-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI STOCKHOLM 1962

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962"

Transkript

1 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI STOCKHOLM 1962

2 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI Sammanställd av Olof Jägerskiöld STOCKHOLM 1962

3 Lindbergs Tryckeriaktiebolag, Stockholm 1962 l 18022

4 INNEHÅLL Förord Förkortningar Polygrafer och periodica Författningar Allmänt Riksarkivet Krigsarkivet Övriga centrala arkiv Landsarkiv och stadsarkiv Kyrkliga arkiv Övriga lokala myndigheters arkiv Kommunala arkiv Företagsarkiv Folkrörelsearkiv Övriga enskilda arkiv Bibliotekens handskriftssamlingar Utländska arkiv Arkivlokaler, arkivanordningar och förvaringshjälpmedel.... Fotografering Bok och skrift, papper och papperskonservering.... Sigill och sigillkonservering Utställningar Författarregister

5 J

6 FÖRORD En svensk arkivbibliografi har hittills saknats. I viss utsträckning har visserligen arkivvetenskaplig litteratur stundom redovisats i andra bibliografiska sammanhang; men då i regel under avdelningen bibliografi t. ex. i den av Svenska historiska föreningen årligen publicerade Svensk historisk bibliografi. Av naturliga skäl har en sådan redovisning aldrig varit fullständig och knappast heller åsyftat att vara det. I och med att arkivvetenskapen allt mer gör sig gällande som en särskild disciplin vid sidan av bibliografin och biblioteksvetenskapen, har behovet av en så uttömmande bibliografisk redovisning som möjligt av den därtill hörande litteraturen blivit mera kännbart. D en sammanställning av svensk arkivlitteratur under femtonårsperioden , som härmed framlägges, utgör ett första försök att fylla detta behov. M eningen är, att detta försök skall fullfölj as såväl framåt som bakåt i tiden. Om denna plan kan fullfölj as, skulle resultatet så småningom bli en fullständig svensk arkivvetenskaplig bibliografi. Att detta skulle vara till nytta för alla dem, som syssla med arkiv och arkivvetenskap kan väl knappast bestridas. Avsikten har varit a tt göra bibliogra fin så fullstä ndig som möjligt. D ä rför ha även fö rfattningar och viktigare tidningsartikla r m edtagits. För att nå detta syfte ha bl. a. riksarkivets klippsamling samt publikationerna Svensk tidningsindex och Svensk tidskriftsindex utnyttjats. R edaktören är medveten, att man härvidlag står inför ett avvägningsproblem och att det sätt varpå problemet nu lösts säkerligen kan bli föremål för diskussion. Stockholm i september Olof Jägerskiöld

7

8 FÖRKORTNINGAR AMEN ASF AST DB FA HT MRA PHT SFS SSAA Archivistica et mediaevistica Ernesto Nygren oblata. Arkiv, samhälle och forskning. Arkivvetenskapliga Studier. Donum Boethianum. Företagsarkiven. Historisk tidskrift. Donum Boethianum. Personhistorisk tidskrift. Svensk författningssamling Stockholm stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse.

9

10 POL Y GRAFER OCH PERIODICA Archivistica et mediaevistica, Ernesto Nygren oblata, se Såmlingar och studier utg. av Svenskt arkivsamfund l. Arkiv, samhälle och forskning, se Skriftserie, Svenska arkivsamfundets skriftserie. Arkivinformation, Meddelande i arkiv- och registreringsfrågor utg. av Näringslivets arkivråd 1-3. Stockholm (l) Arkivnytt, Nordisk arkivnyt årg Udgiver: Rigsarkivet Köbenhavn. Köpenhamn (2) Bygdesägen och gårdsar kiv. Stockholm ( 3) Donum Boethianum, Arkivvetenskapliga bidrag tillägnade Bertil Boethius 31/ Red. Olof Jägerskiöld och Ake Kromnow Stockholm Rec. i Stockholms-Tidningen 27/ av Sven-Uiric Palme, i Svenska Dagbladet 27/ av Bertil Broorne och i Dansk Historisk Tidskrift 1951 av Holger Hjelholt. ( 4) Företagsarkiven, se Skriftserie, Svenska arkivsamfundets skriftserie 3. Företagsarkiven 1958, se Skriftserie, Svenska arkivsamfundets skriftserie 5. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, del 1-4. Lund (5) Meddelanden från svenska riksarkivet för åren Stockholm (6) Nyt fra Rigsarkivet Köpenhamn Forts. se Arkivnyt, Nordisk. (7) Samlingar och studier utg. av Svenskt arkivsamfund, l. Archivistica et mediaevistica Ernesto Nygren oblata. Stockholm (8) Skriftserie. Svenska arkivsamfundets skriftserie. l, Arkiv, samhälle och forskning. Stockholm 1953; 2. Arkiv, samhälle och forskning. Stockholm 1954; 3. Företagsarkiven.. Orientering om modern arkivorganisation. Stockholm 1956; 4. Arkiv, samhälle och forskning. Stockholm 1958; 5. Företagsarkiven 1958, referat från arkivdagarna december Stockholm i Göteborg 9 och 10 (9) Studier. Arkivvetenskapliga studier, utg. av Sten Engström. Uppsala Rec. av Olof Jägerskiöld HT:72 ( 1952). ( 10) Studier. Arkivvetenskapliga studier, andra samlingen, utg. av Sten Engström och Birger Lundberg. Uppsala ( 11) 9

11 Årsberättelse. Riksarkivets årsberättelse Stockholm Ingår i MRA, finns även separat. ( 12) Årsberättelse, för stadsarkivet i Malmö Malmö stads årsbok Malmö (13) Årsberättelse, Stockholrns stads arkivnämnd och stadsarkiv. Arsberättelse Stockholm L (14) FÖRFATTNINGAR Författningar rörande arkivvården. Sammanställda av Birger Linden. Uddevalla (Ingår i Svensk Lagsamling. Utg. av Nothin-Petri Nordenstam 17). Lagsamlingen redovisar de vid dess utgivning aktuella arkivförfattningarna. Senare av trycket utgivna författningar meddelas här nedan. - Rec. av Lisa Kaiser Der Arehivar 7, (15) Kungl. Maj:ts instruktion för riksarkivets heraldiska sektion och Statens heraldiska nämnd den 5 juni SFS 529: ( 16) Kungl. Maj :ts kungörelse angående utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter den 11 december SFS 716: (17) Kungl. Maj :ts cirkulär till statistiska centralbyrån, riksarkivet, länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna i samtliga län samt roteombuden angående utgallring av vissa handlingar rörande folkbokföringen och den allmänna skatteuppbörden den 5 mars SFS 115: (18) Stadga för Västerås Kommunala arkivväsen. Västerås stadsfullmäktiges handlingar 1954 B: 33. (19) Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i kungörelsen den 21 december 1945 (nr 829) angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar den 11 februari 1955, SFS 31: (20) Kungl. Maj:ts kungörelse angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter tillhö~ande försvaret den 11 februari SFS 32: ( 21) Kungl. Maj:ts kungörelse angående avgifter och ersättningar vid anlitande av riksarkivets heraldiska sektion och Statens heraldiska nämnd den 12 maj SFS 205: (22) Kungl. Maj:ts kungörelse om ändrad lydelse av 6 kungörelsen den 11 december 1953 (nr 716) angående utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter den 28 februari SFS 65: ( 23) Förteckningsplan och gallringsföreskrifter för arkiven vid statens sinnes-- sjukhus. Samling av författningar och cirkulär m. m. angående medicinalväsendet 1958: ( 24) Kungl. Maj :ts cirkulär till riksarkivet och rikets kommuner om gallring i kommunernas arkiv den 24 oktober SFS 529: ( 25) lo

12 Riksarkivets cirkulär till rikets kommuner med råd och anv1smngar om gallring i kommunernas arkiv den 30 oktober SFS 530:1958 (26) Transsumt av Kungl. Maj :ts brev till länsstyrelserna i samtliga län angående förteckningsplaner och gallringsbestämmelser för länsstyrelsernas arkiv den 30 december SFS 667:1958. Jfr. även nr 364. (27) Arkivstadga för statsdepartementen den 16 januari SFS 17: (28) Kungl. Maj:ts kungörelse om ändrad lydelse av Kungörelsen den 14 juni 1946 (nr 428) angående överlämnande av arkivhandlingar till landsoch länsarkiven den 27 februari SFS 52: ( 29) Stadga för den kommunala arkivvården i Malmö den 20 november Malmö Se även Malmö stadsfullmäktiges handlingar (30) ALLMÄNT Allmänna handlingars offentlighet. - Morgonbladet 30/ (ledare). (31) Almqvist, Daniel, Arkiven, tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. - DB. Stockholm (32) Almqvist, Daniel, Att bevara gamla papper - Svenska Dagbladet 5/ (33) Andersson, Ingvar, Archives in Sweden. Stockholm Ingår i Ottervik, G., Möhlenbrock, S., & Andersson, I., Libraries and archives in Sweden. ( 34) Andersson, Ingvar, Arkiv och arkivorganisation. - FA. Stockholm (35) Andersson, Ingvar, Arkiv, samhälle och forskning. Inledningsord vid Svenskt arkivsamfunds konstituerande sammanträde ASF l. Stockholm (36) Andersson, Ingvar, Le probli!me du triage dans les Archives de!'administration suedoise. - MeJanges offerts par ses confreres etrangers a Charles Braibant. Bruxelles (37) Arkivering av handlingar. - Föreningen auktoriserade revisorer. Ledamotsförteckning 1958: Stockholm (38) Arkivet och dess rationella vård. Föreningsarkiv ur juridiska, ekonomiska och vetenskapliga synpunkter. Se Sjölin, Walter. Arkivgallring och offentlighetsprincip. - Dagens Nyheter 2/8 dare). Arkivplikt, Utvidgad arkivplikt. - Svensk Kyrkotidning (le (40) ( 41) Bara, Jose Antonio Martinez, Los archivos suecos y su reglementacion. - Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 67, Madrid (42) Bautier, Robert-Henri, Bibliographie selective des guides d'archives.supplement au Guide international des archives tome l. Europe The 11

13 Journal of Documentation 9:1. Oxford Innehåller en avdelnin,g Suede. (43) Bejerot, Nils, Hjelmqvist, Bengt & Sten, Hemming, En debatt om klippar kiv. - Expressen 9/ ( 44) Betänkande angående löneställningen för de vetenskapligt utbildade tjänstemännen vid statens arkiv, bibliotek och museer. Avgivet den 22 december 1942 av inom Finansdepartementet tillkallade sakkunniga. Stockholm (45) Boberg, Stig, Förteckning över förvärv av arkivalier och filmer av arkivalier.- HT 78. Stockholm (46) Boethius, Bertil, Arkivschema och proviniensprincip. - A St 2. Uppsala (47) Bolin, Sture, Samtidshistoriens fiender. Några reflexioner och exempel. - Människan och samhället. En bok till Tage Erlander på 50-årsdagen. Stockholm (48) Bousse, Alphonse, Het archiefwezen in Sweden. - Archives, Bibliotheques et Musees de Belgique 19, l. Bruxelles (49) Broström, Jösse & Heijne, Hans von, Kontorsautomation och arkivering. - FA 1958, Stockholm (50) Brulin, Herman, Källor till hembygdens historia. - Vestrogotica 7. Uppsala (51) Cederström, Bror-Gösta, Källmaterialet och den historiska forskningen. - Dagens Nyheter 26/ (52) Dahlgren, Erik, Arkivaliska källor till hembygds- och släktforskning. - Arkiv för norrländsk hembygdsforskning, utg. av Kulturhistoriska föreningen Murberget 12. Härnösand (53) D'Israeli, lsaac, Manuskriptfynd. - Bokvännen 8. Stockholm (54) Dokumenten måste räddas. - Sydsvenska Dagbladet Kvällsposten 27/ (Ledare) (55) Engström, Sten, Det s. k. allmänna arkivschemat och de lokala arkiven. -A St. l. Uppsala (56) Engström, Sten, Primär och sekundär proviniens. Några anmärkningar om tillämpningen av en arkivordningsprincip. - AMEN. Stockholm (57} Engström, Sten, Signering av arkivalier. - A St 2. Uppsala (58) Fahlström, Jan Magnus, Aktuella arkivproblem. - Svenska elverksföreningens handlingar 30. Stockholm l :l55. (59) Fahlström, Jan Magnus, Från historiens brädgård. ningen 15/ Stockholms-Tid (60) Finding your forefathers. Some Hints for Americans of Swedish Origin. Royal Ministry for Foreign Affairs Press and Information Service. Stockholm (61) Folke J., Källorna till hembygdens historia. - Skaraborgs Tidning 10/ (62) 12

14 Forsmarker, Karl-Erik, Rationell arkivering. - Handelstjänstemannen, (63) Förteckning över av Kungl. Maj:t utfärdade gallringsföreskrifter t. o. m MRA Stockholm 19SL (64) Förteckning över inspektioner av dispenserade stads- och kyrkoarkiv MRA Stockholm (65) Förteckning över inspektioner av lokala arkiv , verkställda enligt inspektionskungörelsen 1:4 och 6. - MRA 1S45. Stockholm (66) Gillingstam, Hans, De svenska släktböckerna före Rasmus Ludvigsson. - Släkt och hävd. Stockholm (67) Hagelberg, Lillemor, Hur våra medeltidsböcker rekonstrueras. Ett intressant forskningsarbete i riksarkivet. - Nordisk boktryckarekonst 46. Stockholm (68) Hamberg, Lars, Bibliotek, arkiv eller skräpkammare. Några tankar om samlarmanin. - Bokvännen 9. Stockholm (69) Heckscher, Eli F., Samhällsforskningens underlag. -Dagens Nyheter 21/ (70) Heckscher, Ella, Sex kapitel om släktforskning. Kort handledning för amatörer, 3:e upp!. Stockholm 1955, 4:e upp!. Stockholm (71) Hedar, Sam, Arkivväsendets kris.- MRA Stockholm (72) Hedar, Sam, Några arkivtermer.- MRA Stockholm 1:.56. (73) Hedar, Sam, Skall man gömma på gamla papper? - AMEN. Stockholm (74) Hedar, Sam, Statliga arkivalier i städernas arkiv. En författningsgranskning.- MRA Stockholm (75) Hedmark, G. Rickard, Handskriftsfragment i bokband. - Gefle Dagblad 17/ (76) Helgesson, Jon, Tankar i en handskriftsamling. - Nordisk tidskrift 29. Stockholm ( 77) Helmfrid, Björn & Pärtel, Ago, Gallring efter plan. - Arkivinformation l. Stockholm (78) Hildebrand, Bengt, N. J. Ekdahl och diplomatariet. - Historiska studier tillägnade Nils Ahnlund. Stockholm (79) Hildebrand, Karl, Möjligheten att utvidga enskilda forskares tillgång till de senaste decenniernas statliga och privata arkivsamlingar (referat). - HT 67 s. 74 ff. Stockholm (80) Hofren, Manne, Arkivskatter till våra bygders historia. - Oskarshamns Nyheterna. 16/ (81) Holm, Nils F., Gallring i statliga arkiv. Nya generella riktlinjer. - AS}? 2. Uppsala l 54. (82) Holm, Nils F., Gallringsproblemen.- FA. Stockholm (83) Holm, Nils F., 1940 års arkivsakkunniga, meddelande. - HT 71 s Stockholm (84) 13

15 Holmberg, Nils H j., Arkiv under krig. - DB. Stockholm ( 85) Hvarfner, Harald, Museer och arkiv med systematiskt insamlat material belysande svensk kulturhistoria. - Handböcker i hembygdsforskning utg. av R ådet för hembygdsforskning. l. Linköping (86) Johannesson, Gösta, Diplomatik. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 3. Malmö (87) Johnsson, Pehr, Missionsarkiven och forskningen. - Svenska Morgonbladet 26/ (88 ) Jägerskiöld, Olof, Rundabordskonferensen i Zagreb den 23 till 25 maj ASF 4. Stockholm (89) Järbe, Bengt & Wichman, Holger, Bibliotek och arkiv i hembygdsforskningens tjänst. - Rikstävlingen min hemsocken. Jord och ungdoms bilaga för funktionärer Stockholm (Även separat under titeln : Min hemsocken. Stockholm 1954.) (90) Jörgensen, Ellen, Undersögelser i Sverige af middelalderlige fragmenter, der har tjent som omslag om arkivalier. - D ansk Historisk Tidskrift. 11: l. K öpenhamn ( 91) Jörgensen, Harald, Arkiverne og historieundervisningen i skolerne. - Nordisk Tidskrift 30. Stockholm (92 ) Jörgensen, Harald, Nordiske Arkivundersögelser i Tyskland. - Nordisk Tidskrift 25. Stockholm (93 ) Kaiser, Lisa, Aktenkassa tion in schwedischen Archiven. - Archivalische Zeitschrift, Bd. 47. Miinchen (94) Kaiser, Lisa, Die schwedische Kommission fiir Aktenaussonderung. - D er Arehivar 5. Diisseldorf (95) K arlen, Ingvar & Löwenborg, Gunnar, Fråga gärna i stället för att läsa själv. - Byggmästaren (96 ) Karlsson, K. E., V em var din.farfa rs far? - Norrländska Socialdemokraten 2/ (97 ) Kretschmar, Helmut, Eindriicke aus schwedischen Archiven. - Archivmitteilungen 5. Berlin (98) Kromnow, Åke, Arkivhandböcker, Nordisk litteratur. - Tidskrift för dokumentation 10. Gävle (99) Kromnow, Åke, D e svenska arkivforskningarna i Berlin MRA , Stockholm ( 100) Kromnow, Åke, Pappersfloden tämjes genom rationell arkivering. - Svepsk handel Stockholm ( 101) Kromnow, Åke, Samarbetsfrågan. - FA 1958, Stockholm ( 102) Kromnow, Åke, Svenska historiker i ryska arkiv. - HT 78, Stockholm ( 103) Kundtjänst i lärda verk. - Dagens Nyheter 20/ (ledare, citerad i Svenska Dagbladet ). ( l 04) Liedgren, Jan, Arkiv. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid l. Malmö (l 05) 14

16 Liedgren, Jan, Avskriftsamlingar. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid l. Malmö ( 106) Liedgren, Jan, Bevarade och föreskrivna typer av svenska urkunder från 1300-talets mitt. - AMEN, S.tockholm ( 107) Liedgren, Jan, Biskopsarkiv. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid l. Malmö ( 108) Liedgren, Jan, Brevsamlingar. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 2. Malmö (l 09) Liedgren, Jan, Diplom.- Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 3. Malmö ( 110) Liedgren, Jan, Medeltidens svenska järnbergsstadgar i arkivhistorisk belysning.- Norberg genom 600 år, Uppsala (111) Lindberg, Folke, Historikern och arkivet. - Dagens Ny.heter 29/ (112) Linden, Birger, Arkiv. - Uppslagsboken Fakta s Bibliotek, museer och arkiv. Stockholm ( 113) Linden, Birger, Vårdnadsplikt och arkivförteckning. Ett J. 0.-åtal och ett prejudikat från 1850-talet. - A St 2, Uppsala (114) Lindqvist, Lars G., Aktuell arkivlittera tur. - FA. Stockholm ( 115) Ljungfors, Åke, Bidrag till svensk diplomatik före Lund Rec. av G. Johannesson i HT 76 (1956). (116) Lundberg, Birger, Recension av Local records. Their nature and care. Ed. by L. Redstone & F. W. Steer. - HT 76, Stockholm (117) Lundberg, Birger, Rekrytering och utbildning av arkivtjänstemän.- Nor- ' disk arkivnyt, Köpenhamn (118) Mellander, Karl, Arkivförluster och arkivvård inom övre Norrland. - DB. Stockholm ( 119) Mirnyj, S. M., Archivnoe delo v Sjvetsii. (Det svenska arkivväsendet). - Istoritjeski Archiv 2, Moskva (120) Nilsson, Alf B., 40 mil papper i svenska arkiv. -Barometern 27/7, Smålands Allehanda 27/7, Östergötlands Dagblad 27/7, Gotlands Allehanda 28/7, Västerviks-Tidningen 29/7, Nya Wermlands-Tidningen 3/8, Upp" sala 4/ (121) Nilsson, Alf B., Pappersexercisen spränger arkiven. - Norrlands Posten 5/ (122) Nilsson, Nils, Att hitta i arkiven. Något om arkivforskningen och dess hjälpmedel.- Folklig kultur E 57. (123) Nygren, Ernst, Antikvariernas insats i diplomatariearbetet. - Vitterhetshistorie- och antikvitetsakademiens årsbok 1950, Stockholm 1951; Omtr. i Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar, Historiska serien l, Stockholm (124) Nygren, Ernst, Arkivinspektioner i Uppland enligt 1630 års memorial för riksens antikvarier.- A St. Stockholm (125) Nygren, Ernst, Diplomatarium. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 3. Malmö (126) 15

17 Nygren, Ernst, Kalvskinnskatten.- DB. Stockholm (127) Nygren, Ernst, Orientering om de i hand VI intagna Vatikantexterna. Diplomatarium svecanum VI s. XIII- LV, Stockholm ( 128) Nylander, Rune, Arkivordning och klassifikationssystem.- Affärsekonomi 27, Stockholm (129) Näsman, Curt, Registrering av åtkomsthandlingar, juridiska dokument, kartor och ritningar. - FA. Stockholm (130) Näsström, Gustaf, Slöseri med tid och hälsa i arkiven. Svåra sviter av arbete under jorden. - Stockholms-Tidningen 22/ (131) Olipra, Franciczek, Polska dokument i Sverige. - Dagens Nyheter 22 mars (132) Oljelund, Ivan, Punkten intet. - Vestmanlands Läns tidning 6/5 1957, Arboga Tidning 6/5, Jönköpings-Posten 7/5, Gefle Dagblad 10/5, Katrineholmskuriren 11/5, Hallands-Posten 27/ (133) Petrini, Kurt Harald, Landskista och häradskista. Ett bidrag till den lokala arkivvårdens historia. -DB. Stockholm (134) Pravitz, Gunnar, Arkivkunskap för lantmäteristuderande. Stockholm Kompendieförsäljningen. Tekniska Högskolans studentkår, No (135) Register till genealogiska handskriftsamlingar. - Medlemsblad 41 för Genealogiska föreningen. Stockholm (136) Richter, Karl A., Dokumentteknik. - FA. Stockholm (137) Riksarkivets underdåniga yttrande den 25 juni över civilförsvarsutredningens betänkande angående Civilförsvarets organisation. - MRA Stockholm Ref. i. Västgöta Demokraten 3/7, Värmlands Posten 7/7, Sala Allehanda 11/ (138) Riksarkivets underdåniga yttrande den 24 november 1958 över universitetsutredningens betänkande V: Forskningens villkor och behov. - MRA Stockholm (139) Rinman, Sven, Den bortglömda gruppen. - Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 11/ ( 140) Rosen, Jerker, Bevarade rester av Magnus Ladulås och Birger Magnussons arkiv. - Vetenskapssocieteten i Lund, Ars bok. Lund ( 141) Rosen, Jerker, Diarier. - Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 3. Malmö (142) Samzelius, Per, Arkivgallring och sekretess. - Förvaltningsrättslig tidskrift. Stockholm (143) Samzelius, Per, Gallring och offentlighetsintresse. - Förvaltningsrättslig tidskrift. Stockholm ( 144) Schetelich, Eberhard, Archive und Archivorganisation in Schweden. - Archivmitteilungen 7, Berlin (145) Schieche, Emil, Das schwedische Archivwesen in den letzten 20 Jahren.- Der Arehivar 2. Diisseldorf (146) Schmid, Toni, Kalendarium och urkundsdatering. - AMEN. Stockholm (147) 16

18 Sjölin, Walter, Arkivet och dess rationella vård. Föreningsarkivet ur juridiska, ekonomiska och vetenskapliga synpunkter. - Stockholm (148) Steckzen, Birger, Om gränsdragning mellan arkiv, museer och bibliotek. -DB. Stockholm (149) Steckzen, Birger, Upprustningen av de lärda verken. - Svenska Dagbladet 24/ (150) Steinnes, Asgaut, Arkiv och Nation. - Svenska Dagbladet 8/ (151) Stenström, Sigge, De gamla handskrifterna har haft mä rkliga öden. - Bohuslänningen 22/ 12, Falukuriren 22/ (med annan tit.}. (152) Stenström, Sigge, Gamla handskrifter. - Dagen 11/ (153) Strandbäck, Alma, Den medicinska expeditionstjänsten vid lasaretten. - Svenska sjukhusföreningens å rsbok 1948, Stockholm ( 154} Swedlund, Robert, Arkiv i landsorten. - Svenska Dagbladet 15/ (155) Swedlund, Robert, Leveranser, inspektioner och arkivförteckningar. Något om de lokala myndigheterna och arkivförfattningarna. - A St. Uppsala (156) Svensk-dansk rundabordskonferens om kassationsproblem. -Nyt fra Rigsarkivet 5. Köpenhamn ( 157) Toldberg, Helge, D e gamle tryk og handskrifter af Den Danske Rimkrenike. - Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 43. Uppsala och Stockholm ( 158) Utredning ang. publicering av Svenskt historiskt källmaterial. - HT 69. Stockholm ( 158 a) Waden, lngel, Innebörden av begreppet allmän handling. Apropå civilförsvarsstyrelsens vägran att utlämna en ingiven rapport. - statsvetenskaplig tidskrift 58. Uppsala och Lund (159) Waden, lngel, Lotsverkets prickrullor och sekretessreglerna. - Forum Navale 14. Stockholm och Uppsala (160) Waden, lngel, Om förbudet för statliga myndigheter att avhända sig arkivalier.- DB. Stockholm ( 161) Waden, lngel, Om utgallring av handlingar. - Förvaltningsrättslig tidskrift. Stockholm ( 162) Waden, lngel, Publicitet och försvar. - Svenska Dagbladet 22/ (163) Waden, lngel, Vitsord för officerare m. fl. och offentlighetsprincipen. - statsvetenskaplig tidskrift 57. Uppsala och Lund (164) Wichman, Holger, Arkiv och gamla papper. - Vårt verk Stock. holm (165) Wichman, Holger, Den sekundära arkivordningen. Proveniensprincip och arkivförteckning. - FA. Stockholm 1956, ( 166) Wichman, Holger, Förteckning över av Kungl. Maj :t utfärdade gallringsföreskrifter t. o. m MRA Stockholm ( 167) 17

19 Wichman, Knut, Källforskningens frihet. - Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 18/ ( 168) Wilhelm, Kurt, Var finns de svenska judarnas "riksarkiv"? - Judisk tidskrift 27. Stockholm ( 169) Zielfelt, Lennart, Om samlingar av tidningsklipp i kungl. biblioteket och annorstädes. - Släkt och hävd Stockholm ( 170) Astra'nd, Sven, Arkivfrågor i nyare litteratur. - ASF 4. Stockholm (171) RIKSARKIVET Almquist, Jan Eric, Biskop Hans Brasks släktbok, vår äldsta samling av., adliia ättajt!l':'lor. - HT 74. Stockholm ( 172) Almquist, Johan Axel, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden. med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning 3: 1-2 ÖstergÖtland. - Skrifter utgivna av Svenska riksarkivet. Stockholm 1S46---;47..(173) ~erg, Tor, Ludvig. Manderströms efterlämnade papper. - DB. Stockholm (174) ~erg, Tor, Joachim Fredrik Preis och hans beskicknin~sarkiv. - MRA Stockholm '. ( 175) Broome, Bertil, Ett bidrag till kännedomen om Wolmar f.arensbachs pap- _.per.- PHT 47. StQckholm (176) ~ruck, A. Ph.; Quellen zur Geschichte Rheinhessens in Riksarkivet Stdckholm. - Mitteilurigsblatt zur rheinhessisr.hen Landeskunde, 2. Mainz (177) Carlo, Riksarkivet i sjönöd. Ett midsommarminne från Hjälmaren...:: ' Eskilstuna kuriren 19/ (178) Friedländer, lna; De medeltida svensk-ryska fredstraktaterna "3. - HT 66. Stockholm ' ( 179) Gillingstam, ;Hans, Medeltidsbreven i Sävstaholmssamlingen. - AMEN. ' Stockholm ( 180) Holm, Nils F., Svenska ratifikationer i riksarkivets traktatsamling. -. AMEN. Stockholm (181) Holmberg, lngvår, Kommerskollegii arbetsfonher under frihetstiden. - MRA Stockholm ( 182) Jägerskiöld, Olof, Några hittills okända handlingar rörande Sveriges accession till hannoverska alliansen. - MRA Stockholm (183) Jägei;skiöld, Olof, Riksarkivets filmsamling. - ASF l. Stockholm r. (184) Kroinno:w, Ake, Arkivbranden på Riddarholmen En av de största 18

20 brandkatastroferna i svensk arkivhistoria. - DB. Stockholm (185) Kromnow, Åke, Kabinettets för utrikes brevväxlingen hemliga räkenskaper i riksarkivet.- MRA Stockholm 19,5L. (186) LandimJ, Sten, Provinsialläkarnas årsberättelser i inedicinalstyrelsens arkiv. Några anteckningar om det äldre beståndet. AMEN. Stockholm ' Även i Föreningen medicinhistoriska museets vänner. Arsskrift (187) Landahl, Sfen, Skoglar Bergström och gallringen i Svea hovrätts arkiv. - DB. Stockholm (188) Liedgren, Jan, Fru Anna Hansdotter Totts jordebrevsförteckning:- His. to risk tidskrift för Finland. Helsingfors ( 189) Liedgren, Jan, Kaminararkivets frälse- och rusttjänstlängder. - MRA, Stockholm (190) Liedgren, Jan, Nils Rabenius' samling av medeltidsbrev och dess proveniens.- DB. Stockholm 1950: '... (191) Liljedahl, äö;i:a; Eine :wasseheichensammlung in Stockholm; - Papiergeschichte 5. Darmstadt ( 192) Liljedahl, Gösta, En vattenmärkssamling i Riksarkivet. - MRA ' Stockholm j (193) Lirtden, Birger, Andra- byråns förteckningsarkiv: i :.'fiksarkivet. Anteckning ~ ar om statsmyndigheternas arkivförteckningar. - DB. Stockholm -! , o ' ( 194), Linden, Birger & Zielfelt, Lennart, Biografica-samlingen i Riksar'kivet.: - - Släk.t och hävd 1952, Stockholm ( 195) IVIöll~ryd, Anders W., Riksarkivet ger svaret. - Helsingborgs :. Dagblad 1/2 _1959.., o (196). ~öll~ryd, Anders W., Rikaarkivet - nationens minne..-. Grafisk Fak. Jorstidning 19.58: 2... (197.) Mölleryd, Anders W., Riksarkivet- vårt lanc!s. minne. - Svenska. Journalen 1959:_33. (198) ~ölleryd, Anders W., Riksarkivet. 47.~00 böcker och skrift(!r. :!Jokbinderiarbetaren, Stockholm (199) Nordström, Olo( Källkritish problem beträffande be~gskollegii ~ch be,gmästa~:edömenas arkiv. - Svensk geografisk årsbok 29, Lund :. o (200) 9liver, Riksarkivet i sjönöd. - Göteborgs Hand.els~ o_ch Sjöfart;tidning 10/ , o (201} o Peterson, Karl, Svea Rikes hävdagömrna. - Hemmets veckotidning 1/1,0 (202) Querisel, Alice_, Äldsta dotter (innehåller bl. a. skildringar från riksarki. vet). Stockholm ( 203} Ridderstad, Stina; Ensa,m vandrande _ å~kivsekre~eraren Gustaf Ribbing Lund Rec. "i Svenskä ~ Dagbladet 15'/ av B (irg~~) s ( te~kze~)... ( 204)

21 Ridderstad, Stina, Några nyfunna notiser om riksarkivet av Gustaf Ribbing. MRA, Stockholm (205) Riksarkivets lokahråga. ~ Morgontidningen 17/ (ledare, cit. i Dagens Nyheter 18/5). (206) Riksarkivets underdåniga skrivelse den 14 juni 1947 angående riks- och landsarkivens personalbehov. MRA, 1948, Stockholm (207) Riksarkivets underdåniga skrivelse den 30 augusti 1958 angående dess behov och anslag för budgetåret 1959/60. - MRA 1957, Stockholm (208) Scheffer, Gunnar, J. G. Liljegrens provtryck av sigillteckningar för Diplomafarium Svecanum. - MRA Stockholm (209) Schieche, Emil, Neuer schwedischer Reichsarchivar. - Der Arehivar 3, Diisseldorf ( 21 O) Setterkrans, Göran, Hans Brasks släktbok. Handskriftsundersökning och datering.- PHT 54. Stockholm (211) Sjödin, Lars, Cecilia stenbocks arkiv på Haga. MRA Stockholm (212) Sjödin, Lars, Några skriftstudier i kammararkivets landskapshandlingar. -DB. Stockholm (213) Sjödin, Lars, Urkundsstilar från 1300-talets mitt. - AMEN. Stockholm (214) Sjögren, Paul, Handlingar ur släkten Posses arkiv. - PHT 47. Stockholm (215) Svalenius, Ivan, Ur riksarkivets ämbetsarkiv. - Gottfrid Carlsson 18/ , Lund ( 216) Söderhielm, Sixten, Riksens ständers kontors arkiv: Serien Inlösta:' fordringar. - Släkt och hävd. Stockholm ( 217) Söderlind, Stefan, Till dateringen av Kaniken Nils Sigvastssons rapport. - DB. Stockholm (218) Thanner, Lennart, Prästeståndets protokoll En källkritisk analys. - MRA Stockholm (219) Utterström, Gustaf, Landshövdingarnas berättelser om länens tillstå,nd under och 1800-talen. - MRA Stockholm ( 220) Waden, Inge!, Materialet till processerna om Arvid Ivarsson åren MRA Stockholm (221) Wichman, Holger, Arkivdepån i Norra Bankohuset, ett femtioårigt provisorium. - ASF 4. Stockholm (222) Wichman, Holger, Harmens register. - Daedalus Stockholm o (223) Zettersteen, Karl Wilhelm, De orientaliska urkunderna i svenska riksarkivet. - Historiska studier. Kungl. vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar 80, Stockholm 19~2. ( 224) Zettersteen, Karl Wilhelm, The oriental documents in the Swedish State 20

ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING

ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING Svenska Arkivsamfundets skriftserie nr 14 ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING STOCKHOLM 1972 Redaktör: Förste arkivarie Josef Edström Redaktionens adress:

Läs mer

Ta fram arkivens forskningspotential!

Ta fram arkivens forskningspotential! Ta fram arkivens forskningspotential! RUNE HEDMAN- BO HAMMARLUND Arkivens värde Det lär inte ha undgått någon att mycket stora arkivbestånd förvaras i arkivdepåer runt om i landet. Bara i Riksarkivet och

Läs mer

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för bokhistoria, magasin och nybindning ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER NY UPPLAGA SAMMANSTÄLLD AV LINDA SÖRENSEN 2005-08-24 Kungl. biblioteket Översikt

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete Specialarbetet anslaget ANTECKNINGAR TILL EN BIBLIOGRAFI OVER BARA KOMMUN. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi. Bibliotekshögskolan. Borgs, vt 1975. Knut Jönsson. Litteratur

Läs mer

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 INNEHÅLL LEDARE Roland Otterbjörk. En treårings föresatser 1 ART I KLAR Bengt Audén. Bottniska prästers namn 1550-1650

Läs mer

Pingströrelsen förr och nu

Pingströrelsen förr och nu Pingströrelsen förr och nu Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 10 Torsten Bergsten Pingströrelsen förr och nu Valda publikationer 1947 2002 med anknytning till Pingströrelsens

Läs mer

Lagar mot lösdriveri

Lagar mot lösdriveri Lagar mot lösdriveri En vägledning till hur man finner handlingar från svensk lagstiftning på Riksarkivet Marie Aronsson Institutionen för ABM Uppsatser inom arkivvetenskap ISSN 1651-6087 Magisterexamensarbete,

Läs mer

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare De nordiska privatarkiven och deras förvaltare En jämförande undersökning av arbetet med privatarkivfrågorna vid de nordiska arkivverkens institutioner utförd på uppdrag av de nordiska riksarkivarierna

Läs mer

Clios eller Mnemosynes tjänare? De västerländska arkivens uppfattning om sin uppgift och roll under olika tider

Clios eller Mnemosynes tjänare? De västerländska arkivens uppfattning om sin uppgift och roll under olika tider Clios eller Mnemosynes tjänare? De västerländska arkivens uppfattning om sin uppgift och roll under olika tider } U H ANI 5 AARENHEI MO I det finländska arkivverkets nya organisationsschema innehåller

Läs mer

Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier

Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier Pappersupplaga Digitalt i Huvudprogrammet - Register över registrerat material med enkel typ av sökfunktion g01 2 g02

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö - FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II

Läs mer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer Specialarbete inom ämnet bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Boras, ht 1974. Birgitta Moberg Ingrid Moldin Kersti Månsson Karin Nelson-Ebbens Inledning...

Läs mer

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN DBR I DG E F ÖR BUN S V E R I G E S Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: Sveriges Bridgeförbunds historia OFFICIELLT ORGAN FÖR SVERIGES BRIDGEFÖRBUND DBR I DG E F ÖR BUN Bridge S V E N S K S V E

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

myntstudier Mynttidskriften på Internet

myntstudier Mynttidskriften på Internet Aktuellt Sigtuna, kv. Professorn 1, 2000. Skatten under konservering. Fynd Vid utgrävningar i kv. Professorn 1 vid Stora gatan i Sigtuna hittades 2000 tre skattfynd från vikingatid och nyare tid samt lösfynd

Läs mer

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli Hembygds filatelisten Tidskrift för hembygdsfilateli Ur innehållet Nr 1 2005 Årgång 22 Ordföranden har ordet 1 Inför årsmötet den 23 februari kl 18.15 2 Maskinstämplar,starten på nya brevnätet 1996 5 Svenska

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Kunskap föreställningar natursyn hållbar utveckling. Om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar

Kunskap föreställningar natursyn hållbar utveckling. Om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar Kunskap föreställningar natursyn hållbar utveckling Om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar Dokumentation från symposiet Kunskap och föreställningar: Naturvårdens och

Läs mer

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion NOVEMBER 7 2014 Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

Den mörka och okända historien VITBOK OM ÖVERGREPP OCH KRÄNKNINGAR AV ROMER UNDER 1900-TALET

Den mörka och okända historien VITBOK OM ÖVERGREPP OCH KRÄNKNINGAR AV ROMER UNDER 1900-TALET Ds 2014:8 Den mörka och okända historien VITBOK OM ÖVERGREPP OCH KRÄNKNINGAR AV ROMER UNDER 1900-TALET Ds 2014:8 Den mörka och okända historien Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet

Läs mer

Det medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 10 Håbo härad och Sigtuna stad

Det medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 10 Håbo härad och Sigtuna stad Det medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 10 Håbo härad och Sigtuna stad Det medeltida Sverige 1 UPPLAND 10 Håbo härad Sigtuna stad Annika Björklund Stockholm 2014 Riksarkivet Riksarkivet Box 12541, 102 29

Läs mer

De medeltida pergamentomslagen - spår av vasatidens arkivvård

De medeltida pergamentomslagen - spår av vasatidens arkivvård De medeltida pergamentomslagen - spår av vasatidens arkivvård Jan Brunius Gunilla Bjö"rkvall Anna Wolodarski ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2004:1-2 1 53 JAN BRUNIUS MPO-projektet och dess resultat FORTFARANDE

Läs mer

Gamla Uppsala. i ny belysning. Swedish Science Press

Gamla Uppsala. i ny belysning. Swedish Science Press Gamla Uppsala i ny belysning Swedish Science Press Gamla Uppsala Gamla Uppsala i ny belysning Religionsvetenskapliga studier från Gävle 9 Gamla Uppsala i ny belysning Redigerad av Olof Sundqvist & Per

Läs mer

Sverige, också ett fädernesland

Sverige, också ett fädernesland Sverige, också ett fädernesland Med kuperade, skogsrika och ganska glest befolkade vidsträckta länder var Norden länge inskriven i ett slags utkantsmystik hos de alltfler resenärer som av nyfikenhet och

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN ARKIV, BIBLIOTEK OCH MUSEER

SAMVERKAN MELLAN ARKIV, BIBLIOTEK OCH MUSEER 1 2002-03-27 ABM SAMVERKAN MELLAN ARKIV, BIBLIOTEK OCH MUSEER En lägesrapport på uppdrag av regeringen från Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet sammanställd av

Läs mer

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år 1955 2005 Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år med klubba och puck En lång och mycket intressant tid har förflutit sedan ishockeyn kom

Läs mer

Efter. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser. Ingela Wadbring, Lennart Weibull & Annika Bergström (red.)

Efter. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser. Ingela Wadbring, Lennart Weibull & Annika Bergström (red.) Efter Synen på nedläggningen och dess konsekvenser Ingela Wadbring, Lennart Weibull & Annika Bergström (red.) Efter Arbetet. Synen på nedläggningen och dess konsekvenser 1 2 Efter Arbetet. Synen på nedläggningen

Läs mer