Pernilla Järveroth, kulturchef Isak Kullman, bildarkivarie Maria Liljeholm, förvaltningssekreterare Eleonor Åberg, kommunantikvarie 69-74

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pernilla Järveroth, kulturchef Isak Kullman, bildarkivarie 77-78 Maria Liljeholm, förvaltningssekreterare Eleonor Åberg, kommunantikvarie 69-74"

Transkript

1 Kulturnämnden Plats och tid för sammanträdet ande Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 september 2009 kl Jane Schultzberg (M), ordförande ersätter Lars-Bertil Ohlsson (KD) Monica Emilsson (M) ersätter Jane Schultzberg (M) Hans Heneby (M) ersätter Lillemor Filipoff (M) Sigurd Rahmqvist (M) Bengt Dahlbeck (C) ersätter Anne Spetz (C) Ewa Thorin (M) ersätter Gunnar Lundgren (FP) Camilla Fernlund (FP) ersätter Gunnar Lundgren (FP) Ulrika Erlandsson (KD) Sylvia Pettersson (S) Ylva Bäckman (S) Ersättare Ewa Thorin (M) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Pernilla Järveroth, kulturchef Isak Kullman, bildarkivarie Maria Liljeholm, förvaltningssekreterare Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sylvia Pettersson Vallentuna bibliotek, Vallentuna Sekreterare Maria Liljeholm Paragrafer 69-73, Ordförande Jane Schultzberg Justerande Sylvia Pettersson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kulturnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kulturförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (26)

2 Innehållsförteckning: Godkännande av dagordningen...3 Detaljplan för Hagaskolan och Vallentuna Idrottsplats, Vallentuna socken och kommun programsamråd...4 Grana 1:19, Vallentuna socken och kommun...6 Markims-Lundby 2:1, Markim socken, Vallentuna kommun...8 Kulturmiljöprogram i Vallentuna kommun informationsärende...11 Huvudman för turistfrågor, ändring av reglementen...12 Bidrag till kulturverksamhet 2009 Showdansföreningen FLEX, återremiss...13 Bidrag till studieförbundens verksamhet Policydokument för Vallentuna bildarkiv...16 Prissättning för Vallentuna bildarkiv...17 Sammanträdesplan för KN Elektroniska handlingar...19 Nybyggnad av Bibliotek/kulturhus i kommunalhusparken konstnärlig gestaltning...20 Nybyggnad av Bibliotek/kulturhus i kommunalhusparken - byggprojekt informationsärende22 Budgetuppföljning 2009 VaSaRu-rapport tertial Övrig fråga information från ledamot...24 Anmälningar...25 Sid 2 (26)

3 Godkännande av dagordningen KN 69 Kulturnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg: Extra ärende nr 15 ( 83) Budgetuppföljning VaSaRu-rapport tertial 2 Övrig fråga information från ledamot, nr 16 ( 84) 3 (26)

4 Detaljplan för Hagaskolan och Vallentuna Idrottsplats, Vallentuna socken och kommun programsamråd KN 70 Dnr KN Kulturnämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen och vill särskilt framhålla möjligheten att knyta an till historien i området genom utformning och/eller konstnärlig gestaltning. Kostnader med anledning av levandegörande av historien i området bör behandlas i det kommande planarbetet eller i anslutning till detta. Kulturnämnden har från samhällsbyggnadsnämnden fått remiss över detaljplan Hagaskolan och Vallentuna idrottsplats. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en F-9- skola, ett mindre antal bostadstomter samt reglering av byggrätter för idrottsplatsen och för bebyggelse i området. Det preliminära områdets utbredning är ca 18, ha och ligger ca 1,5 km från centrum. Huvuddelen av området är i dagsläget inte detaljplanelagt. Kulturförvaltningen Det aktuella området har ursprungligen legat på Åby gårds ägor. Åby är en av ett fåtal gårdar som haft mark i centrala Vallentuna. Öster om området ligger ett riksintresseområde för kulturmiljön som sträcker sig över Angarn-Vada-Össeby-Garn, med den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön vid Angarnssjöängen. Den ungefärliga strandlinjen under stenåldern går genom planområdet och lämningar från denna tid har hittats i närområdet. En arkeologisk undersökning för området för Hagaskolan genomfördes i oktober 2001, inga fynd eller anläggningar påträffades. Ett gränsröse och en sentida rest sten (RAÄ 412) som sedan tidigare finns registrerat i fornlämningsregistret betraktas ej som fornlämningar. Mellan Lindholmsvägen och idrottsplatsen finns ett större område som utgör ett gravfält (RAÄ 41:1). De fornlämningar som finns inom planområdet föreslås att skyddas som naturmark. I samband med program för centrala Vallentuna 2004 genomfördes en arkeologisk utredning för ett större område inom vilket området för Hagaskolan och idrottsplatsen ingick. Vid denna utredning hittade man flera fornlämningar som ligger i nära anslutning till programområdet (RAÄ 523,524 och 527). Strax söder om området finns också ett boplatsområde (RAÄ 522) som troligen är från yngre bronsålder. 4 (26)

5 Kulturnämnden har i anslutning till övriga planer i omkringliggande område hänvisat till möjligheten att göra ett historiskt stråk i området. Möjligheten att på en förhållandevis kort sträcka få tillgång till stora delar av kommunens historia är påtaglig i detta läge. Förhistoriska lämningar, medeltida kyrkcentrum, Roslagsbanans tillkomst och stationssamhällets framväxt samt 1900-talets indstriverksamhet (tegelbruken och Tellus maskin) är några av företeelserna som ligger som på ett pärlband från det nu aktuella området. Möjligheten att levandegöra de fynd som gjorts och den nya bild av historien som framkommit (lämningar från stenåldern) bör tas med som en utvecklingsmöjlighet i det kommande arbetet. Ett sätt att göra detta kan vara i form av skyltning i anslutning till området och/eller konstnärlig utsmyckning som anknyter till historien. Kostnader med anledning av levandegörande av historien i området bör behandlas i det kommande planarbetet eller i anslutning till detta. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen och vill särskilt framhålla möjligheten att knyta an till historien i området genom utformning och/eller konstnärlig gestaltning. Kostnader med anledning av levandegörande av historien i området bör behandlas i det kommande planarbetet eller i anslutning till detta. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämnden. Remiss Detaljplan för Hagaskolan och Vallentuna Idrottsplats Kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse Exp: Akt Handl. SBN 5 (26)

6 Grana 1:19, Vallentuna socken och kommun KN 71 Dnr KN Kulturnämnden accepterar inte föreslagen etablering. Det öppna landskapet har en lång tradition av brukande. En maskinhall utan anknytning till jordbruksdriften i området placeras företrädesvis på en mer lämplig plats. Placering samt volym på byggnaden står i konflikt med det öppna landskapet och markanvändningen. Kulturnämnden har från samhällsbyggnadsnämnden fått ansökan om förhandsbesked över uppförande av maskinhall. Fastigheten ligger inom område av riksintresse för kulturminnesvården samt inom område med kulturhistoriskt värdefull struktur, enligt det kommunala kulturminnesvårdsprogrammet. Riksintresset K71 (Skålhamravägen) sträcker sig över flera kommungränser och innehåller bland annat en stor och komplex fornlämningsmiljö från järnåldern med värdefulla vägmiljöer. Området uppvisar ett öppet kulturlandskap där gårdarna ofta haft samma läge från förhistorien till idag. Redan i kartmaterial från år 1689 (A14: ) benämns de öppna vyerna söder om föreslagen etablering Mällösa kungsäng. I anslutning till denna kungsäng har ett ängsvaktarboställe funnits på samma plats som dagens Herräng, söder om föreslagen etablering. Den nu föreslagna placeringen av hallen (se kartbilaga) som uppges bli 15x24x4,7 kommer att dominera kulturlandskapet samt försvåra förståelsen av landskapets historia. Det öppna landskapet har en lång tradition av brukande. En maskinhall utan anknytning till jordbruksdriften i området placeras företrädesvis på en mer lämplig plats. Placering samt volym på byggnaden står i konflikt med det öppna landskapet och markanvändningen. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden accepterar inte föreslagen etablering. Det öppna landskapet har en lång tradition av brukande. En maskinhall utan anknytning till jordbruksdriften i området placeras företrädesvis på en mer lämplig plats. Placering samt volym på byggnaden står i konflikt med det öppna landskapet och markanvändningen. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september beslutat lämna ärendet till kulturnämnden utan eget ställningstagande. 6 (26)

7 sgång Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Miljö & bygglov. Remiss Grana 1:19. Förhandsbesked uppförande av maskinhall Kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse med kartbilaga Exp: Akt Handl. SBN 7 (26)

8 Markims-Lundby 2:1, Markim socken, Vallentuna kommun KN 72 Dnr KN Kulturnämnden accepterar inte föreslagna lokaliseringar då de försvårar förståelsen av den historiska bebyggelsestrukturen i området. Den ena lokaliseringen, om tre nya hus, föreslås i nära anslutning till gården. Under 1900-talets senare del har flera avstyckningar skett och ytterligare fler nya hus grupperade tillsammans så nära inpå gården påverkar balansen i området. Den andra lokaliseringen, i anslutning till Korshammarstorpet, riskerar att utplåna spåren av torpet vid etablering av en ny hästgård. Kulturnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden över förhandsbesked på nybyggnation av fyra enbostadshus och ett stall samt avstyckning av tomter kring dessa. Kulturförvaltningen De två föreslagna placeringarna ligger inom helhetsmiljö med kulturhistoriskt värdefull struktur enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram. Den föreslagna etableringen i anslutning till gården om tre nya hus ligger också delvis inom riksintresse för kulturmiljö. Gården Lilla Lundby, är beläget i det kulturhistoriskt värdefulla Markim - Orkesta området. Lilla Lundby flyttades ut från bytomten som tillhörde Stora Lundby i anslutning till laga skiftet på 1800-talet. Inom ägorna finns ett antal torp och torplägen bevarade. Bebyggelsestrukturen och gårdarnas historia är fortfarande tydligt avläsbar på plats och i historiska kartor. Området innehåller också de bäst bevarade miljöerna med äldre agrar karaktär i Vallentuna kommun. Kulturlandskapets bebyggelse, odlingsmark och vägnät är välbevarat. Den ena etableringen, av hus med tillhörande stall, föreslås placeras i anslutning till det befintliga Korshammarstorpet som finns belagt i kartmaterial åtminstone från (Se kartbilaga.) I anslutning till detta läge ligger två gravar (fasta fornlämningar), RAÄ 172:1 och RAÄ 172:2 på en höjd i anslutning till den ungefärliga strandlinjen under bronsåldern. Miljön är mycket känslig för nyetablering av bebyggelse då det enskilt belägna torpet i gårdens utkant är typiska exempel på just torpbebyggelse och lokalisering vars historia riskerar att försvinna vid etablering av en ny hästgård i dess ställe. Den andra etableringen, av tre bostadshus, föreslås placeras straxt öster om gården. Under 1900-talets senare decennier har det tillkommit enstaka bebyggelse på avstyckade tomter längs vägen genom Lundby ägor och intill gamla torp. Tillkommer ytterligare 8 (26)

9 bebyggelse i synnerhet i exponerade lägen - kan det på sikt bli svårt att uppfatta den historiska bebyggelsestrukturen. Vid det senaste tillfället som kulturnämnden behandlade en avstyckning inom fastigheten, KN 87 ( ), avstyrktes eventuell ytterligare tillkommande bebyggelse i det nu föreslagna läget. Enligt rådande översiktsplan kan i glesbygd smärre komplettering till befintlig bebyggelse prövas. En grupp bostäder får dock ej successivt byggas upp på detta sätt utan planläggning vilket håller på att ske i anslutning till gården Lilla Lundby. Föreslagna etableringar försvårar förståelsen av den historiska bebyggelsestrukturen i området. Den ena lokaliseringen, om tre nya hus, föreslås i nära anslutning till gården. Under 1900-talets senare del har flera avstyckningar skett och ytterligare fler nya hus grupperade tillsammans så nära inpå gården påverkar balansen i området. Den andra lokaliseringen, i anslutning till Korshammarstorpet, riskerar att utplåna spåren av torpet vid etablering av en ny hästgård. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden accepterar inte föreslagna lokaliseringar då de försvårar förståelsen av den historiska bebyggelsestrukturen i området. Den ena lokaliseringen, om tre nya hus, föreslås i nära anslutning till gården. Under 1900-talets senare del har flera avstyckningar skett och ytterligare fler nya hus grupperade tillsammans så nära inpå gården påverkar balansen i området. Den andra lokaliseringen, i anslutning till Korshammarstorpet, riskerar att utplåna spåren av torpet vid etablering av en ny hästgård. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september beslutat lämna ärendet till kulturnämnden utan eget ställningstagande. Yrkande Hans Heneby (M) yrkar att kulturnämnden accepterar lokaliseringen om tre nya hus i nära anslutning till gården. Bengt Dahlbeck (C) biträder yrkandet. sgång Ordföranden ställer proposition på kulturförvaltningens förslag och Hans Henebys förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med kulturförvaltningens förslag. 9 (26)

10 Handlingar i ärendet 1. Miljö & bygglov. Remiss Markims-Lundby 2:1. Nybyggnad av enbostadshus fyra st Kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse med kartbilaga Exp: Akt Handl. SBN 10 (26)

11 Kulturmiljöprogram i Vallentuna kommun informationsärende KN 73 Dnr KN Kulturnämnden noterar informationen till protokollet. Eleonor Åberg, kommunantikvarie, informerar om Kulturmiljöprogram för Vallentuna kommun. 11 (26)

12 Huvudman för turistfrågor, ändring av reglementen KN 74 Dnr KN Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Se separat protokoll (26)

13 Bidrag till kulturverksamhet 2009 Showdansföreningen FLEX, återremiss KN 75 Dnr KN Kulturnämnden beslutar bevilja Showdansföreningen FLEX ansökan om garantibidrag om kr för framtagning av dräkter mot redovisning av samtliga kostnader. Showdansföreningen FLEX har lämnat in en ansökan om bidrag om kr för dräkter till dansgruppen Nèrgykick. Kulturförvaltningen FLEX är uppdelat i Showdansföreningen FLEX och Showdansskolan FLEX. Showdansföreningen är en fristående, ideell föräldraförening som får intäkter via sponsorer, bidrag och medlemsavgifter. Intäkterna går till finansiering av dräkter, studieresor och tävlingar. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden beslutar bevilja Showdansföreningen FLEX ansökan om garantibidrag om kr mot redovisning av samtliga kostnader. s tidigare behandling Kulturnämnden har den 9 juni beslutat återremittera ärendet för att nämnden närmare behöver granska vilken typ av förening FLEX är för att kunna fatta beslut. Arbetsutskottet har den 3 september beslutat enligt kulturförvaltningens förslag med tillägget att garantibidrag om kr beviljas för framtagning av dräkter mot redovisning av samtliga kostnader. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Showdansföreningen FLEX. Ansökan om bidrag Exp: Akt Handl. Showdansföreningen FLEX 13 (26)

14 Bidrag till studieförbundens verksamhet 2009 KN 76 Dnr KN Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag. Studieförbunden har lämnat redovisning av statsbidragsberättigad verksamhet i Vallentuna verksamhetsåret 2008 som utgör underlag för kommunbidraget Totalt 298 tkr är budgeterat till studieförbundens verksamhet exklusive bidrag till kulturprogram/projekt. En justering av det totala bidraget är gjord enligt beslut i kommunfullmäktige den 15 juni om besparingar för kulturnämnden på 1 % av helårsbudgeten Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler utgår bidrag för: A Statsbidragsberättigad studiecirkel, kultur- och övrig folkbildningsverksamhet Det totala antalet godkända deltagartimmar uppgick till (2007: ) ABF Bilda FU SFR SV SISU MBSK Sensus NBV Summa B Bidrag till studieförbundens verksamhet för vuxna psykiskt utvecklingsstörda (personkrets 1 och 2 enligt LSS) Studieförbundet Vuxenskolan och ABF har haft verksamhet för vuxna psykiskt utvecklingsstörda. Antalet studietimmar var totalt 352 (2007: 330). Bidrag för verksamhet enligt B är för kr/studietimme. 14 (26)

15 För verksamhet enligt A utbetalas 2009: ABF Bilda FU SFR SV NBV MBSK Sensus Summa För verksamhet enligt B utbetalas 60 kr/studietimme Studieförbund Studietimmar Kr ABF SV Summa Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse Exp: Akt Handl. Resp. studieförbund 15 (26)

16 Policydokument för Vallentuna bildarkiv KN 77 Dnr KN Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar den föreslagna policyn för Vallentuna bildarkiv med redaktionell ändring på - sid 1 Policydokument för Vallentuna bildarkiv, stycke 3 Bevarande. En kopia av databasen med tillhörande bilder lagras även på en extern, flyttbar hårddisk som förvaras i annan byggnad. Ordet flyttbar stryks ur formuleringen. Vallentuna bildarkiv samlar och tillgängliggör bilder som belyser utvecklingen i de socknar som idag utgör Vallentuna kommun. Bildarkivets målsättning är även att fortlöpande dokumentera kommunens utveckling. Kulturförvaltningen har nu sammanställt ett policydokument som beskriver vad som gäller vid inlämning och registrering av bilder, bevarande, tillgänglighet och nyttjande samt förhållandet till personuppgiftslagen. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden föreslår att kommunen antar den föreslagna policyn för Vallentuna bildarkiv. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september 68 föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag med redaktionell ändring - sid 1 Policydokument för Vallentuna bildarkiv, stycke 3 Bevarande. En kopia av databasen med tillhörande bilder lagras även på en extern, flyttbar hårddisk som förvaras i annan byggnad. Yrkande Hans Heneby (M) yrkar att en redaktionell ändring i policyn görs på - sid 1 Policydokument för Vallentuna bildarkiv, stycke 3 Bevarande. En kopia av databasen med tillhörande bilder lagras även på en extern, flyttbar hårddisk som förvaras i annan byggnad. Ordet flyttbar stryks ur formuleringen. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av Hans Henebys (M) yrkande. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse med bilaga Policydokument för Vallentuna bildarkiv Exp: Akt Handl., KS 16 (26)

17 Prissättning för Vallentuna bildarkiv KN 78 Dnr KN Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastslår den föreslagna prissättningen för Vallentuna bildarkiv. Utskrift A4 högupplöst 80:- Utskrift A4 högupplöst 40:- på färgskrivare ej fotokvalitet Mailad högupplöst bild 70:- Mailad lågupplöst bild 20:- Publicering i tidskrift, reklam, broschyr etc: Upplaga max ex. 500:- Upplaga över ex :- Publicering på hemsida 500:- Vallentuna bildarkivs uppgift är att samla och tillgängliggöra bilder som visar hur Vallentuna kommun har utvecklats och förändrats, från slutet av 1800-talet fram till idag. Sedan 2006 är hela samlingen digitaliserad. Tack vare detta är det idag enkelt och kostnadseffektivt att framställa kopior av bilderna i samlingen. Kulturförvaltningen har nu sammanställt ett förslag till prissättning för framställning av kopior. Prissättningen utgår från tids- och materialåtgång samt om bilden ska publiceras eller inte. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden föreslår att kommunen fastslår den föreslagna prissättningen för Vallentuna bildarkiv. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. Prissättning för Vallentuna bildarkiv Exp: Akt, Handl., KS 17 (26)

18 Sammanträdesplan för KN 2010 KN 79 Dnr Kulturnämnden fastställer kulturförvaltningens förslag. Kommunstyrelsen har lämnat en preliminär sammanträdesplan för 2010 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. För att ärenden ska få snabbast möjliga hantering bör övriga nämnder och styrelser beakta kommunstyrelsens sammanträdestider. Förslag till sammanträdesplan 2010 för kulturnämndens arbetsutskott och kulturnämnden: Arbetsutskott: Kulturnämnd: Tors kl Tis. kl jan 26 jan 11 feb 23 feb 18 mars 30 mars 15 april 27 april 27 maj 8 juni 2 sept 14 sept 14 okt 26 okt 2 dec 14 dec Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden fastställer kulturförvaltningens förslag. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. Förslag till sammanträdesplan för KN Exp: Akt Handl. KLK 18 (26)

19 Elektroniska handlingar KN 80 Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag. Kulturchef Pernilla Järveroth informerar om möjligheten att via kommunens hemsida, ta del av detaljplaner med där till hörande handlingar samt protokoll från föregående sammanträde i kulturnämnden. Kulturförvaltningen Idag distribueras handlingar tillhörande ärenden som ska handläggas av kulturnämnden via brevpost. Med kallelsen distribueras även föregående sammanträdesprotokoll. Kulturförvaltningens förslag För att minska tryckkostnader och effektivisera administrationen föreslår kulturförvaltningen att detaljplaner med där till hörande handlingar samt föregående protokoll inte distribueras till nämndens ledamöter och ersättare via brevpost då dessa handlingar finns att tillgå via kommunens hemsida. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 19 (26)

20 Nybyggnad av Bibliotek/kulturhus i kommunalhusparken konstnärlig gestaltning KN 81 Dnr KN Kulturnämnden beslutar enligt konstutskottets förslag. Kommunstyrelsen har beslutat att kr av byggnadskostnaderna för kommunens nya bibliotek och kulturhus ska avsättas för konstnärlig gestaltning (inom detta ligger också anläggningskostnaderna). Statens konstråd har beslutat att tillsammans med Vallentuna kommun genomföra konstnärlig gestaltning i det nya biblioteket och kulturhuset samt utanför byggnaden i Kommunalhusparken. Statens konstråd finansierar 400 tkr till konst i projektet samt tillhandahåller projektledare. En samrådsgrupp har tillsatts som består av: Kulturnämndens konstutskott Jane Schultzberg Ylva Bäckman Nyréns arkitektkontor Pia Englund Lars Gauffin Eva Nyberg Tuna fastigheter Lennart Tillborg Vallentuna gymnasium Erik Antonsson Emelie Bergius Alexander Oregård Johan Skoog Kultur och Bibliotek Charlotta Abrahamsson Pernilla Järveroth Mia Ståhl Broborg Statens konstråd Lotta Mossum Projektledare Den konstnärliga gestaltningen har två delar och föreslås utföras på två platser: Inomhus glashörnan på huset Utomhus i parkområdet 1. ) Inomhus glashörnan på huset För glashörnan på huset är samrådsgruppens förslag Kristoffer Zetterstrand (f. 1973). Zetterstrand arbetar på ett originellt sätt genom att sammanföra vitt skilda referenser från såväl dataspel som äldre (t. ex 1400-tals) måleri. Hans bildvärld är uppbyggd med flera ibland 20 (26)

21 motstridiga rumsligheter som kan ge associationer till scenografiska lager och som bildar ett spel mellan olika nivåer och lager. Uppdraget består i att arbeta med glashörnan på huset i tätt samarbete med arkitekterna. Tanken är en bearbetning av glaset som kommer att ha en yta på ca 60 kvm (ev. blästring, laminat, tryck). Vidare ska konstnären arbeta med de textila ridåerna innanför glaset för att de tillsammans med glaset ska ge ett spel mellan olika bildlager. Detta skulle ske på ett liknande sätt såsom Zetterstrand vanligtvis arbetar med sitt måleri. 2. ) Utomhus i parkområdet Samrådsgruppen har enats om en skulptural gestaltning i parklandskapet i samspel med landskapsutformningen. Gruppens förslag för detta uppdrag är Cecilia Ömalm Krajcikova (f. 1974). Även Ömalm Krajcikova blandar olika stilar och referenser fast på ett helt annat sätt än Zetterstrand. Hennes referenser är från en helt annan tid med tydligare koppling till det okända och hur vi suggereras av det. Uppdraget kommer att bestå i en skulptur i parken och det skulle bli ett intressant möte mellan park, hus och med Zetterstrands bildvärld. Konstutskottets förslag Konstutskottet föreslår att skissuppdraget går till Kristoffer Zetterstrand och Cecilia Ömalm Krajcikova. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt konstutskottets förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Konstutskottet. Tjänsteskrivelse Exp: Akt Handl. Statens Konstråd KS 21 (26)

22 Nybyggnad av Bibliotek/kulturhus i kommunalhusparken - byggprojekt informationsärende KN 82 Dnr KN Kulturnämnden noterar informationen till protokollet. Pernilla Järveroth, kulturchef, informerar om projektet. 22 (26)

23 Budgetuppföljning 2009 VaSaRu-rapport tertial 2 KN 83 Dnr Kulturnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Kulturförvaltningen har upprättat en budget- och verksamhetsuppföljning efter årets första fyra månader samt en prognos för utfallet för hela budgetåret Uppföljningen ska överlämnas till kommunstyrelsen. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. sgång Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. VaSaRu-rapport tertial 2 år Exp: Kommunstyrelsen Akt 23 (26)

24 Övrig fråga information från ledamot KN 84 Kulturnämnden tackar för informationen. Ewa Thorin (M) informerar om Höstfesten den 17 oktober. 24 (26)

25 Anmälningar KN 85 Meddelas och läggs till handlingarna. 1. Protokoll Kommunfullmäktige 1:1 KF 43. Valärenden :2 KF 44. Sammanträdesplan för :3 KF 51 Uppföljning av internkontrollplaner 2008 avvikelserapportering :4 KF 56 Besparingsuppdrag för andra halvåret Kulturnämndens arbetsutskott 1:5 KNAU 57 Besparingsuppdrag för kulturnämnden under andra halvåret :6 KNAU 59 Möte med Stockholms läns Bildningsförbund Kulturrådet 1:7 om fördelning av bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbiblioteken Delegationsbeslut Kulturchef 2:1 Hyresavtal träffat mellan Vallentuna Kultur och Bibliotek och Vallentuna hembygdsförening om andrahandsuthyrning av del av förråd på Tuna torg :2 om T.F. kulturchef under sommarsemester :3 Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia Boktjänst :4 Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia Förlagett (26)

26 2:5 Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia BTJ Sverige :6 Anställningsavtal vikarierande bibliotekarie Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia Bokus AB Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia Adlibris AB Kommunantikvarie 2:9 Toftesta 7:1 3. Diverse skrivelser Kulturförvaltningen 3:1 Postlista :2 Månadsuppföljning juni 4. Övrigt 4:1 Stockholms läns bildningsförbund. Folkbildning i länet nr :2 Kommunförbundet Stockholms län. Verksamhetsberättelse för :3 STIM STIM-nytt. Nr Exp: Anmälningspärm 26 (26)

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 27 januari 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 27 januari 2004 Kulturnämnden 27 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 27 januari 2004 kl 19.00 Kallade tjänstemän Heidi Viman, kultursekreterare

Läs mer

Jonas Biström (m) Sigurd Rahmqvist (m) Nasrin Kabiry (m) Bengt Dahlbeck (c) Linnéa Nyman (s) 86-90, Ingrid Rost (mp)

Jonas Biström (m) Sigurd Rahmqvist (m) Nasrin Kabiry (m) Bengt Dahlbeck (c) Linnéa Nyman (s) 86-90, Ingrid Rost (mp) Kulturnämnden 2007-11-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 november 2007 kl. 19.00-21.00. ande Lars-Bertil Ohlsson (kd) ordförande Ulrika

Läs mer

PROTOKOLL. Kulturnämnden 2009-10-27

PROTOKOLL. Kulturnämnden 2009-10-27 Kulturnämnden 2009-10-27 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 30 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 30 augusti 2005, kl. 19.00 Pernilla Järveroth, kommunantikvarie

Läs mer

PROTOKOLL. Kulturnämndens arbetsutskott 8 juni 2004

PROTOKOLL. Kulturnämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Kulturnämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 7 oktober 2003

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 7 oktober 2003 Kulturnämnden 7 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet. Kommunalhuset, 2 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 7 oktober 2003 kl 19.00 Kallade tjänstemän Isa Lindqvist, kommunantikvarie

Läs mer

Eva Cla sson, kultursekreterare 68 Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 15 december 2002

Eva Cla sson, kultursekreterare 68 Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 15 december 2002 Kulturnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Lindholmens gård, Lindholmen tisdagen den 3 december 2002 kl 18.00 19.00 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil Ohlsson

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Observera sammanträdesrummet! Pernilla Järveroth, kulturchef Catrine Persson, förvaltningssekreterare Eleonor Åberg, kommunantikvarie, pkt 1-7

Observera sammanträdesrummet! Pernilla Järveroth, kulturchef Catrine Persson, förvaltningssekreterare Eleonor Åberg, kommunantikvarie, pkt 1-7 Kulturnämnden Datum 2009-05-12 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidsförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 12 maj kl. 19:00. Observera sammanträdesrummet! Följande sammanträdesrum

Läs mer

Pernilla Järveroth, kulturchef Catrine Persson, förvaltningssekreterare Catharina Fogelström, enhetschef för biblioteket

Pernilla Järveroth, kulturchef Catrine Persson, förvaltningssekreterare Catharina Fogelström, enhetschef för biblioteket Kulturnämnden Datum 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 9 december 2008 kl. 19:00-20:15 Jane Schultzberg (m) ordförande

Läs mer

Lars-Bertil Ohlsson (kd) ordförande Jane Schultzberg (m) Ove Hahn (m) Sigurd Rahmqvist (m) Gabriel Liljenström (fp)

Lars-Bertil Ohlsson (kd) ordförande Jane Schultzberg (m) Ove Hahn (m) Sigurd Rahmqvist (m) Gabriel Liljenström (fp) Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl. 19.00 21.40 ande Ersättare Lars-Bertil Ohlsson (kd) ordförande

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 2 oktober 2008 kl. 17:00-18:20.

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 2 oktober 2008 kl. 17:00-18:20. Kulturnämndens arbetsutskott Datum 2008-10-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna

Läs mer

PROTOKOLL. Kulturnämnden 2007-12-11. Ateljéföreningen Norrtull, Norrtullsgatan 45, Stockholm tisdagen den 11 december 2007 kl. 19.00-21.00.

PROTOKOLL. Kulturnämnden 2007-12-11. Ateljéföreningen Norrtull, Norrtullsgatan 45, Stockholm tisdagen den 11 december 2007 kl. 19.00-21.00. Kulturnämnden 2007-12-11 Plats och tid för sammanträdet Ateljéföreningen Norrtull, Norrtullsgatan 45, Stockholm tisdagen den 11 december 2007 kl. 19.00-21.00. ande Lars-Bertil Ohlsson (kd), ordförande

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

Granbyrummet. Kommunalhuset 1tr, Tuna torg 1, tisdagen den 10 juni 2003 kl 16.00

Granbyrummet. Kommunalhuset 1tr, Tuna torg 1, tisdagen den 10 juni 2003 kl 16.00 Kulturnämnden 10 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Granbyrummet. Kommunalhuset 1tr, Tuna torg 1, tisdagen den 10 juni 2003 kl 16.00 16.00 ca 17 Nämndmöte 17.00 ca 20.30 Guidad tur med paus för picknick.

Läs mer

Kulturnämndens arbetsutskott Arkivrummet, Kulturförvaltningen, Torggatan 11, Vallentuna kl

Kulturnämndens arbetsutskott Arkivrummet, Kulturförvaltningen, Torggatan 11, Vallentuna kl 1 (13) Plats och tid ande Arkivrummet, Kulturförvaltningen, Torggatan 11, Vallentuna kl 17.00-18.30 Lars-Bertil Ohlsson (KD), ordförande Jane Schultzberg (M) Ylva Bäckman (S) Övriga närvarande Jean-Paul

Läs mer

Sven-Erik Blom (m) Sture Löfberg (m) Mattias Andersson (c) Ingrid Rost (mp)

Sven-Erik Blom (m) Sture Löfberg (m) Mattias Andersson (c) Ingrid Rost (mp) Kulturnämnden 30 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 2007-02-27 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 27 februari 2007 kl. 19.00. Ingrid Ullman, kulturchef Anna

Läs mer

Camilla Fernlund (fp) 57 Michael Saltas (kd) Linnéa Nyman (s) Maria Liljeholm, förvaltningssekreterare. Vallentuna bibliotek, Vallentuna

Camilla Fernlund (fp) 57 Michael Saltas (kd) Linnéa Nyman (s) Maria Liljeholm, förvaltningssekreterare. Vallentuna bibliotek, Vallentuna Kulturnämnden 2007-06-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 12 juni 2007 kl. 19.00-20.00. Lars-Bertil Ohlsson (kd), ordförande Jane

Läs mer

CentrumBio, Banvägen, Vallentuna centrum tisdagen den 15 december 2009 kl

CentrumBio, Banvägen, Vallentuna centrum tisdagen den 15 december 2009 kl Kulturnämnden 2009-12-15 Plats och tid för sammanträdet CentrumBio, Banvägen, Vallentuna centrum tisdagen den 15 december 2009 kl. 18.00-20.00 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD), ordförande ej del 109 Jane

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna måndagen den 3 december 2007 kl

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna måndagen den 3 december 2007 kl Kulturnämndens arbetsutskott 2007-12-03 Plats och tid för sammanträdet Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna måndagen den 3 december 2007 kl. 17.15-18.45. Beslutande Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Kulturnämnden 31 maj 2005. Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 31 maj 2005, kl. 19.

KALLELSE. Justerande:... Kulturnämnden 31 maj 2005. Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 31 maj 2005, kl. 19. Kulturnämnden 31 maj 2005 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 31 maj 2005, kl. 19.00 Kallade tjänstemän Pernilla Järveroth, kommunantikvarie,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Elvi Hellström (s) icke tjänstgörande ersättare Pernilla Järveroth, kommunantikvarie 72-75 Ingrid Ullman, kulturchef

Elvi Hellström (s) icke tjänstgörande ersättare Pernilla Järveroth, kommunantikvarie 72-75 Ingrid Ullman, kulturchef Kulturnämnden 2000-10-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 17

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 15 mars 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 15 mars 2006 Kulturnämnden 15 mars 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna onsdagen den 15 mars 2006 kl 19.30 Ingrid Ullman, kulturchef Linn Axelsson,

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 28 september 2001 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Konferensrum Park Alandia Mariehamn, Åland, fredagen den 28 september 2001 kl 16.00 18.15 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 27 april 2002. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 27 april 2002. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 23 april 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 23 april 2002 kl 19.00-20.00 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer

Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Henrik Thureson, kulturskolechef Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sofia Nilsson, nämndsekreterare

Pernilla Järveroth, kultur- och fritidschef Henrik Thureson, kulturskolechef Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sofia Nilsson, nämndsekreterare K A LLELSE KULTURNÄMNDEN 2014-06-10 Tid och plats Kl 18:00 19:00 studiebesök i Märsta bibliotek och konsthall. Samling i bibliotekets entré kl 18:00. Kl 19:00 nämndsammanträde, Konsthall Märsta, Märsta

Läs mer

,144w. ABF Bilda FU SFR SVs MBSK VALLENTUNA KOMMUN. z58z7h. Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013.

,144w. ABF Bilda FU SFR SVs MBSK VALLENTUNA KOMMUN. z58z7h. Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013. Ärende 3 Kultu rnäm ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 20t3-og-27 s (ls) 531 Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013.0 1B) Beslut Arbetsutskottet ftireslår att:

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP)

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP) 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.20 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (10)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (10) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna, kl 18:30 20:15 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lars-Bertil Ohlsson (KD), ordförande, Johan

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Statens konstråd, Hälsingegatan 45, Stockholm tisdagen den 11 december kl kl Ateljéföreningen Norrtull, Norrtullsgatan 45

Statens konstråd, Hälsingegatan 45, Stockholm tisdagen den 11 december kl kl Ateljéföreningen Norrtull, Norrtullsgatan 45 Kulturnämnden 2007-12-11 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Statens konstråd, Hälsingegatan 45, Stockholm tisdagen den 11 december kl 17.00 kl.18.00 Ateljéföreningen Norrtull, Norrtullsgatan

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott Kulturnämndens arbetsutskott 2016-04-19 Plats och tid Bergshamra bibliotek, Bergshamra torg, Solna kl 15:00-16:45 ande närvarande Övriga närvarande Paragrafer Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Vallentuna bibliotek, Vallentuna BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kulturkansliet, Vallentuna

Vallentuna bibliotek, Vallentuna BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kulturkansliet, Vallentuna Kulturnämnden 2001-02-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 27

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl Utbildningsnämnden 2009-10-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.00 Beslutande Elisabeth Rydström (C),ordförande Jörgen

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 11 september BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 11 september BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 3 september 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 3 september 2002 kl 19.00 21.10 Jane Schultzberg (m) ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl Utbildningsnämnden 2005-11-17 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl.19.00 21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Kulturnämnden PROTOKOLL 1998-04-28 1(14)

VALLENTUNA KOMMUN Kulturnämnden PROTOKOLL 1998-04-28 1(14) AB VALLENTUNA KOMMUN Kulturnämnden 1998-04-28 1(14) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Kulturnämnden PROTOKOLL (9)

VALLENTUNA KOMMUN Kulturnämnden PROTOKOLL (9) AB VALLENTUNA KOMMUN Kulturnämnden 1998-05-26 1(9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD)

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.50 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 14 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 2010-09-14 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 14 september 2010 kl 19.00. Följande rum är bokade för förmöten: Borgerlig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(6) Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-24 Plats och tid Nissans sammanträdesrum, kommunhuset kl 14.00-16.10 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande Bosse Linde (S) Laila Andersson (S) ersätter

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 44 Ny fördelning av bidragen till studieförbunden... 50 45 Kulturstipendium 2011... 51 46 Begäran om extra kommunalt verksamhetsbidrag till Habo IFs damlag... 52 47 Driftsbidrag till

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 27 september 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 27 september 2005, kl. 19.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, Fredagen den 26 november kl. 09.00-09.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2015-02-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Blagoveska Poulsen

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna, kl 14.00 15.20 Beslutande Lars-Bertil Ohlsson (KD), ordförande Jane Schultzberg (M), vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.45 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Cecilia Koch Danielsson (FP)

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Sven-Erik Blom (m) Sture Löfberg (m) Gabriel Liljenström (fp) Mattias Andersson (c) Ingrid Ullman, kulturchef

Sven-Erik Blom (m) Sture Löfberg (m) Gabriel Liljenström (fp) Mattias Andersson (c) Ingrid Ullman, kulturchef Kulturnämnden 11 november 2003 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 11 november 2003 kl 19.00 20.30 Lars-Bertil

Läs mer

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Kulturnämnden Plats och tid Torpåsens bygdegård, kl 15.00-17.00 Beslutande Ledamöter Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia

Läs mer

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-15.45 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Kulturnämnden Datum

PROTOKOLL. Kulturnämnden Datum Kulturnämnden Datum 2010-04-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 27 april 2010 kl. 19.00-20.45 Lars-Bertil Ohlsson (KD) ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 Kommunstyrelsen extra 2008-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 ande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden Socialnämnden 2000-12-05 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården, Allévägen, Vallentuna Tisdagen den 5 december 2000 kl 18.30-19.15

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sid 1(13) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Stollen kl. 08.15 11.30 ande Sylvia Abramsson (s) ordförande Gunnar Bergkvist (s) vice ordförande Eero Luusua (v) Lars-Göran

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 o SAM MANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 1 (13) sammanträdesdatum Plats och tid Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 Beslutande Ledamöter Per-Olov Rapp (S) Daniel Ahlin (SBÄ) Lotta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer