Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria "Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram" (Ds 2013:50) "

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria "Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram" (Ds 2013:50) ""

Transkript

1 ^ \ Yttrande Skolinspektionen Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (9) Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria "Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram" (Ds 2013:50) " (DnrU2013/4296/S) Skolinspektionen är kritisk till förslagen i promemorian. Skolinspektionen befarar att de föreslagna regleringarna kommer medföra att arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogram blir otydligt och godtyckligt samt att elevers rätt till adekvat stöd och särskilt stöd avsevärt kan komma att försämras. Skolinspektionen anser därför att förslagen inte främjar elevernas rättssäkerhet och således inte heller är till varje elevs bästa. Skolinspektionen avstyrker därför förslagen. Skolinspektionen lämnar följande synpunkter på förslaget. Stöd och särskilt stöd (avsnitt 3.1 och 3.2) Förslagets utgångspunkt är att undervisningen ska möta alla elevers olika förutsättningar och behov. Arbetsgruppen menar att det stöd som ges inom den ordinarie undervisningen behöver förstärkas så att fler elever klarar målen utan särskilt stöd. Arbetsgruppen skriver att elevers stödbehov i större utsträclcning än i dag bör kunna hanteras av undervisande lärare och lärarlag genom att den ordinarie undervisningen planeras och genomförs för att passa alla elever. Stöd elier särskilt stöd Arbetsgruppens utgångspunkt att mer stöd ska ges inom den ordinarie undervisningen är vällovlig och stämmer väl överens med ett inkluderande synsätt. Skolinspektionen är av uppfattningen att stöd ska ges genom en långtgående individanpassning inom ramen för den ordinarie undervisningen. Detta stöd är dock inte alltid tillräckligt för att tillgodose alla elevers behov av individuellt stöd. Det finns elever som trots en sådan anpassning är i behov av särskilt stöd. Skolinspektionen kan hålla med om att rektor idag beslutar om särskilt stöd och åtgärdsprogram för elever som egentligen skulle kunna få sitt behov tillgodosett genom stöd och en bättre anpassad undervisning. Två faktorer som san- Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

2 Yttrande 2(9) nolikt bidrar till att detta är dels att elevens behov inte utreds på ett sådant medvetet sätt att skolan får kunskap om vad för typ av insatser eleven faktiskt behöver, dels den osäkerhet som finns om var skujelinjen går mellan stöd och särskilt stöd. Genom att betona kravet på utredning och tydliggöra skillnaden mellan stöd och särskilt stöd skulle rektor få bättre föratsättrvingar att fatta beslut om åtgärdsprogram endast för de elever som verkligen är i behov av särskilt stöd. På så vis skulle mängden åtgärdsprogram kunna minskas utan att regleringen kring processen särskilt stöd behöver ändras. Utredning Arbetsgruppens förslag innebär att bedömningar av elevens behov av olika stödåtgärder, som tidigare gjordes efter ingående utredningar, nu i högre grad kommer att vila på lärarna själva. Vidare framstår det i förslaget som om rektorn skyndsamt förväntas fatta beslut om särskilt stöd, utan att behöva konsultera annan expertis genom en utredning. Rektorn ska endast, enhgt arbetsgruppen, se till att inhämta de uppgifter som hon eller han bedömer är nödvändiga för att kunna avgöra frågan om särskilt stöd. Detta ska emellertid inte längre regleras i skollagen. En vanlig orsak till att Skolinspektionen kritiserar skolor när det gäller arbetet med särskilt stöd är att den bakomliggande utredningen är dålig eller inte ens existerar. En dålig utredning är inte bara en brist i sig utan får konsekvenser för rektors beslut om särskilt stöd, kvaliteten på åtgärdsprogrammet och slutligen för de stödåtgärder som sedan sätts in. Skolinspektionen har mycket svårt att se att den föreslagna regleringen kan komma att avhjälpa denna brist. Skolinspektionen befarar snarare att skolornas utredningar och arbete med särskilt stöd kommer försämras ytterligare. Skolinspektionen anser vidare att arbetsgruppens slutsats att regelverket bör uppmuntra åtgärder och uppföljning av åtgärderna före utredningar och utarbetande av åtgärdsprogram är tveksam, om den innebär att åtgärder sätts in tentativt och på måfå utan att först en grundlig genomlysning av elevens skolsituation har gjorts. Strävan efter att sätta in åtgärder skyndsamt måste alltid vägas mot behovet av att veta att det är rätt åtgärder som sätts in. Även om åtgärder sätts in tillfälligt och akut utan en föregående utredning, behöver oftast en sådan utredning ändå göras för att veta att stödet har rätt inriktning och omfattning.

3 - tj^rjjfå 3(9) Skyndsamt Arbetsgruppen utgår från att det nuvarande kravet på föregående utredning och skriftlig dokumentation av elevens behov av särskilt stöd gör att det särskilda stödet inte kan ges tillräckligt skyndsamt, och att detta skulle vara en orsak till att elever inte får särskilt stöd. Arbetsgruppen baserar detta på vissa utsagor i intervjuer med referensgrupper och vid skolbesök. Skolinspektionen anser att dessa utsagor inte kan tas till intäkt för att generellt underkänna behovet av sådana utredningar. Som tidigare nämnts är Skolinspektionens erfarenhet istället att elever inte utreds i tillräckligt hög omfattning, varför arbetsgruppens uppfattning att elever utreds för mycket starkt ifrågasätts. Skolinspektionen ifrågasätter också vilka utredningar som egentligen åsyftas, om det är skolans egna pedagogiska utredningar eller större externa mer tidskrävande utredriingar om t.ex. dyslexi, ADHD eller autism. Tidsutdräkten för sådana större externa utredningar torde inte minska med arbetsgruppens förslag. Kunskapskrav som minst ska uppnås Arbetsgruppen skriver att det särskilda stödet inte alltid kan dras in så fort eleven har uppnått de kunskapskrav som minst ska uppnås. I vissa fall kan en elev ha ett fortsatt behov av särskilt stöd. Det handlar om elever som utan det särskilda stödet skulle riskera att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Skolinspektionen delar denna uppfattning. Skolinspektionen anser dock att arbetsgruppens formulering indikerar att huvudregeln är att elever inte har rätt till särskilt stöd för att nå högre betyg än godkänt (betyg E). Dessutom är skrivningen oklar i förhållande till de elever som är berättigade till särskilt stöd på grund av andra svårigheter än att de inte når kunskapskraven, t.ex. elever med funktionsnedsättning. Skolinspektionen föreslår att detta förtydligas, särskilt eftersom dagens lagstiftning inte är tydlig i denna del. Åtgärdsprogram (avsnitt 3.4) Arbetsgruppen anser att arbetet med åtgärdsprogram delvis kan avregleras, bl.a. eftersom de enligt arbetsgruppen ofta uppvisar bristande kvalitet och alltför sällan fungerar som det var tänkt. Skolinspektionen är istället av uppfattningen att om kvaliteten på åtgärdsprogrammen förbättras, kommer arbetet med det särskilda stödet också att bli bättre. Åtgärdsprogrammen kan då bli ett viktigt verktyg för skolan, där det t.ex. beskrivs vilka stödåtgärder skolan ska vidta och på vilket sätt.

4 4(9) Överklagandemöjlighet Kravet på dokumentation i ett åtgärdsprogram motiveras i arbetsgruppens beskrivniiig huvudsakligen av elevers och föräldrars möjligheter att överklaga beslut om särskilt stöd, även om arbetsgruppen också redovisar motiveringen ur förarbetena till skollagen att det ska finnas ett dokument för planering och utvärdering av elevens utbildning. Enligt arbetsgruppens förslag ska det fortfarande finnas kvar möjligheter att överklaga beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram. För att kunna överklaga ett åtgärdsprogram måste dock eleven, om han eller hon har fyllt 16 år, eller elevens vårdnadshavare först begära att det särskilda stödet dokumenteras skriftligt i ett åtgärdsprogram. Skomispektionen ser en uppenbar risk i att det till övervägande del är elever med resursstarka och initierade föräldrar som kommer att utnyttja möjligheten att begära ett åtgärdsprogram och därefter överklaga det. Denna ordning kan därför komma att drabba elever som inte har föräldrar som förmår föra deras talan, t.ex. i socioekonomiskt utsatta områden. Detta stämmer dåligt överens med det uttalade syftet i skollagen att en strävan med utbudriingen inom skolväsendet ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (1 kap. 4 skollagen). Skolinspektionen anser att förslaget inte kan vara till alla elevers bästa. Dokumentation Enligt arbetsgruppen medför förslaget att resurser omfördelas från skrivande av åtgärdsprogram till undervisning, stöd och särskilt stöd. Arbetsgruppen redovisar dock ingen bedömning av hur mycket arbetstid själva skrivandet av åtgärdsprogrammen faktiskt tar. Skolinspektionen, som inför tillsynen begär in exempel på åtgärdsprogram, ser att dessa till sitt omfång och innehåll varierar stort. Oftast är de skrivna på standardiserade blanketter med mycket sparsam text. Själva arbetsinsatsen för skrivandet kan därför många gånger förmodas vara rätt blygsam, jämfört med de samtal och överväganden som ligger bakom det nedtecknade programmet. Sådana samtal och överväganden kommer rimligtvis alltid att behövas för att avgöra om stöd ges i rätt form och omfattning, med eller utan formella åtgärdsprogram. När arbetsgruppen skriver att lärare vid behov kan dokumentera stödet i den ordinarie mtdervisningen i en skriftlig individuell utvecklingsplan, om en sådan finns, eller som en professionell dokumentation mellan kollegor och att det för särskilt stöd måste finnas en professionell dokumentation, ifrågasätter Skolinspektionen vad problemet med de nuvarande åtgärdsprogrammen egentligen är. Skillnaden skulle kunna vara att den föreslagna dokumentationen inte ska regleras i skokörfattningarna och därmed, får man förmoda, inte vara fö-

5 Yttrande 5(9) remål för Skolinspektionens tillsyn. Skolinspektionen vill med bestämdhet hävda att detta inte kan förväntas främja elevernas rättssäkerhet eller vara till varje elevs bästa. Under våren 2013 publicerade Skolverket omarbetade allmänna råd med kommentarer om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, med bl.a. exempel på blanketter för att dokumentera utredningar och åtgärdsprogram. Dessa allmänna råd med kommenterar kommer, när de implementerats, antagligen förtydliga och underlätta skolornas arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram, varför Skolinspektionen anser att en omreglering i detta skede är förhastad. Helhetssyn Atgärdsprogram ska dessutom enligt dagens reglering formuleras i dialog mellan skola och elever och vårdnadshavare, de har alltså den formativa funktion som forskningen lyfter fram som en viktig framgångsfaktor för elevers lärande. Om beslut om stödåtgärder blir varje lärares eget och ensidiga ensamansvar, som arbetsgruppen föreslår, finns det enhgt Skolinspektionen en risk för att elev och vårdnadshavare inte får möjlighet att vara lika delaktiga. För att arbetet med särskilt stöd ska få avsedd effekt är det viktigt med ett nära samarbete mellan vårdnadshavare och skolan. Utvärdering Skolinspektionen anser att arbetsgruppen i praktiken bortser från det värde dokumentationen har i skolans interna systematiska kvalitetsarbete och som hjälp att lagra och förmedla information vid personalbyten. Likaså saknar förslaget tydliga riktlinjer för att stödet ska planeras och, framför allt, utvärderas på ett systematiskt sätt, vilket kan innebära en ökad risk för godtycke och slentrian i val av åtgärder. Skolinspektionen ifrågasätter om förslaget verkligen kan förena kraven på en rättssäker bedörnning av en elevs stödbehov, skyndsamhet, överföring av arbete och det stödarbete som vidtagits. Vissa former av särskilt stöd I arbetsgruppens förslag undantas elever med vissa former av särskilt stöd från rätten att begära åtgärdsprogram. Det gäller elever som har enskild undervisning, är placerade i särskild u n d e r v i s n i n g sg r u p p, har anpassad studiegäng eller reducerat program samt nyanlända elever. Beslut om dessa former av särskilt stöd ska, enligt förslaget, fattas av rektor eller skolhuvudmannen utan de krav på utredning, dokumentation, uppföljning och utvärdering som dagens reglering om åtgärdsprogram innebär. Elever som får särskilt stöd i dessa former är ofta elever med ett omfattande behov av särskilt stöd, elever med långvarig problematisk skolgång eller elever med särskilda behov. Om den tidigare föreslagna regleringen genomförs anser

6 Yttrande 6(9) Skolinspektionen att det är särskilt viktigt att just dessa elever och deras vårdnadshavare också har rätt att begära ett åtgärdsprogram. Vad gäller t.ex. särskild undervisningsgrupp är det inte ovanligt att elever under en längre tid får den formen av särskilt stöd, trots att utgångspunkten ska vara tidsbegränsade insatser. Detta talar för att dessa elever bör omfattas av rätten att begära åtgärdsprogram. Skohnspektionen anser således att det inte kan vara till elevens bästa om regleringen kring dessa beslut om särskilt stöd, som kan få stora konsekvenser för elevens framtida möjligheter inom studier och arbetsliv, tas bort. Skolinspektionen ifrågasätter hur rättssäkerheten för eleven i så fall ska kunna upprätthållas. Tillämpning av bestämmelserna (avsnitt 3.7) Lärarutbildningen och rektorsutbildningen Skolinspektionen är positiv till arbetsgruppens förslag att lärarutbildningen och befatmingsutbildningen för rektorer bör innehålla obligatoriska moment om stöd, särskilt stöd och skriftlig dokumentation i form av åtgärdsprogram. Skolinspektionen anser att detta troligtvis kommer att klargöra arbetet kring stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram på ett mer ändamålsenligt sätt än den föreslagna omregleringen. Skolinspektionens tillsyn I promemorian redovisar arbetsgruppen olika referensgruppers och skolors kritik mot Skolinspektionen, för att Skolinspektionen vid tillsynen i för hög utsträckning granskar skolans dokument, t.ex. åtgärdsprogram, i stället för de åtgärder som skolan faktiskt har satt in för elever i behov av särskilt stöd. Arbetsgruppen föreslår nu istället att Skolinspektionen vid tillsynen i större utsträckning ska granska det stöd och särskilda stöd som sätts in med fokus på hur väl det fungerar för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Utöver dokumentation granskar Skolinspektionen redan idag skolornas arbete med särskilt stöd. Det Skolinspektionen härvid rimligen kan ha synpunkter på är om beslutade åtgärder utvärderas och om skolan i sitt systematiska kvalitetsarbete kring särskilt stöd vet att åtgärderna har lett till förbättringar eller, om inte, att skolan ändrar inriktning på dem. Skolinspektionen kan utveckla sin tillsyn av det särskilda stödet på systemnivå men har inom den regelbundna tillsynen oftast inte möjlighet att bedöma ändamålsenligheten i en enskild åtgärd i sig. Att som arbetsgruppen gör, hänvisa till att Skolinspektionen ska ha de nationella proven som underlag för bedörnning av insatta åtgärder torde enhgt Skolinspektionens mening inte vara tillräckligt. Skolinspektionens omrättning av

7 7(9) nationella prov har dessutom visat att det finns stora avvikelser mellan ursprungsrättarens och omrättarens bedömning av vissa prov. Skolinspektionen anser därför att det finns anledning att ifrågasätta om enbart de nationella proven kan användas som ett tillförlitligt mått på elevemas kunskaper och kunskapsutveckling. Konsekvensutredning Skolinspektionen saknar en analys av de ekonomiska konsekvenserna som förslagen kommer att innebära för Skolväsendets Överklagandenämnd. Om förslagen ska genomföras måste en sådan konsekvensanalys tas fram. Arbetsgmppen konstaterar att om utredningen av en elevs behov av särskilt stöd inte längre regleras i skollagen, kommer en viss formell skillnad att finnas mellan kommunala och fristående skolor vad gäller utredningsskyldigheten eftersom officialprincipen, som gäller för myndigheter inte gäller för fristående skolor. En av grundprinciperna inom skolväsendet efter 2010 års skollagsreform är att regleringen i så stor utsträckning som möjligt ska vara så lika som möjligt för både kommunala och fristående skolor. Skolinspektionen anser därför att en sådan konsekvens inte är acceptabel. Författningskommentar 3 kap. 6 skollagen Avgränsningen i förslaget innebär en stor principiell förändring jämfört med nuvarande reglering. Flera av skolformerna som tidigare inte har omfattats av rätten till särskilt stöd, exkluderas nu även från stöd i undervisningen. Skolinspektionen befarar att förändringen kommer leda till tillämpningsproblem och oklarheter om vad den enskilde eleven egentligen har rätt till, t.ex. för elever inom vuxenutbildningen och elever i mtemationella skolor. 3 kap. 8-9 skollagen Det är oklart vilka beslut en rektor ska fatta. Av 8 andra stycket framgår att om rektorn bedömer att särskilt stöd inte ska ges, ska rektorn fatta beslut om det. 19 femte stycket anges samtidigt att om elev inte är i behov av särskilt stöd ska rektorn, eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till, trots en begäran enhgt första stycket besluta om att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Men 9 första stycket avser elever som ska ges särskilt stöd enligt 8. Skolinspektionen ifrågasätter om rektorn ska fatta beslut om både att särskilt stöd inte ska ges enligt 8 och att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas enhgt 9.

8 8(9) 3 kap. 9 a skollagen I förslaget förs begreppet förberedelseklass in utan någon form av definition (även om en hänvisning i motivtexten görs till de förslag som har lämnats i promemorian Ds 2013:6 Utbnclning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång). Begreppet förberedelseklass finns inte i skollagen idag och bör därför definieras på något sätt, annars kan det enhgt Skolinspektionen bli otydligt när åtgärdsprogram inte ska utarbetas för denna grupp elever. 28 kap. 16 skollagen Skolinspektionen ställer sig frågande till hänvisningen i punkten 2, att beslut av en rektor i fråga om åtgärdsprogram enligt 3 kap. 9-9 b får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd, eftersom det i 9 a och 9 b anges när särskilt stöd inte ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 29 kap. 10 skollagen En hänvisning till 7 förvaltningslagen angående allmänna krav på handläggningen av ärenden läggs till för enskilda huvudmän att följa. Skolinspektionen anser inte att denna och övriga bestämmelser i förvaltningslagen är tillräckliga för att reglera skolornas utredning och dokumentation vid arbetet särskilt stöd. Övrigt Skolinspektionen anser att den valda lagstiftnmgstekniken, med många negationer och undantag i bestämmelserna, är svårläst och svårtolkad. Skolinspektionen befarar att detta kan leda till missförstånd och tillämpningsproblem. Avslutande kommentarer Arbetsgruppens strävan att definiera och exemplifiera de i dag rätt vaga begreppen stöd och särskilt stöd är vällovlig. Om det sedan i praktiken går att klargöra skillnaderna mellan stödformerna återstår att se. Men om, som arbetsgruppen föreslår, elevers behov av särskilt stöd huvudsakligen bör hanteras inom ramen för de resurser som lärarlaget har till sitt förfogande, uttrycker arbetsgruppen något annat och mer än bara en förenkling av dokumentationskravet. Arbetsgruppens förslag innebär en förskjutning av ansvaret för beslut om och genomförande av stöd nedåt i systemet till lärarna själva, och beslut om särskilt stöd uppåt till rektorsnivå. Skolinspektionen anser att det som omfördelas sannolikt är en i sammanhanget försumbar tidsinsats för själva skrivandet av åtgärdsprogram, medan centrala pedagogiska värden och framgångsfaktorer som kollegiala samtal, elevers och föräldrars delaktighet, formativa bedörnningsinsatser, kompetenta ufredningar, utvärdering av gjorda insatser samt hänsynen till elevers bästa och rättssäkerhet riskerar att gå förlorade. Andra risker är brist på likvärdighet samt godtycke och slentrian i val av stödåtgärder. Ett större bedömningsansvar förflyttas

9 9(9) till rektor, vilket ställer större krav på rektors kompetens och förtrogenhet än vad som ofta är fallet i dag, med i många fall täta rektorsbyten på skolorna. Förslaget kan ses som en avreglering i en tid som skolpolitiskt annars präglas av återreglering. Det är diskutabelt om just elevers rätt till särskilt stöd och arbetet med åtgärdsprogram är särskilt väl lämpade för en sådan avreglering, inte minst med tanke på att en stor mängd av Skolinspektionens konstaterade brister i tillsynen samt anmälningsärenden rör just detta. I ärendets slutliga handläggning har rättschefen Marie Axelsson deltagit. Juristen Sofia Tiberg har varit föredragande. Ann-Marie Begler Generaldirektör Peter Ekborg Bitr. generaldirektör

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Särskilt stöd enligt nya skollagen

Särskilt stöd enligt nya skollagen Särskilt stöd enligt nya skollagen Nya skollagen (2010:800) tillämpas på utbildning från den 1 juli 2011 Utökade rättigheter för elever i behov av särskilt stöd framhålls som en av de största förändringarna

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen

Foto: Bananastock. Arbetsgång för elevers utveckling mot målen. Skolförvaltningen Foto: Bananastock Arbetsgång för elevers utveckling mot målen Skolförvaltningen februari 2015 Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S)

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S) 2013-05-06 Dnr 10.1-7685/2013 1(8) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

PM En skola för alla. Sundbyberg 2014-12-16. Till Utbildningsminister Gustaf Fridolin

PM En skola för alla. Sundbyberg 2014-12-16. Till Utbildningsminister Gustaf Fridolin Sundbyberg 2014-12-16 Till Utbildningsminister Gustaf Fridolin PM En skola för alla Hemmasittande barn i skolan Hemmasittande barn i skolan är ett komplext och växande problem som omfattar många elever

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH 2009-03-30 Yttrande 1(6) Dnr 02-2009:41 Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH Inledning Skolinspektionen delar utredarens

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA

EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA EFFEKTIV OCH INKLUDERANDE SPECIALPEDAGOGIK FINNS DEN? CLAES NILHOLM MALMÖ HÖGSKOLA DISPOSITION 1) Vad är syftet med skolan? 2) Ska skolan vara effektiv och inkluderande? 3) Vad säger forskningen? 4) Dokumenterad

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult Särskilt stöd Ann Orrsten JP Konsult 1 Särskilt stöd Reglering Arbetet med särskilt stöd Åtgärder IUP Egenvård och sjukvård 2 Reglering 3 Var regleras särskilt stöd? Skollagen Läroplanerna Skolformsförordningarna

Läs mer

1. Många modersmålslärare ger läxor till sina elever. Kan vi räkna med att föräldrarna hjälper till?

1. Många modersmålslärare ger läxor till sina elever. Kan vi räkna med att föräldrarna hjälper till? Max Strandberg 1. Många modersmålslärare ger läxor till sina elever. Kan vi räkna med att föräldrarna hjälper till? Nej det kan man aldrig göra. Man får antingen sluta att ge läxor som eleverna behöver

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Pedagogens/pedagogers bedömning

Pedagogens/pedagogers bedömning Utbildningsförvaltningen Pedagogisk utredning Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem Datum Diarienr Relevanta uppgifter i blanketten fylls i Elevens namn Textfälten utvidgas automatiskt

Läs mer

Att samarbeta kring sitt barns förskole-/skolsituation

Att samarbeta kring sitt barns förskole-/skolsituation Sidan 1 Att samarbeta kring sitt barns förskole-/skolsituation Agneta Hellström ADHD-center www.habilitering.nu/adhd-center Sidan 2 Föreläsningens uppläggning Barn med ADHD och förskolans/skolans krav

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Delregional överenskommelse Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Antagen av Temagrupp Barn och Unga 22 maj 2014 Inledning LGS Temagrupp Barn och Unga

Läs mer

Datum 2014-10-10. Remiss: Yttrande av Utbildningsdepartementets promemoria Internationella skolor (Dnr U2014/5177/S)

Datum 2014-10-10. Remiss: Yttrande av Utbildningsdepartementets promemoria Internationella skolor (Dnr U2014/5177/S) SUN 2i>(4. ((> ~ Uppsala " KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Märit Gunneriusson Karlström Datum 2014-10-10 Diarienummer BUN-2014-1407 Barn- och ungdomsnämnden Remiss: Yttrande

Läs mer

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av gymnasieskolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Håkan Lindahl December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1 Bakgrund

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut 2013-06-18 44-2011:4165 Stiftelsen Maria Elementarskola Fredmansgatan 1-3 118 47 Stockholm Föreläggande vid vite efter tillsyn av Maria Elementarskola i Stockholms kommun 2013-06-18 Dnr 44 2011:4165

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lunds kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lunds kommun (f.d. Lunds Tekniska

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Sammanfattning SOU 2015:22

Sammanfattning SOU 2015:22 Sammanfattning Rektorsfunktionen är central för skolverksamhetens kvalitet och utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras

Läs mer

Skolornas rutiner för uppdraget kring undervisning med ledning, stimulans, stöd och dokumentation

Skolornas rutiner för uppdraget kring undervisning med ledning, stimulans, stöd och dokumentation Höörs kommun 27 sep 2014 Skolornas rutiner för uppdraget kring undervisning med ledning, stimulans, stöd och dokumentation undervisning pedagogisk utredning stöd i form av extra anpassningar inom ramen

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB)

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Växjö kommun Skol och barnomsorgsnämnden Omsorgsnämnden Box 1222 351 12 Växjö 1 (10) Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Skolinspektionen

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2013-11-25 Kommunförbundet Stockholms Län Projektet Gemensam Gymnasieregion Camilla Wallström PM inför länsövergripande konferens 27/11 Denna promemoria

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Remissvar - angående revidering av allmänna råd med kommentarer om arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning

Remissvar - angående revidering av allmänna råd med kommentarer om arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning Skolverket Stockholm Uppsala den 8 november 2013 Remissvar - angående revidering av allmänna råd med kommentarer om arbete med studie-och yrkesvägledning samt konsekvensutredning No one can predict the

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Stockholms kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Stockholms kommun (f.d.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Arbete och Studier. ADHD-center. ADHD-center, Habilitering & Hälsa SLL

Arbete och Studier. ADHD-center. ADHD-center, Habilitering & Hälsa SLL Arbete och Studier ADHD-center 1 2 Innehåll ADHD i skola/arbete Gymnasieutbildning Vuxenutbildning och Högskola ADHD i arbetslivet Sidan 3 ADHD i skola/arbete; Att planera och komma igång Att komma ihåg

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Den nya betygsskalan lanserades av Jan Björklund under parollen Det ska löna sig att plugga och betygen ska vara rättvisa. Men har det verkligen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola Tjänsteskrivelse 2013-01-28 Dnr: 2013.26-629 (153) Utbildningsförvaltningen Inger Hjort E-post: inger.hjort@ronneby.se Utbildningsnämndens beslut 2013-02-14 12 Förslag till riktlinjer för avgifter inom

Läs mer