Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS"

Transkript

1 Joel Hansson Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer; Lundalänken. Lundalänken har givit busstrafiken i stråket en genväg i form av en bussbana, separerad från biltrafiken, mellan Universitetssjukhuset och Solbjer (viss tillfartstrafik tillåts dock på LTH-området och Ideon). På den mest centrala delen, mellan Lund C och Universitetssjukhuset, går kollektivtrafiken i blandtrafik (tillsammans med biltrafiken). Bussprioritering sker dock i viss mån genom olika trafikregleringar, signalanpassningar och utvecklade hållplatsmiljöer. Sträckan mellan Lund C och Solbjer trafikeras av fyra busslinjer: en regionbusslinje Lund Malmö, en regionbusslinje Staffanstorp Lund Södra Sandby och två stadsbusslinjer. De fyra linjerna samordnas tidtabellsmässigt för att tillsammans skapa busstrafik med hög turtäthet i stråket. Delar av Lundalänken, i synnerhet den centrala delen mellan Lund C och Universitetssjukhuset, utnyttjas av ytterligare busslinjer. Nollalternativet bygger vidare på samma struktur, med Lundalänken som ett samlande stråk för flera busslinjer. Stadsbusslinjerna förlängs till ESS och regionbusslinjen från Malmö delas upp i två linjer: en som går österut från E22:an, till ESS, och en som går västerut från E22:an, till Lund C. Restid mellan Lund C och ESS uppskattas bli minuter 1. Utredningsalternativet spårväg Utredningsalternativet innebär att Lundalänken konverteras till spårväg. Samtidigt tas kollektivtrafikprioriteringen ett steg längre, med helt separerad kollektivtrafikbana hela vägen från Lund C till ESS. 1 Beräknat utifrån antagande om att dagens medelhastighet Lund C Solbjer kommer att gälla på hela sträckan Lund C ESS. Trivector, Göteborg Barnhusgatan Göteborg / Sweden Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Bank Nordea Styrelsens säte Lund Org. Nr

2 SID 2(9) Kollektivtrafiken i stråket koncentreras till spårvagnslinjen, vilket innebär att bussnätet omformas. Stadsbusslinjerna på Lundalänken ersätts helt av spårvägen. Regionbusstrafiken mellan centrala Malmö och östra Lund förändras så att ingen linje längre går parallellt med stråket (öst-västligt), utan fördelas i Lund snarare på nord-sydliga linjer mot samma målpunkter: Brunnshög/ESS, Ideon/Norra Fäladen respektive LTH/Universitetssjukhuset. Busstrafiken till Södra Sandby flyttas från Lundalänken till Getingevägen Norra Ringen Solbjersvägen. Mellan Universitetssjukhuset och ESS skapas därmed förutsättningar för en helt separerad spårväg (utan busstrafik). Detta ger positiva effekter avseende anläggnings- och underhållskostnad, möjlighet att välja annan markbeläggning än betong eller asfalt (t.ex. gräs) i spårområdet, enklare hållplatsmiljöer (bussar och spårvagnar har olika instegshöjd) och mindre busstrafik i centrala Lund. Restid mellan Lund C och ESS beräknas bli 13 minuter 2. Jämförelsealternativet BRT (Bus Rapid Transit) Jämförelsealternativet är trafikeringsmässigt detsamma som utredningsalternativet, men i stället för spårväg byggs bussbanan ut. Precis som i utredningsalternativet skapas en helt separerad kollektivtrafikbana från Lund C till ESS, men för bussar i stället för spårvagnar. För att kunna möta det stigande kapacitetsbehovet trafikeras den lokala BRTlinjen med maxlängd för bussarna, ca 25 m långa dubbelledbussar. Med samma framkomlighet som i utredningsalternativet blir restiden densamma, 13 minuter mellan Lund C och ESS. Infrastruktur Nollalternativet I nollalternativet förlängs gatunätet ut till ESS, en sträcka på ca 2 km, med tre nya busshållplatser. På övriga sträckan, befintlig del av Lundalänken, görs inga infrastrukturförändringar. Utredningsalternativet I utredningsalternativet byggs spårväg mellan Lund C och ESS, knappt 6 km med nio hållplatser. Österut från Ideon får spårvägen en något justerad sträckning jämfört med Lundalänken, med bland annat en ny passage under E22:an. I 2 Bygger på antagande om hundraprocentig framkomlighet och körhastighet 30 km/h Lund C SUS och huvudsakligen 40 km/h på övriga sträckan, med undantag för vissa hastighetsnedsättningar i tvära kurvor.

3 SID 3(9) samtliga korsningar införs hundraprocentig signalprioritet för spårvagnstrafiken. Infrastrukturinvesteringen har bedömts till 640 miljoner kr (exkl. depå) 3. Jämförelsealternativet I jämförelsealternativet förlängs Lundalänkens bussbana såväl västerut, från Universitetssjukhuset till Lund C, som österut mot ESS. Precis som i utredningsalternativet justeras sträckningen österut från Ideon, vilket även här bland annat inkluderar en ny passage under E22:an. Totalt byggs knappt 4 km ny bussbana. Tre nya hållplatser byggs och dessutom byggs sex hållplatser på den befintliga sträckan om för att möjliggöra trafikering med längre bussar. På vändhållplatserna vid Lund C och ESS behövs dessutom vändslingor med plats för flera bussar samtidigt, eftersom turtätheten kommer att vara extremt hög i rusningstid. Figur 1. Vändslinga för dubbelledbussar vid Fryktorget i Göteborg. Avstigning sker på norra sidan av torget, påstigning på södra sidan. I jämförelsealternativet i Lund kommer den extrema turtätheten sannolikt kräva ytterligare ett hållplatsläge för påstigande, vilket innebär att utrymmesbehovet ökar. 3 Lunds kommun (2011). Förstudie spårväg Lund C till ESS. s. 44.

4 BUSS SID 4(9) BUSS BUSS BUSS BUSS : Clemenstorget :17 BUSS BUSS Figur 2. Planskiss över vändslinga vid Lund C, på Clemenstorget, med helt egen bana för busstrafiken. Den täta trafiken kräver två hållplatslägen för avgående bussar, i skissen på västra sidan av torget. Dessutom finns i skissen en avstigningshållplats på södra sidan av torget. Liksom i utredningsalternativet införs hundraprocentig signalprioritet för kollektivtrafiken i samtliga korsningar. Infrastrukturinvesteringen bedöms uppgå till motsvarande procent av spårvägens i utredningsalternativet, d.v.s. runt miljoner kr 4. 4 Baserat på jämförelse av kostnadsuppgifter för BRT och spårväg i: Andersson, PG och Gibrand, M. (2008). Litteratursammanställning över kollektivtrafiksystem. Trivector Traffic (rapport 2008:26). Sandberg, L. m.fl. (2011). Buss, BRT och spårväg en jämförelse. WSP (rapport 2011:1). Johansson, T. (2008). Bus Way i Nantes. Modern Lokaltrafik nr 1/2008, s Andersson, PG (2012). Kostnader. Spårvagnsstäderna.

5 SID 5(9) Kapacitet Styrande för kapaciteten är terminaler och plankorsningar. När det gäller terminaler är det i första hand Lund C, där bussterminalens kapacitet redan idag är hårt utnyttjad, som är begränsande. Här krävs större ytor för att möjliggöra ökad busstrafik. I plankorsningarna handlar det om vilket turtäthet som kan hanteras med acceptabel framkomlighet för alla trafikslag. Med hundraprocentig prioritet för kollektivtrafiken, som i utrednings- och jämförelsealternativet, kommer trafiksignalernas faser att påverkas varje gång en spårvagn eller en BRT-buss ska passera. Vid extrem turtäthet innebär detta att korsningen nästan blockeras för fotgängare, cyklister och bilister. För att plankorsningar ska fungera är det oftast praxis att anta tre minuter som maximal turtäthet 5. Nollalternativet I nollalternativet är det enligt Skånetrafiken möjligt att öka turtätheten för stadsbussarna till tiominuterstrafik. De två regionbusslinjerna går redan idag i vardera tiominuterstrafik, vilket innebär att stads- och regiontrafik i stråket sammanlagt kan ge nästan treminuterstrafik. Utöver detta är det möjligt att öka kapaciteten genom att använda längre stadsbussar (ledbussar, ca 18 m långa i jämförelse med 12 m långa standardbussar). Totalt sett kan kapaciteten i nollalternativet på detta sätt ökas med ca 30 procent, motsvarande totalt ca 1000 resor per timme och riktning. Utredningsalternativet Spårvägssystemet planeras för upp till drygt 40 m långa spårvagnar. Med maximalt treminuterstrafik är det möjligt att nästan femfaldiga kollektivtrafikens kapacitet i stråket, motsvarande upp till 3600 resor per timme och riktning 6. Jämförelsealternativet Med uteslutande dubbelledbussar på egen bana i stråket och maximalt treminuterstrafik är det möjligt att ungefär fördubbla kollektivtrafikens kapacitet i stråket, motsvarande ca 1800 resor per timme och riktning 6. Som jämförelse hävdas i Systemanalys för lokal kollektivtrafik i Malmö att dubbelledbuss är lämplig i kapacitetsintervallet resenärer per timme och spårvagn vid >1100. Anledningen till att dessa siffror är lägre än de som redovisas ovan är att trängselproblem mellan bussar eller spårvagnar kan uppstå redan vid tätare trafik än femminuterstrafik, om man inte lyckas med den hundraprocentiga kollektivtrafikprioriteringen. 5 Bjerkemo, S. (2007). Avancerade kollektivtrafiksystem utomlands mellanformer mellan buss och spårväg. Vinnova (rapport 2007:03), s. 91 & Johansson, T. (2004). Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar respektive bussar. VTI (meddelande 948), s Antar praktisk kapacitet enligt Malmö Stad (2012). Systemanalys för lokal kollektivtrafik i Malmö - För buss, superbuss och spårvagn. Framtidens kollektivtrafik ( ).

6 SID 6(9) Målstyrt kapacitetsbehov Bakgrund I den långsiktiga samhällsplaneringen måste vi utgå ifrån de mål som satts upp, annars kommer vi aldrig att kunna nå dem. Detta innebär att vi intar ett aktivt förhållningssätt i planeringen. Frågan Vad vill vi med framtiden? är utgångspunkt. I mer kortsiktiga perspektiv kan det ibland vara bekvämare att ha ett mer passivt förhållningssätt, som utgår ifrån nuläget. Då används ofta prognoser i form av framskrivningar. Frågan Hur ser framtiden ut? är utgångspunkt. Jfr de engelska begreppen backcasting och forecasting. Exemplet Brunnshög I sammanhanget relevanta mål för Lund NE 7 : I siffror: Här ska forskningsintensiva företag och institut vilja etablera sig och olika universitet ha sina filialer. Ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande arbetsplatser och ett antal bostäder (arbetsplatserna är dimensionerande i detta fall). Max en tredjedel av resorna till och från området ska vara bilresor. Utgångspunkten är 1/3 bil, 1/3 kollektivtrafik och 1/3 gång och cykel. För att kunna uppnå detta behöver vi planera kollektivtrafiksystemet för följande: Av de arbetande reser ca % till jobbet i maxtimmen, d.v.s. drygt Tredjedelsmålet ger att minst ca av dessa bör vara kollektivresor. Av dessa bör uppskattningsvis ca % kunna ske på Lundalänken, vilket innebär ca 2500 resor i timmen i en riktning. För att kunna gå mot de uppsatta målen krävs ett attraktivt och kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem. Med de kvantifieringar som anges är slutsatsen att spårväg är nödvändigt. 7 Enligt Visionen för Brunnshög, hämtat från

7 SID 7(9) Referensbilder Nollalternativet

8 Utredningsalternativet SID 8(9)

9 Jämförelsealternativet SID 9(9)

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15 Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall Rapport 2012-02-15 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM Version 1.0 Malmö 2010-06-17 Sweco Infrastructure AB Trafikutredning Kristianstadslänken genom centrum 1 (17) Dokumentinformation Titel: Trafikutredning

Läs mer

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

Dubbelt upp! Lokala K2020

Dubbelt upp! Lokala K2020 Dubbelt upp! Lokala K2020 Kommunernas planer, önskemål och förväntningar på kollektivtrafiken i Göteborgsregionen år 2025 December 2010 XXX Innehåll Förord 3 Dubbelt upp! Lokala K2020 7 Ale kommun 12 Alingsås

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Nya stationer, nya möjligheter En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan 1 Rapportens namn: Nya stationer, nya möjligheter? En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Namn Sökord: Station,

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Spårväg Guide för etablering Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Thomas Johansson Thomas Lange DEN GODA STADEN Thomas Johansson Thomas Lange Spårväg Guide för etablering Spårväg Guide

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Gatukontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-05-18 2.0 André Kingstedt Gatukontoret Planeringsenhet A Innehållsförteckning Södra Förstadsgatan

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik Kommunikationer KOMMUNIKATIONER Gång- och cykeltrafik Gångtrafik Nästan alla trafikanter är fotgängare vid någon del av en resa. I en fjärdedel av alla resor är gång det huvudsakliga färdmedlet och dominerar

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare

Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kaunisvaara/ Malmbanan, Pajala med omnejd Dokumentation: Workshop 3, 111111 Deltagare Kjell-Åke Berne Sehlberg Mary Rosenfors Ola Magnusson Johanna Alm Lena Jatko Kurt Wennberg Bengt Niska Leif Zetterberg

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss)

Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss) 1(55) Handläggare Pauline Sedin Fastställd av Anders Lindström Förvaltningschef TF Informationsägare Jens Plambeck Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss) 2(55) Innehållsförteckning

Läs mer

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER Strategisk analys Underlagsrapport till SAMPLAN Slutrapport från arbetsgruppen för det strategiska området Storstaden och dess transporter November 1999 1 Förord Detta är

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer