Stockviks SF, Sundsvall Skidanläggning byggd för medel genom Idrottslyftet anläggningar och idrottsmiljöer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockviks SF, Sundsvall Skidanläggning byggd för medel genom Idrottslyftet anläggningar och idrottsmiljöer"

Transkript

1 Stockviks SF, Sundsvall Skidanläggning byggd för medel genom Idrottslyftet anläggningar och idrottsmiljöer Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-25 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Tilläggsupplysningar Underskrifter 34 Revisionsberättelse 35 Granskningsrapport 36

2 Ordförande har ordet Under året har styrelse och personal arbetat bl.a. med att ta fram en gemensam värdegrund (som beskrivs längre fram i detta dokument) för vårt arbete. Att detta inte är ett enkelt arbete har vi förstått då innehåll och formuleringar ändrats rätt ordentligt mellan våra möten. Engagemanget har varit mycket stort kring denna fråga. Det gäller att i alla lägen arbeta för idrottens bästa i vårt distrikt. Genom olika beslut vid senaste Riksidrottsmöte kommer det också successivt att tydliggöras vad vi ska ägna oss åt, något som tidigare har tolkats mycket olika mellan olika distrikt. Hur vi har tolkat vårt uppdrag här i Västernorrland och vad vi har gjort framgår av texten på följande sidor. Även under detta år är vi glada åt att ha kunnat föra avsevärda belopp vidare från Idrottslyftet bl.a. till föreningars samarbete med skolorna. Detta för att engagera fler ungdomar, men även för att behålla de som redan på något sätt är aktiva inom idrotten, inte minst våra unga ledare. Därutöver har som tidigare medel till olika anläggningar gett möjlighet till fler att få del av det idrottsliga utbudet i vårt distrikt. Genom att arbeta för att våra ungdomar redan i unga år får en positiv syn på idrotten kan de grundlägga en hälsosam tillvaro rent fysiskt, men också ge erfarenhet från ledarroller som kan vara till stor fördel vid senare yrkesval. En väsentlig organisatorisk förändring under verksamhetsåret är den samordning mellan kanslierna för Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västernorrland som genomförts. Kanslierna har nu sedan 1 augusti 2011 en gemensam chef. Denna förändring har gjorts, i likhet med de flesta andra distrikt i landet, för att optimera de tillgängliga resurserna. I samband med detta har också anställningen av länsidrottschefen övergått till central nivå. Till stämman 2012 har det även kommit en motion om att införa personunion i styrelserna för Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Detta blir ytterligare ett steg mot att effektivisera och skapa bättre stödorganisationer för idrotten i Västernorrland. Ännu ett spännande år till handlingarna, nu ser vi fram mot nya utmaningar! Ulf Näslund Ordförande - 2 -

3 Styrelsen för Västernorrlands Idrottsförbund, orgnr , avger härmed verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret STYRELSENS BERÄTTELSE Berättelsen är upplagd så att man kan se de beslut som fattades vid senaste VIF-stämman (20/4 2010) och jämföra med de resultat som uppnåtts. Styrelsens sammansättning Ordförande: Vice Ordförande: Övriga ledamöter: Suppleanter: Hedersledamot: Personalrepresentant: Sekr. och kassör (adj.) Ulf Näslund Margareta Helander Robert Rungstad Pia Thoresson Annica Johnsson Lena Eriksson Jerker Thoresson Anders Öhrn Jan Nordin Mia Karlsson Lena Schmidt Sigge Åkerberg Sven Eklund Mats Hamberg Revisor: Ersättare: Lekmannarevisor: Ersättare: Valberedningen Ordförande: Övriga ledamöter: Personal Förbundschef: Konsulenter: Ekonomiass./kanslist: Kanslist: IT/Vaktmästeri: Projektanställda: Göran Ohlsson, PWC Lars Nordenö, PWC Bo-Anders Öberg Lars Sjölund Walter Rönmark Pär Hällström Hans Backlund Marie Lundstedt Maria Jonsson Mats Hamberg Ellen Forsberg Ingela Asplund Per Kunkell t.o.m Håkan Melker fr.o.m Catarina Jonsson Margaretha Näsman Sven Eklund Joakim Svedberg, Elitidrottsstöd Bo Håkansson, Social Ekonomi i Mellersta Norrland Styrelsen. Styrelsen har under verksamhetsperioden sammanträtt sju gånger och däremellan haft telefonkontakt för att lösa övriga frågor

4 Arbetsutskottet. Arbetsutskottet har bestått av Ulf Näslund, ordförande, Margareta Helander och Anders Öhrn med förbundschefen som adjungerad sekreterare. Au har sammanträtt 3 gånger under verksamhetsperioden. Ledningsgrupp Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Ordförande och vice ordförande i respektive organisation tillsammans med cheftjänstemännen utgör ledningsgruppen som i första hand diskuterar samverkansfrågor och gemensamma projekt i enlighet med det centrala avtalet mellan Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Idrotten i Västernorrland I Västernorrlands län fanns den 31 december st. föreningar och 68 Specialdistriktsförbund som bedriver verksamhet i 62 idrotter. Idrotten i Västernorrland har ca 300 anställda, ideella ledare (42% kvinnor) och engagerar inte mindre än av länets innevånare (49% kvinnor). Omsättningen för idrotten är drygt 1,5 miljarder kronor. Västernorrland är ett av Norrlands största distrikt när det gäller anslutna föreningar, men kan också anses vara ett av de största i Sverige när det gäller den idrottsliga verksamheten. Vi har nationell elit i drygt ett 20-tal olika idrotter och internationell elit i några. Elitmässigt har Västernorrland få, om ens några, konkurrenter när det gäller idrotter i den högsta Sverige-eliten med tanke på befolkningsunderlaget. Tre lag i ishockeyns högsta serier, elitlag i både basket, bowling och innebandy samt ett stort antal elitidrottare i boxning, friidrott, simning, skidor, skidskytte och curling för att nämna några idrotter. Under jubileumsåret 2005 instiftade styrelsen VIF-trofén som delas ut till aktiv idrottare, förening eller ledare som gjort något utöver det vanliga års trofé delades ut till Mellansels IF med motiveringen, En förening som verkar på en liten ort och med små medel gör en stor insats för bygden, vilket gör den attraktiv för både unga och gamla. När det gäller ungdomsidrotten kan vi konstatera att den håller hög klass såväl kvalitativt som kvantitativt. Under ett år genomförs drygt ca sammankomster som redovisas för statligt lokalt aktivitetsstöd (7-20 år). Det innebär c:a 520 sammankomster per dag som året runt anordnas av idrottsföreningar i länet. Varje sammankomst omfattar i genomsnitt åtta ungdomar, vilket innebär att drygt ca 4200 unga människor varje dag deltar i någon idrottsaktivitet i distriktet. Genom Idrottsförbundet pågår även flera satsningar på breddidrotten inom länet, dvs. aktiveter där hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande. Dessutom riktas extra fokus riktas mot målgrupper som ofta har svårt att hitta till det traditionella föreningslivet eller fysisk aktivitet. Under året har dessa satsningar aktiverat upp emot ca 700 individer, 2191 recept på fysisk aktivitet har skrivits ut och Idrottslyftet har haft över ca deltagartillfällen. Flera idrottare har nått framgångar såväl nationellt som internationellt under perioden. En del av framgångarna kan utläsas på sidorna Med risk för att glömma några framstående idrottsprestationer så vill vi nämna SM guld i basket genom Sundsvall Dragons, GIF Sundsvalls återkomst till Allsvenskan i fotboll, SM guld i boxning, 52 kg, Erfan Kakahani, Sundsvalls Boxningsklubb, SM guld skidor, teamsprint, Fredrik Byström och Robin Bryntesson, Sollefteå Skidklubb, SM guld isracing, Sören Häggström, Örnsköldsviks Motorklubb och JVM guld i frisbee, Kaj Larsson, Härnösands Discgolfklubb

5 Vision Västernorrlands Idrottsförbund ska vara den ledande företrädaren för länets idrott och en resurs i samhällsutvecklingen. Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Den idrott som Västernorrlands Idrottsförbund arbetar för ska bestå av träning och lek, tävling och uppvisning Västernorrlands Idrottsförbund vill också att idrotten utformas så att den ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll den sker inom ramarna för överenskommelser och god moral den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap Värdegrund Rätten att vara med Alla som vill ska ha möjlighet till deltagande inom idrottsrörelsen utifrån sina förutsättningar Kompetens Med branschkunnighet och positiv anda arbeta för att utveckla och stödja idrotten. Trovärdighet Arbetet ska genomföras professionellt, förtroendeingivande och med stor öppenhet. Engagemang Med stort engagemang i alla lägen arbeta för idrottens bästa. Övergripande mål Västernorrlands Idrottsförbund ska inom idrottens huvudområden driva för idrotten väsentliga utvecklingsfrågor (både ekonomiska- och andra resursfrågor), värna folkrörelseidén och skapa förutsättningar för mötet mellan människor samt ge SDF och föreningar efterfrågad service. Policydokument I arbetet med de fokuserade områdena och basverksamheten ska hänsyn tas till policydokument, instruktioner och arbetsordning som fastställts av Västernorrlands Idrottsförbunds styrelse

6 Fokuserade områden Folkhälsa Fysisk aktivitet är en väsentlig del i varje individs hälsa och välbefinnande. Idrottsrörelsen har därmed en viktig roll inom folkhälsoarbetet. VIF arbetar för en bättre folkhälsa genom att verka för idrott hela livet, att vara en naturlig samarbetspartner till kommuner/landsting då det gäller att öka fysiska nivån och att satsa på de som inte upptäckt, eller lämnat, idrotten. Västernorrlands Idrottsförbund ska: Stödja satsningar som syftar till ökat folkhälsoarbete. I samarbete med Landstinget arbeta med FaR Fysisk aktivitet på recept. Verka för ökad fysisk aktivitet bland brukare och personal inom omsorgen med motionstävlingen På Gång. Satsa på inaktiva och överviktiga barn och ungdomar i Full Fart i Livet. I samarbete med kommunerna arbeta för en drog- och dopingfri idrott, Krafttag mot doping På försök introducera Senior Sports Camp i några kommuner i syfte att erbjuda fysisk aktivitet hela livet Resultat: Under året 2011 skrevs ett ettårigt samarbetsavtal med Landstinget, från att tidigare innehållit två delprojekt (Full Fart i Livet och FaR ) är riktlinjerna från landstinget att fokusera arbetet på Fysisk aktivitet på recept - FaR, där resurserna betalar tillbaka sig bäst per satsad krona vi når fler deltagare. Inom FaR har vi fått ett tydligt uppdrag och har efter flera års samarbete hittat en bra arbetsfördelning och en god samverkan. Eftersom vi hade en pågående grupp inom Full Fart i Livet som ville fortsätta, genomfördes aktiviteter med en egen insats från Idrottsförbundet, under våren Fysisk aktivitet på recept - FaR En stillasittande livsstil ökar risken att drabbas av en mängd sjukdomar tex högt blodtryck, diabetes typ II och hjärt-kärlsjukdomar. En ökning av den fysiska aktiviteten är en av de åtgärder som skulle ha den största positiva effekten på Västernorrlands befolknings hälsa. En metod för att främja den fysiska aktiviteten är FaR, där en grundläggande del i arbetet är samverkan mellan hälso- och sjukvården och FaR mottagare (föreningar, kommunala och privata träningsanläggningar). Recept på fysisk aktivitet förskrivs för att ersätta eller komplettera läkemedelsbehandling. FaR är lämpligt både i förebyggande och behandlande syfte och kan skrivas ut till såväl friska som sjuka personer. Under 2011 har 2191 FaR skrivits ut. Av dessa har 710 st. varit aktiva hos någon av FaR mottagarna. Idrottsförbundet har en samordnande roll för FaR mottagande aktörer, totalt finns 53 st. i länet. Alla mottagares olika aktiviteter presenteras med tillhörande beskrivning av träningspassets innehåll i en för året nyframtagen aktivitetskatalog som finns i respektive kommun, aktivitetskatalogerna uppdateras varje termin. Idrottsförbundet tar fram, sammanställer och skickar ut aktivitetskatalogerna tillsammans med prova-på kort till länets vårdcentraler, sjukhus, länshälsan och Österåsen. Prova-på korten har förskrivande personal möjlighet att dela ut tillsammans med ett FaR. Kostnaden är ibland ett hinder för att börja träna, prova på korten ger FaR patienten en möjlighet att kostnadsfritt prova på en mängd olika aktivteter. Vi är så tacksamma att alla FaR mottagare bjuder på mellan en fem prova-på tillfällen. Trots möjligheten till olika träningsalternativ är steget många gånger stort att börja träna på en anläggning eller hos en förening för en ovan motionär

7 Där såg vi ett behov till förbättring, att skapa ett bättre samarbete mellan vården och FaR mottagarna som gynnar patienterna. Därför gjordes en kartläggning av FaR mottagarnas utbildningsbehov och synpunkter. Kartläggningen låg sedan till grund för den certifieringsmall med tillhörande utbildningspaket som togs fram i samarbete med folkhälsocentrum (utbildningen utgår ifrån den av idrotten framtagna FaR ledarutbildningen). Att bli certifierad FaR mottagare innebär att man har ett nära samarbete med en vårdcentral, särskild anpassad FaR verksamhet, dokumenterar verksamheten, har gått FaR ledarutbildning- certifiering och skrivit en överenskommelse med Idrottsförbundet. Under året har FaR ledarutbildning-certifiering genomförts vid tre tillfällen med 13 deltagare och totalt har fem FaR mottagare certifierats. Innan en FaR mottagare tar steget att bli certifierad, har de varit verksam som FaR mottagare under en längre tid och fått information/utbildats i FaR som arbetsmodell samt träffat vårdcentralens personal vid flertalet tillfällen. Under hösten påbörjades arbetet med att ta fram en arbetsmodell för friskvårdslots i samarbete med Kramfors Vårdcentral. Friskvårdslots innebär att FaR patienten kontaktas av Idrottsförbundet med minst tre motiverande samtal (under en sex månadersperiod) för att vara ett stöd i patientens fysiska aktivitet. Under hösten har tre patienter kontaktats med nio motiverande samtal. Tillsammans med Jämtlands-Härjedalens Idrottsförbund och Nord Tröndelag i Norge arrangerades en utbildning i motiverande samtal. Träffen inleddes med en gemensam middag och elitseriematch i ishockey. Dag två ägnades åt utbildning i motiverande samtalsteknik följt av erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Totalt var det 57 deltagare, varav 24 st. från Västernorrland. Det var nöjda deltagare som summerade utbildningshelgen som kunde vara så påkostat, tack vare EU projektet Vinnande val. Det är roligt att bjuda tillbaka till alla våra ledare som ställer upp och gör FaR genomförbart. FaR mottagarna får också möjlighet att ta del av vissa av Landstingets utbildningar som genomförs i syfte att kompetensutveckla vårdpersonalen inom FaR. Under året har föreläsningen Blir man smart av att träna med Carl- Johan Olsson dr. i fysiologi genomförts i Örnsköldsvik. där åtta deltagare från idrottens FaR nätverk deltog. Länsnätverket för FaR arbetar för att förbättra FaR som arbetsmodell. Där ingår Idrottsförbundet och under året har vi haft fyra möten. Idrottsförbundet är även medarrangör för vårdcentralernas och sjukhusens FaR samordnarmöten, vilka har genomförts vid tre tillfällen under året. Inför 2012 har Landstinget Västernorrland skapat möjligheter att söka ekonomiskt stöd för fysisk aktivitet med fokus på FaR och/eller bredd och motion. Denna satsning har varit väldigt uppskattad och skapar stora möjligheter att tex bilda särskilda FaR grupper och vara ett extra stöd till patienter som fått recept. Att FaR börjar bli en väl inarbetad arbetsmodell på många håll märks genom att vi nu blir tillfrågad att presentera våra aktivitetskataloger, prova på kort och FaR som arbetsmodell inom vården, tidigare har det varit mer uppsökande verksamhet. Förutom de lokala träffarna som genomförs ingår Idrottsförbundet i ett nationellt nätverk med representanter från idrotten. Där får Västernorrland ta del av det folkhälsoarbete som genomförs i landet och goda exempel kan spridas även hit. Under året har det varit två tredagarsträffar. Full Fart i Livet Full Fart i Livet var en satsning på inaktiva och överviktiga barn i åldern år. Där målet var att barnen genom medverkan ska finna glädje i träning och hitta någon idrott/aktivitet som passar dem. Hösten 2010 blev det ett rekordstort deltagarantal, 21st. Pga resursbrist från landstinget avslutas satsningen vid årsskiftet. Idrottsförbundet ansåg att det var för stort intresse och för många barn för att avsluta mitt i läsåret. Från mitten av januari mitten av maj genomfördes veckovisa träffar då barnen bla fick prova på snöskovandring, bordtennis, boxning, aerobic, badminton, cirkelträning. Full Fart i Livet avslutades med bad på Alnöbadet

8 Genom åren har det varit väldigt svårt att rekrytera barn till gruppen, men vi är glada att flera av dem har börjat idrotta i föreningar som vi har provat aktiviteter hos. Vi hoppas att vi skapat intresse och gett deltagarna möjligheten att upptäcka glädjen i idrotten. Konceptet med prova-på verksamhet är väldigt uppskattat, svårigheten är att få dem som inte är så intresserad av fysisk aktivitet att bli intresserade. Vi hoppas att vi kommer få möjligheten att jobba med liknande verksamhet även i framtiden. Krafttag mot doping Under våren 2011 lämnades en ansökan in till Folkhälsoinstitutet i syfte att ytterligare kunna utveckla nätverket Krafttag mot doping och få resurser för att kunna göra detta. Ansökan resulterade i ett nystartat samarbete mellan tio organisationer vars samarbete sträcker sig från Norrbotten till Skåne. Gruppen kommer att arbeta för att gemensamt utveckla, sprida och utvärdera en nationell arbetsmodell för att förebygga användandet av anabola androgena steroider. Eftersom projektet sträcker sig över hela Sverige hoppas aktörerna kunna hitta nya arenor och mötesplatser för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och nätverkande. I projektet planeras utbildningsinsatser för framför allt ägare, träningsansvariga och instruktörer på privata, kommunala och föreningsdrivna anläggningar. En målsättning är också att gym ska kunna certifieras som god träningsmiljö ur ett dopingförebyggande perspektiv. Vidare kommer projektet satsa bredare på information och utbildningsinsatser i närsamhället, framför allt för personal inom polis, kommun, åklagarväsendet och skola. I Västernorrland består Krafttag mot doping idag av Västernorrlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna Västernorrland, samtliga kommuner i Västernorrland, Primärvården Kramfors/Sollefteå, Tullverket i Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrland, Polismyndigheten, Västernorrlands läns BRÅ, dopingkontrollanter från Riksidrottsförbundet samt ett 20 tal tränings- och gymanläggningar (föreningsdrivna, kommunala och privata). I Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik har det bildats ett välfungerande nätverk mellan träningsanläggningarna, Idrottsförbund, Polis, tull och gymägare. Samtliga gym i Örnsköldsvik och Timrå är idag med i nätverket. I Sundsvall är fem av sex träningsanläggningar med varav den femte är på väg in i nätverket. Även i Härnösand växer nätverket då det nystartade gymmet Gold s samt ansvariga för badhusets gymanläggning själva tog kontakt med Idrottsförbundet för att gå med i nätverket. I Örnsköldsvik har den lokala arbetsgruppen träffats sex gånger, i Sundsvall och Timrå två gånger. Styrgruppen för Krafttag mot doping har haft två möten under året. Genom nätverket har den ansvariga på träningsanläggningarna också fått en kanal till polisen som kan agera där inte idrottsförbundet kan utöva sin tillsynsverksamhet. Förebyggande föreläsningar har genomförts på Skidskytte- och längdgymnasiet i Sollefteå och på Skvaderns gymnasieskola. Cirka 45 elever deltog under föreläsningarna. Idrottsförbundet deltog även under KID- veckan i Kramfors (Kramfors Inga Droger). Förbundet har deltagit i RF:s årliga Antidopingkonferens i Stockholm den 26 oktober, samt deltagit under två träffar i Stockholm med det nya nätverket PRODIS. 226 dopingkontroller har genomförts i Västernorrland, ca 5% av de totalt genomförda kontrollerna i hela riket. Statistiken utgår ifrån vilket distrikt provet tagits

9 Barn- och ungdomsidrotten Idrotten är länets största barn- och ungdomsorganisation. Idrott och lek spelar en viktig roll i varje barns/ungdoms fysiska, psykiska och sociala utveckling. Vi vill att alla barn och ungdomar ska upptäcka idrotten, där de ska bli bemötta av kompetenta idrottsledare. Detta uppnås genom att idrotten öppnar dörrarna för fler, att stimulera de som ej deltar i idrottsrörelsen, stimulera till ökat samarbete mellan idrott och skola och verka för ett positivt ledarskap. Västernorrlands Idrottsförbund ska: Inom ramen för Idrottslyftet stimulera till ökat samarbete mellan idrotten och skolan. I samarbete med SISU marknadsföra barn- och ungdomsledarutbildningen Plattformen. Undersöka möjligheten till att rekrytera flera barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Genom Full Fart i Livet försöka nå de som idag inte är verksamma inom idrotten. Genom Idrottslyftet, anläggningar tillgänglighet, stödja objekt i länet som syftar till att öka möjligheten för barn och ungdomar till fysisk aktivitet. Inom Vinnande Val utveckla goda idrottsförebilder och attraktiva arrangemang. Under förutsättning att VIF får klartecken för projektpengar från Arvsfonden för projektet Vi deltar påbörjas rekrytering av ungdomar som ska bli ambassadörer med målet att påvisa för ungdomar hur man kan vara med och påverka samhällsutvecklingen. I samarbete med Folksam satsa på unga ledare, främst genom Ledarcamp. Resultat: Idrottslyftet- skolsamverkan Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Dess övergripande syfte är att rekrytera och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. Västernorrlands Idrottsförbund har uppgiften att i distriktet fördela resurser till de föreningar som är beredd att i samverkan med skolan erbjuda barn och ungdomar extra möjlighet till fysisk aktivitet. 67 antal ansökningar kom in till Idrottsförbundet under år 4 av Idrottslyftet till den sammanlagda summan av kr. Hela det beviljade bidraget från RF på kr kronor fördelades ut till föreningarna och totalt beviljades 50 ansökningar för skolsamverkansprojekt. Projekten finns utsprida i alla kommunerna i Västernorrland. 85 föreningar har varit på våra 130 skolor vilket resulterat i över deltagartillfällen (totalsumman av deltagarnas närvaro i de sammankomster som har genomförts under projekttiden). 53 % av deltagarna i Idrottslyftet har varit tjejer och 47 % killar. 18 olika idrotter (SF) har erhållit medel via Idrottslyftet över och 76 nya ledare har rekryterats. Idrottslyftets femte år är i full gång för att avslutas den 31 december Just nu pågår 40 Idrottslyft på över 104 skolor i länet. Vinnande val Projektet har löpt under perioden och är ett interregionaltprojekt mellan Västernorrlands Idrottsförbund, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, NordTröndelags idrettskrets samt IOGT-NTO och IOGT. När det gäller att utveckla metoder och modeller för ökad fysisk aktivitet hos ungdomar och vuxna har projektet nått ett positivt resultat. Nya modeller och metoder har förts över mellan de olika distrikten och mycket tyder på att detta kommer att övergå i ordinarieverksamhet. Flera ungdomar har hittat en arena för fysisk aktivitet och en väg in i idrottsrörelsen/samhället. Resultatet av projektets aktiviteter och satsningar har gjort flera invånare i Nordens gröna bälte redo att göra sina egna Vinnande val

10 Basisträning är en träningsform som är utvecklad av Olympiatoppen i Norge. Satsningen vill synliggöra betydelsen av en bra och grundläggande träning samt inspirera ungdomarna att till att träna allsidigt. Basismästerskap är en tävling som arrangeras av ungdom för ungdom. Tävlingen handlar om att konkurrera i de övningar som Olympiatoppen har utvecklat. Under året har projektets och tillika regionens andra gränsöverskridande Basismästerskap genomförts i Inderöy. 60 (25 från Västernorrland) ungdomar deltog och därmed har totalt 120 ungdomar deltagit i modellen Basismästerskap. Intresset för denna modell är fortsatt stor. Under mars månad genomfördes den första inspirationsdagen i Sundsvall. Tyvärr slutar många ungdomar, av olika anledningar, idrotta i åldern år. Inspirationsdagen syftade till att inför ungdomar presentera föreningar som gärna tar emot nybörjare i gymnasieålder. 21 föreningar, de flesta från lite mindre idrotter, fanns på plats i Sporthallen för att låta eleverna prova på. De cirka 300 eleverna uttryckte efteråt sin uppskattning. Ambitionen är att denna dag ska bli ett återkommande årligt arrangemang som på sikt även kan engagera fler skolor. Vi deltar Västernorrlands Idrottsförbund driver projektet Vi deltar, som finansieras av Arvsfonden. VIF arbetar i den ordinarie verksamheten för idrottens medlemmar men genom projektet Vi deltar har vi möjlighet att verka för grupper som idag står utanför idrottsrörelsen. Målgruppen är ungdomar i åldern år. Extra fokus riktas mot ungdomar från utomeuropeiska länder eller med funktionshinder. Med hjälp av projektets ungdomsambassadörer vägleds och stöttas ungdomarna. En del i projektet är att genom provapå-aktiviteter få fler till föreningslivet. En annan del handlar om ledarskap och påverkansarbete. Under hösten har vi arbetat med att hitta lämpliga ungdomsambassadörer. Projektet inleddes i Timrå med två ambassadörer i åldern 20-25, en kille och en tjej. Ambassadörerna har varit ute på fritidsgårdarna i Timrå och även erbjudit en grupp som tidigare inte varit med i föreningslivet att prova på idrotter. Än så länge har tyngdpunkten på aktiviteterna varit på fysisk aktivitet genom prova på - verksamhet, påverkansarbetet har i detta skede blivit sekundärt. Vi deltar möts överlag av stort intresse från kommun, fritidsgårdar, skolor, politiker, bostadsrättsföreningar och idrottsföreningar. Många uttrycker målgruppens behov av projektet och den potential som finns. Arbetet sker i nära samverkan med SISU Idrottsutbildarna Västernorrland och till viss del även med Gästriklands Idrottsförbund. LedarCamp På LedarCamp i september träffades 55 unga föreningsledare från de fyra nordliga distrikten för att under tre uppskattade dagar utveckla sitt ledarskap. Från Västernorrland deltog 12 st

11 Det ideella ledarskapet Det ideella ledarskapet bär upp vår idrottsrörelse. Det är en högt prioriterad uppgift att medverka till att ledarrekryteringen kan säkerställas. Västernorrlands Idrottsförbund ska: Stödja den löpande verksamheten av Guldklubben i Västernorrland och inkludera arbetet som idrottshistoriskt sällskap. Stödja en referensgrupp av ungdomar i länet, dels de som varit engagerade i projektet Unga ledare samt de som deltagit i barn- & ungdomsledarutbildningen Plattformen samt projekten Vinnande val och Vi deltar Rekrytera ungdomar till regionens och den nationella ledarcampen. Engagera referensgruppen för Vi deltar i rekryteringsarbetet. Inom ramen för projektet Senior Sports Camp även inspirera till ett ideellt ledarskap. Resultat: Guldklubben har genomfört två träffar och delar av Guldklubben har även engagerat sig i bildandet av Västernorrlands Idrottshistoriska Sällskap. Rekrytering av ledare till och inom föreningar är en prioriterad uppgift. Genom projektet Vi deltar hoppas VIF att fler ungdomar ska våga ta på sig ledaruppdrag och utvecklas inom sin förening. På LedarCamp i september träffades 55 unga föreningsledare, varav 12 st. från Västernorrland från de fyra nordliga distrikten för att under tre uppskattade dagar utveckla sitt ledarskap. Föreningsutveckling Genom att utveckla de anställda och ledarna inom idrotten skapas förutsättningar för samarbete mellan föreningar samt en framgångsrikare föreningsverksamhet. Västernorrlands Idrottsförbund ska: Fortsätta att stödja de olika föreningsnätverken av anställda inom idrotten i länet. I samarbete med SISU genomföra nätverksträffar för anställda inom idrotten. I samarbete med SISU stödja de ideella arbetsgivarna i samverkan med Arbetsgivaralliansen. I samarbete med Länsstyrelsen, kommunerna och föreningarna skapa möjligheter för invandrare till praktik- och arbetstillfällen inom eller utom idrottsrörelsen. I samarbete med Arbetsförmedlingarna och föreningarna arbeta för att skapa praktikplatser för långtidsarbetslösa I samverkan med SISU Idrottsutbildarna Västernorrland marknadsföra utbildningar för att stärka föreningarnas verksamhet. Dessa kopplas till idéerna om mer entreprenörskap inom Social Ekonomi Mellersta Norrland

12 Resultat: Social ekonomi i samverkan (SESAM) är ett ESF-projekt som verkar för att genom samarbete mellan Arbetsförmedlingen och den sociala ekonomin, utveckla och organisera anordnare av sysselsättningsplatser för arbetssökande inom Jobb och Utvecklingsgarantins tredje fas. Idrottsförbundet har endast fungerat som en resurs gentemot Arbetsförmedlingen med att i inledningsskedet sammanställa underlag till Af angående möjliga sysselsättningsplatser inom idrottsföreningar. I övrigt sker kontakterna direkt mellan Arbetsförmedlingen och föreningarna. Informationsspridning Inom EU-projektet Social Ekonomi Mellersta Norrland (SEMN) har arbetet slutförts under Den 31 mars bildades den ideella föreningen Social Ekonomi Mellersta Norrland av ett tiotal regionalt verksamma organisationer inom folkbildning, idrott, landsbygdsutveckling, kooperativ utveckling och samlingslokaler. Västernorrlands Idrottsförbund ingår i föreningen och representeras i styrelsen av Hans-Erik Näslund, tillika kassör. Föreningens ordförande är EUparlamentarikern Jens Nilsson, Östersund. Under året har SEMN också haft en konferens för att redovisa erfarenheter från projektet, men framförallt att inbjuda till ett kreativt arbete för att skapa ännu bättre förutsättningar för föreningar, kooperativ och ideella organisationer att fortsätta bidra till tillväxt, entreprenörskap och utveckling i Jämtlands och Västernorrlands län. Som en följd av projektet SEMN arrangerades i september en EU-konferens med diskussion och dialog inför nästa omgång av EU:s strukturfondsprogram, som blir perioden Den 19 oktober kunde bl.a. företrädare från SEMN redovisa till Näringsdepartementet vad som framkom vid EU-konferensen. Idrottsförbundet har också medverkat vid ett antal träffar inom den sociala ekonomin i Sundsvall. Förutom VIF, har Röda Korset, IOGT, Studieförbundet Bilda och Sundsvalls kommun diskuterat hur organisationer inom den sociala ekonomin kan både göra denna verksamhet mer etablerad och hur ett mer organiserat samarbete kan växa fram mellan organisationerna. I samarbete med SISU Idrottsutbildarna och kommunerna har vi genomfört informationer när det gäller nya bokföringsregler för ideella föreningar. Ett enormt gensvar med drygt 450 deltagare

13 Basverksamhet Idrottspolitiskt arbete Idrottsrörelsen beslutar själv om sin verksamhet, men är starkt beroende av omvärlden, som på många sätt beslutar om ramarna för våra utvecklingsmöjligheter. Inte minst gäller detta politiker och andra beslutsfattare på olika nivåer i samhället. Samhällets stöd till idrotten kan ses som en självklarhet men vi måste hela tiden förtjäna det genom kvaliteten på vår verksamhet och den samhällsnytta den gör. En viktig del i det idrottspolitiska arbetet är att stärka idrottens trovärdighet. Västernorrlands Idrottsförbund ska: Aktivt delta i Länsstyrelsens olika arbetsgrupper i arbetet med att ta fram en Regional Utvecklingsplan (RUP), arbetet med Livsmiljöbokslutet samt i det stora partnerskapet. Styrelsen och personal skall genomgå en grundutbildning i jämställdhet. Verka för allas rätt att vara med i idrotten. Verka för att föreningar och SDF arbetar för en dopingfri idrott. Stödja arbetet med stora idrottsevenemang i Västernorrland. Resultat: Förbundet har varit representerade i LAG-gruppen för Leader Mittland, styrelsen för NTF och deltagit i träffar arrangerade av Länsstyrelsen och Landstinget Västernorrland. Utöver detta har förbundet medverkat genom att tillhandahålla faktauppgifter för olika publikationer/utredningar. I nätverket Krafttag mot doping medverkar ett femtontal föreningar varav samtliga har träningsanläggningar med gymverksamhet. Arbetet har fortsatt med att utveckla Krafttag mot doping och vi ingår numera även i det nationella nätverket PRODIS (prevention av doping i Sverige). Styrgruppen har haft 2 möten, arbetsgruppen i Sundsvall och Timrå 2 och Örnsköldsvik 6. En förebyggande föreläsning har genomförts på Skidskytte och längdgymnasiet, ca 45 elever nåddes av informationen. Under de fem förebyggande kontrollerna som läggs ut via Idrottsförbundet hålls en kortare föreläsning för de aktiva kring doping och dopingreglerna. Idrotten i samhällsdebatten Västernorrlands Idrottsförbund ska: Löpande uppdatera idrottens argumentsamling. Genomföra årlig konferens för kommunernas kultur- och fritidstjänstemän i samarbete med SISU. Genomföra kommunala träffar minst en gång per år. Ge årlig information till politiker och tjänstemän inom Landstinget och kommunerna Informera länets riksdagspolitiker om idrottens villkor, speciellt i Västernorrland. Samverka med Landstinget kring folkhälsofrågor. Via idrottspolitiskt arbete och inom ramen för EIC verka för utveckling av området tränings- och testcenter i Västernorrland

14 Resultat: Den årliga träffen för kommunernas kultur- och fritidstjänstemän anordnades i Sundsvall den 3-4 oktober. I samarbete med kommunerna genomfördes kommunala träffar där temat var Nya bokföringsregler för ideella föreningar. De gav ett enorm gensvar med ca 500 deltagare! Årets träff med länets riksdagsledamöter genomfördes i Stockholm den 6 april. Ett avtal med Landstinget har träffats som reglerar idrottsförbundets arbete med Fysisk Aktivitet på Recept. När det gäller utrymme i media, länets fyra tidningar och lokalradio/-tv, så har utrymmet i media varit ca 8 meter. Fördelningen är idrottspolitik 4,7 m, folkhälsa 1,1 m, och övrigt 2,2 m. I lokalradio/-tv har förbundet medverkat ca sex gånger. Idrottens resurser En förutsättning för idrottens bedrivande är att det finns resurser i form av bl.a. anläggningar och ekonomiskt stöd med offentliga medel. Här gäller det att utveckla de kontakter som finns idag, men också att skapa nya finansieringskällor. Västernorrlands Idrottsförbund ska: Nyttja EU som en utvecklingsresurs i samarbete med idrotten. Verka för utveckling av ett tränings- och testcenter i regionen Ansvara för att SDF och föreningar får information om möjligheterna att söka EU medel. Genom Idrottslyftet, anläggningar tillgänglighet, stödja objekt i länet som syftar till att öka möjligheten för barn och ungdomar till fysisk aktivitet. Vid träffar med kommunens företrädare ta upp frågan om anläggningar och tillgängligheten Genom kontakter med kommuner/landsting arbeta för att det ekonomiska stödet till idrotten ökas I samarbete med Kunskapscentrum Idrottsmiljöer (KcIM) erbjuda kommuner och föreningar erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling I samarbete med SISU informera och utbilda föreningarna när det gäller skattefrågor och bidragsmöjligheter Resultat: Under året har Idrottsförbundet varit delaktiga i två EU-finansierade projekt, Social Ekonomi i Mellersta Norrland och Vinnande Val. Genom Idrottslyftet, anläggningar idrottsmiljöer, har idrottsförbundet kunnat stödja 10 olika objekt med totalt 1,9 Mkr. Den totala summan av investeringar har varit 8,5 Mkr. Genom Idrottslyftet har förbundet haft en stark roll och kontakterna och samarbetet med kommunerna har blivit ännu bättre. Anläggningsfrågor är också högt uppe på dagordningen i våra kommunkontakter. I samarbete med SISU Idrottsutbildarna och kommunerna har vi genomfört informationer när det gäller nya bokföringsregler för ideella föreningar. Ett enormt gensvar med drygt 450 deltagare

15 Idrottslig utveckling Antidopingarbetet bedrivs aktivt på alla nivåer, vilket ger alla rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. VIF ska verka för idrottslig utveckling och arbeta med frågor som rör regionens elitidrott. Detta ska ske dels genom REG Elitidrottscentrum Mitt (i samarbete med Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Västernorrland samt SISU Jämtland/Härjedalen) och dels genom en särskilt tillsatt grupp som bevakar området elitidrott. VIF ska även bedriva aktivt antidopingarbete på alla nivåer, alla ska ha rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. VIF bör ta ett tydligare grepp om regionens elitidrott. VIF bör stödja de idrotter som saknar resurser att utveckla sin egen idrott. VIF bör skapa en långsiktig handlingsplan för bevakning av elitidrott. Västernorrlands Idrottsförbund ska: Genomföra antidoping information/utbildning på idrottsgymnasierna samt hos SDF/föreningar. Verka för kompetensutveckling hos tränare och ledare inom den prestationsinriktade idrotten. Detta ska ske genom utbildning i samarbete med Mittuniversitetet, Nationellt Vintersportcentrum i Östersund samt SISU Idrottsutbildarna. Arrangera större tränarforum vartannat år med idrottsoberoende innehåll genom REG EIC. Skapa mötesplatser för tränare och ledare inom regionen. Detta ska ske genom s.k. tränarnätverk på orterna Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå (med Ådalen som upptagningsområde) i samarbete med REG EIC. Verka för utveckling av tränings- och testcentrum i regionen Vara uppdaterad med det senaste inom området Forskning och Utveckling samt fortlöpande sprida information rörande prestationsutveckling. I samarbete med Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen ansvara för verksamheten inom Regionalt Elitidrottscentrum Mitt (EIC) Erbjuda ett antal idrotter/sdf särskilt SDF-stöd i syfte att stärka den regionala idrotten Resultat: I nätverket Krafttag mot doping medverkar ett femtontal föreningar varav samtliga har träningsanläggningar med gymverksamhet. Arbetet har fortsatt med att utveckla Krafttag mot doping och vi ingår numera även i det nationella nätverket PRODIS (prevention av doping i Sverige). Styrgruppen har haft 2 möten, arbetsgruppen i Sundsvall och Timrå 2 och Örnsköldsvik 6. En förebyggande föreläsning har genomförts på Skidskytte och längdåkningsgymnasiet, ca 45 elever nåddes av informationen. Under de fem förebyggande kontrollerna som läggs ut via Idrottsförbundet hålls en kortare föreläsning för de aktiva kring doping och dopingreglerna. REG EIC Riksidrottsförbundet har under året valt att upplösa de regionala stödfunktioner riktat mot elitidrott som funnits sedan mitten av 1990-talet. Under årens lopp har flera rubriker används för detta stöd, Olympisk support och Idrottens utvecklingscentrum (IUC) var föregångarna till dess att Regionalt Elitidrottscentrum (Reg EIC) etablerades i början på 2000-talet. Sedan dess har Reg EIC funnits i nio regioner i landet och haft Bosön som nav. RF anslog kr till varje region att verka för elitutveckling. För tre år sedan tillsattes en arbetsgrupp med representanter från RF, SOK och den paralympiska idrotten, för att göra en övergripande översyn av det svenska elitidrottstödet. Gruppen kom slutligen fram till att upplösa de nuvarande regionala stödfunktionerna. Således upphörde även det ekonomiska stödet från RF vid årsskiftet 2010/2011. Den riktade insatser mot elitidrott har därför begränsats detta år. En del har dock gjorts och beskrivs närmare nedan

16 Tränarnätverk Tränarnätverk har sedan 2006 upprättats i flera av regionens orter. Under åren har ca 40 träffar genomförts i Sundsvall, Kramfors, Härnösand, Sollefteå, Örnsköldsvik och Östersund. Det övergripande temat för träffarna har varit prestationsutveckling. Sundsvall och Östersund har haft den största aktiviteten med sammanlagt ca 35 träffar under årens lopp. Efter upplösningen av REG EIC Mitt 2011 har inga nätverksträffar genomförts detta år. Utbildning, utveckling och konsultation Konsultation genomförs vid efterfrågan och när tid finns. Det består i föreläsningar, träningsdiskussioner och viss programskrivning. Detta sker fortlöpande under året. Under 2011 har t.ex. samarbete skett med Härnösands Idrottsgymnasium, NIU Friidrott i Östersund, NIU vid Sundsvalls Gymnasium, Sundsvalls Slalomklubb, SGK Jaktfalken i Sundsvall. I samband med SM-veckan i Sundsvall arrangerades ett större tränarsymposium, gästföreläsare var professor Michail Tonkonogi, Dala Sports Academy. Michael redogjorde för det samlade forskningsläget när det gäller träning för barn och ungdomar, i synnerhet styrketräning för barn och ungdomar. Att döma av det stora deltagarantalet var ämnet efterfrågat, över 130 personer räknades in. Deltagarna var ett tvärsnitt av idrottsrörelsen, tränare, hälsovägledare, idrottslärare, sjukgymnaster m.fl. Denna presentation följdes senare upp genom kommunvisa föreläsningar kring samma tema. Dessa föreläsningar var en valbar del i de Idrottsbufféer som under våren erbjöds alla kommuner i Västernorrland. Hösten 2010 sjösattes utbildningsprogrammet Optimus, ett talangprogram med mål att stödja unga aktiva i en kommande elitsatsning. Under året deltog 22 aktiva fördelat på 14 pojkar och 8 flickor. Dessa aktiva hade nominerats av sina tränare och ledare och samtliga tillhör toppen i Sverige i sin åldersgrupp (födda -93). Programmet spänner över två år och genomförs genom återkommande träffar utspridda över året. Till varje träff anlitas inspiratörer (elitaktiva och elittränare på internationell nivå) samt andra experter. Dessa träffar genomfördes: dec Vad innebär elitsatsning? A-K Kammerling, Magdalena Forsberg, Kennedy Katende mfl. 26 jan Filminspelning under träning inför presentation på Idrottsgalan 23 feb Styrketräning och videoanalys, Richard Nilsson SOK och Richie Koria ATAM. 25 maj Kost och träning Magnus Swärd Alimento, atletisk träning i regi av SGK Jaktfalken. 16 nov Snabbhet och explosivitet med Stefan Tärnhuvud Utöver detta så har det under våren skett fortlöpande utbildning i olympisk styrketräning. Samarbetspartner har varit Sundsvalls Atletklubb. En ny kull (födda -94) har tagits in i programmet under hösten, den första träffen genomfördes enligt fjolårets program den november. Finansiering sker genom överskott från Medelpads Idrottsgala

17 Fysiska tester Fortlöpande testverksamhet sker under året. Efterfrågan har liksom 2010 varit sjunkande. Testpaketet Fysprofilen anses vara för dyrt och för omfattande. Under året har följande idrotter/organisationer genomfört tester: SDFF Sundsvall 1 testomgång Mitt Svenska Ridsportförbundet 1 testomgång NIU Basket Sundsvall 1 testomgång U17 landslaget Badminton 1 testomgång Sundsvalls Slalomklubb & Nolby Alpina 2 testomgångar Enstaka idrottare 3 testomgångar Alexandra Bergh på Muskoka, Sundsvalls Ridklubb 2011 års vinnare av DM i hoppning för juniorer

18 Utmärkelser Västernorrlands Idrottsförbund administrerar ett antal stipendier och under den senaste verksamhetsperioden har det gällt VIF-trofén, Folksams Idrottsfond och Guldfonden. Folksams Idrottsfond, Ledarcamp 2011 Pernilla Larsson, Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Alexia Gustafsson, Örnsköldsviksortens Ryttarklubb Cecilia Linnér, Sundsvalls Hung Gar Stephan Jonsson, Sundsvalls Hung Gar Veronica Skoglund, BK Matforsbrottarna Elin Johansson, Sundsvall IBF Sara Brändström, SGK Jaktfalken Elise Fryksell, SGK Jaktfalken Hanna Strand, SGK Jaktfalken Kristoffer Viström, Solens IF Jonna Holmsten, Timrå AIF Friidrott Malin Johansson, Sundsvalls OK Guldfonden 2011 Anna Rummel, Sundsvalls Tennisklubb Alexander Wallin, Solens IF VIF-trofén 2011 Mellansels IF Fotbollscup på HK-Vallen, Sundsvall

19 VIF:s Grattistelegram 2011 Västernorrlands Idrottsförbund försöker att uppmärksamma de idrottsliga framgångarna som nåtts av länets idrottare genom att skicka Grattis-telegram till guldmedaljörer vid Nordiska och Svenska Mästerskap seniorer och juniorer samt till medaljörer vid EM, VM och OS. SM-Guld, Boxning 52kg-klassen Sundsvalls Boxningsklubb Erfan Kakahani SM-Guld, Draghund, pulka Timrå Brukshundsklubb Martin Bergquist, Fri stil 10km, Klass MP1 C SM-Guld, Skidor, Teamsprint Sollefteå Skidklubb Fredrik Byström, Robin Bryntesson SM-Guld, Skytte, Njurunda Sportskytteklubb Jens Klaminder, 2 guld Falling target och Lagtävling Johhny Schödin, 2 guld Snabbluftpistol och Lagtävling Matiias Andersson, Lagtävling SM-Guld, Draghund, Härnösands Brukshundsklubb Sanna Näslund, Fri stil 5km, Klass WPY A, pulka Niklas Sjölund 2 guld, Fri stil 5km, Klass MPY A, pulka och Fri stil 5km, Klass MSY A, lina Martin Fryklund 2 guld, Fri stil 10km, Klass MPJ A, pulka och Fri stil 10km, Klass MSJ A, lina Sandra Åsander, Fri stil 10km, Klass WSJ A, lina Elin Jansson, Fri stil 10km, Klass WS1 B, lina SM-Guld, Draghund Sundsvalls Brukshundsklubb Roger Sjödin, Fri stil 10km, Klass MPV A, pulka Malin Sjödin, Fri stil 5km, Klass WSY A, lina Marie Israelsson, Släde 4-spann SM-Guld, Draghund Örnsköldsviks Brukshundsklubb Roger Björne 2 guld, Fri stil 10km, Klass MP1 C, pulka och, Fri stil 10km, Klass MP1 B, lina SM-Guld, Brottning, Sundsvalls Brottningsklubb Sara Storgärd, 63kg-klassen SM-Guld, Styrkelyft, Sundsvalls Atletklubb Tomas Wulffeld, 59kg-klassen Fredrik Svensson, +120kg-klassen SM-Guld, Friidrott-inomhus Sundsvalls Friidrottsförening Stefan Tärnhuvud, 60m VM-Guld, Bandy, Söråker Bandy Emma Karlsson, Malin Persson VM-Silver, Skidor, Sollefteå SK Britta Johansson Norgren, Stafett 4x5km VM-Medaljer, Skidskytte, I 21 IF Helena Ekholm Distans 15km, Guld Jaktstart 10km, Brons

20 JSM-Guld, Skidor lagstafett dubbeljakt D17-18, Graninge Alliansen Jackline Lockner, Sara Nordstrand och Magdalena Eliasson JSM-Guld, Skidskytte distans, I 21 IF Mattias Jonsson Medaljer Special Olympics, Simning, Solens IF Ylva Söderholm, 2 guld -100m fritt, 4x50m medley Jimmy Norin, 2 guld 200m medley, 4x50m medley JSM-Guld, Brottning, Sundsvalls Brottningsklubb Sara Storgärd, 63kg-klassen JSM-Guld, Simning, 50m bröst, Sundsvalls Simsällskap Ulrica Sandgren VM-Brons, Draghund-fyrspann Sundsvalls Brukshundsklubb Marie Israelsson SM-Guld, Skidskytte stafett, I 21 IF Helena Ekholm, Elisabet Högberg och Jenny Jonsson SM-Guld, Isracing för bilar, Örnsköldsviks Motorklubb Sören Häggström SM-Guld, Basket Sundsvall Dragons SM-Guld, Gymnastik, Örnsköldsviks Gymnastikklubb Mikaela Lindholm, 3 guld Therese Larsson, 1 guld VM-Medaljer, Bänkpress, Sundsvalls Atletklubb Marcus Hirvonen, -120kg-klassen, Silver Fredrik Jäder, 93kg-klassen, Brons SM-Guld, Cykel, linjelopp, Härnösands Cykelklubb Emma Johansson OS-Guld, Ungdoms-OS Simning, 100m bröst, Sundsvalls Simsällskap Johannes Skagius EM-Guld, Bänkpress, Sundsvalls Atletklubb Marcus Hirvonen, -120kg-klassen SM-Guld, Bågskytte, IF Karlsvik Andreas Skalberg, H21 Lagguld: Lars Eggestig, Andreas Skalberg och Stefan Nilsson JSM-Guld, Frisbee, Discgolf, Härnösands Discgolfklubb Kaj Larsson JVM-Guld, Frisbee, Discgolf, Härnösands Discgolfklubb Kaj Larsson EM-Guld, Styrkelyft, Sundsvalls Atletklubb Tomas Wulffeld, 59kg-klassen SM-Guld, Varpa, Old girls, Kovlands IF Karin Ring

21 SM-Guld, Kanot, Vårby IK Josefin Nordlöw, 2 guld, K1 200m, K1 500m VM-Medaljer, Skidor-rullskidor, Stockviks SF Andreas Svanebo Stafett 4x7,5km, Guld Fri stil 24km, Silver Klassiskt 10km, Brons SM-Guld, Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Nisse Forsmann 66kg-klassen, Amit Selberg 74kg-klassen, Marcus Hirvonen -120kg-klassen JSM-Guld, Bänkpress Sundsvalls Atletklubb Christoffer Alman 74kg-klassen SM-Guld, Skidskytte-rullskidor, I 21 IF Helena Ekholm, Sprint Jenny Jonsson, Jaktstart JSM-Guld, Bänkpress Örnsköldsviks Atletklubb Martin Sohlin -120kg-klassen SM-Guld, Skidor-rullskidor, 50km Stockviks SF Andreas Svanebo JSM-Guld, Karate Sundsvalls Sportkarate Lisa Rasmussen +54kg-klassen SM-Guld, Vattenskidor, Skags VSK Matilda Moström, 2 guld, Trick och Hopp Veteran SM-Guld, Friidrott, Marathon IFK Nyland Christina Forslund JSM-Guld, Simning Sundsvalls Simsällskap Johannes Skagius, 2 guld, 100m bröst och Medley lagkapp Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb

22 Statligt Lokalt Aktivitetsstöd Idrott Våren och hösten 2010 Våren 2011 Sammankomster Deltagartillfällen Sammankomster Deltagartillfällen Amerikansk Fotboll Badminton Bandy Bangolf Base-och Softboll Basket Bilsport Bordtennis Bowling Boxning Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Dans Draghund Dövidrott Flygsport Fotboll Frisbee Friidrott Fäktning Golf Gymnastik Handboll Handikappidr Innebandy Ishockey Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Motorcykel & Snöskoter Orientering Ridsport Rodd Segling Simning Skidor

23 Statligt Lokalt Aktivitetsstöd Idrott Våren och hösten 2010 Våren 2011 Sammankomster Deltagartillfällen Sammankomster Deltagartillfällen Skidskytte Skolidrott Skridsko Sportdykning Sportskytte Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Tyngdlyftning Vattenskidor & Wakeboard Volleyboll Summa: Kronor: Bidragssummorna har för 2010 och våren 2011 varit 24 kr per sammankomst och 8 kronor per deltagartillfälle. Basismästerskap i Inderöy, Norge genom projektet Vinnande val

Sundsvall Dragons SM-Guld 2009

Sundsvall Dragons SM-Guld 2009 Sundsvall Dragons SM-Guld 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-24 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 25-27 Resultaträkning 28 Balansräkning 29-30 Tilläggsupplysningar

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-18 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 19-20 Resultaträkning

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Ordförande har ordet - 2 -

Ordförande har ordet - 2 - Ungdomsledarstipendiet Vision 2010, stipendiater 2008 Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb, Mahmoud Gharib, Sund IF Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin - 1 - Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-23 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna KUN 2014-02-11 Enhetsnamn Handläggare: Margareta Wennerberg Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna Ärendebeskrivning

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2010 2010 års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET 2015 / VERKSAMHET HALLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND:s ORGANISATIONSPLAN Styrelsen AU Kansli Intern kommunikation Arrangemang och idrott Valberedning Rekrytering Utbildning Marknadsföring och information

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent Presentation 16 mars Patric Nilsson Rolf Trulsson Fredrik Olsson Distriktsidrottschef Idrottskonsulent Idrottskonsulent Idrott är folkhälsa Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt,

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Idrottsval och specialisering

Idrottsval och specialisering Idrottsval och specialisering Om våra toppidrottares vägar till landslaget RF:s elitidrottskonferens Göteborg, 11-12/5, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Vägarna till landslaget

Vägarna till landslaget Vägarna till landslaget Idrottsval och specialisering bland svenska elitidrottare Forum Idrott hela livet Örebro, 12-14/10, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund och vision: Att vara en eftertraktad resurs SOM stimulerar lärande stärker engagemang utvecklar

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen.

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Inledning För Svenska Spel är idrottens utveckling en hjärtefråga.

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1)

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) 5. 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Förord Sverige är idag ett mångkulturellt land. Cirka tio procent av Sveriges befolkning, eller 950 000, är födda utomlands. Ytterligare åtta procent,

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2020

Verksamhetsinriktning 2014-2020 Verksamhetsinriktning 2014-2020 Vår verksamhetsidé IF Göta Karlstad skall bedriva och skapa möjlighet för en bredd och elitverksamhet för alla som vill delta, oavsett ambition och målsättning, i syfte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

Förord. Tor-Erik Henriksson Mattias Hjelmberg Ola Stadler. Streck för miljoner 3

Förord. Tor-Erik Henriksson Mattias Hjelmberg Ola Stadler. Streck för miljoner 3 - en utredning av det statliga lokala aktivitetsstödet STOCKHOLM DECEMBER 2006 9 789197 626910 Förord Det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) har i mer än 30 år varit ett stabilt stöd till barn-

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 14 Förvaltningsberättelse sid 6 7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

UNGDOMSIDROTTSPROGRAMMET Jämtland-Härjedalen

UNGDOMSIDROTTSPROGRAMMET Jämtland-Härjedalen UNGDOMSIDROTTSPROGRAMMET Jämtland-Härjedalen Varför ett ungdomsidrottsprogram (UIP)? UIP bygger på: Faktumet att den fysiska inaktiviteten blir allt mer påtaglig bland ungdomar. Idrotten Vill samt Barnidrottsprogrammet

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Nya NackaIdrottsAllians - Nya Nacka IdrottsAllians har som övergripande mål att; Målsättning målet samverka med det lokala näringslivet.

Nya NackaIdrottsAllians - Nya Nacka IdrottsAllians har som övergripande mål att; Målsättning målet samverka med det lokala näringslivet. Nya Ansökan till Fritidsnämnden i Nacka kommun för utveckling och uppbyggnad i tre steg, av en väl fungerande föreningsallians med visionen Öppenhet och Mångfald inom idrotten Historia Nacka IdrottsAllians

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Sponsor- satsning 2011

Sponsor- satsning 2011 Sponsorsatsning 2011 1. Huvudpartners För 65 000 kr får du: Inbjudan till Diamond League Stockholm 2011 IK Ymer Kommer att anordna en resa till Stockholm och Diamond League 2011. I paketet ingår resa

Läs mer

Verksamhetsidé - VOIB

Verksamhetsidé - VOIB Verksamhetsidé - VOIB VOIB ansvarar för all landslagsverksamhet för svenska badmintonspelare. VOIB ska tillse bästa förutsättningar för landslagsspelare i kvalitetssäkrade miljöer och tillsammans med individen

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 1 Svenskarnas idrottsvanor Vi vet att idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen. Men hur mycket motionerar vi? Vilka idrotter ägnar

Läs mer

Protokoll nr: 5. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2014-05-19. Tid: kl.16.00-18.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 55-65

Protokoll nr: 5. för sammanträde med GI-styrelsen. Datum: 2014-05-19. Tid: kl.16.00-18.00. Lokal: Idrottens Hus. Paragrafer: 55-65 Protokoll nr: 5 för sammanträde med GI-styrelsen Datum: 2014-05-19 Tid: kl.16.00-18.00 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 55-65 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Mats Ladebäck Roger Wärn Mona Snäckerström

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE

ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE Visionen är att Göteborg ska ha den mest attraktiva friidrottsmiljön i Sverige BAKGRUND På distriktsårsmötet 2009 beslutade Göteborgsklubbarna

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer