-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI STOCKHOLM 1962

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962"

Transkript

1 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI STOCKHOLM 1962

2 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI Sammanställd av Olof Jägerskiöld STOCKHOLM 1962

3 Lindbergs Tryckeriaktiebolag, Stockholm 1962 l 18022

4 INNEHÅLL Förord Förkortningar Polygrafer och periodica Författningar Allmänt Riksarkivet Krigsarkivet Övriga centrala arkiv Landsarkiv och stadsarkiv Kyrkliga arkiv Övriga lokala myndigheters arkiv Kommunala arkiv Företagsarkiv Folkrörelsearkiv Övriga enskilda arkiv Bibliotekens handskriftssamlingar Utländska arkiv Arkivlokaler, arkivanordningar och förvaringshjälpmedel.... Fotografering Bok och skrift, papper och papperskonservering.... Sigill och sigillkonservering Utställningar Författarregister

5 J

6 FÖRORD En svensk arkivbibliografi har hittills saknats. I viss utsträckning har visserligen arkivvetenskaplig litteratur stundom redovisats i andra bibliografiska sammanhang; men då i regel under avdelningen bibliografi t. ex. i den av Svenska historiska föreningen årligen publicerade Svensk historisk bibliografi. Av naturliga skäl har en sådan redovisning aldrig varit fullständig och knappast heller åsyftat att vara det. I och med att arkivvetenskapen allt mer gör sig gällande som en särskild disciplin vid sidan av bibliografin och biblioteksvetenskapen, har behovet av en så uttömmande bibliografisk redovisning som möjligt av den därtill hörande litteraturen blivit mera kännbart. D en sammanställning av svensk arkivlitteratur under femtonårsperioden , som härmed framlägges, utgör ett första försök att fylla detta behov. M eningen är, att detta försök skall fullfölj as såväl framåt som bakåt i tiden. Om denna plan kan fullfölj as, skulle resultatet så småningom bli en fullständig svensk arkivvetenskaplig bibliografi. Att detta skulle vara till nytta för alla dem, som syssla med arkiv och arkivvetenskap kan väl knappast bestridas. Avsikten har varit a tt göra bibliogra fin så fullstä ndig som möjligt. D ä rför ha även fö rfattningar och viktigare tidningsartikla r m edtagits. För att nå detta syfte ha bl. a. riksarkivets klippsamling samt publikationerna Svensk tidningsindex och Svensk tidskriftsindex utnyttjats. R edaktören är medveten, att man härvidlag står inför ett avvägningsproblem och att det sätt varpå problemet nu lösts säkerligen kan bli föremål för diskussion. Stockholm i september Olof Jägerskiöld

7

8 FÖRKORTNINGAR AMEN ASF AST DB FA HT MRA PHT SFS SSAA Archivistica et mediaevistica Ernesto Nygren oblata. Arkiv, samhälle och forskning. Arkivvetenskapliga Studier. Donum Boethianum. Företagsarkiven. Historisk tidskrift. Donum Boethianum. Personhistorisk tidskrift. Svensk författningssamling Stockholm stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse.

9

10 POL Y GRAFER OCH PERIODICA Archivistica et mediaevistica, Ernesto Nygren oblata, se Såmlingar och studier utg. av Svenskt arkivsamfund l. Arkiv, samhälle och forskning, se Skriftserie, Svenska arkivsamfundets skriftserie. Arkivinformation, Meddelande i arkiv- och registreringsfrågor utg. av Näringslivets arkivråd 1-3. Stockholm (l) Arkivnytt, Nordisk arkivnyt årg Udgiver: Rigsarkivet Köbenhavn. Köpenhamn (2) Bygdesägen och gårdsar kiv. Stockholm ( 3) Donum Boethianum, Arkivvetenskapliga bidrag tillägnade Bertil Boethius 31/ Red. Olof Jägerskiöld och Ake Kromnow Stockholm Rec. i Stockholms-Tidningen 27/ av Sven-Uiric Palme, i Svenska Dagbladet 27/ av Bertil Broorne och i Dansk Historisk Tidskrift 1951 av Holger Hjelholt. ( 4) Företagsarkiven, se Skriftserie, Svenska arkivsamfundets skriftserie 3. Företagsarkiven 1958, se Skriftserie, Svenska arkivsamfundets skriftserie 5. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, del 1-4. Lund (5) Meddelanden från svenska riksarkivet för åren Stockholm (6) Nyt fra Rigsarkivet Köpenhamn Forts. se Arkivnyt, Nordisk. (7) Samlingar och studier utg. av Svenskt arkivsamfund, l. Archivistica et mediaevistica Ernesto Nygren oblata. Stockholm (8) Skriftserie. Svenska arkivsamfundets skriftserie. l, Arkiv, samhälle och forskning. Stockholm 1953; 2. Arkiv, samhälle och forskning. Stockholm 1954; 3. Företagsarkiven.. Orientering om modern arkivorganisation. Stockholm 1956; 4. Arkiv, samhälle och forskning. Stockholm 1958; 5. Företagsarkiven 1958, referat från arkivdagarna december Stockholm i Göteborg 9 och 10 (9) Studier. Arkivvetenskapliga studier, utg. av Sten Engström. Uppsala Rec. av Olof Jägerskiöld HT:72 ( 1952). ( 10) Studier. Arkivvetenskapliga studier, andra samlingen, utg. av Sten Engström och Birger Lundberg. Uppsala ( 11) 9

11 Årsberättelse. Riksarkivets årsberättelse Stockholm Ingår i MRA, finns även separat. ( 12) Årsberättelse, för stadsarkivet i Malmö Malmö stads årsbok Malmö (13) Årsberättelse, Stockholrns stads arkivnämnd och stadsarkiv. Arsberättelse Stockholm L (14) FÖRFATTNINGAR Författningar rörande arkivvården. Sammanställda av Birger Linden. Uddevalla (Ingår i Svensk Lagsamling. Utg. av Nothin-Petri Nordenstam 17). Lagsamlingen redovisar de vid dess utgivning aktuella arkivförfattningarna. Senare av trycket utgivna författningar meddelas här nedan. - Rec. av Lisa Kaiser Der Arehivar 7, (15) Kungl. Maj:ts instruktion för riksarkivets heraldiska sektion och Statens heraldiska nämnd den 5 juni SFS 529: ( 16) Kungl. Maj :ts kungörelse angående utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter den 11 december SFS 716: (17) Kungl. Maj :ts cirkulär till statistiska centralbyrån, riksarkivet, länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna i samtliga län samt roteombuden angående utgallring av vissa handlingar rörande folkbokföringen och den allmänna skatteuppbörden den 5 mars SFS 115: (18) Stadga för Västerås Kommunala arkivväsen. Västerås stadsfullmäktiges handlingar 1954 B: 33. (19) Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i kungörelsen den 21 december 1945 (nr 829) angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar den 11 februari 1955, SFS 31: (20) Kungl. Maj:ts kungörelse angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter tillhö~ande försvaret den 11 februari SFS 32: ( 21) Kungl. Maj:ts kungörelse angående avgifter och ersättningar vid anlitande av riksarkivets heraldiska sektion och Statens heraldiska nämnd den 12 maj SFS 205: (22) Kungl. Maj:ts kungörelse om ändrad lydelse av 6 kungörelsen den 11 december 1953 (nr 716) angående utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter den 28 februari SFS 65: ( 23) Förteckningsplan och gallringsföreskrifter för arkiven vid statens sinnes-- sjukhus. Samling av författningar och cirkulär m. m. angående medicinalväsendet 1958: ( 24) Kungl. Maj :ts cirkulär till riksarkivet och rikets kommuner om gallring i kommunernas arkiv den 24 oktober SFS 529: ( 25) lo

12 Riksarkivets cirkulär till rikets kommuner med råd och anv1smngar om gallring i kommunernas arkiv den 30 oktober SFS 530:1958 (26) Transsumt av Kungl. Maj :ts brev till länsstyrelserna i samtliga län angående förteckningsplaner och gallringsbestämmelser för länsstyrelsernas arkiv den 30 december SFS 667:1958. Jfr. även nr 364. (27) Arkivstadga för statsdepartementen den 16 januari SFS 17: (28) Kungl. Maj:ts kungörelse om ändrad lydelse av Kungörelsen den 14 juni 1946 (nr 428) angående överlämnande av arkivhandlingar till landsoch länsarkiven den 27 februari SFS 52: ( 29) Stadga för den kommunala arkivvården i Malmö den 20 november Malmö Se även Malmö stadsfullmäktiges handlingar (30) ALLMÄNT Allmänna handlingars offentlighet. - Morgonbladet 30/ (ledare). (31) Almqvist, Daniel, Arkiven, tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. - DB. Stockholm (32) Almqvist, Daniel, Att bevara gamla papper - Svenska Dagbladet 5/ (33) Andersson, Ingvar, Archives in Sweden. Stockholm Ingår i Ottervik, G., Möhlenbrock, S., & Andersson, I., Libraries and archives in Sweden. ( 34) Andersson, Ingvar, Arkiv och arkivorganisation. - FA. Stockholm (35) Andersson, Ingvar, Arkiv, samhälle och forskning. Inledningsord vid Svenskt arkivsamfunds konstituerande sammanträde ASF l. Stockholm (36) Andersson, Ingvar, Le probli!me du triage dans les Archives de!'administration suedoise. - MeJanges offerts par ses confreres etrangers a Charles Braibant. Bruxelles (37) Arkivering av handlingar. - Föreningen auktoriserade revisorer. Ledamotsförteckning 1958: Stockholm (38) Arkivet och dess rationella vård. Föreningsarkiv ur juridiska, ekonomiska och vetenskapliga synpunkter. Se Sjölin, Walter. Arkivgallring och offentlighetsprincip. - Dagens Nyheter 2/8 dare). Arkivplikt, Utvidgad arkivplikt. - Svensk Kyrkotidning (le (40) ( 41) Bara, Jose Antonio Martinez, Los archivos suecos y su reglementacion. - Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 67, Madrid (42) Bautier, Robert-Henri, Bibliographie selective des guides d'archives.supplement au Guide international des archives tome l. Europe The 11

13 Journal of Documentation 9:1. Oxford Innehåller en avdelnin,g Suede. (43) Bejerot, Nils, Hjelmqvist, Bengt & Sten, Hemming, En debatt om klippar kiv. - Expressen 9/ ( 44) Betänkande angående löneställningen för de vetenskapligt utbildade tjänstemännen vid statens arkiv, bibliotek och museer. Avgivet den 22 december 1942 av inom Finansdepartementet tillkallade sakkunniga. Stockholm (45) Boberg, Stig, Förteckning över förvärv av arkivalier och filmer av arkivalier.- HT 78. Stockholm (46) Boethius, Bertil, Arkivschema och proviniensprincip. - A St 2. Uppsala (47) Bolin, Sture, Samtidshistoriens fiender. Några reflexioner och exempel. - Människan och samhället. En bok till Tage Erlander på 50-årsdagen. Stockholm (48) Bousse, Alphonse, Het archiefwezen in Sweden. - Archives, Bibliotheques et Musees de Belgique 19, l. Bruxelles (49) Broström, Jösse & Heijne, Hans von, Kontorsautomation och arkivering. - FA 1958, Stockholm (50) Brulin, Herman, Källor till hembygdens historia. - Vestrogotica 7. Uppsala (51) Cederström, Bror-Gösta, Källmaterialet och den historiska forskningen. - Dagens Nyheter 26/ (52) Dahlgren, Erik, Arkivaliska källor till hembygds- och släktforskning. - Arkiv för norrländsk hembygdsforskning, utg. av Kulturhistoriska föreningen Murberget 12. Härnösand (53) D'Israeli, lsaac, Manuskriptfynd. - Bokvännen 8. Stockholm (54) Dokumenten måste räddas. - Sydsvenska Dagbladet Kvällsposten 27/ (Ledare) (55) Engström, Sten, Det s. k. allmänna arkivschemat och de lokala arkiven. -A St. l. Uppsala (56) Engström, Sten, Primär och sekundär proviniens. Några anmärkningar om tillämpningen av en arkivordningsprincip. - AMEN. Stockholm (57} Engström, Sten, Signering av arkivalier. - A St 2. Uppsala (58) Fahlström, Jan Magnus, Aktuella arkivproblem. - Svenska elverksföreningens handlingar 30. Stockholm l :l55. (59) Fahlström, Jan Magnus, Från historiens brädgård. ningen 15/ Stockholms-Tid (60) Finding your forefathers. Some Hints for Americans of Swedish Origin. Royal Ministry for Foreign Affairs Press and Information Service. Stockholm (61) Folke J., Källorna till hembygdens historia. - Skaraborgs Tidning 10/ (62) 12

14 Forsmarker, Karl-Erik, Rationell arkivering. - Handelstjänstemannen, (63) Förteckning över av Kungl. Maj:t utfärdade gallringsföreskrifter t. o. m MRA Stockholm 19SL (64) Förteckning över inspektioner av dispenserade stads- och kyrkoarkiv MRA Stockholm (65) Förteckning över inspektioner av lokala arkiv , verkställda enligt inspektionskungörelsen 1:4 och 6. - MRA 1S45. Stockholm (66) Gillingstam, Hans, De svenska släktböckerna före Rasmus Ludvigsson. - Släkt och hävd. Stockholm (67) Hagelberg, Lillemor, Hur våra medeltidsböcker rekonstrueras. Ett intressant forskningsarbete i riksarkivet. - Nordisk boktryckarekonst 46. Stockholm (68) Hamberg, Lars, Bibliotek, arkiv eller skräpkammare. Några tankar om samlarmanin. - Bokvännen 9. Stockholm (69) Heckscher, Eli F., Samhällsforskningens underlag. -Dagens Nyheter 21/ (70) Heckscher, Ella, Sex kapitel om släktforskning. Kort handledning för amatörer, 3:e upp!. Stockholm 1955, 4:e upp!. Stockholm (71) Hedar, Sam, Arkivväsendets kris.- MRA Stockholm (72) Hedar, Sam, Några arkivtermer.- MRA Stockholm 1:.56. (73) Hedar, Sam, Skall man gömma på gamla papper? - AMEN. Stockholm (74) Hedar, Sam, Statliga arkivalier i städernas arkiv. En författningsgranskning.- MRA Stockholm (75) Hedmark, G. Rickard, Handskriftsfragment i bokband. - Gefle Dagblad 17/ (76) Helgesson, Jon, Tankar i en handskriftsamling. - Nordisk tidskrift 29. Stockholm ( 77) Helmfrid, Björn & Pärtel, Ago, Gallring efter plan. - Arkivinformation l. Stockholm (78) Hildebrand, Bengt, N. J. Ekdahl och diplomatariet. - Historiska studier tillägnade Nils Ahnlund. Stockholm (79) Hildebrand, Karl, Möjligheten att utvidga enskilda forskares tillgång till de senaste decenniernas statliga och privata arkivsamlingar (referat). - HT 67 s. 74 ff. Stockholm (80) Hofren, Manne, Arkivskatter till våra bygders historia. - Oskarshamns Nyheterna. 16/ (81) Holm, Nils F., Gallring i statliga arkiv. Nya generella riktlinjer. - AS}? 2. Uppsala l 54. (82) Holm, Nils F., Gallringsproblemen.- FA. Stockholm (83) Holm, Nils F., 1940 års arkivsakkunniga, meddelande. - HT 71 s Stockholm (84) 13

15 Holmberg, Nils H j., Arkiv under krig. - DB. Stockholm ( 85) Hvarfner, Harald, Museer och arkiv med systematiskt insamlat material belysande svensk kulturhistoria. - Handböcker i hembygdsforskning utg. av R ådet för hembygdsforskning. l. Linköping (86) Johannesson, Gösta, Diplomatik. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 3. Malmö (87) Johnsson, Pehr, Missionsarkiven och forskningen. - Svenska Morgonbladet 26/ (88 ) Jägerskiöld, Olof, Rundabordskonferensen i Zagreb den 23 till 25 maj ASF 4. Stockholm (89) Järbe, Bengt & Wichman, Holger, Bibliotek och arkiv i hembygdsforskningens tjänst. - Rikstävlingen min hemsocken. Jord och ungdoms bilaga för funktionärer Stockholm (Även separat under titeln : Min hemsocken. Stockholm 1954.) (90) Jörgensen, Ellen, Undersögelser i Sverige af middelalderlige fragmenter, der har tjent som omslag om arkivalier. - D ansk Historisk Tidskrift. 11: l. K öpenhamn ( 91) Jörgensen, Harald, Arkiverne og historieundervisningen i skolerne. - Nordisk Tidskrift 30. Stockholm (92 ) Jörgensen, Harald, Nordiske Arkivundersögelser i Tyskland. - Nordisk Tidskrift 25. Stockholm (93 ) Kaiser, Lisa, Aktenkassa tion in schwedischen Archiven. - Archivalische Zeitschrift, Bd. 47. Miinchen (94) Kaiser, Lisa, Die schwedische Kommission fiir Aktenaussonderung. - D er Arehivar 5. Diisseldorf (95) K arlen, Ingvar & Löwenborg, Gunnar, Fråga gärna i stället för att läsa själv. - Byggmästaren (96 ) Karlsson, K. E., V em var din.farfa rs far? - Norrländska Socialdemokraten 2/ (97 ) Kretschmar, Helmut, Eindriicke aus schwedischen Archiven. - Archivmitteilungen 5. Berlin (98) Kromnow, Åke, Arkivhandböcker, Nordisk litteratur. - Tidskrift för dokumentation 10. Gävle (99) Kromnow, Åke, D e svenska arkivforskningarna i Berlin MRA , Stockholm ( 100) Kromnow, Åke, Pappersfloden tämjes genom rationell arkivering. - Svepsk handel Stockholm ( 101) Kromnow, Åke, Samarbetsfrågan. - FA 1958, Stockholm ( 102) Kromnow, Åke, Svenska historiker i ryska arkiv. - HT 78, Stockholm ( 103) Kundtjänst i lärda verk. - Dagens Nyheter 20/ (ledare, citerad i Svenska Dagbladet ). ( l 04) Liedgren, Jan, Arkiv. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid l. Malmö (l 05) 14

16 Liedgren, Jan, Avskriftsamlingar. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid l. Malmö ( 106) Liedgren, Jan, Bevarade och föreskrivna typer av svenska urkunder från 1300-talets mitt. - AMEN, S.tockholm ( 107) Liedgren, Jan, Biskopsarkiv. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid l. Malmö ( 108) Liedgren, Jan, Brevsamlingar. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 2. Malmö (l 09) Liedgren, Jan, Diplom.- Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 3. Malmö ( 110) Liedgren, Jan, Medeltidens svenska järnbergsstadgar i arkivhistorisk belysning.- Norberg genom 600 år, Uppsala (111) Lindberg, Folke, Historikern och arkivet. - Dagens Ny.heter 29/ (112) Linden, Birger, Arkiv. - Uppslagsboken Fakta s Bibliotek, museer och arkiv. Stockholm ( 113) Linden, Birger, Vårdnadsplikt och arkivförteckning. Ett J. 0.-åtal och ett prejudikat från 1850-talet. - A St 2, Uppsala (114) Lindqvist, Lars G., Aktuell arkivlittera tur. - FA. Stockholm ( 115) Ljungfors, Åke, Bidrag till svensk diplomatik före Lund Rec. av G. Johannesson i HT 76 (1956). (116) Lundberg, Birger, Recension av Local records. Their nature and care. Ed. by L. Redstone & F. W. Steer. - HT 76, Stockholm (117) Lundberg, Birger, Rekrytering och utbildning av arkivtjänstemän.- Nor- ' disk arkivnyt, Köpenhamn (118) Mellander, Karl, Arkivförluster och arkivvård inom övre Norrland. - DB. Stockholm ( 119) Mirnyj, S. M., Archivnoe delo v Sjvetsii. (Det svenska arkivväsendet). - Istoritjeski Archiv 2, Moskva (120) Nilsson, Alf B., 40 mil papper i svenska arkiv. -Barometern 27/7, Smålands Allehanda 27/7, Östergötlands Dagblad 27/7, Gotlands Allehanda 28/7, Västerviks-Tidningen 29/7, Nya Wermlands-Tidningen 3/8, Upp" sala 4/ (121) Nilsson, Alf B., Pappersexercisen spränger arkiven. - Norrlands Posten 5/ (122) Nilsson, Nils, Att hitta i arkiven. Något om arkivforskningen och dess hjälpmedel.- Folklig kultur E 57. (123) Nygren, Ernst, Antikvariernas insats i diplomatariearbetet. - Vitterhetshistorie- och antikvitetsakademiens årsbok 1950, Stockholm 1951; Omtr. i Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar, Historiska serien l, Stockholm (124) Nygren, Ernst, Arkivinspektioner i Uppland enligt 1630 års memorial för riksens antikvarier.- A St. Stockholm (125) Nygren, Ernst, Diplomatarium. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 3. Malmö (126) 15

17 Nygren, Ernst, Kalvskinnskatten.- DB. Stockholm (127) Nygren, Ernst, Orientering om de i hand VI intagna Vatikantexterna. Diplomatarium svecanum VI s. XIII- LV, Stockholm ( 128) Nylander, Rune, Arkivordning och klassifikationssystem.- Affärsekonomi 27, Stockholm (129) Näsman, Curt, Registrering av åtkomsthandlingar, juridiska dokument, kartor och ritningar. - FA. Stockholm (130) Näsström, Gustaf, Slöseri med tid och hälsa i arkiven. Svåra sviter av arbete under jorden. - Stockholms-Tidningen 22/ (131) Olipra, Franciczek, Polska dokument i Sverige. - Dagens Nyheter 22 mars (132) Oljelund, Ivan, Punkten intet. - Vestmanlands Läns tidning 6/5 1957, Arboga Tidning 6/5, Jönköpings-Posten 7/5, Gefle Dagblad 10/5, Katrineholmskuriren 11/5, Hallands-Posten 27/ (133) Petrini, Kurt Harald, Landskista och häradskista. Ett bidrag till den lokala arkivvårdens historia. -DB. Stockholm (134) Pravitz, Gunnar, Arkivkunskap för lantmäteristuderande. Stockholm Kompendieförsäljningen. Tekniska Högskolans studentkår, No (135) Register till genealogiska handskriftsamlingar. - Medlemsblad 41 för Genealogiska föreningen. Stockholm (136) Richter, Karl A., Dokumentteknik. - FA. Stockholm (137) Riksarkivets underdåniga yttrande den 25 juni över civilförsvarsutredningens betänkande angående Civilförsvarets organisation. - MRA Stockholm Ref. i. Västgöta Demokraten 3/7, Värmlands Posten 7/7, Sala Allehanda 11/ (138) Riksarkivets underdåniga yttrande den 24 november 1958 över universitetsutredningens betänkande V: Forskningens villkor och behov. - MRA Stockholm (139) Rinman, Sven, Den bortglömda gruppen. - Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 11/ ( 140) Rosen, Jerker, Bevarade rester av Magnus Ladulås och Birger Magnussons arkiv. - Vetenskapssocieteten i Lund, Ars bok. Lund ( 141) Rosen, Jerker, Diarier. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 3. Malmö (142) Samzelius, Per, Arkivgallring och sekretess. - Förvaltningsrättslig tidskrift. Stockholm (143) Samzelius, Per, Gallring och offentlighetsintresse. - Förvaltningsrättslig tidskrift. Stockholm ( 144) Schetelich, Eberhard, Archive und Archivorganisation in Schweden. - Archivmitteilungen 7, Berlin (145) Schieche, Emil, Das schwedische Archivwesen in den letzten 20 Jahren.- Der Arehivar 2. Diisseldorf (146) Schmid, Toni, Kalendarium och urkundsdatering. - AMEN. Stockholm (147) 16

18 Sjölin, Walter, Arkivet och dess rationella vård. Föreningsarkivet ur juridiska, ekonomiska och vetenskapliga synpunkter. - Stockholm (148) Steckzen, Birger, Om gränsdragning mellan arkiv, museer och bibliotek. -DB. Stockholm (149) Steckzen, Birger, Upprustningen av de lärda verken. - Svenska Dagbladet 24/ (150) Steinnes, Asgaut, Arkiv och Nation. - Svenska Dagbladet 8/ (151) Stenström, Sigge, De gamla handskrifterna har haft mä rkliga öden. - Bohuslänningen 22/ 12, Falukuriren 22/ (med annan tit.}. (152) Stenström, Sigge, Gamla handskrifter. - Dagen 11/ (153) Strandbäck, Alma, Den medicinska expeditionstjänsten vid lasaretten. - Svenska sjukhusföreningens å rsbok 1948, Stockholm ( 154} Swedlund, Robert, Arkiv i landsorten. - Svenska Dagbladet 15/ (155) Swedlund, Robert, Leveranser, inspektioner och arkivförteckningar. Något om de lokala myndigheterna och arkivförfattningarna. - A St. Uppsala (156) Svensk-dansk rundabordskonferens om kassationsproblem. -Nyt fra Rigsarkivet 5. Köpenhamn ( 157) Toldberg, Helge, D e gamle tryk og handskrifter af Den Danske Rimkrenike. - Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 43. Uppsala och Stockholm ( 158) Utredning ang. publicering av Svenskt historiskt källmaterial. - HT 69. Stockholm ( 158 a) Waden, lngel, Innebörden av begreppet allmän handling. Apropå civilförsvarsstyrelsens vägran att utlämna en ingiven rapport. - statsvetenskaplig tidskrift 58. Uppsala och Lund (159) Waden, lngel, Lotsverkets prickrullor och sekretessreglerna. - Forum Navale 14. Stockholm och Uppsala (160) Waden, lngel, Om förbudet för statliga myndigheter att avhända sig arkivalier.- DB. Stockholm ( 161) Waden, lngel, Om utgallring av handlingar. - Förvaltningsrättslig tidskrift. Stockholm ( 162) Waden, lngel, Publicitet och försvar. - Svenska Dagbladet 22/ (163) Waden, lngel, Vitsord för officerare m. fl. och offentlighetsprincipen. - statsvetenskaplig tidskrift 57. Uppsala och Lund (164) Wichman, Holger, Arkiv och gamla papper. - Vårt verk Stock. holm (165) Wichman, Holger, Den sekundära arkivordningen. Proveniensprincip och arkivförteckning. - FA. Stockholm 1956, ( 166) Wichman, Holger, Förteckning över av Kungl. Maj :t utfärdade gallringsföreskrifter t. o. m MRA Stockholm ( 167) 17

19 Wichman, Knut, Källforskningens frihet. - Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 18/ ( 168) Wilhelm, Kurt, Var finns de svenska judarnas "riksarkiv"? - Judisk tidskrift 27. Stockholm ( 169) Zielfelt, Lennart, Om samlingar av tidningsklipp i kungl. biblioteket och annorstädes. - Släkt och hävd Stockholm ( 170) Astra'nd, Sven, Arkivfrågor i nyare litteratur. - ASF 4. Stockholm (171) RIKSARKIVET Almquist, Jan Eric, Biskop Hans Brasks släktbok, vår äldsta samling av., adliia ättajt!l':'lor. - HT 74. Stockholm ( 172) Almquist, Johan Axel, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden. med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning 3: 1-2 ÖstergÖtland. - Skrifter utgivna av Svenska riksarkivet. Stockholm 1S46---;47..(173) ~erg, Tor, Ludvig. Manderströms efterlämnade papper. - DB. Stockholm (174) ~erg, Tor, Joachim Fredrik Preis och hans beskicknin~sarkiv. - MRA Stockholm '. ( 175) Broome, Bertil, Ett bidrag till kännedomen om Wolmar f.arensbachs pap- _.per.- PHT 47. StQckholm (176) ~ruck, A. Ph.; Quellen zur Geschichte Rheinhessens in Riksarkivet Stdckholm. - Mitteilurigsblatt zur rheinhessisr.hen Landeskunde, 2. Mainz (177) Carlo, Riksarkivet i sjönöd. Ett midsommarminne från Hjälmaren...:: ' Eskilstuna kuriren 19/ (178) Friedländer, lna; De medeltida svensk-ryska fredstraktaterna "3. - HT 66. Stockholm ' ( 179) Gillingstam, ;Hans, Medeltidsbreven i Sävstaholmssamlingen. - AMEN. ' Stockholm ( 180) Holm, Nils F., Svenska ratifikationer i riksarkivets traktatsamling. -. AMEN. Stockholm (181) Holmberg, lngvår, Kommerskollegii arbetsfonher under frihetstiden. - MRA Stockholm ( 182) Jägerskiöld, Olof, Några hittills okända handlingar rörande Sveriges accession till hannoverska alliansen. - MRA Stockholm (183) Jägei;skiöld, Olof, Riksarkivets filmsamling. - ASF l. Stockholm r. (184) Kroinno:w, Ake, Arkivbranden på Riddarholmen En av de största 18

20 brandkatastroferna i svensk arkivhistoria. - DB. Stockholm (185) Kromnow, Åke, Kabinettets för utrikes brevväxlingen hemliga räkenskaper i riksarkivet.- MRA Stockholm 19,5L. (186) LandimJ, Sten, Provinsialläkarnas årsberättelser i inedicinalstyrelsens arkiv. Några anteckningar om det äldre beståndet. AMEN. Stockholm ' Även i Föreningen medicinhistoriska museets vänner. Arsskrift (187) Landahl, Sfen, Skoglar Bergström och gallringen i Svea hovrätts arkiv. - DB. Stockholm (188) Liedgren, Jan, Fru Anna Hansdotter Totts jordebrevsförteckning:- His. to risk tidskrift för Finland. Helsingfors ( 189) Liedgren, Jan, Kaminararkivets frälse- och rusttjänstlängder. - MRA, Stockholm (190) Liedgren, Jan, Nils Rabenius' samling av medeltidsbrev och dess proveniens.- DB. Stockholm 1950: '... (191) Liljedahl, äö;i:a; Eine :wasseheichensammlung in Stockholm; - Papiergeschichte 5. Darmstadt ( 192) Liljedahl, Gösta, En vattenmärkssamling i Riksarkivet. - MRA ' Stockholm j (193) Lirtden, Birger, Andra- byråns förteckningsarkiv: i :.'fiksarkivet. Anteckning ~ ar om statsmyndigheternas arkivförteckningar. - DB. Stockholm -! , o ' ( 194), Linden, Birger & Zielfelt, Lennart, Biografica-samlingen i Riksar'kivet.: - - Släk.t och hävd 1952, Stockholm ( 195) IVIöll~ryd, Anders W., Riksarkivet ger svaret. - Helsingborgs :. Dagblad 1/2 _1959.., o (196). ~öll~ryd, Anders W., Rikaarkivet - nationens minne..-. Grafisk Fak. Jorstidning 19.58: 2... (197.) Mölleryd, Anders W., Riksarkivet- vårt lanc!s. minne. - Svenska. Journalen 1959:_33. (198) ~ölleryd, Anders W., Riksarkivet. 47.~00 böcker och skrift(!r. :!Jokbinderiarbetaren, Stockholm (199) Nordström, Olo( Källkritish problem beträffande be~gskollegii ~ch be,gmästa~:edömenas arkiv. - Svensk geografisk årsbok 29, Lund :. o (200) 9liver, Riksarkivet i sjönöd. - Göteborgs Hand.els~ o_ch Sjöfart;tidning 10/ , o (201} o Peterson, Karl, Svea Rikes hävdagömrna. - Hemmets veckotidning 1/1,0 (202) Querisel, Alice_, Äldsta dotter (innehåller bl. a. skildringar från riksarki. vet). Stockholm ( 203} Ridderstad, Stina; Ensa,m vandrande _ å~kivsekre~eraren Gustaf Ribbing Lund Rec. "i Svenskä ~ Dagbladet 15'/ av B (irg~~) s ( te~kze~)... ( 204)

21 Ridderstad, Stina, Några nyfunna notiser om riksarkivet av Gustaf Ribbing. MRA, Stockholm (205) Riksarkivets lokahråga. ~ Morgontidningen 17/ (ledare, cit. i Dagens Nyheter 18/5). (206) Riksarkivets underdåniga skrivelse den 14 juni 1947 angående riks- och landsarkivens personalbehov. MRA, 1948, Stockholm (207) Riksarkivets underdåniga skrivelse den 30 augusti 1958 angående dess behov och anslag för budgetåret 1959/60. - MRA 1957, Stockholm (208) Scheffer, Gunnar, J. G. Liljegrens provtryck av sigillteckningar för Diplomafarium Svecanum. - MRA Stockholm (209) Schieche, Emil, Neuer schwedischer Reichsarchivar. - Der Arehivar 3, Diisseldorf ( 21 O) Setterkrans, Göran, Hans Brasks släktbok. Handskriftsundersökning och datering.- PHT 54. Stockholm (211) Sjödin, Lars, Cecilia stenbocks arkiv på Haga. MRA Stockholm (212) Sjödin, Lars, Några skriftstudier i kammararkivets landskapshandlingar. -DB. Stockholm (213) Sjödin, Lars, Urkundsstilar från 1300-talets mitt. - AMEN. Stockholm (214) Sjögren, Paul, Handlingar ur släkten Posses arkiv. - PHT 47. Stockholm (215) Svalenius, Ivan, Ur riksarkivets ämbetsarkiv. - Gottfrid Carlsson 18/ , Lund ( 216) Söderhielm, Sixten, Riksens ständers kontors arkiv: Serien Inlösta:' fordringar. - Släkt och hävd. Stockholm ( 217) Söderlind, Stefan, Till dateringen av Kaniken Nils Sigvastssons rapport. - DB. Stockholm (218) Thanner, Lennart, Prästeståndets protokoll En källkritisk analys. - MRA Stockholm (219) Utterström, Gustaf, Landshövdingarnas berättelser om länens tillstå,nd under och 1800-talen. - MRA Stockholm ( 220) Waden, Inge!, Materialet till processerna om Arvid Ivarsson åren MRA Stockholm (221) Wichman, Holger, Arkivdepån i Norra Bankohuset, ett femtioårigt provisorium. - ASF 4. Stockholm (222) Wichman, Holger, Harmens register. - Daedalus Stockholm o (223) Zettersteen, Karl Wilhelm, De orientaliska urkunderna i svenska riksarkivet. - Historiska studier. Kungl. vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar 80, Stockholm 19~2. ( 224) Zettersteen, Karl Wilhelm, The oriental documents in the Swedish State 20

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Christian Ahlström. SPÅR AV HAV, YXA OCH PENNA Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt källmaterial

Christian Ahlström. SPÅR AV HAV, YXA OCH PENNA Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt källmaterial BIDRAG TILL KÄNNEDOM AV FINLANDS NATUR OCH FOLK Utgivna av Finska Vetenskaps-Societeten } 148 Christian Ahlström SPÅR AV HAV, YXA OCH PENNA Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 Landsbygdsriksdagen länkar Inför Landsbygdsriksdagen http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 http://gastriklandstidning.se/2014/03/det-ar-nu-vi-ska-fa-ihop-allt-vi-arbetat-for/

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort Avskrifter, register, och Redovisningen är topografiskt ordnad och delvis förenklad. För mer detaljerade upplysningar kontakta Medelpadsarkiv. Västernorrland Statliga arkiv Biskopsvisitationer, domkapitlet

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Hotet mot den svenska befolkningsstatistiken

Hotet mot den svenska befolkningsstatistiken Hotet mot den svenska befolkningsstatistiken I Sverige brukar vi prisa oss lyckliga för vår befolkningsstatistik, med dess möjligheter till detaljerade jämförelser i tid och rum. Förutsättningen är en

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer