Klinisk fysiologi anhåller om att bli egen basspecialitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klinisk fysiologi anhåller om att bli egen basspecialitet"

Transkript

1 Svensk Förening för ST rådet, Socialstyrelsen Klinisk Fysiologi Kopia Sveriges Läkarförbund Svenska Läkarsällskapet Sveriges Kommuner och Landsting Klinisk fysiologi anhåller om att bli egen basspecialitet Socialstyrelsen med ST rådet har tidigare erhållit skrivelser och dokumentation i detta ärende. Inför översyn av gällande specialitetsordning vill vi ånyo översända vår samlade dokumentation och understryka, klargöra och motivera vår anhållan. Framställan kommer från en enig styrelse med stöd av 79% av medlemmarna. Varför skall klinisk fysiologi vara basspecialitet? A. Klinisk fysiologi är viktig för svensk sjukvård, utbildning och forskning. I dagens sjukvård blir det allt viktigare att rätt patient får rätt behandling. En förutsättning är en korrekt diagnostik Var 18:e svensk genomgår varje år en kliniskt fysiologisk undersökning och efterfrågan är ökande. Det finns idag en verksamhet som karaktäriseras av rationellt bedriven diagnostik, god metodkännedom, omfattande kvalitetsarbete och metodutveckling på vetenskaplig grund. Klinisk fysiologi står för en stor andel av fysiologiundervisningen vid våra medicinska fakulteter. Specialiteten är forskningsintensiv och en brygga mellan preklinik och klinik, och kliniska fysiologer är frekvent anlitade samarbetspartners i den kliniska forskningen Klinisk fysiologi bidrar med viktiga delar i specialistutbildningen av andra specialiteter, som kardiologi, internmedicin, anestesi och lungmedicin B. I nuvarande system finns allvarlig risk att kompetensområdet klinisk fysiologi förminskas och utplånas. Innehållet utarmas. Bild och funktionsmedicin (tidigare radiologi) och klinisk fysiologi har vardera stora kunskapsbaser som till mycket liten del är gemensamma. När den kliniska fysiologen först skall bli specialist i bild och funktion, vilket motsvarar Europeisk radiolog, finns för liten tid att bli så pass kompetent inom klinisk fysiologi att man som grenspecialist kan utveckla verksamheten och fortsätta sitt livslånga lärande. Rekryteringen försämras. Det finns bara en väg till att bli klinisk fysiolog. Hittills har endast en radiolog valt att bli klinisk fysiolog medan klinisk fysiologi rekryterat många specialister från kardiologi, medicin, anestesi och andra specialiteter. Denna möjlighet är nu stängd. Kardiologer kommer inte att anträda en utbildning i bild och funktion för att därefter kunna bli kliniska fysiologer. Rekryteringen av kliniska fysiologer i det nya utbildningssystemet har minskat med 50% sedan införandet av

2 Bild och Funktionsmedicin 2006 samtidigt som produktionen av klinisk fysiologiska undersökningar ökat med 4% årligen en ekvation som hotar sjukvårdens behov av högkvalitativ vård. Dokumentation för ovanstående framgår av de olika bilagorna i denna försändelse. Hänvisar även till lägesbeskrivning från Utbildningsbok/plan för klinisk fysiologi som basspecialitet har utarbetats och bifogas också. Denna anhållan bottnar inte i revirtänkande. Många nationella specialiteter och internationella föreningar delar vår bedömning och stödjer vår strävan. Denna anhållan vilar inte på spekulationer och obefogade farhågor. Systemet är nu prövat och fungerar inte. Verksamhetsansvariga beskriver samstämmigt stora svårigheter att rekrytera nya blivande specialister till utbildning enligt nya systemet med klinisk fysiologi som gren till bild och funktionsmedicin. Svensk sjukvård försämras när tillgången till avancerad funktionsdiagnostik minskar genom nedrustning av klinisk fysiologi. För att vända detta måste klinisk fysiologi åter bli en basspecialitet. För Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Eva Nylander, ordförande Fysiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping e post tel Bilagor 1. Lägesbeskrivning klinisk fysiologi 2. Statistik och verksamhetsenkäter 3. Andra föreningars och länders stöd 4. Radiologi och klinisk fysiologi har olika kunskapsbaser 5. ST läkares dokumentation 6. Undervisning, forskning 7. Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi som basspecialitet

3 Lund Till: Socialstyrelsens Nationella ST-råd, Högskole- och Forskningsminister Tobias Krantz, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Kommuner och Landsting Lägesbeskrivning inför Socialstyrelsens översyn av specialitetsförteckningen 2010: Ansvaret för klinisk fysiologisk kompetens borde ligga hos kliniska fysiologer. Var annars? Bild och Funktionsmedicin är ett namnbyte på radiologi (se Faktaruta 1 nedan). Det var ett misstag att göra klinisk fysiologi till radiologisk gren-specialitet, eftersom klinisk fysiologi och radiologi har fundamentalt olika kunskapsbaser (1). Radiologerna kontrollerar idag formellt rekrytering, utbildning och finalt godkännande av och utfärdande av specialistbevis i BFM för blivande kliniska fysiologer (Faktaruta 1). Att någon annan specialitet än radiologerna skulle kontrollera utbildningen i radiologi skulle troligen uppfattas som en absurditet. Ett ökat inslag av fysiologi i radiologernas utbildning och vice versa är bra. En sådan ordning kräver dock inte att klinisk fysiologi är en gren till radiologi utan sker i själva verket bättre om utbildningen i fysiologi förmedlas av kompetenta fysiologer. Klinisk fysiologi som gren-specialitet till radiologi leder till att kunskapsbasen klinisk fysiologi utarmas. På sikt motverkar detta själva syftet med ömsesidig befruktning. Utbildningssamarbete ja gemensam utbildning nej. Att minska antalet specialiteter i den nya specialistindelningen kan inte ha varit ett självändamål för Regeringen och Socialstyrelsen, framför allt inte om det utarmar de ingående kunskapsbaserna. Socialstyrelsen kommer att se över specialitetsindelningen nästa år (2). Det är redan bevisat att klinisk fysiologi och radiologi som enskilda specialiteter frivilligt och tillsammans kan bedriva framgångsrik verksamhet, forskning och utbildning som t ex i Lund. Elva föreningar i Sverige har uttryckt oro över utvecklingen för klinisk fysiologi (3). ST-läkare har uttryckt oro över utvecklingen (4). Verksamhetsföreträdare för klinisk fysiologi i Sverige signalerar sjunkande rekrytering (5). Företrädare för klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Danmark och Finland har uttryckt oro för utvecklingen i Sverige (3). Danmark gjorde år 2000 en liknande utredning som Sverige men kom till motsatt slutsats: Radiologi skulle inte slås samman med klinisk fysiologi och nuklearmedicin pga. av olika kunskapsbaser (6). Endast 10% av utbildningarna överlappade. En liknande jämförelse av kunskapsbaserna för radiologi och klinisk fysiologi i Sverige ger en ännu tydligare bild, överlappningen är ännu mindre (1). Tunga representanter för det amerikanska utbildningssystemet för humanfysiologi har visat oro över utvecklingen i Sverige och inbjudit styrelsen att i en artikel redogöra för uppkommet läge. Artikeln är i tryck och kommer ut i nästa nummer av Advances in Physiology Education som är en undertidskrift till American Journal of Physiology (7). Radiologer är bra på radiologi. Fysiologer är bra på fysiologi. Samarbete mellan de olika kompetenserna är bra. Ansvaret för radiologisk kompetens ligger i radiologernas händer. Var skulle det annars ligga? Ansvaret för klinisk fysiologisk kompetens borde ligga hos de kliniska fysiologerna. Var skulle det annars ligga? Med vänlig hälsning Håkan Arheden, ordförande Bilaga: Referenser och Faktaruta 1

4 Referenser Speciallægekommisionen. Betænkning nr Maj Arheden H. Clinical Physiology: A successful academic and clinical discipline in Sweden is threatened. Adv. Physiol Educ 33: In press. Faktaruta 1 Förtydligande av vad Bild och Funktionsmedicin (BFM) är 1. Bild och Funktionsmedicin (BFM) översätts till radiology i Europa 2. Författningsmässigt är BFM inte en sammanslagen specialitet 3. Handledare för ST-läkare i BFM skall vara BFM (=radiolog) 4. Signerande verksamhetschef efter utförd ST-utbildning skall vara BFM (=radiolog) 5. Socialstyrelsens två granskare för specialistbevis i BFM skall vara BFM (=radiologer) 6. Specialist i BFM skall vara primärjourskompetent i medicinsk radiologi 7. Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR) har ensamrätt att skriva utbildningsplanen och utbildningsboken för BFM 8. I BFM-utbildningen ingår obligatoriskt 3 månaders klinisk fysiologi som ej behöver förmedlas av kliniska fysiologer 9. SFMR avser att byta namn till Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin 10. Två professurer i BFM har nyligen utlysts på Sahlgrenska respektive Huddinge med krav på specialistkompetens i medicinsk radiologi

5 försättsblad Verksamhetsenkäter och statistik Styrelsen för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi är angelägen att företräda medlemmarnas uppfattning och att underbygga rapporteringar och ståndpunkter med aktuell statistik. Enkäter har besvarats av verksamhetschefer företrädande de olika enheterna i landet, 2009 och 2010 med 87 resp 90 % svarsfrekvens. ST- läkarna i klinisk fysiologi har också distribuerat en separat enkät till verksamhetsföreträdarna med fokus på ST- utbildningen (vg se under denna rubrik) Resultaten av 2009 års verksamhetsenkät sammanfattades i skrivelse från verksamhetscheferna till Läkarförbundet, Läkarsällskapet och Socialstyrelsen, bilaga. Enkätresultatet i sin helhet kan hämtas via föreningens hemsida, Resultaten från 2010 års verksamhetsenkät, och viss jämförelse med 2009 redovisas i det följande Eva Nylander, ordf SFKF

6 Svensk Förening för klinisk fysiologi Data från verksamhetsenkät augusti 2010 Enkäten distribuerades till 33 verksamhetsföreträdare, svar inkom från 30, svarsfrekvens 90%. Bearbetning pågår fortfarande men följande basala data kan redovisas. Sjukvård Över undersökningar gjordes inom klinisk fysiologi 2009 vilket innebär att var 18:e svensk genomgick en klinisk fysiologisk undersökning. Antalet undersökningar har de senaste tre åren ökat med cirka 4 % per år, enligt 2009 års kartläggning. Några av de vanligaste undersökningarna är hjärt- och kärlultraljud, cirka undersökningar, arbetsfysiologi och lungundersökningar, och nuklearmedicin, Ca neurofysiologiska undersökningar utfördes vid enheter för klinisk fysiologi. Bemanning Det finns cirka 170 specialister i klinisk fysiologi och ca 55 ST- läkare. Således totalt ca 225 kliniska fysiologer. Rekrytering/utbildning Av de 225 läkarna i specialiteten är 51 över 60 år. Det finns 55 ST- läkare under utbildning varav 14 enligt nya systemet, Bild och funktionsmedicin med gren klinisk fysiologi, som nu funnits sedan 2006, och 41 enligt gamla systemet. Noteras kan att 2009 utbildades 12 ST- läkare enligt nya systemet. Kvalitetsarbete 30 % av enheterna använder kvalitetsledningssystem med regelbunden extern revision I Equalis program för extern kvalitetssäkring deltar 83 % i kärlprogrammet, 87 % i programmet för ekokardiografi och 47 % i nuklearmedicinprogrammet. Samtliga enheter använder avvikelsehanteringssystem. Samtliga enheter har fullständiga utrustningsförteckningar omfattande dokumentation av programvaror, historik över service o förebyggande underhåll mm. 83% av enheterna har aktuella metodbeskrivningar för huvuddelen av verksamheten. 87% av enheterna kartlägger bemötande och service med patientenkäter. Forskning och utbildning fanns 106 disputerade och 26 doktorander bland de anställda i verksamheten. Detta oavsett yrkeskategori, men den stora majoriteten är läkare och detta gör specialiteten till av de mest forsknings- och forskararutbildningsintensiva.

7 2009 publicerades 148 vetenskapliga artiklar med PubMed- citering, utgavs 7 läroböcker med kliniskt fysiologiska författare, och disputerade 8 personer. 68 av läkarna har formell handledarutbildning för ST- läkare. Sammanställt från 2010 års verksamhets- och kvalitetsenkät Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Eva Nylander Peter Blomstrand Annkristin Svensbergh Ordförande Sekr tekn. och kval- Facklig sekreterare Nämnd

8 Från landets sjukvårdsavdelningar med Klinisk Fysiologisk diagnostik Augusti 19, 2009 Socialstyrelsen Att. Nationella rådets ordf. Bo Lindblom Stockholm Cc: Svenska Läkaresällskapet, Box 738, Stockholm Sveriges Läkarförbund, Box5610, Stockholm Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm Till Socialstyrelsen och Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring: Vi verksamhetsföreträdare (verksamhetschefer eller medicinskt ansvariga) för klinisk fysiologisk diagnostik vill framföra vår djupa oro över en ökande bemanningsproblematik avseende specialistläkare i klinisk fysiologi, som noteras efter att klinisk fysiologi blivit grenspecialitet till den nya basspecialiteten bild- och funktionsmedicin ( Europeisk radiologi). Nedan redovisas resultatet av en enkät med 87% svarsfrekvens, som genomfördes på verksamhetschefers initiativ VT 2009 (mer detaljerad sammanställning finns att tillgå vid intresse). Dagsläge: På 27 kliniker (varav 9 på universitetssjukhus och 2 privata) ansvarar 168 specialister i klinisk fysiologi tillsammans med 49 ST-läkare och 28 övriga specialister i dagsläget för drygt 0,5 miljoner kliniskt fysiologiska patientundersökningar, varav 10% inom nuklearmedicinska området (medelvärde 4411 undersökningar per år och heltids-specialist). Senaste åren har antalet undersökningar ökat med ca 4% per år. Endast EN läkare med specialistkombinationen medicinsk radiologi och klinisk fysiologi är verksam inom klinisk fysiologi vilket bjärt kontrasterar mot 107 st med annan specialitet (50% nuklearmedicin, 27% kardiologi, 23% övrigt). Detta trots att basen för dubbelspecialist-utbildning redan före 2006 har kunnat vara radiologi. Från utfärdades 10 specialistbevis per år i klinisk fysiologi och har varit i ökande (ref. SoS). Sedan 2006 (3 år), då den nya specialitetsindelningen infördes, har endast 12 bas+gren-block (4 per år!) i klinisk fysiologi tillsatts och ingen specialist beräknas färdig innan Detta att jämföra med 37 block enligt gammalt mönster där 22 blockinnehavare har annan specialitet - och utbildning skall slutföras senast 2013; fr.a. kardiologi, men även nuklearmedicin, anestesi, pediatrik (ingen radiolog) upphör denna möjlighet till två-åriga dubbelspecialistblock. Enkäten påvisar 2009 ett akut behov och ekonomi för ytterligare 37 specialister för att kunna upprätthålla diagnostik, korta väntetider och jourberedskap, det senare drivs på mer än hälften av universitetssjukhusen. Hälften av vakanserna finns på universitetssjukhusen där undervisning och forskning också är en stor del av. Fysiologiska kliniken, Linköping, tel: ,

9 verksamheten och där drygt 2/3 av specialisterna i klinisk fysiologi har eller genomgår forskarutbildning. Framtid: Maximalt 17 specialister beräknas examineras de närmaste 2 åren och fram till 2013 ytterligare 20 st, (hänsyn ej taget till avhopp/annan verksamhet). Behovet av nya specialister på 4 års sikt är 56 st, vilket syns än mindre uppnåbart med nuvarande rekryteringsstrategi. Vi konkluderar Attraktionskraften för klinisk fysiologi för primärt radiologintresserade kollegor är fortfarande mycket låg. Den kvarstår större inom flera andra specialitets- och intresseinriktningar, som dock tvekar inför basutbildningen. Intresse för kliniskt fysiologisk funktionsdiagnostik och forskning är starkt kopplade, vilket behöver värnas om (medelålder docenter 57 år). Denna koppling ses ej inom dagens medicinska radiologi, men mer inom områden som fortfarande attraheras av klinisk fysiologi. Den nya specialistutbildningen med klinisk fysiologi som gren till bas enbart i bild- och funktionsmedicin äventyrar patientsäkerheten inom överskådlig tid då den ökat bemanningsproblematiken och riskerar att minska forskningsintresset samt försämra diagnostiska kvaliteten. Vår bedömning är att en omedelbar översyn av specialistutbildningen i Klinisk Fysiologi är nödvändig och att fler ingångsmöjligheter till specialiteten måste övervägas. En specialitet attraherar först om den både passar individen och ger en trygghet för framtiden. Inget av detta uppfylls med nuvarande system. I tjänsten Rolf Samuelsson, Danderyd Anders Nygren, Danderyd Werner Fischer-Colbrie, Eskilstuna Gert Hermansson, Östra Göteborg Michaela Moonen, Sahlgrenska Gtb Peter Blomstrand, Jönköping Lars Brudin, Kalmar A-C Svensbergh, Kalmar John Andersson, Karlskrona Leif Bojo, Karlstad Magnus Simonsson, Kristianstad Birgitta Janerot Sjöberg, Linköping Håkan Arheden, Lund Lena Lindström, Norrköping Ernst Zuber, Aleris Stockholm Bertil Andrén, Upsala Göran Hedenstierna, Upsala Hans Hedenström, Upsala Flemming Larsen, Karolinska Niklas Storck, Capio St Görans sjh, Sthlm Anita Wigge, Sundsvall Anna Beckman, Sundsvall Kerstin Jensen-Urstad, SöS Kent Emilsson, Örebro Anders Olofsson, Östersund Laszlo Illes, Växjö genom Birgitta Janerot Sjöberg Verksamhetschef Fysiologiska kliniken, Linköping. Fysiologiska kliniken, Linköping, tel: ,

10 försättsblad Många specialitetsföreningar understryker behovet av klinisk fysiologi. Klinisk fysiologi är betydelsefullt för sjukvård, undervisning och forskning. Denna bedömning görs inte bara av oss själva utan har stöd hos många specialitetsföreningar. Det föreligger idag ingen konflikt beträffande vilken specialitet som skall bedriva den kliniskt fysiologiska diagnostiken. Det sker ett betydande samarbete över specialitetsgränserna, för att tillförsäkra patienten adekvat diagnos. I många fall har olika diagnostiska metoder tagits fram, utvecklats och utvärderats inom klinisk fysiologi och sedan på ett ändamålsenligt sätt spridits i sjukvården. Detta är en utveckling som pågår kontinuerligt och en styrka för svensk sjukvård att vi har en specialitet som är inriktad på att utveckla och kvalitetssäkra metoder och utgöra en brygga mellan basal fysiologisk kunskap och klinisk medicin. Över 0,5 miljoner kliniskt fysiologiska undersökningar görs årligen och antalet undersökningar ökar med 4 % per år samtidigt som komplexiteten i metoderna i många fall också ökar. En nedrustning av klinisk fysiologi, personellt pga rekryteringssvårigheter och kompetensmässigt pga otillräcklig tid för utbildning av specialister äventyrar direkt patientsäkerheten. Försämrade möjligheter för klinisk fysiologi att driva forskning och undervisning, såväl på grundutbildningsnivå som för blivande specialister inom andra specialiteter än klinisk fysiologi, leder också till sämre vård på sikt. Här följer olika specialitetsföreningars uttalanden om stöd för klinisk fysiologis fortbestånd och att åter bli en basspecialitet Eva Nylander, ordf SFKF

11 Andra föreningars och länders stöd för klinisk fysiologi har skriftligen inkommit från Danmark o Dansk Selskab for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Finland o Finnish Society of Clinical Physiology o Finnish Society of Nuclear Medicine Sverige o Svenska Cardiologföreningen o Svensk Förening för Allmänmedicin o Svensk Lungmedicinsk Förening o Svensk Thoraxkirurgisk Förening o Svensk Förening för Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård o Svensk Förening för Thoraxanestesiologi o Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi o Svensk Förening för Nuklearmedicin o Svensk Förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin o Svensk Njurmedicinsk Förening o Svenska Hjärtförbundet Dessa brev finns som bilagor på de följande sidorna

12 DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN Håkan Arheden Ordförande for Svensk Förening För Klinisk Fysiologi Kære Håkan Arheden Tak for orientering om de svenske tiltag i retning mod en fusion af specialerne klinisk fysiologi og medicinsk radiologi i Sverige. I Danmark har vi for nogle år siden haft en tilsvarende diskussion, idet man fra centralt administrativt hold i Sundhedsstyrelse og Sundhedsministerium samt i de daværende amter (nu regioner) opfordrede til en sondering af mulighederne for en fusion af specialerne klinisk fysiologi/nuklearmedicin og radiologi. Mulighederne blev undersøgt og sonderet af begge specialer og der var en bred enighed om, som jeg fornemmer at det også er tilfældet i Sverige, at specialerne er meget forskellige med hensyn til kultur. I Danmark blev der udarbejdet en betænkning af Speciallægekommissionen (Betænkning nr af maj 2000), hvor det konkluderedes, "at det tværgående billeddiagnostiske område omfatter specialerne diagnostisk radiologi samt klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Kommissionen har overvejet, om de to specialer med fordel kunne samles i et speciale. Kommissionen finder, at der er store forskelle på de to specialer og at fællesmængden af viden og kompetence er beskeden". Resultatet af Speciallægekommissionens betænkning og sonderingerne blev derfor, at ideen og tanken om at sammenlægge de to specialer blev forladt. I Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin mener vi fortsat, at der ikke vil være særlige fordele ved sammenlægning af de to specialer. Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er traditionelt et videnskabeligt tungt speciale, der indgående beskæftiger sig med funktionsdiagnostik, hvorimod radiologi i væsentligt omfang bygger på billeddiagnostik. Med udgangspunkt i den omtalte Speciallægekommission samt forskelligheden mellem de to specialer kan bestyrelsen for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin således ikke anbefale en sådan sammenlægning. Med venlig hilsen Søren Møller, overlæge, dr.med., klinisk forskningslektor Formand for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Formand: Overlæge, dr.med. Søren Møller, Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk afd. 239, H:S Hvidovre Hospital, DK-2650 Hvidovre. Telefon Fax Sekretær: Overlæge, ph.d. Susanne Rasmussen, Klinisk Fysiologisk afd., H:S Frederiksberg Hospital, Ndr. Fasanvej 57-59, 2000 Frederiksberg. Tlf Fax

13 Finnish Society of Clinical Physiology till Socialstyrelsen Decision: Clinical Physiology as a sub-discipline to Radiology instead of independent discipline. The board of the Finnish Clinical Physiology is greatly worried about the decision to change clinical physiology as a sub-discipline to Radiology in Sweden. Clinical physiology has been a successful discipline in Scandinavia for decades and its role is growing. Each university and central hospital in Finland has an independent clinical physiology department serving all conservative and operative specialities. Clinical physiology has an important role in diagnosing a disease and in determining the functional impairment a disease may produce, which anatomical methods do not give. A variety of methods are gathered under one dicipline, quality control methods are applied throughout the field in order to produce reliable and reproducible data that clinical specialities need. Training for this discipline cannot be given in a few years but deserves a full-length training for five to six years making it unsuitable sub-specialty for radiology. It also means waste of resources. Knowledge in physiology is necessary for all disciplines and a lot of specialists serve several months in clinical physiology during their training for their own specialty. Clinical physiology also has a long history in scientific research e.g. in cardiovascular and pulmonary medicine. We feel that Socialstyrelsens decision about the status of clinical physiology is very unfortunate and we strongly urge to reconsider it and all the consequences it will have on knowledge in physiology, training possibilities of several disciplines and on science. Tampere June 20 th 2009 Antti Loimaala, MD, PhD Chairman Finnish Society of Clinical Physiology Tampere, Finland

14 To Swedish Society for Clinical Physiology In Europe, Nuclear Medicine and Clinical Radiology are separate medical specialties recognized by the European Union. The situation has been traditionally a little bit different in Nordic countries where Nuclear Medicine has been part of the Clinical Physiology or its subspecialty. However, the introduction of multimodality imaging (PET/CT, SPECT/CT and PET/MRI) and its dramatic increase in use among clinical patients has led to the desperate need for nuclear medicine physician and/or Clinical Physiologists and Radiologists to create training programs to meet the challenges that requires the competency and accreditation of individuals from both specialties (Clinical Physiology and Nuclear Medicine and Radiology). The unfortunate decision of the Swedish Ministry of Health and Social Affairs and the National Board of Health and Welfare to include Clinical Physiology (and Nuclear Medicine) as a sub-discipline to Radiology may partly be the result of above mentioned development of multimodality technology. This decision is not in line with the recognised policy of European association of Nuclear Medicine (EANM), the European Society of Radiology (ESR) and European Union. On behalf of the Finnish Society of Nuclear Medicine, we hope that the Swedish Ministry of Health and Social Affairs and the National Board of Health and Welfare could reconsider the decision that Clinical Physiology is a sub-speciality to Radiology and try to find out a more respectable solution to resolve this issue. It is fundamentally important that each recognised specialty respect each other to avoid a damaging confrontation which would not be good for the profession, for the future collaboration (which is needed) of both specialties and for the public and ultimately for the patients that we serve. On behalf of Finnish Society of Nuclear Medicine Jari Heikkinen President Chief Physicist, Ph.D. Director of Health Care Sercvices Etelä-Savo Hospital District/ Mikkeli Central Hospital Porrassalmenkatu Mikkeli Finland Phone: Marko Seppänen Vice-President Chief Physician, Ph.D Department of Nuclear Medicine and Turku PET Centre P.O. BOX 52 FI Turku Finland Phone:

15

16

17

18

19

20 Angående anhållan om stöd för klinisk fysiologi som egen basspecialitet. Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (SFKF) har i ett brev daterat tillskrivit styrelsen för Svensk Förening för Thoraxradiologi och bett om stöd att erhålla egen basspecialitet. Tidigare under hösten 08 har SFKF skrivit till Socialstyrelsen och anhållit om att bli en egen basspecialitet. Den ursprungliga tanken med bildandet av Bild- och Funktionsmedicin var enligt citat från det brev som Svensk Förening för Klinisk Fysiologi tillskrivit Socialstyrelsen attn. Bo Lindblom: Bild- och funktionsmedicin (BFM) skapades, som namnet beskriver, utgående från tanken att bild (bl a radiologi) och funktion (fysiologi) är på väg att få ökade samverkansytor i den komplicerade diagnostik som är under snabb utveckling. Samverkansvinster uppnås genom samutnyttjande av investeringskrävande utrustning och samverkan mellan olika kunskapsområden Svensk Förening för Thoraxradiologi stödjer helt denna tanke. Inom vårt ämnesområde ser vi betydande samverkansområden både inom hjärt och lung diagnostik där vi ser stora framtida utvecklingspotentialer och samarbetsvinster. Detta gäller t ex Hjärt-MR som nu görs av både kliniska fysiologer och radiologer, samt kardiologer och ej som man kan få intryck av från bilaga 1 i SFKF:s brev, av kliniska fysiologer enbart. Som motivering för att erhålla egen basspecialitet anges bl.a som citeras ur brevet till Svensk Förening för Thoraxradiologi: Anledningen är att utbildningen till specialist i klinisk fysiologi i nuvarande författning kommer att utarma klinisk fysiologi och fysiologi som kunskapsområden på sikt. Detta beror på skäl som närmare anges i bifogade Anhållan om att klinisk fysiologi blir egen basspecialitet (Bilaga 2) och som huvudsakligen innebär att klinisk fysiologi och medicinsk radiologi är helt olika kunskapsområden och att utbildning till specialist i klinisk fysiolog kräver att man först utbildas till specialist i Bild och Funktionsmedicin (vilket enligt författningen skall motsvara Radiology vid översättning till engelska). Ur brevet som SFKF tillskrivit Socialstyrelsen attn. Bo Lindblom citeras även: När det nu visat sig att BFM i praktiken utvecklats till ett namnbyte på medicinsk radiologi med krav på primärjourskompetens i radiologi och med slutmål att motsvara europeisk radiolog kan man möjligen behålla specialiteten klinisk fysiologi i teknisk mening men inte innehållsmässigt. Kompetens- och kunskapsområdet klinisk fysiologi kommer på sikt att urholkas på sin bärande kärnkunskap och därför försvinna i reell mening. Detta leder till att själva idén som Bild- och Funktionsmedicin bygger på försvagas. Detta beror på flera förhållanden* där vi kortfattat vill peka på två i denna anhållan: Kunskapsbaserna (Bilaga 1) och forskningstraditionerna för klinisk fysiologi och medicinsk Sid 1 (av 2)

21 radiologi (BFM) är alltför skilda för att klinisk fysiologisk kompetens skall kunna säkras. Rekrytering av forskande läkare till klinisk fysiologi, en av de viktigaste resurserna för forskning och utbildning inom fysiologi och patofysiologi, riskerar att omintetgöras. Svensk Förening för Thoraxradiologi har full förståelse att man från SFKF ifrågasätter att alla inom BFM skall ha krav på primärjourskompetens i radiologi. Kunskapsbaserna är som man påpekar mycket olika, och ett BFM där alla kan deltaga som primärjourer inom alla områden torde vara en orealistisk tanke. Inom vår förening ser vi som tidigare påpekats betydande framtida utvecklingspotentialer och samarbetsvinster inom vårt ämnesområde. Vi tycker att det är en olycklig utveckling om SFKF skulle lämna BFM, vilket ju i praktiken betyder att grundtanken med BFM förkastas. Detta konkreta förslag skulle betyda att BFM skulle förlora den viktiga kunskap klinisk fysiologi kan bidra med inom thoraxområdet såväl som inom andra områden. I den kliniska vardagen, t ex i rondsammanhang, finns en betydande kunskapsöverlappning då våra olika metoder är komplementära och oftast behöver sammanläggas till en samlad bild för korrekt diagnostik. Vi ser alltså att man snarare inom ramen för BFM tillvaratar och tillmötesgår de speciella förhållanden som skapas av olika tidigare specialiteters bakgrund, vilket inte verkar har skett i det förslag som nu finns. I praktiken innebär det att man bör modifiera basen för BFM. Detta för att de synergieffekter som kan komma av BFM-processen realiseras och inte avstannar. Styrelsen i Svensk Förening för Thoraxradiologi. Åse Allansdotter Johansson Tomas Bjerner Kerstin Cederlund Olov Duvernoy Sven-Göran Fransson Jan Harnek Jenny Vikgren Genom Olov Duvernoy Ordförande Svensk Förening för Thoraxradiologi Sid 2 (av 2)

22

23 Angående den nya specialistutbildningen i bild- och funktionsmedicin. Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (SFKF) har i ett brev daterat tillskrivit styrelsen för Svensk Förening för Nuklearmedicin och bett om stöd att erhålla egen basspecialitet. Tidigare under hösten 08 har SFKF skrivit till Socialstyrelsen och anhållit om att bli en egen basspecialitet. Den ursprungliga tanken med bildandet av Bild- och Funktionsmedicin var enligt citat från det brev som Svensk Förening för Klinisk Fysiologi tillskrivit Socialstyrelsen attn. Bo Lindblom: Bild- och funktionsmedicin (BFM) skapades, som namnet beskriver, utgående från tanken att bild (bl a radiologi) och funktion (fysiologi) är på väg att få ökade samverkansytor i den komplicerade diagnostik som är under snabb utveckling. Samverkansvinster uppnås genom samutnyttjande av investeringskrävande utrustning och samverkan mellan olika kunskapsområden Svensk Förening för Nuklearmedicin stödjer helt denna tanke. Inom vårt ämnesområde ser vi betydande samverkansområden både inom all diagnostik där vi ser stora framtida utvecklingspotentialer och samarbetsvinster. Detta gäller t ex diagnostik med PET/CT och SPECT/CT som nu görs av både nukleramedicinare och radiologer tillsammans. Vi håller med SFKF att kompetens- och kunskapsområdet klinisk fysiologi kommer på sikt att urholkas på sin bärande kärnkunskap och därför försvinna i reell mening. Detta leder till att själva idén som Bild- och Funktionsmedicin bygger på försvagas. I nuvarande läge såsom utbildningsplanen är utformad har vi förståelse för SFKFs önskan att erhålla en egen basspecialitet och motarbetar ej detta önskemål. Vi tycker dock att det är en olycklig utveckling om SFKF skulle lämna BFM, vilket ju i praktiken betyder att grundtanken med BFM förkastas. I den kliniska vardagen, t ex i rondsammanhang, finns en betydande kunskapsöverlappning då våra olika metoder är komplementära och oftast behöver sammanläggas till en samlad bild för korrekt diagnostik. Vi ser alltså att man snarare inom ramen för BFM tillvaratar och tillmötesgår de speciella förhållanden som skapas av olika tidigare specialiteters bakgrund, vilket inte har skett i det förslag som nu finns. I praktiken innebär det att man bör modifiera basen för BFM. Detta för att de synergieffekter som kan komma av BFM-processen realiseras och inte avstannar. SFNM vill också framhålla att det för nuklearmedicin och även övriga grenspecialiteter är det angeläget med en modifierad bas att det finns möjlighet till fler ingångar till grenspecialiteterna såsom onkologi och kardiologi. Denna fråga ingår förstås inte i arbetet med nya utbildningsplaner och -böcker men SFNM vill ändå lyfta fram den då vi anser att den har stor betydelse för utvecklingen av våra specialiteter För styrelsen i Svensk Förening för Nuklearmedicin. Sven-Åke Starck Ordförande

24

25

26 Ordförande Eva Swahn Angående anhållan från Svensk Förening för Klinisk Fysiologi att bli basspecialitet Svenska Hjärtförbundet består av Svenska Cardiologföreningen, Svensk förening för Klinisk fysiologi, Svensk Förening för Thoraxradiologi, Svensk Thorax kirurgisk förening och Svensk förening för Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård. Samarbetet mellan dessa föreningar i SHF är framgångsrikt och syftet är att utöka samverkan inom såväl praktisk hjärtsjukvård som utbildning och forskning. Svenska Hjärtförbundet arrangerar årligen Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte med ca 1100 deltagare. Svensk hjärtsjukvård är beroende av en välfungerande klinisk fysiologisk diagnostik. Kardiovaskulära patienter utreds med klinisk fysiologisk diagnostik såsom ultraljud av hjärta och kärl, arbetsprov, långtidsregistrering av EKG samt lungfunktionsutredningar. Den skandinaviska modellen med att ha kliniska fysiologer som är specialister i kardiovaskulär och pulmonell fysiologi med tillhörande metodkunskap har varit framgångsrik för hjärtsjukvården. Svenska Hjärtförbundet ser därför med oro på utvecklingen där Klinisk Fysiologi inte är en egen basspecialitet utan är en grenspecialitet till Bild och Funktionsmedicin (BFM). Vi ser en fara i att Klinisk Fysiologi är en grenspecialitet till Bild och Funktionsmedicin (BFM) då detta innebär en kraftigt förkortad utbildning. Utbildningen inom BFM innehåller åtminstone 2 år och 3 månader klassisk radiologi även för en ST-läkare i Klinisk Fysiologi. Vi ser inte fördelen med att en klinisk fysiolog som arbetar till övervägande delen med kardiovaskulära patienter ska genomgå en så lång utbildning inom radiologisk diagnostik av t.ex. skelettröntgen, datortomografi av buken eller MR av hjärnan. Dessutom innebär specialistutbildningen i BFM primärjourskompetens på en röntgenavdelning. Kostnaden för denna utbildning torde vara ganska hög och nyttan svår att se för en grenspecialist inom klinisk fysiologi som framförallt kommer att arbeta med kardiovaskulär diagnostik. Hjärtsjukvården skulle främjas mer av att ST-läkaren i klinisk fysiologi kunde ägna den tiden åt sidoutbildningar inom t.ex. kardiologi, lungmedicin och thoraxkirurgi för att kunna ge en Eva Swahn, professor, överläkare, verksamhetschef Tel: Kardiologiska kliniken Fax: Universitetssjukhuset SE Linköping

27 Ordförande Eva Swahn bättre hjälp åt de kardiovaskulära patienterna. Den gemensamma kunskapsbasen för en klinisk fysiolog har större likheter i kunskapsbasen med övriga specialiteter inom Svenska Hjärtförbundet än med medicinsk radiologi. I specialistutbildningen inom kardiologi ingår klinisk fysiologi som en självklar sidoutbildning vilket specificerats i den nya målbeskrivningen från SoS. Även thoraxanestesiologer och thoraxkirurger gör ofta sidoutbildning inom klinisk fysiologi. Det är av stor vikt att det finns en fungerande klinisk fysiologisk verksamhet för att denna utbildning kan genomföras även i framtiden. Klinisk fysiologi har en hög andel forskarutbildade läkare och bedriver omfattande forskning. Klinisk Fysiologi är därför en viktig part vid forskningen inom svensk hjärtsjukvård och Svenska Hjärtförbundet känner därför en oro att denna kompetens försvinner. Svenska Hjärtförbundet föreslår därför att Socialstyrelsen ändrar författningen så att Klinisk Fysiologi blir egen basspecialitet. Linköping 22 augusti 2009 Eva Swahn Eva Swahn, professor, överläkare, verksamhetschef Tel: Kardiologiska kliniken Fax: Universitetssjukhuset SE Linköping

28 försättsblad Radiologi och klinisk fysiologi har olika kunskapsbaser Samverkan, inte utplånande, gagnar svensk sjukvård. Kunskapsbaserna för Klinisk Fysiologi och Bild och Funktionsmedicin ( tidigare radiologi) är stora och expanderande. Att fusionera dessa skulle bygga på att mycket i specialiteterna är gemensamt. En genomgång av innehållet visar emellertid att så ej är fallet (bilaga). Det finns vissa likheter i arbetssätt, en del tung utrustning utnyttjas av båda specialiteterna, och organisatoriskt finns röntgen (dvs bild och funktion) och klinisk fysiologi på många ställen i landet inom samma centrum, division eller motsvarande. Samverkan och samarbete mellan dessa specialiteter, gagnar svensk sjukvård. Att klinisk fysiologi är en grenspecialitet, som endast kan erhållas av personer som först blivit specialister i bild och funktionsmedicin, utarmar den diagnostiska arsenalen och utvecklingen av denna och försämrar svensk sjukvård. Klinisk fysiologi samverkar med många avnämarspecialiteter. Närheten till dessa illustreras av att rekryteringen till klinisk fysiologi till stor del skett från dessa. (vg se bilagor, och även inlagor från Sveriges yngre kliniska fysiologer) Eva Nylander, ordf SFKF

29 Klinisk fysiologi och radiologi har olika kunskapsbaser Mål enligt tidigare utbildningsböcker för klinisk fysiologi och medicinsk radiologi innan radiologi bytte namn till Bild- och Funktionsmedicin. Notera den begränsade överlappningen (gråmarkerad). Klinisk fysiologi EKG (vilo-, långtids-, PM-, vektor-, esofagus-ekg) Ekokardiografi (transthorakal och transesofagealt) Kateteriseringar Bedömning av tryckkurvor Bestämning av hjärt-minutvolym Långtids-blodtrycksmätning Arbetsprov (cykel, rullande matta, armcykling mm) Arbetsprov med analys av utandnings + artärblodgaser Muskelkraftsmätning Lungmekanik i vila och arbete DTPA-clearance Sömnapnéutredning DTPA-clearance Cystometri, miktionsanalys Esofagusmanometri med ph Långtids-pH registrering Segmentell blodtrycksmätning Invasiv blodtrycksmätning Hudtemperaturregistrering Mätning av kritiskt öppningstryck Vilo-EKG Arbetsprov Myokardscintigrafi Radionuklidangiografi Spirometri Lungscintigrafi (ventilation och perfusion) Blödningsscintigrafi Lever- och gallvägscintigrafi Meckelscint Scintigrafi av det retikuloendoteliala systemet Lymfscintigrafi Scintigrafi med tumörsökande radiofarmaka Thyreoideascintgrafi Renografi Statisk njurscintigrafi Refluxscintigrafi Plasmaclearance Blod- och plasma-volymsbestämning Ultraljud av halskärl, benens artärer, fistlar, ventromboser, venös insuff, venmapping MR hjärta Skelettscintigrafi /ha Medicinsk radiologi Ultraljudsundersökn. av kärlsystemet (inkl opplerteknik), MR hjärta Skelettscintigrafi Perfusionsscintigrafi av hjärna, inkl cerebral blodflödesmätning Skelettröntgen Lungröntgen Kvantitativ benmineralanalys Buköversikt, Röntgen av farynx, esofagus, ventrikel och duodenum, gallblåsa och gallvägar, tunntarm och kolon (enkel- och dubbelkontrastteknik), utredning och behandling av volvulus, Ultraljud av bukorganen, CT av bukorganen. MR av bukorganen, Angiografi av bukens stora kärl, ERCP, PTC, herniografi, defekografi, spottkörtelundersökning inkl sialografi, gastrointestinal transittidsundersökning, missbildningsdiagnostik av bukorganen. Perkutan inläggning gallvägsdränage, superselektiv kateterisering av bukkärl, embolisering av buktumörer och GI-blödning Urografi, MUCG, ante-/retrograd pyelografi, renal angiografi, ultraljud njurar, urinvägar, retroperitoneum, datortomografi njurar, urinvägar, retroperitoneum, basal intervention av njurar/urinvägar via ultraljud och datortomografi (nefrostomi, punktion, biopsi), Bäckenmätning, HSG, ultraljud manliga genitalia, datortomografi av bäckenorganen. Diagnostik av missbildningar i njurar och urinvägar, perkutan stenextraktion urinvägar, MR njurar, urinvägar och retroperitoneum, embolisering av njurtumör, PTA njurartärstenos, dilatation av strikturer i urinvägar, ESWL urinvägar, ultraljud kvinnliga genitalia, radiologisk impotensutredning, endoskopiskt ultraljud av lilla bäckenet. Konventionell röntgen av skelett och leder, konventionell tomografi av skelett och leder, ultraljud av mjukdelar och leder, datortomografi av mjukdelar, skelett och leder, MR mjukdelar, skelett och leder. Artrografi axel-, armbågs-, hand-, höft-, knä- och fotled, diagnostik av skelettumörer, diagnostiska punktioner av skelettförändringar, tredimensionella datortomografirekonstruktioner Röntgenundersökning av hjärta, lungor, halsens mjukdelar, genomlysning av thorax, torakal aortografi, datortomografi av thorax och hals. Diagnostisk punktion av thoraxorganen via genomlysning, ultraljud, datortomografi, MR av thoraxorganen, ultraljud av tyreoidea/paratyreoidea, ultraljud av thorax, bronkografi, pulmonalisangiografi, hjärtangiografi, koronarangiografi, PTCA, superselektiv torakal arteriografi, lungfunktionstester, hjärtfunktionstester, perikardpunktion. Angiografiska undersökningar av perifera kärlsystemet, flebografier, CT av de stora kärlen. MR av kärlsystemet, perkutana endovaskulära interventioner. Aortocervikal angiografi, carotisangiografi, vertebralisangiografi, ultraljudsundersökning av halskärl, lumbal, torakal och cervikal myelografi. Bedömning av skallen: Suturslutning, hydrocefalus, ultraljudsundersökning hos nyfödda, datortomografi och shuntläge. Typfrakturer och typluxationer hos barn, värdering av skelettutveckling, kongenital höftledsluxation, Mb Perthes och epifyseolysis capitis femoris, neonatala andningsstörningar, beräkning av hjärtvolym, värdering av hjärtmissbildning vid röntgenundersökning av lungor i nyföddhetsperioden, identifiering av kärlkatetrars läge hos nyfödda, diagnostik av neonatala gastrointestinala problem, hypertrofisk pylorusstenos, invagination, diagnostik av neonatala urologiska problem, främmande kropp i luftvägar, värdering av barnnjurens storlek och parenkymskada, pyelonefrit, reflux från urinblåsa och urethradiagnostik, hydronefros, diagnostik vid tumörsjukdom. Mammografi, punktion av palpabel och icke palpabel brösttumör, galaktografi, ultraljud mammae.

30 Enkät verksamhetsföreträdare Klinisk Fysiologi vt 2009 Antal specialister som rekryterats till KF från annan verksamhet de senaste 3 åren 10 Kardiologi Medicin Anestesi Pediatrik Allmänmedicin Lungmedicin Thoraxkirurgi Patologi Onkologi Röntgen Privat 13

31

32 ST LÄKARNAS PERSPEKTIV PÅ KLINISK FYSIOLOGI SOM GRENSPECIALITET TILL BILD OCH FUNKTIONSMEDICIN (BFM) Sedan 2006, då Klinisk Fysiologi blev grenspecialitet till Bild och Funktionsmedicin (BFM), har antalet tillsatta ST tjänster inom BFM, inriktning Klinisk Fysiologi minskat med > 50%. Verksamhetsföreträdare för Klinisk Fysiologi runt om i landet anser att införandet av BFM gjort det svårare att rekrytera kliniska fysiologer (Figur 1, se även bilaga Enkät angående rekrytering ). Svårare 92% Lättare 4% Oförändrat 4% Figur 1. Verksamhetsföreträdares svar på frågan: Hur bedömer Du att den nya specialistindelningen, med Klinisk Fysiologi som grenspecielitet till Bild och Funktionsmedicin (BFM), påverkat rekryteringen av blivande kliniska fysiologer? Blivande kliniska fysiologer har uttryckt sin oro över denna utveckling då nuvarande specialistutbildning inte kommer att kunna motsvara hälso och sjukvårdens nuvarande eller framtida behov av fysiologisk diagnostisk kompetens. I en skrivelse som undertecknats av 97% (35/36) av tillfrågade blivande kliniska fysiologer, belyses de problem som det nya utbildningssystemet i Klinisk Fysiologi inom BFM inneburit (Bilaga Skrivelse från blivande kliniska fysiologer ). Det framhävs att en författningsförändring rörande specialistindelningen således är nödvändig. Den uppkomna situationen har även diskuterats av ST läkare i såväl Dagens Medicin (3) som Moderna läkare (4) Henrik Engblom och Magnus Hansson Bilagor 1. Enkät angående rekrytering 2. Skrivelse från blivande kliniska fysiologer 3. Artikel Dagens Medicin (2009;nr24,del2:sid4) 4. Artikel Moderna läkare (2010;nr3:sid11)

33 ENKÄT TILL VERKSAMHETSCHEFER INOM KLINISK FYSIOLOGI ANGÅENDE REKRYTERINGSLÄGE OCH UTBILDNING AV ST LÄKARE. BAKGRUND Sedan 2006 har den årliga efterfrågan på kliniskt fysiologiska patientundersökningar från hälso och sjukvården ökat med ca 4%, vilket innebär att det för närvarande utförs drygt undersökningar per år. Under samma tidsperiod, d.v.s. sedan Klinisk fysiologi blev en grenspecialitet till Bild och funktionsmedicin (BFM), har tillsättningen av ST block inom klinisk fysiologi minskat med mer än 50 % (1). Såväl nationella som internationella specialistföreningar har uttryckt sin oro över denna utveckling (2), då framtida fysiologisk kompetens, inom såväl klinik, utbildning som forskning, riskerar att gå förlorad och att patienterna kommer att drabbas i såväl det korta som det långa perspektivet (3). SYFTE Syftet med undersökningen var att kartlägga hur företrädarna för Klinisk fysiologi i Sverige upplever möjligheten att rekrytera läkare för specialisering inom Klinisk fysiologi samt hur de bedömer att den nya specialistindelningen, där Klinisk fysiologi är grenspecialitet till BFM, har påverkat rekryteringen och utbildningsmöjligheter för blivande Kliniska fysiologer. METOD Företrädare för klinisk fysiologi enligt ovan ombads att mellan april och juni 2010 fylla i en enkät (Appendix 1) bestående av 10 frågor, utformade för att belysa bl.a. nuvarande och framtida rekrytering i relation till den nya specialistindelningen. RESULTAT I KORTHET Företrädare för 26 av totalt 29 enheter för Klinisk fysiologi besvarade enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 90%. Majoriteten av de tillfrågade (85%) ansåg nuvarande rekrytering vara icke fullgod och 92% upplevde att rekryteringen blivit svårare sedan införandet av Klinisk fysiologi som grenspecialitet till BFM. Nästan ¾, 73%, upplevde möjligheterna att få till stånd en adekvat utbildning i Klinisk fysiologi i det nya specialistsystemet som dåliga och ca en tredjedel hade erfarenhet av potentiella blivande medarbetare som avstått från att utbilda sig till Kliniska fysiologer på grund av BFM. SLUTSATS Rekryteringsläget och utbildningsmöjligheterna för ST läkare i Klinisk fysiologi är enligt verksamhetsansvariga inom klinisk fysiologi mycket dåliga. En majoritet av dessa angav den nya specialistindelningen med Klinisk fysiologi som bas till BFM som en av de viktigaste orsakerna till de mörka framtidsutsikterna där fysiologisk kompetens inom såväl klinik, utbildning som forskning riskerar att gå förlorad. Det är således mycket angeläget att få till stånd en förändring av nuvarande specialistindelning för att kunna möta det ökande behovet av kvalificerad fysiologisk diagnostik för såväl dagens som morgondagens patienter. 1

34 RESULTAT Företrädare för 26 av totalt 29 enheter för Klinisk fysiologi besvarade enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 90%. En sammanställning av 6 av 10 frågor rörande rekrytering och utbildning följer nedan. Övriga frågor avsåg antalet och typ av läkartjänster på kliniken (Appendix 1). Andelen som svarat enligt förutbestämda svarsalternativ presenteras grafiskt. Till de frågor som inte hade bestämda svarsalternativ har svaren sammanfattats i text. De kommentarer som lämnats efter varje fråga samt svarsunderlaget till de frågor som sammanfattats redovisas i Appendix Upplever Du den nuvarande rekryteringen av blivande kliniska fysiologer som fullgod? Ja 15% Nej 85% 2. Om Nej på föregående fråga, vad tror Du är den viktigaste anledningen till detta? Av de som svarat nej (22 st) på om de upplevde den nuvarande rekryteringen av blivande kliniska fysiologer som fullgod angav 18 stycken (82%) att en av de viktigaste anledningarna var den nya specialistindelningen med Klinisk fysiologi som bas till Bildoch funktionsmedicin (BFM). Den nya specialistindelningen uppgavs ge en osäkerhet kring Klinisk fysiologi som specialitet och en oklarhet hur ST läkarna skall utbildas. Många kliniker har rekryterat läkare från internmedicinska specialiteter, framför allt från kardiologin, men denna väg med dubbelspecialisering upplevs i praktiken som stängd med den nya specialistindelningen. Det angavs också av flera att väldigt få tycks vara intresserade av 2

35 att bli Kliniska fysiologer om de först måste bli Radiologer och att rekryteringsvägen via Radiologi hittills varit sällsynt. Andra skäl som uppgavs till att rekryteringen inte är fullgod var att många inte vet vad Klinisk fysiologi är och att det råder oklarheter om vad som egentligen skall ingå i Klinisk fysiologi. Vidare att kontakten med underläkarkåren är för låg och att specialiteten inte syns tillräckligt mycket bland t ex AT läkarna. Ekonomiska förutsättningar och brist på tilldelade ST block där andra specialiteter prioriteras angavs också som anledning. Det upplevdes också finnas en generell brist på Kliniska fysiologer i landet. 3. Hur bedömer Du att den nya specialistindelningen, med Klinisk Fysiologi som grenspecielitet till Bild och Funktionsmedicin (BFM), påverkat rekryteringen av blivande kliniska fysiologer? Lättare 4% Oförändrat 4% Svårare 92% 4. Uppfattar Du det som att någon läkare hos Er avstått från att specialistutbilda sig till klinisk fysiolog med anledning av den nya specialistutbildningen med Klinisk Fysiologi som gren till BFM? Frågan upplevdes av många som svår att ta ställning till eftersom dessa personer sannolikt inte kommer till kliniken eller avstår från att söka tjänster. Trots detta bedömde 10 klinikföreträdare (34%) att de förlorat blivande kollegor p g a nya specialitetsindelningen. Flera angav att läkare som övervägt klinisk fysiologi inte var intresserade p g a den långa radiologiutbildningen i BFM. Exempel på svar var Vi hade en vikarie som dock inte ville bli röntgenläkare, Jag har haft många anställningsintervjuer med personer som sökt 3

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN

DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN Håkan Arheden Ordförande for Svensk Förening För Klinisk Fysiologi 07-01-2009 Kære Håkan Arheden Tak for orientering om de svenske tiltag i retning

Läs mer

Andra föreningars och länders stöd för klinisk fysiologi

Andra föreningars och länders stöd för klinisk fysiologi 090823 Andra föreningars och länders stöd för klinisk fysiologi har skriftligen inkommit från Danmark o Dansk Selskab for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Finland o Finnish Society of Clinical Physiology

Läs mer

Till Socialstyrelsen 15 dec 2008

Till Socialstyrelsen 15 dec 2008 Till Socialstyrelsen 15 dec 2008 Svensk Förening för Klinisk Fysiologi anhåller att Socialstyrelsen omprövar beslutet att klinisk fysiologi är grenspecialitet till Bild- och Funktionsmedicin istället för

Läs mer

Medicinsk radiologi är en diagnostisk och terapeutisk specialitet, som omfattar såväl akuta som icke akuta sjukdomstillstånd.

Medicinsk radiologi är en diagnostisk och terapeutisk specialitet, som omfattar såväl akuta som icke akuta sjukdomstillstånd. MEDICINSK RADIOLOGI I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Medicinsk radiologi innefattar avbildningsmetoder och kvantitativa metoder som ger morfologisk och funktionell information

Läs mer

Utbildning & rekrytering inom BFM

Utbildning & rekrytering inom BFM Utbildning & rekrytering inom BFM - Hur har det gått och vad tycker professionen? Henrik Engblom & Magnus Hansson ST-läkare BFM/Klinisk fysiologi Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Skånes Universitetssjukhus,

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSRADIOLOGI

BARN- OCH UNGDOMSRADIOLOGI BARN- OCH UNGDOMSRADIOLOGI I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten barn- och ungdomsradiologi omfattar fördjupade medicinskt radiologiska kunskaper och färdigheter i utredning,

Läs mer

Översyn av specialitetsindelningen. Frida Nobel Thomas Wiberg

Översyn av specialitetsindelningen. Frida Nobel Thomas Wiberg Översyn av specialitetsindelningen Frida Nobel Thomas Wiberg Socialstyrelsens förslag Fler baser och fler tillägg samt common trunk? Socialstyrelsens uppdrag ST-rådet ska bistå Socialstyrelsen med att

Läs mer

Registerrapport Klinisk fysiologi

Registerrapport Klinisk fysiologi Registerrapport Klinisk fysiologi Verksamhetsåret 2013 Nationell sammanställning Webbaserad datainsamling och rapportsammanställning: Kristina Arheden, Aperio AB info@aperio.se Registerrapport SFKF 2014-05-12

Läs mer

Utbildningsplan och utbildningsbok för Nuklearmedicin

Utbildningsplan och utbildningsbok för Nuklearmedicin Utbildningsplan och utbildningsbok för Nuklearmedicin 1. Inledning 1.1 Definition av kompetensområdet från målbeskrivningen Nuklearmedicin är en klinisk specialitet där man efter tillförsel av radiofarmaka

Läs mer

ANGÅENDE SPECIALITETEN KLINISK FYSIOLOGI I EN

ANGÅENDE SPECIALITETEN KLINISK FYSIOLOGI I EN 2011-12-12 Sida 1 av 2 ANGÅENDE SPECIALITETEN KLINISK FYSIOLOGI I EN FRAMTIDA SPECIALITETSORGANISATION Vi hälsar med tillfredsställelse att Socialstyrelsen kommit fram till att nuvarande ordning med bas-

Läs mer

Gemensam kunskapsbas för medicinsk radiologi och klinisk fysiologi - riktlinje och viljeyttring Mattias Bjarnegård

Gemensam kunskapsbas för medicinsk radiologi och klinisk fysiologi - riktlinje och viljeyttring Mattias Bjarnegård Gemensam kunskapsbas för medicinsk radiologi och klinisk fysiologi - riktlinje och viljeyttring Mattias Bjarnegård SOSFS 2008:17 BFM SOSFS 2008:17 BFM Översyn av läkarnas specialitetsindelning april 2011

Läs mer

Registerrapport Klinisk fysiologi

Registerrapport Klinisk fysiologi Registerrapport Klinisk fysiologi Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Webbaserad datainsamling och rapportsammanställning: Kristina Arheden, Aperio AB info@aperio.se Registerrapport SFKF 2015-10-01

Läs mer

Klinisk fysiologi. Longitudinella jämförelser verksamhetsåren Nationell sammanställning

Klinisk fysiologi. Longitudinella jämförelser verksamhetsåren Nationell sammanställning Klinisk fysiologi Longitudinella jämförelser verksamhetsåren 29-215 Nationell sammanställning Webbaserad datainsamling och rapportsammanställning: Kristina Arheden, Aperio AB info@aperio.se Innehållsförteckning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN ST-LÄKARUTBILDNING I BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN

UTBILDNINGSPLAN ST-LÄKARUTBILDNING I BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN UTBILDNINGSPLAN ST-LÄKARUTBILDNING I BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN Specialiseringstjänstgöring i Bild- och Funktionsmedicin, BFM, baseras på den målbeskrivning för specialiteten som utarbetats i samarbete

Läs mer

Utbildnings- och tjänstgöringsplan för erhållandet av specialistkompetens i Bild- och funktionsmedicin /Radiologi

Utbildnings- och tjänstgöringsplan för erhållandet av specialistkompetens i Bild- och funktionsmedicin /Radiologi UTBILDNINGSPLAN 1 (5) Division diagnostik Länsenheten radiologi Utgåva: 1 Godkänd av: Annette Andersson Länschef Utarbetad av: Gunnar Lindborg Susanne Holmberg Fr.o.m.2009-11-24 dock längst t.o.m. 2012-11-24

Läs mer

BFM summariska anteckningar från internat

BFM summariska anteckningar från internat BFM summariska anteckningar från internat 20060407-08 Det första historiska mötet mellan representanter från SFMR Katrine Riklund, Anders Rydh, Peter Aspelin SFKF Peter Friberg, Agnes Modin, Håkan Arheden

Läs mer

Klinisk fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man väljer Klinisk fysiologi-spåret inom Bild- och funktionsmedicin) (2)

Klinisk fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man väljer Klinisk fysiologi-spåret inom Bild- och funktionsmedicin) (2) Svensk Förening för klinisk Fysiologi 060815 Klinisk fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man väljer Klinisk fysiologi-spåret inom Bild- och funktionsmedicin) (2) Definition av kunskapsområdet

Läs mer

BFM summariska anteckningar från 2006-10-12

BFM summariska anteckningar från 2006-10-12 BFM summariska anteckningar från 2006-10-12 SFMR Katrine Riklund, Peter Aspelin, Ola Björgell SFKF Peter Friberg, Agnes Modin, Håkan Arheden(2.5 timmar sent) SFNM Marika Bajk, Sabine Damm, Jan-Erik Bergkvist

Läs mer

UTBILDNING OCH REKRYTERING INOM BFM ENKÄT TILL FÖRETRÄDARE FÖR RADIOLOGI RESPEKTIVE KLINISK FYSIOLOGI

UTBILDNING OCH REKRYTERING INOM BFM ENKÄT TILL FÖRETRÄDARE FÖR RADIOLOGI RESPEKTIVE KLINISK FYSIOLOGI UTBILDNING OCH REKRYTERING INOM BFM ENKÄT TILL FÖRETRÄDARE FÖR RADIOLOGI RESPEKTIVE KLINISK FYSIOLOGI BAKGRUND Sedan 2006 råder en ny specialitetsindelning som innebär att specialitetsbeteckningen Medicinsk

Läs mer

Angående specialitetsindelning för neuroradiologi

Angående specialitetsindelning för neuroradiologi Angående specialitetsindelning för neuroradiologi Svensk förening för neuroradiologi (SFNR) har som organisation eller via enskilda företrädare uttalat sig flera gånger tidigare om hur specialistutbildningen

Läs mer

Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2014 +14% Grund Prislista 2014. Radiolog ikod

Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2014 +14% Grund Prislista 2014. Radiolog ikod 00005 Narkos på röntgenavdelning 382 435 00013 Rotablator 6 294 7 175 00067 Tryckmätning intravaskulärt 6 294 7 175 00095 Ultraljud endovaskulärt 6 294 7 175 00087 Resistmätning 1 043 1 190 10001 Eftergranskning

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Protokoll styrelsemöte SFMR 2009 03 09. Lokal: Vienna Congress Centre, Meeting Room O3/7. Tid: Måndag kl 1400-1600. Närvarande:

Protokoll styrelsemöte SFMR 2009 03 09. Lokal: Vienna Congress Centre, Meeting Room O3/7. Tid: Måndag kl 1400-1600. Närvarande: Protokoll styrelsemöte SFMR 2009 03 09 Lokal: Vienna Congress Centre, Meeting Room O3/7 Tid: Måndag kl 1400-1600 Närvarande: Katrine Åhlström Riklund, (KRÅ) Torbjörn Sundström, (TS) Torbjörn Andersson,

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Grund Prislista 2015 Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2015 +16% (Abon= Debiteras via abonnemang) Kod Undersökning 2015 2015 00031 Ett stent

Läs mer

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen Prislista 2015 Medicinsk service Hälsoval Blekinge Röntgen 13000 Myelografi lumbal 4 690 kr 13300 Myelografi cervikal 4 690 kr 17900 AI Hjärndödsundersökning 8 252 kr 19600 Nervblockad 2 372 kr 30002 Demo

Läs mer

Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi

Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi UTILDNINGSOK FÖR SSPEILITETEN KLINISK FYSIOLOGI Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi Innehåll 1 Utbildningsplan för Klinisk Fysiologi... 2 1.1 Inledning... 2 2 Teoretiska Kunskapsmål...

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

UTREDNING OM SAMORDNING AV UTBILDNINGAR INFÖR

UTREDNING OM SAMORDNING AV UTBILDNINGAR INFÖR UTREDNING OM SAMORDNING AV UTBILDNINGAR INFÖR BILDANDET AV SPECIALITETEN BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN. Rådet för grundutbildningsfrågor vid Sahlgrenska akademin beslutade i juni 2006 att utreda möjligheten

Läs mer

Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi

Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi UTILDNINGSOK FÖR SSPEILITETEN KLINISK FYSIOLOGI Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi Innehåll 1 Utbildningsplan för Klinisk Fysiologi... 2 1.1 Inledning... 2 2 Teoretiska Kunskapsmål...

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Lund 2:e september 2013 Bästa Fysiologer! Höstvindar blåste in över Lund som på given signal för att annonsera höstens ankomst under septembers första dag. Det påminner

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Regional riktlinje för radiologiska utlåtanden

Regional riktlinje för radiologiska utlåtanden Regional riktlinje för radiologiska utlåtanden Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

SVENSK THORAXKIRURGISK FÖRENING Swedish Association for Thoracic and Cardiovascular Surgery

SVENSK THORAXKIRURGISK FÖRENING Swedish Association for Thoracic and Cardiovascular Surgery SPECIALICERINGSUTBILDNING I THORAXKIRURGI Målbeskrivning för sidoutbildning Allmän målsättning: Specialiteten thoraxkirurgi har stora kunskaps- och färdighetssamband med kirurgi, anestesi och intensivvård,

Läs mer

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015 Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Nytt namn samma professionella team www.ptjrontgen.se Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Gäller från 1 juli 2015

Läs mer

Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och

Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och intervention 2000 kr (00002) 2 000 00003 Extra materialkostnader

Läs mer

Samarbete i Europa - specialiteten i socialmedicin gäller i hela EU!

Samarbete i Europa - specialiteten i socialmedicin gäller i hela EU! Samarbete i Europa - specialiteten i socialmedicin gäller i hela EU! Ragnar Westerling Professor och överläkare i socialmedicin. President i UEMS sektion för folkhälsa. Institutionen för folkhälso- och

Läs mer

Klinisk fysiologi Verksamhetsåret 2009

Klinisk fysiologi Verksamhetsåret 2009 Klinisk fysiologi Verksamhetsåret 2009 Nationell sammanställning För webbaserad datainsamling samt rapportsammanställning ansvarar: Kristina Arheden Aperio AB 046-328150 kristina.arheden@telia.com Innehållsförteckning

Läs mer

Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18

Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18 Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18 Vad är syftet med regleringen av läkarnas specialiteter? Utgöra en kvalitetsgaranti i förhållande till patienter och allmänhet Direktiv om erkännande

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION

NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION ENKÄT HÖSTEN 2006 Läkarförbundet har under hösten 2006 genomfört en ny enkätundersökning för att studera nylegitimerade

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 24-25 oktober 2016 Gävle sjukhus Gävle Klinisk fysiologi Sjukhus Ort Klinik Karin Rodmar och Eva Persson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Specialiteten har ett ansvar för forskning, metodutveckling, kvalitetsutveckling och utbildning inom kompetensområdet.

Specialiteten har ett ansvar för forskning, metodutveckling, kvalitetsutveckling och utbildning inom kompetensområdet. Kompetensbeskrivning Klinisk fysiologi är en diagnostisk medicinsk specialitet som karaktäriseras av mätning, analys och bedömning av fysiologiska och patofysiologiska förlopp hos en patient genom integrativ

Läs mer

Utbildningsstruktur Klinisk Fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man ej skall bli klinisk fysiolog) (1)

Utbildningsstruktur Klinisk Fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man ej skall bli klinisk fysiolog) (1) Svensk Förening för klinisk Fysiologi 060815 Klinisk Fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin Definition av kunskapsområdet =Definitionen för Bild och funktionsmedicin Kompetenskrav Medicinsk

Läs mer

RIKTLINJER SPUR- Klinisk Neurofysiologi

RIKTLINJER SPUR- Klinisk Neurofysiologi RIKTLINJER för poängsättning vid SPUR- inspektioner inom Klinisk Neurofysiologi 2004-11-08 SPUR-riktlinjer Neurofys.doc 1(11) Riktlinjer för poängsättning vid SPUR-inspektioner inom Klinisk neurofysiologi

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

PRISLISTA RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN

PRISLISTA RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN PRISLISTA 2014 RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN lista 2014 Soskod Klartext undersökning 10001 Granskning av neuroradiologiska undersökningar annan avd 790 10002 Demonstration av neuroradiologiska undersökningar

Läs mer

Inledning. I målbeskrivningarna anges också när genomförandet av vissa utbildningsaktiviteter ska styrkas genom. Figur 1. Målbeskrivningarnas struktur

Inledning. I målbeskrivningarna anges också när genomförandet av vissa utbildningsaktiviteter ska styrkas genom. Figur 1. Målbeskrivningarnas struktur Klinisk fysiologi Inledning Den xx 2014 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter allmänna råd (SOSFS 201X:xx) om läkares specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsen har vidare beslutat att

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

PRISLISTA RADIOLOGI 2015 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748

PRISLISTA RADIOLOGI 2015 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748 PRISLISTA RADIOLOGI 2015 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748 NERVSYSTEMET 100.01 Granskning av us utförd på annan rtg avd 675 785 1 200 100.02 Dem av tid gransk us 439 549 964

Läs mer

ARBETSMATERIAL. Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi

ARBETSMATERIAL. Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi Utbildningsplan för Klinisk Fysiologi 1. Inledning enna utbildningsplan och utbildningsbok för Klinisk Fysiologi baseras på den målbeskrivning som

Läs mer

Målbeskrivningsarbetet. Gemensam kunskapsbas. Rubrik Förnamn Efternamn 11/18/13

Målbeskrivningsarbetet. Gemensam kunskapsbas. Rubrik Förnamn Efternamn 11/18/13 Målbeskrivningsarbetet Rubrik Förnamn Efternamn Gemensam kunskapsbas 11/18/13 Syfte med översynen Att undersöka behov av justeringar av enskilda specialiteters placering i specialitetsstrukturen Att undersöka

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-10-15... Reumatologsektionen medicinkliniken Kristianstad...... Annika Teleman och Tomas Bremell... Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Bild- och funktionsmedicin. Slutversion1

Bild- och funktionsmedicin. Slutversion1 Bild- och funktionsmedicin Slutversion1 Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Prislista 2015 - Bild-och funktionsmedicin Västerbotten Hälsoval 1 poäng = 288,57 kr

Prislista 2015 - Bild-och funktionsmedicin Västerbotten Hälsoval 1 poäng = 288,57 kr Prislista 2015 - Bild-och funktionsmedicin Västerbotten Hälsoval 1 poäng = 288,57 kr Åtgärder som fördyrar undersökningarna Poäng Akut Dag kl 07.30-16.30 0,5 + us poäng Akut kväll vardag kl 16.31-21.00

Läs mer

Prislista - Radiologi Västerbotten 2010 Hälsoval 1 poäng = 257,00 kr

Prislista - Radiologi Västerbotten 2010 Hälsoval 1 poäng = 257,00 kr Prislista - Radiologi Västerbotten 2010 Hälsoval 1 poäng = 257,00 kr Åtgärder som fördyrar undersökningarna Ustyp Akut Dag kl 07.30-16.30 0,5 + us poäng Akut kväll vardag kl 16.31-21.00 1 + us poäng Jour

Läs mer

LÄKARE INOM NEUROPEDIATRIKEN ENKÄTUNDERSÖKNING 2003

LÄKARE INOM NEUROPEDIATRIKEN ENKÄTUNDERSÖKNING 2003 Antal 1 LÄKARE INOM NEUROPEDIATRIKEN ENKÄTUNDERSÖKNING 2003 I oktober 2000 publicerades utredningen Läkare inom barn- och ungdomsneurologi med habilitering en bristvara! Under första halvåret 2003 genomfördes

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Lund 2014-09-04 Remissvar från Svensk förening för Klinisk Fysiologi (SFKF) angående Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Enkät SPECT/CT, PET/CT. Nationella sjukhusfysikermötet 2014 Sven-Åke Starck, Ulrika Dahlén

Enkät SPECT/CT, PET/CT. Nationella sjukhusfysikermötet 2014 Sven-Åke Starck, Ulrika Dahlén Enkät SPECT/CT, PET/CT Nationella sjukhusfysikermötet 2014 Sven-Åke Starck, Ulrika Dahlén 32 svarande enheter av 32 möjliga 1: Borås 2: Danderyd 3: Eskilstuna 4: Falun 5: Gävle 6: Göteborg, SUS 7: Göteborg,

Läs mer

2008 01 25 Neuroradiologi 1

2008 01 25 Neuroradiologi 1 Neuroradiologi 1 Innehåll 2008 01 25 Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Medicinska kompetenskrav 3 Kommunikativ kompetens 4 Ledarskapskompetens 5 Kompetens

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Från student till specialist

Från student till specialist Från student till specialist Jens Schollin, utredare Uppdraget - Att genomföra en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring och bl.a. analysera om en introduktion i hälso- och sjukvården inom ramen

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Kärlkirurgi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Kärlkirurgi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kärlkirurgi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Årsrapport för 2012 avseende användningsparametrar för genomlysningsutrustning i Landstinget Kronoberg.

Årsrapport för 2012 avseende användningsparametrar för genomlysningsutrustning i Landstinget Kronoberg. 20130328 Medicinskt servicecentrum Medicinsk fysik och teknik MFTr 2013/4 Medicinsk fysik Årsrapport för 2012 avseende användningsparametrar för genomlysningsutrustning i Landstinget Kronoberg. Bertil

Läs mer

Hjärtischemi och vänsterkammarfunktion detektion och gradering

Hjärtischemi och vänsterkammarfunktion detektion och gradering Hjärtischemi och vänsterkammarfunktion detektion och gradering November 2016 Hjärtischemi och vänsterkammarfunktion detektion och gradering Den här översiktskursen i diagnostik av hjärtischemi och vänsterkammarfunktion

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi. Protokoll fört vid ordinarie föreningsmöte

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi. Protokoll fört vid ordinarie föreningsmöte Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll fört vid ordinarie föreningsmöte (årsmöte) Torsdagen den 16 september, kl 16:30-17 i anslutning till Höstmötet i Jönköping. 1. Mötets öppnande Mötet bedömdes

Läs mer

Kursens namn: Medicin C, Diagnostik inom radiologi Kurskod: MC1709 Kursansvarig: Eva Funk

Kursens namn: Medicin C, Diagnostik inom radiologi Kurskod: MC1709 Kursansvarig: Eva Funk Kursens namn: Medicin C, Diagnostik inom radiologi Kurskod: MC1709 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-03-28 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 71,5 poäng Poängfördelning: Krzysztof Musial Wafa Sabir I Wolfgang

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav

Läs mer

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun 1 (6) RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentet gäller för HSF Innehållsförteckning Specialiseringstjänstgöring (ST)...2 Bakgrund...2 Behov av ST på Gotland...2 Målsättning för ST-utbildning

Läs mer

Nya ST 2015 SOSFS 2015:8

Nya ST 2015 SOSFS 2015:8 Nya ST 2015 SOSFS 2015:8 eller ny-nya ST eller ST 2.0 Börja om från början, börja om på nytt... Börja om från början, börja om på nytt... Nja, inte helt Nya ST 2015= SOSFS 2015:8 Började gälla 1 maj 2015

Läs mer

Nuklearmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Nuklearmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Nuklearmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 20-21 maj 2015 Lasarettet i Motala Motala Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Ang. Remiss avseende förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Dnr4.

Ang. Remiss avseende förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Dnr4. 2016-01-29 Socialstyrelsen socialstyrelsen@socialstyrelsen.se gaston.fernandez-palma@socialstyrelsen.se Ang. Remiss avseende förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso-

Läs mer

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet Uppsala universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 08587 Annika.vanje@hsv.se

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning Kompetensbeskrivning Specialiteten urologi karaktäriseras av kunskap om medfödda och förvärvade sjukdomar och tillstånd i urinvägarna och de manliga könsorganen, samt skador i dessa. Kirurgiska färdigheter,

Läs mer

Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi

Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi UTILDNINGSOK FÖR SSPEILITETEN KLINISK FYSIOLOGI Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi Innehåll 1 Utbildningsplan för Klinisk Fysiologi... 2 1.1 Inledning... 2 2 Teoretiska Kunskapsmål...

Läs mer

Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin

Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin Vad har hänt 2013? Vad pågår och vad planeras 2014? Socialstyrelsen övertagit SK-kurser LIPUS tagit över Certifiering av ST-kurser samt SPUR UU

Läs mer

Kardiologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Kardiologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kardiologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR April 2011 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1. Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

Södersjukhuset Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30

Södersjukhuset Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Södersjukhuset Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Undergrupp ProduktKod ProduktNamn Pris Nervsystem 13000 NERVSYSTEM,Lumbal myelografi 4099 Nervsystem 13100 NERVSYSTEM,Lumbothorakal

Läs mer

49248_2 PTC självexp. stent 2 st _3 PTC självexp. stent 3 st _4 PTC täckt stent 1 st Byte av

49248_2 PTC självexp. stent 2 st _3 PTC självexp. stent 3 st _4 PTC täckt stent 1 st Byte av 00002 Eftergranskning utan ronddemo 310 434 00003 Arkivering av bilder 170 238 10001 Granskning 620 868 10002 Demonstration 310 434 10136 Fistulografi 4 330 6 062 10150 Punktion/biopsi 960 1 344 10151

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Om ST. Maria Randjelovic. Handledarutbildning Hösten 2014. Övergripande ST-studierektor Landstinget i Östergötland. www.lio.se/studierektorskansliet

Om ST. Maria Randjelovic. Handledarutbildning Hösten 2014. Övergripande ST-studierektor Landstinget i Östergötland. www.lio.se/studierektorskansliet Om ST Handledarutbildning Hösten 2014 Maria Randjelovic Övergripande ST-studierektor Landstinget i Östergötland Vad styr innehållet i ST? Tvingande: Socialstyrelsens riktlinjer och allmänna råd om läkares

Läs mer

Växjö universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr

Växjö universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth Reg.nr Växjö universitet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Växjö universitet ges rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen.

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

USkod Klartext Pris 2014

USkod Klartext Pris 2014 RÖNTGENPRISER 2014 USkod Klartext Pris 2014 anm. 00700 Injektion sentinelbröstus Vbg 2 475,00 00710 Injektion Myocardscint 0,00 00900 Inj sentinelbröst Hstd 2 475,00 10001 Granskning av neuroradiologisk

Läs mer

Rift Valley Tanzania Lena Caval in 26 november

Rift Valley Tanzania Lena Caval in 26 november Skelett radiologi Lena Cavallin, MD, PhD Neuroradiolog Skelettradiolog Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge CLINTEC, Karolinska Institutet Rift Valley Tanzania Lena Cavallin 26 november

Läs mer

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer