Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord"

Transkript

1 Rapport Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Översyn av geografisk indelning i polisregion Nord

2 2 Innehåll 1. UPPDRAGET Inriktningsbeslut Beslut om huvuddragen i den nya Polismyndighetens detaljorganisation Genomförandekommitténs direktiv Arbetsgruppen Arbetets bedrivande och avgränsningar BAKGRUND Befolkning och brottslighet Anställda Nuvarande organisation Norrbotten Västerbotten Västernorrland Jämtland Polisstationer/lokaler i regionen Styrande faktorer Bärkraft Förmågor Övriga förmågor Forumregler m.m ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG Beskrivning med karta Huvudorter Polisområde Norrbotten Polisområde Västerbotten Polisområde Västernorrland Polisområde Jämtland Fördelar/Nackdelar med förslaget BILAGOR Direktiv Underlag Riskbedömning ur arbetsmiljöperspektiv... 14

3 3 1. Uppdraget 1.1. Inriktningsbeslut Den 16 oktober 2013 beslutade den särskilde utredaren Thomas Rolén om inriktningsbeslut för Polismyndighetens övergripande organisation och styrning. Det beslutades bl.a. att regionpolischeferna fick i uppdrag att ta fram förslag till geografisk underindelning med beskriven verksamhetsförmåga av respektive polisregion. Förslag till indelning och genomförandeplan ska redovisas senast i december I beslutet angavs ett antal utgångspunkter: Polisens kärnverksamhet ska utföras nära medborgarna. Tydligare ledning och styrning med kortare beslutsvägar. Sex organisatoriska nivåer i Polismyndigheten. Enhetlig organisationsstruktur, nomenklatur och enhetliga arbetsmetoder. Mer sammanhållen stödverksamhet. En myndighet och inte flera nya myndigheter. 1.2 Beslut om huvuddragen i den nya Polismyndighetens detaljorganisation Den 14 maj 2014 beslutade den särskilde utredaren Thomas Rolén om huvuddragen för den nya Polismyndighetens detaljorganisation. Beslutet redogör för fördelning av ansvar och uppgifter mellan olika organisatoriska enheter samt för former för ledning och styrning. Beslutet ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med kompletterande beslut, genomförandet samt med framtagande av styrdokument, chefstillsättningar och verksamhetsövergång. 1.3 Genomförandekommitténs direktiv Av genomförandekommitténs direktiv framgår att det övergripande syftet med översynen är att utreda möjligheterna till att skapa en mer ändamålsenlig indelning av polisregion Nord där nya alternativ prövas förutsättningslöst för att skapa en så bra framtida verksamhet som möjligt. Vidare framgår att inriktningen är att polisregion Nord ska bestå av de fyra polisområdena, men länsgränserna är inte styrande för detta arbete.

4 4 I uppdraget ingår att analysera geografiska och demografiska förutsättningar, medborgarnas pendlings och resemönster, brottsutveckling och brottsmönster inom regionen. Arbetet ska, enligt direktiven, även ta sin utgångspunkt i de förmågor som Genomförandekommittén beskrivit i avsikt att uppnå bärkraftiga lokalpolisområden och polisområden. Dessutom ska möjligheten att tillgodose medborgarnas behov av polisiär service samt förhållandet till externa samverkanspartner beaktas. Vid behov ska även inverkan av forumregler tas i beaktande. Mot bakgrund av resultatet av denna analys samt det ovan nämnda ska arbetsgruppen lämna förslag till geografisk indelning av kommande lokalpolisområden och polisområden i enlighet med den inriktning gällande antalet polisområden som angetts i direktiven. Flera olika alternativ bör presenteras varvid fördelar och nackdelar med dessa ska beskrivas. 1.4 Arbetsgruppen Uppdraget har letts av Pär Lindmark, chef för den regionala underrättelsetjänsten (Samo Kut Nord). Övriga deltagare har varit Kennet Lundquist, Polismyndigheten i Norrbotten, Ronny Adolfsson, Polismyndigheten i Västerbottens län, Kenneth Bergquist, Polismyndigheten i Västernorrlands län, Peter Moberg, Polismyndigheten i Jämtlands län, Mikael Tellebo, ST, Carina Ytterström, OFR/P, Mats Lundin, SACO, Kent Lundgren, huvudskyddsombud, Peder Jonsson, (informationsansvarig), Polismyndigheten i Västerbottens län samt Eva Holmberg (sekreterare), Polismyndigheten i Västerbottens län. 1.5 Arbetets bedrivande och avgränsningar Arbetet i arbetsgruppen har bedrivits genom att Samo kut Nord inledningsvis tagit fram underlag som legat till grund för analyser. Vidare har deltagarna i arbetsgruppen tagit fram underlag baserad på verksamheten vid respektive polismyndighet. Synpunkter har inhämtats från medarbetarna på olika sätt, bl.a. genom att översynen har diskuterats i olika forum och genom att det funnits en förslagsbrevlåda. Information har vidare lämnats löpande på Intrapolis via veckobrev och i andra former. Information om arbetet har lämnats löpande till chefen för förändringskansliet inför varje styrgruppsmöte där länspolismästare, tillträdande chefer, chef för förändringskansliet, fackliga representanter samt skyddsorganisationen ingår. En delredovisning av arbetet lämnades den 28 maj 2014 vid ett utökat styrgruppsmöte i Örnsköldsvik.

5 5 Arbetsgruppen har diskuterat olika förslag till indelningar av polisregion Nord. Fördelar och nackdelar med respektive förslag har beaktats vilket har resulterat i att arbetsgruppen kommit fram till ett förslag till indelning av polisregion Nord. Efter att arbetsgruppens förslag redovisats till styrgruppen har information om förslaget lämnats till chefer samt medarbetare i den kommande regionen. Synpunkter på förslaget har vidare inhämtats från kommuner, landsting, länsstyrelser, Åklagarmyndigheten samt Kriminalvården. I arbetet med översynen har arbetsgruppen inte ansett att möjligheterna till rekrytering är en styrande förutsättning för utformningen av respektive lokalpolisområde. Arbetsgruppen har däremot ansett att det är en sådan grundläggande förutsättning som bidrar till bärkraftiga lokalpolisområden vilket fått till följd att arbetsgruppen ändå diskuterat rekryteringsfrågan samt kommenterat detta i rapporten gällande det framtagna förslaget. Beträffande frågan om bemanning i den framtida organisationen inom regionen så är detta en fråga som faller utanför arbetsgruppens uppdrag. Frågor kring bemanning kommer således inte att kommenteras eller vara en styrande förutsättning på annat sätt än i fråga om lokalpolisområdena uppfyller kraven gällande bärkraft och förmåga. Frågor kring den framtida resursfördelningen mellan regionens polisområden och lokalpolisområden bör hanteras i särskild ordning efter det att organisationsstrukturen och den geografiska indelningen har fastställts. I samband med det utökade styrgruppsmötet i maj diskuterades vilket synsätt arbetsgruppen ska ha beträffande dels att dela geografiskt stora kommuner, dels kommuner som tillhör en angränsande region. Deltagarna vid mötet konstaterade att det inte är önskvärt att dela kommuner eller göra indelningar som påverkar regiongränserna om det inte finns ytterst starka skäl till det. Under arbetet med översynen har inga förslag lyfts som föranlett denna diskussion. 2 Bakgrund 2.1 Befolkning och brottslighet Region Nord består av Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands län. Landarealen i regionen uppgår till km 2 och det bor invånare 1 fördelat på 44 kommuner. I regionen finns det flera större städer samtidigt som det finns stora områden med glesbygd. Större delen av befolkningen i Norrbotten och Västerbotten samt i 1 Per den 31 december 2013, befolkningsstatistik Statistiska centralbyrån, SCB

6 6 Västernorrland är bosatta i kustområdet medan befolkningen i Jämtland är koncentrerad till Östersundsområdet och Åre. Av de 20 kommuner som är mest glesbefolkade i Sverige återfinns 19 stycken i regionen. Med undantag för några av de större tätorterna och några mindre orter på pendlingsavstånd från de större, har befolkningsutvecklingen i norra Sverige varit negativ under de senaste 25 åren. Den huvudsakliga anledningen till befolkningsminskningen är framför allt hänförlig till att yngre personer flyttar från regionen. Koncentrationen av befolkningen till de större tätorterna samt till universitets och högskoleorterna i regionen väntas fortsätta. Under år 2013 anmäldes totalt brott. När det gäller belastning i form av händelserapporter (HR) benämnd prio 1 2 så uppgick dessa till totalt i regionen under Anställda I polisregion Nord arbetar totalt polisanställda 2, varav 656 i Norrbotten, 624 i Västerbotten, 568 i Västernorrland och 333 i Jämtland. 2.3 Nuvarande organisation Polismyndigheternas nuvarande organisation skiljer sig åt i relativt stor utsträckning. Nedan lämnas en kort beskrivning av hur respektive polismyndighet är organiserad Norrbotten Polismyndigheten i Norrbottens län är idag uppdelad i fyra polisområden: Norra Lappland (Gällivare, Kiruna, Jokkmokk), Östra Norrbotten (Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix, Övertorneå), Luleå Boden (Luleå, Boden) samt Piteå Älvdal (Piteå, Arvidsjaur, Arjeplog, Älvsbyn). Organisatoriskt är verksamheten uppdelad i två avdelningar, brottsförebyggande (BF) och brottsutredande (BU). I respektive geografiskt polisområde finns två lokala chefer för BF och BU. Utöver den lokala organisationen uppdelad i polisområden finns även länsgemensam verksamhet, både operativ och stödverksamhet Västerbotten Vid Polismyndigheten i Västerbottens län finns idag ingen uppdelning i polisområden. Det finns en stab med stödfunktioner samt Samo kut, RUC och aktionsgrupp. Vidare finns det en operativ ledningsfunktion för hela myndigheten. Till denna funktion finns stödfunktioner kopplade, dessa är kriminalunderrättelsetjänsten och den operativa planeringen. De underavdelningar 2 Per den 31 december 2013, Polisens årsredovisning 2013

7 7 som finns är Kriminalpolisen, Länskommunikationscentralen, Ordningspolisen, Skellefteåpolisen, Trafikpolisen och Extern service. Under avdelningarna finns olika enheter organiserade. Under Ordningspolisen finns t.ex. närpolisområdena organiserade, med undantag för närpolisområde kust nord som är placerad under Skellefteåpolisen Västernorrland Polismyndigheten i Västernorrlands län är organiserad i en operativ avdelning och till denna hör polismyndighetens samtliga operativa resurser. Under den operativa avdelningen finns sju närpolisområden organiserade, ett för varje kommun. Det finns vidare fyra länsövergripande avdelningar som stödjer närpolisområdena; Länspolismästarens stab, Länskommunikationscentralen, Länskriminalavdelningen och Länstrafikavdelningen. Till den operativa avdelningen hör även sju sektioner: gränspolisen, kriminalunderrättelsetjänsten, GOB, RUC, aktionsgrupp, utbildningsoch förstärkningssektion samt länsgemensam hundverksamhet Jämtland Polismyndigheten i Jämtlands län är organiserad i fyra avdelningar under länspolismästaren. Dessa avdelningar är Verksamhetsstöd, HR, Staben och Operativa. Verksamhetsstöd och Staben har två underliggande enheter var medan Operativa har tio underliggande enheter samt tre direkt underliggande grupper. De tio underliggande enheterna är Länskrim, Trafik, KUT, LKC, Gränspolis, Näpo City, Näpo Norr, Näpo Syd, Näpo Väst och Näpo Öst. De tre underliggande grupperna är UFE (Utbildnings och Förstärkningsenheten), Fjällräddning samt Personalplanering. De fem närpolisområdena har geografiskt ansvar. 2.4 Polisstationer/lokaler i regionen I Norrbotten finns det polisstationer/lokaler på 14 orter: Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. I Västerbotten finns det polisstationer/lokaler på 17 orter: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skelleftehamn, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Tärnaby, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele. I Västernorrland finns det polisstationer/lokaler på åtta orter: Härnösand, Junsele, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Jämtland har polisstationer/lokaler på elva orter: Bräcke, Funäsdalen, Hammarstrand, Hoting, Järpen, Krokom, Strömsund, Sveg, Svenstavik, Åre och Östersund.

8 8 2.5 Styrande faktorer Bärkraft Av projektrapporten, OP 1 Den lokala polisverksamheten, framgår att begreppet bärkraft innebär ett krav på att lokalpolisområdena som organisatoriska enheter ska ha en viss minsta verksamhetsförmåga sett till såväl personalresurser som övriga resurser. Faktorer som ofrånkomligen har betydelse vid en bedömning av bärkraft är befolkningsunderlag och brottsbelastning. Huvudprincipen, enligt beslutet om huvuddragen i detaljorganisationen, ska vara att lokalpolisområdena ska vara tillräckligt bärkraftiga för att kunna bedriva och ansvara för ingripandeverksamheten i området dygnet runt. I vissa fall kommer geografiska och demografiska lokala förutsättningar att göra det nödvändigt att frångå huvudprincipen. Det kan exempelvis vara nödvändigt att i en del polisområden arbeta fram rutiner för ett delat ansvar för ingripandeberedskap mellan flera lokalpolisområden i varje fall under viss del av dygnet. Ett lokalpolisområde bör vara bemannat med mellan anställda. En utredningsgrupp på lokalpolisområdesnivå bör bestå av minst åtta utredare samt en förundersökningsledare. Om lokalpolisområdet även hanterar frihetsberövade bör utredningsgruppen inte understiga 12 utredare och bestå av såväl arbetsledare som förundersökningsledare Förmågor Av inriktningsbeslutet framgår att lokalpolisområdet ska utgöra basen för polisens verksamhet och med den utgångspunkten bör det finnas en övergripande förmåga att bland annat bedriva ingripandeverksamhet och viss utredningsverksamhet. Vidare ska lokalpolisområdet ha förmåga att bedriva trafiksäkerhetsarbete. Polisen ska utifrån den lokala problembilden i samverkan med kommunen även ha förmåga att arbeta mot grov och organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv. Av inriktningsbeslutet framgår vidare att andra viktiga delar av uppdraget är det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete samt åtgärder mot ungdomsbrottslighet och arbete med stöd till brottsoffer Övriga förmågor Stöd och service Inriktningsbeslutet uttalar även att lokalpolisområdet bör ha förmåga att tillhandahålla viss service och tillståndshantering som kräver geografisk närhet och som har en nära koppling till allmänheten. All verksamhet på lokalpolisområdesnivå bör bedrivas utifrån ett medborgarperspektiv.

9 9 Av beslutet om detaljorganisationen framgår att enheten för stöd och service ska stödja chefen för lokalpolisområdet med planering och uppföljning. Enheten ansvarar även för verksamheten i receptioner, hittegods, pass och nationella id kort. I enheten ingår även uppgifter som vaktmästeri, posthantering, diarium och arkiv Externa samverkanspartner På lokalpolisområdesnivå ska enligt inriktningsbeslutet också finnas en förmåga att säkerställa och utveckla samverkan med berörda kommuner och andra lokala aktörer. Denna förmåga ska vara anpassad till lokala förutsättningar vad gäller problembild, befolkningsunderlag, geografiska avstånd och antal kommuner som ingår i lokalpolisområdet. När det gäller samverkan mellan polis och kommun ska den nya organisationen innebära en ambitionshöjning, vilket ska återspeglas i lokalpolisområdets förmåga Forumregler m.m. De forumregler som styr polisverksamheten är i första hand rättegångsbalkens (RB:s) regler. I RB regleras att laga domstol i brottmål är rätten i den ort där brottet förövades. Det nämnda innebär att tingsrätterna har en lokal förankring och att de mål som prövas i tingsrätten kommer från de kommuner som ingår i tingsrättens domkrets. I Norrbotten finns tingsrätter i Gällivare (kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Kiruna), Haparanda (kommunerna Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix, Övertorneå) och Luleå (kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn). Tingsrätterna i Västerbotten är Lycksele (kommunerna Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Dorotea), Skellefteå (kommunerna Malå, Norsjö och Skellefteå) och Umeå (kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs). I Västernorrland finns Sundsvalls tingsrätt (kommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge) och Ångermanlands tingsrätt (kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik). I Jämtland finns Östersunds tingsrätt (kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund, Berg och Härjedalen). En annan viktig omständighet när det gäller hanteringen av brottmål är Åklagarmyndighetens organisation och indelning. Åklagarmyndigheten har genomfört en organisationsförändring som trädde ikraft den 1 oktober Förändringen innebär bl.a. att Åklagarmyndigheten går från 39 kammare till sju åklagarområden och en nationell åklagaravdelning. Åklagarområde Nord omfattar de fyra nordligaste länen. Samarbetet mellan de nuvarande kamrarna kommer att utökas och även om de nuvarande kammargränserna kommer att finnas kvar

10 10 kommer de att ha mindre betydelse då organisationen ska kunna utgå från ett flexibelt resursutnyttjande med större enheter och minskad sårbarhet. I polisregion Nord är Åklagarmyndigheten indelad i fyra kammare, Åklagarkammaren i Luleå, Åklagarkammaren i Umeå, Åklagarkammaren i Sundsvall och Åklagarkammaren i Östersund. 3 Arbetsgruppens förslag 3.1 Beskrivning med karta Nedan beskrivs arbetsgruppens förslag till geografisk i polisregion Nord. Inledningsvis beskrivs förslaget i text och därefter med en karta. Avslutningsvis redovisas de fördelar och nackdelar som arbetsgruppen identifierat utifrån förslaget Huvudorter Förslagen av huvudorter i polisområdena och lokalpolisområdena grundar sig på följande omständigheter: Brottsbelastning: Den ort i polisområdet/lokalpolisområdet med högst brottsbelastning. Det nämnda innebär att det är den ort i området där polisverksamheten är störst med exempelvis flest antal anställda. Befolkningsunderlag/största orten: Den ort i polisområdet/lokalpolisområdet med mest befolkning. Rekryteringsmöjligheter: Den ort som har bäst förutsättningar att rekrytera personal vad gäller främst ledning/styrning. Allmänna kommunikationer och infrastruktur: Möjligheterna att resa till och från orten Polisområde Norrbotten Polisområde Norrbotten ansvarar för polisverksamheten inom Norrbottens län. Huvudort för polisområdet föreslås vara Luleå. Förslaget innebär att polisområdet delas in i fyra lokalpolisområden: Norra Lappland, Luleå/Boden, Östra Norrbotten samt Piteå/Älvdal Lokalpolisområde Norra Lappland Lokalpolisområde Norra Lappland ansvarar för polisverksamhet inom kommunerna Kiruna, Gällivare och Jokkmokk. Huvudort för lokalpolisområdet föreslås vara Kiruna. Det finns polisstationer/kontor i Kiruna, Gällivare och Jokkmokk.

11 Lokalpolisområde Östra Norrbotten Lokalpolisområde Östra Norrbotten ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå och Pajala. Huvudort för lokalpolisområdet föreslås vara Kalix. Det finns polisstationer/kontor i Kalix, Pajala, Övertorneå, Överkalix och Haparanda Lokalpolisområde Luleå/Boden Lokalpolisområde Luleå/Boden ansvarar för polisverksamhet inom kommunerna Luleå och Boden. Huvudort för lokalpolisområdet föreslås vara Luleå. Det finns polisstationer/kontor i Luleå och Boden Lokalpolisområde Piteå Älvdal Lokalpolisområde Piteå Älvdal ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Piteå, Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Piteå. Det finns polisstationer/kontor i Piteå, Arvidsjaur, Arjeplog och Älvsbyn Polisområde Västerbotten Polisområde Västerbotten ansvarar för polisverksamhet inom Västerbottens län. Huvudort för polisområdet föreslås vara Umeå. Förslaget innebär att polisområdet delas in i tre lokalpolisområden: Södra Lappland, Skellefteå samt Umeå Lokalpolisområde Södra Lappland Lokalpolisområde Södra Lappland ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Lycksele. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Lycksele. Det finns polisstationer/kontor i Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Sorsele, Tärnaby, Dorotea och Åsele Lokalpolisområde Skellefteå Lokalpolisområde Skellefteå ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Skellefteå, Norsjö och Malå. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Skellefteå. Det finns polisstationer/kontor i Skellefteå, Skelleftehamn, Norsjö och Malå Lokalpolisområde Umeå Lokalpolisområde Umeå ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Umeå, Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Robertsfors och Nordmaling. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Umeå. Det finns polisstationer/kontor i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors och Bjurholm Polisområde Västernorrland Polisområde Västernorrland ansvarar för polisverksamhet inom Västernorrlands län. Huvudort för polisområdet föreslås vara Sundsvall. Förslaget innebär att polisområdet

12 12 delas in i tre lokalpolisområden: Norra Ångermanland, Södra Ångermanland samt Medelpad Lokalpolisområde Norra Ångermanland Lokalpolisområde Norra Ångermanland ansvarar för polisverksamhet i Örnsköldsviks kommun. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Örnsköldsvik och där finns polisstationen Lokalpolisområde Södra Ångermanland Lokalpolisområde Södra Ångermanland ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Härnösand. Det finns polisstationer/kontor i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Junsele Lokalpolisområde Medelpad Lokalpolisområde Medelpad ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Timrå, Sundsvall och Ånge. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Sundsvall. Det finns polisstationer/kontor i Sundsvall, Ånge och Timrå Polisområde Jämtland Polisområde Jämtland ansvarar för polisverksamhet inom Jämtlands län. Huvudort för polisområdet föreslås vara Östersund. Förslaget innebär att polisområdet delas in i två lokalpolisområden: Östersund och Jämtland/Härjedalen Lokalpolisområde Jämtland/ Härjedalen Lokalpolisområde Jämtland/Härjedalen ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Strömsund, Krokom, Åre, Berg och Härjedalen. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Östersund. Det finns polisstationer/kontor i Sveg, Järpen, Strömsund, Svenstavik, Funäsdalen, Krokom, Åre och Hoting Lokalpolisområde Östersund Lokalpolisområde Östersund ansvarar för polisverksamhet i kommunerna Östersund, Ragunda och Bräcke. Huvudort i lokalpolisområdet föreslås vara Östersund. Det finns polisstationer/kontor i Östersund, Bräcke och Hammarstrand.

13 13

14 Fördelar/Nackdelar med förslaget Fördelar Samtliga polisområden och lokalpolisområden bedöms uppfylla de krav på bärkraft och förmåga som krävs för respektive uppdrag med beaktande av de speciallösningar som finns i lokalpolisområdena Södra Lappland och Jämtland/Härjedalen. Speciallösningarna gäller ingripandeverksamheten i områdena dygnet runt. Den föreslagna indelningen fungerar utifrån ett rekryteringsperspektiv. Vissa områden är emellertid svårare att rekrytera till, detta gäller lokalpolisområde Norra Lappland, Södra Lappland samt Jämtland/Härjedalen. Den föreslagna indelningen är godtagbar utifrån antalet kommuner som lokalpolisområdena ska samverka med vilket lägger grunden för en god samverkan med kommunerna. Förslaget innebär inte att områdena bryter länsgränser vilket underlättar polisområdenas samverkansmöjligheter med externa aktörer. Förslaget bygger på redan inarbetade samarbetsformer, både internt och externt. Nackdelar Förslaget innebär en ojämn fördelning av kommunerna i lokalpolisområde Norra Ångermanland och lokalpolisområde Umeå, en respektive sex kommuner. Vissa lokalpolisområden blir geografiskt stora för att uppnå bärkraft. Lokalpolisområde Umeå är befolkningsmässigt det största lokalpolisområdet i polisregion Nord med den problematik som följer av detta. Detta kan t.ex. få till följd att en stor huvudort har behov av en större del av resurserna. Förslaget tar inte fullt ut hänsyn till inarbetade samverkansformer mellan vissa kommuner, t.ex. Ånge och Bräcke samt Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele, Malå och Norsjö. 4 Bilagor 4.1 Direktiv 4.2 Underlag 4.3 Riskbedömning ur arbetsmiljöperspektiv

15

16

17

18 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Riskanalys ur arbetsmiljöperspektiv I uppdraget att skapa en mer ändamålsenlig indelning av polisregion Nord har arbetsgruppen tillsammans med representanter utsedda av de centrala arbetstagarorganisationerna genomfört en riskbedömning på uppdrag av Förändringskansli Nord. Riskanalysen genomfördes i Umeå den 4 november och 10 november. Den 4 november deltog följande från arbetsgruppen: Pär Lindmark, Kenneth Lundqvist, Ronny Adolfsson, Kenneth Bergquist, Peter Moberg, Mikael Tellebo (ST), Kent Lundgren (HSO) och Eva Holmberg. Från de centrala arbetstagarorganisationerna deltog följande: Hans Olsson (OFR/P), Bo Gustavsson (OFR/S) och Fredrik Bergh (Saco-S). Den 10 november deltog följande: Pär Lindmark, Eva Holmberg, Kenneth Bergquist, Peter Moberg, Kent Lundgren och Carina Ytterström (OFR/P). Riskbedömningen omfattade generella identifierade risker riktade mot arbetsmiljön samt mot uppfyllandet av förmågor och bärkraft vilka framkommer i detaljbeslutet som Genomförandekommittén presenterade även kallat majbeslutet De risker som arbetsgruppen identifierat framgår nedan. Arbetsmiljö Lokaler I polisregion Nord finns flertalet polislokaler med celler av olika kvalitet. Möjlighet att låsa in anhållna finns inte på lika många orter

19 2 vilket innebär att anhållna måste transporteras till närmsta polisstation med godkända celler för detta ändamål. Det konstateras således att det finns polislokaler och fastigheter som inte är anpassade till polisverksamheten som ska bedrivas på orten sett över hela året. Med de långa avstånd som finns i polisregion Nord är närvaron av polislokaler viktig för rast eller vila efter eller vid transporter över långa avstånd. Det konstaterades att det pågår en översyn på nationell nivå av Polisens lokaler där syftet är att minska lokalytorna. Det är med anledning av detta av stor vikt att lyfta de ovan nämnda problemen och de särskilda förutsättningarna som gäller i region Nord. Ett exempel på något som kan inträffa om t.ex. lokaler för LOB-celler försvinner och det blir långa avstånd att transportera personer, är att personer som bedöms ska omhändertas med stöd av LOB kommer minska eftersom det innebär praktiska problem vilket givetvis inte är ändamålsenligt. Långa avstånd Mot bakgrund av att inte samtliga orter har lokaler som uppfyller kraven för olika verksamheter innebär det att transporter sker till närmsta plats där godkänd cell osv finns. Detta innebär att det krävs personal som sköter transporterna och att denna personal inte kan nyttjas under tiden transporten pågår. Vissa resor sker i hög hastighet antingen genom ett högprioriterat arbete eller brådskande transport av annat slag. Transporterna kan ske i sträng kyla, mörker eller vid annat dåligt väglag vilket ställer krav på fordon, utrustning och utbildning. Arbetsledning på distans Det konstaterades att det är viktigt att det klargörs vad som är rimligt att ansvara för på distans samt hur man uppfyller chefsskapet. Vidare är det ett krav att det finns liknande teknisk utrustning vid distansprövning för att prövningen ska ske på korrekt sätt. Det kan vidare konstateras att de stora avstånden och lite personal ökar risk för överbelastning av personal. Ensamarbete ska undvikas vilket även är något som måste beaktas i detta sammanhang Kulturkrockar På vissa håll upplever man att indelningen är ologisk. Det finns höga förväntningar på förslaget avseende bemanning och detaljorganisation vilket är sådana frågor som faller utanför arbetet med indelning. För

20 att få förståelse för innebörden i arbetet och det beslut som kommer att fattas avseende den geografiska indelningen bör information samt diskussioner kring detta ske på olika sätt, t.ex. vid APT. Exempelvis kan det vara viktigt att understryka lokalpolisområdenas uppgifter i stort, vad det innebär med huvudort m.m. Det är vidare viktigt att fortsätta arbeta systematiskt med arbetsmiljön ute i lokalpolisområdena eftersom det är främst där frågor uppstår. 3 Verksamhet Rekrytering I dagsläget är det större svårigheter till att rekrytera personal vissa närpolisområden i polisregion Nord. Förslaget kommer inte att innebära någon förändring av detta eftersom dessa svårigheter inte är kopplade till den geografiska indelningen av polisregion Nord. Rekrytering till samtliga lokalpolisområden i polisregionen är av vikt eftersom en del av bärkraften för lokalpolisområdena bygger på att lokalpolisområdena är självbärande och fyller sina egna vakanser i möjligaste mån för att få kontinuitet i verksamheten. Samverkan med kommuner I polisregionen finns idag samverkansavtal med huvuddelen av de 44 kommuner som ingår i regionen. Förslaget innebär en jämnare fördelning av kommuner mellan lokalpolisområden men arbetsgruppen har vid riskbedömningen identifierat att kranskommuner i ett lokalpolisområde men en större kommun som huvudort löper en viss risk att inte prioriteras lika väl som huvudortskommunen eftersom tätorten kräver så stora dagliga resurser. I dagsläget finns god samverkan mellan kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Malå och Norsjö i den s k 5-kommunsamverkan som bedrivs. Förslaget innebär att denna samverkan kommer att hanteras av tre olika lokalpolisområden i framtiden men arbetsgruppens bedömning är att det ändå finns möjlighet att utveckla denna samverkan i framtiden. Förslaget innebär även att den väl utbyggda samverkan mellan Bräcke och Ånge som idag har gemensam närpolischef delas upp. Bräcke kommer enligt förslaget att tillhöra PO Jämtland och Ånge PO Västernorrland. Den kommunsamverkan som finns idag i dessa två

21 4 kommuner bedömer arbetsgruppen att kunna bestå i den nya organisationen. I vissa närpolisområden frigörs idag resurser till kommunsamverkan genom att förstärkningar tillskjuts från andra närpolisområden vilket inte skapar möjlighet till kontinuerlig samverkan utan baseras mer på när det finns lediga resurser. Detta försvårar möjligheterna till att utveckla samverkan med kommunerna vilket är ett mål enligt majbeslutet. Samverkan med externa aktörer Förslaget innebär inte att länsgränser bryts utan dessa hålls intakt. Polisområdena har då att fortsätta arbetet i väl inarbetade samverkansformer. Belastning I lokalpolisområden i inland och glesbygd är belastningen högre på den personal som arbetar där idag. Det geografiska avstånden är större och bemanningen är mindre. I Norra Lappland, Östra Norrbotten, Södra Lappland och Jämtland/Härjedalen hanteras idag linjeverksamheten men vid ökad belastning genom allvarligare brott, säsongsbetonad brottslighet eller personalbortfall krävs förstärkningar från andra lokalpolisområden. I Östra Norrbotten har ett utbildningsprojekt inletts med Finland vilket gör att förstärkningar skickas regelbundet till lokalpolisområdet för att frigöra personal som ingår i projektet. Projektet beräknas fortgå en bit in i I Åre är belastningen under tiden januari till april så hög att PO Jämtland inte klarar av att förstärka med egna resurser vilket leder till att polisregionens resurser tas i anspråk. I Vemdalen, Jämtland och Hemavan, Västerbotten är det under samma tid liknande problematik men förstärkningar till dessa orter hanteras än så länge från eget polisområde. Oro och stress bland personal Förslaget kommer att innebära en oro och stress på personal som idag ingår i ett närpolisområde som på grund av storlek inte uppfyller kraven i majbeslutet och därför bildar ett nytt lokalpolisområde med andra närpolisområden. Denna oro delas även av den personal som kommer att tillhöra nya avdelningar och enheter i den nya organisationen. Arbetsgruppen har bedömt det viktigt att kommunicera ut vad förslaget innebär och enligt vilka kriterier de

22 föreslagna huvudorterna valts ut. Arbetsgruppen har också insett faran med att denna oro inte omhändertas eftersom förändringsarbetet då kan försenas framöver. 5 Inkomna remissvar Sammanlagt har det inkommit 31 remissvar på förslaget som utsändes på remiss till samtliga kommuner, landsting, länsstyrelser, Åklagarmyndigheten samt Kriminalvården. Engagemanget är stort och en del frågeställningar som lämnats berör inte den geografiska indelningen utan mer generella frågor som bemanning och detaljorganisation varför dessa inte behandlas av arbetsgruppen. De synpunkter som avser förslaget är att lokalpolisområdena blir geografisk stora samt förslag till alternativa huvudorter i de nya lokalpolisområdena. I polisområde Västerbotten har Umeå, Vindeln och Robertsfors kommun uttryckt att de anser att Robertsfors kommun bör ingå i lokalpolisområde Umeå och inte lokalpolisområde Skellefteå som framgår av remitterat förslag. Arbetsgruppen anser att det inte ligger några hinder till att överföra Robertsfors kommun till lokalpolisområde Umeå men detta innebär att lokalpolisområdet kommer att tillföras ytterligare en kommun vilket ökar belastningen i lokalpolisområdet. Grunden till sammanslagningen med Skellefteå lokalpolisområde var att utveckla arbetet i gränsområdet mellan Skellefteå kommun och Robertsfors kommun, den s k Mellanbygden vilket är polisen i Robertsfors huvudsakliga arbetsområde. Detta område kommer att delas av två lokalpolisområden men arbetsgruppen anser att detta arbete kommer att kunna bedrivas i framtiden i den nya myndigheten likväl.

23 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Polisregion Nord Underlag till förslag om ny geografisk indelning av polisregion Nord Grunddata Fyra län 44 Kommuner Befolkning: Norrbotten: Västerbotten: Västernorrland: Jämtland: Areal: ,12 km 3 Norrbotten: ,95 Västerbotten: 66731,31 Västernorrland: 27996,04 Jämtland: 53752,82 Polisanställda: 2178 Norrbotten: 656 Västerbotten: 624 Västernorrland: 565 Jämtland: 333 Avstånd Norr-Syd: Fågelväg 1046 km, Bilväg 1183 km Öst-väst: km Umeå Luleå 269 km Umeå Sundsvall 263 km Umeå Östersund 363 km Luleå Östersund 576 km Luleå Sundsvall 528 km Sundsvall Östersund 188 km

24 2 Terminaler Hamnar: ton Luleå < ton Husum, Skellefteå, Sundsvall, Umeå Flygplatser Arvidsjaur, Gällivare, Hemavan-Tärnaby, Kiruna, Kramfors- Sollefteå, Luleå, Lycksele, Pajala, Skellefteå, Sundsvall- Timrå, Sveg, Umeå, Vilhelmina, Åre- Östersund, Örnsköldsvik

25 3 Befolkningsförändring Mellan har det skett en viss befolkningsökning i följande kommuner: Gällivare, Pajala, Boden, Piteå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Härnösand, Timrå och Åre Luleå, Östersund och Kiruna har haft en ökande trend de senaste 5 åren jämfört med åren

26 4 Anmälda brott polisregion Nord För 2013 är nationella medelvärdet anmälda brott per invånare Norrbotten: 9700 Västerbotten: 9622 Västernorrland: Jämtland: Totalt anmälda brott under 2013: 90825

27 5 Polisområden med underindelning Polisområde Norrbotten Till huvudort föreslås för polisområde Norrbotten föreslås Luleå Befolkning Anmälningar HR prio 1&2 Förändring folkmängd Norra Lappland Östra Norrbotten Luleå/ Boden Piteå Älvdal Kommun Folkmängd Areal Anmälningar HR Prio 1 & 2 HR Prio 3 km Arjeplog , Arvidsjaur , Boden , Gällivare , Haparanda , Jokkmokk , Kalix , Kiruna , Luleå , Pajala , Piteå , Älvsbyn , Överkalix , Övertorneå ,

28 6 Polisområde Västerbotten Till huvudort för polisområde Västerbotten föreslås Umeå Nu-läge Ny-läge Befolkning Anmälningar HR prio 1&2 Förändring folkmängd Södra Lappland Skellefteå Umeå Kommun Folkmängd Areal km 2 Anmälningar 2013 HR Prio 1 & HR Prio Bjurholm , Dorotea , Lycksele , Malå , Nordmaling , Norsjö , Robertsfors , Skellefteå , Sorsele , Storuman , Umeå , Vilhelmina , Vindeln , Vännäs , Åsele ,

29 7 Polisområde Västernorrland Till huvudort för polisområdet föreslås Sundsvall Nu-läge Ny-läge Befolkning Anmälningar HR prio 1&2 Förändring folkmängd Norra Ångermanland Södra Ångermanland Medelpad Kommun Folkmängd Areal Anmälningar HR Prio 1 & 2 HR Prio 3 km Härnösand , Kramfors , Sollefteå , Sundsvall , Timrå , Ånge , Örnsköldsvik ,

30 8 Polisområde Jämtland Till huvudort för polisområdet föreslås Östersund Nu-läge Ny-läge Befolkning Anmälningar HR prio 1&2 Förändring folkmängd Jämtland/ Härjedalen Östersund Kommun Folkmängd Areal Anmälningar HR Prio 1 & 2 HR Prio 3 m Berg , Bräcke , Härjedalen , Krokom , Ragunda , Strömsund , Åre , Östersund ,

Förslaget till underindelning av region Nord innebär följande:

Förslaget till underindelning av region Nord innebär följande: Skrivelse 2014-11-12 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Thomas Rolén Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten Rekommendation Det har genomförts en översyn av den framtida

Läs mer

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter På väg mot en sammanhållen Polismyndighet Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter Innehåll Innehåll... 1 Beslut om polisregioner och huvudorter... 2 1 Uppdraget... 3 2 Indelning i polisregioner...

Läs mer

Rekommendation 1 (3) Polisregion Öst Tillträdande regionpolischefen Ulrika Herbst 2014-08-11

Rekommendation 1 (3) Polisregion Öst Tillträdande regionpolischefen Ulrika Herbst 2014-08-11 Skrivelse 1 (3) Polisregion Öst Tillträdande regionpolischefen Ulrika Herbst Datum 2014-08-11 Diarienr (åberopas) A048.568/2013 Thomas Rolén Genomförandekommittén för den nya Polismyndigheten Rekommendation

Läs mer

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen...

1.1 Beredning av beslutet... 7. 1.2 Polismyndighetens resultat... 7. 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 2 Innehåll Innehåll... 3 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Beredning av beslutet... 7 1.2 Polismyndighetens resultat... 7 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen... 8 1.4 Definition

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

2013-12-18. Slutrapport OP-3.1 Underrättelseledd operativ gränslös samverkan

2013-12-18. Slutrapport OP-3.1 Underrättelseledd operativ gränslös samverkan 2013-12-18 Slutrapport OP-3.1 Underrättelseledd operativ gränslös samverkan 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 4 2. Bakgrund... 6 3. Uppdraget... 6 4. Avgränsningar... 6 5. Metod... 7 6. Behov av en nationell

Läs mer

Slutrapport: OP-3.2 O vergripande strukturreform av LKC, PKC och telefonva xel

Slutrapport: OP-3.2 O vergripande strukturreform av LKC, PKC och telefonva xel 1 2013-12-20 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten JU 2012:16 Slutrapport: OP-3.2 O vergripande strukturreform av LKC, PKC och telefonva xel 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 1 Bakgrund/uppdrag...

Läs mer

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11)

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Utdrag från den särskilde utredarens beslut om huvuddragen i den nya polismyndighetens detaljorganisation 2014-05-15 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Närmare medborgarna

Läs mer

Den nya Polismyndigheten. Information om polisregion Nord

Den nya Polismyndigheten. Information om polisregion Nord Den nya Polismyndigheten Information om polisregion Nord INNEHÅLL Bakgrund- en sammanhållen polis...5-9 Inriktningsbeslut... 5 Polisregioner...5 Polisområden...6 Lokalpolisområden......6 Huvuddragen i

Läs mer

OP-20, polishundverksamheten 2015

OP-20, polishundverksamheten 2015 Slutrapport 2015-04-01 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 OP-20, polishundverksamheten 2015 2 3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Förslag till åtgärder... 7 1. Inledning...

Läs mer

Samordning av häktningsverksamhet

Samordning av häktningsverksamhet Samordning av häktningsverksamhet Domstolsverket Postadress Besöksadress Telefon Telefax Internetadress E-postadress 551 81 Jönköping Kyrkogatan 34 036-15 53 00 036-16 57 21 www.dom.se domstolsverket@dom.se

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

Samverkan polis och kommun

Samverkan polis och kommun Samverkan polis och kommun Inspektionsrapport 2012:2 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: VLK-128-1398/11 Omslagsfoto:

Läs mer

Op5 Utvecklingsverksamheten

Op5 Utvecklingsverksamheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Op5 Utvecklingsverksamheten Polisens utvecklingscentrum Rapport etapp 2 15 februari 2014 1 Innehåll 1 Op 5. Sammanfattning och rekommendationer...

Läs mer

En fjärde migrationsdomstol

En fjärde migrationsdomstol R2A PM 1 (20) Ekonomiavdelningen, Enheten för analys En fjärde migrationsdomstol Remissammanställning Domstolar Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten instämmer i rapportens slutsats att Umeå är den ort

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Sammanslagna tingsrätter

Sammanslagna tingsrätter 2007:9 Sammanslagna tingsrätter En utvärdering MISSIV DATUM DIARIENR 2007-06-26 2007/6-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-12-21 Ju2006/10464/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att

Läs mer

Inspektion av polismyndigheternas. och utreda hatbrott

Inspektion av polismyndigheternas. och utreda hatbrott Tillsynsrapport 2013:4 Inspektion av polismyndigheternas förmåga att upptäcka och utreda hatbrott Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att medborgarnas

Läs mer

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler.

Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. Dnr. 02-755/10:22 Översyn av Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler. 12 januari 2011 Luleå Umeå Örnsköldsvik KRLN Härnösand Hudiksvall Gävle Strömstad Kungshamn Vänersborg Skärhamn Göteborg

Läs mer

Inspektion av polismyndigheternas förmåga att handlägga IT-brott

Inspektion av polismyndigheternas förmåga att handlägga IT-brott Tillsynsrapport 2014:2 Inspektion av polismyndigheternas förmåga att handlägga IT-brott Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 1 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen (RPS) beslutade den 2 april 2013 att genomföra

Läs mer

Diarienummer: 13 RV 57-5. Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Diarienummer: 13 RV 57-5. Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Diarienummer: 13 RV 57-5 Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 Region Västerbotten fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med

Läs mer

Polismyndighetens budgetunderlag för åren 2015-2017

Polismyndighetens budgetunderlag för åren 2015-2017 Polismyndighetens budgetunderlag för åren 2015-2017 Innehållsförteckning 1 Förslag...4 2 Sammanfattning...6 3 Polismyndighetens inriktning samt förslag 2015-2017...8 3.1 Närmare medborgarna...8 3.2 Ombildning

Läs mer

Redovisning OP14 2014-03-14. Polisens uppdrag enligt utlänningslagstiftningen (gränspolisfrågor) Promemoria

Redovisning OP14 2014-03-14. Polisens uppdrag enligt utlänningslagstiftningen (gränspolisfrågor) Promemoria Promemoria 2014-03-14 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Redovisning OP14 Polisens uppdrag enligt utlänningslagstiftningen (gränspolisfrågor) 2 Sammanfattning Gränspolisverksamheten

Läs mer

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund till uppdraget... 4 Tidigare utredningar på området... 4 Samverkansavtal...

Läs mer

Användning och styrning av anslaget till trafikavtal. Rapport 2012:5

Användning och styrning av anslaget till trafikavtal. Rapport 2012:5 Användning och styrning av anslaget till trafikavtal Rapport 2012:5 Användning och styrning av anslaget till trafikavtal Rapport 2012:5 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Polisens årsredovisning 2014

Polisens årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Polisens årsredovisning 2014 Produktion: Polismyndigheten Dnr: A001.274/2014, Saknr: 902 ISBN: 978-91-86791-34-6 Grafisk form och layout: Citat Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten

Läs mer

Yttrande över Domstolsverkets rapport angående underrättsorganisationen i Stockholms län

Yttrande över Domstolsverkets rapport angående underrättsorganisationen i Stockholms län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SIDA 2014-06-26 KS-2014/848.109 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Yttrande över Domstolsverkets rapport

Läs mer

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2015:8 Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-25 2013/41-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-02-07 S2013/994/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer