RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET!"

Transkript

1 RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! Verklig skillnad i samhället med diakoni Läs om Svenska kyrkan i utlandet Så kan du hjälpa till i kampanjen! 1

2 FOTO: SXC.HU EN KYRKA FRI FRÅN POLITISKA AGENDOR DET HÄR ÄR BORGERLIGT ALTERNATIV I höst kan 5,5 miljoner svenskar använda sin röst i ett viktigt val. För första gången kan du i kyrkovalet rösta på Borgerligt alternativ en ny nomineringsgrupp med kyrkan, dess värderingar och församlingarna i fokus. Den 15 september har alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valda gen fyller 16 år möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras. Att gå och rösta på de som ska represen tera dig i din församling, i stiften och i kyrko mötet är en viktig möjlighet att uttrycka din åsikt. Valet handlar ytterst om hur kyrkan ska utvecklas och vad vi vill med vår kyrka, vilken roll vi önskar att den ska ha i samhället. Därför är det viktigt att så många som möjligt av Svenska kyr kans medlemmar deltar i valet för att vi ska få ett rättvisande och demokratiskt resultat. 2 Omslagsfoto SXC.HU Kontakt Hemsida

3 Vår uppfattning är att kyrkan ska styras av personer som har kyrkan, dess värderingar och tro som utgångspunkt inte politiska agendor. MED KYRKAN I CENTRUM Vår uppfattning är att kyrkan ska sty ras av personer som har kyrkan, dess värderingar och tro som utgångspunkt inte politiska agendor. Detta var skälet till att Moderater na som parti beslutade sig för att inte längre ställa upp i kyrkovalen parti politiken har inget i kyrkan att göra. I stället bildades nomineringsgruppen Borgerligt alternativ. Vi är partipoli tiskt fristående med ambitionen att bli en bred samlingspunkt för borgerliga väljare. För oss är det kyrkan och dess verksamhet som måste få stå i centrum för de beslut som tas, inte partipoli tiska idéer och åsikter. EN KRAFT I SAMHÄLLET Vi kommer att verka för att de värde ringar kyrkan vilar på ska ta större plats i samhället. Vi talar ofta om öppenhet, tolerans och mångfald i Svenska kyr kan, men vi måste bli ännu bättre på att föra fram detta i praktiken. En kyrka som välkomnar alla och blir en naturlig mötesplats och ett andrum för männis kor under livets svåra och ljusa stunder fyller en central funktion i dagens sam hälle. Det finns en enorm kraft i det ar bete som görs i dag som vi vill lyfta och uppmuntra ytterligare för att låta fler upptäcka kyrkan som en välkomnande och trygg plats under hela livet. För att låta kyrkan bli än mer stark och aktiv i samhället är det en förutsättning att vi slår vakt om diakonins viktiga roll. Vi vill också stärka och utveckla det be tydelsefulla och breda arbete med barn och unga som görs i dag. Att möta våra unga på deras villkor och utifrån deras behov och önskemål, att erbjuda ett sammanhang och en plats att vara sig själv och att utvecklas redan i unga år är en framtidssatsning. EN GOD EKONOMI Vi kommer att verka för en friare församlingstillhörighet där vi med lemmar får möjlighet att själva välja vilken församling vi vill tillhöra och därmed stödja, och vi tycker att g Bli medlem! För att bli medlem i Borgerligt alternativ, sätt in 100 kronor på bg eller pg Glöm inte att ange namn, adress, samt församling och stift. 3

4 FOTO: SXC.HU Svenska kyrkan utomlands kan ut vecklas vidare för att möta andliga och praktiska behov, och uppmuntra den viktiga mötesplats den har blivit för svenskar utomlands. När det gäller kyrkoavgiftens stor lek vill vi genom god hushållning hålla den så låg som möjligt och un dersöka möjligheter att undvika av gifter som upp levs som orimliga. På alla nivåer vill vi reducera kostnader, bland annat vill vi minska antalet ledamöter i kyrkomötet, något som skulle spara både pengar och admin istration. Vår högsta prioritet är att långsiktigt trygga församlingarnas ekonomi och därför vill vi se över nuvarande utjämningssystem som är för åldrat. Svenska kyrkans utjämn ingssystem måste finna acceptans av såväl församlingar i storstad som i glesbygd. I höstens val kommer för första gången en ny borgerlig nominerings grupp att möta Svenska kyrkans med lemmar en grupp som sätter kyrkan i centrum. Bara genom att använda din röst kan du påverka så att kyrkan styrs av företrädare som har kyrkan och tron som utgångspunkt, och som inte sätter partipolitiken i första rummet det är vår svenska kyrka värd. 4

5 Varje dag dör barn på grund av brist på mat. Så kan vi inte ha det! Nu gör vi allt för att utrota hungern, och vi behöver ditt stöd i kampen. Sms:a hunger till så skänker du 50 kronor. Tack! Läs mer på: svenskakyrkan.se/kampanj/engagerad eller ge en gåva till: Pg / Bg 5

6 FOTO: SXC.HU VERKLIG SKILLNAD I SAMHÄLLET MED DIAKONI Alla råkar vi någon gång i livet ut för svåra känslor där vi behöver någon som kan vara stark, lyssna och finnas där i det svåra och samtidigt ge hopp om framtiden. Svenska kyrkans diakoniverksamhet är en sådan stöttepelare i samhället och diakon Yvonne Espelund har alltid varit närvarande för att göra skillnad. Yvonne Espelund gick nyligen i pen sion och med det lämnar hon ett långt arbetsliv bakom sig med erfarenhet av både stora och små församlingar. De senaste tio åren har hon arbetat som diakon i Torshälla församling, nära Eskilstuna, dit många människor med missbruksproblem sökte sig. Som dia kon är man en förlängning av kyrkans kallelse att vara människor till tjänst. Genom delaktighet, respekt och öm sesidig solidaritet är det diakonens uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer: Många har det svårt, det kan vara sorg, barndomsupplevelser, hemlös het, missbruk och ensamhet. Alla dessa känslor kan vara bra att dela med någon som man har förtroende för. Jag har tystnadsplikt och när någon kom 6

7 Min roll som diakon är att finnas där för att lyssna och inge hopp och trygghet. mer till mig så ska han eller hon inte känna några hinder för att berätta sitt livs historia. Jag har tiden och jag stöt tar dem och älskar dem oavsett vad de har upplevt, säger Yvonne. Vad skulle du säga är skillnaden mellan kyrkans diakoni och kommunens socialtjänst? Jag upplever det som att jag kan säga samma sak som en handläggare men att det tas emot på ett annat sätt. De som kommer till mig vet att jag inte har någon större agenda än att finnas där som stöd vilket leder till en annan öppenhet. Det leder också till förtroende. Det är många som ber Yvonne att föra de ras talan hos kommunen. De säger Kan vi inte prata med Yvonne i stället? eller Jag ska prata med en handläggare, vill du följa med mig? Och då gör jag det. Vill de så kan jag boka tid med Socialtjänsten och så kan vi följas åt dit. Den grundläggande tryggheten jag står för som diakon gör verklig skillnad, säger Yvonne. Tycker du att din roll har förändrats under tiden du har arbetat som diakon? Det tycker jag. Jag upplever att sam hällsklimatet men också riktlinjerna för socialförsäkringsnämnden har hårdnat vilket påverkar diakonin. Ju fler som behöver hjälp, ju mer behövs diakonin där vi kan stötta och vara ut satta människors språkrör. Vad för roll tycker du att den Svenska kyrkan fyller i dag? Hoppet. De flesta svenskar tänker inte på Svenska kyrkan dagligdags. Men när livet drabbar en så ska man veta att det alltid går att söka sig till Svenska kyrkan. Och min roll som di akon är att finnas där för att lyssna och inge hopp och trygghet. FAKTA: DIAKONI Om du behöver prata med någon utomstående, ställa frågor om tro och livet, få tröst eller hitta styrka kan du vända dig direkt till din närmsta församling för att få kontakt med en diakon eller en präst. Svenska kyrkans personal finns också på sjukhus, äldreboenden och många andra platser. De finns som stöd i svåra situationer och för att hjälpa människor att finna möjligheter. Kontaktuppgifter till din församling hittar du på 7

8 FOTO: SXC.HU SVENSKA KYRKAN I UTLANDET Svenska kyrkan har 45 församlingar i 25 länder över hela världen. Här finns man till för utlandssvenskar, turister, studenter och andra som behöver stöd och kontakt. Vi har pratat med Michael Persson, kyrkoherde i London, om hur det är att ha hand om en utlandsförsamling. Vare sig man är ute på resa, arbetar el ler bor utomlands behöver man ibland en fast punkt i tillvaron där man kän ner sig hemma. I många svenska kyr kor utomlands kan man också gifta sig, något som har blivit populärt de senaste åren, men uppdraget för ut landskyrkan är betydligt bredare än så. Personal och frivilliga besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser. Man har också en vik vik tig uppgift att fylla genom sin speciella kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga, vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands. Utlandsförsamlingarna arbetar i 8

9 stor utsträckning likadant som förs amlingar i Sverige. Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmän niskan är en viktig del i arbetet. EN OAS I LONDON På 6 Harcourt Street i ondon London lig lig ger Ulrika Eleonora kyrka en popu lär svensk oas där man kan läsa svenska tidningar, träffa andra svenskar, ta en kaffe med kanelbulle eller bara tända ett ljus och ta det lugnt. Svenska kyr kan i London har funnits i över 300 år och är i dag en närvarande kyrka med besökare varje år. Vi passade på att ställa några frågor till kyrkoherde Michael Persson. Vilken är den största skillnaden mellan en församling i Sverige och en utlandsförsamling? Vi har ingen kyrkoavgift utan i stället är det ökat direktansvar för försam lingen. Vår kyrka är minimal i skuggan av de stora vi är totalt ungefär personer. Vilken uppgift ser du som den viktigaste för en utlandsförsamling? Jag ser det som viktigast att hjälpa människor med sin kallelse. De söker en livsuppgift, vill hitta en identitet, i utmaningen att flytta utomlands, få barn i ett an nat land och bli gammal i ett an nat land. Kyr kan är en kravlös gemenskap som gör att man vå gar växa i sin person och få hjälp i svårigheter och utmaningar. Vi är första och andra ge nerationens kyrka så det är mycket av ekumeniskt samarbete och integration. Hur finansieras verksamheten? Genom gåvor och donationer. Vi hål ler i julmarknader, firar Lucia och till handahåller viss uthyrning. Vi har haft en särskild fasadstensinsamling som gav pund drygt 60 procent av kostnaden! Vad är den största utmaningen framåt? Det är att hjälpa utlandssvenskar som reser hem att hitta in i samma öppna, varma glada gemenskap som de har funnit här där man är behövd! För att komma i kontakt med Svenska kyrkan utomlands, gå in på FOTO: SVENSKA KYRKAN I LONDON Michael Persson, kyrkoherde i London 9

10 FOTO: SXC.HU MED SVENSKA KYRKAN GENOM LIVET Vid sidan av idrottsrörelsen är Svenska kyrkan Sveriges största organisation med verksamhet för barn och unga. Här erbjuds alltifrån körverksamhet till sommaraktiviteter, spädbarnsmassage och öppna förskolor. Runt om i landet driver även Svenska kyrkan förskolor. Lilla Prästkragen är en av dem. I Stockholms innerstad driver Oscars församling sedan 1997 en montessori inspirerad förskola med namnet Lilla Prästkragen. Här erbjuds heldagsom sorg för barn mellan ett och fem år och alla är välkomna, oavsett religiös bakgrund. Just nu går kristna, mus limska och judiska barn på förskolan, men också barn helt utan religiös bak grund. Anja Beradari är förskolechef på Lilla Prästkragen och är stolt över sin förskola: Här på vår lilla förskola med 27 barn vill vi stå för tryggheten där vi 10

11 berikar det lilla jaget. I och med att vi också är en Montessoriförskola så ar betar vi mycket med barnens andliga och individuella utveckling, säger hon. Genom Lilla Prästkragen vill förs amlingen erbjuda ett fullvärdigt alter nativ till den kommunala barnomsor gen där barn möter vuxna med kristen FOTO: SXC.HU livssyn och där det dagliga arbetet präglas av kreativitet, medmänsklighet och kristna värderingar. Vi tar med våra förskolebarn till kyrkans gudstjänster som är öppna för både stora och små. Det betyder Vi tar med våra förskolebarn till kyrkans gudstjänster som är öppna för både stora och små. att även barnens föräldrar är välkomna vilket ofta leder till intressanta tankar och diskussioner för oss alla, säger Anja Beradari. Dessutom genomsyrar sången och musiken en stor del av vårt dagliga ar bete. Barnen får sjunga med kyrkans kantorer, de får delta i körsången och ofta gör vi små dramauppsättningar, säger hon. Många föräldrar som går med sina bebisar till Oscars församlings öppna förskolor väljer sedan Lilla Prästkra gen. Därifrån söker sig flera barn till församlingens barnkörer. När barnen sedan blir tonåringar söker de sig till konfirmationsundervisning och övrig ungdomsverksamhet. På så sätt kan kyrkan erbjuda en trygg hamn ge nom hela uppväxten. FAKTA: BARN OCH UNGA I SVENSKA KYRKAN Ta kontakt med din församling om du vill veta vilka mötesplatser för barn och unga som finns i dina hemtrakter. För den som är intresserad av Lilla Prästkragen går det bra att kontakta Anja Beradari via 11

12 VARFÖR SKA DU RÖSTA I KYRKOVALET? Oscar Lundquist, 16 år, studerande Jag röstar i kyrkovalet för att mitt intresse för kyrkan har växt, och jag vill känna mig delaktig. Efter konfirmationen öppnades kyrkan upp för mig, och tack vare kyrkan går jag nu en ledarutbildning. Där har jag lärt mig otroligt mycket och jag har fått nya vänner. Inger Svensson, 63 år, banktjänsteman Jag tycker att kyrkan är en viktig del av vårt samhälle, inte minst ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Som medlem i kyrkan vill jag utnyttja min möjlighet att både påverka och ta ansvar för kyrkans verksamhet. SÅ KAN DU HJÄLPA OSS I VALET! 12 BLI MEDLEM Sätt in 100 kronor på pg Glöm inte att ange namn, adress, e-post samt församling och stift. ENGAGERA DIG I KAMPANJEN På vår hemsida borgerligtalternativ.nu hittar du kontaktuppgifter till din lokala förening!

13 Öppna förskolan, diakonin, eller söndagsgudstjänsten olika saker ligger oss varmt om hjärtat när det kommer till kyrkan. Vi frågade fyra personer om varför de ska rösta i kyrkovalet. Markus Lagerquist, 44 år, handläggare Jag älskar min ofullkomliga kyrka och vill påverka kyrkan kortsiktigt och långsiktigt. För du kan, som människa, välja att sitta passiv och vänta på att saker ska bli perfekta eller så försöker du bidra med det du kan för att göra vår kyrka lite bättre. Jag väljer det senare. Anna Lööf, 36 år, pressekreterare Jag röstar i kyrkovalet eftersom jag som medlem i Svenska kyrkan vill påverka. Kyrkan fyller för många en viktig funktion i olika skeden i livet och jag ser det som en demokratisk förmån att kunna påverka hur verksamheten ska utvecklas. PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV Anmäl dig till borgerligt alternativ.nu GLÖM INTE ATT... OCH TA MED RÖSTA DEN EN VÄN! 15 SEPTEMBER Ta med en vän! Du vet Den 2 11 september kan du också förtidsrösta. väl att man som medlem får rösta från den dag man fyller 16 år? 13

14 SNART ÄR DET DAGS ATT RÖSTA! MEN HUR GÅR DET TILL? Här har vi listat allt du behöver veta för att rösta i höstens kyrkoval. Ännu mer information finns att hitta på svenska kyrkans hemsida, ÎÎDen 15 september har alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen fyller 16 år möjlighet att rösta. ÎÎI kyrkovalet kan du rösta i tre val; kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt. ÎÎPå röstkortet står i vilken vallokal du kan rösta och vilka öppettider som gäller. Du ska ha med dig ditt röstkort eller legitimation eller vara känd av valförrättarna. ÎÎDen 2 11 september kan du förtidsrösta på pastors- eller församlingsexpeditioner i hela landet. För mer information, kontakta den församling du vill förtidsrösta hos. ÎÎEtt annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som du kan få från din pastors- eller församlingsexpedition. Posta din brevröst så att den är framme hos stiftet senast den 11 september. Du måste även skicka med ditt röstkort. ÎÎAlla som är röstberättigade ska ha fått ett röstkort till sin folkbokföringsadress senast den 28 augusti. ÎÎI kyrkovalet kan du också personrösta på tre kandidater. Du personröstar genom att kryssa för den eller de som du helst vill se valda. ÎÎSist men inte minst glöm inte att gå och rösta på de du vill ska representera dig. Det är en viktig möjlighet att uttrycka din åsikt. 14

15 Facit hittar du på borgerligtalternativ.nu/korsord KORSORDS PYSSEL ERSATTE KYRKO- BYGGET ETT KAN ODLAS UPP TYCKS VILL SE FRAMÅT FICK MÅNGA ATT TA TON EGET BERÖM POST- LAPPEN JAN I LONDON RYMMER MYCKET MUSIK KUNDE JESUS PÅ BRÖDET NÖTT ÄR HES HYLLA PÅ HÖG NIVÅ ÄLDRE PÅLAGA KRÄVER SNOAN FÅR HAREN OFTA MED KOPPAR TITTAR PÅ FANN EN LEIF HAR KYR- KAN SIN TAR MAN TAG I LÅNG- LOPP HAR JÄRN- STAKE PITEMAT SNOR RUNT IDS INGET HA EFFEKT LITEN KLOCKA SUND- REGION BÅTEN FRISTAD DÖRR- SKYLT KÄNNER MAN VÄL VID BORDET HAR MAN KANSKE PÅ SPIK VATTNET PROV BEARBET- NING ÄR TROENDE KAN HON BADA I SAKNAR MEDEL ÄR AV GLAS I KYRKAN ÄR MED I EN STRID GORMAT SKYDDAR FRÅN FARA VAR OFTA LIVET FÖRR LEDDE GREKER VISKA STENBIT RÖST I KÖREN SLÄK- TING JÄRN- MALM THOMAS ERIKSSON BLIR OM- SKRIVEN LÄGGA UNDAN LYSER GUL BAK- SLAG VRIDA SLÅ I DÖRREN STYRS LETT- LAND FRÅN GÖR EDER FISK BRUKAR MAN VINSTER DROG PÅ MUNNEN KVINNA I FASTAN KAN BO PÅ ÖSEL BLIR ETT I KYRKAN ÄGG FARBAR SAK GÖR DRYCK VÄRME I KÖK BLIR INRINGD GÖR MAN ENSAM FEST GRANN- LAND PÅ NYTT SPRÅK GÅR I GOD FÖR DET BEGÄR MEDEL ANGER VILKA GEVÄR SLÖA GÖR MAN LANDET SKA FÖR- KLARA KAN ÅL BLI PÅ NORS- KA PLAN FISK OCH TRÄD GRUPP MAINE ÄR VISS LYCKA VILL HA DET BLÖTT BÄR PÅ BLÅ BÄR Kryssmakaren HÄRLIG ÄR JORDEN ÄR SMAL 15

16 16

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Rösta på ditt borgerliga alternativ i Svenska kyrkan 17 september

Rösta på ditt borgerliga alternativ i Svenska kyrkan 17 september Rösta på ditt borgerliga alternativ i Svenska kyrkan 17 september Välkommen att lägga din röst på Borgerligt alternativ Den 17 september är det kyrkoval det andra för Borgerligt alternativ som nomineringsgrupp.

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING Alla människors lika värde de orden blir ett allt viktigare ställningstagande i Sverige. I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll,

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Bra att veta inför KYRKOVALET

Bra att veta inför KYRKOVALET Bra att veta inför KYRKOVALET Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd folkkyrka där alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet

Läs mer

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr 3-4 2009 Kyrkovalet 2009 MÖT UPP VID VALURNORNA Rösta på SOCIALDEMOKRATERNA Kyrkoval söndagen den 20 september Vi Socialdemokrater vill verka för den ÖPPNA

Läs mer

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer.

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Stötta före detta missbrukare? Bibelstudier? Finnas på fängelser? Stöd vid kriser? Stödja anhöriga till dementa? Ungdomsgrupper och läger? Musik- och temagudstjänster?

Läs mer

KYRKOVALSPAKETET. Socialdemokraterna i Jönköping

KYRKOVALSPAKETET. Socialdemokraterna i Jönköping KYRKOVALSPAKETET Socialdemokraterna i Jönköping LITE FAKTA OM KYRKOVALET När är kyrkovalet? Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken En öppen Folkkyrka fred, rättvisa, försoning och hållbar utveckling kyrkan mitt i livet solpaneler på Kyrktaken valprogram i kyrkovalet 2013 fastställt av partistyrelsen 20/2 Inledning Tusentals centerpartister

Läs mer

valextra Om kyrkovalet i Ulricehamns, Åsundens, Timmele och Hössna församlingar

valextra Om kyrkovalet i Ulricehamns, Åsundens, Timmele och Hössna församlingar Kyrkbacken 2013 Om kyrkovalet i Ulricehamns, Åsundens, Timmele och Hössna församlingar information om kyrkovalet 1+3 församlingar = Ulricehamns pastorat: Vid nyår blir vi ETT Kyrkbacken delas ut till alla

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Aro(s)bladet. Älska din nästa

Aro(s)bladet. Älska din nästa Aro(s)bladet Medlemstidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 augusti 2005 Älska din nästa Älska din nästa heter de riktlinjer för partiets arbete i Svenska Kyrkan som socialdemokraterna i Västerås

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING Inför kyrkovalet den 15 september 2013 vill vi informera om våra värderingar i några aktuella och viktiga frågor för det politiska

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Svenska kyrkan på väg. Borgerligt alternativs program

Svenska kyrkan på väg. Borgerligt alternativs program Svenska kyrkan på väg Borgerligt alternativs program 2018 2021 1 Svenska kyrkan på väg Borgerligt alternativs program 2018 2021 Detta program utgör grunden för nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Församlingsblad Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Förtroendeval 2 Alphakurs 2 Gemenskapshelg 3 Församlingskväll 3 Kyrkoval 4-5 På gång 6 Döpta & Kontakt 7 Gudstjänster 8 Förtroendeval Församlingen

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Förskolan är till för ditt barn EN BROSCHYR OM FÖRSKOLANS LÄROPLAN

Förskolan är till för ditt barn EN BROSCHYR OM FÖRSKOLANS LÄROPLAN Förskolan är till för ditt barn EN BROSCHYR OM FÖRSKOLANS LÄROPLAN Denna broschyr är reviderad i maj 2011 och informationen gäller från och med den 1 juli 2011. Förskolan är till för ditt barn Skolverket,

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014.

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Lättläst om valet till Europaparlamentet 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du inte kan rösta

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30 Biskopsgården 2011-03-30 Valstrategi för Socialdemokraterna i Biskopsgården Tillsammans skapar vi möjligheternas Västra Götaland Socialdemokraterna i Biskopsgården www.socialdemokraterna.se/biskopsgarden

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1. Ändringar i kyrkoordningen. 2 kap. Församlingens uppdrag

Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1. Ändringar i kyrkoordningen. 2 kap. Församlingens uppdrag Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1 Ändringar i kyrkoordningen Kyrkomötet beslutar i fråga om kyrkoordningen (SvKB 1999:1) dels att 2 kap. 16 och 17, 7 kap. 7, 8 kap.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Utbildning valförrättare & röstmottagare

Utbildning valförrättare & röstmottagare Utbildning valförrättare & röstmottagare 1. Allmänt kyrkovalet, ansvarsfördelning, nya bestämmelser NÄR ÄR DET KYRKOVAL? Kyrkovalet genomförs vart fjärde år, den tredje söndagen i september. Nästa val:

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum Barn & Familj Våren 2013 Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum MARIA FÖRSAMLING ÖPPEN FÖRSKOLA Mötesplats för vuxna med barn i alla åldrar. Man kommer och

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

En trovärdig folkkyrka, öppen för alla

En trovärdig folkkyrka, öppen för alla En trovärdig folkkyrka, öppen för alla Centerpartiets valprogram 2017 Fastställt av Partistyrelsen 2017-02-05 2 Närodlad politik Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi tror att beslut blir bättre

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

ATT STÄLLA UPP I KYRKOVALET

ATT STÄLLA UPP I KYRKOVALET ATT STÄLLA UPP I KYRKOVALET Svenska kyrkans organisation Förtroendevalda väljs i direkta val till tre olika nivåer. Lokal nivå: Församlingar och pastorat Svenska kyrkan är genom sina församlingar rikstäckande.

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Val på Åland den 18 oktober 2015

Val på Åland den 18 oktober 2015 Val på Åland den 18 oktober 2015 Foldern är utgiven av Ålands landskapsregering 2015 Mera information hittar du på hemsidan www.val.ax Välkommen att delta i valen! Det är val till lagtinget och kommunernas

Läs mer

Svenska kyrkans bestämmelser

Svenska kyrkans bestämmelser Svenska kyrkans bestämmelser Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val meddelat den 16 december 2015. SvKB 2015:15 Kyrkostyrelsen beslutar med stöd av 38 kap. 89 i kyrkoordningen följande.

Läs mer

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?!

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?! Nu känner vi riktningen men vem bestämmer hur det blir? Välfärdsinsatser på religiös grund CRS vid Uppsala universitet Studiedag onsdag 21 jan 2015 Docent Filip Wijkström Center for Civil Society Studies

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka Guds rike är nära Jag kunde inte låta bli att låta tankarna fara iväg en aning när jag satt här i kyrkan för ett par veckor sedan och lyssnade till Anders Bengtsson

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Svenska kyrkans bestämmelser

Svenska kyrkans bestämmelser Svenska kyrkans bestämmelser Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val meddelat den 21 november 2012. SvKB 2012:18 Kyrkostyrelsen beslutar med stöd av 38 kap. 89 i kyrkoordningen följande.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon

april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon om undersökningen: 297 svarande (51 procent av de tillfrågade) 57 procent kvinnor, 42 procent män Ålder: 16 85 år Åldersfördelning:

Läs mer

Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp.

Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp. Fråga 1 Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp. Satsa på barnen, ungdomarna och deras föräldrar de är kyrkans nutid och

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

Socialt innehåll/kultur

Socialt innehåll/kultur Socialt innehåll/kultur Hur ser mitt uppdrag Övergripande ansvar för det sociala innehållet stödja personal och enhetschefer i arbetet tillsammans med vår värdegrundsledare Projektledare för För och med

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Vid livets middagsbord visar vi varandra tillit i bön och samvaro. Alla får chans att vara mittpunkt, det finns tid att höras, tid att lyssna. Det

Läs mer

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson Församlingsbladet Sätila Hyssna Juli - Sept 2013 Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Fotograf Bengt Andersson Ni som förut var långt borta har nu kommit nära Gemenskap är något av det mest grundläggande

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar KAPITEL 6 Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar Bestämmelser av betydelse för hanteringen av valsedlar innan valet äger rum finns i 38 kap. 32 35, 51 och 56 kyrkoordningen samt i 7 10 och 22

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Skara Domkyrka 2. Kretsordförande Bengt Leander 3. Kyrkovalet 4. Kyrkovalet 5. Kyrkovalet 5. Medlemsvärvning

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer