PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben (4) 1(5) Monica Ulriksson kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2013-09-11 49-57 1 (4) 1(5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00"

Transkript

1 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben (4) 1(5) Monica Ulriksson kl Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping Närvarande Ledamöter Viktoria Strömberg (M) Landstinget Ordförande Claes Jönsson (VL) Landstinget Martina Axene (KD) Landstinget Birgitta Larsson (S) Landstinget Curt Karlsson PRO Vice ordförande Katarina Ringholt PRO Marianne Sondered PRO Jan-Erik Lövbom SPF Iréne Carlsson SPF Olle Ståhl SPRF Anja Karlsson SKPF Eva Cox (M) Marita Granath (C) Siwe Clasén (FP) Hildegard Jarskog (MP) Maria Johansson Börge Andersson Marianne Holmbom Bitte Kjellin Solveig Utter-Pertmann Solveig Andersson Landstinget Landstinget Landstinget Landstinget PRO PRO SPF SPF SPRF SKPF Frånvarande Torbjörn Holmqvist (S) Landstinget Tord Borggren Karlsson (S) Landstinget Lars Norrbohm RPG Monica Axell PRO Birgitta Larsson RPG Övriga Ulla Frödin Hematologiska kliniken, US Klas Lindström Landstingets ledningsstab Camilla Salomonsson Regionförbundet Östsam Monica Ulriksson Landstingets ledningsstab sekreterare Mötets öppnande Val av vice ordförande och protokollsjusterare 49 Ordföranden hälsar alla varmt välkomna och förklarar mötet öppnat, varefter upprop sker. 50 Curt Karlsson väljs som ny vice ordförande i LPR, tillika protokollsjusterare för dagens sammanträde.

2 Ledningsstaben Monica Ulriksson (4) Föregående protokoll och godkännande av dagordning Hemsjukvårdsreformen, övergripande lägesrapport 51 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. Ledamöterna godkänner den utsända dagordningen. 52 Camilla Salomonsson ger en lägesrapport kring genomförandet av hemsjukvårdsreformen i Östergötland, vilket ska vara klart och fungera på ett bra sätt från den 20 januari Förutom den övergripande information, som beskrivs på bilagda bilder (bilaga 1), får Camilla frågor från ledamöterna och berättar om följande: En praxis- och avdömargrupp kommer att ta fram patientfall med förslag till avgöranden, för vägledning i frågor som kan komma upp kring gränsdragning. Vad gäller tillgång till vårdinformation mellan kommunerna och landstinget, pågår två projekt för att lösa detta. Hur än den lösning ser ut, som man kommer fram till, kommer den att bygga på patientens samtycke. På frågan om hur man som patient kommer att beröras, svarar Camilla att den som idag har hemsjukvård kommer att få information om förändringen. Den som idag inte har hemsjukvård men kan komma att få behov av det, kommer att uppmärksammas på olika sätt. Har man hemtjänst kan hemtjänstpersonalen se behovet, det kan också vara så att man inte kan ta sig till vårdcentralen för besök. Vårdcentralerna kommer att fungera som tidigare vad gäller mottagningsverksamhet, men kommer inte att arbeta med hemsjukvård. Vad gäller rekrytering till kommunerna har totalt cirka 50 procent av de som erbjudits en övergång från landstinget tackat ja. Vad gäller sjukgymnaster och arbetsterapeuter är andelen som går över högre än så. Kommunerna håller på att tilläggsrekrytera och har många sökande från såväl primärvård som slutenvård.

3 Ledningsstaben Monica Ulriksson (4) Vad gäller avgifter kommer det även fortsättningsvis att finnas två avgiftssystem ett för landstinget och ett för respektive kommun. Hemsjukvården kommer att ligga inom det kommunala systemet. Camilla informerar om att alla som genomfört hemsjukvårdsreformen har två system och att det inte är givet att man som patient har kostnader inom båda systemen. En kommungrupp jobbar med avgifterna utifrån olika typfall, och pensionärsrådet kommer att få mera information vid senare tillfälle. Slutligen berättar Camilla att tidplanen hålls, och hon framhåller vikten av att hemsjukvårdsreformens genomförande tas upp även i de kommunala pensionärsråden. Hälsorelaterad livskvalitet under och efter stamcellstransplantation 53 Ulla Frödin, sjuksköterska på hematologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, har studerat hur två olika transplantationsmetoder, vad gäller stamcellstransplantation, påverkar livskvaliteten hos cancerpatienter. Vid den ena metoden används patientens egna stamceller, och vid den andra kommer de från en donator som kan vara ett syskon eller en givare från ett donatorregister. Innan patienterna får stamcellerna behöver de genomgå en cytostatikabehandling med eller utan strålbehandling, så kallad konditionering. Den syftar till att skapa utrymme i benmärgen för de transplanterade stamcellerna genom att döda de sjuka cancercellerna och sänka patientens immunförsvar. Konditioneringen kan antingen ges i höga doser eller med reducerad dos, så kallad reducerad konditionering. Reducerad konditionering används endast vid den typ av transplantation där stamcellerna kommer från en donator. Genom metoden har nya patientgrupper har kunnat erbjudas behandlingen - äldre och patienter med nedsatt allmäntillstånd. Ulla berättar om studierna, utifrån bilagda bilder (bilaga 2) och avslutar med att säga att mätning av hälsorelaterad livskvalitet är en minst lika viktig del i vården som att mäta effekten av behandling på överlevnad. Ledamöterna tackar för en mycket intressant information. Vårdval hörselrehabilitering 54 Klas Lindström berättar om det vårdval för primär hörselrehabilitering som kommer att träda i kraft den 1 oktober I arbetet med detta ärende har Hörselskadades Riksförbund Östergötland varit mycket delaktiga och bidragit med sina erfarenheter och synpunkter.

4 Ledningsstaben Monica Ulriksson (4) Informationen som ges, finns väl beskriven på bilagda bilder (bilaga 3). Klas kommer att bjudas in till ett av pensionärsrådets sammanträden i början av 2014, för att berätta hur utvecklingen ser ut efter vårdvalsinförandet. Övriga frågor 55 En dom i Kammarrätten i Sundsvall slår fast att landstingen är skyldiga att ta emot patientavgifter i kontanter. En fråga hade ställts från PRO kring hur Landstinget i Östergötland ställer sig till detta. Ordföranden berättar att information kommer att gå ut till landstingets enheter, att man inte kan neka kontant betalning. Däremot kommer inte några nya ordinarie rutiner för kontanthantering att införas. Nästa sammanträde Mötets avslutande 56 Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 20 november, kl Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Monica Ulriksson Justerat Viktoria Strömberg Curt Karlsson

5 Läns-SLAKO Östergötland Hemsjukvårdsreformen i Östergötland Landstingets pensionärsråd den 11 september 2013

6 Läns-SLAKO Östergötland Kommunerna övertar ett omfattande hemsjukvårdsansvar Somatisk hemsjukvård Hemsjukvård inkl palliativ vård Planerade och oplanerade hembesök, dygnet runt Intravenös antibiotika, blodtransfusioner samt vätske- och nutritionsbehandlingar på uppdrag Psykiatrisk hemsjukvård till personer med långvarig allvarlig psykisk funktionsnedsättning och behov av vård och stödinsatser från både kommun och landsting Rehabilitering i hemmet Hjälpmedel Kostnadsansvar för hjälpmedel, exkl klinikhjälpmedel och hjälpmedel inom barn- och ungdomshabilitering. Länsgemensamma regelverk och anvisningar. Gemensam förskrivarutbildning och gemensam kompetensutveckling. Gemensam upphandling

7 Läns-SLAKO Östergötland Kompetenser som landstinget tillhandahåller Läkarkompetens. Förändringen ställer nya krav på läkarrollen. Läkaransvaret kommer i huvudsak att ligga inom primärvården. Specialiserad hemsjukvård, vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett läkarlett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens. Konsultativt stöd som möjliggör fortsatt vård i hemmet, oavsett tid på dygnet eller geografiska avstånd till sjukhus. Sällankompetens, när reell kompetens inte kan upprätthållas i kommun p g a att insatser utförs sällan.

8 Läns-SLAKO Östergötland Läns-SLAKO Östergötland Gemensam strategisk ledningsgrupp (SLG) Praxis- och avdömargrupp Referensgrupper och referensnätverk Ordförande och vice ordförande i SLG HR-grupp PROJEKTLEDNINGSGRUPP Gemensam vård- och rehabiliteringsplanering! Gemensam upphandling hjälpmedel Somatik Psykiatri Rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning Vårdinformationstillgång inkl läkemedel Arbetsgrupper Informationsmängder ITinfrastruktur Uppföljning av reformen Medicinsk teknik - Östgötastandard

9 Läns-SLAKO Östergötland Tidplan HÖSTEN 2013 Kvalitetssäkring av tillämpningsanvisningar Uppföljningsplan tas fram Tid för lokala anpassningar vid behov Överblick kompetensförsörjning VÅREN och SOMMAREN 2013 Riskanalyser och åtgärdsplaner Analys, gråzoner/tolkningsutrymme? Anpassning av vårdriktlinjer och anvisningar Nya tillämpningsanvisningar Erbjudande till berörda medarbetare den 13 maj Information till vårdcentraler, sjukhuskliniker och andra vårdgrannar Samverkansavtal Ramavtal om läkarmedverkan JANUARI 2014 Skatteväxling den 1 januari Verksamhetsansvar övertas den 20 januari 2014.

10 Läns-SLAKO Östergötland Aktuellt nu Praktiska anvisningar/tillämpningsanvisningar tas fram. Vårdplaneringsrutiner ses över. Tillvaratagande av hemmet som arena! Individuella vård- och rehabplaner. Kompetensförsörjning, rekryteringar pågår i kommuner. Bra sökbild. Länsgemensamt introduktionsprogram. Lokala överenskommelser kopplat till läkaravtalet Information till sjukhuskliniker, september- Mer information:

11 Läns-SLAKO Östergötland Tack för uppmärksamheten!

12 Hälsorelaterad livskvalité under och efter stamcellstransplantation Ulla Frödin Sektionsledare SCT Sjuksköterska, med.lic

13 Delarbeten I. Frödin U, Börjeson S, Lyth J, Lotfi K. A prospective evaluation of patients' healthrelated quality of life during auto-sct: a 3- year follow-up. Bone Marrow Transplant. 2011;46(10): II. Frödin U, Lotfi K, Juliusson G, Fomichov V, Börjeson S. Early and long-term followup of health-related quality of life following allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation. Submitted

14 Bakgrund Stamcellstransplantation (SCT) är en behandling för olika cancer sjukdomar samt en liten del sjukdomar som inte är cancer Hematopoetiska stamceller från någon givare och källa ges till en mottagare med avsikt att ersätta det hematopoetiska systemet helt eller delvis Hematopoetiska stamceller- stamceller utgående från benmärgen

15 Vad är en hematopoetisk stamcell?

16 Autolog SCT - högdos behandling med stamcellsåtergivning Patientens egna sparade stamceller Allogen SCT Donatorn är ett syskon eller en obesläktad givare

17 Stamcellskällor Benmärg Perifert blod Navelsträngsblod

18 Behandling som innan stamcellsåtergivningen Syftar till att ta bort sjukdomen, att skapa plats för de transplanterade stamcellerna och att sänka immunförsvaret

19 Behandling med höga doser Består av höga doser cytostatika med eller utan helkroppsbestrålning Används vid autolog och allogen SCT

20 Reducerad behandling Innebär att lägre doser cytostatika ges med eller utan lägre doser helkroppsbestrålning Används vid allogen SCT Syfte: T-cellerna ska oskadliggöra resterande tumörceller

21 Vanliga komplikationer, relaterade till behandling Illamående Kräkning Aptitlöshet Muntorrhet Smakförändring Slemhinneskada (mukosit) Diarré Infektion Håravfall Fatigue Sömnsvårigheter Feber

22 Komplikationer relaterade till allogen SCT Avstötningsreaktion (Graft versus Host Disease-GvHD) Infektioner

23 Varför mäta Hälsorelaterad livskvalité (HRQL)? Sjukdom Behandling Fysisk Psykisk Social

24 Studie I och II Studierna i denna avhandling initierades när reducerande behandling introducerades 2001 De flesta QoL/HRQL studier vid denna tidpunkt hade en retrospektiv- eller en tvärsnittsdesign Studierna täcker hela sjukhusperioden och de följande 3 åren i syfte att få en övergripande bedömning av patienternas HRQL över tid

25 Syfte med studierna Utvärdera HRQL hos patienter som genomgår autolog och allogen SCT Identifiera symtom som patienterna upplever under behandling Se hur symtomen utvecklas över tid och hur länge de kvarstår efter genomgången SCT

26 The European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ C-30) Global hälsa/qol Fysisk funktion Emotionell och kognitiv funktion Roll funktion Social funktion Andfåddhet, illamående och kräkning Fatigue, smärta, sömnsvårigheter Aptitlöshet, förstoppning, diarré Ekonomisk påverkan

27 Inklusionskriterier Minst 18 år Tala och läsa svenska Ge informerat samtycke Delta i studieproceduren 1:a autologa SCT (studie I) 1:a allogena SCT (studie II) Studietiden varade från september 2001 till Januari 2008

28 Tidpunkt för utdelning av frågeformulären i studierna

29 Resultat Studie population Autolog SCT (Study I) Allogen SCT (Study II) Antal patienter (n) Män/kvinnor (%) 65/35 50/50 Ålder, medelvärde (range) 54 (18-70) 48 (20-67) Sjukhustid, medelvärde (range) Diagnoser (n) Akuta leukemier Kronisk leukemi Multipelt myelom Lymfom Övriga 21 (14 34) (18 162) Studiepopulation, 3 år (n, %) 53 (55) 38 (40)

30 Functional scales Physical Role Social Emotional Cognitive Studie I Patienter med lymfom upplevde signifikant sämre fysisk funktion vecka 2 jämfört mot patienter med myelom 0 Base w1 w2 w3 w4 m2 m3 m6 y1 y1,5 y2 y2,5 y3 No. Resp.* Function status for the total study population Studie II No. resp. Physical Baseline Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month 2 Month 3 Month 6 Year 1 Year 1½ Year 2 Year 2½ Year Role Emotional Cognitive Social

31 Studie I Symptoms scales Nausea & vomiting Appetite loss Fatigue Sleep disturbance Pain Dyspnoea Constipation Diarrhoea 20 0 Base w1 w2 w3 w4 m2 m3 m6 y1 y1,5 y2 y2,5 y3 No. Resp.* Patienter med lymfom upplevde signifikant sämre fatigue och smärta vecka 2 och mer aptitlöshet månad 2

32 Studie II Symptom scales and items for the total study population Fatigue Pain Dyspnea Sleep disturbance Financial Baseline Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month 2 Month 3 Month 6 Year 1 Year 1½ Year 2 Year 2½ Year 3 No. resp Symptom scales and items for the total study population 100 Nausea & vomiting 90 Appetite loss Constipation 80 Diarrhea Patienter som behandlats med högdosbehandling upplevde signifikant sämre värden redan innan behandling avseende fatigue, illamående och kräkning, vecka 3 för smärta, sömnsvårigheter, vecka 4 för aptitlöshet och diarré Baseline Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Month 2 Month 3 Month 6 Year 1 Year 1½ Year 2 Year 2½ Year 3 No. reps

33 Quality of life Global health - Quality of life Studie I Base w1 w2 w3 w4 m2 m3 m6 y1 y1,5 y2 y2,5 y3 No. Resp Studie II

34 GvHD and HRQL 100 Global health status/quality of life Chronic Graft versus Host Disease (GvHD) Non chronic GVH Limited chronic GVH Extensive chronic GVH Base W 1 W 2 W 3 W 4 M 2 M 3 M 6 Y 1 Y 1½ Y 2 Y 2½ Y

35 Slutsats Unika data om patienternas HRQL före, under och efter transplantationen och ger en tydlig bild hur patientens symptom varierar över tiden. Resultatet ger en realistisk bild av vad patienterna har att förvänta sig Tydligare informera patienterna före transplantation om vad de har att förvänta sig Patienterna får en möjlighet att mentalt förbereda sig inför transplantationen.

36 forts. slutsats Patienterna återhämtar sig snabbt efter en autolog SCT, vilket tyder på att transplantationen tolereras väl av de flesta. Patienter med lymfom i studie I, patienter som behandlats med högdosbehandling och patienter med svår kronisk GvHD i studie II upplevde signifikanta försämrade värden.

37 Implementering Mäta HRQL och symtom regelbundet för att tidigt identifiera de patienter som behöver extra stöd, specifikt under vecka 2 och 3 Implementera olika mätverktyg för att underlätta omvårdnaden av patienter t.ex. verktyg för mukositskattning Implementera träningsprogram eller virtuella dataspel för att öka patienternas fysiska funktion under och efter SCT

38 Tack

39 Vårdval Primär Hörselrehabilitering i Östergötland Regelbok för auktorisation

40 Vårdval Primär hörselrehabilitering Bakgrund Idag finns hörcentraler i Linköping, Norrköping och Motala. Viss service finns i Valdemarsvik, Finspång och Ödeshög. Organisatoriskt tillhör hörcentralerna öron-, näs- och halsklinikerna inom Sinnescentrum. Visst privat vårdutbud med fritt satta avgifter och fritt utbud av hörhjälpmedel.

41 Vårdval Primär hörselrehabilitering Bakgrund Avtalet vuxna med behov är hörapparat och/eller andra hörhjälpmedel ökar. Cirka registrerade användare idag. Ev. uppdämt behov. Tidigare långa väntetider som dock minskat. HSN Uppdrag att utreda förutsättningarna för förbättrad tillgänglighet exempelvis genom vårdval

42 Vårdval Primär hörselrehabilitering Bakgrund HSN Grundat på framlagd utredning uppdrag att ta fram en regelbok för vårdval. Ett vårdval kan öka utbudet av leverantörer och stärker medborgarens ställning genom ökad valfrihet. För att få bedriva primär hörselrehabilitering krävs att landstinget godkänner och auktoriserar leverantören och dennes vårdenhet/er. Auktorisation ger grundläggande kvalitetssäkring och likvärdiga konkurrensvillkor.

43 Vårdval Primär hörselrehabilitering Förslag till beslut att från 1 oktober 2013 införa vårdval inom primär hörselrehabilitering att fastställa framlagt förslag till regelbok att fastställa anvisningar för förskrivning av hörhjälpmedel att hörapparater och andra hörhjälpmedel ska förskrivas som ett lån från landstinget att en egenavgift på 500 kronor per hörhjälpmedel ska tas ut vid förskrivning av hörapparater och andra hörhjälpmedel att patientavgift vid besök för service och reparationer höjs till 100 kronor att vid flytt av fast installerat hörhjälpmedel ska en avgift på 1250 kronor per hjälpmedel tas ut (samma som för andra hjälpmedel)

44 Vårdval Primär hörselrehabilitering Mål, målgrupp och omfattning Mål: Utifrån individens behov och förutsättningar återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga samt goda villkor för ett självständigt liv och aktivt deltagande i samhället Målgrupp: Personer 20 år och äldre med lätt till måttlig hörselnedsättning folkbokförda i Östergötland Omfattning: Behov av hörselrehabilitering skall till stor del kunna tillfredställas med information samt utprovning och anpassning av hörapparat, vid behov kompletteras med andra hörhjälpmedel.

45 Vårdval Primär hörselrehabilitering Patientens ställning Patienten har rätt att välja utförare Patienten har rätt att byta utförare mellan behovsbedömning och förskrivning Utprovning och förskrivning utifrån det av landstinget upphandlade sortimentet Leverantören tillgodoser patienter och närståendes behov av information avseende utredning, vårdinsatser, behandlingsalternativ och hälsorådgivning

46 Vårdval Primär hörselrehabilitering Leverantören skall vidare informera om landstingets regler om valfrihet inom primär hörselrehabilitering informera om landstingets vårdgarantiregler informera om patientens möjlighet att vända sig till patientnämnden informera om patientens rätt att välja och byta vårdgivare minimera informationshinder i form av språksvårigheter eller funktionsnedsättningar fortlöpande utveckla administrativa rutiner för kommunikation med patienter och närstående och anpassa rutinerna till aktuell teknik Leverantören skall ha ett strukturerat och regelbundet samarbete med patient-, anhörig- och handikappsorganisationer samt utveckla nya samverkansformer när så behövs. Erfarenheter och synpunkter i förbättringsarbete skall aktivt tas tillvara.

47 Vårdval Primär hörselrehabilitering Uppdraget Uppdraget omfattar primär hörselrehabilitering som en helhet: Behovsbedömning Utprovning Förskrivning av hörapparat och andra hörhjälpmedel Service Information om hörselnedsättning och tinnitus, orsaker och konsekvenser

48 Vårdval Primär hörselrehabilitering Avgränsningar och remittering Hörselvården vid öron-, näs- och halsklinikerna ansvarar för den fördjupade hörselrehabiliteringen. Remittering kan ske till olika specialistfunktioner. Utredning av hörselrubbningar, tinnitussymptom och/eller balansrubbningar skall handläggas av specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar eller specialist inom audiologi. Till remiss skall bifogas kopia på journalanteckningar samt audiogram.

49 Vårdval Primär hörselrehabilitering Kriterier för remittering Ett antal professionellt framtagna kriterier ingår i regelboken. Kriterierna medger individuell bedömning och skrivs därför inte som skall-krav.

50 Vårdval Primär hörselrehabilitering Behovsbedömning Hörselutredning enligt professionell beskrivning. Kartläggning av patientens individuella behov utifrån ett kommunikativt och psykosocialt perspektiv. Med utgångspunkt från hörselutredning och individuell kartläggning avgör den leg. audionomen om primär hörselrehabilitering ska erbjudas eller remittering ska ske.

51 Vårdval Primär hörselrehabilitering Generella rehabiliteringsinsatser Skriftlig individuell plan med definierade mål Fördjupad information i grupp eller enskilt Utvärdering av resultat mot uppsatta mål

52 Vårdval Primär hörselrehabilitering Förskrivningsprocess Utprovning av hörapparat och/eller annat hörhjälpmedel enligt särskilda anvisningar Patienten information och utbildning kring förskrivna hörhjälpmedel Patient i yrkesverksam ålder information om regler avseende arbetstekniska hjälpmedel Dialog mellan patient och audionom

53 Vårdval Primär hörselrehabilitering Utvärdering och uppföljning Utifrån brukarens behov uppföljning och utvärdering enligt särskilda standardiseringskrav Patientens upplevelse viktig vid utvärdering och uppföljning

54 Vårdval Primär hörselrehabilitering Service Efter avslutad förskrivning och utprovning ansvar för kontroll, justering och reparation Under garantitiden gäller tillverkarens ansvar Därefter, när inte leverantören kan åtgärda fel, skickas hörapparat/annat hörhjälpmedel till landstingets hörapparatservice Leverantören erbjuder låneapparat Kontroll, justering och reparation oavsett vem som förskrivit

55 Vårdval Primär hörselrehabilitering Tillgänglighet Hög tillgänglighet Vårdgaranti i 60 dagar Leverantören uppge öppettider och telefontider Under semesterstängning hänvisa till annan leverantör. Samordning krävs mellan leverantörer Leverantören öppet minst tre timmar helgfri dag måndag-fredag. Gäller ej satellitmottagning Minst två timmar telefontid helgfri dag måndag-fredag

56 Vårdval Primär hörselrehabilitering Rutiner för klagomål Leverantören uppmuntra patienterna att lämna synpunkter Ansvarig för klagomål ska finnas hos leverantörerna Leverantören upplysa om patientnämnden och broschyr ska finnas

57 Vårdval Primär hörselrehabilitering Dokumentation Journaler och annan dokumentation i enlighet med gällande författningar Dokumentation i systemet Auditbase I avvaktan på att Auditbase uppfyller informationssäkerhetskraven kan leverantören använda eget IT-system eller pappershantering

58 Vårdval Primär hörselrehabilitering Specifik samverkan Primär hörselrehabilitering första kontakt och ansvar för en sammanhållen hörselvård. Leverantören delta i att utveckla en sammanhållen vårdprocess samt främja metod- och teknikutveckling Delta i samverkansmöten Erbjudas delta i utbildningsdagar anordnade av landstingets hörselvård

59 Vårdval Primär hörselrehabilitering Specifika krav på kvalitetsarbete Rapportera och delta i utveckling av kvalitetsregistret Hörselbron Leverera statistik till Hjälpmedelsinstitutet och Hörselskadades Riksförbund Leverantören ska tillämpa dokumenterade kvalitetsfrämjande rutiner så att avtalad tjänst levereras och administrativa rutiner säkerställs

60 Vårdval Primär hörselrehabilitering Specifika krav på forskning Leverantören ska delta i forskning inom hörselområdet genom att ställa information till förfogande Särskild ersättning kan utgå vid deltagande i forskningsprojekt

61 Vårdval Primär hörselrehabilitering Specifika krav på personal och kompetens Uppdraget ska utföras av legitimerad audionom Leverantören ska ha minst två anställda legitimerade audionomer Minst en audionom ska ha minst två års erfarenhet Kompetens att handleda audionomstuderande Namngiven verksamhetschef Vidareutbildning Delta i ev. förskrivarutbildning

62 Vårdval Primär hörselrehabilitering Uppföljning Löpande uppföljning dialog och utvecklingsorienterad Tillgänglighet Patientupplevelse Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Patientsäkerhet Bemanning

63 Vårdval Primär hörselrehabilitering Uppföljning Händelseorsakad uppföljning Uppföljningsplan Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård Säker hälso- och sjukvård Patientfokuserad hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård i rimlig tid Kompetens Vårdprocess/patientflöde

64 Vårdval Primär hörselrehabilitering Ersättning Landsting Privat Bedömningsbesök 600 kronor 618 kronor Rehabiliteringsinsatser 2310 kronor 2379 kronor Servicebesök 100 kronor 100 kronor Verksamhetsförlagd utbildning Deltagande i forskningsprojekt Ersättning enl. särskild överenskommelse Ersättning enl. särskild överenskommelse

65 Vårdval Primär hörselrehabilitering IT-stöd Beskrivning av hur informationsutbytet ska gå till när systemet Auditbase uppfyller informationssäkerhetskraven. Beskrivning av hur informationsutbytet ska gå till innan Auditbase är godkänt. Beskrivning av informationssäkerhetskrav.

66 Vårdval Primär hörselrehabilitering Övriga avsnitt Hälso- och sjukvårdens generella villkor Allmänna villkor Auktorisation Avtal

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget

Ersättare Siwe Clasén (FP) Landstinget Marita Granath (C) Landstinget PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-05-23 8-13 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Olle Beng

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2011-11-30 22-28 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2011-11-30 22-28 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2011-11-30 22-28 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Närvarande Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-06-03 10-17 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-06-03 10-17 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2009-06-03 10-17 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Blå Salen, Universitetssjukhuset i Linköping Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog

Läs mer

Framtagande av regelbok för primär hörselrehabilitering

Framtagande av regelbok för primär hörselrehabilitering BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Mattias Bly 2013-01-11 LiÖ 2012-839 Hälso- och sjukvårdsnämnden Framtagande av regelbok för primär hörselrehabilitering I Landstinget i Östergötland finns mottagningar

Läs mer

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan

Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Ledningsstaben 2013-12-13 Eliana Pettersson Beredningen för samverkan Mötesanteckningar från sammanträde för beredningen för samverkan Tid: 13 december 2013, kl. 08.30 12.00 Plats: Östra samordningsförbundet,

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög...

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög... 2014-04-29 1 Plats och tid Närvarande Frånvarande Hemsjukvårdens konferensrum, Nygatan 5, Ödeshög Tisdagen 29 april 2014, klockan 10:00-12:10 Weine Bäck (KD) ordförande, socialnämnden Maria Gustafsson

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Hälsosamverkansberedningen samt Landstingets representanter i Samordningsförbunden

Hälsosamverkansberedningen samt Landstingets representanter i Samordningsförbunden 1 (7) Hälsosamverkansberedningen samt Landstingets representanter i Samordningsförbunden Tid 2009-04-29 Plats Östra sammanträdesrummet, Landstingshuset, Linköping Närvarande Hälsosamverkansberedningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-29 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 16:00 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Sekreterare... Paragrafer 42

Läs mer

Landstingshuset, Smedjan, Kalmar

Landstingshuset, Smedjan, Kalmar KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-10-03 Tid Kl 13:00 16:00 Plats Landstingshuset, Smedjan, Kalmar Omfattning 30-41 ande Anette Lingmerth (S) ordf. (kommunstyrelsen) Gunilla Johansson

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Programberedning 3- Folkhälsa och psykiatri PROTOKOLL 2014-06-09 5/2014 1-8 Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Datum Måndagen den 9 juni 2014 Tid 13.00 14.45 Plats Mälarsalen,

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Bengt Englund SPF Skepplanda Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Läkarsamverkan Alla kunder i den basala hemsjukvården skall ha en patientansvarig läkare.

Läkarsamverkan Alla kunder i den basala hemsjukvården skall ha en patientansvarig läkare. Riktlinje Utgåva nr sida 5 Dokumentets namn Riktlinje gällande Kundval, basal hemsjukvård och hemrehabilitering Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 130920 Reviderad

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

HEM SJUKVÅRD 2015 SAMARBETE MELLAN KSL OCH SLL FÖR ATT SKAPA EN GOD, TRYGG OCH SÄKER VÅRD MED EFFEKTIVT ANVÄNDA RESURSER

HEM SJUKVÅRD 2015 SAMARBETE MELLAN KSL OCH SLL FÖR ATT SKAPA EN GOD, TRYGG OCH SÄKER VÅRD MED EFFEKTIVT ANVÄNDA RESURSER ETT SAMARBETE MELLAN KSL OCH SLL FÖR ATT SKAPA EN GOD, TRYGG OCH SÄKER VÅRD MED EFFEKTIVT ANVÄNDA RESURSER Två aktörer Med en gemensam ambition 2013-04-25 3 Skapas en god, trygg och säker vård i hemmet

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-03-04 1-9 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-03-04 1-9 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2009-03-04 1-9 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Brigaden, Linköping Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (kd) Landstinget Ordförande

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet

MINNESANTECKNINGAR. Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet MINNESANTECKNINGAR Ledningsstaben Beredningen för samverkan Maud Jonsson 2011-03-25 1 (3) Tid Fredagen den 03 mars 2011, kl 8.30-11.30 Plats Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet Närvarande

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Hemsjukvårdsväxlingen 2008-01-01 Kalmar län

Hemsjukvårdsväxlingen 2008-01-01 Kalmar län Hemsjukvårdsorganisationen före 2008 Egen organisation sedan husläkarreformen 1994-2004 Distriktsvårdschefer Ansvarsområden: Distriktsvård inkl mottagningsverksamhet Barnhälsovård Barnhälsovårdens specialistenhet

Läs mer

Remisskriterier fö r habiliteringmöttagningarna

Remisskriterier fö r habiliteringmöttagningarna Remisskriterier fö r habiliteringmöttagningarna För att habiliteringen ska anta en remiss eller en egen vårdbegäran krävs: att individen tillhör eller förmodas tillhöra habiliteringens målgrupp att svårighetsgraden

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bakgrund Handikappreformen 1994 innebar

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2010-02-19 1 () Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Mari-Anne Andersson Sekreterare...

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå VIC Vårdpersonal inom cardiologi www.v-i-c.nu Hjärtsviktsdagar i Göteborg 15-16 oktober 2009 Ur programmet; Teamet runt patienten Palliativ vård Hjärtsvikt och palliativ

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET VIDARKLINIKENS M OTTAG N I N G I N OR R K Ö P I NG HE L HE T S S Y N O C H LI V SK VA LI TET Foto: Anders Kratz, Lena Norrby, Thomas Ågren Om Vidarkliniken Vidarkliniken är en idéburen vårdverksamhet som

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Art: Sammanträde med pensionärsrådet Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15 Plats: Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Ledamöter: Ingalill Alsterlind SKPF ordförande Lennart Andersson RPG Kerstin

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset sammanträdesrum Skuten/Dovern kl 13 00 16 00 Beslutande Conny Lindgren, ordförande Börje Wåhleman Guy Gestranius, Aura Pentti Rantala, FFF Bernt Johansson, SPF Gruvan

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Personlig information

Personlig information Min dagbok Personlig information Namn: Adress: Postnr: Postadress: Tel: E-post: Läkare/sjuksköterska Namn: Tel: Min dagbok Du har ordinerats cytostatikabehandling för behandling av din cancersjukdom. Denna

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer