SVENSK SPRÅKHISTORIA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK SPRÅKHISTORIA"

Transkript

1 SVENSK SPRÅKHISTORIA

2 Människan och språket Bild: Ur Herman Hedning "Många tror att vi har ett ansvar att bevara språket, men det vore riktigare att säga att vi har en skyldighet att förändra det." Ur "Världens dåligaste språk" av Fredrik Lindström (s. 33) 2

3 3

4 ÖVERSIKT före 200 e.kr. Urgermanska Urnordiska Runsvenska Äldre fornsvenska (klassisk fornsvenska) Fornsvenska Yngre fornsvenska Äldre nysvenska Yngre nysvenska Nysvenska nutid Nusvenska 4

5 Samma runa täcker flera ljud: a a, ä i i, e u u, o, y, ö k g t d 5

6 6

7 Rökstenen 850 e.kr. Rökstenen har den längsta texten av alla runstenar, och skiljer ut sig både genom textens utformning och innehåll. Den är huggen med tre vanliga runalfabet: kortkvistrunor, normalrunor och urnordiska runor. Rökstenen är belägen vid Röks kyrka i Ödeshögs församling, Ödeshögs kommun, Östergötland. 7

8 Exempel på språket i landskapslagarna (se även s. 263 i Svenska språket) 8

9 9

10 Typiska drag för landskapslagarna 1. Det finns en rytm som gör det lättare att minnas lagen utantill. 2. Avvikande ordföljd på grund av den rytmiska stilen. (Dör bonde och lever barn efter ) 3. Poetiska stildrag som till exempel allitteration/bokstavsrim (Konung Erik på sin luta leker) och anaforer/upprepning (Varder spelman slagen, Varder spelman sårad). 4. Likformigt byggda satser, som minneshjälp. 5. Konkret formulering, direkt anföring dialog. Det hela kan svälla ut till en hel lite berättelse som ger en åskådlig bild av rättsfallet. 6. Episk form (berättande), exempelvis: Nu dräper någon en annan, Giver en man en annan okvädinsord, Nu rider en man på vägen 7. Den nedskrivna lagtexten har bevarat mycket av det naturliga talets enkelhet och mycket av den muntliga lagsagans stildrag. Lagspråket är det mest folkliga, traditionella och ålderdomliga i svensk medeltidslitteratur. 10

11 Peder Månssons Bondakonst (1500-tal) (Ur Gösta Bergmans Kortfattad svensk språkhistoria, s. 67) Hønor ærw godhe til affwel The hønor ærw frwkthsamme som ærw brwne æller swarthe och mørkgraa til fædhrannas lith, Æn the som ærw hwithe æller dragha mykith til hwitan lith ærw ey frwktsamme æller liffaktoghe, oc haffwes ey til fosther, The hønor som skwla liggia ok klækkia wngana skwla wara store oc haffwa stor brysth. stor hoffwod. oc standande oc skinande kamb pa hoffwodit. oc hwith øron, oc widhan krop. oc wdda tæær pa fotommen, the swaa ærw skipadhe ærw yppast til foster oc enkannelika nær the haffwa fæm thær. oc spora stora. oc ærw swa som høgfærdoghe ey wilyandis tilstædya hananom stigha wppa sigh, Æn the plæga offtha riffwa søndher æggen mædh sporommen tha the liggia: Jtem hanen wthlæyes then som jamlika oc offtha wil stigha pa hønorna haffwandis swa dana lith som hønorna tilscriffwit ær oc wdda pa tænar, oc høgher pa benen, oc høgan blodhrødhan oc standande kamb. ey hengiande krokoth. rødh æller swart øghon. stækottan oc krokkottan næb. hwitasta øron. oc wndherkynningana hængiande hwith rødhe. swa som jnbøgdhe widher. oc mangskona lither skinande pa halsenom nidher hængi[a]nde pa kroppen. tykoth brysth oc køthfwlth oc tæslikes laaren. langa winga, twædobladan styært. bredher affwer ryggen. tyok ben ey mykith longh. starka spora. och mykith høgfærdogher til at winna segher. gladher oc waker. til ath wærya oc førwara hønorna diærffwer. dristogher til ath hwgga en orm j hæl tolke ærw godhe til slækth oc fosther: lith färg Æn men liffaktoghe livaktiga fosther uppfödning tæær tår skipadhe beskaffade yppast bäst enkannelika särskilt spora sporre swa som liksom jamlika jämt wdda spets høgher hög stækottan kort wndherkynningana köttlappen under näbben hwith rødhe vitröda jnbøgdhe widher inböjda därvid mangskona lither allsköns (många slags) färger twædobladan dubbel affwer över waker vaksam, ivrig slækth avel 11

12 Bibeltexter ur Matteus kapitel Gustav Vasas Bibel (ändringar från 1703 inom parantes) För ty Himmelriket (himmelriket) är lijkt enom Hwssbonda (huusbonda) som gick yth bittijdha (bittida) om morghonen (morgonen) til at leya (leija) sigh arbetare j (i) sin wijngård. Och när han hadhe (hade) warit offuer eens (öfwerens) medh arbetarena om en wiss dagspenning sende (sände) han them j (i) sin wijngård Ty med himmelriket är det, såsom när en husbonde bittida om morgonen gick ut för att leja åt sig arbetare till sin vingård. Och när han hade kommit överens med arbetarna om en viss dagspenning[1], sände han dem till sin vingård Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. 12

13 13

14 14

15 N:o 19 F R E D M A N S S Å N G Ach! döden är en faslig björn, Han kräfver lifvet hvarje timma; En Tätting och den stolta Örn De måste samma våld förnimma; Alt suckar för Naturens lag : : Men Bacchus ler, likså gör jag. * * * Men, til exempel, om så sker, At jag får Stämning utaf döden, Min lifs-revers förfallen ser, Och slut på mina glada öden; Så må det hända som det vill : : Men för'n jag dör, så drick mig till. * * * Sen vill jag ställa an min färd, At bara Björnar sku mig bära; En Björn har jag till vän och värd, Och bara Björnar bo mig nära. Kom Björnar kom i tripp och traf : : Och Grimmen för min Sorg-prestaf. Avskriven vid slutet av 1767 eller början av Döden gestaltas här som en björn, dvs. en indrivare. För Bellman, som själv levde större delen av sitt liv med stora skulder som hotade att bli indrivna, utgjorde "björnarna" givetvis en källa till stor oro. Grimmen (kammarskrivare Axel Fredrik Grim), som nämns på sista raden, var en av de fodringsägare som hösten 1763 hotade Bellman med bysättning (frihetsberövande) och därigenom tvingade honom i landsflykt. 15

16 Then Swänska Argus (Olof von Dalin) Tidskriften behandlade moraliska, religiösa, politiska och ekonomiska frågor. Genom sin stora spridning och sitt moderna språkbruk blev Then Swänska Argus mycket inflytelserik i den svenska språkutvecklingen. Dalin använder ett förenklat språk där talspråkets påverkan syns bland annat genom den halländska dialekten (twätydigheter, tiugo). Dalin strävade efter språklig äkthet och naturlighet. Detta gjorde att flera lånord, framförallt från franskan, användes i texterna - precis som i talet på den tiden. I texten nedan kritiserar Dalin lånordens påverkan på svenska språket. Han ville att svenskan skulle återfå sina korta meningar, klara begrep och sinrika utlåtelser. Han argumenterade också för att ordböcker skulle utformas, vilket också gjordes under 1700-talet. THEN SWÄNSKA ARGUS N:o XLV (45) Mig tyckes, Mina Landzmän, at wårt Swenska Språk, som nu blir så Jemmerligen förachtat, upspäckat, förwänt och wanrycktat, kunde åter snart hinna til sin naturliga Fägring om wi beflitade oss mer derom i wårt dageliga tahl och skriffter, om wi utrensade de onödiga fremmande Ord, som et tokugt prunkande först inplantat, Om wi återtogo de korta meningar, klara begrep och sinrika utlåtelser, som detta Grund-Språket äger, hwarpå wår gamla Lag, Konunga-Styrelsen och mångfaldiga gamla Skrifter förelägga oss så rena prof, Om skickeligt Folk, som dertil upoffrat sig, gufwo oss goda och tilräckeliga ordaböcker, hwaraf både Fransöskan och flera tungomål hämtat så stora förmåner, Om wåra Lärda eller de, som giöra sig den mödan, at gagna det allmänna med sina wärk, flitigt skrefwo på ren Swenska, och således banade {dem} [den] enfaldigare wägen, (man lärer lätt kunna räkna de förtreffeliga Wärk, som hittils utkommit på wårt oförfalskade Språk. Jag behöfwer intet berätta til hwad högd Frankrike och Engeland genom detta medlet sedt sina Språk upstiga. 16

17 Lagspråk Ur Ärvdabalk (1958:637) NUTID 2 kap. Om skyldemans arvsrätt 1 Närmaste arvingar på grund av skyldskap äro arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar). Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott. 15 kap. Om förverkande av rätt att taga arv eller testamente 1 Den som genom brott uppsåtligen har dödat någon får inte ta arv eller testamente efter denne. Är den dödade arvinge eller testamentstagare efter någon annan, får gärningsmannen inte bättre rätt till arv eller testamente efter denne än om den dödade hade levat. Ur Ärfda balk (Sweriges Rikes Lag 1734) 1. Cap. Om arf i gemen, och huru ätt räkna skal. 1.. Nu skal arf skiftas efter man eller qwinno; gånge tå bröstarfwingar til, och the från, som äro til rygga eller å sidone i ätten. Bröstarfwingar äro the, som födas framåt i slächten, såsom son och dotter och deras barn. Til rygga i ätten äro föräldrar och förfäder. Sidoarfwingar äro the, som å en sida, eller å båda, med then döda utaf en stamm komne äro, såsom broder och syster, eller theras afkomma. VI. Cap. At then ej ärfwa må, som annan dräper. 1.. Ej må någor arf taga efter then, som han med wilja dräpit, utan ware han och alle therifrån skilde, som genom honom kunde komma at ärfwa. 17

18 Ur Sweriges Rikes Lag 1734 Konglig Maj:ts stadfästelse å 1734 års Lag Wi Friedrich med Guds Nåde, Sweriges, Götes, och Wendes Konung, etc.. Landt-Grefwe till Hessen, etc.. Göre weterligt, att ehuruwäl Wåre Högloflige Företrädare, Sweriges Konungar Carl then IX och Gustaf Adolph, wid den härtils brukeliga Lands- och Stadslagens utgifwande åhren 1608 och 1618, strax hafwa förklaradt sig wara sinnade, at låta then samma behörigen öfwerse och efter nödtorften förbättra: hwarom jemwäl Riksens samtelige Ständer esomoftast påmint, och således theras högeliga önskan och åstundan therwid å daga lagdt: hwarföre ock Konung Carl den XI, Wår högtärade Herr Swärfader, nödigt funnit, at utse och förordna wissa lärda och förståndiga män, som skulle sätta Lagen på tydelig och brukelig Swänska, therwid utesluta hwad icke mera war i bruk, eller genom antagen god sedwana blifwit förändradt, och i stället införa hwad genom laga Stadgar och Riksdags Besluter kunnat blifwa påbudet: Dock har ett så hälsosamt och angelägit arbete för mångahanda emellankomna hinder, swårigheter, krig och förändringar, icke kunnat til ändskap bringas, förr än the til Lagens öfwerseende sist förordnade wittre och lagfarne Män, med berömmelig flit och sorgfällighet, sitt utkast och the uppsatta Balkar låtit utgå, hwilka dels wid 1731 åhrs, dels wid 1734 åhrs Riksdag, blifwit igenom gångne, öfwersedde, och i wissa mål och ärender ändrade och förbättrade. 18

19 Starka verb 1800-talet Starka verb 2000-talet bjuda bjöd bjudit sjuda sjöd sjudit sjunga sjöng sjungit sjunka sjönk sjunkit skina sken skinit smyga smög smugit nypa nypte / nöp nypt / nupit Ej starka verb: hjälpa, stjälpa, dräpa, vräka, väga 19

20 Kanslisvenska 1900-talet År 1907 skulle samtliga förvaltande ämbetsmyndigheter i riket att affatta sina skrifter i klara, korta meningar och således undvika invecklade satsbyggnader och onödiga upprepningar samt att i öfrigt söka tillägna sig ett klart och enkelt skrifsätt. Exempel kanslisvenska 1950: Att författningen icke heller kan främja den mellan jordbrukarna önskvärda enigheten, som aldrig lärer kunna vinnas, om eller när, så som här skett, för den enskilde, vilken med fog kan, vid objektivt betraktande, anse sig vara föremål för en rättskränkning, rättsskyddets tagande i anspråk försvåras i stället för att underlättas, är tydligt. Folkskollärarkårens framställning 1943 Allmänt brukade lånord stavas efter svenska regler: sentimeter (centimeter) Obehövliga tecken (c, x och z) slopas: bakke (backe), sirkel (cirkel), yksa (yxa), sink (zink) Stumma tecken avlägsnas: hjärta järta, djup jup J-ljudet tecknas alltid j och sj-ljudet alltid sj, ng alltid ng utom framför k: je (ge), älj (älg), sje (ske), lungn (lugn), vangn (vagn), bank (bank) Långt å-ljud tecknas alltid med å: såva (sova), sån (son), tjåg (tjog), åvan (ovan) Konsonant dubbeltecknas endast efter betonad kort vokal: komma, boll, dömma, afär, kolosal, literatur. Men m och n ska alltid enkelskrivas i slutljud: lam (lamm), san (sann). Konsonant framför annan konsonant dubbelskrivs bara i sammansättningar: bollspel, troldom, bygde. 20

21 Lånord Äldre fornsvenska (ca ) Latinet och grekiskan: ofta om kyrkan (altare, biskop, kristen) Tyska (Hansans bildande i mitten av 1300-talet): ord om städer, stadsmakt, titlar och handel (stad, köpa, skomakare, borgmästare, herr, fru, jungfru). Yngre fornsvenska (ca ) Ordbildningen påverkas strakt av tyskan: Förstavelser (prefix) som be-, bi- och før- (betala, bilœggia, førdœrva) och avledningsändelser (suffix) som -het, -eri, -else och -ande (frihet, fiskeri, styrelse, æghande). Andra tyska lånord berörde mest stadsförhållanden, stadsnäringar, stadsorganisation, handel, yrken och hantverk (snickare, arbeta, makt, vinst, ämbetsman). Äldre nysvenska (ca ) Lånorden fortsätter komma mest från tyskan men från 1650-talet och fram till 1800-talet blir de franska lånorden allt fler. Exempel på franska ord: mamma, pappa, kredit, affär, champinjon, teater, opera, kuvert, ambassad, biljett. Yngre nysvenska (ca ) Franska: hotell, salong, fåtölj Anpassning sker av franska lånord: ai ä (affär), c k (kaffe), ou u (kusin) Engelska: matord (biffstek, kex, potatis, grogg) Danska: klöver, ruter, spader, hjärter Tyska: fortsätter att ha inflytande (kadett, linjal, pudelhund, vulkan) Nusvenska (ca 1900-nutid) Lånorden domineras av engelska: juice, overall, radio, shorts, helikopter, team, astronaut, container, skoter, jeans, definitivt Vi fortsätter att låna från franska och tyska. Franska ord behåller ofta den franska formen (chaufför, camouflage, garage, sabotage, vernissage) medan tyska ord översätts till svenska (hudvänlig, genomsnitt) 21

22 Instuderingsfrågor språkhistoria 1. Vilka tidsperioder brukar man dela in svenskan i? 2. Varför kan man påstå att danska, norska och svenska är dialekter av samma språk? 3. a, Hur många runinskrifter finns bevarade i Sverige? b, Hur många tecken består det yngre runalfabetet av? Vad kallas det och varför? 4. Vilket innehåll återfinns i runinskrifterna vad skrev man för det mesta om? 5. Vilka material ristades runorna på? 6. Vilket alfabet har vi idag och varför heter alfabet just alfabet? 7. Vad är ett arvord? Förklara innebörden och ge exempel. 8. Hur långt sträcker sig fornsvenskan i tid? Varför just dessa årtal? 9. Vad handlade de första skrifterna på fornsvenska om? 10. Vad är en landskapslag? Nämn några typiska drag! 11. Varför lånade vi in så många latinska och grekiska ord under fornsvenskan? Ge exempel. 12. Ge exempel på tyska lånord. Hur kom de in i svenska språket och varför? 13. Vilka andra förändringar skedde under den fornsvenska perioden? 14. I början av perioden nysvenska fick man inte längre stava och skriva hur som helst. Varför? 15. Vilken viktig bok blev färdig 1541? 16. Vad menas med kanslisvenska och vad var typiskt för den? 17. Varför ökade läskunnigheten under 1700-talet? 18. Vilket språk dominerar lånorden under 1700-talet? Varför? Ge exempel. 19. På vilket sätt är tidskriften Then Swänska Argus viktig i svenskans historia? 20. Varför instiftades Svenska Akademien 1786? 21. Under 1800-talet började vi låna allt fler ord från engelska språket. Hur kom det sig? 22. Vad bestämdes angående stavningen under 1800-talet? 23. Vilka förändringar har svenskan genomgått under 1900-talet? Ge exempel. 22

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Mycken möda och mycket glädje

Mycken möda och mycket glädje LUNDS UNIVERSITET Nordiska språk Språk- och Litteraturcentrum C-UPPSATS SVEK11, VT2014 Max Bäckström Mycken möda och mycket glädje Två morfologiska aspekter av ett kongruerande mycken. Handledare: Lars-Olof

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17

LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 LAGEN GENOM MOSE Joh 1:17 Kontrast eller kontinuitet? Ska förhållandet mellan kristendom och judendom karakteriseras som kontrast eller kontinuitet, som en motsättning eller som en fortsättning? Att det

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09 Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring. Läs Matteus

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

Arn - Tempelriddaren. Rekommenderad från åk 8

Arn - Tempelriddaren. Rekommenderad från åk 8 Arn - Tempelriddaren Vad säger berättelsen om Arn Magnusson om svensk historia, om den tid då Sverige blev till? Jan Guillous tre böcker om Arn har gått ut i stora upplagor och lästs av hundra tusentals

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek Upp till dans! En etnologisk iakttagelse Av Maria Ek Ett konstprojekt i samarbete med Östhammars kommuns kultur-och fritidsförvaltning genom kulturrådets satsning Kultur för Äldre, samt Kultur i Länet,

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer