RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET!"

Transkript

1 RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! Verklig skillnad i samhället med diakoni Läs om Svenska kyrkan i utlandet Så kan du hjälpa till i kampanjen! 1

2 FOTO: SXC.HU EN KYRKA FRI FRÅN POLITISKA AGENDOR DET HÄR ÄR BORGERLIGT ALTERNATIV I höst kan 5,5 miljoner svenskar använda sin röst i ett viktigt val. För första gången kan du i kyrkovalet rösta på Borgerligt alternativ en ny nomineringsgrupp med kyrkan, dess värderingar och församlingarna i fokus. Den 15 september har alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valda gen fyller 16 år möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras. Att gå och rösta på de som ska represen tera dig i din församling, i stiften och i kyrko mötet är en viktig möjlighet att uttrycka din åsikt. Valet handlar ytterst om hur kyrkan ska utvecklas och vad vi vill med vår kyrka, vilken roll vi önskar att den ska ha i samhället. Därför är det viktigt att så många som möjligt av Svenska kyr kans medlemmar deltar i valet för att vi ska få ett rättvisande och demokratiskt resultat. 2 Omslagsfoto SXC.HU Kontakt Hemsida

3 Vår uppfattning är att kyrkan ska styras av personer som har kyrkan, dess värderingar och tro som utgångspunkt inte politiska agendor. MED KYRKAN I CENTRUM Vår uppfattning är att kyrkan ska sty ras av personer som har kyrkan, dess värderingar och tro som utgångspunkt inte politiska agendor. Detta var skälet till att Moderater na som parti beslutade sig för att inte längre ställa upp i kyrkovalen parti politiken har inget i kyrkan att göra. I stället bildades nomineringsgruppen Borgerligt alternativ. Vi är partipoli tiskt fristående med ambitionen att bli en bred samlingspunkt för borgerliga väljare. För oss är det kyrkan och dess verksamhet som måste få stå i centrum för de beslut som tas, inte partipoli tiska idéer och åsikter. EN KRAFT I SAMHÄLLET Vi kommer att verka för att de värde ringar kyrkan vilar på ska ta större plats i samhället. Vi talar ofta om öppenhet, tolerans och mångfald i Svenska kyr kan, men vi måste bli ännu bättre på att föra fram detta i praktiken. En kyrka som välkomnar alla och blir en naturlig mötesplats och ett andrum för männis kor under livets svåra och ljusa stunder fyller en central funktion i dagens sam hälle. Det finns en enorm kraft i det ar bete som görs i dag som vi vill lyfta och uppmuntra ytterligare för att låta fler upptäcka kyrkan som en välkomnande och trygg plats under hela livet. För att låta kyrkan bli än mer stark och aktiv i samhället är det en förutsättning att vi slår vakt om diakonins viktiga roll. Vi vill också stärka och utveckla det be tydelsefulla och breda arbete med barn och unga som görs i dag. Att möta våra unga på deras villkor och utifrån deras behov och önskemål, att erbjuda ett sammanhang och en plats att vara sig själv och att utvecklas redan i unga år är en framtidssatsning. EN GOD EKONOMI Vi kommer att verka för en friare församlingstillhörighet där vi med lemmar får möjlighet att själva välja vilken församling vi vill tillhöra och därmed stödja, och vi tycker att g Bli medlem! För att bli medlem i Borgerligt alternativ, sätt in 100 kronor på bg eller pg Glöm inte att ange namn, adress, samt församling och stift. 3

4 FOTO: SXC.HU Svenska kyrkan utomlands kan ut vecklas vidare för att möta andliga och praktiska behov, och uppmuntra den viktiga mötesplats den har blivit för svenskar utomlands. När det gäller kyrkoavgiftens stor lek vill vi genom god hushållning hålla den så låg som möjligt och un dersöka möjligheter att undvika av gifter som upp levs som orimliga. På alla nivåer vill vi reducera kostnader, bland annat vill vi minska antalet ledamöter i kyrkomötet, något som skulle spara både pengar och admin istration. Vår högsta prioritet är att långsiktigt trygga församlingarnas ekonomi och därför vill vi se över nuvarande utjämningssystem som är för åldrat. Svenska kyrkans utjämn ingssystem måste finna acceptans av såväl församlingar i storstad som i glesbygd. I höstens val kommer för första gången en ny borgerlig nominerings grupp att möta Svenska kyrkans med lemmar en grupp som sätter kyrkan i centrum. Bara genom att använda din röst kan du påverka så att kyrkan styrs av företrädare som har kyrkan och tron som utgångspunkt, och som inte sätter partipolitiken i första rummet det är vår svenska kyrka värd. 4

5 Varje dag dör barn på grund av brist på mat. Så kan vi inte ha det! Nu gör vi allt för att utrota hungern, och vi behöver ditt stöd i kampen. Sms:a hunger till så skänker du 50 kronor. Tack! Läs mer på: svenskakyrkan.se/kampanj/engagerad eller ge en gåva till: Pg / Bg 5

6 FOTO: SXC.HU VERKLIG SKILLNAD I SAMHÄLLET MED DIAKONI Alla råkar vi någon gång i livet ut för svåra känslor där vi behöver någon som kan vara stark, lyssna och finnas där i det svåra och samtidigt ge hopp om framtiden. Svenska kyrkans diakoniverksamhet är en sådan stöttepelare i samhället och diakon Yvonne Espelund har alltid varit närvarande för att göra skillnad. Yvonne Espelund gick nyligen i pen sion och med det lämnar hon ett långt arbetsliv bakom sig med erfarenhet av både stora och små församlingar. De senaste tio åren har hon arbetat som diakon i Torshälla församling, nära Eskilstuna, dit många människor med missbruksproblem sökte sig. Som dia kon är man en förlängning av kyrkans kallelse att vara människor till tjänst. Genom delaktighet, respekt och öm sesidig solidaritet är det diakonens uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer: Många har det svårt, det kan vara sorg, barndomsupplevelser, hemlös het, missbruk och ensamhet. Alla dessa känslor kan vara bra att dela med någon som man har förtroende för. Jag har tystnadsplikt och när någon kom 6

7 Min roll som diakon är att finnas där för att lyssna och inge hopp och trygghet. mer till mig så ska han eller hon inte känna några hinder för att berätta sitt livs historia. Jag har tiden och jag stöt tar dem och älskar dem oavsett vad de har upplevt, säger Yvonne. Vad skulle du säga är skillnaden mellan kyrkans diakoni och kommunens socialtjänst? Jag upplever det som att jag kan säga samma sak som en handläggare men att det tas emot på ett annat sätt. De som kommer till mig vet att jag inte har någon större agenda än att finnas där som stöd vilket leder till en annan öppenhet. Det leder också till förtroende. Det är många som ber Yvonne att föra de ras talan hos kommunen. De säger Kan vi inte prata med Yvonne i stället? eller Jag ska prata med en handläggare, vill du följa med mig? Och då gör jag det. Vill de så kan jag boka tid med Socialtjänsten och så kan vi följas åt dit. Den grundläggande tryggheten jag står för som diakon gör verklig skillnad, säger Yvonne. Tycker du att din roll har förändrats under tiden du har arbetat som diakon? Det tycker jag. Jag upplever att sam hällsklimatet men också riktlinjerna för socialförsäkringsnämnden har hårdnat vilket påverkar diakonin. Ju fler som behöver hjälp, ju mer behövs diakonin där vi kan stötta och vara ut satta människors språkrör. Vad för roll tycker du att den Svenska kyrkan fyller i dag? Hoppet. De flesta svenskar tänker inte på Svenska kyrkan dagligdags. Men när livet drabbar en så ska man veta att det alltid går att söka sig till Svenska kyrkan. Och min roll som di akon är att finnas där för att lyssna och inge hopp och trygghet. FAKTA: DIAKONI Om du behöver prata med någon utomstående, ställa frågor om tro och livet, få tröst eller hitta styrka kan du vända dig direkt till din närmsta församling för att få kontakt med en diakon eller en präst. Svenska kyrkans personal finns också på sjukhus, äldreboenden och många andra platser. De finns som stöd i svåra situationer och för att hjälpa människor att finna möjligheter. Kontaktuppgifter till din församling hittar du på 7

8 FOTO: SXC.HU SVENSKA KYRKAN I UTLANDET Svenska kyrkan har 45 församlingar i 25 länder över hela världen. Här finns man till för utlandssvenskar, turister, studenter och andra som behöver stöd och kontakt. Vi har pratat med Michael Persson, kyrkoherde i London, om hur det är att ha hand om en utlandsförsamling. Vare sig man är ute på resa, arbetar el ler bor utomlands behöver man ibland en fast punkt i tillvaron där man kän ner sig hemma. I många svenska kyr kor utomlands kan man också gifta sig, något som har blivit populärt de senaste åren, men uppdraget för ut landskyrkan är betydligt bredare än så. Personal och frivilliga besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser. Man har också en vik vik tig uppgift att fylla genom sin speciella kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga, vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands. Utlandsförsamlingarna arbetar i 8

9 stor utsträckning likadant som förs amlingar i Sverige. Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmän niskan är en viktig del i arbetet. EN OAS I LONDON På 6 Harcourt Street i ondon London lig lig ger Ulrika Eleonora kyrka en popu lär svensk oas där man kan läsa svenska tidningar, träffa andra svenskar, ta en kaffe med kanelbulle eller bara tända ett ljus och ta det lugnt. Svenska kyr kan i London har funnits i över 300 år och är i dag en närvarande kyrka med besökare varje år. Vi passade på att ställa några frågor till kyrkoherde Michael Persson. Vilken är den största skillnaden mellan en församling i Sverige och en utlandsförsamling? Vi har ingen kyrkoavgift utan i stället är det ökat direktansvar för försam lingen. Vår kyrka är minimal i skuggan av de stora vi är totalt ungefär personer. Vilken uppgift ser du som den viktigaste för en utlandsförsamling? Jag ser det som viktigast att hjälpa människor med sin kallelse. De söker en livsuppgift, vill hitta en identitet, i utmaningen att flytta utomlands, få barn i ett an nat land och bli gammal i ett an nat land. Kyr kan är en kravlös gemenskap som gör att man vå gar växa i sin person och få hjälp i svårigheter och utmaningar. Vi är första och andra ge nerationens kyrka så det är mycket av ekumeniskt samarbete och integration. Hur finansieras verksamheten? Genom gåvor och donationer. Vi hål ler i julmarknader, firar Lucia och till handahåller viss uthyrning. Vi har haft en särskild fasadstensinsamling som gav pund drygt 60 procent av kostnaden! Vad är den största utmaningen framåt? Det är att hjälpa utlandssvenskar som reser hem att hitta in i samma öppna, varma glada gemenskap som de har funnit här där man är behövd! För att komma i kontakt med Svenska kyrkan utomlands, gå in på FOTO: SVENSKA KYRKAN I LONDON Michael Persson, kyrkoherde i London 9

10 FOTO: SXC.HU MED SVENSKA KYRKAN GENOM LIVET Vid sidan av idrottsrörelsen är Svenska kyrkan Sveriges största organisation med verksamhet för barn och unga. Här erbjuds alltifrån körverksamhet till sommaraktiviteter, spädbarnsmassage och öppna förskolor. Runt om i landet driver även Svenska kyrkan förskolor. Lilla Prästkragen är en av dem. I Stockholms innerstad driver Oscars församling sedan 1997 en montessori inspirerad förskola med namnet Lilla Prästkragen. Här erbjuds heldagsom sorg för barn mellan ett och fem år och alla är välkomna, oavsett religiös bakgrund. Just nu går kristna, mus limska och judiska barn på förskolan, men också barn helt utan religiös bak grund. Anja Beradari är förskolechef på Lilla Prästkragen och är stolt över sin förskola: Här på vår lilla förskola med 27 barn vill vi stå för tryggheten där vi 10

11 berikar det lilla jaget. I och med att vi också är en Montessoriförskola så ar betar vi mycket med barnens andliga och individuella utveckling, säger hon. Genom Lilla Prästkragen vill förs amlingen erbjuda ett fullvärdigt alter nativ till den kommunala barnomsor gen där barn möter vuxna med kristen FOTO: SXC.HU livssyn och där det dagliga arbetet präglas av kreativitet, medmänsklighet och kristna värderingar. Vi tar med våra förskolebarn till kyrkans gudstjänster som är öppna för både stora och små. Det betyder Vi tar med våra förskolebarn till kyrkans gudstjänster som är öppna för både stora och små. att även barnens föräldrar är välkomna vilket ofta leder till intressanta tankar och diskussioner för oss alla, säger Anja Beradari. Dessutom genomsyrar sången och musiken en stor del av vårt dagliga ar bete. Barnen får sjunga med kyrkans kantorer, de får delta i körsången och ofta gör vi små dramauppsättningar, säger hon. Många föräldrar som går med sina bebisar till Oscars församlings öppna förskolor väljer sedan Lilla Prästkra gen. Därifrån söker sig flera barn till församlingens barnkörer. När barnen sedan blir tonåringar söker de sig till konfirmationsundervisning och övrig ungdomsverksamhet. På så sätt kan kyrkan erbjuda en trygg hamn ge nom hela uppväxten. FAKTA: BARN OCH UNGA I SVENSKA KYRKAN Ta kontakt med din församling om du vill veta vilka mötesplatser för barn och unga som finns i dina hemtrakter. För den som är intresserad av Lilla Prästkragen går det bra att kontakta Anja Beradari via 11

12 VARFÖR SKA DU RÖSTA I KYRKOVALET? Oscar Lundquist, 16 år, studerande Jag röstar i kyrkovalet för att mitt intresse för kyrkan har växt, och jag vill känna mig delaktig. Efter konfirmationen öppnades kyrkan upp för mig, och tack vare kyrkan går jag nu en ledarutbildning. Där har jag lärt mig otroligt mycket och jag har fått nya vänner. Inger Svensson, 63 år, banktjänsteman Jag tycker att kyrkan är en viktig del av vårt samhälle, inte minst ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Som medlem i kyrkan vill jag utnyttja min möjlighet att både påverka och ta ansvar för kyrkans verksamhet. SÅ KAN DU HJÄLPA OSS I VALET! 12 BLI MEDLEM Sätt in 100 kronor på pg Glöm inte att ange namn, adress, e-post samt församling och stift. ENGAGERA DIG I KAMPANJEN På vår hemsida borgerligtalternativ.nu hittar du kontaktuppgifter till din lokala förening!

13 Öppna förskolan, diakonin, eller söndagsgudstjänsten olika saker ligger oss varmt om hjärtat när det kommer till kyrkan. Vi frågade fyra personer om varför de ska rösta i kyrkovalet. Markus Lagerquist, 44 år, handläggare Jag älskar min ofullkomliga kyrka och vill påverka kyrkan kortsiktigt och långsiktigt. För du kan, som människa, välja att sitta passiv och vänta på att saker ska bli perfekta eller så försöker du bidra med det du kan för att göra vår kyrka lite bättre. Jag väljer det senare. Anna Lööf, 36 år, pressekreterare Jag röstar i kyrkovalet eftersom jag som medlem i Svenska kyrkan vill påverka. Kyrkan fyller för många en viktig funktion i olika skeden i livet och jag ser det som en demokratisk förmån att kunna påverka hur verksamheten ska utvecklas. PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV Anmäl dig till borgerligt alternativ.nu GLÖM INTE ATT... OCH TA MED RÖSTA DEN EN VÄN! 15 SEPTEMBER Ta med en vän! Du vet Den 2 11 september kan du också förtidsrösta. väl att man som medlem får rösta från den dag man fyller 16 år? 13

14 SNART ÄR DET DAGS ATT RÖSTA! MEN HUR GÅR DET TILL? Här har vi listat allt du behöver veta för att rösta i höstens kyrkoval. Ännu mer information finns att hitta på svenska kyrkans hemsida, ÎÎDen 15 september har alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen fyller 16 år möjlighet att rösta. ÎÎI kyrkovalet kan du rösta i tre val; kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt. ÎÎPå röstkortet står i vilken vallokal du kan rösta och vilka öppettider som gäller. Du ska ha med dig ditt röstkort eller legitimation eller vara känd av valförrättarna. ÎÎDen 2 11 september kan du förtidsrösta på pastors- eller församlingsexpeditioner i hela landet. För mer information, kontakta den församling du vill förtidsrösta hos. ÎÎEtt annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som du kan få från din pastors- eller församlingsexpedition. Posta din brevröst så att den är framme hos stiftet senast den 11 september. Du måste även skicka med ditt röstkort. ÎÎAlla som är röstberättigade ska ha fått ett röstkort till sin folkbokföringsadress senast den 28 augusti. ÎÎI kyrkovalet kan du också personrösta på tre kandidater. Du personröstar genom att kryssa för den eller de som du helst vill se valda. ÎÎSist men inte minst glöm inte att gå och rösta på de du vill ska representera dig. Det är en viktig möjlighet att uttrycka din åsikt. 14

15 Facit hittar du på borgerligtalternativ.nu/korsord KORSORDS PYSSEL ERSATTE KYRKO- BYGGET ETT KAN ODLAS UPP TYCKS VILL SE FRAMÅT FICK MÅNGA ATT TA TON EGET BERÖM POST- LAPPEN JAN I LONDON RYMMER MYCKET MUSIK KUNDE JESUS PÅ BRÖDET NÖTT ÄR HES HYLLA PÅ HÖG NIVÅ ÄLDRE PÅLAGA KRÄVER SNOAN FÅR HAREN OFTA MED KOPPAR TITTAR PÅ FANN EN LEIF HAR KYR- KAN SIN TAR MAN TAG I LÅNG- LOPP HAR JÄRN- STAKE PITEMAT SNOR RUNT IDS INGET HA EFFEKT LITEN KLOCKA SUND- REGION BÅTEN FRISTAD DÖRR- SKYLT KÄNNER MAN VÄL VID BORDET HAR MAN KANSKE PÅ SPIK VATTNET PROV BEARBET- NING ÄR TROENDE KAN HON BADA I SAKNAR MEDEL ÄR AV GLAS I KYRKAN ÄR MED I EN STRID GORMAT SKYDDAR FRÅN FARA VAR OFTA LIVET FÖRR LEDDE GREKER VISKA STENBIT RÖST I KÖREN SLÄK- TING JÄRN- MALM THOMAS ERIKSSON BLIR OM- SKRIVEN LÄGGA UNDAN LYSER GUL BAK- SLAG VRIDA SLÅ I DÖRREN STYRS LETT- LAND FRÅN GÖR EDER FISK BRUKAR MAN VINSTER DROG PÅ MUNNEN KVINNA I FASTAN KAN BO PÅ ÖSEL BLIR ETT I KYRKAN ÄGG FARBAR SAK GÖR DRYCK VÄRME I KÖK BLIR INRINGD GÖR MAN ENSAM FEST GRANN- LAND PÅ NYTT SPRÅK GÅR I GOD FÖR DET BEGÄR MEDEL ANGER VILKA GEVÄR SLÖA GÖR MAN LANDET SKA FÖR- KLARA KAN ÅL BLI PÅ NORS- KA PLAN FISK OCH TRÄD GRUPP MAINE ÄR VISS LYCKA VILL HA DET BLÖTT BÄR PÅ BLÅ BÄR Kryssmakaren HÄRLIG ÄR JORDEN ÄR SMAL 15

16 16

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson Församlingsbladet Sätila Hyssna Juli - Sept 2013 Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Fotograf Bengt Andersson Ni som förut var långt borta har nu kommit nära Gemenskap är något av det mest grundläggande

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Kyrkoval 15 söndag september. den 15 september i Adolf Fredriks församling. Välkommen att rösta!

Kyrkoval 15 söndag september. den 15 september i Adolf Fredriks församling. Välkommen att rösta! Söndagen den 15 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då har du möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska vara med och besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren. Vem

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

vårdnäs & vist församlingar

vårdnäs & vist församlingar Ett gemensamt församlingblad från vårdnäs & vist församlingar Ett genomgående tema i höstens församlingsblad är Kyrkovalet 2009. Mycket kring valet är information om var och hur du ska rösta och det är

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val

Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val BILAGA 2 a Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val SVKB 2004:1 KYRKOSTYRELSENS BESLUT MED NÄRMARE BESTÄMMELSER OM DIREKTA VAL MEDDELAT DEN 20 APRIL 2004 Kyrkostyrelsen föreskriver

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1)

Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Blankett 5 Anmälan av kandidater vid kyrkliga val kyrkomötet 1) Upplysningar om anmälan av kandidater finns på sidan 7. Blanketten ska skickas till respektive stiftsstyrelse, se sidan 8 för adress. Var

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Handbok om kyrkovalet 2005

Handbok om kyrkovalet 2005 Handbok om kyrkovalet 2005 Den 18 september 2005 är det åter dags för val i Svenska kyrkan, det andra i egen regi. Sedan valet 2001 har en hel del regler och bestämmelser ändrats och nya tillkommit. Det

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden En politik för goda relationer i en tid som ofta präglas av kortsiktighet, egoism och ovilja att ta ansvar behövs ett parti som vågar säga att det finns rätt och fel. Det handlar

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val

Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val Blankett 1B Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val Ombudet för en nomineringsgrupp som har ansökt om registrering av sin gruppbeteckning för val till Kyrkomötet kan

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Jakt- och Fiskesamerna

Jakt- och Fiskesamerna SAMETINGSVAL 2013 Jakt- och Fiskesamerna för rättigheter till alla! jofs_broschyr.indd 1 2013-04-05 17:51 rättigheter til Hur ska framtidens samiska samhälle se ut? Du kan tillsammans med oss förändra

Läs mer

Handlingsplan för information om kyrkovalet 2005

Handlingsplan för information om kyrkovalet 2005 1 (11) Förslag, version 1.2 Handlingsplan för information om kyrkovalet 2005 Inledning Kyrkovalet är Svenska kyrkans gemensamma angelägenhet. Valet handlar om att medlemmarna utser sina företrädare på

Läs mer

Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap

Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap Handledning och frågeställningar efter att läst boken, Lille Lustig och skogens vänner Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap 1. Instruktion från pedagog till barn: Titta

Läs mer

Kyrktornet Församlingsblad för Söndrum-Vapnö församling Nr 4 INFÖR KYRKOVALET 2013

Kyrktornet Församlingsblad för Söndrum-Vapnö församling Nr 4 INFÖR KYRKOVALET 2013 Kyrktornet Församlingsblad för Söndrum-Vapnö församling Nr 4 INFÖR KYRKOVALET 2013 Val för alla FOTO: Magnus Aronson/IKON 1 Prästen har ordet Valet att inte välja är också ett val! Det är våra val som

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Öppen förskola. Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. E-mail : kulansoppnaforskola@live.

Öppen förskola. Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. E-mail : kulansoppnaforskola@live. Öppen förskola Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Kyrkans uppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission

Kyrkans uppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission Valplattform för Frimodig kyrka 2013 Våga vara kyrka Frimodig kyrka vill att bekännelsen till Jesus som Kyrkans Herre, skall vara tydlig i Svenska kyrkan. Portalparagrafen (1 kap. 1 ) i kyrkoordningen,

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer