Årsredovisning för räkenskapsåret GRONTMIJ AB Org nr: Fastställelseintyg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg"

Transkript

1 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören för Grontmij AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansrä kn ing Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar och noter Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Kkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat och balansräkning blivit fastställd på årsstämma den 16 april 2014 Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till behandling av resultatet. leut 1(18)

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksam hetsbeskrivning Grontmij AB är tekniska konsulter inom verksamhetsområdena energi, samhälisbyggnad, husbyggnad, projektiedning, arkitektur och miljö. Kunderna finns inom både privat och offentlig sektor och varje år utförs cirka uppdrag åt över kunder inom en mängd olika branscher i Sverige och internationellt. Uppdragens olika omfattning och karaktär innefattar allt från förstudier, utredningar och projektering till projektiedning, entreprenadstöd, underhåll och förvaltning. Verksamheten är rikstäckande med drygt 702 konsulter på ett 25-tal orter i Sverige. Under räkenskapsåret har Grontmij varit engagerat i ett antal stora projekt såsom Etapp Kungens Kurva, Förbifart Stockholm, Mali of Scandinavia i Solna, Filbornaverket i Helsing borg och Korstaverkets kraftvärmeverk i Sundsvall. Grontmij AB ingår i koncernen Grontmij N.V. med säte i Nederländerna. Grontmij N.V. har cirka medarbetare fördelade på cirka 300 kontor i Europa. Per 19 december 2013 fusionerades systerbolaget Grontmij International AB med Grontmij AB. Grontmij International AB var innan fusionen helägt dotterbolag till Grontmij Sverige AB. Ägarförhållanden Grontmij AB är ett helägt dotterbolag till Grontmij Sverige AB, org nr med säte i Stockholm. Grontmij Sverige AB är helägt dotterbolag till Grontmij N.V. med säte i De Bilt, Nederländerna. Ovriga upplysningar Ingen koncernredovisning har upprättats med stöd av ARL 7 kap.2. Grontmij N.V. med säte i De Bilt, Nederländerna upprättar koncernredovisning. Resultat och ställning (Mkr) Nettoomsättning 856,5 874,2 832,4 754,9 804,3 Rörelseresultat 16,4 15,6 50,6 35,5 71,6 Resultat efter finansiella poster 20,4 18,1 52,2 36,3 72,4 Rörelsemarginal, % 1,9 1,8 6,1 4,8 8,8 Balansomslutning 410,1 411,9 375,9 329,2 357,9 Soliditet, % Medeltal anställda Nyckeltalsdefinitioner framgår av tilläggsupplysningarna. Grontmij AB:s totala omsättning uppgår till 857,4 (876,9) Mkr och resultatet före dispositioner och skatt uppgår till 20,4 (18,1) Mkr. 2(18)

3 Resultatutveckling 2013 Grontmij AB redovisar ijämförelse med 2012 en förbättring av rörelseresultatet med 5%. Resultatet har även belastats av kostnader av engångskaraktärer på totalt cirka 17 Mkr på grund av tillsättning av ny ledning och utfall i ett fåtal specifika projekt. De totala intäkterna var på en lägre nivå än föregående år. Huvudsakliga skälet till detta är att andelen intäkter relaterade till underkonsulter minskat. Under året har ny VD och CFO tillträtt. En återhämtningsplan att utveckla operationell excellens, förutsägbarhet och lönsamhet av verksamheten har implementerats. Risker Risker i kunduppdrag minimeras genom Grontmijs lednings- och kvalitetssystem som inne håller ett regelverk för planering, styrning, uppföljning och kontroll. Detta ledningssystem uppfyller kraven och är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 :2000, samt miljöstandarden ISO Grontmij har också en konsultansvarsförsäkring för att täcka de merkostnader som uppkommer vid eventuella skadeärenden i uppdragen. Kreditrisken består av utestående kundfordringar. Denna risk minimeras dels genom Gront mijs kreditpolicy där det framgår hur försäljning och kreditgivning ska ske och dels genom en löpande individuell uppföljning av utestående kundfordringar. För att ytterligare minska riskexponeringen vid större tvister har bolaget ett försäkringsskydd. På en hårt konkurrensutsatt marknad är medarbetarna Grontmijs viktigaste resurs. För att bibehålla och attrahera nya medarbetare satsar bolaget betydande resurser på rekrytering, utbildning och utveckling för medarbetarna. Väsentliga händelser under räkenskapsåret - Den - Styrelsen 1 mars 2013 tillträdde Jeroen van der Neut som ny VD för Grontmij AB. Han efterträdde därmed Leif Bertilsson som varit vd för Grontmij AB sedan sammansättning har ändrats under Michiel Jaski har tillkommit som styrelse ledamot, medan Leif Bertilsson och Peter Tauberman har lämnat styrelsen. - Inga väsentliga händelser har ägt rum efter räkenskapsårets utgång. 3 (18)

4 Förslag till vinstdisposition Till årsstäm mans förfogande står följande vinstmedel (Kronor): Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att (Kronor): 1 ny räkning överföres Summa Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor där ej annat anges, 4(18)

5 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1,2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultatföreskatt Skatt på årets resultat Årets resultat , 5(18)

6 Balans rä k n n g Tillgångar Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Programvaror Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Förbättringsutgifter på annans fastighet Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Pågående arbeten för annans räkning Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (18)

7 Eget kapital och skulder Not Eget kapital 14,19 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattadereserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Pågående arbeten för annans räkning Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser (18)

8 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar Realisationsförlust vid försäljning av anläggning stillg ångar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten nvesteri ngsverksam heten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Ökning (-) / Minskning (+) av långfristiga fordringar Kassaflöde från i nvesteri ngsverksam heten Finansieringsverksam heten Lämnat (-) / Erhållet (+) koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början *) Summa likvida medel vid årets slut *) *) Likvida medel Kassa och bank Kassa och bank utgörs av externt bankkonto samt bolagets handkassor. Koncernkonto redovisas som kortfristig fordran hos koncernföretag. Upplysning om betalda räntor Under perioden betald ränta uppgick till 84 (56). Under perioden erhållen ränta uppgick till (2 476). 1 8(18)

9 Tilläggsupplysningar och noter Redovisnings- och värderingsprinciper Principerna är oförändrade från föregående år. Årsredovisningen har upprättats i nämndens allmänna råd. enlighet med Årsredovisningslagen (ARL) och Bokförings Bolaget upprättar inte koncernredovisning med hänsyn till reglerna i ARL 7 kap 2. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar och skulder Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde respektive verkligt värde om inte annat anges i not. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Anläggningstilgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskriv ni ng ar. Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda ekono miska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Goodwill och övriga immateriella tillgångar Programvaror Inventarier Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år 5 år 5 år Enligt kontraktets livslängd Under räkenskapsåret har goodwill och immateriella tillgångar värderats enligt lägsta värdets princip, ÅrL 4 kap. 5,. Pågående arbeten Bolaget tillämpar successiv vinstavräkning vid redovisning av pågående arbeten till fast pris. 1 de fall den totala bedömda upparbetade kostnaden för projektet inklusive återstående arbete överstiger beställningssumman görs en speciell förlustreservering motsvarande mellanskillnaden. Uppdrag på löpande räkning vinstavräknas i takt med utförandet. Nyckeltaisdefinitioner Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till balansomsiutningen 9(18)

10 Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning som avser andra koncernföretag Inköp 8,33% 6,20% Försäljning 0,71% 0,40% Not2 Leasingavtal Bolaget hyr genom operationell leasing fordon och inventarier. Årets leasingavgifter uppgår till 16351(16649) samt framtida avtalade leasingavgifter till 25350(37 959), varav med förfallotid understigande ett år (12 739), samt mellan ett och fem år 13521(25220) och över fem år- (-). Årets kostnad för bolaget gällande hyreskontrakt för lokaler uppgår till (32 042) med framtida hyreskostnader om (84 714) varav med förfallotid understigande ett år (28 742), samt mellan ett och fem år (36 975) och över fem år 13569(18997). Kostnaderna för övriga operationella leasingavtal, utöver de ovan nämnda, uppgår till oväsentliga belopp. Not 3 Upplysning om revisorns arvode Arvode och kostnadsersättningar Revisionsuppdrag Deloitte AB Andra uppdrag Deloitte AB - övrigt Summa (18)

11 Not 4 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Antal anställda Varav män 71% 71% Ledningens könsfördelning Bolagets styrelse inklusive VD består av fyra personer, alla män. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala kost- Löner och Sociala kostandra nader (varav andra nader (varav ersättningar pensions- ersättningar pensions kostnader) kostnader) (53 431) (45 308) Av pensionskostnaderna avser 861 (454) gruppen styrelse och VD för redovisat år. Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse och VD samt övriga anställda Styrelse och Övriga Styrelse och Övriga VD (varav Anställda VD (varav Anställda tantiem o.d.) tantiem o.d.) (1 359) (603) Avgångsvederlag För verkställande direktören i Grontmij AB gäller vid uppsägning från företagets sida en sida ett avgångsvederlag om 12 månadslöner. 11 (18)

12 14 GRONTMIJ AB Not 5 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter koncernbolag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Summa Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Summa Not 6 Bokslutsdispositioner Upplösning periodiseringsfond, tax Avsättning till periodiseringsfond, tax Upplösning överavskrivningar Summa Not 7 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Summa (18)

13 Not 8 Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Nedskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Programvaror Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Årets försäljningar/utrangeringar 0-22 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar 0 5 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Övriga immateriella tillgångar Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Nedskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenhigt restvärde (18)

14 Not 9 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Årets försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenhigt restvärde Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar 69 Årets försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar 19 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenhigt restvärde Not 10 Andelar i koncernföretag Kapital- Röst- Antal Kvot- Bokfört andel andel aktier värde värde Teldako i Sundsvall AB 100% 100% Grontmij lnstallationspartnerab 100% 100% Summa 624 Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte. Org nr Säte Teldako i Sundsvall AB Sundsvall Grontmij lnstallationspartner AB Stockholm 14 (18)

15 Not 11 Uppskjutna skattefordringar!uppskjutna skatteskulder Avsättning för uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder hänför sig till på balansdagen temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar respektive skulder. Uppskjuten skattefordran respektive uppskjuten skatteskuld har beaktats med 22 % om inget annat anges. Not 12 Pågående arbeten för annans räkning Fordringar avseende pågående arbeten för annans räkning Upparbetade intäkter Fakturerat till kund Summa Skulder avseende pågående arbeten för annans räkning Upparbetade intäkter Fakturerat till kund Summa Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyreskostnader Ankomstregistrerade leverantörsfakturor Förutbetalda IT-kostnader Förutbetalda försäkringskostnader Upplupna underkonsultsintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Not 14 Eget kapital Aktie- Reserv- Balanserad Årets Totalt kapital fond vinst resultat Beloppvid årets ingång Fg års vinstdisposition Koncernbidrag Uppskjuten skatt hänförlig till koncernbidrag Fusionsresultat Aktieägartillskott Årets resultat Belopp vid årets utgång (18)

16 Not 15 Obeskattade reserver Periodiseringsfond, tax 12 Periodiseringsfond, tax 13 Periodiseringsfond, tax 14 Överavskrivningar Summa obeskattade reserver ingår uppskjuten skatt om 22 % (22 %), med (7 428). Not 16 Övriga kortfristiga skulder Moms och källskatt Övriga kortfristiga skulder Summa Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner, semesterlöner och kompsaldo Upplupna sociala avgifter Upplupna pensionsavgifter inklusive särskild löneskatt Upplupna underkonsuitskostnader Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Not 18 Ansvarsförbindelser Entreprenadgaranti i projekt Livförsäkring Summa (18)

17 Not 19 Uppgifter om fusion Följande koncernföretag har fusionerats med Grontmij AB under verksamhetsåret Företagets namn Grontmij International AB Org.nr Fusionsdag Överföring av räkenskaperna har skett per Tillgångar och skulder har intagits i övertagande företaget till sina koncermässiga värden. det Sammandragen balansräkning samt uppgift om nettoomsättning och rörelseresultat för Grontmij International AB före fusionen presenteras nedan. Grontmij International AB Kortfristiga fordringar 565 Kassa och bank Summa tillgångar Sundet eget kapital Fritt eget kapital Kortfristiga skulder 50 Summa eget kapital och skulder Nettoomsättningen uppgick till 0 kr och rörelseresultatet till 7 kr 17 (18)

18 StockhZ5liOl 6 John Chubb Styrelseledamot Jeroen n Neut eljai Vår revisionsberättelse har lämnats Deloitte AB, / tiiei de Paula Auktoriserad revisor 18 (18)

19 Deloitte. REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i Grontmij AB Organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Grontmij AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvarför årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Grontmij ABs finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Grontmij AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 16 april 2014 Deloitte AB Daniel De Paula Auktoriserad revisor

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Sörred Energi AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB och förser Volvos industriområde i Torslanda med elnät, fjärrvärme, gas, tryckluft, vatten och avlopp samt servicetjänster. ÅRSREDOVISNING

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING NATURKRAFT PÅ ÖSTERLEN Bilderna till årets årsredovisning är tagna på Stenshuvuds Nationalpark under året 2014. FOTO: BARBRO LAGERGREN ÅRSREDOVISNING

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 VD har ordet Under året har vi utökat våra markparkeringar med ytterligare två områden. Det har gett ett tillskott på 85 nya allmänna bilplatser. Vi har

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi Elnät AB Vd har ordet Medarbetarnas engagemang skapar resultat. År 2014 blev ett rekordår för Mälarenergi Elnät. Resultatet visar på medarbetare och chefer som är engagerade,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer