Plats: Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn (Folkhögskolan) (Observera plats och lokal) Tid: Den 16 maj 2013 med start klockan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats: Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn (Folkhögskolan) (Observera plats och lokal) Tid: Den 16 maj 2013 med start klockan"

Transkript

1 Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn (Folkhögskolan) (Observera plats och lokal) Tid: Den 16 maj 2013 med start klockan Program Kaffe/thé och smörgås står framdukat Gemensamt sammanträde med Socialberedningen Lunch Separata sammanträden för de båda beredningarna Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt 1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Helena Öhlund 2. Val av justerare 3. Föregående protokoll Bilaga: föregående protokoll 4. Information från Migrationsverket Muntlig information om följande: Aktuellt om asyl och flyktingmottagandet. Aktuellt om ensamkommande barn. Anhöriginvandringen. Åldersbedömningar för barn. 5. Norrbus, förslag till beslut om nya riktlinjer Bilaga: Förslag enligt rubrik 6. Delgivning Protokoll från samverkansberedningen 7. Övriga frågor

2 Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter Dagordning för Barn- och utbildningsberedningens sammanträde 1. Val av justerare 2. Dagordning 3. Föregående protokoll Bilagor: Föregående protokoll 4. Plattform FoU-skola Norrbotten förslag till beslut Handlingar skickas den 8 maj 5. Aktuella skolfrågor Muntlig information av Marita Björkman, kansliet 6. Kommande konferenser 7. Övriga frågor För sakfrågor om verksamheten inom barn och utbildning, var vänlig kontakta: Marita Björkman, Mobiltelefon: E-post: För frågor om sammanträdet, var vänlig kontakta: Kjell-Åke Halldén, Telefon: , E-post:

3 Bilagor till det gemensamma sammanträdet

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen/ Sammanträdesdatum /11 Socialberedningen gemensamt Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns Kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix Åke Johdet, (s), Pajala Tjänstgörande ersättare Börje Johansson, (s); Gällivare, Tjänstgörande ersättare 6 Beslutande, Socialberedningen Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Ayse Duyar, (mp), Luleå Carola Lidén, (c), Luleå Agnetha Eriksson, (s), Piteå, Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingrid Carlenius, kansliet Marita Björkman, kansliet Agneta Bygdell, kansliet Ulrika Larsson, kansliet Henry Lundgren, kansliet Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Underskrifter 1-9 Birgitta Persson Ordförande Margareta Bladfors Eriksson Justerare Kjell-Åke Halldén Sekreterare

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen/ Sammanträdesdatum /11 Socialberedningen gemensamt Utsänd dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt 1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Birgitta Persson 2. Val av justerare 3. Föregående protokoll Bilaga: föregående protokoll 4. Helena Öhlund, (s), Älvsbyn - ny ordförande för Socialberedningen efter Bill Nilsson, (s), Älvsbyn. 5. Leif Rönnqvist, (s), Arjeplog - ny ersättare i socialberedningen efter Bo Åberg, (s), Arjeplog 6. Revidering av Norrbusriktlinjerna Eventuellt reviderade riktlinjer presenteras under sammanträdet. 7. Plats för sammanträden 2013 Kansliet föreslår Sunderby kurs- och konferens (Folkhögskolan) med undantag för sammanträdet den 28 augusti som föreslås hållas i Piteå. 8. Återrapportering från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg och eventuellt frågor inför nästa sammanträde Muntlig information av ledamöter i samverkansberedningen. Bilaga: Protokoll från det konstituerande sammanträdet

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen/ Sammanträdesdatum /11 Socialberedningen gemensamt 1 Val av justerare Ordföranden föreslår att Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå, väljs till justerare Beredningarna beslutar Att Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå, väljs till justerare

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen/ Sammanträdesdatum /11 Socialberedningen gemensamt 2 Dagordning Ordföranden presenterar utsänd dagordning och föreslår att denna, med tillägg av ärendet Psykiatrisatsning- riktade insatser inom psykisk ohälsa, barn och unga, fastställs. Beredningarna beslutar Att utsänd dagordning med tillägg av ärendet Psykiatrisatsning- riktade insatser inom psykisk ohälsa, barn och unga fastställs

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen/ Sammanträdesdatum /11 Socialberedningen gemensamt 3./. Bilaga. Föregående protokoll Ordföranden presenterar föregående protokoll och föreslår att det, med godkännande, läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att föregående protokoll, med godkännande, läggs till handlingarna

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen/ Sammanträdesdatum /11 Socialberedningen gemensamt 4 Helena Öhlund, (s), Älvsbyn - ny ordförande för Socialberedningen efter Bill Nilsson, (s), Älvsbyn Ordföranden hälsar Helena Öhlund välkommen till sina nya uppdrag som ordförande i Socialberedningen samt ledamot i den Politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg. Helena Öhlund tackar för välkomnandet och berättar om sina tidigare politiska uppdrag i Älvsbyn. Av informationen framgår bland annat att hon haft ett särskilt engagemang i sociala frågor och att hon sedan årsskiftet är kommunstyrelsens ordförande. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att informationen läggs till handlingarna

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen/ Sammanträdesdatum /11 Socialberedningen gemensamt 5 Leif Rönnqvist, (s), Arjeplog - ny ersättare i socialberedningen efter Bo Åberg, (s), Arjeplog Ordföranden informerar om att styrelsen utsett Leif Rönnqvist, (s), Arjeplog ny ersättare i socialberedningen efter Bo Åberg, (s), Arjeplog. Leif Rönnqvist är kallad till dagens sammanträde men han har meddelat förhinder. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att informationen läggs till handlingarna

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen/ Sammanträdesdatum /11 Socialberedningen gemensamt 6 Revidering av Norrbusriktlinjerna Henry Lundgren, kansliet, presenterar det arbete som arbetsgruppen för Norrbus hittills tagit fram. Arbetsgruppen har arbetat med att revidera Norrbusriktlinjerna på följande punkter. Breddning av målgruppen så att alla barn och unga som behöver insatser från både kommun och landsting omfattas av riktlinjerna Samverkansstrukturen ska tydliggöras på länsnivå, länsdelsnivå och på lokal nivå Skrivningen i Norrbusriktlinjerna anpassas till nya Skollagen Förtydliga habiliteringens roll för barn och unga Innan riktlinjerna fastställs ska samråd ske med brukarorganisationer Arbetsgruppen ska ta fram förslag till implementering av Norrbusriktlinjerna Arbetet kommer att redovisas till den Politiska samverkansberedningen den 22 februari. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att informationen läggs till handlingarna

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen/ Sammanträdesdatum /11 Socialberedningen gemensamt 7 Psykiatrisatsning, riktade insatser inom psykisk ohälsa barn och ungdom Agneta Bygdell och Ulrika Larsson, kansliet, informerar om Regeringens och Sveriges Kommuners och Landstings, SKL:s, Överenskommelse 2013 för stöd till riktade insatser inom området psykiskhälsa. Denna överenskommelse tar utgångspunkt från regeringens handlingsplan PRIO psykisk ohälsa (Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa ) samt SKL handlingsplan psykisk ohälsa Överenskommelse 2013 har ett särskilt fokus på barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa samt vuxna över 18 år med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Överenskommelsen består av två grundkrav som riktar sig till kommun och landsting. Därefter finns ett prestationsmål för kommunen inom varje fokusområde. När det gäller samverkan kring barn och unga lyftes överenskommelsen Norrbus fram som ett viktigt arbete som måste komma igång och där Samordnad Individuell Plan, SIP, är ett viktigt verktyg. Norrbotten, som inte klarade grundkraven för statliga medel enligt Överenskommelse 2012, måste nu åstadkomma en överenskommelse mellan landstinget och kommuner om samarbete kring personer för att ha en chans att ta del av prestationsmedlen för Arbetet med detta har påbörjats, bl a kommer Norrbotten att bli pilotlän för att utveckla SIP, för barn och unga med IT-stöd. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar att informationen läggs till handlingarna

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen/ Sammanträdesdatum /11 Socialberedningen gemensamt 8 Plats för sammanträden 2013 Kansliet föreslår att Barn- och utbildningsberedningens samt Socialberedningens sammanträden 2013 hålls på Sunderby kurs- och konferens (Folkhögskolan) med undantag för sammanträdet den 28 augusti som föreslås hållas i Piteå. Konferensen Aktuell Skolpolitik hålls i Piteå den augusti så det sistnämnda i förslaget gör det möjligt för ledamöter att samordna deltagande i konferensen med sammanträdet. Ordföranden föreslår att kansliets förslag bifalls. Beredningarna beslutar att Barn- och utbildningsberedningens samt Socialberedningens sammanträden 2013 hålls på Sunderby kurs- och konferens (Folkhögskolan) med undantag för sammanträdet den 28 augusti som hålls i Piteå

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen/ Sammanträdesdatum /11 Socialberedningen gemensamt 9 Återrapportering från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg och eventuellt frågor inför nästa sammanträde Bilagt kallelsen finns protokollet från det konstituerande sammanträdet /. Bilaga. Ordföranden rapporterar om diskussionerna enligt protokollet och föreslår att informationen läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att informationen läggs till handlingarna

15 NORRBUS Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga Länsstyrgruppen har utarbetat förslag enligt rubrik och föreslår Socialberedningen samt Barn och utbildningsberedningen besluta enligt nedanstående: Socialberedningen samt Barn och utbildningsberedningen föreslår styrelsen att rekommendera kommunerna att anta förslaget till riktlinjer för NORRBUS

16 NORRBUS GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN KRING BARN OCH UNGA

17 Innehållsförteckning Sida Mål för samverkan 3 Grundläggande värderingar 3 Målgrupp 3 Aktörernas grunder för sitt uppdrag 3 Vem ansvarar för vad 3 Allmänt förebyggande insatser 4 Skolan 4 Elevhälsa 5 Primärvården 5 Folktandvården 6 Samverkan i allmänt förebyggande arbete 6 Tidiga och omfattande insatser 6 Socialtjänstens ansvar 6 Skolans ansvar 7 Barnsjukvårdens ansvar 7 Vuxenpsykiatrins ansvar 7 Vägledande principer 7 Samsyn 8 Samverkansskyldighet - informationsskyldighet 8 Upprättande av samordnad individuell plan 8 Samverkansriktlinjer kring det enskilda barnet 9 Arbetsmodell för samverkan 10 Nätverksmötet 10 Samordnad individuell plan (SIP) 10 Samordnare 10 Planansvarig 10 Uppföljning av stöd, vård och behandling 11 Barn och ungdomar som vårdas utanför det egna hemmet 11 Ansvarsfördelning 11 Kostnadsfördelning vid placering utanför hemmet 12 Samverkan på läns-, länsdels- och kommunnivå 12 Länsnivå 13 Politisk samverkansberedning 13 Länsstyrgrupp 13 Länsdelsnivå 13 Kommunnivå 14 Samverkan med brukarorganisationer 14 Uppföljning av Riktlinjer för Norrbusarbetet 14 Oenighet vid tillämpning av riktlinjer 14 Giltighetstid för överenskommelsen 14 Övrigt - förklaring av vissa begrepp 15 2

18 Mål för samverkan Målet för arbetet kring barn och unga i Norrbottens län är att alla barn och unga har ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör. Grundläggande värderingar Landstinget och kommunerna i Norrbottens län ska arbeta i samverkan utifrån följande utgångspunkter: Föräldrar har huvudansvar för sina barn och ska i alla skeden ansvara för och vara delaktiga i diskussioner och beslut som rör deras barn Barnet/den unges bästa Barnets/den unges mening ska alltid efterfrågas och respekteras Barnets/den unges livssituation ska ses i ett sammanhang där delarna ömsesidigt påverkar varandra, helhetssyn Barnet/den unge ska ha stöd i tidigt skede Målgrupp Norrbusarbetet omfattar alla barn och unga som är i behov av stöd och hjälp från fler än en aktör, oavsett om det gäller stöd i hemmet eller vid placering. Aktörernas grunder för sitt uppdrag Alla barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd har rätt att få sina behov allsidigt utredda och tillgodosedda utan oskäligt dröjsmål. Sammansatta problem kräver samordning av resurser. Lagstiftningen anger respektive huvudmans verksamhets- och kostnadsansvar. I de fall lagen inte ger tydlig vägledning om ansvarsgränser ska frågan lösas genom samarbetet och överenskommelser mellan huvudmännen. Landstinget och kommunerna har olika uppdrag vilket får konsekvenser för samverkan. Exempel på skillnader är: Landsting; Socialtjänst: Skola: Mantalsskrivningsort Vistelsebegrepp Mantalsskrivningsort Störst behov - först i kön Yttersta ansvaret Lokala behov och förut- God vård på lika villkor Lokala behov och förutsättningar sättningar Länsuppdrag Kommunalt självstyre Statlig styrning Kommunalt självstyre Vem ansvarar för vad? Den grundläggande utgångspunkten för insatser till barn och unga som behöver särskilt stöd är att de i första hand ska få dessa tillgodosedda genom insatser i sin vardagsmiljö. Exempel på detta är att i stort sett alla barn/unga kommer i kontakt med skolan, primärvårdens barnhälsovård samt ungdomsmottagningen. Det är viktigt att alla aktörer i sin organisation har tillgång till de resurser/kompetenser som krävs för att klara av att utreda behov och ge stöd till barn och unga. De mer specialiserade verksamheterna, som finns i både kommunen och landstinget ska komplettera insatserna med konsultation och ansvar för bedömning och utredning som kräver särskilda kunskaper, diagnostik och behandling.. Till de mer specialiserade verksamheterna hör exempelvis socialtjänstens individ- och familjeomsorg, handikappomsorg, landstingets barn- och ungdomshabilitering samt barn- och ungdomspsykiatri. 3

19 Kommun Kommun och Landsting Landsting Allmänt förebyggande arbete Förskola Skola Socialtjänstens förebyggande verksamhet Generell föräldrautbildning Familjecentraler Ungdomsmottagning Mödrahälsovård Barnhälsovård Screening Övriga hälso- och sjukvårdsinsatser Tidiga insatser Kontaktperson Stödsamtal Familjeterapeuter Riktad föräldrautbildning Resursskola Stödperson i hemmet Skolans elevhälsa Åtgärdsprogram i skolan Kombination av samtidiga insatser från båda huvudmännen Familjesamtal Hälsoundersökning Barn- och ungdomspsykiatrisk behandling Habiliteringsinsatser Barnmedicinsk behandling Omfattande insatser Placering i familjehem (SoL/LVU) Placering i HVBhem (SoL/LVU) Särskilt anpassad skolgång i samband med placering Kombination av samtidiga insatser från båda huvudmännen Hälso- och sjukvårdsinsatser inför och under placering Behandling på Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik Allmänt förebyggande insatser Skolan Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, samt gymnasiesärskola. Där ingår också fritidshem. Utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 4

20 I utbildningen ska hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. Det regleras i kap 3 skollagen (2010:800). Där framgår tydligt skolans ansvar för att utreda och upprätta åtgärdsprogram för elev som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med Elevhälsan om det inte är uppenbart obehövligt. Detta ansvar gäller oavsett driftsform. Bestämmelserna om särskilt stöd gäller inte i förskolan. Skolan som samverkanspart I förskola och skola finns i stort sett alla barn. Där finns också förutsättningar för tidig upptäckt och tidiga insatser för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Det innebär att skolan blir samverkanspart och initiativtagare till samverkan i stort sett alla ärenden där gemensamma insatser krävs. Elevhälsa För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Elevhälsan ska erbjuda hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller samt att elever får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser. Detta ansvar gäller oavsett driftsform. Elevhälsan tar inte över hälso- och sjukvårdsansvaret från primärvården. Elevhälsan, inklusive skolpsykolog, har i första hand ett specialpedagogiskt och hälsofrämjande uppdrag. Bestämmelserna om Elevhälsan gäller inte i förskolan. Primärvården Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall primärvården som en del av den öppna vården utan avgränsningar vad gäller sjukdom, ålder eller patientgrupper svara för befolkningens behov av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan kompetens. Detta ansvar gäller oavsett driftsform. Arbetets innehåll handlar framförallt om diagnostik/behandling av såväl akuta som kroniska tillstånd, medicinsk rehabilitering, hälso- och sjukvårdsrådgivning och folkhälsoarbete. Arbetet är individinriktad men vänder sig också till grupper framförallt inom mödra- och barnhälsovården. Barnavårdscentralerna följer upp barn regelbundet från födseln till och med fem års ålder. Det ger förutsättningar att följa barnens utveckling och tidigt uppmärksamma behov av och erbjuda andra stödinsatser till familjerna. Den regelbundna planerade kontakten ger också möjligheter att uppmärksamma barn som inte kommer till uppföljningar och kontroller. 5

21 Folktandvården Enligt 5 tandvårdslagen 1985:125) ska varje landsting erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget eller är kvarskrivna enligt 16 folkbokföringslagen och stadigvarande vistas inom landstinget. Folktandvården ska svara för regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar till och med det år när de fyller 19 år. Om någon som vistas i landstingskommunen utan att vara bosatt där behöver omedelbar tandvård ska landstinget erbjuda sådan (8 TL). Samverkan i allmänt förebyggande arbete De vanligaste formerna för samverkan i allmänt förebyggande verksamhet är familjecentraler och ungdomsmottagningar. Det ger förutsättningar för samordnade förebyggande insatser på individnivå. Tidiga och omfattande insatser Socialtjänstens ansvar Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som åvilar på andra huvudmän. I socialtjänstlagen finns uppdraget för socialnämnden när det gäller målgruppen barn och unga. Socialnämnden ska verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. - i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, - bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdom far illa, - aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel, - tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är skadliga för dem, - med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling, - i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, - i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts, - i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört. - enligt Socialtjänstlagen ta initiativ till och/eller medverka till upprättandet av individuell plan Lag (2012:776). Socialnämnden arbetar till största del med frivillighet men kan vid behov ansöka om åtgärder enligt tvångslagstiftning. 6

22 Socialnämnden ska aktivt verka för att samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa, kommer till stånd. Vidare skall socialnämnden sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet och få hjälp att träffa avtal i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge (samarbetssamtal). Familjerådgivning ska erbjudas. När det gäller gruppen barn och unga med funktionsnedsättning finns lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som socialtjänsten arbetar efter. Verksamheten främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS bygger helt på frivillighet. Skolans ansvar Eftersom skolan möter i stort sett alla barn har skolan också de bästa förutsättningarna för tidig upptäckt av de barn som far illa eller riskerar att fara illa. Skolan ansvarar för att initiera behov av samarbete med övriga aktörer där behov finns av samordnade individuella planer. Skolan ansvarar för de specialpedagogiska insatser som krävs, att identifiera kognitiva inlärningssvårigheter, kunskapsluckor, samt läs- och skrivsvårigheter. Barnsjukvårdens ansvar Barnsjukvården erbjuder specialiserad och kvalificerad medicinsk hälso- och sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 år. Verksamhetens ansvar omfattar barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomshabilitering samt barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Öppenvård bedrivs i hela länet. Barnmedicinsk slutenvård finns i Gällivare och Sunderby sjukhus medan barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård enbart finns på Sunderby sjukhus. BUP har i uppdrag att känna igen, bota, lindra och förebygga psykisk sjukdom och störning som utgör hinder för personlig tillväxt och mognad. De ska dessutom verka för att barns intressen tillvaratas i samhället. Behandling inom BUP utgår från frivillighet. Man behöver ingen remiss för att få hjälp vid BUP:s mottagningar i länet. I undantagsfall kan tvångsvård tillämpas genom lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128). Barn- och ungdomshabilitering har i uppdrag att ge råd, stöd och behandling i syfte att medverka till en god och allsidig utveckling hos barn med funktionshinder samt stötta familjen i vardagen. Hälso- och sjukvården ska enligt HSL ta initiativ till och/eller medverka till upprättandet av individuell plan. Vuxenpsykiatrins ansvar Vuxenpsykiatrin ansvarar för psykiatrisk specialistvård för personer från 18 år och äldre. Vuxenpsykiatrin möter inte bara patienter som söker vård på frivillig basis, utan har även ansvar för att behandla dem som döms till vård. För ungdomar som närmar sig 18 års ålder och har en pågående BUP kontakt, sker samverkan mellan BUP och vuxenpsykiatrin. Vägledande principer Vägledande för samverkan kring enskilda barn och ungdomar med sammansatta behov, är att insatserna skräddarsys så långt som möjligt över sektorsgränser. Vidare ska barn/ungdomar, föräldrar och nätverk göras delaktiga i sökandet efter hållbara lösningar. Arbetet ska präglas av ett aktivt förhållningssätt, engagemang och hög kompetens. Samverkan på individnivå ska utgå från huvudprincipen att den som berörs samtycker och är delaktig så långt det är möjligt. 7

23 Samsyn Behovet av samsyn uppstår när flera aktörer behövs för att lösa ett problem. Samsyn innebär inte att skillnader mellan de professionellas olika uppfattningar suddas ut. Snarare handlar samsyn om tillit mellan de professionella, gemensam bild av arbetet och gemensamma begrepp. Tillit till andras kompetens är viktig mellan aktörer i bas- och specialistnivå men också mellan huvudmän. En nödvändig förutsättning är att det finns naturliga kontaktytor och kunskap om varandras uppdrag, resurser och begränsningar. Ett hinder för samverkan är att aktörerna har benägenhet att fokusera på vad den andra aktören inte utför och blundar för det som faktiskt omhändertas på ett bra sätt. Det synsättet kan leda till att barn- och unga som behöver insatser faller mellan stolarna och inte får de insatser som de behöver. Det som den andra parten uppfattar att man inte utför Det som kommunen utför Individen som inte får sina behov tillgodosedda hos någon av huvudmännen Det som landstinget utför Det som den andra parten uppfattar att man inte utför Samverkansskyldighet - informationsskyldighet För att stärka skyddet för barn i utsatta situationer gjordes vissa lagändringar under år Enligt den nya lydelsen i socialtjänstlagen (kap 5 1a) har socialnämnden en skyldighet och förstahandsansvar för att samverkan kommer till stånd i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. En motsvarande skyldighet för andra parter att delta i samverkan, som initieras av socialtjänsten, har bland annat införts i hälso- och sjukvårdslagen och skollagen. Upprättande av samordnad individuell plan Sedan 1 januari 2009 finns en gemensam bestämmelse i Hälso- och sjukvårdslagen 3 f och Socialtjänstlagen kap 2 7 om upprättande av individuella planer: "När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska det framgå: 1. vilka insatser som behövs 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen 8

24 Motsvarande lagtext finns inte angiven i Skollagen. Det innebär att skolan inte kan ansvara för, men väl medverka till och initiera att en individuell plan upprättas. Skolan är en given aktör vid upprättandet av den individuella planen för barn och unga. Den samordnade individuella planen är en sammanställning av respektive aktörs plan (-er) för berörd individ. SIP ersätter inte de olika planer som huvudmännen är skyldiga att upprätta. SIP är den unges/föräldrarnas plan och kan inte upprättas utan godkännande av berörda Samverkansriktlinjer kring det enskilda barnet/ungdomen Riktlinjer för samverkan ska tillämpas för barn och ungdomar 0 20 år. Samverkan kring barn och unga i Norrbotten: Skola Socialtjänst BUP Nätverksmöte Barnet/den unge och hennes/hans familj Vuxenpsyk Primärvård Andra aktörer Den unge har behov av insatser från olika organisationer. Gemensam skriftlig Samordnad individuell plan (SIP) upprättas. SIP fullföljs. Respektive huvudman svarar för insatser och därmed förenade kostnader i enlighet med sitt ansvar. Nätverksmöte för uppföljning/utvärdering 9

25 Arbetsmodell för samverkan Den som i sin yrkesutövning upptäcker behov av stöd, utredning och insatser för barn/unga, ska initiera frågan om samverkan med den unge och hans/hennes föräldrar. Om behov finns av samverkan med andra aktörer beslutar närmaste ansvarig chef, eller av chefen utsedd person, om att kalla till ett nätverksmöte, samt vem som bör delta utöver barnet/den unge och hans/hennes föräldrar. Syftet med mötet är att få en gemensam helhetsbild, klargöra barnets/den unges/familjens resurser och behov och koppla resurser ur det professionella nätverket till behoven. Det lagstadgade ansvaret medför att professionella aktörer ska prioritera inbjudan till ett sådant möte. Mötet skall komma till stånd så snart som möjligt dock senast inom 5 dagar. Nätverksmötet Någon i den inbjudande verksamheten leder nätverksmötet. Det är viktigt att deltagarna redan före mötet har kunskap om varandras mandat och interna beslutsvägar. Vid mötet planeras för och beslutas om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas, ex att: Den verksamhet som initierat mötet fortsätter sitt arbete med barnet/den unge, eventuellt med stöd från andra medverkande genom uppföljande nätverksmöten och/eller konsultation. Barnets/den unges behov föranleder utredning och/eller insats parallellt eller gemensamt av någon eller flera professionella aktörer. Samordnad individuell plan (SIP) Dokumentet "Gemensamma riktlinje för samverkan" som är upprättat i december 2010, omfattar alla samverkansområden inom skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Överenskommelsen om samordnad individuell plan följer lagstiftningen och har upprättats och beslutats av kommunerna och landstinget. Gemensamma riktlinjer för samverkan är styrdokument oavsett om det gäller insatser för barn och unga eller andra målgrupper. Om det vid "SIP-mötet" framkommer behov av insatser från flera aktörer upprättas samordnad individuell plan tillsammans med barnet/den unge och dess familj. Om någon av huvudmännen bedömer att vidare utredning och/eller insatser från deras sida är inte är nödvändig skall detta dokumenteras. Respektive aktör beslutar om bedömning, utredning och/eller insats utifrån sitt kompetens- och ansvarsområde. Om barnet/den unge bedöms vara i behov av insatser från flera aktörer ska det i den samordnade individuella planen tydligt framgå vem som ansvarar för olika stöd-, vård- och behandlingsinsatser, omfattningen av insatserna, vem som är utförare, samt uppföljning. Planen ska vara konkret avseende de insatser som respektive verksamhet ansvarar för. Samordnare I den samordnade individuella planen anges vem som utsetts till samordnare. Samordnarens uppgift är att bevaka barnets/den unges perspektiv, värna om föräldrars delaktighet, kalla till nya nätverksmöten och säkerställa att uppföljning sker enligt beslut i den samordnade individuella planen. I det fall socialtjänsten har insatser utöver allmänt förebyggande arbete kan det vara naturligt att samordnaren tillhör socialtjänsten. Barnet/ungdomen och förälder kan också ha synpunkter på vem som ska vara samordnare. Planansvarig Planansvarig är antingen någon från socialtjänsten eller från hälso- och sjukvården i enlighet med lagstiftningen. D v s den som ansvarar för att planen upprättas och att den följs upp i enlighet med vad man i planen har angett. Planansvarig kan också vara samordnare. 10

26 Uppföljning av stöd, vård och behandling Slutligen regleras i den samordnade individuella planen hur och när uppföljning av insatserna ska ske. Identifierade brister i samverkan rapporteras enligt de Gemensamma riktlinjer för samverkan (länkas till kommunförbundets respektive landstingets hemsida) som kommunerna och landstinget kommit överens om. Frågorna följs upp på verksamhetsnivå i lokala samverkansträffar och rapporteras vid behov till länsstyrgruppen i syfte att kvalitetssäkra arbetet kring barn och unga. Barn och ungdomar som vårdas utanför det egna hemmet Ansvarsfördelning Principer för insatser till barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet skiljer sig inte från dem som gäller för barn och unga som bor i det egna hemmet. Grundmodellen för samverkan kring det enskilda barnet följer den modell som beskrivits ovan. En skillnad är att vid placering utanför hemmet har socialtjänsten samordningsansvaret. Kommunen avgör om den enskilde ska få insatser enligt socialtjänstlagen, lagen om vård av unga och/eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hälso- och sjukvården avgör om barnet/ungdomen ska erhålla hälso- och sjukvård. Varje verksamhetsområde ansvarar för utredning och bedömning inom sitt kompetensområde. Respektive huvudman har, inom sina ansvarsområden, rätt att sluta avtal med annan part som på deras uppdrag tillhandahåller vissa stöd- eller behandlingsinsatser. "När det gäller hälso- och sjukvård vid placering vid HVB (hem för vård eller boende) och särskilda ungdomshem ska det enskilda barnet/ungdomens behov av hälso- och sjukvård och tandvård bevakas av föreståndaren på HVB. Det är dock den behandlande läkaren, eller annan hälso- och sjukvårdspersonal inom landstinget, som har ansvaret för den unges sjukvårdsinsatser och hur de ska tillgodoses under placeringen. Särskilda ungdomshem i SIS (Statens institutionsstyrelse) regi omfattas inte av de ovan nämnda kraven. Däremot är de skyldiga att ha tillgång till läkare. En sådan läkare bör ha specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri eller allmän psykiatri. Särskilt ungdomshem bör även ha tillgång till psykologisk kompetens. Om ett HVB har anställd legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som utför arbetsuppgifter som tillhör yrkesutövningen, så innebär det att detta hem bedriver hälso- och sjukvård. Verksamheten är då per definition en hälso- och sjukvårdsverksamhet (vårdgivare) som ska följa bestämmelserna i bland annat HSL och PSL (patientsäkerhetslagen) och föra patientjournaler enligt patientdatalagen. Det vanligaste är dock att HVB inte själva är vårdgivare. I stället använder de samhällets ordinarie hälso- och sjukvård och tandvård för de placerade barnen, genom att ha legitimerad personal knuten till verksamheten."* Särskilt viktigt blir i sammanhanget att den hälsoundersökning som ska föregå placering, eller i anslutning till placering ska vara underlag för bedömning av vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som krävs under placeringen. * Utdrag ur Socialstyrelsens och Skolverkets riktlinjer för Placerade barns skolgång och hälsa - ett gemensam ansvar; Artikel

27 Nedan åskådliggörs ansvarsfördelningen: Barnet/ungdomen Kommunens ansvar Landstingets ansvar Placerad i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), förstärkt familjehem eller SiS hem i länet (frivillighet/tvång) Sociala och pedagogiska insatser dvs vård enligt socialtjänstlagen/lagen om vård av unga och skolgång enligt skollagen Hälsoundersökning inför placering. Hälso- och sjukvårdsinsatser, dvs medicinsk vård avseende läkarinsats och medicinering samt psykiatrisk bedömning, utredning, behandling och rådgivning/konsultation till personal. Placerad i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), förstärkt familjehem eller SiS hem utom länet (frivillighet/tvång) Sociala och pedagogiska insatser dvs vård enligt socialtjänstlagen/lagen om vård av unga och skolgång enligt skollagen Hälsoundersökning inför placering. Hälso- och sjukvårdsinsatser, dvs medicinsk vård avseende läkarinsats och medicinering samt psykiatrisk bedömning, utredning, behandling och rådgivning/konsultation till personal. Inskriven vid barn- och ungdomspsykiatrins slutenvård, Sunderby sjukhus (frivillighet/tvång) Samverkan och planering kring utskrivning och permissioner. Pågående sociala och pedagogiska insatser dvs vård enligt socialtjänstlagen/lagen om vård av unga och skolgång enligt skollagen avbryts inte. Alla insatser som krävs för att trygga en god och säker hälso- och sjukvård. Inskrivning via remiss från BUP/ barnsjukvården. Ansvarar för samplanering inför utskrivning från Barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård. Kostnadsfördelning vid placering utanför hemmet Principen för kostnadsfördelningen utgår ifrån huvudmännens ansvar enligt gällande lagstiftning. Kostnadsfördelning bör vara klarlagd innan placering sker utanför hemmet. Vid akut placering ska kostnadsfördelningen vara klarlagd senast tio arbetsdagar efter beslut om placering. Samverkan på läns-, länsdels- och kommunnivå En väl utvecklad samverkan mellan olika huvudmän påverkas av strukturella olikheter när det gäller professionellas synsätt och perspektiv, organisatoriska förhållanden och styrdokument. Dessa olikheter är styrkan i en väl fungerande samverkan, men kan också vara ett hinder. För att samverkan ska resultera i mervärde krävs engagemang och tydlig styrning på alla ledningsnivåer inom respektive huvudmans ansvarsområde, inte minst på övergripande politisk och administrativ nivån. En strategi för samverkan ska ses mot bakgrund av nödvändigheten och skyldigheten att samverka och till nytta för barn/unga som har behov av stöd och hjälp både från landsting och från kommun. 12

28 Länsnivå Politisk samverkansberedning Med länsnivå avses Norrbottens län där aktörerna är Norrbottens läns landsting samt de 14 kommunerna. I Norrbotten finns sedan hösten 2012 en politisk samverkansberedning bestående av nio politiker från kommunerna och fem politiker från landstinget. Den politiska samverkansberedningen är ett övergripande samverkansforum för alla frågor som är gemensamma mellan kommuner och landsting. Länsstyrgruppen Länsstyrgruppen är en tjänstemannagrupp som tar initiativ och bereder frågor till den politiska samverkansberedningen. Ansvara för att verkställa politiskt fattade beslut i gemensamma frågor. Ta initiativ till och verka som styrgrupp för gemensamma strategiska utvecklings- och samverkansfrågor. Verka för att samverkansarbetet prioriteras och samordnas. Ansvara för uppföljning och utvärdering av gemensamma utvecklingsarbeten. Ta initiativ till att upprätta och revidera styrdokument i form av överenskommelser, riktlinjer och rutiner. Ansvara för genomförandet av länsövergripande överenskommelser och rekommendationer. Länsdelsnivå Från årsskiftet 2013/2014 får landstingets hälso- och sjukvård en ny organisation - närsjukvård - vilket innebär att primärvård, medicin, vuxenpsykiatrin och akuta omhändertaganden går samman till en närsjukvårdsdivision. Divisionen organiseras utifrån sjukhusorterna med en närsjukvårdschef på varje sjukhus i länet. Barnsjukvården organiseras i division Länssjukvård. Landstingets nya organisationen påverkar sammansättningen av länsstyrgrupp och samverkan på länsdels- och lokal nivå. Länsdelssamverkan kommer att ske i fem geografiska områden. Luleå/Boden, Östra Norrbotten, Malmfältskommunerna (Gällivare, Jokkmokk och Pajala), Pite älvdal, samt Kiruna kommun. Närsjukvårdschef är sammankallande i länsdelsgruppen. Ansvar: Utse en ansvarig i varje kommun för samverkan på kommunnivå Säkerställa prioritering och samordning Styra och leda verksamheten Följa upp och utvärdera verksamheten samt efterfråga resultat Identifiera och undanröja hinder för samverkan Upprätta och fortlöpande revidera lokala styrdokument Gemensam fortbildning, kompetensutveckling samt erfarenhetsutbyte Revidera och fastställa interna rutiner hos respektive huvudman 13

29 Kommunnivå På kommunnivå ska samverkansgrupp finnas. Verksamheterna ansvarar för samverkan på individ- och gruppnivå. Samverkan styrs av norrbusriktlinjerna, samt Gemensamma riktlinjer för samverkan i länet. Lokala förutsättningar styr sammansättning och arbetssätt i respektive kommun. För att ge rätt förutsättningar för den lokala samverkansgruppen bör direkt verksamhetsansvariga med beslutsmandat vara representerade i den lokala samverkansgruppen. Utöver de nämnda aktörerna kan den lokala samverkansgruppen kompletteras utifrån de lokala behoven och förutsättningarna med representanter från friskolor, polis, kyrkan, fritidsförvaltning, frivilligorganisationer o s v. Det är viktigt att samverkansgruppens medlemmar har kännedom om varandras beslutsmandat samt beslutsgång inom respektive verksamheter. Samverkan med brukarorganisationer Samverkan med brukarorganisationer ska ske på länsnivå och på lokal nivå. Av HSL och SoL framgår att organisationer som företräder brukare eller deras närstående bör ges möjligheter att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelserna om det är möjligt. Uppföljning av Riktlinjer för Norrbusarbetet Länsstyrgruppen ansvarar för uppföljning av riktlinjerna för Norrbusarbetet och för redovisning till Politiska samverkansberedningen. Oenighet vid tillämpning av riktlinjer Frågor angående tillämpning av riktlinjer avseende verksamhets- och kostnadsansvar ska i första hand lösas på kommunnivå i andra hand på länsdelsnivå. Frågor som inte kan lösas på länsdelsnivå aktualiseras i Länsstyrgruppen. Rutiner för att lösa eventuell oenighet vid tillämpningen av Norrbusriktlinjerna ska upprättas. Giltighetstid för överenskommelsen 1 oktober 2013 till och med september

30 Övrigt Samverkansrutiner och checklista Bilaga 1 Blankett för samordnad individuell plan (SIP). Bilaga 2 Förklaring av vissa begrepp* Genomförandeplan En plan som socialnämnden ska upprätta för hur genomförandet av vården ska gå till. Individuell plan En plan som beskriver insatser och åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Synonym med Samordnad individuell plan. Individuell utvecklingsplan IUP inom grundskolan. En plan som innehåller information om elevens kunskapsutveckling och en sammanfattning av vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapsmålen. Individuell studieplan inom gymnasieskolan. Det är ett verktyg för att planera en enskild elevs utbildning. Gymnasieförordningen anger mer detaljerat vad den individuella studieplanen ska innehålla. Pedagogisk utredning är ett dokument som ligger till grund för beslut om åtgärdsprogram i skolan. Utredningen innehåller en kartläggning av elevens inlärningssituation samt en analys av kartläggningen för att förstå elevens behov av stöd. Vårdplan En plan som socialnämnden ska upprätta för den vård som de avser att anordna. Åtgärdsprogram är ett dokument i skolan för elever i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram ska innehålla elevens behov, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. * Hämtat från Socialstyrelsens och Skolverkets dokument "Vägledning om placerade barns skolgång och hälsa - ett gemensamt ansvar"; artikel

31 Bilaga 1 Samverkansrutiner för personal i arbetet kring barn och unga 1. Ta initiativ. Var och en som i sin yrkesutövning upptäcker behov av stöd, utredning och insatser för barn och unga ska initiera insatser i den egna verksamheten och ta upp frågan om samverkan med andra aktörer bör ske. 2. Agera om barnets behov är sammansatt. Med "sammansatt behov" menas att barnet/den unge kan behöva hjälp av mer än en kompetens/aktör, som finns i en annan verksamhet. Bedömning görs av verksamhetschef eller av chefen utsedd person. Har individen ett sammansatt behov ska Du ta kontakt med barn och föräldrar för att få till stånd ett nätverksmöte. 3. Håll nätverksmöte inom 14 dagar. Kallelse till nätverksmötet görs av den som tagit initiativ till det. Alla kallade aktörer måste komma till mötet. Mötet leds av initiativtagande aktör. 4. Upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Den samordnade planen ska visa vem som har ansvar för vad. Den upprättas enligt en given mall och delas vid mötet ut till alla inblandade. 5. Utse en samordnare för ärendet. Denne ansvarar för att koordinera insatser och håller kontakt med barn/den unge och föräldrar. 6. Rapportera avvikelser vid uppföljning av planen. Rapport görs på särskild blankett. Checklista för samverkan kring barn och unga Före nätverksmötet Kräver mina iakttagelser någon åtgärd? Behövs fler än en kompetens/aktör för att bedöma behov och insatser hos barnet/den unge? Vad säger min chef? Vem talar med barnet/den unge och dennes föräldrar? Vad säger de? Vem gör kallelse och ordnar det praktiska kring nätverksmötet? Hur lägger vi upp nätverksmötet? Vem håller i det? Vem för anteckningar? Vem skriver Samordnad individuell plan? Under och efter nätverksmötet Hur hanteras SIP? Är alla aktörer, barn och föräldrar klara över vad som ska göras? Är det klart med vem som gör vad? Är samordnarens uppdrag och roll klart? Är det klart när uppföljningen ska göras? Är alla nöjda med de insatser som planeras? Om inte vad kan ytterligare göras? Vem gör avvikelserapport till vem om det behövs.

32 NORRBUS Bilaga 2 Datum då planen upprättades Samordnad individuell plan Ansvarig handläggare/samordnare Barnet/den unge Namn: Utdelningsadress: Postnummer: Personnummer: e-post: Postort: Vårdnadshavare Namn: Utdelningsadress: Postnummer: Personnummer: e-post: Postort: Namn: Utdelningsadress: Postnummer: Personnummer: e-post: Postort: Barnets/den unges behov Uppge även vad som fungerar bra, vad kan man bygga på för att nå en positiv förändring.

33 Mål och eventuella delmål Insatser Konkreta insatser. Vem/vilken aktör är ansvarig för att insatserna genomförs. Kostnadsansvaret följer ansvaret för insatserna. Tidsram När insatserna ska påbörjas, hur ofta och hur länge de ska pågå Barnets/den unges uppfattning om insatserna 2

34 Vårdnadshavarens uppfattning om insatserna Samordningsansvarig Uppföljning Datum för det första uppföljningsmötet fastställs när den gemensamma planen är klar. Datum Tid Plats Sammankallande: Delaktiga i genomförandeplanen Underskrifter: 3

35

36

37

38

39 Bilagor till Barn- och utbildningsberedningens sammanträde

40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen Sammanträdesdatum / 12 Plats Sunderbyns Kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix Åke Johdet, (s), Pajala Tjänstgörande ersättare Börje Johansson, (s); Gällivare, Tjänstgörande ersättare 6 Marita Björkman, kansliet, sekreterare Underskrifter 1-10 Birgitta Persson Ordförande Roger Suup Justerare Marita Björkman Sekreterare

41 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen Sammanträdesdatum / 12 Utsänd dagordning Inledning Ordförande Birgitta Persson inleder sammanträdet och presenterar dagordningen: 1. Val av justerare 2. Dagordning 3. Föregående protokoll Bilaga: Föregående protokoll 4. Rapport styrelsebeslut Bilaga a) Beslut Dator till varje elev Bilaga b) RUC Regionalt utvecklingscentrum 5. NORRBUS ur skolans perspektiv Elevhälsokonferens 12 mars Muntlig information av Marita Björkman och Henry Lundgren, kansliet 6. Principdiskussion vid deltagande på kurser/konferenser Ordförande Birgitta Persson inleder diskussionen 7. Rapport från arbetsgrupperna Muntlig information av Marita Björkman, kansliet 8. Aktuella skolfrågor Muntlig information av Marita Björkman, kansliet 9. Kommande konferenser 10. Övriga frågor 11. Avslutning

42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen Sammanträdesdatum / 12 1 Val av justerare Ordföranden föreslår Att Roger Suup, (s), Kiruna, väljs till justerare Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att Roger Suup, (s), Kiruna, väljs till justerare

43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen Sammanträdesdatum / 12 2 Dagordning Ordföranden föreslår att utsänd dagordning fastställs. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att utsänd dagordning i fastställs

44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen Sammanträdesdatum / 12 3./. Bilaga. Föregående protokoll Ordföranden presenterar föregående protokoll och föreslår att det med godkännande läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att föregående protokoll, med godkännande, läggs till handlingarna.

45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen Sammanträdesdatum / 12 4./. Bilaga. Rapport styrelsebeslut Styrelsen har beslutat i frågor som tidigare beretts i Barn- och utbildningsberedningen enligt utsända bilagor a) Beslut Dator till varje elev Bilaga b) RUC Regionalt utvecklingscentrum. Marita Björkman rapporterar från styrelsens behandling av ärendena. Ordföranden föreslår att rapporterna läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att rapporterna läggs till handlingarna

46 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen Sammanträdesdatum / 12 5 NORRBUS ur skolans perspektiv - Elevhälsokonferens 12 mars Marita Björkman, kansliet lämnar en muntlig information av ärendet. Beredningen diskuterar frågan med anledning av förmiddagens genomgång av revidering av riktlinjerna för Norrbus samt målformuleringar för området Hälsosam uppväxt inför Samverkansberedningens möte den 22 feb. Ordföranden föreslår att de ledamöter som också ingår i den Politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg tar med sig denna diskussion till kommande sammanträde. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att de ledamöter som också ingår i den Politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg tar med sig denna diskussion till kommande sammanträde

47 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen Sammanträdesdatum / 12 6 Principdiskussion om deltagande i kurser/konferenser Beredningen diskuterar principer och regler för ledamöters deltagande i kurser och konferenser. Ordföranden föreslår att kansliet får i uppdrag att klargöra vilka regler som gäller vid deltagande för beredningens ledamöter vid kurser, konferenser mm. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att kansliet får i uppdrag att klargöra vilka regler som gäller vid deltagande för beredningens ledamöter vid kurser, konferenser mm.

48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen Sammanträdesdatum / 12 7 Rapport från arbetsgrupperna Marita Björkman, kansliet, rapporterar från följande arbetsgrupper: Länssamordnare för elevhälsan Media Center Introduktionsåret/mentorskap för lärare Forskningsstrategi för Kommunförbundet Norrbotten Plattform Skolforskning Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att informationen läggs till handlingarna

49 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen Sammanträdesdatum / 12 8 Aktuella skolfrågor Marita Björkman, kansliet, informerar om aktuella skolfrågor enligt bifogad förteckning../. Bilaga. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att informationen läggs till handlingarna

50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen Sammanträdesdatum / 12 9 Kommande konferenser Marita Björkman, kansliet, informerar om följande konferenser med mera: Elevhälsokonferens - Erfarenhetsutbyte om NORRBUS-åren Placerade barns skolgång och hälsa - ett gemensamt ansvar Skolchefsträff Länsträff ordf och v ordf i BUN/Skolutskott FoU skola - seminariedag Barnets rättigheter Aktuell skolpolitik Studieresa till Norge för skolchefer, ordf.ordf i BUN/Skolutskott Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsberedningen beslutar Att informationen läggs till handlingarna

51 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen Sammanträdesdatum / Avslutning Ordföranden tackar alla deltagande och förklarar sammanträdet avslutat

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga i Nordvästra Skåne

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga i Nordvästra Skåne Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga i Nordvästra Skåne Innehåll Sid. Gemensamma grundläggande värderingar 3 Bas- och specialistnivå förtydligande av ansvar 3-4 Samverkan 4-5 Samverkan

Läs mer

SAMVERKAN KRING BARN OCH UNGA I N ORRBOTTTEN

SAMVERKAN KRING BARN OCH UNGA I N ORRBOTTTEN ORRBUS SAMVERKAN KRING BARN OCH UNGA I N ORRBOTTTEN NORRBUS 2 Samarbete och delaktighet det är nycklar för att nå framgångsrika lösningar Vägledande för samverkan kring enskilda barn och unga med sammansatta

Läs mer

NORRBUS GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN KRING BARN OCH UNGA 2013-04-23

NORRBUS GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN KRING BARN OCH UNGA 2013-04-23 NORRBUS GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN KRING BARN OCH UNGA 2013-04-23 1 Innehållsförteckning Sida Mål för samverkan 3 Grundläggande värderingar 3 Målgrupp 3 Aktörernas grunder för sitt uppdrag 3 Vem

Läs mer

Norrbus. Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten 2013

Norrbus. Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten 2013 Norrbus Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten 2013 Innehåll Dokumentinformation... 1 Förord... 2 Inledning... 3 Mål för samverkan... 3 Grundläggande

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2008-09-18 Sida 231 av 248 198 Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov En arbetsgrupp med representanter för skola,

Läs mer

BUS Gotland. Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd. BarnSam Region Gotland

BUS Gotland. Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd. BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd I Region Gotland finns sedan sommaren 2012 en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Antagna av Västkoms styrelse 17 mars

Läs mer

Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd (BUS) BarnSam Region Gotland

Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd (BUS) BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd (BUS) BarnSam Region Gotland Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd I Region Gotland finns sedan sommaren 2012 en överenskommelse

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Sture Nordin, (s),

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för Västbus*

Förslag till reviderade riktlinjer för Västbus* Förslag till reviderade riktlinjer för Västbus* Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik

Läs mer

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS.

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. 2012-04-18 Bakgrund Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten har

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Barn- och utbildningsberedningen 2013-11-14 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Sunderby kurs och konferens Tid: Den 14 november 2013 med start klockan 10.00. Program 09.30 Kaffe/thé och

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. (reviderade 2012-01-01)

Gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. (reviderade 2012-01-01) Gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd (reviderade 2012-01-01) 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Målet för samverkan och målgruppen... 5 Grundläggande utgångspunkter...

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland

Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland Samverkan kring äldre personer i behov av särskilt stöd Region Gotland Samverkan kring (äldre?) personer i behov av samordnat stöd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska

Läs mer

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 17/27 Plats Beslutande Övriga deltagare Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp),

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup,

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

27/35 Socialberedningen gemensamt

27/35 Socialberedningen gemensamt 27/35 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Innehåll Bakgrund...3 Inledning...4 Skollagen 2010:800...5 Ärendegång...8 Vad innebär en allsidig elevutredning?...9 Remiss till specialistnivå...12

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland 2 200 Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12 Överenskommelse Personer med psykisk funktionsnedsättning I Värmland Kommunens och hälso och sjukvårdens verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Historien Uppdrag lämnat oktober 2010

Läs mer

Barn och unga handlingsplan för hälsoundersökningar

Barn och unga handlingsplan för hälsoundersökningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen/ Sammanträdesdatum 2015-11-12 48/50 Socialberedningen gemensamt 38 Barn och unga handlingsplan för hälsoundersökningar Ingrid Carlenius, kansliet,

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Ny förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Ny förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2016-02-23 AMN-2015-0185 Tuomo Niemelä Rev 2016-03-08 Arbetsmarknadsnämnden Ny förlängning av avtal avseende samverkan till stöd

Läs mer

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län 2015 2016 Datum 2014-11-07 Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i

Läs mer

29/40 Socialberedningen gemensamt

29/40 Socialberedningen gemensamt 29/40 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog Skolfrånvaro Anette Stockhaus, leg psykolog Vill ni ha kontakt? Anette Stockhaus Legitimerad psykolog med erfarenhet från skola och elevhälsa, barnhälsovård och företagshälsa. Malevik Utveckling och Psykologi

Läs mer

Region Skåne och Kristianstad kommun psykiatri för barn och ungdomar

Region Skåne och Kristianstad kommun psykiatri för barn och ungdomar 2012-09-12 Samarbetsavtal Region Skåne och Kristianstad kommun psykiatri för barn och ungdomar Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommun genom liktydande bestämmelser i HSL (8 a ) och SoL (5 kap

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Version 2014-04-10 Samordnad individuell plan Gemensamma riktlinjer för samverkan mellan kommunerna och landstinget avseende vuxna personer från 18 år som är i behov av insatser från båda huvudmännen samtidigt

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 11/ 15 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp), Luleå

Läs mer

norrbus.overkalix.se

norrbus.overkalix.se Haparanda Kalix Överkalix Övertorneå Modellområdesprojektet Norrbus Östra Norrbotten 2009-2011 www.skl.se/psynk norrbus.overkalix.se 1 2 3 4 5 - Dålig uppföljning av planer - Ingen samordnare - För lite

Läs mer

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Maria Nyström Agback maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Samordnad individuell plan enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen Vilka personer kan få en samordnad individuell plan upprättad

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Överenskommelse mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barn och unga som placeras enligt SoL, LVU eller LSS

Överenskommelse mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barn och unga som placeras enligt SoL, LVU eller LSS Förvaltningsnamn Avsändare Överenskommelse mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barn och unga som placeras enligt SoL, LVU eller LSS Utfärdat av Hälso- och sjukvården och kommunernas socialtjänst

Läs mer

Handlingsplan 18 år och äldre

Handlingsplan 18 år och äldre Handlingsplan 18 år och äldre Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det område handlingsplanen

Läs mer

LGS Temagrupp Psykiatri

LGS Temagrupp Psykiatri LGS Temagrupp Psykiatri Lokal riktlinje för samverkan mellan Mödra- Barnhälsovårdsteamet i Haga, socialtjänst och Beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-09 -12 Lagstöd Förvaltningslag

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

Rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Rutin för samordnad individuell plan (SIP) Rutin för samordnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen 12/24 Plats Sunderby Kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne SIP - Samordnad individuell plan Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne Agenda Vad är det som gäller Syftet med SIP Hur gör man en SIP Film från SKL Styrande dokument Ramavtal Lokal överenskommelse

Läs mer

Såväl landsting som kommun har ansvar för att:

Såväl landsting som kommun har ansvar för att: Länsövergripande avtal Ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar med sammansatt psykisk/ psykiatrisk och social problematik som behöver stöd från samhället Syfte Syftet med avtalet

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Gäller from 2014-11-01

Gäller from 2014-11-01 - - Gäller from 2014-11-01 1 Innehåll 1. Förutsättningar... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 3. Målgrupp... 4 4. Mål... 5 5. Gemensamma utgångspunkter... 5 5.1. Utgångspunkter för samverkan... 5 6. Regionala

Läs mer

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2010-03-01 Bilaga 1 Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet Utgångspunkter, mål och uppdrag Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön,

Läs mer

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Elevhälsan. Informationsblad

Elevhälsan. Informationsblad Informationsblad 1 (6) Elevhälsan Huvudmannen ska se till att det finns elevhälsa för alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 19 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Kenneth Nilsson, (-), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Sundström,

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Samverkan kring personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland

Samverkan kring personer i behov av särskilt stöd. Region Gotland Samverkan kring personer i behov av särskilt stöd Region Samverkan kring personer i behov av samordnat stöd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) ska samverkan ske mellan kommun

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Rutiner för samverkan mellan Barn och ungdomspsykiatri, Individ- och familjeomsorg samt Barn och ungdom i Malmö

Rutiner för samverkan mellan Barn och ungdomspsykiatri, Individ- och familjeomsorg samt Barn och ungdom i Malmö Rutiner för samverkan mellan Barn och ungdomspsykiatri, Individ- och familjeomsorg samt Barn och ungdom i Malmö Fastställt förvaltningsledningsgruppen 2009-01-30 Bakgrund Utgångspunkten för dessa rutiner

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 13 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s). Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Fr ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSRUTINER HÄLSOUNDERSÖKNING I ANSLUTNING TILL ATT BARN OCH UNGA PERSONER 18 20 ÅR PLACERAS FÖR VÅRD UTANFÖR DET EGNA HEMMET Dokumentinformation Dokumenttitel: Överenskommelse

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Samverkansrutin för landsting och kommun

Samverkansrutin för landsting och kommun Omvårdnadsförvaltningen 2015-09-03 Samverkansrutin för landsting och kommun Samordnad Individuell Plan (SIP) Inledning Sedan 1 januari 2010 finns i 2 kap. 7 Socialtjänstlagen och i 3 f Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv. Socialförvaltningen Örebro kommun. orebro.se

Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv. Socialförvaltningen Örebro kommun. orebro.se Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv. Socialförvaltningen Örebro kommun orebro.se SOCIALFÖRVALTNINGENS VÄRDEGRUND UR ETT BARNPERSPEKTIV: Vi stödjer barn i deras vardag. Vi är till för

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Vägledning för personal i kommuner och landsting i Stockholms län. Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre i Stockholms län

Vägledning för personal i kommuner och landsting i Stockholms län. Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre i Stockholms län Vägledning för personal i kommuner och landsting i Stockholms län Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre i Stockholms län Inledning... 3 Syftet med SIP... 3 Mål med SIP... 3 Målgrupper för

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Praktiska anvisningar - Samordnad individuell plan, SIP

Praktiska anvisningar - Samordnad individuell plan, SIP Praktiska anvisningar - Samordnad individuell plan, SIP 2017 INLEDNING... 3 GEMENSAM LEDSTJÄRNA OCH MÅLBILD... 3 BEHOV AV SAMORDNING... 4 SAMTYCKE... 4 PLANERING INFÖR SAMORDNINGSMÖTET... 4 KAN EN LEGAL

Läs mer

Nya skollagen Elevhälsa. Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester

Nya skollagen Elevhälsa. Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester Nya skollagen Elevhälsa Skolkurators dagarna 18 oktober 2010 Västerås Yvonne D-Wester Nya skollagen Skolans uppdrag Utbildningens syfte Elevhälsans omfattning och uppdrag Elever i behov av särskilt stöd

Läs mer