-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI STOCKHOLM 1962

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962"

Transkript

1 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI STOCKHOLM 1962

2 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI Sammanställd av Olof Jägerskiöld STOCKHOLM 1962

3 Lindbergs Tryckeriaktiebolag, Stockholm 1962 l 18022

4 INNEHÅLL Förord Förkortningar Polygrafer och periodica Författningar Allmänt Riksarkivet Krigsarkivet Övriga centrala arkiv Landsarkiv och stadsarkiv Kyrkliga arkiv Övriga lokala myndigheters arkiv Kommunala arkiv Företagsarkiv Folkrörelsearkiv Övriga enskilda arkiv Bibliotekens handskriftssamlingar Utländska arkiv Arkivlokaler, arkivanordningar och förvaringshjälpmedel.... Fotografering Bok och skrift, papper och papperskonservering.... Sigill och sigillkonservering Utställningar Författarregister

5 J

6 FÖRORD En svensk arkivbibliografi har hittills saknats. I viss utsträckning har visserligen arkivvetenskaplig litteratur stundom redovisats i andra bibliografiska sammanhang; men då i regel under avdelningen bibliografi t. ex. i den av Svenska historiska föreningen årligen publicerade Svensk historisk bibliografi. Av naturliga skäl har en sådan redovisning aldrig varit fullständig och knappast heller åsyftat att vara det. I och med att arkivvetenskapen allt mer gör sig gällande som en särskild disciplin vid sidan av bibliografin och biblioteksvetenskapen, har behovet av en så uttömmande bibliografisk redovisning som möjligt av den därtill hörande litteraturen blivit mera kännbart. D en sammanställning av svensk arkivlitteratur under femtonårsperioden , som härmed framlägges, utgör ett första försök att fylla detta behov. M eningen är, att detta försök skall fullfölj as såväl framåt som bakåt i tiden. Om denna plan kan fullfölj as, skulle resultatet så småningom bli en fullständig svensk arkivvetenskaplig bibliografi. Att detta skulle vara till nytta för alla dem, som syssla med arkiv och arkivvetenskap kan väl knappast bestridas. Avsikten har varit a tt göra bibliogra fin så fullstä ndig som möjligt. D ä rför ha även fö rfattningar och viktigare tidningsartikla r m edtagits. För att nå detta syfte ha bl. a. riksarkivets klippsamling samt publikationerna Svensk tidningsindex och Svensk tidskriftsindex utnyttjats. R edaktören är medveten, att man härvidlag står inför ett avvägningsproblem och att det sätt varpå problemet nu lösts säkerligen kan bli föremål för diskussion. Stockholm i september Olof Jägerskiöld

7

8 FÖRKORTNINGAR AMEN ASF AST DB FA HT MRA PHT SFS SSAA Archivistica et mediaevistica Ernesto Nygren oblata. Arkiv, samhälle och forskning. Arkivvetenskapliga Studier. Donum Boethianum. Företagsarkiven. Historisk tidskrift. Donum Boethianum. Personhistorisk tidskrift. Svensk författningssamling Stockholm stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse.

9

10 POL Y GRAFER OCH PERIODICA Archivistica et mediaevistica, Ernesto Nygren oblata, se Såmlingar och studier utg. av Svenskt arkivsamfund l. Arkiv, samhälle och forskning, se Skriftserie, Svenska arkivsamfundets skriftserie. Arkivinformation, Meddelande i arkiv- och registreringsfrågor utg. av Näringslivets arkivråd 1-3. Stockholm (l) Arkivnytt, Nordisk arkivnyt årg Udgiver: Rigsarkivet Köbenhavn. Köpenhamn (2) Bygdesägen och gårdsar kiv. Stockholm ( 3) Donum Boethianum, Arkivvetenskapliga bidrag tillägnade Bertil Boethius 31/ Red. Olof Jägerskiöld och Ake Kromnow Stockholm Rec. i Stockholms-Tidningen 27/ av Sven-Uiric Palme, i Svenska Dagbladet 27/ av Bertil Broorne och i Dansk Historisk Tidskrift 1951 av Holger Hjelholt. ( 4) Företagsarkiven, se Skriftserie, Svenska arkivsamfundets skriftserie 3. Företagsarkiven 1958, se Skriftserie, Svenska arkivsamfundets skriftserie 5. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, del 1-4. Lund (5) Meddelanden från svenska riksarkivet för åren Stockholm (6) Nyt fra Rigsarkivet Köpenhamn Forts. se Arkivnyt, Nordisk. (7) Samlingar och studier utg. av Svenskt arkivsamfund, l. Archivistica et mediaevistica Ernesto Nygren oblata. Stockholm (8) Skriftserie. Svenska arkivsamfundets skriftserie. l, Arkiv, samhälle och forskning. Stockholm 1953; 2. Arkiv, samhälle och forskning. Stockholm 1954; 3. Företagsarkiven.. Orientering om modern arkivorganisation. Stockholm 1956; 4. Arkiv, samhälle och forskning. Stockholm 1958; 5. Företagsarkiven 1958, referat från arkivdagarna december Stockholm i Göteborg 9 och 10 (9) Studier. Arkivvetenskapliga studier, utg. av Sten Engström. Uppsala Rec. av Olof Jägerskiöld HT:72 ( 1952). ( 10) Studier. Arkivvetenskapliga studier, andra samlingen, utg. av Sten Engström och Birger Lundberg. Uppsala ( 11) 9

11 Årsberättelse. Riksarkivets årsberättelse Stockholm Ingår i MRA, finns även separat. ( 12) Årsberättelse, för stadsarkivet i Malmö Malmö stads årsbok Malmö (13) Årsberättelse, Stockholrns stads arkivnämnd och stadsarkiv. Arsberättelse Stockholm L (14) FÖRFATTNINGAR Författningar rörande arkivvården. Sammanställda av Birger Linden. Uddevalla (Ingår i Svensk Lagsamling. Utg. av Nothin-Petri Nordenstam 17). Lagsamlingen redovisar de vid dess utgivning aktuella arkivförfattningarna. Senare av trycket utgivna författningar meddelas här nedan. - Rec. av Lisa Kaiser Der Arehivar 7, (15) Kungl. Maj:ts instruktion för riksarkivets heraldiska sektion och Statens heraldiska nämnd den 5 juni SFS 529: ( 16) Kungl. Maj :ts kungörelse angående utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter den 11 december SFS 716: (17) Kungl. Maj :ts cirkulär till statistiska centralbyrån, riksarkivet, länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna i samtliga län samt roteombuden angående utgallring av vissa handlingar rörande folkbokföringen och den allmänna skatteuppbörden den 5 mars SFS 115: (18) Stadga för Västerås Kommunala arkivväsen. Västerås stadsfullmäktiges handlingar 1954 B: 33. (19) Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i kungörelsen den 21 december 1945 (nr 829) angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar den 11 februari 1955, SFS 31: (20) Kungl. Maj:ts kungörelse angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter tillhö~ande försvaret den 11 februari SFS 32: ( 21) Kungl. Maj:ts kungörelse angående avgifter och ersättningar vid anlitande av riksarkivets heraldiska sektion och Statens heraldiska nämnd den 12 maj SFS 205: (22) Kungl. Maj:ts kungörelse om ändrad lydelse av 6 kungörelsen den 11 december 1953 (nr 716) angående utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter den 28 februari SFS 65: ( 23) Förteckningsplan och gallringsföreskrifter för arkiven vid statens sinnes-- sjukhus. Samling av författningar och cirkulär m. m. angående medicinalväsendet 1958: ( 24) Kungl. Maj :ts cirkulär till riksarkivet och rikets kommuner om gallring i kommunernas arkiv den 24 oktober SFS 529: ( 25) lo

12 Riksarkivets cirkulär till rikets kommuner med råd och anv1smngar om gallring i kommunernas arkiv den 30 oktober SFS 530:1958 (26) Transsumt av Kungl. Maj :ts brev till länsstyrelserna i samtliga län angående förteckningsplaner och gallringsbestämmelser för länsstyrelsernas arkiv den 30 december SFS 667:1958. Jfr. även nr 364. (27) Arkivstadga för statsdepartementen den 16 januari SFS 17: (28) Kungl. Maj:ts kungörelse om ändrad lydelse av Kungörelsen den 14 juni 1946 (nr 428) angående överlämnande av arkivhandlingar till landsoch länsarkiven den 27 februari SFS 52: ( 29) Stadga för den kommunala arkivvården i Malmö den 20 november Malmö Se även Malmö stadsfullmäktiges handlingar (30) ALLMÄNT Allmänna handlingars offentlighet. - Morgonbladet 30/ (ledare). (31) Almqvist, Daniel, Arkiven, tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. - DB. Stockholm (32) Almqvist, Daniel, Att bevara gamla papper - Svenska Dagbladet 5/ (33) Andersson, Ingvar, Archives in Sweden. Stockholm Ingår i Ottervik, G., Möhlenbrock, S., & Andersson, I., Libraries and archives in Sweden. ( 34) Andersson, Ingvar, Arkiv och arkivorganisation. - FA. Stockholm (35) Andersson, Ingvar, Arkiv, samhälle och forskning. Inledningsord vid Svenskt arkivsamfunds konstituerande sammanträde ASF l. Stockholm (36) Andersson, Ingvar, Le probli!me du triage dans les Archives de!'administration suedoise. - MeJanges offerts par ses confreres etrangers a Charles Braibant. Bruxelles (37) Arkivering av handlingar. - Föreningen auktoriserade revisorer. Ledamotsförteckning 1958: Stockholm (38) Arkivet och dess rationella vård. Föreningsarkiv ur juridiska, ekonomiska och vetenskapliga synpunkter. Se Sjölin, Walter. Arkivgallring och offentlighetsprincip. - Dagens Nyheter 2/8 dare). Arkivplikt, Utvidgad arkivplikt. - Svensk Kyrkotidning (le (40) ( 41) Bara, Jose Antonio Martinez, Los archivos suecos y su reglementacion. - Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 67, Madrid (42) Bautier, Robert-Henri, Bibliographie selective des guides d'archives.supplement au Guide international des archives tome l. Europe The 11

13 Journal of Documentation 9:1. Oxford Innehåller en avdelnin,g Suede. (43) Bejerot, Nils, Hjelmqvist, Bengt & Sten, Hemming, En debatt om klippar kiv. - Expressen 9/ ( 44) Betänkande angående löneställningen för de vetenskapligt utbildade tjänstemännen vid statens arkiv, bibliotek och museer. Avgivet den 22 december 1942 av inom Finansdepartementet tillkallade sakkunniga. Stockholm (45) Boberg, Stig, Förteckning över förvärv av arkivalier och filmer av arkivalier.- HT 78. Stockholm (46) Boethius, Bertil, Arkivschema och proviniensprincip. - A St 2. Uppsala (47) Bolin, Sture, Samtidshistoriens fiender. Några reflexioner och exempel. - Människan och samhället. En bok till Tage Erlander på 50-årsdagen. Stockholm (48) Bousse, Alphonse, Het archiefwezen in Sweden. - Archives, Bibliotheques et Musees de Belgique 19, l. Bruxelles (49) Broström, Jösse & Heijne, Hans von, Kontorsautomation och arkivering. - FA 1958, Stockholm (50) Brulin, Herman, Källor till hembygdens historia. - Vestrogotica 7. Uppsala (51) Cederström, Bror-Gösta, Källmaterialet och den historiska forskningen. - Dagens Nyheter 26/ (52) Dahlgren, Erik, Arkivaliska källor till hembygds- och släktforskning. - Arkiv för norrländsk hembygdsforskning, utg. av Kulturhistoriska föreningen Murberget 12. Härnösand (53) D'Israeli, lsaac, Manuskriptfynd. - Bokvännen 8. Stockholm (54) Dokumenten måste räddas. - Sydsvenska Dagbladet Kvällsposten 27/ (Ledare) (55) Engström, Sten, Det s. k. allmänna arkivschemat och de lokala arkiven. -A St. l. Uppsala (56) Engström, Sten, Primär och sekundär proviniens. Några anmärkningar om tillämpningen av en arkivordningsprincip. - AMEN. Stockholm (57} Engström, Sten, Signering av arkivalier. - A St 2. Uppsala (58) Fahlström, Jan Magnus, Aktuella arkivproblem. - Svenska elverksföreningens handlingar 30. Stockholm l :l55. (59) Fahlström, Jan Magnus, Från historiens brädgård. ningen 15/ Stockholms-Tid (60) Finding your forefathers. Some Hints for Americans of Swedish Origin. Royal Ministry for Foreign Affairs Press and Information Service. Stockholm (61) Folke J., Källorna till hembygdens historia. - Skaraborgs Tidning 10/ (62) 12

14 Forsmarker, Karl-Erik, Rationell arkivering. - Handelstjänstemannen, (63) Förteckning över av Kungl. Maj:t utfärdade gallringsföreskrifter t. o. m MRA Stockholm 19SL (64) Förteckning över inspektioner av dispenserade stads- och kyrkoarkiv MRA Stockholm (65) Förteckning över inspektioner av lokala arkiv , verkställda enligt inspektionskungörelsen 1:4 och 6. - MRA 1S45. Stockholm (66) Gillingstam, Hans, De svenska släktböckerna före Rasmus Ludvigsson. - Släkt och hävd. Stockholm (67) Hagelberg, Lillemor, Hur våra medeltidsböcker rekonstrueras. Ett intressant forskningsarbete i riksarkivet. - Nordisk boktryckarekonst 46. Stockholm (68) Hamberg, Lars, Bibliotek, arkiv eller skräpkammare. Några tankar om samlarmanin. - Bokvännen 9. Stockholm (69) Heckscher, Eli F., Samhällsforskningens underlag. -Dagens Nyheter 21/ (70) Heckscher, Ella, Sex kapitel om släktforskning. Kort handledning för amatörer, 3:e upp!. Stockholm 1955, 4:e upp!. Stockholm (71) Hedar, Sam, Arkivväsendets kris.- MRA Stockholm (72) Hedar, Sam, Några arkivtermer.- MRA Stockholm 1:.56. (73) Hedar, Sam, Skall man gömma på gamla papper? - AMEN. Stockholm (74) Hedar, Sam, Statliga arkivalier i städernas arkiv. En författningsgranskning.- MRA Stockholm (75) Hedmark, G. Rickard, Handskriftsfragment i bokband. - Gefle Dagblad 17/ (76) Helgesson, Jon, Tankar i en handskriftsamling. - Nordisk tidskrift 29. Stockholm ( 77) Helmfrid, Björn & Pärtel, Ago, Gallring efter plan. - Arkivinformation l. Stockholm (78) Hildebrand, Bengt, N. J. Ekdahl och diplomatariet. - Historiska studier tillägnade Nils Ahnlund. Stockholm (79) Hildebrand, Karl, Möjligheten att utvidga enskilda forskares tillgång till de senaste decenniernas statliga och privata arkivsamlingar (referat). - HT 67 s. 74 ff. Stockholm (80) Hofren, Manne, Arkivskatter till våra bygders historia. - Oskarshamns Nyheterna. 16/ (81) Holm, Nils F., Gallring i statliga arkiv. Nya generella riktlinjer. - AS}? 2. Uppsala l 54. (82) Holm, Nils F., Gallringsproblemen.- FA. Stockholm (83) Holm, Nils F., 1940 års arkivsakkunniga, meddelande. - HT 71 s Stockholm (84) 13

15 Holmberg, Nils H j., Arkiv under krig. - DB. Stockholm ( 85) Hvarfner, Harald, Museer och arkiv med systematiskt insamlat material belysande svensk kulturhistoria. - Handböcker i hembygdsforskning utg. av R ådet för hembygdsforskning. l. Linköping (86) Johannesson, Gösta, Diplomatik. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 3. Malmö (87) Johnsson, Pehr, Missionsarkiven och forskningen. - Svenska Morgonbladet 26/ (88 ) Jägerskiöld, Olof, Rundabordskonferensen i Zagreb den 23 till 25 maj ASF 4. Stockholm (89) Järbe, Bengt & Wichman, Holger, Bibliotek och arkiv i hembygdsforskningens tjänst. - Rikstävlingen min hemsocken. Jord och ungdoms bilaga för funktionärer Stockholm (Även separat under titeln : Min hemsocken. Stockholm 1954.) (90) Jörgensen, Ellen, Undersögelser i Sverige af middelalderlige fragmenter, der har tjent som omslag om arkivalier. - D ansk Historisk Tidskrift. 11: l. K öpenhamn ( 91) Jörgensen, Harald, Arkiverne og historieundervisningen i skolerne. - Nordisk Tidskrift 30. Stockholm (92 ) Jörgensen, Harald, Nordiske Arkivundersögelser i Tyskland. - Nordisk Tidskrift 25. Stockholm (93 ) Kaiser, Lisa, Aktenkassa tion in schwedischen Archiven. - Archivalische Zeitschrift, Bd. 47. Miinchen (94) Kaiser, Lisa, Die schwedische Kommission fiir Aktenaussonderung. - D er Arehivar 5. Diisseldorf (95) K arlen, Ingvar & Löwenborg, Gunnar, Fråga gärna i stället för att läsa själv. - Byggmästaren (96 ) Karlsson, K. E., V em var din.farfa rs far? - Norrländska Socialdemokraten 2/ (97 ) Kretschmar, Helmut, Eindriicke aus schwedischen Archiven. - Archivmitteilungen 5. Berlin (98) Kromnow, Åke, Arkivhandböcker, Nordisk litteratur. - Tidskrift för dokumentation 10. Gävle (99) Kromnow, Åke, D e svenska arkivforskningarna i Berlin MRA , Stockholm ( 100) Kromnow, Åke, Pappersfloden tämjes genom rationell arkivering. - Svepsk handel Stockholm ( 101) Kromnow, Åke, Samarbetsfrågan. - FA 1958, Stockholm ( 102) Kromnow, Åke, Svenska historiker i ryska arkiv. - HT 78, Stockholm ( 103) Kundtjänst i lärda verk. - Dagens Nyheter 20/ (ledare, citerad i Svenska Dagbladet ). ( l 04) Liedgren, Jan, Arkiv. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid l. Malmö (l 05) 14

16 Liedgren, Jan, Avskriftsamlingar. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid l. Malmö ( 106) Liedgren, Jan, Bevarade och föreskrivna typer av svenska urkunder från 1300-talets mitt. - AMEN, S.tockholm ( 107) Liedgren, Jan, Biskopsarkiv. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid l. Malmö ( 108) Liedgren, Jan, Brevsamlingar. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 2. Malmö (l 09) Liedgren, Jan, Diplom.- Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 3. Malmö ( 110) Liedgren, Jan, Medeltidens svenska järnbergsstadgar i arkivhistorisk belysning.- Norberg genom 600 år, Uppsala (111) Lindberg, Folke, Historikern och arkivet. - Dagens Ny.heter 29/ (112) Linden, Birger, Arkiv. - Uppslagsboken Fakta s Bibliotek, museer och arkiv. Stockholm ( 113) Linden, Birger, Vårdnadsplikt och arkivförteckning. Ett J. 0.-åtal och ett prejudikat från 1850-talet. - A St 2, Uppsala (114) Lindqvist, Lars G., Aktuell arkivlittera tur. - FA. Stockholm ( 115) Ljungfors, Åke, Bidrag till svensk diplomatik före Lund Rec. av G. Johannesson i HT 76 (1956). (116) Lundberg, Birger, Recension av Local records. Their nature and care. Ed. by L. Redstone & F. W. Steer. - HT 76, Stockholm (117) Lundberg, Birger, Rekrytering och utbildning av arkivtjänstemän.- Nor- ' disk arkivnyt, Köpenhamn (118) Mellander, Karl, Arkivförluster och arkivvård inom övre Norrland. - DB. Stockholm ( 119) Mirnyj, S. M., Archivnoe delo v Sjvetsii. (Det svenska arkivväsendet). - Istoritjeski Archiv 2, Moskva (120) Nilsson, Alf B., 40 mil papper i svenska arkiv. -Barometern 27/7, Smålands Allehanda 27/7, Östergötlands Dagblad 27/7, Gotlands Allehanda 28/7, Västerviks-Tidningen 29/7, Nya Wermlands-Tidningen 3/8, Upp" sala 4/ (121) Nilsson, Alf B., Pappersexercisen spränger arkiven. - Norrlands Posten 5/ (122) Nilsson, Nils, Att hitta i arkiven. Något om arkivforskningen och dess hjälpmedel.- Folklig kultur E 57. (123) Nygren, Ernst, Antikvariernas insats i diplomatariearbetet. - Vitterhetshistorie- och antikvitetsakademiens årsbok 1950, Stockholm 1951; Omtr. i Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar, Historiska serien l, Stockholm (124) Nygren, Ernst, Arkivinspektioner i Uppland enligt 1630 års memorial för riksens antikvarier.- A St. Stockholm (125) Nygren, Ernst, Diplomatarium. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 3. Malmö (126) 15

17 Nygren, Ernst, Kalvskinnskatten.- DB. Stockholm (127) Nygren, Ernst, Orientering om de i hand VI intagna Vatikantexterna. Diplomatarium svecanum VI s. XIII- LV, Stockholm ( 128) Nylander, Rune, Arkivordning och klassifikationssystem.- Affärsekonomi 27, Stockholm (129) Näsman, Curt, Registrering av åtkomsthandlingar, juridiska dokument, kartor och ritningar. - FA. Stockholm (130) Näsström, Gustaf, Slöseri med tid och hälsa i arkiven. Svåra sviter av arbete under jorden. - Stockholms-Tidningen 22/ (131) Olipra, Franciczek, Polska dokument i Sverige. - Dagens Nyheter 22 mars (132) Oljelund, Ivan, Punkten intet. - Vestmanlands Läns tidning 6/5 1957, Arboga Tidning 6/5, Jönköpings-Posten 7/5, Gefle Dagblad 10/5, Katrineholmskuriren 11/5, Hallands-Posten 27/ (133) Petrini, Kurt Harald, Landskista och häradskista. Ett bidrag till den lokala arkivvårdens historia. -DB. Stockholm (134) Pravitz, Gunnar, Arkivkunskap för lantmäteristuderande. Stockholm Kompendieförsäljningen. Tekniska Högskolans studentkår, No (135) Register till genealogiska handskriftsamlingar. - Medlemsblad 41 för Genealogiska föreningen. Stockholm (136) Richter, Karl A., Dokumentteknik. - FA. Stockholm (137) Riksarkivets underdåniga yttrande den 25 juni över civilförsvarsutredningens betänkande angående Civilförsvarets organisation. - MRA Stockholm Ref. i. Västgöta Demokraten 3/7, Värmlands Posten 7/7, Sala Allehanda 11/ (138) Riksarkivets underdåniga yttrande den 24 november 1958 över universitetsutredningens betänkande V: Forskningens villkor och behov. - MRA Stockholm (139) Rinman, Sven, Den bortglömda gruppen. - Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 11/ ( 140) Rosen, Jerker, Bevarade rester av Magnus Ladulås och Birger Magnussons arkiv. - Vetenskapssocieteten i Lund, Ars bok. Lund ( 141) Rosen, Jerker, Diarier. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 3. Malmö (142) Samzelius, Per, Arkivgallring och sekretess. - Förvaltningsrättslig tidskrift. Stockholm (143) Samzelius, Per, Gallring och offentlighetsintresse. - Förvaltningsrättslig tidskrift. Stockholm ( 144) Schetelich, Eberhard, Archive und Archivorganisation in Schweden. - Archivmitteilungen 7, Berlin (145) Schieche, Emil, Das schwedische Archivwesen in den letzten 20 Jahren.- Der Arehivar 2. Diisseldorf (146) Schmid, Toni, Kalendarium och urkundsdatering. - AMEN. Stockholm (147) 16

18 Sjölin, Walter, Arkivet och dess rationella vård. Föreningsarkivet ur juridiska, ekonomiska och vetenskapliga synpunkter. - Stockholm (148) Steckzen, Birger, Om gränsdragning mellan arkiv, museer och bibliotek. -DB. Stockholm (149) Steckzen, Birger, Upprustningen av de lärda verken. - Svenska Dagbladet 24/ (150) Steinnes, Asgaut, Arkiv och Nation. - Svenska Dagbladet 8/ (151) Stenström, Sigge, De gamla handskrifterna har haft mä rkliga öden. - Bohuslänningen 22/ 12, Falukuriren 22/ (med annan tit.}. (152) Stenström, Sigge, Gamla handskrifter. - Dagen 11/ (153) Strandbäck, Alma, Den medicinska expeditionstjänsten vid lasaretten. - Svenska sjukhusföreningens å rsbok 1948, Stockholm ( 154} Swedlund, Robert, Arkiv i landsorten. - Svenska Dagbladet 15/ (155) Swedlund, Robert, Leveranser, inspektioner och arkivförteckningar. Något om de lokala myndigheterna och arkivförfattningarna. - A St. Uppsala (156) Svensk-dansk rundabordskonferens om kassationsproblem. -Nyt fra Rigsarkivet 5. Köpenhamn ( 157) Toldberg, Helge, D e gamle tryk og handskrifter af Den Danske Rimkrenike. - Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 43. Uppsala och Stockholm ( 158) Utredning ang. publicering av Svenskt historiskt källmaterial. - HT 69. Stockholm ( 158 a) Waden, lngel, Innebörden av begreppet allmän handling. Apropå civilförsvarsstyrelsens vägran att utlämna en ingiven rapport. - statsvetenskaplig tidskrift 58. Uppsala och Lund (159) Waden, lngel, Lotsverkets prickrullor och sekretessreglerna. - Forum Navale 14. Stockholm och Uppsala (160) Waden, lngel, Om förbudet för statliga myndigheter att avhända sig arkivalier.- DB. Stockholm ( 161) Waden, lngel, Om utgallring av handlingar. - Förvaltningsrättslig tidskrift. Stockholm ( 162) Waden, lngel, Publicitet och försvar. - Svenska Dagbladet 22/ (163) Waden, lngel, Vitsord för officerare m. fl. och offentlighetsprincipen. - statsvetenskaplig tidskrift 57. Uppsala och Lund (164) Wichman, Holger, Arkiv och gamla papper. - Vårt verk Stock. holm (165) Wichman, Holger, Den sekundära arkivordningen. Proveniensprincip och arkivförteckning. - FA. Stockholm 1956, ( 166) Wichman, Holger, Förteckning över av Kungl. Maj :t utfärdade gallringsföreskrifter t. o. m MRA Stockholm ( 167) 17

19 Wichman, Knut, Källforskningens frihet. - Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 18/ ( 168) Wilhelm, Kurt, Var finns de svenska judarnas "riksarkiv"? - Judisk tidskrift 27. Stockholm ( 169) Zielfelt, Lennart, Om samlingar av tidningsklipp i kungl. biblioteket och annorstädes. - Släkt och hävd Stockholm ( 170) Astra'nd, Sven, Arkivfrågor i nyare litteratur. - ASF 4. Stockholm (171) RIKSARKIVET Almquist, Jan Eric, Biskop Hans Brasks släktbok, vår äldsta samling av., adliia ättajt!l':'lor. - HT 74. Stockholm ( 172) Almquist, Johan Axel, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden. med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning 3: 1-2 ÖstergÖtland. - Skrifter utgivna av Svenska riksarkivet. Stockholm 1S46---;47..(173) ~erg, Tor, Ludvig. Manderströms efterlämnade papper. - DB. Stockholm (174) ~erg, Tor, Joachim Fredrik Preis och hans beskicknin~sarkiv. - MRA Stockholm '. ( 175) Broome, Bertil, Ett bidrag till kännedomen om Wolmar f.arensbachs pap- _.per.- PHT 47. StQckholm (176) ~ruck, A. Ph.; Quellen zur Geschichte Rheinhessens in Riksarkivet Stdckholm. - Mitteilurigsblatt zur rheinhessisr.hen Landeskunde, 2. Mainz (177) Carlo, Riksarkivet i sjönöd. Ett midsommarminne från Hjälmaren...:: ' Eskilstuna kuriren 19/ (178) Friedländer, lna; De medeltida svensk-ryska fredstraktaterna "3. - HT 66. Stockholm ' ( 179) Gillingstam, ;Hans, Medeltidsbreven i Sävstaholmssamlingen. - AMEN. ' Stockholm ( 180) Holm, Nils F., Svenska ratifikationer i riksarkivets traktatsamling. -. AMEN. Stockholm (181) Holmberg, lngvår, Kommerskollegii arbetsfonher under frihetstiden. - MRA Stockholm ( 182) Jägerskiöld, Olof, Några hittills okända handlingar rörande Sveriges accession till hannoverska alliansen. - MRA Stockholm (183) Jägei;skiöld, Olof, Riksarkivets filmsamling. - ASF l. Stockholm r. (184) Kroinno:w, Ake, Arkivbranden på Riddarholmen En av de största 18

20 brandkatastroferna i svensk arkivhistoria. - DB. Stockholm (185) Kromnow, Åke, Kabinettets för utrikes brevväxlingen hemliga räkenskaper i riksarkivet.- MRA Stockholm 19,5L. (186) LandimJ, Sten, Provinsialläkarnas årsberättelser i inedicinalstyrelsens arkiv. Några anteckningar om det äldre beståndet. AMEN. Stockholm ' Även i Föreningen medicinhistoriska museets vänner. Arsskrift (187) Landahl, Sfen, Skoglar Bergström och gallringen i Svea hovrätts arkiv. - DB. Stockholm (188) Liedgren, Jan, Fru Anna Hansdotter Totts jordebrevsförteckning:- His. to risk tidskrift för Finland. Helsingfors ( 189) Liedgren, Jan, Kaminararkivets frälse- och rusttjänstlängder. - MRA, Stockholm (190) Liedgren, Jan, Nils Rabenius' samling av medeltidsbrev och dess proveniens.- DB. Stockholm 1950: '... (191) Liljedahl, äö;i:a; Eine :wasseheichensammlung in Stockholm; - Papiergeschichte 5. Darmstadt ( 192) Liljedahl, Gösta, En vattenmärkssamling i Riksarkivet. - MRA ' Stockholm j (193) Lirtden, Birger, Andra- byråns förteckningsarkiv: i :.'fiksarkivet. Anteckning ~ ar om statsmyndigheternas arkivförteckningar. - DB. Stockholm -! , o ' ( 194), Linden, Birger & Zielfelt, Lennart, Biografica-samlingen i Riksar'kivet.: - - Släk.t och hävd 1952, Stockholm ( 195) IVIöll~ryd, Anders W., Riksarkivet ger svaret. - Helsingborgs :. Dagblad 1/2 _1959.., o (196). ~öll~ryd, Anders W., Rikaarkivet - nationens minne..-. Grafisk Fak. Jorstidning 19.58: 2... (197.) Mölleryd, Anders W., Riksarkivet- vårt lanc!s. minne. - Svenska. Journalen 1959:_33. (198) ~ölleryd, Anders W., Riksarkivet. 47.~00 böcker och skrift(!r. :!Jokbinderiarbetaren, Stockholm (199) Nordström, Olo( Källkritish problem beträffande be~gskollegii ~ch be,gmästa~:edömenas arkiv. - Svensk geografisk årsbok 29, Lund :. o (200) 9liver, Riksarkivet i sjönöd. - Göteborgs Hand.els~ o_ch Sjöfart;tidning 10/ , o (201} o Peterson, Karl, Svea Rikes hävdagömrna. - Hemmets veckotidning 1/1,0 (202) Querisel, Alice_, Äldsta dotter (innehåller bl. a. skildringar från riksarki. vet). Stockholm ( 203} Ridderstad, Stina; Ensa,m vandrande _ å~kivsekre~eraren Gustaf Ribbing Lund Rec. "i Svenskä ~ Dagbladet 15'/ av B (irg~~) s ( te~kze~)... ( 204)

21 Ridderstad, Stina, Några nyfunna notiser om riksarkivet av Gustaf Ribbing. MRA, Stockholm (205) Riksarkivets lokahråga. ~ Morgontidningen 17/ (ledare, cit. i Dagens Nyheter 18/5). (206) Riksarkivets underdåniga skrivelse den 14 juni 1947 angående riks- och landsarkivens personalbehov. MRA, 1948, Stockholm (207) Riksarkivets underdåniga skrivelse den 30 augusti 1958 angående dess behov och anslag för budgetåret 1959/60. - MRA 1957, Stockholm (208) Scheffer, Gunnar, J. G. Liljegrens provtryck av sigillteckningar för Diplomafarium Svecanum. - MRA Stockholm (209) Schieche, Emil, Neuer schwedischer Reichsarchivar. - Der Arehivar 3, Diisseldorf ( 21 O) Setterkrans, Göran, Hans Brasks släktbok. Handskriftsundersökning och datering.- PHT 54. Stockholm (211) Sjödin, Lars, Cecilia stenbocks arkiv på Haga. MRA Stockholm (212) Sjödin, Lars, Några skriftstudier i kammararkivets landskapshandlingar. -DB. Stockholm (213) Sjödin, Lars, Urkundsstilar från 1300-talets mitt. - AMEN. Stockholm (214) Sjögren, Paul, Handlingar ur släkten Posses arkiv. - PHT 47. Stockholm (215) Svalenius, Ivan, Ur riksarkivets ämbetsarkiv. - Gottfrid Carlsson 18/ , Lund ( 216) Söderhielm, Sixten, Riksens ständers kontors arkiv: Serien Inlösta:' fordringar. - Släkt och hävd. Stockholm ( 217) Söderlind, Stefan, Till dateringen av Kaniken Nils Sigvastssons rapport. - DB. Stockholm (218) Thanner, Lennart, Prästeståndets protokoll En källkritisk analys. - MRA Stockholm (219) Utterström, Gustaf, Landshövdingarnas berättelser om länens tillstå,nd under och 1800-talen. - MRA Stockholm ( 220) Waden, Inge!, Materialet till processerna om Arvid Ivarsson åren MRA Stockholm (221) Wichman, Holger, Arkivdepån i Norra Bankohuset, ett femtioårigt provisorium. - ASF 4. Stockholm (222) Wichman, Holger, Harmens register. - Daedalus Stockholm o (223) Zettersteen, Karl Wilhelm, De orientaliska urkunderna i svenska riksarkivet. - Historiska studier. Kungl. vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar 80, Stockholm 19~2. ( 224) Zettersteen, Karl Wilhelm, The oriental documents in the Swedish State 20

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2012-31.03.2012 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 62 62 Vårdförbundet 22 22 Dagens Medicin 14 14 Landskrona Posten 13 13 Helsingborgs

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2013-31.03.2013 Källa 03/13 Totalt Vårdfokus 46 46 Vårdförbundet 18 18 Tidningarnas Telegrambyrå 16 16 Skånska Dagbladet 16 16 Skånska Dagbladet

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.01.2014-31.03.2014 Källa 01/14 02/14 03/14 Totalt Vårdfokus 31 32 31 94 Vårdförbundet 12 15 17 44 Dagens Medicin 6 12 9 27 Falu Kuriren 12

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.06.2013-31.08.2013 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 70 70 Vårdförbundet 34 34 Tidningarnas Telegrambyrå 31 31 TV4 29 29 Upsala Nya Tidning

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.02.2013-28.02.2013 Källa 02/13 Totalt Vårdfokus 36 36 Vårdförbundet 18 18 Dagens Medicin 14 14 Dagens Medicin 13 13 Landskrona Posten 12 12

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Media Monitor Report Februari 2012

Media Monitor Report Februari 2012 Utskriftsdatum: 2012-03-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Februari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

ÄTTLINGAR JOHAN EMIL ÖSTBERG ELLEN NYMAN TILL. Håkan Bergström

ÄTTLINGAR JOHAN EMIL ÖSTBERG ELLEN NYMAN TILL. Håkan Bergström ÄTTLINGAR TILL JOHAN EMIL ÖSTBERG & ELLEN NYMAN ----------------------- Håkan Bergström 2016-11-15-1 - Förord I följande uppställning finns information över ättlingar till Johan Emil Östberg och hans hustru

Läs mer

Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram

Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram Rödmarkerade tidningar finns dock på mikrofilm Aftonbladet 1866-1868, 1870-1877, 1879-1880,

Läs mer

Långörens arkiv. Böcker och skrifter

Långörens arkiv. Böcker och skrifter Långörens arkiv Böcker och skrifter Andersson, Knut Minnen från Ungskär Blekinge läns Hushållningssällskaps Tidskrift, Nr 1 1981 Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1981 Anglert, Marit Glimtar ur Ytteröns

Läs mer

Välkommen till arkiven!!

Välkommen till arkiven!! Välkommen till arkiven!! Vimmerby kommunarkiv och föreningsarkiv Anki Heimonen, kommunarkivarie 0492-76 94 38 anki.heimonen@vimmerby.se Vad är arkiv? Bestånd av handlingar Institution där handlingar förvaras

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Bilaga 4. Taltidningen 2.0 Införandeplan

Bilaga 4. Taltidningen 2.0 Införandeplan Bilaga 4 Taltidningen 2.0 Införandeplan GENOMFÖRANDE I tidplanen för teknikskifte finns information om tidningarnas prenumerantantal och information om antalet utgåvor. VECKA DÅ NYTT PRODUKTIONSSÄTT BÖRJAR

Läs mer

Indexerade tidskrifter och årsböcker

Indexerade tidskrifter och årsböcker Indexerade tidskrifter och årsböcker A Indexerade tidskrifter och årsböcker - A ABOA 0780-1882 Acta Masonica Scandinavica 1399-1582 Acta Sueco-Polonica 1104-3431 Ad familiares 1400-3899 Akka 1404-1871

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Svenska lantbruksmöten 1844-1970

Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Databasens innehåll Databasen Svenska lantbruksmöten och lantbruksutställningar 1844-1970 syftar till att bibliografiskt redovisa den omfattande tryckutgivning som skett

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

HELGE NELSONS SAMLING Förteckning

HELGE NELSONS SAMLING Förteckning Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Bengt Werner, 1997 HELGE NELSONS SAMLING Förteckning Helge Nelson (1882 1966) Professor i geografi vid Lunds universitet 1916 1947. Inspektor för Västgöta

Läs mer

SVENSK ARKIVBIBLIOGRAFI 1960-1979

SVENSK ARKIVBIBLIOGRAFI 1960-1979 l SVENSK ARKIVBIBLIOGRAFI 1960-1979 Svenska arkivsamfundets skriftserie 23 SVENSK ARKIV BIBLIOGRAFI 1960--1979 Sammanställd av J an Lindroth STOCKHOLM 1981 Redaktör: Förste arkivarie J an Lindroth Redaktionens

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Diarie-/dossierplan för Landsarkivet i Härnösand

Diarie-/dossierplan för Landsarkivet i Härnösand Diarie-/dossierplan för Landsarkivet i Härnösand 1983-1999 0 Arkivbildningens teori och regelsystem 01 Arkivteori, allmänt 02 Författningsfrågor 020 Allmänt 021 Remisser 022 Normer, generella föreskrifter

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Media Monitor Report December 2011

Media Monitor Report December 2011 Utskriftsdatum: 2012-01-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report December 2011 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Media Monitor Report Januari 2012

Media Monitor Report Januari 2012 Utskriftsdatum: 2012-02-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Januari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Enköpings tingsrätt Tings-

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Dramaten& Women in Science 2013. Sammanställning av Dramaten& Women in Sciences medieexponering

Dramaten& Women in Science 2013. Sammanställning av Dramaten& Women in Sciences medieexponering Dramaten& Women in Science 2013 Sammanställning av Dramaten& Women in Sciences medieexponering Medieexponering annonsvärde Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Totalt Utvalda artiklar 0 1639414 278943 1200 0

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

kyrkoarkiv kulturarv

kyrkoarkiv kulturarv kyrkoarkiv kulturarv Liksom kyrkobyggnaderna är kyrkoarkiven en självklar del av det svenska kulturarvet. Det är till arkiven som framtidens forskare och intresserade allmänhet kommer att bege sig för

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3

Anmärkningar. Verksamhets- och revisionsber Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. 1997 1997 Ingår i volym F14:1. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Christian Ahlström. SPÅR AV HAV, YXA OCH PENNA Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt källmaterial

Christian Ahlström. SPÅR AV HAV, YXA OCH PENNA Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt källmaterial BIDRAG TILL KÄNNEDOM AV FINLANDS NATUR OCH FOLK Utgivna av Finska Vetenskaps-Societeten } 148 Christian Ahlström SPÅR AV HAV, YXA OCH PENNA Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till LOPPIS-BÖCKER (listan utskriven LOPPIS 2015-04-08/BP) BÖCKER Pris Boktitel Författare Sort Sidor Årgång 10 kr 1896 års män i ord och bild inb,sliten1141 1946 20 kr Amerikaminnen-Berättelser i utvandrartid

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper 1 Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper Paul Wilstadius (1905-1978) Tandläkare i Lund. Fil. hedersdr vid Lunds universitet.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Hans E Skölds släktarkiv.

Hans E Skölds släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Hans E Skölds släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Hans E Skölds släktforskningshandlingar. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning F F1a F1b F2 F3 F5 Ämnesordnade handlingar

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Startlista Vårträffen 2010 Sida

Startlista Vårträffen 2010 Sida Startlista Vårträffen 2010 Sida 1 H80 2660 meter 2 anmälda 1 18215 Gunnar Olofsson IF Hansa-Hoburg 10:18 18062 Sture Larsson Visborgs OK 10:21 H75 3150 meter 3 anmälda 1 423344 Sauli Jacobsson Gotlands

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Att förvalta ett kulturarv

Att förvalta ett kulturarv Att förvalta ett kulturarv Karin Borgkvist Ljung 1:e Arkivarie, FM Arkivpedagog och paleograf Riksarkivet i Marieberg 2015-11-25 Vad är Riksarkivet? Riksarkivets anses tillkommit 1618 då Axel Oxenstierna

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 Landsbygdsriksdagen länkar Inför Landsbygdsriksdagen http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 http://gastriklandstidning.se/2014/03/det-ar-nu-vi-ska-fa-ihop-allt-vi-arbetat-for/

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Svensk medicinalhistorisk bibliografi 1663-1967

Svensk medicinalhistorisk bibliografi 1663-1967 Svensk medicinalhistorisk bibliografi 1663-1967 Tidskrifter och årsböcker har gåtts igenom Acta chirurgica scandinavica. Vol. 52(1920)-133(1967) fortsättning på Nordiskt medicinskt arkiv Acta medica scandinavica.

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

T1 Örsundaracet Örsundsbro MK T2 Mineraljakten SMK Sala T3 Mini-Xplosion Västerås MS T4 Brukssvängen MSK Hammaren 04-01-25 04-04-25 04-05-02 04-07-04 0 = Startat men ej fullföljt - = Ej deltagit Bilklass

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Huselius Rullskidcup 2015

Huselius Rullskidcup 2015 Totala cupen huvudklass Karlsnäsrullen Nybrorullen Rull-Dacke Maran Skåneskejten Änglarullen Total 1 Johannes AnderssonIF Ski Team Skåne 50 100 100 250 2 Joakim Bydinger Ronneby OK 60 29 80 45 214 3 Lars

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer