hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 39 NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 39 NR 1 2006"

Transkript

1 en hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 39 NR Stor-Logens Ämbetsmän samlade vid höstens konferens med allmänna loger. Sittande fr. v. Bertil Carlsson, Falun, Rolf Wiklund, Sundsvall, Rune Lundberg, Habo. Stående fr. v. Åke Semb, Härnösand, Göran Oscarsson, Jönköping, Göran Gabrielsson, Särö och Peter Andersson, Nässjö.

2 Från Stormästarens horisont WF-Bröder. Nu har mer än halva min mandattid förflutit och det är tid att göra en liten återblick. Det har varit en intressant tid tillsammans med mina Bröder i VU och med de kontakter jag haft inom Logerna. En önskedröm vore om Stormästaren under sin ämbetstid kunde besöka samliga Loger för att närmare ta del av verksamheten. Tyvärr medger inte Storlogens ekonomi sådana utsvävningar. Vid de besök jag kunnat göra har det visat sig att sättet att genomföra gradgivningar och andra arrangemang varit olika. Men jag vill betona att dessa alltid präglats av noggrannhet mot ritualerna som ju ger en viss frihet till tolkning. Jag vill även passa på och tacka för den värme och högaktning jag mött vid besök i Logerna. Inom Storlogens VU har vi arbetat med de förslag till förändringar som framförts. Det har gällt en fördjupning av ritualen vid grad VIII, modernare hjälpmedel vid gradgivningar, vår tidning, m.m. Frågor, som bland andra var med på dagordningen för OMträffen i Örserum, om vilken redaktören refererar i denna tidning. En stor fråga för Logerna som återkommer är rekryteringen. En rimlig målsättning är att behålla den numerär man har. Men kan man öka antalet Bröder är det naturligtvis till glädje för oss alla. O.D.St.M Rune Lindberg har kraftfullt och engagerat tagit sig an denna fråga. Dels höll han i ämnet vid OM-träffen, dels har han brevledes delgivit alla Loger sin entusiasm och vad som framkom vid OM-träffen. Ansvaret för rekryteringen ligger inte bara på kollegierna i Logerna, utan i lika hög grad på de enskilda bröderna. Se till att alla får ta del av vad som framkom på OM-träffen. Tiden går fort. År 2008 är det dags för ett Storlogemöte med gradgivning till grad VIII. Denna gång i Hultsfred som jag vet redan är i gång med förberedelserna. Förbered er även i Logerna med de motioner ni vill lämna till mötet. Tänk efter och lyssna till Bröderna om det är något som ni tycker skall underställas Storlogemötet. När ni läser detta närmar sig året sitt slut. Jag vill därför ta tillfället att önska alla WF- Bröder med anhöriga en God Jul och ett Gott Nytt År. Med Broderlig hälsning Rolf Wiklund O.St.M. I huvudet på en huvudredaktör Äntligen kan du då läsa nästa nummer av nya WF-tidningen. Som kanske de flesta i dagsläget känner till, då det bör ha diskuterats i respektive loge, har Storlogen bestämt efter enkäter bland de lokala Logerna, att tidningen skall komma ut med åtta sidor och två nummer per år. Åtta sidor är minsann inte mycket att rymma material från elva Loger, Jubiléer, Storlogen och omslagssidor. Dessutom skall strävan vara att vi i varje nummer skall spegla något som i varje Loge är en smula unikt under lämpligen rubriken Krönikan. Skicka gärna förslag från era Loger inför nästa nummer. Det blir tyvärr min sak att bedöma och döma vilket material, som skall rymmas och att vid behov beskära både textbidrag och bilder. Det känns jobbigt att ha den rollen när allt insänt material är av sådan hög klass att det mesta borde få tryckas. Men tyvärr! Och jag hoppas att du skribent och fotograf, som finner att all din text och dina bilder inte är med i tidningen, förstår min situation. Tyvärr får också flera bra bilder hamna i datorns runda file alternativt krympas om det är möjligt. Vid Stor-Logens sammanträde i Örserum i början av oktober gavs jag tillfälle att deltaga och presenterade kostnader för tidningen. Dessutom önskade jag att man inom varje Loge bör ta upp en diskussion om möjligheten och lämpligheten att vi har annonser i tidningen. Andra ordenssällskap har ju detta. Kan vi inte finna ekonomi för tidningen så förblir den sannolikt ett embryo som självdör. Lars von Knorring sätter tidningen som en av två viktiga instrument för Frimurarnas rekrytering, (läs i separat reportage sid. 3). Det gäller förmodligen även för oss och därför är det viktigt att vi skapar ekonomi för tidningens fortlevnad. Annonser, sponsring? Annat? Br Carl-Owe Carlsson förlorade under konferensen på Hotel Örensbaden sin ribba med miniatyrer uppsatta på svart pappskiva och han hoppas att någon kan tipsa om var miniatyrerna kan finnas. Meddela honom om du vet något om detta. Läs och njut! en Nr , Årgång 39 Ansvarig utgivare: Rolf Wiklund, Riddargatan 31 B Sundsvall Huvudredaktör: Grafisk formgivning: Redaktionens adress: en W.F.- hälsning c/o Knopvägen 9, Alnö Tel , E-post: Tryck: hälsning Nyman & Jonsson Tryckeri AB Sundsvall 2006, W.F. Citat får göras med angivande av källan. Nästa utgåva beräknas utkomma i augusti 2007 Manusstopp är 30 juni 2007 Innehåll Från Stormästarens horisont 2 I huvudet på en huvudredaktör 2 Storlogens OM-konferens 3 Stockholmslogen 4 Sundsvallslogen 4 Jönköpingslogen 5 Hultsfredslogen 5 Falulogen 6 Göteborgslogen 7 Sävsjölogen 7 Krönikan 8 Hemsida:

3 OM-konferens i Örserum I början av oktober hade Stor- Logen kallat samtliga OM och övriga företrädare för alla loger till en konferens i dagarna två i småländska Örserum. Platsen är synnerligen passande för den som vill stressa av från vardagen och uppleva lugn och ro och samtidigt i vårt fall även omtanke och vänskap i brödragemenskapen. Sedan O.St.M. Rolf Wiklund hälsat välkommen och öppnat konferensen ägnades lördagen åt bl. a. två motioner, information om WF-tidningen och hemsidan, en diskussion om informationsflödet. Innan kvällens måltid hölls en Instruktionsloge. Söndagen ägnades huvudsakligen åt medlemsfrågor med tonvikt på rekrytering. För att få en objektiv syn på dessa frågor hade inbjudits Lars von Knorring, som informerade om hur Frimurarna handlat när man befann sig i en liknande situation som WF. Motioner Motion nr 1 speglade tankegångar från motionären hur man borde kunna utveckla grad VIII. Behandlingen skedde helt av Bröder i denna grad och därför kan och får inget refereras från gruppens förslag. Motion nr 2 gällde ett förslag från motionären, som gäller alla graderna och därför är öppet för redovisning. Tankegångarna från motionären, Göteborgslogen, är att vi när i många loger gammal rekvisita inte längre är lätthanterad och framförallt halvt trasig och i många fall skall anslutas elektriskt med osäkra kopplingar, så borde vi försöka arbeta fram modern rekvisita byggd på modern teknik och utrustning. Meningen är inte att man skall modernisera så till den grad att den traditionella djupa stämningen vid gradgivningar går till spillo. Detta framhölls också såsom mycket väsentligt vid det grupparbete, som behandlade motionen. Tanken är alltså att nuvarande otympliga obelisker kan ersättas med datorbilder projicerade via en bildkanon eller som diabilder i stillbildsprojektor. Allt bygger på att man har erforderligt utrymme att förfoga över och det visade sig att många nog saknar detta. Men det ansågs inte fel att gå vidare med förslaget och därför var gruppens beslut att Göteborgslogen under ett års tid utvecklar förslaget och därefter tas frågan upp på nytt. Tidning och hemsida Tidningens huvudredaktör, hade inbjudits att både referera OMträffen och även redogöra för tidningen, dess kommande nummer och kostnader. Redaktören uttalade en ängslan över att man begränsat sidantalet till åtta och att det material, som inkommit och väntas inkomma, skulle spräcka planeringen och innebära stora beskärningar i materialet. Logerna gavs tid fram till 5 november att besluta om man trots tidigare önskemål, satsade på papperexemplar. Det uttalades från några håll önskemål att tidningen också kunde spegla Damklubbarnas verksamhet. Hur nu detta skall gå till med bara åtta sidor och en redan stark beskärning av inkommet logematerial? O.St.Sekr. Göran Gabrielsson informerade om hemsidan uppkopplad mot nätet och innehållet i dagsläget och betonade vikten av att alla loger nu utser en IT-ansvarig, som får tillgång till inloggningsdata för att lägga in material för sin egen loge på hemsidan. Medlemsrekrytering För att få en sakkunnigs syn på denna så väsentliga fråga hade inbjudits som gästföreläsare Lars von Knorring från Frimurarna. Han började med att betona vikten av att om vi eftersträvar större uppmärksamhet i bl. a. medier, det inte får innebära att vi tappar den egna profilen. Han berättade därefter kortfattat om de problem man haft inom Frimurarna med en stor medlemsstock på över medlemmar, där många var STORLOGEN vilande, ej betalande. Man införde radikalt ett fribrev riktat till dessa och gav dem chansen att betala inom två år och då behålla sin grad. Därefter förlorades grad och medlemskap och önskade man återinträda startade man i grad I. Antalet medlemmar sjönk drastiskt till ca , men har därefter ökat rejält varje år med nya engagerade medlemmar, många unga i karriären i yrkeslivet. Men man bör komma ihåg att yngre medlemmar ofta ställer större krav på organisationen. Viktigast vid medlemsrekrytering är begreppet Kvalitet. Vem är värdig? Ordenssällskapets viktigaste ansikte utåt anser Lars hemsidan och tidningen vara. Tidningen ges ut i ex per utgåva. Frimurarna delar också ut ansenliga belopp till kultur och forskning och därigenom har man skaffat sig en positiv bild hos media och man ges idag betydligt större utrymme, vilket är av stor vikt för den egna organisationen. Han visade upp en stor artikel i Dagens Industri såsom ett exempel. Öppna hus med begreppet Orden i samhället är också en väg till medierna och medborgarna. Men problem står hela tiden på lut. Ett sådant är att Frimurarnas egna stora hus kostar skjortan. en WF-hälsning Instruktionsloge och middag Under ledning av Stor-Logens ämbets och tjänstemän genomfördes en Instuktionsloge. Hela akten skapade hög stämning och fridfullhet. En välsmakande måltid serverades därefter och mellan rätterna varvades det med några tal bl. a. av O.St.M. Broder Rolf Wiklund. Lars von Knorring, Frimurarna, en frisk fläkt vid W.F. mötet

4 en WF-hälsning STOCKHOLMSLOGEN Pubaftnar Våra temata har varit Korvens lov, Italiensk afton, Kockelever visar upp sig och Allsång. Ekonomiloger och Kollegium De ekonomie loger som genomförts har haft ett något högre besöksantal än föregående år. Söndagen 22 januari hölls reception i I:a graden varvid även installerades de valda ämbetsmännen. Installationen förrättades med den äran av Stor-Logens ledamöter under ledning av O.D.St.M. Bertil Carlsson. Nya bröder Sedan sommaren 2005 har 4 nya bröder invigts i den I:a graden, nämligen: Kenneth Lundqvist, Niclas Nygårdh, Per-Arne Larsson och Nils- Olov Norlander. 141:a Högtidsfesten Den 7 januari 2006 fyllde Stockholmslogen och därigenom hela W.F. 141 år. Högtidsdagen genomfördes i våra Ordenslokaler, först den stämningsfyllda logen i vår kyrksal och därefter middagen i matsalen. Högtidslogen inleddes med att Stockholmslogens O.M. hälsade festdeltagarna välkomna, varefter bröderna Niklas Rydén och Michael Perlitz bar in W.F-fanan och den svenska fanan. Broder Sten-Erik Moberg spelade till fanornas inmarsch och utmarsch samt en fanfar efter medaljutdelningen. Musik och solosång framfördes av broder Sten-Erik ackompanjerad på flygel av sin mycket talangfulla dotter Nadia Moberg. Medaljer utdelades till väl förtjänta bröder och broder Bo Rydén tilldelades ALLMÄNNA LOGER vår höga utmärkelse Guldnålen. Efter att ha kunnat använda oss av vår så uppskattade köksmästare Knud Drabøl i nästan 20 år har vi nu börjat beställa vår mat från andra håll. I tacksamhet över broder Knuds stora insatser i köket och inte minst alla de pengar han sparat in till vår loge genom åren med sina broderliga priser utsågs Knud till F.Km, Förste Kösksmästare, på livstid och fick behålla sin unika tjänstgöringskedja, tillverkad av broder Georg Norberg. Ca 45 damer, bröder och gäster samlades efter avslutad loge till en bankett i vår vackra matsal. Parentation Söndagen 15 januari 2006 hölls traditionsenligt Parentation i Solna kyrka, där vi haft denna sammankomst i över 40 år. I år högtidlighöll vi minnet av bröderna Gottfrid Alexandersson, Gösta Fornstam och Erik Nord. Operasångare Erik Thorslund framträdde med sång och organist Märta Ideström-Danell skötte musiken. Som så många år tidigare hölls betraktelse och välsignelse av pastor Per-Arne Dahlin. Recitatör var broder Claes Welander, vilket han som vanligt gjorde med den äran. Våra hjälpsamma vänner i Damklubben ordnade därefter kaffeservering i S:t Martins stall, och deltagarna lät sig väl smaka. Deltagarantalet var i år omkring 35 bröder och damer. Barnfest Efter ett års uppehåll kunde vi ånyo anordna vår traditionsrika Barn- och familjefest den 29 januari. Med lekar, lotterier, chokladhjul, trollkarl och underhållning var festen en riktigt trevlig upplevelse för såväl små som stora. Gradgivningar Under årets gradgivningsloger har deltagarantalet varit tillfredsställande och logerna har genomförts stämningsfullt och seriöst. Den 14 mars besökte ett antal Stockhomsbröder Falulogen vid dess receptionsloge i V:e graden, och blev synnerligen väl mottagna. Vårutflykt Den 13 augusti fick vi uppleva en underbar, men minst sagt något försenad, vårutflykt. Detta år reste vi till Norrtälje Brenneri, via Östra Ryds kyrka, om vilken O.M. Billey Gleissner föreläste. Väl framme vid Brenneriet fick vi oss en initierad beskrivning om alla de vedermödor som faller över den som ämnar starta privat brännvinstillverkning i detta land. Vi avnjöt också en splendid lunch på Brenneriet. Ett besök där kan verkligen rekommenderas till alla! Broder Kebbe var som vanligt vår mycket uppskattade chaufför, med sitt trevliga sätt och sin gamla veteranbuss. Hösten 2006 Vi inledde höstens verksamhet med en pubafton med temat "I skog och mark". Där serverades svampfyllda crèpes och avnjöts svenska favoriter i såväl fluidal som sånglig form. Gradgivningar Nästa aktivitet var vår I:a grad den 18 september. Denna blev dessvärre förbytt mot en infomationsloge emedan bägge de två kallade recicpienderna var förhindrade att medverka. Den 2 oktober gav vi vår IV:e grad till bröderna Per-Arne Larsson och Johan Wallgren. Billey. P. Gleissner, O.M. SUNDSVALLSLOGEN Parentation, Barnens julfest, Installation, Gradgivningar och Högtidsfestligheter. Dessutom Onsdagsträff med seniorer, Klubbträff, WF-flaggan med vårfest, Utflykt med avlidna bröders maka/sambo, WF-golf m. m. Ja så har året i stort sett ut. Det gäller alltså att plocka fram russinen ur kakan. Gradgivningar Bland gradgivningar måste nämnas våra Ettor. Båda framgångsrika både ur besökssynpunkt av gästande bröder såsom genomföranden och måltider. Vid vårettan deltog ett 60-tal bröder, som efter väl genomförd akt kunde hälsa åtta ny medlemmar välkomna i Logen. HöstEttan blev av ungefär samma kaliber. Ett 70-tal bröder deltog i en väl genomförd Loge och fick se sex nya bröder ta plats i vår Loge. Parentation Den årliga parentationen på Trettondagen hölls traditionellt i Nacksta kyrka. Ett 50-tal bröder hade mött upp tillsammans med ungefär lika många anhöriga. Man tog på detta sätt farväl av fem Bröder, som under 2005 lämnat Brödrakedjan. Barnens julfest Julfesten 8 januari med dans kring granen och en alldeles äkta tomte, saft bullar och kakor och lekar med andra barn,

5 blev en höjdare. Vad vore inledningen på det nya verksamhetsåret om vi äldre inte först fick uppleva den glädje som barnaansikten utstrålar. Installation Denna afton, fredagen den 13 januari, vågade sig ett 60-tal bröder ut trots snö, halka och halvsandade vägar. Men det är givetvis nära nog ett måste att delta i de aktiviteter vår Loge bjuder. Stor-Logens båda representanter, Br Rolf Wiklund och Br Åke Semb, stod för installationen av Sundsvalls-Logens ämbetsmän med Br Gunnar Rhodin i spetsen såsom ny O.M. Hela ceremonien förlöpte elegant och samtidigt mycket värdigt. Fyra veteraner hyllades och erhöll veterantecknet. Dessa var Sven-Erik Svensson, Bo Lindgren, Gustaf Hamrin och Gunnar Nygren. Klubbträff - Pokerskola En onsdagsafton i mars samlades ett tjugotal medlemmar och inbjudna förhoppningsvis blivande medlemmar, för att fördjupa sig i pokerspelandets historia, faror samt regler och strategier. Efter måltiden på gulaschsoppa hölls en fördjupande information kring termer, regler, spelsätt och faror med att ge sig in i spelandet utan adekvat information. Sedan satte man sig ned vid spelborden för att praktisera de nya kunskaperna. Onsdagsträff Seniorafton Denna eftermiddag den 8 mars, hade ett särskilt förtecken, nämligen aktiviteter för äldre bröder. Ja då menas inte bröder i högre grader utan bröder till åren komna om man så får säga. Br Nils Eriksson och Br Evert ALLMÄNNA LOGER Andersson, båda i 90- årsåldern, berättade om Logens historia och hur den berörts av både allvarliga, t. ex. Sundsvallsbranden, och trevliga händelser under sin tid. Historier berättades mellan varven och som vanligt stod Br Östen Thorneus för en merpart skrattretande alster. Våra egna musiker och trollkonstnärer svarade för underhållningen. WF-flaggan och vårfest Våren hälsades välkommen i vår Loge 20 maj. I ett någorlunda bra väder för denna utomhusaktivitet på Södra berget vid vår flagga, sjöng vår egen kör ett antal vårsånger och O.M. Gunnar Rhodin höll talet till våren. Därefter återsamlades de flesta i logelokalen för att där glädjas i samvaro med tävlingar, mat, sång och dans. Utflykt för avlidna bröders maka/sambo 20 I ett underbart försommarväder ställdes färden med buss och ett trettiotal anhöriga till bortgångna Bröder till Höga kustenområdet. På utsiktspunkten vid bron serverades drycker av skilda slag samt enklare förtäring. Färden gick sedan till Härnösand och Murberget där lunch intogs på Spjutegården och besök gjordes på länsmuséet innan återfärd. WF-golfen En underbart fin speldag, lyckad i alla avseenden och med vädergudarna på vår sida denna dag den 18 augusti, där ett 15- tal WF-golfare passade på att i samvaro i en underbar miljö njuta inom en trivsam WFförening på Öjestrands golfbana. JÖNKÖPINGSLOGEN Golf-mästerskapet Årets golfmästerskap genomfördes på Visingsö Golfklubb i ett väder, som var fritt från regnskurar, vilka annars varit vanliga under augusti. Endast fem WF-bröder med respektive damer hade slutit upp till arrangemanget. Prisutdelningen ägde rum omedelbart efter avslutat spel och årets titel erövrades av nygamle mästaren Anders Egeborn, som med oslagbara 38 poäng återigen får pryda sin bokhylla med den efterlängtade pokalen. Gradgivning i grad II Det var nästintill brittsommar när 40 bröder kom för att inleda höstterminen och i samband med detta uppta sex Bröder i vår II:a Grad. I samband med detta installerades även vår F.Mlk. i sitt ämbete av O.D.St.M Rune Lindberg och O.St.Skm Göran Oscarsson. Thomas Karlsson, vår A.Klm. debuterade som talare till recipienderna. För dessa talade Br Roland Nyström med inspirerande ord. Han betonade bl. a. det förnämliga med att vara med i W.F. O.M. uppmanade i sitt tacktal för maten logens bröder att redan nu tänka på rekrytering av nya bröder i logen, kanske redan vid jullogen. Höstfest med vinprovning Ett 60-tal bröder och damer och en del bekanta var nyfikna på Habobon Thomas Werthéns variant av vinprovning där man fick testa olika viner tillsammans med det man stoppar i munnen. Två röda och två vita viner i kronorsklassen avsmakades tillsammans med söt melon, citron, salt, crabstick och starkt pepprad brieost. Hur smakerna förändrades kraftigt mellan gott och hemskt, var en upplevelse. Nu vet vi hur vi en WF-hälsning skall hantera kyparen när vi går på krogen. Genom att ställa lite nya och kluriga frågor kan vi sätta lite myror i huvudet på honom. Stämningen var på topp och buffén gick åt till sista smulan. Det var gott. Dag Josefsson improviserade, när han spontant delade ut ett antal vinflaskor. Hur han fick ihop sina många och långa turer bland allehanda betingelser för sitt val, var det nog ingen som riktigt kunde följa, förutom han själv förståss och Kalle Sändare. Göran Oscarsson tackade för en trevlig kväll och önskade Festfixarna allt gott och såg fram mot nästa arrangemang. Hans Nilsson HULTSFREDSLOGEN Hultsfredslogen håller sig med en egen sånggrupp, WF-kören helt enkelt, som då och då förgyller sammankomsterna. Och inte nog med det. Det händer att man också tar sig ton hos andra loger. Som här när Sävsjö ordnade receptionen i Grad VII i våras. Eftersom WFkören var något decimerad så behövdes förstärkning. Denna gång hade man turen att få med en riktig artist i Sävsjölogens egen medlem Svenne Hedlund. S-G Sporback Karl-Gunnar Madestam, Svenne Hedlund och Per-Erik Munther

6 en WF-hälsning ALLMÄNNA LOGER FALULOGEN Ett mycket positivt år har Falulogen varit med om. Tolv nya Bröder, med förhoppningsvis den rätta WF-andan, har upptagits i brödrakretsen sedan april Under samma tid har Parentationer avhållits för två Bröder, Gunnar Eriksson ( ) och Nils Danielsson ( ). Frid lyses över deras minne. De nya Bröderna är Per-Arne Lundqvist, Lars-Ola Sörestad, Per-Olof Kull, Per-Anders Lissjanis, Lennart Johansson, Hans-Olov Raan, Torbjörn Pettersson, Jan Löfblad, Benny Carlsson, Peter Hallblom, Per- Erik Hansson och Tore Skytén. Det gäller nu för Falulogens kollegium, som är relativt ungt och oerfaret, att kunna sporra de nyupptagna Bröderna till fortsatt vandring i vår kära Orden. Man måste våga pröva nya grepp i detta arbete, men bibehålla det gamla i det inre av själva logearbetet. Kontrasterna är viktiga moment för den moderna människan. Man kan bara se på behovet av enkelhet, när det gäller fritidshusboenden under vinter- och sommarsemestrar för svensken. Jag tror att WF har en stor mission att fylla i detta avseende, när det gäller kontraster i det hektiska moderna samhället. Allvaret i logelokalen gentemot brödramåltidens uppsluppenhet, skall vara lagom mixat. Brödrakärlek, samhörighet och trivsel måste vara A och O. Falulogens nya Ämbetsmän, vilka installerades den 28 januari är: OM Conny Gustafsson, FvOM Stig Hermansson, AvOM Per Liliendahl, FSekr Jan Tollsten, FSkm Börje Steen, FMlk Krister Källström och FCM Rolf Hellström. Vi önskar dem lycka till och stöder dem i deras viktiga arbete för logens bästa. Damklubben WF:s Damklubb i Falun beslöt tyvärr 2005, att avsluta verksamheten. Orsaken var för dålig anslutning och problem med att få in nya styrelsemedlemmar. Damklubben har under åren ställt upp för Bröderna på många sätt och vi är dem oerhört tacksamma för allt de hjälpt oss med. Vi får hoppas att någon av damerna tar upp ämnet igen, så att vi återigen kan få igång ett gott samarbete med våra kära hustrur/sambor/särbor, när det gäller Falulogens öppna verksamheter. Verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelsen för 2005 berättar bl.a. om, att de 11 genomförda logeaftnarna besöktes av i snitt nästan 31 Bröder. Detta har fortsatt under 2006, kanske till och med ökat något. Ett bra resultat kan tyckas, av en loge med 105 medlemmar. Kollegiet har diskuterat om man skall gå ut med en inbjudan till Bröder i lägre grader, att få deltaga i brödramåltiden. På detta vis kommer det kanske att kännas bättre och bli lättare för dem, att komma in i gemenskapen i logen. Någon av de äldre Bröderna kunde ta emot dem under den ceremoniella delen av kvällen, dricka en kopp kaffe och berätta något om vår orden eller logen. Det gäller dock att vara uppmärksam vid recepiendtalet, då brodern med lägre grad måste gå ut ur lokalen. Det kan ju vara Falulogens kollegium 2006 fr. v. Stig Hermansson, Conny Gustafsson, Per Liliendal, Jan Tollsten, Krister Källström. Saknas på bild Rolf Hellström. värt att prova denna idé. En WF-hälsning När det gäller utgivandet av vår tidning en WF-hälsning, måste vi tänka på alla äldre Bröder, som av olika anledningar inte kan besöka logen. Denna skrift är nästan den enda kontakt med WF de har, förutom kallelser till den egna logen. De har under ett långt medlemskap och betalda årsavgifter, rätt till denna kontakt med WF. (Besök dem för övrigt!) Den digitala utgivningen måste bevakas, så att alla Bröder får tidningen. Något att tänka på för alla FSekr i logerna, vilka förhoppningsvis har reda på vilka som har tillgång till internet. Avslutar med första versen av Erik Axel Karlfeldts dikt Höstens vår: Nu är den stolta vår utsprungen, den vår den svage kallar höst. Nu blommar heden röd av ljungen och vitt av liljor älvens bröst. Nu är den sista visan sjungen av sommarns kvinnligt veka röst. Nu stiger uppför bergens trappa trumpetar n Storm i dunkel kappa. Carl-Owe Carlsson Nya Bröder, fr. v. Benny Carlsson, Tore Skytén, Peter Hallblom, Per Erik Hansson och bakomstående faddrar Hans Bergqvist, Mats Källström, John Brovall och John Sund

7 GÖTEBORGS-LOGEN Grad I och Installation Vi startade året med installation och reception i grad I den 29 januari. Eftersom nyval hade skett till Stor-Logen under året besöktes vi av följande Bröder Storämbetsmän, fr. v. i bild: O.St.Skm. Göran Oscarsson, O.D.St.M. Rune Lindberg och O.St.Sekr. Göran Gabrielson. Dessa svarade för installationen av Göteborgs-Logens Ämbetsmän för år Två nya Ämbetsmän installerades, nämligen Broder Bengt Carlsson, som ersatte Ralph Börjesson som FSkm och Broder Per-Olof Johansson, som ersatte Uno Ljungström som FMlk. Våra Storämbetsmän med O.D.St.M. Rune Lindberg i spetsen delade dessutom ut Veterantecknet till Broder Claes Wallin. Vi kunde vidare glädjas åt att få hälsa John Nyberg såsom ny Broder i grad I. Logen besöktes av 38 Bröder. ALLMÄNNA LOGER Göteborgs-Logen ger grad IV i Jönköping Den 17 februari var det dags för det årliga besöket hos Jönköpings-Logen. Liksom föregående år var vi elva Bröder som företog färden österut för att representera Göteborgs- Logen. Vi gav traditionsenligt grad IV - denna gång till fem recipiender och bland dem till Broder Pether Bäversjö från Göteborg. Pether höll ett uppskattat tacktal från recipienderna. Bröderna i Jönköping uppskattade vårt besök och stämningen var hög vid brödramåltiden och under bussfärden. Ekonomiloge och grad III Den 2 mars hade vi först Ekonomiloge och årsstämma i Begravningsfonden. Vid båda mötena redovisades ett positivt ekonomiskt resultat för år 2005 och styrelserna fick ansvarsfrihet Fem Bröder recipierade i grad Bild borttagen på begäran och namn i text nedan borttaget. III, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Talet till recipienderna hölls av Broder OM Jan Stenberg och tacktalet från recipienderna av Broder Robert Hagerborg. Logen besöktes av 31 Bröder. Grad VII Det känns alltid speciellt högtidligt att få ge grad VII. Vi gav graden den 19 mars till Bröderna Göran Carlsson, t. v. i bild och Stig Andersson. Broder Stig framförde recipiendernas tack för graden. 22 Bröder i Grad VII eller VIII deltog i högtidligheten. Säsongavslutning och grad II Vårens sista aktivitet blev reception i grad II den 27 april. Två Bröder var inbjudna till att ta graden, men bara en Christian Bäversjö hade tillfälle att komma. Broder Christian Bäversjö(t v) med sin fadder Broder Peter Bäversjö Logen besöktes av 22 Bröder. Enar Johansson SÄVSJÖ-LOGEN Söndagen den 19 mars var det stor högtid i Sävsjö-Logen, då man stod i tur att avhålla VII:e graden gemensamt för de fyra Smålands-Logerna. Dessa loger har länge haft ett utmärkt samarbete när det gäller graderna V VII och den här gången var det Sävsjö-Logens tur att stå som inbjudare. Kvällens värd O.M. Karl- Erik Petersson, öppnade efter inmarchen Logen på ritualenligt sätt. I sitt hälsningsanförande riktade han sig speciellt till de gästande Logerna, nämligen Jönköpings-Logen med O.M. Hans Nilsson i spetsen, Nässjö-Logen anförd av sin O.M. Lars Bogmark och Hultsfreds-Logen med F.v.O.M. Jörgen Ekedal samt Logens Ex.Stor.Ä.M. K-G Madestam. Han sade bl a att vi i Sävsjö- Logen tar det som en stor uppgift att ha förtroendet att få ge denna Grad. Vid den följande gradgivningen recipierade följande sju Bröder i denna den högsta Grad som ges av de allmänna Logerna: Karsten Frydenberg- Nielsen, Jönköpings-logen, Kenneth Allard, Bo Palmgren, Tom Sundberg och Per Törnlöf, Hultsfreds-logen samt Christer Carlsten och Jan-Olov Hjelmberg från Sävsjö-logen. Sävsjös Prelat Ulf Winther gav en mycket tänkvärd betraktelse över dagens samhällssituation och att WF-budskapet kan tillföra mycket gott i de stora och en WF-hälsning små sammanhangen. Nässjö-logens O.M. Lars Bogmark framförde ett tack för en mycket väl genomförd och högtidlig loge och Jönköpings- Logens O.M. Hans Nilsson hälsade välkommen till Jönköping för VII:e graden nästa år. Vid den efterföljande brödramåltiden var O.M. K-E Petersson förste talare med ett välkomponerat tal till Konungen och Fäderneslandet. Ett intresseväckande tal hölls av F.v.O.M. Tore Lagerqvist till recepienderna, medan Broder Bo Palmgren talade på recipiendernas vägnar på ett förtjänstfullt sätt. Br O.M. Lars Bogmark riktade ett varmt tack för maten till värd-logen. Efter den formella delen av brödramåltiden blev stämningen hög vid borden och en kvintett från Hultsfred med Ex- St.Ä.M. K-G Madestam och hans gitarr i spetsen bjöd så upp till allsång med gamla härliga godingar och när Broder Svenne Hedlund som vanligt drog igång sin I natt jag drömde nådde både sången och stämningen toppnivå. (Se bild sid 5 Hultsfredslogen). Allt som allt en kväll för deltagarna att länge minnas. K-E Pettersson

8 KRÖNIKAN En Stormästare porträtteras O.Ex.St.M John Björk är ett levande exempel på kunnighet, vidsynthet och redbarhet i sitt arbete för vårt kära W.F. Broder John började sin bana inom W.F. redan 1965 några månader efter W.F.:s 100 årsjubileum. Redan 1975 valdes Broder John in i Storlogen såsom O.St.Sekr var det så dags att ta över ledningen såsom W.F.:s Stormästare, ett ämbete, som han innehade i 15 år, vilket är rekord på denna post. Att räkna upp alla Broder Johns förtjänster och allt som han åstadkommit inom W.F. är omöjligt. Vi ska här bara beröra några av de viktigaste. Det nya kollegiet började sitt arbete med en rivstart. Redan på hösten ägde det första symposiet rum i Nässjö. Symposierna är ju något som legat Broder John mycket varmt om hjärtat. Dessa symposier har ju många betydande funktioner. Syftet med symposierna var att orientera Logerna runt om i landet om W.F.:s tillkomst, ritualer och det dagliga arbetet och efter diskussioner dra upp gemensamma riktlinjer. Idén med symposierna var också att komma tillsammans och stärka gemenskapen Logerna emellan i Ordens- Sällskapet W.F. Symposierna var ett forum där viktiga frågor skulle behandlas på det beståendes grund för att utveckla, förankra samt inspirera W.F. arbetet i Logerna. En annan viktig sak som också startade hösten 1978 var Instruktionslogen som gavs för första gången då. Den har sedermera omarbetats och svenskan moderniserats. Ett annat mycket viktigt och omfattande projekt startade Broder John när en ny handbok skulle utformas. Den handbok som fanns innehöll endast anvisningar för marskalkämbetet och för intendenten. I Härnösand 1993 fastställdes att en komplett handbok skulle utformas som täckte allt inom W.F.:s arbete vid Logerna. Ett omfattande arbete, som utfördes till punkt och pricka. Detta är ju bara ett litet axplock av vad O.Ex.St.M John Björk åstadkommit under sina år som Ordens Stormästare. Ett bevis på det hängivna arbete som Broder John utfört under sina många år inom Storlogen var den speciella W.F.- tallrik med texten "Bröders tack för helgjuten Stormästargärning" och även en vacker glaspjäs av Wallin, som överlämnades när Broder John lämnade Stormästarämbetet efter 15 år. Trots omfattande operationer så finns idag en kraft och ett engagemang för W.F. som saknar motstycke, glimten i ögat och en och annan anekdot från W.F. kommer gärna. Broder John och hans rara hustru Gull har efter mycket övervägande brutit upp från sitt Karlskoga och flyttat till Jönköping, där de håller på att inreda sitt nya hem. Vi W.F.-bröder tackar Dig Broder O.Ex. St.M John Björk för vad Du hitintills gjort för vårt kära W.F. och vi lyssnar gärna till förslag från Dig, en man med erfarenhet och kunnande. För Ordens-Sällskapet W.F. Rune Lindberg O.D.St.M

RIKSORGAN FÖR ORDENS-SÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 46 NR 1 2013

RIKSORGAN FÖR ORDENS-SÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 46 NR 1 2013 RIKSORGAN FÖR ORDENS-SÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 46 NR 1 2013 Installationerna är avklarade. Kollegierna är satta i arbete och vårterminen har redan passerat med hög aktivitet i våra loger. Här ser vi O.M.

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen. H LOGEMÖTE 2015-09-09 an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. Väl

Läs mer

hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 44 NR 1 2011

hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 44 NR 1 2011 en hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 44 NR 1 2011 Satsning 2011 i WF-logen Göteborg För att bidra till ett ökat intresse för GöteborgsLogen och dess verksamhet har LogeKollegiet bland

Läs mer

hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 41 NR 2 2008

hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 41 NR 2 2008 en hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 41 NR 2 2008 Från Stormästarens horisont Bästa WF-bröder Efter en ganska sval och regning sommar så har vi nu kommit in i den vår de svage kalla höst.

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Valberedningen 2013-14.

Valberedningen 2013-14. Valberedningen Jägareförbundet Jönköpings Län informerar. Valberedningen har som mål att i samverkan med medlemmarna skapa den bästa styrelsen som Jägareförbundet Jönköpings Län kan erhålla, därför är

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Från Stormästarens horisont

Från Stormästarens horisont en hälsning RIKSORGA FÖR ORDE SSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅ G 44 R 2 2011 Från Stormästarens horisont Bästa WF Bröder! Så börjar då vintern att göra sitt intåg i vårt land. Kortare och kyliga dagar har vi fått.

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling.

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling. Övermästaren har ordet Mina Bröder! Välkomna till ett nytt givande år i Odd Fellow och vår Loge 106 Tre Kronor! Vi har hunnit med ett möte hittills, den 12 januari. Det var ett vanligt möte med lite olika

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Redovisning TMU-enkäten 2012 Br. Logen 80 Gustav Fröding. Redovisning av enkäten Grupparbete Sammanfattning av grupparbetena övrigt

Redovisning TMU-enkäten 2012 Br. Logen 80 Gustav Fröding. Redovisning av enkäten Grupparbete Sammanfattning av grupparbetena övrigt Redovisning TMU-enkäten 12 Br. Logen 8 Gustav Fröding Redovisning av enkäten Grupparbete Sammanfattning av grupparbetena övrigt Fråga 1 Hur är trivseln innan logesalen? Snitt=4,3 3 2 1 1. Hur är trivseln

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 43 NR

RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 43 NR en hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 43 NR 1 2010 Från Stormästarens horisont Bästa WF-Bröder Våren börjar göra sitt intåg i vårt vackra land. Efter en riktig vinter även i sydligare

Läs mer

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer?

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer? Logen nr 117 Gustaf V Vattengränden 9 602 22 Norrköping Plusgiro FS: 39 11 33-6 Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8 Måltidsanmälan: 011-199 535 Redaktör: Per Johansson E-post: p-m.johansson@swipnet.se Hemsida:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Odd Fellow Orden. Utvecklingsplan - Loger. B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010

Odd Fellow Orden. Utvecklingsplan - Loger. B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010 Odd Fellow Orden Utvecklingsplan - Loger Loge nr/namn Planen avser perioden B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning

Läs mer

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården Jul på Vättern 2009 från Jönköping och Motala Nyhet! Fartygen byter hemmahamn under julbordssäsongen 2009 S/S Motala Express Jönköping M/S Nya Skärgården Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord!

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord! Inled julfirandet på något av våra fantastiska flytande kulturskatter, M/S Nya Skärgården från 1915 i Jönköping

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 40 NR 2 2007

hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 40 NR 2 2007 en hälsning RIKSORGAN FÖR ORDENSSÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 40 NR 2 2007 Från Stormästarens horisont WF-vänner. Nu lider ett detta år mot sitt slut och det är dags att titta tillbaka på den tid som gått. Jag

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Urban Murray valdes till ordförande för dagens släktråd. Tobias Murray valdes till protokollförare.

Urban Murray valdes till ordförande för dagens släktråd. Tobias Murray valdes till protokollförare. Protokoll fört vid Murrayska Släktfondens släktråd på Södertuna slott den 25 augusti 2012. Släktrådet öppnades av styrelsens ordförande Urban Murray, som hälsade de närvarande släktrådsmedlemmarna hjärtligt

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING. Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015. Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal

JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING. Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015. Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015 Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal Medlem som önskar ta upp ärende på årsmötet, skall inkomma

Läs mer

Nr 2 2015-03 25. Bästa Vågbrytarbröder! I Vänskap Kärlek Sanning. Göran Andersson Övermästare. Vi startar reda klockan 18:00 den kvällen!

Nr 2 2015-03 25. Bästa Vågbrytarbröder! I Vänskap Kärlek Sanning. Göran Andersson Övermästare. Vi startar reda klockan 18:00 den kvällen! Nr 2 2015-03 25 Bästa Vågbrytarbröder! A rbetet i O Fellow fortskrider och vi ämbetsmän börjar komma in i våra nya roller så sakta även om mycket återstår. Vi har varit på utbildning en dag, vi har haft

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Seniorföreningen Danske Bank Sverige År 2013 Allmänt Under året har antalet betalande medlemmar ökat med 22 personer. Totala antalet medlemmar, inklusive Göteborgsgruppen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS!

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS! - 1 - (5) ÅRGÅNG 28 NR 4/2012 ÅRGÅNG 20 NR 1/2004 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet!

Läs mer

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september Av Jan-Erik Björk (text och foto) Fredagen den 31 augusti FINNSAM:s höstkonferens ägde denna gång rum i Tiveden. Det var nästan tio år sedan som FINNSAM

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

2010-2011. 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning om er utveckling.

2010-2011. 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning om er utveckling. Odd Fellow Orden Utvecklingsplan - Loger Loge nr/namn B-90 Clementia, Helsingborg Planen avser perioden 2010-2011 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer