Pernilla Järveroth, kulturchef Isak Kullman, bildarkivarie Maria Liljeholm, förvaltningssekreterare Eleonor Åberg, kommunantikvarie 69-74

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pernilla Järveroth, kulturchef Isak Kullman, bildarkivarie 77-78 Maria Liljeholm, förvaltningssekreterare Eleonor Åberg, kommunantikvarie 69-74"

Transkript

1 Kulturnämnden Plats och tid för sammanträdet ande Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 september 2009 kl Jane Schultzberg (M), ordförande ersätter Lars-Bertil Ohlsson (KD) Monica Emilsson (M) ersätter Jane Schultzberg (M) Hans Heneby (M) ersätter Lillemor Filipoff (M) Sigurd Rahmqvist (M) Bengt Dahlbeck (C) ersätter Anne Spetz (C) Ewa Thorin (M) ersätter Gunnar Lundgren (FP) Camilla Fernlund (FP) ersätter Gunnar Lundgren (FP) Ulrika Erlandsson (KD) Sylvia Pettersson (S) Ylva Bäckman (S) Ersättare Ewa Thorin (M) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Pernilla Järveroth, kulturchef Isak Kullman, bildarkivarie Maria Liljeholm, förvaltningssekreterare Eleonor Åberg, kommunantikvarie Sylvia Pettersson Vallentuna bibliotek, Vallentuna Sekreterare Maria Liljeholm Paragrafer 69-73, Ordförande Jane Schultzberg Justerande Sylvia Pettersson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kulturnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kulturförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (26)

2 Innehållsförteckning: Godkännande av dagordningen...3 Detaljplan för Hagaskolan och Vallentuna Idrottsplats, Vallentuna socken och kommun programsamråd...4 Grana 1:19, Vallentuna socken och kommun...6 Markims-Lundby 2:1, Markim socken, Vallentuna kommun...8 Kulturmiljöprogram i Vallentuna kommun informationsärende...11 Huvudman för turistfrågor, ändring av reglementen...12 Bidrag till kulturverksamhet 2009 Showdansföreningen FLEX, återremiss...13 Bidrag till studieförbundens verksamhet Policydokument för Vallentuna bildarkiv...16 Prissättning för Vallentuna bildarkiv...17 Sammanträdesplan för KN Elektroniska handlingar...19 Nybyggnad av Bibliotek/kulturhus i kommunalhusparken konstnärlig gestaltning...20 Nybyggnad av Bibliotek/kulturhus i kommunalhusparken - byggprojekt informationsärende22 Budgetuppföljning 2009 VaSaRu-rapport tertial Övrig fråga information från ledamot...24 Anmälningar...25 Sid 2 (26)

3 Godkännande av dagordningen KN 69 Kulturnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg: Extra ärende nr 15 ( 83) Budgetuppföljning VaSaRu-rapport tertial 2 Övrig fråga information från ledamot, nr 16 ( 84) 3 (26)

4 Detaljplan för Hagaskolan och Vallentuna Idrottsplats, Vallentuna socken och kommun programsamråd KN 70 Dnr KN Kulturnämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen och vill särskilt framhålla möjligheten att knyta an till historien i området genom utformning och/eller konstnärlig gestaltning. Kostnader med anledning av levandegörande av historien i området bör behandlas i det kommande planarbetet eller i anslutning till detta. Kulturnämnden har från samhällsbyggnadsnämnden fått remiss över detaljplan Hagaskolan och Vallentuna idrottsplats. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en F-9- skola, ett mindre antal bostadstomter samt reglering av byggrätter för idrottsplatsen och för bebyggelse i området. Det preliminära områdets utbredning är ca 18, ha och ligger ca 1,5 km från centrum. Huvuddelen av området är i dagsläget inte detaljplanelagt. Kulturförvaltningen Det aktuella området har ursprungligen legat på Åby gårds ägor. Åby är en av ett fåtal gårdar som haft mark i centrala Vallentuna. Öster om området ligger ett riksintresseområde för kulturmiljön som sträcker sig över Angarn-Vada-Össeby-Garn, med den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön vid Angarnssjöängen. Den ungefärliga strandlinjen under stenåldern går genom planområdet och lämningar från denna tid har hittats i närområdet. En arkeologisk undersökning för området för Hagaskolan genomfördes i oktober 2001, inga fynd eller anläggningar påträffades. Ett gränsröse och en sentida rest sten (RAÄ 412) som sedan tidigare finns registrerat i fornlämningsregistret betraktas ej som fornlämningar. Mellan Lindholmsvägen och idrottsplatsen finns ett större område som utgör ett gravfält (RAÄ 41:1). De fornlämningar som finns inom planområdet föreslås att skyddas som naturmark. I samband med program för centrala Vallentuna 2004 genomfördes en arkeologisk utredning för ett större område inom vilket området för Hagaskolan och idrottsplatsen ingick. Vid denna utredning hittade man flera fornlämningar som ligger i nära anslutning till programområdet (RAÄ 523,524 och 527). Strax söder om området finns också ett boplatsområde (RAÄ 522) som troligen är från yngre bronsålder. 4 (26)

5 Kulturnämnden har i anslutning till övriga planer i omkringliggande område hänvisat till möjligheten att göra ett historiskt stråk i området. Möjligheten att på en förhållandevis kort sträcka få tillgång till stora delar av kommunens historia är påtaglig i detta läge. Förhistoriska lämningar, medeltida kyrkcentrum, Roslagsbanans tillkomst och stationssamhällets framväxt samt 1900-talets indstriverksamhet (tegelbruken och Tellus maskin) är några av företeelserna som ligger som på ett pärlband från det nu aktuella området. Möjligheten att levandegöra de fynd som gjorts och den nya bild av historien som framkommit (lämningar från stenåldern) bör tas med som en utvecklingsmöjlighet i det kommande arbetet. Ett sätt att göra detta kan vara i form av skyltning i anslutning till området och/eller konstnärlig utsmyckning som anknyter till historien. Kostnader med anledning av levandegörande av historien i området bör behandlas i det kommande planarbetet eller i anslutning till detta. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden antar tjänsteskrivelsen som sin egen och vill särskilt framhålla möjligheten att knyta an till historien i området genom utformning och/eller konstnärlig gestaltning. Kostnader med anledning av levandegörande av historien i området bör behandlas i det kommande planarbetet eller i anslutning till detta. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämnden. Remiss Detaljplan för Hagaskolan och Vallentuna Idrottsplats Kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse Exp: Akt Handl. SBN 5 (26)

6 Grana 1:19, Vallentuna socken och kommun KN 71 Dnr KN Kulturnämnden accepterar inte föreslagen etablering. Det öppna landskapet har en lång tradition av brukande. En maskinhall utan anknytning till jordbruksdriften i området placeras företrädesvis på en mer lämplig plats. Placering samt volym på byggnaden står i konflikt med det öppna landskapet och markanvändningen. Kulturnämnden har från samhällsbyggnadsnämnden fått ansökan om förhandsbesked över uppförande av maskinhall. Fastigheten ligger inom område av riksintresse för kulturminnesvården samt inom område med kulturhistoriskt värdefull struktur, enligt det kommunala kulturminnesvårdsprogrammet. Riksintresset K71 (Skålhamravägen) sträcker sig över flera kommungränser och innehåller bland annat en stor och komplex fornlämningsmiljö från järnåldern med värdefulla vägmiljöer. Området uppvisar ett öppet kulturlandskap där gårdarna ofta haft samma läge från förhistorien till idag. Redan i kartmaterial från år 1689 (A14: ) benämns de öppna vyerna söder om föreslagen etablering Mällösa kungsäng. I anslutning till denna kungsäng har ett ängsvaktarboställe funnits på samma plats som dagens Herräng, söder om föreslagen etablering. Den nu föreslagna placeringen av hallen (se kartbilaga) som uppges bli 15x24x4,7 kommer att dominera kulturlandskapet samt försvåra förståelsen av landskapets historia. Det öppna landskapet har en lång tradition av brukande. En maskinhall utan anknytning till jordbruksdriften i området placeras företrädesvis på en mer lämplig plats. Placering samt volym på byggnaden står i konflikt med det öppna landskapet och markanvändningen. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden accepterar inte föreslagen etablering. Det öppna landskapet har en lång tradition av brukande. En maskinhall utan anknytning till jordbruksdriften i området placeras företrädesvis på en mer lämplig plats. Placering samt volym på byggnaden står i konflikt med det öppna landskapet och markanvändningen. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september beslutat lämna ärendet till kulturnämnden utan eget ställningstagande. 6 (26)

7 sgång Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Miljö & bygglov. Remiss Grana 1:19. Förhandsbesked uppförande av maskinhall Kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse med kartbilaga Exp: Akt Handl. SBN 7 (26)

8 Markims-Lundby 2:1, Markim socken, Vallentuna kommun KN 72 Dnr KN Kulturnämnden accepterar inte föreslagna lokaliseringar då de försvårar förståelsen av den historiska bebyggelsestrukturen i området. Den ena lokaliseringen, om tre nya hus, föreslås i nära anslutning till gården. Under 1900-talets senare del har flera avstyckningar skett och ytterligare fler nya hus grupperade tillsammans så nära inpå gården påverkar balansen i området. Den andra lokaliseringen, i anslutning till Korshammarstorpet, riskerar att utplåna spåren av torpet vid etablering av en ny hästgård. Kulturnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden över förhandsbesked på nybyggnation av fyra enbostadshus och ett stall samt avstyckning av tomter kring dessa. Kulturförvaltningen De två föreslagna placeringarna ligger inom helhetsmiljö med kulturhistoriskt värdefull struktur enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram. Den föreslagna etableringen i anslutning till gården om tre nya hus ligger också delvis inom riksintresse för kulturmiljö. Gården Lilla Lundby, är beläget i det kulturhistoriskt värdefulla Markim - Orkesta området. Lilla Lundby flyttades ut från bytomten som tillhörde Stora Lundby i anslutning till laga skiftet på 1800-talet. Inom ägorna finns ett antal torp och torplägen bevarade. Bebyggelsestrukturen och gårdarnas historia är fortfarande tydligt avläsbar på plats och i historiska kartor. Området innehåller också de bäst bevarade miljöerna med äldre agrar karaktär i Vallentuna kommun. Kulturlandskapets bebyggelse, odlingsmark och vägnät är välbevarat. Den ena etableringen, av hus med tillhörande stall, föreslås placeras i anslutning till det befintliga Korshammarstorpet som finns belagt i kartmaterial åtminstone från (Se kartbilaga.) I anslutning till detta läge ligger två gravar (fasta fornlämningar), RAÄ 172:1 och RAÄ 172:2 på en höjd i anslutning till den ungefärliga strandlinjen under bronsåldern. Miljön är mycket känslig för nyetablering av bebyggelse då det enskilt belägna torpet i gårdens utkant är typiska exempel på just torpbebyggelse och lokalisering vars historia riskerar att försvinna vid etablering av en ny hästgård i dess ställe. Den andra etableringen, av tre bostadshus, föreslås placeras straxt öster om gården. Under 1900-talets senare decennier har det tillkommit enstaka bebyggelse på avstyckade tomter längs vägen genom Lundby ägor och intill gamla torp. Tillkommer ytterligare 8 (26)

9 bebyggelse i synnerhet i exponerade lägen - kan det på sikt bli svårt att uppfatta den historiska bebyggelsestrukturen. Vid det senaste tillfället som kulturnämnden behandlade en avstyckning inom fastigheten, KN 87 ( ), avstyrktes eventuell ytterligare tillkommande bebyggelse i det nu föreslagna läget. Enligt rådande översiktsplan kan i glesbygd smärre komplettering till befintlig bebyggelse prövas. En grupp bostäder får dock ej successivt byggas upp på detta sätt utan planläggning vilket håller på att ske i anslutning till gården Lilla Lundby. Föreslagna etableringar försvårar förståelsen av den historiska bebyggelsestrukturen i området. Den ena lokaliseringen, om tre nya hus, föreslås i nära anslutning till gården. Under 1900-talets senare del har flera avstyckningar skett och ytterligare fler nya hus grupperade tillsammans så nära inpå gården påverkar balansen i området. Den andra lokaliseringen, i anslutning till Korshammarstorpet, riskerar att utplåna spåren av torpet vid etablering av en ny hästgård. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden accepterar inte föreslagna lokaliseringar då de försvårar förståelsen av den historiska bebyggelsestrukturen i området. Den ena lokaliseringen, om tre nya hus, föreslås i nära anslutning till gården. Under 1900-talets senare del har flera avstyckningar skett och ytterligare fler nya hus grupperade tillsammans så nära inpå gården påverkar balansen i området. Den andra lokaliseringen, i anslutning till Korshammarstorpet, riskerar att utplåna spåren av torpet vid etablering av en ny hästgård. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september beslutat lämna ärendet till kulturnämnden utan eget ställningstagande. Yrkande Hans Heneby (M) yrkar att kulturnämnden accepterar lokaliseringen om tre nya hus i nära anslutning till gården. Bengt Dahlbeck (C) biträder yrkandet. sgång Ordföranden ställer proposition på kulturförvaltningens förslag och Hans Henebys förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med kulturförvaltningens förslag. 9 (26)

10 Handlingar i ärendet 1. Miljö & bygglov. Remiss Markims-Lundby 2:1. Nybyggnad av enbostadshus fyra st Kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse med kartbilaga Exp: Akt Handl. SBN 10 (26)

11 Kulturmiljöprogram i Vallentuna kommun informationsärende KN 73 Dnr KN Kulturnämnden noterar informationen till protokollet. Eleonor Åberg, kommunantikvarie, informerar om Kulturmiljöprogram för Vallentuna kommun. 11 (26)

12 Huvudman för turistfrågor, ändring av reglementen KN 74 Dnr KN Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Se separat protokoll (26)

13 Bidrag till kulturverksamhet 2009 Showdansföreningen FLEX, återremiss KN 75 Dnr KN Kulturnämnden beslutar bevilja Showdansföreningen FLEX ansökan om garantibidrag om kr för framtagning av dräkter mot redovisning av samtliga kostnader. Showdansföreningen FLEX har lämnat in en ansökan om bidrag om kr för dräkter till dansgruppen Nèrgykick. Kulturförvaltningen FLEX är uppdelat i Showdansföreningen FLEX och Showdansskolan FLEX. Showdansföreningen är en fristående, ideell föräldraförening som får intäkter via sponsorer, bidrag och medlemsavgifter. Intäkterna går till finansiering av dräkter, studieresor och tävlingar. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden beslutar bevilja Showdansföreningen FLEX ansökan om garantibidrag om kr mot redovisning av samtliga kostnader. s tidigare behandling Kulturnämnden har den 9 juni beslutat återremittera ärendet för att nämnden närmare behöver granska vilken typ av förening FLEX är för att kunna fatta beslut. Arbetsutskottet har den 3 september beslutat enligt kulturförvaltningens förslag med tillägget att garantibidrag om kr beviljas för framtagning av dräkter mot redovisning av samtliga kostnader. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Showdansföreningen FLEX. Ansökan om bidrag Exp: Akt Handl. Showdansföreningen FLEX 13 (26)

14 Bidrag till studieförbundens verksamhet 2009 KN 76 Dnr KN Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag. Studieförbunden har lämnat redovisning av statsbidragsberättigad verksamhet i Vallentuna verksamhetsåret 2008 som utgör underlag för kommunbidraget Totalt 298 tkr är budgeterat till studieförbundens verksamhet exklusive bidrag till kulturprogram/projekt. En justering av det totala bidraget är gjord enligt beslut i kommunfullmäktige den 15 juni om besparingar för kulturnämnden på 1 % av helårsbudgeten Enligt av kommunfullmäktige fastställda regler utgår bidrag för: A Statsbidragsberättigad studiecirkel, kultur- och övrig folkbildningsverksamhet Det totala antalet godkända deltagartimmar uppgick till (2007: ) ABF Bilda FU SFR SV SISU MBSK Sensus NBV Summa B Bidrag till studieförbundens verksamhet för vuxna psykiskt utvecklingsstörda (personkrets 1 och 2 enligt LSS) Studieförbundet Vuxenskolan och ABF har haft verksamhet för vuxna psykiskt utvecklingsstörda. Antalet studietimmar var totalt 352 (2007: 330). Bidrag för verksamhet enligt B är för kr/studietimme. 14 (26)

15 För verksamhet enligt A utbetalas 2009: ABF Bilda FU SFR SV NBV MBSK Sensus Summa För verksamhet enligt B utbetalas 60 kr/studietimme Studieförbund Studietimmar Kr ABF SV Summa Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse Exp: Akt Handl. Resp. studieförbund 15 (26)

16 Policydokument för Vallentuna bildarkiv KN 77 Dnr KN Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar den föreslagna policyn för Vallentuna bildarkiv med redaktionell ändring på - sid 1 Policydokument för Vallentuna bildarkiv, stycke 3 Bevarande. En kopia av databasen med tillhörande bilder lagras även på en extern, flyttbar hårddisk som förvaras i annan byggnad. Ordet flyttbar stryks ur formuleringen. Vallentuna bildarkiv samlar och tillgängliggör bilder som belyser utvecklingen i de socknar som idag utgör Vallentuna kommun. Bildarkivets målsättning är även att fortlöpande dokumentera kommunens utveckling. Kulturförvaltningen har nu sammanställt ett policydokument som beskriver vad som gäller vid inlämning och registrering av bilder, bevarande, tillgänglighet och nyttjande samt förhållandet till personuppgiftslagen. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden föreslår att kommunen antar den föreslagna policyn för Vallentuna bildarkiv. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september 68 föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag med redaktionell ändring - sid 1 Policydokument för Vallentuna bildarkiv, stycke 3 Bevarande. En kopia av databasen med tillhörande bilder lagras även på en extern, flyttbar hårddisk som förvaras i annan byggnad. Yrkande Hans Heneby (M) yrkar att en redaktionell ändring i policyn görs på - sid 1 Policydokument för Vallentuna bildarkiv, stycke 3 Bevarande. En kopia av databasen med tillhörande bilder lagras även på en extern, flyttbar hårddisk som förvaras i annan byggnad. Ordet flyttbar stryks ur formuleringen. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av Hans Henebys (M) yrkande. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. Tjänsteskrivelse med bilaga Policydokument för Vallentuna bildarkiv Exp: Akt Handl., KS 16 (26)

17 Prissättning för Vallentuna bildarkiv KN 78 Dnr KN Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastslår den föreslagna prissättningen för Vallentuna bildarkiv. Utskrift A4 högupplöst 80:- Utskrift A4 högupplöst 40:- på färgskrivare ej fotokvalitet Mailad högupplöst bild 70:- Mailad lågupplöst bild 20:- Publicering i tidskrift, reklam, broschyr etc: Upplaga max ex. 500:- Upplaga över ex :- Publicering på hemsida 500:- Vallentuna bildarkivs uppgift är att samla och tillgängliggöra bilder som visar hur Vallentuna kommun har utvecklats och förändrats, från slutet av 1800-talet fram till idag. Sedan 2006 är hela samlingen digitaliserad. Tack vare detta är det idag enkelt och kostnadseffektivt att framställa kopior av bilderna i samlingen. Kulturförvaltningen har nu sammanställt ett förslag till prissättning för framställning av kopior. Prissättningen utgår från tids- och materialåtgång samt om bilden ska publiceras eller inte. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden föreslår att kommunen fastslår den föreslagna prissättningen för Vallentuna bildarkiv. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. Prissättning för Vallentuna bildarkiv Exp: Akt, Handl., KS 17 (26)

18 Sammanträdesplan för KN 2010 KN 79 Dnr Kulturnämnden fastställer kulturförvaltningens förslag. Kommunstyrelsen har lämnat en preliminär sammanträdesplan för 2010 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. För att ärenden ska få snabbast möjliga hantering bör övriga nämnder och styrelser beakta kommunstyrelsens sammanträdestider. Förslag till sammanträdesplan 2010 för kulturnämndens arbetsutskott och kulturnämnden: Arbetsutskott: Kulturnämnd: Tors kl Tis. kl jan 26 jan 11 feb 23 feb 18 mars 30 mars 15 april 27 april 27 maj 8 juni 2 sept 14 sept 14 okt 26 okt 2 dec 14 dec Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden fastställer kulturförvaltningens förslag. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. Förslag till sammanträdesplan för KN Exp: Akt Handl. KLK 18 (26)

19 Elektroniska handlingar KN 80 Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag. Kulturchef Pernilla Järveroth informerar om möjligheten att via kommunens hemsida, ta del av detaljplaner med där till hörande handlingar samt protokoll från föregående sammanträde i kulturnämnden. Kulturförvaltningen Idag distribueras handlingar tillhörande ärenden som ska handläggas av kulturnämnden via brevpost. Med kallelsen distribueras även föregående sammanträdesprotokoll. Kulturförvaltningens förslag För att minska tryckkostnader och effektivisera administrationen föreslår kulturförvaltningen att detaljplaner med där till hörande handlingar samt föregående protokoll inte distribueras till nämndens ledamöter och ersättare via brevpost då dessa handlingar finns att tillgå via kommunens hemsida. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt kulturförvaltningens förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 19 (26)

20 Nybyggnad av Bibliotek/kulturhus i kommunalhusparken konstnärlig gestaltning KN 81 Dnr KN Kulturnämnden beslutar enligt konstutskottets förslag. Kommunstyrelsen har beslutat att kr av byggnadskostnaderna för kommunens nya bibliotek och kulturhus ska avsättas för konstnärlig gestaltning (inom detta ligger också anläggningskostnaderna). Statens konstråd har beslutat att tillsammans med Vallentuna kommun genomföra konstnärlig gestaltning i det nya biblioteket och kulturhuset samt utanför byggnaden i Kommunalhusparken. Statens konstråd finansierar 400 tkr till konst i projektet samt tillhandahåller projektledare. En samrådsgrupp har tillsatts som består av: Kulturnämndens konstutskott Jane Schultzberg Ylva Bäckman Nyréns arkitektkontor Pia Englund Lars Gauffin Eva Nyberg Tuna fastigheter Lennart Tillborg Vallentuna gymnasium Erik Antonsson Emelie Bergius Alexander Oregård Johan Skoog Kultur och Bibliotek Charlotta Abrahamsson Pernilla Järveroth Mia Ståhl Broborg Statens konstråd Lotta Mossum Projektledare Den konstnärliga gestaltningen har två delar och föreslås utföras på två platser: Inomhus glashörnan på huset Utomhus i parkområdet 1. ) Inomhus glashörnan på huset För glashörnan på huset är samrådsgruppens förslag Kristoffer Zetterstrand (f. 1973). Zetterstrand arbetar på ett originellt sätt genom att sammanföra vitt skilda referenser från såväl dataspel som äldre (t. ex 1400-tals) måleri. Hans bildvärld är uppbyggd med flera ibland 20 (26)

21 motstridiga rumsligheter som kan ge associationer till scenografiska lager och som bildar ett spel mellan olika nivåer och lager. Uppdraget består i att arbeta med glashörnan på huset i tätt samarbete med arkitekterna. Tanken är en bearbetning av glaset som kommer att ha en yta på ca 60 kvm (ev. blästring, laminat, tryck). Vidare ska konstnären arbeta med de textila ridåerna innanför glaset för att de tillsammans med glaset ska ge ett spel mellan olika bildlager. Detta skulle ske på ett liknande sätt såsom Zetterstrand vanligtvis arbetar med sitt måleri. 2. ) Utomhus i parkområdet Samrådsgruppen har enats om en skulptural gestaltning i parklandskapet i samspel med landskapsutformningen. Gruppens förslag för detta uppdrag är Cecilia Ömalm Krajcikova (f. 1974). Även Ömalm Krajcikova blandar olika stilar och referenser fast på ett helt annat sätt än Zetterstrand. Hennes referenser är från en helt annan tid med tydligare koppling till det okända och hur vi suggereras av det. Uppdraget kommer att bestå i en skulptur i parken och det skulle bli ett intressant möte mellan park, hus och med Zetterstrands bildvärld. Konstutskottets förslag Konstutskottet föreslår att skissuppdraget går till Kristoffer Zetterstrand och Cecilia Ömalm Krajcikova. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 september föreslagit kulturnämnden att besluta enligt konstutskottets förslag. sgång Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Konstutskottet. Tjänsteskrivelse Exp: Akt Handl. Statens Konstråd KS 21 (26)

22 Nybyggnad av Bibliotek/kulturhus i kommunalhusparken - byggprojekt informationsärende KN 82 Dnr KN Kulturnämnden noterar informationen till protokollet. Pernilla Järveroth, kulturchef, informerar om projektet. 22 (26)

23 Budgetuppföljning 2009 VaSaRu-rapport tertial 2 KN 83 Dnr Kulturnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Kulturförvaltningen har upprättat en budget- och verksamhetsuppföljning efter årets första fyra månader samt en prognos för utfallet för hela budgetåret Uppföljningen ska överlämnas till kommunstyrelsen. Kulturförvaltningens förslag Kulturnämnden godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. sgång Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet 1. Kulturförvaltningen. VaSaRu-rapport tertial 2 år Exp: Kommunstyrelsen Akt 23 (26)

24 Övrig fråga information från ledamot KN 84 Kulturnämnden tackar för informationen. Ewa Thorin (M) informerar om Höstfesten den 17 oktober. 24 (26)

25 Anmälningar KN 85 Meddelas och läggs till handlingarna. 1. Protokoll Kommunfullmäktige 1:1 KF 43. Valärenden :2 KF 44. Sammanträdesplan för :3 KF 51 Uppföljning av internkontrollplaner 2008 avvikelserapportering :4 KF 56 Besparingsuppdrag för andra halvåret Kulturnämndens arbetsutskott 1:5 KNAU 57 Besparingsuppdrag för kulturnämnden under andra halvåret :6 KNAU 59 Möte med Stockholms läns Bildningsförbund Kulturrådet 1:7 om fördelning av bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbiblioteken Delegationsbeslut Kulturchef 2:1 Hyresavtal träffat mellan Vallentuna Kultur och Bibliotek och Vallentuna hembygdsförening om andrahandsuthyrning av del av förråd på Tuna torg :2 om T.F. kulturchef under sommarsemester :3 Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia Boktjänst :4 Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia Förlagett (26)

26 2:5 Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia BTJ Sverige :6 Anställningsavtal vikarierande bibliotekarie Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia Bokus AB Förlängning av ramavtal avseende biblioteksmedia Adlibris AB Kommunantikvarie 2:9 Toftesta 7:1 3. Diverse skrivelser Kulturförvaltningen 3:1 Postlista :2 Månadsuppföljning juni 4. Övrigt 4:1 Stockholms läns bildningsförbund. Folkbildning i länet nr :2 Kommunförbundet Stockholms län. Verksamhetsberättelse för :3 STIM STIM-nytt. Nr Exp: Anmälningspärm 26 (26)

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 28 september 2001 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Konferensrum Park Alandia Mariehamn, Åland, fredagen den 28 september 2001 kl 16.00 18.15 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 2010-10-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna måndagen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-16 1 (29) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 12.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2012-04-19 Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kallade tjänstemän Ola Brandell, tf fritidschef pkt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder Byggnadsnämnden 2012-09-18 1 Plats och tid Vilundarummet, kommunhuset, plan 8, Dragonvägen 86 Tisdag 18 september 2012, klockan 18:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M) Ludwig Brogård, (C

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) f r.o.m kl. 14.00 Charlotta Bothorp (M) 106-120 Anne Wigren (C) mellan kl. 08.35-16.35

Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) f r.o.m kl. 14.00 Charlotta Bothorp (M) 106-120 Anne Wigren (C) mellan kl. 08.35-16.35 2012-05-24 Plats och tid Olof Högbergsalen, sambiblioteket kl. 08.00-09.45, 10.05-11.10, 15.00-16.55 Ajournering mellan kl. 09.45-10.05, 11.10-15.00 Beslutande Övriga deltagande Amanda Lind (MP) ordförande

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Beslutande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Antonia Ax:son Johnson

Läs mer