Här kommer nu ett nytt nummer av Fortexpressen att avnjutas i vårsolen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här kommer nu ett nytt nummer av Fortexpressen att avnjutas i vårsolen."

Transkript

1 NR Redaktör: Gunilla Byström, familjeläkare, Vårdcentralen Viken, Örnsköldsvik Hemsida: Arbetsåret har kommit igång. Vi har just passerat vårdagjämningen med dess underbara förändring från dominerande mörker till ljus. Läkartidningen kommer med dubbelnummer över påsk. Just dessa veckor mitt på terminen kan användas till att samla krafter och andas ut för att klara fortsättningen av terminen. En av de roligaste uppgifterna, tycker jag, är när jag ställs inför något lite främmande och nytt. En patient som läst en artikel om en ny metod eller vill veta hur hans mediciner och naturläkemedel fungerar tillsammans. Då får jag tillfälle att lära mig själv mer. Den suveräna informationskällan har blivit Internet. Alla goda länkar som ständigt uppdateras. För att inte tala om Google. Har du googlat någon gång med patienten i rummet? Använt Internetmedicin eller FASS.se medan patienten sett på? Det gör jag ibland utan att skämmas. Likaväl som jag kan behöva slå upp i Läkemedelsboken eller MittMedel, under en konsultation. Jag tycker det känns bra att kunna ge min patient det senaste besked som går att få. Samtidigt ställer jag det i relation till min egen kliniska erfarenhet. Det blir en spännande mosaik att kombinera med patientens förställningar och förväntningar. Här kommer nu ett nytt nummer av Fortexpressen att avnjutas i vårsolen. Trevlig läsning! 1

2 Glimtar från SFAM-Västernorrland SFAM Y årsmöte 24 januari 2008 avhölls på anrika St Petrilogen i Härnösand med ett 20-tal närvarande. Temat var Kultur och hälsa och inbjuden talare var Annelie Lindberg från Musik i Västernorrland. Efter en inledande fartfylld dans berättade hon om Krokusprojektet i länet. Ett projekt kring kulturens betydelse för hälsan och den pilotstudie på arbetsplatser i länet som genomförts i samarbete med proffessor Töre Theorell på Karolinska institutet. Fortsättning följer. Vid årsmötesförhandlingarna omvaldes delar av styrelsen som fortsätter bestå av ordförande Kjell Sundin Härnösand, sekreterare Kerstin Rydeman Sundsvall, kassör Eva Jaktlund Fränsta, ledamot Anna Elmerfeldt-Wallinder Sundsvall. Rekrytering diskuterades. Det finns 37 ST-läkare i allmänmedicin i länet där stämningen i gruppen kändes mycket bra. Farhågor framkom om handledartillgången om de erfarna familjeläkarna börjar gå i pension i förtid. Ylva Johansson, veteran som studierektor i Sundsvall, går i pension i höst och måste ersättas. Vakansläget ventilerades. Göran Umefjord berättade att vakansläget på landstingsdrivna VC är 45% men på de privata VC 0%. Detta bör analyseras mer. Styrelsen fick i uppdrag bl.a. att försöka knyta ST-läkarna närmare sig, fortsätta politikerkontakterna (särskilt om rekrytering) samt att följa upp arbetet med kvalitetsindikatorer. Styrelsen deltar april i ett nationellt möte om kvalitetsindikatorer i primärvård på Hotell Södra Berget i Sundsvall. Ett initiativ av de fyra nordliga landstingen som bildat en grupp under ledning av doktor Anders Lindman i Boden. Målet är att ha gemensamma kvalitetsindikatorer i dessa län. Alla är välkomna att delta, så anmäl er gärna. Kvalitetsindikatorer kommer säkert att styra en hel del av vårt jobb framöver, särskilt som de kommer vara en del av grunden för kapiteringen. Kjell Sundin Ordförande SFAM Västernorrland 2

3 Nyckelkompetenser för livslångt lärande och FQgruppernas renässans Jag deltog tillsammans med Fredrik Alsén och Gunilla Byström på fortbildningssamordnarmöte i Stockholm 14 februari. Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria från Göteborg deltog som inspiratör. Han berättade om Europaparlamentet och rådets rekommendation från 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande- en europeisk referensram. Eftersom globaliseringen ständigt ställer Europeiska unionen inför nya utmaningar kommer varje enskild medborgare att behöva en rad nyckelkompetenser för att på ett flexibelt sätt kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad värld. Utbildning i sin dubbla sociala och ekonomiska roll har en central uppgift när det gäller att se till att europeiska medborgare får de nyckelkompetenser som krävs för att de på ett flexibelt sätt skall kunna anpassa sig till dessa förändringar. Inlärarnas skiftande behov bör bemötas genom att man mot bakgrund av de enskilda individernas olika kompetens säkerställer att de grupper som, på grund av utbildningsmässiga nackdelar orsakade av personliga, sociala, kulturella eller ekonomiska omständigheter, behöver särskilt stöd för att utnyttja sin utbildningspotential får samma möjligheter och tillgång till utbildning. Exempel på sådana grupper är personer med bristande grundkunskaper, särskilt låg läskunnighet, personer som avbrutit sin skolgång, långtidsarbetslösa och personer som återvänder till arbetet efter en längre ledighet, äldre, invandrare och funktionshindrade personer. Det huvudsakliga syftet med referensramen är att 1. kartlägga och fastställa de nyckelkompetenser som är nödvändiga för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social sammanhållning och anställbarhet i ett kunskapsbaserat samhälle, 2. stödja medlemsstaterna i arbetet med att se till att ungdomar efter grundutbildningen har utvecklat nyckelkompetenser till en nivå som utrustar dem för vuxenlivet, och vilka utgör en grund för vidareutbildning och arbetslivet, och att vuxna kan utveckla och uppdatera sina nyckelkompetenser under hela livet, 3. tillhandahålla ett europeiskt referensredskap för beslutsfattare, utbildningsanordnare, arbetsgivare och inlärarna själva, för att underlätta satsningar på nationell och europeisk nivå mot gemensamt överenskomna mål, samt 4. tillhandahålla en ram för ytterligare åtgärder på gemenskapsnivå både inom arbetsprogrammet Utbildning 2010 och inom gemenskapens utbildningsprogram. Nyckelkompetenser Kompetens definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. Denna referensram omfattar åtta nyckelkompetenser: 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3

4 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens. 5. Lära att lära. 6. Social och medborgerlig kompetens. 7. Initiativförmåga och företagaranda. 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Sven-Eric Liedman skrev en debattartikel om detta europeiska manifest i DN 24 januari i år. Han avslutade ganska kritiskt om den kunskapssyn som dokumentet utstrålar. Men i skoldebatten är det nu raka puckar som gäller. Allt ska göras klart och enkelt och entydigt. Kan då inte frestelsen ligga nära att yxa till några enkla regler som gör det möjligt att göra också det svårfångade i kunskapen mätbart? Jag är rädd för det. Vi var ett dussintal fortbildningssamordnare från hela landet som deltog i en stimulerande diskussion med Sven-Eric om dessa begrepp. Associationer till vårt egna livslånga lärande som läkare dök hela tiden upp. På eftermiddagen avhandlade vi gemensamma hjärtefrågor. Efter många års tynande tillvaro för FQ-grupper har det smågruppsbaserade lärandet åter hamnat i fokus tack vare företeelser som ST-forum bland annat. Kvalitetsarbete enligt SFAMs Mål och Mått lämpar sig också utmärkt för smågrupper. Woncamötet i Istanbul i september kommer att ha smågruppslärande på agendan. Det känns som det är läge för FQ-gruppens renässans! En analys av varför detta SFAMs flaggskepp gick på grund är på sin plats. Utan att någon haverikommission är utsedd kan man konstatera att stöd till FQ-gruppledare i form av kompetensutveckling och handledning är avgörande för gruppernas livskraft. En gemensam uppmaning att blåsa liv i FQ-grupperna alternativt nystart, var något som vi var klart överens om. I den nya målbeskrivningen för specialiteten allmänmedicin anges inomprofessionell reflektion i grupp som en viktig metod för lärande. Detta ger stöd till att skapa en sådan struktur för fortbildningen. Ett brev (1) har skickats till landets olika primärvårdsledningar med titeln Kvalitet i primärvården kräver fungerande fortbildning. Det är oroväckande att specialister i allmänmedicin avsätter allt mindre veckoarbetstid till fortbildning. Nästa fortbildningssamordnarmöte planeras 25 september i Stockholm. Anders Lundqvist (1) Se Fortexpressen

5 pvkvalitet.se Hej, I Sydöstra Regionen dvs Landstingen i Jönköping, Kalmar och Östergötland har en grupp sedan 2 år arbetat med att skapa ett regionalt " kvalitetsregister " för primärvård. Vi har fått litet anslag från Forskningsrådet för Sydöstra Sverige FORSS och har utvecklat en webportal med hjälp av Otima AB i Kalmar som även utvecklat och driftar Palliativ- och Intensivvårds-registren. Vårt register pvkvalitet.se har varit i drift nu ett drygt år. Tack vare generösa bidrag från STRAMA så kan vi nu erbjuda alla primärvårsmottagningar i Sverige att kostnadsfritt ansluta sig till pvkvalitet.se Syftet med pvkvalitet.se är att du enkelt,snabbt och tydligt skall få återkoppling på dina resultat: 1. Det skall vara enkelt att mata in kvalitetsdata 2. Återkoppling - benchmarking skall ges omedelbart med tydlig illustration av egna resultat i förhållande till övrigas och evidensbaserade mål 3. I direkt anslutning till diagrammen skall finnas tillgång till rekommendationer/evidens Just nu finns indikatorer klara för astma, kol, hjärtinsufficiens, tonsillit och cystit hos kvinnor över 18 år. Vi hoppas att inom någon vecka ha bensår klar vilket blir vår första för distriktssköterskor. Planerna är att under våren färdigställa indikatorer även för luftvägsinfektioner och förmaksflimmer. Gå in på Klicka på rubriken Klicka här om du vill veta mer om pvkvalitet: så öppnas en powerpointpresentation som beskriver hur registret fungerar. Det är ungefär 70 vårdcentraler som har rapporterat in resultat. Välkommen i gänget! Sven Engström distriktsläkare i Gränna Ordförande i SFAM:s Kvalitetsråd 5

6 Kalendarium 2008 Forte-kurser 17 april Smärtproblem från rörelseapparaten Ortopedisk allmänmedicin Heldag, Härnösand Ingemar Söderlund, SFOM, Helsingborg Ansvarig Gunilla Byström maj Diabetes på vårdcentralen Svensk diabetologisk förening har möte i Härnösand Forte medverkar med bland annat NDR-workshop Ansvarig Göran Umefjord Oktober Röntga rätt och lagom. (Favorit i repris) Sundsvall Ansvarig Anders Lundqvist November(?) ÖNH på VC. Härnösand Ansvarig Andrée Wennstig November (?)Laborera rätt och lagom Nils Tryding. Ansvarig Fredrik Alsén. 2-dagarskurs på Hotell Höga möjlighet till internat. Kusten, Läkemedelskommittén Hornödag - Hjärta/kärl 16 april nytt datum Målgrupp: Läkare Heldagsutbildning på Hotell Höga Kusten Kvalité i läkemedelsförskrivning 9 april 2008 Läkemedelskommittén inbjuder till diskussion kring kvalitetsindikatorer och uppföljning när det gäller läkemedel 6

7 Läkemedel för behandling av alkohol- och tobaksberoende 15 april Ugglan, utbildningslokalerna, Härnösands sjukhus 16 april Tärnan/Måsen, Örnsköldsviks sjukhus 22 april Samlingssalen, Sollefteå sjukhus 24 april Aulan, utb. lokalerna, Sundsvalls sjukhus Tid: Målgrupp: vårdpersonal Lokala eftermiddagsföreläsningar av apotekare Anna Berglin.. Hornödag - Invandrarmedicin 29 maj 2008 Målgrupp: Läkare Heldagsutbildning på Hotell Höga Kusten WONCA 3-6 september i Istanbul. Tema Kollegiala grupper SFAM oktober höstmöte Örebro 7

Redaktör: Gunilla Byström, familjeläkare, Vårdcentralen Viken, Örnsköldsvik Hemsida: www.lvn.se/forte

Redaktör: Gunilla Byström, familjeläkare, Vårdcentralen Viken, Örnsköldsvik Hemsida: www.lvn.se/forte NR 3 2007 Redaktör: Gunilla Byström, familjeläkare, Vårdcentralen Viken, Örnsköldsvik Hemsida: www.lvn.se/forte För mig började och slutade detta år med funderingar kring sjukskrivningsproblem. En kurs

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Redaktör: Gunilla Byström, familjeläkare, Vårdcentralen Viken, Örnsköldsvik Hemsida: www.lvn.se/forte

Redaktör: Gunilla Byström, familjeläkare, Vårdcentralen Viken, Örnsköldsvik Hemsida: www.lvn.se/forte NR 3 2006 Redaktör: Gunilla Byström, familjeläkare, Vårdcentralen Viken, Örnsköldsvik Hemsida: www.lvn.se/forte Höst i fortbildningens tecken Kvalitets arbete kurs konferens disputation Hur lär du dig?

Läs mer

Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Distriktsläkaren Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Spännande aktuella fackliga frågor tt som nytillträdd ordförande i Svenska

Läs mer

Skriv i AllmänMedicin! personer med och utan typ 2-diabetes Tomas Fritz

Skriv i AllmänMedicin! personer med och utan typ 2-diabetes Tomas Fritz AllmänMedicin 3 2013 Innehåll Omslagbild: Magda Simonia 3 Ledare: Ersättningssystem i vården Karin Träff Nordström 4 Chefredaktörens rader Ingrid Eckerman 6 SFAM medverkar i pilotprojekt Sara Modig 7 SFAM

Läs mer

Vår satsning på ST-utbildning

Vår satsning på ST-utbildning Vår satsning på ST-utbildning ger framtidens sjukvård i Region Skåne Resumé av ST-dagen den 28 oktober 2009 Resumé över ST-dagen Region Skåne 2009 Text: Lottie Sällström Randsalu Fotograf: Rasmus Björgell

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Nu vässas distriktsläkarnas fortbildning. Man behöver inte vara rädd att avrunda med en efterrätt Boo hemsjukvård bäst på riskbedömning

Nu vässas distriktsläkarnas fortbildning. Man behöver inte vara rädd att avrunda med en efterrätt Boo hemsjukvård bäst på riskbedömning Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin april 2011 Man behöver inte vara rädd att avrunda med en efterrätt Boo hemsjukvård bäst på riskbedömning Nu vässas distriktsläkarnas

Läs mer

Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet

Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet RAPPORT Nr 8/2009 Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet Sofia Martinsson Habilitering & Hjälpmedel Fou-enheten Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne Utgiven

Läs mer

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 2 2012. 35 Kongressen Allmänläkare: våga leda! Karin Träff Nordström

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 2 2012. 35 Kongressen Allmänläkare: våga leda! Karin Träff Nordström Innehåll 2 2012 3 Ledare Allmänläkare och SFAM Karin Träff Nordström 5 Chefredaktörsruta Nu gäller det! Ingrid Eckerman 6 SFAM informerar Fullmäktigemötet 2012 Ingrid Eckerman 8 Klinisk praxis Om kolorektal

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

nr 1 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Aktivt jämställdhetsarbete Boo Vårdcentral ett kunskapsföretag i en föränderlig värld

nr 1 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Aktivt jämställdhetsarbete Boo Vårdcentral ett kunskapsföretag i en föränderlig värld nr 1 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Aktivt jämställdhetsarbete Boo Vårdcentral ett kunskapsföretag i en föränderlig värld Ledare Vinst i vården, visst är det tillåtet! Frågan om vinst i vården

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden. 7 Brev från vetenskaplige sekreteraren 9 Brev från utbildningsansvarig och yngreläkarerepresentanten

3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden. 7 Brev från vetenskaplige sekreteraren 9 Brev från utbildningsansvarig och yngreläkarerepresentanten ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Innehåll 3/2010 3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden Ansvarig utgivare Redaktör

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 Nu fler än 15 000 läsare! Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix moderna läkare innehåll 02/2010/2007 4-12 Vi ses

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Distriktsläkaren Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Ledare Skriv om Hälso- och sjukvårdslagen för patientens skull Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF R E T TE 7 I V I KT A 2 1 f UNF-träf 8 4 Förenings boken 3 10enings- 9 Värva f UNF-träf 22 Värva 29 18 17 16 15 11 För boken 23 30 6 5 25 24enings- NF-aren U n e r a UNF- 12 Teater 14 13 20 19 26 27 21

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1

Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1 Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1 Inledning Bakgrund Det finns i dagsläget lärcentra i närmare 90 % av landets kommuner. LärCentrum i Jämtlands län

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer