Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria "Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram" (Ds 2013:50) "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria "Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram" (Ds 2013:50) ""

Transkript

1 ^ \ Yttrande Skolinspektionen Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (9) Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria "Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram" (Ds 2013:50) " (DnrU2013/4296/S) Skolinspektionen är kritisk till förslagen i promemorian. Skolinspektionen befarar att de föreslagna regleringarna kommer medföra att arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogram blir otydligt och godtyckligt samt att elevers rätt till adekvat stöd och särskilt stöd avsevärt kan komma att försämras. Skolinspektionen anser därför att förslagen inte främjar elevernas rättssäkerhet och således inte heller är till varje elevs bästa. Skolinspektionen avstyrker därför förslagen. Skolinspektionen lämnar följande synpunkter på förslaget. Stöd och särskilt stöd (avsnitt 3.1 och 3.2) Förslagets utgångspunkt är att undervisningen ska möta alla elevers olika förutsättningar och behov. Arbetsgruppen menar att det stöd som ges inom den ordinarie undervisningen behöver förstärkas så att fler elever klarar målen utan särskilt stöd. Arbetsgruppen skriver att elevers stödbehov i större utsträclcning än i dag bör kunna hanteras av undervisande lärare och lärarlag genom att den ordinarie undervisningen planeras och genomförs för att passa alla elever. Stöd elier särskilt stöd Arbetsgruppens utgångspunkt att mer stöd ska ges inom den ordinarie undervisningen är vällovlig och stämmer väl överens med ett inkluderande synsätt. Skolinspektionen är av uppfattningen att stöd ska ges genom en långtgående individanpassning inom ramen för den ordinarie undervisningen. Detta stöd är dock inte alltid tillräckligt för att tillgodose alla elevers behov av individuellt stöd. Det finns elever som trots en sådan anpassning är i behov av särskilt stöd. Skolinspektionen kan hålla med om att rektor idag beslutar om särskilt stöd och åtgärdsprogram för elever som egentligen skulle kunna få sitt behov tillgodosett genom stöd och en bättre anpassad undervisning. Två faktorer som san- Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

2 Yttrande 2(9) nolikt bidrar till att detta är dels att elevens behov inte utreds på ett sådant medvetet sätt att skolan får kunskap om vad för typ av insatser eleven faktiskt behöver, dels den osäkerhet som finns om var skujelinjen går mellan stöd och särskilt stöd. Genom att betona kravet på utredning och tydliggöra skillnaden mellan stöd och särskilt stöd skulle rektor få bättre föratsättrvingar att fatta beslut om åtgärdsprogram endast för de elever som verkligen är i behov av särskilt stöd. På så vis skulle mängden åtgärdsprogram kunna minskas utan att regleringen kring processen särskilt stöd behöver ändras. Utredning Arbetsgruppens förslag innebär att bedömningar av elevens behov av olika stödåtgärder, som tidigare gjordes efter ingående utredningar, nu i högre grad kommer att vila på lärarna själva. Vidare framstår det i förslaget som om rektorn skyndsamt förväntas fatta beslut om särskilt stöd, utan att behöva konsultera annan expertis genom en utredning. Rektorn ska endast, enhgt arbetsgruppen, se till att inhämta de uppgifter som hon eller han bedömer är nödvändiga för att kunna avgöra frågan om särskilt stöd. Detta ska emellertid inte längre regleras i skollagen. En vanlig orsak till att Skolinspektionen kritiserar skolor när det gäller arbetet med särskilt stöd är att den bakomliggande utredningen är dålig eller inte ens existerar. En dålig utredning är inte bara en brist i sig utan får konsekvenser för rektors beslut om särskilt stöd, kvaliteten på åtgärdsprogrammet och slutligen för de stödåtgärder som sedan sätts in. Skolinspektionen har mycket svårt att se att den föreslagna regleringen kan komma att avhjälpa denna brist. Skolinspektionen befarar snarare att skolornas utredningar och arbete med särskilt stöd kommer försämras ytterligare. Skolinspektionen anser vidare att arbetsgruppens slutsats att regelverket bör uppmuntra åtgärder och uppföljning av åtgärderna före utredningar och utarbetande av åtgärdsprogram är tveksam, om den innebär att åtgärder sätts in tentativt och på måfå utan att först en grundlig genomlysning av elevens skolsituation har gjorts. Strävan efter att sätta in åtgärder skyndsamt måste alltid vägas mot behovet av att veta att det är rätt åtgärder som sätts in. Även om åtgärder sätts in tillfälligt och akut utan en föregående utredning, behöver oftast en sådan utredning ändå göras för att veta att stödet har rätt inriktning och omfattning.

3 - tj^rjjfå 3(9) Skyndsamt Arbetsgruppen utgår från att det nuvarande kravet på föregående utredning och skriftlig dokumentation av elevens behov av särskilt stöd gör att det särskilda stödet inte kan ges tillräckligt skyndsamt, och att detta skulle vara en orsak till att elever inte får särskilt stöd. Arbetsgruppen baserar detta på vissa utsagor i intervjuer med referensgrupper och vid skolbesök. Skolinspektionen anser att dessa utsagor inte kan tas till intäkt för att generellt underkänna behovet av sådana utredningar. Som tidigare nämnts är Skolinspektionens erfarenhet istället att elever inte utreds i tillräckligt hög omfattning, varför arbetsgruppens uppfattning att elever utreds för mycket starkt ifrågasätts. Skolinspektionen ifrågasätter också vilka utredningar som egentligen åsyftas, om det är skolans egna pedagogiska utredningar eller större externa mer tidskrävande utredriingar om t.ex. dyslexi, ADHD eller autism. Tidsutdräkten för sådana större externa utredningar torde inte minska med arbetsgruppens förslag. Kunskapskrav som minst ska uppnås Arbetsgruppen skriver att det särskilda stödet inte alltid kan dras in så fort eleven har uppnått de kunskapskrav som minst ska uppnås. I vissa fall kan en elev ha ett fortsatt behov av särskilt stöd. Det handlar om elever som utan det särskilda stödet skulle riskera att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Skolinspektionen delar denna uppfattning. Skolinspektionen anser dock att arbetsgruppens formulering indikerar att huvudregeln är att elever inte har rätt till särskilt stöd för att nå högre betyg än godkänt (betyg E). Dessutom är skrivningen oklar i förhållande till de elever som är berättigade till särskilt stöd på grund av andra svårigheter än att de inte når kunskapskraven, t.ex. elever med funktionsnedsättning. Skolinspektionen föreslår att detta förtydligas, särskilt eftersom dagens lagstiftning inte är tydlig i denna del. Åtgärdsprogram (avsnitt 3.4) Arbetsgruppen anser att arbetet med åtgärdsprogram delvis kan avregleras, bl.a. eftersom de enligt arbetsgruppen ofta uppvisar bristande kvalitet och alltför sällan fungerar som det var tänkt. Skolinspektionen är istället av uppfattningen att om kvaliteten på åtgärdsprogrammen förbättras, kommer arbetet med det särskilda stödet också att bli bättre. Åtgärdsprogrammen kan då bli ett viktigt verktyg för skolan, där det t.ex. beskrivs vilka stödåtgärder skolan ska vidta och på vilket sätt.

4 4(9) Överklagandemöjlighet Kravet på dokumentation i ett åtgärdsprogram motiveras i arbetsgruppens beskrivniiig huvudsakligen av elevers och föräldrars möjligheter att överklaga beslut om särskilt stöd, även om arbetsgruppen också redovisar motiveringen ur förarbetena till skollagen att det ska finnas ett dokument för planering och utvärdering av elevens utbildning. Enligt arbetsgruppens förslag ska det fortfarande finnas kvar möjligheter att överklaga beslut om särskilt stöd och åtgärdsprogram. För att kunna överklaga ett åtgärdsprogram måste dock eleven, om han eller hon har fyllt 16 år, eller elevens vårdnadshavare först begära att det särskilda stödet dokumenteras skriftligt i ett åtgärdsprogram. Skomispektionen ser en uppenbar risk i att det till övervägande del är elever med resursstarka och initierade föräldrar som kommer att utnyttja möjligheten att begära ett åtgärdsprogram och därefter överklaga det. Denna ordning kan därför komma att drabba elever som inte har föräldrar som förmår föra deras talan, t.ex. i socioekonomiskt utsatta områden. Detta stämmer dåligt överens med det uttalade syftet i skollagen att en strävan med utbudriingen inom skolväsendet ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (1 kap. 4 skollagen). Skolinspektionen anser att förslaget inte kan vara till alla elevers bästa. Dokumentation Enligt arbetsgruppen medför förslaget att resurser omfördelas från skrivande av åtgärdsprogram till undervisning, stöd och särskilt stöd. Arbetsgruppen redovisar dock ingen bedömning av hur mycket arbetstid själva skrivandet av åtgärdsprogrammen faktiskt tar. Skolinspektionen, som inför tillsynen begär in exempel på åtgärdsprogram, ser att dessa till sitt omfång och innehåll varierar stort. Oftast är de skrivna på standardiserade blanketter med mycket sparsam text. Själva arbetsinsatsen för skrivandet kan därför många gånger förmodas vara rätt blygsam, jämfört med de samtal och överväganden som ligger bakom det nedtecknade programmet. Sådana samtal och överväganden kommer rimligtvis alltid att behövas för att avgöra om stöd ges i rätt form och omfattning, med eller utan formella åtgärdsprogram. När arbetsgruppen skriver att lärare vid behov kan dokumentera stödet i den ordinarie mtdervisningen i en skriftlig individuell utvecklingsplan, om en sådan finns, eller som en professionell dokumentation mellan kollegor och att det för särskilt stöd måste finnas en professionell dokumentation, ifrågasätter Skolinspektionen vad problemet med de nuvarande åtgärdsprogrammen egentligen är. Skillnaden skulle kunna vara att den föreslagna dokumentationen inte ska regleras i skokörfattningarna och därmed, får man förmoda, inte vara fö-

5 Yttrande 5(9) remål för Skolinspektionens tillsyn. Skolinspektionen vill med bestämdhet hävda att detta inte kan förväntas främja elevernas rättssäkerhet eller vara till varje elevs bästa. Under våren 2013 publicerade Skolverket omarbetade allmänna råd med kommentarer om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, med bl.a. exempel på blanketter för att dokumentera utredningar och åtgärdsprogram. Dessa allmänna råd med kommenterar kommer, när de implementerats, antagligen förtydliga och underlätta skolornas arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram, varför Skolinspektionen anser att en omreglering i detta skede är förhastad. Helhetssyn Atgärdsprogram ska dessutom enligt dagens reglering formuleras i dialog mellan skola och elever och vårdnadshavare, de har alltså den formativa funktion som forskningen lyfter fram som en viktig framgångsfaktor för elevers lärande. Om beslut om stödåtgärder blir varje lärares eget och ensidiga ensamansvar, som arbetsgruppen föreslår, finns det enhgt Skolinspektionen en risk för att elev och vårdnadshavare inte får möjlighet att vara lika delaktiga. För att arbetet med särskilt stöd ska få avsedd effekt är det viktigt med ett nära samarbete mellan vårdnadshavare och skolan. Utvärdering Skolinspektionen anser att arbetsgruppen i praktiken bortser från det värde dokumentationen har i skolans interna systematiska kvalitetsarbete och som hjälp att lagra och förmedla information vid personalbyten. Likaså saknar förslaget tydliga riktlinjer för att stödet ska planeras och, framför allt, utvärderas på ett systematiskt sätt, vilket kan innebära en ökad risk för godtycke och slentrian i val av åtgärder. Skolinspektionen ifrågasätter om förslaget verkligen kan förena kraven på en rättssäker bedörnning av en elevs stödbehov, skyndsamhet, överföring av arbete och det stödarbete som vidtagits. Vissa former av särskilt stöd I arbetsgruppens förslag undantas elever med vissa former av särskilt stöd från rätten att begära åtgärdsprogram. Det gäller elever som har enskild undervisning, är placerade i särskild u n d e r v i s n i n g sg r u p p, har anpassad studiegäng eller reducerat program samt nyanlända elever. Beslut om dessa former av särskilt stöd ska, enligt förslaget, fattas av rektor eller skolhuvudmannen utan de krav på utredning, dokumentation, uppföljning och utvärdering som dagens reglering om åtgärdsprogram innebär. Elever som får särskilt stöd i dessa former är ofta elever med ett omfattande behov av särskilt stöd, elever med långvarig problematisk skolgång eller elever med särskilda behov. Om den tidigare föreslagna regleringen genomförs anser

6 Yttrande 6(9) Skolinspektionen att det är särskilt viktigt att just dessa elever och deras vårdnadshavare också har rätt att begära ett åtgärdsprogram. Vad gäller t.ex. särskild undervisningsgrupp är det inte ovanligt att elever under en längre tid får den formen av särskilt stöd, trots att utgångspunkten ska vara tidsbegränsade insatser. Detta talar för att dessa elever bör omfattas av rätten att begära åtgärdsprogram. Skohnspektionen anser således att det inte kan vara till elevens bästa om regleringen kring dessa beslut om särskilt stöd, som kan få stora konsekvenser för elevens framtida möjligheter inom studier och arbetsliv, tas bort. Skolinspektionen ifrågasätter hur rättssäkerheten för eleven i så fall ska kunna upprätthållas. Tillämpning av bestämmelserna (avsnitt 3.7) Lärarutbildningen och rektorsutbildningen Skolinspektionen är positiv till arbetsgruppens förslag att lärarutbildningen och befatmingsutbildningen för rektorer bör innehålla obligatoriska moment om stöd, särskilt stöd och skriftlig dokumentation i form av åtgärdsprogram. Skolinspektionen anser att detta troligtvis kommer att klargöra arbetet kring stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram på ett mer ändamålsenligt sätt än den föreslagna omregleringen. Skolinspektionens tillsyn I promemorian redovisar arbetsgruppen olika referensgruppers och skolors kritik mot Skolinspektionen, för att Skolinspektionen vid tillsynen i för hög utsträckning granskar skolans dokument, t.ex. åtgärdsprogram, i stället för de åtgärder som skolan faktiskt har satt in för elever i behov av särskilt stöd. Arbetsgruppen föreslår nu istället att Skolinspektionen vid tillsynen i större utsträckning ska granska det stöd och särskilda stöd som sätts in med fokus på hur väl det fungerar för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Utöver dokumentation granskar Skolinspektionen redan idag skolornas arbete med särskilt stöd. Det Skolinspektionen härvid rimligen kan ha synpunkter på är om beslutade åtgärder utvärderas och om skolan i sitt systematiska kvalitetsarbete kring särskilt stöd vet att åtgärderna har lett till förbättringar eller, om inte, att skolan ändrar inriktning på dem. Skolinspektionen kan utveckla sin tillsyn av det särskilda stödet på systemnivå men har inom den regelbundna tillsynen oftast inte möjlighet att bedöma ändamålsenligheten i en enskild åtgärd i sig. Att som arbetsgruppen gör, hänvisa till att Skolinspektionen ska ha de nationella proven som underlag för bedörnning av insatta åtgärder torde enhgt Skolinspektionens mening inte vara tillräckligt. Skolinspektionens omrättning av

7 7(9) nationella prov har dessutom visat att det finns stora avvikelser mellan ursprungsrättarens och omrättarens bedömning av vissa prov. Skolinspektionen anser därför att det finns anledning att ifrågasätta om enbart de nationella proven kan användas som ett tillförlitligt mått på elevemas kunskaper och kunskapsutveckling. Konsekvensutredning Skolinspektionen saknar en analys av de ekonomiska konsekvenserna som förslagen kommer att innebära för Skolväsendets Överklagandenämnd. Om förslagen ska genomföras måste en sådan konsekvensanalys tas fram. Arbetsgmppen konstaterar att om utredningen av en elevs behov av särskilt stöd inte längre regleras i skollagen, kommer en viss formell skillnad att finnas mellan kommunala och fristående skolor vad gäller utredningsskyldigheten eftersom officialprincipen, som gäller för myndigheter inte gäller för fristående skolor. En av grundprinciperna inom skolväsendet efter 2010 års skollagsreform är att regleringen i så stor utsträckning som möjligt ska vara så lika som möjligt för både kommunala och fristående skolor. Skolinspektionen anser därför att en sådan konsekvens inte är acceptabel. Författningskommentar 3 kap. 6 skollagen Avgränsningen i förslaget innebär en stor principiell förändring jämfört med nuvarande reglering. Flera av skolformerna som tidigare inte har omfattats av rätten till särskilt stöd, exkluderas nu även från stöd i undervisningen. Skolinspektionen befarar att förändringen kommer leda till tillämpningsproblem och oklarheter om vad den enskilde eleven egentligen har rätt till, t.ex. för elever inom vuxenutbildningen och elever i mtemationella skolor. 3 kap. 8-9 skollagen Det är oklart vilka beslut en rektor ska fatta. Av 8 andra stycket framgår att om rektorn bedömer att särskilt stöd inte ska ges, ska rektorn fatta beslut om det. 19 femte stycket anges samtidigt att om elev inte är i behov av särskilt stöd ska rektorn, eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till, trots en begäran enhgt första stycket besluta om att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Men 9 första stycket avser elever som ska ges särskilt stöd enligt 8. Skolinspektionen ifrågasätter om rektorn ska fatta beslut om både att särskilt stöd inte ska ges enligt 8 och att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas enhgt 9.

8 8(9) 3 kap. 9 a skollagen I förslaget förs begreppet förberedelseklass in utan någon form av definition (även om en hänvisning i motivtexten görs till de förslag som har lämnats i promemorian Ds 2013:6 Utbnclning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång). Begreppet förberedelseklass finns inte i skollagen idag och bör därför definieras på något sätt, annars kan det enhgt Skolinspektionen bli otydligt när åtgärdsprogram inte ska utarbetas för denna grupp elever. 28 kap. 16 skollagen Skolinspektionen ställer sig frågande till hänvisningen i punkten 2, att beslut av en rektor i fråga om åtgärdsprogram enligt 3 kap. 9-9 b får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd, eftersom det i 9 a och 9 b anges när särskilt stöd inte ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 29 kap. 10 skollagen En hänvisning till 7 förvaltningslagen angående allmänna krav på handläggningen av ärenden läggs till för enskilda huvudmän att följa. Skolinspektionen anser inte att denna och övriga bestämmelser i förvaltningslagen är tillräckliga för att reglera skolornas utredning och dokumentation vid arbetet särskilt stöd. Övrigt Skolinspektionen anser att den valda lagstiftnmgstekniken, med många negationer och undantag i bestämmelserna, är svårläst och svårtolkad. Skolinspektionen befarar att detta kan leda till missförstånd och tillämpningsproblem. Avslutande kommentarer Arbetsgruppens strävan att definiera och exemplifiera de i dag rätt vaga begreppen stöd och särskilt stöd är vällovlig. Om det sedan i praktiken går att klargöra skillnaderna mellan stödformerna återstår att se. Men om, som arbetsgruppen föreslår, elevers behov av särskilt stöd huvudsakligen bör hanteras inom ramen för de resurser som lärarlaget har till sitt förfogande, uttrycker arbetsgruppen något annat och mer än bara en förenkling av dokumentationskravet. Arbetsgruppens förslag innebär en förskjutning av ansvaret för beslut om och genomförande av stöd nedåt i systemet till lärarna själva, och beslut om särskilt stöd uppåt till rektorsnivå. Skolinspektionen anser att det som omfördelas sannolikt är en i sammanhanget försumbar tidsinsats för själva skrivandet av åtgärdsprogram, medan centrala pedagogiska värden och framgångsfaktorer som kollegiala samtal, elevers och föräldrars delaktighet, formativa bedörnningsinsatser, kompetenta ufredningar, utvärdering av gjorda insatser samt hänsynen till elevers bästa och rättssäkerhet riskerar att gå förlorade. Andra risker är brist på likvärdighet samt godtycke och slentrian i val av stödåtgärder. Ett större bedömningsansvar förflyttas

9 9(9) till rektor, vilket ställer större krav på rektors kompetens och förtrogenhet än vad som ofta är fallet i dag, med i många fall täta rektorsbyten på skolorna. Förslaget kan ses som en avreglering i en tid som skolpolitiskt annars präglas av återreglering. Det är diskutabelt om just elevers rätt till särskilt stöd och arbetet med åtgärdsprogram är särskilt väl lämpade för en sådan avreglering, inte minst med tanke på att en stor mängd av Skolinspektionens konstaterade brister i tillsynen samt anmälningsärenden rör just detta. I ärendets slutliga handläggning har rättschefen Marie Axelsson deltagit. Juristen Sofia Tiberg har varit föredragande. Ann-Marie Begler Generaldirektör Peter Ekborg Bitr. generaldirektör

Yttrande över departementsskrivelsen: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50)

Yttrande över departementsskrivelsen: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50) Sida 1 (6) Utbildniiigsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementsskrivelsen: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50) Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN) vill

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6)

Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) Skolinspekti lönen Utbildningsdepartementet 2013-05-20 103 33 Stockholm 1(6) Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) Sammanfattning Skolinspektionen anser sammanfattningsvis

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Särskilt stöd enligt nya skollagen

Särskilt stöd enligt nya skollagen Särskilt stöd enligt nya skollagen Nya skollagen (2010:800) tillämpas på utbildning från den 1 juli 2011 Utökade rättigheter för elever i behov av särskilt stöd framhålls som en av de största förändringarna

Läs mer

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande 2013-05-02 1 (5) Dnr:02-2013:1030 Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) U2012/6322/S

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap. förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap. förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81 Skolinspektionen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Sid 1 (9) Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81 Sammanfattning Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Svenska för invandrare

Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) över betänkandet "Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning" (SOU 2013:76) (Dnr2013/6517/GV) Inledande synpunkter Skolinspektionen

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Den nya skollagen 2010:800

Den nya skollagen 2010:800 Den nya skollagen 2010:800 - avsnitt som berör r grundskolan 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer Tidaholms kommuns revisorer Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Revisionsfråga: Säkerställer Barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar i enlighet med gällande

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Dnr 43-2015:9278 Marks kommun markskommun@mark.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Lyckeskolans grundsärskola i Marks kommun Beslut 2 (14) Tillsyn i Lyckeskolans grundsärskola har genomfört

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE Ä 2016-02-29 Sida 1 (6) Dnr 2015:513 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap -

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Information och Kompetens i Sverige AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Information

Läs mer

Arbetet med extra anpassningar samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

Arbetet med extra anpassningar samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Arbetet med extra anpassningar samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. september 2016 Styrdokument Denna handlingsplan har sin utgångspunkt i vad som sägs om extra anpassningar samt åtgärdsprogram

Läs mer

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutinen är skapad efter att bestämmelserna kring stödinsatser förändrats från och med den 1 juli 2014. I de nya bestämmelserna används

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd

JOKKMOKKS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Rutiner vid arbete med elever i behov av stöd Elevansvarig pedagog Klasslärare, mentor Arbetslag Spec. ped Skollagen 3kap, 3 Info till rektor B E S L U T S P R O T O K O L L ej ÅP REKTOR Utredning Skollagen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola rs Skolinspektionen 2014-03-26 Hermods AB magnus.wahlberg@hermods.se Rektorn vid Design & Construction College daniel.maimstrom@hermods.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Design & Construction

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut s# Skolinspektionen Haninge kommun haningekommun@haninge.se Beslut för fritidshem i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Sammanfattning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Sammanfattning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Sammanfattning Granskningen utgår från skolsituationen för elever som är, eller har varit, placerade

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

Socialdepartementet Stockholm 1 (7) Dnr: :3084. Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Socialdepartementet Stockholm 1 (7) Dnr: :3084. Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Skolinspektionen Socialdepartementet 2016-10-14 103 33 Stockholm 1 (7) Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Sammanfattning Skolinspektionen tillstyrker förslaget att

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-12-20 I Ur och Skur Mullekojan ekonomisk förening Rektorn vid I Ur och Skur Mullekojan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i I Ur och Skur Mullekojan i Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Innehåll Bakgrund...3 Inledning...4 Skollagen 2010:800...5 Ärendegång...8 Vad innebär en allsidig elevutredning?...9 Remiss till specialistnivå...12

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti Promemoria 2017-08-16 Utbildningsdepartementet Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti För att alla elever ska få det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna föreslår regeringen att en åtgärdsgaranti

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Kungsbacka kommun Rektorer vid Fjärås Bräckaskolan Gul Beslut för grundskola efter tillsyn i Fjärås Bräckaskolan Gul i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 2: 7-9 helena.rivel@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan 2:

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite B e s 1 u t Praktiska Sverige AB Föreläggande vid vite efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Praktiska Stockholm i Stockholms kommun 1 (8) Sammanfattande bedömning Skolinspektionen inspekterade

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

Klagomålshantering. 2. Muntligen eller skriftligen till rektor eller bitr. rektor. 3. Skriftligen till huvudman. 4. Skriftligen till skolinspektionen

Klagomålshantering. 2. Muntligen eller skriftligen till rektor eller bitr. rektor. 3. Skriftligen till huvudman. 4. Skriftligen till skolinspektionen Klagomålshantering Syftet med ISGR:s rutiner för klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom verksamheten. Enligt skollagen(2010:800) 4kap 8, ska det på en skola finnas skriftliga

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun JB Gymnasium Mitt AB Postadress: Box 3147, 550 03 Jönköping Rektorn för JB Gymnasiet i Norrköping tommy.thundahl@jbgymnasiet.se 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut Box 43 153 21 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i den

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Sammanfattning I betänkandet behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:137 Obligatoriska

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut ;:^:OT,- J ;I 2013-05-31 Stiftelsen Livets ord robert.ekli@loks.se Rektorn vid LOKS Fridhemsskolan F-6 margareta. gustafsson@loks.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-21 Kungsbacka kommun Rektorn vid Särö skola F-3 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Särö skola F-3 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-23 Dnr 400-2011:6483 Huvudmannen för Jensen Uppsala Rektorn vid Jensen Uppsala Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn av Jensen Uppsala i Uppsala kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Kommittédirektiv. En läsa-skriva-räkna-garanti. Dir. 2015:65. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015

Kommittédirektiv. En läsa-skriva-räkna-garanti. Dir. 2015:65. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015 Kommittédirektiv En läsa-skriva-räkna-garanti Dir. 2015:65 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för att införa en s.k. läsa-skriva-räkna-garanti

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Gäller för utbildning som påbörjas efter den 1/7 2011 Mer om Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan Nyheter Från och med hösten 2011 har en elev som på grund av

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola = Dnr 43-2015:3899 Gävle kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tallbo grundsärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo grundsärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten

Läs mer

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Förord Under 2000-talets första år fick debatten om skolans bedömningssystem ny fart. I några kommuner försökte man återinföra betygssättning för

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Katarina Sandberg 2016-11-01 BUN 2016/0859 0480-45 30 03 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola Samverkan för bästa skola Nu genomför vi på Skolverket insatser för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas PM 2013: RIV (Dnr 001-687/2013) Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (DS 2013:23) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 24 juli 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Uppenbar risk för felaktiga betyg

Uppenbar risk för felaktiga betyg Kvalitetsgranskning Rapport 2014:08 Uppenbar risk för felaktiga betyg En kortrapport om likvärdighet och kvalitet i skolors betygssättning Skolinspektionens rapport 2014:08 Diarienummer 400-2013:200 Stockholm

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-28 Uppvidiiige kommun Rektorn vid Lenhovdaskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lenhovdaskolan i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer