Projektbeskrivning, bilaga 1. Havs- och vattenmyndigheten Enheten för havsplanering och maritima frågor Box Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning, bilaga 1. Havs- och vattenmyndigheten Enheten för havsplanering och maritima frågor Box Göteborg"

Transkript

1 Havs- och vattenmyndigheten Enheten för havsplanering och maritima frågor Box Göteborg Kopia: Ansökan avseende utlysning av medel för små avlopp, dnr A-Kunskapsläge och nätverksträff -Små avlopp i kretslopp B-Kunskapsläget och nätverksträff-va-rådgivning Projektbeskrivning, bilaga 1 Sammanfattning av projektet (2.4) VA-guiden vill med stöd av Havs- och Vattenmyndigheten genomföra två delprojekt om kretslopp för små avlopp samt om VA-rådgivning. Projektet kommer att genomföras i form av nätverksdagar samt en kunskapsinsamling kopplad till respektive frågeområde. Delprojekten har samma upplägg och utformning men är inte beroende av varandra och stöd kan beviljas för del A men inte för del B och vice versa. Syftet med nätverksträffarna och kunskapsinsamlingen är att öka erfarenhetsutbyte och initiera utvecklingsarbete i kommunerna och samtidigt lägga grunden för ett långsiktigt framtida nätverkande mellan kommuner i dessa frågor. Nätverksträffen om VA-rådgivning kommer att genomföras i Norrtälje där Utvecklingscentrum för vatten på uppdrag av kommunen har startat VA-rådgivning. Nätverksträffen om Kretslopp kommer att genomföras i Uddevalla och kommer kombineras med studiebesök på deras kretsloppsanläggning. Projektets mål och syfte Projektets syfte är att sprida erfarenheterna om VA-rådgivning respektive kretslopp för små avlopp och erbjuda en mötesplats för kommuner som arbetar för ett kretslopp av växtnäring från små avlopp samt med VA-rådgivning. Ett mål med delprojektet Små avlopp i kretslopp är att i en förlängning kunna få fler kommuner att organisera system för återföring och med stöd i Miljöbalken och på andra sätt styra mot ett ökat kretslopp av näring från små avlopp till odlad mark. Om detta görs på ett bra och hygieniskt säkert sätt, kommer samtidigt utsläppen av växtnäringsämnen från de enskilda avloppen till sjöar och vattendrag minskas. Ett mål med delprojektet VA-rådgivning är att bidra till att snabba på anläggandet av hållbara tekniklösningar för små avlopp genom att underlätta den löpande tillsynen och prövningen av små avlopp. Detta kan ske genom att ta till vara den potential som nya angreppssätt som VA-rådgivning och kommunikationsprojekt utgör.

2 Bakgrund Under de senaste åren har alltfler kommuner intresserat sig för både VA-rådgivning och för utvecklingsarbete med att få till stånd system för kretslopp från små avlopp. Detta har drivits av enskilda personer/förvaltningar i kommunerna vilka med hjälp av antingen internt eller externt stöd (t ex LOVA-bidrag) drivit utvecklingsarbetet underifrån. De senaste åren har aktiviteten ökat och nya aktörer som LRF, VA-guiden och andra har engagerat sig i arbetet genomförde VA-planeringsguiden en aktivitet som i hög grad liknar den som beskrivs i denna ansökan. Det var från början två parallella projektaktiviteter som finansierades inom ramen för Kunskapscentrum Små avlopp som på ett mycket lyckat sätt samplanerades. Utvärderingarna pekade på att det redan då fanns ett stort behov av kunskapsutbyte och en önskan och drivkraft om att initiera och utveckla projekt kring VA-rådgivning respektive kretslopp. VA-guiden sökte medel för ett liknande projekt förra året men beviljades inte finansiering. VA-guiden planerade därefter en 2-dagars nätverksträff med föredrag och workshopar som skulle finansieras med hjälp av deltagaravgifter men fick för få anmälningar för att kunna genomföra dagarna. Många var intresserade men nätverksträffen fick en hög anmälningsavgift och var troligen för inriktad på erfarenhetsutbyte/innehöll för lite föreläsningar för att ansvariga chefer såg det som motiverat att både lägga tid och ta en anmälningskostnad för detta. De erfarenheter VA-guiden har från de möten och workshops som genomförts inom ramen för Avloppsguidens, VA-planeringsguidens och Dagvattenguidens medlemsaktiviteter är att när kommuntjänstemännen i workshopsform får möta varandra och diskutera så frigörs mycket kraft och nya idéer och arbetssätt utvecklas. Detta vill vi åstadkomma och möjliggöra med de två aktiviteter som beskrivs i denna projektbeskrivning. Vi tror att ett projekt med stöd från HaV skulle ge goda förutsättningar för att driva kommunernas arbete framåt och därför söker vi medel för att kunna genomföra en nätverksträff för små avlopp i kretslopp och en nätverksträff om VA-rådgivning under Små avlopp och kretslopp Det finns ett tjugotal kommuner i landet som har eller har haft någon form av kretsloppssystem för avloppsfraktioner från små avlopp. Flera nya kommuner är i startgroparna för att etablera ett system för återföring av en eller flera avloppsfraktioner från små avlopp i kommunen. Det finns mycket att lära av de kommuner som redan har ett kretsloppssystem igång, både avseende tekniska lösningar, kommunikation och information, organisation, avtal, uppföljning osv. Inom Kunskapscentrum små avlopp hölls en nätverksträff för återföring i Örebro 2011, med syfte att samla kommuner och nationella aktörer för att utbyta erfarenheter och se möjligheter till samverkan i frågor och/eller projekt kopplade till små avlopp och kretslopp. Mötet var mycket givande för deltagarna, och flera projektidéer kring kretslopp i de olika kommunerna arbetades fram under dagen, varav några ledde till LOVA-ansökningar. Bland annat formulerades idéerna bakom Uddevallas framgångsrika satsning på kretslopp och VA-rådgivning på det nätverksmötet. Inom ramen för projektet Handbok för små avlopp och kretslopp, som finansierades av Havsmiljöanslaget, hölls ett öppet dialogmöte i Norrköping i 2012, där många kommuner och andra aktörer deltog. LRF drev med stöd av Havsmiljöanslaget och Avfall Sverige ett projekt under Hållbart kretslopp av små avlopp, som syftar till att få igång lokala samarbetsgrupper mellan jordbruk,

3 entreprenad och kommuner som har ett intresse av att starta upp en lokal kretsloppslösning för enskilda, små avlopp och som vill arbeta vidare med att hitta en sådan lösning efter projektets avslut. Projektet innebär en ökad aktivitet i kretsloppsarbetet i fem olika kommuner eller grupper av kommuner. Även i detta projekt konstaterar man nyttan med erfarenhetsutbyte mellan kommuner, för att få inspiration och kunskap kring olika olösta frågor som man brottas med. Erfarenheter och lärdomar av LRFs kretsloppsprojekt är ett av de projekt som ska följas upp och presenteras på nätverksträffen. Nätverksträffen kommer att genomföras i Uddevalla där det under flera år har pågått ett intensivt arbete pågått med att bygga upp ett system för återföring av näring från toalettavfall till åkermark. Mer än hälften av alla nya avlopp som nu anläggs på landsbygden i Uddevalla blir kretsloppslösningar. Nätverksträffen kommer även att kombineras med ett studiebesök på en anläggning. Innehållet i dagen är inte bestämt i detalj men det kommer bli en blandning av kommuncase, expertföredrag och diskussioner. VA-guiden har lång erfarenhet av att planera och processleda denna typ av möten på att effektivt sätt. VA-rådgivning VA-rådgivning är fortfarande en relativt ovanlig tjänst eller verksamhet men det finns intresse för det i många av landets kommuner som ett komplement till gängse tillsynsarbete. Flera kommuner satsar på VA-rådgivning men det finns inget etablerat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Många VA-rådgivare är ensamma i sina respektive kommuner och det finns ett stort intresse av att träffas och utbyta erfarenheter. Flera VA-rådgivare anställs av VA-huvudmannen med uppdraget att rådge fastighetsägare med små avlopp och blir då ensamma i sin roll då små avlopp i övrigt är en fråga för miljökontoret. Många VA-rådgivare har även i sin arbetsbeskrivning att verka för att fler gemensamhetsanläggningar bildas vilket inte är enkelt och där finns lite information. Under 2011 gjordes en första ansats att samla information om och beskriva hur ett fåtal kommuner valt att utforma VA-rådgivning/kommunikativa insatser. Detta finns samlat i en rapport i vilken olika typer av VA-rådgivningsmodeller beskrivs. Arbetet gjordes inom det av Naturvårdsverket finansierade projektet Kunskapscentrum Små Avlopp. För att möta behovet både hos VA-rådgivare och hos de som är nyfikna på VA-rådgivning har VAguiden genom sin medlemsplattform VA-planeringsguiden startat arbetet med ett Nätverk för VArådgivning Detta gjordes som ett mingel för VA-rådgivare och intresserade kommuntjänstemän på Vatten Avlopp Kretslopp i Örebro i mars En första workshop genomfördes sedan i egen regi den april För att ta utvecklingsarbetet vidare söktes också tillsammans med Örebro och Knivsta kommuner medel från Havs- och Vattenmyndigheten för projektet VA-rådgivning stöd för effektiv tillsyn av små avlopp. En av slutsatserna där är att det finns ett stort behov av erfarenhetsutbyte mellan kommuner och pågående projekt för att lära av vad andra gjort, vad som gått bra/dåligt osv, för att undvika att alla kommuner uppfinner hjulet på nytt. Man konstaterar också att VA-rådgivning ofta kopplar till andra frågor, inte sällan kretsloppsarbetet i kommunerna. Under 2015 genomfördes inga aktiviteter riktade till VA-rådgivare men några nya VA-rådgivare har tillkommit runtomkring i landet. På uppdrag åt Sigtuna Vatten och Renhållning AB har VA-guiden genomfört ett kortare projekt med VA-rådgivning och Sigtuna kommer våren 2016 även att anställa en VA-rådgivare. I Norrtälje kommun har Utvecklingscentrum för vatten fått uppdraget att utföra VArådgivning. Utvecklingscentrum för vatten vill gärna skapa ett nätverk för VA-rådgivare och kan vara värd för en nätverksträff. Innehållet i dagen är inte bestämt i detalj men det kommer bli en blandning av kommuncase, expertföredrag och diskussioner. VA-guiden har lång erfarenhet av att planera och processleda denna typ av möten på att effektivt sätt.

4 Lärdomar från tidigare aktiviteter VA-guiden och dess experter har idag en bra överblick över vilka kommuner och personer som aktivt arbetar med eller har stort intresse av att börja arbeta med både VA-rådgivning och kretsloppsfrågor. Vi har en lista på mer än 50 kommuntjänstemän från ca 30 kommuner vilka är intresserade av att nätverka och utbyta erfarenheter. På samma sätt som Avloppsguiden och VA-planeringsguiden aktivt sammanfört och gett namn och ansikte på andra i kommunerna som arbetar med samma sak som en själv så ser vi att tiden är mogen för att initiera nätverk för små avlopp i kretslopp respektive VArådgivning. Även om det finns ett stort intresse och driv är förankringen i kommunledning och hos förvaltningschefer för dessa nya typer av uppgifter ofta inte särskilt stark. Därför är betalningsviljan för att delta i denna typ av nätverkande aktiviteter generellt liten. Vi tror därför att det är viktigt att kunna erbjuda möjlighet till nätverkande med så låg ekonomisk tröskel som möjligt varför vi söker medel från Havsmiljöanslaget för att kunna genomföra nätverksdagarna som beskrivs nedan utan kostnad för kommunerna. Vilket/vilka miljökvalitetsmål bidrar projektet till att uppnå (2.5) Projektet kopplar indirekt främst till miljökvalitetsmålet Ingen övergödning, men även Grundvatten av god kvalitet och Ett rikt odlingslandskap. Genom att få igång kretslopp av växtnäring från små avlopp och genom VA-rådgivning förväntas bättre och fler avloppsanläggningar byggas, vilket kommer bidra till minskade utsläpp av föroreningar till sjöar och grundvatten. Tidigare fanns ett etappmål för återföring av fosfor från avloppsfraktioner, och förslag finns på ett nytt för återföring av både fosfor och kväve. Nya arbetsmetoder (2.6)Projektet i sig innebär inte några nya arbetsmetoder. Däremot syftar projektet till att fånga upp de effektiva metoder och arbetssätt som används ute i kommunerna i deras kretsloppsarbete och VA-rådgivning. Dessa erfarenheter kommer att dokumenteras i rapporter samt förmedlas på nätverksdagarna. Dokumentation och fortsatt diskussion och erfarenhetsutbyte kommer även att samlas på VAplaneringsguidens öppna webbsidor. Förväntade resultat av projektet (6.1) Förutom att erbjuda kommunerna ett erfarenhetsutbyte, möjlighet till samarbeten och projektidéer samt en kunskapshöjning hos deltagarna, förväntas projektet även utgöra starten för ett långsiktigt nätverkande inom VA-rådgivning och små avlopp i kretslopp. Detta genom att en projektplats eller motsvarande iordningställs t ex på VA-planeringsguiden, där dokument, rapporter, goda exempel mm om kretslopp och VA-rådgivning samlas. Inom ramen för projektet kommer även att startas ett öppet forum eller e-postlista där alla intresserade kommuntjänstemän, statliga myndigheter och andra aktörer erbjuds att delta. Detta skulle komplettera och motsvara den e-postlista Avloppslistan, som drivits av VA-guiden sedan 2006, med den skillnaden att denna e-postlista skulle vara öppen för alla delar i kommunernas förvaltningar och bolag. Förväntade miljöeffekter (6.2) Det kommer inte bli några direkta positiva miljöeffekter av projektets aktiviteter. Projektet bedöms emellertid kunna bidra till en effektiv åtgärdstakt av undermåliga små avlopp och därmed på sikt bidra till minskade utsläpp av övergödande ämnen och patogener från små avloppsanläggningar. Projektet kommer också kunna bidra till att flera kommuner kommer igång med omhändertagande, behandling och spridning av avloppsfraktioner från små avlopp på åkermark, vilket samtidigt betyder en långsiktig avlastning av påverkan på sjöar och vattendrag. Kan behandlingsanläggningarna

5 förläggas geografiskt nära de enskilda avloppen kan också transporsträckor för slamfordon minskas, med minskade utsläpp som följd. Metoder för att mäta miljöeffekter (6.3) I deltagande kommuner i delprojektet VA-rådgivning kan man på sikt mäta eventuella förändringar i åtgärdstakt (där VA-rådgivning kan vara en viktig parameter) och utifrån detta komma fram till beräkningar av miljöeffekter. I det andra delprojektet kan ett resultat bli att kretsloppsanpassade avloppsanläggningar anläggs och hygieniseringsanläggningar för avloppsfraktioner kommer till stånd, detta kan jämförelser göras med vad alternativet hade inneburit, miljövinster kan beräknas avseende minskade utsläpp av näring och smittämnen utifrån detta. Kan tillräckligt många avlopp kretsloppsanpassas, kan beräkningar också göras på minskad handelsgödselanvändning på aktuella åkerarealer. Förväntad samhällsnytta (6.4) Projektet sorterar främst under process- och kunskapsrelaterad samhällsnytta genom att projektet: förväntas ge en kunskapshöjning hos målgruppen, bidrar till att kommunerna kommer kunna utveckla nya mer effektiva sätt att arbeta med VArådgivning och kretsloppsinriktade frågor skapar en plattform för kommunernas fortsatta utvecklingsarbete Spridning och presentation av resultat och slutsatser (6.5) Spridning av resultaten kommer att ske genom VA-planeringsguiden och avloppsguiden.se, på mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp 2017, samt via deltagande kommuner, t ex på hemsidor och i lokalpress. På VA-planeringsguiden kommer en särskild sida skapas, öppen för alla kommuner och myndigheter som anmäler intresse för nätverksaktiviteterna, där deltagande kommuner kan lägga upp dokument och utbyta erfarenheter. Denna kommer fortsatt finnas tillgänglig också efter projektets genomförande. Beskrivning av genomförande samt projektorganisation Nedan beskrivs delprojektens huvudsakliga aktiviteter med ungefärlig tidsåtgång.

6 Aktiviteter för att genomföra delprojekten Delprojekt A-Små avlopp i kretslopp Aktivitet Utförare Ungefärlig tidsåtgång 1. Kunskapssammanställning - telefonintervjuer - uppföljning av tidigare projekt VA-guiden tillsammans med kommuner 5 arbetsdagar 2. Planering av nätverksdag VA-guiden 2 arbetsdagar 3. Genomförande av nätverksdag inklusive dokumentation 4. Byggande av projektplats på webben för kunskaps- och erfarenhetsutbyte VA-guiden och deltagande kommuner och experter VA-guiden 2 arbetsdagar 2 arbetsdagar 5. Rapportering och planering för fortsatt VA-guiden 3 arbetsdagar arbete under 2017 och framåt Summa delprojekt A 14 dagar Delprojekt B-VA-rådgivning 1. Kunskapssammanställning VA-guiden tillsammans med 5 arbetsdagar - telefonintervjuer - uppföljning av tidigare projekt kommuner 2. Planering av nätverksdag VA-guiden 2 arbetsdagar 3. Genomförande av nätverksdag inklusive dokumentation 4. Byggande av projektplats på webben för kunskaps- och erfarenhetsutbyte 5. Rapportering och planering för fortsatt arbete under 2017 och framåt Summa delprojekt B Totalt projektet VA-guiden och deltagande kommuner och experter VA-guiden VA-guiden 2 arbetsdagar 2 arbetsdagar 3 arbetsdagar 14 dagar 28 dagar Tidsplan gemensam för båda delprojekten Båda delprojekten påbörjas i maj 2016 och slutförs senast i december Vi ser att delprojektet om VA-rådgivning skulle ev kunna ha sin första nätverksträff redan innan sommaren och detta skulle kunna vara av stor nytta för de nya VA-rådgivare som går mot sin första säsong i sin nya roll. Beslutet om detta tas i samband med projektstart. Maj-augusti: Kunskapsinsamling samt planering av nätverksträff. Aktuella frågeställningar samlas in från kommuner som har eller planerat att ha VA-rådgivning och/eller kretsloppssystem. Nätverksträffen för VA-rådgivning genomförs I Norrtälje Projektplats för delning av dokument, länkar, goda exempel mm byggs på vaplaneringsguiden.se. Oktober: Nätverksträff för Kretslopp små avlopp genomförs i Uddevalla. Dokumentation av presentationer, diskussioner och andra resultat.

7 Underhåll av epostlista/projektplats för utbyte av erfarenheter. Detta görs i nära samarbete med VAplaneringsguidens redaktörer och webbansvariga. December: Projektplatsen är uppdaterad med användbara dokument och e-postlista/forum finns igång. Plan för fortsatta regelbundna nätverksträffar under 2017 finns. Kostnader och medfinansiering Kostnaderna fördelas enligt följande: Aktivitet Bedömd Bedömd kostnad Kommentar kostnad (SEK) (SEK) Delprojekt A Delprojekt B Personal Planering och genomförande av nätverksdag samt kunskapssammanställning Köp av tjänst - - Resor Resor ToR nätverksdagar för projektledning och experter Lokal- och matkostnader Kostnader i samband med genomförandet av nätverksdagarna Total budget Till detta kommer medfinansiering i form av lokaler och egen tid från UVC/Norrtälje kommun med kr. Total budget för båda delprojekten är kronor vardera med en totalsumma på kr. Alla kommuner och andra aktörer som deltar i nätverksträffarna medfinansierar projektet med egen tid och resekostnader vilket vi uppskattar blir mellan kr per deltagare vilket motsvarar minst kronor om det kommer 20 deltagare på en nätverksträff. För genomförandet av båda nätverksträffarna skulle då medfinansieringen/kommunernas egen kostnader hamna i storleksordningen kr eller mer. Projektorganisation VA-planeringsguiden, som är en del av VA-guiden, är projektägare och genomför projektet i samarbete med Norrtälje kommun/utvecklingscentrum för vatten respektive med Uddevalla kommun. Utöver deltar kommuner som föreläsare och workshopsdeltagare. Projektgrupp Ebba af Petersens, VA-guiden / WRS Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop Marie Albinsson, VA-guiden/Ecoloop Kontaktpersoner nätverksträffar Martin Kihlstrand Miljöchef Uddevalla kommun Jonathan Alm Utvecklingscentrum för vatten

8 Plan för uppföljning och utvärdering, bilaga 2 Nätverksträffen kommer vara upptakten till ett nätverk för de kommuner som har eller planerar att ha VA-rådgivare och/eller kretsloppslösningar i sin kommun. Nätverkandet kommer fortsätta efter mötet dels genom delning av dokument på VA-planeringsguiden, och dels genom ett forum/epostlista. Nyttan av nätverksträffen kommer att kunna mätas genom en utvärdering som fylls i av deltagarna, dels direkt efter träffen, och dels genom en nätverksaktivitet ca ett år senare, då vi samtidigt följer upp hur arbetet löper på i kommunerna. Omvärldsbeskrivning, bilaga 3 Små avlopp och kretslopp Det finns ett tjugotal kommuner i landet som har eller har haft någon form av kretsloppssystem för avloppsfraktioner från små avlopp. Flera nya kommuner är i startgroparna för att etablera ett system för återföring av en eller flera avloppsfraktioner från små avlopp i kommunen. Det finns mycket att lära av de kommuner som redan har ett kretsloppssystem igång, både avseende tekniska lösningar, kommunikation och information, organisation, avtal, uppföljning osv. Inom Kunskapscentrum små avlopp hölls en nätverksträff för återföring i Örebro 2011, med syfte att samla kommuner och nationella aktörer för att utbyta erfarenheter och se möjligheter till samverkan i frågor och/eller projekt kopplade till små avlopp och kretslopp. Mötet var mycket givande för deltagarna, och flera projektidéer kring kretslopp i de olika kommunerna arbetades fram under dagen, varav några ledde till LOVA-ansökningar. Bland annat formulerades idéerna bakom Uddevallas framgångsrika satsning på kretslopp och VA-rådgivning på det nätverksmötet. Inom ramen för projektet Handbok för små avlopp och kretslopp, som finansierades av Havsmiljöanslaget, hölls ett öppet dialogmöte i Norrköping i 2012, där många kommuner och andra aktörer deltog. LRF drev med stöd av Havsmiljöanslaget och Avfall Sverige ett projekt under Hållbart kretslopp av små avlopp, som syftar till att få igång lokala samarbetsgrupper mellan jordbruk, entreprenad och kommuner som har ett intresse av att starta upp en lokal kretsloppslösning för enskilda, små avlopp och som vill arbeta vidare med att hitta en sådan lösning efter projektets avslut. Projektet innebär en ökad aktivitet i kretsloppsarbetet i fem olika kommuner eller grupper av kommuner. Även i detta projekt konstaterar man nyttan med erfarenhetsutbyte mellan kommuner, för att få inspiration och kunskap kring olika olösta frågor som man brottas med. Erfarenheter och lärdomar av LRFs kretsloppsprojekt är ett av de projekt som ska följas upp och presenteras på nätverksträffen. Nätverksträffen kommer att genomföras i Uddevalla där det under flera år har pågått ett intensivt arbete pågått med att bygga upp ett system för återföring av näring från toalettavfall till åkermark. Mer än hälften av alla nya avlopp som nu anläggs på landsbygden i Uddevalla blir kretsloppslösningar. Nätverksträffen kommer även att kombineras med ett studiebesök på en anläggning. Innehållet i dagen är inte bestämt i detalj men det kommer bli en blandning av kommuncase, expertföredrag och diskussioner. VA-guiden har lång erfarenhet av att planera och processleda denna typ av möten på att effektivt sätt.

9 VA-rådgivning VA-rådgivning är fortfarande en relativt ovanlig tjänst eller verksamhet men det finns intresse för det i många av landets kommuner som ett komplement till gängse tillsynsarbete. Flera kommuner satsar på VA-rådgivning men det finns inget etablerat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Många VA-rådgivare är ensamma i sina respektive kommuner och det finns ett stort intresse av att träffas och utbyta erfarenheter. Flera VA-rådgivare anställs av VA-huvudmannen med uppdraget att rådge fastighetsägare med små avlopp och blir då ensamma i sin roll då små avlopp i övrigt är en fråga för miljökontoret. Många VA-rådgivare har även i sin arbetsbeskrivning att verka för att fler gemensamhetsanläggningar bildas vilket inte är enkelt och där finns lite information. Under 2011 gjordes en första ansats att samla information om och beskriva hur ett fåtal kommuner valt att utforma VA-rådgivning/kommunikativa insatser. Detta finns samlat i en rapport i vilken olika typer av VA-rådgivningsmodeller beskrivs. Arbetet gjordes inom det av Naturvårdsverket finansierade projektet Kunskapscentrum Små Avlopp. För att möta behovet både hos VA-rådgivare och hos de som är nyfikna på VA-rådgivning har VAguiden genom sin medlemsplattform VA-planeringsguiden startat arbetet med ett Nätverk för VArådgivning Detta gjordes som ett mingel för VA-rådgivare och intresserade kommuntjänstemän på Vatten Avlopp Kretslopp i Örebro i mars En första workshop genomfördes sedan i egen regi den april För att ta utvecklingsarbetet vidare söktes också tillsammans med Örebro och Knivsta kommuner medel från Havs- och Vattenmyndigheten för projektet VA-rådgivning stöd för effektiv tillsyn av små avlopp. En av slutsatserna där är att det finns ett stort behov av erfarenhetsutbyte mellan kommuner och pågående projekt för att lära av vad andra gjort, vad som gått bra/dåligt osv, för att undvika att alla kommuner uppfinner hjulet på nytt. Man konstaterar också att VA-rådgivning ofta kopplar till andra frågor, inte sällan kretsloppsarbetet i kommunerna. Under 2015 genomfördes inga aktiviteter riktade till VA-rådgivare men några nya VA-rådgivare har tillkommit runtomkring i landet. På uppdrag åt Sigtuna Vatten och Renhållning AB har VA-guiden genomfört ett kortare projekt med VA-rådgivning och Sigtuna kommer våren 2016 även att anställa en VA-rådgivare. I Norrtälje kommun har Utvecklingscentrum för vatten fått uppdraget att utföra VArådgivning. Utvecklingscentrum för vatten vill gärna skapa ett nätverk för VA-rådgivare och kan vara värd för en nätverksträff. Innehållet i dagen är inte bestämt i detalj men det kommer bli en blandning av kommuncase, expertföredrag och diskussioner. VA-guiden har lång erfarenhet av att planera och processleda denna typ av möten på att effektivt sätt.

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan skickas

Läs mer

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. A nsökan skickas

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING PROBLEM / SYFTE. Hållbart kretslopp små avlopp. LRF genom Lantbrukarnas Ekonomi AB

PROJEKTBESKRIVNING PROBLEM / SYFTE. Hållbart kretslopp små avlopp. LRF genom Lantbrukarnas Ekonomi AB PROJEKTBESKRIVNING Projektnr. (ifylles av Avfall Sverige) Projekttitel Sökande (kommun, företag etc.) Hållbart kretslopp små avlopp LRF genom Lantbrukarnas Ekonomi AB PROBLEM / SYFTE Bakgrund Inom avfallsbranschen

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa?

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa? Små avlopp stora utmaningar Följdfrågor till Åsa? Innan lunch Kortfattat om innehåll och funktioner på avloppsguiden.se Avloppsguidens användarförening På gång Projekten från HaV:s utlysning Uppdateringar

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar för VA Workshop 8:e nov

Gemensamhetsanläggningar för VA Workshop 8:e nov Gemensamhetsanläggningar för VA Workshop 8:e nov Bakgrund HaV-projekt 2015 - Lantmäteriets vattennätverk - Knivsta kommun, Roslagsvatten, Eskilstuna kommun, Norrköpings kommun, Västvatten - Utbildningsdag

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Små avlopp i Sverige

Små avlopp i Sverige Små avlopp i Sverige i går, i dag og i morgen Mats Johansson, Ecoloop mats.johansson@ecoloop.se Avløpskonferansen, Ås 20140513 Hur stort är problemet? 700 000 små avlopp 50% ej godkända 130 000 avlopp

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Demonstrationsprojekt för enskilt avlopp i Knivsta kommun KS-2012/167

Demonstrationsprojekt för enskilt avlopp i Knivsta kommun KS-2012/167 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/167 2012-02-20 Rev. 2012-02-23 Kommunstyrelsen Demonstrationsprojekt för enskilt avlopp i Knivsta kommun KS-2012/167

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

5 Stora. försök att minska övergödningen

5 Stora. försök att minska övergödningen 5 Stora försök att minska övergödningen Svärtaån Svärtaån är ett vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt som har stor belastning av fosfor och kväve på havet. En betydande andel kommer från odlingslandskapet.

Läs mer

Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se

Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se Nya avfall att ta hand om Urinsortering Klosettvattensortering Minireningsverk Kemisk

Läs mer

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Så kommer smittskyddet in i förslaget till ny föreskrift Margareta Lundin Unger Margareta.lundin-unger@havochvatten.se Film framtagen av

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Nätverk för återföring

Nätverk för återföring Rapport 2012:3 2012-04-04 201 Nätverk för återföring Dokumentation från workshop 19 oktober 2011, Göteborg Mats Johansson, Avloppsguiden/Ecoloop Åsa Erlandsson, Avloppsguiden/Ecoloop FÖRORD Detta projekt

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Regeringsuppdrag fosfor repetition + vad händer nu? Lund 12 december 2014 Anders Finnson Svenskt Vatten

Regeringsuppdrag fosfor repetition + vad händer nu? Lund 12 december 2014 Anders Finnson Svenskt Vatten Regeringsuppdrag fosfor repetition + vad händer nu? Lund 12 december 2014 Anders Finnson Svenskt Vatten ...utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Riksdagsbeslut 2010 Generationsmålet:

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank?

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Om du svarat ja på någon av dessa frågor kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara

Läs mer

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar Varför prioriterar Sverige fosforavskiljning i markbaserade anläggningar Jane Hjelmqvist Enheten för miljöfarlig verksamhet Miljörättsavdelningen Möjligtvis två frågor... Varför prioriterar vi fosforavskiljning?

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt LOVA-bidraget Lokala vattenvårdsprojekt Det är inte längre så lätt att fånga en stor torsk eller en fin ål. Bottnarna dör, vikar växer igen och giftiga algblomningar är något vi fått vänja oss vid. Våra

Läs mer

Samordning av regionala nätverk om små avlopp

Samordning av regionala nätverk om små avlopp Dokumentation 2010-11-08 201 Dokumentation Samordning av regionala nätverk om små avlopp 13 oktober 2010 Naturvårdsverket, Stockholm Björn Eriksson DOKUMENTATION ARBETSGRUPP FÖR SAMORDNING AV REGIONALA

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Ansökan till Delegationen för hållbara städer

Ansökan till Delegationen för hållbara städer BOVERKETS NR 01-71-1054 9012 Ingmarie Ahlberg Avdelningen för Miljö och teknik 08-508 264 54 Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som fått stöd av delegationen för hållbara städer under 2010 Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Små avlopp mäklare och konsument. Dialogmöte 21 januari 2011

Små avlopp mäklare och konsument. Dialogmöte 21 januari 2011 Små avlopp mäklare och konsument Dialogmöte 21 januari 2011 Mötets innehåll Inledning och presentationsrunda Vad innebär den nya fastighetsmäklarlagen? Diskussion Hur gå vidare? Vem och vad? - Utbildningar

Läs mer

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor)

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Bakgrund Många vattenförekomster är påverkade av för höga näringsämneshalter. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag som omfattas av direktivet

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Kommittédirektiv. Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp. Dir. 2017:54

Kommittédirektiv. Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp. Dir. 2017:54 Kommittédirektiv Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp Dir. 2017:54 Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017. Sammanfattning En särskild utredare ska se över kommunens

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun

Avloppsinventering i Haninge kommun Avloppsinventering i Haninge kommun - Resultat inventeringen 2013 - Slutrapportering inventeringen 2010-2013 2014-11-24 Stefan Engblom 1 Inledning 1:1. Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Bilaga 1. Projektbeskrivning

Bilaga 1. Projektbeskrivning Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält Bilaga 1. Projektbeskrivning Sammanfattning Projektet Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält syftar till att undersöka funktionen hos

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Lokalt klimatarbete, regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnål ekonomi Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200666 Sammanfattande beskrivning För att påskynda arbetet

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området. EU Kommissionen mot Konungariket Sverige. Mål C-43807 i EG domstolen

Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området. EU Kommissionen mot Konungariket Sverige. Mål C-43807 i EG domstolen Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området Stämningen Slam, revision av aktionsplan för återföring av fosfor BSAP och internationell rapportering Revidering av föreskrift? Återrapportering,

Läs mer

Forum för nationella aktörer 9 november 2010 Minnesanteckningar

Forum för nationella aktörer 9 november 2010 Minnesanteckningar Forum för nationella aktörer 9 november 2010 Minnesanteckningar Deltagare: Erik Kärrman, Urban Water; Mats Johansson, Ecoloop/Avloppsguiden, Jane Hjelmqvist, Naturvårdsverket; Roger Sedin, Miljödepartementet;

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Slamfrågan. Möte 7 okt 2009 SpmO. Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Slamfrågan. Möte 7 okt 2009 SpmO. Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Slamfrågan Möte 7 okt 2009 SpmO Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF sunita.hallgren@lrf.se 08-7875156 Punkter Miljömål Ny lagstiftning på gång viktig milstolpe Slamfrågan komplex LRF & avloppsfraktioner

Läs mer

Nyheter inom lagstiftning och teknik

Nyheter inom lagstiftning och teknik Nyheter inom lagstiftning och teknik Ebba af Petersens, Avloppsguiden Entreprenörsfredag, Uppsala Konsert & Kongress 23 april 2012 Havs- och Vattenmyndigheten har sedan 1 juli 2011 tagit över ansvaret

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Ansökan avseende utlysning av medel för små avlopp dnr

Ansökan avseende utlysning av medel för små avlopp dnr Ansökan avseende utlysning av medel för små avlopp dnr 3321-15 Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan

Läs mer

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA idé nytta Från till GOTHIA SCIENCE PARK OPEN ARENA Projektkoncept Projektansökan Projektgenomförande Innehåll Sammanfattning 1. Idé 2. Projektidé 3. Projektkandidat 4. Projektkoncept 5. Projektansökan

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander 2014-06-04 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15 Beslutande Ledamöter Åsa Wärlinder (C), ordförande Sören Forslund (M) Kristian Krassman (S) Sten Arrhenius (M), ersättare

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Levande kust (2011-2017) Utsläpp från vattentoalett vad är problemet och hur får du en bra anläggning?

Levande kust (2011-2017) Utsläpp från vattentoalett vad är problemet och hur får du en bra anläggning? Utsläpp från vattentoalett vad är problemet och hur får du en bra anläggning? Mats Johansson Ecoloop AB Mats.johansson@ecoloop.se avlopp@balticsea2020.org Levande kust (2011-2017) Motverka övergödning

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp

Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp Minireningsverk ny teknik för att minska utsläpp från små avlopp Temadag små avlopp minireningsverk, arbetsmiljö och fosforfällor Örnsköldsvik den 13 mars 2013 Marika Palmér Rivera WRS Uppsala AB marika@wrs.se

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Nu kan alla låna grönt! Vår gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle

Nu kan alla låna grönt! Vår gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle Nu kan alla låna grönt! Vår gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle Grön utlåning Ett grönt lån är Projektkategorier Vi gör det här för att Vi gör så här Varför låna grönt av oss Så här går ni

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Inbjudan till deltagande i projektet - Smartare mat i Örebro län

Inbjudan till deltagande i projektet - Smartare mat i Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Energikontoret 2013-04-02 Dnr: 13-81 Susanne Rosendahl Sida 1 (1) Till Örebro läns kommuner och landsting Inbjudan till deltagande i projektet - Smartare mat

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 HaV Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 1 SwAM Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 2 HaVs vision: - Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21

Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 5(24) Sammanträdesdatum 2012-05-02 110 Finansiering av energi- och klimatprojekt; ansökan från Förbundet Agenda 21 Dnr 2012/90 INLEDNING Förbundet Agenda

Läs mer

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå Kommunstyrelsen 2016-03-17 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:82 Sirpa Lindelöf 016-710 12 55 1 (1) Kommunstyrelsen Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet

Läs mer

Anslag, bidrag och hur styra

Anslag, bidrag och hur styra Anslag, bidrag och hur styra Kalkhandläggarträff 16 mars 2016 Enhetschef Thomas Johansson, enheten för havsplanering och maritima frågor Thomas Johansson Thomas.johansson@havochvatten.se Anslag för åtgärder

Läs mer

Vi bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering Du spar tid och resurser

Vi bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering Du spar tid och resurser Vi bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering Du spar tid och resurser Nationell kunskapsbank om små avlopp På avloppsguiden finns oberoende information om små avlopp.

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning EM4000 W-4.0, 2010-11-17 Datum: 2016-05-17 Dnr: 2016-4714 1 (5) Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning Bakgrund Regeringen avsätter 25 miljoner

Läs mer

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Miljösamverkan östra Skaraborg Vänern Mariestad Töreboda Lidköping Götene Karlsborg Skara Tibro Skövde Falköping Tidaholm Hjo Vättern

Läs mer

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Sida 1 av 5 Från och med utlysning tre (ansökningsperiod 12 januari-19 februari 2016) ställer Sverige-Norge programmet krav på

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

något för framtidens lantbrukare?

något för framtidens lantbrukare? Avloppsgödsel något för framtidens lantbrukare? Envisys vårmöte 9-10 juni 2009 Helsingsborg Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF sunita.hallgren@lrf.se 08-7875156 Punkter Miljömål LRF & avloppsfraktioner

Läs mer

att överlämna ärendet till samhällsutvecklingsnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till samhällsutvecklingsnämnden utan eget ställningstagande. Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-05-15 57 Omfördelning av investeringsmedel SUN-2017/34 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till samhällsutvecklingsnämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 GENOMFÖRANDEPLAN 2013-03-22 1 (5) Dnr 12/6955 Ekonomi och styrning Malin Svanberg Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 1. Delprojekt Välfärdsutveckling genom

Läs mer

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-12-04 1 Naturvårdsverket presenterar: Kartläggning av fosforresurser

Läs mer

Levande kust (2011-2017) 2013-04-29. Torrtoaletter ger också utsläpp - så förbättrar du din latrinhantering. Motverka övergödning och dess effekter

Levande kust (2011-2017) 2013-04-29. Torrtoaletter ger också utsläpp - så förbättrar du din latrinhantering. Motverka övergödning och dess effekter Torrtoaletter ger också utsläpp - så förbättrar du din latrinhantering Marika Palmér Rivera WRS Uppsala AB marika@wrs.se Levande kust (2011-2017) Motverka övergödning och dess effekter Åtgärder på land

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Knivsta där framtiden bor

Knivsta där framtiden bor Knivsta ingen kustkommun men mycket vatten x x VA-plan Inledning Nuläge Plan för allmänt VA Faktorer som styr Plan VA-planeringen för utbyggnad av allmänt VA Planer Plan i väntan på allmänt VA Genomförande,

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Södertäljemodellen för avlopp i kretslopp

Södertäljemodellen för avlopp i kretslopp Södertäljemodellen för avlopp i kretslopp Karl-Axel Reimer Gruppchef miljö- och hälsa karl-axel.reimer@sodertalje.se tfn 08-5230 6679 Södertälje kommun 85 000 invånare 1 Ekokommunen Använd förnybara naturresurser

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

kunskapscentrum Kursöversikt s å av opp 2011 2012

kunskapscentrum Kursöversikt s å av opp 2011 2012 kunskapscentrum Kursöversikt s å av opp 2011 2012 Utbildningar inom små avlopp Kommuner och länsstyrelser står inför stora utmaningar i arbetet med att åtgärda landets små avlopp, bland annat genom krav

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22 Projekt EU-kompetens Småland Blekinge Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013 Agneta Klippvik, 2013-05-22 1 EU-coach, förankringen - Satsningen politiskt godkänd eller förankrad genom

Läs mer

Erfaringer fra Sverige - Desentrale lösninger

Erfaringer fra Sverige - Desentrale lösninger Erfaringer fra Sverige - Desentrale lösninger Mats Johansson Ecoloop www.ecoloop.se Norsk Vann Fagtreff 20170208 Små avlopp i Sverige IGÅR! IDAG! Små avlopp i Sverige 1969 Miljöskyddslagen 1998 Miljöbalken

Läs mer