ENGELSK-SVENSK ORDLISTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENGELSK-SVENSK ORDLISTA"

Transkript

1 Rådets svenska språkenhet ENGELSK-SVENSK ORDLISTA VANLIGA ORD OCH FRASER I EU-TEXTER mars 2009

2 Teckenförklaring 1 primärrätt 2 sekundärrätt Anv. Att översätta EU-rättsakter - anvisningar EP Europaparlamentet FHB Formulärhandboken (utarbetad av rådets juristlingvister) PHB Publikationshandboken Srådet (dipl.) Språkrådet (utarbetat av rådets svenska språkenhet) diplomatiskt språk uppslagsordets grundbetydelse exempel på uppslagsordets användning Följande referenslitteratur har använts: Norstedts Stora Engelsk-Svenska Ordbok (2000), The New Oxford Dictionary of English (1998) Oxford Thesaurus of English (2004).

3 A abolish abstain acceding countries avskaffa, avveckla, slopa, upphäva (t.ex. åtgärder) avstå från att rösta/ta ställning, lägga ner sin röst anslutande länder (kandidatländer som har förhandlat färdigt och är klara för anslutning). Se Iate. Jfr accession countries. accede ~ to a convention ansluta sig till/tillträda en konvention. Jfr conclude a convention, som normalt översätts med ingå en konvention. Se Srådet nr [...]. accept access to market access accession countries accommodate accompany ~ied by ~ing document [to] ~ing letter ~ing measures ~ing note accomplishment accordance in ~ with godta, godkänna, acceptera, gå med på tillgång till (t.ex. handlingar, kapital, information) åtkomst till/av (t.ex. data, filer, information) tillträde till (t.ex. byggnad, marknad, högre studier) Se Srådet nr 70. tillträde till marknaden, marknadstillträde anslutningsländer (kandidatländer som håller på att förhandla om anslutning). Se Iate. Jfr acceding countries. anpassa, avpassa tillgodose, tillmötesgå (t.ex. önskemål/intressen) åtfölja, medfölja, beledsaga åtföljd av, tillsammans med (t.ex. om dokument) följedokument [till] följebrev stödåtgärder, kompletterande åtgärder följenot fullbordande; utförande, genomförande, uppnående prestation, insats, resultat enligt, i enlighet/överensstämmelse med, med stöd av according to, se accordance accordingly should therefore be amended ~ i enlighet därmed, i enlighet/överensstämmelse med detta bör därför ändras i enlighet med detta 1

4 account bring to ~ for the ~ of take into ~ take ~ of accountability accountable accounting achievement acknowledge acquis communautaire act (s.) ~ of God ~ of nature ~ modifying and complementing final ~ legal ~ legislative ~ act (v.) the Council may ~ ~ /decide unanimously ~ ing unanimously action ~ plan ~ programme activity (-ies) ställa till svars för ngns räkning ta hänsyn till, beakta ta hänsyn till, beakta ansvarighet, ansvarsskyldighet, redovisningsskyldighet möjlighet att utkräva ansvar; (ibl.) möjlighet till ansvarsutkrävande (om person) ansvarig, ansvarsskyldig, redovisningsskyldig (om företeelse) med möjlighet att utkräva ansvar; (ibl.) med möjlighet till ansvarsutkrävande Se Iate. redovisning, bokföring uppnående, förverkligande, genomförande, utförande prestation, insats, [gott] resultat (dipl.) inse, vara medveten om, erkänna (allm.) värdesätta, sätta värde på, uppskatta, visa/uttrycka sin uppskattning 1 gemenskapens regelverk (inte akin eller acquin) rättsakt, rättshandling akt (Gusp/RIF) (jur.) force majeure (jur.) force majeure rättsakt om ändring och komplettering av slutakt rättsakt rättsakt lagstiftningsakt (Lissabonfördraget). Se Anv. rådet får besluta, rådet får fatta beslut besluta enhälligt genom enhälligt beslut insats[er]; åtgärd[er], handlande, verksamhet; (ibl.) agerande (jur.) talan handlingsplan; (ibl.) åtgärdsplan handlingsprogram; (ibl.) åtgärdsprogram verksamhet (ofta sing.), verksamhetsområde[n]; aktiviteter; 1 handlande (Gusp); pl. (ibl.) insatser 2

5 adapt adaptability adaptable added value addendum, pl. -a additional address ~ an act to ~ a challenge ~ a conflict ~ issue/problem/difficulty ~ a threat addressee adequate ad hoc adjustment administration admissibility admissible adopt anpassa (t.ex. en rättsakt); omarbeta anpassningsförmåga, flexibilitet, smidighet anpassningsbar, flexibel, smidig mervärde addendum, best. form addendumet, pl. addendum (dokumenttyp; komplettering som görs före antagandet av en rättsakt) extra, tilläggs-, ytterligare, vidare, kompletterande (t.ex. information) 2 rikta (en rättsakt till) möta, anta [en utmaning] behandla, ta upp, ta upp till behandling, diskutera, gripa sig an, komma till rätta med, [försöka] lösa, ta itu med [svår fråga, stort/svårt problem, [krävande/svår] uppgift] angripa [stort/svårt problem] hantera en konflikt behandla, ta upp [fråga], gripa sig an, ta itu med, [försöka] lösa [problem/fråga] angripa [problem] komma till rätta med [svårigheter] möta ett hot adressat (i rättsakt), mottagare adekvat, lämplig, korrekt, riktig, ändamålsenlig, tillfredsställande, vederbörlig, tillräcklig, fullgod för ett särskilt ändamål, tillfällig, särskild, special-; (ibl.) ad hoc- (t.ex. ad hoc-grupp) jämkning, anpassning, justering administration, förvaltning, ledning, skötsel, handhavande, hantering regering, statsförvaltning, myndighet (jur.) tillåtlighet (jur.) tillåtlig, som kan tas upp [till prövning] (särskilt rättsakt) anta; godkänna, godta, acceptera; (ibl.) fastställa använda, ta i bruk, införa, välja 3

6 ~ an act ~ a common position ~ a decision ~ a directive ~ a joint action ~ measures ~ the minutes ~ a new method ~ a regulation with a view to ~ ing [an act] adoption ~ of the "A" items ~ /approval of the agenda ~ /approval of the provisional agenda ~ /approval of the list of "A" items advice (s.) advise (v.) advisory acting in an ~ capacity ~ committee advocate (v.) aegis under the ~ of affect affordable ~ price anta en rättsakt anta en gemensam ståndpunkt (tidigare define = fastställa). Anm.: Om det gäller en gemensam ståndpunkt i allmän betydelse, dvs. inte en rättsakt, ska adopt a common position översättas med inta en gemensam ståndpunkt. anta ett beslut (art. 7.5 och 44.2 i FEU, Nice) Anm.: Om det gäller ett beslut i allmän betydelse, dvs. inte en rättsakt, ska adopt a decision översättas med fatta ett beslut. anta ett direktiv anta en gemensam åtgärd Se FHB och Srådet nr (jur.) besluta om/anta åtgärder 1 (jur.) anta bestämmelser/föreskrifter (= adopt provisions); (ibl.) anta lag/lagförslag Anm.: Ibland används adopt measures i allmän betydelse och är synonymt med take measures. Det översätts då med vidta åtgärder. Se Srådet nr 63. godkänna protokollet införa en ny metod anta en förordning inför antagandet av (en rättsakt) antagande av A-punkterna godkännande av dagordningen godkännande av den preliminära dagordningen godkännande av A-punktslistan utlåtande, råd, rådgivning underrätta, meddela råda, ge råd, föreslå med rådgivande uppgifter, med rådgivande funktion rådgivande kommitté (dipl.) förorda, förespråka (allm.) förespråka, rekommendera, tala för under någons ledning, under överinseende av någon, med stöd av någon, i någons regi påverka, inverka på, beröra, drabba [ekonomiskt/prismässigt] överkomlig; (ibl.) billig överkomligt pris, rimligt pris 4

7 a fortiori agency by/through the ~ of i desto högre grad, i än[nu] högre grad, än[nu] mer, så mycket mer, av desto större anledning, i [all] synnerhet, särskilt Anm.: I nekande satser används normalt negerade uttryck, dvs. I desto mindre grad etc. byrå (EU:s administrativa struktur) vissa byråer har döpts till myndighet, kontor, centrum, fond, stiftelse genom ngns medverkan/försorg/förmedling executive ~ genomförandeorgan (typ av byrå, se PHB 9.5.4) agenda place on the ~ provisional ~ agree ~ to ~ on ~ that ~ with [sth] agreement by common ~ in ~ with political ~ reach ~ sign an ~ aid (s.) in ~ of aim to a.k.a. (also known as) alarmed dagordning, föredragningslista (EP); (ibl.) agenda föra upp på dagordningen preliminär dagordning (dipl.) enas om, vara överens om; godta; (ibl.) besluta (allm.) samtycka till, lämna/ge sitt samtycke till, godkänna, bifalla, acceptera, gå med på, säga ja till enas om, nå enighet om, bli/vara ense om, komma/vara överens om; (ibl.) nå fram till, göra upp om vara överens om, vara ense om, instämma i, hålla med om att; (ibl.) besluta att stämma överens/överensstämma med enighet, samförstånd, samtycke avtal, överenskommelse i samförstånd i samförstånd med, i överensstämmelse med politisk överenskommelse. Se Iate. komma överens, enas, bli ense, nå enighet, nå en överenskommelse underteckna ett avtal stöd, stödåtgärder, bistånd till förmån för (dipl.) avse att alias (särskilt om personer), även kallad bestört, uttrycka sin bestörtning, se med bestörtning, upprörd, [djupt] bekymrad/oroad 5

8 align ~ oneself with allow for ambition it is our ~ amended as ~ as ~ by as last ~ by as subsequently ~ by as subsequently ~ amendment anpassa, inrikta (dipl.) ansluta sig till; stödja, ställa sig bakom ta med i beräkningen, ta hänsyn till, ta i beaktande, beakta göra avdrag för, dra av, räkna bort göra tillägg för, räkna in/med [så att något] kan/ska kunna göras, [för att något] ska kunna göras, göra det möjligt att, ge möjlighet att/till, möjliggöra/medge, ge utrymme/marginal för Se Srådet nr [ ] (dipl.) det är vår strävan (allm.) vi strävar efter, det är vår ambition, vi har ambitionen i dess ändrade lydelse 2 ändrad/t genom (används normalt i fotnoter i ingressen till rättsakter); i dess lydelse enligt. Se Anv Anm.: uttrycket as amended by Parliament kan översättas med med parlamentets ändringar. senast ändrad genom senare ändrad genom med senare ändringar; (ibl.) i dess ändrade lydelse 1 ändringsförslag, ändring (EP)*; (ibl.) föreslagen ändring, förslag till ändring, ändring som föreslås * Under Europaparlamentets behandling är beteckningen "ändringsförslag". När ändringsförslagen röstats igenom i plenum benämns de "ändringar". Se Iate och Srådet nr adopt an ~ approve an ~ reject an ~ ~ to ancillary anta ett ändringsförslag (parlamentet antar ändringsförslag i plenum, EP:s arbetsordning) godta en ändring (kommissionen godtar parlamentets ändringar, EP:s arbetsordning) godkänna en ändring (rådet godkänner parlamentets ändringar, EG-fördraget) avvisa en ändring (rådet/kommissionen avvisar parlamentets ändringar, EP:s arbetsordning) ändring av/i (inte till) stöd-, hjälp-, bi-, sido-, kompletterande, extra, tillhörande, anknuten underordnad, sekundär 6

9 annexed to annotated agenda annul anxious a posteriori fogad till, bifogad ngt kommenterad dagordning (jur.) ogiltigförklara, upphäva, häva (t.ex. kontrakt), annullera (dipl.) angelägen (om) att i efterhand, efterhands- (t.ex. efterhandsutvärdering), efter- (t.ex. efterkontroll); (ibl.) retroaktivt, senare appendix (-ices) tillägg. Se Anv applicable when/where ~ ~ law tillämplig, gällande, relevant i förekommande fall, i tillämpliga fall tillämplig/gällande lagstiftning applicant country ansökarland. Se Srådet nr 43. application tillämpning; anbringande, applicering giltighet, relevans, tillämplighet ansökan, framställning apply ~ oneself ~ to [sb] ~ to [sth] appoint approach anstränga sig, bemöda sig; inrikta/koncentrera sig på, på allvar ta itu med vända sig till [ngn] tillämpas på, gälla [ngt] utnämna (= ge viss titel genom formellt beslut, t.ex. domare, generaladvokat) utse (= formellt välja, t.ex. myndighet, expert, delegat, ombud, representant). Motsvarande substantivkonstruktion är utseende av, som ibland måste användas i rubriker och rättsaktstitlar. tillsätta (särskilt om tjänster) Anm.: För ledamöter, ordförande och suppleanter används i våra texter omväxlande utnämna och utse beroende på vilken aspekt som avses. Se Srådet nr 71. Jfr designate. metod, sätt, ansats, sätt att gripa sig an/lösa/komma till rätta med, angreppssätt, tillvägagångssätt, förfaringssätt, arbetssätt, upplägg infallsvinkel, synsätt, inställning, hållning, förhållningssätt, taktik, strategi, politik general ~ (EU-specifikt) allmän riktlinje. Se Iate. (allm.) allmän strategi 7

10 appropriate where/if ~ as ~ it is ~ that approval ~ of the agenda ~ of the list of A items approve approved by COREPER II on [ ] approximate (v.) approximation a priori argue ~ing that arguably arise from arrangement/-s articulate (v.) lämplig, lämpad, ändamålsenlig tillämplig, relevant, behörig, berörd när det/så är lämpligt, om det/så är lämpligt, i förekommande fall, vid behov, eventuellt (inte på lämpligt sätt) = if/where appropriate beroende på vad som är lämpligt (vid val mellan flera möjligheter) (ibl.) på lämpligt sätt (= in an appropriate way) Se Srådet nr [ ]. det är lämpligt att, (verb +) lämpligen bör Anm.: Variera gärna texten genom att omväxlande använda de olika alternativen. godkännande, samtycke godkännande av dagordningen godkännande av A-punktslistan (dipl.) godkänna (allm.) godkänna, godta, samtycka till, tillstyrka, bifalla, gå med på godkänt av Coreper II den [ ] (fast fras i dagordning) 1 tillnärma, närma till (varandra) ( t.ex. lagstiftning på olika områden) 1 tillnärmning (medlemsstaternas lagstiftningar anpassas till varandra; v. = närma till varandra) på förhand, förhands- (t.ex. förhandskontroll); (ibl.) i princip hävda, påstå, mena, göra gällande med motiveringen att det kan hävdas att, man kan hävda att, det finns [goda] skäl att anta/tro att, förmodligen, antagligen, troligen härröra från, vara en följd av, följa av, bero på, ha sitt ursprung i arrangemang, åtgärd; system, ordning, anordning; förberedelse[r]; (ibl.) överenskommelse uttrycka, ge uttryck för, framföra, framhålla; (ibl.) konkretisera, genomföra (t.ex. kampanj) 8

11 ~ed to as of kopplad/ansluten till, förenad/förbunden med, som knyter an till (= as from) från och med; (ibl.) efter; (+ datum; t.ex. något gäller från och med den 13 oktober) (= as on, as at) per [den], den (+ datum; används i samband med avstämnings- och förfallodagar och anger förhållanden som gäller en bestämd dag, t.ex. balansräkning per den 13 oktober 2006) (ibl.) [fram] till och med, till (+ datum; t.ex. ändringar gjorda [fram] till och med/till den 13 oktober) as well as ascertain ask assent (s.) och, samt, liksom få kännedom om, få/ta reda på, förvissa sig om, bli medveten om, upptäcka, konstatera, förstå be, ombe, uppmana, begära; (ibl.) anmoda 1 samtycke ~ procedure (EP) samtyckesförfarande. Se Srådet nr 32. assert assess assessment impact ~ risk ~ assist associate ~d in/with (the work) ~ oneself with associated association ~ agreement (AA) freedom of ~ assure atrocities attachment their ~ to hävda, påstå, försäkra utvärdera, bedöma, uppskatta, värdera taxera, beskatta utvärdering, bedömning, uppskattning, värdering konsekvensbedömning (= konsekvensanalys, se impact analysis) riskbedömning biträda, bistå, hjälpa delta i (arbetet) ansluta sig till, ställa sig bakom, stödja anknuten, dithörande, därtill hörande, associerad associering associeringsavtal. Se Iate. föreningsfrihet trygga, säkerställa, garantera grymheter, illdåd (ofta i politiska uttalanden) (dipl.) den vikt som de fäster vid 9

12 attention draw ~ to the fact that draw someone's ~ to pay ~ to attitude make one's ~ known auspices under the ~ of authenticity authorisation authorise authority under the ~ of avail oneself of award make its ~ aware of awareness-raising activities framhålla/påpeka att, (ibl.) erinra om att; obs! inte uppmärksamma att som betyder beakta/ observera/ ta hänsyn till att och som närmast motsvaras av pay attention to. uppmärksamma någon på, göra någon uppmärksam på, fästa någons uppmärksamhet på uppmärksamma, beakta, observera, ta hänsyn till hållning, inställning, förhållningssätt ta ställning, framföra sin åsikt under någons ledning, under överinseende av någon, med stöd av någon, i någons regi 1 (jur.) äkthet bemyndigande [från ngn, för ngn]. Undvik av ngn, som är tvetydigt); tillstånd tillåta, bemyndiga myndighet befogenhet, behörighet, rätt[ighet] bemyndigande, fullmakt med någons bemyndigande, med bemyndigande från, under någons ansvar, under någons ledning, under någon använda, utnyttja 1 meddela sitt beslut (dipl.) som är medveten om åtgärder för att öka medvetenheten/kunskapen/kunskaperna, kunskapshöjande åtgärder; (ibl.) upplysningsverksamhet, informationskampanj[er], informationssatsning, informationsprojekt, informationsåtgärder B balanced väl avvägd, välavvägd, balanserad, nyanserad, allsidig; (ibl.) saklig, objektiv, opartisk; omskr. med god balans, jämvikt 10

13 basis (pl. bases) form the ~ of on the ~ of bear in mind behalf on ~ of benchmark (s.) ~ indicators meet a ~ benchmark (v.) benchmarking grundval, grund, bas, basis, utgångspunkt, förutsättning ligga till grund för på grundval av, med utgångspunkt i, utifrån (dipl.) beakta på någons vägnar, [som företrädare] för ngn riktmärke, riktpunkt, referens, norm, måttstock referensindikatorer nå ett riktmärke riktmärka, sätta/uppställa riktmärken för benchmarking riktmärkning jämförelse, jämförande studie/analys förebildsanalys prestandajämförelse, prestandamätning Se Srådet nr 75. Definitioner: "systematisk jämförelse (av den egna verksamheten) med erkänt effektiv verksamhet" (NE) "identifiering av framgångsfaktorer hos de bästa företagen och tillämpning av dem i den egna verksamheten" (Natur och Kulturs affärsordbok) kartläggning av bästa metoder/sätt/lösningar, jämförelse med befintliga metoder/sätt/lösningar beneficiary benefits betalningsmottagare, förmånstagare, stödmottagare. Se Iate. förmåner; understöd, bidrag fördelar, vinst[er] best practice, se practice beyond go ~ biannual bid (s.) biennial gå utöver (t.ex. omfattning, räckvidd), sträcka sig längre än; omskr. med mer långtgående (t.ex. in order to go beyond targets - för att uppnå mer långtgående mål) halvårs-, som inträffar två gånger om året Jfr biennial. försök, satsning, ansträngning, insats bud, anbud, offert tvåårs-, som inträffar vartannat år Jfr biannual. 11

14 billion binding [in its entirety] board across the ~ take on ~ body governing ~ main ~ bona fide boost (s.) boost (v.) branch ~ of activity ~ of the budget authority breakdown brief (adj.) brief (s.) brief (v.) briefing press ~ broad ~ lines miljard; inte biljon (ålderdomligt BrE) [till alla delar] bindande (om rättsakt) över hela linjen, generell[t], genomgående, på alla områden notera, beakta, ta hänsyn till ta upp/med, föra in, införliva; (ibl.) vara mottaglig för, tillägna sig, ta till sig (t.ex. nya idéer), acceptera organ, organisation; instans, grupp artikeldel, normativ del (av rättsakt) (=enacting terms) styrelse, direktion normativ del (av rättsakt) med ärligt uppsåt, ärligt i god tro Se Anv hjälp, stöd, stimulans, uppmuntran ökning, expansion, uppsving, uppgång, tillväxt, förbättring, utveckling, framsteg stödja, främja, verka för, stimulera, uppmuntra, driva på öka, förbättra, stärka, förbättra, utveckla filial, avdelning, avdelningskontor. Jfr subsidiary. verksamhetsgren en/någon av budgetmyndighetens båda parter uppdelning, fördelning (t.ex. av medel), specificering; (ibl.) redovisning, analys kort, kortvarig, hastig; (ibl.) temporär, övergående kortfattad, kort, koncis (allm.) sammandrag, sammanfattning, resumé informera, orientera; (ibl.) instruera genomgång, orientering, föredragning, briefing; (ibl.) informationsmöte, pressmöte, presskonferens. Se Iate. presskonferens bred, vid, stor, omfattande huvud-, allmän, generell, grov 1 huvudlinjer 12

15 budget[ary] authority build ~ on ~ing on business Any other ~ (AOB) by budgetmyndighet bygga vidare på, vidareutveckla på grundval av, med utgångspunkt i, utifrån Övriga frågor (i dagordning och A-punktslista) (vid datum) senast, inte senare än (ibl.) före/innan, fram till/senast (något ska göras [fram] till en viss tidpunkt eller ha gjorts senast en viss tidpunkt). Se Anv Anm.: Vid allmänna tidsuttryck, t.ex. by the end/beginning of, kan by ibland återges med prepositionen i eller vid, t.ex. By the end of the century, the focal point had shifted [ ] = Vid århundradets slut hade fokus flyttats [...] By the end of this decade, there will be no shortage of [ ] = Det kommer inte att vara någon brist på [ ] i slutet av detta decennium. C call ~ for ~ [up]on (dipl.) efterlysa (allm.) kräva, nödvändiggöra, erfordra, efterlysa, peka på behovet av (dipl.) uppmana candidate country kandidatland. Se Srådet nr 43. cap capability (-ies) ~ commitments ~ development defence ~ies military ~ies military ~ objectives capacity (-ies) advisory ~ övre gräns, övre gränsvärde, tak 1 (mil.) kapacitet; förmåga Anm.: Capability/ies översätts med kapacitet i Lissabonfördraget. Motsvarar franskans capacité/s. 1 (mil.) kapacitetsåtaganden 1 kapacitetsutveckling 1 försvarskapacitet; försvarsförmåga 1 militär kapacitet; militär förmåga 1 militära kapacitetsmål ställning, egenskap, funktion rådgivande funktion behörighet, befogenhet, kompetens (= rättskapacitet) kapacitet, förmåga Anm.: Capacity/ies översätts med kapacitet/förmåga i Lissabonfördraget. Motsvarar franskans capacité/s. 13

16 administrative ~ defence ~ies operational ~ 1 administrativ förmåga 1 försvarskapacitet (= defence capabilities) 1 operativ kapacitet pl. resurser care take ~ that carry ~ out ~ through case as the ~ may be in all ~s in any ~ in such ~s on a ~ by ~ basis cater for/to chair (s.) challenge (s.) charge (s.) charge (v.) ~ to ~ sb to [do sth] circulation put into ~ release to free ~ in free ~ sörja för, se till att fullgöra, genomföra, utföra genomföra, slutföra alltefter omständigheterna alltid under alla förhållanden/omständigheter, i alla händelser; (ibl.) alltid i sådana fall, då från fall till fall, i varje enskilt fall, i enskilda fall sörja för, ta hand om, underhålla, sköta om, ta hänsyn till, beakta, tillgodose (t.ex. behov), uppfylla (t.ex. önskemål) ordförande ordförandeskap utmaning, (stimulerande/krävande/svår) uppgift, problem, svår fråga pålaga, avgift anklagelse, åtal debitera, fakturera, ta betalt belasta (t.ex. budgeten/ett konto) ge ngn i uppdrag att [göra ngt]; undvik uppdra åt ngn sätta i omlopp, avyttra övergång till fri omsättning 1 i fri omsättning Se Srådet nr 38. citation beaktandeled (i ingressen till rättsakt). Se Anv cite citizenship ~ of the Union åberopa, hänvisa till, anföra/ange (som exempel, argument); sv. citera motsvaras normalt av eng. quote medborgarskap unionsmedborgarskap 14

17 civil society classify cluster co-chairman, co-chairperson, co-president code ~ of conduct penal ~ codecision det civila samhället (allm.) klassificera, rubricera (jur.) sekretessbelägga anhopning, ansamling, grupp; (spec.) kluster (t.ex. om datorer, företag och forskningsinstitut) medordförande, pl. kan oftast återges med de båda/två ordförandena. Se Srådet nr uppförandekod, uppföranderegler; (ibl.) uppförandekodex strafflag, strafflagstiftning Se Srådet nr medbeslutande ~ procedure medbeslutandeförfarande (EP). Se Srådet nr 33. co-financing coherence coherent cohesion comitology ~ committee ~ [procedure] ~ [system] commend Commission services commissioner commit samfinansiering, medfinansiering. Se Iate. Jfr part-financing. sammanhållning, sammanhang, enhetlighet konsekvens, samstämmighet, följdriktighet, logik sammanhållen, sammanhängande, enhetlig; (ibl.) samordnad konsekvent, samstämmig, följdriktig, logisk, systematisk 1 sammanhållning; omskr. som bildar en [sammanhängande] enhet/ helhet kommittéförfarande (alltid i artikelrubrik), kommittébestämmelser(aldrig kommittologi eller kommitté). Se Anv kommitté inom kommittésystemet kommittéförfarande (alltid i artikelrubrik) kommittésystem, system med kommittéer lovorda, berömma, uttrycka sin uppskattning (av/för/över), notera med tillfredsställelse, välkomna kommissionens enheter/avdelningar/verksamhet/ tjänstegrenar; kommissionen; (ibl.) kommissionens tjänstemän kommissionär. Jfr member of the Commission. (ekon.) göra (t.ex. investeringar), avsätta (t.ex. medel/resurser) 15

18 ~ted ~ oneself ~ sb commitment committee commodity common ~ accord ~ action ~ agricultural policy (CAP) ~ customs tariff ~ /joint guidelines ~ interest ~ market ~ measures common position (cp/cp) adopt a ~ approve a ~ confirm a ~ define a ~ reject a ~ uphold a ~ ~ understanding communicate (dipl.) fast besluten att, ha föresatt sig att, uttrycka sitt starka engagemang för, helhjärtat stödja (allm.) engagerad, beslutsam, bestämd, förpliktad, förbunden, solidarisk, uppriktig, entusiastisk, hängiven; (ibl.) vara anhängare (t.ex. av idé, princip och politik) ta ställning, ge klart/bestämt besked engagera sig, åta sig, förbinda/förplikta sig vara förpliktande för ngn åtagande, förpliktelse, utfästelse, engagemang; (ibl.) uppslutning [kring] kommitté; utskott (EP) kommittéförfarande (alltid i artikelrubrik), kommittébestämmelser; (aldrig kommitté i denna betydelse) Anm: När committee används som kortform för Permanent Representatives Committee ska det inte översättas med kommittén utan med Coreper). Se Anv [handels]vara, spec. råvara vanlig, gängse, allmän gemensam samförstånd 1 (allm.) gemensamma åtgärder. Jfr joint action (rättsakt) och common measures. 1 gemensamma insatser gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) gemensam tulltaxa gemensam inställning. Se Iate. 1 gemensamt intresse. Jfr general interest. 1 gemensam marknad (Romfördraget) 1 gemensamma åtgärder (Gusp) gemensam ståndpunkt (GS) - i dagordningar och noter (alltid versaler på svenska) anta en gemensam ståndpunkt godkänna en gemensam ståndpunkt bekräfta en gemensam ståndpunkt fastställa en gemensam ståndpunkt (Gusp/RIF) avvisa en gemensam ståndpunkt hävda en gemensam ståndpunkt samsyn. Se Iate. delge, underrätta, meddela överlämna, översända, vidarebefordra 16

19 communication communitisation Community ~ law ~ legislation ~ market compensate for competence exclusive ~ competent ~ authorities competition open ~ competitive competitiveness complete (v.) completion compliance with in ~ complimentary close meddelande (dokumenttyp) kommunikation, förbindelse överföring till gemenskapens behörighet (dvs. till första pelaren); mindre formellt att göra till en gemenskapsfråga Se Iate. (attr.) gemenskaps-, gemenskapens 1 gemenskapsrätten, gemenskapslagstiftningen 1 gemenskapslagstiftningen gemenskapsmarknaden, gemenskapens marknad uppväga, kompensera behörighet befogenhet kompetens (täcker både behörighet och befogenhet); (ibl.) kompetensområde. Se Anv exklusiv behörighet; exklusiv kompetens (eller omskr. med vara ensam behörig [1 ]) kompetent (jur.) behörig behöriga myndigheter konkurrens, tävling, tävlan allmänt uttagningsprov konkurrenskraftig konkurrensutsatt konkurrenskraft avsluta, slutföra, göra färdig, färdigställa, fullfölja, fullgöra; (ibl.) genomföra komplettera, fullständiga fylla i (t.ex. blankett) slutförande, färdigställande komplettering ifyllande (t.ex. av blankett) efterlevnad, beaktande, iakttagande, uppfyllande av (t.ex. bestämmelser), [det att] följa överensstämmelse i enlighet/överensstämmelse med artighetsfras 17

20 comply with component comprehensive comprise compromise (s.) compromise (v.) concept concern (s.) express one's deep/grave ~ have ~s about meet the ~s of of ~ concerned those ~ concert (v.) concerted ~ action ~ practices överensstämma med, vara förenlig med följa, uppfylla, iaktta, efterleva (t.ex. bestämmelse), fullgöra (t.ex. skyldighet/åtagande) Anm.: Uttrycket comply with the limit values kan översättas med ligga inom gränsvärdena. komponent, [bestånds]del, inslag, faktor, element, moment övergripande, omfattande, uttömmande, genomgripande, utförlig, mångsidig, allsidig, heltäckande, total, full, bred, fullständig, samlad innefatta, omfatta, inbegripa, inkludera kompromiss, kompromissförslag, kompromisstext. Se Srådet nr kompromissa, nå en kompromiss äventyra, sätta på spel, underminera, försvaga, skada begrepp tanke, idé, princip, upplägg, koncept oro, farhågor, betänkligheter, tveksamhet intresse, angelägenhet; önskan, ambition pl. -frågor, -hänsyn, -intressen; (t.ex. environmental concerns, consumer concerns). Se Srådet nr 67. (dipl.) uttrycka sin djupa oro ställa sig tveksam/skeptisk till; (ibl.) ha invändningar vara oroad/bekymrad över/för tillmötesgå av vikt/betydelse/intresse, angelägen oroväckande, som väcker oro, problematisk berörd, aktuell, i fråga bekymrad, orolig; som fruktar intresserad, engagerad, angelägen intressenter, [berörda] parter/aktörer 1 samråda med varandra 1 samordnade åtgärder 1 samordnade förfaranden 18

21 conciliation ~ committee ~ procedure conclude to ~ Thus, it can be ~ed that conclusion (sing.) in ~ conclusions (pl.) conclusive concurrently with condition conditio sine qua non conducive to conduct (v.) conduct of the meeting confer sth upon sb confidential 2 medlingskommitté (EP, första behandlingen) 1 förlikningskommitté (EP, tredje behandlingen) Se Iate. medlingsförfarande (EP; fr. procédure de concertation) förlikningsförfarande (EP; fr. procédure de conciliation) Se Srådet nr 32. avsluta, slutföra, göra avslutningsvis sammanfatta, säga sammanfattningsvis/ avslutningsvis; konstatera/finna/komma fram till/dra slutsatsen [att] ingå/sluta/träffa (avtal/överenskommelse) avslutningsvis, sammanfattningsvis, till sist, slutligen; (ibl.) kort sagt, alltså Detta visar/ger vid handen att Av detta/av det/därav framgår/följer att Man kan dra slutsatsen (etc.) att Se Srådet nr 69. avslutning, avslutande, slutförande sammanfattning, slutanmärkning, slutsats (särskilt i rubrik) slutledning, [slut]resultat, konklusion ingående/slutande (av avtal/överenskommelse) avslutningsvis, sammanfattningsvis, till sist, slutligen; (ibl.) kort sagt, alltså. Se Srådet nr 69. slutsatser (t.ex. rådets slutsatser i rättsaktsrubrik eller från toppmöte). Se Srådet nr 69. slutgiltig, slutlig, avgörande, definitiv obestridlig, ovedersäglig samtidigt/parallellt med, i samband med villkor, förutsättning nödvändigt villkor nödvändig förutsättning som bidrar till, som [be]främjar bedriva, leda, sköta, förvalta mötets uppläggning/genomförande (fast fras) tilldela ngn ngt konfidentiell, förtrolig, som omfattas av sekretess, sekretessbelagd 19

22 confirmatory application conform to conjunction in ~ with consensus basic ~ consequent with ~ losses consequential conservation consider consideration the problem under ~ consistency consistent consolidate ~d text consolidation constraint bekräftande ansökan anpassa sig till, vara förenlig med, överensstämma med jämförd med (om artiklar och delar av artiklar); obs! inte tillsammans med/i förening med. Se Anv i anslutning till, i samband med, tillsammans med, i samverkan med konsensus, samförstånd, enighet principiell enighet resulterande, därav följande, som blir följden, efterföljande som leder till/medför förluster resulterande, konsekvens-, följd-, därav följande, som blir följden, efterföljande, betydelsefull, betydande, viktig, avsevärd bevarande, vård, skydd (t.ex. miljö/naturresurser) (dipl.) beakta, finna, anse (allm.) överväga, beakta, ta hänsyn till, anse, finna, tycka hänsyn, beaktande, övervägande (ekon.) ersättning det aktuella problemet, problemet i fråga, det problem som behandlas, detta problem, problemet konsekvens, följdriktighet, enhetlighet, överensstämmelse, samstämmighet stabilitet, regelbundenhet konsekvent, följdriktig, enhetlig, samstämmig överensstämmande, förenlig stabil, konstant, fast, regelbunden befästa (t.ex. demokratin), stärka sammanställa; konsolidera konsoliderad text konsolidering (= rent redaktionell hopläggning av spridda delar av lagstiftningen i en viss fråga) tvång, begränsning, restriktion pl. (ibl.) förpliktelser 20

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA-BoS-14/165 SV Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006 L 396/850 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om gränstullsamarbete med Danmark; SFS 2000:604 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 15 juni 2000. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN PREAMBEL Med insikt om att de nationella rättsliga regleringarna rörande familj, trots rådande skillnader, ändå gradvis närmar sig

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

585 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Protokoll in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 5 PROTOKOLL

585 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Protokoll in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 5 PROTOKOLL 585 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Protokoll in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 5 PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN REPUBLIKEN ÖSTERRIKE OCH KONUNGARIKET SVERIGE FÖR UNDVIKANDE

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

EU-terminologi. Terminologiska utmaningar i arbetet med EU-texter

EU-terminologi. Terminologiska utmaningar i arbetet med EU-texter EU-terminologi Terminologiska utmaningar i arbetet med EU-texter Helsingfors och Vasa, 14-15 november 2013 Presentationens upplägg Vad är EU? Vad är EU-texter? Vad är EU-översättning? Vad har terminologin

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer