byström, Lido Ferri och Ulf Tillman (Förpackningar), Christer Fält och Nikolaus Kaindl (Skogsindustriprodukter) samt Per-Erik Eriksson (SCAs huvudkontor). Daniel Solberg är ordförande för nätverket. Nätverket formulerar koncernens uppfattning rörande vattenfrågor. SCA kommer att utarbeta nya, övergripande riktlinjer för vattenhanteringen under Pappersbruket Castelfranco i norra Italien är ISO certifierat sedan Bruket producerar ton returfiberbaserat förpackningspapper (fluting) per år och levererar pappret till SCA Packagings italienska konverteringsanläggningar. Under 2004 kunde detta lilla bruk, genom att förbättra samtliga faser i vattencykeln, minska sin konsumtion av färskt grundvatten med mer än 40 procent från 9,8 m 3 /ton till mindre än 6 m 3 /ton. Samtidigt har bruket förfinat sin kontroll av hela processen (temperatur, salthalt, kemikalier och mängden avloppsvatten). Utsläppet av renat vatten i den lokala kanalen har också minskat med mer än 40 procent under samma period. Metangasen som produceras av det anaeroba vattenreningssystemet utgör 5 procent av gasen som förbränns för att producera den energi som krävs för att driva bruket.

20 16 Miljöfrågor och nätverk 2. Energi Spara energi ESAVE-programmet Massa- och pappersindustrin är energiintensiv. En stor del av SCAs produktionskostnader avser energi introducerade SCA ett strukturerat energisparprogram (ESAVE) som fokuserar på koncernens mest energiintensiva enheter, där anläggningarna utarbetar och driver speciella energisparprogram. Eftersom energipriserna av olika skäl har stigit kraftigt under 2004 har programmet blivit allt viktigare för företaget. Ett 50-tal större projekt har slutförts sedan ESAVE inleddes, och det har lett till en minskning av bränsleförbrukningen med ca 160 GWh och en minskning av CO2-utsläppen med ton. Samtidigt sparas elektricitet motsvarande ungefär 40 GWh per år. De projekt som genomförts resulterade i att SCA sänkte kostnaderna med ca fem miljoner euro per år. Ett antal småskaliga projekt är nu på gång inom affärsområdet Hygienprodukter. ESAVE-arbetet genomförs av speciellt utvalda team vid varje bruk med hjälp av resultatinriktade metoder. Några exempel på slutförda ESAVE-projekt är: återuppbyggnad av ång- och kondenseringssystemet för pappersmaskinerna på bruket i Kostheim, förbättring av vakuumsystemet på en av pappersmaskinerna i Mannheim, återuppbyggnad av processvattensystemet på Prudhoeanläggningen, förbättring av raffinöravdelningen och det komprimerade tryckluftsystemet på bruket i Stembert samt återföring av varmluft från utsugskåpan på bruket i Ortmann. Inom affärsområdet Förpackningar fokuserar ESAVE huvudsakligen på de bruk som förbrukar mest energi. ESAVE-team arbetar på flera projekt gällande t.ex. energieffektivitet vid massatillverkning samt vakuumoch ångsystem (ångkontrollsystem och värmeåtervinning). I USA har ESAVE-teamet på mjukpappersbruket i Menasha i Wisconsin samarbetat med ett antal organisationer som har bistått med energistudier. Ett elföretag som arbetade för delstaten genomförde en energigranskning där man hittade flera sätt att minska energiförbrukningen. ESAVE-teamet ska nu fastställa prioriteringen mellan olika projekt och ansöka om bidrag för att gå vidare med ytterligare studier. Vidare kommer arbetet att inriktas på termisk energi, återvinning av kondens och värmeväxlare samt att papperskåporna på mjukpappersmaskinerna fungerar med en effektiv bränsle-luftbalans. ESAVE-programmet kommer att fortsätta och inrikta sin verksamhet på större besparingar både vad gäller termisk energi och elektricitet. Erfarenheterna så här långt visar att projekt som minskar förbrukningen av termisk energi är lättare att förverkliga. Några exempel på intressanta områden som kan utvecklas ytterligare är optimering av vakuumsystem på pappersmaskiner samt effektivitetsförbättringar av tryckluftssystem. Biobränsle och restprodukter Skogsbaserade biobränslen är en viktig del av SCAs energikedja och är även en betydande affärsverksamhet. Biobränsleverksamheten hämtar bark, sågspån och restprodukter från sågverk och färskfiberbaserade pappersbruk. Sedan 2004 används även avverkningsrester (grenar och toppar). År 2003 blev SCA ensam ägare av BioNorr, Europas ledande tillverkare

21 Miljöfrågor och nätverk 17 av träpellets. Eftersom anläggningen ligger nära SCA Timbers sågverk har företaget tillgång till sågspån av hög kvalitet. Pelletsanläggningen producerar ton pellets per år. Försäljningen ökade med 25 procent 2004 och kundbasen har blivit bredare. Mer än 70 procent av produktionen går till mindre och mellanstora användare, t.ex. skolor och enskilda hus. År 2004 utgjorde biobränsle 36 procent av koncernens bränsleförsörjning. Mindre beroende av extern energiförsörjning: en tydlig strategi SCAs energinätverk använder koncernens styrka, storlek och betydande energiförbrukning till att hitta kostnadseffektiva lösningar och synergier samt till att förbättra koncernens förhandlingsposition. SCAs strategi har gjort koncernen mindre beroende av externa energileverantörer. Genom att ersätta fossila bränslen med biobränslen i flera anläggningar har SCA ökat produktionen av grön el. Bara i Sverige har produktionen av grön el ökat med 25 procent på två år. SCA byter också från olja till gas där det är möjligt eftersom det har lägre miljöpåverkan. Genom att både förbränna och tillvarata energin minskas beroendet av externa energileveranser samtidigt som mängden avfall till deponi minskar och CO2-utsläppen reduceras. NÄTVERKEN ESAVE-nätverket består av Patrik Halling (Skogsindustriprodukter), Michael Dillon och Jyrki-Veikko Mattila (Hygienprodukter), Martin Mead och Ulf Tillman (Förpackningar) samt Per-Erik Eriksson (SCAs huvudkontor). Per-Erik Eriksson ansvarar för samordning. Energinätverket är sammansatt av representanter från SCAs större bruk och samtliga affärsområden (30 personer i 12 länder). Medlemmarna är Peter Nygren (SCAs huvudkontor), Martin Bartnik och Randy Johnson (Hygienprodukter) samt Brad Buettin och Andy Spaninks (Förpackningar). Peter Nygren är ordförande och ansvarar för samordning. I mars 2004 installerade SCA tryckcykloner på raffinörer för restprodukter vid pappersbruket i Ortviken. Tack vare projektet kommer förbrukningen av termalenergi att minska med 22 GWh. Investeringen uppgår till 0,3 miljoner euro, och den betalar sig på ungefär ett år.

22 18 Miljöfrågor och nätverk 3. Handel med utsläppsrätter Banbrytande europeisk lagstiftning Kyotoprotokollet har ratificerats av EUs medlemsstater och EUs system för handel med utsläppsrätter trädde i kraft i januari Genom att skriva under Kyotoprotokollet förbinder sig medlemsstaterna att senast 2012 minska utsläppen av växthusgaser med åtta procent jämfört med 1990 års nivåer. För att uppfylla detta åtagande har EU inrättat ett system för handel med utsläppsrätter (ETS) som ska minska dessa utsläpp inom unionen (direktiv 2003/87/EG). Från januari 2005 har enligt ETS vissa industrianläggningar som släpper ut koldioxid (CO2) en övre gräns för tillåtna gasutsläpp. Om de producerar mer än den tillåtna mängden måste de böta (40 euro per ton CO2) eller köpa utsläppsrätter, som ger dem rätt att göra större utsläpp. Anläggningar som släpper ut mindre CO2 än tillåten mängd kan sälja sina rättigheter. En handelsenhet innebär en rätt att släppa ut ett ton koldioxid. Under programmets andra fas kommer även andra gaser som kan orsaka global uppvärmning att ingå. De första fyra industrisektorerna, som deltar från den 1 januari 2005, är energisektorn, järn- och stålindustrin, mineralindustrin samt trämassa-, pappers- och kartongindustrin. Programmet innehåller två faser: och I slutet av den andra fasen ska utsläppen av växthusgaser från mänskliga aktiviteter i EU ligga åtta procent under 1990 års nivå. SCAs deltagande i EUs system för handel med utsläppsrätter SCA är väl förberett för introduktionen av systemet med handel med utsläppsrätter. Varje EU-medlemsstat ska utarbeta en nationell plan enligt de kriterier som beslutats i direktivet (bilaga III). Endast tre länder var klara med sin planering på utsatt tid den 31 mars Det är därför ännu inte möjligt för SCA att redogöra mer specifikt för hur systemet och de tillstånd som givits till de 35 deltagande bruken och anläggningarna påverkar verksamheten. Enligt nuvarande bedömning kommer den ekonomiska påverkan att vara begränsad. ESAVE-programmet och de planerade biobränsleinvesteringarna går som planerat och förväntas ge betydande energibesparingar och därmed ett överskott av utsläppsrätter under kommande år. En första avstämning kommer att genomföras i slutet av 2005 och varje år därefter. SCA planerar för närvarande inte att handla med rätterna under de första åren, även om det finns möjlighet till detta, eftersom företaget ser den första fasen som en testperiod. EUs medlemsstater ska garantera fri rörlighet för rätterna inom unionen. Senast den 30 april varje år ska länderna se till att anläggningarna redovisar sina utsläppsrätter och att de motsvarar föregående års totala mängd utsläpp. Skogsodling och handel med utsläppsrätter Det koldioxidupptag som skogsodling medför ingår inte i den första fasen av systemet med handel med utsläppsrätter (ETS), som sträcker sig under perioden Den kommer dock troligen att ingå i den andra fasen Att skogsodling kompenserar CO2-utsläpp innebär att skogar som planterats av människan tar upp CO2 och därmed binder kol i växande träd och timmer. Kolet förblir under användningstiden bundet i de produkter som SCA levererar. I SCAs skogsverksamhet (FSC- och ISO certifierat) finns genomarbetade rapporteringsoch verifieringssystem, och koncernen är redo att delta i handeln med utsläppsrätter när det upptag av koldioxid som skogen står för inkluderas. NÄTVERKET SCAs Miljö- och tekniska plattform för EUs system med handel med utsläppsrätter består av Richard Powley (Hygienprodukter), Ulf Tillman (Förpackningar), Patrik Halling (Skogsindustriprodukter) samt Per-Erik Eriksson och Patrik Isaksson (SCAs huvudkontor). Patrik Isaksson är ordförande för nätverket. Ekonomiska frågor i samband med handel med utsläpp hanteras av Peter Nygren och Erik Bergström (SCAs huvudkontor).

23 Miljöfrågor och nätverk 19 SCAs plantskola i norra Sverige är den största i sitt slag i Europa. Här produceras ca 70 miljoner plantor av utvald gran och tall varje år. Hälften säljs externt och hälften planteras av SCA i de egna skogarna, där varje skördat träd ersätts med tre nya. Vart och ett av dessa växthus innehåller runt en miljon plantor. Under sommaren ventileras växthusen så att temperaturen aldrig överskrider 25 C. Plantorna finns på plantskolan i minst sex månader. Om snön inte faller tillräckligt tidigt på hösten täcks de unga träden av ett isolerande snötäcke med hjälp av snökanoner.

24 20 Miljöfrågor och nätverk 4. Avfallshantering Tydlig minskning över fem år Hantering av fast avfall är en av de viktigaste miljöfrågorna för SCA. EUs direktiv om avfallshantering, och besluten om deras tillämpning har fastlagt att år 2015 ska deponeringen av alla biologiskt nedbrytbara ämnen ha reducerats kraftigt och i vissa länder helt ha upphört. SCA har inte väntat på detta förbud utan har investerat i alternativa avfallshanteringsmetoder. År 2000 gjorde SCA ett långsiktigt åtagande att kontinuerligt minska andelen produktionsavfall till deponi. Som ett resultat av detta miljömål har andelen produktionsavfall som skickas till deponi under de senaste fem åren minskat med 6 procent 2000, 14 procent 2001, 4 procent 2002, 8 procent 2003 och 32 procent Större delen av minskningen uppnåddes genom effektivare återvinning och förbränning för energiproduktion. Hantering av produktionsavfall Miljölagstiftningen betraktar, på som SCA anser felaktiga grunder, att insamlat papper är avfall. För SCA är det ett värdefullt råmaterial. Efter att förpackningsprodukterna (wellpapp, kartong, EPS och EPP, PaperFoam och formpressad massa) använts går de till återvinning. Återvinningssystemen är idag så effektiva att de på de flesta europeiska marknaderna är nära gränsen för vad som kan återvinnas. Systemen är välfungerande och har praktiskt taget uttömt alla lättillgängliga fiberkällor. Träfibern har den högsta återvinningsgraden av alla material. SCA är ett av de största återvinningsföretagen i Europa. Det innebär bl.a. att företaget också måste hantera föroreningar som plast, metall, bläck och inerta material (kaolin, lera och kalciumkarbonat) som samlas in tillsammans med returpappret. Andelen plast i returpapper och gamla wellpappförpackningar varierar mellan två och tio procent. Oorganiska material uppgår till i snitt tio procent. Det ökande behovet av pappersåtervinning medför att returfibrer av sämre kvalitet används vilket ger ett större innehåll av plast och oorganiskt material i pappersbalarna som ska till återvinning. Förbränning för energiproduktion är den uppenbara lösningen för större delen av det material som inte duger till återvinning. Modern förbränning av avfall producerar inga dioxiner tack vare förbränning vid 850 C under mer än två sekunder som bryter ner skadliga ämnen. Farligt avfall och konsumentavfall Den lilla mängden farligt avfall som produceras vid SCAs anläggningar tas om hand av certifierade entreprenörer och följer väl inarbetade rutiner. Några exempel på denna typ av farligt avfall är använda oljor, färgspill och filtermaterial. En viktig typ av konsumentavfall som genereras av SCA är absorberande produkter som barn- och inkontinensblöjor. En annan är hygienpappersprodukter (t.ex. hushållspapper, toalettpapper och servetter) som normalt slängs bland hushållsavfallet. Den lösning som är att föredra för inkontinens- och barnblöjor är förbränning för energiproduktion. Trots det fuktiga innehållet ger de ett positivt energitillskott vid förbränningen. Det här tillvägagångssättet tillämpas av många kommuner som producerar fjärrvärme till närliggande samhällen. Ett andra alternativ som testas framgångsrikt är kompostering efter att man tagit bort plastrester som istället kan gå till förbränning. Avfallsflöden från sjukhus, medicinska institutioner och vårdinrättningar eller hotell, restaurang och catering innehåller avfall från servetter och använda inkontinens- och barnblöjor. SCAs forskningsteam följer också arbetet med en alternativ återvinningsteknik som kallas mekanisk och biologisk hantering (MBT). Målet är att kunna utveckla blöjor som passar bra för olika avfallshanteringssystem. Genom EDANA deltar SCA också indirekt i Sustainable Cities Project med målet att utveckla integrerade avfallshanteringssystem som genom att torka och rengöra konsumentavfall minskar avfallsvolymen. Branschen bidrar på detta sätt till att lösa problemen med konsumentavfall. Avfallsförbränning efter 2007 Nu när Kyotoprotokollet har utvecklats från en avsiktsförklaring till praktisk verklighet innebär det ett tryck på de europeiska regeringarna att växla från fossila bränslen till andra energikällor (se kapitlet om handel med utsläppsrätter, sidan 18). Samtidigt med detta integreras europeiska beslut till nationell lagstiftning vilket innebär ett förbud för deponering av biologiskt nedbrytbart avfall. Det innebär att förbränning för energiproduktion måste accepteras i högre grad och blir en del av lösningen för att uppnå åtagandet att reducera utsläppen av växthusgaser. Värmevärdet av avfallet som SCA vill förbränna är tillfredsställande och kvaliteten på materialet som ska förbrännas är homogen. Koncernen har därför beslutat att aktivt fortsätta sitt arbete med att ersätta fossila bränslen med andra typer av bränsle. Några exempel är återvinningen av träavfall och svartlut samt avfall från pappersproduktionen som blir biobränsle i Östrand, Munksund, Obbola, Edet (Sverige), De Hoop (Nederländerna), Stembert (Belgien), Laakirchen (Österrike) och på andra anläggningar. Många andra projekt och inve-

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Vindkraft inom SCA. Milan Kolar 2011-05-30

Vindkraft inom SCA. Milan Kolar 2011-05-30 Vindkraft inom SCA Milan Kolar 2011-05-30 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande globala

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Peritonealdialys Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Miljömässigt hållbar peritonealdialys Personal inom Fresenius Medical Care förväntas ta kloka beslut för att säkra företagets

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2006

SCA Hållbarhetsredovisning 2006 SCA Hållbarhetsredovisning 2006 Året i korthet Innehåll För att ytterligare förbättra SCAs vattenanvändning hölls ett internt seminarium för att sprida förbättringsåtgärder, bland annat effektivare användning

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6 MILJÖRAPPORT 2012 Peter Danielsen 24.4.2013 Sidan 1 av 6 Uppgifter om företaget, omläggningar av verksamheten Edita Bobergs AB är ett Svanmärkt tryckeri, certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 12647-2

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

MILJÖVÄNLIGA PAPPER FÖR MILJÖVÄNLIGA FÖRETAG

MILJÖVÄNLIGA PAPPER FÖR MILJÖVÄNLIGA FÖRETAG MILJÖVÄNLIGA PAPPER FÖR MILJÖVÄNLIGA FÖRETAG ATT ANVÄNDA PAPPER KAN VARA EN MILJÖVÄNLIG HANDLING, MEN DE FLESTA VET INTE DET. Hervé Poncin Antalis Chief Operating Officer Som ledande internationell leverantör

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

Capacities of sinks are limited!

Capacities of sinks are limited! Capacities of sinks are limited! Size of Earth s atmosphere Size of Earth s water. Source: Nieman/Novartis; Döberl Klimatneutralisering och företagsnätverket BLICC 1. Stena Metall 2. Återvinning är resurseffektivt

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer