1 Delårsrapport april 2013 miljö- och hälsoskyddsnämnden SENARE UTSKICK. 2 Revision av miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Delårsrapport april 2013 miljö- och hälsoskyddsnämnden SENARE UTSKICK. 2 Revision av miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande 2012"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tid Måndagen den 27 maj 2013 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Delårsrapport april 2013 miljö- och hälsoskyddsnämnden SENARE UTSKICK 2 Revision av miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande Enhetschefen/miljöenheten informerar 4 Anmälningsärenden 5 Dokumenthanteringsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 6 Delegationslista 7 Remiss Förslag till detaljplan för Rikstens Friluftsstad, del 4 SENARE UTSKICK 8 Ev. tillkommande ärenden Gruppsammanträden S, V och MP kl. 18:00, konferensrum 2, plan 2, kommunalhuset, Tumba. M, TUP, KD och FP - kl. 18:00, konferensrum Munkhättan, Miljöenheten plan 3, kommunalhuset, Tumba. Kaffe och smörgås från kl. 17:30, Helges restaurang, kommunalhuset, plan 2. Anmäl ev. förhinder till Karina Wallenius, tel , e-post

2 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden Delårsrapport april 2013 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar godkänna delårsrapport för januari april Sammanfattning I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomi, verksamhetens utveckling och en uppföljning av de åtaganden som nämnden har formulerat i ettårsplanen för Avvikelsen mot budget för helåret 2013 är marginell. Bedömningen är att nämnden kommer att klara årets budgetram.

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2013:193 Referens Gunilla Melkersson Mottagare Miljö- och hälsoskyddsnämnden Delårsrapport april Miljö- och hälsoskyddsnämnden Förslag till beslut föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar godkänna delårsrapport för januari april Sammanfattning I årets första delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomi, verksamhetens utveckling och en uppföljning av de åtaganden som nämnden har formulerat i ettårsplanen för Avvikelsen mot budget för helåret 2013 är marginell. Bedömningen är att nämnden kommer att klara årets budgetram. Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

4 Delårsrapport Sidan 1 av 12 Delårsrapport april 2013, Miljö- o hälsoskyddsnämnd Driftbudget (i Tkr) Tkr Bokslut 2012 Utfall janapril 2013 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvik 2013 Intäkter (+) Kostnader (-) Netto (+/-) Nettoresultat per verksamhet tkr Tkr netto Bokslut 2012 netto Budget 2013 netto Prognos 2013 netto Miljö och hälsskyddsnämnden Gemensam verksamhet Miljö- och hälsoskydd Livsmedel Övervakning, naturvård Naturskola Summa Kommentar till helårsprognosen Prognos 2013 Budgetavvikelsen prognostiseras bli marginell. Avvikelsen på +87 tkr består av många mindre poster. Efter ett tertial är det svårt att exakt bedöma hur mycket fakturering som faller ut under året. Bedömningen är att nämnden klarar den budgeterade ramen.

5 Målområde - Medborgarnas Botkyrka Delårsrapport Sidan 2 av 12 Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen (kf) Indikator Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 april Svarstid medborgarförslag Inga beslutade Antalet medborgarförslag 0 Antalet besökande som tillhör verksamhetens del av kommunens hemsida Saknar mätning Åtaganden 1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att under året utveckla och förbättra informationen på webben, bland annat genom Miljöbarometern. Uppföljning och analys Miljöbarometern och hemsidan uppdateras löpande under året. Åtaganden 1.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att driva och delta i nätverk med medborgare, föreningar, organisationer och andra om miljöfrågor. Uppföljning och analys Miljöenheten deltar bland annat i Södertörnsekologerna och nätverk med miljöstrategerna inom Södertörns utvecklingsprogram. Enheten deltar och sitter i styrgruppen för Miljösamverkan Stockholms län. I samarbete med bland andra Länsstyrelsen ingår enheten i energieffektiviseringsstödsnätverket och i nätverket för uppföljning av de regionala miljömålen. Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter (kf) Indikator Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013

6 Andel nöjda/positiva företag i tillsynsverksamhetens kundenkät Delårsrapport Sidan 3 av 12 Årsredovisningen Åtagande 2.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att aktivt arbeta för ett förbättrat bemötande, bättre service och högre tillgänglighet. Uppföljning och analys Ett förvaltningsövergripande arbete kring bemötande, värderingar och interkultur är planerat att starta under året. Åtagande 2.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att genomföra mer kvalitativa kundenkäter för förvaltningens verksamheter. Uppföljning och analys Åtagandet är inte påbörjat. Åtagande 2.3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att aktivt arbeta för att hela verksamheten ska genomsyras av ett interkulturellt förhållningssätt, för att skapa jämlika och jämställda villkor mellan medborgare som präglas av skilda livsvillkor, olikhet och komplexitet. Uppföljning och analys Förvaltningen deltar med representant på kommungemensam utbildning för interkulturell processledning. Denna utbildning kommer sedan att utgöra grunden för det fortsatta arbetet på förvaltningen. Åtagande 2.4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att fortsätta utveckla förvaltningens styrsystem för att bättre kunna belysa eventuella skillnader som beror på kön och geografiskt område (kommundel). Uppföljning och analys Arbetet pågår på förvaltningen. Under året kommer bl a en genomlysning av snöröjningsverksamheten att ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Åtagande 2.5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att i alla verksamheter sträva efter en kvalitetssäkrad dokument- och ärendehantering för att uppnå en jämlik, jämställd och rätts-säker handläggning. Uppföljning och analys Miljöenheten har ett kontinuerligt förbättringsarbete som syftar till att kvalitetssäkra ärende- och dokumenthanteringen. Nämndens dokumenthanteringsplan håller på att uppdateras och ett arbete pågår med att förbättra mallar och blanketter.

7 Delårsrapport Sidan 4 av 12 Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre (kf) Indikator Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 april Antal inspektioner livsmedelslagen 108 Antal inspektioner miljöbalken 104 Antal inspektioner för extra kontroll livsmedelslagen 17 Åtaganden 3.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att bedriva tillsyn enligt lagstiftningen som reglerar miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för att säkerställa en god hälsa för medborgarna. Årliga tillsynsplaner upprättas. Uppföljning och analys För 2013 är tillsyns-och kontrollplaner upprättade som enheten arbetar efter. Åtaganden 3.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att kartlägga hur framtida utmaningar kopplade till klimatförändringarna ska mötas inom nämndens tillsynsområde. Det kan gälla smittspridning, vattenkvalitet etc. Uppföljning och analys En kartläggning av hur framtida utmaningar kopplade till klimatförändringarna ska mötas inom tillsynen pågår. Kartläggningen kommer att ligga till grund för det fortsatta tillsynsarbetet. Målområde - Framtidens jobb Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar (kf) Indikator Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013

8 Antal företagskontakter med energi- o klimatrådgivaren Handläggningstider för tillsynsärenden Delårsrapport Sidan 5 av 12 Årsredovisningen Årsredovisningen Åtaganden 5.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att tillsammans med kommunledningsförvaltningen arbeta för ett bättre näringslivsklimat (service, information, bemötande, handläggningstider etc) i kommunen. Uppföljning och analys Miljöenheten arbetar kontinuerligt med detta i samarbete med övriga samhällsbyggnadsförvaltningen. Åtaganden 5.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att arbeta aktivt för att kommunens nya varumärkesplattform ska få genomslag i alla verksamheter. Uppföljning och analys Åtaganden 5.3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden ta fram åtgärdsförslag för hur kommunens företagsområden kan bli mer attraktiva. Uppföljning och analys Planeringen av arbetet har påbörjats tillsammans med stadsbyggnadsenheten och gata/parkenheten. Åtaganden 5.4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att via Energi- och klimatrådgivningen fortsätta samarbetet med företag och organisationer även Uppföljning och analys Samarbetet med företag och organisationer pågår. Under perioden har energi- och klimatrådgivaren exempelvis deltagit i Earth Hour i kommunen. Energi- och klimatrådgivningen har även påbörjat ett samarbete med Husmässan och dess energisatsning, Energi Arena.

9 Delårsrapport Sidan 6 av 12 Målområde - Välfärd med kvalitet för alla Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar (kf) Indikator Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 april Antal klasser med fältbussen /totalt /38 erbjudna klasser Antal deltagare med fältbussen Antal lärare som anser att dagen med fältbussen bidrar till att uppfylla kursplanemålen Årsredovisningen Åtaganden 6.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att i samarbete med utbildningsförvaltningen driva och utveckla Naturskolan som består av Miljöpedagogiskt center och Fältbussen. Uppföljning och analys Samarbetet pågår kontinuerligt och Naturskolan, d v s Fältbussen och Naturpedagogiskt center har regelbundna planeringsmöten. Under perioden har Naturskolan haft en fortbildningsdag för fritidspersonal. Åtaganden 6.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig fortsätta att utveckla det samarbete som inletts mellan Fältbussen, Grundskolan, Gymnasieskolan och Södertörns högskola. Uppföljning och analys Samarbetet pågår.

10 Delårsrapport Sidan 7 av 12 Målområde - Grön stad i rörelse Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva (kf) Indikator Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 april Invånarnas totala energiförbrukning i Botkyrk Antal personbilar som är miljöfordon, registrerade i Botkyrka Årsredovisningen Årsredovisningen Åtaganden 8.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att i samarbete med energirådgivningen, berörda nämnder, företag och bolag bidra till att direktivet om energieffektivisering uppfylls. Arbetet drivs inom ramen för det statliga energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet. Uppföljning och analys Årsrapporten för vår energieffektiviseringsstrategi 2012 har godkänts av Energimyndigheten. Strategin, som är kommunövergripande, innehåller transporter, upphandling, energieffektiva byggnader och samhällsplanering. Arbetet kommer att intensifieras under Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer (kf) Indikator Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 april Antal rastande och häckade arter av vadar fåglar i Botkyrka per år Andel av de klassade sjöarna i Botkyrka (tot 6 stycken) som uppnår god ekologisk status Mängd totalfosfor i Kagghamraåns utlopp Östersjön Årsredovisningen Årsredovisningen Årsredovisningen

11 Delårsrapport Sidan 8 av 12 Bevara och utveckla Botkyrkas gröna och blå värden för att öka Botkyrkas attraktivitet. Åtaganden 9.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att skydda naturvärden enligt tillståndsoch tillsynsbestämmelserna i Miljöbalken. Uppföljning och analys Miljöenheten utför löpande tillsyn över att skötselplanerna i Botkyrkas naturområden följs. Åtaganden 9.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att genom det årligen antagna miljöövervakningsprogrammet följa upp kvaliteten i mark, luft och vatten. Programmet utökas fr o m 2013 till att omfatta en inventeringsplan för biologisk miljöövervakning. Uppföljning och analys Ett kontinuerligt miljöövervakningsarbete pågår. Arbetet med en inventeringsplan för biologisk miljöövervakning är inte påbörjat. Åtaganden 9.3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att delta i dagvattenprojektet för Norra Botkyrka. Uppföljning och analys Miljöenheten deltar i dagvattenprojektet för Norra Botkyrka. Åtaganden 9.4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att tillsammans med övriga berörda nämnder successivt genomföra åtgärderna i handlingsprogrammet för Botkyrkas Gröna värden. För 2013 lyfts särskilt åtgärder för att öka tillgängligheten till naturoch rekreationsområden. Uppföljning och analys Arbetet pågår. Exempelvis pågår ett arbete med att förbättra Mälarpromenaden, Kulturstigen och Hälsans stig. Åtaganden 9.5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att tillsammans med berörda nämnder fortsätta det uppstartade arbetet med en vattenplan för kommunen. Uppföljning och analys Nämnden sökte, men fick inte bidrag från Länsstyrelsen för att arbeta med en vattenplan för Botkyrka. Enheten kommer att arbeta vidare i mån av tillgängliga resurser Åtaganden 9.6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att samarbeta med berörda nämnder, markägare, SRV-återvinning och länsstyrelsen för att minska nedskräpning och dumpning av avfall i naturen.

12 Delårsrapport Sidan 9 av 12 Uppföljning och analys Ett arbete kommer att genomföras med att kartlägga nuläget och att ta fram en handlingsplan. Åtaganden 9.7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att genomföra projektet Naturport på Lida Friluftsgård Uppföljning och analys Projektet Naturport på Lida Friluftsgård kommer att genomföras under 2013.

13 Delårsrapport Sidan 10 av 12 Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap (kf) Åtaganden 10.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att undersöka möjligheten av att anlita socialt entreprenörer i naturvårdsarbetet. Uppföljning och analys Åtagandet är inte påbörjat. Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur (kf) Indikator Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 april Andel skyddsvärda äng- och hagmarker som hävdats under året Årsredovisningen Åtaganden 11.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att inom ramen för Botkyrkas gröna värden bidra till att tillgängliggöra kulturvärden i kommunens natur, särskilt i naturreservaten. Uppföljning och analys Ett arbete pågår i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Exempelvis kommer kommunen i samband med upprustning av Mälarpromenaden lyfta fram och tillgängligöra kulturvärden.

14 Delårsrapport Sidan 11 av 12 Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens (kf) Åtaganden 12.1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter ska bidra till att utveckla en effektiv internkommunikativ process 12.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att utveckla samarbetet med kontaktcenter i syfte att ge medborgarna förbättrad service. Uppföljning och analys Miljöenheten har återkomande möten med kontaktcenter för att förbättra samarbetet och förbättra servicen till medborgarna. Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 (kf) Indikator Utfall 201 Utfall 2012 Utfall 2013 april Bilpoolsandel av det totala antalet körda kilo- Meter i tjänsten på miljöenheten Andel tjänsteärenden som görs med kollektivtrafik med cykel eller till fots Saknar mätning Saknar mätning Åtaganden 13.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att fasa ut allt resande i tjänsten med fossila bränslen. När det inte går klimatkompenserar vi. Uppföljning och analys Miljöenheten följer kommunens fordons- och resepolicy. Slutsatser för framtiden 13.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åtar sig att delta i kommunens energieffektiviseringsprojekt. De omfattar energianvändning i byggnader, transporter, upphandling och samhällsplanering. Uppföljning och analys Miljöenheten är projektledare för kommunens energieffektiviseringsprojekt och samarbetar med enheterna på, Botkyrkabyggen och Länsstyrelsen.

15 Delårsrapport Sidan 12 av 12

16 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden Revision av miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande 2012 Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av revisionen. Sammanfattning Föreligger Revisionsskrivelse samt PM från Öhrlings PriceWaterhouse Coopers med redovisning av vad som framkommit vid granskningen av miljöoch hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande 2012.

17 Jan Nilsson PM Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsutövande Bakgrund Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen. En viktig del i den årliga granskningen är att bedöma om nämndens eller styrelsens ansvarsutövande är tillfredställande. Med ansvarsutövning avses nämndens/styrelsens aktiva åtgärder för att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Ett effektivt ansvarsutövande förutsätter att det finns system och rutiner som stödjer nämnden i dess arbete. Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten och att kontrollen inom nämnden är tillräcklig. Mot bakgrund av ovanstående har PwC fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att granska ansvarsutövningen inom kommunens nämnder. Resultatet av granskningen har diskuterats vid ett sammanträffande mellan förtroendevalda revisorer samt nämnd- och förvaltningsledning. 2. Genomförande Den årliga granskningen av ansvarsutövande har genomförts enligt följande arbetsmodell: Insamling av grunddokumentation Analys/verifiering av grunddokumentation Avstämning/diskussion med nämnd och förvaltningsledning Upprättande av PM Avstämning och diskussion med kommunstyrelse/kommunledning Uppföljning av resultat/underlag kring fördjupande revisionsprojekt 1

18 I och med att grunddokumentation insamlades tidigare år har årets granskning fokuserats på en komplettering av materialet och en diskussion kring: Verksamhetsberättelse Lägesrapporter/uppföljningar Framtidsperspektiv 3. Resultat 3.1 Allmänt Den sammanfattande bedömningen är att det finns ett strukturerat system för styrning och ledning samt uppföljning och kontroll som omfattar nämndens samlade verksamhetsområde. Utvecklingsområden är bl a mätbara nämndmål, intern kontroll, tätare protokollförd ekonomisk rapportering, utveckla protokollen när det gäller anmälningsärende samt att säkerställa att protokollen publiceras på kommunens webbplats. Protokollen har dock utvecklats utifrån informationssynpunkt, i enlighet med de synpunkter som lämnades vid förra årets granskning. 3.2 Verksamhetsberättelse Ekonomiskt resultat Nämnden redovisar ett negativt budgetutfall på 0,2 mnkr, vilket innebär att den av kommunfullmäktige fastställda ramen inte fullt ut klarats. Budgetunderskottet är dock marginellt och förklaras av ej upparbetade intäkter 2012 i form av statliga bidrag för bl a klimat- och energirådgivning samt markkalkning, som delvis periodiseras över till Sammantaget bedömer vi att orsakerna till budgetavvikelserna kommenteras på ett tillfredsställande sätt i verksamhetsberättelsen. Prognossäkerhet Mnkr och % N-budget T 1 T 2 Utfall Avvik i % P-fel i T 2 i % Nämnd 9,2 0,0 0,0-0,2 2,2 2,2 Den procentuella budgetavvikelsen är 2,2 %. Prognosfelet är 2,2 %, vilket visar på en i stort tillfredsställande träffsäkerhet på totalnivå i budgetutfallsprognosen per tertial II (T 2). Protokollförd uppföljning av ekonomin har skett i nämnden två gånger under året, vilket motsvarar de obligatoriska uppföljningstillfällena. En muntlig 2

19 information har dock lämnats , utifrån justerade siffror i tertialrapport 2. Av reglementet för budgetansvar och intern kontroll framgår att det åligger nämnden att kontinuerligt hålla sig underrättad om såväl kostnader och intäkter som verksamhetens utveckling. Vi bedömer att ovanstående rapporteringsfrekvens inte fullt är tillräcklig. Verksamhetsmässigt resultat Nämnden redovisar bidraget till ettårsplanens kommunövergripande målområden, via åtagande avseende önskvärda resultat. Utifrån de kommunövergripande målen inkl ett nämndmål redovisas 23 åtaganden. Huruvida dessa är genomförda, delvis genomförda eller ej genomförda framgår inte på ett tydligt sätt av redovisningen. När det gäller uppföljning av nämndens verksamhetsplan redovisas 15 aktiviteter, varav 4 är slutförda och 11 påbörjade. Ett nämndmål finns, men där är måluppfyllelsen svår att bedöma. Redovisningen omfattar både specialdestinerade mål och sådana mål där endast mer allmänna åtaganden formulerats. Åtaganden har formulerats och genomförda åtgärder för att nå dessa kommenteras på ett tillfredsställande sätt i verksamhetsberättelsen, förutom när det gäller tydligt ställningstagande kring genomförandegraden samt slutsatser inför framtiden. Följsamhet till anvisningar Verksamhetsberättelsen följer i huvudsak kommunledningsförvaltningens anvisningar, förutom när det gäller tydligt ställningstagande kring genomförandegraden samt slutsatser inför framtiden. Framtidsperspektivet, utifrån uppnått resultat, är ett viktigt utvecklingsområde i verksamhetsberättelsen samt ett tydligt ställningstagande kring genomförandegraden när det gäller åtagandena Det är även viktigt att utveckla uppföljning av mål och åtaganden med hjälp av jämförelser via befintliga databaser, t ex Kolada. Samlad bedömning Den samlade bedömningen av nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat sker i revisionsberättelse och vidhängande redogörelse. I övrigt hänvisar vi till revisionsrapporten över granskning av årsredovisning Lägesrapporter Mål- och kvalitetsarbete I verksamhetsberättelsen finns en beskrivning kring mål- och kvalitetsarbetet, utifrån bidraget till de kommungemensamma målen i ettårsplanen. En övergripande sammanställning av dessa mål och indikatorer finns i kommunens års- 3

20 redovisning. En genomgång och revidering av de kommungemensamma har skett inför planperioden. Utifrån detta har nämnden i dialog med förvaltningen utarbetat sina åtaganden och sitt nämndmål. I övrigt hänvisas till kommentarer i delavsnitt 3.2, kring det verksamhetsmässiga resultatet. Intern kontroll Det är nämnden, som enligt kommunallagen, har det formella ansvaret för den interna kontrollen. De förtroendevalda revisorerna ska årligen bedöma om nämnden har ett fungerande system för intern kontroll. Nämnden har antagit en plan för intern kontroll för 2012, vilket skedde i januari 2012 tillsammans med verksamhetsplan och internbudget. Planen har endast delvis genomförts och genomförda kontroller planeras återredovisas till nämnden först i april/maj 2013, vilket inte är tillfredsställande. Det är viktigt att den interna kontrollen genomförs i sin helhet och i så god tid att formell återrapportering kan ske senast i samband med nämndens behandling av årsredovisningen och det årliga sammanträffandet kring ansvarsutövandet. HRM-system Kommunens införande av nytt personaladministrativt system har varit förenat med omfattande inkörningsproblem. För samhällsbyggnadsförvaltningens del uppges systemet numera i stort fungera på ett tillfredsställande sätt, utifrån det faktum att personalstyrkan är homogen, finns centralt samt består av tillsvidareanställda, dvs inga timanställda eller schemalagd personal. 4. Framtidsperspektiv Under denna punkt har diskussioner förts kring framtidsperspektivet. Bland annat berördes ökat arbete med avfalls- och nedskräpningsfrågor, miljöbarometer samt behovet av en vattenplan (blå värden). För ytterligare information kring framtidsperspektivet hänvisas till nämndens ettårsplan och framåtsikt. 4

21 Botkyrka kommun Revisionsskrivelse Revisionen Samtliga facknämnder Granskning av ansvarsutövande 2012 Kommunens revisorer ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen. En viktig del i den årliga granskningen är att bedöma om nämndens ansvarsutövande är tillfredställande. Med ansvarsutövning avses nämndens/styrelsens aktiva åtgärder för att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Ett effektivt ansvarsutövande förutsätter att det finns rutiner som stödjer nämnden i dess arbete. Med anledning av detta har vi tidigare infordrat en grunddokumentation från varje nämnd när det gäller budget, verksamhetsplaner, reglemente, delegationsordning, olika policydokument m m. Detta material uppdateras årligen via vår protokollsgenomgång. Vi har fördelat nämndbevakningen mellan oss så att det är två förtroendevalda revisorer som löpande följer varje nämnds arbete, bl a via handlingar och protokoll. Dessa revisorer och en representant från PwC sammanträffar årligen med respektive nämndpresidium och förvaltningsledning. Detta bl a för att diskutera det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för det gångna året samt statusen på arbetet kring intern kontroll. Kommunstyrelsens presidium träffas samfällt i samband med slutrevisionen. I detta sammanhang diskuteras bl a resultatet kring kommunstyrelsens ansvarsutövning och resultatet av de nämndvisa genomgångarna. Vi har samfällt beslutat att för kännedom översända bifogat PM, som utgör en dokumentation av vårt sammanträffande med nämndens politiska ledning och förvaltningsledning. De synpunkter som lyfts upp i promemorian förutsätts beaktas av nämnden inför nästa års granskning av ansvarsutövande. För kommunens revisorer Lennart Lindström Ordförande Lena Ingren Vice ordförande

22 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhetschefen/miljöenheten informerar Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen. Sammanfattning Miljöchef Christina Lood/medarbetare inom miljöenheten delger aktuell information till nämnden.

23 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälningsärenden (KS/2013:95) (KS/2013:246) Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av nedanstående handlingar. Handlingar Kommunstyrelsens protokollsutdrag , 86, Finskt förvaltningsområde statsbidrag 2013 (KS/2013:95) samt kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Kommunfullmäktiges protokollsutdrag , 60, Jobbpaketet samt särskilt yttrande (M).

24 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunfullmäktige DnrKS/2013: Jobbpaketet (KS/2013:246) Beslut Kommunfullmäktige beslutar om inriktning på jobbpaketet i enlighet med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens förslag. Kommunstyrelsens beslut i ärendet Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna jobbpaketet och anslår kronor ur kommunstyrelsens medel till förfogande för ändamålet under Sammanfattning Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag till beslut. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden gör en kraftsamling för att få fler Botkyrkabor i arbete. Med utgångspunkt från bland annat kommunens arbetsmarknadspolitiska program har nämnden tagit fram ett jobbpaket som inleds 2013 och därefter utvidgas. Insatserna bedöms fortgå under längre tid. Jobbpaketet består av en satsning på en ny vägledningsfunktion med arbetsmarknadsfokus, fler kommunala vuxenutbildningsplatser, en förstärkning av feriepraktikplatser och sommarjobb för ungdomar, samt en satsning på kommunala resursjobb för dem som står längst från arbetsmarknaden. Jobbpaketet beräknas omfatta en bruttokostnadsökning på kronor för Förvaltningen kommer försöka hitta de effektivitetsförbättringar som kan frilägga kronor för att ändå klara ett genomförande. Detta resulterar därför i en begäran från kommunstyrelsen på netto kronor. Begäran förutsätter att nämnden kan träffa överenskommelser med de fackliga organisationerna. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

25 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] Kommunfullmäktige Dnr KS/2013:246 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet , 24. Yrkanden Jill Melinder (S), Arzu Alan (S), Mats Einarsson (V), Östen Granberg (SD) och Robert Rasmussen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Särskilt yttrande Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. Expedieras till: - Samtliga nämnder - Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen - Ekonomiassistent Suzana Milosavljevic, kommunledningsförvaltningen.

26 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:95 86 Finskt förvaltningsområde - statsbidrag 2013 (KS/2013:95) Beslut Kommunstyrelsen fördelar det statliga bidraget för det finska förvaltningsområdet till nämnderna enligt förslag i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Sammanfattning Kommunen ingår i det finska förvaltningsområdet vilket innebär ett förstärkt skydd enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk för den sverigefinska gruppen. Alla fem nationella minoriteter har ett grundskydd i lagen som gäller i hela landet. Vilka insatser som ska genomföras regleras i stora drag av lagen. Lagen ger utrymme för lokala lösningar inom många av kommunens verksamhetsområden. Under 2012 förbrukades hela statsbidraget för det året, kr plus kr av de medel som fått överföras från tidigare år. För 2013 är statsbidraget kr och inga medel får överföras från Detta innebär att ramen har krympt för Förslaget till fördelning av statsbidraget bygger på förvaltningarnas förslag och har utarbetats i samråd med Sverigefinska samrådsgruppen. Det har varit nödvändigt att prioritera bland förvaltningarnas förslag på grund av det krympande statsbidraget. Statens syn på statsbidraget är att det är utvecklingsmedel och att reguljära tjänster som ges på finska ska integreras i den reguljära budgeten. Ett exempel är att anställa tvåspråkig finsktalande personal som både kan förstärka förvaltningens finska kompetens och samtidigt ge tjänster till icke finskspråkiga brukare. En annan erfarenhet är att om det finns finskspråkig personal på rätt ställen så sköts den finska delen av hemsidan bättre. Demokratiberedningen har behandlat ärendet , 14.

27 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:95 Expedieras till: - Samtliga nämnder - Utvecklingsledare Bengt Eliasson, kommunledningsförvaltningen

28 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen - Miljö- och hälsoskyddsnämnden Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer den uppdaterade dokumenthanteringsplanen för samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanfattning s dokumenthanteringsplan är indelad i respektive verksamhet så att en samlad förteckning av handlingsslag blir tydligare. I dokumenthanteringsplanen redovisas de olika typer av handlingar/dokument som finns inom förvaltningen och vilka som ska bevaras och vilka som ska gallras. Den nya dokumenthanteringsplanen har tagits fram tillsammans med kommunarkivarien. Planen har gjorts mer processinriktad för att mer användas som en hjälp för verksamheterna. Vid mindre förändringar i fastställd dokumenthanteringsplan har kommunarkivarien delegation på att besluta om ändringar.

29 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr sbf/2013:180 Referens Elisabeth Persson Mottagare Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen - Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förslag till beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer den uppdaterade dokumenthanteringsplanen för samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanfattning s dokumenthanteringsplan är indelad i respektive verksamhet så att en samlad förteckning av handlingsslag blir tydligare. I dokumenthanteringsplanen redovisas de olika typer av handlingar/dokument som finns inom förvaltningen och vilka som ska bevaras och vilka som ska gallras. Den nya dokumenthanteringsplanen har tagits fram tillsammans med kommunarkivarien. Planen har gjorts mer processinriktad för att mer användas som en hjälp för verksamheterna. Vid mindre förändringar i fastställd dokumenthanteringsplan har kommunarkivarien delegation på att besluta om ändringar. Bakgrund Nuvarande dokumenthanteringsplan som upprättades 2004 har förändrats i flera delar. Handlingsslag har bytt medium och förvaringsform. Förvaltningen har också bytt namn från tekniska förvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen och i förvaltningen ingår nu miljöenheten. Magnus Andersson Samhällsbyggnadschef Mikael Nyberg Administrativ chef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms --- E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

30 1[1] Dnr sbf/2013:180 s dokumenthanteringsplan till miljö- och hälsoskyddsnämnden Personal och administration sid 2-5 Miljöenheten sid Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms --- E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

31 1 [53] Dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden Arkivansvarig: Administrativ chef Arkivredogörare: Registrator Allmänt: Ärendehanteringssystem Lex om inget annan anges. Diarieförda handlingar och protokoll ska levereras till kommunarkivet efter 5 år. Övriga handlingar levereras efter överenskommelse med kommunarkivarien. Handlingarna ska vara rensade från gem, plast och kladdanteckningar. E-post av ringa betydelse ska gallras vid inaktualitet. Övrig e-post ska diarieföras. Gallring: Gallringsfristen innebär antal år plus innevarande år. Exempel: en handling som skapas 2013 och har två års gallringsfrist gallras Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse t.ex. cirkulär eller handlingar som överlämnats för kännedom, kopior, tillfälliga hjälpmedel, reklam, inbjudningar, handlingar som inte berör myndigheten, cookie-filer, loggar o.dyl. som inte behövs för uppföljning kan gallras vid inaktualitet. Se särskilt gallringsbeslut i kommunstyrelsens arkiv, ärende dnr Giltighet: Dokumenthanteringsplanen gäller under förutsättning att det inte finns avvikande regler om bevarande eller gallring i lag. Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

32 BOTKYRKA KOMMUN 2 [53] PERSONAL OCH ADMINISTRATION EKONOMI Handlingsslag Medium Diarieförs Protokoll / Minnesanteckningar Förvaringsplats / Gallras Anmärkningar Sammanträdesprotokoll Papper Nej Närarkiv Protokoll från tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden och arbetsutskott förvaras årsvis. Handlingarna till protokollen diarieförs i ärendehanteringssystemet tillsammans med ett protokollsutdrag. MBL, minnesanteckningar samverkansgrupp Papper Nej Pärm Gallras endast om de innehåller beslut eller information av direkt betydelse för verksamheten, d v s tillför ärenden sakuppgifter, annars gallras de vid inaktualitet. Minnesanteckningar APT Digitalt Nej G: 2 år Minnesanteckningar ledningsgrupp m m Digitalt Nej G: 2 år

33 BOTKYRKA KOMMUN 3 [53] Ärendehantering Nämndärenden Digitalt Ja Papper Närarkiv Diarielistor Nej Nummerordning och ärendeordning Arkivbeskrivning Ja Arkivbeskrivning med uppgifter om historia, verksamhet, vanligt förekommande handlingsslag och eventuell sekretess. Arkivförteckningar Original finns i kommunarkivet Trycksaker som inte tillhör ärenden Inkomna handlingar Nej T ex Veckoblad, affischer, broschyrer Förfrågningar från myndigheter och allmänhet Förfrågningar från myndigheter och allmänhet Cirkulär, information, instruktioner, kännedomsmaterial Rapporter, utredningar, utvärderingar i ärenden Ja Väsentlig betydelse OBS! Även e-post Nej Gallras Rutinmässig karaktär Nej Gallras Tillfällig rutinmässig karaktär Ja Inkomna och upprättade skrivelser/tjänsteskrivelser Ansökan om elsaneringsbidrag i bostäder Ja

34 BOTKYRKA KOMMUN 4 [53] Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade PR-kort Ja Akter hos MBK Gallras Gallras 3 år efter utgången giltighetstid Avtal Avtal, kontrakt, överenskommelser Ja Externa och interna Avtal, kontrakt, Ja Gallras Rutinmässiga/tillfälliga t ex serviceavtal på maskinutrustning. Gallras 2 år efter avtalstidens utgång Borgensförsäkringar Gallras Värdehandlingar t ex bankgarantier som kommunen förvarar som säkerhet återlämnas när kommunens åtagande upphört Statistik Nej Gallras Tillfällig rutinmässig Statistik till statlig myndighet (SCB) Personalärenden Nej Gallras vid inaktuali tet Personakter Papper Nej Närarkiv Ansökningar till tjänster Offentliga jobb Ja / Gallras Annons av tjänst Ja Ansökan med bilagor för sökande som fick tjänsten bevaras i pappersform. Övriga gallras efter 2 år. Förteckning över sökande Ja

35 BOTKYRKA KOMMUN 5 [53] Ansökningar till praktikplatser och Nej Gallras spontanansökningar Rehabärenden Ja utanför diariet Kurser och konferenser Nej Kurs anordnad av förvaltningen, program och deltagarförteckning Ekonomi Årsredovisning Ja Budget Ja Internbudget, framåtsikt, delårsrapporter och uppföljningar m m Verksamhetsplan Ja Internkontrollplan Ja

36 BOTKYRKA KOMMUN 6 [53] GATA/PARKENHETEN Handlingsslag Medium Diarieförs Allmän administration Förvaringsplats / Gallras Anmärkningar Minnesanteckningar APT Digitalt Nej G: 2 år Trycksaker som inte tillhör ärenden Nej Närarkiv T ex Veckoblad, affischer, broschyrer Offentlig mark Parkkartan Kommunens Geobas Nej Kontinuerlig uppdatering offentliga grönområden Handlingar rörande bildande av Ja naturvårdsområde Planer och utredningar Ja Grönplaner, lekplatsutredningar, grönytor inom detaljplaneområde. Avtal, entreprenad Nybyggnation Ja Avtal av betydelse och särskilt intresse. Avtal, entreprenad Drift och underhåll Avtal, entreprenad rutinmässiga/tillfälliga Ja Avtal av betydelse och särskilt intresse. Nej Pärm/ Handläggare 2 år 2 år efter avtalstidens utgång.

37 BOTKYRKA KOMMUN 7 [53] Avtal markupplåtelser Nej Pärm/ handläggare Avtal skötsel Nej Pärm/ handläggare. 2 år 2 år efter avtalstidens utgång. 2 år Skolor, daghem, bostads- och idrottsföreningar m fl om skötsel av grönytor, lekplatser m m. 2 år efter avtalstidens utgång. Upphandlingar Ja Om inte ärendet hanteras av upphandlingsenheten Väghållning Broliggare - Handlingar och relationsritningar Ritningar övertagna från vägverket Trappliggare - Förteckning, typ- och platsbeskrivning Batman Brodatabas Nej Batman, (Ligger hos Trafikverket) Brodatabas Batman, (Finns i nuläget också i pärmar) Brodatabas Nej Pärmar Ska föras över till Batman. När den digitaliseras ska den pappersburna dokumentationen arkiveras. Avtal, entreprenad Ja Avtal av betydelse och särskilt intresse. Avtal, entreprenad, Nej Pärm/ rutinmässiga/tillfälliga handläggare Protokoll driftmöten Nej G: 2 år 2 år efter avtalstidens utgång. Ersättningsanspråk p g a vägarbete Ja Handlingar om förändringar av Ja väghållningsområde och statskommunvägnät Lokala ordningsföreskrifter med Ja T ex föreskrifter om snöupplag på gångbanor. beslut Planer och program, gatubelysning Ja

38 BOTKYRKA KOMMUN 8 [53] ombyggnader, drift och underhåll av vägar Remisser från olika myndigheter Ja T ex flerårs- och förbättringsplaner m m. Utredningar Ja Om inte betraktas som arbetsmaterial Dagböcker, vinterväghållning Nej Pärm/ handläggare/ närarkiv Skrotbilshantering, flyttning av fordon CD-R Nej Pärm/ handläggare/ närarkiv Framkomlighetskarta vid vägarbete Nej Pärm/ handläggare Protokoll från övertagandebesiktning CD-R Nej Pärm/ handläggare/ närarkiv Schaktlov Nej Pärm/ Handläggare G: Vid inaktuali tet 10 år Vid inaktuali tet 10 år 10 år efter garantitidens utgång Vid inaktuali tet 1 år Upplåtelse av allmän platsmark Nej Pärm/ handläggare Skadeståndskrav/ Ja T ex halkolyckor ersättningsanspråk Drift/underhållskartor Geobas/ Nej G: Mapinfo Upphandlingar Ja Om inte ärendet hanteras av upphandlingsenheten Utvärderingsprotokoll Ja

39 BOTKYRKA KOMMUN 9 [53] Korrespondens och övriga handlingar som gäller instruktioner för drift och underhåll CD-R Nej Handläggare/ närarkiv eller pärm/ handläggare Nyckeltalsundersökningar, statistik Nej Pärm/ handläggare eller G: Protokoll, skisser, inspektioner av broar med foton från entreprenörer CD-R Nej Handläggare/ Närarkiv 10 år Kopplas till entreprenaden. 10 år efter garantitidens utgång 2 år 10 år 10 år efter garantitidens utgång Anläggnings- och projektärenden Dokumentation över projekten som Ja foton m m Geotekniska undersökningar Ja Utlåtanden från Nej Pärm/ Kopplas till projektet expertis/sakkunniga handläggare Kartor/ritningar Ja Kopior, avtalsbilagor som tillhör ärenden, diarienummerordning till ärendeakt Utredningar som ligger till grund Nej Pärm/ Kopplas till projektet för projektet handläggare Besiktningsprotokoll CD-R Nej Handläggare/ 10 år 10 år efter garantitidens utgång Närarkiv Beställningar till entreprenör G: Ingår i projektet Garantibesiktningar CD-R Nej Pärm/ handläggare Hyreskvitton på maskiner Nej Pärm/ handläggare 10 år 10 år efter garantitidens utgång Vid inaktuali tet Kopplas till projektet.

40 BOTKYRKA KOMMUN 10 [53] Kalkyler CD-R Nej Handläggare/ närarkiv Konsultavtal, konsulternas CD-R Nej Handläggare/ projekthandlingar närarkiv Protokoll från sammanträden, CD-R Nej Handläggare/ projektmöten, byggmöten etc närarkiv Sprängjournaler CD-R Nej Handläggare/ närarkiv eller pärm/ handläggare Tillstånd för sprängning och för Nej Pärm/ explosiva varor handläggare 10 år Kopplas till projektet. 10 år efter garantitidens utgång 10 år 10 år efter garantitidens utgång 10 år 10 år efter garantitidens utgång 10 år Kopplas till projektet. 10 år efter garantitidens utgång Vid inaktuali tet Gatudata G: Nej Ska föras över till Tekis-Gata Gatubelysning Mickel Databas Nej Felanmälan Dedu Ja Registreras i Dedu av kontaktcenter Rapporter från SMHI G: Nej Vinterväghållningsupphandling Ja Övriga upphandlingar Ja Relationsritningar Nej Närarkiv Teknisk handbok G: Nej Ska läggas på hems. Trafik Lokala trafikföreskrifter och upphävda trafikföreskrifter Nej Databas/ handläggare

41 BOTKYRKA KOMMUN 11 [53] Trafikliggare Förteckning. Typ- och platsbeskrivning Nej Pärm/ handläggare/ närarkiv Beslut, länsstyrelsen Ja När den digitaliseras ska den pappersburna dokumentationen bevaras och arkiveras. Beslut, Trafikverket Ja Statistik, väsentlig Ja Trafikärenden Ja Beställningar, (arbetsorder) Nej Pärm/ handläggare 2 år Felparkeringsavgifter Nej Pärm/ handläggare Skisser, väsentliga Nej Pärmar/ handläggare/ närarkiv Tillfälliga lokala trafikföreskrifter, Ja Pärm/ dispenser och tillstånd handläggare Trafikanordningar (skyltar, trafik- Nej signaler m m), foton, kartor m m Trafikanordningsplaner, vägverket Nej Pärm/ handläggare 7 år Kopia hos P-bolag 2 år Vid inaktuali tet 2 år endast om de är viktiga underlag till ärenden. Kopplas till projektet. Trafikmätningar Nej Pärm/ handläggare Trafikräkningar Nej Pärm/ 2 år Dataprogram. G: handläggare Vägmarkeringar Nej Pärm/ 2 år Kopior

42 BOTKYRKA KOMMUN 12 [53] Trafiksäkerhetsinformation handläggare Broschyrer och informationsmaterial, egenproducerat Besiktningsutlåtanden om trafikfarliga vägar Informationsmaterial från NTF m fl Ja CD-R Nej Handläggare/ närarkiv Nej Pärm/ handläggare Trafikolycksfallsrapporter Nej Pärm/ handläggare Trafikskaderapporter Nej Pärm/ handläggare Datasystem Geobas Batman Brodatabas Mapinfo Mickel Dedu 10 år 10 år efter garantitidens utgång Vid inaktuali tet Vid inaktuali tet Vid inaktuali tet Program för förvaltning av kommunens digitala kartdatabas samt möjligheter att skapa nya kartprodukter. Inventeringsprogram för betongkonstruktioner. Verktyg för att skapa temakartor. Belysningsregister. Program för felanmälan.

43 BOTKYRKA KOMMUN 13 [53] STADSBYGGNADSENHETEN Mark- och exploatering, plan, bygglov Handlingsslag Medium Diarieförs Allmän administration Förvaringsplats / Gallras Anmärkningar Minnesanteckningar APT Digitalt Nej G:SBF 2 år enbart om direkt betydelse för verksamheten, dvs tillför ärenden sakuppgifter. Trycksaker som inte tillhör ärenden Nej Närarkiv T ex Veckoblad, affischer, broschyrer Geotekniska undersökningar Papper Ja Närarkiv, plan 7 De geotekniska undersökningarna är sorterade enligt en egen löpnummerserie.

44 BOTKYRKA KOMMUN 14 [53] STADSBYGGNADSENHETEN MARK- OCH EXPLOATERING Handlingsslag Medium Diarieförs Markärenden Köp och försäljningar av fastigheter Förvaringsplats / Gallras Anmärkningar Avtal (inkl bilagor) Papper Ja Original, plan 7 Köpebrev Papper Ja Original, plan 7 Lagfarten Papper Ja Original, plan 7 Brev/Korrespondens Papper Ja Original, plan 7 Om väsentliga för ärendet E-post Papper Ja Original, plan 7 Om väsentliga för ärendet Person/regbevis Papper Nej Gallras Debiteringar Papper Nej Gallras Ansökan förrättning Papper Nej Gallras Lantmäteriakt Papper Ja Kopior i kart- och Original hos Lantmäteriet mät-arkivet Tomtbeskrivningar Papper Nej Ansökan om lagfart Papper Nej Gallras Minnesanteckningar Papper Nej Om väsentliga för ärendet Reavinstblankett Papper Nej Värdeintyg Papper Ja Original, plan 7 Värderingar Papper Ja Original, plan 7 Pantbrev obelånade Papper Nej I låst arkiv Markärenden Fastighetsregleringar

45 BOTKYRKA KOMMUN 15 [53] Överenskommelser (inkl bilagor) Papper Ja Original, plan 7 Brev/Korrespondens Papper Ja Original, plan 7 Om väsentliga för ärendet E-post Papper Ja Original, plan 7 Om väsentliga för ärendet Debiteringar Papper Nej Gallras Person/regbevis Papper Nej Gallras Ansökan förrättning Papper Nej Gallras Lantmäteriakt Papper Ja Kopior i kart- och Original hos Lantmäteriet mätarkivet Minnesanteckningar Papper Nej Om väsentliga för ärendet Reavinstblankett Papper Nej Värderingar Papper Ja Original, plan 7 Markärenden - Förorenad och nedskräpad mark Upphandlingar Papper Ja Original, plan 7 Om inte ärendet hanteras av upphandlingsenheten Beställningar Papper Ja Original, plan 7 Minnesanteckningar Papper Nej Original, plan 7 Om väsentliga för ärendet Brev/Korrespondens Papper Ja Original, plan 7 Om väsentliga för ärendet E-post Papper Ja Original, plan 7 Om väsentliga för ärendet Bidrag Papper Ja Original, plan 7 Ansökningar Papper Ja Original, plan 7 Rapporter Papper Ja Original, plan 7 Markärenden Nyttjanderätter: Arrenden, Tomträtter, Markavtal, Servitut, Ledningsrätt, Vägrätter, Övriga Avtal (inkl bilagor) Papper Ja Original, plan 7 Brev /Korrespondens Papper Ja Original, plan 7 Om väsentliga för ärendet

46 BOTKYRKA KOMMUN 16 [53] E-post Papper Ja Original, plan 7 Om väsentliga för ärendet Person/regbevis Papper Nej Gallras Debiteringar Papper Nej Gallras Ansökan om stämning Papper Ja Original, plan 7 Uppsägningshandlingar Papper Ja Original, plan 7 Inskrivningsbevis Papper Ja Original, plan 7 Markärenden Gatukostnader Gatukostnadsutredningar Papper Ja Original, plan 7 Beslut om slutligt förslag om Papper Ja Original, plan 7 gatukostnader Beslut om debitering och anstånd Papper Ja Original, plan 7 Brev/Korrespondens med Papper Ja Original, plan 7 Om väsentliga för ärendet fastighetsägarna E-post Papper Ja Original, plan 7 Om väsentliga för ärendet Handlingar vid uttag av gatukostnader Papper Ja Original, plan 7 Om väsentliga för ärendet Exploateringsärenden Ramavtal Papper Ja Original, plan 7 Samarbetsavtal Papper Ja Original, plan 7 Exploateringsavtal Papper Ja Original, plan 7 Minnesanteckningar Papper Nej Original, plan 7 Om väsentliga för ärendet Projektbeskrivning Papper Nej Original, plan 7 Uppdragsbeskrivning Papper Nej Original, plan 7 Beställningar av utredningar Papper Ja Original, plan 7 Rapporter Papper Ja Original, plan 7 Brev/Korrespondens Papper Ja Original, plan 7 Om väsentliga för ärendet E-post Papper Ja Original, plan 7 Om väsentliga för ärendet

47 BOTKYRKA KOMMUN 17 [53] Upphandlingar Papper Ja Original, plan 7 Om inte ärendet hanteras av upphandlingsenheten Beställningar Papper Ja Original, plan 7

48 BOTKYRKA KOMMUN 18 [53] STADSBYGGNADSENHETEN PLAN Handlingsslag Medium Diarieförs Förvaringsplats /G allras Anmärkningar Diarier Förteckning över detaljplaner Digitalt Akt Tavla Digitalt Lex Akt Planadministratör G:sbf, stadsbyggnadsenheten, verksamhet, resursplanering Gallras Original, diarieordning Revideras inför delårsbokslut. Nya förs in och gamla avskrivs. Detaljplaneprogram, Fördjupad översiktsplan Digitalt Papper G:sbf, förvaltningsledning, projekt Akt Arkiv, sbf, J, planarkiv Original. Plannummerordning När projektledare finns på Stadsbyggnadsenheten Samråd, utställning/granskning, antagandehandlingar, förminskad plankarta Fastighetsförteckning, remisslista Yttranden från fastighetsägare, Digitalt Akt Digitalt Akt i pdf-format Original. Lex-nr Efter laga kraft sparas handlingarna i arkivet under plannummerordning

49 BOTKYRKA KOMMUN 19 [53] sakägare och remissinstanser Tekniska, arkeologiska och geologiska utredningar G:sbf, förvaltningsledning, projekt Plankartor fullskala Fastighetsplaner Tomtindelningar Digitalt Papper Papper film T:geobas Närarkiv och slutarkiv Lådskåp, närarkiv, plan 6 Slutarkiv Besöksrum Projektbeskrivning: minnesanteckningar från projekt och styrgruppsmöten Extern korrenspondens till ärenden med eget Lexnr t ex mail, brev, protokoll Tjänsteskrivelser från planenheten Skisser, modeller, planscher Arbetsmaterial Plankostnadsavtal Planbesked Digitalt Papper Digitalt Papper Digitalt Papper Digitalt Papper Lex Papper Digitalt Papper Förvaras på handläggarens tjänsterum Närarkiv Akt Förvaras på handläggarens tjänsterum Förvaras på handläggarens tjänsterum Akt Pärm hos administratör Lex Akt Gallras Gallras Gallras Gallras Gallras vid avslut Intern dokumentation, Gallras av handläggare vid laga kraft Lexnrordning Under tjänsteskrivelser Intern dokumentation. Gallras av handläggaren vid laga kraft Intern dokumentation. Gallras av handläggaren vid laga kraft Original i akt Kopia. Sorteras efter fastighetsbeteckning i pärm Original i Lexnummer

Nina Hultqvist (TUP) Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS

Nina Hultqvist (TUP) Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid 2:2, kl 18:30 ande Ersättare Övriga deltagande Maria Gawell Skog (S), ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), Antra Johansons-Rantins (M), Sven-Arne Lindblom

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20, Tumba, kl 19:00-21:00 ande Jill Melinder (S), ordförande Karin Pilsäter (FP) Bosse Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen / Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS arkiv Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen * dubbletter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Inger Grönberg (MP) Sekreterare Paragrafer Vanja Möller ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Inger Grönberg (MP) Sekreterare Paragrafer Vanja Möller ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Konferensrum 2:2, Kommunalhuse, kl 19:00-20:15 ande Jill Melinder (S), ordförande Lars Robin (M) Bosse Olsson (MP) Mikael Sundh (TUP) Arzu Alan (S) Bo Claesson

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Marit Strand Pettersen (V)

Marit Strand Pettersen (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 2, kl 19:00-20:40 ande Dan Gahnström (MP), ordförande Susanne Stangenberg (S) Lennart Lundell (M) Lars-Göran Liljedahl (S) Ulf

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595)

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2016-06-07 Dnr KS/2015:595 Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-08-21 KALLELSE 1[1] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-08-21, Kl. 19.00 Plats Xenter Ärenden 1. Beslut

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2013-10-29 Tid 2013-11-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, 2:3:an Stange, Munkhättevägen 45, Tumba Ärenden Justering 1 Yttrande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Ajournering under 13, kl 19:55-20:00. Marit Strand Pettersen (V)

Ajournering under 13, kl 19:55-20:00. Marit Strand Pettersen (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-20:50 Ajournering under 13, kl 19:55-20:00 ande Dan Gahnström (MP), ordförande Arzu BeGigo Alan (S) Stefan Dayne (KD) Lars-Göran

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år 1 God revisionssed (tryckt handling) O KS-närarkiv 10 år --------- KS = Kommunstyrelsen Granskningsmaterial, fördjupad O KS-närarkiv 10 år --------- granskning Granskningsmaterial, årlig granskning Konsultrapporter

Läs mer

Lars Robin (M) Patrik Forslund (M) Jan-Erik Conradsson (TUP) Lars Robin (M) ANSLAG/BEVIS

Lars Robin (M) Patrik Forslund (M) Jan-Erik Conradsson (TUP) Lars Robin (M) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Xenter, kl. 19:00-20.30 ande Jill Melinder (S), ordförande Ronnie Andersson (V) Bosse Olsson (MP) Bo Claesson (KD Arzu Alan (S) Daniel Sedman (KD) tjg.ers. Stefan

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2013-12-05 Tid 2013-12-05, Kl 19:00 Plats Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba Ärenden Justering 1 Ekonomiskt

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Marit Strand Pettersen (V) Peter Arnhjort, Åsa Forslund, Gunilla Melkersson, Jörgen Skagerdahl, John Staberg, Elisabeth Persson

Marit Strand Pettersen (V) Peter Arnhjort, Åsa Forslund, Gunilla Melkersson, Jörgen Skagerdahl, John Staberg, Elisabeth Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-21:05 ande Dan Gahnström, (MP), ordförande Arzu BeGigo Alan (S) Stefan Dayne (KD) Lars-Göran Liljedahl (S) Birgitta Majby (S) Robert

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Mattias Franzén (M) Sekreterare Paragrafer 6-12 Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mattias Franzén (M) Sekreterare Paragrafer 6-12 Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid 2:2, kl 18:30 ande Maria Gawell Skog (S), ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) Mattias Franzén (M), Sven-Arne Lindblom (S), Anders Gustafzon (S), Rolf Garneij

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Internbanken, Norrköpings stadsarkivs beteckning 67 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41. Enligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Konferensrummet, Xenter, Utbildningsvägen 2, Tumba, kl 19:00-20:15 ande Jill Melinder, (S), ordförande Lars Robin, (M) Bosse Olsson, (MP) Patrik Forslund, (M) Arzu

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius. Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) ANSLAG/BEVIS

Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius. Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid 2:2, kl 18:30 ande Ersättare Övriga deltagande Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), ordförande Joy Benigh (S), Robert Steffens (C) Sven-Arne Lindblom (S), Mai Eriksson

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

/Maria Gawell Skog (S) Ordförande/

/Maria Gawell Skog (S) Ordförande/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[6] Plats och tid 2:2, kl 18:30 ande Ersättare Övriga deltagande /Maria Gawell Skog (S) Ordförande/ /Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), Mikael Hansson (M), Sven-Arne Lindblom (S), Sara

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125 Britta Lästh Ordförandens förslag Diarienummer Fritid- och kulturnämndens Datum FKN-2014/130 ordförande 2014-12-10 Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnd Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] 2014-08-29 Tid 2014-09-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Bygg och miljökontoret / Bygglov fastställd BMN 20130612, 147 ändrad sid 1 (5) NSA bet. 66 B Planens regler gäller oavsett

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering 1 Information - Presentation av kunskapsdatabas 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner 3 Jobbpaketet

Läs mer

Lathund utstädning av handlingar i tjänsterum. Maria Dalbark, Linköpings stadsarkiv. Linköpings kommun linkoping.se

Lathund utstädning av handlingar i tjänsterum. Maria Dalbark, Linköpings stadsarkiv. Linköpings kommun linkoping.se Lathund utstädning av handlingar i tjänsterum Maria Dalbark, Linköpings stadsarkiv Linköpings kommun linkoping.se Innehåll 1 Vad är en allmän handling? 1 2 Vad är det för skillnad mellan att gallra och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.3 Övriga nämnder Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 141 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

10 Förslag till detaljplan för Tingstorget (sbf/2014:555)

10 Förslag till detaljplan för Tingstorget (sbf/2014:555) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-10 Dnr sbf/2014:555 10 Förslag till detaljplan för Tingstorget (sbf/2014:555) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att förslaget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8.

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8. 1(13) Plats och tid Måndagen den 16 februari, klockan 15.00-16.10 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Jonas Ahlgren (S) Jonas Ahlgren (S) Niklas Isfeldt (S)

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för ekonomi och styrningskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 126 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Måndagen den 17 mars 2014 kl:18:30. 1 Årsredovisning för 2013 miljö- och hälsoskyddsnämnden

Måndagen den 17 mars 2014 kl:18:30. 1 Årsredovisning för 2013 miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-26 Tid Måndagen den 17 mars 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Årsredovisning för 2013 miljö-

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Arkivbeskrivning 1 (5) Fastställd: KS 2008-06-26 109 Reviderad: Dnr: KS 2008/263 Arkivbeskrivning Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 1.1.4 Verksamhetsledning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

1 Verksamhetsplan 2012 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 2 Framåtsikt 2013 2016 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1 Verksamhetsplan 2012 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 2 Framåtsikt 2013 2016 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-01-12 Tid Måndagen den 30 januari 2012 kl: 18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 3, plan 2 Ärenden Justering 1 Verksamhetsplan 2012 -

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013

Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013 Närvarande Från Statens geotekniska institut: administrativ chef, arkivansvarig registrator, arkivredogörare, HIT-ansvarig

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer