RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET!"

Transkript

1 RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! Verklig skillnad i samhället med diakoni Läs om Svenska kyrkan i utlandet Så kan du hjälpa till i kampanjen! 1

2 FOTO: SXC.HU EN KYRKA FRI FRÅN POLITISKA AGENDOR DET HÄR ÄR BORGERLIGT ALTERNATIV I höst kan 5,5 miljoner svenskar använda sin röst i ett viktigt val. För första gången kan du i kyrkovalet rösta på Borgerligt alternativ en ny nomineringsgrupp med kyrkan, dess värderingar och församlingarna i fokus. Den 15 september har alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valda gen fyller 16 år möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras. Att gå och rösta på de som ska represen tera dig i din församling, i stiften och i kyrko mötet är en viktig möjlighet att uttrycka din åsikt. Valet handlar ytterst om hur kyrkan ska utvecklas och vad vi vill med vår kyrka, vilken roll vi önskar att den ska ha i samhället. Därför är det viktigt att så många som möjligt av Svenska kyr kans medlemmar deltar i valet för att vi ska få ett rättvisande och demokratiskt resultat. 2 Omslagsfoto SXC.HU Kontakt Hemsida

3 Vår uppfattning är att kyrkan ska styras av personer som har kyrkan, dess värderingar och tro som utgångspunkt inte politiska agendor. MED KYRKAN I CENTRUM Vår uppfattning är att kyrkan ska sty ras av personer som har kyrkan, dess värderingar och tro som utgångspunkt inte politiska agendor. Detta var skälet till att Moderater na som parti beslutade sig för att inte längre ställa upp i kyrkovalen parti politiken har inget i kyrkan att göra. I stället bildades nomineringsgruppen Borgerligt alternativ. Vi är partipoli tiskt fristående med ambitionen att bli en bred samlingspunkt för borgerliga väljare. För oss är det kyrkan och dess verksamhet som måste få stå i centrum för de beslut som tas, inte partipoli tiska idéer och åsikter. EN KRAFT I SAMHÄLLET Vi kommer att verka för att de värde ringar kyrkan vilar på ska ta större plats i samhället. Vi talar ofta om öppenhet, tolerans och mångfald i Svenska kyr kan, men vi måste bli ännu bättre på att föra fram detta i praktiken. En kyrka som välkomnar alla och blir en naturlig mötesplats och ett andrum för männis kor under livets svåra och ljusa stunder fyller en central funktion i dagens sam hälle. Det finns en enorm kraft i det ar bete som görs i dag som vi vill lyfta och uppmuntra ytterligare för att låta fler upptäcka kyrkan som en välkomnande och trygg plats under hela livet. För att låta kyrkan bli än mer stark och aktiv i samhället är det en förutsättning att vi slår vakt om diakonins viktiga roll. Vi vill också stärka och utveckla det be tydelsefulla och breda arbete med barn och unga som görs i dag. Att möta våra unga på deras villkor och utifrån deras behov och önskemål, att erbjuda ett sammanhang och en plats att vara sig själv och att utvecklas redan i unga år är en framtidssatsning. EN GOD EKONOMI Vi kommer att verka för en friare församlingstillhörighet där vi med lemmar får möjlighet att själva välja vilken församling vi vill tillhöra och därmed stödja, och vi tycker att g Bli medlem! För att bli medlem i Borgerligt alternativ, sätt in 100 kronor på bg eller pg Glöm inte att ange namn, adress, samt församling och stift. 3

4 FOTO: SXC.HU Svenska kyrkan utomlands kan ut vecklas vidare för att möta andliga och praktiska behov, och uppmuntra den viktiga mötesplats den har blivit för svenskar utomlands. När det gäller kyrkoavgiftens stor lek vill vi genom god hushållning hålla den så låg som möjligt och un dersöka möjligheter att undvika av gifter som upp levs som orimliga. På alla nivåer vill vi reducera kostnader, bland annat vill vi minska antalet ledamöter i kyrkomötet, något som skulle spara både pengar och admin istration. Vår högsta prioritet är att långsiktigt trygga församlingarnas ekonomi och därför vill vi se över nuvarande utjämningssystem som är för åldrat. Svenska kyrkans utjämn ingssystem måste finna acceptans av såväl församlingar i storstad som i glesbygd. I höstens val kommer för första gången en ny borgerlig nominerings grupp att möta Svenska kyrkans med lemmar en grupp som sätter kyrkan i centrum. Bara genom att använda din röst kan du påverka så att kyrkan styrs av företrädare som har kyrkan och tron som utgångspunkt, och som inte sätter partipolitiken i första rummet det är vår svenska kyrka värd. 4

5 Varje dag dör barn på grund av brist på mat. Så kan vi inte ha det! Nu gör vi allt för att utrota hungern, och vi behöver ditt stöd i kampen. Sms:a hunger till så skänker du 50 kronor. Tack! Läs mer på: svenskakyrkan.se/kampanj/engagerad eller ge en gåva till: Pg / Bg 5

6 FOTO: SXC.HU VERKLIG SKILLNAD I SAMHÄLLET MED DIAKONI Alla råkar vi någon gång i livet ut för svåra känslor där vi behöver någon som kan vara stark, lyssna och finnas där i det svåra och samtidigt ge hopp om framtiden. Svenska kyrkans diakoniverksamhet är en sådan stöttepelare i samhället och diakon Yvonne Espelund har alltid varit närvarande för att göra skillnad. Yvonne Espelund gick nyligen i pen sion och med det lämnar hon ett långt arbetsliv bakom sig med erfarenhet av både stora och små församlingar. De senaste tio åren har hon arbetat som diakon i Torshälla församling, nära Eskilstuna, dit många människor med missbruksproblem sökte sig. Som dia kon är man en förlängning av kyrkans kallelse att vara människor till tjänst. Genom delaktighet, respekt och öm sesidig solidaritet är det diakonens uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer: Många har det svårt, det kan vara sorg, barndomsupplevelser, hemlös het, missbruk och ensamhet. Alla dessa känslor kan vara bra att dela med någon som man har förtroende för. Jag har tystnadsplikt och när någon kom 6

7 Min roll som diakon är att finnas där för att lyssna och inge hopp och trygghet. mer till mig så ska han eller hon inte känna några hinder för att berätta sitt livs historia. Jag har tiden och jag stöt tar dem och älskar dem oavsett vad de har upplevt, säger Yvonne. Vad skulle du säga är skillnaden mellan kyrkans diakoni och kommunens socialtjänst? Jag upplever det som att jag kan säga samma sak som en handläggare men att det tas emot på ett annat sätt. De som kommer till mig vet att jag inte har någon större agenda än att finnas där som stöd vilket leder till en annan öppenhet. Det leder också till förtroende. Det är många som ber Yvonne att föra de ras talan hos kommunen. De säger Kan vi inte prata med Yvonne i stället? eller Jag ska prata med en handläggare, vill du följa med mig? Och då gör jag det. Vill de så kan jag boka tid med Socialtjänsten och så kan vi följas åt dit. Den grundläggande tryggheten jag står för som diakon gör verklig skillnad, säger Yvonne. Tycker du att din roll har förändrats under tiden du har arbetat som diakon? Det tycker jag. Jag upplever att sam hällsklimatet men också riktlinjerna för socialförsäkringsnämnden har hårdnat vilket påverkar diakonin. Ju fler som behöver hjälp, ju mer behövs diakonin där vi kan stötta och vara ut satta människors språkrör. Vad för roll tycker du att den Svenska kyrkan fyller i dag? Hoppet. De flesta svenskar tänker inte på Svenska kyrkan dagligdags. Men när livet drabbar en så ska man veta att det alltid går att söka sig till Svenska kyrkan. Och min roll som di akon är att finnas där för att lyssna och inge hopp och trygghet. FAKTA: DIAKONI Om du behöver prata med någon utomstående, ställa frågor om tro och livet, få tröst eller hitta styrka kan du vända dig direkt till din närmsta församling för att få kontakt med en diakon eller en präst. Svenska kyrkans personal finns också på sjukhus, äldreboenden och många andra platser. De finns som stöd i svåra situationer och för att hjälpa människor att finna möjligheter. Kontaktuppgifter till din församling hittar du på 7

8 FOTO: SXC.HU SVENSKA KYRKAN I UTLANDET Svenska kyrkan har 45 församlingar i 25 länder över hela världen. Här finns man till för utlandssvenskar, turister, studenter och andra som behöver stöd och kontakt. Vi har pratat med Michael Persson, kyrkoherde i London, om hur det är att ha hand om en utlandsförsamling. Vare sig man är ute på resa, arbetar el ler bor utomlands behöver man ibland en fast punkt i tillvaron där man kän ner sig hemma. I många svenska kyr kor utomlands kan man också gifta sig, något som har blivit populärt de senaste åren, men uppdraget för ut landskyrkan är betydligt bredare än så. Personal och frivilliga besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser. Man har också en vik vik tig uppgift att fylla genom sin speciella kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga, vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands. Utlandsförsamlingarna arbetar i 8

9 stor utsträckning likadant som förs amlingar i Sverige. Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmän niskan är en viktig del i arbetet. EN OAS I LONDON På 6 Harcourt Street i ondon London lig lig ger Ulrika Eleonora kyrka en popu lär svensk oas där man kan läsa svenska tidningar, träffa andra svenskar, ta en kaffe med kanelbulle eller bara tända ett ljus och ta det lugnt. Svenska kyr kan i London har funnits i över 300 år och är i dag en närvarande kyrka med besökare varje år. Vi passade på att ställa några frågor till kyrkoherde Michael Persson. Vilken är den största skillnaden mellan en församling i Sverige och en utlandsförsamling? Vi har ingen kyrkoavgift utan i stället är det ökat direktansvar för försam lingen. Vår kyrka är minimal i skuggan av de stora vi är totalt ungefär personer. Vilken uppgift ser du som den viktigaste för en utlandsförsamling? Jag ser det som viktigast att hjälpa människor med sin kallelse. De söker en livsuppgift, vill hitta en identitet, i utmaningen att flytta utomlands, få barn i ett an nat land och bli gammal i ett an nat land. Kyr kan är en kravlös gemenskap som gör att man vå gar växa i sin person och få hjälp i svårigheter och utmaningar. Vi är första och andra ge nerationens kyrka så det är mycket av ekumeniskt samarbete och integration. Hur finansieras verksamheten? Genom gåvor och donationer. Vi hål ler i julmarknader, firar Lucia och till handahåller viss uthyrning. Vi har haft en särskild fasadstensinsamling som gav pund drygt 60 procent av kostnaden! Vad är den största utmaningen framåt? Det är att hjälpa utlandssvenskar som reser hem att hitta in i samma öppna, varma glada gemenskap som de har funnit här där man är behövd! För att komma i kontakt med Svenska kyrkan utomlands, gå in på FOTO: SVENSKA KYRKAN I LONDON Michael Persson, kyrkoherde i London 9

10 FOTO: SXC.HU MED SVENSKA KYRKAN GENOM LIVET Vid sidan av idrottsrörelsen är Svenska kyrkan Sveriges största organisation med verksamhet för barn och unga. Här erbjuds alltifrån körverksamhet till sommaraktiviteter, spädbarnsmassage och öppna förskolor. Runt om i landet driver även Svenska kyrkan förskolor. Lilla Prästkragen är en av dem. I Stockholms innerstad driver Oscars församling sedan 1997 en montessori inspirerad förskola med namnet Lilla Prästkragen. Här erbjuds heldagsom sorg för barn mellan ett och fem år och alla är välkomna, oavsett religiös bakgrund. Just nu går kristna, mus limska och judiska barn på förskolan, men också barn helt utan religiös bak grund. Anja Beradari är förskolechef på Lilla Prästkragen och är stolt över sin förskola: Här på vår lilla förskola med 27 barn vill vi stå för tryggheten där vi 10

11 berikar det lilla jaget. I och med att vi också är en Montessoriförskola så ar betar vi mycket med barnens andliga och individuella utveckling, säger hon. Genom Lilla Prästkragen vill förs amlingen erbjuda ett fullvärdigt alter nativ till den kommunala barnomsor gen där barn möter vuxna med kristen FOTO: SXC.HU livssyn och där det dagliga arbetet präglas av kreativitet, medmänsklighet och kristna värderingar. Vi tar med våra förskolebarn till kyrkans gudstjänster som är öppna för både stora och små. Det betyder Vi tar med våra förskolebarn till kyrkans gudstjänster som är öppna för både stora och små. att även barnens föräldrar är välkomna vilket ofta leder till intressanta tankar och diskussioner för oss alla, säger Anja Beradari. Dessutom genomsyrar sången och musiken en stor del av vårt dagliga ar bete. Barnen får sjunga med kyrkans kantorer, de får delta i körsången och ofta gör vi små dramauppsättningar, säger hon. Många föräldrar som går med sina bebisar till Oscars församlings öppna förskolor väljer sedan Lilla Prästkra gen. Därifrån söker sig flera barn till församlingens barnkörer. När barnen sedan blir tonåringar söker de sig till konfirmationsundervisning och övrig ungdomsverksamhet. På så sätt kan kyrkan erbjuda en trygg hamn ge nom hela uppväxten. FAKTA: BARN OCH UNGA I SVENSKA KYRKAN Ta kontakt med din församling om du vill veta vilka mötesplatser för barn och unga som finns i dina hemtrakter. För den som är intresserad av Lilla Prästkragen går det bra att kontakta Anja Beradari via 11

12 VARFÖR SKA DU RÖSTA I KYRKOVALET? Oscar Lundquist, 16 år, studerande Jag röstar i kyrkovalet för att mitt intresse för kyrkan har växt, och jag vill känna mig delaktig. Efter konfirmationen öppnades kyrkan upp för mig, och tack vare kyrkan går jag nu en ledarutbildning. Där har jag lärt mig otroligt mycket och jag har fått nya vänner. Inger Svensson, 63 år, banktjänsteman Jag tycker att kyrkan är en viktig del av vårt samhälle, inte minst ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Som medlem i kyrkan vill jag utnyttja min möjlighet att både påverka och ta ansvar för kyrkans verksamhet. SÅ KAN DU HJÄLPA OSS I VALET! 12 BLI MEDLEM Sätt in 100 kronor på pg Glöm inte att ange namn, adress, e-post samt församling och stift. ENGAGERA DIG I KAMPANJEN På vår hemsida borgerligtalternativ.nu hittar du kontaktuppgifter till din lokala förening!

13 Öppna förskolan, diakonin, eller söndagsgudstjänsten olika saker ligger oss varmt om hjärtat när det kommer till kyrkan. Vi frågade fyra personer om varför de ska rösta i kyrkovalet. Markus Lagerquist, 44 år, handläggare Jag älskar min ofullkomliga kyrka och vill påverka kyrkan kortsiktigt och långsiktigt. För du kan, som människa, välja att sitta passiv och vänta på att saker ska bli perfekta eller så försöker du bidra med det du kan för att göra vår kyrka lite bättre. Jag väljer det senare. Anna Lööf, 36 år, pressekreterare Jag röstar i kyrkovalet eftersom jag som medlem i Svenska kyrkan vill påverka. Kyrkan fyller för många en viktig funktion i olika skeden i livet och jag ser det som en demokratisk förmån att kunna påverka hur verksamheten ska utvecklas. PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV Anmäl dig till borgerligt alternativ.nu GLÖM INTE ATT... OCH TA MED RÖSTA DEN EN VÄN! 15 SEPTEMBER Ta med en vän! Du vet Den 2 11 september kan du också förtidsrösta. väl att man som medlem får rösta från den dag man fyller 16 år? 13

14 SNART ÄR DET DAGS ATT RÖSTA! MEN HUR GÅR DET TILL? Här har vi listat allt du behöver veta för att rösta i höstens kyrkoval. Ännu mer information finns att hitta på svenska kyrkans hemsida, ÎÎDen 15 september har alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen fyller 16 år möjlighet att rösta. ÎÎI kyrkovalet kan du rösta i tre val; kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt. ÎÎPå röstkortet står i vilken vallokal du kan rösta och vilka öppettider som gäller. Du ska ha med dig ditt röstkort eller legitimation eller vara känd av valförrättarna. ÎÎDen 2 11 september kan du förtidsrösta på pastors- eller församlingsexpeditioner i hela landet. För mer information, kontakta den församling du vill förtidsrösta hos. ÎÎEtt annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som du kan få från din pastors- eller församlingsexpedition. Posta din brevröst så att den är framme hos stiftet senast den 11 september. Du måste även skicka med ditt röstkort. ÎÎAlla som är röstberättigade ska ha fått ett röstkort till sin folkbokföringsadress senast den 28 augusti. ÎÎI kyrkovalet kan du också personrösta på tre kandidater. Du personröstar genom att kryssa för den eller de som du helst vill se valda. ÎÎSist men inte minst glöm inte att gå och rösta på de du vill ska representera dig. Det är en viktig möjlighet att uttrycka din åsikt. 14

15 Facit hittar du på borgerligtalternativ.nu/korsord KORSORDS PYSSEL ERSATTE KYRKO- BYGGET ETT KAN ODLAS UPP TYCKS VILL SE FRAMÅT FICK MÅNGA ATT TA TON EGET BERÖM POST- LAPPEN JAN I LONDON RYMMER MYCKET MUSIK KUNDE JESUS PÅ BRÖDET NÖTT ÄR HES HYLLA PÅ HÖG NIVÅ ÄLDRE PÅLAGA KRÄVER SNOAN FÅR HAREN OFTA MED KOPPAR TITTAR PÅ FANN EN LEIF HAR KYR- KAN SIN TAR MAN TAG I LÅNG- LOPP HAR JÄRN- STAKE PITEMAT SNOR RUNT IDS INGET HA EFFEKT LITEN KLOCKA SUND- REGION BÅTEN FRISTAD DÖRR- SKYLT KÄNNER MAN VÄL VID BORDET HAR MAN KANSKE PÅ SPIK VATTNET PROV BEARBET- NING ÄR TROENDE KAN HON BADA I SAKNAR MEDEL ÄR AV GLAS I KYRKAN ÄR MED I EN STRID GORMAT SKYDDAR FRÅN FARA VAR OFTA LIVET FÖRR LEDDE GREKER VISKA STENBIT RÖST I KÖREN SLÄK- TING JÄRN- MALM THOMAS ERIKSSON BLIR OM- SKRIVEN LÄGGA UNDAN LYSER GUL BAK- SLAG VRIDA SLÅ I DÖRREN STYRS LETT- LAND FRÅN GÖR EDER FISK BRUKAR MAN VINSTER DROG PÅ MUNNEN KVINNA I FASTAN KAN BO PÅ ÖSEL BLIR ETT I KYRKAN ÄGG FARBAR SAK GÖR DRYCK VÄRME I KÖK BLIR INRINGD GÖR MAN ENSAM FEST GRANN- LAND PÅ NYTT SPRÅK GÅR I GOD FÖR DET BEGÄR MEDEL ANGER VILKA GEVÄR SLÖA GÖR MAN LANDET SKA FÖR- KLARA KAN ÅL BLI PÅ NORS- KA PLAN FISK OCH TRÄD GRUPP MAINE ÄR VISS LYCKA VILL HA DET BLÖTT BÄR PÅ BLÅ BÄR Kryssmakaren HÄRLIG ÄR JORDEN ÄR SMAL 15

16 16

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling.

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Magasinet nr Församlingsblad 3 2013 Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? s. 3 De går till val i Lerum s. 6-7 Att sjunga av hjärtats

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå

Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-3 Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå Det där med att älska sin nästa... sid 2 Kyrkoherde

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer