ENGELSK-SVENSK ORDLISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENGELSK-SVENSK ORDLISTA"

Transkript

1 Rådets svenska språkenhet ENGELSK-SVENSK ORDLISTA VANLIGA ORD OCH FRASER I EU-TEXTER mars 2009

2 Teckenförklaring 1 primärrätt 2 sekundärrätt Anv. Att översätta EU-rättsakter - anvisningar EP Europaparlamentet FHB Formulärhandboken (utarbetad av rådets juristlingvister) PHB Publikationshandboken Srådet (dipl.) Språkrådet (utarbetat av rådets svenska språkenhet) diplomatiskt språk uppslagsordets grundbetydelse exempel på uppslagsordets användning Följande referenslitteratur har använts: Norstedts Stora Engelsk-Svenska Ordbok (2000), The New Oxford Dictionary of English (1998) Oxford Thesaurus of English (2004).

3 A abolish abstain acceding countries avskaffa, avveckla, slopa, upphäva (t.ex. åtgärder) avstå från att rösta/ta ställning, lägga ner sin röst anslutande länder (kandidatländer som har förhandlat färdigt och är klara för anslutning). Se Iate. Jfr accession countries. accede ~ to a convention ansluta sig till/tillträda en konvention. Jfr conclude a convention, som normalt översätts med ingå en konvention. Se Srådet nr [...]. accept access to market access accession countries accommodate accompany ~ied by ~ing document [to] ~ing letter ~ing measures ~ing note accomplishment accordance in ~ with godta, godkänna, acceptera, gå med på tillgång till (t.ex. handlingar, kapital, information) åtkomst till/av (t.ex. data, filer, information) tillträde till (t.ex. byggnad, marknad, högre studier) Se Srådet nr 70. tillträde till marknaden, marknadstillträde anslutningsländer (kandidatländer som håller på att förhandla om anslutning). Se Iate. Jfr acceding countries. anpassa, avpassa tillgodose, tillmötesgå (t.ex. önskemål/intressen) åtfölja, medfölja, beledsaga åtföljd av, tillsammans med (t.ex. om dokument) följedokument [till] följebrev stödåtgärder, kompletterande åtgärder följenot fullbordande; utförande, genomförande, uppnående prestation, insats, resultat enligt, i enlighet/överensstämmelse med, med stöd av according to, se accordance accordingly should therefore be amended ~ i enlighet därmed, i enlighet/överensstämmelse med detta bör därför ändras i enlighet med detta 1

4 account bring to ~ for the ~ of take into ~ take ~ of accountability accountable accounting achievement acknowledge acquis communautaire act (s.) ~ of God ~ of nature ~ modifying and complementing final ~ legal ~ legislative ~ act (v.) the Council may ~ ~ /decide unanimously ~ ing unanimously action ~ plan ~ programme activity (-ies) ställa till svars för ngns räkning ta hänsyn till, beakta ta hänsyn till, beakta ansvarighet, ansvarsskyldighet, redovisningsskyldighet möjlighet att utkräva ansvar; (ibl.) möjlighet till ansvarsutkrävande (om person) ansvarig, ansvarsskyldig, redovisningsskyldig (om företeelse) med möjlighet att utkräva ansvar; (ibl.) med möjlighet till ansvarsutkrävande Se Iate. redovisning, bokföring uppnående, förverkligande, genomförande, utförande prestation, insats, [gott] resultat (dipl.) inse, vara medveten om, erkänna (allm.) värdesätta, sätta värde på, uppskatta, visa/uttrycka sin uppskattning 1 gemenskapens regelverk (inte akin eller acquin) rättsakt, rättshandling akt (Gusp/RIF) (jur.) force majeure (jur.) force majeure rättsakt om ändring och komplettering av slutakt rättsakt rättsakt lagstiftningsakt (Lissabonfördraget). Se Anv. rådet får besluta, rådet får fatta beslut besluta enhälligt genom enhälligt beslut insats[er]; åtgärd[er], handlande, verksamhet; (ibl.) agerande (jur.) talan handlingsplan; (ibl.) åtgärdsplan handlingsprogram; (ibl.) åtgärdsprogram verksamhet (ofta sing.), verksamhetsområde[n]; aktiviteter; 1 handlande (Gusp); pl. (ibl.) insatser 2

5 adapt adaptability adaptable added value addendum, pl. -a additional address ~ an act to ~ a challenge ~ a conflict ~ issue/problem/difficulty ~ a threat addressee adequate ad hoc adjustment administration admissibility admissible adopt anpassa (t.ex. en rättsakt); omarbeta anpassningsförmåga, flexibilitet, smidighet anpassningsbar, flexibel, smidig mervärde addendum, best. form addendumet, pl. addendum (dokumenttyp; komplettering som görs före antagandet av en rättsakt) extra, tilläggs-, ytterligare, vidare, kompletterande (t.ex. information) 2 rikta (en rättsakt till) möta, anta [en utmaning] behandla, ta upp, ta upp till behandling, diskutera, gripa sig an, komma till rätta med, [försöka] lösa, ta itu med [svår fråga, stort/svårt problem, [krävande/svår] uppgift] angripa [stort/svårt problem] hantera en konflikt behandla, ta upp [fråga], gripa sig an, ta itu med, [försöka] lösa [problem/fråga] angripa [problem] komma till rätta med [svårigheter] möta ett hot adressat (i rättsakt), mottagare adekvat, lämplig, korrekt, riktig, ändamålsenlig, tillfredsställande, vederbörlig, tillräcklig, fullgod för ett särskilt ändamål, tillfällig, särskild, special-; (ibl.) ad hoc- (t.ex. ad hoc-grupp) jämkning, anpassning, justering administration, förvaltning, ledning, skötsel, handhavande, hantering regering, statsförvaltning, myndighet (jur.) tillåtlighet (jur.) tillåtlig, som kan tas upp [till prövning] (särskilt rättsakt) anta; godkänna, godta, acceptera; (ibl.) fastställa använda, ta i bruk, införa, välja 3

6 ~ an act ~ a common position ~ a decision ~ a directive ~ a joint action ~ measures ~ the minutes ~ a new method ~ a regulation with a view to ~ ing [an act] adoption ~ of the "A" items ~ /approval of the agenda ~ /approval of the provisional agenda ~ /approval of the list of "A" items advice (s.) advise (v.) advisory acting in an ~ capacity ~ committee advocate (v.) aegis under the ~ of affect affordable ~ price anta en rättsakt anta en gemensam ståndpunkt (tidigare define = fastställa). Anm.: Om det gäller en gemensam ståndpunkt i allmän betydelse, dvs. inte en rättsakt, ska adopt a common position översättas med inta en gemensam ståndpunkt. anta ett beslut (art. 7.5 och 44.2 i FEU, Nice) Anm.: Om det gäller ett beslut i allmän betydelse, dvs. inte en rättsakt, ska adopt a decision översättas med fatta ett beslut. anta ett direktiv anta en gemensam åtgärd Se FHB och Srådet nr (jur.) besluta om/anta åtgärder 1 (jur.) anta bestämmelser/föreskrifter (= adopt provisions); (ibl.) anta lag/lagförslag Anm.: Ibland används adopt measures i allmän betydelse och är synonymt med take measures. Det översätts då med vidta åtgärder. Se Srådet nr 63. godkänna protokollet införa en ny metod anta en förordning inför antagandet av (en rättsakt) antagande av A-punkterna godkännande av dagordningen godkännande av den preliminära dagordningen godkännande av A-punktslistan utlåtande, råd, rådgivning underrätta, meddela råda, ge råd, föreslå med rådgivande uppgifter, med rådgivande funktion rådgivande kommitté (dipl.) förorda, förespråka (allm.) förespråka, rekommendera, tala för under någons ledning, under överinseende av någon, med stöd av någon, i någons regi påverka, inverka på, beröra, drabba [ekonomiskt/prismässigt] överkomlig; (ibl.) billig överkomligt pris, rimligt pris 4

7 a fortiori agency by/through the ~ of i desto högre grad, i än[nu] högre grad, än[nu] mer, så mycket mer, av desto större anledning, i [all] synnerhet, särskilt Anm.: I nekande satser används normalt negerade uttryck, dvs. I desto mindre grad etc. byrå (EU:s administrativa struktur) vissa byråer har döpts till myndighet, kontor, centrum, fond, stiftelse genom ngns medverkan/försorg/förmedling executive ~ genomförandeorgan (typ av byrå, se PHB 9.5.4) agenda place on the ~ provisional ~ agree ~ to ~ on ~ that ~ with [sth] agreement by common ~ in ~ with political ~ reach ~ sign an ~ aid (s.) in ~ of aim to a.k.a. (also known as) alarmed dagordning, föredragningslista (EP); (ibl.) agenda föra upp på dagordningen preliminär dagordning (dipl.) enas om, vara överens om; godta; (ibl.) besluta (allm.) samtycka till, lämna/ge sitt samtycke till, godkänna, bifalla, acceptera, gå med på, säga ja till enas om, nå enighet om, bli/vara ense om, komma/vara överens om; (ibl.) nå fram till, göra upp om vara överens om, vara ense om, instämma i, hålla med om att; (ibl.) besluta att stämma överens/överensstämma med enighet, samförstånd, samtycke avtal, överenskommelse i samförstånd i samförstånd med, i överensstämmelse med politisk överenskommelse. Se Iate. komma överens, enas, bli ense, nå enighet, nå en överenskommelse underteckna ett avtal stöd, stödåtgärder, bistånd till förmån för (dipl.) avse att alias (särskilt om personer), även kallad bestört, uttrycka sin bestörtning, se med bestörtning, upprörd, [djupt] bekymrad/oroad 5

8 align ~ oneself with allow for ambition it is our ~ amended as ~ as ~ by as last ~ by as subsequently ~ by as subsequently ~ amendment anpassa, inrikta (dipl.) ansluta sig till; stödja, ställa sig bakom ta med i beräkningen, ta hänsyn till, ta i beaktande, beakta göra avdrag för, dra av, räkna bort göra tillägg för, räkna in/med [så att något] kan/ska kunna göras, [för att något] ska kunna göras, göra det möjligt att, ge möjlighet att/till, möjliggöra/medge, ge utrymme/marginal för Se Srådet nr [ ] (dipl.) det är vår strävan (allm.) vi strävar efter, det är vår ambition, vi har ambitionen i dess ändrade lydelse 2 ändrad/t genom (används normalt i fotnoter i ingressen till rättsakter); i dess lydelse enligt. Se Anv Anm.: uttrycket as amended by Parliament kan översättas med med parlamentets ändringar. senast ändrad genom senare ändrad genom med senare ändringar; (ibl.) i dess ändrade lydelse 1 ändringsförslag, ändring (EP)*; (ibl.) föreslagen ändring, förslag till ändring, ändring som föreslås * Under Europaparlamentets behandling är beteckningen "ändringsförslag". När ändringsförslagen röstats igenom i plenum benämns de "ändringar". Se Iate och Srådet nr adopt an ~ approve an ~ reject an ~ ~ to ancillary anta ett ändringsförslag (parlamentet antar ändringsförslag i plenum, EP:s arbetsordning) godta en ändring (kommissionen godtar parlamentets ändringar, EP:s arbetsordning) godkänna en ändring (rådet godkänner parlamentets ändringar, EG-fördraget) avvisa en ändring (rådet/kommissionen avvisar parlamentets ändringar, EP:s arbetsordning) ändring av/i (inte till) stöd-, hjälp-, bi-, sido-, kompletterande, extra, tillhörande, anknuten underordnad, sekundär 6

9 annexed to annotated agenda annul anxious a posteriori fogad till, bifogad ngt kommenterad dagordning (jur.) ogiltigförklara, upphäva, häva (t.ex. kontrakt), annullera (dipl.) angelägen (om) att i efterhand, efterhands- (t.ex. efterhandsutvärdering), efter- (t.ex. efterkontroll); (ibl.) retroaktivt, senare appendix (-ices) tillägg. Se Anv applicable when/where ~ ~ law tillämplig, gällande, relevant i förekommande fall, i tillämpliga fall tillämplig/gällande lagstiftning applicant country ansökarland. Se Srådet nr 43. application tillämpning; anbringande, applicering giltighet, relevans, tillämplighet ansökan, framställning apply ~ oneself ~ to [sb] ~ to [sth] appoint approach anstränga sig, bemöda sig; inrikta/koncentrera sig på, på allvar ta itu med vända sig till [ngn] tillämpas på, gälla [ngt] utnämna (= ge viss titel genom formellt beslut, t.ex. domare, generaladvokat) utse (= formellt välja, t.ex. myndighet, expert, delegat, ombud, representant). Motsvarande substantivkonstruktion är utseende av, som ibland måste användas i rubriker och rättsaktstitlar. tillsätta (särskilt om tjänster) Anm.: För ledamöter, ordförande och suppleanter används i våra texter omväxlande utnämna och utse beroende på vilken aspekt som avses. Se Srådet nr 71. Jfr designate. metod, sätt, ansats, sätt att gripa sig an/lösa/komma till rätta med, angreppssätt, tillvägagångssätt, förfaringssätt, arbetssätt, upplägg infallsvinkel, synsätt, inställning, hållning, förhållningssätt, taktik, strategi, politik general ~ (EU-specifikt) allmän riktlinje. Se Iate. (allm.) allmän strategi 7

10 appropriate where/if ~ as ~ it is ~ that approval ~ of the agenda ~ of the list of A items approve approved by COREPER II on [ ] approximate (v.) approximation a priori argue ~ing that arguably arise from arrangement/-s articulate (v.) lämplig, lämpad, ändamålsenlig tillämplig, relevant, behörig, berörd när det/så är lämpligt, om det/så är lämpligt, i förekommande fall, vid behov, eventuellt (inte på lämpligt sätt) = if/where appropriate beroende på vad som är lämpligt (vid val mellan flera möjligheter) (ibl.) på lämpligt sätt (= in an appropriate way) Se Srådet nr [ ]. det är lämpligt att, (verb +) lämpligen bör Anm.: Variera gärna texten genom att omväxlande använda de olika alternativen. godkännande, samtycke godkännande av dagordningen godkännande av A-punktslistan (dipl.) godkänna (allm.) godkänna, godta, samtycka till, tillstyrka, bifalla, gå med på godkänt av Coreper II den [ ] (fast fras i dagordning) 1 tillnärma, närma till (varandra) ( t.ex. lagstiftning på olika områden) 1 tillnärmning (medlemsstaternas lagstiftningar anpassas till varandra; v. = närma till varandra) på förhand, förhands- (t.ex. förhandskontroll); (ibl.) i princip hävda, påstå, mena, göra gällande med motiveringen att det kan hävdas att, man kan hävda att, det finns [goda] skäl att anta/tro att, förmodligen, antagligen, troligen härröra från, vara en följd av, följa av, bero på, ha sitt ursprung i arrangemang, åtgärd; system, ordning, anordning; förberedelse[r]; (ibl.) överenskommelse uttrycka, ge uttryck för, framföra, framhålla; (ibl.) konkretisera, genomföra (t.ex. kampanj) 8

11 ~ed to as of kopplad/ansluten till, förenad/förbunden med, som knyter an till (= as from) från och med; (ibl.) efter; (+ datum; t.ex. något gäller från och med den 13 oktober) (= as on, as at) per [den], den (+ datum; används i samband med avstämnings- och förfallodagar och anger förhållanden som gäller en bestämd dag, t.ex. balansräkning per den 13 oktober 2006) (ibl.) [fram] till och med, till (+ datum; t.ex. ändringar gjorda [fram] till och med/till den 13 oktober) as well as ascertain ask assent (s.) och, samt, liksom få kännedom om, få/ta reda på, förvissa sig om, bli medveten om, upptäcka, konstatera, förstå be, ombe, uppmana, begära; (ibl.) anmoda 1 samtycke ~ procedure (EP) samtyckesförfarande. Se Srådet nr 32. assert assess assessment impact ~ risk ~ assist associate ~d in/with (the work) ~ oneself with associated association ~ agreement (AA) freedom of ~ assure atrocities attachment their ~ to hävda, påstå, försäkra utvärdera, bedöma, uppskatta, värdera taxera, beskatta utvärdering, bedömning, uppskattning, värdering konsekvensbedömning (= konsekvensanalys, se impact analysis) riskbedömning biträda, bistå, hjälpa delta i (arbetet) ansluta sig till, ställa sig bakom, stödja anknuten, dithörande, därtill hörande, associerad associering associeringsavtal. Se Iate. föreningsfrihet trygga, säkerställa, garantera grymheter, illdåd (ofta i politiska uttalanden) (dipl.) den vikt som de fäster vid 9

12 attention draw ~ to the fact that draw someone's ~ to pay ~ to attitude make one's ~ known auspices under the ~ of authenticity authorisation authorise authority under the ~ of avail oneself of award make its ~ aware of awareness-raising activities framhålla/påpeka att, (ibl.) erinra om att; obs! inte uppmärksamma att som betyder beakta/ observera/ ta hänsyn till att och som närmast motsvaras av pay attention to. uppmärksamma någon på, göra någon uppmärksam på, fästa någons uppmärksamhet på uppmärksamma, beakta, observera, ta hänsyn till hållning, inställning, förhållningssätt ta ställning, framföra sin åsikt under någons ledning, under överinseende av någon, med stöd av någon, i någons regi 1 (jur.) äkthet bemyndigande [från ngn, för ngn]. Undvik av ngn, som är tvetydigt); tillstånd tillåta, bemyndiga myndighet befogenhet, behörighet, rätt[ighet] bemyndigande, fullmakt med någons bemyndigande, med bemyndigande från, under någons ansvar, under någons ledning, under någon använda, utnyttja 1 meddela sitt beslut (dipl.) som är medveten om åtgärder för att öka medvetenheten/kunskapen/kunskaperna, kunskapshöjande åtgärder; (ibl.) upplysningsverksamhet, informationskampanj[er], informationssatsning, informationsprojekt, informationsåtgärder B balanced väl avvägd, välavvägd, balanserad, nyanserad, allsidig; (ibl.) saklig, objektiv, opartisk; omskr. med god balans, jämvikt 10

13 basis (pl. bases) form the ~ of on the ~ of bear in mind behalf on ~ of benchmark (s.) ~ indicators meet a ~ benchmark (v.) benchmarking grundval, grund, bas, basis, utgångspunkt, förutsättning ligga till grund för på grundval av, med utgångspunkt i, utifrån (dipl.) beakta på någons vägnar, [som företrädare] för ngn riktmärke, riktpunkt, referens, norm, måttstock referensindikatorer nå ett riktmärke riktmärka, sätta/uppställa riktmärken för benchmarking riktmärkning jämförelse, jämförande studie/analys förebildsanalys prestandajämförelse, prestandamätning Se Srådet nr 75. Definitioner: "systematisk jämförelse (av den egna verksamheten) med erkänt effektiv verksamhet" (NE) "identifiering av framgångsfaktorer hos de bästa företagen och tillämpning av dem i den egna verksamheten" (Natur och Kulturs affärsordbok) kartläggning av bästa metoder/sätt/lösningar, jämförelse med befintliga metoder/sätt/lösningar beneficiary benefits betalningsmottagare, förmånstagare, stödmottagare. Se Iate. förmåner; understöd, bidrag fördelar, vinst[er] best practice, se practice beyond go ~ biannual bid (s.) biennial gå utöver (t.ex. omfattning, räckvidd), sträcka sig längre än; omskr. med mer långtgående (t.ex. in order to go beyond targets - för att uppnå mer långtgående mål) halvårs-, som inträffar två gånger om året Jfr biennial. försök, satsning, ansträngning, insats bud, anbud, offert tvåårs-, som inträffar vartannat år Jfr biannual. 11

14 billion binding [in its entirety] board across the ~ take on ~ body governing ~ main ~ bona fide boost (s.) boost (v.) branch ~ of activity ~ of the budget authority breakdown brief (adj.) brief (s.) brief (v.) briefing press ~ broad ~ lines miljard; inte biljon (ålderdomligt BrE) [till alla delar] bindande (om rättsakt) över hela linjen, generell[t], genomgående, på alla områden notera, beakta, ta hänsyn till ta upp/med, föra in, införliva; (ibl.) vara mottaglig för, tillägna sig, ta till sig (t.ex. nya idéer), acceptera organ, organisation; instans, grupp artikeldel, normativ del (av rättsakt) (=enacting terms) styrelse, direktion normativ del (av rättsakt) med ärligt uppsåt, ärligt i god tro Se Anv hjälp, stöd, stimulans, uppmuntran ökning, expansion, uppsving, uppgång, tillväxt, förbättring, utveckling, framsteg stödja, främja, verka för, stimulera, uppmuntra, driva på öka, förbättra, stärka, förbättra, utveckla filial, avdelning, avdelningskontor. Jfr subsidiary. verksamhetsgren en/någon av budgetmyndighetens båda parter uppdelning, fördelning (t.ex. av medel), specificering; (ibl.) redovisning, analys kort, kortvarig, hastig; (ibl.) temporär, övergående kortfattad, kort, koncis (allm.) sammandrag, sammanfattning, resumé informera, orientera; (ibl.) instruera genomgång, orientering, föredragning, briefing; (ibl.) informationsmöte, pressmöte, presskonferens. Se Iate. presskonferens bred, vid, stor, omfattande huvud-, allmän, generell, grov 1 huvudlinjer 12

15 budget[ary] authority build ~ on ~ing on business Any other ~ (AOB) by budgetmyndighet bygga vidare på, vidareutveckla på grundval av, med utgångspunkt i, utifrån Övriga frågor (i dagordning och A-punktslista) (vid datum) senast, inte senare än (ibl.) före/innan, fram till/senast (något ska göras [fram] till en viss tidpunkt eller ha gjorts senast en viss tidpunkt). Se Anv Anm.: Vid allmänna tidsuttryck, t.ex. by the end/beginning of, kan by ibland återges med prepositionen i eller vid, t.ex. By the end of the century, the focal point had shifted [ ] = Vid århundradets slut hade fokus flyttats [...] By the end of this decade, there will be no shortage of [ ] = Det kommer inte att vara någon brist på [ ] i slutet av detta decennium. C call ~ for ~ [up]on (dipl.) efterlysa (allm.) kräva, nödvändiggöra, erfordra, efterlysa, peka på behovet av (dipl.) uppmana candidate country kandidatland. Se Srådet nr 43. cap capability (-ies) ~ commitments ~ development defence ~ies military ~ies military ~ objectives capacity (-ies) advisory ~ övre gräns, övre gränsvärde, tak 1 (mil.) kapacitet; förmåga Anm.: Capability/ies översätts med kapacitet i Lissabonfördraget. Motsvarar franskans capacité/s. 1 (mil.) kapacitetsåtaganden 1 kapacitetsutveckling 1 försvarskapacitet; försvarsförmåga 1 militär kapacitet; militär förmåga 1 militära kapacitetsmål ställning, egenskap, funktion rådgivande funktion behörighet, befogenhet, kompetens (= rättskapacitet) kapacitet, förmåga Anm.: Capacity/ies översätts med kapacitet/förmåga i Lissabonfördraget. Motsvarar franskans capacité/s. 13

16 administrative ~ defence ~ies operational ~ 1 administrativ förmåga 1 försvarskapacitet (= defence capabilities) 1 operativ kapacitet pl. resurser care take ~ that carry ~ out ~ through case as the ~ may be in all ~s in any ~ in such ~s on a ~ by ~ basis cater for/to chair (s.) challenge (s.) charge (s.) charge (v.) ~ to ~ sb to [do sth] circulation put into ~ release to free ~ in free ~ sörja för, se till att fullgöra, genomföra, utföra genomföra, slutföra alltefter omständigheterna alltid under alla förhållanden/omständigheter, i alla händelser; (ibl.) alltid i sådana fall, då från fall till fall, i varje enskilt fall, i enskilda fall sörja för, ta hand om, underhålla, sköta om, ta hänsyn till, beakta, tillgodose (t.ex. behov), uppfylla (t.ex. önskemål) ordförande ordförandeskap utmaning, (stimulerande/krävande/svår) uppgift, problem, svår fråga pålaga, avgift anklagelse, åtal debitera, fakturera, ta betalt belasta (t.ex. budgeten/ett konto) ge ngn i uppdrag att [göra ngt]; undvik uppdra åt ngn sätta i omlopp, avyttra övergång till fri omsättning 1 i fri omsättning Se Srådet nr 38. citation beaktandeled (i ingressen till rättsakt). Se Anv cite citizenship ~ of the Union åberopa, hänvisa till, anföra/ange (som exempel, argument); sv. citera motsvaras normalt av eng. quote medborgarskap unionsmedborgarskap 14

17 civil society classify cluster co-chairman, co-chairperson, co-president code ~ of conduct penal ~ codecision det civila samhället (allm.) klassificera, rubricera (jur.) sekretessbelägga anhopning, ansamling, grupp; (spec.) kluster (t.ex. om datorer, företag och forskningsinstitut) medordförande, pl. kan oftast återges med de båda/två ordförandena. Se Srådet nr uppförandekod, uppföranderegler; (ibl.) uppförandekodex strafflag, strafflagstiftning Se Srådet nr medbeslutande ~ procedure medbeslutandeförfarande (EP). Se Srådet nr 33. co-financing coherence coherent cohesion comitology ~ committee ~ [procedure] ~ [system] commend Commission services commissioner commit samfinansiering, medfinansiering. Se Iate. Jfr part-financing. sammanhållning, sammanhang, enhetlighet konsekvens, samstämmighet, följdriktighet, logik sammanhållen, sammanhängande, enhetlig; (ibl.) samordnad konsekvent, samstämmig, följdriktig, logisk, systematisk 1 sammanhållning; omskr. som bildar en [sammanhängande] enhet/ helhet kommittéförfarande (alltid i artikelrubrik), kommittébestämmelser(aldrig kommittologi eller kommitté). Se Anv kommitté inom kommittésystemet kommittéförfarande (alltid i artikelrubrik) kommittésystem, system med kommittéer lovorda, berömma, uttrycka sin uppskattning (av/för/över), notera med tillfredsställelse, välkomna kommissionens enheter/avdelningar/verksamhet/ tjänstegrenar; kommissionen; (ibl.) kommissionens tjänstemän kommissionär. Jfr member of the Commission. (ekon.) göra (t.ex. investeringar), avsätta (t.ex. medel/resurser) 15

18 ~ted ~ oneself ~ sb commitment committee commodity common ~ accord ~ action ~ agricultural policy (CAP) ~ customs tariff ~ /joint guidelines ~ interest ~ market ~ measures common position (cp/cp) adopt a ~ approve a ~ confirm a ~ define a ~ reject a ~ uphold a ~ ~ understanding communicate (dipl.) fast besluten att, ha föresatt sig att, uttrycka sitt starka engagemang för, helhjärtat stödja (allm.) engagerad, beslutsam, bestämd, förpliktad, förbunden, solidarisk, uppriktig, entusiastisk, hängiven; (ibl.) vara anhängare (t.ex. av idé, princip och politik) ta ställning, ge klart/bestämt besked engagera sig, åta sig, förbinda/förplikta sig vara förpliktande för ngn åtagande, förpliktelse, utfästelse, engagemang; (ibl.) uppslutning [kring] kommitté; utskott (EP) kommittéförfarande (alltid i artikelrubrik), kommittébestämmelser; (aldrig kommitté i denna betydelse) Anm: När committee används som kortform för Permanent Representatives Committee ska det inte översättas med kommittén utan med Coreper). Se Anv [handels]vara, spec. råvara vanlig, gängse, allmän gemensam samförstånd 1 (allm.) gemensamma åtgärder. Jfr joint action (rättsakt) och common measures. 1 gemensamma insatser gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) gemensam tulltaxa gemensam inställning. Se Iate. 1 gemensamt intresse. Jfr general interest. 1 gemensam marknad (Romfördraget) 1 gemensamma åtgärder (Gusp) gemensam ståndpunkt (GS) - i dagordningar och noter (alltid versaler på svenska) anta en gemensam ståndpunkt godkänna en gemensam ståndpunkt bekräfta en gemensam ståndpunkt fastställa en gemensam ståndpunkt (Gusp/RIF) avvisa en gemensam ståndpunkt hävda en gemensam ståndpunkt samsyn. Se Iate. delge, underrätta, meddela överlämna, översända, vidarebefordra 16

19 communication communitisation Community ~ law ~ legislation ~ market compensate for competence exclusive ~ competent ~ authorities competition open ~ competitive competitiveness complete (v.) completion compliance with in ~ complimentary close meddelande (dokumenttyp) kommunikation, förbindelse överföring till gemenskapens behörighet (dvs. till första pelaren); mindre formellt att göra till en gemenskapsfråga Se Iate. (attr.) gemenskaps-, gemenskapens 1 gemenskapsrätten, gemenskapslagstiftningen 1 gemenskapslagstiftningen gemenskapsmarknaden, gemenskapens marknad uppväga, kompensera behörighet befogenhet kompetens (täcker både behörighet och befogenhet); (ibl.) kompetensområde. Se Anv exklusiv behörighet; exklusiv kompetens (eller omskr. med vara ensam behörig [1 ]) kompetent (jur.) behörig behöriga myndigheter konkurrens, tävling, tävlan allmänt uttagningsprov konkurrenskraftig konkurrensutsatt konkurrenskraft avsluta, slutföra, göra färdig, färdigställa, fullfölja, fullgöra; (ibl.) genomföra komplettera, fullständiga fylla i (t.ex. blankett) slutförande, färdigställande komplettering ifyllande (t.ex. av blankett) efterlevnad, beaktande, iakttagande, uppfyllande av (t.ex. bestämmelser), [det att] följa överensstämmelse i enlighet/överensstämmelse med artighetsfras 17

20 comply with component comprehensive comprise compromise (s.) compromise (v.) concept concern (s.) express one's deep/grave ~ have ~s about meet the ~s of of ~ concerned those ~ concert (v.) concerted ~ action ~ practices överensstämma med, vara förenlig med följa, uppfylla, iaktta, efterleva (t.ex. bestämmelse), fullgöra (t.ex. skyldighet/åtagande) Anm.: Uttrycket comply with the limit values kan översättas med ligga inom gränsvärdena. komponent, [bestånds]del, inslag, faktor, element, moment övergripande, omfattande, uttömmande, genomgripande, utförlig, mångsidig, allsidig, heltäckande, total, full, bred, fullständig, samlad innefatta, omfatta, inbegripa, inkludera kompromiss, kompromissförslag, kompromisstext. Se Srådet nr kompromissa, nå en kompromiss äventyra, sätta på spel, underminera, försvaga, skada begrepp tanke, idé, princip, upplägg, koncept oro, farhågor, betänkligheter, tveksamhet intresse, angelägenhet; önskan, ambition pl. -frågor, -hänsyn, -intressen; (t.ex. environmental concerns, consumer concerns). Se Srådet nr 67. (dipl.) uttrycka sin djupa oro ställa sig tveksam/skeptisk till; (ibl.) ha invändningar vara oroad/bekymrad över/för tillmötesgå av vikt/betydelse/intresse, angelägen oroväckande, som väcker oro, problematisk berörd, aktuell, i fråga bekymrad, orolig; som fruktar intresserad, engagerad, angelägen intressenter, [berörda] parter/aktörer 1 samråda med varandra 1 samordnade åtgärder 1 samordnade förfaranden 18

21 conciliation ~ committee ~ procedure conclude to ~ Thus, it can be ~ed that conclusion (sing.) in ~ conclusions (pl.) conclusive concurrently with condition conditio sine qua non conducive to conduct (v.) conduct of the meeting confer sth upon sb confidential 2 medlingskommitté (EP, första behandlingen) 1 förlikningskommitté (EP, tredje behandlingen) Se Iate. medlingsförfarande (EP; fr. procédure de concertation) förlikningsförfarande (EP; fr. procédure de conciliation) Se Srådet nr 32. avsluta, slutföra, göra avslutningsvis sammanfatta, säga sammanfattningsvis/ avslutningsvis; konstatera/finna/komma fram till/dra slutsatsen [att] ingå/sluta/träffa (avtal/överenskommelse) avslutningsvis, sammanfattningsvis, till sist, slutligen; (ibl.) kort sagt, alltså Detta visar/ger vid handen att Av detta/av det/därav framgår/följer att Man kan dra slutsatsen (etc.) att Se Srådet nr 69. avslutning, avslutande, slutförande sammanfattning, slutanmärkning, slutsats (särskilt i rubrik) slutledning, [slut]resultat, konklusion ingående/slutande (av avtal/överenskommelse) avslutningsvis, sammanfattningsvis, till sist, slutligen; (ibl.) kort sagt, alltså. Se Srådet nr 69. slutsatser (t.ex. rådets slutsatser i rättsaktsrubrik eller från toppmöte). Se Srådet nr 69. slutgiltig, slutlig, avgörande, definitiv obestridlig, ovedersäglig samtidigt/parallellt med, i samband med villkor, förutsättning nödvändigt villkor nödvändig förutsättning som bidrar till, som [be]främjar bedriva, leda, sköta, förvalta mötets uppläggning/genomförande (fast fras) tilldela ngn ngt konfidentiell, förtrolig, som omfattas av sekretess, sekretessbelagd 19

22 confirmatory application conform to conjunction in ~ with consensus basic ~ consequent with ~ losses consequential conservation consider consideration the problem under ~ consistency consistent consolidate ~d text consolidation constraint bekräftande ansökan anpassa sig till, vara förenlig med, överensstämma med jämförd med (om artiklar och delar av artiklar); obs! inte tillsammans med/i förening med. Se Anv i anslutning till, i samband med, tillsammans med, i samverkan med konsensus, samförstånd, enighet principiell enighet resulterande, därav följande, som blir följden, efterföljande som leder till/medför förluster resulterande, konsekvens-, följd-, därav följande, som blir följden, efterföljande, betydelsefull, betydande, viktig, avsevärd bevarande, vård, skydd (t.ex. miljö/naturresurser) (dipl.) beakta, finna, anse (allm.) överväga, beakta, ta hänsyn till, anse, finna, tycka hänsyn, beaktande, övervägande (ekon.) ersättning det aktuella problemet, problemet i fråga, det problem som behandlas, detta problem, problemet konsekvens, följdriktighet, enhetlighet, överensstämmelse, samstämmighet stabilitet, regelbundenhet konsekvent, följdriktig, enhetlig, samstämmig överensstämmande, förenlig stabil, konstant, fast, regelbunden befästa (t.ex. demokratin), stärka sammanställa; konsolidera konsoliderad text konsolidering (= rent redaktionell hopläggning av spridda delar av lagstiftningen i en viss fråga) tvång, begränsning, restriktion pl. (ibl.) förpliktelser 20

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

En typ av direktiv som skapar förutsättningar för en gemensam strategi på mer omfattande områden.

En typ av direktiv som skapar förutsättningar för en gemensam strategi på mer omfattande områden. UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Johan Lindholm Jur kand, doktorand EG-RÄTTSLIG DOKUMENTATION Datum 2006-12-15 SVENSKA ENGELSKA BESKRIVNING PUBLIKATION CITERING (EX) 1. Primärrätt Primary Law Fördrag

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM64. Dataskyddsförordning för EU:s institutioner. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM64. Dataskyddsförordning för EU:s institutioner. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Dataskyddsförordning för EU:s institutioner Justitiedepartementet 2017-02-13 Dokumentbeteckning KOM(2017) 8 Proposal for a regulation of the European Parliament and of

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om arbetsmarknadsstatistik Finansdepartementet 2013-04-26 Dokumentbeteckning KOM (2013) 155 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten Justitiedepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016) 595 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till Gemensamt förslag till rådets beslut om den

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0008(COD) 7 november 2003 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla 1 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter Riktlinjernas status 1. Detta dokument

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Förenta nationerna 1999 Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor De stater som är parter i detta protokoll, som konstaterar att Förenta nationernas

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2016/0110(COD) 9.9.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23 Förslag till betänkande Theodor Dumitru Stolojan (PE585.761v01-00) Förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt 2 Enligt samma bestämmelse ska offentligt biträde däremot inte utses om det måste antas att behov av biträde saknas. Paragrafen har därför tolkats på så sätt att det anses föreligga en presumtion för att

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor 1 [8701] Det protokoll om ömsesidigt

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS 1. Klagandens namn (efternamn och förnamn): 2. Eventuellt företrädd av: 3. Nationalitet: 4. Adress eller säte 2 : 5.

Läs mer

10005/16 sa/gw 1 DGD 2C

10005/16 sa/gw 1 DGD 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2016 (OR. en) 10005/16 LÄGESRAPPORT från: av den: 9 juni 2016 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 8946/16, 9455/16 FREMP 108 JAI 551

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM51

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM51 Regeringskansliet Faktapromemoria Undertecknande av Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning Justitiedepartementet 2014-02-07 Dokumentbeteckning

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument DEC 01/2018.

För delegationerna bifogas dokument DEC 01/2018. Europeiska unionens råd Bryssel den 17 januari 2018 (OR. en) 5323/18 FIN 46 FÖLJENOT från: inkom den: 15 januari 2018 till: Günther OETTINGER, ledamot av Europeiska kommissionen Marinela PETROVA, ordförande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

(Resolutioner, rekommendationer och yttranden) RESOLUTIONER RÅDET

(Resolutioner, rekommendationer och yttranden) RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 SV Europeiska unionens officiella tidning C 18/1 I (Resolutioner, rekommendationer och yttranden) RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION OM ETT MODELLAVTAL OM INRÄTTANDE AV EN GEMENSAM UTREDNINGSGRUPP

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2013/0084(COD) 3.6.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN C 144/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 14.5.2014 III (Förberedande akter) EUROPEISKA CENTRALBANKEN Rekommendation om rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2532/98 om Europeiska

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5215/16 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D041721/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

B PBF2002 BF2002 ÄNDRINGSFÖRSLAG /FÖRSLAG TILL ÄNDRING

B PBF2002 BF2002 ÄNDRINGSFÖRSLAG /FÖRSLAG TILL ÄNDRING Ändringsförslag 6400 === ENVI/6400=== Hänvisning till budgetpost : B1-1 7 1 Artikel B1-1 7 1 Bidrag för tobak Ändra belopp enligt följande: B1-1 7 1 2001 PBF2002 BF2002 SFÖRSLAG /FÖRSLAG TILL BF+SFÖRS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Principer för offentlig tjänst

Principer för offentlig tjänst Europeiska ombudsmannen Principer för offentlig tjänst för EUförvaltningen 2012 SV Inledning De fem principerna för offentlig tjänst 1. Åtaganden gentemot Europeiska unionen och dess medborgare 2. Integritet

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer