PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben (4) 1(5) Monica Ulriksson kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2013-09-11 49-57 1 (4) 1(5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00"

Transkript

1 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben (4) 1(5) Monica Ulriksson kl Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping Närvarande Ledamöter Viktoria Strömberg (M) Landstinget Ordförande Claes Jönsson (VL) Landstinget Martina Axene (KD) Landstinget Birgitta Larsson (S) Landstinget Curt Karlsson PRO Vice ordförande Katarina Ringholt PRO Marianne Sondered PRO Jan-Erik Lövbom SPF Iréne Carlsson SPF Olle Ståhl SPRF Anja Karlsson SKPF Eva Cox (M) Marita Granath (C) Siwe Clasén (FP) Hildegard Jarskog (MP) Maria Johansson Börge Andersson Marianne Holmbom Bitte Kjellin Solveig Utter-Pertmann Solveig Andersson Landstinget Landstinget Landstinget Landstinget PRO PRO SPF SPF SPRF SKPF Frånvarande Torbjörn Holmqvist (S) Landstinget Tord Borggren Karlsson (S) Landstinget Lars Norrbohm RPG Monica Axell PRO Birgitta Larsson RPG Övriga Ulla Frödin Hematologiska kliniken, US Klas Lindström Landstingets ledningsstab Camilla Salomonsson Regionförbundet Östsam Monica Ulriksson Landstingets ledningsstab sekreterare Mötets öppnande Val av vice ordförande och protokollsjusterare 49 Ordföranden hälsar alla varmt välkomna och förklarar mötet öppnat, varefter upprop sker. 50 Curt Karlsson väljs som ny vice ordförande i LPR, tillika protokollsjusterare för dagens sammanträde.

2 Ledningsstaben Monica Ulriksson (4) Föregående protokoll och godkännande av dagordning Hemsjukvårdsreformen, övergripande lägesrapport 51 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. Ledamöterna godkänner den utsända dagordningen. 52 Camilla Salomonsson ger en lägesrapport kring genomförandet av hemsjukvårdsreformen i Östergötland, vilket ska vara klart och fungera på ett bra sätt från den 20 januari Förutom den övergripande information, som beskrivs på bilagda bilder (bilaga 1), får Camilla frågor från ledamöterna och berättar om följande: En praxis- och avdömargrupp kommer att ta fram patientfall med förslag till avgöranden, för vägledning i frågor som kan komma upp kring gränsdragning. Vad gäller tillgång till vårdinformation mellan kommunerna och landstinget, pågår två projekt för att lösa detta. Hur än den lösning ser ut, som man kommer fram till, kommer den att bygga på patientens samtycke. På frågan om hur man som patient kommer att beröras, svarar Camilla att den som idag har hemsjukvård kommer att få information om förändringen. Den som idag inte har hemsjukvård men kan komma att få behov av det, kommer att uppmärksammas på olika sätt. Har man hemtjänst kan hemtjänstpersonalen se behovet, det kan också vara så att man inte kan ta sig till vårdcentralen för besök. Vårdcentralerna kommer att fungera som tidigare vad gäller mottagningsverksamhet, men kommer inte att arbeta med hemsjukvård. Vad gäller rekrytering till kommunerna har totalt cirka 50 procent av de som erbjudits en övergång från landstinget tackat ja. Vad gäller sjukgymnaster och arbetsterapeuter är andelen som går över högre än så. Kommunerna håller på att tilläggsrekrytera och har många sökande från såväl primärvård som slutenvård.

3 Ledningsstaben Monica Ulriksson (4) Vad gäller avgifter kommer det även fortsättningsvis att finnas två avgiftssystem ett för landstinget och ett för respektive kommun. Hemsjukvården kommer att ligga inom det kommunala systemet. Camilla informerar om att alla som genomfört hemsjukvårdsreformen har två system och att det inte är givet att man som patient har kostnader inom båda systemen. En kommungrupp jobbar med avgifterna utifrån olika typfall, och pensionärsrådet kommer att få mera information vid senare tillfälle. Slutligen berättar Camilla att tidplanen hålls, och hon framhåller vikten av att hemsjukvårdsreformens genomförande tas upp även i de kommunala pensionärsråden. Hälsorelaterad livskvalitet under och efter stamcellstransplantation 53 Ulla Frödin, sjuksköterska på hematologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, har studerat hur två olika transplantationsmetoder, vad gäller stamcellstransplantation, påverkar livskvaliteten hos cancerpatienter. Vid den ena metoden används patientens egna stamceller, och vid den andra kommer de från en donator som kan vara ett syskon eller en givare från ett donatorregister. Innan patienterna får stamcellerna behöver de genomgå en cytostatikabehandling med eller utan strålbehandling, så kallad konditionering. Den syftar till att skapa utrymme i benmärgen för de transplanterade stamcellerna genom att döda de sjuka cancercellerna och sänka patientens immunförsvar. Konditioneringen kan antingen ges i höga doser eller med reducerad dos, så kallad reducerad konditionering. Reducerad konditionering används endast vid den typ av transplantation där stamcellerna kommer från en donator. Genom metoden har nya patientgrupper har kunnat erbjudas behandlingen - äldre och patienter med nedsatt allmäntillstånd. Ulla berättar om studierna, utifrån bilagda bilder (bilaga 2) och avslutar med att säga att mätning av hälsorelaterad livskvalitet är en minst lika viktig del i vården som att mäta effekten av behandling på överlevnad. Ledamöterna tackar för en mycket intressant information. Vårdval hörselrehabilitering 54 Klas Lindström berättar om det vårdval för primär hörselrehabilitering som kommer att träda i kraft den 1 oktober I arbetet med detta ärende har Hörselskadades Riksförbund Östergötland varit mycket delaktiga och bidragit med sina erfarenheter och synpunkter.

4 Ledningsstaben Monica Ulriksson (4) Informationen som ges, finns väl beskriven på bilagda bilder (bilaga 3). Klas kommer att bjudas in till ett av pensionärsrådets sammanträden i början av 2014, för att berätta hur utvecklingen ser ut efter vårdvalsinförandet. Övriga frågor 55 En dom i Kammarrätten i Sundsvall slår fast att landstingen är skyldiga att ta emot patientavgifter i kontanter. En fråga hade ställts från PRO kring hur Landstinget i Östergötland ställer sig till detta. Ordföranden berättar att information kommer att gå ut till landstingets enheter, att man inte kan neka kontant betalning. Däremot kommer inte några nya ordinarie rutiner för kontanthantering att införas. Nästa sammanträde Mötets avslutande 56 Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 20 november, kl Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Monica Ulriksson Justerat Viktoria Strömberg Curt Karlsson

5 Läns-SLAKO Östergötland Hemsjukvårdsreformen i Östergötland Landstingets pensionärsråd den 11 september 2013

6 Läns-SLAKO Östergötland Kommunerna övertar ett omfattande hemsjukvårdsansvar Somatisk hemsjukvård Hemsjukvård inkl palliativ vård Planerade och oplanerade hembesök, dygnet runt Intravenös antibiotika, blodtransfusioner samt vätske- och nutritionsbehandlingar på uppdrag Psykiatrisk hemsjukvård till personer med långvarig allvarlig psykisk funktionsnedsättning och behov av vård och stödinsatser från både kommun och landsting Rehabilitering i hemmet Hjälpmedel Kostnadsansvar för hjälpmedel, exkl klinikhjälpmedel och hjälpmedel inom barn- och ungdomshabilitering. Länsgemensamma regelverk och anvisningar. Gemensam förskrivarutbildning och gemensam kompetensutveckling. Gemensam upphandling

7 Läns-SLAKO Östergötland Kompetenser som landstinget tillhandahåller Läkarkompetens. Förändringen ställer nya krav på läkarrollen. Läkaransvaret kommer i huvudsak att ligga inom primärvården. Specialiserad hemsjukvård, vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett läkarlett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens. Konsultativt stöd som möjliggör fortsatt vård i hemmet, oavsett tid på dygnet eller geografiska avstånd till sjukhus. Sällankompetens, när reell kompetens inte kan upprätthållas i kommun p g a att insatser utförs sällan.

8 Läns-SLAKO Östergötland Läns-SLAKO Östergötland Gemensam strategisk ledningsgrupp (SLG) Praxis- och avdömargrupp Referensgrupper och referensnätverk Ordförande och vice ordförande i SLG HR-grupp PROJEKTLEDNINGSGRUPP Gemensam vård- och rehabiliteringsplanering! Gemensam upphandling hjälpmedel Somatik Psykiatri Rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning Vårdinformationstillgång inkl läkemedel Arbetsgrupper Informationsmängder ITinfrastruktur Uppföljning av reformen Medicinsk teknik - Östgötastandard

9 Läns-SLAKO Östergötland Tidplan HÖSTEN 2013 Kvalitetssäkring av tillämpningsanvisningar Uppföljningsplan tas fram Tid för lokala anpassningar vid behov Överblick kompetensförsörjning VÅREN och SOMMAREN 2013 Riskanalyser och åtgärdsplaner Analys, gråzoner/tolkningsutrymme? Anpassning av vårdriktlinjer och anvisningar Nya tillämpningsanvisningar Erbjudande till berörda medarbetare den 13 maj Information till vårdcentraler, sjukhuskliniker och andra vårdgrannar Samverkansavtal Ramavtal om läkarmedverkan JANUARI 2014 Skatteväxling den 1 januari Verksamhetsansvar övertas den 20 januari 2014.

10 Läns-SLAKO Östergötland Aktuellt nu Praktiska anvisningar/tillämpningsanvisningar tas fram. Vårdplaneringsrutiner ses över. Tillvaratagande av hemmet som arena! Individuella vård- och rehabplaner. Kompetensförsörjning, rekryteringar pågår i kommuner. Bra sökbild. Länsgemensamt introduktionsprogram. Lokala överenskommelser kopplat till läkaravtalet Information till sjukhuskliniker, september- Mer information:

11 Läns-SLAKO Östergötland Tack för uppmärksamheten!

12 Hälsorelaterad livskvalité under och efter stamcellstransplantation Ulla Frödin Sektionsledare SCT Sjuksköterska, med.lic

13 Delarbeten I. Frödin U, Börjeson S, Lyth J, Lotfi K. A prospective evaluation of patients' healthrelated quality of life during auto-sct: a 3- year follow-up. Bone Marrow Transplant. 2011;46(10): II. Frödin U, Lotfi K, Juliusson G, Fomichov V, Börjeson S. Early and long-term followup of health-related quality of life following allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation. Submitted

14 Bakgrund Stamcellstransplantation (SCT) är en behandling för olika cancer sjukdomar samt en liten del sjukdomar som inte är cancer Hematopoetiska stamceller från någon givare och källa ges till en mottagare med avsikt att ersätta det hematopoetiska systemet helt eller delvis Hematopoetiska stamceller- stamceller utgående från benmärgen

15 Vad är en hematopoetisk stamcell?

16 Autolog SCT - högdos behandling med stamcellsåtergivning Patientens egna sparade stamceller Allogen SCT Donatorn är ett syskon eller en obesläktad givare

17 Stamcellskällor Benmärg Perifert blod Navelsträngsblod

18 Behandling som innan stamcellsåtergivningen Syftar till att ta bort sjukdomen, att skapa plats för de transplanterade stamcellerna och att sänka immunförsvaret

19 Behandling med höga doser Består av höga doser cytostatika med eller utan helkroppsbestrålning Används vid autolog och allogen SCT

20 Reducerad behandling Innebär att lägre doser cytostatika ges med eller utan lägre doser helkroppsbestrålning Används vid allogen SCT Syfte: T-cellerna ska oskadliggöra resterande tumörceller

21 Vanliga komplikationer, relaterade till behandling Illamående Kräkning Aptitlöshet Muntorrhet Smakförändring Slemhinneskada (mukosit) Diarré Infektion Håravfall Fatigue Sömnsvårigheter Feber

22 Komplikationer relaterade till allogen SCT Avstötningsreaktion (Graft versus Host Disease-GvHD) Infektioner

23 Varför mäta Hälsorelaterad livskvalité (HRQL)? Sjukdom Behandling Fysisk Psykisk Social

24 Studie I och II Studierna i denna avhandling initierades när reducerande behandling introducerades 2001 De flesta QoL/HRQL studier vid denna tidpunkt hade en retrospektiv- eller en tvärsnittsdesign Studierna täcker hela sjukhusperioden och de följande 3 åren i syfte att få en övergripande bedömning av patienternas HRQL över tid

25 Syfte med studierna Utvärdera HRQL hos patienter som genomgår autolog och allogen SCT Identifiera symtom som patienterna upplever under behandling Se hur symtomen utvecklas över tid och hur länge de kvarstår efter genomgången SCT

26 The European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ C-30) Global hälsa/qol Fysisk funktion Emotionell och kognitiv funktion Roll funktion Social funktion Andfåddhet, illamående och kräkning Fatigue, smärta, sömnsvårigheter Aptitlöshet, förstoppning, diarré Ekonomisk påverkan

27 Inklusionskriterier Minst 18 år Tala och läsa svenska Ge informerat samtycke Delta i studieproceduren 1:a autologa SCT (studie I) 1:a allogena SCT (studie II) Studietiden varade från september 2001 till Januari 2008

28 Tidpunkt för utdelning av frågeformulären i studierna

29 Resultat Studie population Autolog SCT (Study I) Allogen SCT (Study II) Antal patienter (n) Män/kvinnor (%) 65/35 50/50 Ålder, medelvärde (range) 54 (18-70) 48 (20-67) Sjukhustid, medelvärde (range) Diagnoser (n) Akuta leukemier Kronisk leukemi Multipelt myelom Lymfom Övriga 21 (14 34) (18 162) Studiepopulation, 3 år (n, %) 53 (55) 38 (40)

30 Functional scales Physical Role Social Emotional Cognitive Studie I Patienter med lymfom upplevde signifikant sämre fysisk funktion vecka 2 jämfört mot patienter med myelom 0 Base w1 w2 w3 w4 m2 m3 m6 y1 y1,5 y2 y2,5 y3 No. Resp.* Function status for the total study population Studie II No. resp. Physical Baseline Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month 2 Month 3 Month 6 Year 1 Year 1½ Year 2 Year 2½ Year Role Emotional Cognitive Social

31 Studie I Symptoms scales Nausea & vomiting Appetite loss Fatigue Sleep disturbance Pain Dyspnoea Constipation Diarrhoea 20 0 Base w1 w2 w3 w4 m2 m3 m6 y1 y1,5 y2 y2,5 y3 No. Resp.* Patienter med lymfom upplevde signifikant sämre fatigue och smärta vecka 2 och mer aptitlöshet månad 2

32 Studie II Symptom scales and items for the total study population Fatigue Pain Dyspnea Sleep disturbance Financial Baseline Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month 2 Month 3 Month 6 Year 1 Year 1½ Year 2 Year 2½ Year 3 No. resp Symptom scales and items for the total study population 100 Nausea & vomiting 90 Appetite loss Constipation 80 Diarrhea Patienter som behandlats med högdosbehandling upplevde signifikant sämre värden redan innan behandling avseende fatigue, illamående och kräkning, vecka 3 för smärta, sömnsvårigheter, vecka 4 för aptitlöshet och diarré Baseline Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month 2 Month 3 Month 6 Year 1 Year 1½ Year 2 Year 2½ Year 3 No. reps

33 Quality of life Global health - Quality of life Studie I Base w1 w2 w3 w4 m2 m3 m6 y1 y1,5 y2 y2,5 y3 No. Resp Studie II

34 GvHD and HRQL 100 Global health status/quality of life Chronic Graft versus Host Disease (GvHD) Non chronic GVH Limited chronic GVH Extensive chronic GVH Base W 1 W 2 W 3 W 4 M 2 M 3 M 6 Y 1 Y 1½ Y 2 Y 2½ Y

35 Slutsats Unika data om patienternas HRQL före, under och efter transplantationen och ger en tydlig bild hur patientens symptom varierar över tiden. Resultatet ger en realistisk bild av vad patienterna har att förvänta sig Tydligare informera patienterna före transplantation om vad de har att förvänta sig Patienterna får en möjlighet att mentalt förbereda sig inför transplantationen.

36 forts. slutsats Patienterna återhämtar sig snabbt efter en autolog SCT, vilket tyder på att transplantationen tolereras väl av de flesta. Patienter med lymfom i studie I, patienter som behandlats med högdosbehandling och patienter med svår kronisk GvHD i studie II upplevde signifikanta försämrade värden.

37 Implementering Mäta HRQL och symtom regelbundet för att tidigt identifiera de patienter som behöver extra stöd, specifikt under vecka 2 och 3 Implementera olika mätverktyg för att underlätta omvårdnaden av patienter t.ex. verktyg för mukositskattning Implementera träningsprogram eller virtuella dataspel för att öka patienternas fysiska funktion under och efter SCT

38 Tack

39 Vårdval Primär Hörselrehabilitering i Östergötland Regelbok för auktorisation

40 Vårdval Primär hörselrehabilitering Bakgrund Idag finns hörcentraler i Linköping, Norrköping och Motala. Viss service finns i Valdemarsvik, Finspång och Ödeshög. Organisatoriskt tillhör hörcentralerna öron-, näs- och halsklinikerna inom Sinnescentrum. Visst privat vårdutbud med fritt satta avgifter och fritt utbud av hörhjälpmedel.

41 Vårdval Primär hörselrehabilitering Bakgrund Avtalet vuxna med behov är hörapparat och/eller andra hörhjälpmedel ökar. Cirka registrerade användare idag. Ev. uppdämt behov. Tidigare långa väntetider som dock minskat. HSN Uppdrag att utreda förutsättningarna för förbättrad tillgänglighet exempelvis genom vårdval

42 Vårdval Primär hörselrehabilitering Bakgrund HSN Grundat på framlagd utredning uppdrag att ta fram en regelbok för vårdval. Ett vårdval kan öka utbudet av leverantörer och stärker medborgarens ställning genom ökad valfrihet. För att få bedriva primär hörselrehabilitering krävs att landstinget godkänner och auktoriserar leverantören och dennes vårdenhet/er. Auktorisation ger grundläggande kvalitetssäkring och likvärdiga konkurrensvillkor.

43 Vårdval Primär hörselrehabilitering Förslag till beslut att från 1 oktober 2013 införa vårdval inom primär hörselrehabilitering att fastställa framlagt förslag till regelbok att fastställa anvisningar för förskrivning av hörhjälpmedel att hörapparater och andra hörhjälpmedel ska förskrivas som ett lån från landstinget att en egenavgift på 500 kronor per hörhjälpmedel ska tas ut vid förskrivning av hörapparater och andra hörhjälpmedel att patientavgift vid besök för service och reparationer höjs till 100 kronor att vid flytt av fast installerat hörhjälpmedel ska en avgift på 1250 kronor per hjälpmedel tas ut (samma som för andra hjälpmedel)

44 Vårdval Primär hörselrehabilitering Mål, målgrupp och omfattning Mål: Utifrån individens behov och förutsättningar återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga samt goda villkor för ett självständigt liv och aktivt deltagande i samhället Målgrupp: Personer 20 år och äldre med lätt till måttlig hörselnedsättning folkbokförda i Östergötland Omfattning: Behov av hörselrehabilitering skall till stor del kunna tillfredställas med information samt utprovning och anpassning av hörapparat, vid behov kompletteras med andra hörhjälpmedel.

45 Vårdval Primär hörselrehabilitering Patientens ställning Patienten har rätt att välja utförare Patienten har rätt att byta utförare mellan behovsbedömning och förskrivning Utprovning och förskrivning utifrån det av landstinget upphandlade sortimentet Leverantören tillgodoser patienter och närståendes behov av information avseende utredning, vårdinsatser, behandlingsalternativ och hälsorådgivning

46 Vårdval Primär hörselrehabilitering Leverantören skall vidare informera om landstingets regler om valfrihet inom primär hörselrehabilitering informera om landstingets vårdgarantiregler informera om patientens möjlighet att vända sig till patientnämnden informera om patientens rätt att välja och byta vårdgivare minimera informationshinder i form av språksvårigheter eller funktionsnedsättningar fortlöpande utveckla administrativa rutiner för kommunikation med patienter och närstående och anpassa rutinerna till aktuell teknik Leverantören skall ha ett strukturerat och regelbundet samarbete med patient-, anhörig- och handikappsorganisationer samt utveckla nya samverkansformer när så behövs. Erfarenheter och synpunkter i förbättringsarbete skall aktivt tas tillvara.

47 Vårdval Primär hörselrehabilitering Uppdraget Uppdraget omfattar primär hörselrehabilitering som en helhet: Behovsbedömning Utprovning Förskrivning av hörapparat och andra hörhjälpmedel Service Information om hörselnedsättning och tinnitus, orsaker och konsekvenser

48 Vårdval Primär hörselrehabilitering Avgränsningar och remittering Hörselvården vid öron-, näs- och halsklinikerna ansvarar för den fördjupade hörselrehabiliteringen. Remittering kan ske till olika specialistfunktioner. Utredning av hörselrubbningar, tinnitussymptom och/eller balansrubbningar skall handläggas av specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar eller specialist inom audiologi. Till remiss skall bifogas kopia på journalanteckningar samt audiogram.

49 Vårdval Primär hörselrehabilitering Kriterier för remittering Ett antal professionellt framtagna kriterier ingår i regelboken. Kriterierna medger individuell bedömning och skrivs därför inte som skall-krav.

50 Vårdval Primär hörselrehabilitering Behovsbedömning Hörselutredning enligt professionell beskrivning. Kartläggning av patientens individuella behov utifrån ett kommunikativt och psykosocialt perspektiv. Med utgångspunkt från hörselutredning och individuell kartläggning avgör den leg. audionomen om primär hörselrehabilitering ska erbjudas eller remittering ska ske.

51 Vårdval Primär hörselrehabilitering Generella rehabiliteringsinsatser Skriftlig individuell plan med definierade mål Fördjupad information i grupp eller enskilt Utvärdering av resultat mot uppsatta mål

52 Vårdval Primär hörselrehabilitering Förskrivningsprocess Utprovning av hörapparat och/eller annat hörhjälpmedel enligt särskilda anvisningar Patienten information och utbildning kring förskrivna hörhjälpmedel Patient i yrkesverksam ålder information om regler avseende arbetstekniska hjälpmedel Dialog mellan patient och audionom

53 Vårdval Primär hörselrehabilitering Utvärdering och uppföljning Utifrån brukarens behov uppföljning och utvärdering enligt särskilda standardiseringskrav Patientens upplevelse viktig vid utvärdering och uppföljning

54 Vårdval Primär hörselrehabilitering Service Efter avslutad förskrivning och utprovning ansvar för kontroll, justering och reparation Under garantitiden gäller tillverkarens ansvar Därefter, när inte leverantören kan åtgärda fel, skickas hörapparat/annat hörhjälpmedel till landstingets hörapparatservice Leverantören erbjuder låneapparat Kontroll, justering och reparation oavsett vem som förskrivit

55 Vårdval Primär hörselrehabilitering Tillgänglighet Hög tillgänglighet Vårdgaranti i 60 dagar Leverantören uppge öppettider och telefontider Under semesterstängning hänvisa till annan leverantör. Samordning krävs mellan leverantörer Leverantören öppet minst tre timmar helgfri dag måndag-fredag. Gäller ej satellitmottagning Minst två timmar telefontid helgfri dag måndag-fredag

56 Vårdval Primär hörselrehabilitering Rutiner för klagomål Leverantören uppmuntra patienterna att lämna synpunkter Ansvarig för klagomål ska finnas hos leverantörerna Leverantören upplysa om patientnämnden och broschyr ska finnas

57 Vårdval Primär hörselrehabilitering Dokumentation Journaler och annan dokumentation i enlighet med gällande författningar Dokumentation i systemet Auditbase I avvaktan på att Auditbase uppfyller informationssäkerhetskraven kan leverantören använda eget IT-system eller pappershantering

58 Vårdval Primär hörselrehabilitering Specifik samverkan Primär hörselrehabilitering första kontakt och ansvar för en sammanhållen hörselvård. Leverantören delta i att utveckla en sammanhållen vårdprocess samt främja metod- och teknikutveckling Delta i samverkansmöten Erbjudas delta i utbildningsdagar anordnade av landstingets hörselvård

59 Vårdval Primär hörselrehabilitering Specifika krav på kvalitetsarbete Rapportera och delta i utveckling av kvalitetsregistret Hörselbron Leverera statistik till Hjälpmedelsinstitutet och Hörselskadades Riksförbund Leverantören ska tillämpa dokumenterade kvalitetsfrämjande rutiner så att avtalad tjänst levereras och administrativa rutiner säkerställs

60 Vårdval Primär hörselrehabilitering Specifika krav på forskning Leverantören ska delta i forskning inom hörselområdet genom att ställa information till förfogande Särskild ersättning kan utgå vid deltagande i forskningsprojekt

61 Vårdval Primär hörselrehabilitering Specifika krav på personal och kompetens Uppdraget ska utföras av legitimerad audionom Leverantören ska ha minst två anställda legitimerade audionomer Minst en audionom ska ha minst två års erfarenhet Kompetens att handleda audionomstuderande Namngiven verksamhetschef Vidareutbildning Delta i ev. förskrivarutbildning

62 Vårdval Primär hörselrehabilitering Uppföljning Löpande uppföljning dialog och utvecklingsorienterad Tillgänglighet Patientupplevelse Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Patientsäkerhet Bemanning

63 Vårdval Primär hörselrehabilitering Uppföljning Händelseorsakad uppföljning Uppföljningsplan Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård Säker hälso- och sjukvård Patientfokuserad hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård i rimlig tid Kompetens Vårdprocess/patientflöde

64 Vårdval Primär hörselrehabilitering Ersättning Landsting Privat Bedömningsbesök 600 kronor 618 kronor Rehabiliteringsinsatser 2310 kronor 2379 kronor Servicebesök 100 kronor 100 kronor Verksamhetsförlagd utbildning Deltagande i forskningsprojekt Ersättning enl. särskild överenskommelse Ersättning enl. särskild överenskommelse

65 Vårdval Primär hörselrehabilitering IT-stöd Beskrivning av hur informationsutbytet ska gå till när systemet Auditbase uppfyller informationssäkerhetskraven. Beskrivning av hur informationsutbytet ska gå till innan Auditbase är godkänt. Beskrivning av informationssäkerhetskrav.

66 Vårdval Primär hörselrehabilitering Övriga avsnitt Hälso- och sjukvårdens generella villkor Allmänna villkor Auktorisation Avtal

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT)

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Ulla Frödin Sjuksköterska, Hematologiska kliniken Linköping & doktorand IMH, Hälsouniversitetet, Linköping Handledare

Läs mer

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-05-23 8-13 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Olle Beng

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

Läkemedelsgenomgång (enkel och fördjupad) och läkemedelsberättelse i Landstinget i Östergötland. Rätt läkemedel 2013-14

Läkemedelsgenomgång (enkel och fördjupad) och läkemedelsberättelse i Landstinget i Östergötland. Rätt läkemedel 2013-14 Läkemedelsgenomgång (enkel och fördjupad) och läkemedelsberättelse i Landstinget i Östergötland Rätt läkemedel 2013-14 Ny författning Rätt läkemedel 2013-14 Enkel läkemedelsgenomgång Sammanfattning En

Läs mer

Ledningsstaben 2009-10-07 18-25 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00. Renströmmen i Norrköping, lokal Stora Galleriet

Ledningsstaben 2009-10-07 18-25 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00. Renströmmen i Norrköping, lokal Stora Galleriet PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2009-10-07 18-25 1 (5) kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Renströmmen i Norrköping, lokal Stora Galleriet Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (kd) Landstinget

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2010-03-17 1-8 1 (5) Kerstin Aldstedt. Lasarettet i Motala, sammanträdesrum Linden

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2010-03-17 1-8 1 (5) Kerstin Aldstedt. Lasarettet i Motala, sammanträdesrum Linden PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2010-03-17 1-8 1 (5) Kerstin Aldstedt Sammanträdesplats Lasarettet i Motala, sammanträdesrum Linden Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (KD) Landstinget

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2011-11-30 22-28 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2011-11-30 22-28 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2011-11-30 22-28 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Närvarande Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Vårdval i Östergötland

Vårdval i Östergötland Vårdval i Östergötland Blankett för auktorisationsansökan för öppen specialiserad vuxenpsykiatri Leverantörsuppgifter Komplett företagsnamn: Adress: Postnummer: Postadress: Org.nummer: Firmatecknare: Bankgironummer:

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Ledningsstaben 2013-12-13 Eliana Pettersson Beredningen för samverkan Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Tid: 13 december 2013, kl. 08.30 12.00 Plats: Östra samordningsförbundet,

Läs mer

Frånvarande Eva Cox (M) Landstinget Tord Borggren Carlsson (S) Landstinget Börge Andersson PRO Birgitta Larsson (S) Landstinget

Frånvarande Eva Cox (M) Landstinget Tord Borggren Carlsson (S) Landstinget Börge Andersson PRO Birgitta Larsson (S) Landstinget PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-02-15 1-7 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-06-03 10-17 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-06-03 10-17 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2009-06-03 10-17 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Blå Salen, Universitetssjukhuset i Linköping Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog

Läs mer

Vårdval Primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval Primär hörselrehabilitering i Östergötland 1 (47) Vårdval Primär hörselrehabilitering i Östergötland Regelbok för auktorisation 2 (47) VÅRDVAL PRIMÄR HÖRSELREHABILITERING... 5 1 UPPDRAG PRIMÄR HÖRSELREHABILITERING... 6 1.1 Termer och begrepp...

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Framtagande av regelbok för primär hörselrehabilitering

Framtagande av regelbok för primär hörselrehabilitering BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Mattias Bly 2013-01-11 LiÖ 2012-839 Hälso- och sjukvårdsnämnden Framtagande av regelbok för primär hörselrehabilitering I Landstinget i Östergötland finns mottagningar

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-01-16

Sammanträdesprotokoll 2012-01-16 Sammanträdesprotokoll 2012-01-16 Motala kommunala pensionärsråd Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndag 16 januari 2012, kl 10:30 12:00 Beslutande Camilla

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Vårdval Primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval Primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval Primär hörselrehabilitering i Östergötland Regelbok för auktorisation Dnr 2014-1276 Reviderad 2015-01-27 Giltig fr.o.m. 2015-02-01 2 (49) VÅRDVAL PRIMÄR HÖRSELREHABILITERING... 5 1 UPPDRAG PRIMÄR

Läs mer

Ersättare: Jan Wattsgård (V) Anita Jonsson (PRO) Owe Landgren (SPRF) Bruno Landstedt (PRO) Ritva Elg (SPF Seniorerna) Birgitta Borg (SPF Seniorerna)

Ersättare: Jan Wattsgård (V) Anita Jonsson (PRO) Owe Landgren (SPRF) Bruno Landstedt (PRO) Ritva Elg (SPF Seniorerna) Birgitta Borg (SPF Seniorerna) Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2016-10-24 LSF Kansli Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd Datum Måndagen den 24 oktober Tid 14.00-16.15 Plats

Läs mer

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster ADA 6686 Sid 1 (10) UPPDRAG SPECIALISERAD ÄTSTÖRNINGSVÅRD 1 Uppdraget Syftet med specialiserad ätstörningsvård är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, samt minska dödligheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK Gäller hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer över

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län

Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Jönköpings län Avtal om läkarmedverkan från primärvård i hemsjukvård i ordinärt boende och i särskilda boendeformer Jönköpings län Kommunalt forum 2015 Inledning Målet med hälso-och sjukvården är god hälsa och vård på

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

PROTOKOLL. Anja Karlsson Birgitta Larsson RPG Jan-Erik Lövbom SPF-Seniorerna

PROTOKOLL. Anja Karlsson Birgitta Larsson RPG Jan-Erik Lövbom SPF-Seniorerna 1/5 Sammanträdesplats Närvarande Sessionssalen, Regionhuset Linköping Ledamöter Ordinarie Torbjörn Holmqvist (S) Region Östergötland Ordförande Kerstin Nordenberg (M) Region Östergötland Anders Agnemar

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan

Länsgemensam ledning i samverkan Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Praktiska anvisningar Sjuksköterska Kerstin Jonskog- Bertilsson och Ann-Katrin Wilhelmson Informationsöverföringsgruppen

Läs mer

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög...

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög... 2014-04-29 1 Plats och tid Närvarande Frånvarande Hemsjukvårdens konferensrum, Nygatan 5, Ödeshög Tisdagen 29 april 2014, klockan 10:00-12:10 Weine Bäck (KD) ordförande, socialnämnden Maria Gustafsson

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Rikstäckande förening för re/habilitering inom området Funktionsnedsättning av hörsel. Grundad 2009.

Rikstäckande förening för re/habilitering inom området Funktionsnedsättning av hörsel. Grundad 2009. Rikstäckande förening för re/habilitering inom området Funktionsnedsättning av hörsel. Grundad 2009. Policy avseende habiliterings-/rehabiliteringsprogram för personer med nedsatt hörsel, tinnitus, dövhet,

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer

Vårdval Primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval Primär hörselrehabilitering i Östergötland 1 (47) Vårdval Primär hörselrehabilitering i Östergötland Regelbok för auktorisation 2 (47) VÅRDVAL PRIMÄR HÖRSELREHABILITERING... 5 1 UPPDRAG PRIMÄR HÖRSELREHABILITERING... 6 1.1 Termer och begrepp...

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare Information till dig som är hemsjukvårdspatient,

Läs mer

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering Överenskommelse Fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden Framtagen av Leif Olsson, Cecilia Persson Beslutsdatum 2017-03-22 (revidering) SON 34 HSN 347 Upprättad 2015-05-13 Ärendenr SON

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Organisation för samverkan kommuner och landsting ht 2009

Organisation för samverkan kommuner och landsting ht 2009 Organisation för samverkan kommuner och landsting ht 2009 Parlamentarisk grupp - länssamordning/uppdrag - rekommendationer/beslut MARIT Förtroendevalda 5 + 5 Tjänstemannagrupp - uppdrag - beredning/beslut

Läs mer

Patientlag

Patientlag Patientlag 2015-01-01 Patientlagen Stärka och tydliggöra patientens ställning Ställer krav på hälso- och sjukvården att ändra sitt förhållningssätt och sina arbetsmetoder Patient jämbördig partner i vården

Läs mer

Vårdval i Östergötland

Vårdval i Östergötland Vårdval i Östergötland Blankett för auktorisationsansökan för primärvårdsverksamhet Leverantörsuppgifter Komplett företagsnamn: Adress: Postnummer: Postadress: Org.nummer: Firmatecknare: Bankgironummer:

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem - Specialiserad palliativ slutenvård

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem - Specialiserad palliativ slutenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-05-22 p 4 1 (7) Handläggare: Marite Sandström Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem - Specialiserad palliativ

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48%

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48% Övertagande av hemsjukvård Skellefteå : 170/351=48% 1. Bakgrundsinformation Besvarad av: 170 (97%) Ej besvarad av: 5 (3%) Ange inom vilket yrke du arbetar 1 Biståndshandläggare 20 (12%) 2 Hemtjänstchef

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Landstingshuset i Linköping, Västra sammanträdesrummet

MINNESANTECKNINGAR. Landstingshuset i Linköping, Västra sammanträdesrummet MINNESANTECKNINGAR Ledningsstaben Beredningen för samverkan Monica Ulriksson 2012-05-28 1 (3) Tid Fredagen den 11 maj 2012, kl 13.00-16.00 Plats Landstingshuset i Linköping, Västra sammanträdesrummet Närvarande

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Länspensionärsrådet (LPR) 14-26

Länspensionärsrådet (LPR) 14-26 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Regionens hus, Sal B Närvarande: Jimmy Henriksson, L ordförande Solveig Löfdahl, PRO, vice ordf Helena Stålhammar C (ers Britt Johansson, M) Lena Persson, S Kjell Lindström,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Plats och tid KS-salen kl 08.30-11.45 Beslutande Martina Axene (kd) ordförande Siv Ludén (s) Ingalill Sondell (fp) Inger Hedin (s) Jan Arvidsson (c) Marianne Elf

Läs mer

Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö

Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö Pensionärsrådet Tid 2015-05-04 10:00 12:00 Plats Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö Beslutande ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Ingemo Gustafsson Barbro Karlsson

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Länspensionärsrådet Ärendenr 2016/01008

Länspensionärsrådet Ärendenr 2016/01008 Pensionärsrådet Minnesanteckningar 2016-09-05 Pensionärsrådet den 5 september 2016. 1. Närvaro 2. Svar inkomna frågor 3. Uppföljning dialogmöten fortsatt arbete 4. Fortsatt arbete framtidens hälso- och

Läs mer

Bilaga 2 Mall för lokal överenskommelse läkarmedverkan

Bilaga 2 Mall för lokal överenskommelse läkarmedverkan Bilaga 2 Mall för lokal överenskommelse läkarmedverkan Mall för lokal överenskommelse gällande läkarstöd i hemsjukvård i ordinärt boende. 1 Parter Samverkansavtal mellan.och hemsjukvård i X kommun. 2 Övergripande

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Resursfördelning Region Östergötland

Resursfördelning Region Östergötland Resursfördelning 2016 1 HSN:s behovsstyrningsprocess med uppdrag och resursfördelning Uppdrag beslutas av HSN i februari. Uppdrag Specificering av uppdraget till vårdgivare i Region Östergötland samt privata

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan

Rehabilitering och habilitering i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi

Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1231 Landstingsstyrelsen Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi Föredragande landstingsråd:

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Vaccinationer efter autolog och allogen stamcellstransplantation (SCT)

Vaccinationer efter autolog och allogen stamcellstransplantation (SCT) ID nummer: SCT3.37 Dokumenttyp: Vårdprocessprogram/SOP Utfärdande PE: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland (CKOC) Utfärdande enhet: Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer