ENGELSK-SVENSK ORDLISTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENGELSK-SVENSK ORDLISTA"

Transkript

1 Rådets svenska språkenhet ENGELSK-SVENSK ORDLISTA VANLIGA ORD OCH FRASER I EU-TEXTER mars 2009

2 Teckenförklaring 1 primärrätt 2 sekundärrätt Anv. Att översätta EU-rättsakter - anvisningar EP Europaparlamentet FHB Formulärhandboken (utarbetad av rådets juristlingvister) PHB Publikationshandboken Srådet (dipl.) Språkrådet (utarbetat av rådets svenska språkenhet) diplomatiskt språk uppslagsordets grundbetydelse exempel på uppslagsordets användning Följande referenslitteratur har använts: Norstedts Stora Engelsk-Svenska Ordbok (2000), The New Oxford Dictionary of English (1998) Oxford Thesaurus of English (2004).

3 A abolish abstain acceding countries avskaffa, avveckla, slopa, upphäva (t.ex. åtgärder) avstå från att rösta/ta ställning, lägga ner sin röst anslutande länder (kandidatländer som har förhandlat färdigt och är klara för anslutning). Se Iate. Jfr accession countries. accede ~ to a convention ansluta sig till/tillträda en konvention. Jfr conclude a convention, som normalt översätts med ingå en konvention. Se Srådet nr [...]. accept access to market access accession countries accommodate accompany ~ied by ~ing document [to] ~ing letter ~ing measures ~ing note accomplishment accordance in ~ with godta, godkänna, acceptera, gå med på tillgång till (t.ex. handlingar, kapital, information) åtkomst till/av (t.ex. data, filer, information) tillträde till (t.ex. byggnad, marknad, högre studier) Se Srådet nr 70. tillträde till marknaden, marknadstillträde anslutningsländer (kandidatländer som håller på att förhandla om anslutning). Se Iate. Jfr acceding countries. anpassa, avpassa tillgodose, tillmötesgå (t.ex. önskemål/intressen) åtfölja, medfölja, beledsaga åtföljd av, tillsammans med (t.ex. om dokument) följedokument [till] följebrev stödåtgärder, kompletterande åtgärder följenot fullbordande; utförande, genomförande, uppnående prestation, insats, resultat enligt, i enlighet/överensstämmelse med, med stöd av according to, se accordance accordingly should therefore be amended ~ i enlighet därmed, i enlighet/överensstämmelse med detta bör därför ändras i enlighet med detta 1

4 account bring to ~ for the ~ of take into ~ take ~ of accountability accountable accounting achievement acknowledge acquis communautaire act (s.) ~ of God ~ of nature ~ modifying and complementing final ~ legal ~ legislative ~ act (v.) the Council may ~ ~ /decide unanimously ~ ing unanimously action ~ plan ~ programme activity (-ies) ställa till svars för ngns räkning ta hänsyn till, beakta ta hänsyn till, beakta ansvarighet, ansvarsskyldighet, redovisningsskyldighet möjlighet att utkräva ansvar; (ibl.) möjlighet till ansvarsutkrävande (om person) ansvarig, ansvarsskyldig, redovisningsskyldig (om företeelse) med möjlighet att utkräva ansvar; (ibl.) med möjlighet till ansvarsutkrävande Se Iate. redovisning, bokföring uppnående, förverkligande, genomförande, utförande prestation, insats, [gott] resultat (dipl.) inse, vara medveten om, erkänna (allm.) värdesätta, sätta värde på, uppskatta, visa/uttrycka sin uppskattning 1 gemenskapens regelverk (inte akin eller acquin) rättsakt, rättshandling akt (Gusp/RIF) (jur.) force majeure (jur.) force majeure rättsakt om ändring och komplettering av slutakt rättsakt rättsakt lagstiftningsakt (Lissabonfördraget). Se Anv. rådet får besluta, rådet får fatta beslut besluta enhälligt genom enhälligt beslut insats[er]; åtgärd[er], handlande, verksamhet; (ibl.) agerande (jur.) talan handlingsplan; (ibl.) åtgärdsplan handlingsprogram; (ibl.) åtgärdsprogram verksamhet (ofta sing.), verksamhetsområde[n]; aktiviteter; 1 handlande (Gusp); pl. (ibl.) insatser 2

5 adapt adaptability adaptable added value addendum, pl. -a additional address ~ an act to ~ a challenge ~ a conflict ~ issue/problem/difficulty ~ a threat addressee adequate ad hoc adjustment administration admissibility admissible adopt anpassa (t.ex. en rättsakt); omarbeta anpassningsförmåga, flexibilitet, smidighet anpassningsbar, flexibel, smidig mervärde addendum, best. form addendumet, pl. addendum (dokumenttyp; komplettering som görs före antagandet av en rättsakt) extra, tilläggs-, ytterligare, vidare, kompletterande (t.ex. information) 2 rikta (en rättsakt till) möta, anta [en utmaning] behandla, ta upp, ta upp till behandling, diskutera, gripa sig an, komma till rätta med, [försöka] lösa, ta itu med [svår fråga, stort/svårt problem, [krävande/svår] uppgift] angripa [stort/svårt problem] hantera en konflikt behandla, ta upp [fråga], gripa sig an, ta itu med, [försöka] lösa [problem/fråga] angripa [problem] komma till rätta med [svårigheter] möta ett hot adressat (i rättsakt), mottagare adekvat, lämplig, korrekt, riktig, ändamålsenlig, tillfredsställande, vederbörlig, tillräcklig, fullgod för ett särskilt ändamål, tillfällig, särskild, special-; (ibl.) ad hoc- (t.ex. ad hoc-grupp) jämkning, anpassning, justering administration, förvaltning, ledning, skötsel, handhavande, hantering regering, statsförvaltning, myndighet (jur.) tillåtlighet (jur.) tillåtlig, som kan tas upp [till prövning] (särskilt rättsakt) anta; godkänna, godta, acceptera; (ibl.) fastställa använda, ta i bruk, införa, välja 3

6 ~ an act ~ a common position ~ a decision ~ a directive ~ a joint action ~ measures ~ the minutes ~ a new method ~ a regulation with a view to ~ ing [an act] adoption ~ of the "A" items ~ /approval of the agenda ~ /approval of the provisional agenda ~ /approval of the list of "A" items advice (s.) advise (v.) advisory acting in an ~ capacity ~ committee advocate (v.) aegis under the ~ of affect affordable ~ price anta en rättsakt anta en gemensam ståndpunkt (tidigare define = fastställa). Anm.: Om det gäller en gemensam ståndpunkt i allmän betydelse, dvs. inte en rättsakt, ska adopt a common position översättas med inta en gemensam ståndpunkt. anta ett beslut (art. 7.5 och 44.2 i FEU, Nice) Anm.: Om det gäller ett beslut i allmän betydelse, dvs. inte en rättsakt, ska adopt a decision översättas med fatta ett beslut. anta ett direktiv anta en gemensam åtgärd Se FHB och Srådet nr (jur.) besluta om/anta åtgärder 1 (jur.) anta bestämmelser/föreskrifter (= adopt provisions); (ibl.) anta lag/lagförslag Anm.: Ibland används adopt measures i allmän betydelse och är synonymt med take measures. Det översätts då med vidta åtgärder. Se Srådet nr 63. godkänna protokollet införa en ny metod anta en förordning inför antagandet av (en rättsakt) antagande av A-punkterna godkännande av dagordningen godkännande av den preliminära dagordningen godkännande av A-punktslistan utlåtande, råd, rådgivning underrätta, meddela råda, ge råd, föreslå med rådgivande uppgifter, med rådgivande funktion rådgivande kommitté (dipl.) förorda, förespråka (allm.) förespråka, rekommendera, tala för under någons ledning, under överinseende av någon, med stöd av någon, i någons regi påverka, inverka på, beröra, drabba [ekonomiskt/prismässigt] överkomlig; (ibl.) billig överkomligt pris, rimligt pris 4

7 a fortiori agency by/through the ~ of i desto högre grad, i än[nu] högre grad, än[nu] mer, så mycket mer, av desto större anledning, i [all] synnerhet, särskilt Anm.: I nekande satser används normalt negerade uttryck, dvs. I desto mindre grad etc. byrå (EU:s administrativa struktur) vissa byråer har döpts till myndighet, kontor, centrum, fond, stiftelse genom ngns medverkan/försorg/förmedling executive ~ genomförandeorgan (typ av byrå, se PHB 9.5.4) agenda place on the ~ provisional ~ agree ~ to ~ on ~ that ~ with [sth] agreement by common ~ in ~ with political ~ reach ~ sign an ~ aid (s.) in ~ of aim to a.k.a. (also known as) alarmed dagordning, föredragningslista (EP); (ibl.) agenda föra upp på dagordningen preliminär dagordning (dipl.) enas om, vara överens om; godta; (ibl.) besluta (allm.) samtycka till, lämna/ge sitt samtycke till, godkänna, bifalla, acceptera, gå med på, säga ja till enas om, nå enighet om, bli/vara ense om, komma/vara överens om; (ibl.) nå fram till, göra upp om vara överens om, vara ense om, instämma i, hålla med om att; (ibl.) besluta att stämma överens/överensstämma med enighet, samförstånd, samtycke avtal, överenskommelse i samförstånd i samförstånd med, i överensstämmelse med politisk överenskommelse. Se Iate. komma överens, enas, bli ense, nå enighet, nå en överenskommelse underteckna ett avtal stöd, stödåtgärder, bistånd till förmån för (dipl.) avse att alias (särskilt om personer), även kallad bestört, uttrycka sin bestörtning, se med bestörtning, upprörd, [djupt] bekymrad/oroad 5

8 align ~ oneself with allow for ambition it is our ~ amended as ~ as ~ by as last ~ by as subsequently ~ by as subsequently ~ amendment anpassa, inrikta (dipl.) ansluta sig till; stödja, ställa sig bakom ta med i beräkningen, ta hänsyn till, ta i beaktande, beakta göra avdrag för, dra av, räkna bort göra tillägg för, räkna in/med [så att något] kan/ska kunna göras, [för att något] ska kunna göras, göra det möjligt att, ge möjlighet att/till, möjliggöra/medge, ge utrymme/marginal för Se Srådet nr [ ] (dipl.) det är vår strävan (allm.) vi strävar efter, det är vår ambition, vi har ambitionen i dess ändrade lydelse 2 ändrad/t genom (används normalt i fotnoter i ingressen till rättsakter); i dess lydelse enligt. Se Anv Anm.: uttrycket as amended by Parliament kan översättas med med parlamentets ändringar. senast ändrad genom senare ändrad genom med senare ändringar; (ibl.) i dess ändrade lydelse 1 ändringsförslag, ändring (EP)*; (ibl.) föreslagen ändring, förslag till ändring, ändring som föreslås * Under Europaparlamentets behandling är beteckningen "ändringsförslag". När ändringsförslagen röstats igenom i plenum benämns de "ändringar". Se Iate och Srådet nr adopt an ~ approve an ~ reject an ~ ~ to ancillary anta ett ändringsförslag (parlamentet antar ändringsförslag i plenum, EP:s arbetsordning) godta en ändring (kommissionen godtar parlamentets ändringar, EP:s arbetsordning) godkänna en ändring (rådet godkänner parlamentets ändringar, EG-fördraget) avvisa en ändring (rådet/kommissionen avvisar parlamentets ändringar, EP:s arbetsordning) ändring av/i (inte till) stöd-, hjälp-, bi-, sido-, kompletterande, extra, tillhörande, anknuten underordnad, sekundär 6

9 annexed to annotated agenda annul anxious a posteriori fogad till, bifogad ngt kommenterad dagordning (jur.) ogiltigförklara, upphäva, häva (t.ex. kontrakt), annullera (dipl.) angelägen (om) att i efterhand, efterhands- (t.ex. efterhandsutvärdering), efter- (t.ex. efterkontroll); (ibl.) retroaktivt, senare appendix (-ices) tillägg. Se Anv applicable when/where ~ ~ law tillämplig, gällande, relevant i förekommande fall, i tillämpliga fall tillämplig/gällande lagstiftning applicant country ansökarland. Se Srådet nr 43. application tillämpning; anbringande, applicering giltighet, relevans, tillämplighet ansökan, framställning apply ~ oneself ~ to [sb] ~ to [sth] appoint approach anstränga sig, bemöda sig; inrikta/koncentrera sig på, på allvar ta itu med vända sig till [ngn] tillämpas på, gälla [ngt] utnämna (= ge viss titel genom formellt beslut, t.ex. domare, generaladvokat) utse (= formellt välja, t.ex. myndighet, expert, delegat, ombud, representant). Motsvarande substantivkonstruktion är utseende av, som ibland måste användas i rubriker och rättsaktstitlar. tillsätta (särskilt om tjänster) Anm.: För ledamöter, ordförande och suppleanter används i våra texter omväxlande utnämna och utse beroende på vilken aspekt som avses. Se Srådet nr 71. Jfr designate. metod, sätt, ansats, sätt att gripa sig an/lösa/komma till rätta med, angreppssätt, tillvägagångssätt, förfaringssätt, arbetssätt, upplägg infallsvinkel, synsätt, inställning, hållning, förhållningssätt, taktik, strategi, politik general ~ (EU-specifikt) allmän riktlinje. Se Iate. (allm.) allmän strategi 7

10 appropriate where/if ~ as ~ it is ~ that approval ~ of the agenda ~ of the list of A items approve approved by COREPER II on [ ] approximate (v.) approximation a priori argue ~ing that arguably arise from arrangement/-s articulate (v.) lämplig, lämpad, ändamålsenlig tillämplig, relevant, behörig, berörd när det/så är lämpligt, om det/så är lämpligt, i förekommande fall, vid behov, eventuellt (inte på lämpligt sätt) = if/where appropriate beroende på vad som är lämpligt (vid val mellan flera möjligheter) (ibl.) på lämpligt sätt (= in an appropriate way) Se Srådet nr [ ]. det är lämpligt att, (verb +) lämpligen bör Anm.: Variera gärna texten genom att omväxlande använda de olika alternativen. godkännande, samtycke godkännande av dagordningen godkännande av A-punktslistan (dipl.) godkänna (allm.) godkänna, godta, samtycka till, tillstyrka, bifalla, gå med på godkänt av Coreper II den [ ] (fast fras i dagordning) 1 tillnärma, närma till (varandra) ( t.ex. lagstiftning på olika områden) 1 tillnärmning (medlemsstaternas lagstiftningar anpassas till varandra; v. = närma till varandra) på förhand, förhands- (t.ex. förhandskontroll); (ibl.) i princip hävda, påstå, mena, göra gällande med motiveringen att det kan hävdas att, man kan hävda att, det finns [goda] skäl att anta/tro att, förmodligen, antagligen, troligen härröra från, vara en följd av, följa av, bero på, ha sitt ursprung i arrangemang, åtgärd; system, ordning, anordning; förberedelse[r]; (ibl.) överenskommelse uttrycka, ge uttryck för, framföra, framhålla; (ibl.) konkretisera, genomföra (t.ex. kampanj) 8

11 ~ed to as of kopplad/ansluten till, förenad/förbunden med, som knyter an till (= as from) från och med; (ibl.) efter; (+ datum; t.ex. något gäller från och med den 13 oktober) (= as on, as at) per [den], den (+ datum; används i samband med avstämnings- och förfallodagar och anger förhållanden som gäller en bestämd dag, t.ex. balansräkning per den 13 oktober 2006) (ibl.) [fram] till och med, till (+ datum; t.ex. ändringar gjorda [fram] till och med/till den 13 oktober) as well as ascertain ask assent (s.) och, samt, liksom få kännedom om, få/ta reda på, förvissa sig om, bli medveten om, upptäcka, konstatera, förstå be, ombe, uppmana, begära; (ibl.) anmoda 1 samtycke ~ procedure (EP) samtyckesförfarande. Se Srådet nr 32. assert assess assessment impact ~ risk ~ assist associate ~d in/with (the work) ~ oneself with associated association ~ agreement (AA) freedom of ~ assure atrocities attachment their ~ to hävda, påstå, försäkra utvärdera, bedöma, uppskatta, värdera taxera, beskatta utvärdering, bedömning, uppskattning, värdering konsekvensbedömning (= konsekvensanalys, se impact analysis) riskbedömning biträda, bistå, hjälpa delta i (arbetet) ansluta sig till, ställa sig bakom, stödja anknuten, dithörande, därtill hörande, associerad associering associeringsavtal. Se Iate. föreningsfrihet trygga, säkerställa, garantera grymheter, illdåd (ofta i politiska uttalanden) (dipl.) den vikt som de fäster vid 9

12 attention draw ~ to the fact that draw someone's ~ to pay ~ to attitude make one's ~ known auspices under the ~ of authenticity authorisation authorise authority under the ~ of avail oneself of award make its ~ aware of awareness-raising activities framhålla/påpeka att, (ibl.) erinra om att; obs! inte uppmärksamma att som betyder beakta/ observera/ ta hänsyn till att och som närmast motsvaras av pay attention to. uppmärksamma någon på, göra någon uppmärksam på, fästa någons uppmärksamhet på uppmärksamma, beakta, observera, ta hänsyn till hållning, inställning, förhållningssätt ta ställning, framföra sin åsikt under någons ledning, under överinseende av någon, med stöd av någon, i någons regi 1 (jur.) äkthet bemyndigande [från ngn, för ngn]. Undvik av ngn, som är tvetydigt); tillstånd tillåta, bemyndiga myndighet befogenhet, behörighet, rätt[ighet] bemyndigande, fullmakt med någons bemyndigande, med bemyndigande från, under någons ansvar, under någons ledning, under någon använda, utnyttja 1 meddela sitt beslut (dipl.) som är medveten om åtgärder för att öka medvetenheten/kunskapen/kunskaperna, kunskapshöjande åtgärder; (ibl.) upplysningsverksamhet, informationskampanj[er], informationssatsning, informationsprojekt, informationsåtgärder B balanced väl avvägd, välavvägd, balanserad, nyanserad, allsidig; (ibl.) saklig, objektiv, opartisk; omskr. med god balans, jämvikt 10

13 basis (pl. bases) form the ~ of on the ~ of bear in mind behalf on ~ of benchmark (s.) ~ indicators meet a ~ benchmark (v.) benchmarking grundval, grund, bas, basis, utgångspunkt, förutsättning ligga till grund för på grundval av, med utgångspunkt i, utifrån (dipl.) beakta på någons vägnar, [som företrädare] för ngn riktmärke, riktpunkt, referens, norm, måttstock referensindikatorer nå ett riktmärke riktmärka, sätta/uppställa riktmärken för benchmarking riktmärkning jämförelse, jämförande studie/analys förebildsanalys prestandajämförelse, prestandamätning Se Srådet nr 75. Definitioner: "systematisk jämförelse (av den egna verksamheten) med erkänt effektiv verksamhet" (NE) "identifiering av framgångsfaktorer hos de bästa företagen och tillämpning av dem i den egna verksamheten" (Natur och Kulturs affärsordbok) kartläggning av bästa metoder/sätt/lösningar, jämförelse med befintliga metoder/sätt/lösningar beneficiary benefits betalningsmottagare, förmånstagare, stödmottagare. Se Iate. förmåner; understöd, bidrag fördelar, vinst[er] best practice, se practice beyond go ~ biannual bid (s.) biennial gå utöver (t.ex. omfattning, räckvidd), sträcka sig längre än; omskr. med mer långtgående (t.ex. in order to go beyond targets - för att uppnå mer långtgående mål) halvårs-, som inträffar två gånger om året Jfr biennial. försök, satsning, ansträngning, insats bud, anbud, offert tvåårs-, som inträffar vartannat år Jfr biannual. 11

14 billion binding [in its entirety] board across the ~ take on ~ body governing ~ main ~ bona fide boost (s.) boost (v.) branch ~ of activity ~ of the budget authority breakdown brief (adj.) brief (s.) brief (v.) briefing press ~ broad ~ lines miljard; inte biljon (ålderdomligt BrE) [till alla delar] bindande (om rättsakt) över hela linjen, generell[t], genomgående, på alla områden notera, beakta, ta hänsyn till ta upp/med, föra in, införliva; (ibl.) vara mottaglig för, tillägna sig, ta till sig (t.ex. nya idéer), acceptera organ, organisation; instans, grupp artikeldel, normativ del (av rättsakt) (=enacting terms) styrelse, direktion normativ del (av rättsakt) med ärligt uppsåt, ärligt i god tro Se Anv hjälp, stöd, stimulans, uppmuntran ökning, expansion, uppsving, uppgång, tillväxt, förbättring, utveckling, framsteg stödja, främja, verka för, stimulera, uppmuntra, driva på öka, förbättra, stärka, förbättra, utveckla filial, avdelning, avdelningskontor. Jfr subsidiary. verksamhetsgren en/någon av budgetmyndighetens båda parter uppdelning, fördelning (t.ex. av medel), specificering; (ibl.) redovisning, analys kort, kortvarig, hastig; (ibl.) temporär, övergående kortfattad, kort, koncis (allm.) sammandrag, sammanfattning, resumé informera, orientera; (ibl.) instruera genomgång, orientering, föredragning, briefing; (ibl.) informationsmöte, pressmöte, presskonferens. Se Iate. presskonferens bred, vid, stor, omfattande huvud-, allmän, generell, grov 1 huvudlinjer 12

15 budget[ary] authority build ~ on ~ing on business Any other ~ (AOB) by budgetmyndighet bygga vidare på, vidareutveckla på grundval av, med utgångspunkt i, utifrån Övriga frågor (i dagordning och A-punktslista) (vid datum) senast, inte senare än (ibl.) före/innan, fram till/senast (något ska göras [fram] till en viss tidpunkt eller ha gjorts senast en viss tidpunkt). Se Anv Anm.: Vid allmänna tidsuttryck, t.ex. by the end/beginning of, kan by ibland återges med prepositionen i eller vid, t.ex. By the end of the century, the focal point had shifted [ ] = Vid århundradets slut hade fokus flyttats [...] By the end of this decade, there will be no shortage of [ ] = Det kommer inte att vara någon brist på [ ] i slutet av detta decennium. C call ~ for ~ [up]on (dipl.) efterlysa (allm.) kräva, nödvändiggöra, erfordra, efterlysa, peka på behovet av (dipl.) uppmana candidate country kandidatland. Se Srådet nr 43. cap capability (-ies) ~ commitments ~ development defence ~ies military ~ies military ~ objectives capacity (-ies) advisory ~ övre gräns, övre gränsvärde, tak 1 (mil.) kapacitet; förmåga Anm.: Capability/ies översätts med kapacitet i Lissabonfördraget. Motsvarar franskans capacité/s. 1 (mil.) kapacitetsåtaganden 1 kapacitetsutveckling 1 försvarskapacitet; försvarsförmåga 1 militär kapacitet; militär förmåga 1 militära kapacitetsmål ställning, egenskap, funktion rådgivande funktion behörighet, befogenhet, kompetens (= rättskapacitet) kapacitet, förmåga Anm.: Capacity/ies översätts med kapacitet/förmåga i Lissabonfördraget. Motsvarar franskans capacité/s. 13

16 administrative ~ defence ~ies operational ~ 1 administrativ förmåga 1 försvarskapacitet (= defence capabilities) 1 operativ kapacitet pl. resurser care take ~ that carry ~ out ~ through case as the ~ may be in all ~s in any ~ in such ~s on a ~ by ~ basis cater for/to chair (s.) challenge (s.) charge (s.) charge (v.) ~ to ~ sb to [do sth] circulation put into ~ release to free ~ in free ~ sörja för, se till att fullgöra, genomföra, utföra genomföra, slutföra alltefter omständigheterna alltid under alla förhållanden/omständigheter, i alla händelser; (ibl.) alltid i sådana fall, då från fall till fall, i varje enskilt fall, i enskilda fall sörja för, ta hand om, underhålla, sköta om, ta hänsyn till, beakta, tillgodose (t.ex. behov), uppfylla (t.ex. önskemål) ordförande ordförandeskap utmaning, (stimulerande/krävande/svår) uppgift, problem, svår fråga pålaga, avgift anklagelse, åtal debitera, fakturera, ta betalt belasta (t.ex. budgeten/ett konto) ge ngn i uppdrag att [göra ngt]; undvik uppdra åt ngn sätta i omlopp, avyttra övergång till fri omsättning 1 i fri omsättning Se Srådet nr 38. citation beaktandeled (i ingressen till rättsakt). Se Anv cite citizenship ~ of the Union åberopa, hänvisa till, anföra/ange (som exempel, argument); sv. citera motsvaras normalt av eng. quote medborgarskap unionsmedborgarskap 14

17 civil society classify cluster co-chairman, co-chairperson, co-president code ~ of conduct penal ~ codecision det civila samhället (allm.) klassificera, rubricera (jur.) sekretessbelägga anhopning, ansamling, grupp; (spec.) kluster (t.ex. om datorer, företag och forskningsinstitut) medordförande, pl. kan oftast återges med de båda/två ordförandena. Se Srådet nr uppförandekod, uppföranderegler; (ibl.) uppförandekodex strafflag, strafflagstiftning Se Srådet nr medbeslutande ~ procedure medbeslutandeförfarande (EP). Se Srådet nr 33. co-financing coherence coherent cohesion comitology ~ committee ~ [procedure] ~ [system] commend Commission services commissioner commit samfinansiering, medfinansiering. Se Iate. Jfr part-financing. sammanhållning, sammanhang, enhetlighet konsekvens, samstämmighet, följdriktighet, logik sammanhållen, sammanhängande, enhetlig; (ibl.) samordnad konsekvent, samstämmig, följdriktig, logisk, systematisk 1 sammanhållning; omskr. som bildar en [sammanhängande] enhet/ helhet kommittéförfarande (alltid i artikelrubrik), kommittébestämmelser(aldrig kommittologi eller kommitté). Se Anv kommitté inom kommittésystemet kommittéförfarande (alltid i artikelrubrik) kommittésystem, system med kommittéer lovorda, berömma, uttrycka sin uppskattning (av/för/över), notera med tillfredsställelse, välkomna kommissionens enheter/avdelningar/verksamhet/ tjänstegrenar; kommissionen; (ibl.) kommissionens tjänstemän kommissionär. Jfr member of the Commission. (ekon.) göra (t.ex. investeringar), avsätta (t.ex. medel/resurser) 15

18 ~ted ~ oneself ~ sb commitment committee commodity common ~ accord ~ action ~ agricultural policy (CAP) ~ customs tariff ~ /joint guidelines ~ interest ~ market ~ measures common position (cp/cp) adopt a ~ approve a ~ confirm a ~ define a ~ reject a ~ uphold a ~ ~ understanding communicate (dipl.) fast besluten att, ha föresatt sig att, uttrycka sitt starka engagemang för, helhjärtat stödja (allm.) engagerad, beslutsam, bestämd, förpliktad, förbunden, solidarisk, uppriktig, entusiastisk, hängiven; (ibl.) vara anhängare (t.ex. av idé, princip och politik) ta ställning, ge klart/bestämt besked engagera sig, åta sig, förbinda/förplikta sig vara förpliktande för ngn åtagande, förpliktelse, utfästelse, engagemang; (ibl.) uppslutning [kring] kommitté; utskott (EP) kommittéförfarande (alltid i artikelrubrik), kommittébestämmelser; (aldrig kommitté i denna betydelse) Anm: När committee används som kortform för Permanent Representatives Committee ska det inte översättas med kommittén utan med Coreper). Se Anv [handels]vara, spec. råvara vanlig, gängse, allmän gemensam samförstånd 1 (allm.) gemensamma åtgärder. Jfr joint action (rättsakt) och common measures. 1 gemensamma insatser gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) gemensam tulltaxa gemensam inställning. Se Iate. 1 gemensamt intresse. Jfr general interest. 1 gemensam marknad (Romfördraget) 1 gemensamma åtgärder (Gusp) gemensam ståndpunkt (GS) - i dagordningar och noter (alltid versaler på svenska) anta en gemensam ståndpunkt godkänna en gemensam ståndpunkt bekräfta en gemensam ståndpunkt fastställa en gemensam ståndpunkt (Gusp/RIF) avvisa en gemensam ståndpunkt hävda en gemensam ståndpunkt samsyn. Se Iate. delge, underrätta, meddela överlämna, översända, vidarebefordra 16

19 communication communitisation Community ~ law ~ legislation ~ market compensate for competence exclusive ~ competent ~ authorities competition open ~ competitive competitiveness complete (v.) completion compliance with in ~ complimentary close meddelande (dokumenttyp) kommunikation, förbindelse överföring till gemenskapens behörighet (dvs. till första pelaren); mindre formellt att göra till en gemenskapsfråga Se Iate. (attr.) gemenskaps-, gemenskapens 1 gemenskapsrätten, gemenskapslagstiftningen 1 gemenskapslagstiftningen gemenskapsmarknaden, gemenskapens marknad uppväga, kompensera behörighet befogenhet kompetens (täcker både behörighet och befogenhet); (ibl.) kompetensområde. Se Anv exklusiv behörighet; exklusiv kompetens (eller omskr. med vara ensam behörig [1 ]) kompetent (jur.) behörig behöriga myndigheter konkurrens, tävling, tävlan allmänt uttagningsprov konkurrenskraftig konkurrensutsatt konkurrenskraft avsluta, slutföra, göra färdig, färdigställa, fullfölja, fullgöra; (ibl.) genomföra komplettera, fullständiga fylla i (t.ex. blankett) slutförande, färdigställande komplettering ifyllande (t.ex. av blankett) efterlevnad, beaktande, iakttagande, uppfyllande av (t.ex. bestämmelser), [det att] följa överensstämmelse i enlighet/överensstämmelse med artighetsfras 17

20 comply with component comprehensive comprise compromise (s.) compromise (v.) concept concern (s.) express one's deep/grave ~ have ~s about meet the ~s of of ~ concerned those ~ concert (v.) concerted ~ action ~ practices överensstämma med, vara förenlig med följa, uppfylla, iaktta, efterleva (t.ex. bestämmelse), fullgöra (t.ex. skyldighet/åtagande) Anm.: Uttrycket comply with the limit values kan översättas med ligga inom gränsvärdena. komponent, [bestånds]del, inslag, faktor, element, moment övergripande, omfattande, uttömmande, genomgripande, utförlig, mångsidig, allsidig, heltäckande, total, full, bred, fullständig, samlad innefatta, omfatta, inbegripa, inkludera kompromiss, kompromissförslag, kompromisstext. Se Srådet nr kompromissa, nå en kompromiss äventyra, sätta på spel, underminera, försvaga, skada begrepp tanke, idé, princip, upplägg, koncept oro, farhågor, betänkligheter, tveksamhet intresse, angelägenhet; önskan, ambition pl. -frågor, -hänsyn, -intressen; (t.ex. environmental concerns, consumer concerns). Se Srådet nr 67. (dipl.) uttrycka sin djupa oro ställa sig tveksam/skeptisk till; (ibl.) ha invändningar vara oroad/bekymrad över/för tillmötesgå av vikt/betydelse/intresse, angelägen oroväckande, som väcker oro, problematisk berörd, aktuell, i fråga bekymrad, orolig; som fruktar intresserad, engagerad, angelägen intressenter, [berörda] parter/aktörer 1 samråda med varandra 1 samordnade åtgärder 1 samordnade förfaranden 18

21 conciliation ~ committee ~ procedure conclude to ~ Thus, it can be ~ed that conclusion (sing.) in ~ conclusions (pl.) conclusive concurrently with condition conditio sine qua non conducive to conduct (v.) conduct of the meeting confer sth upon sb confidential 2 medlingskommitté (EP, första behandlingen) 1 förlikningskommitté (EP, tredje behandlingen) Se Iate. medlingsförfarande (EP; fr. procédure de concertation) förlikningsförfarande (EP; fr. procédure de conciliation) Se Srådet nr 32. avsluta, slutföra, göra avslutningsvis sammanfatta, säga sammanfattningsvis/ avslutningsvis; konstatera/finna/komma fram till/dra slutsatsen [att] ingå/sluta/träffa (avtal/överenskommelse) avslutningsvis, sammanfattningsvis, till sist, slutligen; (ibl.) kort sagt, alltså Detta visar/ger vid handen att Av detta/av det/därav framgår/följer att Man kan dra slutsatsen (etc.) att Se Srådet nr 69. avslutning, avslutande, slutförande sammanfattning, slutanmärkning, slutsats (särskilt i rubrik) slutledning, [slut]resultat, konklusion ingående/slutande (av avtal/överenskommelse) avslutningsvis, sammanfattningsvis, till sist, slutligen; (ibl.) kort sagt, alltså. Se Srådet nr 69. slutsatser (t.ex. rådets slutsatser i rättsaktsrubrik eller från toppmöte). Se Srådet nr 69. slutgiltig, slutlig, avgörande, definitiv obestridlig, ovedersäglig samtidigt/parallellt med, i samband med villkor, förutsättning nödvändigt villkor nödvändig förutsättning som bidrar till, som [be]främjar bedriva, leda, sköta, förvalta mötets uppläggning/genomförande (fast fras) tilldela ngn ngt konfidentiell, förtrolig, som omfattas av sekretess, sekretessbelagd 19

22 confirmatory application conform to conjunction in ~ with consensus basic ~ consequent with ~ losses consequential conservation consider consideration the problem under ~ consistency consistent consolidate ~d text consolidation constraint bekräftande ansökan anpassa sig till, vara förenlig med, överensstämma med jämförd med (om artiklar och delar av artiklar); obs! inte tillsammans med/i förening med. Se Anv i anslutning till, i samband med, tillsammans med, i samverkan med konsensus, samförstånd, enighet principiell enighet resulterande, därav följande, som blir följden, efterföljande som leder till/medför förluster resulterande, konsekvens-, följd-, därav följande, som blir följden, efterföljande, betydelsefull, betydande, viktig, avsevärd bevarande, vård, skydd (t.ex. miljö/naturresurser) (dipl.) beakta, finna, anse (allm.) överväga, beakta, ta hänsyn till, anse, finna, tycka hänsyn, beaktande, övervägande (ekon.) ersättning det aktuella problemet, problemet i fråga, det problem som behandlas, detta problem, problemet konsekvens, följdriktighet, enhetlighet, överensstämmelse, samstämmighet stabilitet, regelbundenhet konsekvent, följdriktig, enhetlig, samstämmig överensstämmande, förenlig stabil, konstant, fast, regelbunden befästa (t.ex. demokratin), stärka sammanställa; konsolidera konsoliderad text konsolidering (= rent redaktionell hopläggning av spridda delar av lagstiftningen i en viss fråga) tvång, begränsning, restriktion pl. (ibl.) förpliktelser 20

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

LISSABONFÖRDRAGET: HUR ÄNDRAS EU?

LISSABONFÖRDRAGET: HUR ÄNDRAS EU? Carl Fredrik Bergström & Jörgen Hettne LISSABONFÖRDRAGET: HUR ÄNDRAS EU? Carl Fredrik Bergström* & Jörgen Hettne** 1. INLEDNING EU:s senaste fördrag, Lissabonfördraget, undertecknades av en enhällig skara

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar UNESCOS KONVENTION Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Svenska Unescorådets skriftserie, Nr 2/2010

Läs mer

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling Antagen 23 mars 2005 vid högnivåmöte i Vilnius mellan utbildnings- och miljöministrar i 55 länder inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa

Läs mer

Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? **

Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? ** Europapolitisk analys MAJ. NUMMER 2010:4epa Jörgen Hettne * Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott? ** Sammanfattning Under en ganska lång period har EU:s medlemsstater försökt stöpa om EU

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas. Lägesrapport

EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas. Lägesrapport EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas Lägesrapport Åtgärder för framtiden som bidrar till Lissabonstrategin och sätter kvalitet, driftsäkerhet och trygghet i centrum

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Delbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2008: 26 Nr 26 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

99 FRÅGOR OCH SVAR OM ILO KONVENTION 169

99 FRÅGOR OCH SVAR OM ILO KONVENTION 169 99 FRÅGOR OCH SVAR OM ILO KONVENTION 169 Minoritetsombudsmannen 2014 Minoritetsombudsmannen Kopijyvä Oy, 2014 2 Innehåll Inledning av Minoritetsombudsman Eva Biaudet...9 I. Allmänt om den Internationella

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

EU:s strukturpolitik i Rumänien: Kan den bli en hävstång för romerna?

EU:s strukturpolitik i Rumänien: Kan den bli en hävstång för romerna? Europapolitisk analys OKTOBER. NUMMER 2014:6epa Daniel Tarschys * EU:s strukturpolitik i Rumänien: Kan den bli en hävstång för romerna? Sammanfattning Under senare år har tiggare, varav många är rumänska

Läs mer

Hur man får lögner att låta som sanning

Hur man får lögner att låta som sanning Arbetsmiljö Hur man får lögner att låta som sanning tillämpning av Standardkostnadsmodellen på europeisk arbetsmiljölagstiftning Laurent Vogel, Chef för ETUIs avdelning för arbetsmiljöfrågor För den som

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Subsidiaritet ett tomt löfte

Subsidiaritet ett tomt löfte Forum för EU-debatt Anne-Marie Pålsson Subsidiaritet ett tomt löfte Rapport nr 1 EU:s SUBSIDIARITETSPRINCIP ETT TOMT LÖFTE Av Anne-Marie Pålsson Docent, Nationalekonomiska Institutionen, Lunds Universitet

Läs mer

[EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET

[EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET [ [EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Presented at CEMR s general assembly, Innsbruck May 2006 Written by CEMR in the framework of the V th community

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2006. Harmonisering, samordning och ömsesidig förtroende inom Europeiska unionen utvecklingen inom familjerätt

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2006. Harmonisering, samordning och ömsesidig förtroende inom Europeiska unionen utvecklingen inom familjerätt Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2006 Harmonisering, samordning och ömsesidig förtroende inom Europeiska unionen utvecklingen inom familjerätt Maarit Jänterä-Jareborg Julkaisu: Svensk juristtidning 2005:8

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende M o n o g r a f i 5 Ett Europa för och med barnen SKAPA Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt

Läs mer