Pernilla Järveroth, kulturchef Isak Kullman, bildarkivarie Maria Liljeholm, förvaltningssekreterare Eleonor Åberg, kommunantikvarie 69-74

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pernilla Järveroth, kulturchef Isak Kullman, bildarkivarie 77-78 Maria Liljeholm, förvaltningssekreterare Eleonor Åberg, kommunantikvarie 69-74"

Transkript

1 Kulturnämnden Plats och tid för sammanträdet ande Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 september 2009 kl Jane Schultzberg (M), ordförande ersätter Lars-Bertil Ohlsson (KD) Monica Emilsson (M) ersätter Jane Schultzberg (M) Hans Heneby (M) ersätter Lillemor Filipoff (M) Sigurd Rahmqvist (M) Bengt Dahlbeck (C) ersätter Anne Spetz (C) Ewa Thorin (M) ersätter Gunnar Lundgren (FP) Camilla Fernlund (FP) ersätter Gunnar Lundgren (FP) Ulrika Erlandsson (KD) Sylvia Pettersson (S) Ylva Bäckman (S) Ersättare Ewa Thorin (M) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Pernilla Järveroth, kulturchef Isak Kullman, bildarkivarie Maria Liljeholm, förvaltningssekreterare Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sylvia Pettersson Vallentuna bibliotek, Vallentuna Sekreterare Maria Liljeholm Paragrafer 69-73, Ordförande Jane Schultzberg Justerande Sylvia Pettersson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kulturnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kulturförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (26)

2 Innehållsförteckning: Godkännande av dagordningen...3 Detaljplan för Hagaskolan och Vallentuna Idrottsplats, Vallentuna socken och kommun programsamråd...4 Grana 1:19, Vallentuna socken och kommun...6 Markims-Lundby 2:1, Markim socken, Vallentuna kommun...8 Kulturmiljöprogram i Vallentuna kommun informationsärende...11 Huvudman för turistfrågor, ändring av reglementen...12 Bidrag till kulturverksamhet 2009 Showdansföreningen FLEX, återremiss...13 Bidrag till studieförbundens verksamhet Policydokument för Vallentuna bildarkiv...16 Prissättning för Vallentuna bildarkiv...17 Sammanträdesplan för KN Elektroniska handlingar...19 Nybyggnad av Bibliotek/kulturhus i kommunalhusparken konstnärlig gestaltning...20 Nybyggnad av Bibliotek/kulturhus i kommunalhusparken - byggprojekt informationsärende22 Budgetuppföljning 2009 VaSaRu-rapport tertial Övrig fråga information från ledamot...24 Anmälningar...25 Sid 2 (26)

3 Godkännande av dagordningen KN 69 Kulturnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg: Extra ärende nr 15 ( 83) Budgetuppföljning VaSaRu-rapport tertial 2 Övrig fråga information från ledamot, nr 16 ( 84) 3 (26)

4 Detaljplan för Hagaskolan och Vallentuna Idrottsplats, Vallentuna socken och kommun programsamråd KN 70 Dnr KN Kulturnämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen och vill särskilt framhålla möjligheten att knyta an till historien i området genom utformning och/eller konstnärlig gestaltning. Kostnader med anledning av levandegörande av historien i området bör behandlas i det kommande planarbetet eller i anslutning till detta. Kulturnämnden har från samhällsbyggnadsnämnden fått remiss över detaljplan Hagaskolan och Vallentuna idrottsplats. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en F-9- skola, ett mindre antal bostadstomter samt reglering av byggrätter för idrottsplatsen och för bebyggelse i området. Det preliminära områdets utbredning är ca 18, ha och ligger ca 1,5 km från centrum. Huvuddelen av området är i dagsläget inte detaljplanelagt. Kulturförvaltningen Det aktuella området har ursprungligen legat på Åby gårds ägor. Åby är en av ett fåtal gårdar som haft mark i centrala Vallentuna. Öster om området ligger ett riksintresseområde för kulturmiljön som sträcker sig över Angarn-Vada-Össeby-Garn, med den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön vid Angarnssjöängen. Den ungefärliga strandlinjen under stenåldern går genom planområdet och lämningar från denna tid har hittats i närområdet. En arkeologisk undersökning för området för Hagaskolan genomfördes i oktober 2001, inga fynd eller anläggningar påträffades. Ett gränsröse och en sentida rest sten (RAÄ 412) som sedan tidigare finns registrerat i fornlämningsregistret betraktas ej som fornlämningar. Mellan Lindholmsvägen och idrottsplatsen finns ett större område som utgör ett gravfält (RAÄ 41:1). De fornlämningar som finns inom planområdet föreslås att skyddas som naturmark. I samband med program för centrala Vallentuna 2004 genomfördes en arkeologisk utredning för ett större område inom vilket området för Hagaskolan och idrottsplatsen ingick. Vid denna utredning hittade man flera fornlämningar som ligger i nära anslutning till programområdet (RAÄ 523,524 och 527). Strax söder om området finns också ett boplatsområde (RAÄ 522) som troligen är från yngre bronsålder. 4 (26)

5 Kulturnämnden har i anslutning till övriga planer i omkringliggande område hänvisat till möjligheten att göra ett historiskt stråk i området. Möjligheten att på en förhållandevis kort sträcka få tillgång till stora delar av kommunens historia är påtaglig i detta läge. Förhistoriska lämningar, medeltida kyrkcentrum, Roslagsbanans tillkomst och stationssamhällets framväxt samt 1900-talets indstriverksamhet (tegelbruken och Tellus maskin) är några av företeelserna som ligger som på ett pärlband från det nu aktuella området. Möjligheten att levandegöra de fynd som gjorts och den nya bild av historien som framkommit (lämningar från stenåldern) bör tas med som en utvecklingsmöjlighet i det kommande arbetet. Ett sätt att göra detta kan vara i form av skyltning i anslutning till området och/eller konstnärlig utsmyckning som anknyter till historien. Kostnader med anledning av levandegörande av historien i området bör behandlas i det kommande planarbetet eller i anslutning till detta. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen och vill särskilt framhålla möjligheten att knyta an till historien i området genom utformning och/eller konstnärlig gestaltning. Kostnader med anledning av levandegörande av historien i området bör behandlas i det kommande planarbetet eller i anslutning till detta. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämnden. Remiss Detaljplan för Hagaskolan och Vallentuna Idrottsplats Kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse Exp: Akt Handl. SBN 5 (26)

6 Grana 1:19, Vallentuna socken och kommun KN 71 Dnr KN Kulturnämnden accepterar inte föreslagen etablering. Det öppna landskapet har en lång tradition av brukande. En maskinhall utan anknytning till jordbruksdriften i området placeras företrädesvis på en mer lämplig plats. Placering samt volym på byggnaden står i konflikt med det öppna landskapet och markanvändningen. Kulturnämnden har från samhällsbyggnadsnämnden fått ansökan om förhandsbesked över uppförande av maskinhall. Fastigheten ligger inom område av riksintresse för kulturminnesvården samt inom område med kulturhistoriskt värdefull struktur, enligt det kommunala kulturminnesvårdsprogrammet. Riksintresset K71 (Skålhamravägen) sträcker sig över flera kommungränser och innehåller bland annat en stor och komplex fornlämningsmiljö från järnåldern med värdefulla vägmiljöer. Området uppvisar ett öppet kulturlandskap där gårdarna ofta haft samma läge från förhistorien till idag. Redan i kartmaterial från år 1689 (A14: ) benämns de öppna vyerna söder om föreslagen etablering Mällösa kungsäng. I anslutning till denna kungsäng har ett ängsvaktarboställe funnits på samma plats som dagens Herräng, söder om föreslagen etablering. Den nu föreslagna placeringen av hallen (se kartbilaga) som uppges bli 15x24x4,7 kommer att dominera kulturlandskapet samt försvåra förståelsen av landskapets historia. Det öppna landskapet har en lång tradition av brukande. En maskinhall utan anknytning till jordbruksdriften i området placeras företrädesvis på en mer lämplig plats. Placering samt volym på byggnaden står i konflikt med det öppna landskapet och markanvändningen. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden accepterar inte föreslagen etablering. Det öppna landskapet har en lång tradition av brukande. En maskinhall utan anknytning till jordbruksdriften i området placeras företrädesvis på en mer lämplig plats. Placering samt volym på byggnaden står i konflikt med det öppna landskapet och markanvändningen. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september beslutat lämna ärendet till kulturnämnden utan eget ställningstagande. 6 (26)

7 sgång Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Miljö & bygglov. Remiss Grana 1:19. Förhandsbesked uppförande av maskinhall Kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse med kartbilaga Exp: Akt Handl. SBN 7 (26)

8 Markims-Lundby 2:1, Markim socken, Vallentuna kommun KN 72 Dnr KN Kulturnämnden accepterar inte föreslagna lokaliseringar då de försvårar förståelsen av den historiska bebyggelsestrukturen i området. Den ena lokaliseringen, om tre nya hus, föreslås i nära anslutning till gården. Under 1900-talets senare del har flera avstyckningar skett och ytterligare fler nya hus grupperade tillsammans så nära inpå gården påverkar balansen i området. Den andra lokaliseringen, i anslutning till Korshammarstorpet, riskerar att utplåna spåren av torpet vid etablering av en ny hästgård. Kulturnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden över förhandsbesked på nybyggnation av fyra enbostadshus och ett stall samt avstyckning av tomter kring dessa. Kulturförvaltningen De två föreslagna placeringarna ligger inom helhetsmiljö med kulturhistoriskt värdefull struktur enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram. Den föreslagna etableringen i anslutning till gården om tre nya hus ligger också delvis inom riksintresse för kulturmiljö. Gården Lilla Lundby, är beläget i det kulturhistoriskt värdefulla Markim - Orkesta området. Lilla Lundby flyttades ut från bytomten som tillhörde Stora Lundby i anslutning till laga skiftet på 1800-talet. Inom ägorna finns ett antal torp och torplägen bevarade. Bebyggelsestrukturen och gårdarnas historia är fortfarande tydligt avläsbar på plats och i historiska kartor. Området innehåller också de bäst bevarade miljöerna med äldre agrar karaktär i Vallentuna kommun. Kulturlandskapets bebyggelse, odlingsmark och vägnät är välbevarat. Den ena etableringen, av hus med tillhörande stall, föreslås placeras i anslutning till det befintliga Korshammarstorpet som finns belagt i kartmaterial åtminstone från (Se kartbilaga.) I anslutning till detta läge ligger två gravar (fasta fornlämningar), RAÄ 172:1 och RAÄ 172:2 på en höjd i anslutning till den ungefärliga strandlinjen under bronsåldern. Miljön är mycket känslig för nyetablering av bebyggelse då det enskilt belägna torpet i gårdens utkant är typiska exempel på just torpbebyggelse och lokalisering vars historia riskerar att försvinna vid etablering av en ny hästgård i dess ställe. Den andra etableringen, av tre bostadshus, föreslås placeras straxt öster om gården. Under 1900-talets senare decennier har det tillkommit enstaka bebyggelse på avstyckade tomter längs vägen genom Lundby ägor och intill gamla torp. Tillkommer ytterligare 8 (26)

9 bebyggelse i synnerhet i exponerade lägen - kan det på sikt bli svårt att uppfatta den historiska bebyggelsestrukturen. Vid det senaste tillfället som kulturnämnden behandlade en avstyckning inom fastigheten, KN 87 ( ), avstyrktes eventuell ytterligare tillkommande bebyggelse i det nu föreslagna läget. Enligt rådande översiktsplan kan i glesbygd smärre komplettering till befintlig bebyggelse prövas. En grupp bostäder får dock ej successivt byggas upp på detta sätt utan planläggning vilket håller på att ske i anslutning till gården Lilla Lundby. Föreslagna etableringar försvårar förståelsen av den historiska bebyggelsestrukturen i området. Den ena lokaliseringen, om tre nya hus, föreslås i nära anslutning till gården. Under 1900-talets senare del har flera avstyckningar skett och ytterligare fler nya hus grupperade tillsammans så nära inpå gården påverkar balansen i området. Den andra lokaliseringen, i anslutning till Korshammarstorpet, riskerar att utplåna spåren av torpet vid etablering av en ny hästgård. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden accepterar inte föreslagna lokaliseringar då de försvårar förståelsen av den historiska bebyggelsestrukturen i området. Den ena lokaliseringen, om tre nya hus, föreslås i nära anslutning till gården. Under 1900-talets senare del har flera avstyckningar skett och ytterligare fler nya hus grupperade tillsammans så nära inpå gården påverkar balansen i området. Den andra lokaliseringen, i anslutning till Korshammarstorpet, riskerar att utplåna spåren av torpet vid etablering av en ny hästgård. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september beslutat lämna ärendet till kulturnämnden utan eget ställningstagande. Yrkande Hans Heneby (M) yrkar att kulturnämnden accepterar lokaliseringen om tre nya hus i nära anslutning till gården. Bengt Dahlbeck (C) biträder yrkandet. sgång Ordföranden ställer proposition på kulturförvaltningens förslag och Hans Henebys förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med kulturförvaltningens förslag. 9 (26)

10 Handlingar i ärendet 1. Miljö & bygglov. Remiss Markims-Lundby 2:1. Nybyggnad av enbostadshus fyra st Kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse med kartbilaga Exp: Akt Handl. SBN 10 (26)

11 Kulturmiljöprogram i Vallentuna kommun informationsärende KN 73 Dnr KN Kulturnämnden noterar informationen till protokollet. Eleonor Åberg, kommunantikvarie, informerar om Kulturmiljöprogram för Vallentuna kommun. 11 (26)

12 Huvudman för turistfrågor, ändring av reglementen KN 74 Dnr KN Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Se separat protokoll (26)

13 Bidrag till kulturverksamhet 2009 Showdansföreningen FLEX, återremiss KN 75 Dnr KN Kulturnämnden beslutar bevilja Showdansföreningen FLEX ansökan om garantibidrag om kr för framtagning av dräkter mot redovisning av samtliga kostnader. Showdansföreningen FLEX har lämnat in en ansökan om bidrag om kr för dräkter till dansgruppen Nèrgykick. Kulturförvaltningen FLEX är uppdelat i Showdansföreningen FLEX och Showdansskolan FLEX. Showdansföreningen är en fristående, ideell föräldraförening som får intäkter via sponsorer, bidrag och medlemsavgifter. Intäkterna går till finansiering av dräkter, studieresor och tävlingar. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden beslutar bevilja Showdansföreningen FLEX ansökan om garantibidrag om kr mot redovisning av samtliga kostnader. s tidigare behandling Kulturnämnden har den 9 juni beslutat återremittera ärendet för att nämnden närmare behöver granska vilken typ av förening FLEX är för att kunna fatta beslut. Arbetsutskottet har den 3 september beslutat enligt kulturförvaltningens förslag med tillägget att garantibidrag om kr beviljas för framtagning av dräkter mot redovisning av samtliga kostnader. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Showdansföreningen FLEX. Ansökan om bidrag Exp: Akt Handl. Showdansföreningen FLEX 13 (26)

14 Bidrag till studieförbundens verksamhet 2009 KN 76 Dnr KN Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag. Studieförbunden har lämnat redovisning av statsbidragsberättigad verksamhet i Vallentuna verksamhetsåret 2008 som utgör underlag för kommunbidraget Totalt 298 tkr är budgeterat till studieförbundens verksamhet exklusive bidrag till kulturprogram/projekt. En justering av det totala bidraget är gjord enligt beslut i kommunfullmäktige den 15 juni om besparingar för kulturnämnden på 1 % av helårsbudgeten Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler utgår bidrag för: A Statsbidragsberättigad studiecirkel, kultur- och övrig folkbildningsverksamhet Det totala antalet godkända deltagartimmar uppgick till (2007: ) ABF Bilda FU SFR SV SISU MBSK Sensus NBV Summa B Bidrag till studieförbundens verksamhet för vuxna psykiskt utvecklingsstörda (personkrets 1 och 2 enligt LSS) Studieförbundet Vuxenskolan och ABF har haft verksamhet för vuxna psykiskt utvecklingsstörda. Antalet studietimmar var totalt 352 (2007: 330). Bidrag för verksamhet enligt B är för kr/studietimme. 14 (26)

15 För verksamhet enligt A utbetalas 2009: ABF Bilda FU SFR SV NBV MBSK Sensus Summa För verksamhet enligt B utbetalas 60 kr/studietimme Studieförbund Studietimmar Kr ABF SV Summa Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse Exp: Akt Handl. Resp. studieförbund 15 (26)

16 Policydokument för Vallentuna bildarkiv KN 77 Dnr KN Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar den föreslagna policyn för Vallentuna bildarkiv med redaktionell ändring på - sid 1 Policydokument för Vallentuna bildarkiv, stycke 3 Bevarande. En kopia av databasen med tillhörande bilder lagras även på en extern, flyttbar hårddisk som förvaras i annan byggnad. Ordet flyttbar stryks ur formuleringen. Vallentuna bildarkiv samlar och tillgängliggör bilder som belyser utvecklingen i de socknar som idag utgör Vallentuna kommun. Bildarkivets målsättning är även att fortlöpande dokumentera kommunens utveckling. Kulturförvaltningen har nu sammanställt ett policydokument som beskriver vad som gäller vid inlämning och registrering av bilder, bevarande, tillgänglighet och nyttjande samt förhållandet till personuppgiftslagen. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden föreslår att kommunen antar den föreslagna policyn för Vallentuna bildarkiv. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september 68 föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag med redaktionell ändring - sid 1 Policydokument för Vallentuna bildarkiv, stycke 3 Bevarande. En kopia av databasen med tillhörande bilder lagras även på en extern, flyttbar hårddisk som förvaras i annan byggnad. Yrkande Hans Heneby (M) yrkar att en redaktionell ändring i policyn görs på - sid 1 Policydokument för Vallentuna bildarkiv, stycke 3 Bevarande. En kopia av databasen med tillhörande bilder lagras även på en extern, flyttbar hårddisk som förvaras i annan byggnad. Ordet flyttbar stryks ur formuleringen. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av Hans Henebys (M) yrkande. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse med bilaga Policydokument för Vallentuna bildarkiv Exp: Akt Handl., KS 16 (26)

17 Prissättning för Vallentuna bildarkiv KN 78 Dnr KN Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastslår den föreslagna prissättningen för Vallentuna bildarkiv. Utskrift A4 högupplöst 80:- Utskrift A4 högupplöst 40:- på färgskrivare ej fotokvalitet Mailad högupplöst bild 70:- Mailad lågupplöst bild 20:- Publicering i tidskrift, reklam, broschyr etc: Upplaga max ex. 500:- Upplaga över ex :- Publicering på hemsida 500:- Vallentuna bildarkivs uppgift är att samla och tillgängliggöra bilder som visar hur Vallentuna kommun har utvecklats och förändrats, från slutet av 1800-talet fram till idag. Sedan 2006 är hela samlingen digitaliserad. Tack vare detta är det idag enkelt och kostnadseffektivt att framställa kopior av bilderna i samlingen. Kulturförvaltningen har nu sammanställt ett förslag till prissättning för framställning av kopior. Prissättningen utgår från tids- och materialåtgång samt om bilden ska publiceras eller inte. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden föreslår att kommunen fastslår den föreslagna prissättningen för Vallentuna bildarkiv. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. Prissättning för Vallentuna bildarkiv Exp: Akt, Handl., KS 17 (26)

18 Sammanträdesplan för KN 2010 KN 79 Dnr Kulturnämnden fastställer kulturförvaltningens förslag. Kommunstyrelsen har lämnat en preliminär sammanträdesplan för 2010 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. För att ärenden ska få snabbast möjliga hantering bör övriga nämnder och styrelser beakta kommunstyrelsens sammanträdestider. Förslag till sammanträdesplan 2010 för kulturnämndens arbetsutskott och kulturnämnden: Arbetsutskott: Kulturnämnd: Tors kl Tis. kl jan 26 jan 11 feb 23 feb 18 mars 30 mars 15 april 27 april 27 maj 8 juni 2 sept 14 sept 14 okt 26 okt 2 dec 14 dec Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden fastställer kulturförvaltningens förslag. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. Förslag till sammanträdesplan för KN Exp: Akt Handl. KLK 18 (26)

19 Elektroniska handlingar KN 80 Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag. Kulturchef Pernilla Järveroth informerar om möjligheten att via kommunens hemsida, ta del av detaljplaner med där till hörande handlingar samt protokoll från föregående sammanträde i kulturnämnden. Kulturförvaltningen Idag distribueras handlingar tillhörande ärenden som ska handläggas av kulturnämnden via brevpost. Med kallelsen distribueras även föregående sammanträdesprotokoll. Kulturförvaltningens förslag För att minska tryckkostnader och effektivisera administrationen föreslår kulturförvaltningen att detaljplaner med där till hörande handlingar samt föregående protokoll inte distribueras till nämndens ledamöter och ersättare via brevpost då dessa handlingar finns att tillgå via kommunens hemsida. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 19 (26)

20 Nybyggnad av Bibliotek/kulturhus i kommunalhusparken konstnärlig gestaltning KN 81 Dnr KN Kulturnämnden beslutar enligt konstutskottets förslag. Kommunstyrelsen har beslutat att kr av byggnadskostnaderna för kommunens nya bibliotek och kulturhus ska avsättas för konstnärlig gestaltning (inom detta ligger också anläggningskostnaderna). Statens konstråd har beslutat att tillsammans med Vallentuna kommun genomföra konstnärlig gestaltning i det nya biblioteket och kulturhuset samt utanför byggnaden i Kommunalhusparken. Statens konstråd finansierar 400 tkr till konst i projektet samt tillhandahåller projektledare. En samrådsgrupp har tillsatts som består av: Kulturnämndens konstutskott Jane Schultzberg Ylva Bäckman Nyréns arkitektkontor Pia Englund Lars Gauffin Eva Nyberg Tuna fastigheter Lennart Tillborg Vallentuna gymnasium Erik Antonsson Emelie Bergius Alexander Oregård Johan Skoog Kultur och Bibliotek Charlotta Abrahamsson Pernilla Järveroth Mia Ståhl Broborg Statens konstråd Lotta Mossum Projektledare Den konstnärliga gestaltningen har två delar och föreslås utföras på två platser: Inomhus glashörnan på huset Utomhus i parkområdet 1. ) Inomhus glashörnan på huset För glashörnan på huset är samrådsgruppens förslag Kristoffer Zetterstrand (f. 1973). Zetterstrand arbetar på ett originellt sätt genom att sammanföra vitt skilda referenser från såväl dataspel som äldre (t. ex 1400-tals) måleri. Hans bildvärld är uppbyggd med flera ibland 20 (26)

21 motstridiga rumsligheter som kan ge associationer till scenografiska lager och som bildar ett spel mellan olika nivåer och lager. Uppdraget består i att arbeta med glashörnan på huset i tätt samarbete med arkitekterna. Tanken är en bearbetning av glaset som kommer att ha en yta på ca 60 kvm (ev. blästring, laminat, tryck). Vidare ska konstnären arbeta med de textila ridåerna innanför glaset för att de tillsammans med glaset ska ge ett spel mellan olika bildlager. Detta skulle ske på ett liknande sätt såsom Zetterstrand vanligtvis arbetar med sitt måleri. 2. ) Utomhus i parkområdet Samrådsgruppen har enats om en skulptural gestaltning i parklandskapet i samspel med landskapsutformningen. Gruppens förslag för detta uppdrag är Cecilia Ömalm Krajcikova (f. 1974). Även Ömalm Krajcikova blandar olika stilar och referenser fast på ett helt annat sätt än Zetterstrand. Hennes referenser är från en helt annan tid med tydligare koppling till det okända och hur vi suggereras av det. Uppdraget kommer att bestå i en skulptur i parken och det skulle bli ett intressant möte mellan park, hus och med Zetterstrands bildvärld. Konstutskottets förslag Konstutskottet föreslår att skissuppdraget går till Kristoffer Zetterstrand och Cecilia Ömalm Krajcikova. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt konstutskottets förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Konstutskottet. Tjänsteskrivelse Exp: Akt Handl. Statens Konstråd KS 21 (26)

22 Nybyggnad av Bibliotek/kulturhus i kommunalhusparken - byggprojekt informationsärende KN 82 Dnr KN Kulturnämnden noterar informationen till protokollet. Pernilla Järveroth, kulturchef, informerar om projektet. 22 (26)

23 Budgetuppföljning 2009 VaSaRu-rapport tertial 2 KN 83 Dnr Kulturnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Kulturförvaltningen har upprättat en budget- och verksamhetsuppföljning efter årets första fyra månader samt en prognos för utfallet för hela budgetåret Uppföljningen ska överlämnas till kommunstyrelsen. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. sgång Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. VaSaRu-rapport tertial 2 år Exp: Kommunstyrelsen Akt 23 (26)

24 Övrig fråga information från ledamot KN 84 Kulturnämnden tackar för informationen. Ewa Thorin (M) informerar om Höstfesten den 17 oktober. 24 (26)

25 Anmälningar KN 85 Meddelas och läggs till handlingarna. 1. Protokoll Kommunfullmäktige 1:1 KF 43. Valärenden :2 KF 44. Sammanträdesplan för :3 KF 51 Uppföljning av internkontrollplaner 2008 avvikelserapportering :4 KF 56 Besparingsuppdrag för andra halvåret Kulturnämndens arbetsutskott 1:5 KNAU 57 Besparingsuppdrag för kulturnämnden under andra halvåret :6 KNAU 59 Möte med Stockholms läns Bildningsförbund Kulturrådet 1:7 om fördelning av bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbiblioteken Delegationsbeslut Kulturchef 2:1 Hyresavtal träffat mellan Vallentuna Kultur och Bibliotek och Vallentuna hembygdsförening om andrahandsuthyrning av del av förråd på Tuna torg :2 om T.F. kulturchef under sommarsemester :3 Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia Boktjänst :4 Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia Förlagett (26)

26 2:5 Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia BTJ Sverige :6 Anställningsavtal vikarierande bibliotekarie Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia Bokus AB Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia Adlibris AB Kommunantikvarie 2:9 Toftesta 7:1 3. Diverse skrivelser Kulturförvaltningen 3:1 Postlista :2 Månadsuppföljning juni 4. Övrigt 4:1 Stockholms läns bildningsförbund. Folkbildning i länet nr :2 Kommunförbundet Stockholms län. Verksamhetsberättelse för :3 STIM STIM-nytt. Nr Exp: Anmälningspärm 26 (26)

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 30 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 30 augusti 2005, kl. 19.00 Pernilla Järveroth, kommunantikvarie

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 27 april 2002. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 27 april 2002. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 23 april 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 23 april 2002 kl 19.00-20.00 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 28 september 2001 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Konferensrum Park Alandia Mariehamn, Åland, fredagen den 28 september 2001 kl 16.00 18.15 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 15 mars 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 15 mars 2006 Kulturnämnden 15 mars 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna onsdagen den 15 mars 2006 kl 19.30 Ingrid Ullman, kulturchef Linn Axelsson,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 2010-09-14 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 14 september 2010 kl 19.00. Följande rum är bokade för förmöten: Borgerlig

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 14 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 2009-10-22 71 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 Beslutande Bengt Ekström (c) ordförande Tom Ström (m) 1:e vice ordförande Gert Hörberg (s) 2:e vice ordförande Danuta Lindsjö

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Besök hos Habo idrottsförening... 37 33 Kulturstipendium 2012... 38 34 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade... 39 35 Driftsbidrag till idrottsföreningar 2012...

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-12

Sammanträdesdatum Sida 1-12 Sammanträdesdatum Sida 1-12 Kulturnämnden 2012-08-30 Plats och tid Kulturhuset, Mora kl. 15.00 16.30 ande Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson(C) Gun Gråbergs (FP) Petra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-04-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagdag den 12 april 2007 kl 10.00-12.15 Örjan Lid (m),

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad 08:30 16:30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-05-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.30 20.20 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Rapport från socialchefen 3 STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4 Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Projektplan förstärkt

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 21.10 Beslutande Håkan Robertsson, s Annika Otfors, s Jusuf Nepola, s Ann-Margret Olofsson, s Åke Tärntoft, c Christoffer

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer