Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord"

Transkript

1 Rapport Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord

2 2 Innehåll 1. UPPDRAGET Inriktningsbeslut Beslut om huvuddragen i den nya Polismyndighetens detaljorganisation Genomförandekommitténs direktiv Arbetsgruppen Arbetets bedrivande och avgränsningar BAKGRUND Befolkning och brottslighet Anställda Nuvarande organisation Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland Polisstationer/lokaler i regionen Styrande faktorer Bärkraft Förmågor Övriga förmågor Forumregler m.m ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG Beskrivning med karta Huvudorter Polisområde Norrbotten Polisområde Västerbotten Polisområde Västernorrland Polisområde Jämtland Fördelar/Nackdelar med förslaget BILAGOR Direktiv Underlag Riskbedömning ur arbetsmiljöperspektiv... 14

3 3 1. Uppdraget 1.1. Inriktningsbeslut Den 16 oktober 2013 beslutade den särskilde utredaren Thomas Rolén om inriktningsbeslut för Polismyndighetens övergripande organisation och styrning. Det beslutades bl.a. att regionpolischeferna fick i uppdrag att ta fram förslag till geografisk underindelning med beskriven verksamhetsförmåga av respektive polisregion. Förslag till indelning och genomförandeplan ska redovisas senast i december I beslutet angavs ett antal utgångspunkter: Polisens kärnverksamhet ska utföras nära medborgarna. Tydligare ledning och styrning med kortare beslutsvägar. Sex organisatoriska nivåer i Polismyndigheten. Enhetlig organisationsstruktur, nomenklatur och enhetliga arbetsmetoder. Mer sammanhållen stödverksamhet. En myndighet och inte flera nya myndigheter. 1.2 Beslut om huvuddragen i den nya Polismyndighetens detaljorganisation Den 14 maj 2014 beslutade den särskilde utredaren Thomas Rolén om huvuddragen för den nya Polismyndighetens detaljorganisation. Beslutet redogör för fördelning av ansvar och uppgifter mellan olika organisatoriska enheter samt för former för ledning och styrning. Beslutet ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med kompletterande beslut, genomförandet samt med framtagande av styrdokument, chefstillsättningar och verksamhetsövergång. 1.3 Genomförandekommitténs direktiv Av genomförandekommitténs direktiv framgår att det övergripande syftet med översynen är att utreda möjligheterna till att skapa en mer ändamålsenlig indelning av polisregion Nord där nya alternativ prövas förutsättningslöst för att skapa en så bra framtida verksamhet som möjligt. Vidare framgår att inriktningen är att polisregion Nord ska bestå av de fyra polisområdena, men länsgränserna är inte styrande för detta arbete.

4 4 I uppdraget ingår att analysera geografiska och demografiska förutsättningar, medborgarnas pendlings och resemönster, brottsutveckling och brottsmönster inom regionen. Arbetet ska, enligt direktiven, även ta sin utgångspunkt i de förmågor som Genomförandekommittén beskrivit i avsikt att uppnå bärkraftiga lokalpolisområden och polisområden. Dessutom ska möjligheten att tillgodose medborgarnas behov av polisiär service samt förhållandet till externa samverkanspartner beaktas. Vid behov ska även inverkan av forumregler tas i beaktande. Mot bakgrund av resultatet av denna analys samt det ovan nämnda ska arbetsgruppen lämna förslag till geografisk indelning av kommande lokalpolisområden och polisområden i enlighet med den inriktning gällande antalet polisområden som angetts i direktiven. Flera olika alternativ bör presenteras varvid fördelar och nackdelar med dessa ska beskrivas. 1.4 Arbetsgruppen Uppdraget har letts av Pär Lindmark, chef för den regionala underrättelsetjänsten (Samo Kut Nord). Övriga deltagare har varit Kennet Lundquist, Polismyndigheten i Norrbotten, Ronny Adolfsson, Polismyndigheten i Västerbottens län, Kenneth Bergquist, Polismyndigheten i Västernorrlands län, Peter Moberg, Polismyndigheten i Jämtlands län, Mikael Tellebo, ST, Carina Ytterström, OFR/P, Mats Lundin, SACO, Kent Lundgren, huvudskyddsombud, Peder Jonsson, (informationsansvarig), Polismyndigheten i Västerbottens län samt Eva Holmberg (sekreterare), Polismyndigheten i Västerbottens län. 1.5 Arbetets bedrivande och avgränsningar Arbetet i arbetsgruppen har bedrivits genom att Samo kut Nord inledningsvis tagit fram underlag som legat till grund för analyser. Vidare har deltagarna i arbetsgruppen tagit fram underlag baserad på verksamheten vid respektive polismyndighet. Synpunkter har inhämtats från medarbetarna på olika sätt, bl.a. genom att översynen har diskuterats i olika forum och genom att det funnits en förslagsbrevlåda. Information har vidare lämnats löpande på Intrapolis via veckobrev och i andra former. Information om arbetet har lämnats löpande till chefen för förändringskansliet inför varje styrgruppsmöte där länspolismästare, tillträdande chefer, chef för förändringskansliet, fackliga representanter samt skyddsorganisationen ingår. En delredovisning av arbetet lämnades den 28 maj 2014 vid ett utökat styrgruppsmöte i Örnsköldsvik.

5 5 Arbetsgruppen har diskuterat olika förslag till indelningar av polisregion Nord. Fördelar och nackdelar med respektive förslag har beaktats vilket har resulterat i att arbetsgruppen kommit fram till ett förslag till indelning av polisregion Nord. Efter att arbetsgruppens förslag redovisats till styrgruppen har information om förslaget lämnats till chefer samt medarbetare i den kommande regionen. Synpunkter på förslaget har vidare inhämtats från kommuner, landsting, länsstyrelser, Åklagarmyndigheten samt Kriminalvården. I arbetet med översynen har arbetsgruppen inte ansett att möjligheterna till rekrytering är en styrande förutsättning för utformningen av respektive lokalpolisområde. Arbetsgruppen har däremot ansett att det är en sådan grundläggande förutsättning som bidrar till bärkraftiga lokalpolisområden vilket fått till följd att arbetsgruppen ändå diskuterat rekryteringsfrågan samt kommenterat detta i rapporten gällande det framtagna förslaget. Beträffande frågan om bemanning i den framtida organisationen inom regionen så är detta en fråga som faller utanför arbetsgruppens uppdrag. Frågor kring bemanning kommer således inte att kommenteras eller vara en styrande förutsättning på annat sätt än i fråga om lokalpolisområdena uppfyller kraven gällande bärkraft och förmåga. Frågor kring den framtida resursfördelningen mellan regionens polisområden och lokalpolisområden bör hanteras i särskild ordning efter det att organisationsstrukturen och den geografiska indelningen har fastställts. I samband med det utökade styrgruppsmötet i maj diskuterades vilket synsätt arbetsgruppen ska ha beträffande dels att dela geografiskt stora kommuner, dels kommuner som tillhör en angränsande region. Deltagarna vid mötet konstaterade att det inte är önskvärt att dela kommuner eller göra indelningar som påverkar regiongränserna om det inte finns ytterst starka skäl till det. Under arbetet med översynen har inga förslag lyfts som föranlett denna diskussion. 2 Bakgrund 2.1 Befolkning och brottslighet Region Nord består av Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands län. Landarealen i regionen uppgår till km 2 och det bor invånare 1 fördelat på 44 kommuner. I regionen finns det flera större städer samtidigt som det finns stora områden med glesbygd. Större delen av befolkningen i Norrbotten och Västerbotten samt i 1 Per den 31 december 2013, befolkningsstatistik Statistiska centralbyrån, SCB

6 6 Västernorrland är bosatta i kustområdet medan befolkningen i Jämtland är koncentrerad till Östersundsområdet och Åre. Av de 20 kommuner som är mest glesbefolkade i Sverige återfinns 19 stycken i regionen. Med undantag för några av de större tätorterna och några mindre orter på pendlingsavstånd från de större, har befolkningsutvecklingen i norra Sverige varit negativ under de senaste 25 åren. Den huvudsakliga anledningen till befolkningsminskningen är framför allt hänförlig till att yngre personer flyttar från regionen. Koncentrationen av befolkningen till de större tätorterna samt till universitets och högskoleorterna i regionen väntas fortsätta. Under år 2013 anmäldes totalt brott. När det gäller belastning i form av händelserapporter (HR) benämnd prio 1 2 så uppgick dessa till totalt i regionen under Anställda I polisregion Nord arbetar totalt polisanställda 2, varav 656 i Norrbotten, 624 i Västerbotten, 568 i Västernorrland och 333 i Jämtland. 2.3 Nuvarande organisation Polismyndigheternas nuvarande organisation skiljer sig åt i relativt stor utsträckning. Nedan lämnas en kort beskrivning av hur respektive polismyndighet är organiserad Norrbotten Polismyndigheten i Norrbottens län är idag uppdelad i fyra polisområden: Norra Lappland (Gällivare, Kiruna, Jokkmokk), Östra Norrbotten (Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix, Övertorneå), Luleå Boden (Luleå, Boden) samt Piteå Älvdal (Piteå, Arvidsjaur, Arjeplog, Älvsbyn). Organisatoriskt är verksamheten uppdelad i två avdelningar, brottsförebyggande (BF) och brottsutredande (BU). I respektive geografiskt polisområde finns två lokala chefer för BF och BU. Utöver den lokala organisationen uppdelad i polisområden finns även länsgemensam verksamhet, både operativ och stödverksamhet Västerbotten Vid Polismyndigheten i Västerbottens län finns idag ingen uppdelning i polisområden. Det finns en stab med stödfunktioner samt Samo kut, RUC och aktionsgrupp. Vidare finns det en operativ ledningsfunktion för hela myndigheten. Till denna funktion finns stödfunktioner kopplade, dessa är kriminalunderrättelsetjänsten och den operativa planeringen. De underavdelningar 2 Per den 31 december 2013, Polisens årsredovisning 2013

7 7 som finns är Kriminalpolisen, Länskommunikationscentralen, Ordningspolisen, Skellefteåpolisen, Trafikpolisen och Extern service. Under avdelningarna finns olika enheter organiserade. Under Ordningspolisen finns t.ex. närpolisområdena organiserade, med undantag för närpolisområde kust nord som är placerad under Skellefteåpolisen Västernorrland Polismyndigheten i Västernorrlands län är organiserad i en operativ avdelning och till denna hör polismyndighetens samtliga operativa resurser. Under den operativa avdelningen finns sju närpolisområden organiserade, ett för varje kommun. Det finns vidare fyra länsövergripande avdelningar som stödjer närpolisområdena; Länspolismästarens stab, Länskommunikationscentralen, Länskriminalavdelningen och Länstrafikavdelningen. Till den operativa avdelningen hör även sju sektioner: gränspolisen, kriminalunderrättelsetjänsten, GOB, RUC, aktionsgrupp, utbildningsoch förstärkningssektion samt länsgemensam hundverksamhet Jämtland Polismyndigheten i Jämtlands län är organiserad i fyra avdelningar under länspolismästaren. Dessa avdelningar är Verksamhetsstöd, HR, Staben och Operativa. Verksamhetsstöd och Staben har två underliggande enheter var medan Operativa har tio underliggande enheter samt tre direkt underliggande grupper. De tio underliggande enheterna är Länskrim, Trafik, KUT, LKC, Gränspolis, Näpo City, Näpo Norr, Näpo Syd, Näpo Väst och Näpo Öst. De tre underliggande grupperna är UFE (Utbildnings och Förstärkningsenheten), Fjällräddning samt Personalplanering. De fem närpolisområdena har geografiskt ansvar. 2.4 Polisstationer/lokaler i regionen I Norrbotten finns det polisstationer/lokaler på 14 orter: Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. I Västerbotten finns det polisstationer/lokaler på 17 orter: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skelleftehamn, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Tärnaby, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele. I Västernorrland finns det polisstationer/lokaler på åtta orter: Härnösand, Junsele, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Jämtland har polisstationer/lokaler på elva orter: Bräcke, Funäsdalen, Hammarstrand, Hoting, Järpen, Krokom, Strömsund, Sveg, Svenstavik, Åre och Östersund.

8 8 2.5 Styrande faktorer Bärkraft Av projektrapporten, OP 1 Den lokala polisverksamheten, framgår att begreppet bärkraft innebär ett krav på att lokalpolisområdena som organisatoriska enheter ska ha en viss minsta verksamhetsförmåga sett till såväl personalresurser som övriga resurser. Faktorer som ofrånkomligen har betydelse vid en bedömning av bärkraft är befolkningsunderlag och brottsbelastning. Huvudprincipen, enligt beslutet om huvuddragen i detaljorganisationen, ska vara att lokalpolisområdena ska vara tillräckligt bärkraftiga för att kunna bedriva och ansvara för ingripandeverksamheten i området dygnet runt. I vissa fall kommer geografiska och demografiska lokala förutsättningar att göra det nödvändigt att frångå huvudprincipen. Det kan exempelvis vara nödvändigt att i en del polisområden arbeta fram rutiner för ett delat ansvar för ingripandeberedskap mellan flera lokalpolisområden i varje fall under viss del av dygnet. Ett lokalpolisområde bör vara bemannat med mellan anställda. En utredningsgrupp på lokalpolisområdesnivå bör bestå av minst åtta utredare samt en förundersökningsledare. Om lokalpolisområdet även hanterar frihetsberövade bör utredningsgruppen inte understiga 12 utredare och bestå av såväl arbetsledare som förundersökningsledare Förmågor Av inriktningsbeslutet framgår att lokalpolisområdet ska utgöra basen för polisens verksamhet och med den utgångspunkten bör det finnas en övergripande förmåga att bland annat bedriva ingripandeverksamhet och viss utredningsverksamhet. Vidare ska lokalpolisområdet ha förmåga att bedriva trafiksäkerhetsarbete. Polisen ska utifrån den lokala problembilden i samverkan med kommunen även ha förmåga att arbeta mot grov och organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv. Av inriktningsbeslutet framgår vidare att andra viktiga delar av uppdraget är det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete samt åtgärder mot ungdomsbrottslighet och arbete med stöd till brottsoffer Övriga förmågor Stöd och service Inriktningsbeslutet uttalar även att lokalpolisområdet bör ha förmåga att tillhandahålla viss service och tillståndshantering som kräver geografisk närhet och som har en nära koppling till allmänheten. All verksamhet på lokalpolisområdesnivå bör bedrivas utifrån ett medborgarperspektiv.

9 9 Av beslutet om detaljorganisationen framgår att enheten för stöd och service ska stödja chefen för lokalpolisområdet med planering och uppföljning. Enheten ansvarar även för verksamheten i receptioner, hittegods, pass och nationella id kort. I enheten ingår även uppgifter som vaktmästeri, posthantering, diarium och arkiv Externa samverkanspartner På lokalpolisområdesnivå ska enligt inriktningsbeslutet också finnas en förmåga att säkerställa och utveckla samverkan med berörda kommuner och andra lokala aktörer. Denna förmåga ska vara anpassad till lokala förutsättningar vad gäller problembild, befolkningsunderlag, geografiska avstånd och antal kommuner som ingår i lokalpolisområdet. När det gäller samverkan mellan polis och kommun ska den nya organisationen innebära en ambitionshöjning, vilket ska återspeglas i lokalpolisområdets förmåga Forumregler m.m. De forumregler som styr polisverksamheten är i första hand rättegångsbalkens (RB:s) regler. I RB regleras att laga domstol i brottmål är rätten i den ort där brottet förövades. Det nämnda innebär att tingsrätterna har en lokal förankring och att de mål som prövas i tingsrätten kommer från de kommuner som ingår i tingsrättens domkrets. I Norrbotten finns tingsrätter i Gällivare (kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Kiruna), Haparanda (kommunerna Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix, Övertorneå) och Luleå (kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn). Tingsrätterna i Västerbotten är Lycksele (kommunerna Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Dorotea), Skellefteå (kommunerna Malå, Norsjö och Skellefteå) och Umeå (kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs). I Västernorrland finns Sundsvalls tingsrätt (kommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge) och Ångermanlands tingsrätt (kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik). I Jämtland finns Östersunds tingsrätt (kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund, Berg och Härjedalen). En annan viktig omständighet när det gäller hanteringen av brottmål är Åklagarmyndighetens organisation och indelning. Åklagarmyndigheten har genomfört en organisationsförändring som trädde ikraft den 1 oktober Förändringen innebär bl.a. att Åklagarmyndigheten går från 39 kammare till sju åklagarområden och en nationell åklagaravdelning. Åklagarområde Nord omfattar de fyra nordligaste länen. Samarbetet mellan de nuvarande kamrarna kommer att utökas och även om de nuvarande kammargränserna kommer att finnas kvar

10 10 kommer de att ha mindre betydelse då organisationen ska kunna utgå från ett flexibelt resursutnyttjande med större enheter och minskad sårbarhet. I polisregion Nord är Åklagarmyndigheten indelad i fyra kammare, Åklagarkammaren i Luleå, Åklagarkammaren i Umeå, Åklagarkammaren i Sundsvall och Åklagarkammaren i Östersund. 3 Arbetsgruppens förslag 3.1 Beskrivning med karta Nedan beskrivs arbetsgruppens förslag till geografisk i polisregion Nord. Inledningsvis beskrivs förslaget i text och därefter med en karta. Avslutningsvis redovisas de fördelar och nackdelar som arbetsgruppen identifierat utifrån förslaget Huvudorter Förslagen av huvudorter i polisområdena och lokalpolisområdena grundar sig på följande omständigheter: Brottsbelastning: Den ort i polisområdet/lokalpolisområdet med högst brottsbelastning. Det nämnda innebär att det är den ort i området där polisverksamheten är störst med exempelvis flest antal anställda. Befolkningsunderlag/största orten: Den ort i polisområdet/lokalpolisområdet med mest befolkning. Rekryteringsmöjligheter: Den ort som har bäst förutsättningar att rekrytera personal vad gäller främst ledning/styrning. Allmänna kommunikationer och infrastruktur: Möjligheterna att resa till och från orten Polisområde Norrbotten Polisområde Norrbotten ansvarar för polisverksamheten inom Norrbottens län. Huvudort för polisområdet föreslås vara Luleå. Förslaget innebär att polisområdet delas in i fyra lokalpolisområden: Norra Lappland, Luleå/Boden, Östra Norrbotten samt Piteå/Älvdal Lokalpolisområde Norra Lappland Lokalpolisområde Norra Lappland ansvarar för polisverksamhet inom kommunerna Kiruna, Gällivare och Jokkmokk. Huvudort för lokalpolisområdet föreslås vara Kiruna. Det finns polisstationer/kontor i Kiruna, Gällivare och Jokkmokk.

11 Lokalpolisområde Östra Norrbotten Lokalpolisområde Östra Norrbotten ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå och Pajala. Huvudort för lokalpolisområdet föreslås vara Kalix. Det finns polisstationer/kontor i Kalix, Pajala, Övertorneå, Överkalix och Haparanda Lokalpolisområde Luleå/Boden Lokalpolisområde Luleå/Boden ansvarar för polisverksamhet inom kommunerna Luleå och Boden. Huvudort för lokalpolisområdet föreslås vara Luleå. Det finns polisstationer/kontor i Luleå och Boden Lokalpolisområde Piteå Älvdal Lokalpolisområde Piteå Älvdal ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Piteå, Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Piteå. Det finns polisstationer/kontor i Piteå, Arvidsjaur, Arjeplog och Älvsbyn Polisområde Västerbotten Polisområde Västerbotten ansvarar för polisverksamhet inom Västerbottens län. Huvudort för polisområdet föreslås vara Umeå. Förslaget innebär att polisområdet delas in i tre lokalpolisområden: Södra Lappland, Skellefteå samt Umeå Lokalpolisområde Södra Lappland Lokalpolisområde Södra Lappland ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Lycksele. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Lycksele. Det finns polisstationer/kontor i Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Sorsele, Tärnaby, Dorotea och Åsele Lokalpolisområde Skellefteå Lokalpolisområde Skellefteå ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Skellefteå, Norsjö och Malå. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Skellefteå. Det finns polisstationer/kontor i Skellefteå, Skelleftehamn, Norsjö och Malå Lokalpolisområde Umeå Lokalpolisområde Umeå ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Umeå, Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Robertsfors och Nordmaling. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Umeå. Det finns polisstationer/kontor i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors och Bjurholm Polisområde Västernorrland Polisområde Västernorrland ansvarar för polisverksamhet inom Västernorrlands län. Huvudort för polisområdet föreslås vara Sundsvall. Förslaget innebär att polisområdet

12 12 delas in i tre lokalpolisområden: Norra Ångermanland, Södra Ångermanland samt Medelpad Lokalpolisområde Norra Ångermanland Lokalpolisområde Norra Ångermanland ansvarar för polisverksamhet i Örnsköldsviks kommun. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Örnsköldsvik och där finns polisstationen Lokalpolisområde Södra Ångermanland Lokalpolisområde Södra Ångermanland ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Härnösand. Det finns polisstationer/kontor i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Junsele Lokalpolisområde Medelpad Lokalpolisområde Medelpad ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Timrå, Sundsvall och Ånge. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Sundsvall. Det finns polisstationer/kontor i Sundsvall, Ånge och Timrå Polisområde Jämtland Polisområde Jämtland ansvarar för polisverksamhet inom Jämtlands län. Huvudort för polisområdet föreslås vara Östersund. Förslaget innebär att polisområdet delas in i två lokalpolisområden: Östersund och Jämtland/Härjedalen Lokalpolisområde Jämtland/ Härjedalen Lokalpolisområde Jämtland/Härjedalen ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Strömsund, Krokom, Åre, Berg och Härjedalen. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Östersund. Det finns polisstationer/kontor i Sveg, Järpen, Strömsund, Svenstavik, Funäsdalen, Krokom, Åre och Hoting Lokalpolisområde Östersund Lokalpolisområde Östersund ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Östersund, Ragunda och Bräcke. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Östersund. Det finns polisstationer/kontor i Östersund, Bräcke och Hammarstrand.

13 13

14 Fördelar/Nackdelar med förslaget Fördelar Samtliga polisområden och lokalpolisområden bedöms uppfylla de krav på bärkraft och förmåga som krävs för respektive uppdrag med beaktande av de speciallösningar som finns i lokalpolisområdena Södra Lappland och Jämtland/Härjedalen. Speciallösningarna gäller ingripandeverksamheten i områdena dygnet runt. Den föreslagna indelningen fungerar utifrån ett rekryteringsperspektiv. Vissa områden är emellertid svårare att rekrytera till, detta gäller lokalpolisområde Norra Lappland, Södra Lappland samt Jämtland/Härjedalen. Den föreslagna indelningen är godtagbar utifrån antalet kommuner som lokalpolisområdena ska samverka med vilket lägger grunden för en god samverkan med kommunerna. Förslaget innebär inte att områdena bryter länsgränser vilket underlättar polisområdenas samverkansmöjligheter med externa aktörer. Förslaget bygger på redan inarbetade samarbetsformer, både internt och externt. Nackdelar Förslaget innebär en ojämn fördelning av kommunerna i lokalpolisområde Norra Ångermanland och lokalpolisområde Umeå, en respektive sex kommuner. Vissa lokalpolisområden blir geografiskt stora för att uppnå bärkraft. Lokalpolisområde Umeå är befolkningsmässigt det största lokalpolisområdet i polisregion Nord med den problematik som följer av detta. Detta kan t.ex. få till följd att en stor huvudort har behov av en större del av resurserna. Förslaget tar inte fullt ut hänsyn till inarbetade samverkansformer mellan vissa kommuner, t.ex. Ånge och Bräcke samt Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele, Malå och Norsjö. 4 Bilagor 4.1 Direktiv 4.2 Underlag 4.3 Riskbedömning ur arbetsmiljöperspektiv

15

16

17

18 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Riskanalys ur arbetsmiljöperspektiv I uppdraget att skapa en mer ändamålsenlig indelning av polisregion Nord har arbetsgruppen tillsammans med representanter utsedda av de centrala arbetstagarorganisationerna genomfört en riskbedömning på uppdrag av Förändringskansli Nord. Riskanalysen genomfördes i Umeå den 4 november och 10 november. Den 4 november deltog följande från arbetsgruppen: Pär Lindmark, Kenneth Lundqvist, Ronny Adolfsson, Kenneth Bergquist, Peter Moberg, Mikael Tellebo (ST), Kent Lundgren (HSO) och Eva Holmberg. Från de centrala arbetstagarorganisationerna deltog följande: Hans Olsson (OFR/P), Bo Gustavsson (OFR/S) och Fredrik Bergh (Saco-S). Den 10 november deltog följande: Pär Lindmark, Eva Holmberg, Kenneth Bergquist, Peter Moberg, Kent Lundgren och Carina Ytterström (OFR/P). Riskbedömningen omfattade generella identifierade risker riktade mot arbetsmiljön samt mot uppfyllandet av förmågor och bärkraft vilka framkommer i detaljbeslutet som Genomförandekommittén presenterade även kallat majbeslutet De risker som arbetsgruppen identifierat framgår nedan. Arbetsmiljö Lokaler I polisregion Nord finns flertalet polislokaler med celler av olika kvalitet. Möjlighet att låsa in anhållna finns inte på lika många orter

19 2 vilket innebär att anhållna måste transporteras till närmsta polisstation med godkända celler för detta ändamål. Det konstateras således att det finns polislokaler och fastigheter som inte är anpassade till polisverksamheten som ska bedrivas på orten sett över hela året. Med de långa avstånd som finns i polisregion Nord är närvaron av polislokaler viktig för rast eller vila efter eller vid transporter över långa avstånd. Det konstaterades att det pågår en översyn på nationell nivå av Polisens lokaler där syftet är att minska lokalytorna. Det är med anledning av detta av stor vikt att lyfta de ovan nämnda problemen och de särskilda förutsättningarna som gäller i region Nord. Ett exempel på något som kan inträffa om t.ex. lokaler för LOB-celler försvinner och det blir långa avstånd att transportera personer, är att personer som bedöms ska omhändertas med stöd av LOB kommer minska eftersom det innebär praktiska problem vilket givetvis inte är ändamålsenligt. Långa avstånd Mot bakgrund av att inte samtliga orter har lokaler som uppfyller kraven för olika verksamheter innebär det att transporter sker till närmsta plats där godkänd cell osv finns. Detta innebär att det krävs personal som sköter transporterna och att denna personal inte kan nyttjas under tiden transporten pågår. Vissa resor sker i hög hastighet antingen genom ett högprioriterat arbete eller brådskande transport av annat slag. Transporterna kan ske i sträng kyla, mörker eller vid annat dåligt väglag vilket ställer krav på fordon, utrustning och utbildning. Arbetsledning på distans Det konstaterades att det är viktigt att det klargörs vad som är rimligt att ansvara för på distans samt hur man uppfyller chefsskapet. Vidare är det ett krav att det finns liknande teknisk utrustning vid distansprövning för att prövningen ska ske på korrekt sätt. Det kan vidare konstateras att de stora avstånden och lite personal ökar risk för överbelastning av personal. Ensamarbete ska undvikas vilket även är något som måste beaktas i detta sammanhang Kulturkrockar På vissa håll upplever man att indelningen är ologisk. Det finns höga förväntningar på förslaget avseende bemanning och detaljorganisation vilket är sådana frågor som faller utanför arbetet med indelning. För

20 att få förståelse för innebörden i arbetet och det beslut som kommer att fattas avseende den geografiska indelningen bör information samt diskussioner kring detta ske på olika sätt, t.ex. vid APT. Exempelvis kan det vara viktigt att understryka lokalpolisområdenas uppgifter i stort, vad det innebär med huvudort m.m. Det är vidare viktigt att fortsätta arbeta systematiskt med arbetsmiljön ute i lokalpolisområdena eftersom det är främst där frågor uppstår. 3 Verksamhet Rekrytering I dagsläget är det större svårigheter till att rekrytera personal vissa närpolisområden i polisregion Nord. Förslaget kommer inte att innebära någon förändring av detta eftersom dessa svårigheter inte är kopplade till den geografiska indelningen av polisregion Nord. Rekrytering till samtliga lokalpolisområden i polisregionen är av vikt eftersom en del av bärkraften för lokalpolisområdena bygger på att lokalpolisområdena är självbärande och fyller sina egna vakanser i möjligaste mån för att få kontinuitet i verksamheten. Samverkan med kommuner I polisregionen finns idag samverkansavtal med huvuddelen av de 44 kommuner som ingår i regionen. Förslaget innebär en jämnare fördelning av kommuner mellan lokalpolisområden men arbetsgruppen har vid riskbedömningen identifierat att kranskommuner i ett lokalpolisområde men en större kommun som huvudort löper en viss risk att inte prioriteras lika väl som huvudortskommunen eftersom tätorten kräver så stora dagliga resurser. I dagsläget finns god samverkan mellan kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Malå och Norsjö i den s k 5-kommunsamverkan som bedrivs. Förslaget innebär att denna samverkan kommer att hanteras av tre olika lokalpolisområden i framtiden men arbetsgruppens bedömning är att det ändå finns möjlighet att utveckla denna samverkan i framtiden. Förslaget innebär även att den väl utbyggda samverkan mellan Bräcke och Ånge som idag har gemensam närpolischef delas upp. Bräcke kommer enligt förslaget att tillhöra PO Jämtland och Ånge PO Västernorrland. Den kommunsamverkan som finns idag i dessa två

21 4 kommuner bedömer arbetsgruppen att kunna bestå i den nya organisationen. I vissa närpolisområden frigörs idag resurser till kommunsamverkan genom att förstärkningar tillskjuts från andra närpolisområden vilket inte skapar möjlighet till kontinuerlig samverkan utan baseras mer på när det finns lediga resurser. Detta försvårar möjligheterna till att utveckla samverkan med kommunerna vilket är ett mål enligt majbeslutet. Samverkan med externa aktörer Förslaget innebär inte att länsgränser bryts utan dessa hålls intakt. Polisområdena har då att fortsätta arbetet i väl inarbetade samverkansformer. Belastning I lokalpolisområden i inland och glesbygd är belastningen högre på den personal som arbetar där idag. Det geografiska avstånden är större och bemanningen är mindre. I Norra Lappland, Östra Norrbotten, Södra Lappland och Jämtland/Härjedalen hanteras idag linjeverksamheten men vid ökad belastning genom allvarligare brott, säsongsbetonad brottslighet eller personalbortfall krävs förstärkningar från andra lokalpolisområden. I Östra Norrbotten har ett utbildningsprojekt inletts med Finland vilket gör att förstärkningar skickas regelbundet till lokalpolisområdet för att frigöra personal som ingår i projektet. Projektet beräknas fortgå en bit in i I Åre är belastningen under tiden januari till april så hög att PO Jämtland inte klarar av att förstärka med egna resurser vilket leder till att polisregionens resurser tas i anspråk. I Vemdalen, Jämtland och Hemavan, Västerbotten är det under samma tid liknande problematik men förstärkningar till dessa orter hanteras än så länge från eget polisområde. Oro och stress bland personal Förslaget kommer att innebära en oro och stress på personal som idag ingår i ett närpolisområde som på grund av storlek inte uppfyller kraven i majbeslutet och därför bildar ett nytt lokalpolisområde med andra närpolisområden. Denna oro delas även av den personal som kommer att tillhöra nya avdelningar och enheter i den nya organisationen. Arbetsgruppen har bedömt det viktigt att kommunicera ut vad förslaget innebär och enligt vilka kriterier de

22 föreslagna huvudorterna valts ut. Arbetsgruppen har också insett faran med att denna oro inte omhändertas eftersom förändringsarbetet då kan försenas framöver. 5 Inkomna remissvar Sammanlagt har det inkommit 31 remissvar på förslaget som utsändes på remiss till samtliga kommuner, landsting, länsstyrelser, Åklagarmyndigheten samt Kriminalvården. Engagemanget är stort och en del frågeställningar som lämnats berör inte den geografiska indelningen utan mer generella frågor som bemanning och detaljorganisation varför dessa inte behandlas av arbetsgruppen. De synpunkter som avser förslaget är att lokalpolisområdena blir geografisk stora samt förslag till alternativa huvudorter i de nya lokalpolisområdena. I polisområde Västerbotten har Umeå, Vindeln och Robertsfors kommun uttryckt att de anser att Robertsfors kommun bör ingå i lokalpolisområde Umeå och inte lokalpolisområde Skellefteå som framgår av remitterat förslag. Arbetsgruppen anser att det inte ligger några hinder till att överföra Robertsfors kommun till lokalpolisområde Umeå men detta innebär att lokalpolisområdet kommer att tillföras ytterligare en kommun vilket ökar belastningen i lokalpolisområdet. Grunden till sammanslagningen med Skellefteå lokalpolisområde var att utveckla arbetet i gränsområdet mellan Skellefteå kommun och Robertsfors kommun, den s k Mellanbygden vilket är polisen i Robertsfors huvudsakliga arbetsområde. Detta område kommer att delas av två lokalpolisområden men arbetsgruppen anser att detta arbete kommer att kunna bedrivas i framtiden i den nya myndigheten likväl.

23 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Polisregion Nord Underlag till förslag om ny geografisk indelning av polisregion Nord Grunddata Fyra län 44 Kommuner Befolkning: Norrbotten: Västerbotten: Västernorrland: Jämtland: Areal: ,12 km 3 Norrbotten: ,95 Västerbotten: 66731,31 Västernorrland: 27996,04 Jämtland: 53752,82 Polisanställda: 2178 Norrbotten: 656 Västerbotten: 624 Västernorrland: 565 Jämtland: 333 Avstånd Norr-Syd: Fågelväg 1046 km, Bilväg 1183 km Öst-väst: km Umeå Luleå 269 km Umeå Sundsvall 263 km Umeå Östersund 363 km Luleå Östersund 576 km Luleå Sundsvall 528 km Sundsvall Östersund 188 km

24 2 Terminaler Hamnar: ton Luleå < ton Husum, Skellefteå, Sundsvall, Umeå Flygplatser Arvidsjaur, Gällivare, Hemavan-Tärnaby, Kiruna, Kramfors- Sollefteå, Luleå, Lycksele, Pajala, Skellefteå, Sundsvall- Timrå, Sveg, Umeå, Vilhelmina, Åre- Östersund, Örnsköldsvik

25 3 Befolkningsförändring Mellan har det skett en viss befolkningsökning i följande kommuner: Gällivare, Pajala, Boden, Piteå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Härnösand, Timrå och Åre Luleå, Östersund och Kiruna har haft en ökande trend de senaste 5 åren jämfört med åren

26 4 Anmälda brott polisregion Nord För 2013 är nationella medelvärdet anmälda brott per invånare Norrbotten: 9700 Västerbotten: 9622 Västernorrland: Jämtland: Totalt anmälda brott under 2013: 90825

27 5 Polisområden med underindelning Polisområde Norrbotten Till huvudort föreslås för polisområde Norrbotten föreslås Luleå Befolkning Anmälningar HR prio 1&2 Förändring folkmängd Norra Lappland Östra Norrbotten Luleå/ Boden Piteå Älvdal Kommun Folkmängd Areal Anmälningar HR Prio 1 & 2 HR Prio 3 km Arjeplog , Arvidsjaur , Boden , Gällivare , Haparanda , Jokkmokk , Kalix , Kiruna , Luleå , Pajala , Piteå , Älvsbyn , Överkalix , Övertorneå ,

28 6 Polisområde Västerbotten Till huvudort för polisområde Västerbotten föreslås Umeå Nu-läge Ny-läge Befolkning Anmälningar HR prio 1&2 Förändring folkmängd Södra Lappland Skellefteå Umeå Kommun Folkmängd Areal km 2 Anmälningar 2013 HR Prio 1 & HR Prio Bjurholm , Dorotea , Lycksele , Malå , Nordmaling , Norsjö , Robertsfors , Skellefteå , Sorsele , Storuman , Umeå , Vilhelmina , Vindeln , Vännäs , Åsele ,

29 7 Polisområde Västernorrland Till huvudort för polisområdet föreslås Sundsvall Nu-läge Ny-läge Befolkning Anmälningar HR prio 1&2 Förändring folkmängd Norra Ångermanland Södra Ångermanland Medelpad Kommun Folkmängd Areal Anmälningar HR Prio 1 & 2 HR Prio 3 km Härnösand , Kramfors , Sollefteå , Sundsvall , Timrå , Ånge , Örnsköldsvik ,

30 8 Polisområde Jämtland Till huvudort för polisområdet föreslås Östersund Nu-läge Ny-läge Befolkning Anmälningar HR prio 1&2 Förändring folkmängd Jämtland/ Härjedalen Östersund Kommun Folkmängd Areal Anmälningar HR Prio 1 & 2 HR Prio 3 m Berg , Bräcke , Härjedalen , Krokom , Ragunda , Strömsund , Åre , Östersund ,

Förslaget till underindelning av region Nord innebär följande:

Förslaget till underindelning av region Nord innebär följande: Skrivelse 2014-11-12 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Thomas Rolén Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten Rekommendation Det har genomförts en översyn av den framtida

Läs mer

Viktiga synpunkter på polisens nya organisation

Viktiga synpunkter på polisens nya organisation Sida 1 av 10 Polisregion Nord Insynsrådet Polisregion Nord Viktiga synpunkter på polisens nya organisation Farhågor inför framtiden, förslag och metod för dimensionering Den polisorganisation som nu är

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11)

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Utdrag från den särskilde utredarens beslut om huvuddragen i den nya polismyndighetens detaljorganisation 2014-05-15 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Närmare medborgarna

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN VERKSAMHETSÖVERGÅNG TILL DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Direktiv till Polisens chefer att informera sina medarbetare om preliminär inplacering, senast den 15 september 2014 Beslutet handlar om var, inte hur

Läs mer

2014-06-25 Rev 2014-08-07. Principer för inmappning. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16

2014-06-25 Rev 2014-08-07. Principer för inmappning. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 PM 2014-06-25 Rev 2014-08-07 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Principer för inmappning Principer för inmappning Mappningen innebär att alla medarbetare som berörs av verksamhetsövergång

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 85 90 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner 1 nationell operativ avdelning 1 nationellt forensiskt centrum 6 gemensamma

Läs mer

Rekommendation 1 (3) Polisregion Öst Tillträdande regionpolischefen Ulrika Herbst 2014-08-11

Rekommendation 1 (3) Polisregion Öst Tillträdande regionpolischefen Ulrika Herbst 2014-08-11 Skrivelse 1 (3) Polisregion Öst Tillträdande regionpolischefen Ulrika Herbst Datum 2014-08-11 Diarienr (åberopas) A048.568/2013 Thomas Rolén Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten Rekommendation

Läs mer

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter På väg mot en sammanhållen Polismyndighet Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter Innehåll Innehåll... 1 Beslut om polisregioner och huvudorter... 2 1 Uppdraget... 3 2 Indelning i polisregioner...

Läs mer

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas

Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas Mot en medborgarnära Polismyndighet Förslag på hur en mer medborgarnära organisation kan skapas 2014-01-09 Regeringskansliet Mats Paulsen Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Delrapport Översyn av geografisk indelning för Polisregion Syd

Delrapport Översyn av geografisk indelning för Polisregion Syd Förändringskansliet Polisregion Syd Delrapport Översyn av geografisk indelning för Polisregion Syd DELRAPPORT 2 (79) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 5 2 BAKGRUND... 7 3 UTGÅNGSPUNKTER... 7 3.1 Tidigare fattade

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

Hemställan om beslut avseende framtida indelning i polisområden inom Polisregion Syd

Hemställan om beslut avseende framtida indelning i polisområden inom Polisregion Syd Hemställan 2014-09-04 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Särskilde utredaren Thomas Rolén Hemställan om beslut avseende framtida indelning i polisområden inom Polisregion Syd Enligt

Läs mer

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 En naturlig fortsättning på arbetet som

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden

Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden Bevarande eller nyttjande? Svenskars syn på skyddade naturområden RAPPORT 2010:2 Göran Ericsson, Camilla Sandström, Jonas Kindberg, Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU www.vfm.slu.se Anna Zachrisson,

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT

LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT Polissamordningen hittills Juni 2013 Regionbeslutet Oktober 2013 Inriktningsbeslutet Maj 2014 Detaljbeslutet 23 1 Jämnstora, bärkraftiga regioner Huvudorter Tydlig ledning,

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften

Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften 2014-09-04 Version 1.0 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften 2 Bakgrund De lokala medborgarlöftena är en del av Polismyndighetens

Läs mer

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30.

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30. Information från Länstrafiken i Västerbotten. #3.2014 Sid 1 (December 2014) Ny tidtabell Från och med den 14 december byter vi som bekant tidtabell. Nedan följer ett urval av de viktigaste förändringarna

Läs mer

Hemställan om ändring av tidigare beslut angående Polisregion Syds indelning i lokalpolisområden samt ändring av klartextbenämningar för polisområden

Hemställan om ändring av tidigare beslut angående Polisregion Syds indelning i lokalpolisområden samt ändring av klartextbenämningar för polisområden Hemställan 2014-10-20 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Förändringskansliet Region Syd Särskilde utredaren Thomas Rolén Hemställan om ändring av tidigare beslut angående Polisregion

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Lokalpolisområden i Malmö stad

Lokalpolisområden i Malmö stad RAPPORT 2014-10-17 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Förändringskansliet Region Syd Lokalpolisområden i Malmö stad Fördjupad utredning angående Malmö stads framtida indelning i

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen...

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 2 Innehåll Innehåll... 3 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Beredning av beslutet... 7 1.2 Polismyndighetens resultat... 7 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 8 1.4 Definition

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten. Välkommen till Polisen

Polismyndigheten i Norrbotten. Välkommen till Polisen Polismyndigheten i Norrbotten Välkommen till Polisen Broschyren är producerad av informationsenheten vid Polismyndigheten i Norrbotten. Grafisk form och Illustrationer av JOB reklambyrå AB. Foto: Per Pettersson,

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN. Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet

UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN. Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet Samverkan Seminarieserie Kartläggningsunderlag Kommungemensammariktlinjer Utvecklingsarbete i regionen

Läs mer

Svensk författningssamling Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk; SFS 2009:724 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT. Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015

NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT. Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015 NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 Fas 1 beslut om arbetsplan

Läs mer

Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Ju 2007/2528/DOM

Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Ju 2007/2528/DOM 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Remissyttrande Datum Dnr 2007-08-07 48/2007 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Ska staten finnas i hela landet?

Ska staten finnas i hela landet? Ska staten finnas i hela landet? Eller utsätter staten glesbygden för brain drain? STs Temperaturmätare Hur står det till med arbetsmiljön i staten? Arbetsmiljön 2015 Fackförbundet ST 2015-06-16 I den

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen Kommunstyrelsen 2008-09-15 197 305 Arbets- och personalutskottet 2008-08-11 173 427 Dnr 08.391 11 septks14 Länsrättsutredningen Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning Luleå kommun har inbjudits att lämna

Läs mer

Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland

Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland redovisning av ett regeringsuppdrag Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården Februari 2007 Förbättrad samordning

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall. Jämtland Öst Svenstavik AO. Jämtland Väst Strömsund AO Jämtland Väst Krokom AO

ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall. Jämtland Öst Svenstavik AO. Jämtland Väst Strömsund AO Jämtland Väst Krokom AO ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall Förtroendevalda under året: Thomas Öhlén Agneta Sjölander Åsa Johansson Charlotte Englund Ulf Bergman Anna Qvarngård Eva Corell Ulla Johansson

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

norrtag.se Narvik Kiruna Luleå Lycksele Trondheim Vännäs C Umeå Östersund Örnsköldsvik Sundsvall Stockholm

norrtag.se Narvik Kiruna Luleå Lycksele Trondheim Vännäs C Umeå Östersund Örnsköldsvik Sundsvall Stockholm ÅR TRAFIKSTART 2011 Information om kommande tågtrafik i Norrland Narvik Kiruna Luleå Trondheim Lycksele Östersund Vännäs C Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Stockholm norrtag.se 2 sförsöket Ett 10-årigt utvecklingsprojekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten Vinster med samverkan Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten www.regionvasterbo.en.se Vinster med samverkan - kring e. gemensamt regionalt verksamhetsstöd Västerbo)en 1/8 del av Sveriges yta.

Läs mer

Arbeta på Holmen Skog

Arbeta på Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Välkommen till Holmen Skog Arbeta på Holmen Skog Kanske är du precis i startgroparna av ditt yrkesliv, kanske har du redan en längre erfarenhet och kunskap om skogsbruk. Oavsett vilket

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER VÄSTERBOTTEN: NORSJÖ SORSELE MALÅ NORRBOTTEN: ARVIDSJAUR ARJEPLOG i samarbete med Polismyndigheterna och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten Konferens

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Närpolisens nyhetsbrev Grannsamverkan

Närpolisens nyhetsbrev Grannsamverkan Nyhetsbrev nr 4. 2013-09-20 HEJ ALLA GRANNSAMVERKARE! Nu har vi kommit till det näst sista nyhetsbrevet för i år och det sista kommer ut innan jul. Sedan ska vi givetvis ha en träff för alla kontaktombud

Läs mer

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer