Härmed kallas till Båtdag lördagen den 4 februari 2012 klockan på Van der Nootska Palatset Sankt Paulsgatan 21, Stockholm (Södermalm)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härmed kallas till Båtdag lördagen den 4 februari 2012 klockan 13.00 på Van der Nootska Palatset Sankt Paulsgatan 21, 118 46 Stockholm (Södermalm)"

Transkript

1 KALLELSE och INBJUDAN Härmed kallas till Båtdag lördagen den 4 februari 2012 klockan på Van der Nootska Palatset Sankt Paulsgatan 21, Stockholm (Södermalm) För röstlängdsjustering mottas förbundsklubbarnas ombudsfullmakter från klockan Denna båtdag gives dessvärre inget utrymme för gästföreläsare. Förhandlingarna påbörjas kl Ett avbrott planeras för genomgång och diskussioner om eventuellt samgående mellan Svenska Båtunionen och Sveriges Seglarförbund samt konsekvenserna för SMBF och medlemsklubbarna. Omkring klockan serveras kaffe med kaka varefter förhandlingarna återupptas med beslut i samgåendefrågan. Båtdagssupén börjar med välkomstdrink klockan och kostnaden är 550 kr per kuvert. Inbjudan med meny, finns på omstående sida. Anmälan är bindande och måste vara oss tillhanda senast den 26 januari 2012! Kompletta Båtdagshandlingar postas till samtliga medlemsklubbar fredagen den 20 januari. Handlingarna kommer samma datum även att vara tillgängliga på vår hemsida Saltsjön-Mälarens Båtförbund Inge Bramer förbundsordförande Adress: Telefon: Fax: E-post / Hemsida: Plusgiro / Bankgiro: Organisationsnummer: Hammarby Allé Stockholm

2 KALLELSE och INBJUDAN Båtdag med Båtdagssupé Van der Nootska Palatset Lördagen den 4 februari 2011 Båtdagen börjar kl Båtdagssupé Välkomstdrink Supén serveras Meny Västkustskagen med röd kaviar på danskt rågbröd Husets röda eller vita vin *** Gödkalvsfärsbiff med grön sparris, Parmachips och purjolöks duchesse samt marsalasky Husets röda eller vita vin *** Kaffe och avec *** Dans och Bar VÄLKOMNA Anmälan och avgift skall vara SMBF:s kansli tillhanda senast 26 januari 2012! Kuvertavgiften, 550 kronor, betalas in på förbundets postgiro el. bg Adress: Telefon: Fax: E-post / Hemsida: Plusgiro / Bankgiro: Organisationsnummer: Hammarby Allé Stockholm

3 FÖREDRAGNINGSLISTA BÅTDAGEN Van der Nootska Palatset Lördagen den 4 februari 2012 klockan Upprop av ombud och justering av röstlängd 2. Fråga om båtdagen är behörigen utlyst 3. Val av ordförande och två sekreterare för båtdagen 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera Båtdagens protokoll 5. Val av tre röstkontrollanter 6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Propositioner: 1) Förslag angående styrelsens storlek (bilaga Proposition 1) 2) Långsiktig verksamhetsidé och Verksamhetsplan för år 2011 (bilaga Proposition 2) 3) Fastställande av avgifter och stat (bilaga Proposition 3) Förhandlingarna ajourneras för information och diskussion om eventuellt samgåendet mellan Svenska Båtunionen och Sveriges Seglarforbund Kaffe Utdelning av förtjänsttecken Propositioner, fortsättning: 4) Eventuellt samgående mellan SBU och SSF SMBFs ställningstagande vid BR2012 (bilaga Proposition 4) 10. Motioner: Inga motioner har inkommit 11. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen a) val av förbundsordförande på två år b) val av ledamöter på två år c) val av ledamot på ett år 12. Val av revisorer jämte suppleanter a) val av två revisorer på två år b) val av två revisorssuppleanter på ett år. 13. Val av två ledamöter i förtjänstteckensnämnd på två år 14. Val av valberedning 15. Avslutning

4 Förbundssekreterare Erik Lager Fullmakt avs Båtdagen 2012 Lämnas/insänds till SMBF FULLMAKT för Namn Namn Att vid Saltsjön-Mälarens Båtförbunds Båtdag 4 februari 2012 föra talan för Båtklubbens namn Båtklubbens rösträtt utövas av respektive ombud enligt förbundets stadgar 10 den. Båtklubbens ordförande eller sekreterare Adress: Telefon: Fax: E-post / Hemsida: Plusgiro / Bankgiro: Organisationsnummer: Hammarby Allé Stockholm

5 Foto: Erik Lager Saltsjön-Mälarens Båtförbund

6 Saltsjön-Mälarens Båtförbund Verksamhetsberättelse 2011

7 Saltsjön-Mälarens Båtförbund Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) bildat 1926, är ett regionalt förbund inom riksförbundet Svenska Båtunionen (SBU). Förbundets främsta syfte är att företräda båtlivets intressen och främja ett gott sjömanskap. Verksamhetsområdet omfattar östra Mälaren och skärgården mellan Öja och Norrtäljeviken. Vid slutet av verksamhetsåret var 265 båtklubbar anslutna till SMBF. Dessa klubbar hade medlemmar och medlemmarna hade ca segel- o motorbåtar. Verksamhetsberättelse 2011 Ordförande har ordet Hur båtsommaren 2011 gestaltade sig beror lite på var man befann sig. Efter norrlandskusten var det ganska bra väder men i Skåne tyckte man det var onödigt friska vindar. Här hos oss tyckte i vart fall jag att det var bra d v s blandat väder. Sverige och båtlivet I landet finns drygt båtklubbar med tillsammans ca medlemmar. Även detta år har vi inom SMBF varit fullt sysselsatta. Vi har gjort det vanliga, d.v.s. deltagit i Älvsjömässan och konferenser, utgivit kalendern mm. Styrelsen och våra kommittéer har bearbetat olika frågor och samverkat med alla organisationer och myndigheter vi kommer åt att samverka med. Vi har kort sagt försökt påverka där vi kan. Hotet från EU om att tvinga Sverige att införa moms för allmännyttiga ideella organisationers verksamhet verkade för en kort tid undanröjt. Vi har nyligen konstaterat att EU-kommissionen inte alls anser frågan avgjord. Ett besked som gör att vi måste fortsätta att försöka påverka i den frågan. SMBF försöker i viktiga frågor att driva på ända fram till målsnöret. Ibland vinner vi gehör för våra synpunkter, ibland inte. Under 2011 har vi även haft ett antal andra tunga frågor att arbeta med. Alla vi som åker båt värnar ju om den miljö vi vistas i. Gällande toatömningsfrågan vet vi nu att regeringen bemyndigat transportstyrelsen att utforma regelverket. Remisstiden för detta gick ut 10 januari Utsläppsförbud från fritidsbåt kommer, utan undantag, att gälla alla båtar. Från och med säsongen 2014 blir det utsläppsförbud för fritidsbåtar upp till Örskär och fr.o.m gäller utsläppsförbudet även norr om Örskär. Från och med det året gäller detta förbud även helt nybyggda yrkesfartyg. De yrkesfartyg som fanns tidigare får dock fortsätta att göra utsläpp till Vi vet ju alla att de stora utsläppen av kväve och fosfor kommer från jordbruk, enskilda avlopp och bräddningar av kommunala reningsverk. En båtägare med sommarplats söder om Saltsjöbaden har informerat om att hans båt var ovanligt skäggig vid upptagningen i höstas. Svenska Båtunionen (SBU) har genom de regionala förbunden och dess 900 klubbar ca medlemmar. Fritidsbåtlivet omsätter omkring 5 miljarder kronor om året (exkl. båtköp). En stor del av denna summa kommer glesbygd och kustsamhällen tillgodo. Nacka m.fl. kommuner har ju under året släppt ut ganska mycket orenat avloppsvatten. De verkar inte ens ha skyldighet att informera allmänheten när de gör det. De badande/boende får inget veta. Toatömningsförbudet medför att fritidsbåthamnar skall tillhandahålla möjlighet att tömma toatankar. Hur finansieringen av denna infrastruktur skall ske vet vi inte säkert ännu men man kan väl hoppas att det föreslås en finansiering enligt finsk modell eller liknande. Bidrag bör annars utdelas ganska frikostigt de närmaste åren, nu när regelverket äntligen är känt. Trycket ökar på båtklubbarna att även bygga spolplattor. Hur logistiken sedan skall ordnas i samband med upptagning vet vi idag inte. Många båtklubbar hyr ju in en kran för upptagning. Den kan knappast stå stilla vid spolplattan 5 10 minuter för varje båt som tas upp. En framsynt båtklubb förbereder f n asfaltering av hela hamnplanen med lutning mot den planerade rensbrunnen. Under året har SMBF och Margretelundsvarvets AB:s styrelse beslutat att bolaget skall avveckla varvsrörelsen 30 juni En nybildad varvsförening kommer istället att arrendera området från staden. En av SMBF:s största frågor just nu är det föreslagna samgåendet mellan SMBF:s moderorganisation Svenska Båtunionen (SBU) och Svenska Seglarförbundet (SSF). Frågan har utretts av att antal arbetsgrupper inom SBU och SSF och resultatet har förts ut via SBU:s regionförbund varav SMBF är ett. Vi hoppas att klubbarna numera är så informerade att vi vid SMBF:s båtdag 2012 kan komma fram till ett beslut om vad SMBF skall tycka vid SBU:s Båtriksdag senare i vår. Klart är att många idag vill skaffa båt men allt färre unga vill eller kan engagera sig och ta förtroendeuppdrag inom båtlivet. Ett samgående skulle bl.a. innebära att färre funktionärer behövs på riks- och regional nivå. Det är viktigt att komma ihåg att det främst är de centrala och regionala delarna av SBU och SSF som kommer att påverkas av ett samgående. Båtklubbarna påverkas nog mest genom att de får större möjligheter att få bidrag till sina aktiviteter.

8 Allt är dock inte problematiskt i fritidsbåtarnas Sverige. Det händer även riktigt glädjande saker. Tre båtklubbar i Stockholm (Rörstrands BK, Heleneborgs BK och Västermalms BK) tog initiativ till att hålla Båtklubbarnas Dag. Det är tänkt att vara ett årligt evenemang för att sprida kunskap om fritidsbåtslivet hos politiker och allmänhet. Man arrangerade 27 augusti 2011 en fantastisk båtparad i stadens centrala vatten och höll dessutom öppet hus så att alla som ville kunde titta in på båtklubbarna. Det hela blev en stor succé. Heder åt entusiasterna i dessa klubbar! Ungdomsverksamheten Då ingen båtklubb ansökt om ungdomsstipendiet för 2011 utdelas inget sådant i år. Klubbarna Under 2011 har SMBF tillförts några nya båtklubbar och några klubbar har även valt att lämna SMBF. Både för de klubbar som tillkommit och lämnat oss har det inneburit en ibland intensiv dialog för att säkerställa att protokoll från allmänt medlemsmöte bifogas ansökan. Det bildas också helt nya klubbar som önskar medlemskap i SMBF. Klubbkommittén har varit behjälplig med hur stadgar och föreskrifter bör se ut. Även i år har SMBF tillstyrkt flera båtklubbslån, i huvudsak för investeringar i bryggor och miljöåtgärder. Kommuners olika krav på miljöåtgärder har oroat många klubbar. Att det finns olika krav/synsätt beroende på i vilken kommun klubben är belägen har bidragit till en viss förvirring. För att klubben skall ligga steget före en ev. inspektion har SMBF rekommenderat klubbarna att använda den utmärkta checklista för egenkontroll som framtagits av SBU för att identifiera och sedan åtgärda brister i tid. Skatte- och momsfrågor är ett annat orosmoment. Båtdagen 2011 Förbundets Båtdag hölls lördagen den 5 februari 2011 på van der Nootska Palatset i Stockholm, och samlade 97 deltagare från 46 båtklubbar. Före årsmötesförhandlingarna informerade sjöpolisen om sin verksamhet och närliggande ting. Till ordförande för båtdagen valdes P G Traung. Inga motioner hade inkommit. Därefter behandlades propositioner. De första innefattade fullföljande av tidigare fattade beslut om stadgeändringar samt att styrelsen 2011 ska bestå av maximalt 16 personer inklusive ordförande, kassör och sekreterare. De övriga avsåg verksamhetsplan 2011 och långsiktig verksamhetsidé. Samtliga propositioner antogs. Till förbundskassör valdes Doris Dolietis och till förbundssekreterare Erik Lager, bägge på två år. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Björn Fredriksson, Bert Johansson, Ove Lundin samt Carsten Syverstad. Nyval skedde avseende Bertil Björkman, Christer Bengtsson, Alf Sahlberg och Kenneth Svensson. SMBF:s ungdomsstipendium om kronor utdelades till Sigtuna BK och Utmärkelser för förtjänstfulla insatser inom SMBF utdelades. På kvällen intogs sedvanlig båtdagssupé. Toastmaster var Torgny Ljungkvist. Förbundsråd SMBF:s Förbundsråd hölls den 23 mars på Ersta Konferens & Hotell i Stockholm. Hela 85 deltagare infann sig. Dessa fick bl.a. information om vilket regelverk som gäller vid dykningsarbeten. Dessutom avhandlades motioner och propositioner inför SBU:s båtriksdag. Slutligen redovisades vad SMBF gjort/gör i miljöfrågor och annat. Konferensen avslutades med en livlig diskussion och alla programpunkter hanns därför inte med. Klubbkonferenser Vid den extra klubbkonferens med inriktning på miljöfrågor som hölls på Ersta 13 oktober 2011 var det fullsatt. Drygt 80 deltagare infann sig. Under konferensen presenterades det kommande regelverket gällande toatömning som ska gälla i hela landet från 2016 av en representant från Transportstyrelsen. Skärgårdsstiftelsens omfattande verksamhet presenterades och Stockholms stads miljöförvaltning redogjorde för sin tillsynsverksamhet. En representant från länsstyrelsen informerade om LOVA-bidrag. Vid SMBF:s ordinarie klubbkonferens som hölls 27 november 2011 deltog drygt 70 deltagare från 49 klubbar. Under konferensen avhandlades främst frågan om ett eventuellt samgående mellan Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet. I övrigt diskuterades de vanliga frågorna toatömning, moms och kamerala/formella frågor.

9 Båtlivet och miljön SMBF:s miljökommitté har även 2011 engagerat sig hårt i miljö- och skärgårdsfrågor. Det har gällt samma frågor som tidigare t.ex. tömning av toatankar från fritidsbåtar. En stor del av debatten i den frågan verkar grundas på lösa antaganden och påståenden som t ex att båtägare regelmässigt tömmer toatanken i hamnar och utanför bad. Vi har försökt informera om hur det svenska båtlivet faktiskt fungerar. Transportstyrelsen har nu på regeringens uppdrag lagt ett förslag till föreskrifter i denna fråga. Troligt är dock att de flesta båthamnar/båtklubbar åläggs att hålla både landtoalett och tömningsanläggning. SMBF är representerat i en arbetsgrupp med uppgift att föreslå lämpliga placeringar för tömningsanläggningar i vår region. Kommuner har under året krävt att båtklubbar ska bygga tömningsanläggningar och/eller spolplattor för båtar. Under en av årets klubbkonferenser föreslogs att det skulle instiftas ett pris för miljöbästa klubb inom SMBF. Detta är nu medtaget i SMBF:s verksamhetsplan för SMBF har försökt att, när klubbarna önskar det, bistå i kontakterna med aktuell kommun. Anläggningar för toatömning och spolplattor och även bottentvättar innebär stora investeringar för båtklubbar och det är onekligen en fördel om regelverket är fastlagt innan investeringen görs. Gällande drift av tömningsanläggningar förordar SMBF envetet den finländska modellen; 1/3 statligt anslag, 1/3 sponsorstöd och 1/3 betalas av båtfolket. Flera båtklubbar har nu överklagat av kommunerna debiterade miljöinspektionsavgiften. SMBF har konstaterat att dessa avgifter samt avgifter för miljöfarligt avfall varierar stort mellan kommunerna. SMBF verkar för att sådana avgifter för båtklubbar ska vara låga eller obefintliga. Även anslutningsavgifter för tömningsanläggningar kan komma att bli kännbara för en del båtklubbar. Överläggningar med vissa kommuner pågår. Utbildning SMBF bedriver organiserat utbildning i SBU:s administrativa program för båtklubbar (BAS) omfattande medlemsregistret BAS-M, det klubbadministrativa systemet BAS-K, förbundssystemet BAS-F och ärendehanteringssystemet BAS-Ä. SMBF har under året vid 6 kurstillfällen utbildat 63 funktionärer från 32 klubbar. Flertalet av medlemsklubbarna använder nu BAS-K för sin klubbadministration Efterfrågan på kurser är fortsatt stor och utbildningen kommer i SMBF:s regi att fortgå under nästa verksamhets år. Utbildning har också skett av besiktningsmän (se avsnittet Säkerhetsbesiktning ). Farled och sjösäkerhet SMBF är företrädare för båtlivet när det gäller remissvar till Länsstyrelsen. År 2011 har SMBF fått ett 30-tal remisser och de flesta har besvarats. Under sommarperioden uppdaterades SMBF:s datorsystem och då kunde inte remisser besvaras men det var samtidigt som även SMBF representanter idkade båtliv. Flera remisser har berört tävlingar i Stockholmstrakten. Tyvärr är det alltför enkelt att försöka stänga av ett stort område, som även innefattar någon båtklubb. SMBF:s svar har konsekvent varit att man uppskattar tävlingar men att det inte får inkräkta på möjligheten att använda sin båt. I några fall har någon berörd båtklubb kontaktats för att utreda behovet av avstängning. Många remisser är förorsakade av att passerande båtar åstadkommer ett kraftigt svall. SMBF har då hävdat att svall inte bör förorsaka fartbegränsningar. Enligt sjölagens 20 kap 3 skall den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars med fartyg färdas så att han i onödan stör omgivningen dömas till penningböter. Denna punkt i sjölagen medför att det är straffbart att åstadkomma kraftigt svall och därmed behövs inte fartbegränsning överallt. Länsstyrelsen har ännu inte fattat något beslut om fartbegränsning p.g.a. svall. Ett annat problem är mindre blåvattenssund där kanske främst lokala båtar passerar. SMBF har hävdat att man inte kan begränsa farten i ett sund för att lokalbefolkningen skall kunna simma utan att störas av passerande båtar. Dessutom finns det tusentals liknande sund i Skärgården och man bör inte ha för många fartbegränsningar. Har man det kommer tyvärr även de nödvändiga att nonchaleras och antalet Sjöpoliser utvecklas inte i takt med att Länsstyrelsen inför fartbegränsningar. Länsstyrelsen har beslutat i linje med detta. SMBF har också tillskrivit SMHI för att försöka få mer anpassade sjöväderprognoser. Dagens prognoser i rundradion är alltför svepande och borde inrikta sig på fritidsbåtar under sommaren i stället för den kommersiella sjöfarten. Den senare har andra möjligheter att få del av sjöväderprognoser. SL gjorde på försommaren ett försök att inte öppna Danvikstullsbron under en helg och fattade felaktigt beslut om detta utan att höra fritidsbåtslivet. Avstängningen skulle infalla under en period då många båtar passerar bron och mycket sent, dagen före, fick vi stopp på avstängningen. Den genomfördes i stället vid en senare tidpunkt då vi fick möjlighet att planera för detta. SMBF hemsida användes i början på året för att kunna få till en dialog med medlemmarna angående remisser. Då hemsidans teknik inte gav tillräckligt stöd för detta tvingades vi dessvärre skjuta på projektet till 2012 då SMBF:s nya hemsida tas i bruk. Information Rapporter från styrelsemöten och konferenser läggs vid behov ut på SMBF:s hemsida under rubriken Nyheter. Smärre trycksaker (finns oftast att hämta via hemsidan) har nytryckts och förbundets årliga Kalender har publicerats. SMBF deltog traditionsenligt på årets båtmässa Allt för sjön med en monter i entrétorget. Antalet utställare var 455 stycken och antalet besökare var stycken. Av dessa var 82 % båtägare och 71 % av besökarna spenderade mer än 4 timmar på mässan. Bemanningen i vår monter sköttes av ledamöter i styrelsen och fem personer från Båtklubbarnas dag. Vi demonstrerade SBU:s administrativa system BAS M/K och delade ut exemplar av SMBF:s förbundskalender samt därtill sjölagen, dekaler och trycksaker. Under året har en förnyelse av SMBF:s hemsida påbörjats. IT och teknik Under året har samtliga arbetsdatorer uppgraderats med mer minne och ytterligare en hårddisk i varje maskin. Vår server har fått ett nytt 64-bitars operativsystem. Samtliga övriga program har uppgraderats

10 till den senaste versionen. Syftet var att få upp hastigheten och öka säkerheten. Mailfunktionen har flyttas från den lokala arbetsstationen till servern. Säkerhetsnivån har ökats från 32 till 64 bitars kryptering. Inloggningen till vår server går dessutom via en extern server och brandvägg. Det mesta av SMBF:s utskick tas fram på egen färgskrivare. Alla SMBF:s styrelseledamöter kan logga in hemifrån för att kunna arbeta effektivt. Säkerhetsbesiktning Kompletteringsutbildning av ca 98 besiktningsmän genomfördes under båtmässan i mars Utbildningen genomfördes för de besiktningsmän som hade erhållit sin grundutbildning tidigare än för 5 år sedan. Utbildningen omfattade en genomgång av den reviderade besiktningshandboken samt en utbildning om det nya datasystem som används för att registrera besiktningsprotokollen. Vidare gavs en information om standardiseringsarbetet inom ISOs (Internationella Standardiseringsorganisationen) Tekniska kommitté 188 Small Craft (CE-märkning). Arbete pågår med att ta fram en mer detaljerad Egenkontrollbroschyr i samarbete med SBU. Inom SMBF:s 265 båtklubbar finns i dag 208 utbildade och verksamma besiktningsmän. 47 av SMBF:s båtklubbar har fler än en besiktningsman. Av de 208 besiktningsmännen är 26 registrerade i mer än en båtklubb. 71 av SMBFs båtklubbar saknar egen besiktningsman. En grundutbildning för 6-7 nya besiktningsmän planeras vintern 2011/2012. Hamn- och varvsfrågor SMBF:s förhandlingskommitté biträder efter förmåga alla medlemsklubbar i SMBF som begär stöd. Av SMBF:s medlemsklubbar ligger 71 stycken inom Stockholms stad. Staden har valt att inrätta en permanent samverkansgrupp, numera benämnd förhandlingsdelegation. I denna ingår förutom representanter från idrottsförvaltningen även SMBF och Stockholms Seglarförbund. SMBF lägger relativt mycket kraft på denna förhandlingsdelegation i hopp om att resultaten ska kunna vara normerande även för andra kommuner. Stadens idrottsförvaltning har i uppdrag att i samråd med båtorganisationerna (SMBF och Stockholms Seglarförbund) studera båthamnar och uppläggningsplatser för fritidsbåtar i Stockholm. I uppdraget ingår att bedöma och föreslå vilka båthamnar och uppläggningsplatser som bör behållas på lång sikt, föreslå ny respektive utbyggnad av befintliga hamn- och varvsområden, lämna förlag på nya avtal med löptid på 10 till 15 år, dubbelanvändning av varvsområden m.m. Den sedan länge aviserade båtutredningen skulle egentligen ha varit klar hösten Utredningen är idag, i princip, klar. Det som återstår är att förvaltningens jurister skall granska de avtalsförslag som SMBF bistått staden med att ta fram. Under 2011 har staden beslutat att det skall tas fram en policy för hur staden skall förhålla sig till båtlivet d.v.s. hur verksamheten skall bedrivas. Båtutredningen kommer att utgöra en bilaga till denna policy. Det största problemet i Stockholm är bristen på uppläggningsplatser och konflikten med exploateringsintressen. Strandområdena är särskilt värdefulla ur rekreationssynpunkt och för bostadsbyggande. Då båtklubbar så begärt har styrelsemedlemmar ur SMBF deltagit i förhandlingar med Stockholms idrottsförvaltning, andra kommuner och övriga intressenter. Ekonomi Beträffande den ekonomiska översikten av vår verksamhet hänvisas till balans- och resultaträkningen på sid 7. Förbundet äger samtliga aktier i Margretelundsvarvet AB och innehar en aktie i Stockholmsbriggen samt andelar i Båtorganisationernas försäkringskommitté. Kansli Kansliet har handlagt ärenden med anknytning till styrelsens, kommittéernas och klubbarnas arbete samt svarat för att klubb- och funktionärsregistren kontinuerligt uppdateras. Ideell arbetskraft har använts, bl. a. för registerhållning och distributionsarbete. Elsie Borg har en halvtidstjänst som kanslist. Förtjänsttecken Styrelseledamöter och resurspersoner i SMBF har tilldelats utmärkelse på Båtdagen 2011 för förtjänstfulla insatser inom SMBF och dess verksamhet. Inge Bramer, Kvarnvikens BS, samt Rune Stang, Guldbådans BK, erhöll förtjänstdiplom med silvernål. Rune Nilsson, Västermalms BK, samt Torsten Sköld, Årsta MK tilldelades förtjänstdiplom med guldnål. Styrelse Ordförande Inge Bramer, Kvarnvikens BS Vice ordförande Bert Johansson, Årstavikens SS Förbundssekreterare Erik Lager, Stockholms SS Vice förbundssekr. Lennart Wendt, Sigtuna BK Förbundskassör Doris Dolietis, Sätra BS Vice förbundskassör Birgitta Nyberg, Blynäsvikens BK Bertil Björkman Christer Bengtsson Björn Fredriksson Thore Hansson Gunnar Levenrot Ove Lundin Alf Sahlberg Kenneth Svensson Carsten Syverstad Kjell Thorngren Övriga ledamöter: Gålöbasens BK Ekensbergs BS Håbo BS Morarnas BK BS Karlslund Morarnas BK Lövsta BS (avgått under året) Västerhaninge BS Essinge BK Överbyåsens BK Mellan styrelsemötena har aktuella ärenden handlagts av Arbetsutskottet (AU) som bestått av Inge Bramer, Erik Lager, Doris Dolietis, Bert Johansson och som adjungerad Lennart Wendt. Övriga styrelseledamöter har vid behov deltagit efter särskild kallelse. Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden och AU har sammanträtt 9 gånger.

11 Kommittéer och nämnder Farleds- och sjösäkerhetskommitté Lennart Wendt (sammankallande) Thore Hansson Ove Lundin Bertil Björkman Finanskommitté Doris Dolietis Birgitta Nyberg Förhandlingskommitté Carsten Syverstad Bertil Björkman Erik Lager Klubbkommitté inklusive ungdomsfrågor Gunnar Levenrot Björn Fredriksson Lennart Wendt (stadgar) Alf Sahlberg Miljö och Skärgårdskommitté Kjell Thorngren Thore Hansson (kontaktperson mot SBU) Ove Lundin Alf Sahlberg Ansvarig för SMBFs deltagande i Båtmässan Allt för sjön Bert Johansson IT-ansvar Gunnar Levenrot Kenneth Svensson Alf Sahlberg Besiktning Kenneth Svensson Alf Sahlberg Valdis Dolietis Rune Stang Informationskommitté Christer Bengtsson Erik Lager Bert Johansson Elsie Borg Regionalt försäkringsombud för båtförsäkring Birgitta Nyberg Regionalt försäkringsombud för båtklubbsförsäkring Björn Fredriksson Webmaster Elsie Borg Evenemang Elsie Borg Kalenderredaktör Bert Johansson och Inge Bramer Redaktör Nyheter Erik Lager och Elsie Borg Protestnämnd Ingen Protestnämnd har varit utsedd under Bolag och medlemskap Margretelundsvarvet AB Varvet beläget vid Ulvsundaviken är ett av SMBF helägt bolag som bedriver varvs- och uppläggningsverksamhet. Inge Bramer företräder SMBF vid bolagsstämman. Av SMBF utsedda ledamöter i bolagsstyrelsen har under året varit Erik Lager (ordförande), Gunnar Levenrot och Valdis Dolietis (Sätra Båtsällskap). Varvet kommer att avvecklas per Margretelundsvarvet utger egen verksamhetsberättelse. Båtorganisationernas Försäkringskommitté (BFK) SMBF är en av stiftarna och utövar ett aktivt medlemskap i den ideella föreningen BFK. Birgitta Nyberg företrädde SMBF vid kommitténs årsmöte. Av SMBF utsedda ordinarie ledamöter i kommittén har under året varit Inge Bramer och Leif Karlsson (Stallmästaregårdens BS) med Lennart Wendt respektive Birgitta Nyberg som personliga suppleanter. BFK utger egen verksamhetsberättelse. Svenska Sjö Svenska Sjö AB som administrerar försäkringar ägs i sin helhet av BFK. Under året har Inge Bramer och Leif Karlsson (Stallmästaregårdens BS) varit styrelseledamöter i Svenska Sjö AB. Lennart Wendt respektive Birgitta Nyberg har varit personliga suppleanter till dessa. Svenska Sjö AB upprättar egen årsredovisning. Övriga medlemskap SMBF är ständig medlem i Sjöräddningssällskapet (SSRS) och medlem i Skärgårdsstiftelsens vänner samt Svenska Livräddningssällskapet. Representation Svenska Båtunionen Vid båtriksdagen den 1 3 april 2011 representerades SMBF av Doris Dolietis, Lennart Wendt, Erik Lager och Bertil Björkman samt ytterligare sex styrelseledamöter. Vi ser en fördel i att SMBF är väl representerade och knyter värdefulla kontakter vid sådana tillfällen. Vid Unionsrådet den 20 november 2011 representerades SMBF av Bertil Björkman, Thore Hansson, Erik Lager, Kenneth Svensson och Kjell Thorngren. Under året har Inge Bramer och Lennart Wendt varit ordinarie styrelsemedlemmar i Svenska Båtunionen. Bert Johansson har varit ordinarie ledamot i valberedningen. Thore Hansson har varit ordförande i SBU:s miljökommitté och deltagit i båtmiljörådet. Kenneth Svensson har deltagit i kommittén för sjösäkerhet och teknik. Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Erik Lager har varit adjungerad ledamot i styrelsen. Sjöfartsverkets regionala samrådsgrupp för sjöräddningen SMBF har representerats av Kenneth Svensson och övriga i farledskommittén. Av Båtdagen valda övriga funktionärer utom styrelsen Förtjänstteckensnämnd Bengt Anderhagen (Nybrovikens BS), Ture E Olsson (Örlogsberga BK), Gunnar Widén (Enköpings SS) och Torgny Ljungkvist (Rörstrands BK) Bert Johansson, utsedd av styrelsen, har varit sammankallande. Revisorer Ordinarie revisorer har varit Jörgen Tvermoes (Resarö BK), Peo Persson (Rörstrands BK), Karl-Axel Boström (SS Vega) Suppleanter har varit Ove Janrik (Sundbybergs BK), Gertrud Kristel (Ligna BS) Valberedning Torgny Ljungkvist (Rörstrands BK), sammankallande, Leif Backman (Botkyrka BK), Per-Olof Graaf, (Årstadals BK), Lars von Malmborg, (Essinge BK) och Rune Stang (Guldbådans BK)

12 Bokslut per den 31 december 2011 Budget BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING (Kr) (Tkr) TILLGÅNGAR INTÄKTER Inventarier 1 1 Medlemsavgifter Aktier: Varav SBU st i Margretelundsvarvet AB À nom 100 kr kr st i Stockholmsbriggen AB À nom 100 kr 100 kr Deltagaravgifter SBUs Båtlivsfond Övriga intäkter Försäljningslager Räntor Klubbfordringar SUMMA INTÄKTER Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KOSTNADER Kassa och bank Personalkostnad SUMMA TILLGÅNGAR Styrelsearvoden Förbundslokal Kontorsm, trycks, data EGET KAPITAL & SKULDER Porto/telefon Försäkring Ingående eget kapital Rese och förvalt- Årets förändring ningskostnader Representation Utgående eget kapital och uppvaktningar Konferenser och Möten Leverantörsskulder Datautveckling Övriga skulder Information Upplupna kostnader och Klubbverksamhet förutbetalda intäkter Båtdagen Klubbkonferanser SUMMA EGET KAP. & SKULDER Förbundsråd Utbildning Ungdomsverksamhet Borgensåtagande Båtmässor SMBF har i likhet med övriga båtförbund Miljö och skärgård enskilda underborgensåtaganden till SBU Övriga kostnader för av Swedbank givna lån till medlemsklubbar. SUMMA KOSTNADER Årets driftsresultat Stockholm i januari 2012 Inge Bramer Lennart Wendt Doris Dolietis Bertil Björkman Thore Hansson Christer Bengtsson Bert Johansson Erik Lager Gunnar Levenrot Ove Lundin Björn Fredriksson Carsten Syverstad Kjell Thorngren Birgitta Nyberg Kenneth Svensson Revisionsberättelse har avgivits i januari 2012 Jörgen Tvermoes Peo Persson Karl-Axel Boström

13

14 Proposition 1 Sida 1 (1) Saltsjön Mälarens Båtförbund Förbundsstyrelsens storlek 2012 Förbundsstyrelsen föreslås under 2012 bestå av totalt 15 personer d v s Ordförande Sekreterare Kassör samt ytterligare 12 ledamöter Detta innebär 1) Fem nya ledamöter 2) Thore Hansson kommer också under nästa verksamhetsår ha hög frånvaro från styrelsearbetet 3) Det har också ansetts nödvändigt att Gunnar Levenrot kvarstår inom styrelsen ytterligare, minst ett år för att - i princip enbart - slutföra sitt påbörjade arbete med förnyelse av förbundets tekniska system

15 Proposition 2 Sida 1 (6) Saltsjön Mälarens Båtförbunds verksamhet Detta dokument innehåller A. Långsiktig verksamhetsidé B. Verksamhetsplan 2012 A. Långsiktig verksamhetsidé Bakgrund SMBF:s långsiktiga verksamhetsidé fastställdes vid Båtdagen 2009 efter vid Båtdagarna 2007 och 2008 framförda önskemål om framtagning av dokument som beskriver SMBF:s långsiktiga verksamhetsinriktning. Motsvarande dokument, som beskriver Svenska Båtunionen, fastställdes av Båtriksdagen 2009 och SMBF:s beskrivningar här överensstämmer i alla väsentliga delar med SBU:s dokument. Förutsättningar Saltsjön Mälarens Båtförbund är Svenska Båtunionens största förbund. Vi värnar naturen, verkar för säkerhet och trygghet till sjöss och arbetar för ett rikt båtliv i ett storstadsområde där levande vattenområden är en förutsättning för invånarnas välbefinnande. Saltsjön Mälarens Båtförbund hade år båtklubbar med drygt medlemmar och byggs på ideella krafter. Vision Tillsammans skapar vi det goda båtlivet Visionen beskriver - gemenskap och kamratskap. Många måste engagera sig tillsammans. Man kan inte skapa det goda båtlivet ensam - något som sker nu och framåt i tiden utan bortre tidsgräns. Alla enskilda båtägare, klubbar och förbund har sin syn på det goda båtlivet. Men vi tar fasta på det som förenar oss och det vi vill påverka och utveckla. Verksamhetsmål

16 Proposition 2 Sida 2 (6) Övergripande mål: Vi ska skapa förutsättningar för ett båtliv med livskvalitet för oss och kommande generationer Långsiktiga verksamhetsmål: Vi ska - ta tillvara medlemmarnas intressen och generera medlemsnytta - vara den naturliga samtalspartnern i alla frågor som rör båtlivet - bedriva ett aktivt miljöarbete med koppling till båtlivet - säkerställa den marina infrastrukturen och övriga resurser för fritidsbåtbruk - verka för ett gott sjömanskap Strategi Målen når vi genom att - främja medlemmarnas medinflytande och delaktighet - skapa öppna kommunikationskanaler som förbinder båtmedlem, klubb, förbund och övriga intressenter - aktivt stimulera medlemmarnas vilja att arbeta ideellt - försöka att agera framsynt - främja ungdomsverksamheter - bedriva och verka för utbildning inom båtlivet Vår kärnverksamhet Vår verksamhet bedrivs inom följande områden (med exempel på aktiviteter inom respektive område) 1. Ungdomsfrågor - medverka till att skapa förutsättningar för ungdomsverksamhet inom klubbarna - premiera de klubbar som har gjort störst framsteg inom området 2. Klubbkontakter - vara kompetent samtalspartner till medlemsklubbarna - bistå klubbarna vid deras förhandlingar med t ex markägare - vid förhandling med Stockholms kommun vara företrädare för klubbarna - vara talesman för klubbarna gentemot myndigheter - genom utbildning ge klubbarna förutsättningar för rekrytering av funktionärer när behov finns 3. Sjösäkerhet - värna om båtförarkompetens i teori och praktik

17 Proposition 2 Sida 3 (6) propagera för säkra båtar - verka för lämplig marin infrastruktur - medverka till ändamålsenliga regelverk och bestämmelser 4. Miljö - driva miljöfrågor genom samarbete med myndigheter och miljöorganisationer - vid behov framföra egna miljöförslag - medverka till utbildning så att miljökompetens finns på alla nivåer inom organisationen 5. Information - ge aktuell intern och extern information - deltaga i båtmässor och andra liknande arrangemang med uttalade mål - ha en aktiv hemsida 6. Samverkan/påverkan/nätverk - hålla kontakter med myndigheter och organisationer på alla nivåer - ha ett öppet arbetssätt och stor tillgänglighet - nätverk, vilka skapas och underhålls i enlighet med vår verksamhetsidé 7. Stöd - kansli - kommittéer - informationskompetens - handböcker och olika typer av anvisningar och råd - SMBF:s Kalender

18 Proposition 2 Sida 4 (6) B. Verksamhetsplan 2012 SMBF:s verksamhet 2012 inriktas på information till medlemsklubbarna om vikten av tidsenlig stadgeskrivning att stärka förbundets roll som informations- och kunskapscentrum för båtklubbarna bevakning av farleds- och sjösäkerhetsfrågor insatser för ett aktivt arbete med ungdomsfrågor i klubbarna miljö- och skärgårdsfrågor främst genom insatser som stödjer klubbarna i deras miljöarbete säkerhetsbesiktning av båten som ett sätt för båtägaren att höja båtens kvalité beredskap inför pålagor om mvs-redovisning för ideella föreningar avseende ekonomiska och juridiska effekter samt praktisk utbildning av medlemsklubbarna i dessa frågor Väsentliga arbetsuppgifter inom de olika verksamhetsgrenarna är: Ungdomsfrågor att ta fram förslag på långsiktiga mål för ungdomsverksamheten på grundval av fastställda långsiktiga mål utarbeta en strategi for förbundets framtida ungdomsverksamhet och aktiviteter granska ansökningar och besluta om tilldelning av SMBFs ungdomsstipendium informera samtliga klubbar inför ansökan om SMBFs ungdomsstipendium samt formalisera ansökningshandlingar medverka till samordning mellan båtklubbarnas ungdomsverksamhet och verka för en spridning till andra båtklubbar för att inspirera till ökad ungdomsverksamhet Utbildningsfrågor SBUs administrativa system för båtklubbar (BAS-K och BAS-M) fortsatt intensiv utbildningsinsats under hela verksamhetsåret i avsikt att flertalet av SMBFs medlemsklubbar skall använda systemet för sina administrativa rutiner lag- och skattefrågor för båtklubbar samt vikten av tidsenliga stadgar vidare- och nyutbildning av besiktningsmän i samarbete med SBU miljöfrågor i klubbarna med anordnande av miljöcirklar praktisk utbildning av klubbfunktionärer avseende mervärdesskatteredovisning i båtklubbar Klubbkontakter att fortsatt kalla till regionala träffar med klubbarna genomföra uppföljande kontakter med nya medlemsklubbar att fortsatt vara behjälplig i förhandlingar vid mark- och bryggfrågor gentemot samtliga kommuner inom SMBF:s geografiska område biträda, när så är påkallat, vid tvister där klubben är part färdigställa Båtutredning 07 tillsammans med Stockholms Stads Idrottsförvaltning och Exploateringskontoret vara den självklara kontaktytan för klubbarna vid frågeställningar av allehanda karaktär såväl via hemsidan som genom andra kontaktvägar förmedla specialistkompetens när sådan krävs

19 Proposition 2 Sida 5 (6) vara en kompetent samtalspart Farleds- och sjösäkerhetsfrågor följa upp frågor som påverkar våra farleder där så är möjligt medverka i myndigheters handläggning av ärenden inom verksamhetsområdet propagera för att fritidsbåtsfolket utbildar sig i navigation och sjövett lokalt och i utbildningsorganisationernas regi fortsatt agera i egenskapen av en tung remissinstans till Länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen Sjöfartsverket har samrådsgrupper inom sina farledsområden och vi skall delta vid deras sammankomster bevaka projekten nya nord-sydförbindelser genom Stockholm och ombyggnad av Slussen i förebyggande syfte inventera våra leder och besluta om vilka leder våra åtgärder i första hand skall omfatta, samt vid tillfälliga störningar försöka minimera problemen för fritidsbåtsfolket Säkerhetsbesiktning Översyn i samverkan med SBU i avsikt att utveckla verksamheten SMBF skall verka för att öka medvetenheten om säkerhetsbesiktningens nytta bland båtklubbarnas styrelser och medlemmar bidra med kunskap och idéer i SBU:s säkerhetsbesiktningskommitté för att bistå klubbar och besiktningsmän med aktuell information tillsammans med SBU och vid behov i egen regi utbilda nya säkerhetsbesiktningsmän SMBF skall ajourhålla registret över besiktningsmän samt föra statistik över besiktningsmännens verksamhet Miljö- och Skärgårdsfrågor verka för att klubbarna inte skall behöva betala oskäliga avgifter för avfallshanteringen, samt vara klubbarna behjälpliga vid kontakten med kommunerna i miljöfrågor löpande inhämta, analysera och sprida information som stödjer klubbarna i deras miljöarbete vara klubbarna behjälpiga med i miljöarbetet gällande föreskrifter samt ge allmän support till klubbarna i miljö- och skärgårdsfrågor medverka vid klubbarnas och kommunernas olika aktiviteter för en aktiv skärgård medverka i landstingets regionplanearbete verka för nytt miljötänkande i aktuella klimatfrågor tänka miljösmart samarbeta med SBU:s miljökommitté i aktuella lokala miljöfrågor aktivt agera för att lindra ekonomiska och praktiska konsekvenser av förslaget om obligatorisk installation av toatömningsanläggningar i medlemsklubbarna verka för att det inom regionen årligen utses en miljöbästa båtklubb

20 Proposition 2 Sida 6 (6) IT och teknikfrågor säkerställa en fortsatt säker drift av SMBFs datasystem uppgradera äldre Windows- och Office-versioner till aktuell status Informationsfrågor löpande tillhandahålla information om förbundets verksamhet delta på båtmässan Allt för sjön producera SMBF:s Kalender följa vad som händer inom båtlivet inom vår region samt bevaka påverkande händelser nationellt och internationellt utveckla hemsidan till att bli den naturliga mötesplatsen för frågor om båtlivet i vår skärgård revidera befintliga informationsskrifter och komplettera med nya Interna uppgifter kontinuiteten vid generationsskiften inom SMBFs styrelse och kommittéer måste säkras SMBFs nuvarande starka position i SBU måste förbli så. Generationsskifte i vår representation där måste fortsatt förberedas och säkras Fortsatt bevakning tillsammans med SBU av frågan om lämpliga juridiska konstellationer SMBF:s styrelse hemställer att Båtdagen 2012 fastställer detta dokument som varande Saltsjön Mälarens Båtförbunds långsiktiga verksamhetsidé och verksamhetsplan för år 2012.

21 Proposition FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER OCH STAT Förbundsstyrelsens budgetförslag för år 2012 redovisas med kommentarer i bilaga. För 2012 föreslås följande medlemsavgifter (förändrade): För familjemedlemskap eller enskild medlem i SMBF enkelansluten klubb 84:00 kr (2011=84:00) För familjemedlemskap eller enskild medlem som även är ansluten till Svenska Seglarförbundet ( dubbelansluten ) 74:00 kr (2011= 74:00) För enskild medlem under 21 år i enkel/dubbelansluten klubb 30:00 kr (2011=30:00) I dessa belopp ingår avgiften till Svenska Båtunionen (SBU) med 56:00, 51:00 respektive 25:00 kr. Hemställan Förbundsstyrelsen hemställer att Båtdagen beslutar att att avgifterna för år 2012 fastställs till ovan angivna belopp budget för år 2012 fastställs enligt förslag i bilaga på omstående sida FÖRBUNDSSTYRELSEN Bilaga, omstående sida: Budgetförslag för år 2012

22 Proposition Förslag till budget för SMBF år 2012 Bilaga INTÄKTER (Tkr) BUDGET 2012 (Tkr) UTFALL 2011 Medlemsavgifter varav SBU NETTO till SMBFs verksamhet Budget-kommentarer Huvuddelen av intäkterna utgörs av medlemsavgifter SBU-avgiften är i redovisningen rapporterad som en transportpost Övr. ekon. bidrag Deltagaravgifter Övriga intäkter Räntor SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Personalkostnader Styrelsearvoden Förbundslokal Kontorsm, trycksaker Porto/telefon Försäkring 7 7 Rese- och förvaltningskostnader Representation och Uppvaktningar Konferenser och möten Datautveckling Information Klubbverksamhet 6 2 Båtdagen Ordförandekonferens Förbundsråd Utbildning Ungdomsverksamhet 12 0 Båtmässor Miljö och skärgård Övriga kostnader 10 9 SUMMA KOSTNADER UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT

23 Proposition nr 4 till SMBF Båtdag Frågan om sammanslagning mellan SBU och SSF närmar sig sitt avgörande. För att SBU skall kunna besluta i frågan krävs ett tillägg till SBU stadgar enligt följande: 20 Sammanslagning med annan båtorganisation Båtriksdagen eller extra Båtriksdag kan med 2/3 majoritet av godkända röster på två Båtriksdagar i följd, varav en skall vara ordinarie, fatta beslut om att gå samman med annan båtorganisation. Därvid skall vid det andra beslutet även beslutas hur det skall förfaras med Svenska Båtunionens behållna tillgångar. Eventuella val av ledamöter, som sträcker sig mer än ett år framåt, skall avkortas och samtliga ställer sina platser till förfogande vid nästa Båtriksdag. För SMBF:s del gäller att verksamheten i den nuvarande organisationen vid en sammanslagning kommer att upphöra och att ett nytt distrikt i den nya organisationen bildas. Vid SBU Båtriksdag gäller dessutom att Båtförbunden skall ta ställning till om förberedelserna för sammanslagning skall fortsätta. Allt är inte i skrivande stund klart och bland annat följande punkter måste lämnas till en vidare utredning: Är 12 distrikt den organisatoriska indelning, som kan accepteras? Namnfrågan är inte löst men förväntas lösas vid en extra Båtriksdag hösten 2012 Många demokratifrågor för hela organisationen är inte ännu lösta. Skall distriktens roll även i fortsättningen vara att vara klubbarnas språkrör i den centrala organisationen eller skall klubbarna få göra sin röst hörd direkt på det nya förbundets årsmöte? Hur skall rösterna vid det nya förbundets årsmöte fördelas? SMBFs styrelse anser att ekonomifrågor måste lösas så att ingen SMBF-medlem vid inträdet och de 2 följande åren får höjd avgift till nya organisationen jämfört med tidigare. Dessutom anser SMBFs styrelse att överföring av värden från SBUs nuvarande balansräknings till den nya organisationen måste diskuteras och att exempelvis fonderade medel i SBUs balansräkning även fortsättningsvis skall riktas mot båtlivsutveckling. Till SMBF båtdag vill därför styrelsen att årsmötet tar ställning till: 1. Skall sammanslagningsarbetet mellan SBU och SSF fortsätta? 2. Kan årsmötet godta att 20 ovan med denna eller liknande lydelse läggs till i nuvarande SBU-stadgar? 3. Ges SMBFs representanter vid BR2012 uppdraget att i övrigt hantera frågorna enligt beskrivningen ovan? Detta är inte den sista omröstningen inom SMBF medlemsmöte innan en eventuell sammanslagning kan göras.

24 Valberedningen Valberedningens förslag till Båtdagen 2012 Förbundsordförande (2 år) Inge Bramer Kvarnvikens BS Omval Övriga ledamöter (2 år) Thore Hansson, Morarnas BK Omval Lennart Wendt, Sigtuna BK Omval Hans Loewy Heleneborgs BK Nyval Lasse Rising Gålö BK Nyval Helena Winberg, Gålöbasens BK Nyval Övriga ledamöter (1 år) på vakanta platser - efter Ove Lundin Gunnar Levenrot Karlslunds BK Omval - efter Björn Fredriksson Anders Ekström, Kristinebergs BK Nyval - efter Alf Sahlberg Karin Wieslander Rörstrands BK Nyval Valda till 2013 Förbundskassör Doris Dolietis Sätra SS Förbundssekreterare Erik Lager Stockholms SS Övriga ledamöter Bertil Björkman Gålöbasens BK Christer Bengtsson Ekensbergs BS (avgått 2011) Björn Fredriksson Håbo BS Bert Johansson Årstavikens SS (avgått 2011) Ove Lundin Morarnas BK (avgått 2011) Alf Sahlberg Lövsta BK Kenneth Svensson Västerhaninge BS Revisorer och revisorsuppleanter Ordinarie (2 år) Jörgen Tvermoes Resarö BK Omval Peo Persson Rörstrands BK Omval Suppleanter (1 år) Ove Janrik Sundbybergs BK Omval Gertrud Kristel Ligna BS Omval Vald till 2013 Ordinarie Karl-Axel Boström SS Vega Förtjänstmärkesnämnd Torgny Ljungkvist Rörstrands BK Omval Gunnar Widén Enköpings SS Omval Valberedning (1 år) Valberedningen avstår från att lägga förslag Valberedningen

25 Valberedningen Nomineringar Funktion Namn Nominerade av klubbar Förbundsordförande Inge Bramer, Kvarnvikens BS Ledamöter Anders Ekström, Kristinebergs BK Lina Isacs, Gröndals BK (Lina har avböjt kandidatur) Stefan Iwanowski, Heleneborgs BK (Stefan har avböjt kandidatur) Christer Levihn, Ålstens BK (Christer har avböjt kandidatur) Hans Loewy, Heleneborgs BK Lasse Rising, Gålö BK Kjell Thorngren, Överbyåsens BK Karin Wieslander, Rörstrands BK Helena Winberg, Gålöbasens BK Nominerade av valberedningen Thore Hansson, Morarnas BK Gunnar Levenrot, Karlslunds BK Lennart Wendt, Sigtuna BK Revisorer Jörgen Tvermoes, Resarö BK Peo Persson, Rörstrands BK Revisorsuppleanter Förtjänstmärkesnämnd Owe Janrik, Sundbybergs BK Gertrud Kristel, Ligna BK Torgny Ljungkvist, Rörstrands BK Gunnar Widén Enköpings SS Valberedningen

Drömmen som blev verklighet. saltsjön-mälarens båtförbund. besiktningsmän klubbuppgifter broöppningar. kalender. Båtlivsfrämjandet. www.smbf.

Drömmen som blev verklighet. saltsjön-mälarens båtförbund. besiktningsmän klubbuppgifter broöppningar. kalender. Båtlivsfrämjandet. www.smbf. kalender 2012 1926 2012 besiktningsmän klubbuppgifter broöppningar Drömmen som blev verklighet Saltsjön Mälarens Båtförbund Båtlivsfrämjandet saltsjön-mälarens båtförbund 1 www.smbf.org Foto: Lennart Pukitis

Läs mer

Pippi slussar vidare. broöppningar klubbuppgifter besiktningsmän. saltsjön-mälarens www.smbf.org båtförbund. kalender.

Pippi slussar vidare. broöppningar klubbuppgifter besiktningsmän. saltsjön-mälarens www.smbf.org båtförbund. kalender. kalender 2013 1926 2013 broöppningar klubbuppgifter besiktningsmän Pippi slussar vidare saltsjön mälarens båtförbund Båtlivsfrämjandet saltsjön-mälarens www.smbf.org båtförbund 1 Foto: Lotta Ivarsson Var

Läs mer

Slutrapport Utveckla SBU

Slutrapport Utveckla SBU Sida: 1/34 Slutrapport Utveckla SBU Projektnamn Beställare Projektledare Delprojektledare Medverkande admin. support Utveckla SBU Båtriksdagen Tommy Sandin Lennart Clarstedh, Kjell Holst, Bertil Björkman,

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Skånes Båtförbund. Verksamhetsberättelse

Skånes Båtförbund. Verksamhetsberättelse Skånes Båtförbund Verksamhetsberättelse 2012 Förbundets verksamhetsår 1 januari 31 december 2012. Vid årets slut var 37 klubbar anslutna till Skånes Båtförbund. Klubbarna har drygt 11.400 medlemmar. Styrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Vi har som föreningar olika förutsättningar i vårt arbete. Men vi har gemensamma

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Svenska Båtunionen. Verksamhet 2009

Svenska Båtunionen. Verksamhet 2009 Svenska Båtunionen Verksamhet 2009 Svenska Båtunionen En bärkraftig idé En stabil organisation Sverige är ett unikt land för båtliv. Stora skärgårdsområden, långa kuster, 95 000 farbara insjöar och över

Läs mer

Bulletinen. Styrelsens ANSVAR med lagen i ryggen. Äldsta Vägtrumman Olsfors-Östra Hunghult

Bulletinen. Styrelsens ANSVAR med lagen i ryggen. Äldsta Vägtrumman Olsfors-Östra Hunghult Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 4 2014 Styrelsens ANSVAR med lagen i ryggen Busstransfer! Anmälan öppen! REVs Stämma Grand Hotell i Borås 14-15 mars 2015: Seminarier Hearing

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. MEDLEMS- OCH BÅTREGISTER... 2 Nytt medlemssystem... 2 Medlemsutveckling... 2 2. PÅ KRYSS... 3 3. MEDLEMSMATRIKEL... 4 4. ÅRSBOKEN...

Läs mer